SERVEI DE RECURSOS HUMANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SERVEI DE RECURSOS HUMANS"

Transcripción

1 Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha de la resolución: Dades personals / Datos personales Cognoms i nom / Apellidos y nombre:... DNI... Lloc i data de naixement / Lugar y fecha de nacimiento:... Adreça / Dirección:... CP / CP:... Localitat / Localidad:... Província / Provincia:... Telèfon / Teléfono:... Adreça electrònica / Correo electrónico:... Subscripció al servei SMS/UJI / Suscripción al servicio SMS/UJI Sí de telèfon mòbil/ de teléfono móvil:... NO Si ocupeu una plaça docent a la Universitat / Si ocupa una plaza docente en la Universidad Facultat / Escola / Facultad / Escuela:... Departament / Departamento:... Àrea / Área: Sol licitud / Solicitud Sol licite: Solicito: Concursar a la plaça citada. Declare sota la meua responsabilitat que les dades expressades són certes. Concursar a la plaza indicada. Declaro bajo mi responsabilidad que los datos expresados son ciertos. (Firma) Castelló de la Plana,... d... de Les dades de caràcter personal que es faciliten en aquest formulari quedaran incloses en els fitxers de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer un ús distint d aquell per al qual van ser demanades. D acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de les dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició davant el Servei de Recursos Humans d aquesta universitat (Av. Sos Baynat, s/n, Castelló de la Plana. Tel.: , a/e: Los datos de carácter personal que se facilitan en este formulario quedarán incluidos en los ficheros de la Universitat Jaume I, que se compromete a no hacer un uso distinto de aquel para el que fueron solicitados. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Recursos Humanos de esta universidad (Avda. Sos Baynat, s/n, Castellón de la Plana. Tel.: , c/e: 1

2 A. Activitat professional extrauniversitària vinculada a l àrea de coneixement (fins a 35 punts) * Actividad profesional extrauniversitaria vinculada al área de conocimiento (hasta 35 puntos) * Activitat professional / Actividad profesional o Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es B. Expedient (fins a 20 punts) * / Expediente (hasta 20 puntos) * Expedient acadèmic (fins a 5 punts) Expediente académico (hasta 5 puntos) o Expedient acadèmic Expediente académico Altres títols universitaris Otros títulos universitarios Beques FPI i homologades Becas FPI u homologadas Estades en altres universitats o centres d investigació estrangers Estancias en otras universidades o centros de investigación extranjeros *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / *El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 2

3 Estudis de tercer cicle (fins a 5 punts) Estudios de tercer ciclo (hasta 5 puntos) Expedient de tercer cicle Expediente de tercer ciclo Treball d investigació Trabajo de investigación DEA DEA Títol de doctor/a (fins a 10 punts) Título de doctor/a (hasta 10 puntos) Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es C. Investigació (fins a 20 punts) * / Investigación (hasta 20 puntos) * o Articles Artículos Llibres Libros Capítols de llibre Capítulos de libro Comunicacions a congressos Comunicaciones a congresos *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 3

4 Participació en projectes d investigació Participación en proyectos de investigación Contractes d investigació Contratos de investigación Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es D. Docència universitària (fins a 10 punts) * / Docencia universitaria (hasta 10 puntos) * Centre Centro Període/Crèdits(hores) Periodo/Créditos (horas) o Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es E. Coneixements de valencià (fins a 5 punts) * / Conocimientos de valenciano (hasta 5 puntos) * Certificat Certificado o Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació./... * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 4

5 F. Coneixements d anglès (fins a 5 punts) * / Conocimientos de inglés (hasta 5 puntos) * Certificat Certificado o Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación G. Altres mèrits (fins a 5 punts) * / Otros méritos (hasta 5 puntos) * o Coneixements d altres llengües d interès científic Conocimientos de otras lenguas de interés científico Premis Premios Distincions honorífiques Distinciones honoríficas Activitat professional extrauniversitària Actividad profesional extrauniversitaria Informàtica Informática Innovació educativa Innovación educativa *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 5

6 Altres Otros Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación s s: s ha d aplicar el coeficient segons la relació al perfil de la plaça (queden exclosos d aquesta aplicació els apartats E, F i G). La determinació del coeficient ha d efectuar-se ponderant l adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats i de manera justificada. Regularització de puntuacions: quan una candidatura, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars dels apartats d investigació i docència universitària, supere el límit màxim establert per a aquest apartat, s ha de reduir proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins d aquest apartat general, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. Aquestes regularitzacions de puntuacions en cap cas s han d aplicar dins dels subapartats d un apartat general. Baremació de llengües: la baremació de mèrits en valencià, en anglès i en altres llengües s ha de realitzar tenint en compte les taules d equivalència de llengües aprovades a la Universitat Jaume I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia. s es: se aplicará el coeficiente según la relación al perfil de la plaza (quedan excluidos de esta aplicación los apartados E, F y G). La determinación del coeficiente se efectuará ponderando la adecuación al perfil de la plaza de cada uno de los apartados de méritos afectados y de manera justificada. Regularización de puntuaciones: cuando una candidatura, al sumar la puntuación correspondiente a los méritos particulares de los apartados de investigación y docencia universitaria, supere el límite máximo establecido para este apartado, se reducirá proporcionalmente la puntuación otorgada al resto de personas que participan en este apartado general, de manera que a quien obtenga la máxima puntuación le corresponda el límite superior. Estas regularizaciones de puntuaciones en ningún caso se aplicarán dentro de los subapartados de un apartado general. Baremación de lenguas: la baremación de méritos en valenciano, en inglés y en otras lenguas se realizará teniendo en cuenta las tablas de equivalencia de lenguas aprobadas en la Universitat Jaume I y publicadas por el Servicio de Lenguas y Terminología. 6

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

SERVEI DE RECURSOS HUMANS SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha

Más detalles

BAREMS PER A LA CONTRACTACIÓ D AJUDANT, PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR I ASSSOCIAT

BAREMS PER A LA CONTRACTACIÓ D AJUDANT, PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR I ASSSOCIAT BAREMS PER A LA CONTRACTACIÓ D AJUDANT, PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR I ASSSOCIAT DEPARTAMENT DE FÍSICA (Aprovat pel Consell de Departament el dia 4 de juny de 2012) Barems de les comissions de selecció de

Más detalles

BAREM AJUDANT DOCTOR (Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics)

BAREM AJUDANT DOCTOR (Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics) BAREM AJUDANT DOCTOR (Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics) (Aprovat en la reunió de Consell de Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia del dia 17 de març de 2014

Más detalles

BAREM AJUDANT DOCTOR (Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics)

BAREM AJUDANT DOCTOR (Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics) BAREM AJUDANT DOCTOR (Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics) (Aprovat en la reunió de Consell de Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia del dia 03 de maig de 2018

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

ANEXO I. PLAZAS 3 FACULTAD DE DERECHO Departamento: 65 Derecho Internacional "Adolfo Miaja de la Muela" Área: 155 Derecho Internacional Privado Plaza/s: 4082a Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Bases de la convocatoria

Bases de la convocatoria RESOLUCIÓN del Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid, de 12 de mayo de 2015 por la que se aprueba la convocatoria del Programa para Personal Investigador Predoctoral en Formación para el curso

Más detalles

Nombre y apellidos... Lugar y fecha de nacimiento, en...el... de...de 19... con domicilio en calle/plaza/... número... piso...

Nombre y apellidos... Lugar y fecha de nacimiento, en...el... de...de 19... con domicilio en calle/plaza/... número... piso... foto PROGRAMA DE BECAS AYUDAS EN ESTUDIOS INTERNACIONALES CONVOCADAS POR EL CONSEJO DE DIPLOMACIA PÚBLICA DE CATALUÑA Curso académico 2013-2014 Formulario de solicitud de la ayuda Con la colaboración de:

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté:

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: Nom i Cognoms Data Signatura L amunt signant declara que són certes les dades que figuren en aquest currículum, i assumirà, en cas contrari, les responsabilitats

Más detalles

ANEXO I. PLAZAS 1 FACULTAD DE FÍSICA Departamento: 175 Física Aplicada y Electromagnetismo Área: 385 Física Aplicada Plaza/s: 6084 Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas:

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7 Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7 Nom i cognoms / Nombre y apellidos: Amparo García Ramón Data / Fecha: 17 de noviembre de 2014 Firma / Firma: La persona

Más detalles

ANEXO I. Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos.

ANEXO I. Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos. ANEXO I Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Profesores Asociados en esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión,

Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Profesores Asociados en esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión, ANEXO III INSTANCIA-CURRÍCULUM ACADÉMICO Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Profesores Asociados en esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión, DATOS PERSONALES

Más detalles

Departament de Filosofia i Treball Social

Departament de Filosofia i Treball Social Departament de Filosofia i Treball Social Criteris específics de baremació Professor contractat doctor interí 1. EXPEDIENT ACADÈMIC (10) Expedient acadèmic (5) 1 punt Premi extraordinari grau Doctorat

Más detalles

CARGOS Y PERSONAL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA

CARGOS Y PERSONAL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya CARGOS Y PERSONAL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE CATALUÑA RESOLUCIÓN ECO/2898/2014, de 9 de

Más detalles

Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados

Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados Aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2005 1 En el artículo 16.3 de la Resolución de 11 de julio de 2003, de la Dirección

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

GUÍA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN

GUÍA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN GUÍA DE AYUDA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD Además de los datos personales, deben incluirse todos los méritos a evaluar en los diferentes apartados

Más detalles

SOLICITUD DE BECA DE COLABORACIÓN PARA EL CURSO 2010-2011

SOLICITUD DE BECA DE COLABORACIÓN PARA EL CURSO 2010-2011 Hoja 1 SOLICITUD DE BECA DE COLABORACIÓN PARA EL CURSO 2010-2011 ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL DORSO A DATOS PERSONALES PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

CONVOCATORIA DE CONTRATOS PREDOCTORALES PARA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 2015 (FPI UAM)

CONVOCATORIA DE CONTRATOS PREDOCTORALES PARA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 2015 (FPI UAM) CONVOCATORIA DE CONTRATOS PREDOCTORALES PARA FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR 2015 (FPI UAM) PONDERACIÓN DE LAS NOTAS MEDIAS DE LOS EXPEDIENTES Y CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE LOS CURRICULUM VITAE DE LAS

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE ** BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE ANDILLA EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA.

BASES PARA LA CONCESIÓN DE ** BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE ANDILLA EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. BASES PARA LA CONCESIÓN DE ** BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE ANDILLA EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. El objetivo primordial de las presentes bases tiene como

Más detalles

ANEXO II INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO PARA PLAZA DE ASOCIADO

ANEXO II INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO PARA PLAZA DE ASOCIADO Página 1 de 6 Nº de Orden de la plaza... ANEXO II INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO PARA PLAZA DE ASOCIADO SR. RECTOR MAGFCO.: Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Personal Docente e Investigador

Más detalles

ANEXO I. Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros.

ANEXO I. Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. ANEXO I Baremo para la valoración de méritos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros. Los aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos. I. Experiencia docente previa

Más detalles

XXIV Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero

XXIV Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero Becas Fundación Ramón Areces para Estudios de Postgrado XXIV Convocatoria para Ampliación de Estudios en el Extranjero Economía Derecho de la Unión Europea Curso 2010-2011 La Fundación Ramón Areces tiene

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS:

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS: Convocatoria de Beca Barcelona entre Antoni Gutiérrez-Rubí y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra para estudiantes del Máster en Comunicación Política y Corporativa Curso 2015-2016

Más detalles

BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE CIRUGÍA TORÁCICA EN EL EXTRANJERO

BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE CIRUGÍA TORÁCICA EN EL EXTRANJERO BECA SECT RICARDO LOZANO MONZÓN PARA ESTANCIAS EN CENTROS DE CIRUGÍA TORÁCICA EN EL EXTRANJERO La Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) convoca una Beca dirigida a sus socios para realizar una estancia

Más detalles

BASES Y SOLICITUD DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS IBEROSTAR PARA ALUMNOS DE LA ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB) BASES

BASES Y SOLICITUD DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS IBEROSTAR PARA ALUMNOS DE LA ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB) BASES BASES Y SOLICITUD DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS IBEROSTAR PARA ALUMNOS DE LA ESCOLA D'HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (EHIB) BASES Primera. Objeto de la convocatoria El Grupo Iberostar

Más detalles

(1) marque la casilla correspondiente para aquellos vocales que hayan participado a través de videoconferencia.

(1) marque la casilla correspondiente para aquellos vocales que hayan participado a través de videoconferencia. ACTA DE CONSTITUCIÓN Y RESOLUCIÓN CON BAREMO ( UNIVERSIDAD DE BURGOS TABL' ;!'! OflCrAL DIA - 7 JUL 20i5... ~ eaneo~~o: 22.63 - Nº de olazas: 4 Códiao RPT ICI LEN PA 023 ICI LEN PA 024 ICI LEN PA 025 ICI

Más detalles

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO EN EL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ATENDER VACANTES O SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2009

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Sanidad RESUELVO

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Sanidad RESUELVO Pág. 70 MARTES 4 DE NOVIEMBRE DE 2014 B.O.C.M. Núm. 262 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Sanidad 9 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Investigación,

Más detalles

Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'educació Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar 1

Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'educació Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar 1 Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'educació Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar 1 Criteris específics de baremació Professor ajudant doctor 1. Expedient acadèmic (inclosos

Más detalles

PROYECTO JOVENES DESEMPLEADOS PEON DE PLANTA DE RESIDUOS

PROYECTO JOVENES DESEMPLEADOS PEON DE PLANTA DE RESIDUOS PROYECTO JOVENES DESEMPLEADOS PEON DE PLANTA DE RESIDUOS Como nos conoció: Datos particulares del alumno NOMBRE: APELLIDO 1: APELLIDO 2: SEXO: M V F. NACIMIENTO: / / NIF: Nº SEG. SOCIAL(1): DOMICILIO:

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE GILET EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA.

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE GILET EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE GILET EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. BASE PRIMERA. OBJETO Y NÚMERO DE BECAS. El objeto de la

Más detalles

Convocatoria para la presentación de curriculum vitae del programa de apoyo empresarial a las mujeres paem -

Convocatoria para la presentación de curriculum vitae del programa de apoyo empresarial a las mujeres paem - Convocatoria para la presentación de curriculum vitae del programa de apoyo empresarial a las mujeres paem - SERVICIOS DE PROXIMIDAD PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA La Cámara de Oficial de Comercio e

Más detalles

AYUDAS FINANCIERAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS INTERNACIONALES

AYUDAS FINANCIERAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS INTERNACIONALES AYUDAS FINANCIERAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARES EN EMPRESAS INTERNACIONALES CURSO 2014/2015 CONVOCATORIA PROVISIONAL El Vicerrectorado de Relaciones Intenacionales y Extensión Universitaria de la Universidad

Más detalles

3 PLAZAS DE PROGRAMADORES TURNO LIBRE

3 PLAZAS DE PROGRAMADORES TURNO LIBRE FOTO CONVOCATORIA CONCURSO OPOSICION 3 PLAZAS DE PROGRAMADORES TURNO LIBRE INSTANCIA-PROG-08-TL APELLIDOS NOMBRE D.N.I. : SEXO: MINUSVÁLIDO: Si No FECHA NACIMIENTO: NACIONALIDAD: DOMICILIO: LOCALIDAD:

Más detalles

Fundación Universitaria Oriol Urquijo

Fundación Universitaria Oriol Urquijo Fundación Universitaria Oriol Urquijo PREGUNTAS FRECUENTES PARA LA SOLICITUD DE BECA: 1) Es preciso que los profesores universitarios que envían las cartas de recomendación sean de la Universidad donde

Más detalles

3.2: Junto a la solicitud ( Anexo I) deberá presentarse la siguiente documentación:

3.2: Junto a la solicitud ( Anexo I) deberá presentarse la siguiente documentación: BASES DE AYUDAS MUNICIPALES PARA ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS NO UNIVERSITARIOS CURSO 2015/16 1.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO El Ayuntamiento de l Alfàs del Pi convoca ayudas económicas con el fin de sufragar

Más detalles

SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS.

SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS. SOLICITUD PARA ARQUITECTOS QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE PROFESIONALES QUE INTEGREN LA BOLSA ARQUITECTOS ESPECIALISTAS. Mediante la presentación de este modelo se formaliza la solicitud para

Más detalles

Plaza del Ayuntamiento, 1 Teléf: 978 78 20 00 Fax: 978 78 23 71

Plaza del Ayuntamiento, 1 Teléf: 978 78 20 00 Fax: 978 78 23 71 BASES PARA LA CONCESIÓN DE 3 BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE ADEMUZ EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. BASE PRIMERA. OBJETO Y NÚMERO DE BECAS. El objeto de

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXII Núm. 170 3 de septiembre de 2013 23655 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Corrección de errores de la Orden de 26/08/2013, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de actividades

Más detalles

Verificado por el Consejo de Universidades Pendiente de autorización por la Comunidad Autónoma

Verificado por el Consejo de Universidades Pendiente de autorización por la Comunidad Autónoma PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS POR LA UNIVERSITAT JAUME I Verificado por el Consejo de Universidades Pendiente de autorización por la Comunidad Autónoma COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: José Antonio López

Más detalles

Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa Consejería de Educación, Cultura y Deportes INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROGRAMACIÓN EDUCATICA RELATIVAS A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE DIFERENTES APARTADOS DEL BAREMO DE MÉRITOS DE LOS CONCURSOS DE TRASLADOS DE

Más detalles

BASE QUINTA. MÉRITOS. Los méritos que se bareman a efectos de esta convocatoria son los siguientes:

BASE QUINTA. MÉRITOS. Los méritos que se bareman a efectos de esta convocatoria son los siguientes: BASES PARA LA CONCESIÓN DE * BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE ALFARA DEL PATRIARCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. El objetivo primordial de las presentes

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

REFERÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA:... REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA:... DATA DE LA CONVOCATÒRIA BOUA FECHA DE LA CONVOCATORIA BOUA...

REFERÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA:... REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA:... DATA DE LA CONVOCATÒRIA BOUA FECHA DE LA CONVOCATORIA BOUA... 1 MODEL DE CURRÍCULUM DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS EN ELS PROJECTES D'INVESTIGACIÓ MODELO DE CURRÍCULUM DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE PARA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

Más detalles

1. ENSEÑANZAS DE MÁSTER OFICIALES DEL CURSO 2015-2016

1. ENSEÑANZAS DE MÁSTER OFICIALES DEL CURSO 2015-2016 ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE MÁSTER CURSO 2015-2016 1. ENSEÑANZAS DE MÁSTER OFICIALES DEL CURSO 2015-2016 La relación de Másteres que se impartirán en los centros propios y adscritos

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE PETRÉS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA.

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE PETRÉS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE PETRÉS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. El objetivo primordial de las presentes bases tiene como

Más detalles

(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 07/11/2007. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesión de 28/03/2012)

(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 07/11/2007. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesión de 28/03/2012) (Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 07/11/2007. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesión de 28/03/2012) NORMATIVA DE CALIFICACIONES PARA ASIGNATURAS CURSADAS EN EL MARCO DE UN PROGRAMA

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

BECA DE POSTGRADO 2.011. Formación en Optometría Clínica

BECA DE POSTGRADO 2.011. Formación en Optometría Clínica BECA DE POSTGRADO 2.011 Formación en Optometría Clínica FUNDACION JORGE ALIÓ PARA LA PREVENCIÓN DE LA CEGUERA 1 BECA DE FORMACIÓN OPTOMÉTRICA POSTGRADO 2011 OBJETIVO La Beca de Postgrado de Formación Optométrica,

Más detalles

Solicitud de evaluación para la certificación como ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS CERTIFICADO (EDP) NIVEL D (IPMA)

Solicitud de evaluación para la certificación como ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS CERTIFICADO (EDP) NIVEL D (IPMA) Solicitud de evaluación para la certificación como ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS CERTIFICADO (EDP) NIVEL D (IPMA) 1. Definición del perfil de conocimiento y experiencia requeridos para la Certificación

Más detalles

NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER A LA UNIVERSITAT JAUME I

NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER A LA UNIVERSITAT JAUME I NORMATIVA SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER A LA UNIVERSITAT JAUME I (Acuerdo de Consejo de Gobierno núm. 8 de 23 de febrero de

Más detalles

MODELS EXPEDIENT: CASAP 1/14

MODELS EXPEDIENT: CASAP 1/14 MODELS EXPEDIENT: CASAP 1/14 SOL LICITUD D ADMISSIÓ DADES DEL LICITADOR Nom de la raó social Adreça CP Població DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT Nom i cognoms DOCUMENTACIÓ APORTADA Sobre A Documentació

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS PARA LA MATRÍCULA EN LOS MÁSTERES OFICIALES CURSO 2014-2015

CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS PARA LA MATRÍCULA EN LOS MÁSTERES OFICIALES CURSO 2014-2015 CONVOCATORIA DE AYUDAS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS PARA LA MATRÍCULA EN LOS MÁSTERES OFICIALES CURSO 2014-2015 Bases de la Convocatoria 1. Número y objeto de las ayudas Máximo de 40 ayudas para

Más detalles

AYUNTAIVIIBNTO DE ALBORACHE (VALENCIA) Avenida de la Música,32 C.P.46369 Teléfono: 962516002 Fax:96 250 81 58

AYUNTAIVIIBNTO DE ALBORACHE (VALENCIA) Avenida de la Música,32 C.P.46369 Teléfono: 962516002 Fax:96 250 81 58 AYUNTAIVIIBNTO DE ALBORACHE (VALENCIA) Avenida de la Música,32 C.P.46369 Teléfono: 962516002 Fax:96 250 81 58 BASES QUE REGIRAN LA CONCESIÓN DE LAS BECAS DE colaboración EDUCATIVA Y CULTURAL El Ayuntamiento

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE SECRETARÍA DE EXTENSIÓN BUENOS AIRES 1400 8300 NEUQUÉN TEL/FAX: (0299) 4490328 CONCURSO BECAS ALUMNOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE SECRETARÍA DE EXTENSIÓN BUENOS AIRES 1400 8300 NEUQUÉN TEL/FAX: (0299) 4490328 CONCURSO BECAS ALUMNOS UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE SECRETARÍA DE EXTENSIÓN BUENOS AIRES 1400 8300 NEUQUÉN TEL/FAX: (0299) 4490328 CONCURSO BECAS ALUMNOS Detalle de la Documentación Presentada Pág. 1 Pág. 2 Pág. 3 Pág. 4-5-6

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Normas de Admisión y Matriculación

Normas de Admisión y Matriculación Normas de Admisión y Matriculación Para tramitar la solicitud de Matrícula, se deberá aportar la siguiente documentación: 1. Entrega de la solicitud de admisión cumplimentada, adjuntando: - Fotocopia del

Más detalles

CONCESIÓN DE LICENCIAS POR PERMISO SABÁTICO PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

CONCESIÓN DE LICENCIAS POR PERMISO SABÁTICO PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 1 NORMATIVA SOBRE LA CONCESIÓN DE LICENCIAS POR PERMISO SABÁTICO PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR Objeto de la propuesta Entre los puntos esenciales sobre los que se apoya la docencia universitaria

Más detalles

FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TEXTO INTEGRADO DE LOS ACUERDOS DE 2006, 2009 y 2010)

FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TEXTO INTEGRADO DE LOS ACUERDOS DE 2006, 2009 y 2010) FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EXISTENTES EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TEXTO INTEGRADO DE LOS ACUERDOS DE 2006, 2009 y 2010) Acuerdo de 21 de diciembre de 2006, del Pleno de Tribunal

Más detalles

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA)

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) BASES PARA LA CONSTITUCION DE BOLSA DE EMPLEO DE PERSONAL EDUCATIVO INFANTIL PARA PRESTAR SERVICIO EN LA ESCUELA DE VERANO MUNICIPAL PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El objeto de la presente convocatoria

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL GRUPO CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA PARA LOS CURSOS 2015/2016 Y 2016/2017

CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL GRUPO CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA PARA LOS CURSOS 2015/2016 Y 2016/2017 CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL GRUPO CORAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA PARA LOS CURSOS 2015/2016 Y 2016/2017 Bases de la convocatoria El Vicerrectorado de Extensión

Más detalles

RESUELVE. Primero. Ámbito de aplicación y objeto:

RESUELVE. Primero. Ámbito de aplicación y objeto: RESOLUCIÓN DE 5 DE MAYO DE 2009, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA ALUMNOS QUE PRETENDAN ACCEDER A CURSAR SUS

Más detalles

IMPRESOS DE GRADOS. Impreso de datos personales y académicos Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA Impreso de datos estadísticos

IMPRESOS DE GRADOS. Impreso de datos personales y académicos Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA Impreso de datos estadísticos IMPRESOS DE GRADOS Impreso de datos personales y académicos Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA Impreso de datos estadísticos CENTRO:... CÓDIGO DEL PLAN:... ESTUDIOS DE GRADO EN:... N.I.F. o

Más detalles

FICHA DEL ALUMNO APELLIDOS:.. NOMBRE:.. D.N.I.:...TLF.:. SITUACIÓN LABORAL: Activo Labores del hogar Parado Jubilado

FICHA DEL ALUMNO APELLIDOS:.. NOMBRE:.. D.N.I.:...TLF.:. SITUACIÓN LABORAL: Activo Labores del hogar Parado Jubilado (A rellenar por el Centro) SENECA GRUPO CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE Mª ZAMBRANO CURSO 2015-2016 FICHA DEL ALUMNO DATOS PERSONALES APELLIDOS:.. NOMBRE:.. D.N.I.:...TLF.:. FOTO SITUACIÓN LABORAL: Activo

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ, PER MITJÀ DE NOMENAMENT INTERÍ, DEL LLOC DE CONDUCTOR D INSTAL LACIONS ESPECIALISTA EN INSTAL LACIONS HIPERBÀRIQUES SANITÀRIES LLOC DE TREBALL DENOMINACIÓ: conductor d instal

Más detalles

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Innovación Docente y Profesorado CRITERIOS GENERALES Y BAREMO PARA LA VALORACIÓN DEL MÉRITO Y LA CAPACIDAD EN LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO QUE SE CONVOQUEN EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

Más detalles

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACIÓN ADICIONAL INFORMACIÓN ADICIONAL Requisitos académicos para estudios de nivel no universitario. 7.1. Para obtener beca o ayuda en los estudios de Enseñanzas Medias es preciso para el curso 2011-2012 haber promocionado

Más detalles

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES DADES ADMINISTRATIVES / DATOS ADMINISTRATIVOS

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES DADES ADMINISTRATIVES / DATOS ADMINISTRATIVOS Registre d entrada SOL LICITUD PER PARTICIPAR EN EL CONCURS DE TRASLLATS DE PERSONAL ESTATUTARI SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE TRASLADOS DE PERSONAL ESTATUTARIO F.NAIXEMENT / F. NACIMIENTO

Más detalles

FORMULARIO DE POSTULACIÓN

FORMULARIO DE POSTULACIÓN FORMULARIO DE POSTULACIÓN Segundo Semestre 2015 Año Académico 2015 CARRERA QUE CURSA: UNIVERSIDAD DE DESTINO: COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (ORI 1 Rectorado) Nombre y Apellido Teléfono Correo electrónico

Más detalles

ADMISIÓN DE ALUMNOS DE 1ER. CURSO MANUAL PRÁCTICO DE SECRETARÍA

ADMISIÓN DE ALUMNOS DE 1ER. CURSO MANUAL PRÁCTICO DE SECRETARÍA ESCUNI ADMISIÓN DE ALUMNOS DE 1ER. CURSO MANUAL PRÁCTICO DE SECRETARÍA CURSO 2015/2016 ESCUNI ÍNDICE QUÉ ESTUDIOS SE PUEDEN CURSAR EN ESCUNI?... 1 QUIÉNES PUEDEN REALIZAR ESTUDIOS EN ESCUNI?... 2 CÓMO

Más detalles

ANEXO IV BAREMO PARA LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE AMPLIACIÓN DE LAS LISTAS DE EMPLEO

ANEXO IV BAREMO PARA LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE AMPLIACIÓN DE LAS LISTAS DE EMPLEO ANEXO IV BAREMO PARA LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE AMPLIACIÓN DE LAS LISTAS DE EMPLEO Las personas aspirantes no podrán alcanzar más de 10 puntos por la valoración de sus méritos. APARTADOS 1. EXPERIENCIA

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES TUTORES PROVISIONALES DEL CENTRO ASOCIADO MARÍA ZAMBRANO DE LA UNED EN MÁLAGA

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES TUTORES PROVISIONALES DEL CENTRO ASOCIADO MARÍA ZAMBRANO DE LA UNED EN MÁLAGA PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PROFESORES TUTORES PROVISIONALES DEL CENTRO ASOCIADO MARÍA ZAMBRANO DE LA UNED EN MÁLAGA 1.- Publicidad La convocatoria de las plazas de profesores tutores provisionales

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIV Núm. 235 1 de diciembre de 2015 33301 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Bienestar Social Orden de 25/11/2015, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden

Más detalles

Código seguro de verificación: VEFCMKJG-TM1WWnDL-VtZpgcoK-2Up0l1R+ Página 1 de 7

Código seguro de verificación: VEFCMKJG-TM1WWnDL-VtZpgcoK-2Up0l1R+ Página 1 de 7 Código seguro de verificación: VEFCMKJG-TM1WWnDL-VtZpgcoK-2Up0l1R+ Página 1 de 7 Código seguro de verificación: VEFCMKJG-TM1WWnDL-VtZpgcoK-2Up0l1R+ Página 2 de 7 Código seguro de verificación: VEFCMKJG-TM1WWnDL-VtZpgcoK-2Up0l1R+

Más detalles

-ANEXO I- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN CASTILLA-LA MANCHA

-ANEXO I- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN CASTILLA-LA MANCHA Nº Procedimiento UNIÓN EUROPEA 030535 Código SIACI SK2V -ANEXO I- SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN CASTILLA-LA MANCHA DATOS DE LA PERSONA

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LLOMBAI

AYUNTAMIENTO DE LLOMBAI BASES PARA LA CONCESIÓN DE CUATRO BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE LLOMBAI EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA. BASE PRIMERA. OBJETO Y NÚMERO DE BECAS. El objeto

Más detalles

7. Información de interés sobre la matrícula:

7. Información de interés sobre la matrícula: 7. Información de interés sobre la matrícula: Perfil de Ingreso Este Máster en Trastornos de la Comunicación: Neurociencia de la Audición y el Lenguaje está dirigido preferentemente a titulados universitarios

Más detalles

DOG Núm. 237 Lunes, 14 de diciembre de 2015 Pág. 46757

DOG Núm. 237 Lunes, 14 de diciembre de 2015 Pág. 46757 DOG Núm. 237 Lunes, 14 de diciembre de 2015 Pág. 46757 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2015 por la que se crea el fichero de datos de carácter

Más detalles

CONVOCATORIA DE 25 BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER- UNIVERSIDADES 2015-2016

CONVOCATORIA DE 25 BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER- UNIVERSIDADES 2015-2016 CONVOCATORIA DE 25 BECAS IBEROAMÉRICA. ESTUDIANTES DE GRADO. SANTANDER- UNIVERSIDADES 2015-2016 El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión Universitaria de la Universidad de Valladolid,

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN AÑO 2014 AREA DE MATERIALES

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN AÑO 2014 AREA DE MATERIALES 1 Fundación Domingo Martínez CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN AÑO 2014 AREA DE MATERIALES CONTENIDO Página 0. Preámbulo. 2 1. Candidatos. 2 2. Duración de la Ayuda a la Investigación. 3 3. Centro

Más detalles

La concesión del número concreto en cada una de las áreas queda supeditado al perfil de los solicitantes de esta convocatoria.

La concesión del número concreto en cada una de las áreas queda supeditado al perfil de los solicitantes de esta convocatoria. BASES PARA LA CONCESIÓN DE CUATRO BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE CHELVA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA LA DIPU TE BECA 2015. El objetivo primordial de las presentes bases

Más detalles

DATOS PERSONALES Primer Apellido Segundo Apellido Nombre. Datos de Contacto en España Dirección en España: calle/plaza Número Código Postal

DATOS PERSONALES Primer Apellido Segundo Apellido Nombre. Datos de Contacto en España Dirección en España: calle/plaza Número Código Postal FORMULARIO DE SOLICITUD DEL SERVICIO DE EXPEDICIÓN, RETIRADA, LEGALIZACIÓN Y ENVÍO DE TÍTULOS/CERTIFICADOS ACADÉMICOS (disponible sólo para estudiantes de universidades madrileñas) Rellene el formulario

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Sanidad

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Sanidad Pág. 37 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Sanidad HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN 8 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2015, de la Dirección-Gerencia del Hospital

Más detalles

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana

Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana L0127_N-TRAD_PF_ESP_ES Solicitud de subvención para la traducción de obras literarias y de pensamiento originales en lengua catalana Solicitud de subvención al Director del Institut Ramon Llull Editor

Más detalles

TITULO I.- ESTUDIANTES SOCRATES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA QUE CURSAN ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES EUROPEAS

TITULO I.- ESTUDIANTES SOCRATES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA QUE CURSAN ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES EUROPEAS Reglamento del Programa Sócrates/Erasmus de la Universidad de Salamanca (Aprobado en Junta de Gobierno del 24 de Abril de 1997) (Modificado en Junta de Gobierno de 31 de Enero de 2000) (Modificado en Junta

Más detalles

COMISIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO

COMISIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO COMISIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO BECAS DE APOYO A DOCENTES PARA ESTUDIOS DE POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA 2013 La Comisión Académica de Posgrado (CAP) de la Universidad de la República otorgará

Más detalles

MODELO DE SOLICITUD (ANEXO 1)

MODELO DE SOLICITUD (ANEXO 1) MODELO DE SOLICITUD (ANEXO 1) 1.- Datos del representante o interesado: NIF/NIE:... Nombre y Apellidos:... Teléfono Fijo: Teléfono Móvil:... Correo Electrónico:... Fax:. Cargo:... 2.- Datos de la empresa:

Más detalles

REGLAMENTO PARA LA PROVISION DE CARGOS DOCENTES DE GRADO 3 DE LA ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA.

REGLAMENTO PARA LA PROVISION DE CARGOS DOCENTES DE GRADO 3 DE LA ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA. UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA FACULTAD DE MEDICINA SECCION CONCURSOS. REGLAMENTO PARA LA PROVISION DE CARGOS DOCENTES DE GRADO 3 DE LA ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA. Art. 1 En el concurso de méritos para

Más detalles

COLONIAS DE VERANO GRIC i GROC

COLONIAS DE VERANO GRIC i GROC ENTRADA: A rellenar por la Administración Día: Hora: Nº: COLONIAS DE VERANO GRIC i GROC DATOS DEL NIÑO : APELLIDOS: PRE- INSCRIPCIÓN 2015 NOMBRE: Fecha Nacimiento: / / Edad: años Domicilio (C/Pz./Avda.)

Más detalles