Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 107/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs [2013/7938] Consellería de Educación, Cultura y Deporte DECRETO 107/2013, de 26 de julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso [2013/7938] Preàmbul L article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, en la redacció feta pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d abril, de Mesures Urgents de Racionalització del Gasto Públic en l Àmbit Educatiu, establix: «b) Els ingressos pels preus públics per servicis acadèmics i la resta de drets que s establisquen legalment. En el cas d estudis conduents a l obtenció de títols de caràcter oficial i de validesa en tot del territori nacional, els preus públics i els drets els fixarà la comunitat autònoma, dins dels límits que establisca la Conferència General de Política Universitària, que estaran relacionats amb els costos de prestació del servici, en els termes següents: 1r. Ensenyances de grau: els preus públics cobriran entre el 15 per 100 i el 25 per 100 dels costos en primera matrícula; entre el 30 per 100 i el 40 per 100 dels costos en segona matrícula; entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos en la tercera matrícula; i entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a partir de la quarta matrícula. 2n. Ensenyances de màster que habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya: els preus públics cobriran entre el 15 per 100 i el 25 per 100 dels costos en primera matrícula; entre el 30 per 100 i el 40 per 100 dels costos en segona matrícula; entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos en la tercera matrícula; i entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a partir de la quarta matrícula. 3r. Ensenyances de màster no compreses en el número anterior: els preus públics cobriran entre el 40 per 100 i el 50 per 100 dels costos en primera matrícula; i entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos a partir de la segona matrícula». El títol V, capítol VI del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, regula les taxes per servicis acadèmics universitaris. L article 150, apartat dos, establix que, sense perjuí del que disposa els articles 2, apartat tres, i 5 d esta llei, i als efectes de l aplicació del quadro de tarifes de l apartat u anterior, el Consell podrà fixar anualment els seus imports, dins dels límits assenyalats a este efecte per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir-hi noves titulacions o servicis universitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà de la present taxa. Així mateix, el Consell podrà modificar anualment els increments aplicables en el cas de segona, tercera i posteriors matrícules. En este context normatiu, este decret fixa els imports que han de satisfer els alumnes per la prestació del servici públic de l ensenyança universitària, dins dels límits establits per acord de 25 de juny de 2013, de la Conferència General de Política Universitària, de conformitat amb l article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats. El Consell, oïdes les universitats, establix per als estudiants estrangers el mateix import que per als nacionals, de conformitat amb l annex d este decret. En virtut d això, fent ús de l autorització atorgada per l article 150. dos del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, vist l acord adoptat per la Conferència General de Política Universitària, en la sessió de 25 de juny de 2013, comunicat al Ple del Consell Valencià d Universitats i de Formació Superior de 18 de juliol de 2013, a proposta de la consellera d Educació, Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 de juliol de 2013, DECRETE Article 1. De les tarifes 1. Les tarifes aplicables per a la determinació de la taxa per servicis acadèmics universitaris que es presten en el curs seran les establides en el quadro de tarifes que figura en l annex d este decret. Preámbulo El artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, establece: «b) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo del territorio nacional, los precios públicos y derechos los fijará la comunidad autónoma, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio, en los siguientes términos: 1.º. Enseñanzas de grado: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. 2.º. Enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. 3.º. Enseñanzas de máster no comprendidas en el número anterior: los precios públicos cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula». El título V, capítulo VI, del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, regula las tasas por servicios académicos universitarios. El artículo 150, apartado dos, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, apartado tres, y 5 de esta ley, y a los efectos de la aplicación del cuadro de tarifas del apartado uno anterior, el Consell podrá fijar anualmente los importes de este, dentro de los límites a tal efecto señalados por la Conferencia General de Política Universitaria, así como introducir en él nuevas titulaciones o servicios universitarios susceptibles de ser retribuidos mediante la presente tasa. Asimismo, el Consell podrá modificar anualmente los incrementos aplicables en el caso de segunda, tercera y posteriores matrículas. En este contexto normativo, este decreto fija los importes que han de satisfacer los alumnos por la prestación del servicio público de la enseñanza universitaria, dentro de los límites establecidos por el Acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Conferencia General de Política Universitaria, de conformidad con el artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. El Consell, oídas las universidades, establece para los estudiantes extranjeros el mismo importe que para los nacionales, de conformidad con el anexo de este decreto. En virtud de ello, en uso de la autorización otorgada por el artículo 150.dos del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, visto el Acuerdo adoptado por la Conferencia General de Política Universitaria, en la sesión de 25 de junio de 2013, y puesto en conocimiento del Pleno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior de 18 de julio de 2013, a propuesta de la consellera de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 26 de julio de 2013, DECRETO Artículo 1. De las tarifas 1. Las tarifas aplicables para la determinación de la tasa por servicios académicos universitarios que se presten en el curso serán las establecidas en el cuadro de tarifas que figura en el anexo de este decreto.

2 2. L increment aplicat a l import del crèdit matriculat es troba dins de l interval que a este efecte determina l article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d abril, de Mesures Urgents de Racionalització del Gasto Públic en l Àmbit Educatiu. 3. L import de les tarifes per la realització d estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel consell social de cada universitat, igual que l import dels preus per la prestació de servicis no acadèmics per part de la universitat o per l ús o cessió d instal lacions universitàries. Article 2. Règim aplicable El règim aplicable a les taxes per la prestació de servicis acadèmics universitaris serà l establit en el capítol VI del títol V del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 3. Exempcions i bonificacions L alumnat que reba beques i altres ajudes a l estudi a càrrec dels pressupostos generals de l Estat o a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, els qui obtinguen matrícula d honor o premi extraordinari de Batxillerat, els qui siguen membres de famílies nombroses i els qui hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o siguen familiars de les víctimes gaudiran d exempcions i bonificacions, en els termes i condicions establits en l article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Centres adscrits a la universitat pública L import de les taxes a què es referix l article 143.u del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, abonades per l alumnat que es matricule en centres adscrits a la universitat pública, serà ingressat pels centres en la corresponent universitat en un termini no superior a un mes des de la finalització de cada període de matrícula. Segona. Alumnat amb discapacitat L alumnat que, en virtut del que establix la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d Igualtat d Oportunitats, No-Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 per cent tindrà dret a l exempció total de taxes en els estudis conduents a l obtenció d un títol universitari, tal com determina la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats. Tercera. Estudiants estrangers El Consell, oïdes les universitats, establix per als estudiants estrangers el mateix import que per als nacionals, de conformitat amb l annex d este decret. DISPOSICIONS FINALS Primera. Habilitació per al desplegament i execució Es faculta les persones titulars de les conselleries d Educació, Cultura i Esport i d Hisenda i Administració Pública per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l execució del que disposa este decret. Segona. Entrada en vigor Este decret entrarà en vigor l endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 26 de juliol de 2013 La consellera d Educació, Cultura i Esport, MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART 2. El incremento aplicado al importe del crédito matriculado se encuentra dentro del intervalo que a tal efecto determina el artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado por el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo. 3. El importe de las tarifas por la realización de estudios conducentes a títulos propios de las universidades será fijado por el consejo social de cada universidad, al igual que el importe de los precios por la prestación de servicios no académicos por parte de la universidad o por el uso o cesión de instalaciones universitarias. Artículo 2. Régimen aplicable El régimen aplicable a las tasas por la prestación de servicios académicos universitarios será el establecido en el capítulo VI del título V del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. Artículo 3. Exenciones y bonificaciones El alumnado que reciba becas y otras ayudas al estudio con cargo a los presupuestos generales del Estado o con cargo a los presupuestos de la Generalitat, los que obtengan matrícula de honor o premio extraordinario de Bachillerato, los que sean miembros de familias numerosas y los que hayan sido víctimas de bandas armadas o elementos terroristas o sean familiares de las víctimas gozarán de exenciones y bonificaciones, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Centros adscritos a la universidad pública El importe de las tasas a que se refiere el artículo 143.uno del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, abonadas por el alumnado que se matricule en centros adscritos a la universidad pública, será ingresado por los centros en la correspondiente Universidad en un plazo no superior a un mes desde la finalización de cada periodo de matrícula. Segunda. Alumnado con discapacidad El alumnado que, en virtud de lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por ciento tendrán derecho a la exención total de tasas en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, tal y como determina la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Tercera. Estudiantes extranjeros El Consell, oídas las universidades, establece para los estudiantes extranjeros el mismo importe que para los nacionales, de conformidad con el anexo de este decreto. DISPOSICIONES FINALES Primera. Habilitación para el desarrollo y ejecución Se faculta a las personas titulares de las consellerías de Educación, Cultura y Deporte y de Hacienda y Administración Pública para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto. Segunda. Entrada en vigor Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 26 de julio de 2013 La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá Verdet El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART

3 ANNEX Quadro de tarifes ANEXO Cuadro de tarifas Descripció Descripción I. ACTIVITAT DOCENT I. ACTIVIDAD DOCENTE 1 ENSENYANCES ESTRUCTURADES EN CRÈDITS -PRIMER I SEGON CICLE- /crèdit 1 ENSEÑANZAS ESTRUCTURADAS EN CRÉDITOS -PRIMER Y SEGUNDO CICLO- /crédito 1.1 NIVELL D EXPERIMENTALITAT 1: estudis conduents a l obtenció dels títols de la Llicenciatura en Ciències del Treball, Dret, Filosofia, Història, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Sociologia i Diplomat en Relacions Laborals, i Treball Social. 13, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 1: estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, Derecho, Filosofía, Historia, Historia y Ciencias de la Música, Humanidades, Sociología y Diplomado en Relaciones Laborales, y Trabajo Social. 13, NIVELL D EXPERIMENTALITAT 2: estudis conduents a l obtenció dels títols de la Llicenciatura en Administració i Direcció d Empreses, Antropologia Social i Cultural, Ciències Actuarials i Financeres, Ciències Polítiques i de l Administració, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Economia, Filologia Alemanya, Filologia Àrab, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Francesa, Filologia Hispànica, Filologia Anglesa, Filologia Italiana, Geografia, Història de l Art, Investigació i Tècniques de Mercat, Traducció i Interpretació, Documentació, Pedagogia, Periodisme, Psicopedagogia, Publicitat i Relacions Públiques, i de la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, Ciències Empresarials, Gestió i Administració Pública, Educació Social i Mestre/a en les seues diferents especialitats. 14, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 2: estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Antropología Social y Cultural, Ciencias Actuariales y Financieras, Ciencias Políticas y de la Administración, Comunicación Audiovisual, Criminología, Economía, Filología Alemana, Filología Árabe, Filología Catalana, Filología Clásica, Filología Francesa, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Filología Italiana, Geografía, Historia del Arte, Investigación y Técnicas de Mercado, Traducción e Interpretación, Documentación, Pedagogía, Periodismo, Psicopedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas y de la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, Ciencias Empresariales, Gestión y Administración Pública, Educación Social y Maestro/a en sus diferentes especialidades. 14, NIVELL D EXPERIMENTALITAT 3: estudis conduents a l obtenció dels títols de la Llicenciatura en Belles Arts, Ciències de l Activitat Física i de l Esport, Ciències i Tècniques Estadístiques, Física, Matemàtiques i Psicologia i de la Diplomatura en Estadística i Turisme. 15, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 3: estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Bellas Artes, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias y Técnicas Estadísticas, Física, Matemáticas y Psicología y de la Diplomatura en Estadística y Turismo. 15, NIVELL D EXPERIMENTALITAT 4: estudis conduents a l obtenció dels títols d Arquitectura i Arquitectura Tècnica, Enginyeria i Enginyeria Tècnica, Llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Química, Veterinària, i de la Diplomatura en Òptica i Optometria. 19, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 4: estudios conducentes a la obtención de los títulos de Arquitectura y Arquitectura Técnica, Ingeniería e Ingeniería Técnica, Licenciatura en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, Química, Veterinaria, y de la Diplomatura en Óptica y Optometría. 19, NIVELL D EXPERIMENTALITAT 5: estudis conduents a l obtenció dels títols de la Llicenciatura en Farmàcia, Medicina, Odontologia i de la Diplomatura en Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Nutrició Humana i Dietètica, Podologia i Teràpia Ocupacional. 19, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 5: estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Farmacia, Medicina, Odontología y de la Diplomatura en Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética, Podología y Terapia Ocupacional. 19,92

4 2 ENSENYANCES DE GRAU /crèdit 2 ENSEÑANZAS DE GRADO /crédito 2.1 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2.1 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Administració i Direcció d Empreses 17, Biologia Bioquímica i Ciències Biomèdiques Biotecnologia Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciències Ambientals Ciències de l Activitat Física i de l Esport Ciències Polítiques i de l Administració 17,60 Pública Comunicació Audiovisual 17, Criminologia 17, Dret 16, Economia 17, Educació Social 17, Enginyeria Electrònica Industrial Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Enginyeria Informàtica Enginyeria Multimèdia Enginyeria Química Enginyeria Telemàtica Estudis Anglesos 17, Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les 17,60 seues Literatures Farmàcia 24, Filologia Catalana 17, Filologia Clàssica 17, Filosofia 16, Finances i Comptabilitat 17, Física Fisioteràpia 24, Geografia i Medi Ambient 17, Història 16, Història de l Art 17, Infermeria 24, Informació i Documentació 17, Llengües Modernes i les seues Literatures 17, Logopèdia 24, Matemàtiques Medicina 24, Mestre Educació Infantil 17, Mestre Educació Primària 17, Negocis Internacionals / International 17,60 Business Nutrició Humana i Dietètica 24, Odontologia 24, Òptica i Optometria Pedagogia 17, Administración y Dirección de Empresas 17, Biología Bioquímica y CC Biomédicas Biotecnología Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ciencias Ambientales Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ciencias Políticas y de la Administración 17,60 Pública Comunicación Audiovisual 17, Criminología 17, Derecho 16, Economía 17, Educación Social 17, Enfermería 24, Estudios Hispánicos: Lengua Española y 17,60 sus Literaturas Estudios Ingleses 17, Farmacia 24, Filología Catalana 17, Filología Clásica 17, Filosofía 16, Finanzas y Contabilidad 17, Física Fisioterapia 24, Geografía y Medio Ambiente 17, Historia 16, Historia del Arte 17, Información y Documentación 17, Ingeniería Electrónica Industrial Ingeniería Electrónica de Telecomunicación Ingeniería Informática Ingeniería Multimedia Ingeniería Química Ingeniería Telemática Lenguas Modernas y sus Literaturas 17, Logopedia 24, Maestro Educación Infantil 17, Maestro Educación Primaria 17, Matemáticas Medicina 24, Negocios Internacionales / International 17,60 Business Nutrición Humana y Dietética 24, Odontología 24, Óptica y Optometría Pedagogía 17,60

5 Periodisme 17, Podologia 24, Psicologia Química Relacions Laborals i Recursos Humans 16, Sociologia 16, Traducció i Mediació Interlingüística 17, Treball Social 16, Turisme Periodismo 17, Podología 24, Psicología Química Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16, Sociología 16, Trabajo Social 16, Traducción y Mediación Interlingüística 17, Turismo 2.2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 2.2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Administració i Direcció d Empreses 17, Arquitectura Arquitectura Tècnica Belles Arts Biotecnologia Ciència i Tecnologia d Aliments Ciències Ambientals Comunicació Audiovisual 17, Conservació i Restauració de Béns Culturals Enginyeria Aeroespacial Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Enginyeria Biomèdica Enginyeria Civil Enginyeria de l Energia Enginyeria de Sistemes de telecomunicació, So i Imatge Enginyeria d Obres Públiques Enginyeria d Organització Industrial Enginyeria Elèctrica Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Enginyeria en Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes Enginyeria en Geomàtica i Topografia Enginyeria en Tecnologies Industrials Enginyeria Forestal i del Medi Natural Enginyeria Informàtica Enginyeria Mecànica Enginyeria Química Enginyeria Tècnica de Telecomunicació Gestió i Administració Pública 17, Gestió Turística Administración y Dirección de Empresas 17, Arquitectura Arquitectura Técnica Bellas Artes Biotecnología Ciencia y Tecnología de Alimentos Ciencias Ambientales Comunicación Audiovisual 17, Conservación y Restauración de Bienes Culturales Gestión Turística Gestión y Administración Pública 17, Ingeniería Aeroespacial Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Ingeniería Biomédica Ingeniería Civil Ingeniería de la Energía Ingeniería de Obras Públicas Ingeniería de Organización Industrial Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Ingeniería en Geomática y Topografía Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería Forestal y del Medio Natural Ingeniería Informática Ingeniería Mecánica Ingeniería Química Ingeniería Técnica de Telecomunicación 2.3 UNIVERSITAT D ALACANT 2.3 UNIVERSIDAD DE ALICANTE Administració i Direcció d Empreses 17, Arquitectura Arquitectura Tècnica Biologia Administración y Dirección de Empresas 17, Arquitectura Arquitectura Técnica Biología

6 2.3.5 Ciències de l Activitat Física i de l Esport Ciències del Mar Criminologia 17, Dret 16, Economia 17, Enginyeria Civil Enginyeria de l Edificació Enginyeria en Informàtica Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació Enginyeria Multimèdia Enginyeria Química Espanyol: Llengua i Literatures 17, Estudis Anglesos 17, Estudis Àrabs i Islàmics 17, Estudis Francesos 17, Filologia Catalana 17, Geografia i Ordenació del Territori 17, Geologia Gestió i Administració Pública 17, Història 16, Humanitats 16, Infermeria 24, Matemàtiques Mestre en Educació Infantil 17, Mestre en Educació Primària 17, Nutrició Humana i Dietètica 24, Òptica i Optometria Publicitat i Relacions Públiques 17, Química Relacions Laborals i Recursos Humans 16, Sociologia 16, Traducció i Interpretació 17, Treball Social 16, Turisme Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ciencias del Mar Criminología 17, Derecho 16, Economía 17, Enfermería 24, Español: Lengua y Literaturas 17, Estudios Árabes e Islámicos 17, Estudios Franceses 17, Estudios Ingleses 17, Filología Catalana 17, Geografía y Ordenación del Territorio 17, Geología Gestión y Administración Pública 17, Historia 16, Humanidades 16, Ingeniería Civil Ingeniería de la Edificación Ingeniería en Informática Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación Ingeniería Multimedia Ingeniería Química Maestro en Educación Infantil 17, Maestro en Educación Primaria 17, Matemáticas Nutrición Humana y Dietética 24, Óptica y Optometría Publicidad y Relaciones Públicas 17, Química Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16, Sociología 16, Trabajo Social 16, Traducción e Interpretación 17, Turismo 2.4 UNIVERSITAT JAUME I 2.4 UNIVERSITAT JAUME I Administració d Empreses 17, Comunicació Audiovisual 17, Criminologia i Seguretat 17, Disseny i Desenrotllament de Videojocs Dret 16, Economia 17, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Enginyeria de Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes Enginyeria Elèctrica Enginyeria en Edificació Enginyeria en Tecnologies Industrials Administración de Empresas 17, Comunicación Audiovisual 17, Criminología y Seguridad 17, Derecho 16, Diseño y Desarrollo de Videojuegos Economía 17, Enfermería 24, Estudios Ingleses 17, Finanzas y Contabilidad 17, Gestión y Administración Pública (GAP) 17, Historia y Patrimonio 16,31

7 Enginyeria Informàtica Enginyeria Mecànica Enginyeria Química Estudis Anglesos 17, Finances i Comptabilitat 17, Gestió i Administració Pública (GAP) 17, Història i Patrimoni 16, Humanitats i Estudis Interculturals 16, Infermeria 24, Matemàtica Computacional Medicina 24, Mestre Educació Infantil 17, Mestre Educació Primària 17, Periodisme 17, Psicologia Publicitat i Relacions Públiques 17, Química Relacions Laborals i Recursos Humans 16, Traducció i Interpretació 17, Turisme Humanidades y Estudios Interculturales 16, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Ingeniería Eléctrica Ingeniería en Edificación Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería Informática Ingeniería Mecánica Ingeniería Química Maestro Educación Infantil 17, Maestro Educación Primaria 17, Matemática Computacional Medicina 24, Periodismo 17, Psicología Publicidad y Relaciones Públicas 17, Química Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16, Traducción e Interpretación 17, Turismo 2.5 UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D ELX 2.5 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Administració i Direcció d Empreses 17, Belles Arts Biotecnologia Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciències Ambientals Ciències de l Activitat Física i de l Esport Ciències Polítiques i Gestió Pública 17, Dret 16, Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació Enginyeria Elèctrica Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació Enginyeria Mecànica Estadística Empresarial 17, Farmàcia 24, Fisioteràpia 24, Medicina 24, Periodisme 17, Podologia 24, Psicologia Relacions Laborals i Recursos Humans 16, Teràpia Ocupacional 24, Administración y Dirección de Empresas 17, Bellas Artes Biotecnología Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ciencias Ambientales Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ciencias Políticas y Gestión Pública 17, Derecho 16, Estadística Empresarial 17, Farmacia 24, Fisioterapia 24, Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica y Automática Industrial Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información Ingeniería Mecánica Medicina 24, Periodismo 17, Podología 24, Psicología Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16, Terapia Ocupacional 24,89

8 3 MÀSTERS OFICIALS /crèdit 3 MÁSTERES OFICIALES /crédito 3.1 Ensenyances de màster que habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya Nivell d experimentalitat 1 16, Nivell d experimentalitat 2 17, Nivell d experimentalitat Nivell d experimentalitat Nivell d experimentalitat 5 24, Enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España Nivel de experimentalidad 1 16, Nivel de experimentalidad 2 17, Nivel de experimentalidad Nivel de experimentalidad Nivel de experimentalidad 5 24, Ensenyances de màster no compreses en el número anterior 46, Enseñanzas de máster no comprendidas en el número anterior 46,20 4 ESTUDIS CONDUENTS AL TÍTOL DE DOCTOR /crèdit 4 ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE DOCTOR /crédito 4.1 Crèdits branca de coneixement: Art i 49,44 Humanitats 4.2 Crèdits branca de coneixement: Ciències 59,19 Socials i Jurídiques 4.3 Crèdits branca de coneixement: Ciències 62, Créditos rama de conocimiento: Arte y 49,44 Humanidades 4.2 Créditos rama de conocimiento: Ciencias 59,19 Sociales y Jurídicas 4.3 Créditos rama de conocimiento: Ciencias 62, Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 69, Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 69, Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut 69, Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 69,60 5 ESTUDIS I ESPECIALITATS /crèdit 5 ESTUDIOS Y ESPECIALIDADES /crédito 5.1 Estudis d especialitats mèdiques que no requerixen la formació hospitalària a què es referix l apartat tercer de l annex del Reial Decret 127/1984, d 11 de gener, en unitats docents acreditades 52, Estudios de especialidades médicas que no requieren formación hospitalaria a la que se refiere el apartado tercero del anexo del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, en unidades docentes acreditadas 52, Anàlisis clíniques (de Farmàcia) en escoles professionals reconegudes pel Reial Decret 2.708/1982, de 15 d octubre 52, Análisis clínicos (de Farmacia) en escuelas profesionales reconocidas por el Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre 52, D Infermeria, en unitats docents acreditades segons el Reial Decret 992/1987, de 3 de juliol 13, De Enfermería, en unidades docentes acreditadas según el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio 13,39 6 SEGONES I POSTERIORS MATRÍCULES /crèdit 6 SEGUNDAS Y POSTERIORES MATRÍCULAS /crédito 6.1 Ensenyances estructurades en crèdits -primer i segon cicle- 6.1 Enseñanzas estructuradas en créditos -primer y segundo ciclo Segona matrícula Nivell d experimentalitat 1 22,81 Nivell d experimentalitat 2 24,65 Nivell d experimentalitat 3 27,03 Nivell d experimentalitat 4 33,37 Nivell d experimentalitat 5 34, Segunda matrícula Nivel de experimentalidad 1 22,81 Nivel de experimentalidad 2 24,65 Nivel de experimentalidad 3 27,03 Nivel de experimentalidad 4 33,37 Nivel de experimentalidad 5 34, Tercera matrícula Nivell d experimentalitat 1 48,40 Nivell d experimentalitat 2 52,30 Nivell d experimentalitat 3 57,35 Nivell d experimentalitat 4 70,80 Nivell d experimentalitat 5 73, Tercera matrícula Nivel de experimentalidad 1 48,40 Nivel de experimentalidad 2 52,30 Nivel de experimentalidad 3 57,35 Nivel de experimentalidad 4 70,80 Nivel de experimentalidad 5 73,95

9 6.1.3 Quarta i posteriors matrícules Nivell d experimentalitat 1 64,53 Nivell d experimentalitat 2 69,73 Nivell d experimentalitat 3 76,47 Nivell d experimentalitat 4 94,40 Nivell d experimentalitat 5 98, Cuarta y posteriores matrículas Nivel de experimentalidad 1 64,53 Nivel de experimentalidad 2 69,73 Nivel de experimentalidad 3 76,47 Nivel de experimentalidad 4 94,40 Nivel de experimentalidad 5 98, Ensenyances de grau i ensenyances de màster que habiliten per a l exercici d activitats professionals 6.2 Enseñanzas de grado y enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales Segona matrícula Nivell d experimentalitat 1 28,54 Nivell d experimentalitat 2 30,81 Nivell d experimentalitat 3 33,77 Nivell d experimentalitat 4 41,73 Nivell d experimentalitat 5 43, Segunda matrícula Nivel de experimentalidad 1 28,54 Nivel de experimentalidad 2 30,81 Nivel de experimentalidad 3 33,77 Nivel de experimentalidad 4 41,73 Nivel de experimentalidad 5 43, Tercera matrícula Nivell d experimentalitat 1 60,55 Nivell d experimentalitat 2 65,35 Nivell d experimentalitat 3 71,65 Nivell d experimentalitat 4 88,55 Nivell d experimentalitat 5 92, Tercera matrícula Nivel de experimentalidad 1 60,55 Nivel de experimentalidad 2 65,35 Nivel de experimentalidad 3 71,65 Nivel de experimentalidad 4 88,55 Nivel de experimentalidad 5 92, Quarta i posteriors matrícules Nivell d experimentalitat 1 80,73 Nivell d experimentalitat 2 87,13 Nivell d experimentalitat 3 95,53 Nivell d experimentalitat 4 118,07 Nivell d experimentalitat 5 123, Cuarta y posteriores matrículas Nivel de experimentalidad 1 80,73 Nivel de experimentalidad 2 87,13 Nivel de experimentalidad 3 95,53 Nivel de experimentalidad 4 118,07 Nivel de experimentalidad 5 123, Ensenyances de màster no compreses en el número anterior 6.3 Enseñanzas de máster no comprendidas en el número anterior Segona matrícula i posteriors 68, Segunda matrícula y posteriores matrículas 68, Estudis conduents al títol de doctor 6.4 Estudios conducentes al título de doctor Segona matrícula Crèdits branca de coneixement: Art i 86,53 Humanitats Crèdits branca de coneixement: Ciències 103,58 Socials i Jurídiques Crèdits branca de coneixement: Ciències 109, Segunda matrícula Créditos rama de conocimiento: Arte y 86,52 Humanidades Créditos rama de conocimiento: Ciencias 103,58 Sociales y Jurídicas Créditos rama de conocimiento: Ciencias 109,67 Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 121,23 Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 121,23 Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut 121,81 Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 121, Tercera i posteriors matrícules Tercera y posteriores matrículas Crèdits branca de coneixement: Art i 107,70 Humanitats Crèdits branca de coneixement: Ciències 128,93 Socials i Jurídiques Crèdits branca de coneixement: Ciències 136,50 Créditos rama de conocimiento: Arte y 107,70 Humanidades Créditos rama de conocimiento: Ciencias 128,93 Sociales y Jurídicas Créditos rama de conocimiento: Ciencias 136,50

10 Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 150,90 Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 150,90 Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut 151,61 Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 151,61 7 ENSENYANCES AMB PREU O GRAU D EXPERIMENTALITAT EXCEPCIONAL /crèdit 7 ENSEÑANZAS CON PRECIO O GRADO DE EXPERIMENTALIDAD EXCEPCIONAL /crédito 7.1 Ensenyances de màster que habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya 7.1 Enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España Màster Universitari en Educació 17,60 Secundària Segona matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Quarta i successives matrícules 87, Máster Universitario en Educación 17,60 Secundaria Segunda matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Cuarta y sucesivas matrículas 87, Màster Universitari en Advocacia 17,60 Segona matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Quarta i successives matrícules 87, Máster Universitario en Abogacía 17,60 Segunda matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Cuarta y sucesivas matrículas 87, Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació Segona matrícula 41,73 Quarta i successives matrícules 118, Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación Segunda matrícula 41,73 Cuarta y sucesivas matrículas 118, Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports Segona matrícula 41,73 Quarta i successives matrícules 118, Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Segunda matrícula 41,73 Cuarta y sucesivas matrículas 118, Màster Universitari en Procura 17,60 Segona matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Quarta i successives matrícules 87, Máster Universitario en Procura 17,60 Segunda matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Cuarta y sucesivas matrículas 87, Màster Universitari en Psicologia General 24,89 Sanitària Segona matrícula 43,55 Tercera matrícula 94,40 Quarta i successives matrícules 123, Máster Universitario en Psicología General 24,89 Sanitaria Segunda matrícula 43,55 Tercera matrícula 94,40 Cuarta y sucesivas matrículas 123, Ensenyances de màster que no habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya 7.2 Enseñanzas de máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España Màster Universitari en Geospatial 51,26 Technologies Segona i successives matrícules 82, Máster Universitario en Geospatial 51,26 Technologies Segunda y posteriores matrículas 82, Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (1) Estudiants que cursen l especialització 57,85 en una altra universitat participant d IBSA Segona i posteriors matrícules 93, Máster Universitario en Gestión de Negocios Internacionales (1) Estudiantes que cursan la especialización 57,85 en otra universidad participante de IBSA Segunda y posteriores matrículas 93,08

11 (2) Estudiants que cursen l especialització 74,38 en la Universitat de València Segona i successives matrícules 120,87 (2) Estudiantes que cursan la especialización en la Universitat de València 74,38 Segunda y posteriores matrículas 120, Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (1) Estudiants de tipus B (Unió Europea) 43,77 Segona i successives matrícules 70,43 (2) Estudiants de tipus A (països tercers) 133,34 Segona i successives matrícules 216, Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos (1) Estudiantes de tipo B (Unión Europea) 43,77 Segunda y posteriores matrículas 70,43 (2) Estudiantes de tipo A (países terceros) 133,34 Segunda y posteriores matrículas 216, Màster Universitari Biotecnologia de la 60,42 Reproducció Humana Assistida Segona i successives matrícules 97, Máster Universitario Biotecnología de la 60,42 Reproducción Humana Asistida Segunda y posteriores matrículas 97, Màster Universitari en Viticultura, Enologia 85,78 i Gestió de l Empresa Vitivinícola (Erasmus Mundus) Segona i successives matrícules 138, Máster Universitario en Viticultura, 85,78 Enología y Gestión de la Empresa Vitivinícola (Erasmus Mundus) Segunda y posteriores matrículas 138, Altres màsters Màster Universitari en Prevenció de Riscos 17,60 Laborals Segona matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Quarta i successives matrícules 87, Otros másteres Máster Universitario en Prevención de 17,60 Riesgos Laborales Segunda matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Cuarta y sucesivas matrículas 87, Màster en Enginyeria Informàtica Segona matrícula 41,73 Quarta i successives matrícules 118, Máster en Ingeniería Informática Segunda matrícula 41,73 Cuarta y sucesivas matrículas 118, Màster en Enginyeria Química Segona matrícula 41,73 Quarta i successives matrícules 118, Máster en Ingeniería Química Segunda matrícula 41,73 Cuarta y sucesivas matrículas 118, Màster Universitari en Enginyeria Industrial Segona matrícula 41,73 Quarta i successives matrícules 118, Máster Universitario en Ingeniería Industrial Segunda matrícula 41,73 Cuarta y sucesivas matrículas 118,07 II. AVALUACIÓ I PROVES Import II. EVALUACIÓN Y PRUEBAS Importe 1 Proves d aptitud per a l accés a la 78,20 universitat 2 Projectes de fi de carrera, excepte 143,73 ensenyances organitzades per crèdits 3 Requisits per a l homologació de títols estrangers d educació superior: 3.1 Proves d aptitud 143, Projecte o treball 143, Cursos tutelats 16, Període de pràctiques 143,73 1 Pruebas de aptitud para el acceso a la 78,20 universidad 2 Proyectos de fin de carrera, excepto 143,73 enseñanzas organizadas por créditos 3 Requisitos para la homologación de títulos extranjeros de educación superior: 3.1 Pruebas de aptitud 143, Proyecto o trabajo 143, Cursos tutelados 16, Periodo de prácticas 143,73

12 3.5 Estudi de sol licituds de convalidació 143,73 d assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent a estudis estrangers 3.6 Estudi d equivalència de títols estrangers 155,22 per a l accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat 4 Curs d iniciació i orientació per a majors de 116,59 25 anys 5 Matrícula de doctorat per a realització tesi 38,60 doctoral en estudis regulats per Reial Decret 1393/2007, Reial Decret 56/2005 i Reial Decret 778/ Examen de tesi doctoral 143,73 7 Prova d avaluació per a l obtenció del diploma acreditatiu d estudis avançats 8 Obtenció, per convalidació, del títol de la diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica 9 Proves d aptitud per a l accés a Educació Física, a Belles Arts, i a Traducció i Interpretació 10 Proves d aptitud per a l accés al màster universitari que capacite per a l exercici de professor d ESO, Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d idiomes 143,73 143,55 avaluació acadèmica 239,39 Treball exigits 78,20 78,20 11 Prova de nivell lingüístic 78, Estudio de solicitudes de convalidación de 143,73 asignaturas o de reconocimiento de créditos correspondiente a estudios extranjeros 3.6 Estudio de equivalencia de títulos 155,22 extranjeros para el acceso a los estudios de máster o doctorado para titulados extranjeros sin título homologado 4 Curso de iniciación y orientación para 116,59 mayores de 25 años 5 Matrícula de doctorado para realización 38,60 tesis doctoral en estudios regulados por Real Decreto 1393/2007, Real Decreto 56/2005 y Real Decreto 778/ Examen de tesis doctoral 143,73 7 Prueba de evaluación para la obtención del diploma acreditativo de estudios avanzados 8 Obtención, por convalidación, del título de la diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica 9 Pruebas de aptitud para el acceso a Educación Física, a Bellas Artes, y a Traducción e Interpretación 10 Pruebas de aptitud para el acceso al máster universitario que capacite para el ejercicio de Profesor de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 143,73 143,55 evaluación académica 239,39 trabajos exigidos 78,98 78,98 11 Prueba de nivel lingüístico 78,20 12 Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat Reial Decret 99/ ,00 12 Matrícula tutela académica doctorado regulado Real Decreto 99/ ,00 III. TÍTOLS I SECRETARIA Import III. TÍTULOS Y SECRETARÍA Importe 1 Expedició de títols acadèmics 1.1 Títol de doctor 225, Títol oficial de màster 212, Títol oficial de grau 186, Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer + 186,24 suplement europeu al títol 1.5 Títol de la diplomatura, arquitectura tècnica, 108,86 enginyeria tècnica o mestre/a + suplement europeu al títol 1.6 Diploma acreditatiu d estudis avançats 73,73 1 Expedición de títulos académicos 1.1 Título de doctor 225, Título oficial de máster 212, Título oficial de grado 186, Título de licenciado, arquitecto o ingeniero 186,24 + suplemento europeo al título 1.5 Título de la diplomatura, arquitectura 108,86 técnica, ingeniería técnica o maestro/a + suplemento europeo al título 1.6 Diploma acreditativo de estudios avanzados 73, Duplicat dels títols anteriors, per pèrdua o modificació 27, Duplicado de los títulos anteriores, por extravío o modificación 27, Expedició del Suplement Europeu al Títol (només per a aquells titulats diferents dels de grau o màster, el títol dels quals no incorpore el suplement europeu), o duplicats dels ja expedits 35, Expedición del Suplemento Europeo al Título (solo para aquellos titulados distintos a los de grado o máster, cuyo título no incorpore el suplemento europeo), o duplicados de los ya expedidos 35, Sol licitud d homologació de l actual títol de doctor, als nous títols de doctor i màster, i al grau acadèmic de màster 166, Solicitud de homologación del actual título de doctor, a los nuevos títulos de doctor y máster, y al grado académico de máster 166,89 2 Secretaria 2 Secretaría 2.1 Obertura d expedient acadèmic per inici 27,34 d estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats acadèmics 2.2 Compulsa de documents 10, Apertura de expediente académico por inicio 27,34 de estudios en un centro y traslado, así como expedición de certificados académicos 2.2 Compulsa de documentos 10, Expedició, manteniment o actualització de targetes d identitat 5, Expedición, mantenimiento o actualización de tarjetas de identidad 5, Expedició de duplicats de targetes de proves d aptitud per a l accés a la universitat 10, Expedición de duplicados de tarjetas de pruebas de aptitud para el acceso a la universidad 10,69

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT 1/18 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT DECRET 92/2014, de 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 19810 I. Disposiciones generales Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 3196 DECRETO 159/2015, de 3 de julio, por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 3198 ORDEN de 15 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se fijan los

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. [2014/11805] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves per a l obtenció

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup A1, sector

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establixen els procediments per a l autorització als centres sostinguts

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 4 de desembre de 2006, del conseller d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a l organització

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188]

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188] Presidència de la Generalitat LLEI 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici 2011. [2010/14188] Presidencia de la Generalitat LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d ajudes de menjador escolar en els centres

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621]

DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621] Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621] Conselleria de Economía, Hacienda

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

Estudios oficiales de Máster y Doctorado

Estudios oficiales de Máster y Doctorado Estudios oficiales de Máster y Doctorado 2012-2013 Presentamos en esta guía los Másteres Universitarios que se impartirán en el curso 2012-2013. Se acompañan de las normas de admisión y matrícula, los

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dimarts, 8 de febrer de 2005 / Martes, 8 de febrero de 2005 Núm. 4.941 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVIII Dimarts, 8 febrer 2005 / Martes, 8 febrero 2005 Núm. 4.941 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Más detalles

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER

REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER REGLAMENT DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A TÍTOLS DE GRAU I MASTER EXPOSICIÓ DE MOTIUS La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats (LOU) i posteriorment la Llei Orgànica

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2015, de 27 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual s establixen els coeficients aplicables en 2015 al valor cadastral

Más detalles

PRECIOS PUBLICOS ESTUDIOS DE GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO

PRECIOS PUBLICOS ESTUDIOS DE GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO PRECIOS PUBLICOS ESTUDIOS DE GRADO Y MASTER UNIVERSITARIO Los precios públicos por servicios académicos para el curso 2014-2015 han sido fijados por la Comunidad de Madrid a través del Decreto80/2014 de

Más detalles

EAE. GRADUADO/DA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ.

EAE. GRADUADO/DA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ. EAE. GRADUADODA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ. Acord núm. 2362009 del Consell de Govern pel qual s aprova la memòria

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.479 11 04 2003 10681 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidència de la Generalitat LLEI 11/2003, de 10 d abril, de la Generalitat, sobre

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aprova el protocol de vigilància i control

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 6/2015, de 24 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del programa

Más detalles

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888]

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidència de la Generalitat LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidencia de la Generalitat LEY 10/2014, de 29 de diciembre, de la

Más detalles

4236 25 04 2002 DOGV - Núm. 4.236. L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Comissió de Govern de data 5 d abril de 2002, aprovà el següent:

4236 25 04 2002 DOGV - Núm. 4.236. L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Comissió de Govern de data 5 d abril de 2002, aprovà el següent: 4236 25 04 2002 DOGV - Núm. 4.236 5. Altres administracions Ajuntament de Catarroja Bases de la convocatòria per a la selecció com a funcionari/ària de carrera d una plaça d informàtic municipal vacant

Más detalles