SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS"

Transcripción

1 DIARI OFICIAL Any XXVIII Dimarts, 8 febrer 2005 / Martes, 8 febrero 2005 Núm SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria Justícia i Administracions Públiques ORDE 4 febrer 2005, la Conselleria Justícia i Administracions Públiques, per la qual es modifica l Or 14 sembre 1999, per què es creen els Premis Justícia la Generalitat Valenciana. [2005/A1229] 3878 Conselleria Justicia y Administraciones Públicas ORDEN 4 febrero 2005, la Conselleria Justicia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orn 14 diciembre 1999, por la que se crean los Premios Justicia la Generalitat Valenciana. [2005/A1229] 3878 Conselleria Sanitat DECRET 25/2005, 4 febrer, l Consell la Generalitat, pel qual s aproven els Estatuts reguladors l Agència Valenciana Salut. [2005/1234] 3880 Conselleria Sanidad DECRETO 25/2005, 4 febrero, l Consell la Generalitat, por el que se aprueban los Estatutos reguladores la Agencia Valenciana Salud. [2005/1234] 3880 DECRET 26/2005, 4 febrer, l Consell la Generalitat, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional la Conselleria Sanitat. [2005/1245] 3899 DECRETO 26/2005, 4 febrero, l Consell la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional la Conselleria Sanidad. [2005/1245] 3899 Conselleria Territori i Habitatge DECRET 24/2005, 4 febrer, l Consell la Generalitat, pel qual s aprova el Pla d Ornació ls Recursos Naturals les Gorges l Cabriol. [2005/X1244] 3907 Conselleria Territorio y Vivienda DECRETO 24/2005, 4 febrero, l Consell la Generalitat, por el que se aprueba el Plan Ornación los Recursos Naturales las Hoces l Cabriel. [2005/X1244] 3907 CORRECCIÓ d errors l Acord 21 gener 2005, l Consell la Generalitat, pel qual es clara paratge natural municipal l enclavament nominat clot Galvany, al terme municipal d Elx. (DOGV núm. 4931, 25 gener 2005). [2005/1175] 3973 CORRECCIÓN errores l Acuerdo 21 enero 2005, l Consell la Generalitat, por el que se clara Paraje Natural Municipal el enclave nominado Clot Galvany, en el término municipal Elche. (DOGV 4931, 25 enero 2005). [2005/1175] 3973 PRIMER FASCICLE DE DOS PRIMER FASCÍCULO DE DOS

2 DOGV - Núm II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL b) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO, OPOSICIONES Y CONCURSOS 1. Administració territorial la Generalitat Valenciana 1. Administración territorial la Generalitat Valenciana Conselleria Justícia i Administracions Públiques RESOLUCIÓ 24 gener 2005, la Direcció General Justícia la Conselleria Justícia i Administracions Públiques, per la qual s atorguen stinacions als funcionaris l cos d agents l administració justícia (torn lliure), integrats en el cos o escala d auxili judicial, que van superar les proves selectives convocas per or JUS/1453/2003, 27 maig, en l àmbit la Comunitat Valenciana. [2005/964] 3975 Conselleria Justicia y Administraciones Públicas RESOLUCIÓN 24 enero 2005, la Dirección General Justicia la Conselleria Justicia y Administraciones Públicas, por la que se otorgan stinos a los funcionarios l cuerpo agentes la administración justicia (turno libre), integrados en el cuerpo o escala auxilio judicial, que superaron las pruebas selectivas convocadas por orn JUS/1453/2003, 27 mayo, en el ámbito la Comunidad Valenciana. [2005/964] 3975 RESOLUCIÓ 24 gener 2005, la Direcció General Justícia la Conselleria Justícia i Administracions Públiques, per la qual s atorguen stinacions als funcionaris l cos d auxiliars l administració justícia (torns promoció interna i lliure), integrats en el cos o escala tramitació processal i administrativa, que van superar les proves selectives, convocas per Or JUS/1454/2003, 27 maig, a l àmbit la Comunitat Valenciana. [2005/973] 3977 RESOLUCION 24 enero 2005, la Dirección General Justicia la Conselleria Justicia y Administraciones Públicas, por la que se otorgan stinos a los funcionarios l cuerpo auxiliares la administración justicia (turnos promoción interna y libre), integrados en el cuerpo o escala tramitación procesal y administrativa, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orn JUS/1454/2003, 27 mayo, en el ámbito la Comunidad Valenciana. [2005/973] 3977 RESOLUCIÓ 26 gener 2005, la Direcció General d Administració Autonòmica, per la qual es constitueixen les borses d ocupació temporal per a nomenament funcionaris interins, l grup A, sector administració general. [2005/X1058] 3980 RESOLUCIÓN 26 enero 2005, la Dirección General Administración Autonómica, por la que se constituyen las bolsas empleo temporal para nombramiento funcionarios interinos, l grupo A, sector Administración General. [2005/X1058] Universitats 4. Universidas Universitat Jaume I RESOLUCIÓ 25 gener 2005, l rectorat la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen proves selectives per a l ingrés en l escala tècnica mitjana laboratoris, (Tècnic/a mitjà/ana laboratori: Tècnic/a en difracció raigs X pols i monocristall), mitjançant el sistema d oposició. [2005/896] 3986 Universitat Jaume I RESOLUCIÓN 25 enero 2005, l rectorado la Universitat Jaume I, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la escala técnica media laboratorios, (Técnico/a medio/a laboratorio: Técnico/a en Difracción rayos X polvo y monocristal ), mediante el sistema oposición. [2005/896] 3986 RESOLUCIÓ 25 gener 2005, l rectorat la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen proves selectives per a l ingrés en l escala tècnica mitjana laboratoris (tècnic/a mitjà/ana laboratori: tècnic/a en espectrometria fluorescència raigs X, microscòpia electrònica d escombratge i microscòpia òptica, i anàlisi d imatge), mitjançant el sistema d oposició. [2005/X897] 3996 RESOLUCIÓN 25 enero 2005, l rectorado la Universitat Jaume I, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la escala técnica media laboratorios (técnico/a medio/a laboratorio: técnico/a en espectometría fluorescencia rayos X, microscopia electrónica barrido y microscopia óptica y análisis imagen ), mediante el sistema oposición. [2005/X897] 3996 c) NOMENAMENTS, CESSAMENTS, SITUACIONS I INCIDÈNCIES c) NOMBRAMIENTOS, CESES, SITUACIONES E INCIDENCIAS 1. Administració territorial la Generalitat Valenciana 1. Administración territorial la Generalitat Valenciana Conselleria Sanitat DECRET 27/2005, 4 febrer, l Consell la Generalitat, pel qual cessa el secretari autonòmic per a l Agència Valenciana la Salut, la Conselleria Sanitat, Manuel Cervera Taulet. [2005/F1236] 4006 Conselleria Sanidad DECRETO 27/2005, 4 febrero, l Consell la Generalitat, por el que cesa el secretario autonómico para la Agencia Valenciana la Salud, la Conselleria Sanidad, Manuel Cervera Taulet. [2005/F1236] 4006 DECRET 28/2005, 4 febrer, l Consell la Generalitat, pel qual nomena Manuel Cervera Taulet secretari autonòmic Sanitat, la Conselleria Sanitat. [2005/F1235] 4006 DECRETO 28/2005, 4 febrero, l Consell la Generalitat, por el que se nombra a Manuel Cervera Taulet secretario autonómico Sanidad, la Conselleria Sanidad. [2005/F1235] 4006

3 DOGV - Núm Altres administracions 5. Otras administraciones Ministeri Justícia ORDE 24 gener 2005, l Ministeri Justícia, per la qual nomenen funcionaris l Cos Gestió Processal i Administrativa, les persones aspirants que superaren les proves selectives convocas per Or 27 maig 2003 (torn promoció interna). [2005/X1045] 4007 Ministerio Justicia ORDEN 24 enero 2005, l Ministerio Justicia, por la que se nombran funcionarios l Cuerpo Gestión Procesal y Administrativa a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orn 27 mayo 2003 (turno promoción interna). [2005/X1045] 4007 ORDE 24 gener 2005, l Ministeri Justícia, per la qual nomenen funcionaris l cos tramitació processal i administrativa els aspirants que van superar les proves selectives convocas per Or 27 maig 2003 (torn promoció interna). [2005/X1049] 4010 ORDEN 24 enero 2005, l Ministerio Justicia, por la que se nombran funcionarios l Cuerpo Tramitación Procesal y Administrativa a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orn 27 mayo 2003 (turno promoción interna). [2005/X1049] 4010 ORDE 24 gener 2005, l Ministeri Justícia, per la qual nomenen funcionaris l Cos Tramitació Processal i Administrativa els aspirants que van superar les proves selectives convocas per Or 27 maig 2003 (torn lliure). [2005/X1048] 4016 ORDEN 24 enero 2005, l Ministerio Justicia, por la que se nombran funcionarios l Cuerpo Tramitación Procesal y Administrativa a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orn 27 mayo 2003 (turno libre). [2005/X1048] 4016 ORDE 24 gener 2005, l Ministeri Justícia, per la qual nomena funcionaris l cos d auxili judicial els aspirants que van superar les proves selectives convocas per Or 27 maig [2005/Q1043] 4022 ORDEN 24 enero 2005, l Ministerio Justicia, por la que se nombran funcionarios l cuerpo auxilio judicial a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orn 27 mayo [2005/Q1043] 4022 ORDE 24 gener 2005, l Ministeri Justícia, per la qual nomena funcionaris l cos gestió processal i administrativa, els aspirants que van superar les proves selectives convocas per Or 27 maig 2003 (torn lliure). [2005/Q1053] 4030 ORDEN 24 enero 2005, l Ministerio Justicia, por la que se nombran funcionarios l cuerpo gestión procesal y administrativa a los aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orn 27 mayo 2003 (turno libre). [2005/Q1053] 4030 III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES e) CONCESIÓN DE SUBVENCIONES ADMINISTRATIVAS Conselleria Cultura, Educació i Esport CORRECCIÓ d erras l Or 29 novembre, la Conselleria Cultura, Educació i Esport, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió d ajus a les associacions d editors i llibreter i empreses editorials la Comunitat Valenciana, per a l organització i participació en fires, congressos i activitats similars. [2005/X1184] 4032 Conselleria Cultura, Educación y Deporte CORRECCIÓN errores la Orn 29 noviembre 2004, la Conselleria Cultura, Educación y Deporte, por la que se convoca concurso público para la concesión ayudas a las asociaciones editores y libreros y empresas editoriales la Comunidad Valenciana para la organización y participación en ferias l libro, congresos y actividas similares. [2005/X1184] 4032 g) ALTRES ASSUMPTES g) OTROS ASUNTOS Presidència la Generalitat RESOLUCIÓ 27 gener 2005, l vicepresint l Consell la Generalitat, per la qual es convoquen tres beques per a la realització pràctiques professionals en la Subdirecció d Anàlisi l Gabinet l Presint la Generalitat. [2005/X1083] 4032 Presincia la Generalitat RESOLUCIÓN 27 enero 2005, l vicepresinte l Consell la Generalitat, por la que se convocan tres becas para la realización prácticas profesionales en la Subdirección Análisis l Gabinete l Presinte la Generalitat. [2005/X1083] 4032 Conselleria Justícia i Administracions Públiques DECRET 21/2005, 4 febrer, l Consell la Generalitat, per la qual s aprova el canvi nominació l municipi Lugar Nuevo la Corona per la forma valenciana Llocnou la Corona. [2005/M1243] 4036 Conselleria Justicia y Administraciones Públicas DECRETO 21/2005, 4 febrero, l Consell la Generalitat, por el que se aprueba el cambio nominación l municipio Lugar Nuevo la Corona por la forma valenciana Llocnou la Corona. [2005/M1243] 4036 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència DECRET 23/2005, 4 febrer, l Consell la Generalitat, pel qual s autoritza la integració la Facultat d Estudis l Empresa Valencia i l Escola Universitària d Infermeria Mare Déu ls Desemparats Valencia en la Universitat Catòlica Valencia Sant Vicent Màrtir. [2005/1237] 4037 Conselleria Empresa, Universidad y Ciencia DECRETO 23/2005, 4 febrero, l Consell la Generalitat, por el que se autoriza la integración la Facultad Estudios la Empresa Valencia y la Escuela Universitaria Enfermería Virgen los Desamparados Valencia en la Universidad Católica Valencia San Vicente Mártir. [2005/1237] 4037

4 DOGV - Núm Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació DECRET 22/2005, 4 febrer, l Consell la Generalitat, pel qual s estableixen ajus per a pal liar els danys produïts per les gelas ls últims dies l mes gener [2005/M1246] 4039 Conselleria Agricultura, Pesca y Alimentación DECRETO 22/2005, 4 febrero, l Consell la Generalitat, por el que se establecen ayudas para paliar los daños producidos por las heladas ocurridas durante los últimos días l mes enero [2005/M1246] 4039 Conselleria Territori i Habitatge ORDRE 26 gener 2005, la Conselleria Territori i Habitatge, per la qual s acorda iniciar el procediment claració l Parc Natural les Gorges l Cabriol. [2005/S877] 4041 Conselleria Territorio y Vivienda ORDEN 26 enero 2005, la Conselleria Territorio y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el procedimiento claración l Parque Natural las Hoces l Cabriel. [2005/S877] 4041 ORDRE 25 gener 2005, la Conselleria Territori i Habitatge, per la qual s acorda iniciar el procediment d elaboració i aprovació l Pla rector d ús i gestió l Parc Natural l Montgó. [2005/878] 4045 ORDEN 25 enero 2005, la Conselleria Territorio y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el procedimiento elaboración y aprobación l Plan rector uso y gestión l Parque Natural l Montgó. [2005/878] 4045 ACORD 4 febrer 2005, l Consell la Generalitat, pel qual es termina la forma d aplicació les mesures cautelars en l àmbit territorial afectat pel projecte claració l Parc Natural les Hoces l Cabriel, durant la tramitació d aquest. [2005/1238] 4048 ACUERDO 4 febrero 2005, l Consell la Generalitat, por el que se termina la forma aplicación las medidas cautelares en el ámbito territorial afectado por el proyecto claración l Parque Natural las Hoces l Cabriel, durante la tramitación l mismo. [2005/1238] 4048 ACORD 4 febrer 2005, l Consell la Generalitat, pel qual es termina la forma d aplicació les mesures cautelars vigents en l àmbit territorial l Pla Rector d Ús i Gestió l Parc Natural l Montgó, durant la seua tramitació. [2005/F1239] 4049 ACUERDO 4 febrero 2005, l Consell la Generalitat, por el que se termina la forma aplicación las medidas cautelares vigentes en el ámbito territorial l Plan Rector Uso y Gestión l Parque Natural l Montgó, durante la tramitación l mismo. [2005/F1239] 4049 V. ALTRES ANUNCIS V. OTROS ANUNCIOS a) ORDENAMENT DEL TERRITORI I URBANISME a) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO 1. Tràmits procediments ls plans 1. Trámites procedimentales los planes Viviendas Jardín, SA Informació pública d alternativa tècnica pla parcial l àrea inclosa en l àmbit NPR-4 l sector 4 l Pla General d Ornació Urbana d Ibi. [2005/Q852] 4050 Viviendas Jardín, SA Información pública alternativa técnica plan parcial l área incluida en el ámbito NPR-4 l sector 4 l Plan General Ornación Urbana Ibi. [2005/Q852] 4050 b) LICITACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS b) LICITACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1. Administració territorial la Generalitat Valenciana 1. Administración territorial la Generalitat Valenciana Conselleria Sanitat Concurs número 366/2005. Obra remolació d esterilització i climatització la 2a planta l Hospital la Malva-rosa. [2005/S998] Concurs número 356/2005. Servici direcció les obres d adaptació, remolació i ampliació l Centre Transfusió València. [2005/A999] Concurs número 104/2005. Instal lacions i aquacions diverses. [2005/S996] Concurs número 313/2005. Subministrament d aparells quirúrgics per al pavelló General l Hospital Universitari la Fe. [2005/S989] Concurs número 222/2005. Subministrament i instal lació tectors d incendis, conductes climatització i automatització comportes tallafocs climatització. [2005/S992] Concurs número 108/2005. Remolació integral l bloc quirúrgic i sectorització la climatització (4 quiròfans). [2005/A993] Conselleria Sanidad Concurso número 366/2005. Obra remolación esterilización y climatización la 2ª planta l Hospital la Malva-Rosa. [2005/S998] Concurso número 356/2005. Servicio dirección las obras adaptación, remolación y ampliación l Centro Transfusión Valencia. [2005/A999] Concurso número 104/2005. Instalaciones y acuaciones diversas. [2005/S996] Concurso número 313/2005. Suministro aparataje quirúrgico para el Pabellón General l Hospital Universitario La Fe. [2005/S989] Concurso número 222/2005. Suministro e instalación tectores incendios, conductos climatización y automatización compuertas cortafuegos climatización. [2005/S992] Concurso número 108/2005. Remolación integral l bloque quirúrgico y sectorización climatización (4 quirófanos). [2005/A993]

5 DOGV - Núm Entitats i empreses la Generalitat Valenciana 3. Entidas y empresas la Generalitat Valenciana Institut Valencià d Habitatge, SA Concurs número CTCM-05/3. Assistència tècnica per a la posada en marxa i gestió integral l Agència Valenciana Lloguer Infohabitatge l Institut Valencià d Habitatge, SA. a Castelló. [2005/M1079] 4058 Instituto Valenciano Vivienda, SA Concurso número CTCM-05/3. Asistencia técnica para la puesta en marcha y gestión integral la Agencia Valenciana Alquiler Infovivienda l Instituto Valenciano Vivienda, SA en Castellón. [2005/M1079] 4058 Institut Valencià d Habitatge, SA Concurs número CTCM-05/2. Assistència tècnica per a la realització treballs d alçament topogràfic redacció planejament, estudi paisatge i impacte ambiental i projecte d urbanització en el sector sòl urbanitzable RA-9 d Aspe. [2005/M854] Concurs número CTCM-05/1. Obres d urbanització la unitat d execució 1 l sector Joan XXIII l Pla General d Ornació Urbana Vinaròs (Castelló). [2005/M853] Instituto Valenciano Vivienda, SA Concurso número CTCM-05/2. Asistencia técnica para la realización trabajos levantamiento topográfico redacción planeamiento, estudio paisaje e impacto ambiental y proyecto urbanización en el sector suelo urbanizable RA-9 Aspe. [2005/M854] Concurso número CTCM-05/1. Obras urbanización la unidad ejecución 1 l sector Juan XXIII l Plan General Ornación Urbana Vinaròs (Castellón). [2005/M853] Societat Projectes Temàtics la Comunitat Valenciana Concurs número MT/002/2005. Manteniment i conservació la xarxa viària vianants i mobiliari urbà en l àmbit l PEDUI Àrea l parc temàtic Benidorm- Finestrat. [2005/X1100] 4060 Sociedad Proyectos Temáticos la Comunidad Valenciana Concurso número MT/002/2005. Mantenimiento y conservación la red viaria peatonal y mobiliario urbano en el ámbito l PEDUI Área l parque temático Benidorm-Finestrat. [2005/X1100] 4060 c) ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS c) ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 4. Universitats 4. Universidas Universitat València Expedient número O-67/04. Reforma l laboratori docent Química-Física, Facultat Químiques, Campus Burjassot. [2005/X1253] 4061 Universitat València Expediente número O-67/04. Reforma l laboratorio docente Química-Física, Facultad Químicas, Campus Burjassot. [2005/X1253] 4061 e) MEDI AMBIENT e) MEDIO AMBIENTE 2. Altres assumptes 2. Otros asuntos Conselleria Territori i Habitatge Informació pública l projecte cret claració l Parc Natural les Gorges l Cabriol. [2005/Q1168] 4061 Conselleria Territorio y Vivienda Información pública l proyecto creto claración l Parque Natural Las Hoces l Cabriel. [2005/Q1168] 4061 g) ALTRES ASSUMPTES g) OTROS ASUNTOS 1. Persones juridicopúbliques 1. Personas jurídico-públicas Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Notificació a Automáticos Javer, SL. [2005/X871] 4062 Conselleria Economía, Hacienda y Empleo Notificación a Automáticos Javer, SL. [2005/X871] 4062 Ministeri d Administracions Públiques Notificació a José Luis Vaquerizo Beltrán. [2005/M471] 4063 Ministerio Administraciones Públicas Notificación a José Luis Vaquerizo Beltrán. [2005/M471] Persones privas 2. Personas privadas Asmón, Societat Cooperativa Limitada Valenciana Informació pública la dissolució i liquidació la societat cooperativa. [2005/Q1171] 4063 Asmón, Sociedad Cooperativa Limitada Valenciana Información pública la disolución y liquidación la sociedad cooperativa. [2005/Q1171] 4063 Cooperativa Agrícola San Isidro Caudiel, Cooperativa Valenciana Informació pública l acord reactivació. [2005/Q905] 4064 Cooperativa Agrícola San Isidro Caudiel, Cooperativa Valenciana Información pública l acuerdo reactivación. [2005/Q905] 4064 Isma Inversiones, Societat Cooperativa Valenciana Informació pública la transformació la cooperativa en societat responsabilitat limitada. [2005/Q904] 4064 Isma Inversiones, Sociedad Cooperativa Valenciana Información pública la transformación la cooperativa en sociedad responsabilidad limitada. [2005/Q904] 4064

6 DOGV - Núm Exemplar solt (per fascicle): 0,41 Subscripció anual en paper: 145,18 Subscripció anual microfitxa: 246,19 Subscripció anual en CD-ROM: 32,08 ISSN: Dipòsit legal: V DIARI OFICIAL Ejemplar suelto (cada fascículo): 0,41 Subscripción anual en papel: 145,18 Subscripción anual microfichas: 246,19 Subscripción anual en CD-ROM: 32,08 ISSN: Depósito legal: V www. pre.gva.es/dogv Edició i administració / Edición y administración: Àrea Publicacions Batlia, 1, València Subscripcions / Subscripciones Anuncis / Anuncios Producció / Producción Venda d exemplars solts / Venta ejemplares sueltos: Llibreria Llig València Llibreria Llig Castelló la Plana Impressió / Impresión: T. G. RIPOLL, SA - Pol. Ind. Fuente l Jarro, Paterna (València) I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria Justícia i Administracions Públiques ORDE 4 febrer 2005, la Conselleria Justícia i Administracions Públiques, per la qual es modifica l Or 14 sembre 1999, per què es creen els Premis Justícia la Generalitat Valenciana. [2005/A1229] Per Or 14 sembre 1999, publicada en el Diari Oficial la Generalitat Valenciana número 3664, 12 gener 2000, es van crear els Premis Justícia la Generalitat Valenciana, com a reconeixement als esforços les persones i institucions que treballen en l àmbit l administració justícia. Posteriorment, el 24 setembre 2003, l esmentada or va ser modificada per a adaptar-la a la nova estructura orgànica i funcional la Conselleria Justícia i Administracions Públiques, i en la nova redacció l article 7 composició l Jurat s ha omés la menció la directora general Justícia com a vocal. Transcorreguts quatre anys s la seua entrada en vigor, es consira convenient incloure un premi més nominat Art i Justícia, que constituesca un reconeixement a la creació artística al legòrica la justícia, l obra premiada l qual serà exposada a la Ciutat la Justícia València, i se n adquiriran els drets, així com corregir l omissió la Direcció General Justícia en la composició l jurat. Per això, per a una major claredat i seguretat jurídica, es consira convenient una nova or que regule manera integral els Premis Justícia i que substituesca la norma anterior. Per a l elaboració la present disposició s ha seguit el procediment establert en l article 49 bis, apartat 1, la Llei 1/2002, 26 febrer, la Generalitat Valenciana, per la qual es modifica la Llei 5/1983, 30 sembre, l Govern Valencià, i se n exclou el tràmit d audiència per no afectar el contingut l or que es proposa l esfera drets i interessos legítims ls ciutadans. Per tot això, fent ús les facultats concedis per l article 35 la Llei 5/1983, 30 sembre, l Govern Valencià, en relació amb el Decret 181/2004, d 1 d octubre, l Consell la Generalitat, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional la Conselleria Justícia i Administracions Públiques, I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria Justicia y Administraciones Públicas ORDEN 4 febrero 2005, la Conselleria Justicia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Orn 14 diciembre 1999, por la que se crean los Premios Justicia la Generalitat Valenciana. [2005/A1229] Por Orn 14 diciembre 1999, publicada en el Diari Oficial la Generalitat Valenciana número enero 2000, se crearon los Premios Justicia la Generalitat Valenciana, como reconocimiento a los esfuerzos las personas e instituciones que trabajan en el ámbito la administración justicia. Posteriormente, el 24 septiembre 2003, dicha orn fue modificada para adaptarla a la nueva estructura orgánica y funcional la Conselleria Justicia y Administraciones Públicas, habiéndose omitido en la nueva redacción l artículo 7 composición l jurado la mención la directora general Justicia como vocal. Transcurridos cuatro años s su entrada en vigor, se consira conveniente incluir un premio más, nominado Arte y Justicia, que constituya un reconocimiento a la creación artística alegórica la justicia y que será expuesta en la Ciudad la Justicia Valencia, adquiriéndose los rechos dicha obra, así como corregir la omisión la Dirección General Justicia en la composición l jurado. Por ello, en aras una mayor claridad y seguridad jurídica, se consira oportuno una nueva orn que regule manera integral los Premios Justicia y que sustituya la norma anterior. Para la elaboración la presente disposición se ha seguido el procedimiento establecido en el articulo 49 bis apartado 1, la Ley 1/2002, 26 febrero, la Generalitat Valenciana, por la que se modifica la Ley 5/1983, 30 diciembre, l Gobierno Valenciano, con exclusión l trámite audiencia por no afectar el contenido la orn que se propone a la esfera rechos e intereses legítimos los ciudadanos. Por todo ello, haciendo uso las facultas concedidas por el artículo 35 la Ley 5/1983, 30 diciembre, l Gobierno Valenciano, en relación con el Decreto 181/2004, 1 octubre, l Consell la Generalitat, por el que se aprueba el reglamento orgánico y funcional la Conselleria Justicia y Administraciones Públicas,

7 DOGV - Núm ORDENE Article 1 Es creen els Premis Justícia la Generalitat Valenciana, per tal reconéixer i premiar públicament aquelles persones físiques i jurídiques, ja siguen naturalesa pública o privada, que s l seu àmbit personal, laboral, social, institucional o cultural, han stacat pel seu esforç en la millora i la prestació l servei l administració justícia. Article 2 Les propostes per a la concessió ls premis podran formular-se fins al 15 setembre cada any: Per iniciativa l conseller Justícia i Administracions Públiques. Per proposta raonada d institucions, col legis professionals, associacions, universitats o entitats reconegut prestigi que tinguen relació amb la justícia Article 3 Els Premis Justícia s atorgaran anualment amb motiu l any judicial. Article 4 El nombre premis que es concediran anualment per a tot l àmbit la Comunitat Valenciana serà cinc, un d aquests nominat Art i Justícia, stinat al reconeixement d obres d art al legòriques a la justícia, i la Generalitat Valenciana adquirirà la propietat i drets l obra. Article 5 Podran ser premias tant persones físiques com jurídiques, ja siguen naturalesa pública o privada. Article 6 Cada premi consistirà en una placa commemorativa amb l anagrama la Generalitat Valenciana i una dotació econòmica euros. Article 7 Les persones o entitats guanyadores ls premis seran signas, entre les propostes, per un jurat que estarà format per: Presint: el conseller Justícia i Administracions Públiques. Vocals: El sotssecretari la Conselleria Justícia i Administracions Públiques. El secretari autonòmic Justícia i Interior. La directora general Justícia. Un representant signat pel Consell Valencià Col legis d Advocats. Un representant signat pel Consell Valencià Col legis Procuradors ls Tribunals. Secretari: el cap d Àrea Relacions amb l administració Justícia. Respecte l Premi Art i Justícia, el jurat estarà format: Presint: el conseller Justícia i Administracions Públiques. Vicepresint: el secretari autonòmic Justícia i Interior. Vocals: El secretari autonòmic Cultura i Política Lingüística. La directora l Institut Valencià d Art Morn (IVAM). Quatre crítics d art signats pel conseller Justícia i Administracions Públiques. Secretària: la directora general Justícia. Article 8 Durant el mes gener cada any es realitzarà una convocatòria específica l Premi Art i Justícia, en què es terminaran el ORDENO Artículo 1 Se crean los Premios Justicia la Generalitat Valenciana, con el fin reconocer y premiar públicamente a aquellas personas físicas y jurídicas, ya sean naturaleza pública o privada, que s un ámbito personal, laboral, social, institucional o cultural, han stacado por su esfuerzo en la mejora y en la prestación l servicio la administración justicia. Artículo 2 Las propuestas para la concesión los premios podrán formularse hasta el 15 septiembre cada año: Por iniciativa l conseller Justicia y Administraciones Públicas. Por propuesta razonada instituciones, colegios profesionales, asociaciones, universidas o entidas reconocido prestigio que tengan relación con la justicia. Artículo 3 Los Premios Justicia se otorgarán anualmente con motivo la apertura l año judicial. Artículo 4 El número premios que se concerán anualmente para todo el ámbito la Comunidad Valenciana será cinco, uno ellos nominado Arte y Justicia, stinado al reconocimiento obras arte alegóricas a la justicia, adquiriendo la Generalitat Valenciana la propiedad y rechos la obra. Artículo 5 Podrán ser premiadas tanto personas físicas como jurídicas, ya sean naturaleza pública o privada. Artículo 6 Cada premio consistirá en una placa conmemorativa con el anagrama la Generalitat Valenciana y una dotación económica euros. Artículo 7 Las personas o entidas ganadoras los premios serán signadas, entre las propuestas, por un jurado que estará formado por: Presinte: el conseller Justicia y Administraciones Públicas. Vocales: El subsecretario la Conselleria Justicia y Administraciones Públicas. El secretario autonómico Justicia e Interior. La directora general Justicia. Un representante signado por el Consejo Valenciano Colegios Abogados. Un representante signado por el Consejo Valenciano Colegios Procuradores los Tribunales. Secretario: el jefe Área Relaciones con la Administración Justicia. Respecto l Premio Arte y Justicia, el jurado estará formado por: Presinte: el conseller Justicia y Administraciones Públicas. Vicepresinte: el secretario autonómico Justicia e Interior. Vocales: El secretario autonómico Cultura y Política Lingüística. La directora l Instituto Valenciano Arte Morno (IVAM). Cuatro críticos arte signados por el conseller Justicia y Administraciones Públicas. Secretario: la directora general Justicia. Artículo 8 Durante el mes enero cada año se realizará una convocatoria específica l Premio Arte y Justicia, en la que se terminará

8 DOGV - Núm motiu o tema sobre el qual haurà versar l obra, així com les bases reguladores l esmentat premi. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única Queda rogada l Or 14 sembre 1999 i l Ordre 24 setembre 2003, la Conselleria Justícia i Administracions Públiques. DISPOSICIONS FINALS Primera S autoritza el secretari autonòmic Justícia i Interior per dictar totes les disposicions que calguen per a l aplicació i el senvolupament la present or. Segona La present or entrarà en vigor el mateix dia la seua publicació en el Diari Oficial la Generalitat Valenciana. València, 4 febrer 2005 El conseller Justícia i Administracions Públiques, MIGUEL PERALTA VIÑES el motivo o tema sobre el que berá versar la obra, así como las bases reguladoras l citado premio. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única Queda rogada la Orn 14 diciembre 1999 y la Orn 24 septiembre 2003, la Conselleria Justicia y Administraciones Públicas. DISPOSICIONES FINALES Primera Se autoriza al secretario autonómico Justicia e Interior para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y sarrollo la presente orn. Segunda La presente orn entrará en vigor el mismo día su publicación en el Diari Oficial la Generalitat Valenciana. Valencia, 4 febrero 2005 El conseller Justicia y Administraciones Públicas, MIGUEL PERALTA VIÑES Conselleria Sanitat DECRET 25/2005, 4 febrer, l Consell la Generalitat, pel qual s aproven els Estatuts reguladors l Agència Valenciana Salut. [2005/1234] La Llei 3/2003, 6 febrer, la Generalitat, d Ornació Sanitària la Comunitat Valenciana, finix l Agència Valenciana Salut com l eix l organització ls servicis sanitaris públics, amb la finalitat coordinar totes les entitats administratives amb responsabilitats en el camp la salut. L Agència Valenciana Salut ha buscar prioritàriament la major eficiència en la gestió ls seus recursos i la satisfacció ls ciutadans, beneficiaris l sistema. L Agència Valenciana Salut va quedar constituïda per la llei esmentada i, per a l efectivitat l seu funcionament, s han d aprovar els seus Estatuts reguladors. El Decret 116/2003, d 11 juliol, l Consell la Generalitat, va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional la Conselleria Sanitat El Decret 133/2004, 3 setembre, l Consell la Generalitat, va establir l estructura orgànica la Presidència i les conselleries l administració la Generalitat i regula, en el títol VI, la relativa a la Conselleria Sanitat. És necessari que l estructura l Agència Valenciana Salut i les seues normes funcionament estiguen en perfecta harmonia amb la resta l estructura, tant orgànica com funcional, la Conselleria Sanitat. Este cret s aprova sprés la negociació amb les centrals sindicals més representatives presents en la Mesa Sectorial Sanitat, d acord amb el que preveu la Llei 9/1987, 12 juny, d òrgans representació, terminació les condicions treball i participació l personal al servici les Administracions Públiques. En atenció totes estes consiracions, conformitat amb el que establixen els articles 38 i 40 la Llei 5/1983, 30 sembre, la Generalitat, Govern Valencià, i la disposició addicional segona la Llei 3/2003, 6 febrer, la Generalitat, d Ornació Sanitària la Comunitat Valenciana, a proposta l conseller Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu la Comunitat Valenciana, i amb la liberació prèvia l Consell la Generalitat, en la reunió l dia 4 febrer 2005, Conselleria Sanidad DECRETO 25/2005, 4 febrero, l Consell la Generalitat, por el que se aprueban los Estatutos reguladores la Agencia Valenciana Salud. [2005/1234] La Ley 3/2003, 6 febrero, la Generalitat, Ornación Sanitaria la Comunidad Valenciana, fine a la Agencia Valenciana Salud como el eje la organización los servicios sanitarios públicos, con la finalidad coordinar todas las entidas administrativas con responsabilidas en el campo la salud. La Agencia Valenciana Salud be buscar prioritariamente la mayor eficiencia en la gestión sus recursos y la satisfacción los ciudadanos, beneficiarios l sistema. La Agencia Valenciana Salud quedó constituida por la citada Ley y, para la efectividad su funcionamiento, se ben aprobar sus Estatutos reguladores. El Decreto 116/2003, 11 julio, l Consell la Generalitat, aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional la Conselleria Sanidad El Decreto 133/2004, 3 septiembre, l Consell la Generalitat, estableció la estructura orgánica la Presincia y las Consellerias la administración la Generalitat, regulando, en su título VI, la relativa a la Conselleria Sanidad. Es necesario que la estructura la Agencia Valenciana Salud, así como sus normas funcionamiento, estén en perfecta armonía con la estructura, tanto orgánica como funcional, la Conselleria Sanidad. Este creto se aprueba previa negociación con las centrales más representativas presentes en la Mesa Sectorial Sanidad, acuerdo con lo previsto en la Ley 9/1987, 12 junio, órganos representación, terminación las condiciones trabajo y participación l personal al servicio las Administraciones Públicas. Por todo ello, conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 40 la Ley 5/1983, 30 diciembre, la Generalitat, Gobierno Valenciano, y la disposición adicional segunda la Ley 3/2003, 6 febrero, la Generalitat, Ornación Sanitaria la Comunidad Valenciana, a propuesta l conseller Sanidad, conforme con el Consejo Jurídico Consultivo la Comunidad Valenciana, y previa liberación l Consell la Generalitat, en la reunión l día 4 febrero 2005,

9 DOGV - Núm DECRETE Article únic S aproven els Estatuts reguladors l Agència Valenciana Salut, d acord amb el text articulat que figura com a annex l present cret. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Inici d activitats l Agència Valenciana Salut L Agència Valenciana Salut iniciarà les activitats en el termini tres mesos s la data la publicació en el Diari Oficial la Generalitat Valenciana d este cret. En la mateixa data s hi adscriuran, orgànicament i funcionalment, les direccions generals, les àrees i els servicis inclosos en els Estatuts i que fins eixa data penien directament la Secretaria Autonòmica per a l Agència Valenciana la Salut, d acord amb el Decret 116/2003, d 11 juliol, l Consell la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional la Conselleria Sanitat, i l Or 31 juliol l 2003, l conseller Sanitat, que el splega. A l entrada en vigor l present cret, es constituirà el Consell d Administració l Agència Valenciana Salut, que assumirà les funcions previstes en els Estatuts l Agència. Així mateix, es nomenaran el director gerent i els directors ls òrgans gestió l Agència, que assumiran les funcions previstes en els Estatuts. A partir la constitució i nomenament ls òrgans rectors i gestió l Agència, pon adoptar-se els acords necessaris per a configurar l estructura i l organització l seu personal, d acord amb el que establix la legislació corresponent en matèria negociació col lectiva i personal. Segona. Intervenció Delegada Per a fer efectiva la funció interventora prevista en els articles 56 a 63 l text refós la Llei la Hisenda Pública la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 26 juny 1991, es constituirà la Intervenció Delegada corresponent en els termes fixats en el Decret 112/2003, d 11 juliol, l Consell la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació. Tercera. Gestió i administració ls centres, servicis i establiments sanitaris La gestió i administració ls centres, servicis i establiments sanitaris protecció la salut o d atenció sanitària o sociosanitària pot dur-se a terme directament o indirectament, amb mitjans propis o aliens, públics o privats, per mitjà qualssevol entitats admeses en dret, així com a través la constitució concessions administratives, consorcis, fundacions, empreses públiques o altres ens dotats personalitat jurídica pròpia, i es pon establir, a més a més, acords o convenis amb persones o entitats públiques o privas i fórmules gestió integrada o compartida. Les entitats públiques constituïs per a això i a l empara la Llei 15/1997, 25 d abril, sobre habilitació noves formes gestió l Sistema Nacional la Salut, penen l Agència Valenciana Salut. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Quen rogas totes les disposicions, d un rang igual o inferior, que s oposen al que preveu la present norma, i, en especial, els articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 l Or 31 juliol 2003, l conseller Sanitat, per la qual es splega el Decret 116/2003, d 11 juliol, l Consell la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional la Conselleria Sanitat. DECRETO Artículo único Se aprueban los Estatutos reguladores la Agencia Valenciana Salud, acuerdo con el texto articulado que se adjunta como anexo l presente Decreto. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Inicio actividas por la Agencia Valenciana Salud La Agencia Valenciana Salud iniciará sus actividas en el plazo tres meses a partir la fecha la publicación en el Diari Oficial la Generalitat Valenciana este creto, produciéndose en la misma fecha la adscripción, orgánica y funcional, a la misma aquellas Direcciones Generales, Áreas y Servicios incluidos en los Estatutos y que hasta dicha fecha pendían directamente la Secretaría Autonómica para la Agencia Valenciana la Salud, acuerdo con el Decreto 116/2003, 11 julio, l Consell la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional la Conselleria Sanidad, y la Orn 31 julio 2003, l conseller Sanidad, que lo sarrolla. A la entrada en vigor l presente Decreto, se constituirá el Consejo Administración la Agencia Valenciana Salud, que asumirá las funciones previstas en los Estatutos la Agencia. Asimismo, se procerá al nombramiento l director Gerente y los directores los órganos gestión la Agencia, que asumirán las funciones previstas en los Estatutos la misma. A partir la constitución y nombramiento los órganos rectores y gestión la Agencia, podrán adoptarse los acuerdos necesarios para configurar la estructura y organización l personal la misma, acuerdo con lo establecido en la legislación correspondiente en materia negociación colectiva y personal. Segunda. Intervención Delegada A los efectos hacer efectiva la función interventora prevista en los artículos 56 a 63 l Texto Refundido la Ley Hacienda Pública la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 26 junio 1991, se procerá a la constitución la correspondiente Intervención Delegada en los términos fijados en el Decreto 112/2003, 11 julio, l Consell la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional la Conselleria Economía, Hacienda y Empleo. Tercera. Gestión y administración los centros, servicios y establecimientos sanitarios La gestión y administración los centros, servicios y establecimientos sanitarios protección la salud o atención sanitaria o sociosanitaria podrá llevarse a cabo directamente o indirectamente, con medios propios o ajenos, públicos o privados, mediante cualesquiera entidas admitidas en recho, así como a través la constitución concesiones administrativas, consorcios, fundaciones, empresas públicas u otros entes dotados personalidad jurídica propia, pudiéndose establecer, amás, acuerdos o convenios con personas o entidas públicas o privadas y fórmulas gestión integrada o compartida. Las entidas públicas constituidas a tal efecto y al amparo la Ley 15/1997, 25 abril, sobre habilitación nuevas formas gestión l Sistema Nacional Salud, serán pendientes la Agencia Valenciana Salud. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan rogadas cuantas disposiciones, igual o inferior rango, se opongan a lo previsto en la presente norma, y, en especial, los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 la Orn 31 julio 2003, l conseller Sanidad, por la que se sarrolla el Decreto 116/2003, 11 julio, l Consell la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico y Funcional la Conselleria Sanidad.

10 DOGV - Núm DISPOSICIONS FINALS Primera Es faculta el conseller Sanitat per a dictar totes les disposicions que manen el splegament i l execució l present cret. Segona El present cret entrarà en vigor l enmà la publicació en el Diari Oficial la Generalitat Valenciana. València, 4 febrer 2005 El conseller Sanitat, VICENTE RAMBLA MOMPLET ANNEX El presint la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ ESTATUTS DE L AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT DISPOSICIONES FINALES Primera Se faculta al conseller Sanidad para dictar cuantas disposiciones requiera el sarrollo y ejecución l presente Decreto. Segunda El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al su publicación en el Diari Oficial la Generalitat Valenciana. Valencia, 4 febrero 2005 El conseller Sanidad, VICENTE RAMBLA MOMPLET ANEXO El presinte la Generalitat, FRANCISCO CAMPS ORTIZ ESTATUTOS DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUD CAPÍTOL I Naturalesa jurídica i funcions Article 1. Naturalesa jurídica L Agència Valenciana Salut va ser creada per la Llei 3/2003, 6 febrer, la Generalitat, d Ornació Sanitària la Comunitat Valenciana, per a dur a terme una gestió i administració aquas l Sistema Valencià Salut i la prestació sanitària la Comunitat Valenciana. L Agència Valenciana Salut és un organisme autònom, caràcter administratiu, la Generalitat, adscrit a la Conselleria Sanitat, dotat personalitat jurídica pròpia i capacitat plena per al compliment ls seus fins, que es regix per la Llei 3/2003, 6 febrer, la Generalitat, i pel que disposen estos estatuts. Article 2. Funcions 2.1. Per a la consecució ls seus objectius, l Agència Valenciana Salut té les funcions següents: a) Establir i aplicar els criteris generals coordinació tots els recursos i mitjans sanitaris públics la Comunitat Valenciana. b) Establir acords, convenis i concerts per a la prestació ls servicis, amb vista a la utilització aquada ls recursos sanitaris públics, i l establiment fórmules gestió integrada o compartida amb entitats públiques i privas. c) Analitzar i proposar a la Conselleria Sanitat la constitució fórmules organitzatives per a la provisió i gestió ls servicis sanitaris, com també la d entitats amb personalitat jurídica pròpia per a la consecució d eixa finalitat, atenent, especialment, la configuració mecanismes coordinació amb l estructura salut pública a fi que en el concepte integral d assistència sanitària es normalitzen les actuacions stinas a la promoció la salut, l educació per a la salut i la prevenció la malaltia, finint amb claredat en la cartera servicis assistencials els stinats a este fi. d) Autoritzar i senvolupar en els seus centres la creació noves unitats/fórmules organitzatives com són les àrees clíniques i les unitats gestió clínica, conformitat amb el que disposen els articles 41 a 45 la Llei 3/2003, 6 febrer, la Generalitat, d Ornació Sanitària la Comunitat Valenciana, i la normativa que es dicte per a splegar-la. e) Proposar l establiment, revisió i modificació ls preus i les tarifes per la prestació i concertació ls servicis sanitaris. f) Proposar els requisits i les condicions mínims, bàsics i comuns aplicables a concerts per a la prestació servicis sanitaris. g) Proposar criteris d actuació als servicis i centres adscrits funcionalment a l Agència Valenciana Salut, en tot el que es referix a la coordinació amb el dispositiu sanitari públic. CAPÍTULO I Naturaleza jurídica y funciones Artículo 1. Naturaleza jurídica La Agencia Valenciana Salud fue creada por la Ley 3/2003, 6 febrero, la Generalitat, Ornación Sanitaria la Comunidad Valenciana, para llevar a cabo una acuada gestión y administración l Sistema Valenciano Salud y la prestación sanitaria la Comunidad Valenciana. La Agencia Valenciana Salud es un organismo autónomo, carácter administrativo, la Generalitat, adscrito a la Conselleria Sanidad, dotado personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento sus fines, que se rige por la Ley 3/2003, 6 febrero, la Generalitat, y por lo dispuesto en los presentes Estatutos. Artículo 2. Funciones 2.1. Para la consecución sus objetivos, la Agencia Valenciana Salud tiene las siguientes funciones: a) Establecer y aplicar los criterios generales coordinación todos los recursos y medios sanitarios públicos la Comunidad Valenciana. b) Establecer acuerdos, convenios y conciertos para la prestación los servicios, en orn a la acuada utilización los recursos sanitarios públicos, y el establecimiento fórmulas gestión integrada o compartida con entidas públicas y privadas. c) Analizar y proponer a la Conselleria Sanidad la constitución fórmulas organizativas para la provisión y gestión los servicios sanitarios, así como la entidas con personalidad jurídica propia para la consecución dicha finalidad, atendiendo, especialmente, a la configuración mecanismos coordinación con la estructura salud pública, con el fin que en el concepto integral asistencia sanitaria se normalice las actuaciones stinadas a la promoción la salud, educación para la salud y prevención la enfermedad, finiendo con claridad en la cartera servicios asistenciales los stinados a tal fin. d) Autorizar y sarrollar en sus centros la creación nuevas unidas /fórmulas organizativas como son las áreas clínicas y las unidas gestión clínica, conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 45 la Ley 3/2003, 6 febrero, la Generalitat, Ornación Sanitaria la Comunidad Valenciana, y la normativa que se dicte en su sarrollo. e) Proponer el establecimiento, revisión y modificación los precios y tarifas por la prestación y concertación los servicios sanitarios. f) Proponer los requisitos y condiciones mínimas, básicas y comunes aplicables a conciertos para la prestación servicios sanitarios. g) Proponer criterios actuación a los servicios y centros adscritos funcionalmente a la Agencia Valenciana Salud, en todo lo relativo a la coordinación con el dispositivo sanitario público.

11 DOGV - Núm h) Realitzar propostes d instruccions, circulars i ors servici, en les matèries la seua competència L Agència Valenciana Salut, en l exercici les seues funcions o competències sobre la gestió i administració l sistema salut i la prestació sanitària a la Comunitat Valenciana, en concurrència i coordinació amb les altres administracions competents en la matèria, exercix les potestats administratives necessàries per al compliment la seua missió o finalitat, d acord amb la legislació vigent aplicable. Article 3. Pla gestió L Agència Valenciana Salut establirà, com a procediment dirigit a l eficàcia i eficiència amb els seus centres pennts, plans gestió específics i es constituirà com a instrument treball en el qual es vinculen forma directa i contractual les relacions entre l Agència i els centres provisors. El pla gestió suposa un estímul i un compromís per a l eficiència ls centres sanitaris, ja que permet aclarir objectius i promoure una competència, regulada contínuament per l autoritat sanitària competent, entre els diversos agents. El pla gestió ha d incloure: L objecte cobertura. Activitat que s ha senvolupar i volum l activitat. Paràmetres mesura la qualitat ls servicis prestats. Manera d avaluació i control. Fixació l termini per al compliment. Pressupost assignat a objectius i incentius per a aconseguirlos. CAPÍTOL II Estructura i organització Article 4. Estructura L organització l Agència Valenciana Salut s estructura en òrgans centrals i en òrgans perifèrics. Secció 1ª Òrgans centrals l Agència Valenciana Salut Article 5. Òrgans centrals Són òrgans centrals l Agència Valenciana Salut: El Consell d Administració. El Consell Salut la Comunitat Valenciana. El director gerent. Els òrgans gestió, que són: a) El director general Recursos Humans. b) El director general Recursos Econòmics. c) El director general d Assistència Sanitària. d) El director general Farmàcia i Productes Sanitaris. e) El director general Qualitat i Atenció al Pacient. g) El director general d Atenció a la Dependència. Article 6. El Consell d Administració l Agència Valenciana Salut 6.1. El Consell d Administració l Agència Valenciana Salut és l òrgan superior direcció i govern l Agència Valenciana Salut. El Consell d Administració està format per: El conseller Sanitat, que en serà el presint. El director gerent l Agència Valenciana Salut, que en serà el vicepresint primer. El secretari autonòmic Sanitat o el subsecretari la Conselleria Sanitat, que en serà el vicepresint segon. Onze vocals, ls quals: * Un en representació la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació. * Dos en representació la Conselleria Sanitat. * Tres en representació ls ajuntaments la Comunitat Valenciana, a proposta la Feració Valenciana Municipis i Províncies. h) Realizar propuestas instrucciones, circulares y órnes servicio, en las materias su competencia La Agencia Valenciana Salud, en el ejercicio sus funciones o competencias sobre la gestión y administración l sistema salud y la prestación sanitaria en la Comunidad Valenciana, en concurrencia y coordinación con las más Administraciones competentes en la materia, ejercerá las potestas administrativas necesarias para el cumplimiento su misión o finalidad, acuerdo con la legislación vigente aplicable. Artículo 3. Plan gestión La Agencia Valenciana Salud establecerá, como procedimiento dirigido a la eficacia y eficiencia con sus centros pendientes, planes gestión específicos, constituyéndose como instrumento trabajo en el cual se vincula forma directa y contractual las relaciones entre la Agencia con los centros provisores. El plan gestión supone un estímulo y compromiso para la eficiencia los centros sanitarios, por cuanto permite clarificar objetivos y promover una competencia regulada continuamente por la autoridad sanitaria competente, entre los diversos agentes. El plan gestión berá incluir: Objeto cobertura l mismo. Actividad a sarrollar y volumen la misma. Parámetros medición la calidad los servicios prestados. Modo evaluación y control. Fijación l plazo para su cumplimiento. Presupuesto asignado a objetivos e incentivos para su consecución. CAPÍTULO II Estructura y organización Artículo 4. Estructura La organización la Agencia Valenciana Salud se estructura en órganos centrales y en órganos periféricos. Sección 1ª Órganos centrales la agencia valenciana salud Artículo 5. Órganos centrales Serán órganos centrales la Agencia Valenciana Salud: El Consejo Administración. El Consejo Salud la Comunidad Valenciana. El director Gerente. Los órganos gestión, que serán: a) El director general Recursos Humanos. b) El director general Recursos Económicos. c) El director general Asistencia Sanitaria. d) El director general Farmacia y Productos Sanitarios. e) El director general Calidad y Atención al Paciente. f) El director general Atención a la Depenncia. Artículo 6. El Consejo Administración la Agencia Valenciana Salud 6.1. El Consejo Administración la Agencia Valenciana Salud es el órgano superior dirección y gobierno la Agencia Valenciana Salud. El Consejo Administración estará formado por: El conseller Sanidad, que será su Presinte. El director Gerente la Agencia Valenciana Salud, que será su Vicepresinte Primero. El Secretario Autonómico Sanidad o el Subsecretario la Conselleria Sanidad, que será su Vicepresinte Segundo. Once Vocales, los cuales: * Uno en representación la Conselleria Economía, Hacienda y Empleo. * Dos en representación la Conselleria Sanidad. * Tres en representación los Ayuntamientos la Comunidad Valenciana, a propuesta la Feración Valenciana Municipios y Provincias.

12 DOGV - Núm * Tres en representació ls partaments salut. * Un en representació les organitzacions sindicals més representatives la Comunitat Valenciana. * Un en representació les organitzacions empresarials més representatives la Comunitat Valenciana. El conseller Sanitat, a proposta cada una les representacions que el componen, fa els nomenaments i cessaments ls vocals l Consell d Administració. La condició membre l Consell d Administració és incompatible amb qualsevol vinculació amb empreses o servicis relacionats amb el subministrament material sanitari o farmacèutic. Entre el personal l agència es signarà el secretari l consell Corresponen al Consell d Administració l Agència Valenciana Salut les funcions següents: La planificació estratègica ls recursos i mitjans adscrits a l agència. Fixar els criteris d actuació l Agència Valenciana Salut, d acord amb les directrius la Generalitat, i establir els criteris generals coordinació tots els recursos i mitjans sanitaris públics la Comunitat Valenciana, en especial els referents a l ornació territorial. Controlar la gestió l Agència Valenciana Salut. Aprovar la proposta d avantprojecte pressupost d ingressos i speses anuals l agència i elevar-la a la Conselleria Sanitat. Establir els acords, convenis i concerts per a la prestació ls servicis, tenint sempre en compte, abans, la utilització òptima ls recursos sanitaris públics. Proposar a la Conselleria Sanitat, perquè l eleve al Consell la Generalitat, la constitució fórmules organitzatives adscrites a l Agència Valenciana Salut, per a la provisió i gestió ls servicis sanitaris. Aprovar la proposta d inversions l Agència Valenciana Salut. Aprovar, prèviament, la licitació pública ls contractes que, per la tipologia i/o l import econòmic, reglamentàriament es terminen. Proposar a la Conselleria Sanitat els preus i tarifes per la prestació i concertació ls servicis sanitaris, així com la modificació i revisió. Proposar a la Conselleria Sanitat els requisits i les condicions mínims, bàsics i comuns aplicables als concerts per a la prestació servicis sanitaris amb mitjans aliens, així com les condicions econòmiques. Aprovar propostes d instruccions, circulars i ors servici en les matèries la seua competència. Proposar a la Conselleria Sanitat el nomenament i cessament ls càrrecs directius l Agència Valenciana Salut, fer l Avaluació i el control la gestió en matèria personal i l aprovació les propostes plantilles o relacions llocs treball i convocatòries públiques periòdiques l personal l agència. Aprovar la memòria anual gestió l agència. Proposar a la Conselleria Sanitat els representants l agència en els Consells Salut ls Departaments Salut. Aprovar el reglament funcionament intern ls Consells Direcció ls Departaments Salut. Qualsevol altra competència l Agència Valenciana Salut no atribuïda a cap altre ls seus òrgans El Consell d Administració es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada cada quatre mesos, i sempre que el convoque el presint, o quan ho sol liciten un mínim quatre membres per a cidir sobre les qüestions que estos proposen. Esta convocatòria també la fa el presint. Des la sol licitud fins a la reunió no han transcórrer més 15 dies. La convocatòria reunió es farà per escrit, amb antelació suficient i amb l or l dia. El Consell d Administració ha d aprovar el seu reglament funcionament, d acord amb la normativa vigent. * Tres en representación los Departamentos Salud. * Uno en representación las organizaciones sindicales más representativas la Comunidad Valenciana. * Uno en representación las organizaciones empresariales más representativas la Comunidad Valenciana. Los Vocales l Consejo Administración serán nombrados y cesados por el conseller Sanidad, a propuesta cada una las representaciones que lo componen. La condición miembro l Consejo Administración será incompatible con cualquier vinculación con empresas o servicios relacionados con el suministro material sanitario o farmacéutico. De entre el personal la Agencia se signará al Secretario l Consejo Corresponn al Consejo Administración la Agencia Valenciana Salud las siguientes funciones: La planificación estratégica los recursos y medios adscritos a la Agencia. Fijar los criterios actuación la Agencia Valenciana Salud, acuerdo con las directrices la Generalitat, y establecer los criterios generales coordinación todos los recursos y medios sanitarios públicos la Comunidad Valenciana, en especial respecto a la ornación territorial los mismos. Controlar la gestión la Agencia Valenciana Salud. Aprobar la propuesta anteproyecto presupuesto ingresos y gastos anuales la Agencia y elevarla a la Conselleria Sanidad. Establecer los acuerdos, convenios y conciertos para la prestación los servicios, teniendo siempre en cuenta, con carácter previo, la óptima utilización los recursos sanitarios públicos. Proponer a la Conselleria Sanidad, para su elevación si proce al Consell la Generalitat, la constitución fórmulas organizativas, adscritas a la Agencia Valenciana Salud, para la provisión y gestión los servicios sanitarios. Aprobar la propuesta inversiones la Agencia Valenciana Salud. Aprobar, previamente, la licitación pública aquellos contratos que, por su tipología y/o importe económico, reglamentariamente se terminen. Proponer a la Conselleria Sanidad los precios y tarifas por la prestación y concertación los servicios sanitarios, así como su modificación y revisión. Proponer a la Conselleria Sanidad los requisitos y condiciones mínimas, básicas y comunes aplicables a los conciertos para la prestación servicios sanitarios con medios ajenos, así como las condiciones económicas. Aprobar propuestas instrucciones, circulares y órnes servicio, en las materias su competencia. Proponer a la Conselleria Sanidad el nombramiento y cese los cargos directivos la Agencia Valenciana Salud. Evaluación y control la gestión en materia personal y aprobación las propuestas plantillas o relaciones puestos trabajo y convocatorias públicas periódicas l personal la Agencia. Aprobar la memoria anual gestión la Agencia. Proponer a la Conselleria Sanidad los representantes la Agencia en los Consejos Salud los Departamentos Salud. Aprobar el reglamento funcionamiento interno los Consejos Dirección los Departamentos Salud. Cualquier otra competencia la Agencia Valenciana Salud no atribuida a otro sus órganos El Consejo Administración se reunirá, en sesión ordinaria, al menos una vez cada cuatro meses, y siempre que lo convoque su Presinte, o cuando lo soliciten un mínimo cuatro miembros para cidir sobre las cuestiones que éstos propongan, cuya convocatoria también se realizará por su Presinte. Des la solicitud hasta la reunión no transcurrirán más 15 días. La convocatoria reunión se realizará por escrito, con antelación suficiente y con el orn l día a tratar. El Consejo Administración berá aprobar su reglamento funcionamiento, acor a lo dispuesto por la normativa vigente.

13 DOGV - Núm Article 7. El Consell Salut la Comunitat Valenciana 7.1. A fi promoure la participació comunitària en el Sistema Sanitari Valencià, existix el Consell Salut la Comunitat Valenciana, com a òrgan superior col legiat caràcter consultiu El Consell Salut la Comunitat Valenciana està format per: Nou vocals en representació la Generalitat, signats pel conseller Sanitat. Sis vocals en representació ls ajuntaments la Comunitat Valenciana, a proposta la Feració Valenciana Municipis i Províncies. Un vocal per cada una les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial Sanitat. Sis vocals a proposta les organitzacions empresarials més representatives la Comunitat Valenciana, ls quals tres seran proposats entre les organitzacions empresarials més representatives en l àmbit sanitari la Comunitat Valenciana. Quatre vocals en representació les organitzacions consumidors, usuaris i veïns més representatives la Comunitat Valenciana. Tres vocals en representació ls col legis professionals sanitaris la Comunitat Valenciana. El conseller Sanitat, a proposta les entitats i organismes representats, nomena i cessa els vocals l Consell Salut, per un perío màxim quatre anys, i pon ser signats novament per a altres períos. Entre els seus membres, el Consell Salut la Comunitat Valenciana signarà un presint, un vicepresint i un secretari Les funcions l Consell Salut la Comunitat Valenciana són les següents: Informar sobre l avantprojecte Pla Salut la Comunitat Valenciana i conéixer-ne el grau d execució. Proposar a la Conselleria Sanitat, perquè l aprove, el reglament funcionament propi. Conéixer la proposta l avantprojecte pressupost l Agència Valenciana Salut i fer-hi un informe. Conéixer la memòria anual l Agència Valenciana Salut i fer-hi un informe. Conéixer les propostes modificació territorial ls partaments salut i fer-hi un informe. Conéixer els convenis, acords o concerts que establisca la Conselleria Sanitat amb altres entitats o administracions, en assumptes sanitaris. Qualsevol altra funció que se li atribuïsca legalment o reglamentàriament En el procediment d adopció d acords, el Consell se subjectarà a les normes bàsiques la Llei 30/1992, 26 novembre, Règim Jurídic les Administracions Públiques i l Procediment Administratiu Comú, relatives als òrgans col legiats, sense perjuí l que dispose el seu reglament. El Consell Salut la Comunitat Valenciana es reunirà, com a mínim, cada sis mesos, i quan ho acor el presint, o sprés la sol licitud d una tercera part ls membres, o a sol licitud l conseller Sanitat. Totes les convocatòries s han fer per escrit, acompanyas ls temes l or l dia que s hagen tractar i amb l antelació suficient. Tots els acords es prenen per majoria simple ls membres presents i el vot l presint dirimix en casos d empat. La Conselleria Sanitat ha facilitar els mitjans materials i personals, així com la documentació necessària per al compliment les funcions que té encomanas el Consell Salut. Article 8. El director gerent l Agència Valenciana Salut 8.1. El director gerent l Agència Valenciana Salut n exercix la direcció i gestió, d acord amb les directrius dictas pel Consell d Administració. Artículo 7. El Consejo Salud la Comunidad Valenciana 7.1. Con objeto promover la participación comunitaria en el Sistema Sanitario Valenciano, existirá el Consejo Salud la Comunidad Valenciana, como órgano superior colegiado carácter consultivo El Consejo Salud la Comunidad Valenciana estará formado por: Nueve Vocales en representación la Generalitat, signados por el conseller Sanidad. Seis en representación los Ayuntamientos la Comunidad Valenciana, a propuesta la Feración Valenciana Municipios y Provincias. Un Vocal por cada una las organizaciones sindicales con representación en Mesa Sectorial Sanidad. Seis Vocales a propuesta las organizaciones empresariales más representativas la Comunidad Valenciana, los cuales tres serán propuestos entre las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito sanitario la Comunidad Valenciana. Cuatro en representación las organizaciones consumidores, usuarios y vecinos más representativas la Comunidad Valenciana. Tres en representación los colegios profesionales sanitarios la Comunidad Valenciana. Los Vocales l Consejo Salud serán nombrados y cesados por el conseller Sanidad, a propuesta las entidas y organismos representados, por un periodo máximo cuatro años, pudiendo ser signados nuevamente para otros periodos. Entre sus miembros, el Consejo Salud la Comunidad Valenciana signará un Presinte, un Vicepresinte y un Secretario Son funciones l Consejo Salud la Comunidad Valenciana las siguientes: Informar el anteproyecto Plan Salud la Comunidad Valenciana y conocer su grado ejecución. Proponer a la Conselleria Sanidad, para su aprobación, su propio reglamento funcionamiento. Conocer e informar la propuesta l anteproyecto presupuesto la Agencia Valenciana Salud. Conocer e informar la memoria anual la Agencia Valenciana Salud. Conocer e informar las propuestas modificación territorial los Departamentos Salud. Conocer los convenios, acuerdos o conciertos que, en asuntos sanitarios, establezca la Conselleria Sanidad con otras entidas o Administraciones. Cualquier otra función que se le atribuya legal o reglamentariamente En el procedimiento adopción acuerdos, el Consejo se sujetará a las normas básicas la Ley 30/1992, 26 noviembre, Régimen Jurídico las Administraciones Públicas y l Procedimiento Administrativo Común, relativas a los órganos colegiados, sin perjuicio lo que disponga su reglamento. El Consejo Salud la Comunidad Valenciana se reunirá, como mínimo, cada seis meses, y cuando lo acuer su Presinte, o tras solicitud una tercera parte sus miembros, o a solicitud l conseller Sanidad. Todas las convocatorias se harán por escrito, acompañadas los temas l orn l día a tratar y con la antelación suficiente. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría simple los miembros presentes y el voto l Presinte dirimirá en casos empate. La Conselleria Sanidad berá facilitar los medios materiales y personales, así como la documentación necesaria para el cumplimiento las funciones que tiene encomendadas el Consejo Salud. Artículo 8. El director Gerente la Agencia Valenciana Salud 8.1. El director Gerente la Agencia Valenciana Salud ejerce la dirección y gestión la misma, acuerdo con las directrices dictadas por su Consejo Administración.

14 DOGV - Núm És nomenat pel Consell la Generalitat, a proposta l conseller Sanitat, sprés d haver escoltat el Consell d Administració l Agència Valenciana Salut, i té el rang secretari autonòmic Les funcions l director gerent l Agència Valenciana Salut són les següents: Complir i fer complir les disposicions l Consell d Administració i la Conselleria Sanitat en les matèries la seua competència. Proposar al Consell d Administració, perquè els aprove, els projectes relatius a programes d actuació i d inversions generals, la proposta l avantprojecte pressupost, l estat comptes i els documents relatius a la gestió econòmica i comptable. Proposar al Consell d Administració, perquè els aprove, l establiment i l actualització d acords, convenis i concerts per a la prestació servicis i l establiment fórmules gestió integrada o compartida amb entitats públiques i privas. Proposar al Consell d Administració, perquè els aprove, els criteris d actuació quant als centres i servicis adscrits funcionalment a l Agència Valenciana Salut, pel que fa a la seua coordinació amb el dispositiu sanitari públic. Proposar al Consell d Administració la memòria anual l Agència perquè l aprove. Elevar al Consell d Administració la proposta preus i tarifes per la prestació i concertació ls servicis sanitaris, així com la modificació i revisió. Avaluar els òrgans, servicis i activitats l Agència Valenciana Salut, sense perjuí les competències que té la Conselleria Sanitat en esta matèria. Dictar instruccions, circulars i ors servici relatives a matèries la seua competència i a l organització i funcionament l Agència Valenciana Salut, d acord amb les directrius l Consell d Administració i la Conselleria Sanitat. Actuar com a òrgan contractació l Agència, sense perjuí les competències l Consell d Administració. Autoritzar i proposar speses i pagaments l Agència Valenciana Salut. Elevar el nomenament i el cessament ls càrrecs directius l Agència Valenciana Salut al Consell d Administració, el qual els comunicarà a la Conselleria Sanitat perquè, si és el cas, els aprove. Exercir la direcció l personal l Agència Valenciana Salut; la selecció, nomenament i provisió places, així com la contractació l personal l Agència a què es referix l article 20 d estos Estatuts. Exercir les funcions que corresponguen a l Agència Valenciana Salut en relació amb el seu patrimoni. És necessària l aprovació prèvia l Consell d Administració ls actes gravamen o disposició sobre béns immobles. Exercir les competències que se li atribuïsquen reglamentàriament o que el Consell d Administració hi legue, d acord amb la normativa reglamentària esmentada. El director gerent l Agència Valenciana Salut pot legar els directors gerents ls partaments salut per a algunes les seues funcions, en tot allò que faça referència als seus àmbits territorials d actuació, amb l autorització prèvia l Consell d Administració l agència Directament pennts l director gerent l Agència Valenciana Salut hi ha la Direcció General Recursos Humans, la Direcció General Recursos Econòmics, la Direcció General d Assistència Sanitària, la Direcció General Farmàcia i Productes Sanitaris, la Direcció General Qualitat i Atenció al Pacient i la Direcció General d Atenció a la Dependència Depenen directament l director gerent l Agència Valenciana Salut els directors d Assistència Sanitària Zona, amb naturalesa estatutària, i amb les funcions previstes en el Decret 215/1999, 9 novembre, l Consell la Generalitat, pel qual es va crear la figura l director d Assistència Sanitària Zona. Será nombrado por el Consell la Generalitat, a propuesta l conseller Sanidad, oído el Consejo Administración la Agencia Valenciana Salud y tendrá el rango Secretario Autonómico Son funciones l director Gerente la Agencia Valenciana Salud las siguientes: Cumplir y hacer cumplir las disposiciones l Consejo Administración, así como la Conselleria Sanidad, en las materias su competencia. Proponer al Consejo Administración, para su aprobación, los proyectos relativos a programas actuación y inversiones generales, la propuesta l anteproyecto presupuesto, el estado cuentas y los documentos relativos a la gestión económica y contable. Proponer al Consejo Administración, para su aprobación, el establecimiento y actualización acuerdos, convenios y conciertos para la prestación servicios y el establecimiento fórmulas gestión integrada o compartida con entidas públicas y privadas. Proponer al Consejo Administración, para su aprobación, los criterios actuación en cuanto a los centros y servicios adscritos funcionalmente a la Agencia Valenciana Salud, en lo relativo a su coordinación con el dispositivo sanitario público. Proponer al Consejo Administración, para su aprobación, la memoria anual la Agencia. Elevar al Consejo Administración la propuesta precios y tarifas por la prestación y concertación los servicios sanitarios, así como su modificación y revisión. Evaluar los órganos, servicios y actividas la Agencia Valenciana Salud, sin perjuicio las competencias que tiene la Conselleria Sanidad en esta materia. Dictar instrucciones, circulares y órnes servicio relativas a materias su competencia y a la organización y funcionamiento la Agencia Valenciana Salud, acuerdo con las directrices l Consejo Administración y la Conselleria Sanidad. Actuar como órgano contratación la Agencia, sin perjuicio las competencias l Consejo Administración. Autorizar y proponer gastos y pagos la Agencia Valenciana Salud. Elevar al Consejo Administración el nombramiento y cese los cargos directivos la Agencia Valenciana Salud, para su traslado y aprobación, en su caso, por la Conselleria Sanidad. Ejercer la dirección l personal la Agencia Valenciana Salud. La selección, nombramiento y provisión plazas, así como la contratación l personal la Agencia a que se refiere el artículo 20 los presentes Estatutos. Ejercer las funciones que corresponda a la Agencia Valenciana Salud en relación con su patrimonio. Será necesario la aprobación previa l Consejo Administración los actos gravamen o disposición sobre bienes inmuebles. Ejercer las competencias que se le atribuyan reglamentariamente o que el Consejo Administración le legue, acuerdo con la citada normativa reglamentaria. El director Gerente la Agencia Valenciana Salud podrá legar en los directores Gerentes los Departamentos Salud algunas sus funciones, en lo que se refiera a sus ámbitos territoriales actuación, previa autorización l Consejo Administración la Agencia Directamente pendientes l director Gerente la Agencia Valenciana Salud existirán la Dirección General Recursos Humanos, la Dirección General Recursos Económicos, la Dirección General Asistencia Sanitaria, la Dirección General Farmacia y Productos Sanitarios, la Dirección General Calidad y Atención al Paciente y la Dirección General Atención a la Depenncia Depenn directamente l director Gerente la Agencia Valenciana Salud los directores Asistencia Sanitaria Zona, con naturaleza estatutaria, y con las funciones previstas en el Decreto 215/1999, 9 noviembre, l Consell la Generalitat, por el que se creó la figura l director Asistencia Sanitaria Zona.

15 DOGV - Núm Depenen l director gerent l Agència Valenciana Salut, com a suport tècnic, l Àrea Coordinació i Planificació i l Àrea d Informàtica, Telecomunicacions i Organització L Àrea Coordinació i Planificació exercix les funcions següents: Coordinar amb la resta d òrgans directius i unitats l agència, sota la supervisió immediata l director gerent, les directrius marcas en matèries pròpies. Planificar, sota la supervisió immediata l director gerent, els objectius, les finalitats i les actuacions que s han seguir en el seu àmbit. Recopilar, elaborar i analitzar informació i documentació, a fi d assistir l òrgan directiu l agència. Preparar estudis i informes tècnics sobre les matèries pròpies l agència. Donar suport, informar i assessorar el director gerent, així com qualsevol altra funció que este li encomane expressament De l Àrea Coordinació i Planificació pén el Servici d Anàlisi Sistemes d Informació Sanitària, que té encomanas les funcions següents: Fer l anàlisi les das generas pels sistemes d informació sanitària. Elaborar els indicadors gestió sanitària. Fer l anàlisi i l avaluació ls processos assistencials. Elaborar i fer el seguiment d indicadors d activitat i gestió. Col laborar en la implantació i seguiment l Sistema d Informació Econòmica en tots els centres gestió i l anàlisi les das obtingus a través d este sistema. Impulsar la utilització sistemes i tecnologies la informació en els servicis centrals i en els centres sanitaris L Àrea d Informàtica, Telecomunicacions i Organització és la unitat que dirigix i impulsa l ús les tecnologies i sistemes d informació i les telecomunicacions, així com l optimització i normalització ls procediments treball, i exercix les funcions següents: Definir estratègies, planificar, normalitzar, ornar i supervisar actuacions en relació amb els sistemes d informació i comunicació. Definir estratègies, planificar, normalitzar, ornar i supervisar actuacions en relació amb la racionalització administrativa. Planificar i controlar les inversions en tecnologies la informació. Ornar, planificar, splegar i gestionar les comunicacions veu i das, seguint les normes i orientacions generals la Generalitat. L Àrea d Informàtica, Telecomunicació i Organització queda estructurada en els servicis següents: Servici Sistemes i Comunicacions, que té les funcions següents: Impulsar la utilització sistemes i tecnologies la informació. Vetlar per la gestió operativa ls equips informàtics, bases das, xarxes locals i sistemes seguretat en este àmbit. Assegurar el funcionament operatiu ls equips informàtics a tots els nivells: llocs treball, servidors partamentals, corporatius i els que donen suport a projectes comuns als centres sanitaris. Impulsar i vetlar pel funcionament correcte les xarxes comunicacions, tant veu com das, la xarxa sanitària valenciana, en coordinació amb la Direcció General Telecomunicacions i Investigació. Desenvolupar, implantar i vigilar els mecanismes seguretat necessaris per a assegurar els sistemes informàtics sanitaris. Administració sistemes gestió bases das necessàries per a donar suport a les aplicacions informàtiques existents i a les nou splegament. Crear i mantindre al dia l inventari recursos informàtics (tant físics com lògics) Depenrán l director Gerente la Agencia Valenciana Salud, como apoyo técnico, el Área Coordinación y Planificación y el Área Informática, Telecomunicaciones y Organización El Área Coordinación y Planificación ejercerá las siguientes funciones: Coordinar con el resto órganos directivos y unidas la Agencia, bajo la supervisión inmediata l director Gerente, las directrices marcadas en materias propias. Planificar, bajo la supervisión inmediata l director Gerente, los objetivos, finalidas y actuaciones a seguir en su ámbito. Recopilar, elaborar y analizar información y documentación, con el fin asistir al órgano directivo la Agencia. Preparar estudios e informes técnicos sobre las materias propias la Agencia. Apoyar, informar y asesorar al director Gerente, así como cualquier otra función que por éste le sea encomendada expresamente Del Área Coordinación y Planificación penrá el Servicio Análisis Sistemas Información Sanitaria, que tendrá encomendadas las siguientes funciones: Realizar el análisis los datos generados por los sistemas información sanitaria. Elaborar los indicadores gestión sanitaria. Realizar el análisis y evaluación los procesos asistenciales. Elaborar y realizar el seguimiento indicadores actividad y gestión. Colaborar en la implantación y seguimiento l Sistema Información Económica en todos los centros gestión y el análisis los datos obtenidos a través l mismo. Impulsar la utilización sistemas y tecnologías la información en los servicios centrales y centros sanitarios El Área Informática, Telecomunicaciones y Organización es la unidad que dirige e impulsa el uso las tecnologías y sistemas información y las telecomunicaciones, así como la optimización y normalización los procedimientos trabajo, y ejercerá las siguientes funciones: Definir estrategias, planificar, normalizar, ornar y supervisar actuaciones en relación con los sistemas información y comunicación. Definir estrategias, planificar, normalizar, ornar y supervisar actuaciones en relación con la racionalización administrativa. Planificar y controlar las inversiones en tecnologías la información. Ornar, planificar, sarrollar y gestionar las comunicaciones voz y datos, siguiendo las normas y orientaciones generales la Generalitat. El Área Informática, Telecomunicación y Organización queda estructurada en los siguientes Servicios: Servicio Sistemas y Comunicaciones, que tendrá las siguientes funciones: Impulsar la utilización sistemas y tecnologías la información. Velar por la gestión operativa los equipos informáticos, bases datos, res locales y sistemas seguridad en este ámbito. Asegurar el funcionamiento operativo los equipos informáticos a todos los niveles: puestos trabajo, servidores partamentales, corporativos y aquellos que n soporte a proyectos comunes a los centros sanitarios. Impulsar y velar por el correcto funcionamiento las res comunicaciones, tanto voz como datos, la red sanitaria valenciana, en coordinación con la Dirección General Telecomunicaciones e Investigación. Desarrollar, implantar y vigilar los mecanismos seguridad necesarios para asegurar los sistemas informáticos sanitarios. Administración sistemas gestión bases datos necesarios para dar soporte a las aplicaciones informáticas existentes y a las nuevo sarrollo. Crear y mantener al día el inventario recursos informáticos (tanto físicos como lógicos).

16 DOGV - Núm El Servici d Organització i Sistemes d Informació, que exercix les funcions següents: Racionalitzar i normalitzar els procediments administratius i mètos treball seguint les orientacions generals la Generalitat. Servir com a òrgan comunicació i enllaç amb el Prop. Impulsar i coordinar funcionalment la implantació sistemes d informació en els centres sanitaris, cuidant-ne l harmonització i compatibilitat. Impulsar projectes d implantació sistemes d informació en l àmbit la salut i vetlar per la seua gestió operativa. Coordinar el servidor web (orientat al ciutadà), i crear i senvolupar la Intranet (orientada al personal propi). Article 9. La Direcció General Recursos Humans La Direcció General Recursos Humans s estructura en les unitats següents: Àrea Recursos Humans: Servici Gestió Personal. Servici Selecció i Provisió Personal. Servici Plantilles i Registre Personal. Servici Règim Jurídic Personal. Servici Relacions Sindicals i Condicions Treball Correspon a l Àrea Recursos Humans, directament pennt l director general Recursos Humans, planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar les unitats següents: El Servici Gestió Personal, que exercix les funcions següents: Tramitar els expedients disciplinaris, les situacions administratives i les incidències d assumptes referents al personal l Agència Valenciana Salut. Fer totes les funcions gestió personal que li siguen encomanas El Servici Selecció i Provisió Personal, que exercix les funcions següents: Fer la tramitació ls processos selecció i provisió places en execució les ofertes d ocupació pública. Elaborar i fer el seguiment les distintes convocatòries per a la provisió llocs treball l Agència Valenciana Salut. Fer els nomenaments i la contractació l personal l sector sanitari. Fer els nomenaments i els cessaments l personal directiu les institucions sanitàries. Fer la gestió les adscripcions provisionals reglamentàries l personal d institucions sanitàries. Tramitar i resoldre els recursos interposats en matèria selecció i provisió contra els actes dictats pels tribunals i les comissions d avaluació El Servici Plantilles i Registre Personal, que exercix les funcions següents: Classificar els llocs treball. Gestionar el registre personal d institucions sanitàries, efectuant el control ls actes o resolucions que afecten la vida administrativa d este personal. Elaborar i modificar les plantilles preceptives i, si és el cas, les relacions llocs treball naturalesa funcionarial d institucions sanitàries. Elaborar les propostes relacions places que s han d incloure en les convocatòries selecció i provisió per a la cobertura oportuna. Fer el seguiment i l estudi l absentisme laboral a través la informació rebuda ls centres El Servici Règim Jurídic Personal, que exercix les funcions següents: Assessorar els òrgans que efectuen la negociació col lectiva en la Mesa Sectorial Sanitat. Estudiar i fer l informe preceptiu les convocatòries i ofertes qualsevol tipus personal d institucions sanitàries. Emetre els informes en matèria règim jurídic personal d institucions sanitàries El Servicio Organización y Sistemas Información, que ejercerá las siguientes funciones: Racionalizar y normalizar los procedimientos administrativos y métodos trabajo, siguiendo las orientaciones generales la Generalitat. Servir como órgano comunicación y enlace con el PROP. Impulsar y coordinar funcionalmente la implantación sistemas información en los centros sanitarios, cuidando su armonización y compatibilidad. Impulsar proyectos implantación sistemas información en el ámbito la salud y velar por su gestión operativa. Coordinar el servidor web (orientado al ciudadano) y crear y sarrollar la Intranet (orientada a personal propio). Artículo 9. De la Dirección General Recursos Humanos La Dirección General Recursos Humanos se estructura en las siguientes unidas: Área Recursos Humanos: Servicio Gestión Personal. Servicio Selección y Provisión Personal. Servicio Plantillas y Registro Personal. Servicio Régimen Jurídico Personal. Servicio Relaciones Sindicales y Condiciones Trabajo Al Área Recursos Humanos, directamente pendiente l director general Recursos Humanos, le correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las siguientes unidas: El Servicio Gestión Gestión Personal, que ejercerá las siguientes funciones: Tramitar los expedientes disciplinarios, situaciones administrativas y las incincias asuntos referentes al personal la Agencia Valenciana Salud. Realizar todas aquellas funciones gestión personal que le sean encomendadas El Servicio Selección y Provisión Personal, que ejercerá las siguientes funciones: Realizar la tramitación los procesos selección y provisión plazas en ejecución las ofertas empleo público. Elaborar y realizar el seguimiento las distintas convocatorias para la provisión puestos trabajo la Agencia Valenciana Salud. Realizar los nombramientos y/o contratación l personal l sector sanitario. Realizar los nombramientos y ceses l personal directivo las instituciones sanitarias. Realizar la gestión las adscripciones provisionales reglamentarias l personal instituciones sanitarias. Tramitar y resolver los recursos interpuestos en materia selección y provisión contra los actos dictados por los Tribunales y/o Comisiones Evaluación El Servicio Plantillas y Registro Personal, que ejercerá las siguientes funciones: Clasificar los puestos trabajo. Gestionar el registro personal instituciones sanitarias, efectuando el control los actos o resoluciones que afecten a la vida administrativa este personal. Elaborar y modificar las preceptivas plantillas y, en su caso, relaciones puestos trabajo naturaleza funcionarial instituciones sanitarias. Elaborar las propuestas relaciones plazas a incluir en las convocatorias selección y provisión para su oportuna cobertura. Realizar el seguimiento y estudio l absentismo laboral a través la información recibida los centros El Servicio Régimen Jurídico Personal, que ejercerá las siguientes funciones: Asesorar a los órganos que efectúen la negociación colectiva en la Mesa Sectorial Sanidad. Estudiar y realizar el informe preceptivo las convocatorias y ofertas cualquier tipo personal instituciones sanitarias. Emitir los informes en materia régimen jurídico personal instituciones sanitarias.

17 DOGV - Núm Tramitar les reclamacions prèvies i els expedients d incompatibilitats l personal les institucions sanitàries, i els recursos interposats en matèria personal d institucions sanitàries contra actes dictats per òrgans l Agència Valenciana Salut. Assessorar en matèria règim jurídic, respecte a les normes i instruccions relatives a tots els aspectes relacionats amb el personal d institucions sanitàries El Servici Relacions Sindicals i Condicions Treball, que exercix les funcions següents: Executar la política relacions sindicals amb les organitzacions sindicals o òrgans representació l personal l sector sanitari. Prestar el suport administratiu a la secretaria la Mesa Sectorial Sanitat. Estudiar, analitzar i proposar el règim retributiu l personal les institucions sanitàries. Establir criteris homogenis respecte a l aplicació l règim retributiu, especialment quant a les reclamacions formulas en estes matèries. Estudiar i elaborar instruccions relatives a jornada, horari, permisos, vacances i llicències per a l aplicació homogènia en els centres respectius. Coordinar i realitzar el seguiment ls sistemes implantats per a la selecció personal amb vinculació amb caràcter temporal d institucions sanitàries, així com la resolució ls recursos i reclamacions que es plantegen en esta matèria. Article 10. La Direcció General Recursos Econòmics La Direcció General Recursos Econòmics s estructura en les unitats següents: Servici Coordinació i Planificació Recursos Econòmics. Servici d Aprovisionament. Àrea Recursos Econòmics: * Servici Gestió Econòmica. * Servici Gestió Pressupostària. * Servici d Anàlisi Costos i Facturació. Àrea d Infraestructura i Manteniment: * Servici d Infraestructures. * Servici Manteniment Directament pennt l director general Recursos Econòmics s adscriu el Servici Coordinació i Planificació Recursos Econòmics, que exercix les funcions següents: Coordinar amb la resta d òrgans directius i unitats l Agència Valenciana Salut, sota la supervisió immediata l director general Recursos Econòmics, les directrius marcas en matèries recursos econòmics. Planificar, sota la supervisió immediata l director general Recursos Econòmics, els objectius, les finalitats i les actuacions que s han seguir. Donar suport, informar i assessorar el director general Recursos Econòmics, així com qualsevol altra funció que este encomane expressament Directament pennt l director general Recursos Econòmics s adscriu el Servici d Aprovisionament, que exercix les funcions següents: Preparar i tramitar els contractes subministraments i servicis en els quals per la similitud l objecte o per l obtenció millors condicions, siga convenient la contractació centralitzada per a tot l àmbit l Agència Valenciana Salut, així com la resta d expedients contractació l agència. Dictar les instruccions oportunes sobre normalització productes, n estiga centralitzada o no l adquisició. Establir els criteris d emmagatzemtge productes amb les institucions sanitàries. Coordinar els procediments contractació ls centres gestió referits a l aprovisionament productes i servicis. Efectuar la tramitació i el seguiment econòmic ls convenis i concerts. Tramitar las reclamaciones previas y expedientes incompatibilidas l personal las instituciones sanitarias, y la los recursos interpuestos en materia personal instituciones sanitarias contra actos dictados por órganos la Agencia Valenciana Salud. Asesorar en materia régimen jurídico, respecto las normas e instrucciones relativas a todos los aspectos relacionados con el personal instituciones sanitarias El Servicio Relaciones Sindicales y Condiciones Trabajo, que ejercerá las siguientes funciones: Ejecutar la política relaciones sindicales con las organizaciones sindicales u órganos representación l personal l sector sanitario. Prestar el soporte administrativo a la Secretaría la Mesa Sectorial Sanidad. Estudiar, analizar y proponer el régimen retributivo l personal las instituciones sanitarias. Establecer criterios homogéneos respecto a la aplicación l régimen retributivo, especialmente en cuanto a las reclamaciones formuladas en dichas materias. Estudiar y elaborar instrucciones relativas a jornada, horario, permisos, vacaciones y licencias para su homogénea aplicación en los respectivos centros. Coordinar y realizar el seguimiento los sistemas implantados para la selección personal con vinculación con carácter temporal instituciones sanitarias, así como la resolución los recursos y reclamaciones que se planteen en esta materia. Artículo 10. De la Dirección General Recursos Económicos La Dirección General Recursos Económicos se estructura en las siguientes unidas: Servicio Coordinación y Planificación Recursos Económicos. Servicio Aprovisionamiento. Área Recursos Económicos: * Servicio Gestión Económica. * Servicio Gestión Presupuestaria. * Servicio Análisis Costes y Facturación. Área Infraestructura y Mantenimiento: * Servicio Infraestructuras. * Servicio Mantenimiento Directamente pendiente l director general Recursos Económicos se adscribe el Servicio Coordinación y Planificación Recursos Económicos, que ejercerá las siguientes funciones: Coordinar con el resto órganos directivos y unidas la Agencia Valenciana Salud, bajo la supervisión inmediata l director general Recursos Económicos, las directrices marcadas en materias recursos económicos. Planificar, bajo la supervisión inmediata l director general Recursos Económicos, los objetivos, finalidas y actuaciones a seguir. Apoyar, informar y asesorar al director general Recursos Económicos, así como cualquier otra función que por éste le sea encomendada expresamente Directamente pendiente l director general Recursos Económicos se adscribe el Servicio Aprovisionamiento, que ejercerá las siguientes funciones: Preparar y tramitar aquellos contratos suministros y servicios que, por la similitud l objeto o por la obtención mejores condiciones, sea conveniente la contratación centralizada para todo el ámbito la Agencia Valenciana Salud, así como el resto expedientes contratación la misma. Dictar las instrucciones oportunas sobre normalización productos, esté centralizada o no su adquisición. Establecer los criterios almacenamiento productos con las instituciones sanitarias. Coordinar los procedimientos contratación los centros gestión referidos todos ellos al aprovisionamiento productos y servicios. Efectuar la tramitación y el seguimiento económico los convenios y conciertos.

18 DOGV - Núm Correspon a l Àrea Recursos Econòmics, directament pennt l director general Recursos Econòmics, planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar les unitats següents: El Servici Gestió Econòmica, que exercix les funcions següents: Executar la gestió econòmica i comptable l pressupost speses ls distints òrgans i unitats l Agència Valenciana Salut, tramitant els documents administratius corresponents. Gestionar la nòmina l personal adscrit a l Agència Valenciana Salut. Elaborar procediments coordinació en matèria econòmica entre els distints centres gestió l Agència Valenciana Salut. Programar, controlar, seguir i gestionar l execució les inversions l Agència Valenciana Salut El Servici Gestió Pressupostària, que exercix les funcions següents: Elaborar, realitzar el seguiment i gestionar el pressupost ls distints òrgans i unitats l Agència Valenciana Salut. Elaborar els procediments gestió la nòmina l personal d institucions sanitàries en els àmbits d incidències, contingències fiscals i quotes socials. Gestionar i realitzar la coordinació d ingressos pressupostaris. Estudiar, valorar i aplicar els resultats ls dissenys i estratègies planificas sobre la gestió ls centres l Agència Valenciana Salut El Servici d Anàlisi Costos i Facturació, que exercix les funcions següents: Impulsar la implantació en tots els centres ls sistemes d informació que permeten intificar els costos l assistència sanitària. Elaborar les anàlisis costos obtinguts i proposar mesures d actuació per a garantir una eficiència major. Impulsar i supervisar la facturació servicis a pacients, tant splaçats com la resta casos, i amb finalitat informativa Corresponen a l Àrea d Infraestructura i Manteniment, directament pennt l director general Recursos Econòmics, les funcions següents: Tramitar, realitzar el seguiment i controlar els expedients contractació d obres, i les seues assistències tècniques, instal lacions i equipaments. Per a això hi haurà una unitat contractació. Tramitar els expedients cessió terrenys i immobles stinats a ús sanitari. Fer el seguiment i el control les distintes fases d execució les obres contractas. Correspon a l Àrea d Infraestructura i Manteniment, directament pennt l director general Recursos Econòmics, planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar les unitats següents: El Servici d Infraestructures, que exercix les funcions següents: Redactar i supervisar, si és el cas, els projectes tècnics d execució d obres i instal lacions. Fer el seguiment, el control i l aprovació, si és el cas, l execució les obres i les inversions gestionas per l Agència Valenciana Salut El Servici Manteniment, que exercix les funcions següents: Gestionar i coordinar el manteniment les infraestructures ls centres sanitaris. Impulsar nous procediments, modalitats i tècniques manteniment ls centres sanitaris que en garantisquen en tot moment l optimació. Article 11. La Direcció General d Assistència Sanitària La Direcció General d Assistència Sanitària s estructura en les unitats següents: Àrea Concerts i Tecnologia Sanitària: Al Área Recursos Económicos, directamente pendiente l director general Recursos Económicos, le correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las siguientes unidas: El Servicio Gestión Económica, que ejercerá las siguientes funciones: Ejecutar la gestión económica y contable l presupuesto gastos los distintos órganos y unidas la Agencia Valenciana Salud, tramitando los correspondientes documentos administrativos. Gestionar la nómina l personal adscrito a la Agencia Valenciana Salud. Elaborar procedimientos coordinación en materia económica entre los distintos centros gestión la Agencia Valenciana Salud. Programar, controlar, seguir y gestionar la ejecución las inversiones la Agencia Valenciana Salud El Servicio Gestión Presupuestaria, que ejercerá las siguientes funciones: Elaborar, realizar el seguimiento y gestionar el presupuesto los distintos órganos y unidas la Agencia Valenciana Salud. Elaborar los procedimientos gestión la nómina l personal instituciones sanitarias en los ámbitos incincias, contingencias fiscales y cuotas sociales. Gestionar y realizar la coordinación ingresos presupuestarios. Estudiar, valorar y aplicar los resultados los diseños y estrategias planificadas sobre gestión los centros la Agencia Valenciana Salud El Servicio Análisis Costes y Facturación, que ejercerá las siguientes funciones: Impulsar la implantación en todos los centros los sistemas información que permitan intificar los costes incurridos en la asistencia sanitaria. Elaborar los análisis costes obtenidos y proponer medidas actuación para garantizar una mayor eficiencia. Impulsar y supervisar la facturación servicios a pacientes, tanto splazados como el resto casos y a efectos informativos Al Área Infraestructura y Mantenimiento, directamente pendiente l director general Recursos Económicos, le corresponn las siguientes funciones: Tramitar, realizar el seguimiento y controlar los expedientes contratación obras, y sus asistencias técnicas, instalaciones y equipamientos. A tal efecto, existirá una unidad contratación. Tramitar los expedientes cesión terrenos e inmuebles stinados para uso sanitario. Realizar el seguimiento y el control las distintas fases ejecución las obras contratadas. Al Área Infraestructura y Mantenimiento, directamente pendiente l director general Recursos Económicos, le correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las siguientes unidas: Servicio Infraestructuras que ejercerá las siguientes funciones: Redactar y supervisar, en su caso, los proyectos técnicos ejecución obras e instalaciones. Realizar el seguimiento, control y aprobación, en su caso, la ejecución las obras e inversiones gestionadas por la Agencia Valenciana Salud El Servicio Mantenimiento, que ejercerá las siguientes funciones: Gestionar y coordinar el mantenimiento las infraestructuras los centros sanitarios. Impulsar nuevos procedimientos, modalidas y técnicas mantenimiento los centros sanitarios que garanticen en todo momento su optimización. Artículo 11. De la Dirección General Asistencia Sanitaria La Dirección General Asistencia Sanitaria se estructura en las siguientes unidas: Área Conciertos y Tecnología Sanitaria:

19 DOGV - Núm * Servici Tecnologia Sanitària i Telemedicina. * Servici Concerts. Àrea d Assistència Sanitària: * Servici Recursos Assistencials. * Servici d Assistència Sanitària Urgent i Emergències. * Servici Protocol lització i Integració Assistencial. * Servici Gestió Clínica i Desenvolupament Professional. * Servici Coordinació Programes Especials. * Servici Desenvolupament Ferramentes per a la Gestió Correspon a l Àrea Concerts i Tecnologia Sanitària, directament pennt l director general d Assistència Sanitària, planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar les unitats següents: El Servici Tecnologia Sanitària i Telemedicina, que exercix les funcions següents: Detectar les necessitats d inversió en equipament, proposta l pla anual d inversions i proposta dotacions bàsiques. Fer el seguiment informatitzat d incidències en equips d electromedicina. Fer la implantació sistemes telemedicina El Servici Concerts, que exercix les funcions següents: Fer les propostes ls concerts i convenis amb centres i servicis privats o públics aliens a la xarxa l Agència Valenciana Salut. Fer el control l activitat sanitària concertada. Fer el control assistencial, tràmit i autorització la rivació pacients a centres i servicis sanitaris no concertats Correspon a l Àrea d Assistència Sanitària, directament pennt l director general d Assistència Sanitària, planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar les unitats següents: El Servici Recursos Assistencials, que tindrà encomanas les funcions següents: Gestionar i planificar els recursos assistencials, proposant-ne l aquació per a la prestació correcta ls servicis sanitaris. Desenvolupar la cartera servicis l catàleg prestacions ls centres sanitaris amb la finalitat d aportar informació al ciutadà tots els recursos. Gestionar i fer la promoció programes en funció les atencions d infermeria que s han fer. Elaborar i analitzar els indicadors càrrega treball l personal. Control d activitat assistencial El Servici d Assistència Sanitària Urgent i Emergències, que té encomanas les funcions següents: Gestionar el programa d atenció urgent per a les grans ciutats. Coordinar els centres d informació i la coordinació d urgències. Exercir les funcions rivas l Pla director d Urgències amb incidència especial en el transport sanitari i gestionar el programa d emergències mèdiques El Servici Protocol lització i Integració Assistencial, que té encomanas les funcions següents: Elaborar protocols i guies pràctica clínica. Elaborar i gestionar programes d integració assistencial, a fi facilitar l accessibilitat al sistema. Potenciar el senvolupament i l homogeneïtzació d alternatives assistencials: atenció domiciliària, cirurgia sense ingrés, hospital dia El Servici Gestió Clínica i Desenvolupament Professional, que té encomanas les funcions següents: Desplegar instruments per a potenciar la gestió clínica en els centres sanitaris. Desplegar i avaluar fórmules gestió d integració ls recursos assistencials: àrees clíniques, unitats gestió clínica i noves unitats organitzatives. * Servicio Tecnología Sanitaria y Telemedicina. * Servicio Conciertos. Área Asistencia Sanitaria: * Servicio Recursos Asistenciales. * Servicio Asistencia Sanitaria Urgente y Emergencias. * Servicio Protocolización e Integración Asistencial. * Servicio Gestión Clínica y Desarrollo Profesional. * Servicio Coordinación Programas Especiales. * Servicio Desarrollo Herramientas para la Gestión Al Área Conciertos y Tecnología Sanitaria, directamente pendiente l director general Asistencia Sanitaria, le correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las siguientes unidas: El Servicio Tecnología Sanitaria y Telemedicina, que ejercerá las siguientes funciones: Detectar las necesidas inversión en equipamiento, propuesta l plan anual inversiones, propuesta dotaciones básicas. Realizar el seguimiento informatizado incincias en equipos electromedicina. Realizar la implantación sistemas telemedicina El Servicio Conciertos, que ejercerá las siguientes funciones: Realizar las propuestas los conciertos y convenios con centros y servicios privados o públicos ajenos a la red la Agencia Valenciana Salud. Realizar el control la actividad sanitaria concertada. Realizar el control asistencial, trámite y autorización la rivación pacientes a centros y servicios sanitarios no concertados Al Área Asistencia Sanitaria, directamente pendiente l director general Asistencia Sanitaria, le correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las siguientes unidas: El Servicio Recursos Asistenciales, que tendrá encomendadas las siguientes funciones: Gestionar y planificar los recursos asistenciales, proponiendo la acuación los mismos para la correcta prestación los servicios sanitarios. Desarrollar la cartera servicios l catálogo prestaciones los centros sanitarios con la finalidad aportar información al ciudadano todos los recursos existentes. Gestionar y realizar la promoción programas en función los cuidados enfermería a realizar. Elaborar y analizar los indicadores carga trabajo l personal. Control actividad asistencial El Servicio Asistencia Sanitaria Urgente y Emergencias, que tendrá encomendadas las siguientes funciones: Gestionar el programa atención urgente para las grans ciudas. Coordinar los centros información y coordinación urgencias. Desempeñar las funciones rivadas l Plan director Urgencias con especial incincia en el transporte sanitario y gestionando el programa emergencias médicas El Servicio Protocolización e Integración Asistencial, que tendrá encomendadas las siguientes funciones: Elaborar protocolos y guías práctica clínica. Elaborar y gestionar programas integración asistencial, con objeto facilitar la accesibilidad al sistema. Potenciar el sarrollo y homogeneización las distintas alternativas asistenciales: atención domiciliaria, cirugía sin ingreso, hospital día El Servicio Gestión Clínica y Desarrollo Profesional, que tendrá encomendadas las siguientes funciones: Desarrollar instrumentos para potenciar la gestión clínica en los centros sanitarios. Desarrollar y evaluar fórmulas gestión integración los recursos asistenciales: áreas clínicas, unidas gestión clínica y nuevas unidas organizativas.

20 DOGV - Núm Desplegar i avaluar sistemes senvolupament professional als professionals dirigits a aconseguir l excel lència en l assistència. Desplegar i implantar la gestió per processos. Desplegar i fer el seguiment contractes gestió El Servici Coordinació Programes Especials, que exercix les funcions següents: Desplegar i impulsar programes dirigits a problemes salut emergents. Desplegar i impulsar programes dirigits a problemes salut susceptibles diagnòstic i tractament per l avanç les noves tecnologies. Elaborar els protocols dirigits a la posada en marxa d eixos programes El Servici Desenvolupament Ferramentes per a la Gestió, que exercix les funcions següents: Desplegar, dissenyar, impulsar i mantindre funcionalment les ferramentes per a dur a terme una atenció amb nivells màxims qualitat Depén directament l director general d Assistència Sanitària el director l Programa Trasplantaments la Comunitat Valenciana, al qual es fa referència en l Or 20 gener l 2003, la Conselleria Sanitat, que fa coordinador autonòmic. El Registre Trasplantaments la Comunitat Valenciana queda integrat en la coordinació autonòmica. Article 12. La Direcció General Farmàcia i Productes Sanitaris La Direcció General Farmàcia i Productes Sanitaris s estructura en les unitats següents: Àrea Farmàcia: Servici Provisió i Assistència Farmacèutica. Servici Prestacions Complementàries L Àrea Farmàcia pén directament l director general Farmàcia i Productes Sanitaris i li correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar i supervisar les unitats següents: El Servici Provisió i Assistència Farmacèutica, que té encomanas les funcions següents: Centralitzar la informació referent a assajos clínics autoritzats, així com el control la publicitat i tècniques promoció medicaments. Elaborar, revisar i supervisar els concerts amb proveïdors en matèria medicaments. Distribuir i fer el control segells oficials i talonaris receptes oficials l Agència Valenciana Salut. Fomentar activitats d ús racional l medicament i d atenció farmacèutica. Impulsar una guia farmacoterapèutica bàsica i dinàmica, que servisca referent per a la implantació en totes les àrees salut a través les comissions farmacoterapèutiques. Potenciar l activitat l Centre Autonòmic Valencià d Informació Medicaments. Gestionar, coordinar i avaluar les prestacions farmacèutiques en Atenció Primària, Atenció Especialitzada i Atenció Sociosanitària. Analitzar l oferta productes farmacèutics inclosos en la prestació farmacèutica. Estudiar, efectuar el seguiment i incorporar els medicaments en els concursos públics a través la Central Compres. Gestionar els assajos clínics. Autoritzar administrativament els estudis postautorització El Servici Prestacions Complementàries, que exercix les funcions següents: Gestionar i coordinar les prestacions ortopèdiques, reintegrament speses i transport sanitari no concertat. Realitzar l autorització dietes d estada per assistència sanitària. Tramitar les qüestions relatives a convenis internacionals. Realitzar l autorització a les empreses per als servicis prevenció l assistència mèdicofarmacèutica als treballadors. Elaborar, revisar i supervisar els concerts amb proveïdors en matèria productes sanitaris. Desarrollar y evaluar sistemas sarrollo profesional a los profesionales dirigidos a conseguir la excelencia en la asistencia. Desarrollar e implantar la gestión por procesos. Desarrollar y realizar el seguimiento contratos gestión El Servicio Coordinación Programas Especiales, que ejercerá las siguientes funciones: Desarrollar e impulsar programas dirigidos a problemas salud emergentes. Desarrollar e impulsar programas dirigidos a problemas salud susceptibles diagnóstico y tratamiento por el avance las nuevas tecnologías. Elaborar los protocolos dirigidos a la puesta en marcha dichos programas El Servicio Desarrollo Herramientas para la Gestión, que ejercerá las siguientes funciones: Desarrollar, diseñar, impulsar y mantener funcionalmente las herramientas para llevar a cabo una atención con niveles máximos calidad Depen directamente l director general Asistencia Sanitaria el director l Programa Trasplantes la Comunidad Valenciana, al que se hace referencia en la Orn 20 enero 2003, la Conselleria Sanidad, que hará Coordinador Autonómico. El Registro Trasplantes la Comunidad Valenciana quedará integrado en la coordinación autonómica. Artículo 12. Dirección General Farmacia y Productos Sanitarios La Dirección General Farmacia y Productos Sanitarios se estructura en las siguientes unidas: Área Farmacia: Servicio Provisión y Asistencia Farmacéutica. Servicio Prestaciones Complementarias El Área Farmacia, pen directamente l director general Farmacia y Productos Sanitarios y le correspon planificar, dirigir, controlar, coordinar y supervisar las siguientes unidas: El Servicio Provisión y Asistencia Farmacéutica, que tiene encomendadas las siguientes funciones: Centralizar la información referente a ensayos clínicos autorizados, así como el control la publicidad y técnicas promoción medicamentos. Elaborar, revisar y supervisar los conciertos con proveedores en materia medicamentos. Distribuir y realizar el control sellos oficiales y talonarios recetas oficiales la Agencia Valenciana Salud. Fomentar actividas uso racional l medicamento y atención farmacéutica. Impulsar una guía farmacoterapéutica básica y dinámica, que sirva referente para su implantación en todas las áreas salud a través las comisiones farmacoterapéuticas. Potenciar la actividad l Centro Autonómico Valenciano Información Medicamentos. Gestionar, coordinar y evaluar las prestaciones farmacéuticas en Atención Primaria, Atención Especializada y Atención Sociosanitaria. Analizar la oferta productos farmacéuticos incluidos en la prestación farmacéutica. Estudiar, efectuar el seguimiento e incorporar los medicamentos en los concursos públicos a través la Central Compras. Gestionar los ensayos clínicos. Autorizar administrativamente los estudios post-autorización El Servicio Prestaciones Complementarias, que ejercerá las siguientes funciones: Gestionar y coordinar las prestaciones ortopédicas, reintegro gastos y transporte sanitario no concertado. Realizar la autorización dietas estancia por asistencia sanitaria. Tramitar las cuestiones relativas a convenios internacionales. Realizar la autorización a las empresas, para sus servicios prevención la asistencia médico-farmacéutica a sus trabajadores. Elaborar, revisar y supervisar los conciertos con proveedores en materia productos sanitarios.

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXXIV Núm. 138 16 de julio de 2015 22360 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Sanidad Decreto 166/2015, de 14/07/2015, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació DECRET 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l Institut Valencià de Seguretat i Salut en el

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano.

DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987. Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. BOE 13 febrero 1987, núm. 38/1987 [pág. 4391] DO. Generalitat Valenciana 7 enero 1987, núm. 500/1987 Ley 10/1986, de 30 diciembre 1986. Centros integrados en el sistema bibliotecario valenciano. La Constitución

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET 167/2015, de 2

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

CONSEJERÍA DE HACIENDA

CONSEJERÍA DE HACIENDA Ley de Administración Institucional de la NORMATIVA CONSEJERÍA DE HACIENDA Dirección General de Patrimonio Ley de la Administración Institucional de la Pág. 2 LEY 1/1984, DE 19 DE ENERO, REGULADORA DE

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE. TÍTOL I Disposicions generals. TÍTULO I Disposiciones generales

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE. TÍTOL I Disposicions generals. TÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport. [2014/8136] PREÀMBUL

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 17 de octubre Boletín Oficial del Estado Corrección de errores en la Orden ECI/2811/2006 de 01/09/2006 (Boletín Oficial del Estado de CESES Y NOMBRAMIENTOS. A propuesta de la Consejería de Educación de

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 Ha de substituir-se per la de: Quatre vocals en representació de les associacions d immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana. Dos vocals en representació

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL DIARI OFICIAL Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 SUMARI SUMARIO II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL b) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS

Más detalles

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO

LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO LEY 4/1989, DE 26 DE JUNIO, SOBRE EL INTITUTO VALENCIANO DE LA JUVENTUD 1 (DOGV núm. 1096 de 29 de junio) PREÁMBULO El artículo 31.25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana confiere a la

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT

GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Prop. Est. Hospital Clínico GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT DE SALUT Don Ángel Escolano Rubio, Abogado número 33.492 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, con DNI n 46722632-H y con domicilio

Más detalles

Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad

Conselleria de Sanitat Conselleria de Sanidad Conselleria de Sanitat DECRET 30/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifiquen l estructura, les funcions i el règim retributiu del personal directiu d institucions sanitàries de la Conselleria

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE. Article 6. De la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i el Sistema

ÍNDEX ÍNDICE. Article 6. De la Secretaria Autonòmica de Salut Pública i el Sistema Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública DECRET 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

DECRET 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual. i Prospectiva (AVAP). [2008/668]

DECRET 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual. i Prospectiva (AVAP). [2008/668] Conselleria d Educació DECRET 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel qual s aprova el Reglament de l Agència Valenciana d Avaluació i Prospectiva (AVAP). [2008/668] Conselleria de Educación DECRETO 6/2008,

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXIX Divendres, 21 d abril de 2006 / Viernes, 21 de abril de 2006 Núm. 5243 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma 97 Miércoles, 29 de abril de 2015 Página 17616 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Sanidad y Política Social Servicio Murciano de Salud 5226 Resolución del Director Gerente del

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 51 Sábado 28 de febrero de 2015 Sec. I. Pág. 19122 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2115 Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de ORDEN de... de... de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean y regulan para la Comunitat Valenciana los Premios

Más detalles

AJUNTAMENT DE PICASSENT

AJUNTAMENT DE PICASSENT reglamentos/upc.doc REGLAMENTO RÉGIMEN INTERIOR DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN COMUNITARIA DEL AYUNTAMIENTO DE PICASSENT PREÁMBULO El uso, abuso y dependencia de las drogas, en sus dimensiones actuales, es

Más detalles

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria de Educación. Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria d Educació

Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria de Educación. Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria d Educació Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria d Educació DECRET 115 /2008, d 1 d agost, del Consell, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

DECRET 21/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual s aprova l Estatut de l Agència de Tecnologia i Certificació

DECRET 21/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual s aprova l Estatut de l Agència de Tecnologia i Certificació Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 21/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual s aprova l Estatut de l Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica. [2011/2718] Conselleria

Más detalles

Borrador nº 1 (08/05/2015) CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL PREÁMBULO

Borrador nº 1 (08/05/2015) CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL PREÁMBULO Borrador nº 1 (08/05/2015) CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Orden por la que se crea el Comité de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de la Consejería de Agricultura,

Más detalles

Resolución de 23/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de 29/01/2009) MATERIAL DIDÁCTICO. CONCURSOS PÚBLICOS. Resolución de 23 de

Resolución de 23/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de 29/01/2009) MATERIAL DIDÁCTICO. CONCURSOS PÚBLICOS. Resolución de 23 de 29 de enero Boletín Oficial del Estado Resolución de 03/12/2008 (Boletín Oficial del Estado de UNIVERSIDAD. CATEDRÁTICOS. Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Universidad Jaume I, por la que se

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula les actuacions en matèria de certificació

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

Any XXXIX Dimarts, 26 de gener de 2016 / Martes, 26 de enero de 2016 Núm. 7705

Any XXXIX Dimarts, 26 de gener de 2016 / Martes, 26 de enero de 2016 Núm. 7705 Any XXXIX Dimarts, 26 de gener de 2016 / Martes, 26 de enero de 2016 Núm. 7705 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVII Dimarts, 10 de febrer de 2004 / Martes, 10 de febrero de 2004 Núm. 4.688 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARIO SUMARI. Any XXVII Dimarts, 10 de febrer de 2004 / Martes, 10 de febrero de 2004 Núm. 4.688 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVII Dimarts, 10 de febrer de 2004 / Martes, 10 de febrero de 2004 Núm. 4.688 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Excel.lentíssim Ajuntament d Ibi C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 / 2804 / 2904 Fax: 965552935

Excel.lentíssim Ajuntament d Ibi C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 / 2804 / 2904 Fax: 965552935 REGULACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE IBI. Exposición de motivos. El sistema de bolsas de trabajo suele utilizarse tanto en la Administración Estatal, Autonómica, como en la Local, los motivos

Más detalles

DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 1/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA DECRETO LEY 2/2015, de 28 de julio, por el que se modifica parcialmente el Texto refundido de la Ley del Instituto

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Boletín Oficial del Estado

Boletín Oficial del Estado 19 de enero Boletín Oficial del Estado Resolución de 14/11/2006 (Boletín Oficial del Estado de PUESTOS DE TRABAJO. INSTITUCIONES. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Se anuncia la provisión

Más detalles

Any XXXVIII Dilluns, 9 de novembre de 2015 / Lunes, 9 de noviembre de 2015 Núm. 7653

Any XXXVIII Dilluns, 9 de novembre de 2015 / Lunes, 9 de noviembre de 2015 Núm. 7653 Any XXXVIII Dilluns, 9 de novembre de 2015 / Lunes, 9 de noviembre de 2015 Núm. 7653 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2010, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s establix el límit màxim de la

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

Dictamen 14/10. dictamen 14 10

Dictamen 14/10. dictamen 14 10 1 dictamen 14 10 3 I. INTRODUCCIÓN El día 10 de noviembre tuvo entrada en el Consejo Económico y Social Vasco escrito del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, solicitando informe sobre el Proyecto

Más detalles

ESTATUTOS DEL CONSORCIO AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CASTILLA Y LEÓN.

ESTATUTOS DEL CONSORCIO AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CASTILLA Y LEÓN. ESTATUTOS DEL CONSORCIO AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CASTILLA Y LEÓN. Artículo 1. Entidades que integran el Consorcio. 1. Con la denominación de Agencia para la Calidad del Sistema

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

FICHAS DE PUESTOS DE TRABAJO

FICHAS DE PUESTOS DE TRABAJO Catálogo de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionario 13 de Marzo de 2007 I N D I C E FICHAS DE PUESTOS DE TRABAJO Grupo A Grupo B Grupo C Jefe de Servicio 11 Jefe de la

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 20 d octubre de 2006 / Viernes, 20 de octubre de 2006 Núm. 5.371 I. DISPOSICIONES GENERALES

SUMARI SUMARIO. Any XXIX Divendres, 20 d octubre de 2006 / Viernes, 20 de octubre de 2006 Núm. 5.371 I. DISPOSICIONES GENERALES DIARI OFICIAL Any XXIX Divendres, 20 d octubre de 2006 / Viernes, 20 de octubre de 2006 Núm. 5.371 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA

Más detalles

Mref. : 1122 INFORME NOTA INFORMATIVA.-

Mref. : 1122 INFORME NOTA INFORMATIVA.- Mref. : 1122 INFORME NOTA INFORMATIVA.- QUE SE EMITE DESDE LA DEL COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS EN RELACION CON EL CARÁCTER DE LAS FUNCIONES REALIZADAS POR LOS GABINETES PSICOPEDAGOGICOS MUNICIPALES. OBJETO

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Divendres, 29 de juliol de 2005 / Viernes, 29 de julio de 2005 Núm. 5.060 I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Divendres, 29 de juliol de 2005 / Viernes, 29 de julio de 2005 Núm. 5.060 I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Divendres, 29 de juliol de 2005 / Viernes, 29 de julio de 2005 Núm. 5.060 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dimarts, 25 de gener de 2005 / Martes, 25 de enero de 2005 Núm. 4.931 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dimarts, 25 de gener de 2005 / Martes, 25 de enero de 2005 Núm. 4.931 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES DIARI OFICIAL Any XXVIII Dimarts, 25 de gener de 2005 / Martes, 25 de enero de 2005 Núm. 4.931 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD

FECHA : XX/ XX / XXXX MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD MODELO DE ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD FECHA : XX/ XX / XXXX EMPRESA CONTRATISTA (Autor P.S.S.) :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 1 :... EMPRESA SUBCONTRATISTA 2 :... En cumplimiento de lo establecido

Más detalles

Com afectarà la nova llei de reforma de l'administració local als serveis esportius municipals?

Com afectarà la nova llei de reforma de l'administració local als serveis esportius municipals? Com afectarà la nova llei de reforma de l'administració local als serveis esportius municipals? Víctor Almonacid Lamelas Secretario de la Administración Local Categoría Superior. Secretario General del

Más detalles

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888]

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidència de la Generalitat LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidencia de la Generalitat LEY 10/2014, de 29 de diciembre, de la

Más detalles

DOCV, nº 5932, de 14 enero 2009.

DOCV, nº 5932, de 14 enero 2009. Decreto 2/2009, de 9 enero, Centros de Educación Infantil. Establece los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el Primer Ciclo de la Educación infantil en la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Ejemplar suelto (cada fascículo): Subscripción anual en papel: Subscripción anual microfichas: Subscripción anual en CD-ROM

Ejemplar suelto (cada fascículo): Subscripción anual en papel: Subscripción anual microfichas: Subscripción anual en CD-ROM 31438 10 12 2002 DOGV - Núm. 4.395 Exemplar solt (per fascicle): Subscripció anual en paper: Subscripció anual microfitxa: Subscripció anual en CD-ROM 0,38 e 136,80 e 231,99 e 30,23 e Ejemplar suelto (cada

Más detalles

Boletín Oficial del Principado de Asturias Boletín Oficial de las Islas Baleares

Boletín Oficial del Principado de Asturias Boletín Oficial de las Islas Baleares 11 de mayo Boletín Oficial del Principado de Asturias Resolución de 21/04/2006 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de FORMACIÓN PROFESIONAL. ALUMNOS. Consejería de Educación y Ciencia. Se aprueban

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dimecres, 7 de desembre de 2005 / Miércoles, 7 de diciembre de 2005 Núm. 5.150 I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dimecres, 7 de desembre de 2005 / Miércoles, 7 de diciembre de 2005 Núm. 5.150 I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Dimecres, 7 de desembre de 2005 / Miércoles, 7 de diciembre de 2005 Núm. 5.150 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES

Más detalles

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 32248 RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. D acord amb l article 63 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,

Más detalles

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació de la Formació Professional

Más detalles

mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los

mínimos de los registros públicos de profesionales sanitarios de los Conselleria de Sanitat DECRET 25/2009, de 13 de febrer, del Consell, pel qual es crea i regula el Registre de Professionals Sanitaris de la Comunitat Valenciana. [2009/1677] Conselleria de Sanidad DECRETO

Más detalles

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE (TEXTO REFUNDIDO 2001)

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE (TEXTO REFUNDIDO 2001) REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE (TEXTO REFUNDIDO 2001) Junio de 2001 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 274 Lunes 16 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 107884 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 12394 Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de

Más detalles

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA 02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA Artículo 1º.- Fundamento Jurídico. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Dimecres, 13 de juny de 2012 ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA. Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials

Dimecres, 13 de juny de 2012 ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA. Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA Generalitat de Catalunya. Departament d'empresa i Ocupació. Serveis Territorials RESOLUCIÓ de 26 de març de 2012, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord

Más detalles

MARCO NORMATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN ANDALUCÍA

MARCO NORMATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN ANDALUCÍA MARCO NOATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN DECRETO 328/2010, DE 13 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE SEGUNDO CICLO, DE LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

El texto de la convocatoria, según el BOPB, es el siguiente:

El texto de la convocatoria, según el BOPB, es el siguiente: La Gerencia del Área Metropolitana de Barcelona, en fecha 13 de febrero de 2015, ha resuelto aprobar la Convocatoria del año 2015 para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios de

Más detalles

26 de septiembre. Boletín Oficial del Estado

26 de septiembre. Boletín Oficial del Estado 26 de septiembre Boletín Oficial del Estado Resolución de 23/08/2006 (Boletín Oficial del Estado de CENTROS. Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Se da publicidad

Más detalles

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis

ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis Conselleria de Governació ORDRE de 26 de maig de 2008, de la Conselleria de Governació, per la qual es crea el Registre dels Servicis de Voluntariat de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. [2008/6893]

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació RESOLUCIÓ de 3 d agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN ENFERMERA POR CUENTA AJENA

EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN ENFERMERA POR CUENTA AJENA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN ENFERMERA POR CUENTA AJENA Distintos regímenes jurídicos: personal laboral, funcionario y estatutario Nº12 CECOVA Colegios de Enfermería de Alicante, Castellón y Valencia ÍNDICE

Más detalles

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit.

Reciclar al professional sanitari en les noves tecnologies. Integrar en els hospitals nous serveis sanitaris de valor afegit. L aplicació de les TIC a la Gestió Sanitària és una realitat imparable que incrementa la seva presencia dia a dia en tots els seus àmbits per aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial

Más detalles

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495

DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 DOGV - Núm. 5.313 28 07 2006 26495 INSTRUCCIÓ de 19 de juliol de 2006, de la Direcció General de Justícia, sobre el sistema de control del compliment de la jornada i horaris establits en l àmbit de l administració

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXX Núm. 133 9 de julio de 2011 25643 I.- DISPOSICIONES GENERALES Presidencia de la Junta Decreto 121/2011, de 07/07/2011, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Fecha de impresión 28/01/2015 12:41:00

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE Fecha de impresión 28/01/2015 12:41:00 REGLAMENTO DEL CONSEJO SECTORIAL DE DEPORTES Y JUVENTUD ARTICULO 1: NATURALEZA CAPITULO I: NATURALEZA 1.- El Consejo Sectorial de Deportes y Juventud es un órgano complementario del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe,

Más detalles

RECURSOS HUMANOS DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONARIOS POR GRUPOS

RECURSOS HUMANOS DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONARIOS POR GRUPOS 11 Recursos Humanos 11.1 EFECTIVOS DE PERSONAL Y EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS A 31 de diciembre de 2010 perciben retribuciones por este Instituto 2.368 empleados públicos, de los que 438 son funcionarios,

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Divendres, 14 de gener de 2005 / Viernes, 14 de enero de 2005 Núm. 4.924 I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Divendres, 14 de gener de 2005 / Viernes, 14 de enero de 2005 Núm. 4.924 I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Divendres, 14 de gener de 2005 / Viernes, 14 de enero de 2005 Núm. 4.924 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 80 MARTES 15 DE ABRIL DE 2014 B.O.C.M. Núm. 89 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 13 ORDEN 1275/2014, de 11 de abril, de la Consejería de Educación,

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día

SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CONVOCADA PARA LAS 11:00 HORAS DEL DIA 07/11/2013. ****************** Orden del día Secretaria General 1r.-Aprovació, si procedix, del acta de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 21 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 4 DECRETO 139/2014, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, para la selección, habilitación y régimen

Más detalles

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID En Madrid, a de dos mil dos. REUNIDOS De una parte, D. Luís

Más detalles