Lèxic de la ciència del sòl

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Lèxic de la ciència del sòl"

Transcripción

1 Lèxic de la ciència del sòl Català/Castellà/Francès/Anglès Servei de Llengües i Terminologia de la UPC Autors: Jaume Porta i Casanellas Montserrat Ferret i Cros Narcís Teixidor i Albert Rosa M. Poch i Claret 1

2 1. abrasió f ES abrasión FR abrasion EN abrasion 2. abrúptic -a adj ES abrúptico FR abruptique EN abruptic 3. absorció f ES absorción FR absorption EN absorption 4. àcid -a adj ES ácido FR acide EN acid 5. àcid fúlvic m ES ácido fúlvico FR acide fulvique EN fulvic acid 6. àcid hematomelànic m ES ácido himatomelánico FR acide hymatomélanique EN hymatomelanic acid 7. àcid húmic m ES ácido húmico FR acide humique EN humic acid 8. acidesa f sin. comp. aciditat ES acidez FR acidité EN acidity 9. acidesa activa f ES acidez activa FR acidité active EN active acidity 10. acidesa intercanviable f ES acidez intercambiable FR acidité d'échange EN exchange acidity 11. acidesa lliure f sin. acidesa valorable ES acidez libre FR acidité libre EN free acidity 12. acidesa potencial f ES acidez potencial FR acidité potentielle EN potential acidity 13. acidesa total f ES acidez total FR acidité totale EN total acidity 14. acidesa valorable f sin. comp. acidesa lliure ES acidez libre FR acidité libre EN free acidity 15. acidificació f ES acidificación FR acidification EN acidification 16. aciditat f veg. acidesa ES acidez FR acidité EN acidity 17. acidòfil -a adj ES acidófilo FR acidophile EN acidophilus 18. acr- pref ES acr- FR acr - EN acr- 19. àcric -a adj ES ácrico FR acrique EN acric 20. acrisòl m ES acrisol FR acrisol EN acrisol 21. acro- pref ES acro- FR acro- EN acro- 22. actinolita f ES actinolita FR actinote EN actinolite 23. actinomicets m pl ES actinomicetos FR actinomycètes EN actinomycetes 24. activitat biològica f ES actividad biológica FR activité biologique EN biological activity 25. activitat iònica f ES actividad iónica FR activité ionique EN ion activity 26. acumulació f ES acumulación FR accumulation EN accumulation 2

3 27. adherència f ES adherencia FR adhérence EN adherence 28. adherent adj ES adherente FR collant EN sticky 29. adhesivitat f ES adhesividad FR adhésivité EN adhesive capacity EN stickiness 30. adob m sin. fertilitzant ES abono ES fertilizante FR engrais EN fertilizer 31. adob verd m ES abono verde FR engrais vert EN green manure 32. adobatge m sin. fertilització ES abonado ES fertilización FR fertilisation EN fertilisation EN fertilizing 33. adobatge de manteniment m ES abonado de mantenimiento FR engrais d'entretien EN maintenance application 34. adsorció f ES adsorción FR adsorption EN adsorption 35. aeració f veg. aireig ES aireación FR aération EN aeration 36. aèric -a adj ES aérico FR aérique EN aeric 37. aerobi -òbia adj ES aeróbico FR aérobie EN aerobic 38. aflorament m ES afloramiento FR affleurement EN outcrop 39. agr- pref ES agr- FR agr- EN agr- 40. agregació f ES agregación FR agrégation EN aggregation 41. agregat m ES agregado FR agrégat EN aggregate 42. agregat estable a l'aigua m ES agregado estable al agua FR agrégat stable à l'eau EN water-stable aggregate 43. agregat natural m ES agregado natural FR agrégat naturel FR ped EN ped 44. agregat sec m ES agregado seco FR agrégat sec EN dry aggregate 45. agronomia f ES agronomía FR agronomie EN agronomy 46. aigua capil lar f ES agua capilar FR eau capillaire EN soil water 47. aigua del sòl f ES agua del suelo FR eau du sol EN soil water 48. aigua dolça f ES agua dulce FR eau douce EN sweet water 49. aigua dura f ES agua dura FR eau dure EN earth water 50. aigua freàtica f ES agua freática FR eau phréatique FR eau souterraine EN ground water 51. aigua gravitatòria f ES agua gravitatoria FR eau de gravité EN gravitational water 3

4 52. aigua higroscòpica f ES agua higroscópica FR eau hygroscopique EN hygroscopic water 53. aigua pel licular f ES agua pelicular FR eau pelliculaire EN film water 54. aigua salabrosa f ES agua salobre FR eau saumâtre EN brackish water 55. aigua útil f ES agua útil FR eau utile EN available water 56. aiguamoll m ES pantanal FR marais EN marsh 57. aire del sòl m sin. atmosfera del sòl ES aire del suelo ES atmósfera del suelo FR air du sol FR atmosphère du sol EN soil air EN soil atmosphere 58. aireig m sin. comp. aeració ES aireación FR aération EN aeration 59. alb- pref ES alb- FR alb- EN alb- 60. albedo m ES albedo FR albédo EN albedo 61. albita f ES albita FR albite EN albite 62. Alboll m ES Alboll FR Alboll EN Alboll 63. alcalinitat f ES alcalinidad FR alcalinité EN alkalinity 64. alcalinització f ES alcalinización FR alcalinisation EN alkalinization 65. àlfic -a adj ES álfico FR alfique EN alfic 66. Alfisòl m ES Alfisol FR Alfisol EN Alfisol 67. aliòs m ES alios FR alios EN iron pan 68. al lita f sin. comp. sòl al lític 69. al litització f ES alitización FR allitisation EN allitization 70. al lòcton -a adj ES alóctono FR allochtone EN allochtonous 71. al lòfana f ES alofana FR allophane EN allophane 72. al luvió m ES aluvión FR alluvion EN alluvium 73. alteració f ES alteración FR altération EN alteration 74. amfíbol m ES anfíbol FR amphibole EN amphibole 75. amonificació f ES amonificación ES amonización FR ammonification FR ammonisation EN ammonification EN ammonization 76. anaerobi -òbia adj ES anaerobio FR anaérobie EN anaerobic 4

5 77. anàlisi del sòl f ES análisis del suelo FR analyse du sol EN soil analysis 78. anàlisi granulomètrica f sin. anàlisi mecànica ES análisis granulométrico ES análisis mecánico FR analyse granulométrique FR analyse mécanique EN particle-size analysis EN grain-size analysis EN mechanical analysis 79. anàlisi mecànica sin. anàlisi granulomètrica f ES análisis granulométrico ES análisis mecánico FR analyse granulométrique FR analyse mécanique EN particle-size analysis EN grain-size analysis EN mechanical analysis 80. anàlisi mineralògica f ES análisis mineralógico FR analyse minéralogique EN mineralogical analysis 81. anàlisi tèrmica f ES análisis térmico FR analyse thermique EN thermal analysis 82. anàlisi tèrmica diferencial f sig. ATD ES análisis térmico diferencial ES ATD FR analyse thermique différentielle FR ATD EN differential thermal analysis EN DTA 83. and- pref ES and- FR and- EN and- 84. Andept m ES Andept FR Andept EN Andept 85. andesina f ES andesina FR andésine EN andesine 86. andesita f ES andesita FR andésite EN andesite 87. àndic -a adj ES ándico FR andique EN andic 88. Andisòl m ES Andisol FR Andisol EN Andisol 89. andosòl m ES andosol FR andosol EN andosol 90. anhidrita f ES anhidrita FR anhydrite EN anhydrite 91. anió intercanviable m ES anión intercambiable FR anion échangeable EN exchangeable anion 92. anivellament m ES nivelación FR nivellement EN land levelling 93. anmoor m ES anmoor FR anmoor EN anmoor 94. anortita f ES anortita FR anorthite EN anorthite 95. anortoclasa f ES anortoclasa FR anorthoclase EN anorthoclase 96. antagonisme m ES antagonismo FR antagonisme EN antagonism 97. antigorita f ES antigorita FR antigorite EN antigorite 98. antròpic -a adj ES antrópico FR anthropique EN anthropic 99. apatita f ES apatito FR apatite EN apatite 100.aqu- pref ES aqu- 5

6 FR aqu- EN aqu- 101.Aqualf m ES Aqualf FR Aqualf EN Aqualf 102.Aqüent m ES Aquent FR Aquent EN Aquent 103.Aqüept m ES Aquept FR Aquept EN Aquept 104.aqüífer m ES acuífero FR aquifère EN aquifer 105.Aquod m ES Aquod FR Aquod EN Aquod 106.Aquoll m ES Aquoll FR Aquoll EN Aquoll 107.Aquox m ES Aquox FR Aquox EN Aquox 108.Aquült m ES Aquult FR Aquult EN Aquult 109.ar- pref ES ar- FR ar- EN ar- 110.aragonita f ES aragonito FR aragonite EN aragonite 111.arena f sin. sorra ES arena FR sable EN sand 112.arena fina f ES arena fina FR sable fin EN fine sand 113.arena grossa f ES arena gruesa FR sable grossier EN coarse sand 114.arena mitjana f ES arena media FR sable moyen EN medium sand 115.arena molt fina f ES arena muy fina FR sable très fin EN very fine sand 116.arena molt grossa f ES arena muy gruesa FR sable très grossier EN very coarse s and 117.arènic -a adj ES arénico FR arénique EN arenic 118.arenós -osa adj sin. comp.sorrenc -a ES arenoso FR sableux EN sandy 119.arenosòl m ES arenosol FR arénosol EN arenosol 120.Arent m ES Arent FR Arent EN Arent 121.arg- pref ES arg- FR arg- EN arg- 122.argi- pref ES argi- FR argi- EN argi- 123.àrgic -a adj ES árgico FR argique EN argic 124.Argid m ES Argid FR Argid EN Argid 125.argilà m veg. revestiment d'argila ES revestimiento de argila FR revêtement argileux EN clay film EN clay skin 6

7 126.argila f ES arcilla FR argile EN clay 127.argila de gat f ES arcilla de gato FR argile à chats EN cat clay 128.argila dioctaèdrica f ES arcilla dioctaédrica FR argile dioctaédrique EN dioctahedral clay 129.argila fina f ES arcilla fina FR argile fine EN fine clay 130.argila interstratificada f ES arcilla interestratificada FR argile interstratifiée EN interstratified clay 131.argila mitjana f ES arcilla media FR argile moyenne EN medium clay 132.argila molt fina f ES arcilla muy fina FR argile très fine EN very fine clay 133.argila pesant f ES arcilla pesada FR argile lourde EN heavy clay 134.argila sensible f ES arcilla sensible FR argile sensible EN quick clay 135.argila trioctaèdrica f ES arcilla trioctaédrica FR argile trioctaédrique EN trioctahedral clay 136.argilització f ES argilización FR argilisation EN argilization 137.argil lotorbació f ES argiloturbación FR argiliturbation EN argilliturbation 138.argilós -osa adj ES arcilloso FR argileux EN clayey 139.argiluviació f sin. il luviació d'argila ES iluviación de arcilla FR lessivage EN illuviation of clay 140.àrid -a adj ES árido FR aride EN arid 141.aridesa f ES aridez FR aridité EN aridity 142.Aridisòl m ES Aridisol FR Aridisol EN Aridisol 143.ascomicets m pl ES ascomicetos FR ascomycètes EN ascomycetes 144.asfíxia del sòl f ES asfixia del suelo FR asphyxie du sol EN soil asphyxiation 145.assaig del NaF m ES ensayo NaF FR test NaF EN NaF test 146.assecat -ada a l'aire adj ES secado al aire FR séche à l'air FR sec à l'air EN air-dry 147.assecat -ada a l'estufa adj ES secado en estufa FR séche à l'étuve EN ovendry EN oven-dried 148.assimilable adj ES asimilable FR assimilable EN available 149.assimilació f ES asimilación FR assimilation EN assimilation 150.associació de sòls f ES asociación de suelos FR association de sols EN soil association 151.ATD veg. anàlisi tèrmica diferencial f ES análisis térmico diferencial 7

8 ES ATD FR analyse thermique différentielle FR ATD EN differential thermal analysis EN DTA 152.atmosfera del sòl f sin. aire del sòl ES aire del suelo ES atmósfera del suelo FR air du sol FR atmosphère du sol EN soil air EN soil atmosphere 153.attapulgita f veg. palygorskita ES palygorskita FR palygorskite EN palygorskite 154.augita f ES augita FR augite EN augite 155.autòcton -na adj ES autóctono FR autochtone EN autochtonous 156.autotròfic -a adj ES autótrofo FR autotrophe EN autotrophic 157.avaluació de terres f sin. comp. avaluació del sòl ES evaluación de tierras ES evaluación del suelo FR évaluation du terrain FR évaluation du sol EN land evaluation 158.avaluació del sòl veg. avaluació de terres f ES evaluación de tierras ES evaluación del suelo FR évaluation du terrain FR évaluation du sol EN land evaluation 159.Azotobacter m ES Azotobacter FR Azotobacter EN Azotobacter 160.bacteri m ES bacteria FR bactérie EN bacterium 161.bacteri nodular m ES bacteria nodular FR bactérie des nodosités EN nodule bacterium 162.bactericida adj ES bactericida FR bactéricide EN bactericidal 163.bacteriòfag m ES bacteriófago FR bactériophage EN bacteriophage 164.badland m ES badland FR badland EN badland 165.balanç d'humitat m ES balance de humedad FR bilan d'humidité EN moisture balance 166.balanç de sals m ES balance de sales FR bilan de sels EN salt balance 167.balanç hídric m ES balance hídrico FR bilan hydrique EN water balance 168.baritina f ES baritina FR barytine EN barite 169.barranc m ES barranco FR ravin EN gully 170.barrina f ES barrena FR tarière EN soil auger 171.bases intercanviables f pl ES bases intercambiables FR bases échangeables EN exchangeable bases 172.bàsic -a adj ES básico FR basique EN basic 173.basòfil -a adj ES basófilo FR basiphile EN basophilic 174.bauxita f ES bauxita FR bauxita EN bauxite 8

9 175.bentonita f ES bentonita FR bentonite EN bentonite 176.beril le m ES berilo FR béryl EN beryl 177.bescanvi m sin. intercanvi ES intercambio FR échange EN exchange 178.bescanviable adj sin. intercanviable ES intercambiable FR échangeable EN exchangeable 179.biodegradable adj ES biodegradable FR biodégradable EN biodegradable 180.biologia del sòl f ES biología del suelo FR biologie du sol EN soil biology 181.bioma m ES bioma FR biome EN biome 182.biomassa f ES biomasa FR biomasse EN biomass 183.bioquímica del sòl f ES bioquímica del suelo FR biochimie du sol EN soil biochemistry 184.bioseqüència f ES biosecuencia FR bioséquence EN biosequence 185.biostàsia f ES biostasia FR biostasie EN biostasis 186.biotita f ES biotita FR biotite EN biotite 187.biotorbació f ES bioturbación FR bioturbation EN bioturbation 188.biséquum m ES bisequum FR biséquum EN bisequum 189.bisial.litització f ES bisialitización FR bisiallitization EN bisiallitisation 190.bisialsòl m ES bisialsol FR bisialsol EN bisialsol 191.bleicherde m ES bleicherde FR bleicherde EN bleicherde 192.bloc m ES bloque FR bloc EN block EN boulder 193.bloc de Bouyoucos m ES bloque de Boyoucos FR bloc de Boyoucos EN Boyoucos bloc 194.bor- pref ES bor- FR bor- EN bor- 195.Boralf m ES Boralf FR Boralf EN Boralf 196.boro- pref ES boro- FR boro- EN boro- 197.Boroll m ES Boroll FR Boroll EN Boroll 198.braunerde m sin. terra bruna ES braunerde ES tierra parda FR braunerde FR terre brune EN brown earth 199.braunlehm m ES braunlehm FR braunlehm EN brown loam 200.bretxa f ES brecha 9

10 FR brèche EN breccia 201.brucita f ES brucita FR brucite EN brucite 202.brunificació f ES empardecimiento FR brunification EN browning 203.brunizem m ES brunisem FR brunizem EN brunizem 204.buit m veg. porus ES poro ES hueco FR pore FR vide EN pore EN void 205.burozem m ES burosem FR burozem EN burozem 206.bytownita f ES bytownita FR bytownita EN bytownita 207.cadastre m ES catastro FR cadastre EN land survey EN land surveying 208.cala f sin. escandall ES cata ES calicata FR tranchée pédologique EN soil pit 209.calcari -ària adj ES calizo FR calcaire EN calcareous 210.calcària f ES caliza FR calcaire EN limestone 211.calcària pulverulenta f ES caliza pulverulenta FR calcaire pulvérulent EN soft powfery lime 212.calcedònia f ES calcedonia FR calcédoine EN chalcedony 213.calci m ES calcio FR calcium EN calcium 214.calci- pref ES calci- FR calci- EN calci- 215.càlcic -a adj ES cálcico FR calcique EN calcic 216.calcícola adj ES calcícola FR calcicole EN calcicole 217.calcificació f ES calcificación FR calcification EN calcification 218.calcífug -a adj ES calcífugo FR calcifuge EN calcifuge 219.calcímetre m ES calcímetro FR calcimètre EN calcimeter 220.calcita f ES calcita FR calcite EN calcite 221.caliche m ES caliche FR caliche EN caliche 222.calor d'humectació f ES calor de imbibición FR chaleur d'humectation EN heat of wetting 223.calor específica f ES calor específico FR chaleur spécifique EN specific heat 224.camb- pref ES camb- FR camb- EN camb- 10

11 225.cambisòl m ES cambisol FR cambisol EN cambisol 226.canal m ES canal FR chenal EN channel 227.caolí m ES caolín FR kaolin EN kaolin 228.caolinita f ES caolinita FR kaolinite EN kaolinite 229.caolinització f veg. monosial litització ES monosialitización ES caolinización FR monosiallitization FR kaolinisation EN monosiallitization EN kaolinization 230.capa cimentada f ES capa cementada FR horizon induré FR carapace EN hardpan 231.capa endurida f ES capa endurida FR pan FR couche durcie EN pan 232.capa endurida d'argila f ES capa endurecida de arcilla FR pan argileux FR horizon argileux compact EN claypan 233.capa endurida de sílice f sin. comp. duripan ES duripán FR duripan EN duripan 234.capa endurida de trànsit f ES capa endurecida de circulación FR couche indurée de circulation EN traffic pan 235.capa endurida fràgil f sin. comp. fragipan ES fragipán FR fragipan EN fragipan 236.capa F f ES capa F FR couche F EN F layer 237.capa freàtica f sin. nivell freàtic ES capa freática ES nivel freático FR nappe phréatique FR niveau phréatique EN water table EN ground water surface 238.capa freàtica penjada f ES capa freática colgada FR nappe perchée EN perched water table 239.capa H f ES capa H FR couche H EN H layer 240.capa L f ES capa L FR couche L EN L layer 241.capa llaurable f ES capa arable FR couche arable EN topsoil EN plow layer 242.capacitat f ES capacidad FR capacité EN capacity 243.capacitat d'adsorció f sin. comp. poder adsorbent ES capacidad de adsorción ES poder adsorbente FR pouvoir absorbant EN adsorption capacity EN adsorbing power 244.capacitat d'aigua diferencial f ES capacidad de agua diferencial FR capacité différentielle de rétention d'eau EN differential water capacity 245.capacitat d'amortiment f sin. comp. poder amortidor ES capacidad tampón ES poder tampón FR capacité tampon FR pouvoir tampon EN buffering capacity EN buffer power 246.capacitat d'infiltració f ES capacidad de infiltración FR capacité d'infiltration EN infiltration capacity 11

12 247.capacitat d'intercanvi f ES capacidad de intercambio FR capacité d'échange EN exchange capacity 248.capacitat d'intercanvi aniònic f sig..cia ES capacidad de intercambio aniónico ES CIA FR capacité d'échange anionique FR CEA EN anion-exchange capacity EN AEC 249.capacitat d'intercanvi catiònic f sig. CIC ES capacidad de intercambio catiónico ES CIC FR capacité d'échange cationique FR CEC EN cation-exchange capacity EN CEC 250.capacitat de camp f ES capacidad de campo FR capacité au champ EN field moisture capacity EN field capacity 251.capacitat de conreu f ES capacidad de laboreo FR état d'ameublissement EN tilth 252.capacitat de difusió f ES capacidad de difusión FR capacité de diffusion EN diffusivity 253.capacitat de retenció f ES capacidad de retención FR capacité de rétention EN holding capacity EN water holding capacity 254.capacitat de retenció màxima f ES capacidad máxima de retención FR capacité maximale de rétention EN maximum water-holding capacity 255.capil laritat f ES capilaridad FR capillarité EN capillarity 256.cara de lliscament f ES cara de deslizamiento FR face de glissement EN slickenside 257.carbonatació f ES carbonatación FR carbonatation EN carbonatation 258.carnal lita f ES carnalita FR carnallite EN carnallite 259.càrrega estructural f ES carga estructural FR charge structurale EN structural charge 260.càrrega hidràulica f ES carga hidraúlica FR charge hydraulique EN hydraulic charge 261.càrrega permanent f ES carga permanente FR charge permanente EN permanent charge 262.càrrega variable f ES carga variable FR charge variable EN variable charge 263.cartografia de sòls f ES cartografía de suelos FR cartographie de sols EN soil mapping 264.cassiterita f ES casiterita FR cassitérite EN cassiterite 265.castanozem m ES castanosem FR kastanozem EN kastanozem 266.categoria f ES categoría FR catégorie EN category 267.catena f ES catena FR catena FR chaïne de sols EN catena 268.catió intercanviable m ES catión intercambiable FR cation échangeable EN exchangeable cation 269.cavitat f ES cavidad FR cavité EN vugh 270.cercle de Mohr m ES círculo de Mohr 12

13 FR cercle de Mohr EN Mohr circle of stress 271.cervell de gat m sin. comp.nòdul calcari ES nódulo calizo FR nodule calcaire EN calcareous nodule 272.CIA f veg. capacitat d'intercanvi aniònic ES capacidad de intercambio aniónico ES CIA FR capacité d'échange anionique FR CEA EN anion-exchange capacity EN AEC 273.CIC f veg..capacitat d'intercanvi catiònic ES capacidad de intercambio catiónico ES CIC FR capacité d'échange cationique FR CEC EN cation-exchange capacity EN CEC 274.cicle del carboni m ES ciclo del carbono FR cycle du carbone EN carbon cycle 275.cicle del nitrogen m ES ciclo del nitrógeno FR cycle de l'azote EN nitrogen cycle 276.cicle del sofre m ES ciclo del azufre FR cycle du soufre EN sulfur cycle 277.cicle hidrològic m ES ciclo hidrológico FR cycle hidrologique EN hydrologic cycle 278.ciclosilicat m ES ciclosilicato FR cyclosilicate EN cyclosilicate 279.ciència del sòl sin. edafologia f ES edafología FR science du sol EN soil science 280.cilindre d'atterberg m ES cilindro de Atterberg FR cylindre d'atterberg FR flacon d'atterberg EN Atterberg tube 281.cilindre de Burger m ES cilindro de Burger FR cylindre de Burger EN Burger cylinder 282.cilindre de Kopekcy m ES cilindro de Kopekcy FR cylindre de Kopekcy EN Kopekcy cylinder 283.ciment m ES cemento FR ciment EN cement 284.ciment geopetal m ES cemento geopetal FR pendent EN pendent 285.cimentació f ES cementación FR cimentation EN cementation 286.cimentat -ada adj ES cementado FR cimenté EN cemented 287.clapa f ES mancha FR tache FR marbrure EN spot EN mottle 288.clapejament m ES moteado FR marmorisation EN mottling 289.clapejament reticulat m ES moteado reticular FR marbrure reticulée EN reticulate mottling 290.clapejat -ada adj ES moteado FR tache té FR marmorisé FR marbré EN mottled 291.classe d'erosió f ES clase de erosión FR classe d'érosion EN erosion class 292.classe d'estructura f ES clase de estructura FR classe de structure EN soil structure class 293.classe de capacitat f ES clase de capacidad 13

14 FR classe de capabibilité FR classe de possibilités EN capability class 294.classe de sòls f ES clase de suelos FR classe de sols EN soil class 295.classe textural f ES clase textural FR classe texturale EN par ticle-size class 296.classificació d'argiles f ES clasificación de arcillas FR classification des argiles EN clay classification 297.classificació de l'humus f ES clasificación del humus FR classification des humus EN humus classification 298.classificació de terres f ES clasificación de tierras FR classification des terres EN land classification 299.classificació del sòl f ES clasificación del suelo FR classification des sols EN soil classification 300.clima m ES clima FR climat EN climate 301.clima del sòl m sin. comp. edafoclima ES clima del suelo ES edafoclima FR climat du sol FR pédoclimat EN solclime 302.climàcic -a adj ES climácico FR climacique EN climacic 303.climàtic -a adj ES climático FR climatique EN climatic 304.clímax m ES clímax FR climax EN climax 305.climograma m ES climograma FR climogramme EN climogram 306.climoseqüència f ES climosecuencia FR climoséquence EN climosequence 307.clinoseqüència f ES clinosecuencia FR clinoséquence FR séquence de pente EN clinosequence 308.clorita f ES clorita FR chlorite EN chlorite 309.coberta f sin. comp. mulch ES cubierta ES mulch FR paillis FR mulch EN mulch 310.coberta de palla f ES malhojo FR pallis de chaume FR mulch de chaume EN stubble mulch 311.coberta de pols f ES cubierta de polvo FR paillis de poudre FR mulch de chaume EN dust mulch 312.codi de colors Munsell m ES código de colores Munsell FR code de couleurs Munsell EN Munsell color system 313.còdol m ES canto rodado FR galet FR caillou roulé EN cobblestone 314.coeficient d'extensibilitat lineal m ES coeficiente de extensibilidad lineal FR coefficient d'extensibilité linéaire EN coefficient of linear extensibility 315.coeficient d'higroscopicitat m ES coeficiente de higroscopicidad FR coefficient d'hygroscopicité EN hygroscopic coefficient 316.coeficient de marciment m ES coeficiente de marchitamiento FR coefficient de fléttrissement EN wilting coefficient 14

15 317.coeficient isohúmic m ES coeficiente isohúmico FR coefficient isohumique EN isohumic coefficient 318.cohesió f ES cohesión FR cohésion EN cohesion 319.cohesió aparent f ES cohesión aparente FR cohésion apparente FR cohésion d'humidité EN apparent cohesion 320.col loide m ES coloide FR colloïde EN colloid 321.col luvió m ES coluvio FR colluvion EN colluvium 322.color m ES color FR couleur EN soil colour 323.compacitat f ES compacidad FR compacité EN compactness 324.compactació f ES compactación FR compactage EN compaction 325.compacte -a adj ES compacto FR compact EN compact 326.compactòmetre m ES compactómetro FR compactomètre EN compactometer 327.complex adsorbent m ES complejo adsorbente FR complexe adsorbant EN adsorption complex 328.complex argil lohúmic m ES complejo húmico-arcilloso FR complexe argilo-humique EN clay-humus complex 329.complex de sòls m ES complejo de suelos FR complexe de sols EN soil complex 330.complexació f ES complejación FR complexation EN complexation 331.compost m ES compost FR compost EN compost 332.compost amortidor m ES compuesto tampón FR composé tampon FR complexe tampon EN buffer compound 333.compressibilitat f ES compresibilidad FR compressibilité EN compressibility 334.conca f ES cuenca FR bassin versant EN basin EN catchment area 335.concentració crítica de nutrients f ES concentración crítica de nutrientes FR concentration critique d'élements nutritifs EN critical nutrient concentration 336.concentració de nutrients f ES concentración de nutrientes FR concentration d'éléments nutritifs EN nutrient concentration 337.concentració de simetria f ES concentración de simetría FR concentration symétrique EN symmetry concentration 338.concreció f ES concreción FR concrétion EN concretion 339.condicionador m ES acondicionador FR conditionneur EN conditioner 340.conductivitat capil lar f ES conductividad capilar FR conductivité capillaire EN capillary conductivity 341.conductivitat elèctrica f ES conductividad eléctrica FR conductivité électrique EN electrical conductivity 15

16 342.conductivitat hidràulica f ES conductividad hidráulica FR conductivité hydraulique EN hydraulic conductivity 343.conglomerat m ES conglomerado FR conglomérat EN conglomerate 344.conreu m ES laboreo FR travail du sol EN tillage 345.conservació del sòl f ES conservación del suelo FR conservation du sol EN soil conservation 346.consistència f ES consistencia FR consistance EN consistency 347.constant de dissociació f ES constante de disociación FR constante de dissociation EN dissociation constant 348.constant de Gapon f ES constante de Gapon FR constante de Gapon EN Gapon's constant 349.constant de plasticitat f ES constante de plasticidad FR constante de plasticité EN plasticity constant 350.construcció de terrasses f ES aterrazamiento FR aménagement de terrasses EN terracing 351.contacte lític m ES contacto lítico FR contact lithique EN lithic contact 352.contacte paralític m ES contacto paralítico FR contacte paralithique EN paralithic contact 353.contacte petrofèrric m ES contacto petroférrico FR contact pétroferrique EN petroferric contact 354.contextura del sòl f ES fábrica del suelo ES contextura del suelo FR assemblage du sol EN soil fabric 355.contingut d'aigua m ES contenido de agua FR teneur en eau EN water content 356.contingut de nutrients m ES contenido de nutrientes FR teneur en éléments nutritifs EN nutrient content 357.coprogen -ògena adj ES coprógeno FR coprogène EN coprogenous 358.copròlit m ES coprolito FR coprolithe EN coprolite 359.corba característica d'humitat f ES curva característica de humedad FR courbe caractéristique EN characteristic curve 360.corba cumulativa f ES curva acumulativa FR courbe de sommation FR courbe cumulative EN summation curve 361.corba de retenció d'aigua f ES curva de retención de agua FR courbe de rétention d'eau EN water-retention curve EN moisture-release curve 362.corindó m ES corindón FR corindon EN corundum 363.creta f ES creta FR craie EN chalk 364.cri- pref ES cri- FR cry- EN cry- 365.crio- pref ES crio- FR cryo- EN cryo- 366.crioedafologia f ES crioedafología FR cryopédologie EN cryopedology 367.criotorbació f ES crioturbación 16

17 FR cryoturbation EN cryoturbation 368.cristall m ES cristal FR cristal EN crystal 369.cristobalita f ES cristobalita FR cristobalite EN crystobalite 370.crom- pref ES crom- FR chrom- EN chrom- 371.croma m veg. intensitat cromàtica ES intensidad cromática ES croma FR intensité FR chroma EN chroma 372.cròmic -a adj ES crómico FR chromique EN chromic 373.cronoseqüència f ES cronosecuencia FR chronoséquence EN chronosequence 374.crosta f ES costra FR croûte EN crust 375.crosta calcària f sin. comp. tapàs ES costra caliza ES caliche FR croûte calcaire EN calcareous crust 376.crosta superficial f ES costra superficial FR croûte calcaire EN calcareous crust 377.crotovina f ES crotovina FR crotovine EN crotovina 378.cuirassa f ES coraza FR cuirasse EN cuirasse 379.cuirassa ferruginosa f ES coraza fe rruginosa FR cuirasse ferrugineuse EN ironstone 380.cultiu m ES cultivo FR culture EN crop 381.cultiu pur m ES cultivo puro FR culture pure EN pure culture 382.cumúlic -a adj ES cumúlico FR cumulique EN cumulic 383.cumulització f ES cumulización 384.cuprita f ES cuprita FR cuprite EN cuprite 385.cutà m ES cután FR cutane EN cutan 386.dacita f ES dacita FR dacite EN dacite 387.DBO f veg. demanda bioquímica d'oxigen ES demanda bioquímica de oxígeno ES DBO FR demande biochimique d'oxigène FR DBO EN biochemical oxygen demand EN BOD 388.deficiència f ES carencia FR carence EN deficiency 389.deflació f ES deflación FR déflation EN deflation 390.degradació f ES degradación FR dégradation EN degradation 391.degradació de l'estructura f ES degradación de la estructura FR dégradation de la structure EN structure degradation 17

18 392.demanda bioquímica d'oxigen f sig. DBO ES demanda bioquímica de oxígeno ES DBO FR demande biochimique d'oxigène FR DBO EN biochemical oxygen demand EN BOD 393.demanda química d'oxigen f sig. DQO ES demanda química de oxígeno FR demande chimique d'oxigène FR DQO EN chemical oxigen demand EN DQO 394.dendrita f ES dendrita FR dendrite EN dendrite 395.densímetre m ES densímetro FR densimètre EN densimeter 396.densímetre de cadena m ES densímetro de cadena FR densimètre à chaïne EN chain densimeter 397.densimetria f ES densimetría FR densimétrie EN densimetry 398.densitat f ES densidad FR densité EN density 399.densitat aparent f ES densidad aparente FR densité apparente EN bulk density 400.densitat real f ES densidad real FR densité réelle EN grain density EN particle density 401.densitòmetre de membrana m ES densitómetro de membrana FR densitomètre à membrane EN membrane densitometer 402.desagregació f ES desagregación FR désagrégation EN soil slaking 403.desassimilació f ES desasimilación FR désassimilation EN dissimilation 404.descalcificació f ES descalcificación FR décalcification EN decalcification 405.descarbonatació f ES descarbonatación FR décarbonatation EN descarbonatation 406.descomposició f ES descomposición FR décomposition EN discomposition 407.desertificació f ES desertificación FR désertification EN desertification 408.desertització f ES desertización FR désertisation EN desertization 409.desfloculació f ES defloculación FR défloculation EN deflocculation 410.desinfecció del sòl f ES desinfección del suelo FR désinfection du sol EN soil disinfection 411.desnitrificació f ES desnitrificación FR dénitrification EN denitrification 412.dessalinització f ES desalinización FR désalinisation EN desalinisation 413.dessaturació f ES desaturación FR désaturation EN desaturation 414.destrucció del sòl f ES destrucción del suelo FR destruction du sol EN removal of soil 415.diàclasi f ES diaclasa FR diaclase EN joint 18

2010-2011 ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. Ing. Wilfredo Poma Rojas Ing. Germán H.

2010-2011 ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. Ing. Wilfredo Poma Rojas Ing. Germán H. 2010-2011 ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA Ing. Wilfredo Poma Rojas Ing. Germán H. Alcántara Boñón INDICE I. INTRODUCCIÓN... 5 II. OBJETIVOS... 5 A. Objetivo General...

Más detalles

ESPECIALIDAD: GEOLÓGIA

ESPECIALIDAD: GEOLÓGIA MEXICO MINERALES INDUSTRIALES: SU IMPORTANCIA ECONOMICA ESPECIALIDAD: GEOLÓGIA CALIXTO RAMÍREZ RAMÍREZ Ph. D. MÉXICO, D.F., 20 DE SEPTIEMBRE 2007 CONTENIDO Página RESUMEN EJECUTIVO 3 1. INTRODUCCION 4

Más detalles

REPELENCIA AL AGUA EN SUELOS. Con énfasis en Andisoles de Antioquia

REPELENCIA AL AGUA EN SUELOS. Con énfasis en Andisoles de Antioquia REPELENCIA AL AGUA EN SUELOS Con énfasis en Andisoles de Antioquia DANIEL F.. JARAMILLO J.. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ESCUELA DE GEOCIENCIAS MEDELLÍN 2004 REPELENCIA AL AGUA

Más detalles

LA DENSIDAD APARENTE Y SU RELACIÓN CON OTRAS PROPIEDADES EN SUELOS DE LA ZONA CAFETERA COLOMBIANA

LA DENSIDAD APARENTE Y SU RELACIÓN CON OTRAS PROPIEDADES EN SUELOS DE LA ZONA CAFETERA COLOMBIANA LA DENSIDAD APARENTE Y SU RELACIÓN CON OTRAS PROPIEDADES EN SUELOS DE LA ZONA CAFETERA COLOMBIANA Alveiro Salamanca Jiménez*; Siavosh Sadeghian Khalajabadi** RESUMEN SALAMANCA J., A.; SADEGHIAN KH., S.

Más detalles

RESUMEN: La mina de Touro a 20 Km de Santiago Compostela es un. yacimiento de sulfuros metálicos de 600 hectáreas, explotado durante 14 años

RESUMEN: La mina de Touro a 20 Km de Santiago Compostela es un. yacimiento de sulfuros metálicos de 600 hectáreas, explotado durante 14 años Didáctica de la Mina de Touro: Procesos de Recuperación de Suelos y Aguas hiperácidas de Minas de Sulfuros Metálicos mediante la Valorización Biogeoquímica de Residuos. Felipe Macías García. Tratamientos

Más detalles

CAPTURA DE CARBONO EN LOS SUELOS PARA UN MEJOR MANEJO DE LA TIERRA

CAPTURA DE CARBONO EN LOS SUELOS PARA UN MEJOR MANEJO DE LA TIERRA Informes sobre recursos mundiales de suelos 96 ISSN 1020-430-X CAPTURA DE CARBONO EN LOS SUELOS PARA UN MEJOR MANEJO DE LA TIERRA Informes sobre recursos mundiales de suelos 96 CAPTURA DE CARBONO EN LOS

Más detalles

Capítulo 7: Cómo mejorar el suelo?

Capítulo 7: Cómo mejorar el suelo? MANUAL PARA EXTENSIONISTAS, PROMOTORES Y PRODUCTORES DEL CAMPO Capítulo 7: Cómo mejorar el suelo? 7.1 Introducción Elementos básicos para mejorar la salud del suelo Para mejorar y mantener la buena salud

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA DE JUNIO DE 2013 EJERCICIO DE: CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES TIEMPO DISPONIBLE: 1 hora 30 minutos PUNTUACIÓN QUE SE OTORGARÁ A ESTE EJERCICIO:

Más detalles

6.0 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO

6.0 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO 6.0 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO La sección que presentamos a continuación contiene los aspectos relacionados con la línea base del ambiente físico para el área del proyecto. Para esta descripción se

Más detalles

ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS ZONA TAMSHIYACU INDIANA

ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS ZONA TAMSHIYACU INDIANA ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LAS TIERRAS ZONA TAMSHIYACU INDIANA (NIVEL SEMIDETALLADO) HUGO CORNEJO FLORES ROGER RIVA RODRIGUEZ DOCUMENTO TÉCNICO Nº 02 DICIEMBRE 1992 IQUITOS - PERÚ INSTITUTO

Más detalles

GLOSARIO AMBIENTAL. Acuífero: Formación geológica de la corteza terrestre en la que se acumulan las aguas infiltradas, de afluencia o de condensación.

GLOSARIO AMBIENTAL. Acuífero: Formación geológica de la corteza terrestre en la que se acumulan las aguas infiltradas, de afluencia o de condensación. GLOSARIO AMBIENTAL He aquí un vocabulario básico de términos ambientales, con el cual debe familiarizarse cualquier persona interesada o relacionada con la temática del medio ambiente, la conservación

Más detalles

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Unidad Temática Nº 5 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Fuentes de Abastecimiento de Agua Para poder realizar un correcto abastecimiento de agua potable debemos contar con las fuentes correspondientes, de

Más detalles

GLOSARIO ALUVIALES: ANDISOLES:

GLOSARIO ALUVIALES: ANDISOLES: GLOSARIO ALUVIALES: Son suelos de materiales transportados o depositados en las planicies costeras y valles interiores. Son aluviones estratificados de textura variable. Son suelos recientes o de reciente

Más detalles

Isabel García Coll, A. Avelino Matínez Anibal Ramírez, Alberto Niño Cruz, Alfonso Juan Rivas y Leticia Domínguez. Introducción

Isabel García Coll, A. Avelino Matínez Anibal Ramírez, Alberto Niño Cruz, Alfonso Juan Rivas y Leticia Domínguez. Introducción La relación agua-bosque 113 La relación agua-bosque: delimitación de zonas prioritarias para pago de servicios ambientales hidrológicos en la cuenca del río Gavilanes, Coatepec, Veracruz Isabel García

Más detalles

RECOMENDACIONES AMBIENTALES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS A CONSIDERAR EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LA EXPLORACIÓN Y

RECOMENDACIONES AMBIENTALES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS A CONSIDERAR EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LA EXPLORACIÓN Y RECOMENDACIONES AMBIENTALES EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS A CONSIDERAR EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS MEDIANTE TÉCNICAS DE FRACTURA

Más detalles

Manual de. Compostaje. para Agricultura Ecológica. José M Álvarez de la Puente

Manual de. Compostaje. para Agricultura Ecológica. José M Álvarez de la Puente Manual de Compostaje para Agricultura Ecológica a José M Álvarez de la Puente INTRODUCCION EL PROCESO DE COMPOSTAJE MATERIALES INICIALES CONTROL DEL PROCESO FORMAS DE APLICACIÓN Y DOSIFICACIONES NORMATIVA

Más detalles

TESIS. Presenta: Co director:

TESIS. Presenta: Co director: U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A D E N U E V O LEÓN F A C U L T A D D E I N G E N I E R Í A C I V I L Evaluación de la realcalinización de estructuras de concreto reforzado carbonatado: descripción

Más detalles

La contaminación de los ríos

La contaminación de los ríos 6(5,( 50 recursos naturales e infraestructura La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y el mar Jairo Escobar División de Recursos Naturales e Infraestructura Santiago de Chile,

Más detalles

Documento Básico SE-C. Seguridad estructural Cimientos

Documento Básico SE-C. Seguridad estructural Cimientos Documento Básico SE-C Seguridad estructural Cimientos Marzo 2006 Índice 1 Generalidades 1.1 Ámbito de aplicación 1.2 Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SE-C 2 Bases de cálculo 2.1 Generalidades

Más detalles

La Reparación y Protección del Hormigón Armado con Sika De Acuerdo con las Normas Europeas UNE-EN 1504

La Reparación y Protección del Hormigón Armado con Sika De Acuerdo con las Normas Europeas UNE-EN 1504 La Reparación y Protección del Hormigón Armado con Sika De Acuerdo con las Normas Europeas UNE-EN 1504 Control de la Reparación de hormigón, Protección y Índice de Contenidos Las Normas Europeas UNE-EN

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA El Ebro y sus riberas DOSSIER PARA EL EDUCADOR AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Impreso sobre papel ecológico TCF Título: El Ebro y sus riberas Dirección: Olga Conde Campos Gabinete de

Más detalles

y sus parientes silvestres

y sus parientes silvestres Descriptores para Quinua y sus parientes silvestres AZUL PANTONE: S 212-2 CMYK: C = 90 M = 65 Y = 20 K =15 RGB: R = 51 G = 81 B = 125 Dar a la población rural ROJO pobre la PANTONE: oportunidad S 87-1

Más detalles

Qué son, cómo son y cómo se originan las partículas

Qué son, cómo son y cómo se originan las partículas Qué son, cómo son y cómo se originan las partículas Qué son, cómo son y cómo se originan las partículas Existe un gran número de contaminantes en la atmósfera que tienen distintas repercusiones en el medioambiente

Más detalles

Guía de Revisión Técnica de EIA: Generación y Transmisión de Energía Volumen I Parte 2

Guía de Revisión Técnica de EIA: Generación y Transmisión de Energía Volumen I Parte 2 Guía de Revisión Técnica de EIA: Volumen I Parte 2 Ejemplo de Términos de Referencia de EIA Documento Regional preparado bajo El Programa de Cooperación Ambiental CAFTA DR para Fortalecer la Revisión de

Más detalles

En la figura 4.4.1.b se representa la consistencia de una arcilla en función de la humedad. En ella se distinguen tres fases:

En la figura 4.4.1.b se representa la consistencia de una arcilla en función de la humedad. En ella se distinguen tres fases: Plasticidad. La característica física más significativa de las arcillas es la plasticidad, que es la capacidad de deformarse sin agrietarse ante un esfuerzo mecánico conservando la deformación al retirarse

Más detalles

FERTIRRIGACIÓN EN VIÑA ALONSO, F. HUESO, J. J. FERNÁNDEZ. M. D.

FERTIRRIGACIÓN EN VIÑA ALONSO, F. HUESO, J. J. FERNÁNDEZ. M. D. 200210 FERTIRRIGACIÓN EN VIÑA ALONSO, F. HUESO, J. J. FERNÁNDEZ. M. D. II Feria vitivinícola de la Alpujarra. Laujar de Andarax (Almería) 26-28 abril de 2002 1 FERTIRRIGACIÓN EN VIÑA Juan José Hueso, Francisca

Más detalles

Kenneth D. Gailey Exp. Prof. de la Universidad de Georgia, Athenas, U.S.A.

Kenneth D. Gailey Exp. Prof. de la Universidad de Georgia, Athenas, U.S.A. QUÍMICA GENERAL TERCERA EDICIÓN (Segunda edición en español) Kenneth W. Whitten Universidad de Georgia, Athenas, U.S.A. Kenneth D. Gailey Exp. Prof. de la Universidad de Georgia, Athenas, U.S.A. Raymond

Más detalles

El suelo: un elemento olvidado

El suelo: un elemento olvidado La revista del PNUMA para los jóvenes para los jóvenes por los jóvenes sobre los jóvenes El suelo: un elemento olvidado La tierra: una capa viviente Enriquecer suelos, enriquecer vidas TUNZA, la revista

Más detalles

Guía sobre Materiales Aislantes y Eficiencia Energética

Guía sobre Materiales Aislantes y Eficiencia Energética La Suma de Todos CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Comunidad de Madrid Guía sobre Materiales Aislantes y Eficiencia Energética Guía sobre Materiales Aislantes y Eficiencia Energética Madrid, 2012 La

Más detalles

B. RELACIÓN PIGMENTO/MATERIAL FORMADOR DE PELÍCULA

B. RELACIÓN PIGMENTO/MATERIAL FORMADOR DE PELÍCULA B. RELACIÓN PIGMENTO/MATERIAL FORMADOR DE PELÍCULA Capítulo VI. Principios de formulación de pinturas base solvente orgánico Tecnología de Pinturas y Recubrimientos Página 243 CAPÍTULO VI. FORMULACIÓN

Más detalles