SERVEI DE RECURSOS HUMANS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SERVEI DE RECURSOS HUMANS"

Transcripción

1 Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha de la resolución: Dades personals / Datos personales Cognoms i nom / Apellidos y nombre:... DNI... Lloc i data de naixement / Lugar y fecha de nacimiento:... Adreça / Dirección:... CP / CP:... Localitat / Localidad:... Província / Provincia:... Telèfon / Teléfono:... Adreça electrònica / Correo electrónico:... Subscripció al servei SMS/UJI / Suscripción al servicio SMS/UJI Sí de telèfon mòbil/ de teléfono móvil:... NO Si ocupeu una plaça docent a la Universitat / Si ocupa una plaza docente en la Universidad Facultat / Escola / Facultad / Escuela:... Departament / Departamento:... Àrea / Área: Sol licitud / Solicitud Sol licite: Solicito: Concursar a la plaça citada. Declare sota la meua responsabilitat que les dades expressades són certes. Concursar a la plaza indicada. Declaro bajo mi responsabilidad que los datos expresados son ciertos. (Firma) Castelló de la Plana,... d... de Les dades de caràcter personal que es faciliten en aquest formulari quedaran incloses en els fitxers de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer un ús distint d aquell per al qual van ser demanades. D acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de les dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició davant el Servei de Recursos Humans d aquesta universitat (Av. Sos Baynat, s/n, Castelló de la Plana. Tel.: , a/e: Los datos de carácter personal que se facilitan en este formulario quedarán incluidos en los ficheros de la Universitat Jaume I, que se compromete a no hacer un uso distinto de aquel para el que fueron solicitados. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Recursos Humanos de esta universidad (Avda. Sos Baynat, s/n, Castellón de la Plana. Tel.: , c/e: 1

2 A. Activitat professional extrauniversitària vinculada a l àrea de coneixement (fins a 35 punts) * Actividad profesional extrauniversitaria vinculada al área de conocimiento (hasta 35 puntos) * Activitat professional / Actividad profesional o Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es B. Expedient (fins a 20 punts) * / Expediente (hasta 20 puntos) * Expedient acadèmic (fins a 5 punts) Expediente académico (hasta 5 puntos) o Expedient acadèmic Expediente académico Altres títols universitaris Otros títulos universitarios Beques FPI i homologades Becas FPI u homologadas Estades en altres universitats o centres d investigació estrangers Estancias en otras universidades o centros de investigación extranjeros *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / *El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 2

3 Estudis de tercer cicle (fins a 5 punts) Estudios de tercer ciclo (hasta 5 puntos) Expedient de tercer cicle Expediente de tercer ciclo Treball d investigació Trabajo de investigación DEA DEA Títol de doctor/a (fins a 10 punts) Título de doctor/a (hasta 10 puntos) Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es C. Investigació (fins a 20 punts) * / Investigación (hasta 20 puntos) * o Articles Artículos Llibres Libros Capítols de llibre Capítulos de libro Comunicacions a congressos Comunicaciones a congresos *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 3

4 Participació en projectes d investigació Participación en proyectos de investigación Contractes d investigació Contratos de investigación Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es D. Docència universitària (fins a 10 punts) * / Docencia universitaria (hasta 10 puntos) * Centre Centro Període/Crèdits(hores) Periodo/Créditos (horas) o Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es E. Coneixements de valencià (fins a 5 punts) * / Conocimientos de valenciano (hasta 5 puntos) * Certificat Certificado o Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació./... * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 4

5 F. Coneixements d anglès (fins a 5 punts) * / Conocimientos de inglés (hasta 5 puntos) * Certificat Certificado o Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación G. Altres mèrits (fins a 5 punts) * / Otros méritos (hasta 5 puntos) * o Coneixements d altres llengües d interès científic Conocimientos de otras lenguas de interés científico Premis Premios Distincions honorífiques Distinciones honoríficas Activitat professional extrauniversitària Actividad profesional extrauniversitaria Informàtica Informática Innovació educativa Innovación educativa *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 5

6 Altres Otros Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación s s: s ha d aplicar el coeficient segons la relació al perfil de la plaça (queden exclosos d aquesta aplicació els apartats E, F i G). La determinació del coeficient ha d efectuar-se ponderant l adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats i de manera justificada. Regularització de puntuacions: quan una candidatura, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars dels apartats d investigació i docència universitària, supere el límit màxim establert per a aquest apartat, s ha de reduir proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins d aquest apartat general, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. Aquestes regularitzacions de puntuacions en cap cas s han d aplicar dins dels subapartats d un apartat general. Baremació de llengües: la baremació de mèrits en valencià, en anglès i en altres llengües s ha de realitzar tenint en compte les taules d equivalència de llengües aprovades a la Universitat Jaume I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia. s es: se aplicará el coeficiente según la relación al perfil de la plaza (quedan excluidos de esta aplicación los apartados E, F y G). La determinación del coeficiente se efectuará ponderando la adecuación al perfil de la plaza de cada uno de los apartados de méritos afectados y de manera justificada. Regularización de puntuaciones: cuando una candidatura, al sumar la puntuación correspondiente a los méritos particulares de los apartados de investigación y docencia universitaria, supere el límite máximo establecido para este apartado, se reducirá proporcionalmente la puntuación otorgada al resto de personas que participan en este apartado general, de manera que a quien obtenga la máxima puntuación le corresponda el límite superior. Estas regularizaciones de puntuaciones en ningún caso se aplicarán dentro de los subapartados de un apartado general. Baremación de lenguas: la baremación de méritos en valenciano, en inglés y en otras lenguas se realizará teniendo en cuenta las tablas de equivalencia de lenguas aprobadas en la Universitat Jaume I y publicadas por el Servicio de Lenguas y Terminología. 6

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL 13640 II AUTORIDADES Y PERSONAL 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2015, del Rector, por la que se convoca concurso público para cubrir varias plazas de

Más detalles

Resolución del Rectorado de la Universidad de León, de fecha 3 de julio de 2015, por la que se convoca una plaza de Profesor Ayudante Doctor.

Resolución del Rectorado de la Universidad de León, de fecha 3 de julio de 2015, por la que se convoca una plaza de Profesor Ayudante Doctor. Resolución del Rectorado de la Universidad de León, de fecha 3 de julio de 2015, por la que se convoca una plaza de Profesor Ayudante Doctor. De conformidad con lo establecido en el art. 80 k del Estatuto

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 62 página 16 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 31 de marzo 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 23 de marzo de 2015, por la que se efectúa convocatoria

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 79 página Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 27 de abril 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 7 de abril de 2015, por la que se convoca procedimiento

Más detalles

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL AUTORIDADES Y PERSONAL Oposiciones y concursos DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 784 ORDEN de 11 de febrero de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

Más detalles

GOBIERNO DE EXTREMADURA

GOBIERNO DE EXTREMADURA Consejería de Educación y Cultura Secretaría General de Educación Edificio Mérida, III Milenio Avda. Valhondo, s/n Módulo 5, 4ª planta 06800 MÉRIDA http://www.gobex.es Teléfono: 924 00 75 00 Fax: 924 00

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 81 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 3 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

FUNDACIÓN IBERDROLA. Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente ENERGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN

FUNDACIÓN IBERDROLA. Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente ENERGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN FUNDACIÓN IBERDROLA Convocatoria de Ayudas a la Investigación en Energía y Medio Ambiente ENERGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN Febrero 2015 1 Presentación IBERDROLA quiere reforzar su contribución a la mejora

Más detalles

Secretaría General Vicesecretaría General

Secretaría General Vicesecretaría General GUÍA PARA LA MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES CURSO ACADÉMICO 2014/2015 INDICE: 1. Cómo puedo matricularme? 2. De qué puedo o debo matricularme? 3. Incluye mi matrícula la asignación de grupos de docencia?

Más detalles

Por ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de las competencias normativas establecidas, aprueba el presente.

Por ello, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en uso de las competencias normativas establecidas, aprueba el presente. REGLAMENTO REGULADOR DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REINCORPORACIÓN A LOS MISMOS ESTUDIOS Y DE TRASLADO DE EXPEDIENTE PARA CONTINUAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES, SEGÚN EL REAL DECRETO 1393/2007 DE

Más detalles

I. COMUNIDAD DE MADRID

I. COMUNIDAD DE MADRID Pág. 7 I. COMUNIDAD DE MADRID 2529 A) Disposiciones Generales Consejería de Educación ORDEN 2883/2008, de 6 de junio, por la que se regula la formación permanente del profesorado. La Ley Orgánica 2/2006,

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 11523 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2015, de la Dirección General de Personal Docente, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso

Más detalles

VII PREMIO UNI>PROYECTA AL MEJOR PROYECTO EMPRENDENDOR UNIVERSITARIO

VII PREMIO UNI>PROYECTA AL MEJOR PROYECTO EMPRENDENDOR UNIVERSITARIO VII PREMIO UNI>PROYECTA AL MEJOR PROYECTO EMPRENDENDOR UNIVERSITARIO 1. Objeto de la Convocatoria Portal Universia, S.A (en adelante, Universia), con CIF A-82726639 y domicilio social en Avda. de Cantabria

Más detalles

El servei assegurador de

El servei assegurador de El servei assegurador de No deixis que disminueixin els teus ingressos en cas de baixa per malaltia o accident. Contracta la nostra assegurança d incapacitat temporal extralaboral! Garanteix una indemnització

Más detalles

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN POR COMPENSACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ SUMARIO 1

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN POR COMPENSACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ SUMARIO 1 REGLAMENTO DE EVALUACIÓN POR COMPENSACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (Aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 4 de julio de 2003; BOUCA núm. 1. Modificado por Acuerdo del

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXXIII Núm. 104 2 de junio de 2014 14230 I.- DISPOCIONES GENERALES Consejería de Fomento Orden de 20/05/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se regula el Registro Autonómico de Certificados

Más detalles

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER EXPOSICIÓ DE MOTIUS La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats (LOU) i posteriorment la Llei Orgànica

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 6/2015, de 24 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del programa

Más detalles

ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACION TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACION TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES ESTATUTO DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACION TITULO PRELIMINAR DISPOSICIONES FUNDAMENTALES ARTÍCULO 1.- Los miembros del personal docente y de investigación son profesionales al servicio de la Universidad

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 112 VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 B.O.C.M. Núm. 96 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 36 ORDEN 605/2015, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación,

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales 27 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 79 página 27 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 8 de abril de 2015, por la que se convoca para

Más detalles

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 46932 Lunes 24 noviembre 2008 BOE núm. 283 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 18947 REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 155 de 6-VII-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejerías de Economía y Empleo y de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 24 de junio de 2015, de la Consejería de Educación,

Más detalles

Reglamento General de Examénes*

Reglamento General de Examénes* Reglamento General de Examénes* Capítulo I Disposiciones generales Artículo lo. El conocimiento de las asignaturas que se imparten en las facultades y escuelas de la Universidad Michoacana de San Nicolás

Más detalles

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997 14198 1997 09 08 DOGV - Núm. 3.073 DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA Els funcionaris docents que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen exercint el cimec de director o la funció d'assessor tecnicopedagogic

Más detalles