SERVEI DE RECURSOS HUMANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SERVEI DE RECURSOS HUMANS"

Transcripción

1 Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha de la resolución: Dades personals / Datos personales Cognoms i nom / Apellidos y nombre:... DNI... Lloc i data de naixement / Lugar y fecha de nacimiento:... Adreça / Dirección:... CP / CP:... Localitat / Localidad:... Província / Provincia:... Telèfon / Teléfono:... Adreça electrònica / Correo electrónico:... Subscripció al servei SMS/UJI / Suscripción al servicio SMS/UJI Sí de telèfon mòbil/ de teléfono móvil:... NO Si ocupeu una plaça docent a la Universitat / Si ocupa una plaza docente en la Universidad Facultat / Escola / Facultad / Escuela:... Departament / Departamento:... Àrea / Área: Sol licitud / Solicitud Sol licite: Solicito: Concursar a la plaça citada. Declare sota la meua responsabilitat que les dades expressades són certes. Concursar a la plaza indicada. Declaro bajo mi responsabilidad que los datos expresados son ciertos. (Firma) Castelló de la Plana,... d... de Les dades de caràcter personal que es faciliten en aquest formulari quedaran incloses en els fitxers de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer un ús distint d aquell per al qual van ser demanades. D acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de les dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició davant el Servei de Recursos Humans d aquesta universitat (Av. Sos Baynat, s/n, Castelló de la Plana. Tel.: , a/e: Los datos de carácter personal que se facilitan en este formulario quedarán incluidos en los ficheros de la Universitat Jaume I, que se compromete a no hacer un uso distinto de aquel para el que fueron solicitados. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Recursos Humanos de esta universidad (Avda. Sos Baynat, s/n, Castellón de la Plana. Tel.: , c/e: 1

2 A. Activitat professional extrauniversitària vinculada a l àrea de coneixement (fins a 35 punts) * Actividad profesional extrauniversitaria vinculada al área de conocimiento (hasta 35 puntos) * Activitat professional / Actividad profesional o Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es B. Expedient (fins a 20 punts) * / Expediente (hasta 20 puntos) * Expedient acadèmic (fins a 5 punts) Expediente académico (hasta 5 puntos) o Expedient acadèmic Expediente académico Altres títols universitaris Otros títulos universitarios Beques FPI i homologades Becas FPI u homologadas Estades en altres universitats o centres d investigació estrangers Estancias en otras universidades o centros de investigación extranjeros *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / *El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 2

3 Estudis de tercer cicle (fins a 5 punts) Estudios de tercer ciclo (hasta 5 puntos) Expedient de tercer cicle Expediente de tercer ciclo Treball d investigació Trabajo de investigación DEA DEA Títol de doctor/a (fins a 10 punts) Título de doctor/a (hasta 10 puntos) Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es C. Investigació (fins a 20 punts) * / Investigación (hasta 20 puntos) * o Articles Artículos Llibres Libros Capítols de llibre Capítulos de libro Comunicacions a congressos Comunicaciones a congresos *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 3

4 Participació en projectes d investigació Participación en proyectos de investigación Contractes d investigació Contratos de investigación Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es D. Docència universitària (fins a 10 punts) * / Docencia universitaria (hasta 10 puntos) * Centre Centro Període/Crèdits(hores) Periodo/Créditos (horas) o Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es E. Coneixements de valencià (fins a 5 punts) * / Conocimientos de valenciano (hasta 5 puntos) * Certificat Certificado o Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació./... * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 4

5 F. Coneixements d anglès (fins a 5 punts) * / Conocimientos de inglés (hasta 5 puntos) * Certificat Certificado o Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación G. Altres mèrits (fins a 5 punts) * / Otros méritos (hasta 5 puntos) * o Coneixements d altres llengües d interès científic Conocimientos de otras lenguas de interés científico Premis Premios Distincions honorífiques Distinciones honoríficas Activitat professional extrauniversitària Actividad profesional extrauniversitaria Informàtica Informática Innovació educativa Innovación educativa *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 5

6 Altres Otros Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación s s: s ha d aplicar el coeficient segons la relació al perfil de la plaça (queden exclosos d aquesta aplicació els apartats E, F i G). La determinació del coeficient ha d efectuar-se ponderant l adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats i de manera justificada. Regularització de puntuacions: quan una candidatura, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars dels apartats d investigació i docència universitària, supere el límit màxim establert per a aquest apartat, s ha de reduir proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins d aquest apartat general, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. Aquestes regularitzacions de puntuacions en cap cas s han d aplicar dins dels subapartats d un apartat general. Baremació de llengües: la baremació de mèrits en valencià, en anglès i en altres llengües s ha de realitzar tenint en compte les taules d equivalència de llengües aprovades a la Universitat Jaume I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia. s es: se aplicará el coeficiente según la relación al perfil de la plaza (quedan excluidos de esta aplicación los apartados E, F y G). La determinación del coeficiente se efectuará ponderando la adecuación al perfil de la plaza de cada uno de los apartados de méritos afectados y de manera justificada. Regularización de puntuaciones: cuando una candidatura, al sumar la puntuación correspondiente a los méritos particulares de los apartados de investigación y docencia universitaria, supere el límite máximo establecido para este apartado, se reducirá proporcionalmente la puntuación otorgada al resto de personas que participan en este apartado general, de manera que a quien obtenga la máxima puntuación le corresponda el límite superior. Estas regularizaciones de puntuaciones en ningún caso se aplicarán dentro de los subapartados de un apartado general. Baremación de lenguas: la baremación de méritos en valenciano, en inglés y en otras lenguas se realizará teniendo en cuenta las tablas de equivalencia de lenguas aprobadas en la Universitat Jaume I y publicadas por el Servicio de Lenguas y Terminología. 6

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7 Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7 Nom i cognoms / Nombre y apellidos: Amparo García Ramón Data / Fecha: 17 de noviembre de 2014 Firma / Firma: La persona

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

Bases de la convocatoria

Bases de la convocatoria RESOLUCIÓN del Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid, de 12 de mayo de 2015 por la que se aprueba la convocatoria del Programa para Personal Investigador Predoctoral en Formación para el curso

Más detalles

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO EN EL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ATENDER VACANTES O SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2009

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

ANEXO I. PLAZAS 1 FACULTAD DE FÍSICA Departamento: 175 Física Aplicada y Electromagnetismo Área: 385 Física Aplicada Plaza/s: 6084 Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas:

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Profesores Asociados en esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión,

Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Profesores Asociados en esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión, ANEXO III INSTANCIA-CURRÍCULUM ACADÉMICO Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Profesores Asociados en esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión, DATOS PERSONALES

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

ANEXO II INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO PARA PLAZA DE ASOCIADO

ANEXO II INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO PARA PLAZA DE ASOCIADO Página 1 de 6 Nº de Orden de la plaza... ANEXO II INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO PARA PLAZA DE ASOCIADO SR. RECTOR MAGFCO.: Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Personal Docente e Investigador

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

ANEXO I. PLAZAS 3 FACULTAD DE DERECHO Departamento: 65 Derecho Internacional "Adolfo Miaja de la Muela" Área: 155 Derecho Internacional Privado Plaza/s: 4082a Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

AYUNTAIVIIBNTO DE ALBORACHE (VALENCIA) Avenida de la Música,32 C.P.46369 Teléfono: 962516002 Fax:96 250 81 58

AYUNTAIVIIBNTO DE ALBORACHE (VALENCIA) Avenida de la Música,32 C.P.46369 Teléfono: 962516002 Fax:96 250 81 58 AYUNTAIVIIBNTO DE ALBORACHE (VALENCIA) Avenida de la Música,32 C.P.46369 Teléfono: 962516002 Fax:96 250 81 58 BASES QUE REGIRAN LA CONCESIÓN DE LAS BECAS DE colaboración EDUCATIVA Y CULTURAL El Ayuntamiento

Más detalles

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14 CURSO : REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL DURACIÓN: 25 horas CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

CARGOS Y PERSONAL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA

CARGOS Y PERSONAL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya CARGOS Y PERSONAL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA RESOLUCIÓN ECO/2898/2014, de 9 de

Más detalles

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES/AS PARA LA ESCOLA D ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES 2016 DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES/AS PARA LA ESCOLA D ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES 2016 DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES/AS PARA LA ESCOLA D ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES 2016 DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ La Fundació General de la Universitat Jaume I convoca una

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE CUATRO BECAS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA 2015, POR EL AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR

BASES PARA LA CONCESIÓN DE CUATRO BECAS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA 2015, POR EL AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR BASES PARA LA CONCESIÓN DE CUATRO BECAS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA 2015, POR EL AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR El objetivo primordial de las presentes bases tiene como finalidad la

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Segona. Requisits generals i específics 2.1. Requisits generals. a) Tindre complits 16 anys i no superar l edat màxima de jubilació

Segona. Requisits generals i específics 2.1. Requisits generals. a) Tindre complits 16 anys i no superar l edat màxima de jubilació Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2015, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat

Más detalles

SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS.

SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS. SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS. Mediante la presentación de este modelo se formaliza la solicitud para

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Sanidad RESUELVO

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Sanidad RESUELVO Pág. 70 MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 B.O.C.M. Núm. 262 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Sanidad 9 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Investigación,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Sanidad

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Sanidad Pág. 37 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Sanidad HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 8 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2015, de la Dirección-Gerencia del Hospital

Más detalles

Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa Consejería de Educación, Cultura y Deportes INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROGRAMACIÓN EDUCATICA RELATIVAS A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE DIFERENTES APARTADOS DEL BAREMO DE MÉRITOS DE LOS CONCURSOS DE TRASLADOS DE

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 17158 BASES CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE TRES BECAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PARA DIPLOMADOS O GRADUADOS EN RRLL Por Acuerdo de la Junta de

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

Nombre y apellidos... Lugar y fecha de nacimiento, en...el... de...de 19... con domicilio en calle/plaza/... número... piso...

Nombre y apellidos... Lugar y fecha de nacimiento, en...el... de...de 19... con domicilio en calle/plaza/... número... piso... foto PROGRAMA DE BECAS AYUDAS EN ESTUDIOS INTERNACIONALES CONVOCADAS POR EL CONSEJO DE DIPLOMACIA PÚBLICA DE CATALUÑA Curso académico 2013-2014 Formulario de solicitud de la ayuda Con la colaboración de:

Más detalles

València, 11 de gener de 2016. El rector, p. d. f. (R 15.12.2015), la vicerectora d Estudis de Grau i Política Lingüística: Isabel Vázquez Navarro.

València, 11 de gener de 2016. El rector, p. d. f. (R 15.12.2015), la vicerectora d Estudis de Grau i Política Lingüística: Isabel Vázquez Navarro. Universitat de València RESOLUCIÓ d 11 de gener de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es rectifica la publicació dels annexos de la Resolució de 18 de desembre de 2015, del Rectorat

Más detalles

DATOS PERSONALES FORMACIÓN ACADÉMICA

DATOS PERSONALES FORMACIÓN ACADÉMICA 1 DATOS PERSONALES Maribel de la Cerda Toledo DNI: 46775899V Facultat de Pedagogia. Departament de Teoria i Història de l Educació Edifici de Llevant 3ª planta, Passeig Vall d Hebron 171 08035 Barcelona

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados

Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados Aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2005 1 En el artículo 16.3 de la Resolución de 11 de julio de 2003, de la Dirección

Más detalles

CONVENIO DE COLABORACIÓN. Colegio Profesional de la Educación SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

CONVENIO DE COLABORACIÓN. Colegio Profesional de la Educación SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN CONVENIO DE COLABORACIÓN Colegio Profesional de la Educación SUBDELEGACIÓN REGIONAL DE ALCÁZAR DE SAN JUAN BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DATOS PERSONALES Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI y letra del

Más detalles

Vista la proposta del director general de l AVAP, resolc:

Vista la proposta del director general de l AVAP, resolc: Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2008, del president de l Agència Valenciana d Avaluació i Prospectiva, per la qual es modifica la convocatòria, corresponent a l any 2008, d avaluació

Más detalles

GUÍA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN

GUÍA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN GUÍA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD Además de los datos personales, deben incluirse todos los méritos a evaluar en los diferentes apartados

Más detalles

Convocatòria número 9

Convocatòria número 9 Universitat de València RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2008, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de

Más detalles

CONVOCATORIA DE LECTORADOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015/2016

CONVOCATORIA DE LECTORADOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015/2016 CONVOCATORIA DE LECTORADOS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2015/2016 Resolución del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria de la Universidad de Valladolid

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 173 MIÉRCOLES 23 DE JULIO DE 2014 Pág. 67 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 16 ORDEN 2154/2014, de 3 de julio, de la Consejería de

Más detalles

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado CRITERIOS GENERALES Y BAREMO PARA LA VALORACIÓN DEL MÉRITO Y LA CAPACIDAD EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO QUE SE CONVOQUEN EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Más detalles

C/Santa Paula, 35. 18001-Granada. 958-806074. ipao@ipao.es www.ipao.es OPOSICIONES

C/Santa Paula, 35. 18001-Granada. 958-806074. ipao@ipao.es www.ipao.es OPOSICIONES C/Santa Paula, 35. 18001-Granada. 958-806074. ipao@ipao.es www.ipao.es OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS REQUISITOS DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE Para el ingreso en el Cuerpo de Maestros: Estar en

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 98 Viernes 24 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 35985 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4474 Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 12 Excelentísima Diputación Provincial de Valencia Area de Cultura Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre convocatoria y bases de ayudas a proyectos artísticos. ANUNCIO La

Más detalles

N4 Investigador Novel

N4 Investigador Novel Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Universidad de Zaragoza, por la que se convoca por procedimiento de urgencia concurso público para la contratación de un Investigador Novel (categoría N4) mediante

Más detalles

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana L0127_N-TRAD_PF_ESP_ES Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana Solicitud de subvención al Director del Institut Ramon Llull Editor

Más detalles

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA)

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) BASES PARA LA CONSTITUCION DE BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL EDUCATIVO INFANTIL PARA PRESTAR SERVICIO EN LA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El objeto de la presente convocatoria

Más detalles

Ajuntament de Benicarló Recursos Humans

Ajuntament de Benicarló Recursos Humans Ajuntament BASES REGULADORAS DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS INTERINOS PARA PUESTOS DE TRABAJO DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO BASE 1. Objeto Es objeto de las

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

BASES PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO PARA NOMBRAMIENTOS COMO FUNCIONARIO INTERINO DE TÉCNICOS DE DEPORTES PARA CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES

BASES PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO PARA NOMBRAMIENTOS COMO FUNCIONARIO INTERINO DE TÉCNICOS DE DEPORTES PARA CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES BASES PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE EMPLEO PARA NOMBRAMIENTOS COMO FUNCIONARIO INTERINO DE TÉCNICOS DE DEPORTES PARA CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES 1.- OBJETO Es objeto de las presentes bases la regulación

Más detalles

Convocatoria para TSS HOSPITAL DE FUENLABRADA. Bases completas en http://www.hospitaldefuenlabrada.es/

Convocatoria para TSS HOSPITAL DE FUENLABRADA. Bases completas en http://www.hospitaldefuenlabrada.es/ Convocatoria para TSS HOSPITAL DE FUENLABRADA PLAZAS PERSONAL LABORAL FIJO 7 TSID, 8 TSRt, 4 TSAP; de las cuales 5 Promoción Interna y 1 Cupo Discapacidad. Plazo: HASTA EL 13 de ENERO 2009.15 días hábiles

Más detalles

BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE CIRUGÍA TORÁCICA EN EL EXTRANJERO

BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE CIRUGÍA TORÁCICA EN EL EXTRANJERO BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE CIRUGÍA TORÁCICA EN EL EXTRANJERO La Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) convoca una Beca dirigida a sus socios para realizar una estancia

Más detalles

XXIV Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero

XXIV Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero Becas Fundación Ramón Areces para Estudios de Postgrado XXIV Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero Economía Derecho de la Unión Europea Curso 2010-2011 La Fundación Ramón Areces tiene

Más detalles

Convocatoria para la presentación de curriculum vitae del programa de apoyo empresarial a las mujeres paem -

Convocatoria para la presentación de curriculum vitae del programa de apoyo empresarial a las mujeres paem - Convocatoria para la presentación de curriculum vitae del programa de apoyo empresarial a las mujeres paem - SERVICIOS DE PROXIMIDAD PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA La Cámara de Oficial de Comercio e

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

AYUDAS FINANCIERAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS INTERNACIONALES

AYUDAS FINANCIERAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS INTERNACIONALES AYUDAS FINANCIERAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS INTERNACIONALES CURSO 2014/2015 CONVOCATORIA PROVISIONAL El Vicerrectorado de Relaciones Intenacionales y Extensión Universitaria de la Universidad

Más detalles

Universitat Politècnica de València Universidad Politécnica de Valencia

Universitat Politècnica de València Universidad Politécnica de Valencia Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2009, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

Ajuntament de Carlet

Ajuntament de Carlet BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CARLET EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA 2015 BASE PRIMERA. Objeto y número de becas. El objeto de la presente convocatoria es la

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

ANEXO I. Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos.

ANEXO I. Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos. ANEXO I Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Más detalles

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el curs de diplomat de Sanitat. [2011/11877]

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el curs de diplomat de Sanitat. [2011/11877] Conselleria de Sanitat RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el curs de diplomat de Sanitat. [2011/11877] Conselleria de Sanidad RESOLUCIÓN de 29 de septiembre

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

TITULADO SUPERIOR PARA TÉCNICO DE LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

TITULADO SUPERIOR PARA TÉCNICO DE LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES El Centro Nacional de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible (CNH2) Ha abierto el proceso de selección de TITULADO SUPERIOR PARA TÉCNICO DE LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DE

Más detalles

3 PLAZAS DE PROGRAMADORES TURNO LIBRE

3 PLAZAS DE PROGRAMADORES TURNO LIBRE FOTO CONVOCATORIA CONCURSO OPOSICION 3 PLAZAS DE PROGRAMADORES TURNO LIBRE INSTANCIA-PROG-08-TL APELLIDOS NOMBRE D.N.I. : SEXO: MINUSVÁLIDO: Si No FECHA NACIMIENTO: NACIONALIDAD: DOMICILIO: LOCALIDAD:

Más detalles

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana L0127_N-TRAD_PJ_ESP_ES Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana Solicitud de subvención al Director del Institut Ramon Llull Empresa

Más detalles

PROYECTO JOVENES DESEMPLEADOS PEON DE PLANTA DE RESIDUOS

PROYECTO JOVENES DESEMPLEADOS PEON DE PLANTA DE RESIDUOS PROYECTO JOVENES DESEMPLEADOS PEON DE PLANTA DE RESIDUOS Como nos conoció: Datos particulares del alumno NOMBRE: APELLIDO 1: APELLIDO 2: SEXO: M V F. NACIMIENTO: / / NIF: Nº SEG. SOCIAL(1): DOMICILIO:

Más detalles

ANEXO I. MERITOS VALORACION DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS (1) 1. Antigüedad 1.1. Antigüedad en el centro. 2,0000 puntos por año.

ANEXO I. MERITOS VALORACION DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS (1) 1. Antigüedad 1.1. Antigüedad en el centro. 2,0000 puntos por año. ANEXO I ESPECIFICACIONES A LAS QUE DEBEN AJUSTARSE LOS BAREMOS DE PRIORIDADES EN LA ADJUDICACION DE DESTINOS POR MEDIO DE PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN EN LOS CUERPOS DE CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE ENSEÑANZA

Más detalles

CURSOS BLOQUE COMÚN NIVEL 1: documentos a presentar. Aquellos alumnos que están matriculados de todos los módulos formativos. Total: 3 documentos:

CURSOS BLOQUE COMÚN NIVEL 1: documentos a presentar. Aquellos alumnos que están matriculados de todos los módulos formativos. Total: 3 documentos: PEBETERO FORMACIÓN CURSOS BLOQUE COMÚN NIVEL 1: documentos a presentar. MATRÍCULA ORDINARIA (alumnos en general): Aquellos alumnos que están matriculados de todos los módulos formativos. Total: 3 documentos:

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 28 JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 B.O.C.M. Núm. 281 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 8 ORDEN 3370/2015, de 3 de noviembre, del Consejero de

Más detalles

AJUNTAMENT DE RÀFOL DE SALEM (VALENCIA)

AJUNTAMENT DE RÀFOL DE SALEM (VALENCIA) BASES ESPECIFICAS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR LAS ENTIDADES LOCALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA EN EL AYUNTAMIENTO DE RÁFOL DE SALEM El objetivo primordial de las presentes

Más detalles

Documentación necesaria para Inscripción en el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (1)

Documentación necesaria para Inscripción en el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (1) Documentación necesaria para Inscripción en el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Andalucía (1) 1.- Formulario de inscripción debidamente cumplimentado con los datos personales y firmado

Más detalles

BECAS FUNDACIÓN AULA BASES CONVOCATORIA 2013. 2014

BECAS FUNDACIÓN AULA BASES CONVOCATORIA 2013. 2014 BECAS FUNDACIÓN AULA BASES CONVOCATORIA 2013. 2014 ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARTES Y ESPECTACULOS C/ Recoletos, 22. 28001 Madrid Tel. +34 91.447.20.55 www.escuela-tai.com Anualmente, la Fundación AULA otorga

Más detalles

GUÍA PARA MÉDICOS DOCENTES HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID

GUÍA PARA MÉDICOS DOCENTES HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN MADRID INTRODUCCIÓN: Convenio Hospital Universitario Quirón Madrid y Universidad Europea de Madrid, tienen establecido un convenio de colaboración para la docencia en medicina,

Más detalles

IMPRESOS DE GRADOS. Impreso de datos personales y académicos Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA Impreso de datos estadísticos

IMPRESOS DE GRADOS. Impreso de datos personales y académicos Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA Impreso de datos estadísticos IMPRESOS DE GRADOS Impreso de datos personales y académicos Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA Impreso de datos estadísticos CENTRO:... CÓDIGO DEL PLAN:... ESTUDIOS DE GRADO EN:... N.I.F. o

Más detalles

3.2: Junto a la solicitud ( Anexo I) deberá presentarse la siguiente documentación:

3.2: Junto a la solicitud ( Anexo I) deberá presentarse la siguiente documentación: BASES DE AYUDAS MUNICIPALES PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS NO UNIVERSITARIOS CURSO 2015/16 1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO El Ayuntamiento de l Alfàs del Pi convoca ayudas económicas con el fin de sufragar

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 75 página 34 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 21 de abril 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 6 de abril de 2015, de la Secretaría General

Más detalles

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) Ajuntament d'ajuntaments SOL LICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL PER L'OCUPACIÓ HOTELERA I EL TURISME SOCIAL SOLICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL POR EL EMPLEO HOTELERO Y EL TURISMO SOCIAL A DADES DE LA PERSONA

Más detalles

OPOSICIONES 2015. Las pruebas se iniciarán el sábado 20 de junio

OPOSICIONES 2015. Las pruebas se iniciarán el sábado 20 de junio OPOSICIONES 2015 Las pruebas se iniciarán el sábado 20 de junio Quienes deseen luchar por aprobar la oposición: Tendrán que presentar el día de inicio de las pruebas la programación didáctica. Quienes

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXII Núm. 170 3 de septiembre de 2013 23655 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Corrección de errores de la Orden de 26/08/2013, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actividades

Más detalles

CURSOS BLOQUE COMÚN NIVEL 2: documentos a presentar.

CURSOS BLOQUE COMÚN NIVEL 2: documentos a presentar. PEBETERO FORMACIÓN CURSOS BLOQUE COMÚN NIVEL 2: documentos a presentar. MATRÍCULA CON SOLICITUD DE CONVALIDACIONES: A uellos alu os ue posee algu a de las titulacio es ue apa ece e el Cuad o de Titulacio

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça de tècnic superior de suport a la investigació d aquest organisme

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO CORTES GENERALES Núm. 231 Martes 23 de septiembre de 2014 Sec. III. Pág. 74325 III. OTRAS DISPOSICIONES CORTES GENERALES 9651 Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Mesa del Senado, por el que se convocan becas de formación

Más detalles

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE Exercici econòmic: s'indicarà l'exercici econòmic corrent. 1. Identificació de l'expedient Apartat A. Dades identificatives

Más detalles

RESOLUCIÓN ECO/1443/2012, de 9 de julio, por la que se da publicidad al procedimiento para

RESOLUCIÓN ECO/1443/2012, de 9 de julio, por la que se da publicidad al procedimiento para 37196 AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA RESOLUCIÓN ECO/1443/2012, de 9 de julio, por la que se da publicidad al procedimiento para la emisión de la acreditación de investigación,

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos: Mª Dolores Royo Cuenca Data /Fecha: 7-10-04 Firma L amunt signant declara que són certes

Más detalles

Any XXXVIII Dijous, 18 de desembre de 2015 / Jueves, 18 de diciembre de 2015 Núm. 7681

Any XXXVIII Dijous, 18 de desembre de 2015 / Jueves, 18 de diciembre de 2015 Núm. 7681 Any XXXVIII Dijous, 18 de desembre de 2015 / Jueves, 18 de diciembre de 2015 Núm. 7681 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS

Más detalles

Convocatoria número 4

Convocatoria número 4 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2014, del Rectorado de la Universitat de València, por la cual se convoca concurso para la provisión de plazas de personal docente contratado de carácter temporal para el curso

Más detalles

APATO Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales AÑO 2013

APATO Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales AÑO 2013 CUARTA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA SOLICITUD DE VOLUNTARIADO DE TERAPEUTAS OCUPACINALES DE ESPAÑA A PERU (Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales y Hogar Clínica de San Juan de

Más detalles