!" %&'!! ( (% )*+' #$#%!" %&'*& (!,%('!&" %&'. %-(/0 ('!&" %&'( ( (% - ( * '!&" ''12( ** 3'!&" '' *2.0 ()*'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "!" %&'!! ( (% )*+' #$#%!" %&'*& (!,%('!&" %&'. %-(/0 ('!&" %&'( ( (% - ( * '!&" ''12( ** 3'!&" '' *2.0 ()*'"

Transcripción

1 !"##$

2 !" %&'!! ( (% )*+' #$#%!" %&'*& (!,%('!&" %&'(-(%'!&" %&'. %-(/0 ('!&" %&'( ( (% - ( * '!&" ''12( ** 3'!&" '' *2.0 ()*' ' ()) ) ) $*+$%,-$./-$%" %&' *2%*4* (%*! $0%&%.." %&'! (! / %% 1.%$!#/" %&'% (% *5%( +%( ' ( #-%. $" %&' 6. 7% 2*%.!#" %&' *2 (! 6 2*%.!#" %&'2* (! (%*8

3

4

5 " (!*.%!84 +5%%-0& %!!((0! *9 ' : -1% %)(--54*!*;* *&.<)(!-%6!&%%( *5&%5 0.!! 7 0(&%' "!4 %& 4 4( ( 6( *& *5&%' " * (%+!4 *2 4 (&%*& 3% & ( &0 &%9 ' " " " " %9 *(' 3" %6. *&.!!786 % -4! -5 =>''''? 5 ***.% *& (*7 * 4 (*9(*' *5 4 4(*5&%83%=>'''?' (! % 5 * & 5(*%-( %(& (!%&% (' %&' %3 ) 5.%(! * 5 4 4%5 (&*% *5%&%-(!*%*' " &!! %(&%* & (-%&*! (%3*%!!!( *!4! * * &!)%& * + & (%.4 ( ( % 1 &%-( 5 1*% (' " *& 5(*%-(4%*!*%(&'

6 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''$!" #" # $ %&' ( )& " '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"B *+ *+* " & **+, ( # *+ - " *++. +/, *++*& 0 1& *+2* *+)3 '''''' CB! *+ 1 #*+ #*+* ( # " ( *+ #*+ " " 4*+ 0, 5 4 = D?'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''E# ( *+ 4," ( *+ # 0, ( *+ %+ $" ( #+ 4 $$ (( * #+*& $$ (, *+ #6 -

7 (0!/ &77 - ($ * (- *+ - ( 8*+ -( ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''A#$ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''A#F // ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''AA# G''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''AAB

8 % & (*.%&&%-(6 6)1%&*%+0%*-%&4**&* *(*%( (6(5 (&%8*%& 5 5 3&04( *;% *9 **0.*3! ! %!!*6.((*4(%!!*5%3!*' &%3%!!0 & 51(!(5*& %* 4*%5 (&%( 5%&%5&%-(& (-%&(%(6*!!%3%**58*0&(&*% +*!* (! &( &% ( 5( 6( 5 %5(&%-(! ( %* (6!!*5**5(5*0 &!1%(%*%-(3%*%-(4 *.7%3 *!5*4+H5*(&%1* (%*5(5 6 *' ( %(%(( 6.%&%-(! & ( 8 * 5**!!%&!* &%3%!! 0!.( 1 5(* (&%(! * %5** 1%&%(&% 5%3 5* & 5%%3*45*(*3%&%!&! **&%(*' 55&%-(!&!! 5*5* * ( * 5** 0& && * 1%&%(&% 5% (! *! ( 0%(!& (!!*** 5&% (*& ( & *!%&%3 * 5!( (!%(! (.** 5 * 7 *!&%*% (*40&*3&% (*!(!%%(!*)*+& (1 (*5*' 5*( %(3*%6&%-( 5 5 &% ( ( 5 &!%%( 5!%*9! ( *%* %(6!! 5*5* * 5 ( 5* 0 5 +& (*%5(&%-( &(&! 1!(! ( 4 1%&%(&% 5%3%!(%1%+ * 3(7*! 55 5*5* *! 1 %(6! 5!* *)*!*3%&% 4 %* %5!%( * 1& * + 5!(!%3* (&*!( 55 * ( 1!&!!&! 5 4&&% (**..****(.*' ( 5 5-*%! 1 (& (&5&%-( 6( &&! &%3%!! 0 ( &58 *!* ( (&!(* 0%*-%& *! %(!*% 0 ( %!(%1%&(! (*%! *5& * 6(*! &%3%!!' 5 5 &% (( 6%* *

9 %% *!8*%& *!&5&%!!%(*!!&%3%!!0 (&%!!! 9 "##C*6;( 1(! (*% &! %* =?' %(!%& %5 (&%! * &%3%!! 5 & ( 8(&% (%!(%1%&(!! (*%! *3%&% * + & 5(( &%3%!! ( 1!%& %(!%& & (*%4(1(*!%(6* *!!%3%**58*6((! 1(*!5 ' &5% *& (& 5*(!1%(%&%-(! 5* 0 * * &*%1%&&%-( %((&% ( + *! * *.&%%( * 0 * 5!%1(* *%** 4*%(!%& *%*!&*%1%&&%-( +* %% ( *6;( ((! * +%*% * +!.( &5% * *.&%%( * 5 & (*%!*!(!65!0 *' *%%* (+( H%* ( *& 6(%%3;(%& 5 * *.&%%( * 0 **!1%( **%**! 6(%&%-(+ **.&%%( *0 *5!(! 54 *1& *+%(14((%***(6( * 6(%6*(%3!%&%3 5 0 * *6;( * &*%1%&&%-( 5 ** 4 *!1%(( 6( *!5( *.)*%& *((0 '.%2(*%!(%1%&(!1 6( **5& *6*+*)*7&%3%!!!*! * 1 &%-( 4 5&%-(!(! * + 5! (&% (* -!%6! &% -!%6 %.% 4 6)(%&! 4!5*. ( 4! 5* 66! 4! 5* I(%&. (.*4!%.%*&*4!5! *5&%5 & *4!5* H!%(% 45! 5 4 * &! *!-!%6!.7 46!!*&%-(! 6%(! 5 *.7! *!& %3! 4!/ (%1%&&%-( ( 5.7! *! & %3! 4 ;.%& =/ ( AC? &!.(%3 + *.& % * 8(% * & + *.&/ (%1%&&%-((&(%3 5&%3! -!%6!!4*!)* 4**.*.%!!+5%+('

10 %%% ( 5% *!1%( * 6(%!!*! 5*5* * 5%(&%5% *.)*%& * +!.(.*3*(55&%-(%5(&%-(41(&% (%(! *%* *J4 %5 (&%+%((5 &*!%(%*%3 ' (&% (( *&*%1%&&% (* )* *!*!*! 3% * 5( *! 3%**!1%((**!%3* *& 5 ((* (! & 5(!5%!5 (-*%&!3(*0*6 /(&(*5*! ' (*%*%(6!! 5*5** 5!!1%(%*& & (7(! 5*5* *!(! * 4 &% (! * (*8!!* *)*! *5 (*.%%!!! * + *) 1!((%!!' (5% *!1%(& (!*%*%(6!!5*5* **8& * 5%(&%5% *+!.(.*3*5*5%&&%-('%(!%&( *(%3*!& ( +!.(5%&*J5 &* 45*!& ( 5*5*J*!1%(*3%&% (*! 5*5* 4*%!(%1%&&*%%!!!()%*%*!*3%&% (*' %(((5% *5*((&* 5)&%& +5 5 &% ( *%(%( * + 5!(*6%* 5!&!!%*9! (*%*%(6!! 5*5* * ( ( 5* 0 )(! *& 75 ( 5* 0 +* (&( *.&%!(, (&* 5)&%& *!*!!(5 &!%%( *6%5!%*9! *%*%(6!!5*5* +%(&4& ( &%%( 6(!5*4! 5(*26%&!%*& 59(! (!1%(%&%-(!&!5& ((75!(1 *(&%5(4 & 5(*%-('

11 A 4545 $. $-%-$6#%!- ( %5 * (% * %* 4 H%*8( 0 *5!7* 5 * 3%7 * (+ ( & (.(& (*& (!%&% (*%!*! 6(%&%-('& (&5!0 *5!70 3 &% (! & (&! *9 *'(*%6 G*6% (*5%*-!(* %6% ** &% ( (.%6 0 *5!7 4 %(&%-( * 3%7 * + *8 * %&%.('**3%&% 5*! *%((&%-(6(& (*%!)(! *(!.!&%!!*%*%56%( ' *% ( 5&% ( * *.&%%(*! * *!*! (! *.(8 0 *5!74%( *&.%!((&%-('(!%!+*1 (&(! (3*!% *!(* %%&%-(!(&%!! 0. (&*%!!!(*1 * *!*47 *5!5*(325 &4* H%6(&%*! * 3%7 *' K(! 1 ( &!* *!%%6(&%* &!%! (*5 *& (*4 ( *0 *(**+2***68(4(*%(*! *&%!!*5 *+5*.(L=M:AE?' %(!*% 0 (& 5 H%!( ( *%6 GG 4 * & (*%! 0 *& (*%! (/ *( **&0* ( AFAN& 62(*%*! %(!*%0!(' (1 &%4 *.& *!35 *%((*%1%&-(*5!5* (*4& ( (&*%!!!& (*%0 *7( **&% (*1 3%%*45 *5.%(! 7%( *3%7 *'

12 " 5%*%*!(*5 &%-(*%3!5*7 *(3%7!& * 6(%-& ( 2H% ((6'.(&% (+0 * O*%.45(%!!! %* 6(%! ' ((! *5%(&%5*5% ( *!%* 1 %(3%%-(& 4& (4!! *&0*5* (7* 4 8*! (%!(**85* (*(.& ***3%7** %6%( ((P< O 4!*.&.(( /% *' (&%!!&%3%!!8*%&0&.! (6(%5 (&%((!!.%! * )5%! &&%%( 0* &( *!%(*% (* &*.3%( 3(& 4!* &( -6%&! (*5 2 0 & (%.%! & (*&(( &&%%(!&%3%!!0 ' *0 **0(& (*%%! & (%5 (&%3%!!(%3(&% (*0&0 0& (%.%! +6(!*(%3*%!!*4( **%(*%&% (*!&%3* 1&( &* *4&*!!%(%*&%-(0 ' 4575 #&%..- (6 &%!(0 & (*%*(5 5 &% (**02*5!*0.%&%-(& %!*4 * (&% (* + +%!( * *(&%'!%1(&%! * 5** &(%*** H%*(&%* ( &2(& (*%*(* ( ( %* %(%&%* 4 *%(%* *+(*4 8&.%)((5!% * 5 3%*%-(!! **(*5 5 5%(5&!& 5! *%* *' *5%(&%5*1(*!%(6* ** (:+%!0.%&% (*J3(!%( *4..%!*4(&%-(!3( *'1 *&(!%%(%(6* *5 **3%&% *! 3(!8 4 1 (8'.%2( 5! (%(6* * (+( *%6(%1%&%3 * 5 & (&*%-(! **3%&% *! 6%(*% 45 +%!)*& &%*'

13 B 458 9#-$#1$1#!$&# 5!!1%(% & &(%!!! *.&%%( * + 1&( * *3%&% *! 0 *5!7(()!%(!&5!*(58*(6%-((!5( ((%&%5% &%!! (' 6;( H%*( *.&%%( * & (!.* 4( & (!.* *%!*.7 *5*(& (%(&%-( & (!.! %!!!BA!!"##C' / / /!!$& :; <; 8; 7; 4; = 4= #A 7> A " E " AN #C 7 A A #N 4? A B A E A# 7? " " A# A E AA 7 A A AB < A B AC 4 : 8 4< 7 8< AQ%(*%1%&&%-( (: ( &! (% * *(;(%&( * *.&%%( * & (!.* 5 *5!.*3+E#R( *)&*%1%&! (6(&6 84!2* * 4 5*(&((.%&! *(, (A'I(%&( &0 5(&( &!(* 0 *%((&% (* 4 *)(&*%1%&! * ( *&6 8*!& &%(& **'* *(&(( *&*%1%&&% (*'

14 C (7 & 5(*%-((58 *!1%( *%**!*%1%&&%-(! **.&%%( *H%*(*4&*+*! &*%1%& *%* *(' %%&%-(! +%5! &-5 1&%% 6%* 4 & (! * 5&% (*!%(%*%3* 4& (.*! &(*.*3 + *! * %*** 0 & (3%! (6 %(!%*5(*.(&+% 6(%&%-( +( *7( ( * 0 * & (.* 2** 4 * *%** 5%3 * + 5!( %(*)** *!%(%*&% (*! *0 *&*%1%&! *&!& 4&%(& **0(3%* (&*%!!!& (& (*%**%(6! *!5*5** *&**)(!*! * 5%(&%5(( ' *0 *+*(&((&*%1%&! *&!! * ***&((& (5*5**5**)*5%(&%5*6( *(0%(*!5 6&%-(& %*/*%& &&**4 *4 *+*&*%1%&(&!( * 5 *(& 5! *& ( 5 6* %& * 1 11%& =S! H& 4 *? 0%(* & ( * +!* ( ** &%3%!!* 4 & ( * 5 ( 55( 5*5* * 5!* *)*' * *.&%%( **%(&*%1%&&%-(* ( 3(& ( *! **3%&% *+5*(6( *H%%)(! *!& 5! *4 *!1 (' 45< $%B%..!$&#C-1&%6! &!!*/%! & &%3%!!0 3%*!6(%5 (&%5& ( 8(&% (6((!! 1!%& 1(*! 5 %(6*!!%3%**= (! H(7?J 4! 1 %(!%&*%6(&%-(!1(*!5 ( *&%3%!!*3%(&!*& 6(&%*!3%7*(*5 **5&)& **(8*&' *8.%2(*% * *& *! & ( 8 & 1%((&% =.(&? & &% & (*&&%-( 0.%%&%-(4((%%(!***.7 1 O-%& &' **& *+*.(1%&%(%(!%&(!&%3%!!0 * (6%& 6(!845*& *&*5 5 &% ((%5% **(*! * 0 *J.%2( * 5** &% (( %(* * 4 *%(%* * 5

15 E 1(&% (%(!(0 J4*5**+5 3(&%3 *1%7 *& & 5! * 308& *.%%% &' & *4*(*( * (6* * %.% **6;( *! * *!8*%& * 5.%&! * 5 5%((!(&%!!%(%*&%-(%.%=?: '!$&-C D#%*% $!!$& E#-!- D#%*% $! DF#$%%F%6 -$1# $- $%B%.. #%01$#%!-;!$&.&$%B%.. 7??? AA#'M" # ACCME'"C # #'M$R 7??4 A"C'"A A"R A$CF"'MC ACR #'MER 7??7 AE$'$B "$R ANEBB'NE ANR #'F#R 7??8 "A$'F$ BFR "#"MF'#$ CR A'#MR (:5%((!(&%!!%(%*&%-(%.%=? )6%(!((S S S'*'6.'6 T(&4;(%&(%5**!%(%*! *5 ' ( *%6%(&58 * 5*(!1%(%&%-(! **%**! &*%1%&&%-(*1 *! 6(%&%-(+5!(! 54 **5& *6*+ 5%&(5*& (*%&%-(41(&% (%( '

16 $ G 754 9% %%6 K!1%( & ( &* &% ( 0 *5!7 %(&%-( 4 ( *%! *3%&% *& 5(% *!**5* (*+((&% *+%*%*5*.&%! * 4!%(56 & *5 (!%(L=M:A$?' 757 &-%9%%6 6(%&%-( (!%! %* =?!1%(! &!!%3* *&%% * * *%**5&*%1%&&%-(! *0 *' 6(%&%-((!%!%* 5%(&%5 6(%&%-(%((&% ((% 8*%& 76 ( 55&( 4!&%*%3 ( 5 &%-(!!*! ( %* *5 (*.* *(%.4&&*%.5! *&4.7%3 1%(*& (%.%!* & (-%& & 5(*%-(%((&% (55 *5%!!4*5 (%3* 4.*3(&%! *!&0*0( *4!*%.!*1(!(*' 5*6% *.7%3 6(%&%-( 5* *5&% (&%-( *%(**! * 58** (!* (&%-(& (%* '!*59 ( 1(&%-( &%! ( 5 &%-(! (*1(&%! &( 684& 5&%-(%((&% ((*%&%-(41 7!* &%&% (* ( **& *5;.%& 45%3! 4(5& (%&%-(!5%&&%-(!-!%6 %& (!% 5 %* & ( %* * 58** %. * *!*%( * 8*%& * 4 * 5** %(&(( * 1& * & (-%& * * &%* 4 &*

17 M 5 *%%3 *!%* 4& *&0( *)H% *1 *!&%(! 3(! 5 *%. ***&** &%*4!%.%(*' 32*!%* 5(!*%&&%%( & (-%& 4&&%-(! 5 %(&(%35 &&%-(!!%.%(45% (% & *5%!!4*5 5 *!&0 *0( *' ("##C 0 6! *%(6! 5 ACC 58***% % % * 4 5 H%!( B## %. * 1%%! * + 5*(( *& 5%3! %(*%&% (*! &(* * &%&% (*! %* 4 %!!* 8*%&*' * 8* %.! 6(%&%-(' & (%(&%-( * 5*(( * *%**! &*%1%&&%-( + * %%( %((&% ((: 75754!#&&%...&!-#B%%!-? 7 : *+%((0.%&% (*& (21 (.9 5%3! 6&%(% & (!%&% (! 5+8*(.*4&( *( &( *'.? %*!3 &. *!*&%5%3 *: (*%!(! 0 &!-5%&6 8 *%6%(! (!(!*&(!( *5%! 5%!%(%! 5% *5%!%*4!%(%!%*' &? %*!&3*! *: &6 8-5% * *%6%2(! (!(!*&(!( /4'!? %*! **: &*%1%&( 5 ***%(!!-5%!&%(& ** 4!*&(!%(! 0* ( *' **%* * +* & ( & %((&% ((5 +*!* & (5%!)*!('

18 F 5 %( :!%1%&%.%&!!(!*&%!!*( (*.(*4 &&(*6*!!%3*%-(& * * *%( : *(( &&8*%&* *5&%* %(6* 5 & (&5! 7%( **&(!% 1&( 5;.%& 7%( *3%&%!..%!* 4 %(&%-('*%(6* *& (*%!.*5 3%((! *76 *!!(! *&*%( *' ( &&% (: *!%!!* (&(.%&! 1! *)* 5 %(*%(&4! (& 57!%(*&% (*&%3*' 75758!#-1!F#%6? ((*: *+5(&(.% *!(! 9 '.? *&%-(: *+ 5(!(!%(!*25 &*!9 ' 7575<!#-1!#E %H%6? (&% (%( %(!5(!%(: &;( ( 1 5%& 4 (!5(!(! (%(6(&!(!0 *'.? (&% (%( (!(: (&( &!(*%((&% (* 6% (*! 0 *& ( &.%((4 *3(7*' 7575:!#&$%F!.&% $&!E* $!.&#.!? &%*: * 3%7 * ( )(*% 6((! 3%7!(6 &% * 3&&% (*'

19 N.? (3(&% (*: * + &%.( 6(!* 65 *! & &%(* 5 1*% (* + *%*( (% (* (** &%( (&( *.( * &( *3&&% (*' &? *%!(*: 5* (* + 3%3( ( &%!! 5 5 &+% &%&(*(&%51%(5(&!1 5 (6;(0 ' -%6 C$*I!? +9 *: *+%((0* &0(0.%&% (*.?!%( *: *+%((! &0(4(! *&%(*0.%&% (* &? (!*: *+%(()*!! *&%(*0.%&% (* * * (&*%1%&&%-(*.7%3 5* + ( 0 +*& (*%! 6(!.7 * *&%% *((65!& 6*& 5+9 ( ' *0 *5!( 5.7! *5(*+*!(& (%(&%-(:? ( = %&(?&& (*%*(+ 7%( %(&4!&0! * & %!*5 5* (.? ( = 5? & (*%*( ( + 7%( ( %(&4!&0! %(&%-(5 +& *!%*!.&.%*5 *5! ' 758 &-%9%%6.&!-!$&- 1$*& ( (*% &! %* =? 6 4&*%1%& * *.&%%( *! 0 *5!7& ( &!.(%3 ' AACCUFB 6(! *.&%%( *5!7 %& 'B'!1 *%6%(:

20 A# G * ECB"4A* "' * B"4A* B'(*% (* /4 *5!7* /4 *&*%1%&&%-(!%( *6;(.%&&%-(6 6)1%&&( 8*%& 4*& (!%&% (** &% & (-%&*!)J5 &%!!!& (*&&%-(**! 4 1(&% (%!!J &%!!!***3%&% *J 4 5%!&!%!! 4*3%&% * ( * 0.%&% (*' ( *.&%%( 5!*& (*%!! & 5! 65! 0 **% &5 (!%1%&% (5!%* (1 %(!5(!%(& (*& (!%&% (*(&*%*5 5* **3%&% *!0 *5!7%(&%-(3(!84 **3%&% *!&! *&6 8' (5& (*%!(*.&%%( 0!(!65!0 *!%&% (( %(!%&! ( 5)1 (%!. &5% & ( * +%*% * *%6%(*: > (!* A' %(&%5!! A' %(&%5 A' %(&%5 * ;%5 * ;%5!+*%( "' *3%&% *' "' *3%&% *' "' 5* ( 4 *3%&% *' *8.!*=..4?!*=..4?!*=..4?!*=..4?!*=..4?!(%1%&(! :!(%1%&(! :!(%1%&(! :!(%1%&(! :!(%1%&(! : &5&%-(&7/ &5&%-(&7/ &5&%-( &7 &5&%-( &7 &5&%-( &7. 4*21 ( *. 4*21 ( * 21 ( * 21 ( * 21 ( * 3! *!%1%&% * +!%1%&% * +!%1%&% * +!%1%&% * + *+%*% ' & (*(! 5( & (*(! 5( & (*(! 5( & (*(! 5(.7 4! * )*.7 4! * )*.7 4! * )*.7 4! * )* (%3*'3! =*? (%3*'3! =*? (%3*'%)* (%3*'%)* 5 02*5!* *5!* 4 ( *! B## * " ( *! B## * " 3! =*? 5 3! =*? 5 * H%6 * * H%6 * *3%&% ' *3%&% ' +%*% ' +%*% ' *& (1.(! (1.(! &% (! & ( &% (! & ( &% (! & ( %(&%5 * (6%! * (6%!! * *(%3*'! * *(%3*'! * *(%3*'

21 AA > *% * (* /! (%% * %*&%( D &&%-(! ( (&0 8(%! A'$#' 4 1.! (! * (6%!.( ( & ( (&0 8(%! A'$# 4 1.! (! * (6%! 8(% "' 8(% A'E! *51%&% 0.%&%-( 5 (*! * ( 6*!&! * 51%&%8(%! A'E 5 0.%&%-( & ( & (%&&%-(!%&& &%( (!5(!%(* 5!* 4 &. * &.% * ( & ( 7 *%& *%% 5 *! * &. * & ( %(6% % * 5! * %(!%3%!*' (!& (+%5 (&*% *6;( &% &! * &6 8 4 (;!0.%&% (*!*2%&!* 4 &. * *&% (%( &! *!%*5 *%&% (* (%&%5*.( ( & *51%&%5 (*! * ( 6*!&! * 51%&%8(%! A'E 5 0.%&%-( & ( & (%&&%-(!%&& &%( (!5(!%(* 5!* 4 &. * &.% * ( & ( 7 *%& *%% 5 *! * &. * & ( %(6% % * 5! * %(!%3%!* ( ( (&0 8(%! A'C# ( %%(&%-(!&! 4 *%!*! 6(&% ( (&0 8(%! A'B# ( %%(&%-(!&! 4 *%!*! 6(&% ( (&0 8(%! A'"# ( %%(&%-(!&! 4 *%!*! 6(&% %(+%*% %(+%*% %(+%*% %(+%*% %(+%*% %(+%*% *51%&% 8(% ( &%-( & ( (; 0.%&% (*! (!5(!%(* 5!* 4 &. * &.% * ( & ( 7 *%& *%% 5 *! * &. * & ( %(6% % * 5! * %(!%3%!* ( *51%&% 8(% ( &%-( & ( (; 0.%&% (*! (!5(!%(* 5!* 4 &. * &.% * ( & ( 7 *%& *%% 5 *! * &. * & ( %(6% % * 5! * %(!%3%!* ( *51%&% 8(% ( &%-( & ( (; 0.%&% (*! (!5(!%(* 5!* 4 &. * &.% * ( & ( 7 *%& *%% 5 *! * &. * & ( %(6% % * 5! * %(!%3%!* %(+%*% %(+%*% %(+%*% %(+%*% &! * &6 8 4 (;!0.%&% (* %(+%*% &! *!%*5 *%&% (* (%&%5* %(+%*% %(+%*% %(+%*% %(+%*% %(+%*% %(+%*% %(+%*% %(+%*% %(+%*% % % * (.9 5%3! (.9 5%3! (.9 5%3! C#R& (.9 5%3! (: &!.(%3 AACCUFB6( 5*.&%%(!0 *5!7' "#R& (.9 5%3! (

22 A" 75< #E %H%6.1!$&! ( 3%!!! 1& *!%(( 6(%&%-( *5&81%&!&! 0 4 * 5..(*6 %(!%&+( H%*(! *0 *+(6(5&%*(%* 6(%&%-(' *1& *+%(14(( 6(%&%-(!( *%(6 &% * & (*( * 5 *%. +* 5 * 5* ( *5&%%! %5 & 5 *% 5 & (% *%(6 &% 1&;&0 *)!5 *(+%5 3(+.7 ;(%&(&(! *(&*%' * 5 *%.!&% + H%* ( 6(%&%-( 0 85%& *%(.6 H%*( 5%(&%5% *.)*%& *+*%5!.( *(&(:? %(&%-(!.7+!.%*5&( *.7%3 *'.? 65&%-(!!%&0.7 ( 5* * &% (! * 4 +%%.! * -6%&(!(!(%!!*!5( *' &? 6&%-(! %!! 4 *5 (*.%%!!* 5 3% ( H&*%3 &(%&%-('!? (%&&%-(( *!%3* *5**!(!&!(%!!4(*!%3** (%!!*!5( *51&%%.7 -(%& (+%5 '? ( 5&%*! *5! *' 0 & 5*%(5 1%(%!!& *!&%.(.(1%&% *32*! 3(! (*3%&% ' ( 6(%6*!. 17&(!%&0 1%(%!! *(! %5 (&%!!5(!3(*4!+ *+%(6()! 5!&&%-(=)*!*3%&%?' & (%(&%-( * 5*( 75%1%&&% (*! *&* 6(%&% (* = 6(%6*?+5!(( *0 *!5(!%(!!*&*%1%&&%-(5 **'

23

24 "#$ $ #% &# # ' ( ) * &# * *+ &# ( * $# $, # -* $ # #.( $(% -$ &# ' &# -.' ' &#

25 AE *!%3* *!5( *! 0 5!( 65* 5 * 1(&%-( ( * %5 * * &**(&% ((& (%(&%-(: 75<54 F#$* $!-F#$%B!- * *!5( ** (+ *+5%&%5((1!%&(&5%%(! *.7%3 *!*.&%%( 0 '(!* **5!(&*%1%& (*.? 1 (8 &? *!.45+8*!? %(!* &(*4! 68? (*.9 *& *46%(*% 4 1? %*&%(*' 75<57 F#$* $!-%2$!- * *!5( * %((&.7%3 5**3%&% * * 02*5!* 4 3 %% *%(*&% (* 5* 5 5% *3%&% ' (! * *!5( * 5! &*%1%&* **%6%(*:? %( *4/.%!*4.? 3(!8' 75<58 F#$* $!-!F#$%B!- *& (1 (**&&% (*(+*!%3%!*& 6(%&% (!%(%*%3 +( %((&%-(& ( *02*5!*5 * (32.&(!*.&%%( 0!(! *+5!(&% (* **%6%(*:

26 A$? (&%(.? (&%5%3 &? %((&% = (.%%!!*5* * 8?!? ( %((? &* *4 1? ((%%( ' 75: #!E&!&%3%!!& (1%(*!& &%3%!!0 *(&(6!5 ( *%! 4* 6( * %5* * *&* 5%&(!*!*& (*%&%-( 4!(* 5&%-('(!*4*+1&(&%3%!!0 5! *&% **%6%(*: 75:54 #!E& #& "'E'A'A -!%6! &% =& (; "UM#?%%! 5 (6*! 5;.%&!' %6 * &%3%!!*! *& &%(* (* &%3%!! 5 1*% ( * (6&% *78!%& *&(%*4& **&(%* *5&81%&(5&%3%!!0 6 *& (*!0 *5!7 (&58 G8& *!F$$FMB' *.&.%6&%-(!1 (*36!ER!*%%!!* (*!&!7&%&% ' "'E'A'" -!%6 %.% =& (; $UNA? 4** 1 * %%! 5 (6*!5;.%&!' (( *!!&0 5;.%& + %6( * &% (* 78!%&* +* %6%((! * %. * *.&%! * 5 *! & ( H&5&%-(! *

27 AM &% (* %.%*!(* 4 (%&%5* * +* 5%&)( ( 1 *5%' "'E'A'B 4! 5*. ( =& (; "$UN"? 4** 1 * %%! 5 (6*!5;.%&!'.7!2*4**.&(%5* *.(+.(6!5* (%(!%3%! 78!%&(&% ( H(7! %&%%! ( ( 58* *8& &+% 5% (%.%( + *5&%1% (6! %(3*%-(!&5%!.7! &.%(&%-(!. *' "'E'A'C 6(! 4! 5*. ( = &!.(%3 (; "#$U"##C?%%! 5 6(%* 7&%3 ' * *5&5 *!4!5*.(4( %3 &.!%(%*%3!%5* 4*.& *5 &!%%( * 5*&!&%-(4& ( ' "'E'A'E 4! 5* 66! =& (; "MUN"? 4 ** 1 *%%! 5 (6*!5;.%&!' *.& ( 5* 66! *. * & *!& 5U3(!.%(**3%&% *4!)*& ( *63! *5 *( **.&%!* (2*4' "'E'A'$ 6(! 4! 5* 66! ' = &!.(%3 BAAUNM?%%! 5 6(%* 7&%3 ' %3 &.!%(%*%3!5* 66! 4 *.& *5 &!%%(*5*&!&%-(4& ( '

28 AF "'E'A'M 4! 5*. %&&%-(! 08& * ** 8% * 4 2 *=& (; M#UNC?4**1 *%%! 5 (6*! 5;.%&!' *.& (%5* (*. &%&&%-(! 308& * ** 8% * 4 2 * +*!*5&( ( % % (&% ( * 6* 4 *5&% 2 & 5(!%!!(!.(8!*! ' "'E'A'F 6(! 4! 5*. %&&%-(! 08& * ** 8% * 4 2 * = &!.(%3 (; AAAUNE? %%! 5 6(%* 7&%3 ' %3 &.!%(%*%3!5*.%&&%-(! 08& ***8% *4 2 **.&%(! *5 &!%%(* 5*&!&%-(4& ( '!%&% ((6%*%-(!7*!&%&&%-(* 3(&%5&*4 *!%*%(%3 *!%!(%1%&&%-(! * 308& *' "'E'A'N 4!5* I(%& *.(.*=&(; AEUNF?%%! 5 (6*!5;.%&!' *.&(%5* ;(%& (*.3! *.%(*%(.* *%! *(% %!5;.%&'%5* &*. *.%(* %(.*;*%& * *.( **7 *!%5* %(6(! * %* *( **&*& (*&&% (*%(*&% (*!0%!* %(.4**7 *J*8& *&%3 *5((*' "'E'A'A# 4! 5* H!%(% 4 5! 5 4 * &! *! =& (; ANU#C? %%! 5 (6*! 5;.%&!' *.&(5* H!%(% 45! 5 4 * &! *!&6!*5* (*%(!%3%!* 78!%&*+32*!** 5** &(%* 6 5&%* *8&! * 1%!%& %* * *

29 AN & ( *! 5%&%5&%-( * * &%!!* %6* * * &%!!*! 0&0 (&6!& (1%( **&** 6(&%* *.&%%( * 5((* 5 *!5* (*H(7*+ 5((58** & 5 5%!!* * & (%!!*!.%(* * 5% (% * 0!%% * %(!%3%* * 4 * 1 *! 6(%&%-( 5*% +!%*5 (6(! 5% (% 5 5% %&( &%3%!!* &(%* 6 5&%* ( % % (&% ( 4 +.(6( ( 6(. *5% & 5 &%(!**%(6* *. *' "'E'A'AA 4! 5*! %.* %*&* 4! 5! *5&% 5 & * =& (; BMUN"? 4** 1 * %%! 5 (6*!5;.%&!' *.&(5*!%.*%*&*4!5! *5&%5 & **.%*%-(**&%5&%-( 6%(!! &(*+ & ((6(& * & ( *1& **4' "'E'A'A" 6(!4!5*!%.*%*&*4!5! *5&%5 & *= &!.(%3 (; MBMUN"? %%! 5 6(%* 7&%3 ' %3 5 &!%%(!&.!%(%*%3!5*! %.*%*&*4!5! *5&%5 & *' "'E'A'AB 4!5*.!&*%((&% *=& (; "$U NE?4**1 *%%! 5 (6*!5;.%&!' *.& (%5* *5&81%& + 63 *%(6* * 5 %(**! &+%(%(&4(! *5 3(%(*!8 *U3 *5;.%& * 5%3! * +* 56( &!%( (&( 5* (*%(!%3%!* 78!%&*! %&%%!* ( ( *7* 1%*&%&%-(! 5%((!(&%!/(& *'

30 "# 75:57 #!E&-F/9%! "'E'"'A 46)(%&! =& (; AM#A?4**1 *%%! 5 (6*!5;.%&!' ( * 4*& (*% &! %* =? *8.%2(&5* *.0 *5!7!A#R13! + *&.)*.%1H&%!%(&%-(4 **3%&% *(0 * *&5( *5(*% (*4!)*&( *! 7%( ' "'E'"'" 6( 5*.&%%( *!0*5!7= &!.(%3 (; AACCUFB?%%! 5 1!*! ' ( * 6( * *.&( *&*%1%&&% (* + 5!!* * *.&%%( *!0*5!7'*(! *1(&%-(&6!.%2(!1%( * +%*% * + * *.&%%( * 0 *!.( &5% 5 * &*%1%&&%-( ( 65! *L K *L *5!7*L4K(*% (*L' 75:58 0&%E%! -0!#&- "'E'B'A -!%6!.7 =& (; ACCA?%%! 5 (6*! 5;.%&!' *-!%6 6 *!&0*4.%6&% (*!5 ( *4.7! * & ( &*%-(!.7 4&%(*%&% (*5* 3& (1%&*' "'E'B'" 4 6!! *&%-(! 6%(! 5 *.7! *! *& 5%3! =& (; M$UMF? %%! 5 (6*! 5;.%&!' *.&.%6&%-(!! 5 ( 6 **.7! * (( (& (&5! 6%(! +%3( A##R!*! *%!%(% (* + 2**!3(6( 5 ( 9! *3%&% *

31 "A & (%( * 55 5 &% (& *5 (!%('6)(! *E#R( 5% +%(&(! *!!%&%. 4 E#R *( ( *6(! +%(&(!*!( *%6%(' "'E'B'B / (%1%&&%-( (&(%3 5 *.7! *!*& 5%3! =& (; MFUFN?4**1 *=& (; MU"###4& (; BMU"##A?%%! *5 (6*!5;.%&!' (.%6&%-( * 5 ( *! 56 **.7! *&+% +* &%3%!! ( +*!*59( (. (%1%&&%-(%(&(%3! *&%(*&%(&(+*7( *! (*!3(6! ' "'E'B'C 4!/ (%1%&&%-( ( 5.7! *!*& 5%3! 4 5;.%& =& (; C"UN"? %%! 5 (6*! 5;.%&! ' *.& (&)&! 5*&%-(..%6 % 5! 5 ( (!*& 5%3! &!*& 5;.%& 56 **.7! *!(. (%1%&&%-((+%3(A##R!*% *!!%(% +!3(6.7! + 04.!!( ( 9 %(%(5%! 4(% 1&0! &% (*%1(!(9 '*5*&%-(*!%&% (%(!5(!%(6%(! 4!.)56*(5%+%(&(!*!7% ' "'E'B'E 4 6)(%&! (*% &! 6%!! &% =& (; "NE? 4** 1 * %%! 5 (6*! 5;.%&! ' (*%4 (*% &! 6%!! &% =? & %(*%&%-( -( (&6!! 5%& (.(1%&%! 5.! (26%((&% ((%% 4.%6 %!*6%!!* &%! & (1 %!! & ( *%*! 5 &&%-( 8(%' *.&

32 "".%6&%-(*5**!%(*&%.%*& 5 ( *4 *.7! *& 1%%! *4.%6&%-(!. *1& *5 * & (-%& * + * & *5 (!( *6;( + * *.& ( 6(&%-(& *5 (!%(' 75:5< $#-0&%E%! -" (( %3*+!1 %(!%&6(&%3%!!0 & **%6%(*: "'E'C'A -!%6!!=&(; N#UNM?4**1 *%%! 5 (6*!5;.%&!' %3 *5%(&%5% *6(*41(!(*(%! *!'5 &&%-(!*!(&%-(& ( **.&%%( *4 H5(!% *!%( * "'E'C'" 4! 5* *5&81%& *. %*%.&%-(!/.%!* & 0-%&* *%!* 3* 4 */.%!* (!* =& (; "AU "##C?%%! 5 (6*!5;.%&!' *.& (%5* *5&81%&!%*%.&%-(!..%!* & 0-%&*!*%!*&3*4 *..%!*1(!*' ( *%6%(&58 *!1%(! 5*5* * 5*()(! ( ( (1 + 6(& 0%(! 5(&%-(& ( 4*6%%(! 6( %%!! 5!%(%*&%-(!5*' '

33 "B 854 #&%..- K5*5* *(H5*%-(&(%%3! *.7%3 *6(&%*4(!% 5 & ( 5 6* 0&% 6!*.7%3 *'+* *1&%3!.*.%(&!%(! & (6(&%4 **%**!& (.%%!!'L =B:""U"$? K 5*5* * ( 5( + *&- 0.)(!*!+%%! * 4 %%! * * &* *32*!(%(3!%5 *5&81%& 'L="E:A? * 5 4&&%-( -%& 5 5%! * 1 *! * (%!!* 5!&% 3(! 5 (((5*%(5((*&(*!(!*& ' + 5*5* * 1&%3 * 1(&% (% *! 5* 0!.( & 5(! &.%!!** *5 (*.%%!!* (. &%-(!.7 5*5* 5!.H%*%53%(*3%*%-(%*%-(!& 5 5(6 5 (&) 6!&(* 4 ( 6(%6& 5 +%(!%+ * *5 (*.%%!!*! &!7&%3 +7*%1%&5*5* ' 5(!5%!!(5*5**1 &%-(!* ! 6(&%'5 &*!1%7*6 5 *& ( && 5(&%-(*26%&' 6(&%!.!&%!%!-(!+%+5**2(1 '5*5* * %%56%5*(!%&&%-(!*!'4 8!*5**%(( &* *%%! *45*5* *%%! 5!%%6% *&* *!%*5 (%.*& ( 1%(!&5%& (**6 5 1%7!*5 6(&%' V- W V>2W V)(! W V)( W 4 V +%2( 3 5*5**W * ( 5 &!%%(* 5*5**.7 *5 (*.%%!!! %&! *5* &4

34 "C 5.&%-(** & %2! 5*5* + 6(( *)& (*%%! 5 ( ( * (* (&6! *! &!!!&&%-( 4 (!%(%*%3 %((&% '.55*((!5*5* +5 5 &% ( *! **5&%3 *5&! *6(!5*5**! (!**%6(*5 (*.%%!!!*55&%-(4 *!*&%.(*1 **5 8%&*4 *5 &!%%(*5*5**1%(*' 5*5*!. * %%! 0).%( & 0%(!!%&&%-(!%(%*%3!5*5:? 5( 5*& (%(%(1 &%-( (%&%5!! * 5&% (* +*!*( 7&.? &!%(!.%! +5*5*!(!5( *55& (.*(! *!! + * 3 &(! ( &!(!!5(!(&% ( * &!%((! *8!**1(&% (*!5* &? 6(%4+5%*.&6!!&5%%(!*1(&% (*+ &!!5( * ((& (!!*!(+5*5* 5! %%* & ( 5!%(!%1%&&%-(! *& 6(%&% (!5*4!? & ( & 55*5* & ( **! **.(%! *4!%( * 3%&% (* &%!* * + *.7! ()%*%* 5%(!%& *!%!*& &%3*(&*%*' 8575 #% %F%!- K ( & (&5*.)*%& * +!.(.*3* ( 55&%-( %5(&%-( 4 1(&% (%(! *5*5**'L =B:""U"$? & (%(&%-(*!1%(( *5%(&%5% *.)*%& *! *5*5**:

35 "E? 3%*%-(:.(53*!**%5%&&% (*! *5(*4&(%1%&*( 1(&%-(! *.7%3 *!5*'.? &%(% :5*5*!.*5 4! 5!%(%*&%-((**1**! 1 &%-(7&&%-(4& ( ' &? %&%5&%-(:.(5%&%5 *71**5 (*.*!*7&&%-(5& ( & 1&%3(**(&*%!!*4!%%***5 (*.%%!!*'!? *5 (*.%%!!:.!1%(%*&(&!*%.&% (*!&!5* (5!&%!%7&4& ( '?!%(&%-(:! * *5(*%(!%3%!*!.(* %(! *(1(&%-(!.7%3 6(!5*' 1? 8! :.!1%(%* 5%!! 5*5*! &! * &%3%!!* &&8*%&* 4& (!%&% (*! 5&%-(! 5* 5 &* 5! (&% ((5()&%& 5& 5 4(5(*26%& 56 5 ' 6? &%-(:!.( %%!%!* +%3(* ( 5*5* 4 & (.%%!!' 0? %* :1 &%-(!..**(*%&% (*2&(%&(3)%!*5 +*( (.*' %? 5.&%-(: 5*5*!. * & ( &%! 5 )H% %!! 4 5 *% (& (%&*! * *71*!!5( ' 7? *.%%!!: * 3(7* 4.(1%&% * +*.(6(!.(**5% * & *!*%5(&%-('

36 "$ O? 5 (%!!:!.555*5* & (!.%!(%&%5&%-('? 6%%( : * &&%-( & (3 3%1%&&%-( 4 *53%*%-( & (%( 5 & 6%!*3%&% (*'? H%.%%!!: &.% ( **5**! &(&%! 1& * H( * %(( *!.H%*%1&%%!!57* 4!5 ' (? %3&%-(:(&( &(%* *5)&%& *41%&%(*'? %*!& (.%%!!!&! :!% 5 ((*!.%5( (*%*& (.1%&%(' 858 &#-1F1-$! &#!-!.*%%-$#$%B! K*5* *6& 0%(!5(&%-(5((*+(%&%5!! +5*+%(& 5 4& ( 17& 5 %(! %(!%&! * & (-%& * 4 ( 3%!! ** &% (* & ( *!%1(* *5& *!%(%*%3 *& (.*41%((&% *!5*' 5*5* *(!% 5H%%*%%!!*4&%( +!.& 6(&%(&**5 (*.%%!!**%6%(*:?.( (%&%5!( **! (!%%( *. &5% +%(5( * H5&%3*! *%(3*% (%**J.? %(&% ( * 1(&% (* 5*%* 5 & (*&&%-(! (.7%3 & ;(!%(!6&%-(! %!! 4! * *5 (*.%%!!* (& (!!*J &? 1%75 8%&*H%(*&5%%( 45(*&(! ( &.(& (* *+7*%1%& (*%5(&%-('

37 "M 6(&%!.((!+%(*&%-(43%6%(&%!*%*%(*& * 45 (!.& (&!2*%5 (&%+&'5!(&%&5&%!!!()%*%* 4!*59!1(&% (*& ((&%%!5%&%5&%-((!!&%*% (** ( &%!!*+(!.( 3%! *6(*!*5**!(*' 1(&%-(! *.( *5*5**(!%(%*&%-(!((6 &% *& 5(! 7 &(! 2* **&% ((& ( *1(!( *!!%(%*&%-(%* * & 5! * 1(&% (*!%(%*%3*: 5(&%-( 6(%&%-( &!%(&%-(!%&&%-(4& ( ' 5(&%-( 4 & ( & 1(&% (*! 6*%-(!%(%*%3 * ( *6 * *(&%*! 5 &*!. &%-(! ( 5*5* '!)* 6(%&%-( &!%(&%-(4!%&&%-(5%(*%6(&* *45 ((&0 *5(*& ( 1%(!&( *.7%3 *' %( 5*5*!%&&%-(! ( 5*( *. 0&%&)!.!%%6%*( 5! 5&%* *&5 *! %(3*%-( + &( 1%((&%* 5! &% (!%(%*&%-(%(& &! *&* *& (-%& *( %(.***-%!*55 &5&%!!%(*!!5!&&%-(4( %(*!%*5 *%&%-(%(1 &%-(+%! 5!% &5%%(! *.7%3 *' *(&%! 5*5* *%5 *%.%% &*% ( **! *& (*6%! *(&(3(*.*&%%( *5!&&%-(4Q %%!!*L=B:A"UAE?' 85< $E#%6.&#!-!#-1F1-$#%! 5%(&%5*5 (*.%%!!!!%&&%-(!(5**& (*&&%-(! *1%(* 5 * + 0*%! &!' 1(&%-(!%&%3 *).*! 5 & (*%6%( (! +*!&%*% (* + 5 *%.%%( 5* 6** 1%(* 4 %( %6((!&%*% (* *!%1(*& 5 ((*! 6(%&%-('(! * 5 &*!%&%3 %( ( 55 1(!( 5(%1%&&%-( 4 ( *5&% 5 &* 5*5*% '

38 "F ( 5 &*! 5(%1%&&%-( 5*5*%*!& (& 5&! (! *!%1(*&( *! *5 (*.%%!! 4 ( 2%( * & (-%& U1%((&% * *.7%3 * 6(*!1%(%! *(5(*26%&, *!&%&(%1%&&%-( (%4*%6(&%-( &% (!&* * (% *& (*&&%-(! *.7%3 *' *85(%1%&&%-( 5*5*%!%(&% ( *6%& ( *& 6(%%3' 5**) 6(%!(!%*%( *&( *!*5 (*.%%!!+!.(!* ( *%!1(&% (*!&! & (!%(!*( *!& 5 %( 4& (.7%3 * *5&81%& *'(1(&%-(!*& 6(%%34! *.7%3 **!.% 5 &*!5(%1%&&%-(5*5*%!&!&( 45%!. &%-(!2* * *.(!)5*5* 6.!5*' (. &%-(!5*5* **(*6%*1***%6%(*:? (%&%&%-(!5 &* 5*5*% =&)&! *1& *%%(*?' ( %%(*!.%! +**7( &5&%!!%(*!!&!&(! *5 (*.%%!!: %' (%!!!*3%&% * 3 (!5!& +5!3(!' %%' 5&%!!!5!&&%-(' %%%' %*5 (%.%%!!!%*55!&&%-(' %3' (!.' 3' +%5 &'.?. &%-(!5*5* 5 &( *!*5 (*.%%!!' &? (* %!&%-(! *!%1(*5*5* *5 &(!*5 (*.%%!!'!? 5.&%-(!5*5* & (* %!! '? 3%*%-(!5*5* ' %(%&%* 5 &* 5*5*% * & (!. +!%&&%-( * ( 55 &%3!%3! +*+%(%((5*5&%3)*5%!5 5% 6(%&%-(4!( ( '!)*& 5 %*!!%&&%-((%&%-(!5*5*

39 "N & (%.4 6%% 55!*%* 5*5*% *!%1(* *5 (*.*.%2(*& 5 (%6((*. &%-(' &* 5*5*% * %(6! ( *%! 5* + * 5*(( & (%(&%-(: ()%*%* 5%&&%-( 5*( 5(&%-( *.&%%( 4 7&&%-(! * 5*5* * (*&%3 =3%* 5%&&%-(?!!&%*% (* (1 *()%*%* %(5&%-(!! *' %(&%-(!%&% (* 5&%-(& (! ** H5!%&%-( 5.&%-( &%-(! 5*5* * 5&%-(! 5*5* *5&%* *%6(&%-(! 5* ( 5 1 &%-(5.&%-(4H5!%&%-(! * 5*5* * *8& 5 & 5&%-( & (!* *!%(&%-(! 3%&% (* 4 * 7*%1%&&%-('

40 B# 85: &-%9%%6.&!-#-1F1-$!- K * 5*5* * 5!( &*%1%&*!*! 3% * 5(*! 3%*'!(! 5% %!!* + * *!2!5(!! * (&*%!!*! *% L="":"EU"$?' & (%(&%-(*(&% ((*&*%1%&&% (*)**!*(+5!8(H%*% *: 85:54!#&F#%!.!J110#? '.?!%( 5 ' &? 6 5 ' 85:57!#-1%*F!#$ %? %(&%5* *% *'.? &(!% * (8%& *' 85:58!#&*F!.F&%0%&%.. &*F#-K!#%E C9$!-L? 5&%-( & (-%& *'.? %((&% *' 85:5<!#&&2%0%&%..? %7 *!*%6(&%-('.? H%.*'

41 BA 85:5:!#&&/*%$J12F#-? )H% *:*9( 5&('.? 8(% *:&%18(%&.%' &? %H *:& (8%*)H% *48(% *' 1 $!&1 %...*.%.? (% *'.? ((%!!*' 85:5M!#&-$!# J1-#&%H? & ;.%& X.%( '.? & %3! ' K(&%!!&0*5**%%(5*5* *& (%( *=-3%* % *Q &%& *?!%( *&**%5**%(%*(! *& *5 (!%(*! & **' 1%(!&!****!*&4*66*%6%(!(+*%5*!%*5 (!(5*5*5! &**'L=B:AFU""? 5*5*&%-(%5%&(&*%!!!(553%!53%*%-(45(%1%&&%-( (*(%!!!&%!%5!(! +*0!0& ++%35 4&( &*!&&%-(& (*&(&%!:? & ( &(&*%!!!&&%-(J.? ()%*%*! *0&0 *4! *J &? 5 5*!&&% (*(%3*J!?!!&%*%-('

42 B" (! )*6(2%& 5!& (*%!*+. &%-(5*5*%*% 5(*5!(! 1 (+%%.%!*&%3%!!*!&+(%3*(!.(%*!*&.5% %5 *%.*!*+%%.% *1&%%*!*)(!*+ *%5%1%&(! *!&*(&*%!!*!%(1 &%-(1&%%*& (%&&% (*4 * 5 &* *!%(%*%3 *' &#-1F1-$!F!#)#-C%B&-.-F! -0%&%.. K*(5(!&&%-(4 %3&%-(& ((1 +(58! 1!*%(! & (!&% & ** 4 6* * %(1 ( 2%( *! *5 (*.%%!! %(!%3%!! 1%&%(&% 5&% ( ( * )*! (6&% J * 5 %* ( *)(!! & 5&%-(&(%%3 ( * 5&% (* %!* 4 5(!*& ( 4!! *5 (*.'L="B:NF? K*++%!(%1%& *%(6* *4 *& **& (%(!%3%! *5 (*.!%(&% ( *'L="E:C? %3!!*(% *&%*5! *& (&+5*5* 5 )*4(%3*!*5 (*.%%!!*++*. 5%(!!*)*!((6 &% 5* *.&%(! *5 (*.%%!!!1%&%(&% 5&% ((&6!!)' 5! *.*35*5* 5 )*4(%3*!*5 (*.%%!!** %% 5!* &* 5)&%& ( &58 5* +*%!(%1%&&! &(!*5 (*.%%!!45 &!( *5 4&%(6* *4& **' 85M #-1F1-$!-F!##!E#*-C $%B%..- K* ( 0%( 5 8%& (&( H5* ( (*&&% (*& (&* 4 *! * 5 5* *!&%*% (* 6.((* 4& (%.4 32*! 7&%&%! 5! 7&*J* (%(*(! 5(%1%&&%-((&( & (%( * +&5%& (

43 BB!%(! *!% *J 4 * ( %(*(!!%(%*&%-( ( &(!. % &&% (**5&81%&*5&!%(7&4& ( *5(*45 6*L="#:CC?' 85A %-$* $E#.!.#-1F1-$!-K&.#-1F1-$!-$#!L. (!1%(%&%-(!*%*%(6!!5*5* *53%(*5*( *%6(%1%&!! **%6%(*2%( *: %*: (7(! & ** +!(!( &% (!* ( *8 & (%.4(!%(!.7 ' (6: (*%%*5* )*!(! ' (!1%(%&%-(! * (% * 2%( ** 5!!&% + *%*%(6!! 5*5* * * & (7(! 5*5* *!(! * 4 &% (! * (*8 5!* *)*!*5 (*.%%!!!*+*)1!(5*(%!! 6(%&%-(' H%* (!%3*%!!! 0%(*! & ( 5!%(%*&%-(! &+% 5*' (! * 0%(*!& ( 5!%(%*&%-( + 5! (&% (* * *%6%(*:? %**!5!&&%-(J.? %**!&! 43(*J4 &? %**!!%(%*&%-(4%((*' **%**!!%(%*&%-(41%((*5!(*.!%3%!%*(:? %*5&* *0( *.? %*5 (.%%!!!%(%*%34!& ** &? %*! 5*!? %*!* 8? *'

44 BC (! **.*%**! (.%%!!!%(%*%34!& **5!%(&%* * 5*5* *4. *.&(!!**)*!*5 (*.%%!!*& ( && %*(6!!*5* * 5(!5*5* * '& ( 1%((&% * ( 5! 5 + &+% 5* 5!!* %(&( ** 5&% (*' *& (3(%(%(!%&+5!%*9(*%*%(6!!5*5* *(&+% 5* *(&*% + 53%(*&(& ( ( *& 6(%&% (.%(!1%(%! 4 (*%*& (. 5 )*! *5 (*.%%!! ( 3*&(& ( 5!). *(5*5*!5(%! +5%3!*59! &!(!*)*' K(5(6(**.&%! 5 & 59845%!*5(*55(!%*%( * 5*5* * 5 *!%1(*!%3%*% (* 4!5( * = D*! *5 (*.%%!!?'L="E:E$C?' K* 5*5* &% ( ( 5( 6. 5 ( 7&%&% * &% 3(%! %(&4(!.7%3!%%!!*45 6&!%(! 5 6 'L=AF:CBA?' (5%&&%-(!(*%*%(6!!5*5* **5!!& 5 (( 5.*%(( *& 16*!&5%%%&%-(%(!.%!! *&* *%(!&! *53%*%-( 4 6*%-(! 5* (' %%(! & ( & ( ( 5 5%! 5 3% 1& * 1%((&% * (6%3 * + 5!( & (3!&% (.%%!! 4 & 5%%3%!!! 0 5 3&%-(! & **!%*%(&%-(! %(6* *' *5*! 3(* * 5%! (6! 5*5* *! * *!)* 5*5* **)(&% (! *& (%* 4*!%& %(!%&('

45 BE ( *!1%(%&% (*! 5*5* * 5*(!* (% ( 4 %!(%1%&&%-(! * 5%(&%5% * 4 3(7*! 5%&&%-(! * %* * & (%(&%-( * 5*( (!%6!&% (*! *5*5**%(!%3%!*'

46 B$ %6!&% (*! **5* *%(!%3%!* Presupuesto de Ventas Perspectivas de Ventas a largo Plazo Presupuesto de Producción Presupuesto de Gastos de Ventas Presupuesto de Gastos Administrativos Presupuesto de Capital Presupuesto de Materia Prima Presupuesto de Mano de Obra Directa Presupuesto de Gastos Generales de Fabricación Presupuesto de Efectivo Presupuesto Financiero (:!86 (! J!%&O.Y'J 'ANFB' (.%%!!!%(%*%3!%% 0US*(.%*0%(6 '$N")6' =5)6'E$$?

47 BM * * (!%6! 5)6%( (%! * * 5*5* *! ( (6&% 5(!5*5*!3(*&*3*!%3!5 (-*%&!3(* =*%&%-(((%!!*!*3(*4Q *3%&% *?' &*! *0 *()!0.%&% (*&(%!!)H%+5!( ((;!(%!!*3(!%!*!%%**8(;!0.%&% (*+5 *' 5*5* 5!**1**! 5&% (*!((6&% *3%(1(&%! 5 * 3(*'5!&&%-(!5(*)!%%6%!*%*1&!(!! *&%(**6;( *) *.&%! ( 5*5*! 3(* 4 & *! 3(! 4!!%(%* (6&%.%2(*5((&%-(& (&%3%!!!3('. (5*5* &(! 5**)%(%&%(! 5&% (*5! *.*!( %(!& +*. 32*!%(1 &%-( H( 5!%! *!% *!&! %(3*%6(! & 5(&%5 +( *5 *%(1 &%-( 5 5%'&*!0 *+%(%&%( 5&% (**!.*&5&%!! %(*! 4 * 0&( *!% *! &! 5!% (%3! &5&%-(! & 5(&%55 4&5%! %(%&%' (! 5*%(9 *!4& %*.**!8*%&& (%(1 &%-(! * 5%! * (% *! 5* 4 5 4&&% (*!%(&(* 32*! ()%*%*!&! '&* 5)&%& +*!* (&58 **+ *5%&5 +5*%(3% *9 *! 5&%-(4*& ( &%(1 &%-(! *5%! *(% *' & (%(&%-(*!1%(&!(! *& 5 ((*!5*5* %(6! %(%&%(! 5 5 (-*%&!3(*5*5*!3(*5*5*!& *!3(*0* 6*!!*! *5*5*! 45*5*1%((&% =/(&( 5*5*!?'

48 BF 85A54 #! 6-$%!. $- K.*((3%!!!1& *(! **& (5 8%&!5&% *( 5(!3%*6(& (&%-(& ( 85 8%&6.((45 *%&%-(! & 598%*!(!& ( 8'L="E:E$F?' K. &%-(!(5 (-*%&!3(**5!%% *2! **%6%(*: 2!! 5 (-*%& *!8*%& *..*! ()%*%*! * & (!%&% (* 6(*! *(6&% *!*& (!%&% (*!&!!*&3*!&&%%(!!(!! *5!&*4 **7(*5!5%&*5!%!5!% * *%5**%U5!% * 8(% *&!! *' 2!!5 (-*%& %(( =7%&%?& 6%(! * 5%(% (*! *7&%3 *4! *3(!! 4(! **(. * 5 (%(6( 6(%.(&%-(!(&)& H& 'L=":CFA?' 2! & (-%& U!%(%*%3 =2! (*&0U%*?!*! 5 * * S' (*&0 4 ' %* +& (*%* (!.* * 3(*! 5%! & (.%(!% (% 5%! 3%6(&%)(! 47*)(! 5!%! 1& * *5&81%& * 1&*! 1* & (-%&* 6(* 4 1& *! %(1(&%!!%(%*&%-(!*! *5(*!3%*& (-%& 4!%(%*%3 ( 5 (-*%&! 3(* 5 ( 5* 0 3!5(!! **3%&% * + 5* *(' &* 5)&%& + *!* ) ( &58 * & (*%!)*5 (-*%& *( 5)!0.%&% (*=(%3! &5&%-(? 5)!%( *4..%!*4 5)!3(!8=*3%&% *(!%! *? (! &.* 5!% *%5! 3(*! * 5%! * (% * &* 7*5%&(! 1&!1& *& (-%& *4!%(1(&%!!%(%*&%-('

49 BN 85A57 #-1F1-$!. $- *.& 5%(!! 5 (-*%&! 3(*' * &(%1%&&%-( (%! 3 (!3(*5(5%!!! 5%(&%5*5 (*.!55&%-(!2* 5*5* *6(!3(*+%(!.)& (*%! *%(!%3%! *41& *' 85A58 #-1F1-$!.F#%6!%3!5*5*!3(*&*7*5 *&.% *+*6%*(( %(3(% '& (*%!(*( *5*5*5* *&** (%(* * %**% *46* *%(!%&*! 5&%-(' 5*5*!5!&&%-(*5%&))!%( *4..%!*+*!-(!04 (*1 &%-(! **( *5.(5!& +* 1&' 85A5< #-1F1-$!.-$!- (*5*5* *%!(%1%&*%&%-(! *6* *+*& (*%!*3%(&% (58! 5 &!.H%*%(.*!&(%1%&&%-(! *%* *' (! 75 * 5! (&% ( ( *! (68 2&%&J & (%&&% (*J&.*%.*4.%&(*J((%%(!%(*&% (*J&' K. 5*5*!6* **(&*% & (*%!**%6%(*5*:?!(%1%&&%-(!6* *85%& *.?. &%-(!(%*!6* * &? *%&%-(! (!&!6* 4!? %(&%-(!%5 (+ &%)( *6* *'L=F:EC?'

50 C# 5*5*!6* **!%3%!(:? *5*!6* *!3(.? *5*!6* *!%(%*%3 *4 &? *5*! *6**' 85A5: #-1F1-$!.-1&$.!-.%(! &.%(&%-(! * 5*5**! 3(* 5!&&%-( 4! 6* *' 5 &!%%(!*. &%-(**%6%(: (6* 5 3(*5*5*!* *!*3(*5*5*!* 6(.5*5*! *%(6* *! 5&%-( * *!(*5*5*! * * *!!%(%*&%-(5*5*! * *6* *! 5&%-(5*5*! * *! *! 5&%-(5*5*! * *1%((&% *5*5*! * GZ(%!!* (%* G =G? G G =G? =G? =G? G =G? % $-.*F1-$!!0#& $ KLF#-1F1-$.!- * 5 5*.(=? *5*! ((&% 52!%!!*52*! (**%( %% * ((&% 52!%!(!*&%3%!!*!%(%* %!*H!%(%* % $.&F#%!.! G =G? G =G? G G G

51 CA #-1F1-$!.N (*5*5* *175 4&&%-(!*(!**%!*4*!!1&%3 ((5%!!%(! ' K55(5*5*!&7*(&*%(*!*:?*!!&7%(%&%! 5%! J.? (!*! 1&%3 *5! *!( 5%! 4&? **%!*! 1&%3 *5!*!(!5%! 'L=F:"A?' 85A5M #-1F1-$!. B#-%6 K*5 &* 5!%!&*5 &!*%6(&%-(&% (!&* *( *!%1(* &%3 * 5!&%3 * & 5(! 1(!(( * %(3*% (*! * 5**&4 *1& *4.(1%&% **5!&((3% *5%! *(*L=AM:A"$?' K* 5 &* +**%6 5 (% *%(3*% (* 5 (&%* ( &%3 * 1%7 * 4 &5% 5!&%3 ' *!&%*% (*! 5*5*!&5%* ( 5..( * )* %5 (*+!.( *!%(%*! *1%((&% *L="M:B"$?' * &)& (%&%5!!& *! *!%&% (* 7*!&)& 5(( 4 5 *%&% (*! 5( +%5 4 ( 6(! * *.%(*! 5!&&%-(! 5**8& **! *+2* *5 3((&% 5%!!%5 ' 85A5A & #&#-1F1-$.! (*5*5* *175 4&&%-(!*%&%-(1%((&%!5*(&*!&5%*& (&!(! *5*5* *& (*%!! *'

52 C" ( *%6%(&58 *& (&!1%(%&%-(!!& ( 5 %* (6!!*5* *5%(!!**5%(&%5% * *(%3*!& ( *5*! & ( 45 ;% *!1%(*3%&% (*(5*5* 4()%*%*!*%**'

53 CB <54 9% %%6 K5*5* 4& ( 5*5*% 5(7( *& *5& **(&%*!( *%*!6(&% 'L ="E:A? K5*5* *%3!.*5& 5&%-(41&%%5 &*!& ( '*! ( 5*5* & (!% 5 & ( &%3%!! * & ( 5*5*% 'L="E:A?' K 5*5* 4 & ( 5*5*% * ( 5 3%! 5(%1%&&%-( 6(&% 4!5 &*!& ( 'L="E:B?' & ( 5*5*% %5%&(&%!! *4!&!5(&%-(!* 5&% (*!((%!!!*!*&%3%!!*!5%7&%3 &5!%&%3 &6!!%(%*&%-(4!!&%*% (*0**1(&% (*!5* (+ *H%%(*. * 5%3*!%(%*%3*4& (.*'(*(& ( 5*5** 2&(%&H%%!!%(%*&%-(+32*!5*5* *5 (-*%& *45(*! &&%-(%(3%(!%&((5(&%-(&!%(&%-(4& (!*(*&&% (* + %(( 1& * & (-%& * 4 1%((&% * 5 (%!!& (.7! *.& * 4 *5 (*.%%!!* %&%(&% 5%3 4 1&%% 3&%-(' &%3%!!5*5*%(*& (7( *0!( %(! & ( 5*5*%!%1(&%(! **5*(:?. &%-(45.&%-(!5*5* *.? %&%-(!5*5* 4

54 CC &? ( 4!% 8!*5* ' 2%(!& ( 5*5*% +%3( (!%!5*5(%1%&&%-(!&!%(5 6*!&&%-((.**3 &%-(& (-%&&!& ( 5 5%(!%&0 ' *1%(*+*5*%6(*5!(*%*+)%&((:? &(%1%&53%*% (*1*J.? & ( &*!!!6&%-(! %!!4*5 (*.%%!!J &? *3%!.* 5 & (! * %&% (* 5 & 5&%-( 5*5*! J!? 1&%%()%*%*& (.J? 1&%%!% 8!&(*' K& ( 5*5*% %(*&&8*%&*4+%*% **%6%(*:? *(!.& (*%!* ( 2&(%& 5 + (1 &** 2! * 4 5 &!%%(*.(&%-(! %%% J.? *.7%3 *!.(*&(!1%(%! *J &?.& (*%%(!%!&!%(&%-(!%&%-(& ( 43&%-(!* (*&&% (*!(%!!4*1%&%(&%J!?. *.&* ( 1 %(6 & (! -(%& 4 1%* *%&(& (7(!5*5* *+& (%.4( 6! *.7%3 *!(%!!J4? & (&%+*!&! %*!.*& *.L="":A"UAB?' <57 #% %F%!-.&%-$*.! $#!&#-1F1-$#%! (!& 6(!.**1(!(*(*+(&(*5 4 *%*!& ( 5*5*% *)( *5%(&%5% *!& ( &%%( 5%(&%5%!5%(&%5% *'

55 CE!***!*.0( *5 4((5%(&%5% *42* **3( *! & ( &%%('! 7%&%!*&(* ( 3!!* (% * 0* 6!%(! 3!! + ( * 5 4 ( 6( 5 * %(! *.J ** 3!!* * ( * 5%(&%5% *! & ( &%%( + * ( 6(* %(.* %(!%*&%.* 4 * ( * *%6%(*:? %(&%5%!& (!%&&%-(:(& *( 5!*4( *=!7!*?%* %5 '.? %(&%5%!&*%!!:! %((&*' &? %(&%5% -6%& :! *4 +&+%!**5*'!? %(&%5%!%!(%!!:(& **%6* *8%*'? %(&%5%!*7(: *& ***%%*(&* (*7(*(*8' (! * 65! 5%(&%5% * 5% 6! )H% 7+8 & 1 *!%! 4 (! 5 %*-* +%( & (&4- + & (!%& %! *3&%-( 3!! * 1* 5 + (& *( 5! H%*%&! *!%1(* %* %5 ' <58! $#!&#-1F1-$#%!!*!#!.%*% $!. 1.%$!#/ *5* * (!%! &&%-( 5*% + 5%! 1 H58&%!&%*% (* 4 5(* ( 2%( * & (-%& *' ( ( *(%! *)%& *5 ( ( *%&%-( H5*! (&%1* 4 3! ( (%!!* (%*! * 5 6*! &&%-(53%* *45.! *5!%&&%-(' 5!!1%(%& 5 &* 5!%!&*%!1%&%(&% 5&% ( 32*! 5*5* & (.7%3 1(!(! & 5 & ( 5*5*! '

56 C$ <5< %B&-.! $#!& H%*(3% *(%3*( *+*5!((&% ( **%6%(*: %3(:? (*(&( *5 4&&%-( 5 (-*%&.? H%*(&%*!%(3(% &? (%!!4& **!5!&&%-(!? **! 3(!%! (&%-(*3(*? (.%%!!&!5!& 1? * * 5&% (*5!5( 6? 2!% &%(*& (&%-(*3(* 0? 2!% * %&%! 5 3! *&% (! 3 (!& 5*4 %? 1&%3!%*5 (%.417!&7(6(' %3!!5( : %(& ( 1%(%!!! +&!!5(. ** 5 5% *& ( * 5 *%6(*5 (*.%%!!*%.&% (*4!.*5 75 :!5(!3(* 5!3& (!5!&*3(!%! *!*&(*& %*% (*5.%&%!!' %35 5!&:!5(!5!&&%-(5!3& (!*5!&&%-(4(%(!%&! * & : &%!!*% *%*6* *!!%*%.&%-(45+' <5: #!-!C$F-.! $#!&#-1F1-$& 5 &*! & ( & (*%* (!%( * 5* (&*%* 5 *6 *.7%3 *5(! *:? %!(%1%&&%-(!5 6.7!.7

57 CM.? %(&%-(!**+*5 6 (55%! &?!%&%-(! **! *!5 6!? ()%*%*!*3%&% (*4?!!&%*% (*& &%3**%***7(! 53%* ' **5** (6(*(5 &* 5%3!& ( 5!(3%*6;( *71*!*)*1(&% (* *6;((!&!(6 &% ' *%5 ((&% (+(&!!5( )*1(&% (*!.H%*%:? *)(!*5*.&& 5&%-(.? D!5%6 &(%!(%1%&.* &? (1 &%-(45*5*!4!?!% 8%((& 1(&%-(!** 8( 6!**4( * & &%3%!!1%*&%! ' 1(&% (%(!& ( 5*5*% +% + 53%(* %&( * &%3%!!**%6%(*:? %(.7%3 *6.*4. *6%!5*'.? 1%(%!1 &**5 (*.%%!!*!&!5* (4!5( '* 1&%%! 5!%*9!*& 6(%%3' (%3!*! *5! 5**(!%*9!(*&!& ( 5 &( *!*5 (*.%%!!' & 5( *! * 5( * (% *!%*9 ( *%*! & ( 5*5*% *!.& (*%! **%6%(**5& *:? 6!!!*&(%&%-(! 5!!!&%*%-( 4! * *5 (*.%%!!*! &&%-(5 *!%1(**5 (*.*!)*'.? 6!!5%&%5&%-(+* 6 *!%1(**5 (*.*(5 &*!1 &%-(! *.7%3 *'

58 CF &? 5%! +!..& 5*5* : +%(&( (* %* ( &'43%(&&%-(+!.H%*%(& '!? *%*!!%&%-( + * %%): & (.%%!! 1%((&% (8%& 5*5* *1%7* 1H%.*&'? * &%% *! 3&%-(: 86%! * 4 &(! * H&*%3( ( %(!%&! * &(%%3 * 5 & (% 1H%.*4& (*%!(! %(!%&! *&(%%3 *' K *%*! & ( 5*5*% (!) )* 5 *%.%%!!*! 2H% *% H%*!*&(%&%-(!*!&%*% (**%045%&%5&%-(! *!%1(**5 (*.*( 5 &*!. &%-(!5(%1%&&%-(*%043%(&&%-(!5*5* & (5( 6 5 *%*%%(*%*!& (.%%!!(8%&& (5*5**1H%.*4*% *&%% *!3&%-(* (1H%.*L=A:"CU"E?' #%%! - &#-1F1-$!!8!1%(%* &!%1(&% ( * *! * * 4 * 5 6! * =5*5*! *? *&**5!(17(&(%!!*.* *4%3*' 5%%5*%-(+!*&(3%&%-(*+*0*%!!&* 5(! 4 5% +* 0& *%!(%1%& V5 +2W 4 6 * &&% (*(&*%* 5 0&*& &&% (*5 &* ' K*3%&% (*5!(*13.*!*13.*4**.&((&(%!!*( 5&% *(%% *4( (*6.*L="$:$#B?' <5M +&%-%-.&-#%%! - K()%*%*!3%&%-(( *;(%&0%(5& ( 1&%3!6*%-( 5*%5 5..(*!1(!(4+& (*%6& 5* &%1**& (*+1 (5*5*!*L="A:"A"?'

59 CN (!%!(+*17( *5(*(5*5* *3%&% (**& (3%( ( %(&%-(+%(!%&(0*+5( *)1(&% ((! 5*5* 40* +6! **)*5(! ' ()%*%*!*3%&% (**)!%%!!5!%&%3 5!%(+* + ( *) 1(&% ((! 4 & ( 0& * & &&% (* (&*%*'.%2( 5! %!(%1%&*+5.( * (*&%1***%( 5 5% 5*5* ' *!%43*3%&% (*!.(& (*%!***%6%(*5 *%.%%!!*:? 3%&%-(( *%5 ('.? %6%(-5 *(5 &*!. &%-(!%(1 ' &?!.%-(!&%*%-(*5&81%&!!%(%*&%-('!? &0* 3%&% (* * ( H5%&.* ( 2%( *! 1&! * 1& * ( & (.*+5!(%!(%1%&*'? %&% (*&4*&** 1(!(*( *& ( &( 4 5 (!.(*.7!5%!%%(2*%(3*%6&%-(& (!(%%( '

60 E# K )L ( *&58 *(% **H5* *(&!(*0%*-%& *4*& 6(%%3 +( (5 *(*5**0 *4*!1%(%- *& (&5*-%& *! * *%**%(6! *!5*5**' (5*(&58 & (.7!5 5 &% ((5( 6(*.!%*9!(*%*%(6!!5*5* *5(5*0 *1&;%*&%-( & (*!%!(&* 5)&%& ' (*!%(%&%!*&%.%&!5* 5. &%-(!5*5* *!.& ( & *6(%!!*!5*(! (!*3!%*9*%*&*5*( & (%(&%-(: 5*0 1& (*%%!AM!!ANFM.7 * ' '=5!%*&&% (%!!!%(1 &%-(*&.%-(.! 5*?' *.&%%( * (&(.%&! (, ( #A! %!!! *) &*%1%&! 5 & 6 8 * ** 5 * &%(&( 4! * 0.%&% (* & (.9 5%3! & * 3%*%-( & ( *3%&%!&.4!& &% (*85%&*'1&**02*5!* **3%&% *!(*5! %&3* 3(!8&7%*!*6%!!& (%&&% (* 5 21 ( 1H 4 U%' (& ( ( *(& (&5&%!! 5&%( 5* (* 4 1&&(3%!!!5*(&% (*%((&% (**0 %!*3%&% *!*%*!9((3!( &0' *((!6 &% *& (&5&%!! 5&%( 3%(%&%(& 5* (*&&(& (+%5!% 3%*4*%*!* (%!!%&% ((&(& ((5+ & (&5&%!!5&%(&(308& *'

61 EA 6 *!.3%1%&H%*(&%!(5(*26%& 55*&& (*%* ( *%6%(: = *!5%!!&!1(&%5*%(&( *3 *!* 4 *5!(1 &!*!! **(%! *: 5% V-(!*+%6W<V- * *56W *6(! (*(%! %(3* V- * *W<V-(!+ *6W %-%6 %3(! (! 5* *!* ( * 7 * & (!%&% (* 5 *%.*! &! * *9* 4 *5(*! 5 5%%!%& 7&%3 ' %-%6 * & (&.%! & ( 5 (%!! 5 0& (6&% * + ( & 598 %!(%1%&!(!(& (H!(&*%!!*' G3( * 5!. *.!! %(!%( (*! &+% ()%*%* 6( *5&%1%& J%(( H( '. *!1%(%&)** ( * ( *(&*% * +!.( H%*% 5 &( %*%-(!1%(%! 53%( 5 *!9*! (6&% '.( * 5 & * 4! *&(!(&%*26%&' *5&*%(( *4H( *+!5*!%*%(!*% *&!.(% 5&(2H% ' (+ *(*&45*(&%& (*%4(3(7*& 5%%3*4&4&(&% ( *%5%!(&5%%(!%*%-(& 5 75 : 6( 1*% (' %!!!3%&% ' 3%&% * (%! '

62 E".*&%%( 5 ( ' (5* (!&%!!&' * *(!.(*& (1(!%! *& (*3%.*.%(*(2* *04(7+8 4*3%.*.%(** (%(6(*!(& (7( +* ( *1& *75 : %!&% * + K( 5* (!&%!!L * ( 1& &8%&! 2H% ** 3%.*.%(**8(:&! (* 5 &*!*&&%-(!5* ((*&5&%!!!((%( 5 (%!!!&.%(6!..(1%&% *&' (*+51%(& (H!!* 4 *( *!7%&% 5!*! *6%*' *%5 (!& * (!(&%* ( &%-(& ( ( ( U&! ( +( * 3 *!&(! *&** %3(*!*%&%-(&' (14(*.( )*1& *&8%& *!2H%(1 5 *%%3 (6%3' 5 K#%0&- *0% $&-#/$%- $# -L *)( 1%!* 6(%&%-( * 5 &* * * &* *! 5* 5* ( *!&% + +*!( %([ ( (( [ 5!&! ()%*%*&%%3! 2***!.%!(%1%&*.%%!!*4 *' 5 0%&%..: * ( *5& 1%! ( 3%.%(( + * (%! * 3%1%&+( ;(*&&8*%&*!*!*' 05!#$&H: * ( *5& 1%! ( 3%.%(( + * (%! * 3%1%&+;(*&&8*%&*!*!*' 5 K#%0&- *0% $&-#/$%-2$# -L 1%!* & (H +! 5* &! *& 5%! *.%( & (-%&.%( 5 8%&.%( * &% &&%-(! *! & (%!! *

63 EB 6% * *!&% +!( %(! K 1( H( L 5!&! 2* ()%*%**!.%!(%1%&*5 (%!!*4 (*' 5 * H:*(*5&!( ( 1%! (3%.H(+* (%! *3%1%&+( (% **&&8*%&*!*!*55 3&0 4( *!7((5 *%&%-(!!*3(7' 05 F!#$1 %..:*(*5&!( ( 1%! (3%.H(+* (%! *3%1%&+* *(&5&%!!!5 3&0 4( *!7(( 5 *%&%-(!3(7' %3 *( ( U&!!.)& (( *5(*1*!2.%*4%%&% (* ( 5 5%*&!( ( U&! (*5&%!.)(3**1*! * & 5%! * 4** 5(**. 1* &&% (* *8& (*%! 5 (%!!* 4 (*+*!%3(!*%&%-(!5 5%5*(&%-(& (( ( U &! (+*&;' (*!%6(-*%& *!.!*&%.%*&**+*0(5 3 &! *%&%-(&4 3*5 (& (!&% (*5&%**.&&% (*%+5 *% ( 3 3)(*(%!**(%3**26%&*' ( %(1 &%-( *!! * 5* 5&!(* 5* *%6%(& (*%* ( ()%*%*! &! %(((!!& 5 *%&%-( *26%&! 5* 1( & 5(&%' +!.& (*%!*3% **&(% *'!. (%&%5 * 5 *%.* *&(% * ( *&**!* ( *(6&% * 32*!6(&%-(!(&.%!&%!1(1 'H%*(! *(%3*:

64 EC 5 5% 6( * *&(% *..*! * (!(&%* 5! %((* *. (! (K1!*! L' 05 *6(!.7*..*!(5 *5&%3*!&%K(.7%3 *( (1 *5* L'!%6(-*%&! 5 5&!(!. 5%% %&%-(! ( 5 (-*%& ( +*5!%&(3%.%%!!45 *%.3 &%-(!5 5%5*4 *& 5%! * )*%5 (**5&%1%&(! *& (&*% (**+*06! ' *4*%((3%*-(& 5!5**( ( 4*5 *%&%-( %3 *%6%( 5* & (*%* ( 5( 0&%! (! + *% 4& 6 32*! ( *6% 6( 4!%&%&* *26%&* 4 5%3* 2**!%&%&* *26%&*4 5%3*( *3)(1 &%-(!5(**5&81%& *' %#$#%--$#$OE%-:8(*!&&%-( 5 8%&*+(*5%&&%-(4!( &5%%(!*6%6(4&( *1& *&8%& *!2H% ' %#$#%-!F#$%B-:8(*!&&%-( 5 8%&*+(*5%&&%-((!)( *5*!.%%!!*((*1 *5 3&0 5 (%!!*4(% (*' 6% *6% 6(! 5* 53%( *(&*%!* ( 5 &*!%!(%1%&&%-(!.7%3 *32*!(5 &* 1 5 5*' *%&%-(!!%6(-*%& 45 (-*%&!*&(% *!&%!%)( *.7%3 *!5*+!.)(&(*( *5-H% *9 *' * *.7%3 *!.( * &% (( &(.* 4!.( * ( 1(&%-(! *6%+*%7'

65 EE ) 6%)(+ *.7%3 *4,+)*& (3(6( *%(**!5*5!%(! 55 : 5 /(1%&% 05 &%%( 5 6%!!4.5 %+%!&%-(!5*' 3 & (*&&%-(!.7%3.7%3 *.)*%& *=5!(5*6%*! * )*3 & 5 75 :&&%%( 4.(1%&% 3?* *!%)( * (%3* *26%&*5 *%.*: 5 H5(*%-( 05 *.%%&%-( & (* %!&%-( 5 &* 5&%4.5 &* ' (3!&%!%! ).% 5!&U&!!5 *%.&&%-(*3 3)(( &( * 1& *&3! 2H%!&%!%(! K&*! * 3(7*!%1(&%*! & 598*%%)(& 15%(&%5!%5*%-(L*8& 5 75 : **)*.7 * &* *1%((&% **5% * 5%4 6(%!!!!%*%.&%-( 7 %6(!5!&*&' * 1 5%(&%5!%5*%-( 5 3 &) %&%-(! (*%! 3%%( * *26%& *(&*% *52H%!*6%+(!)6:

66 E$ 5!B%*% $!-$#$OE%! &+*0%$!F#!.1$!*#.! )(!*+*&&% (*+!.)(%*& ( *5!&*4& ( *&! * ((!%(! 5 * *;% *( * (*6 6)1%&*& **& *' 05!B%*% $!-$#$OE%! & $!#! &J1-$+&*F#- ( *!%1(* &&% (* + 5* 5 *% * =( &*! 6(!* %(&% (*? 5 65&% (*!! (*& =*&*%!;6%& 1& *&'? 5(!(& (*5(!!%1%&*& (!%&% (*!( ( ((!%! *5 *: *%&%-(43 &%-(& (-%& *%&%-(43 &%-(5 8%& U6 *%&%-(43 &%-(* &% U& *%&%-(43 &%-(!!* &( -6%& 4 3%%( *26%& (5 5%5*' * * 3%%( *%5%&(!!&%*% (**.!%(*%-(!5*+ 5!%5%&: 6%& (%*!%(*%-( (&(!%(*%-(4!&%!%(*%-(' +% 3%%( +* %&*. 5 5% 5*%5%&!%1%&&% (* ( 6(! **%6%(*5! *:.45 5%!!!5* *&1%((&%.%&&%-(!5*!%1%&% *%(*&% (*4.%%% *& 6(%%3

67 EM +%5 %&%3 *% *41% * 18!6*%-( &* &5&%!!* 5%3%!!: &% 1%&%(2&(%& 5 3%*% (%(!&&%-( 68*%&!%(%*&%-( %((* &' 5!B%*% $!--$#$OE%!-!!$#-*F#-- * * 3%%( *& 5 (5 *%.%%!!!(% (*%(6&% (*5& *5 * 1*% (*!+%*%&% (* &' & ( * 5** & *) ( 1(&%-(! *!%*5 (%.%%!!*!(!' (5%(&%5% * * 3%%( **5!(&*%1%&(: A' (6&%-(3%& (6&%-(3%&*&(!(:&(! *%& ( *5 3! *' (6&%-(3%&!*&(!(:&(! *%& (6;(&%(!%& ' "' (6&%-(0 % ( 5!&(5**!%*%(!*% *& ' B' (6! 5!&(5**5(&%(*!%1(*%(!*%* *& *'

68 EF (*!%1(*(%3**26%&*5(!*(%!*43!**6%) )*5 5%!+*)+5 *% (*5%&)' &&%-(!*6%*5%&)(1(&%-(!: *6* *!%5(&%-(53%* * **! *+**5& (*6% (%3!%*6 +& (3*5%&&%-(4 *5..%%!!*!2H% *%!*' (1(&%-(!*6%+*046%! 4! **! *+**5(& (*6% & (4*5!)(1%7 *.7%3 *!5*'* *!.(*:!% 4 6 ' <&!(! *3 3)*.!%3%!%*(! **5& *: 5 1 $%$$%B!- %&%5&%-(!&! (* )6(*.(1%&% * (.%%!!!*%(3*% (* &' 05 1&%$$%B!-.%(.

69 EN 6(!5* &( 685 5% &' ) *6% & *&%( * 5! (!!.)( (*&% * 1* &&% (*! 5*' *% (&!(!**&&% (*!.)%5(*32*!* )&%&* 5(* 5%3 * ( * +* +%) )* 5 1(!%!! ( %(1 &%-( (&*%& *!% *&(%%3 **!% * %3&% (*& **&( 68&'4 3+4!(**5&%1%&&% (*'!!5( (1(&%-(!5*!.)!%*5 5% 5( 5%3 ' 5(! ( 5(&3*) 5(! O%(6 +& (!%&% () *! 5(*!5*'!5( 5%3!.)& (*!:.7%3 *!5(* 1(&% (* &&% (*%5!5( 1(&%-( 6&%-(4&!%(&%-(!!%&0*1(&% (*(*8 *5* *!5(* 1(&% (4 *.&%%(!& ( *!5(* 1(&% (*' & (*%4(5&5%& (*!%&%&**26%&*4 5%3*'%7(&( &&% (*(&*%* 5 &( *.7%3 *!&! 5( =( ( 3%(&! * 6(!%&%? *5 (*.* &* * (&*% * 4 *%6(! * 5 * 4 *! * 5!& **5! *'!!5( 1(&%-(! 5*!.) *.&* 5 5% &(!%! &&% (* % ( 1(&%-(! * &&% (* 53%** ( 5(! O%(6 &!%()(! *(*84& (*&&% (*! * *!5( * +!)6

70 $# 5 6&%-( 4 &!%(&%-( 6(! 5*' 2* 5 6&%-( * & (*7.*!6)1%& *& (' *( & 5(% ( 045(*%(& ( ( *5!& ( *%(5(*' 3(& 4&5%%(! * 5(* 5.! ** 5! *.& 1 ( ( ( *5!%(! * 5!((((5((+!%&&%-( %%&%.%(! %(1 &%-(*.(6 &% 4*& (H % & 7(! & (* *6%*4!%&%&** &%%!*'!!5( 1(&%-(!5*!.)*.&*5 5% *%*!& ( 55 *% (*6%*!!*&&% (*53%**& 5.(! 3*%* 5%&&%-(*%6*(! 7*%1%&!.%(!.)!%1%&*' *& ( *!5(*!)( 6 &(! 6(&% & ( 6(! 5*+*%!%)(( *!6(&%' ( (%3* * 5(* 5%(&%5* ( *5* + ( *!( * 5%** *5**' (&*%( & 5(&% * &%(* 4 ;( (* 5 5% 6(%&%-(&&% ((!(*5!' 1%(%*5&%* 5(%+%5(&%-(!5(%1%&&%-(*26%& %5%& ( 3! 6!! 1H%.%%!! 5 5!!%1%&& ( 5%!&(! * &%&(*(&%* & (*7('(1!& (*6%*1H%.%%!!*! (! * *& (* 5%3 *!(6( ( 8!(!(*%&*5 (*.%%!!'.*(&+%&.% +*%(!&(*6%!.*3!!( 7*%1%&!! & (%!.)& (%(*(7&&%-(! *5(*! *5*! *&.% *( **6%! *&%&(*(&%('

71 $A 6(6(!*52*!3+ *& ( *%(( *& ( *+&(* & (.(5*( (*1%&%(*5!&!4 5 (!!&%*% (*J +;(%&(& (.& (%(1 &%-(1%((&%+*5 5 &% (.4+* & (1%.(*%((!% *!3&%-(J5*(- (*7!%(%*%3 5 *!%*&*%-((%(1 (+*.(&*%!!!& (& ((*%*%(6!! 5*5* * & 0%(! & ( ' %&0 %(1 *5!! 5 %(3*%6&% (*47*%1%&&% (*1&!*5 6(!%(%*%3 1%((&% ' *52*! (% %(1 (*7!%(%*% *%(%&%& ( %5(&%-(!%*(6!!*5* '*&%3%!!*!%5(&%-( *%(%&% ((9 "##C!(+*5!%%5(*%*(9 "##E'!%(%&% & (%5(&%-(6(6(* *3 ((%-(& ( 6(!%(%*%3 1%((&% 6(! 5&% (* 4 6(! &! ' (%&%( *!% & ( &!&%*%-(!%5( (*%* 5*5*% %(!%&)(! *.7 %! 1&0'(* 5 (%!!*& (1 - %2! 5*5* *%(6! 5 *5* (*&%!*' 6(% %5(&%-( H% *!*%* 5*5*% 6(&%! 5*!&%!%- & ( ( 5 1*% ( H5 5 + &5!%&&%-(! 5*5* *'!%&! 5*5* *%(%&%( 3- *& 6(%&% ( 4 *%*! & (.%%!! H%*( 5 55 %5(&%-(! & ( 5*5*% ' *% (. -5 6&%-(!*&%3%!!*%%(!%&(! *1&0* 5*%&%-(' 6(!%(%*%3 1%((&% & (*+%5!.7&%- 6(%6! 5*. - ( ( 6(%&% ( 4 3%*- * &*%1%&! * & (.*

72 $" 55(! ( (& (. +%(&4 &) 6!&(*' 6(%6* 5*(& (%(&%-(: P5 5!%&! 5*5* * (( 55- ( (! 5(%1%&&%-(! ( &!%(!& ((!& (.%%!!'

73 $B %&0 *(*!*52*!& 6%*1 (5.! *5 (*7!%(%*%3 4!%*%.%! * *!%1(*(%3*!5*& 5 &!%%(**)(!**6%' ( ( *!*&%. * *5 (*.%%!!* 4 & 5(&%*! &! 1(&% (% (&6!!)(. &%-(45%&&%-(!5*5* ' *% (*. ( 5 6*!!&&%-( 5*5*% 5 *!%1(* )*!5 4& 5+! **3%((!%*5 *%&%-(455! *5** +***%6(((%5(&%-(41(&% (%(!*%*5*5*% ' %)(( 6(!%(%*%3 1%((&% 5*(- (%(1 %(!%&(! +!(! * 5%(&%5* 1 *! 5* *)( &5&%!!! 5* (!%(%*%3 4!*53%*%-(6!!* 3(&%& (-%&!5*4* %!! %*J 4!(! * 5%(&%5*!.%%!!* &%-(! 5* ( 1! & ( %(( 1%& 5%(&%5( ( *)*!*3%&% 5%3* =0.%&% (*J %( *4..%!*J43(!8?' 6;(%(1!(!%(%*%3 %((&% *5 4&&% (*& (-%&*5 9 "##E=1& *H( *?& *%6:? %5!&.% **%(>'M'$#5 \A'##*6;(/(&! =/?.? *!%(1&%-((M'BCR*6;(/ ' &? 6;( 5.%&&%-(! /-! %* (!% * *% ( &&%%(!*& %* ((CR& (&%-(!9 (% '!? 6;(/ &&%%(!&%3%!!& (-%&**%("'MR *..*!9 "##C'? *%1*5 ( &0 %!*5 50 * (:0.%&%-( *(&%\EC'##0.%&%-(!.\$A'##40.%&%-(%5\$F'##'

74 $C!0.%&% (*3%(%*%* (*(&%*+%(&!.*4!%%5*' * 0.%&% (*!.***5!!%&% (A&& (*%!)(! *%(6* 5 * & (&5 & 6%('.*%1* %!*!.&.* *02*5!*A#R5*!%* 4 A"R!%5* 66! =?' 1& *5*5*% **!%(-5!%!%15 ( &0*8: #%9-1$!#%H.- 0%$%! -!$& \EC'## "M \ACEF'## \$A'## AE \NAE'## \$F'## A# \$F#'##!$& :7 Q8P?:85?? \B#EB'##QE"0.%&% (*Z\EN'##'!%&% (.7 +%.(!%&!5*5**46(!%(%*%3 1%((&%!% (( 5*(-**%6%(**!8*%&*! **3%&% *5*! * ( *9 *"##""##B4"##C (! &.*%(1 &%-(& (.!5* *%%* *6;((%3! &5&%-(!0!%3%!%-9 (&%& *=5!*?*8:!5 %&!.&I!./- *F!#. A #A!( A"!1. CB " AB!1. "F!1. A$!%( B #A! #M!.% BF /7 C #F!.%A$!.% N E AM!.%"$4 C# /7 $ "M!4 AC7% CN M AE!7% A#!( 3%. AAN /7 F AA!( 3%.BA!!%&%. EA B$E

75 $E P5 5 G 1 %..- I!7??7 I!7??8 I!7??< +2%*! *F!,!9#$R05 D 1F%6 F!# D 1F%6 F!# D 1F%6 F!#!5 %&!.&I!./- #..%#%- 1F5 05 $*F!#. 1F 05 $*F!#. 1F 05 $*F!#. A #AQ#AA"Q#" CB E" FN C$ ANMF NA CM "#"A N" CF "#$C " ABQ#""FQ#" A$ E" $M BE E$# ME BN $"C MC BF $#F B #AQ#B#MQ#C BF / E" CE "B FMC C# "A MNF BF "# M$# C #FQ#CA$Q#C N E" FN C$ CAC FM CE C#E CN "E ""E E AMQ#C"$Q#E C# / E" BM AN M$# BM AN M$# BE AF M"# $ "MQ#EACQ#M CN E" F# C" "#EF FE CC "AE$ FB CB "A#M M AEQ#MA#QAA AAN / E" CN "E "NME BC AF "AC" TU TU TU F AAQAABAQA" EA E" NE CN "CNN FN C$ "BC$ TU TU TU!$& 47P44A T *& ( &8(! * (!. &%-(!%(1 ' 0 0! 5! ( *02*5!** 5&% (%% **3%&% *!*(!0 '?]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 1.%$!# $#!

76 $$ P5 5 G 1 %..-!5#B%%!-$.%.!-!5 %&!.&I! /- *F!#. I!7??7 I!7??8 I!7??< = = = A #AQ#AA"Q#" CB AAF## AMM## AANM# AMNEE AAB$# AM#C# " ABQ#""FQ#" A$ BM"# EEF# C#F# $A"# BN"# EFF# B #AQ#B#MQ#C BF / CCF# $M"# CB$# $EC# C$C" $N$B C #FQ#CA$Q#C N ""F# BC"# "E$C BFC$ "CF# BM"# E AMQ#C"$Q#E C# / C"## $B## C"CF $BM" BN$# ENC# $ "MQ#EACQ#M CN A"#F# AFA"# A"EFE AFFMM A""$# AFBN# M AEQ#MA#QAA AAN / AAN$# AMNC# AAE"# AM"MN TU TU F AAQAABAQA" EA AB#F# AN$"# ABB$# "##C# TU TU!$& >:P<?? >MP?7> :MP>88 Z Z!%( /Z/7 Z*4( QZ Q( T *& ( &8( *! * (!. &%-(%(1 '?]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 1.%$!# $#!

77 $M P5 5 7??< -C1!- &*1#H!-= - (;#A >B" (;#A#M4A# >EE (;#" >BA (;#"4#C >$E (;#B >BB (;#B4#E >$B (;#C >E# (;#$ >$# (;#E4#$ >B# (;#F >EB (;#N >M" (;AA >$M (;A" >E" #%!-#!*.%! '8: "##E5%&)(%(&(!A#R'

78 $F P5 5 G G 1 %..- I!7??7 I!7??8 I!7??<!5 %&!.&I! /- *F!#. 1F5 05 #B5 #-$5 #.- F#!*.%! F!# R1O-F. 1F5 05 #B5 #-$5 #.- F#!*.%! F!# R1O-F. 1F5 05 #B5 #-$5 #.- F#!*.%! F!# R1O-F. 8?D 7 84D 7 7>D 8 A #AQ#AA"Q#" CB ANMF ENB AAF$ "#"A $"M A"EC "#$C ENN AMNM " ABQ#""FQ#" A$ E$# A$F BB$ $"C ANB BF$ $#F AM$ E"F B #AQ#B#MQ#C BF / FMC "$" E"C MNF "CM CNC M$# ""# $$# C #FQ#CA$Q#C N CAC A"C "CF C#E A"$ "E" ""E $E ANE E AMQ#C"$Q#E C# / M$# ""F CE$ M$# "B$ CM" M"# "#N $"M $ "MQ#EACQ#M CN "#EF $AM A"BC "AE$ $$F ABB$ "A#M $AA AFBB M AEQ#MA#QAA AAN / "NME FNB AMF$ "AC" $$C AB"F TU TU TU F AAQAABAQA" EA "CNN ME# AE## "BC$ M"M ACEC TU TU TU!$& 47P44A MP7M? 44P7:7 8P<AA 44P7:7 4PAA? Z Z!%( /Z/7 T *& ( &8( *!* (!%(1 ' 5&%!*3%&% 59 "##E**%(>'A##5 5%'?]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 1.%$!# $#!

79 $N!% (( %(&4- ( %(1 *(-%(* 3%6(* 5!5( 5 9 "##C*&**5*((& (%(&%-(: P5 5 $%..- '1$H&- S( S( #E! $5./- &#%! -! %9%%6.C!$& &#%! -!$&! %9%%6.C (!0.%&% (* A B# >A#### >"E# >A#### >"E# 1!&5&% (%** A B# >CE## >"E# >CE## >"E# &5&% (%** " B# >"E## >"E# >E### >E##!3* B B# >A$## >"E# >CF## >ME# * E B# >AE## >"E# >ME## >A"E# /. 4* B B# >AE## >"E# >CE## >ME# * (5*5*! 4: '8PM:? P5 5 $%..- '1$H&- S( S( #E! $5./- &#%! -! %9%%6.C!$& &#%! -!$&! %9%%6.C 011X1 A B# >A#### >"E# >A#### >"E# " '011 A B# >CE## >"E# >CE## >"E# 4!(! &%( B B# >AE## >"E# >CE## >ME# % A B# >A#### >"E# >A#### >"E# * * C B# >"### >"E# >F### >A### /( A B# >E### >"E# >E### >"E# 4!(. A B# >B### >"E# >B### >"E# * (5*5*! 47 '<:P??? '8P???

80 M# P5 5 G $%..- '1$H&- S( S( #E! $5./- &#%! -! %9%%6.C!$& &#%! -!$&! %9%%6.C 1!5%* A B# >CE## >"E# >CE## >"E# 5%* " B# >AE## >"E# >B### >E## * (5*5*! 8 'MP:?? 'M:? P5 5 $%..- '1$H&- S( S( #E! $5 /- 1&.! -! %9%%6.C!$& 1&.! -!$&! %9%%6.C (( A B# >""### >"E# >""### >"E# (!!%(%*%3 %((&% A B# >AE### >"E# >AE### >"E# (!&! 4(* A B# >AA### >"E# >AA### >"E# 1!*5** A B# >A#### >"E# >A#### >"E# (! A B# >A#### >"E# >A#### >"E#!% &( A B# >BE## >"E# >BE## >"E#!%(( A B# >A#### >"E# >A#### >"E# ** *!3(* " B# >E### >"E# >A#### >E## &%* " B# >BE## >"E# >M### >E## H%% (! " B# >C### >"E# >F### >E## 1! &2( A B# >E### >"E# >E### >"E# 1!((%%( A B# >E### >"E# >E### >"E# 7 ( A B# >E### >"E# >E### >"E# 4!(! &2( B B# >AME# >"E# >E"E# >ME# 5% *!((%%( C B# >"### >"E# >F### >A### * (5*5*! 78 '48<PM:? ':PM:? %(1.%2(%(&4 * *!8*%&*!& **! *&**% (%(&(!ER:

81 MA P5 5 $%..- '1$H&- 1 $ I!7??7 I!7??8 I!7??< 8& *50.%&% (* >BBE"F$ >BAE$$$ >BA$NE$ %& (!%&% (! >CN"BC >BE"$N >EEE$B (682&%& >"EAC$E >"$EEM" >"ANE$F 65. >A$M$CB >AMM#CF >AFNANB '+8%& *4!%5% >CANA#F >BNFM$E >BFNME$ ('!%(*&% (* >"C$"B >"$##C >"MMFF ((%%(!+%5 >$AEN >$E#C >$NE# 3%*%-(5 &. >"C$"B >"$##C >"MMFF 1 (8 >A$M$CB >AMM#CF >AE$CF (%1 *55! * >E"FB$ >EEF## >CE$ME 5* I(%& Q(.* >AMNN#B >AMNN#B >AMNN#B 5&'!%1%&% * >B##$CM >B##$CM >B##$CM 5&'.'4+%5 >"AB#ME >"AB#ME >"AB#ME 5&'+'!-5 >BEE#F >BEE#F >BEE#F 5&'08& * >E#N$AA >E#N$AA >E#N$AA!$& '7PM77P<7< P5 5 $%..- '1$H&- 1 $- 7??7 7??8 7??< &&* % *!*&0.* >""MB >"C## >"E$E * 5( >""M"E >"C### >"E$C$ %*+8%& *4!%5% >AC"# >AE## >A$#B 8& *5& &%(4&! >FE" >N## >N$" ((%%(!%(*&% (* >FE"" >N### >N$AM ((%%(!+%5 >$AEN >$E#C >$NE# %& (!%&% (! >CN"BC >EANN$ >EEE$B (682&%& >AAB$B >A"### >A"F"B 1 (8 >BC#FF >B$### >BFCM# (%1 *55! * >BN"#A >CAC## >CC"C# 58 >E$FA >$### >$CA" 5* I(%& *.(.* >AANNB" >A"$$$# >ABEBCN 5&'!%1%&% * >"##CBA >"AA$ME >""$AN$ 5&'.'4+%5 >AMME$B >AFME"C >"##BFF 5&'+'!-5 >BEE#F >BME## >C##MB 5&'08& * >C"C$M$ >CCFE## >CMN"$M!$& '4P7?8P::>

E C D AC CA E A E A C A E

E C D AC CA E A E A C A E A BCD E FE A CE E E C D AC CA E A E A C A E A BCA AC A DE B EF FE E A A D FDC BACAEFA E D AE B E EFA F A A AE DA F A EDE A A F D A A F F AEFA BACAEFA E D FC EA D A CA F DC EFA BC BCA AE DE EFACA EFA A

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671

ESCUELA INTERNACIONAL DE IDIOMAS Avenida Pedro de Heredia, Calle 49a #31-45, barrio el Libano 6600671 Página: Pág: 1 HORARIOS DE CLASES IDIOMAS Jornada: M Sem:01 Curso:01 A.1.1 AA A.1.1 AA A.1.1 AA 11:00AM-12:00PM VIONIS VIONIS Jornada: M Sem:01 Curso:02 A.1.1 AB A.1.1 AB A.1.1 AB VIONIS VIONIS Jornada:

Más detalles

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos

UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos UNIDAD No. 2 CAD para WLAN, Administración y Seguridad en Redes de Datos ) 9; # 2 G9 #2 B;2 # 2 #2?8:2 - A =B# 2## # #B22 A82 2>H#22 >;9

Más detalles

Pl. del Humedal, 5, Entlo 2º GIJÓN Tfno: Fax:

Pl. del Humedal, 5, Entlo 2º GIJÓN Tfno: Fax: E-mail: phastur@proyectohombreastur.org Pl. del Humedal, 5, Entlo 2º - 33207 GIJÓN Tfno: 984 293 698 Fax: 984 293 671 ! "!!!! " " " " # $ # #! # # $ % & ' %% $ $ % & ' () ) "! *+ ",%-.,/,) "!,% # * # (

Más detalles

BILLETES. 50 PESETAS 25 de noviembre. Banco de España. Madrid. Sin serie. Con serie B92a

BILLETES. 50 PESETAS 25 de noviembre. Banco de España. Madrid. Sin serie. Con serie B92a BILLETES ALFONSO XIII AÑO REF. DESCRIPCIÓN 1889 B81 25 PESETAS 1 de junio. Banco de España. Madrid. Sin serie 1889 B82 50 PESETAS 1 de junio. Banco de España. Madrid. Sin serie 1889 B83 100 PESETAS 1 de

Más detalles

NOTA TÉCNICA. FECHA: 29 de marzo de 2011. Airbag DTC Codes NºPSA.15

NOTA TÉCNICA. FECHA: 29 de marzo de 2011. Airbag DTC Codes NºPSA.15 NOTA TÉCNICA FECHA: 29 de marzo de 2011 Airbag DTC Codes NºPSA.15 7150 Defecto información velocidad vehículo : No 71AD Defecto presente en el calculador de detección de choque con peatón : No 7362 Defecto

Más detalles

AB C D D EBF FB A EB AB AD F C A EB C C F A AB C C BE B A EB C E D BF C AB C F AB C FB FBAB B F D F C AB F C B C F F A AB FB B F C FB C F B BC B F B

AB C D D EBF FB A EB AB AD F C A EB C C F A AB C C BE B A EB C E D BF C AB C F AB C FB FBAB B F D F C AB F C B C F F A AB FB B F C FB C F B BC B F B A ABCDDEBFFBAEBAB ADFCAEBCCFAABCCBE BAEBCEDBFCABCFABCFB FBABBFDFCABF CBCFFAABFBBFCFBCFBBCB FB CCBCCFAABCCBEFEBFB BFECBABFAAABBCDEBBFFACBCF AAB CFCFBFABFFBCFBCBBF FAABCCBE BCDEF CBFFFBAABBABABFFB FCFFAABCCBE

Más detalles

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100

Motores de aluminio de aplicación general Tamaños 56-100 3 Motor Nº. V CL. EFF 1 IP Hz r/min kw A IEC 34-1 Cos. kg EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. EFF 1 3 Motor CL. IP IEC 34-1 Nº. V Hz r/min kw A Cos. kg kg Motores de aluminio de aplicación

Más detalles

CEIBA es una entidad privada, no lucrativa ajena a fines políticos religiosos, destinada al servicio humanitario.

CEIBA es una entidad privada, no lucrativa ajena a fines políticos religiosos, destinada al servicio humanitario. ! " # $ " $ %&'& Consultor: Ismael Gómez Sánchez Revisión y Coordinación: Elías Raymundo Raymundo (Multiservicios Agroindustriales) Edición y Diseño de Portada y Contraportada: Melissa Reyes Muñoz. CEIBA

Más detalles

! "#"" $%"&%!#$ % ''(%))* +,)-., &/) * ) 0 &/)! * $) % #$ 1' &/)! * ) 2 3 % "/ (,445

! # $%&%!#$ % ''(%))* +,)-., &/) * ) 0 &/)! * $) % #$ 1' &/)! * ) 2 3 % / (,445 ! "#"" $%"&%!#$ % ''(%* +,-., &/ * 0 &/! * $ % #$ 1' &/! * 2 3 % "/ (,445 66 % 6 666 1, 6, * $ &, 6+ " $ / + 65 $$ /, 5 656, 7, 8. 65, 1. 65+ " - 655 $9-65. - 65- " - 65: : 65; & & : 65< ",$/=> ; 6564

Más detalles

Disco de Alberti. Y el disco interno: A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Disco de Alberti. Y el disco interno: A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Disco de Alberti Se encuentra descrito en un manuscrito del siglo XVI en el cual su creador, Leon Battista Alberti explica su funcionamiento y denota el uso básico de dos alfabetos de la siguiente manera:

Más detalles

Denominación: Relé Universal Descripción del protocolo Modbus: N EA: 1451 Sustitución de: 12280-1608-00 Hoja: 1 de 10

Denominación: Relé Universal Descripción del protocolo Modbus: N EA: 1451 Sustitución de: 12280-1608-00 Hoja: 1 de 10 N EA: 1451 Sustitución de: 12280-1608-00 Hoja: 1 de 10 MODBUS TCP/IP Puerto TCP: 502 Cantidad máx. de conexiones TCP (max. TCP connections): 5 MODBUS RTU Esquema de conexiones RS 485 Nombre de conexión

Más detalles

" #"! #"! ! ""! * "0&

 #! #! ! ! * 0& ! "#$%&'#()* $"%& ()*+ & &" %"$'*!" " #"!!' #"!!' #"!,-!.""* #"! "#$%&'#()* "&/&)& * "0&,%1,&1 &)& %"$'*! ""!!' ""!!' ""!,-!.""* ""! 2!"+ #"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3

Más detalles

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLE DE TRAPAGA TRAPAGARAN INDICE DEL ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO SECCIÓN A. NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES

Más detalles

Anexo No. 5. Estructura de Archivo - Registro de Garantías

Anexo No. 5. Estructura de Archivo - Registro de Garantías Anexo No. 5 Estructura de Archivo - Registro de Garantías Para realizar el registro de garantías, el INTERMEDIARIO debe preparar previamente un archivo con la información de las operaciones perfeccionadas.

Más detalles

!!" # $ $$ # % & ' ! " #!$ % & ' %' $ % ( ) )

!! # $ $$ # % & ' ! #!$ % & ' %' $ % ( ) ) !!" $ $$ % ' (! "!$ % ' %' $ % ( ) ) ) ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* *$ $ +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Más detalles

NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MUNDAKA INDICE DEL ANEXO II. CLASIFICACIÓN DE USOS DEL SUELO SECCIÓN A. NOTAS DESCRIPTIVO-NORMATIVAS DE LA PRODUCCIÓN Y EXTRACCIÓN DE RECURSOS NATURALES A. PRODUCCIÓN

Más detalles

Los dos círculos deben quedar unidos al centro y con la posibilidad de girar cada uno de ellos de forma independiente.

Los dos círculos deben quedar unidos al centro y con la posibilidad de girar cada uno de ellos de forma independiente. MATERIAL NECESARIO PARA LAS SESIONES DE CRIPTOGRAFÍA CLÁSICA SUSTITUCIÓN MONOALFABÉTICA POLIGRÁMICA - 20 de Agosto REGLAS PARA EL ALGORITMO PLAYFAIR Regla Si m1 y m2: Entonces c1 y c2: 1 Se encuentran

Más detalles

FICHA DE TRABAJO Nº 14

FICHA DE TRABAJO Nº 14 Nombre FICHA DE TRABAJO Nº 14 Nº orden Bimestre IV 3ºgrado - sección A B C D Ciclo III Fecha: - 10-1 Área Matemática Tema SEGMENTOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA GEOMETRÍA La geometría se basa en tres

Más detalles

COLEGIO LOS ARCOS Guía de trabajo #4 Segmentos proporcionales 9no grado

COLEGIO LOS ARCOS Guía de trabajo #4 Segmentos proporcionales 9no grado GUIA DE TRABAJO Materia: Matemáticas. Tema: Geometría 4 - Segmentos proporcionales. Fecha: Profesor: Fernando Viso Nombre del alumno: Sección del alumno: CONDICIONES: Trabajo individual. Sin libros, ni

Más detalles

C C A D A D D D A D A C C D B D D AC DA D FD D B D F C E C AD D A FD D C C C A E C

C C A D A D D D A D A C C D B D D AC DA D FD D B D F C E C AD D A FD D C C C A E C A ABCDADEADCFDADDBAADADCDCC CDFDADAADADDDDACDACADDAD ACDADFDAFCADEADCDACCAADCACDFD DFDDDAACDADCFDFAAFCDC DEDCFDAC ACEDDCABACDABDCCDDC ACCDADAAACDCFFDACDDCDDED DDDCACCADAADDCCFEDCFA CCDCDADCDFDADADADADAACC

Más detalles

!"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&

!#$%%&'$&!$ ( )%& $% %& $% %&& $*+!$%& !"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&,& $"%%&! &-.!"%%& / 012 1 "%%(& $34! $%&.556 !"#$%%&'"$&!$" ( )%& $"% %& $% %&& $*+!$%&,& $"%%&! &-.!"%%& / 7$"&# $## $#&9%#%&: $;&!!+& :% "%%(&

Más detalles

Versión 2012. Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel

Versión 2012. Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Versión 2012 Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Página 2 FactuSOL 2012 Página 3 FactuSOL 2012 Ficheros que se pueden importar - Clientes - Actividades

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE REDES Expositor: L.S.C.A. Juan José Blancas Amado. Página 1 de 59

ADMINISTRACIÓN DE REDES Expositor: L.S.C.A. Juan José Blancas Amado. Página 1 de 59 ADMINISTRACIÓN DE REDES Página 1 de 59 ! "#!$ #& $ #! & '((! ) "* + )" $, -./ 0 1! # "# 0 2 3!# $! $&! #$ 4 * # Página 2 de 59 ! $$"''( & 5) 6 5) 6 ) +5) 6 $*( "007 89:1 ; 89/1 ;, 2! 4

Más detalles

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. Índice

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN. Índice CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Índice A. Información general B. Dirección C. Equipo de dirección D. Personal E. Distribución del espacio F. Seguridad G. Colecciones H. Investigación

Más detalles

""! "!#!$ %! #& "!"+"$# '3'*!+!"+!$!#"$1$#$"5+" 9'('(*$#!"+"$#!.$ 6+$+$ 9'('1+"!!""+"-!!"+"$# ='(! ='('(,#$-!!""!#$$$$"! ='('#!

! !#!$ %! #& !+$# '3'*!+!+!$!#$1$#$5+ 9'('(*$#!+$#!.$ 6+$+$ 9'('1+!!+-!!+$# ='(! ='('(,#$-!!!#$$$$! ='('#! ! "!#!$ %! #& ""! "!#!$ %! #& (*!+!"$$#",#$-!! '(,#$-!!"$$#"++#$ '('($.!.!/!$-!+-"" '('#""0!!+-" '-$1$2#""!#!"++#$ '3*!+!"+!$!#"$$41$#$"5+" "!"+"$# '3'(*!+! " +!$!#"$$#$"5 +" "!"+"$# '3'*!+!"+!$!#"$1$#$"5+"

Más detalles

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CATÁLOGO DE ASIGNATURAS ESTUDIOS DE FORMACIÓN GENERAL

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CATÁLOGO DE ASIGNATURAS ESTUDIOS DE FORMACIÓN GENERAL Sede : CUSCO Semestre : 2016-2 PLAN DE ESTUDIOS DE FORMACION GENERAL 2016 Curso Sec. Ciclo Nombre Lun Mar Mie Jue Vie Sab Aula ANS006 1A 1 ANTROPOLOGIA: HOMBRE, CULTURA Y SOCIEDAD 11-13 11-13 AULA AG-701

Más detalles

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LOS CICLOS MEDIO Y SUPERIOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA COMARCA DEL BAIX CAMP Pilar Moreno "$%&' "$&&%() "$%&' "$ * %()' " + $ '', "$%&' "-$-( -&' "&$&/" ' "0'1, 23,&- 4-& '0%-(*&+&$",&- 4-& '0%-(*&&+&$",&- 4-& '0%-(*&(+&$""& '(&' %&0(%%() 1, 5 /6 -(*&,, &- ('&,1 -$- 7( -&'&")7(%8&$( -%(& '('9%-(%

Más detalles

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4

&'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4 !""# $ % &'( ')&* * ** +&*&,)-*+&). & * &.( )*&/& */ - &.*&)0 ))( 1&*20 - ( 3+)).-)* --.*.2.+* - )*). & &) *)/&*.+.2 *-' 4!""# !. 56- )* 7)-5 &&( 5 *&)0 ))( 1&*20 - *),+) &. 6+ 8( )&9 :::::::::::::::::::

Más detalles

! "#$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA)

! #$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA) #$ #% &'() )*+,-**. / *( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0 *(*( 1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

INDICE !" #...2 $%#& ' #&(...6 $! ) *&...6 $$+...9 $, -*+-.10 $. */...11 $0...11 $1...12 $2 3...12,!4" #&!"&''5!...14.!'&"6'7# 6(#"#&( "8 #&"...

INDICE ! #...2 $%#& ' #&(...6 $! ) *&...6 $$+...9 $, -*+-.10 $. */...11 $0...11 $1...12 $2 3...12,!4 #&!&''5!...14.!'&6'7# 6(##&( 8 #&... INDICE!" #...2 $%#& ' #&(...6 $! ) *&...6 $$+...9 $, -*+-.10 $. */...11 $0...11 $1...12 $2 3...12,!4" #&!"&''5!...14.!'&"6'7# 6(#"#&( "8 #&"...15 0(!"#'8!'&'(! # 6'7#6(#"#&( %(6'7# (8 #...24 0"9 : ;...25

Más detalles

VL1. ... con 1 cámara. ... con guías integradas S5. ... con guías integradas

VL1. ... con 1 cámara. ... con guías integradas S5. ... con guías integradas Cilindro sin vástago original UNIVER, la gama más versátil para resolver problemas de automatización y posicionamiento... con 1 cámara Perfil extrusionado de aluminio mm. Carrera hasta 6 m. Diversas posibilidades

Más detalles

Anatomía y Fisiología Sistema óseo ! "# ' ("%&"%" # ("%%*"%"! Vitae Studios: www.vitaestudios.com www.cursosterapiasnaturales.com

Anatomía y Fisiología Sistema óseo ! # ' (%&% # (%%*%! Vitae Studios: www.vitaestudios.com www.cursosterapiasnaturales.com ! "# $ %"&" ' ("%&"%" # %"&)% ("%%*"%"! 1 +,-+-. "/ 0-.1.2+- 3"%/4!! " "# $ "%/4 %!& %!&!! "!! '!! # #! ( 5")"%4 ) *! +! 05 2+-!, +"64!, $ 34, # ( 1"4, " "! - ""6"4!, " 2 ! ", 2%7*%%4 "!. &8*%%4" " "86

Más detalles

Ingeniería Técnica en Informática de Sistema E.T.S.I. Informática Universidad de Sevilla

Ingeniería Técnica en Informática de Sistema E.T.S.I. Informática Universidad de Sevilla Fundamentos de Computadores Representación Binaria Ingeniería Técnica en Informática de Sistema E.T.S.I. Informática Universidad de Sevilla Versión 1.0 (Septiembre 2004) Copyright 2004 Departamento de

Más detalles

Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel. Versión 2014. Software DELSOL S.A.

Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel. Versión 2014. Software DELSOL S.A. Instrucciones para la importación de datos desde OpenOffice.org Calc o Microsoft Office Excel Versión 2014 Software DELSOL S.A. Página 2 FactuSOL 2014 Todos los derechos reservados Página 3 FactuSOL 2014

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 2009 2010 Temario por Grados

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 2009 2010 Temario por Grados MINISTERIO DE EDUCACIÓN Concurso Nacional de Matemática Educación Preuniversitaria Curso 009 010 Temario por Grados Nombre: Grado: Escuela: Provincia: Municipio: Número C.I.: Calif: La distribución de

Más detalles

! "# #$ % &$'# $ ( #) * +,,,,,,,,

! # #$ % &$'# $ ( #) * +,,,,,,,, !!" ! " $ % &$' $ ( ) * +,,,,,,,, ! "!!$ $ %&'()% - " ) %*+, $ - $ ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-. % ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / 0'! 1$+$,,,,,,, 20"*)3.!),,,,,,,,,4 20"+$)%

Más detalles

A B CDBDB EC F C B B E C C C B C B C C E C C C

A B CDBDB EC F C B B E C C C B C B C C E C C C ABCDBDBEC FCBBECCC BCBCCECCC 8 de febrero de 2005 EBCBEF CCEC CBCBCC FCACE CFBCCEBC C ECC CBFB BBFCEC CCC CBBFF CEFCCB FCCCCFC CE FBCACFFCC BCBBFFC BFDBCCCCCE A BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Más detalles

Treball de fi de grau

Treball de fi de grau Facultat de Ciències de la Comunicació Treball de fi de grau Títol Autor/a Tutor/a Grau Data Universitat Autònoma de Barcelona Facultat de Ciències de la Comunicació Full Resum del TFG Títol del Treball

Más detalles

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS MEMORA PARA LA SOLCTUD DE VERFCACÓN DEL TÍTULO DE GRADO EN ADMNSTRACÓN Y DRECCÓN DE EMPRESAS " "$%&'(&) %)*, ) %"- %)*.,-, %"- %)*. /1,&, %"- %)*( 3 "-45678* ))& $%" ): " "$%)&- ;& 3 ;< $"))&=6= )*& "$%3

Más detalles

! "!!! $%&! )* +!, -. /! +!!!! 0 1)* +, !! 6! +! ')!,

! !!! $%&! )* +!, -. /! +!!!! 0 1)* +, !! 6! +! ')!, " " # $%& & '(( )* +, -. / + 0 1')2+,(), 1)* +, 1 /3 43 5 3 %& 6 + '), # % 5'&7 13% 1& " 8 & 3 53 7 53 4 &77. &0 9 & % 03 0 (& : ; 77 #53% 73 & 9 7 )6 2< &2 /+3, 37 7 &3 (& $ (< " 8 / = ' > & = # #?&/

Más detalles

! " #! $% &' &(% &' * ' +, '

! #! $% &' &(% &' * ' +, ' ! " #! $% &' &(% &' ) " " * ' +, ' '-'# . /!"# " $ %!"# ) 0 1 0 1 2 / % -. 0 3$ 4 ) 4 1 ) 5). 6. ( 1 ) 1 ) ) 57 1 3 % 1 %8 ( ) 0 0 0 1 0 ) ) ( % 0 1 9 1 ) 0$ 4 :$%). ( 1 1 % ( 0$ 4 1 ( ).) :. -. 1 1 %

Más detalles

! "#$#% 19,63 ! "#$#%&%' 19,63 ! "#$#%'($)"*+)* 19,63 ! "#$#%"'**%%#, 19,63 ! "#$#%$)%.%)$+)* 19,63 ! "#$#%0#1#*' 19,63 !

! #$#% 19,63 ! #$#%&%' 19,63 ! #$#%'($)*+)* 19,63 ! #$#%'**%%#, 19,63 ! #$#%$)%.%)$+)* 19,63 ! #$#%0#1#*' 19,63 ! "#$#% 9, "#$#%&%' 9, "#$#%'($)"*+)* 9, "#$#%"'**%%#, 9, / "#$#%$)%.%)$+)* 9, "#$#%##*' 9, "#$#%",'* 9,98 "#$#%&#()* 9, "#$#%2#+*#'* 22,4 5 "#$#%(4 9,94 "#$#%$%'"$)* 2, "#$#%'%'$*#$#, 2, "#$#%%&#, 2, "#$#%(+)*

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ! " ## #$%&$ Escuela De Ciencias Básicas Tecnología E Ingeniería Contenido didáctico del curso CAD PARA TELECOMUNICACIONES INDICE DE CONTENIDO UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE DATOS, APOYADAS EN EL

Más detalles

La Historia Chocolate

La Historia Chocolate Proyecto Cacao Centroamérica La Historia del Cacao y del Chocolate COLECCIÓN ESCUELAS DE CAMPO En el Proyecto Cacao Centroamérica (PCC) del CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza),

Más detalles

CARACTERIZACIÓN DEL SOFTWARE DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS

CARACTERIZACIÓN DEL SOFTWARE DE COMPUTADORES Y PERIFÉRICOS CARACTRIZACIÓN L SOFTWAR COMPUTAORS Y PRIFÉRICOS CASO - FC - Revisión : Página de 8 Fecha de misión : 25/6/8 RSPONSABL: ING. ROGL MIGUZ Copia No Controlada, Impresa el día 25/6/8! CARACTRIZACIÓN L SOFTWAR

Más detalles

2? 4 *** "&*(#6,),# 2? -(.( * #" *)()" (" *," 4/!# " ( #

2? 4 *** &*(#6,),# 2? -(.( * # *)() ( *, 4/!# ( # !" #$#"%"& () *() +,)-.(*##(*"/!# " ' )0*#**,1) 2 (,**0())3"!%)3"&(#!%)3"4 1- "!%)3"4#"5#3)()!%)3"4#","*#6,),# '!%)3"*&).(*#"6,40()"! 2 7 "#&#)3"*#,"4/!# " 2 )0(.(*#","*4"(!# 4 #," 4/!# " (8#*# "-)*,"4/!#

Más detalles

W4IKS MANUAL DEL USUARIO

W4IKS MANUAL DEL USUARIO W4IKS MANUAL DEL USUARIO Introducción El controlador 170 es una mini computadora diseñada para controlar señales de transito. El hardware esta compuesto por el procesador, memoria (RAM y EPROM), una interfase

Más detalles

1.1 Objetivos del sistema de información... 4 1.1.1 Objetivos Generales... 4 1.1.2 Características Deseables... 5

1.1 Objetivos del sistema de información... 4 1.1.1 Objetivos Generales... 4 1.1.2 Características Deseables... 5 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA TRAMITAR LA CONTRATACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE TARRAGONA Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LOS

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIDAD DE POST-GRADO

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS. (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIDAD DE POST-GRADO UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA) FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIDAD DE POST-GRADO!" !""# $ % & ' % ()*+' % $, - % $. / 0 $ % %, & ' 1 0 2 34 - $ % 5

Más detalles

"#!$(!)(!)#!$* +()()(!,(-)(.)!/ #()!0!(!(- $1!23-4# 5,#"$( -3!-

#!$(!)(!)#!$* +()()(!,(-)(.)!/ #()!0!(!(- $1!23-4# 5,#$( -3!- !"#!$ % &' "#!$(!)(!)#!$* +()()(!,(-)(.)!/ #()!0!(!(- $1!23-4# 5,#"$( -3!- 6$ 1+ 7 ( 8!#! # 9:(; 7 1(! )!(5())(.$

Más detalles

%# &% , -. +. '/ 0 1 , % # %# +% %#+ % 2% 3 % +% * $3 %1 3 '# +$ %% * ' %% 4 %3 %' 4 '# + $. % #5 3.6% 3 4 *, %4 +% +,% # % #$* 7 %% 6 3 %3 4+ 4.

%# &% , -. +. '/ 0 1 , % # %# +% %#+ % 2% 3 % +% * $3 %1 3 '# +$ %% * ' %% 4 %3 %' 4 '# + $. % #5 3.6% 3 4 *, %4 +% +,% # % #$* 7 %% 6 3 %3 4+ 4. !"#$ %# &% '()* +,, -. +. '/ 0 1, % # %# +% %#+ % 2% 3 % +% * $3 %1 3 '# +$ %% * ' %% 4 %3 %' 4 '# + $. % #5 3.6% 3 4 *, %4 +% +,% # % #$* 7 %% 6 3 %3 4+ 4. *!"#$!%#&! '!"!"#$#(#!%#&! '!#)! *"(+&!'(*'"!!

Más detalles

Following are the form numbers of successful candidates:- (Dr. Mumtaz-Ul-Imam) REGISTRAR. Page 1 of 7

Following are the form numbers of successful candidates:- (Dr. Mumtaz-Ul-Imam) REGISTRAR. Page 1 of 7 0103 TE 0104 CE 0107 CE 0108 EE 0109 BE 0110 BE 0111 EL 0112 EE 0114 CS 0115 CS 0116 TE 0117 BE 0118 BE 0120 TE 0121 EE 0128 CS 0129 CE 0130 SE 0133 TE 0134 SE 0136 BE 0140 EE 0141 EE 0143 SE 0144 SE 0145

Más detalles

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA 1.0079 1 H HIDROGENO 6.941 3 Li LITIO 22.989 11 Na SODIO 30.098 19 K POTASIO CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA ORDENAMIENTO ACTUAL GRUPOS Y PERIODOS PROPIEDADES PERIODICAS TAMAÑO POTENCIAL DE IONIZACION AFINIDAD

Más detalles

Following are the form numbers of successful candidates:- (Syed Abrar Ali) REGISTRAR. Page 1 of 8

Following are the form numbers of successful candidates:- (Syed Abrar Ali) REGISTRAR. Page 1 of 8 0201 CE 0207 CE 0208 EE 0210 CS 0211 BI 0215 EL 0217 CE 0219 BE 0220 BE 0222 EE 0223 SE 0224 EE 0226 CS 0228 CS 0235 CS 0237 EE 0238 SE 0239 CI 0240 EL 0243 CI 0244 SE 0245 CE 0246 CS 0252 CI 0253 EE 0254

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS !"#$% ) ) E.;! + '( ( $ 2+&(&#!$ '(,$)+*( + $) ( #!*#&#*!;( $ )$ + $)!'$' '( )+ ;!(&(!&.(;)(*;$&+'().&!#!2!+'( C $ 2+&(&#!$ '(,$)+*( ( K$ *('$# $'+ $ (&'!(&'+ $ )+ '!2( + (& () ($) (#*( + (4!)$!,+ F/A'(

Más detalles

MANUAL DEL USUARIO PROGRAMA GESTION DE OPTICAS. Julio 2015

MANUAL DEL USUARIO PROGRAMA GESTION DE OPTICAS. Julio 2015 MANUAL DEL USUARIO PROGRAMA GESTION DE OPTICAS Julio 2015 (Revisión: 01/07/15) pmqsoft Servicios Informáticos, S.L. www.pmqsoft.com soporte@pmqsoft.com !" # $% & & '()* +, -, $%$ #, #! #& ' #.! # $/ "

Más detalles

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN ELABORACIÓN

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN ELABORACIÓN A. PLANIFICACIÓN, GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN B. GESTION DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES C. RELACIONES PÚBLICAS E INTERINSTITUCIONALES D. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS E. GESTIÓN

Más detalles

+* ( & )(*, *-./0 120 130 450 430 510 540 520 220 30 340 330 360 70 70 77 *./ 2 *8!566./16!4

+* ( & )(*, *-./0 120 130 450 430 510 540 520 220 30 340 330 360 70 70 77 *./ 2 *8!566./16!4 !"#$# %"#$# &' &( &() &* +* ( & )(*, -$((* *-./0 120 130 450 430 510 540 520 220 30 340 330 360 70 70 77 *./ 2 *-./120160 47 *8!566./16!4 */./ 20 5970 596! 7694 8!5 6660/ 8!45 66015 661026 6610 6610176

Más detalles

!!"!# $!%#"!#"&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '"((('!)"&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%"'!+/%- ( (" ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(!

!!!# $!%#!#&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '((('!)&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%'!+/%- ( ( ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(! !!"!# $!%#"!#"&'#(#)#%#*! #)(%)'+, % %#'% %#')& '"((('!)"&%% )%() % )%##'%((-.(#*()%"'!+/%- "0!)' ("!#!)1#'+,"&%#) (#/ ( (" ) $! %!% %! % %'+ % (2% )+(!" # ) % & ) 3%- (##)%#+(#(#)& '#%(#*$)' )%#!)%#3%

Más detalles

Introducción. La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas que lleva asociada un álgebra.

Introducción. La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas que lleva asociada un álgebra. GEOMETRIA ANALITICA Luis Zegarra. Sistema Unidimensional 153 Introducción La geometría analítica es el estudio de la geometría mediante un sistema de coordenadas que lleva asociada un álgebra. Dos problemas

Más detalles

Códigos HTML - Caracteres y símbolos

Códigos HTML - Caracteres y símbolos Códigos HTML - Caracteres y símbolos Tabla de ASCII estándar, nombres de entidades HTML, ISO 10646, ISO 8879, ISO 8859-1 alfabeto romano numero 1 Soporte para browsers: todos los browsers 32 33 34 35 36

Más detalles

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775

- 1 - ANEXO I RESOLUCION GENERAL N 2775 - 1 - VALORES DE LOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS Y MOTOS (MOTOVEHICULOS) - : 2000 A 2009 004 I 21 248 ALFA ROMEO COUPE 159 COUPE BRERA 2.2 JTS 155.000 172.000 190.000 297.300 004 I 21 241 ALFA ROMEO COUPE

Más detalles

Motores de hierro fundido de aplicación general Tamaños 71-132

Motores de hierro fundido de aplicación general Tamaños 71-132 Motores de hierro fundido de aplicación general Tamaños 71-132 Motor con patas; IM B3 (IM 100, IM B6 (IM 101, IM B7 (IM 106, IM B8 (IM 107, IM V5 (IM 101, IM V6 (IM 103 Motor trifásico, motor con patas,

Más detalles

! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!# " $!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!%!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!(!#

Más detalles

! "# $ %#!' %&! "!'"% %( ) % " * & +##"

! # $ %#!' %&! !'% %( ) % * & +## ! "# $!"!#$!%!#$ #&%$ %#!' ( %&! "!'"% %( ) % " * ) * & +##" + 2.., 4 (. 6. -(. ( C *. C %.%.. %.%.%. M %.+. ) / M %.". 0 1 2 A %.!. 34 5 2 A -(. 6 ( (. 22 +.%. 22 +.+. ) 23 +.". 7 1 6 & 24 +.".%. 6 2

Más detalles

Bibliotecas Escolares y de Aula

Bibliotecas Escolares y de Aula S E S g á 4C B 4 E g ág Cá B 4C B - R á B 4 - - R C R 4 TODOS C EN ECTORES B y - RSOMOS 4 ESCUE Y ESCRITORES B - R - R y y y S E S E g y g á y S E S E g á 4C B S E - g á 4C B g B S E C á á 4 - R g C B

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

FIJACIONES NORMALIZADAS

FIJACIONES NORMALIZADAS FIJACIONES NORMALIZADAS para cilindros serie 449 conforme norma ISO 21287 Serie 434 FIJACIONES NORMALIZADAS ISO 21287 - ISO 15552 - AFNOR NF ISO 15552 - DIN ISO 15552 Charnela macho MT4 Escuadras de extremo

Más detalles

Ejercicios resueltos. Bloque 2. Álgebra Tema 2 Matrices. 2.2-1 Calcula el producto de matrices A. B siendo A y B: Solución 1 0 0 2 1 1 2 1 1

Ejercicios resueltos. Bloque 2. Álgebra Tema 2 Matrices. 2.2-1 Calcula el producto de matrices A. B siendo A y B: Solución 1 0 0 2 1 1 2 1 1 Ejercicios resueltos Bloque. Álgebra Tema Matrices.- Calcula el producto de matrices A B siendo A y B: 0 0 A 0 ; B 4 0 0 0 0 b) A 0 ; B 4 0 5 3 8 3 c) A 5 ; B 0 ) 0 ; 3 d A B 0 7 8 0 0 AB 0 4 0 0 0 0 3

Más detalles

Triángulos. 1. En todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es En todo triángulo la suma de los ángulos exteriores es 360

Triángulos. 1. En todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es En todo triángulo la suma de los ángulos exteriores es 360 Triángulos Es un polígono formado por tres segmentos cuyos tres puntos de intersección no están en línea recta. Triángulo ABC A,B y C son vértices del triángulo α, β, γ s interiores. a, b y c, longitud

Más detalles

GUITAR CHORD CHARTS/ACORDES DE GUITARRA

GUITAR CHORD CHARTS/ACORDES DE GUITARRA GUITAR CHORD CHARTS/ACORDES DE GUITARRA The following symbols are used in the guitar diagrams: Barre String not to be played Open String to be played Augmented chord Diminished chord Half diminished chord

Más detalles

! " #! # $% % " & ' ( ) ( * # " +, ( " % -. " /001

! #! # $% % & ' ( ) ( * # +, ( % -. /001 !"#!#$%%"& '()( *#"+,("% -."/001 #!2!% 3 4#! *2 "!3 4"#! " + 5!%"" - 2!"!"6 "( "#!2!% 3 4#!" #"! %!("#!!!"- 7% 8 " # % 5 + #7%!" 5! #!% -52"#!-9 9 9 "!"!,("%&( / !" #$! %!& $!" ' #(((((((((((((((((((((((()

Más detalles

, ,. -,. (, - :::, -,,. ), -,,,,, -,., - -,.., -,, ::: 2, -,,,, ( ) (.. 107). 1977,, -,,.. 7 (,,,,, ).,. - 3., , - 3, -,.,, - ( ),

, ,. -,. (, - :::, -,,. ), -,,,,, -,., - -,.., -,, ::: 2, -,,,, ( ) (.. 107). 1977,, -,,.. 7 (,,,,, ).,. - 3., , - 3, -,.,, - ( ), 74.200.58 88... 2000 /...:,, 2000. 160.:..,,,, (,, ),.,,,,, -,. :.. (),. (),.. - (),.. (),.. (, ). (),.. (. ),.. (),.. (),. (),.. ( ),.. -. (),.. (),.. (). -,,,.,, c, 2000. c, 2000 01335 24.03.2000.. 15.01.2001.

Más detalles

PRÁCTICA 1: OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES

PRÁCTICA 1: OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES Luis Mengual PRÁCTICA 1: OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES INCORPORACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN CORREO ELECTRÓNICO S/MIME - 1 - Luis Mengual 1. Objetivos Generales Estudio del proceso completo

Más detalles

# # $ "% $ % " & # ' ("! ' ( ' (! # ) * "! ' (! # +! *!,! )"-"

# # $ % $ % & # ' (! ' ( ' (! # ) * ! ' (! # +! *!,! )- ! #! # # $ % $ % & # ' (! ' ( ' (! # ) *! ' (! #! * # * +! *!,! )- $%&'( & Código Seguro de verificación:. Permite la verificación de la integridad de una ID. FIRMA afirma521 PÁGINA 1/36 . /0 $ %!.!, *!1!!

Más detalles

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES Y TAREAS TECNOLOGÍA III (Hoja de Cálculo)

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES Y TAREAS TECNOLOGÍA III (Hoja de Cálculo) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA Unidad Académica de Educación Secundaria y Media Superior CUADERNILLO DE ACTIVIDADES Y TAREAS (Hoja de Cálculo) 3er. AÑO SECUNDARIA 2010/2011 ! "! ##"$%&# '#()* + #()($#(

Más detalles

RACORERÍA PARA ROSCAR DE LATÓN

RACORERÍA PARA ROSCAR DE LATÓN ARTÍCULO 124 12400300 1/8" 25 0,6427 12400400 1/4" 25 0,7238 MACHONES DOBLES 12400500 3/8" 25 0,7910 12400600 1/2" 25 0,8085 12400800 3/4" 25 1,3694 12400A00 1" 10 2,3845 12400B00 1 1/4" 10 4,7229 12400C00

Más detalles

LINEA 6020. Alecar Cilindros

LINEA 6020. Alecar Cilindros Alecar Cilindros LINEA 600 CILINDROS HIDRAULICOS DE DOBLE EFECTO DIMENSIONES SEGÚN ISO 600/ Y DIN 4 PRESION NOMINAL: 0 BAR PRESION MAX. DE SERVICIO: 10 BAR DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO FACIL MANTENIMIENTO

Más detalles

"# $ "%#& %"# ' %"# %"(# %")# %"*# %"+# # ' "#, "%#, "%# ("# - ("%# - )"# & )"%# & *#' '

# $ %#& %# ' %# %(# %)# %*# %+# # ' #, %#, %# (# - (%# - )# & )%# & *#' ' ! "# $ "%#& % %"# ' %"%# %"# %"# ' %"(# %")# %"*# %"+# # ' "#, "%#, "# # "# "%# (# - ("# - ("%# - ("# - )# & )"# & )"%# & )"# & *#' ' 1 ! "# $./01023456 756165/8109:4;/56;

Más detalles

! " " # $ % $ & ' ()*)

!  # $ % $ & ' ()*) ! "! "# " # $ % $ & ' ()*) ) + + #+ - +,- ##. @ # /+ $, #, +0+, $ 1 -,$$. $ 0 # E * * $ 7 E * (,2 3 7 7 )) * ( * 4 7 )) * ( ( 4 +5 7 )+ * ( 6 4 4 7 7 )@ * ( 7 4 7 7 *B * 6 8 7 *) * 7 7 *) * 9 7 ** * :

Más detalles

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN QUADCOPTER BASADO EN MICROCONTROLADOR ARDUINO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN QUADCOPTER BASADO EN MICROCONTROLADOR ARDUINO TRABAJO FIN DE GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN QUADCOPTER BASADO EN MICROCONTROLADOR ARDUINO AUTOR: VÍCTOR RAMOS VICEDO TUTOR: RAÚL ESTEVE BOSCH Curso Académico:

Más detalles

b f ó. Hübb.P.B. H - ;, f, H.P.B. g Tóf. M Obj P f gú Hübb b L - b; b g b, fz H.P.B. g ó Hübb bg, - xé x ó bé f; í gú, B Vw H.P.B. é ñz H ó L fó. k w.

b f ó. Hübb.P.B. H - ;, f, H.P.B. g Tóf. M Obj P f gú Hübb b L - b; b g b, fz H.P.B. g ó Hübb bg, - xé x ó bé f; í gú, B Vw H.P.B. é ñz H ó L fó. k w. Tfí T L [ Bk P. H. í ] f P H.P.B. í f 'I) P (L D F fé bó T, R L ó 1889). (M ó gé T Ob J : f, F 1889. H.P.B. á bg: x; ó x H.P.B. í,., b j b x g Tfí gú fó b í z g, g f g í, óf í H.P.B. ó P g. g b bó,, b

Más detalles

"###################################################################$ 0 1*#############################################$

###################################################################$ 0 1*#############################################$ !"#"! ! " # $ $! % & " ########################################################$ %&% '##################################################( %&% ' ####################################################) *

Más detalles

Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de 23-septiembre-1997 (BOE del 10-X-97)

Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de 23-septiembre-1997 (BOE del 10-X-97) Concurso Nacional de Ayudas a la Investigación Educativa 1997, convocado por Orden de 23-septiembre-1997 (BOE del 10-X-97) !!"#$%&!!" '( )*( * + #$!%" "# &' ) (!,- + (!($)!./'0/#1'203+ *(#./0/.45/65 40'7115/8#

Más detalles

3. 5. 23. Datos utilizados para elaborar el presupuesto maestro. Tabla 2 Porcentajes de participación en el mercado de los productos a fabricar.

3. 5. 23. Datos utilizados para elaborar el presupuesto maestro. Tabla 2 Porcentajes de participación en el mercado de los productos a fabricar. 3. 5. 23. Datos utilizados para elaborar el presupuesto maestro. Una empresa industrial realizó un estudio de mercado para instalarse en la región. De acuerdo con el análisis efectuado se pretende desplazar

Más detalles

MGE15 Cuándo Dónde Actividades Catálogo Contacto EXPERIENCE

MGE15 Cuándo Dónde Actividades Catálogo Contacto EXPERIENCE EXPERIENCE madridgolf EXPERIENCE 2015 es el mayor evento para los jugadores, aficionados y profesionales del mundo del golf en España. MGE15 es la novena edición de la feria Madrid Golf. MGE15 es también

Más detalles

Valeri Makarov: Estadística Aplicada y Cálculo Numérico (Grado en Química)

Valeri Makarov: Estadística Aplicada y Cálculo Numérico (Grado en Química) Estadística Aplicada y Cálculo Numérico (Grado en Química) Valeri Makarov 10/02/2015 29/05/2015 F.CC. Matemáticas, Desp. 420 http://www.mat.ucm.es/ vmakarov e-mail: vmakarov@mat.ucm.es Capítulo 3 Elementos

Más detalles

2 $ "! "! " # $ % & ' ( " ) " " ( ( " $ * & ' ( " ) " + *, " $ $ - ( " &

2 $ ! ! # $ % & ' ( )  ( ( $ * & ' ( ) + *, $ $ - ( & !"!"# 2 $ "!"!"# $ % &'(") ""(("$* &'(") "+*,"$$ -( " & 3./"", "0. "-( 1 ( 2 3/3 4 5.. 6 * 5 0"3 +"*03-(" 4 -( * 4,"".. 6 7))8!"#% 5 4 -( 2..9:;(99 ?+(>@.#%7A". %7 ".( $%%... %" -=

Más detalles

!"#! $!" # # # % & ' " ( ) %!! $ % &"! * +, -..-

!#! $! # # # % & ' ( ) %!! $ % &! * +, -..- !"#! $!" # # # % & ' " ( ) %!! $ % &"! * +, -..- 22 2 / 0 2 B 1% / ( 2* C 1% / + 3 2* C 2* C / 2* H % / 3 0 2* H / 2 2 A +++ * + / + / + / A / 4 2J / BB 5 6.-277# BJ 1 / / C? / 3 1 + H2 3 HA / 3 / 2?A

Más detalles

Predicting thermal shape recovery of crosslinked polymer networks from linear viscoelasticity

Predicting thermal shape recovery of crosslinked polymer networks from linear viscoelasticity Predicting thermal shape recovery of crosslinked polymer networks from linear viscoelasticity Julie Diani, Pierre Gilormini, Carole Fredy, Ingrid Rousseau To cite this version: Julie Diani, Pierre Gilormini,

Más detalles

EJERCICIOS SOBRE CIRCUNFERENCIA

EJERCICIOS SOBRE CIRCUNFERENCIA EJERCICIOS SOBRE CIRCUNFERENCIA 1. En una C(O; r) se trazan un diámetro AB y un radio OC perpendicular a AB ; se prolonga AB a cada lado y en el exterior de la circunferencia en longitudes iguales AE=BD;

Más detalles

La información en este documento se basa en el Cisco Catalyst 3850 Series Switch que funciona con la versión o posterior.

La información en este documento se basa en el Cisco Catalyst 3850 Series Switch que funciona con la versión o posterior. Contenido Introducción prerrequisitos Requisitos Componentes Utilizados Restricciones Configurar Ejemplo de configuración Confirme que el estatus es activo Vea la captura Verificación Troubleshooting Tráfico

Más detalles

Cilindro de vástago Cilindros estandarizados ISO 6432, serie MNI. Folleto de catálogo

Cilindro de vástago Cilindros estandarizados ISO 6432, serie MNI. Folleto de catálogo ISO 6432, serie MNI Folleto de catálogo 2 ISO 6432, serie MNI ISO 6432, Serie MNI Vista general de variantes 6 Mini cilindro, ISO 6432, Serie MNI Ø 10-25 mm Orificios: M5 - G 1/8 De efecto simple, retraído

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

INDICE. Existen dos formas posibles de acceder a una consulta en el Indice: POR OPCION DE MENU POR ORDEN ALFABETICO

INDICE. Existen dos formas posibles de acceder a una consulta en el Indice: POR OPCION DE MENU POR ORDEN ALFABETICO CÓMO USAR ESTE Existen dos formas posibles de acceder a una consulta en el Indice: POR OPCION DE MENU POR ORDEN ALFABETICO El Indice codificado por OPCION DE MENU le permitirá a ud. encontrar rápidamente

Más detalles