SERVEI DE RECURSOS HUMANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SERVEI DE RECURSOS HUMANS"

Transcripción

1 Codi núm. / Código nº:.. 1. Dades de la plaça convocada a concurs / Datos de la plaza convocada a concurso Àrea / Área:... Perfil / Perfil:... Departament / Departamento:... Data de la resolució / Fecha de la resolución: Dades personals / Datos personales Cognoms i nom / Apellidos y nombre:... DNI... Lloc i data de naixement / Lugar y fecha de nacimiento:... Adreça / Dirección:... CP / CP:... Localitat / Localidad:... Província / Provincia:... Telèfon / Teléfono:... Adreça electrònica / Correo electrónico:... Subscripció al servei SMS/UJI / Suscripción al servicio SMS/UJI Sí de telèfon mòbil/ de teléfono móvil:... NO Si ocupeu una plaça docent a la Universitat / Si ocupa una plaza docente en la Universidad Facultat / Escola / Facultad / Escuela:... Departament / Departamento:... Àrea / Área: Sol licitud / Solicitud Sol licite: Solicito: Concursar a la plaça citada. Declare sota la meua responsabilitat que les dades expressades són certes. Concursar a la plaza indicada. Declaro bajo mi responsabilidad que los datos expresados son ciertos. (Firma) Castelló de la Plana,... d... de Les dades de caràcter personal que es faciliten en aquest formulari quedaran incloses en els fitxers de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer un ús distint d aquell per al qual van ser demanades. D acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de les dades de caràcter personal, podeu exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició davant el Servei de Recursos Humans d aquesta universitat (Av. Sos Baynat, s/n, Castelló de la Plana. Tel.: , a/e: Los datos de carácter personal que se facilitan en este formulario quedarán incluidos en los ficheros de la Universitat Jaume I, que se compromete a no hacer un uso distinto de aquel para el que fueron solicitados. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de los Datos de Carácter Personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Servicio de Recursos Humanos de esta universidad (Avda. Sos Baynat, s/n, Castellón de la Plana. Tel.: , c/e: 1

2 A. Activitat professional extrauniversitària vinculada a l àrea de coneixement (fins a 35 punts) * Actividad profesional extrauniversitaria vinculada al área de conocimiento (hasta 35 puntos) * Activitat professional / Actividad profesional o Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es B. Expedient (fins a 20 punts) * / Expediente (hasta 20 puntos) * Expedient acadèmic (fins a 5 punts) Expediente académico (hasta 5 puntos) o Expedient acadèmic Expediente académico Altres títols universitaris Otros títulos universitarios Beques FPI i homologades Becas FPI u homologadas Estades en altres universitats o centres d investigació estrangers Estancias en otras universidades o centros de investigación extranjeros *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / *El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 2

3 Estudis de tercer cicle (fins a 5 punts) Estudios de tercer ciclo (hasta 5 puntos) Expedient de tercer cicle Expediente de tercer ciclo Treball d investigació Trabajo de investigación DEA DEA Títol de doctor/a (fins a 10 punts) Título de doctor/a (hasta 10 puntos) Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es C. Investigació (fins a 20 punts) * / Investigación (hasta 20 puntos) * o Articles Artículos Llibres Libros Capítols de llibre Capítulos de libro Comunicacions a congressos Comunicaciones a congresos *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 3

4 Participació en projectes d investigació Participación en proyectos de investigación Contractes d investigació Contratos de investigación Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es D. Docència universitària (fins a 10 punts) * / Docencia universitaria (hasta 10 puntos) * Centre Centro Període/Crèdits(hores) Periodo/Créditos (horas) o Comentaris de la comissió de contractació. Justificació de coeficients s Comentarios de la comisión de contratación. Justificación de coeficientes es E. Coneixements de valencià (fins a 5 punts) * / Conocimientos de valenciano (hasta 5 puntos) * Certificat Certificado o Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació./... * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 4

5 F. Coneixements d anglès (fins a 5 punts) * / Conocimientos de inglés (hasta 5 puntos) * Certificat Certificado o Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación G. Altres mèrits (fins a 5 punts) * / Otros méritos (hasta 5 puntos) * o Coneixements d altres llengües d interès científic Conocimientos de otras lenguas de interés científico Premis Premios Distincions honorífiques Distinciones honoríficas Activitat professional extrauniversitària Actividad profesional extrauniversitaria Informàtica Informática Innovació educativa Innovación educativa *L àrea ombrejada l ha d emplenar la comissió de contractació. / * El área sombreada la rellenará la comisión de contratación. 5

6 Altres Otros Comentaris de la comissió de contractació Comentarios de la comisión de contratación s s: s ha d aplicar el coeficient segons la relació al perfil de la plaça (queden exclosos d aquesta aplicació els apartats E, F i G). La determinació del coeficient ha d efectuar-se ponderant l adequació al perfil de la plaça de cadascun dels apartats de mèrits afectats i de manera justificada. Regularització de puntuacions: quan una candidatura, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars dels apartats d investigació i docència universitària, supere el límit màxim establert per a aquest apartat, s ha de reduir proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins d aquest apartat general, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. Aquestes regularitzacions de puntuacions en cap cas s han d aplicar dins dels subapartats d un apartat general. Baremació de llengües: la baremació de mèrits en valencià, en anglès i en altres llengües s ha de realitzar tenint en compte les taules d equivalència de llengües aprovades a la Universitat Jaume I i publicades pel Servei de Llengües i Terminologia. s es: se aplicará el coeficiente según la relación al perfil de la plaza (quedan excluidos de esta aplicación los apartados E, F y G). La determinación del coeficiente se efectuará ponderando la adecuación al perfil de la plaza de cada uno de los apartados de méritos afectados y de manera justificada. Regularización de puntuaciones: cuando una candidatura, al sumar la puntuación correspondiente a los méritos particulares de los apartados de investigación y docencia universitaria, supere el límite máximo establecido para este apartado, se reducirá proporcionalmente la puntuación otorgada al resto de personas que participan en este apartado general, de manera que a quien obtenga la máxima puntuación le corresponda el límite superior. Estas regularizaciones de puntuaciones en ningún caso se aplicarán dentro de los subapartados de un apartado general. Baremación de lenguas: la baremación de méritos en valenciano, en inglés y en otras lenguas se realizará teniendo en cuenta las tablas de equivalencia de lenguas aprobadas en la Universitat Jaume I y publicadas por el Servicio de Lenguas y Terminología. 6

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm.

ANNEX II / ANEXO II. Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. de la plaça núm. de la plaza núm. ANNEX II / ANEXO II Valoració individual de la Comissió núm. Valoración individual de la Comisión núm. 8.1 de la plaça núm. de la plaza núm. DC02950 Categoria: Categoría: PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA LOU PROFESOR/A

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7 Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté / Número de páginas que contiene: 7 Nom i cognoms / Nombre y apellidos: Amparo García Ramón Data / Fecha: 17 de noviembre de 2014 Firma / Firma: La persona

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat

DNI, NIE, PASAPORTE/ PASSAPORT Hombre/Home Mujer/Dona. Lugar de nacimiento / Lloc de naixement Fecha de nacimiento / Data de naixement Edad / Edat AÑO CONVOCATORIA/ ANY DE CONVOCATÒRIA: 2015 / 2016 ANEXO I / ANNEX I INSTANCIA SOLICITUD DE / INSTÀNCIA DE SOL LICITUD AYUDA COMPLEMENTARIA A BECA ERASMUS + / AJUDA COMPLEMENTÀRIA A BECA ERASMUS+ 1. DATOS

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos

PERIODITZACIÓ. Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos CURS 2014-2015 PERIODITZACIÓ Taller d oratòria: habilitats, estratègies i recursos - Del 03 de març al 19 de maig de 2015 - Dimarts de 16:30 a 20:30h -10 sessions (40 hores) Març: 3, 10, 17, 24 i 31 Abril:

Más detalles

Segona. Requisits generals i específics 2.1. Requisits generals. a) Tindre complits 16 anys i no superar l edat màxima de jubilació

Segona. Requisits generals i específics 2.1. Requisits generals. a) Tindre complits 16 anys i no superar l edat màxima de jubilació Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2015, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Vista la proposta del director general de l AVAP, resolc:

Vista la proposta del director general de l AVAP, resolc: Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2008, del president de l Agència Valenciana d Avaluació i Prospectiva, per la qual es modifica la convocatòria, corresponent a l any 2008, d avaluació

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL ALICANTE 17158 BASES CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE TRES BECAS DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS PARA DIPLOMADOS O GRADUADOS EN RRLL Por Acuerdo de la Junta de

Más detalles

ANEXO II INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO PARA PLAZA DE ASOCIADO

ANEXO II INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO PARA PLAZA DE ASOCIADO Página 1 de 6 Nº de Orden de la plaza... ANEXO II INSTANCIA CURRICULUM ACADÉMICO PARA PLAZA DE ASOCIADO SR. RECTOR MAGFCO.: Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Personal Docente e Investigador

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA 12 Excelentísima Diputación Provincial de Valencia Area de Cultura Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre convocatoria y bases de ayudas a proyectos artísticos. ANUNCIO La

Más detalles

Convocatòria número 9

Convocatòria número 9 Universitat de València RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2008, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de personal docent contractat de

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

NÚM. AFILIACIÓ SS / Nº AFILIACIÓN S.S. DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) Ajuntament d'ajuntaments SOL LICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL PER L'OCUPACIÓ HOTELERA I EL TURISME SOCIAL SOLICITUD DEL PROGRAMA PROVINCIAL POR EL EMPLEO HOTELERO Y EL TURISMO SOCIAL A DADES DE LA PERSONA

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE BARCELONA DOCUMENT COL LEGIAL Casp, 130 08013 Barcelona SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO Sol licitud número: Solicitud número: Registrat número: Registrado número: N.I.F.: Adreça: Dirección: C.Postal:

Más detalles

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO EN EL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ATENDER VACANTES O SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2009

Más detalles

Bases de la convocatoria

Bases de la convocatoria RESOLUCIÓN del Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid, de 12 de mayo de 2015 por la que se aprueba la convocatoria del Programa para Personal Investigador Predoctoral en Formación para el curso

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

DATOS PERSONALES FORMACIÓN ACADÉMICA

DATOS PERSONALES FORMACIÓN ACADÉMICA 1 DATOS PERSONALES Maribel de la Cerda Toledo DNI: 46775899V Facultat de Pedagogia. Departament de Teoria i Història de l Educació Edifici de Llevant 3ª planta, Passeig Vall d Hebron 171 08035 Barcelona

Más detalles

Universitat Jaume I Universitat Jaume I

Universitat Jaume I Universitat Jaume I Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2016, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps

Más detalles

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene

Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene Curriculum vitae Nombre de pàgines que conté: / Número de páginas que contiene Nom i Cognoms / Nombre y Apellidos: Mª Dolores Royo Cuenca Data /Fecha: 7-10-04 Firma L amunt signant declara que són certes

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

València, 11 de gener de 2016. El rector, p. d. f. (R 15.12.2015), la vicerectora d Estudis de Grau i Política Lingüística: Isabel Vázquez Navarro.

València, 11 de gener de 2016. El rector, p. d. f. (R 15.12.2015), la vicerectora d Estudis de Grau i Política Lingüística: Isabel Vázquez Navarro. Universitat de València RESOLUCIÓ d 11 de gener de 2016, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es rectifica la publicació dels annexos de la Resolució de 18 de desembre de 2015, del Rectorat

Más detalles

Universitat Jaume I Universitat Jaume I

Universitat Jaume I Universitat Jaume I Universitat Jaume I RESOLUCIÓ de 2 de setembre de 2014, del Rectorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca concurs públic per a cobrir places de personal docent contractat a temps

Más detalles

Universitat Politècnica de València Universidad Politécnica de Valencia

Universitat Politècnica de València Universidad Politécnica de Valencia Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 17 de febrer de 2009, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la constitució de borses de treball, per

Más detalles

ANEXO I. PLAZAS 3 FACULTAD DE DERECHO Departamento: 65 Derecho Internacional "Adolfo Miaja de la Muela" Área: 155 Derecho Internacional Privado Plaza/s: 4082a Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación

Más detalles

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL

SR. PRESIDENT DEL COL LEGI OFICIAL D AGENTS COMERCIALS DE SABADELL SR. PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES COMERCIALES DE SABADELL DOCUMENT COL LEGIAL Calassanç Duran, 144 bxs. Esquerra 08203 Sabadell SOL LICITUD D INGRÉS / SOLICITUD DE INGRESO 1 Sol licitud número: Solicitud número: DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES Registrat número:

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE CUATRO BECAS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA 2015, POR EL AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR

BASES PARA LA CONCESIÓN DE CUATRO BECAS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA 2015, POR EL AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR BASES PARA LA CONCESIÓN DE CUATRO BECAS DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA 2015, POR EL AYUNTAMIENTO DE MIRAMAR El objetivo primordial de las presentes bases tiene como finalidad la

Más detalles

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES/AS PARA LA ESCOLA D ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES 2016 DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES/AS PARA LA ESCOLA D ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES 2016 DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MONITORES/AS PARA LA ESCOLA D ESTIU DELS XIQUETS I XIQUETES 2016 DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ La Fundació General de la Universitat Jaume I convoca una

Más detalles

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14

02/12/14 03/12/14 04/12/14 05/12/14 09/12/14 CURSO : REDES SOCIALES PARA GESTIONAR LA MARCA PERSONAL DURACIÓN: 25 horas CERTIFICACIÓN: Acción formativa reconocida según Resolución de 24 de julio de 2014 de la Dirección General de Innovación, Ordenación

Más detalles

El artículo 8.1 de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat. Valenciana, de Policías Locales y Coordinación de Policías Locales,

El artículo 8.1 de la Ley 6/1999, de 19 de abril, de la Generalitat. Valenciana, de Policías Locales y Coordinación de Policías Locales, ORDE de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, per la qual s aprova el barem general per a la valoració dels mèrits en els concursos oposició convocats

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

ANEXO I. PLAZAS 1 FACULTAD DE FÍSICA Departamento: 175 Física Aplicada y Electromagnetismo Área: 385 Física Aplicada Plaza/s: 6084 Categoría: Profesor/a asociado/a Dedicación 6 + 6 horas Nº de plazas:

Más detalles

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Bases generales para la selección de personal directivo, docente y de apoyo de TALLER DE EMPLEO ACTUACIONES Y MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 2015 AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN D ALACANT Plaza de España,

Más detalles

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA.

SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LABORAL EN ALZIRA. SOL LICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AJUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓ LAORAL EN ALZIRA. SOLICITUD PROGRAMA FORMAPLUS AYUDA MUNICIPAL A LA INSERCIÓN LAORAL EN ALZIRA. A DADES DEL SOL LICITANT/ DATOS DEL SOLICITANTE

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

ACUERDA ACORDA DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES

ACUERDA ACORDA DISPOSICIONS FINALS DISPOSICIONES FINALES Acadèmia Valenciana de la Llengua RESOLUCIÓ de 14 d abril del 2014, de la Presidència de l Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l Acord d 11 d abril del 2014, del Ple de l Acadèmia

Más detalles

DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD ORDEN SLT/337/2013, de 20 de diciembre, por la que se regula el procedimiento para la acreditación de tutores de especialistas

Más detalles

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA

Categoria: DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA PER COBRIR PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA PROFESSIONAL DE DIPLOMAT/DA SANITARI/ÀRIA D INFERMERIA (SUBGRUP A2) D ATENCIÓ PRIMÀRIA. (Núm. de registre

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Hacer oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de acuerdo con las siguientes bases.

Hacer oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de acuerdo con las siguientes bases. Universitat de València RESOLUCIÓ de 20 de novembre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça de tècnic superior de suport a la investigació d aquest organisme

Más detalles

Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Profesores Asociados en esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión,

Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Profesores Asociados en esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión, ANEXO III INSTANCIA-CURRÍCULUM ACADÉMICO Convocadas a Concurso Público de Méritos plazas de Profesores Asociados en esta Universidad, solicito ser admitido como aspirante para su provisión, DATOS PERSONALES

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8)

GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) GESTIÓ DE LES TAXES EN CENTRES PRIVATS CONCERTATS (en castellano más adelante, pág. 5 a 8) Els centres privats concertats no tenen capacitat per a generar els impresos de taxes (046) acadèmiques. No obstant

Más detalles

Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados

Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados Baremo a emplear en los procesos de selección de los profesores contratados Aprobado en Consejo de Gobierno de 27 de enero de 2005 1 En el artículo 16.3 de la Resolución de 11 de julio de 2003, de la Dirección

Más detalles

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca

Curriculum Vitae. Dades personals. Idiomes. G.141 2010_Aca_ca Curriculum Vitae Dades personals Nom Miquel Nacionalitat Española Cognoms Martínez Martin Formació acadèmica (Titulació, any i institució) Doctor en Filosofia i Ciències de l'educació. 1980. Universitat

Más detalles

EBS. Nombre página. Última actualización 20.04.09

EBS. Nombre página. Última actualización 20.04.09 grup banc sabadell PRODUCTOS FINANCIEROS A LOS COLECTIVOS - Oferta para empleados Grupo BS y Oferta Empleados empresas del Grupo BS, Jubilados y Prejubilados. Nombre página EBS Última actualización 20.04.09

Más detalles

Any XXXVIII Dijous, 18 de desembre de 2015 / Jueves, 18 de diciembre de 2015 Núm. 7681

Any XXXVIII Dijous, 18 de desembre de 2015 / Jueves, 18 de diciembre de 2015 Núm. 7681 Any XXXVIII Dijous, 18 de desembre de 2015 / Jueves, 18 de diciembre de 2015 Núm. 7681 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CÀRREC INTERN UA-SGE-CI-01-VE Exercici econòmic: s'indicarà l'exercici econòmic corrent. 1. Identificació de l'expedient Apartat A. Dades identificatives

Más detalles

VIA DE COMUNICACIÓ PREFERIDA PER A LES COMUNICACIONS AMB ADEIT VÍA DE COMUNICACIÓN PREFERIDA PARA LAS COMUNICACIONES CON ADEIT

VIA DE COMUNICACIÓ PREFERIDA PER A LES COMUNICACIONS AMB ADEIT VÍA DE COMUNICACIÓN PREFERIDA PARA LAS COMUNICACIONES CON ADEIT CURSOS DE POSTGRAU I D ESPECIALITZACIÓ CURSOS DE POSTGRADO Y DE ESPECIALIZACIÓN Sol.licitud de Preinscripció Solicitud de Preinscripción Codi Curs / Código Curso: NIF: Passaport / Pasaporte T - * MÀSTER

Más detalles

d Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de personal laboral fix com personal investigador doctor que

d Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de personal laboral fix com personal investigador doctor que Universitat d Alacant RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2015, de la Universitat d Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de personal laboral fix com personal investigador doctor. [2015/9375]

Más detalles

Universitat de València Universitat de València

Universitat de València Universitat de València Universitat de València RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2016, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador no doctor d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

Universitat de València Universitat de València

Universitat de València Universitat de València Universitat de València RESOLUCIÓ de 26 d octubre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça de tècnic superior de suport a la investigació d aquest organisme

Más detalles

Nombre y apellidos... Lugar y fecha de nacimiento, en...el... de...de 19... con domicilio en calle/plaza/... número... piso...

Nombre y apellidos... Lugar y fecha de nacimiento, en...el... de...de 19... con domicilio en calle/plaza/... número... piso... foto PROGRAMA DE BECAS AYUDAS EN ESTUDIOS INTERNACIONALES CONVOCADAS POR EL CONSEJO DE DIPLOMACIA PÚBLICA DE CATALUÑA Curso académico 2013-2014 Formulario de solicitud de la ayuda Con la colaboración de:

Más detalles

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el curs de diplomat de Sanitat. [2011/11877]

RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el curs de diplomat de Sanitat. [2011/11877] Conselleria de Sanitat RESOLUCIÓ de 29 de setembre de 2011, del conseller de Sanitat, per la qual convoca el curs de diplomat de Sanitat. [2011/11877] Conselleria de Sanidad RESOLUCIÓN de 29 de septiembre

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

CONVENIO DE SUBVENCIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS

CONVENIO DE SUBVENCIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA ESTUDIOS Aquest document l ha d emplenar i signar l estudiant (no la universitat de destí), abans de l estada. Només cal emplenar els apartats marcats de color blau. CONVENIO DE SUBVENCIÓN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

Más detalles

Universitat de València Universitat de València

Universitat de València Universitat de València Universitat de València RESOLUCIÓ de 4 d abril de 2011, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça de tècnic mitjà de suport a la investigació d aquest organisme amb

Más detalles

================ Ref. Queja nº 1412582 ================ Asunto: Certificados de Valenciano de la Universidad Politécnica de Valencia.

================ Ref. Queja nº 1412582 ================ Asunto: Certificados de Valenciano de la Universidad Politécnica de Valencia. "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)". Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH "Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)".

Más detalles

CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO. Nombre: Doctora ROSA SOS PEÑA

CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO. Nombre: Doctora ROSA SOS PEÑA CURRÍCULUM VITE CTULIZDO Nombre: Doctora ROS SOS PEÑ Fecha: 13.03.2014 1 NEXO III Currículum vitae Número de hojas que contiene 7 Nombre:Rosa Sos Peña Fecha: 12-3-2014 Firma: La persona arriba firmante

Más detalles

CAMPAÑA DE ACTIVIDADES COMARCALES - 2012

CAMPAÑA DE ACTIVIDADES COMARCALES - 2012 CAMPAÑA DE ACTIVIDADES COMARCALES - 2012 Como ya se comentó en la reunión del Consejo Intercomarcal de la FSMCV celebrada en Muro (Alicante) el pasado 23 de septiembre, y que posteriormente se ha ido trasladando

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Universitat de València Universitat de València

Universitat de València Universitat de València Universitat de València RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor júnior d aquest organisme amb contracte

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III

BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III BASES PROMOCION Online Community CaixaEmpresas III La entidad financiera CaixaBank, S.A., en adelante "la Caixa", realizará una promoción dirigida a clientes, personas físicas y jurídicas, con residencia

Más detalles

AYUNTAIVIIBNTO DE ALBORACHE (VALENCIA) Avenida de la Música,32 C.P.46369 Teléfono: 962516002 Fax:96 250 81 58

AYUNTAIVIIBNTO DE ALBORACHE (VALENCIA) Avenida de la Música,32 C.P.46369 Teléfono: 962516002 Fax:96 250 81 58 AYUNTAIVIIBNTO DE ALBORACHE (VALENCIA) Avenida de la Música,32 C.P.46369 Teléfono: 962516002 Fax:96 250 81 58 BASES QUE REGIRAN LA CONCESIÓN DE LAS BECAS DE colaboración EDUCATIVA Y CULTURAL El Ayuntamiento

Más detalles

CURRICULUM VITAE TÍTOLS ACADÈMICS

CURRICULUM VITAE TÍTOLS ACADÈMICS CURRICULUM VITAE TÍTOLS ACADÈMICS LLICENCIATURA EN DRET per la Universitat de València, 1991 LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA I HISTÒRIA, especialitat en HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA, per la Universitat de València,

Más detalles

Fer l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor júnior d acord amb les bases següents.

Fer l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor júnior d acord amb les bases següents. Universitat de València RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor júnior d aquest organisme amb contracte laboral

Más detalles

MECANISMES D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL AL GRAU DE TREBALL SOCIAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

MECANISMES D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL AL GRAU DE TREBALL SOCIAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS MECANISMES D'ADAPTACIÓ DE LA DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL AL GRAU DE TREBALL SOCIAL UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de les Illes Balears, atesa l'adequació

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria.

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria. Universitat de València RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2012, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna,

Más detalles

DOSSIER CCAA VALENCIA

DOSSIER CCAA VALENCIA DOSSIER CCAA VALENCIA Cursos gratuitos 2011 ÁREA 1: INFORMÁTICA Ofimática de Usuario/Ofimática en General.. Mixta (90 h): Presencial (23 h) + Distancia (67 h) MÓDULO 1. PROCESADOR DE TEXTO. MÓDULO 2. BASE

Más detalles

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015

Beques Daniel Bravo. per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica. Bases convocatòria 2015 Beques Daniel Bravo per a estades curtes a l'estranger d'investigació biomèdica Bases convocatòria 2015 Objectiu Beneficiaris La Fundació Privada Daniel Bravo Andreu presenta la convocatòria 2015 de les

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

10ª edición Bases del Concurso

10ª edición Bases del Concurso 10ª edición Bases del Concurso - 1 - ÍNDICE 1. CreaEmpresa... pág. 3 1.1. Objetivos... pág. 3 1.2. Cronograma... pág. 3 1.3. Bases... pág. 4 1.4. Recomendación para la realización de los proyectos... pág.

Más detalles

CASO PRÁCTICO QUÉ HACER CON LA MATRICULACIÓN DE UN ALUMNO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CUÁNDO SE TRASLADA DE COMUNIDAD AUTÓNOMA?

CASO PRÁCTICO QUÉ HACER CON LA MATRICULACIÓN DE UN ALUMNO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CUÁNDO SE TRASLADA DE COMUNIDAD AUTÓNOMA? CASO PRÁCTICO QUÉ HACER CON LA MATRICULACIÓN DE UN ALUMNO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CUÁNDO SE TRASLADA DE COMUNIDAD AUTÓNOMA? Mariano García Andreu Inspector de Educación de la Dirección Territorial de

Más detalles

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ d 1 febrer de 2016, del rector, per la qual es convoca concurs per a la provisió de lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector administració especial,

Más detalles

15-384» [2015/9289] Fer l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor júnior d acord amb les bases següents.

15-384» [2015/9289] Fer l oferta pública d una plaça d investigador/a doctor júnior d acord amb les bases següents. Universitat de València RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2015, de la Universitat de València, per la qual es fa l oferta pública d una plaça d investigador doctor junior d aquest organisme amb contracte

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles