Lèxic de la ciència del sòl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Lèxic de la ciència del sòl"

Transcripción

1 Lèxic de la ciència del sòl Català/Castellà/Francès/Anglès Servei de Llengües i Terminologia de la UPC Autors: Jaume Porta i Casanellas Montserrat Ferret i Cros Narcís Teixidor i Albert Rosa M. Poch i Claret 1

2 1. abrasió f ES abrasión FR abrasion EN abrasion 2. abrúptic -a adj ES abrúptico FR abruptique EN abruptic 3. absorció f ES absorción FR absorption EN absorption 4. àcid -a adj ES ácido FR acide EN acid 5. àcid fúlvic m ES ácido fúlvico FR acide fulvique EN fulvic acid 6. àcid hematomelànic m ES ácido himatomelánico FR acide hymatomélanique EN hymatomelanic acid 7. àcid húmic m ES ácido húmico FR acide humique EN humic acid 8. acidesa f sin. comp. aciditat ES acidez FR acidité EN acidity 9. acidesa activa f ES acidez activa FR acidité active EN active acidity 10. acidesa intercanviable f ES acidez intercambiable FR acidité d'échange EN exchange acidity 11. acidesa lliure f sin. acidesa valorable ES acidez libre FR acidité libre EN free acidity 12. acidesa potencial f ES acidez potencial FR acidité potentielle EN potential acidity 13. acidesa total f ES acidez total FR acidité totale EN total acidity 14. acidesa valorable f sin. comp. acidesa lliure ES acidez libre FR acidité libre EN free acidity 15. acidificació f ES acidificación FR acidification EN acidification 16. aciditat f veg. acidesa ES acidez FR acidité EN acidity 17. acidòfil -a adj ES acidófilo FR acidophile EN acidophilus 18. acr- pref ES acr- FR acr - EN acr- 19. àcric -a adj ES ácrico FR acrique EN acric 20. acrisòl m ES acrisol FR acrisol EN acrisol 21. acro- pref ES acro- FR acro- EN acro- 22. actinolita f ES actinolita FR actinote EN actinolite 23. actinomicets m pl ES actinomicetos FR actinomycètes EN actinomycetes 24. activitat biològica f ES actividad biológica FR activité biologique EN biological activity 25. activitat iònica f ES actividad iónica FR activité ionique EN ion activity 26. acumulació f ES acumulación FR accumulation EN accumulation 2

3 27. adherència f ES adherencia FR adhérence EN adherence 28. adherent adj ES adherente FR collant EN sticky 29. adhesivitat f ES adhesividad FR adhésivité EN adhesive capacity EN stickiness 30. adob m sin. fertilitzant ES abono ES fertilizante FR engrais EN fertilizer 31. adob verd m ES abono verde FR engrais vert EN green manure 32. adobatge m sin. fertilització ES abonado ES fertilización FR fertilisation EN fertilisation EN fertilizing 33. adobatge de manteniment m ES abonado de mantenimiento FR engrais d'entretien EN maintenance application 34. adsorció f ES adsorción FR adsorption EN adsorption 35. aeració f veg. aireig ES aireación FR aération EN aeration 36. aèric -a adj ES aérico FR aérique EN aeric 37. aerobi -òbia adj ES aeróbico FR aérobie EN aerobic 38. aflorament m ES afloramiento FR affleurement EN outcrop 39. agr- pref ES agr- FR agr- EN agr- 40. agregació f ES agregación FR agrégation EN aggregation 41. agregat m ES agregado FR agrégat EN aggregate 42. agregat estable a l'aigua m ES agregado estable al agua FR agrégat stable à l'eau EN water-stable aggregate 43. agregat natural m ES agregado natural FR agrégat naturel FR ped EN ped 44. agregat sec m ES agregado seco FR agrégat sec EN dry aggregate 45. agronomia f ES agronomía FR agronomie EN agronomy 46. aigua capil lar f ES agua capilar FR eau capillaire EN soil water 47. aigua del sòl f ES agua del suelo FR eau du sol EN soil water 48. aigua dolça f ES agua dulce FR eau douce EN sweet water 49. aigua dura f ES agua dura FR eau dure EN earth water 50. aigua freàtica f ES agua freática FR eau phréatique FR eau souterraine EN ground water 51. aigua gravitatòria f ES agua gravitatoria FR eau de gravité EN gravitational water 3

4 52. aigua higroscòpica f ES agua higroscópica FR eau hygroscopique EN hygroscopic water 53. aigua pel licular f ES agua pelicular FR eau pelliculaire EN film water 54. aigua salabrosa f ES agua salobre FR eau saumâtre EN brackish water 55. aigua útil f ES agua útil FR eau utile EN available water 56. aiguamoll m ES pantanal FR marais EN marsh 57. aire del sòl m sin. atmosfera del sòl ES aire del suelo ES atmósfera del suelo FR air du sol FR atmosphère du sol EN soil air EN soil atmosphere 58. aireig m sin. comp. aeració ES aireación FR aération EN aeration 59. alb- pref ES alb- FR alb- EN alb- 60. albedo m ES albedo FR albédo EN albedo 61. albita f ES albita FR albite EN albite 62. Alboll m ES Alboll FR Alboll EN Alboll 63. alcalinitat f ES alcalinidad FR alcalinité EN alkalinity 64. alcalinització f ES alcalinización FR alcalinisation EN alkalinization 65. àlfic -a adj ES álfico FR alfique EN alfic 66. Alfisòl m ES Alfisol FR Alfisol EN Alfisol 67. aliòs m ES alios FR alios EN iron pan 68. al lita f sin. comp. sòl al lític 69. al litització f ES alitización FR allitisation EN allitization 70. al lòcton -a adj ES alóctono FR allochtone EN allochtonous 71. al lòfana f ES alofana FR allophane EN allophane 72. al luvió m ES aluvión FR alluvion EN alluvium 73. alteració f ES alteración FR altération EN alteration 74. amfíbol m ES anfíbol FR amphibole EN amphibole 75. amonificació f ES amonificación ES amonización FR ammonification FR ammonisation EN ammonification EN ammonization 76. anaerobi -òbia adj ES anaerobio FR anaérobie EN anaerobic 4

5 77. anàlisi del sòl f ES análisis del suelo FR analyse du sol EN soil analysis 78. anàlisi granulomètrica f sin. anàlisi mecànica ES análisis granulométrico ES análisis mecánico FR analyse granulométrique FR analyse mécanique EN particle-size analysis EN grain-size analysis EN mechanical analysis 79. anàlisi mecànica sin. anàlisi granulomètrica f ES análisis granulométrico ES análisis mecánico FR analyse granulométrique FR analyse mécanique EN particle-size analysis EN grain-size analysis EN mechanical analysis 80. anàlisi mineralògica f ES análisis mineralógico FR analyse minéralogique EN mineralogical analysis 81. anàlisi tèrmica f ES análisis térmico FR analyse thermique EN thermal analysis 82. anàlisi tèrmica diferencial f sig. ATD ES análisis térmico diferencial ES ATD FR analyse thermique différentielle FR ATD EN differential thermal analysis EN DTA 83. and- pref ES and- FR and- EN and- 84. Andept m ES Andept FR Andept EN Andept 85. andesina f ES andesina FR andésine EN andesine 86. andesita f ES andesita FR andésite EN andesite 87. àndic -a adj ES ándico FR andique EN andic 88. Andisòl m ES Andisol FR Andisol EN Andisol 89. andosòl m ES andosol FR andosol EN andosol 90. anhidrita f ES anhidrita FR anhydrite EN anhydrite 91. anió intercanviable m ES anión intercambiable FR anion échangeable EN exchangeable anion 92. anivellament m ES nivelación FR nivellement EN land levelling 93. anmoor m ES anmoor FR anmoor EN anmoor 94. anortita f ES anortita FR anorthite EN anorthite 95. anortoclasa f ES anortoclasa FR anorthoclase EN anorthoclase 96. antagonisme m ES antagonismo FR antagonisme EN antagonism 97. antigorita f ES antigorita FR antigorite EN antigorite 98. antròpic -a adj ES antrópico FR anthropique EN anthropic 99. apatita f ES apatito FR apatite EN apatite 100.aqu- pref ES aqu- 5

6 FR aqu- EN aqu- 101.Aqualf m ES Aqualf FR Aqualf EN Aqualf 102.Aqüent m ES Aquent FR Aquent EN Aquent 103.Aqüept m ES Aquept FR Aquept EN Aquept 104.aqüífer m ES acuífero FR aquifère EN aquifer 105.Aquod m ES Aquod FR Aquod EN Aquod 106.Aquoll m ES Aquoll FR Aquoll EN Aquoll 107.Aquox m ES Aquox FR Aquox EN Aquox 108.Aquült m ES Aquult FR Aquult EN Aquult 109.ar- pref ES ar- FR ar- EN ar- 110.aragonita f ES aragonito FR aragonite EN aragonite 111.arena f sin. sorra ES arena FR sable EN sand 112.arena fina f ES arena fina FR sable fin EN fine sand 113.arena grossa f ES arena gruesa FR sable grossier EN coarse sand 114.arena mitjana f ES arena media FR sable moyen EN medium sand 115.arena molt fina f ES arena muy fina FR sable très fin EN very fine sand 116.arena molt grossa f ES arena muy gruesa FR sable très grossier EN very coarse s and 117.arènic -a adj ES arénico FR arénique EN arenic 118.arenós -osa adj sin. comp.sorrenc -a ES arenoso FR sableux EN sandy 119.arenosòl m ES arenosol FR arénosol EN arenosol 120.Arent m ES Arent FR Arent EN Arent 121.arg- pref ES arg- FR arg- EN arg- 122.argi- pref ES argi- FR argi- EN argi- 123.àrgic -a adj ES árgico FR argique EN argic 124.Argid m ES Argid FR Argid EN Argid 125.argilà m veg. revestiment d'argila ES revestimiento de argila FR revêtement argileux EN clay film EN clay skin 6

7 126.argila f ES arcilla FR argile EN clay 127.argila de gat f ES arcilla de gato FR argile à chats EN cat clay 128.argila dioctaèdrica f ES arcilla dioctaédrica FR argile dioctaédrique EN dioctahedral clay 129.argila fina f ES arcilla fina FR argile fine EN fine clay 130.argila interstratificada f ES arcilla interestratificada FR argile interstratifiée EN interstratified clay 131.argila mitjana f ES arcilla media FR argile moyenne EN medium clay 132.argila molt fina f ES arcilla muy fina FR argile très fine EN very fine clay 133.argila pesant f ES arcilla pesada FR argile lourde EN heavy clay 134.argila sensible f ES arcilla sensible FR argile sensible EN quick clay 135.argila trioctaèdrica f ES arcilla trioctaédrica FR argile trioctaédrique EN trioctahedral clay 136.argilització f ES argilización FR argilisation EN argilization 137.argil lotorbació f ES argiloturbación FR argiliturbation EN argilliturbation 138.argilós -osa adj ES arcilloso FR argileux EN clayey 139.argiluviació f sin. il luviació d'argila ES iluviación de arcilla FR lessivage EN illuviation of clay 140.àrid -a adj ES árido FR aride EN arid 141.aridesa f ES aridez FR aridité EN aridity 142.Aridisòl m ES Aridisol FR Aridisol EN Aridisol 143.ascomicets m pl ES ascomicetos FR ascomycètes EN ascomycetes 144.asfíxia del sòl f ES asfixia del suelo FR asphyxie du sol EN soil asphyxiation 145.assaig del NaF m ES ensayo NaF FR test NaF EN NaF test 146.assecat -ada a l'aire adj ES secado al aire FR séche à l'air FR sec à l'air EN air-dry 147.assecat -ada a l'estufa adj ES secado en estufa FR séche à l'étuve EN ovendry EN oven-dried 148.assimilable adj ES asimilable FR assimilable EN available 149.assimilació f ES asimilación FR assimilation EN assimilation 150.associació de sòls f ES asociación de suelos FR association de sols EN soil association 151.ATD veg. anàlisi tèrmica diferencial f ES análisis térmico diferencial 7

8 ES ATD FR analyse thermique différentielle FR ATD EN differential thermal analysis EN DTA 152.atmosfera del sòl f sin. aire del sòl ES aire del suelo ES atmósfera del suelo FR air du sol FR atmosphère du sol EN soil air EN soil atmosphere 153.attapulgita f veg. palygorskita ES palygorskita FR palygorskite EN palygorskite 154.augita f ES augita FR augite EN augite 155.autòcton -na adj ES autóctono FR autochtone EN autochtonous 156.autotròfic -a adj ES autótrofo FR autotrophe EN autotrophic 157.avaluació de terres f sin. comp. avaluació del sòl ES evaluación de tierras ES evaluación del suelo FR évaluation du terrain FR évaluation du sol EN land evaluation 158.avaluació del sòl veg. avaluació de terres f ES evaluación de tierras ES evaluación del suelo FR évaluation du terrain FR évaluation du sol EN land evaluation 159.Azotobacter m ES Azotobacter FR Azotobacter EN Azotobacter 160.bacteri m ES bacteria FR bactérie EN bacterium 161.bacteri nodular m ES bacteria nodular FR bactérie des nodosités EN nodule bacterium 162.bactericida adj ES bactericida FR bactéricide EN bactericidal 163.bacteriòfag m ES bacteriófago FR bactériophage EN bacteriophage 164.badland m ES badland FR badland EN badland 165.balanç d'humitat m ES balance de humedad FR bilan d'humidité EN moisture balance 166.balanç de sals m ES balance de sales FR bilan de sels EN salt balance 167.balanç hídric m ES balance hídrico FR bilan hydrique EN water balance 168.baritina f ES baritina FR barytine EN barite 169.barranc m ES barranco FR ravin EN gully 170.barrina f ES barrena FR tarière EN soil auger 171.bases intercanviables f pl ES bases intercambiables FR bases échangeables EN exchangeable bases 172.bàsic -a adj ES básico FR basique EN basic 173.basòfil -a adj ES basófilo FR basiphile EN basophilic 174.bauxita f ES bauxita FR bauxita EN bauxite 8

9 175.bentonita f ES bentonita FR bentonite EN bentonite 176.beril le m ES berilo FR béryl EN beryl 177.bescanvi m sin. intercanvi ES intercambio FR échange EN exchange 178.bescanviable adj sin. intercanviable ES intercambiable FR échangeable EN exchangeable 179.biodegradable adj ES biodegradable FR biodégradable EN biodegradable 180.biologia del sòl f ES biología del suelo FR biologie du sol EN soil biology 181.bioma m ES bioma FR biome EN biome 182.biomassa f ES biomasa FR biomasse EN biomass 183.bioquímica del sòl f ES bioquímica del suelo FR biochimie du sol EN soil biochemistry 184.bioseqüència f ES biosecuencia FR bioséquence EN biosequence 185.biostàsia f ES biostasia FR biostasie EN biostasis 186.biotita f ES biotita FR biotite EN biotite 187.biotorbació f ES bioturbación FR bioturbation EN bioturbation 188.biséquum m ES bisequum FR biséquum EN bisequum 189.bisial.litització f ES bisialitización FR bisiallitization EN bisiallitisation 190.bisialsòl m ES bisialsol FR bisialsol EN bisialsol 191.bleicherde m ES bleicherde FR bleicherde EN bleicherde 192.bloc m ES bloque FR bloc EN block EN boulder 193.bloc de Bouyoucos m ES bloque de Boyoucos FR bloc de Boyoucos EN Boyoucos bloc 194.bor- pref ES bor- FR bor- EN bor- 195.Boralf m ES Boralf FR Boralf EN Boralf 196.boro- pref ES boro- FR boro- EN boro- 197.Boroll m ES Boroll FR Boroll EN Boroll 198.braunerde m sin. terra bruna ES braunerde ES tierra parda FR braunerde FR terre brune EN brown earth 199.braunlehm m ES braunlehm FR braunlehm EN brown loam 200.bretxa f ES brecha 9

10 FR brèche EN breccia 201.brucita f ES brucita FR brucite EN brucite 202.brunificació f ES empardecimiento FR brunification EN browning 203.brunizem m ES brunisem FR brunizem EN brunizem 204.buit m veg. porus ES poro ES hueco FR pore FR vide EN pore EN void 205.burozem m ES burosem FR burozem EN burozem 206.bytownita f ES bytownita FR bytownita EN bytownita 207.cadastre m ES catastro FR cadastre EN land survey EN land surveying 208.cala f sin. escandall ES cata ES calicata FR tranchée pédologique EN soil pit 209.calcari -ària adj ES calizo FR calcaire EN calcareous 210.calcària f ES caliza FR calcaire EN limestone 211.calcària pulverulenta f ES caliza pulverulenta FR calcaire pulvérulent EN soft powfery lime 212.calcedònia f ES calcedonia FR calcédoine EN chalcedony 213.calci m ES calcio FR calcium EN calcium 214.calci- pref ES calci- FR calci- EN calci- 215.càlcic -a adj ES cálcico FR calcique EN calcic 216.calcícola adj ES calcícola FR calcicole EN calcicole 217.calcificació f ES calcificación FR calcification EN calcification 218.calcífug -a adj ES calcífugo FR calcifuge EN calcifuge 219.calcímetre m ES calcímetro FR calcimètre EN calcimeter 220.calcita f ES calcita FR calcite EN calcite 221.caliche m ES caliche FR caliche EN caliche 222.calor d'humectació f ES calor de imbibición FR chaleur d'humectation EN heat of wetting 223.calor específica f ES calor específico FR chaleur spécifique EN specific heat 224.camb- pref ES camb- FR camb- EN camb- 10

11 225.cambisòl m ES cambisol FR cambisol EN cambisol 226.canal m ES canal FR chenal EN channel 227.caolí m ES caolín FR kaolin EN kaolin 228.caolinita f ES caolinita FR kaolinite EN kaolinite 229.caolinització f veg. monosial litització ES monosialitización ES caolinización FR monosiallitization FR kaolinisation EN monosiallitization EN kaolinization 230.capa cimentada f ES capa cementada FR horizon induré FR carapace EN hardpan 231.capa endurida f ES capa endurida FR pan FR couche durcie EN pan 232.capa endurida d'argila f ES capa endurecida de arcilla FR pan argileux FR horizon argileux compact EN claypan 233.capa endurida de sílice f sin. comp. duripan ES duripán FR duripan EN duripan 234.capa endurida de trànsit f ES capa endurecida de circulación FR couche indurée de circulation EN traffic pan 235.capa endurida fràgil f sin. comp. fragipan ES fragipán FR fragipan EN fragipan 236.capa F f ES capa F FR couche F EN F layer 237.capa freàtica f sin. nivell freàtic ES capa freática ES nivel freático FR nappe phréatique FR niveau phréatique EN water table EN ground water surface 238.capa freàtica penjada f ES capa freática colgada FR nappe perchée EN perched water table 239.capa H f ES capa H FR couche H EN H layer 240.capa L f ES capa L FR couche L EN L layer 241.capa llaurable f ES capa arable FR couche arable EN topsoil EN plow layer 242.capacitat f ES capacidad FR capacité EN capacity 243.capacitat d'adsorció f sin. comp. poder adsorbent ES capacidad de adsorción ES poder adsorbente FR pouvoir absorbant EN adsorption capacity EN adsorbing power 244.capacitat d'aigua diferencial f ES capacidad de agua diferencial FR capacité différentielle de rétention d'eau EN differential water capacity 245.capacitat d'amortiment f sin. comp. poder amortidor ES capacidad tampón ES poder tampón FR capacité tampon FR pouvoir tampon EN buffering capacity EN buffer power 246.capacitat d'infiltració f ES capacidad de infiltración FR capacité d'infiltration EN infiltration capacity 11

12 247.capacitat d'intercanvi f ES capacidad de intercambio FR capacité d'échange EN exchange capacity 248.capacitat d'intercanvi aniònic f sig..cia ES capacidad de intercambio aniónico ES CIA FR capacité d'échange anionique FR CEA EN anion-exchange capacity EN AEC 249.capacitat d'intercanvi catiònic f sig. CIC ES capacidad de intercambio catiónico ES CIC FR capacité d'échange cationique FR CEC EN cation-exchange capacity EN CEC 250.capacitat de camp f ES capacidad de campo FR capacité au champ EN field moisture capacity EN field capacity 251.capacitat de conreu f ES capacidad de laboreo FR état d'ameublissement EN tilth 252.capacitat de difusió f ES capacidad de difusión FR capacité de diffusion EN diffusivity 253.capacitat de retenció f ES capacidad de retención FR capacité de rétention EN holding capacity EN water holding capacity 254.capacitat de retenció màxima f ES capacidad máxima de retención FR capacité maximale de rétention EN maximum water-holding capacity 255.capil laritat f ES capilaridad FR capillarité EN capillarity 256.cara de lliscament f ES cara de deslizamiento FR face de glissement EN slickenside 257.carbonatació f ES carbonatación FR carbonatation EN carbonatation 258.carnal lita f ES carnalita FR carnallite EN carnallite 259.càrrega estructural f ES carga estructural FR charge structurale EN structural charge 260.càrrega hidràulica f ES carga hidraúlica FR charge hydraulique EN hydraulic charge 261.càrrega permanent f ES carga permanente FR charge permanente EN permanent charge 262.càrrega variable f ES carga variable FR charge variable EN variable charge 263.cartografia de sòls f ES cartografía de suelos FR cartographie de sols EN soil mapping 264.cassiterita f ES casiterita FR cassitérite EN cassiterite 265.castanozem m ES castanosem FR kastanozem EN kastanozem 266.categoria f ES categoría FR catégorie EN category 267.catena f ES catena FR catena FR chaïne de sols EN catena 268.catió intercanviable m ES catión intercambiable FR cation échangeable EN exchangeable cation 269.cavitat f ES cavidad FR cavité EN vugh 270.cercle de Mohr m ES círculo de Mohr 12

13 FR cercle de Mohr EN Mohr circle of stress 271.cervell de gat m sin. comp.nòdul calcari ES nódulo calizo FR nodule calcaire EN calcareous nodule 272.CIA f veg. capacitat d'intercanvi aniònic ES capacidad de intercambio aniónico ES CIA FR capacité d'échange anionique FR CEA EN anion-exchange capacity EN AEC 273.CIC f veg..capacitat d'intercanvi catiònic ES capacidad de intercambio catiónico ES CIC FR capacité d'échange cationique FR CEC EN cation-exchange capacity EN CEC 274.cicle del carboni m ES ciclo del carbono FR cycle du carbone EN carbon cycle 275.cicle del nitrogen m ES ciclo del nitrógeno FR cycle de l'azote EN nitrogen cycle 276.cicle del sofre m ES ciclo del azufre FR cycle du soufre EN sulfur cycle 277.cicle hidrològic m ES ciclo hidrológico FR cycle hidrologique EN hydrologic cycle 278.ciclosilicat m ES ciclosilicato FR cyclosilicate EN cyclosilicate 279.ciència del sòl sin. edafologia f ES edafología FR science du sol EN soil science 280.cilindre d'atterberg m ES cilindro de Atterberg FR cylindre d'atterberg FR flacon d'atterberg EN Atterberg tube 281.cilindre de Burger m ES cilindro de Burger FR cylindre de Burger EN Burger cylinder 282.cilindre de Kopekcy m ES cilindro de Kopekcy FR cylindre de Kopekcy EN Kopekcy cylinder 283.ciment m ES cemento FR ciment EN cement 284.ciment geopetal m ES cemento geopetal FR pendent EN pendent 285.cimentació f ES cementación FR cimentation EN cementation 286.cimentat -ada adj ES cementado FR cimenté EN cemented 287.clapa f ES mancha FR tache FR marbrure EN spot EN mottle 288.clapejament m ES moteado FR marmorisation EN mottling 289.clapejament reticulat m ES moteado reticular FR marbrure reticulée EN reticulate mottling 290.clapejat -ada adj ES moteado FR tache té FR marmorisé FR marbré EN mottled 291.classe d'erosió f ES clase de erosión FR classe d'érosion EN erosion class 292.classe d'estructura f ES clase de estructura FR classe de structure EN soil structure class 293.classe de capacitat f ES clase de capacidad 13

14 FR classe de capabibilité FR classe de possibilités EN capability class 294.classe de sòls f ES clase de suelos FR classe de sols EN soil class 295.classe textural f ES clase textural FR classe texturale EN par ticle-size class 296.classificació d'argiles f ES clasificación de arcillas FR classification des argiles EN clay classification 297.classificació de l'humus f ES clasificación del humus FR classification des humus EN humus classification 298.classificació de terres f ES clasificación de tierras FR classification des terres EN land classification 299.classificació del sòl f ES clasificación del suelo FR classification des sols EN soil classification 300.clima m ES clima FR climat EN climate 301.clima del sòl m sin. comp. edafoclima ES clima del suelo ES edafoclima FR climat du sol FR pédoclimat EN solclime 302.climàcic -a adj ES climácico FR climacique EN climacic 303.climàtic -a adj ES climático FR climatique EN climatic 304.clímax m ES clímax FR climax EN climax 305.climograma m ES climograma FR climogramme EN climogram 306.climoseqüència f ES climosecuencia FR climoséquence EN climosequence 307.clinoseqüència f ES clinosecuencia FR clinoséquence FR séquence de pente EN clinosequence 308.clorita f ES clorita FR chlorite EN chlorite 309.coberta f sin. comp. mulch ES cubierta ES mulch FR paillis FR mulch EN mulch 310.coberta de palla f ES malhojo FR pallis de chaume FR mulch de chaume EN stubble mulch 311.coberta de pols f ES cubierta de polvo FR paillis de poudre FR mulch de chaume EN dust mulch 312.codi de colors Munsell m ES código de colores Munsell FR code de couleurs Munsell EN Munsell color system 313.còdol m ES canto rodado FR galet FR caillou roulé EN cobblestone 314.coeficient d'extensibilitat lineal m ES coeficiente de extensibilidad lineal FR coefficient d'extensibilité linéaire EN coefficient of linear extensibility 315.coeficient d'higroscopicitat m ES coeficiente de higroscopicidad FR coefficient d'hygroscopicité EN hygroscopic coefficient 316.coeficient de marciment m ES coeficiente de marchitamiento FR coefficient de fléttrissement EN wilting coefficient 14

15 317.coeficient isohúmic m ES coeficiente isohúmico FR coefficient isohumique EN isohumic coefficient 318.cohesió f ES cohesión FR cohésion EN cohesion 319.cohesió aparent f ES cohesión aparente FR cohésion apparente FR cohésion d'humidité EN apparent cohesion 320.col loide m ES coloide FR colloïde EN colloid 321.col luvió m ES coluvio FR colluvion EN colluvium 322.color m ES color FR couleur EN soil colour 323.compacitat f ES compacidad FR compacité EN compactness 324.compactació f ES compactación FR compactage EN compaction 325.compacte -a adj ES compacto FR compact EN compact 326.compactòmetre m ES compactómetro FR compactomètre EN compactometer 327.complex adsorbent m ES complejo adsorbente FR complexe adsorbant EN adsorption complex 328.complex argil lohúmic m ES complejo húmico-arcilloso FR complexe argilo-humique EN clay-humus complex 329.complex de sòls m ES complejo de suelos FR complexe de sols EN soil complex 330.complexació f ES complejación FR complexation EN complexation 331.compost m ES compost FR compost EN compost 332.compost amortidor m ES compuesto tampón FR composé tampon FR complexe tampon EN buffer compound 333.compressibilitat f ES compresibilidad FR compressibilité EN compressibility 334.conca f ES cuenca FR bassin versant EN basin EN catchment area 335.concentració crítica de nutrients f ES concentración crítica de nutrientes FR concentration critique d'élements nutritifs EN critical nutrient concentration 336.concentració de nutrients f ES concentración de nutrientes FR concentration d'éléments nutritifs EN nutrient concentration 337.concentració de simetria f ES concentración de simetría FR concentration symétrique EN symmetry concentration 338.concreció f ES concreción FR concrétion EN concretion 339.condicionador m ES acondicionador FR conditionneur EN conditioner 340.conductivitat capil lar f ES conductividad capilar FR conductivité capillaire EN capillary conductivity 341.conductivitat elèctrica f ES conductividad eléctrica FR conductivité électrique EN electrical conductivity 15

16 342.conductivitat hidràulica f ES conductividad hidráulica FR conductivité hydraulique EN hydraulic conductivity 343.conglomerat m ES conglomerado FR conglomérat EN conglomerate 344.conreu m ES laboreo FR travail du sol EN tillage 345.conservació del sòl f ES conservación del suelo FR conservation du sol EN soil conservation 346.consistència f ES consistencia FR consistance EN consistency 347.constant de dissociació f ES constante de disociación FR constante de dissociation EN dissociation constant 348.constant de Gapon f ES constante de Gapon FR constante de Gapon EN Gapon's constant 349.constant de plasticitat f ES constante de plasticidad FR constante de plasticité EN plasticity constant 350.construcció de terrasses f ES aterrazamiento FR aménagement de terrasses EN terracing 351.contacte lític m ES contacto lítico FR contact lithique EN lithic contact 352.contacte paralític m ES contacto paralítico FR contacte paralithique EN paralithic contact 353.contacte petrofèrric m ES contacto petroférrico FR contact pétroferrique EN petroferric contact 354.contextura del sòl f ES fábrica del suelo ES contextura del suelo FR assemblage du sol EN soil fabric 355.contingut d'aigua m ES contenido de agua FR teneur en eau EN water content 356.contingut de nutrients m ES contenido de nutrientes FR teneur en éléments nutritifs EN nutrient content 357.coprogen -ògena adj ES coprógeno FR coprogène EN coprogenous 358.copròlit m ES coprolito FR coprolithe EN coprolite 359.corba característica d'humitat f ES curva característica de humedad FR courbe caractéristique EN characteristic curve 360.corba cumulativa f ES curva acumulativa FR courbe de sommation FR courbe cumulative EN summation curve 361.corba de retenció d'aigua f ES curva de retención de agua FR courbe de rétention d'eau EN water-retention curve EN moisture-release curve 362.corindó m ES corindón FR corindon EN corundum 363.creta f ES creta FR craie EN chalk 364.cri- pref ES cri- FR cry- EN cry- 365.crio- pref ES crio- FR cryo- EN cryo- 366.crioedafologia f ES crioedafología FR cryopédologie EN cryopedology 367.criotorbació f ES crioturbación 16

17 FR cryoturbation EN cryoturbation 368.cristall m ES cristal FR cristal EN crystal 369.cristobalita f ES cristobalita FR cristobalite EN crystobalite 370.crom- pref ES crom- FR chrom- EN chrom- 371.croma m veg. intensitat cromàtica ES intensidad cromática ES croma FR intensité FR chroma EN chroma 372.cròmic -a adj ES crómico FR chromique EN chromic 373.cronoseqüència f ES cronosecuencia FR chronoséquence EN chronosequence 374.crosta f ES costra FR croûte EN crust 375.crosta calcària f sin. comp. tapàs ES costra caliza ES caliche FR croûte calcaire EN calcareous crust 376.crosta superficial f ES costra superficial FR croûte calcaire EN calcareous crust 377.crotovina f ES crotovina FR crotovine EN crotovina 378.cuirassa f ES coraza FR cuirasse EN cuirasse 379.cuirassa ferruginosa f ES coraza fe rruginosa FR cuirasse ferrugineuse EN ironstone 380.cultiu m ES cultivo FR culture EN crop 381.cultiu pur m ES cultivo puro FR culture pure EN pure culture 382.cumúlic -a adj ES cumúlico FR cumulique EN cumulic 383.cumulització f ES cumulización 384.cuprita f ES cuprita FR cuprite EN cuprite 385.cutà m ES cután FR cutane EN cutan 386.dacita f ES dacita FR dacite EN dacite 387.DBO f veg. demanda bioquímica d'oxigen ES demanda bioquímica de oxígeno ES DBO FR demande biochimique d'oxigène FR DBO EN biochemical oxygen demand EN BOD 388.deficiència f ES carencia FR carence EN deficiency 389.deflació f ES deflación FR déflation EN deflation 390.degradació f ES degradación FR dégradation EN degradation 391.degradació de l'estructura f ES degradación de la estructura FR dégradation de la structure EN structure degradation 17

18 392.demanda bioquímica d'oxigen f sig. DBO ES demanda bioquímica de oxígeno ES DBO FR demande biochimique d'oxigène FR DBO EN biochemical oxygen demand EN BOD 393.demanda química d'oxigen f sig. DQO ES demanda química de oxígeno FR demande chimique d'oxigène FR DQO EN chemical oxigen demand EN DQO 394.dendrita f ES dendrita FR dendrite EN dendrite 395.densímetre m ES densímetro FR densimètre EN densimeter 396.densímetre de cadena m ES densímetro de cadena FR densimètre à chaïne EN chain densimeter 397.densimetria f ES densimetría FR densimétrie EN densimetry 398.densitat f ES densidad FR densité EN density 399.densitat aparent f ES densidad aparente FR densité apparente EN bulk density 400.densitat real f ES densidad real FR densité réelle EN grain density EN particle density 401.densitòmetre de membrana m ES densitómetro de membrana FR densitomètre à membrane EN membrane densitometer 402.desagregació f ES desagregación FR désagrégation EN soil slaking 403.desassimilació f ES desasimilación FR désassimilation EN dissimilation 404.descalcificació f ES descalcificación FR décalcification EN decalcification 405.descarbonatació f ES descarbonatación FR décarbonatation EN descarbonatation 406.descomposició f ES descomposición FR décomposition EN discomposition 407.desertificació f ES desertificación FR désertification EN desertification 408.desertització f ES desertización FR désertisation EN desertization 409.desfloculació f ES defloculación FR défloculation EN deflocculation 410.desinfecció del sòl f ES desinfección del suelo FR désinfection du sol EN soil disinfection 411.desnitrificació f ES desnitrificación FR dénitrification EN denitrification 412.dessalinització f ES desalinización FR désalinisation EN desalinisation 413.dessaturació f ES desaturación FR désaturation EN desaturation 414.destrucció del sòl f ES destrucción del suelo FR destruction du sol EN removal of soil 415.diàclasi f ES diaclasa FR diaclase EN joint 18

19 416.diagènesi f ES diagénesis FR diagenèse EN diagenesis 417.diagnòstic foliar m ES diagnóstico foliar FR diagnostic foliaire EN foliar diagnosis 418.diàmetre equivalent m ES diámetro equivalente FR diamètre équivalent EN equivalent diameter 419.diatomees f pl ES diatomeas FR diatomées EN diatoms 420.difusió f ES difusión FR diffusion EN diffusion 421.difusió de nutrients f ES difusión de nutrientes FR difussion d'élements nutritifs EN nutrient diffusion 422.dinàmica del sòl f ES dinámica del suelo FR dynamique du sol EN soil dynamics 423.dinamòmetre m ES dinamómetro FR dinamomètre EN dynamometer 424.diorita f ES diorita FR diorite EN diorite 425.dipòsit m ES depósito FR dépôt EN deposit 426.dis- prefix ES dis- FR dys- EN dys discontinuïtat litològica f ES discontinuidad litológica FR discontinuité lithologique EN lithologic discontinuity 428.dispersió f ES dipersión FR dispersion EN dispersion 429.dissolució f ES disolución FR dissolution EN dissolution 430.distr- pref ES distr- FR dystr- EN dystr- 431.dístric -a adj ES dístrico FR dystrique EN dystric 432.distròfic -a adj ES distrófico FR dystrophique EN dystrophic 433.divisòria d'aigües f ES divisoria de aguas FR ligne de partage des aux EN watershed 434.doble capa f ES doble capa FR double couche EN double layer 435.doble capa difusa f ES doble capa difusa FR double couche diffuse EN diffusse double layer 436.dolomia f ES dolomía FR dolomie EN dolomite 437.dolomita f ES dolomita FR dolomite EN dolomite 438.DQO f veg. demanda química d'oxigen ES demanda química de oxígeno FR demande chimique d'oxigène FR DQO EN chemical oxigen demand EN DQO 439.drenatge m ES drenaje FR drainage EN drainage 440.drenatge profund m ES drenaje profundo FR drainage profond EN underdrainage 441.drenatge restringit m ES drenaje restringido 19

20 FR drainage dificile EN impeded drainage 442.drenatge superficial m ES drenaje superficial FR drainage superficiel EN surface drainage 443.duna f ES duna FR dune EN dune 444.dur- pref ES dur- FR dur- EN dur- 445.dur -a adj ES duro FR dur EN hard 446.duresa f ES dureza FR dureté EN hardness 447.duri- pref ES duri- FR duri- EN duri- 448.dúric -a adj ES dúrico FR durique EN duric 449.durinode m ES durinodo FR durinode EN durinode 450.duripan m veg. capa endurida de sílice ES duripán FR duripan EN duripan 451.dy m ES dy FR dy EN dy 452.ecologia f ES ecología FR écologie EN ecology 453.ecosistema m ES ecosistema FR écosystème EN ecosystem 454.ecotip m ES ecotipo FR écotype EN ecotype 455.ectodinamogènic -a adj sin. comp. ectodinamomorf ES ectodinamógeno ES ectodinamomorfo FR ectodynamogène FR ectodynamomorphe EN ectodynamogenic EN ectodynamomorphic 456.ectodinamomorf-a adj vg. ectodinamogènic ES ectodinamógeno ES ectodinamomorfo FR ectodynamogène FR ectodynamomorphe EN ectodynamogenic EN ectodynamomorphic 457.ectomicorriza f veg. micorriza ectòtrofa ES micorriza ectótrofa ES ectomicorriza FR mycorhirze ectotrophe FR ectomycorhize EN ectotrophic mycorrhiza EN ectomycorrhiza 458.edàfic -a adj ES edáfico FR pédologique EN pedologic 459.edafoclima m veg. clima del sòl ES clima del suelo ES edafoclima FR climat du sol FR pédoclimat EN solclime 460.edafogènesi f sin..gènesi del sòl, formació del sól ES edafogénesis ES génesis del suelo ES formación del suelo FR pédogenèse FR formation du sol FR genèse du sol EN pedogenesis EN soil genesis EN soil formation 461.edafòleg -òloga m i f ES edafólogo FR pédologue EN soil scientist 462.edafologia f sin. ciència del sòl ES edafología FR science du sol EN soil science 463.èdafon m ES edafón 20

Cátedra de Edafología Facultad de Agronomía y Zootecnia Universidad Nacional de Tucumán

Cátedra de Edafología Facultad de Agronomía y Zootecnia Universidad Nacional de Tucumán Morfología del suelo Contenido: El perfil del suelo Horizontes genéticos Horizontes diagnóstico Régimen de humedad del suelo Régimen de temperatura del suelo Bibliografía Cátedra de Edafología Facultad

Más detalles

Claves para la Taxonomía de Suelos

Claves para la Taxonomía de Suelos Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Servicio de Conservación de Recursos Naturales Claves para la Taxonomía de Suelos Undécima Edición, 2010 Claves para la Taxonomía de Suelos Soil Survey

Más detalles

V- MORFOLOGÍA DEL SUELO

V- MORFOLOGÍA DEL SUELO V- MORFOLOGÍA DEL SUELO 1. El significado de la morfología 2. Designación de horizontes genéticos 3. Horizontes principales y capas 4. Horizontes de transición 5. Subíndices específicos 6. Normativa para

Más detalles

Claves para la Taxonomía de Suelos

Claves para la Taxonomía de Suelos Departamento de Agricultura de los Estados Unidos Servicio de Conservación de Recursos Naturales Claves para la Taxonomía de Suelos Décima Edición, 2006 Claves para la Taxonomía de Suelos Soil Survey

Más detalles

FISICA DE SUELOS PROPIEDADES FISICAS DE LOS SUELOS

FISICA DE SUELOS PROPIEDADES FISICAS DE LOS SUELOS FISICA DE SUELOS PROPIEDADES FISICAS DE LOS SUELOS GRANULOMETRIA Y TEXTURA CONSISTENCIA COLOR DENSIDAD POROSIDAD AGREGADOS Y ESTRUCTURA 1 EL SUELO UN SISTEMA POLIFASICO 2 Fases del suelo 3 TEXTURA Se denomina

Más detalles

Horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico

Horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico 11 Capítulo 2 Horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico Los horizontes y propiedades de diagnóstico se caracterizan por una combinación de atributos que reflejan resultados generalizados, comunes,

Más detalles

PROPIEDADES COMPOSTAJE

PROPIEDADES COMPOSTAJE PROPIEDADES COMPOSTAJE COMPOSTAJE Los experimentos efectuados con compost en distintas especies de plantas, demostraron aumento de las cosechas en comparación con los fertilizados con estiércol o abonos

Más detalles

GUÍA DE PAUTAS PARA DESCRIBIR SUELOS GUIDELINES FOR SOIL DESCRIPTION

GUÍA DE PAUTAS PARA DESCRIBIR SUELOS GUIDELINES FOR SOIL DESCRIPTION GUÍA DE PAUTAS PARA DESCRIBIR SUELOS GUIDELINES FOR SOIL DESCRIPTION Este trabajo está basado en una presentación de: Otto Spaargaren ISRIC World Soil Information Wageningen The Netherlands Traducción

Más detalles

TEMA 15.-EL SUELO. Figura 2 E.- CLASIFICACIÓN- Observación previa:

TEMA 15.-EL SUELO. Figura 2 E.- CLASIFICACIÓN- Observación previa: TEMA 15.-EL SUELO A.- DEFINICIÓN- Se denomina así a la capa superficial disgregada de la corteza terrestre, de espesor variable, procedente de la meteorización de la roca preexistente. B.- ESTRUCTURA-

Más detalles

1. Termino que se refiere al tamaño de las partículas minerales del suelo sin importar su composición química, color o peso.

1. Termino que se refiere al tamaño de las partículas minerales del suelo sin importar su composición química, color o peso. REACTIVOS DE LA MATERIA DE EDAFOLOGIA 2011B Preguntas abiertas: 1. Termino que se refiere al tamaño de las partículas minerales del suelo sin importar su composición química, color o peso. 2. Nombre que

Más detalles

13 EL SUELO 13.1 QUÉ ES EL SUELO? 13.2 FORMACIÓN DEL SUELO EL SUELO ES EL MANTO DE ALTERACIÓN QUE CUBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE

13 EL SUELO 13.1 QUÉ ES EL SUELO? 13.2 FORMACIÓN DEL SUELO EL SUELO ES EL MANTO DE ALTERACIÓN QUE CUBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE 13 EL SUELO 13.1 QUÉ ES EL SUELO? EL SUELO ES EL MANTO DE ALTERACIÓN QUE CUBRE LA SUPERFICIE TERRESTRE - Denominamos regolito al conjunto de materiales producto directo de la meteorización de un sustrato.

Más detalles

Programa Sub Sectorial de Irrigaciones. Ministerio de Agricultura. Propiedades Físicas de los Suelos < rbt@lamolina.edu.pe >

Programa Sub Sectorial de Irrigaciones. Ministerio de Agricultura. Propiedades Físicas de los Suelos < rbt@lamolina.edu.pe > Programa Sub Sectorial de Irrigaciones. Ministerio de Agricultura Propiedades Físicas de los Suelos < rbt@lamolina.edu.pe > Gráfica : Secuencia en la formación del suelo Capa de material vegetal fresco

Más detalles

PRACTICO 3: TEXTURA DEL SUELO. Docente: Alicia Crosara crosara@fcien.edu.uy

PRACTICO 3: TEXTURA DEL SUELO. Docente: Alicia Crosara crosara@fcien.edu.uy PRACTICO 3: TEXTURA DEL SUELO Docente: Alicia Crosara crosara@fcien.edu.uy La textura de un suelo es la proporción de cada elemento en el suelo, representada por el porcentaje de arena (Ar), arcilla (Ac),

Más detalles

Tema 10. EL SUELO. EDAFOLOGÍA

Tema 10. EL SUELO. EDAFOLOGÍA Tema 10. EL SUELO. EDAFOLOGÍA Conceptos: El suelo. Estructura y composición. El suelo como interfase resultante de la interacción entre la superficie terrestre y los seres vivos. Proceso de edafogénesis.

Más detalles

PROPIEDADES FISICAS DE LOS SUELOS

PROPIEDADES FISICAS DE LOS SUELOS PROPIEDADES FISICAS DE LOS SUELOS (1) Densidad aparente Símbolo Db o ρ b Db = masa de suelo seco volumen total de suelo Unidades: : g cm -3 o Mg m -3 1 Métodos de medición Cilindro Excavación Aspersor

Más detalles

PRACTICO 2: COLOR DEL SUELO. Docente: Alicia Crosara crosara@fcien.edu.uy

PRACTICO 2: COLOR DEL SUELO. Docente: Alicia Crosara crosara@fcien.edu.uy PRACTICO 2: COLOR DEL SUELO Docente: Alicia Crosara crosara@fcien.edu.uy Recordando el Práctico 1: Los suelos son sistemas naturales abiertos y muy complejos, que se forman en la superficie de la corteza

Más detalles

La composición de un fertilizante compuesto se indica por tres números que corresponden a los porcentajes de N, P 2 0 5

La composición de un fertilizante compuesto se indica por tres números que corresponden a los porcentajes de N, P 2 0 5 9.2. Composición de los fertilizantes La composición de un fertilizante es la cantidad de nutriente que contiene. En los fertilizantes simples, las unidades que se consideran para el cálculo de su composición

Más detalles

El suelo puede considerarse un ser vivo, porque además de minerales, también viven microorganismos y pequeños animales, plantas y hongos

El suelo puede considerarse un ser vivo, porque además de minerales, también viven microorganismos y pequeños animales, plantas y hongos EL SUELO El suelo puede considerarse un ser vivo, porque además de minerales, también viven microorganismos y pequeños animales, plantas y hongos Tipos de suelos: Los suelos se dividen entre arcillosos,

Más detalles

H + =10-7 y ph=7. H + <10-7 y ph>7.

H + =10-7 y ph=7. H + <10-7 y ph>7. REACCIÓN DEL SUELO Las letras ph son una abreviación de "pondus hydrogenii", traducido como potencial de hidrógeno, y fueron propuestas por Sorensen en 1909, que las introdujo para referirse a concentraciones

Más detalles

Del total de agua dulce que hay en la Tierra, casi el 80 % está en forma de hielo. Bajo forma líquida, cerca de un 1 % se considera superficial, y de

Del total de agua dulce que hay en la Tierra, casi el 80 % está en forma de hielo. Bajo forma líquida, cerca de un 1 % se considera superficial, y de AGUA en el SUELO Del total de agua dulce que hay en la Tierra, casi el 80 % está en forma de hielo. Bajo forma líquida, cerca de un 1 % se considera superficial, y de ella, en los suelos, habría entre

Más detalles

Luego se calculó el agua disponible (mm) para profundidades incrementales de 25 cm, hasta 150 cm o a la profundidad del perfil (d25, d50,, d150).

Luego se calculó el agua disponible (mm) para profundidades incrementales de 25 cm, hasta 150 cm o a la profundidad del perfil (d25, d50,, d150). Metodología e descargó del sitio www.geointa.gob.ar el atlas de suelos del ITA a escala 1:500.000 (Cruzate et al., 2007), en formato *.shp, el cual incluye la clasificación taxonómica, clase textural del

Más detalles

ANEJO Nº 4 ESTUDIO EDAFOLÓGICO

ANEJO Nº 4 ESTUDIO EDAFOLÓGICO ANEJO Nº 4 ESTUDIO EDAFOLÓGICO 1.- ANÁLISIS DE SUELO En este anejo se tratarán las características físicas y químicas del suelo, a partir de los resultados obtenidos en los análisis de las muestras recogidas

Más detalles

Introducción Edafología para la agricultura y el medio ambiente,

Introducción Edafología para la agricultura y el medio ambiente, Introducción El título de la obra, Edafología para la agricultura y el medio ambiente, expresa la voluntad de destacar la importancia que se confiere en este libro al estudio de los suelos en temas medioambientales,

Más detalles

ENSAYOS DE AGREGADOS PARA HORMIGONES

ENSAYOS DE AGREGADOS PARA HORMIGONES Estudio de Materiales II ENSAYOS DE AGREGADOS PARA HORMIGONES ENSAYOS DE AGREGADOS PARA HORMIGONES Considerando que el hormigón está formado por dos fases: la pasta de cemento hidratado y el agregado;

Más detalles

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS FRENTE A LA EROSIÓN HÍDRICA

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS FRENTE A LA EROSIÓN HÍDRICA MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS FRENTE A LA EROSIÓN HÍDRICA Apellidos, nombre Departamento Centro Gisbert Blanquer, Juan Manuel (jgisbert@prv.upv.es)) Ibáñez Asensio, Sara (sibanez@prv.upv.es Moreno

Más detalles

ESTUDIO DE LAS CONDICIONES EDÁFICAS Y FITOPATÓLOGICAS QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DEL VETIVER

ESTUDIO DE LAS CONDICIONES EDÁFICAS Y FITOPATÓLOGICAS QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DEL VETIVER ESTUDIO DE LAS CONDICIONES EDÁFICAS Y FITOPATÓLOGICAS QUE DETERMINAN EL DESARROLLO DEL VETIVER (Chrysopogon zizanioides) EN UN TALUD EN FRAIJANES, ALAJUELA. Objetivo: Determinar las condiciones nutricionales

Más detalles

ESTUDIOS DE SUELOS, NUTRICION Y FERTILIZACION EN VARIAS ZONAS BANANERAS DEL ECUADOR

ESTUDIOS DE SUELOS, NUTRICION Y FERTILIZACION EN VARIAS ZONAS BANANERAS DEL ECUADOR ESTUDIOS DE SUELOS, NUTRICION Y FERTILIZACION EN VARIAS ZONAS BANANERAS DEL ECUADOR INTRODUCCION Efraín K. Medina Domínguez 1 Uno de los cultivos de importancia económica del Ecuador es el banano, actualmente

Más detalles

EL SUELO COMO HÁBITAT. Organismos vivos del suelo

EL SUELO COMO HÁBITAT. Organismos vivos del suelo EL SUELO COMO HÁBITAT Organismos vivos del suelo En el suelo se encuentran bacterias, hongos, protozoarios, ácaros, coleópteros, hormigas, nemátodos, miriápodos, colémbolos, rotíferos, larvas, lombrices

Más detalles

ANEJO IV: ESTUDIO GEOTÉCNICO

ANEJO IV: ESTUDIO GEOTÉCNICO ANEJO IV: ESTUDIO GEOTÉCNICO ÍNDICE: Página 1. INTRODUCCIÓN 3 2. CARACTERIZACIÓN EDAFOLÓGICA 3 3. CARACTERIZACIÓN LITOLÓGICA 5 4. ESTUDIO GEOTÉCNICO 7 5. RESULTADOS DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO 8 6. BIBLIOGRAFÍA

Más detalles

Características, Origen y Tipos de Suelo

Características, Origen y Tipos de Suelo Características, Origen y Tipos de Suelo Ricardo Anadón Consolación Fernández Apoyo a la Lección 6 de Ecología 3 er curso de Licenciatura de Biología. La riqueza de organización de un suelo es muy grande,

Más detalles

Título: Influencia del sobre el suelo (salinidad)

Título: Influencia del sobre el suelo (salinidad) Título: Influencia del sobre el suelo (salinidad) Autor: Benjamín Vázquez Recio Introducción Las sales que se encuentran en los suelos salinos proceden de la meteorización de los minerales y rocas de la

Más detalles

18/08/2014 AGUA DEL SUELO. Dra. Susana Hang. 1. Introducción. 1.1 Ciclo del AGUA (repaso) 1.2 Propiedades del AGUA

18/08/2014 AGUA DEL SUELO. Dra. Susana Hang. 1. Introducción. 1.1 Ciclo del AGUA (repaso) 1.2 Propiedades del AGUA AGUA DEL SUELO 1 1. Introducción 1.1 Ciclo del AGUA (repaso) 1.2 Propiedades del AGUA 2 1 1. Introducción 3 1.1 El ciclo del AGUA 4 2 1.2 Propiedades del AGUA 5 TENSIÓN SUPERFICIAL Y CAPILARIDAD 6 3 7

Más detalles

Unidad II. Carla Navea G.

Unidad II. Carla Navea G. Unidad II Carla Navea G. Estratos Cada estrato es único y refleja las diferentes condiciones ambientales bajo las cuales se depositó. Separando los estratos se encuentran los planos de estratificación,

Más detalles

RELACIÓN ENTRE LA TENDENCIA AL ENCOSTRAMIENTO SUPERFICIAL Y EL PORCENTAJE DE AGREGADOS ESTABLES EN SUELOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

RELACIÓN ENTRE LA TENDENCIA AL ENCOSTRAMIENTO SUPERFICIAL Y EL PORCENTAJE DE AGREGADOS ESTABLES EN SUELOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID EDAFOLOGÍA, Vol. 10 (3), pp. 145-152, 2003 RELACIÓN ENTRE LA TENDENCIA AL ENCOSTRAMIENTO SUPERFICIAL Y EL PORCENTAJE DE AGREGADOS ESTABLES EN SUELOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID F. PEREGRINA ALONSO 1, T.

Más detalles

Informe sobre la relación humedad-dureza de la pista de hierba de HZ

Informe sobre la relación humedad-dureza de la pista de hierba de HZ HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA, S. A. Informe sobre la relación humedad-dureza de la pista de hierba de HZ Juan Luis Martín Romero Conservador zonas verdes HZ Dirección Facultativa Ingeniero Agrónomo 06/03/2014

Más detalles

Propiedades Físicas del Suelo

Propiedades Físicas del Suelo FACULTAD DE AGRONOMÍA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA Dpto. SUELOS y AGUAS Propiedades Físicas del Suelo MONTEVIDEO-URUGUAY 2004 Ing. Agr. L. Rucks Ing. Agr. F. García. Ing. Agr. A. Kaplán Ing. Agr. J. Ponce

Más detalles

REACCIÓN N DEL SUELO. Acidez Alcalinidad. HCl + H 2 O H 3. O + + Cl - Ácido. + OH - Base + H 2 NH 3 O NH 4+

REACCIÓN N DEL SUELO. Acidez Alcalinidad. HCl + H 2 O H 3. O + + Cl - Ácido. + OH - Base + H 2 NH 3 O NH 4+ REACCIÓN N DEL SUELO Acidez Alcalinidad HCl + H 2 O H 3 O + + Cl - Ácido NH 3 + H 2 O NH 4+ + OH - Base 1 ph= Log = Log [ H O 3 [ H O + ] 3 + ] DETERMINACIÓN N DEL ph Método potenciométrico 1:1 Calibrar

Más detalles

EN LAS ROCAS SE PRODUCEN ALTERACIONES Y TRANSFORMACIONES

EN LAS ROCAS SE PRODUCEN ALTERACIONES Y TRANSFORMACIONES METEORIZACIÓN ES EL PROCESO GENERAL QUE EXPERIMENTAN LOS MATERIALES EN LA CORTEZA COMO RESPUESTA A LAS CONDICIONES DE CONTACTO O PROXIMIDAD CON LA ATMÓSFERA, HIDROSFERA Y BIOSFERA. (Brunsden, 1979) EN

Más detalles

Objetivos de un sistema de clasificación

Objetivos de un sistema de clasificación LA CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS CAPÍTULO 20 CONTENIDO Objetivos de un sistema de clasificación El sistema USDA de clasificación de suelos Atributos Principios básicos El suelo que se clasifica Suelo mineral

Más detalles

González Bernaldez, 1992. Los paisajes del agua: Terminología popular de los humedales. J. Reyero (Ed), Madrid, 215 p.

González Bernaldez, 1992. Los paisajes del agua: Terminología popular de los humedales. J. Reyero (Ed), Madrid, 215 p. III. COMPONENTE HÍDRICO 1. HIDROLOGÍA, HIDROGRAFÍA e HIDRÁULICA. Esteban Chirino Miranda Departamento de Ecología, Universidad de Alicante. Fuentes: González Bernaldez, 1992. Los paisajes del agua: Terminología

Más detalles

Requerimientos de Suelo y Fertilidad en Alfalfa. ROLANDO DEMANET FILIPPI Instituto de Agroindustria Universidad de La Frontera

Requerimientos de Suelo y Fertilidad en Alfalfa. ROLANDO DEMANET FILIPPI Instituto de Agroindustria Universidad de La Frontera Requerimientos de Suelo y Fertilidad en Alfalfa ROLANDO DEMANET FILIPPI Instituto de Agroindustria Universidad de La Frontera Objetivos Pastoreo Soiling Ensilaje Características de suelo Profundidad mayor

Más detalles

LOS MATERIALES DE LA SUPERFICIE TERRESTRE. MINERALES Y ROCAS

LOS MATERIALES DE LA SUPERFICIE TERRESTRE. MINERALES Y ROCAS LOS MATERIALES DE LA SUPERFICIE TERRESTRE. MINERALES Y ROCAS Sobre la superficie terrestre podemos encontrar materiales, generalmente en estado sólido, cuya variedad de orígenes y composición conforman

Más detalles

De entre todas ellas destacamos los granitos y basaltos por sus aplicaciones constructivas:

De entre todas ellas destacamos los granitos y basaltos por sus aplicaciones constructivas: 6.3.5.- Rocas más utilizadas. Propiedades. ROCAS ÍGNEAS. De entre todas ellas destacamos los granitos y basaltos por sus aplicaciones constructivas: Granito. Es una roca formada por tres minerales cuyos

Más detalles

Los suelos forestales de la Comunidad de Madrid

Los suelos forestales de la Comunidad de Madrid medio FÍSICO Y SOCIAL Los suelos forestales de la Comunidad de Madrid M. Rodríguez Rastrero, J. Gumuzzio, Edafólogos Facultad de Ciencias Universidad Autónoma de Madrid M.A Gumuzzio Such, M. Loro Aguayo,

Más detalles

ZONA NO SATURADA. Formas de agua en el suelo

ZONA NO SATURADA. Formas de agua en el suelo ZONA NO SATURADA Introducción Definición Zona no saturada (ZNS) Caja negra Hidráulica (régimen de flujo del agua, conductividad hidráulica, etc) Hidroquímica Investigaciones Estudio de lixiviación Poder

Más detalles

AGUAS SUBTERRANEAS Y DESLIZAMIENTOS

AGUAS SUBTERRANEAS Y DESLIZAMIENTOS AGUAS SUBTERRANEAS Y DESLIZAMIENTOS ELABORÓ: JAIME SUAREZ DIAZ BUCARAMANGA COLOMBIA LAS FUENTES DEL AGUA SUBTERRANEA EN LA FS LA HUMEDAD SUPERFICIAL CONTROLADA POR: CLIMA TIPO DE SUELO TOPOGRAFIA VEGETACION

Más detalles

Capítulo 2: Los Minerales. Geología Física

Capítulo 2: Los Minerales. Geología Física Capítulo 2: Los Minerales Geología Física La materia y su composición TODO lo que tenga masa y ocupe espacio es materia La materia se presenta en uno de tres estados o fases, todos ellos importantes para

Más detalles

C O B E R T U R A V E G E TA L L L U V I A S U E L O S T O P O G R A F Í A FACTORES EN LA EROSION. Lluvia. Cobertura Vegetal.

C O B E R T U R A V E G E TA L L L U V I A S U E L O S T O P O G R A F Í A FACTORES EN LA EROSION. Lluvia. Cobertura Vegetal. FACTORES EN LA EROSION Lluvia Cobertura Vegetal Topografia Prof. Dr. César Goso Aguilar Curso Geología Ambiental Dpto. Evolución de Cuencas Sección Geología Regional y Ambiental Suelos y substrato rocoso

Más detalles

INFILTRACIÓN. Zona no saturada. Zona edáfica. Zona de aireación. Zona capilar. Nivel Piezométrico. Zona saturada ACUÍFERO

INFILTRACIÓN. Zona no saturada. Zona edáfica. Zona de aireación. Zona capilar. Nivel Piezométrico. Zona saturada ACUÍFERO INFILTRACIÓN Introducción Definición Zona no saturada (ZNS) Caja negra Hidráulica (régimen de flujo del agua, conductividad hidráulica, etc). Hidroquímica Investigaciones Estudio de lixiviación Poder depurador

Más detalles

MATERIALES PETREOS (ROCAS) 1 - ORIGEN. - Nebulosas (gases a alta temperatura). - Estrellas (fusión ignea). - Planeta (solidificación superficial).

MATERIALES PETREOS (ROCAS) 1 - ORIGEN. - Nebulosas (gases a alta temperatura). - Estrellas (fusión ignea). - Planeta (solidificación superficial). MATERIALES PETREOS (ROCAS) MATERIALES PETREOS 1. ORIGEN 2. CLASIFICACIÓN GEOLÓGICA 3. REQUISITOS EXIGENCIALES 4. PROPIEDADES 5. TECNOLOGÍA Y USOS 6. DURABILIDAD 7. DETERIORO 8. CONSERVACIÓN 1 - ORIGEN

Más detalles

NUTRICIÓN EDÁFICA Y DISEÑO DE PLANES DE FERTILIZACION EN MANGO. Ing. Fernando Intriago Greenworld Corp.

NUTRICIÓN EDÁFICA Y DISEÑO DE PLANES DE FERTILIZACION EN MANGO. Ing. Fernando Intriago Greenworld Corp. NUTRICIÓN EDÁFICA Y DISEÑO DE PLANES DE FERTILIZACION EN MANGO Ing. Fernando Intriago Greenworld Corp. COMO SE ALIMENTAN LAS PLANTAS SAVIA BRUTA VIA XILEMA AGUA Y SALES MINERALES FACTORES INFLEYENTES.

Más detalles

NTE INEN 491 Primera revisión 2014-xx

NTE INEN 491 Primera revisión 2014-xx Quito Ecuador NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 491 Primera revisión 2014-xx PUZOLANAS. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN POZZOLANAS. DEFINITIONS AND CLASSIFICATION DESCRIPTORES: Puzolanas ICS: 91.100.10 4

Más detalles

TARIFAS 2010 1.- MECÁNICA DE SUELOS. 1.1.- Ensayos de caracterización

TARIFAS 2010 1.- MECÁNICA DE SUELOS. 1.1.- Ensayos de caracterización 1.- MECÁNICA DE SUELOS 1.1.- s de caracterización 0106-Humedad de un suelo mediante secado en estufa. UNE 103300. NLT 103 o por el procedimiento de Alcohol 6,59 0107-Densidad de un suelo. UNE 103301 8,52

Más detalles

1 - MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA ESCALA 1:50.000 INFORME GEOTECNICO DE LA HOJA DE ALTEA N 848 (30-33) Diciembre 1.994

1 - MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA ESCALA 1:50.000 INFORME GEOTECNICO DE LA HOJA DE ALTEA N 848 (30-33) Diciembre 1.994 1 1 1 - MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA ESCALA 1:50.000 L 1 INFORME GEOTECNICO DE LA HOJA DE ALTEA N 848 (30-33) 1 Diciembre 1.994 1 1 u u 1 N D 1 C E 1.- INTRODUCCION 3 2.- SINTESIS GEOTECNICA 3 2.1.- CRITERIOS

Más detalles

La fuente utilizada ha sido la Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua.

La fuente utilizada ha sido la Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua. 1. EL AGUA El INE publica, dentro de las Estadísticas de Medio Ambiente, la denominada Estadística del agua, cuyo principal objetivo es conocer la gestión y el uso del agua por sectores económicos en España

Más detalles

TEMA 6: LA EDAFOSFERA.

TEMA 6: LA EDAFOSFERA. TEMA 6: LA EDAFOSFERA. 1. EL SUELO COMO INTERFASE: COMPOSICIÓN, TEXTURA Y ESTRUCTURA. 1.1 Concepto de suelo, Edafología y Edafosfera. - Suelo; es la capa más superficial de la corteza, es dinámica (constante

Más detalles

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA 1 CONTENIDO Introducción. La Humedad. Cuánta agua hay?. Propiedades físicas. Propiedades químicas. Interés sanitario. Caracterización del agua. Huella

Más detalles

Los Elementos Necesarios

Los Elementos Necesarios Los Elementos Necesarios Del Aire Carbono Oxígeno Hidrógeno Essential Plant Nutrients From the air Carbon, Hydrogen, Oxygen Los Elementos Necesarios Del suelo (agua del suelo) Los tres elementos nutritivos

Más detalles

sustratos: peatmoss, cocopeat

sustratos: peatmoss, cocopeat sustratos: peatmoss, cocopeat KEKKILA Germinación. 100% Sphagnum peat moss (H 2-4 Von Post) Granulometría; 0 6 Volumen expandido: 250Lt Peso: 55 +/. 5 kg. Aditivado con:: Dolomita cálcica, agente humectante

Más detalles

II Jornadas Rehabilitación Edificios Bilbao 6 Junio 2012

II Jornadas Rehabilitación Edificios Bilbao 6 Junio 2012 PATOLOGÍAS DE LAS PIEZAS CERÁMICAS EN LA EDIFICACIÓN (fábricas) Roberto Díaz Rubio DEFECTOS EN FÁBRICAS - HUMEDADES - HELADICIDAD - EFLORESCENCIAS - EXPANSIÓN POR HUMEDAD Causa Proceso patológico Lesión

Más detalles

CENTRAL: SAGAFLUID, S.L. APARTADO 4, 12539 ALQUERÍAS DEL N.P. CASTELLÓN TELÉFONO: 964 529 631 www.sagafluid.es

CENTRAL: SAGAFLUID, S.L. APARTADO 4, 12539 ALQUERÍAS DEL N.P. CASTELLÓN TELÉFONO: 964 529 631 www.sagafluid.es TRANSPORTE NEUMÁTICO Existen diferentes fases en función de la concentración de sólidos en el aire: Diluida Densa Fase diluida Bajo caudal de producto en tubería, hasta 30Kg sólido por Kg de aire. La velocidad

Más detalles

Tema 2. Propiedades físicas del suelo.

Tema 2. Propiedades físicas del suelo. Tema 2. Propiedades físicas del suelo. Las propiedades físicas del suelo son: La textura La estructura La densidad La porosidad 1. La textura del suelo Se consideran partículas del suelo a las partículas

Más detalles

Formaciones Superficiales

Formaciones Superficiales Formaciones Superficiales Resumen del Manual de Edafología P. H. Douchafour, 1987 Geología 2oo2 Universidad de Salamanca Índice FRACCIÓN MINERAL... 3 Introducción... 3 Procesos fundamentales de la alteración...

Más detalles

-utilizar la microcuenca hidrográfica como unidad de planeamiento y ejecución de prácticas conservacionistas recomendadas.

-utilizar la microcuenca hidrográfica como unidad de planeamiento y ejecución de prácticas conservacionistas recomendadas. PRÓLOGO En Chile Central, el área del secano interior corresponde a un gran agroecosistema que comprende los sectores no regados de la depresión central y la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa

Más detalles

Tema 5. FACTORES DE CONSTRUCCIÓN

Tema 5. FACTORES DE CONSTRUCCIÓN ALTERACIÓN, DURABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES ROCOSOS Tema 5. FACTORES DE CONSTRUCCIÓN Fco. Javier Alonso (Dpto. Geología. Univ. Oviedo) Alteración, durabilidad y conservación de materiales rocosos

Más detalles

Fernando O. Garcia IPNI Cono Sur fgarcia@ipni.net. www.ipni.net

Fernando O. Garcia IPNI Cono Sur fgarcia@ipni.net. www.ipni.net Jornada de Actualizacion Minga Guazú, Paraguay 11 de Septiembre de 2008 Bases de fertilidad de suelos para la nutrición de cultivos Fernando O. Garcia IPNI Cono Sur fgarcia@ipni.net www.ipni.net/lasc El

Más detalles

Instituto Tecnológico GeoMinero de España MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA ESCALA 1:50.000 INFORME COMPLEMENTARIO GEOTECNIA DE LA HOJA N - 563 (23-22) PRIEGO

Instituto Tecnológico GeoMinero de España MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA ESCALA 1:50.000 INFORME COMPLEMENTARIO GEOTECNIA DE LA HOJA N - 563 (23-22) PRIEGO Instituto Tecnológico GeoMinero de España MAPA GEOLOGICO DE ESPAÑA ESCALA 1:50.000 INFORME COMPLEMENTARIO GEOTECNIA DE LA HOJA N - 563 (23-22) PRIEGO Autor: J. Alameda Revaldería Julio 1990 MINISTERIO

Más detalles

Valores de erodabilidad (factor K-USLE) para suelos representativos de la cuenca alta del arroyo Azul (partido de Azul- Buenos Aires)

Valores de erodabilidad (factor K-USLE) para suelos representativos de la cuenca alta del arroyo Azul (partido de Azul- Buenos Aires) Valores de erodabilidad (factor -USLE) para suelos representativos de la cuenca alta del arroyo Azul (partido de Azul- Buenos Aires) Piscitelli, M 1 ; Varni., M 2 ; Sfeir, A 1 ; Ares, G 2,3 1 Cátedra de

Más detalles

Impactos de la minería en el medio natural

Impactos de la minería en el medio natural Javier Lillo Grupo de Estudios en Minería y Medioambiente medio natural Indice 1. Impactos de la minería de minerales metálicos en el Atmósfera Suelos y terreno Aguas superficiales y subterráneas Atmósfera

Más detalles

XXI Foro INIA de colaboración Público Privada sobre Producción Ecológica

XXI Foro INIA de colaboración Público Privada sobre Producción Ecológica XXI Foro INIA de colaboración Público Privada sobre Producción Ecológica Enmiendas orgánicas y fijación simbiótica de nitrógeno para la mejora de la calidad del suelo y de la sanidad vegetal en agricultura

Más detalles

1. La puesta a punto de metodologías analíticas capaces de cuantificar la presencia de elementos minoritarios y traza

1. La puesta a punto de metodologías analíticas capaces de cuantificar la presencia de elementos minoritarios y traza HIDROQUIMICA Hasta hace pocos años, básicamente, la determinación de los parámetros físico químicos del agua subterránea tenía como objetivo conocer su idoneidad para los diversos usos requeridos. Para

Más detalles

Fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas

Fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas Fertilidad del suelo y el crecimiento de las plantas Jornadas Técnicas Cooprinsem Mayo 2011 Jeff Morton, New Zealand Contenidos Qué es un suelo fértil? Qué tan fértil son sus suelos? Cómo la estructura

Más detalles

ESTADO ACTUAL Y FUTURO DE LA CARTOGRAFÍA A DE SUELOS EN MÉXICO

ESTADO ACTUAL Y FUTURO DE LA CARTOGRAFÍA A DE SUELOS EN MÉXICO 1 ER TALLER LATINOAMERICANO GLOBALSOILMAP.NET ATLAS DE SUELOS DE LATINOAMÉRICA ESTADO ACTUAL Y FUTURO DE LA CARTOGRAFÍA A DE SUELOS EN MÉXICO ING. GILBERTO ROMÁN N XIX AKÉ SEPTIEMBRE 2010 INTRODUCCIÓN

Más detalles

International Union of Soil Sciences

International Union of Soil Sciences International Union of Soil Sciences Informes sobre Recursos Mundiales de Suelos 103 Base Referencial Mundial del Recurso Suelo Un marco conceptual para clasificación, correlación y comunicación internacional

Más detalles

Generación de la composición química del agua. Relación composición química - litología. Fenómenos modificadores.

Generación de la composición química del agua. Relación composición química - litología. Fenómenos modificadores. Lección 17. Hidroquímica Generación de la composición química del agua. Relación composición química - litología. Fenómenos modificadores. HIDROQUIMICA E HIDROGEOQUIMICA Básicamente, la determinación de

Más detalles

MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS

MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS Boletín Técnico 17 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS 32 1 San Andrés 2005 2 31 CONTÁCTENOS El Laboratorio de Suelos

Más detalles

HUMEDALES DE TRATAMIENTO DE DRENAJE DE MINA i. Todd Schrauf y Mark Smith

HUMEDALES DE TRATAMIENTO DE DRENAJE DE MINA i. Todd Schrauf y Mark Smith i Todd Schrauf y Mark Smith Humedales de tratamiento se han demostrado como un método tecnológicamente factible y costo efectivo para tratar el drenaje ácido de roca y otras aguas cargadas con metales.

Más detalles

Impacto del uso de recursos hídricos no convencionales en la agricultura de zonas áridas

Impacto del uso de recursos hídricos no convencionales en la agricultura de zonas áridas Presentación: Dra. Marisa Tejedor Catedrática de Edafología y Química Agrícola Dpto. de Biología Animal. Edafología y Geología Universidad de La Laguna Impacto del uso de recursos hídricos no convencionales

Más detalles

Curso: 2008-2009 Fecha: 19/11/2008 Profesora de prácticas: Marisol Manzano Arellano e-mail: marisol.manzano@upct.es Tel.: 968.

Curso: 2008-2009 Fecha: 19/11/2008 Profesora de prácticas: Marisol Manzano Arellano e-mail: marisol.manzano@upct.es Tel.: 968. Asignatura: HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA (ITOP)/HIDROGEOLOGÍA (ITM); UPCT Curso: 28-29 Fecha: 19/11/28 Profesora de prácticas: Marisol Manzano Arellano e-mail: marisol.manzano@upct.es Tel.: 968.325443 Práctica

Más detalles

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO OPCIÓN: QUÍMICA. I. TEORIA BASICA SOBRE ANALISIS QUiMICOS INORGANICOS

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO OPCIÓN: QUÍMICA. I. TEORIA BASICA SOBRE ANALISIS QUiMICOS INORGANICOS CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO OPCIÓN: QUÍMICA I. TEORIA BASICA SOBRE ANALISIS QUiMICOS INORGANICOS TEMA 1. Volumetrías de neutralización. Aplicaciones. TEMA 2. Volumetrías de oxidación-reducción. Aplicaciones.

Más detalles

Incidencia de los fertilizantes sobre el ph del suelo

Incidencia de los fertilizantes sobre el ph del suelo Incidencia de los fertilizantes sobre el ph del suelo Irantzu Ginés e Ignacio Mariscal-Sancho Fertiberia S.A, 2002 RESUMEN El ph del suelo (o del sustrato de cultivo) determina la asimilabilidad de los

Más detalles

Objetivos Docentes del Tema 8:

Objetivos Docentes del Tema 8: Tema 8: Conglomerantes y conglomerados. 1. El proceso conglomerante: estado fresco, fraguado y endurecimiento. Hidraulicidad. 2. Yeso y escayola. Cal aérea e hidráulica. 3. Cementos naturales y artificiales.

Más detalles

F. Peregrina 1, D. López, O. Zaballa, M. T. Villar, G. González & E. García-Escudero

F. Peregrina 1, D. López, O. Zaballa, M. T. Villar, G. González & E. García-Escudero Calidad de los suelos de viñedo en la Denominación de Origen Rioja: Indice de riesgo de encostramiento (FAO- PNUMA), contenido de carbono orgánico y relación con la fertilidad del suelo Soil quality of

Más detalles

ANEXO 4 ESTUDIO DE SUELOS DE LA ROCC

ANEXO 4 ESTUDIO DE SUELOS DE LA ROCC ANEXO 4 ESTUDIO DE SUELOS DE LA ROCC Los suelos de la Región Occidental se han desarrollado bajo la influencia de las condiciones climáticas imperantes a partir de un material parental casi uniforme de

Más detalles

CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES LIBRO: PARTE: TÍTULO: CAPÍTULO: CMT. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 4. MATERIALES PARA PAVIMENTOS 03. Materiales para Estabilizaciones 001. Cal para Estabilizaciones A. CONTENIDO Esta Norma contiene

Más detalles

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ALCOI MARZO 2014 SUELOS Y FERTILIDAD. Juan Pont Andrés Ing. Téc. Agrícola juanpontandres@gmail.

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ALCOI MARZO 2014 SUELOS Y FERTILIDAD. Juan Pont Andrés Ing. Téc. Agrícola juanpontandres@gmail. CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA ALCOI MARZO 2014 SUELOS Y FERTILIDAD Juan Pont Andrés Ing. Téc. Agrícola juanpontandres@gmail.com FERTILIDAD DEL SUELO FACTORES INTERNOS FÍSICOS ph, humedad,

Más detalles

Lección 28. Reutilización de aguas residuales Aspectos teóricos. Requisitos previos. Procesos físico-químicos. Efectos secundarios. Precauciones.

Lección 28. Reutilización de aguas residuales Aspectos teóricos. Requisitos previos. Procesos físico-químicos. Efectos secundarios. Precauciones. Lección 28. Reutilización de aguas residuales Aspectos teóricos. Requisitos previos. Procesos físico-químicos. Efectos secundarios. Precauciones. INTRODUCCIÓN La reutilización de aguas residuales urbanas

Más detalles

TEMA 3. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO. Los elementos químicos en el suelo Capacidad de intercambio catiónico El ph suelo Conductividad eléctrica

TEMA 3. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO. Los elementos químicos en el suelo Capacidad de intercambio catiónico El ph suelo Conductividad eléctrica TEMA 3. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL SUELO Los elementos químicos en el suelo Capacidad de intercambio catiónico El ph suelo Conductividad eléctrica 1. Los elementos químicos en el suelo. 1.1. Situación de

Más detalles

[1] Si se analiza en un perfil del suelo la distribución vertical del agua en profundidad

[1] Si se analiza en un perfil del suelo la distribución vertical del agua en profundidad 1. INTRODUCCIÓN 1.1. MARCO TEÓRICO Distribución vertical del agua en el suelo [1] Si se analiza en un perfil del suelo la distribución vertical del agua en profundidad Figura 1 se pueden distinguir la

Más detalles

Subíndice de Uso Sustentable del Suelo Metodología de Cálculo

Subíndice de Uso Sustentable del Suelo Metodología de Cálculo Línea de Base del Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Subíndice de Uso Sustentable del Suelo Metodología de Cálculo Componente: Línea de base del uso sustentable del suelo para el año

Más detalles

ANÁLISIS DE SUELO Y FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO CONTENIDO I. IMPORTANCIA... 4 II. ELEMENTOS ESCENCIALES PARA LA PLANTA DE CAFÉ...

ANÁLISIS DE SUELO Y FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO CONTENIDO I. IMPORTANCIA... 4 II. ELEMENTOS ESCENCIALES PARA LA PLANTA DE CAFÉ... 1 2 ANÁLISIS DE SUELO Y FERTILIZACIÓN EN EL CULTIVO DE CAFÉ ORGÁNICO CONTENIDO I. IMPORTANCIA... 4 II. ELEMENTOS ESCENCIALES PARA LA PLANTA DE CAFÉ... 7 III. FUNCIÓN DE LOS ELEMENTOS ESCENCIALES... 8 IV.

Más detalles

REGENERACIÓN DE UN SUELO BIOLÓGICAMENTE ACTIVO

REGENERACIÓN DE UN SUELO BIOLÓGICAMENTE ACTIVO REGENERACIÓN DE UN SUELO BIOLÓGICAMENTE ACTIVO En los espacios degradados por movimiento de tierras, tras la conformación del relieve hay que instalar un suelo biológicamente funcional. Esta práctica comprende

Más detalles

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales

Tratamiento de Aguas Residuales Industriales Tratamiento de Aguas Residuales Industriales Curso 2009-2010 Bloque III. Tratamientos específicos de vertidos industriales Parte II Miguel García Román Dpto. de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias,

Más detalles

CATIONES. Calcio Magnesio - Potasio Sodio. Amabelia del Pino

CATIONES. Calcio Magnesio - Potasio Sodio. Amabelia del Pino CATIONES Calcio Magnesio - Potasio Sodio Amabelia del Pino Bibliografía Nutrición catiónica (Código 449) Cómo se encuentran los cationes en los suelos? Estructura de minerales primarios Estructura de minerales

Más detalles

A continuación se muestran algunos ejemplos de superficies específicas de arcillas:

A continuación se muestran algunos ejemplos de superficies específicas de arcillas: LECCION 3.- CERAMICAS / PROPIEDADES DE LAS ARCILLAS. 1.- Introducción. Las importantes aplicaciones industriales de este grupo de minerales radican en sus propiedades fisicoquímicas. Dichas propiedades

Más detalles

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD EN TRES PERFILES DE UN SUELO REGADO POR GOTEO

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD EN TRES PERFILES DE UN SUELO REGADO POR GOTEO Bioagro 21(3): 227-231. 9 NOTA TÉCNICA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA HUMEDAD EN TRES PERFILES DE UN SUELO REGADO POR GOTEO María Alejandra Moreno 1 y Roberto Villafañe 1 RESUMEN Dado que la variabilidad

Más detalles

CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES SEGÚN SU COMPOSICIÓN

CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES SEGÚN SU COMPOSICIÓN CLASIFICACIÓN DE LOS MINERALES SEGÚN SU COMPOSICIÓN PRINCIPALES TIPOS DE MINERALES Hay más de 3.500 especies de minerales, aunque tan sólo 20 componen las rocas de la corteza terrestre (minerales petrogenéticos).

Más detalles

MOLINO TRAPEZOIDAL DE VELOCIDAD MEDIA MTM

MOLINO TRAPEZOIDAL DE VELOCIDAD MEDIA MTM MOLINO TRAPEZOIDAL DE VELOCIDAD MEDIA MTM Molino en forma de trapezoide MTM, que funciona a una velocidad intermedia, se utiliza principalmente para elaborar distintos minerales no metálicos con dureza

Más detalles

Principales grupos de suelos dedicados a la producción de forrajes en Costa Rica

Principales grupos de suelos dedicados a la producción de forrajes en Costa Rica Principales grupos de suelos dedicados a la producción de forrajes en Costa Rica 2 3 4 Distribución porcentual (% área) de los principales órdenes de suelos de Costa Rica Fuente: Mapa de Ordenes de Suelos

Más detalles

VI. AGUA SUBTERRÁNEA

VI. AGUA SUBTERRÁNEA VI. AGUA SUBTERRÁNEA 1. Concepto El agua subterránea es la que se encuentra dentro de la litosfera. A la parte de la hidrología que se ocupa del agua subterránea se le da el nombre de hidrogeología, y

Más detalles