Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Preàmbul. Preámbulo DECRETE DECRETO"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 107/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs [2013/7938] Consellería de Educación, Cultura y Deporte DECRETO 107/2013, de 26 de julio, del Consell, por el que se fijan las tasas a satisfacer por la prestación de servicios académicos universitarios para el curso [2013/7938] Preàmbul L article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, en la redacció feta pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d abril, de Mesures Urgents de Racionalització del Gasto Públic en l Àmbit Educatiu, establix: «b) Els ingressos pels preus públics per servicis acadèmics i la resta de drets que s establisquen legalment. En el cas d estudis conduents a l obtenció de títols de caràcter oficial i de validesa en tot del territori nacional, els preus públics i els drets els fixarà la comunitat autònoma, dins dels límits que establisca la Conferència General de Política Universitària, que estaran relacionats amb els costos de prestació del servici, en els termes següents: 1r. Ensenyances de grau: els preus públics cobriran entre el 15 per 100 i el 25 per 100 dels costos en primera matrícula; entre el 30 per 100 i el 40 per 100 dels costos en segona matrícula; entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos en la tercera matrícula; i entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a partir de la quarta matrícula. 2n. Ensenyances de màster que habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya: els preus públics cobriran entre el 15 per 100 i el 25 per 100 dels costos en primera matrícula; entre el 30 per 100 i el 40 per 100 dels costos en segona matrícula; entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos en la tercera matrícula; i entre el 90 per 100 i el 100 per 100 dels costos a partir de la quarta matrícula. 3r. Ensenyances de màster no compreses en el número anterior: els preus públics cobriran entre el 40 per 100 i el 50 per 100 dels costos en primera matrícula; i entre el 65 per 100 i el 75 per 100 dels costos a partir de la segona matrícula». El títol V, capítol VI del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, regula les taxes per servicis acadèmics universitaris. L article 150, apartat dos, establix que, sense perjuí del que disposa els articles 2, apartat tres, i 5 d esta llei, i als efectes de l aplicació del quadro de tarifes de l apartat u anterior, el Consell podrà fixar anualment els seus imports, dins dels límits assenyalats a este efecte per la Conferència General de Política Universitària, així com introduir-hi noves titulacions o servicis universitaris susceptibles de ser retribuïts per mitjà de la present taxa. Així mateix, el Consell podrà modificar anualment els increments aplicables en el cas de segona, tercera i posteriors matrícules. En este context normatiu, este decret fixa els imports que han de satisfer els alumnes per la prestació del servici públic de l ensenyança universitària, dins dels límits establits per acord de 25 de juny de 2013, de la Conferència General de Política Universitària, de conformitat amb l article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats. El Consell, oïdes les universitats, establix per als estudiants estrangers el mateix import que per als nacionals, de conformitat amb l annex d este decret. En virtut d això, fent ús de l autorització atorgada per l article 150. dos del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, vist l acord adoptat per la Conferència General de Política Universitària, en la sessió de 25 de juny de 2013, comunicat al Ple del Consell Valencià d Universitats i de Formació Superior de 18 de juliol de 2013, a proposta de la consellera d Educació, Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 26 de juliol de 2013, DECRETE Article 1. De les tarifes 1. Les tarifes aplicables per a la determinació de la taxa per servicis acadèmics universitaris que es presten en el curs seran les establides en el quadro de tarifes que figura en l annex d este decret. Preámbulo El artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo, establece: «b) Los ingresos por los precios públicos por servicios académicos y demás derechos que legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo del territorio nacional, los precios públicos y derechos los fijará la comunidad autónoma, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria, que estarán relacionados con los costes de prestación del servicio, en los siguientes términos: 1.º. Enseñanzas de grado: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. 2.º. Enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España: los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. 3.º. Enseñanzas de máster no comprendidas en el número anterior: los precios públicos cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula». El título V, capítulo VI, del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, regula las tasas por servicios académicos universitarios. El artículo 150, apartado dos, establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 2, apartado tres, y 5 de esta ley, y a los efectos de la aplicación del cuadro de tarifas del apartado uno anterior, el Consell podrá fijar anualmente los importes de este, dentro de los límites a tal efecto señalados por la Conferencia General de Política Universitaria, así como introducir en él nuevas titulaciones o servicios universitarios susceptibles de ser retribuidos mediante la presente tasa. Asimismo, el Consell podrá modificar anualmente los incrementos aplicables en el caso de segunda, tercera y posteriores matrículas. En este contexto normativo, este decreto fija los importes que han de satisfacer los alumnos por la prestación del servicio público de la enseñanza universitaria, dentro de los límites establecidos por el Acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Conferencia General de Política Universitaria, de conformidad con el artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. El Consell, oídas las universidades, establece para los estudiantes extranjeros el mismo importe que para los nacionales, de conformidad con el anexo de este decreto. En virtud de ello, en uso de la autorización otorgada por el artículo 150.dos del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, visto el Acuerdo adoptado por la Conferencia General de Política Universitaria, en la sesión de 25 de junio de 2013, y puesto en conocimiento del Pleno del Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior de 18 de julio de 2013, a propuesta de la consellera de Educación, Cultura y Deporte y previa deliberación del Consell, en la reunión del día 26 de julio de 2013, DECRETO Artículo 1. De las tarifas 1. Las tarifas aplicables para la determinación de la tasa por servicios académicos universitarios que se presten en el curso serán las establecidas en el cuadro de tarifas que figura en el anexo de este decreto.

2 2. L increment aplicat a l import del crèdit matriculat es troba dins de l interval que a este efecte determina l article 81.3.b de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats, modificat pel Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d abril, de Mesures Urgents de Racionalització del Gasto Públic en l Àmbit Educatiu. 3. L import de les tarifes per la realització d estudis conduents a títols propis de les universitats serà fixat pel consell social de cada universitat, igual que l import dels preus per la prestació de servicis no acadèmics per part de la universitat o per l ús o cessió d instal lacions universitàries. Article 2. Règim aplicable El règim aplicable a les taxes per la prestació de servicis acadèmics universitaris serà l establit en el capítol VI del títol V del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. Article 3. Exempcions i bonificacions L alumnat que reba beques i altres ajudes a l estudi a càrrec dels pressupostos generals de l Estat o a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, els qui obtinguen matrícula d honor o premi extraordinari de Batxillerat, els qui siguen membres de famílies nombroses i els qui hagen sigut víctimes de bandes armades o elements terroristes o siguen familiars de les víctimes gaudiran d exempcions i bonificacions, en els termes i condicions establits en l article 148 del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Centres adscrits a la universitat pública L import de les taxes a què es referix l article 143.u del Text Refós de la Llei de Taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell, abonades per l alumnat que es matricule en centres adscrits a la universitat pública, serà ingressat pels centres en la corresponent universitat en un termini no superior a un mes des de la finalització de cada període de matrícula. Segona. Alumnat amb discapacitat L alumnat que, en virtut del que establix la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d Igualtat d Oportunitats, No-Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, tinga reconeguda una discapacitat igual o superior al 33 per cent tindrà dret a l exempció total de taxes en els estudis conduents a l obtenció d un títol universitari, tal com determina la disposició addicional vint-i-quatre de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d Universitats. Tercera. Estudiants estrangers El Consell, oïdes les universitats, establix per als estudiants estrangers el mateix import que per als nacionals, de conformitat amb l annex d este decret. DISPOSICIONS FINALS Primera. Habilitació per al desplegament i execució Es faculta les persones titulars de les conselleries d Educació, Cultura i Esport i d Hisenda i Administració Pública per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l execució del que disposa este decret. Segona. Entrada en vigor Este decret entrarà en vigor l endemà de ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 26 de juliol de 2013 La consellera d Educació, Cultura i Esport, MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART 2. El incremento aplicado al importe del crédito matriculado se encuentra dentro del intervalo que a tal efecto determina el artículo 81.3.b de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificado por el Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, de Medidas Urgentes de Racionalización del Gasto Público en el Ámbito Educativo. 3. El importe de las tarifas por la realización de estudios conducentes a títulos propios de las universidades será fijado por el consejo social de cada universidad, al igual que el importe de los precios por la prestación de servicios no académicos por parte de la universidad o por el uso o cesión de instalaciones universitarias. Artículo 2. Régimen aplicable El régimen aplicable a las tasas por la prestación de servicios académicos universitarios será el establecido en el capítulo VI del título V del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. Artículo 3. Exenciones y bonificaciones El alumnado que reciba becas y otras ayudas al estudio con cargo a los presupuestos generales del Estado o con cargo a los presupuestos de la Generalitat, los que obtengan matrícula de honor o premio extraordinario de Bachillerato, los que sean miembros de familias numerosas y los que hayan sido víctimas de bandas armadas o elementos terroristas o sean familiares de las víctimas gozarán de exenciones y bonificaciones, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 148 del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Centros adscritos a la universidad pública El importe de las tasas a que se refiere el artículo 143.uno del Texto Refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, abonadas por el alumnado que se matricule en centros adscritos a la universidad pública, será ingresado por los centros en la correspondiente Universidad en un plazo no superior a un mes desde la finalización de cada periodo de matrícula. Segunda. Alumnado con discapacidad El alumnado que, en virtud de lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por ciento tendrán derecho a la exención total de tasas en los estudios conducentes a la obtención de un título universitario, tal y como determina la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Tercera. Estudiantes extranjeros El Consell, oídas las universidades, establece para los estudiantes extranjeros el mismo importe que para los nacionales, de conformidad con el anexo de este decreto. DISPOSICIONES FINALES Primera. Habilitación para el desarrollo y ejecución Se faculta a las personas titulares de las consellerías de Educación, Cultura y Deporte y de Hacienda y Administración Pública para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este decreto. Segunda. Entrada en vigor Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 26 de julio de 2013 La consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Catalá Verdet El president de la Generalitat, ALBERTO FABRA PART

3 ANNEX Quadro de tarifes ANEXO Cuadro de tarifas Descripció Descripción I. ACTIVITAT DOCENT I. ACTIVIDAD DOCENTE 1 ENSENYANCES ESTRUCTURADES EN CRÈDITS -PRIMER I SEGON CICLE- /crèdit 1 ENSEÑANZAS ESTRUCTURADAS EN CRÉDITOS -PRIMER Y SEGUNDO CICLO- /crédito 1.1 NIVELL D EXPERIMENTALITAT 1: estudis conduents a l obtenció dels títols de la Llicenciatura en Ciències del Treball, Dret, Filosofia, Història, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Sociologia i Diplomat en Relacions Laborals, i Treball Social. 13, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 1: estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, Derecho, Filosofía, Historia, Historia y Ciencias de la Música, Humanidades, Sociología y Diplomado en Relaciones Laborales, y Trabajo Social. 13, NIVELL D EXPERIMENTALITAT 2: estudis conduents a l obtenció dels títols de la Llicenciatura en Administració i Direcció d Empreses, Antropologia Social i Cultural, Ciències Actuarials i Financeres, Ciències Polítiques i de l Administració, Comunicació Audiovisual, Criminologia, Economia, Filologia Alemanya, Filologia Àrab, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Francesa, Filologia Hispànica, Filologia Anglesa, Filologia Italiana, Geografia, Història de l Art, Investigació i Tècniques de Mercat, Traducció i Interpretació, Documentació, Pedagogia, Periodisme, Psicopedagogia, Publicitat i Relacions Públiques, i de la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, Ciències Empresarials, Gestió i Administració Pública, Educació Social i Mestre/a en les seues diferents especialitats. 14, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 2: estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Antropología Social y Cultural, Ciencias Actuariales y Financieras, Ciencias Políticas y de la Administración, Comunicación Audiovisual, Criminología, Economía, Filología Alemana, Filología Árabe, Filología Catalana, Filología Clásica, Filología Francesa, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Filología Italiana, Geografía, Historia del Arte, Investigación y Técnicas de Mercado, Traducción e Interpretación, Documentación, Pedagogía, Periodismo, Psicopedagogía, Publicidad y Relaciones Públicas y de la diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, Ciencias Empresariales, Gestión y Administración Pública, Educación Social y Maestro/a en sus diferentes especialidades. 14, NIVELL D EXPERIMENTALITAT 3: estudis conduents a l obtenció dels títols de la Llicenciatura en Belles Arts, Ciències de l Activitat Física i de l Esport, Ciències i Tècniques Estadístiques, Física, Matemàtiques i Psicologia i de la Diplomatura en Estadística i Turisme. 15, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 3: estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Bellas Artes, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ciencias y Técnicas Estadísticas, Física, Matemáticas y Psicología y de la Diplomatura en Estadística y Turismo. 15, NIVELL D EXPERIMENTALITAT 4: estudis conduents a l obtenció dels títols d Arquitectura i Arquitectura Tècnica, Enginyeria i Enginyeria Tècnica, Llicenciatura en Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciències del Mar, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Química, Veterinària, i de la Diplomatura en Òptica i Optometria. 19, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 4: estudios conducentes a la obtención de los títulos de Arquitectura y Arquitectura Técnica, Ingeniería e Ingeniería Técnica, Licenciatura en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Enología, Química, Veterinaria, y de la Diplomatura en Óptica y Optometría. 19, NIVELL D EXPERIMENTALITAT 5: estudis conduents a l obtenció dels títols de la Llicenciatura en Farmàcia, Medicina, Odontologia i de la Diplomatura en Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia, Nutrició Humana i Dietètica, Podologia i Teràpia Ocupacional. 19, NIVEL DE EXPERIMENTALIDAD 5: estudios conducentes a la obtención de los títulos de la Licenciatura en Farmacia, Medicina, Odontología y de la Diplomatura en Enfermería, Fisioterapia, Logopedia, Nutrición Humana y Dietética, Podología y Terapia Ocupacional. 19,92

4 2 ENSENYANCES DE GRAU /crèdit 2 ENSEÑANZAS DE GRADO /crédito 2.1 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 2.1 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA Administració i Direcció d Empreses 17, Biologia Bioquímica i Ciències Biomèdiques Biotecnologia Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciències Ambientals Ciències de l Activitat Física i de l Esport Ciències Polítiques i de l Administració 17,60 Pública Comunicació Audiovisual 17, Criminologia 17, Dret 16, Economia 17, Educació Social 17, Enginyeria Electrònica Industrial Enginyeria Electrònica de Telecomunicació Enginyeria Informàtica Enginyeria Multimèdia Enginyeria Química Enginyeria Telemàtica Estudis Anglesos 17, Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les 17,60 seues Literatures Farmàcia 24, Filologia Catalana 17, Filologia Clàssica 17, Filosofia 16, Finances i Comptabilitat 17, Física Fisioteràpia 24, Geografia i Medi Ambient 17, Història 16, Història de l Art 17, Infermeria 24, Informació i Documentació 17, Llengües Modernes i les seues Literatures 17, Logopèdia 24, Matemàtiques Medicina 24, Mestre Educació Infantil 17, Mestre Educació Primària 17, Negocis Internacionals / International 17,60 Business Nutrició Humana i Dietètica 24, Odontologia 24, Òptica i Optometria Pedagogia 17, Administración y Dirección de Empresas 17, Biología Bioquímica y CC Biomédicas Biotecnología Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ciencias Ambientales Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ciencias Políticas y de la Administración 17,60 Pública Comunicación Audiovisual 17, Criminología 17, Derecho 16, Economía 17, Educación Social 17, Enfermería 24, Estudios Hispánicos: Lengua Española y 17,60 sus Literaturas Estudios Ingleses 17, Farmacia 24, Filología Catalana 17, Filología Clásica 17, Filosofía 16, Finanzas y Contabilidad 17, Física Fisioterapia 24, Geografía y Medio Ambiente 17, Historia 16, Historia del Arte 17, Información y Documentación 17, Ingeniería Electrónica Industrial Ingeniería Electrónica de Telecomunicación Ingeniería Informática Ingeniería Multimedia Ingeniería Química Ingeniería Telemática Lenguas Modernas y sus Literaturas 17, Logopedia 24, Maestro Educación Infantil 17, Maestro Educación Primaria 17, Matemáticas Medicina 24, Negocios Internacionales / International 17,60 Business Nutrición Humana y Dietética 24, Odontología 24, Óptica y Optometría Pedagogía 17,60

5 Periodisme 17, Podologia 24, Psicologia Química Relacions Laborals i Recursos Humans 16, Sociologia 16, Traducció i Mediació Interlingüística 17, Treball Social 16, Turisme Periodismo 17, Podología 24, Psicología Química Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16, Sociología 16, Trabajo Social 16, Traducción y Mediación Interlingüística 17, Turismo 2.2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 2.2 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Administració i Direcció d Empreses 17, Arquitectura Arquitectura Tècnica Belles Arts Biotecnologia Ciència i Tecnologia d Aliments Ciències Ambientals Comunicació Audiovisual 17, Conservació i Restauració de Béns Culturals Enginyeria Aeroespacial Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Enginyeria Biomèdica Enginyeria Civil Enginyeria de l Energia Enginyeria de Sistemes de telecomunicació, So i Imatge Enginyeria d Obres Públiques Enginyeria d Organització Industrial Enginyeria Elèctrica Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Enginyeria en Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes Enginyeria en Geomàtica i Topografia Enginyeria en Tecnologies Industrials Enginyeria Forestal i del Medi Natural Enginyeria Informàtica Enginyeria Mecànica Enginyeria Química Enginyeria Tècnica de Telecomunicació Gestió i Administració Pública 17, Gestió Turística Administración y Dirección de Empresas 17, Arquitectura Arquitectura Técnica Bellas Artes Biotecnología Ciencia y Tecnología de Alimentos Ciencias Ambientales Comunicación Audiovisual 17, Conservación y Restauración de Bienes Culturales Gestión Turística Gestión y Administración Pública 17, Ingeniería Aeroespacial Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Ingeniería Biomédica Ingeniería Civil Ingeniería de la Energía Ingeniería de Obras Públicas Ingeniería de Organización Industrial Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Ingeniería en Geomática y Topografía Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería Forestal y del Medio Natural Ingeniería Informática Ingeniería Mecánica Ingeniería Química Ingeniería Técnica de Telecomunicación 2.3 UNIVERSITAT D ALACANT 2.3 UNIVERSIDAD DE ALICANTE Administració i Direcció d Empreses 17, Arquitectura Arquitectura Tècnica Biologia Administración y Dirección de Empresas 17, Arquitectura Arquitectura Técnica Biología

6 2.3.5 Ciències de l Activitat Física i de l Esport Ciències del Mar Criminologia 17, Dret 16, Economia 17, Enginyeria Civil Enginyeria de l Edificació Enginyeria en Informàtica Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació Enginyeria Multimèdia Enginyeria Química Espanyol: Llengua i Literatures 17, Estudis Anglesos 17, Estudis Àrabs i Islàmics 17, Estudis Francesos 17, Filologia Catalana 17, Geografia i Ordenació del Territori 17, Geologia Gestió i Administració Pública 17, Història 16, Humanitats 16, Infermeria 24, Matemàtiques Mestre en Educació Infantil 17, Mestre en Educació Primària 17, Nutrició Humana i Dietètica 24, Òptica i Optometria Publicitat i Relacions Públiques 17, Química Relacions Laborals i Recursos Humans 16, Sociologia 16, Traducció i Interpretació 17, Treball Social 16, Turisme Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ciencias del Mar Criminología 17, Derecho 16, Economía 17, Enfermería 24, Español: Lengua y Literaturas 17, Estudios Árabes e Islámicos 17, Estudios Franceses 17, Estudios Ingleses 17, Filología Catalana 17, Geografía y Ordenación del Territorio 17, Geología Gestión y Administración Pública 17, Historia 16, Humanidades 16, Ingeniería Civil Ingeniería de la Edificación Ingeniería en Informática Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación Ingeniería Multimedia Ingeniería Química Maestro en Educación Infantil 17, Maestro en Educación Primaria 17, Matemáticas Nutrición Humana y Dietética 24, Óptica y Optometría Publicidad y Relaciones Públicas 17, Química Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16, Sociología 16, Trabajo Social 16, Traducción e Interpretación 17, Turismo 2.4 UNIVERSITAT JAUME I 2.4 UNIVERSITAT JAUME I Administració d Empreses 17, Comunicació Audiovisual 17, Criminologia i Seguretat 17, Disseny i Desenrotllament de Videojocs Dret 16, Economia 17, Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Enginyeria de Disseny Industrial i Desenrotllament de Productes Enginyeria Elèctrica Enginyeria en Edificació Enginyeria en Tecnologies Industrials Administración de Empresas 17, Comunicación Audiovisual 17, Criminología y Seguridad 17, Derecho 16, Diseño y Desarrollo de Videojuegos Economía 17, Enfermería 24, Estudios Ingleses 17, Finanzas y Contabilidad 17, Gestión y Administración Pública (GAP) 17, Historia y Patrimonio 16,31

7 Enginyeria Informàtica Enginyeria Mecànica Enginyeria Química Estudis Anglesos 17, Finances i Comptabilitat 17, Gestió i Administració Pública (GAP) 17, Història i Patrimoni 16, Humanitats i Estudis Interculturals 16, Infermeria 24, Matemàtica Computacional Medicina 24, Mestre Educació Infantil 17, Mestre Educació Primària 17, Periodisme 17, Psicologia Publicitat i Relacions Públiques 17, Química Relacions Laborals i Recursos Humans 16, Traducció i Interpretació 17, Turisme Humanidades y Estudios Interculturales 16, Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Ingeniería Eléctrica Ingeniería en Edificación Ingeniería en Tecnologías Industriales Ingeniería Informática Ingeniería Mecánica Ingeniería Química Maestro Educación Infantil 17, Maestro Educación Primaria 17, Matemática Computacional Medicina 24, Periodismo 17, Psicología Publicidad y Relaciones Públicas 17, Química Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16, Traducción e Interpretación 17, Turismo 2.5 UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D ELX 2.5 UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Administració i Direcció d Empreses 17, Belles Arts Biotecnologia Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciències Ambientals Ciències de l Activitat Física i de l Esport Ciències Polítiques i Gestió Pública 17, Dret 16, Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació Enginyeria Elèctrica Enginyeria Electrònica i Automàtica Industrial Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació Enginyeria Mecànica Estadística Empresarial 17, Farmàcia 24, Fisioteràpia 24, Medicina 24, Periodisme 17, Podologia 24, Psicologia Relacions Laborals i Recursos Humans 16, Teràpia Ocupacional 24, Administración y Dirección de Empresas 17, Bellas Artes Biotecnología Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ciencias Ambientales Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ciencias Políticas y Gestión Pública 17, Derecho 16, Estadística Empresarial 17, Farmacia 24, Fisioterapia 24, Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación Ingeniería Eléctrica Ingeniería Electrónica y Automática Industrial Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información Ingeniería Mecánica Medicina 24, Periodismo 17, Podología 24, Psicología Relaciones Laborales y Recursos Humanos 16, Terapia Ocupacional 24,89

8 3 MÀSTERS OFICIALS /crèdit 3 MÁSTERES OFICIALES /crédito 3.1 Ensenyances de màster que habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya Nivell d experimentalitat 1 16, Nivell d experimentalitat 2 17, Nivell d experimentalitat Nivell d experimentalitat Nivell d experimentalitat 5 24, Enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España Nivel de experimentalidad 1 16, Nivel de experimentalidad 2 17, Nivel de experimentalidad Nivel de experimentalidad Nivel de experimentalidad 5 24, Ensenyances de màster no compreses en el número anterior 46, Enseñanzas de máster no comprendidas en el número anterior 46,20 4 ESTUDIS CONDUENTS AL TÍTOL DE DOCTOR /crèdit 4 ESTUDIOS CONDUCENTES AL TÍTULO DE DOCTOR /crédito 4.1 Crèdits branca de coneixement: Art i 49,44 Humanitats 4.2 Crèdits branca de coneixement: Ciències 59,19 Socials i Jurídiques 4.3 Crèdits branca de coneixement: Ciències 62, Créditos rama de conocimiento: Arte y 49,44 Humanidades 4.2 Créditos rama de conocimiento: Ciencias 59,19 Sociales y Jurídicas 4.3 Créditos rama de conocimiento: Ciencias 62, Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 69, Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 69, Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut 69, Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 69,60 5 ESTUDIS I ESPECIALITATS /crèdit 5 ESTUDIOS Y ESPECIALIDADES /crédito 5.1 Estudis d especialitats mèdiques que no requerixen la formació hospitalària a què es referix l apartat tercer de l annex del Reial Decret 127/1984, d 11 de gener, en unitats docents acreditades 52, Estudios de especialidades médicas que no requieren formación hospitalaria a la que se refiere el apartado tercero del anexo del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, en unidades docentes acreditadas 52, Anàlisis clíniques (de Farmàcia) en escoles professionals reconegudes pel Reial Decret 2.708/1982, de 15 d octubre 52, Análisis clínicos (de Farmacia) en escuelas profesionales reconocidas por el Real Decreto 2708/1982, de 15 de octubre 52, D Infermeria, en unitats docents acreditades segons el Reial Decret 992/1987, de 3 de juliol 13, De Enfermería, en unidades docentes acreditadas según el Real Decreto 992/1987, de 3 de julio 13,39 6 SEGONES I POSTERIORS MATRÍCULES /crèdit 6 SEGUNDAS Y POSTERIORES MATRÍCULAS /crédito 6.1 Ensenyances estructurades en crèdits -primer i segon cicle- 6.1 Enseñanzas estructuradas en créditos -primer y segundo ciclo Segona matrícula Nivell d experimentalitat 1 22,81 Nivell d experimentalitat 2 24,65 Nivell d experimentalitat 3 27,03 Nivell d experimentalitat 4 33,37 Nivell d experimentalitat 5 34, Segunda matrícula Nivel de experimentalidad 1 22,81 Nivel de experimentalidad 2 24,65 Nivel de experimentalidad 3 27,03 Nivel de experimentalidad 4 33,37 Nivel de experimentalidad 5 34, Tercera matrícula Nivell d experimentalitat 1 48,40 Nivell d experimentalitat 2 52,30 Nivell d experimentalitat 3 57,35 Nivell d experimentalitat 4 70,80 Nivell d experimentalitat 5 73, Tercera matrícula Nivel de experimentalidad 1 48,40 Nivel de experimentalidad 2 52,30 Nivel de experimentalidad 3 57,35 Nivel de experimentalidad 4 70,80 Nivel de experimentalidad 5 73,95

9 6.1.3 Quarta i posteriors matrícules Nivell d experimentalitat 1 64,53 Nivell d experimentalitat 2 69,73 Nivell d experimentalitat 3 76,47 Nivell d experimentalitat 4 94,40 Nivell d experimentalitat 5 98, Cuarta y posteriores matrículas Nivel de experimentalidad 1 64,53 Nivel de experimentalidad 2 69,73 Nivel de experimentalidad 3 76,47 Nivel de experimentalidad 4 94,40 Nivel de experimentalidad 5 98, Ensenyances de grau i ensenyances de màster que habiliten per a l exercici d activitats professionals 6.2 Enseñanzas de grado y enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales Segona matrícula Nivell d experimentalitat 1 28,54 Nivell d experimentalitat 2 30,81 Nivell d experimentalitat 3 33,77 Nivell d experimentalitat 4 41,73 Nivell d experimentalitat 5 43, Segunda matrícula Nivel de experimentalidad 1 28,54 Nivel de experimentalidad 2 30,81 Nivel de experimentalidad 3 33,77 Nivel de experimentalidad 4 41,73 Nivel de experimentalidad 5 43, Tercera matrícula Nivell d experimentalitat 1 60,55 Nivell d experimentalitat 2 65,35 Nivell d experimentalitat 3 71,65 Nivell d experimentalitat 4 88,55 Nivell d experimentalitat 5 92, Tercera matrícula Nivel de experimentalidad 1 60,55 Nivel de experimentalidad 2 65,35 Nivel de experimentalidad 3 71,65 Nivel de experimentalidad 4 88,55 Nivel de experimentalidad 5 92, Quarta i posteriors matrícules Nivell d experimentalitat 1 80,73 Nivell d experimentalitat 2 87,13 Nivell d experimentalitat 3 95,53 Nivell d experimentalitat 4 118,07 Nivell d experimentalitat 5 123, Cuarta y posteriores matrículas Nivel de experimentalidad 1 80,73 Nivel de experimentalidad 2 87,13 Nivel de experimentalidad 3 95,53 Nivel de experimentalidad 4 118,07 Nivel de experimentalidad 5 123, Ensenyances de màster no compreses en el número anterior 6.3 Enseñanzas de máster no comprendidas en el número anterior Segona matrícula i posteriors 68, Segunda matrícula y posteriores matrículas 68, Estudis conduents al títol de doctor 6.4 Estudios conducentes al título de doctor Segona matrícula Crèdits branca de coneixement: Art i 86,53 Humanitats Crèdits branca de coneixement: Ciències 103,58 Socials i Jurídiques Crèdits branca de coneixement: Ciències 109, Segunda matrícula Créditos rama de conocimiento: Arte y 86,52 Humanidades Créditos rama de conocimiento: Ciencias 103,58 Sociales y Jurídicas Créditos rama de conocimiento: Ciencias 109,67 Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 121,23 Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 121,23 Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut 121,81 Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 121, Tercera i posteriors matrícules Tercera y posteriores matrículas Crèdits branca de coneixement: Art i 107,70 Humanitats Crèdits branca de coneixement: Ciències 128,93 Socials i Jurídiques Crèdits branca de coneixement: Ciències 136,50 Créditos rama de conocimiento: Arte y 107,70 Humanidades Créditos rama de conocimiento: Ciencias 128,93 Sociales y Jurídicas Créditos rama de conocimiento: Ciencias 136,50

10 Crèdits branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 150,90 Créditos rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura 150,90 Crèdits branca de coneixement: Ciències de la Salut 151,61 Créditos rama de conocimiento: Ciencias de la Salud 151,61 7 ENSENYANCES AMB PREU O GRAU D EXPERIMENTALITAT EXCEPCIONAL /crèdit 7 ENSEÑANZAS CON PRECIO O GRADO DE EXPERIMENTALIDAD EXCEPCIONAL /crédito 7.1 Ensenyances de màster que habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya 7.1 Enseñanzas de máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España Màster Universitari en Educació 17,60 Secundària Segona matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Quarta i successives matrícules 87, Máster Universitario en Educación 17,60 Secundaria Segunda matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Cuarta y sucesivas matrículas 87, Màster Universitari en Advocacia 17,60 Segona matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Quarta i successives matrícules 87, Máster Universitario en Abogacía 17,60 Segunda matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Cuarta y sucesivas matrículas 87, Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació Segona matrícula 41,73 Quarta i successives matrícules 118, Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación Segunda matrícula 41,73 Cuarta y sucesivas matrículas 118, Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports Segona matrícula 41,73 Quarta i successives matrícules 118, Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Segunda matrícula 41,73 Cuarta y sucesivas matrículas 118, Màster Universitari en Procura 17,60 Segona matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Quarta i successives matrícules 87, Máster Universitario en Procura 17,60 Segunda matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Cuarta y sucesivas matrículas 87, Màster Universitari en Psicologia General 24,89 Sanitària Segona matrícula 43,55 Tercera matrícula 94,40 Quarta i successives matrícules 123, Máster Universitario en Psicología General 24,89 Sanitaria Segunda matrícula 43,55 Tercera matrícula 94,40 Cuarta y sucesivas matrículas 123, Ensenyances de màster que no habiliten per a l exercici d activitats professionals regulades a Espanya 7.2 Enseñanzas de máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España Màster Universitari en Geospatial 51,26 Technologies Segona i successives matrícules 82, Máster Universitario en Geospatial 51,26 Technologies Segunda y posteriores matrículas 82, Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (1) Estudiants que cursen l especialització 57,85 en una altra universitat participant d IBSA Segona i posteriors matrícules 93, Máster Universitario en Gestión de Negocios Internacionales (1) Estudiantes que cursan la especialización 57,85 en otra universidad participante de IBSA Segunda y posteriores matrículas 93,08

11 (2) Estudiants que cursen l especialització 74,38 en la Universitat de València Segona i successives matrícules 120,87 (2) Estudiantes que cursan la especialización en la Universitat de València 74,38 Segunda y posteriores matrículas 120, Màster en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (1) Estudiants de tipus B (Unió Europea) 43,77 Segona i successives matrícules 70,43 (2) Estudiants de tipus A (països tercers) 133,34 Segona i successives matrícules 216, Máster en Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y de los Recursos Humanos (1) Estudiantes de tipo B (Unión Europea) 43,77 Segunda y posteriores matrículas 70,43 (2) Estudiantes de tipo A (países terceros) 133,34 Segunda y posteriores matrículas 216, Màster Universitari Biotecnologia de la 60,42 Reproducció Humana Assistida Segona i successives matrícules 97, Máster Universitario Biotecnología de la 60,42 Reproducción Humana Asistida Segunda y posteriores matrículas 97, Màster Universitari en Viticultura, Enologia 85,78 i Gestió de l Empresa Vitivinícola (Erasmus Mundus) Segona i successives matrícules 138, Máster Universitario en Viticultura, 85,78 Enología y Gestión de la Empresa Vitivinícola (Erasmus Mundus) Segunda y posteriores matrículas 138, Altres màsters Màster Universitari en Prevenció de Riscos 17,60 Laborals Segona matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Quarta i successives matrícules 87, Otros másteres Máster Universitario en Prevención de 17,60 Riesgos Laborales Segunda matrícula 30,81 Tercera matrícula 65,35 Cuarta y sucesivas matrículas 87, Màster en Enginyeria Informàtica Segona matrícula 41,73 Quarta i successives matrícules 118, Máster en Ingeniería Informática Segunda matrícula 41,73 Cuarta y sucesivas matrículas 118, Màster en Enginyeria Química Segona matrícula 41,73 Quarta i successives matrícules 118, Máster en Ingeniería Química Segunda matrícula 41,73 Cuarta y sucesivas matrículas 118, Màster Universitari en Enginyeria Industrial Segona matrícula 41,73 Quarta i successives matrícules 118, Máster Universitario en Ingeniería Industrial Segunda matrícula 41,73 Cuarta y sucesivas matrículas 118,07 II. AVALUACIÓ I PROVES Import II. EVALUACIÓN Y PRUEBAS Importe 1 Proves d aptitud per a l accés a la 78,20 universitat 2 Projectes de fi de carrera, excepte 143,73 ensenyances organitzades per crèdits 3 Requisits per a l homologació de títols estrangers d educació superior: 3.1 Proves d aptitud 143, Projecte o treball 143, Cursos tutelats 16, Període de pràctiques 143,73 1 Pruebas de aptitud para el acceso a la 78,20 universidad 2 Proyectos de fin de carrera, excepto 143,73 enseñanzas organizadas por créditos 3 Requisitos para la homologación de títulos extranjeros de educación superior: 3.1 Pruebas de aptitud 143, Proyecto o trabajo 143, Cursos tutelados 16, Periodo de prácticas 143,73

12 3.5 Estudi de sol licituds de convalidació 143,73 d assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent a estudis estrangers 3.6 Estudi d equivalència de títols estrangers 155,22 per a l accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat 4 Curs d iniciació i orientació per a majors de 116,59 25 anys 5 Matrícula de doctorat per a realització tesi 38,60 doctoral en estudis regulats per Reial Decret 1393/2007, Reial Decret 56/2005 i Reial Decret 778/ Examen de tesi doctoral 143,73 7 Prova d avaluació per a l obtenció del diploma acreditatiu d estudis avançats 8 Obtenció, per convalidació, del títol de la diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica 9 Proves d aptitud per a l accés a Educació Física, a Belles Arts, i a Traducció i Interpretació 10 Proves d aptitud per a l accés al màster universitari que capacite per a l exercici de professor d ESO, Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d idiomes 143,73 143,55 avaluació acadèmica 239,39 Treball exigits 78,20 78,20 11 Prova de nivell lingüístic 78, Estudio de solicitudes de convalidación de 143,73 asignaturas o de reconocimiento de créditos correspondiente a estudios extranjeros 3.6 Estudio de equivalencia de títulos 155,22 extranjeros para el acceso a los estudios de máster o doctorado para titulados extranjeros sin título homologado 4 Curso de iniciación y orientación para 116,59 mayores de 25 años 5 Matrícula de doctorado para realización 38,60 tesis doctoral en estudios regulados por Real Decreto 1393/2007, Real Decreto 56/2005 y Real Decreto 778/ Examen de tesis doctoral 143,73 7 Prueba de evaluación para la obtención del diploma acreditativo de estudios avanzados 8 Obtención, por convalidación, del título de la diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica 9 Pruebas de aptitud para el acceso a Educación Física, a Bellas Artes, y a Traducción e Interpretación 10 Pruebas de aptitud para el acceso al máster universitario que capacite para el ejercicio de Profesor de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 143,73 143,55 evaluación académica 239,39 trabajos exigidos 78,98 78,98 11 Prueba de nivel lingüístico 78,20 12 Matrícula tutela acadèmica doctorat regulat Reial Decret 99/ ,00 12 Matrícula tutela académica doctorado regulado Real Decreto 99/ ,00 III. TÍTOLS I SECRETARIA Import III. TÍTULOS Y SECRETARÍA Importe 1 Expedició de títols acadèmics 1.1 Títol de doctor 225, Títol oficial de màster 212, Títol oficial de grau 186, Títol de llicenciat, arquitecte o enginyer + 186,24 suplement europeu al títol 1.5 Títol de la diplomatura, arquitectura tècnica, 108,86 enginyeria tècnica o mestre/a + suplement europeu al títol 1.6 Diploma acreditatiu d estudis avançats 73,73 1 Expedición de títulos académicos 1.1 Título de doctor 225, Título oficial de máster 212, Título oficial de grado 186, Título de licenciado, arquitecto o ingeniero 186,24 + suplemento europeo al título 1.5 Título de la diplomatura, arquitectura 108,86 técnica, ingeniería técnica o maestro/a + suplemento europeo al título 1.6 Diploma acreditativo de estudios avanzados 73, Duplicat dels títols anteriors, per pèrdua o modificació 27, Duplicado de los títulos anteriores, por extravío o modificación 27, Expedició del Suplement Europeu al Títol (només per a aquells titulats diferents dels de grau o màster, el títol dels quals no incorpore el suplement europeu), o duplicats dels ja expedits 35, Expedición del Suplemento Europeo al Título (solo para aquellos titulados distintos a los de grado o máster, cuyo título no incorpore el suplemento europeo), o duplicados de los ya expedidos 35, Sol licitud d homologació de l actual títol de doctor, als nous títols de doctor i màster, i al grau acadèmic de màster 166, Solicitud de homologación del actual título de doctor, a los nuevos títulos de doctor y máster, y al grado académico de máster 166,89 2 Secretaria 2 Secretaría 2.1 Obertura d expedient acadèmic per inici 27,34 d estudis en un centre i trasllat, així com expedició de certificats acadèmics 2.2 Compulsa de documents 10, Apertura de expediente académico por inicio 27,34 de estudios en un centro y traslado, así como expedición de certificados académicos 2.2 Compulsa de documentos 10, Expedició, manteniment o actualització de targetes d identitat 5, Expedición, mantenimiento o actualización de tarjetas de identidad 5, Expedició de duplicats de targetes de proves d aptitud per a l accés a la universitat 10, Expedición de duplicados de tarjetas de pruebas de aptitud para el acceso a la universidad 10,69

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 110/2014, d 11 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2014/2015.

Más detalles

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

103 Grado en Biología (Facultad de Ciencias Biológicas) / Grau en Biologia (Facultat de Ciències Biològiques) - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA CÓDIGO TITULACIÓN 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica

codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica codigo titulacion 101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) / Grau en Enginyeria Multimèdia (Escola Tècnica Superior d'enginyeria) - 102 Grado en Ingeniería Telemática

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport DECRET 139/2015, d 11 de setembre, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO.

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO. RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO. Código de universidades: UA Universidad de Alicante UJI Universidad Jaume I Universidad Miguel Hernández de Elche Universidad Politécnica

Más detalles

RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO.

RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO. PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. PREINSCRIPCIÓN. RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Código de universidades: UA Universidad de Alicante UJI Universidad Jaume I UMH Universidad Miguel Hernández

Más detalles

RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO.

RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Y RAMAS DE CONOCIMIENTO. PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD. PREINSCRIPCIÓN. RELACIÓN ENTRE TITULACIONES UNIVERSITARIAS Código de universidades: UA Universidad de Alicante UJI Universidad Jaume I Universidad Miguel Hernández de

Más detalles

LLISTATS DE NOTES D'ACCES PER TITULACIÓ LISTADO DE NOTAS ACCESO POR TITULACIÓN

LLISTATS DE NOTES D'ACCES PER TITULACIÓ LISTADO DE NOTAS ACCESO POR TITULACIÓN UA Grado en Administración y Dirección de Empresas 301 Deportistas Alto Nivel 26 General 740 641 1 03 0 1 5,114 1 Mayor 25 Años 26 19 1 0 1 6,5 0 Mayor 40 Años 9 1 1 01 0 1 5,28 0 Mayor 45 Años 9 4 Titulados

Más detalles

Informe 2010-2011. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2010-2011. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2010-2011 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 19/07/2010 2010-2011 1 Universidad : ALICANTE 19/07/2010 2010-2011 2 Universidad : ALICANTE

Más detalles

Informe 2013-2014. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2013-2014. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2013-2014 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 22/07/2013 2013-2014 1 Universidad : ALICANTE... 22/07/2013 2013-2014 2 Universidad : ALICANTE...

Más detalles

Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2010/2011 y 2011/2012

Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2010/2011 y 2011/2012 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos y De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE de 24/11/2008), que regula las nuevas PAU,

Más detalles

Informe 2014-2015. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2014-2015. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2014-2015 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 18/07/2014 2014-2015 1 Universidad : ALICANTE... 18/07/2014 2014-2015 2 Universidad : ALICANTE...

Más detalles

OFERTA DE PLAZAS DE CENTROS PRIVADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Convocatoria :2014 - FASE A (JUNIO)

OFERTA DE PLAZAS DE CENTROS PRIVADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Convocatoria :2014 - FASE A (JUNIO) OFERTA DE DE CENTROS PRIVADOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. Convocatoria :2014 - FASE A (JUNIO) 801 MIGUEL HERNÁNDEZ Grado en Administración y Dirección de Empresas Centro adscrito Escuela Superior de Gestion

Más detalles

ARTES Y HUMANIDADES. Notas de Corte de la Comunidad Valenciana. Titulaciones de Grado

ARTES Y HUMANIDADES. Notas de Corte de la Comunidad Valenciana. Titulaciones de Grado Notas de Corte de la Comunidad Valenciana Titulaciones de Grado ARTES Y HUMANIDADES Bellas Artes UMH (Altea) 140 5,000 5,000 5,000 5,000 6,475 6,529 UPV 350 8,734 8,512 8,308 8,238 8,594 8,650 Conservación

Más detalles

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES RAMA: ARTES Y HUMANIDADES BELLAS ARTES X X X CONSERVACIÓN Y RESTAURAC. BIENES CULTURALES X X

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES RAMA: ARTES Y HUMANIDADES BELLAS ARTES X X X CONSERVACIÓN Y RESTAURAC. BIENES CULTURALES X X BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES RAMA: ARTES Y HUMANIDADES BELLAS ARTES CONSERVACIÓN Y RESTAURAC. BIENES CULTURALES ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL ESTUDIOS FRANCESES

Más detalles

GRADOS UNIVERSITARIOS EN ANDALUCIA

GRADOS UNIVERSITARIOS EN ANDALUCIA Administración y Dirección de empresas Análisis Económico Antropología social y cultural Arquitectura Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima Bellas Artes? Biología Biomedicina Básica y Experimental Bioquímica

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALŤNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

DECRETO. Artículo 1. De las tarifas

DECRETO. Artículo 1. De las tarifas PROYECTO DE DECRETO /2012, DE DE, DEL CONSELL, POR EL QUE SE FIJAN LAS TASAS A SATISFACER POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS PARA EL CURSO 2012/2013. El artículo 81.3 de la Ley Orgánica

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 32353 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Universidades, Empresa e Investigación 12265 Orden de 23 de julio de 2013 por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por

Más detalles

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Període de realització preferent (mesos)* Período de realización preferente (meses)* CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES CIÈNCIES JURÍDIQUES I SOCIALS CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES Grau en Administració d'empreses Grado en Administración de Empresas Grau en Comunicació Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual Grau en

Más detalles

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA TITULACIONES DE ACCESO AL MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS SEGÚN LAS ESPECIALIDADES ESPECIALIDAD CIENCIAS

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 1 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2012/2013 y posteriores (PREINSCRIPCIÓN de 2012 y posteriores) De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008 de

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 1 PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2013/2014 y posteriores (PREINSCRIPCIÓN de 2013 y posteriores) De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008 de

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 35638 I. Comunidad Autónoma 1. Disposiciones Generales Consejería de Universidades, Empresa e Investigación 12126 Orden de 25 de julio de 2011 por la que se fijan los precios públicos a satisfacer

Más detalles

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials

128 Diplomado en Ciencias Empresariales Diplomat en Ciencies Empresarials codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT DE 102 Licenciado en Administracion y Direccion de Empresas Llicenciat

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Ponderaciones para el acceso a la universidad los cursos 2015/2016 y posteriores (PREINSCRIPCIÓN de 2015 y posteriores) De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008 de 14

Más detalles

DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA

DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA DOBLES TITULACIONS A LA UNIVERSITAT PÚBLICA ESPANYOLA Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions + Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials Grau en Ciències i Tecnologies de les Telecomunicacions

Más detalles

BACHILLERATO: UNA ALTERNATIVA TRAS LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA

BACHILLERATO: UNA ALTERNATIVA TRAS LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA CURSO 2011 2012 TRINITARIAS DE VALENCIA BACHILLERATO: UNA ALTERNATIVA TRAS LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA EL BACHILLERATO TIENE CARÁCTER VOLUNTARIO 2 CURSOS DE DURACIÓN REQUISITO ACADÉMICO: TITULO DE GRADUADO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 60 VIERNES 19 DE JULIO DE 2013 B.O.C.M. Núm. 170 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 14 DECRETO 60/2013, de 18 de julio, del Consejo de Gobierno,

Más detalles

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació (a (a (a (a 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació Mataró UPF 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i 41035 gestió

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 102 Viernes, 30 de mayo de 2014 Pág. 38624 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DECRETO 20/2014, de 29 de mayo, por

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 12 Viernes 14 de enero de 2011 Sec. I. Pág. 4643 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 694 Resolución de 23 de diciembre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Pág. 29177 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DECRETO 29/2015, de 24 de abril, por el que se fijan los precios públicos por servicios académicos en estudios

Más detalles

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2012-2013)

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2012-2013) Antropología Social y Cultural (UAM) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 Arqueología (UCM) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 30098 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Universidades 10172 Orden de 25 de julio de 2014, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 128 Lunes, 4 de julio de 2011 Pág. 52979 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DECRETO 30/2011, de 30 de junio, por

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 171 LUNES 21 DE JULIO DE 2014 Pág. 29 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 5 DECRETO 80/2014, de 17 de julio, del Consejo de Gobierno,

Más detalles

Informe 2015 2016. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2015 2016. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2015 2016 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 17/07/2015 2015 2016 1 Universidad : ALICANTE... 17/07/2015 2015 2016 2 Universidad : ALICANTE...

Más detalles

OFERTA DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

OFERTA DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID OFERTA DE TITULACIONES UNIVERSITARIAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS GRADOS Administración de Empresas Administración de Empresas y Complemento en Comunicación Audiovisual

Más detalles

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES BACHILLERATO

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES BACHILLERATO UN MUNDO DE OPORTUNIDADES BACHILLERATO PROMOCIÓN Y PERMANENCIA EN EL BACHILLERATO. n n n n Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa

Más detalles

Informe 2010 Fase B Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 28/09/2010 2010 Fase B

Informe 2010 Fase B Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 28/09/2010 2010 Fase B Informe 2010 Fase B Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 28/09/2010 2010 Fase B 1 Universidad : ALICANTE 28/09/2010 2010 Fase B 2 Universidad : ALICANTE

Más detalles

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2013-2014)

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2013-2014) Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Antropología Social y Cultural (UAM) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Más detalles

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO

IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO IES JOANOT MARTORELL ORIENTACIÓN BACHILLERATO Valencia, febrero de 2013 EVALUACIÓN N 2º 2 BACHILLER Els alumnes que, al final del segon curs, tinguen avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se

Más detalles

QUÉ HACER AL ACABAR 2º DE BACHILLERATO? APRENDER PARA EL FUTURO

QUÉ HACER AL ACABAR 2º DE BACHILLERATO? APRENDER PARA EL FUTURO QUÉ HACER AL ACABAR 2º DE BACHILLERATO? APRENDER PARA EL FUTURO Departamento de Orientación SALIDAS EDUCATIVAS DEL BACHILLERATO Realizar un CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR Técnico Superior 2 AÑOS Realizar

Más detalles

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Análisis Musical II. Dibujo Artístico II Dibujo Técnico II. Electrotecnia.

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Análisis Musical II. Dibujo Artístico II Dibujo Técnico II. Electrotecnia. RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 Antropología Social y Cultural

Más detalles

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT

codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic - UNIVERSITAT codigo titulacion 100 Ingeniero en Informatica Enginyer en Informatica - UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 101 Ingeniero Quimico Enginyer Quimic 111 Licenciado en Filologia Hispanica Llicenciat en Filologia Hispanica

Más detalles

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física UC3M: Universidad Carlos I de Madrid Análisis Musical Dibujo Artístico Dibujo Técnico RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Más detalles

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2011 2012)

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2011 2012) Arqueología (UCM) 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 Artes Musicales y Danza (URJC) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

Más detalles

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II. Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II. Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física UC3M: Universidad Carlos I de Madrid Análisis Musical Dibujo Artístico Dibujo Técnico RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Más detalles

Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi

Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi Codi Notes d'admissió 1a assignació Juny 2010 (20/07/10) Ordre per Universitat i alfabètic per estudi Sigles PAU i FP Universitat Nom del centre d'estudi Més grans de 25 anys Titulats universitaris Més

Más detalles

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2014-2015)

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DE LAS MATERIAS DE MODALIDAD EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS (2014-2015) UC3M: Universidad Carlos I de Madrid Análisis Musical Dibujo Artístico Dibujo Técnico RAMA DE CONOCIMIENTO DE ARTES Y HUMANIDADES Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2

Más detalles

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. ESTRUCTURA DE LA PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS. FASE GENERAL: Comprenderá los siguientes ejercicios: COMENTARIO DE TEXTO LENGUA CASTELLANA TRADUCCIÓN DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA Consistirá

Más detalles

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II. Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física

CC. de la Tierra y Medioambientales. Economía de la Empresa. Dibujo Artístico II. Dibujo Técnico II. Electrotecnia. Diseño. Física UC3M: Universidad Carlos I de Madrid Análisis Musical Dibujo Artístico Dibujo Técnico MATERIAS DE MODALIDAD DE BACHILLERATO Artes Escénicas - Interpretación (TAI - URJC) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny (per ordre d'universitats)

Notes de tall 1a assignació Juny (per ordre d'universitats) 152 Administració i direcció d'empreses (Barcelona) UB 5,97 141 Administració i direcció d'empreses /febrer (Barcelona) UB 5,00 110 Belles arts (Barcelona) UB 5,83 6,93 132 Biblioteconomia i documentació

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS Acceso a GRADOS en el curso 2013-2014 Ponderaciones de las materias de Bachillerato

UNIVERSIDAD DE BURGOS Acceso a GRADOS en el curso 2013-2014 Ponderaciones de las materias de Bachillerato UNIVERSIDAD DE BURGOS Burgos A. y Hum Grado en Español: Lengua y Literatura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Burgos A. y Hum Grado en Historia y Patrimonio

Más detalles

TITULACIONES DE ORDENACIONES ANTERIORES AL RD 1393/2007

TITULACIONES DE ORDENACIONES ANTERIORES AL RD 1393/2007 Alemán, Francés, Inglés, Italiano y Portugués Grado en Estudios Alemanes Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas Grado en Traducción e Interpretación (dependiendo de las materias cursadas) Grado en

Más detalles

Alumnos matriculados - 2013-2014

Alumnos matriculados - 2013-2014 TOTAL 29.087 11.167 17.920 DIPLOMATURA 54 17 37 Biblioteconomía y documentación 11 6 5 Ciencias Empresariales Educación Social Enfermería Fisioterapia 12 4 8 Gestión y Administración Pública 31 7 24 Logopedia

Más detalles

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació. Ordre alfabètic per centre d'estudi i població

Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de l'última assignació. Ordre alfabètic per centre d'estudi i població Estudis de grau i títols propis 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació "Tecnocampus" Mataró UPF 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Administració d'empreses i gestió de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 62 MIÉRCOLES 20 DE JULIO DE 2011 B.O.C.M. Núm. 170 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación y Empleo 6 DECRETO 95/2011, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el

Más detalles

Qué puedo estudiar en la UIB?

Qué puedo estudiar en la UIB? Qué puedo estudiar en la UIB? G/A-es Grado Posgrado Título propio Tiene como finalidad que el estudiante obtenga una formación general orientada a la preparación para el ejercicio profesional. Consta de

Más detalles

D. G. de Universidades e Investigación 1 de 6 Servicio de Enseñanza Universitaria

D. G. de Universidades e Investigación 1 de 6 Servicio de Enseñanza Universitaria UBU Burgos Escuela Politécnica Superior Ingeniería y Arquitectura GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA Sin límite UBU Burgos Escuela Politécnica Superior Ingeniería y Arquitectura GRADO EN INGENIERÍA AGROALIMENTARIA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 4 Martes 5 de enero de 2010 Sec. I. Pág. 724 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 201 Resolución de 13 de noviembre de 2009, de la Secretaría General de Universidades, por la que se

Más detalles

Oferta de plazas Estudios universitarios de grado Curso 2010-2011

Oferta de plazas Estudios universitarios de grado Curso 2010-2011 UBU Burgos Escuela Politécnica Superior Ing. y Arq. Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural S.L. UBU Burgos Escuela Politécnica Superior Ing. y Arq. Grado en Ingeniería de Obras Públicas

Más detalles

BOUPV Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 01/2014

BOUPV Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 01/2014 Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València 01/14 7 OFERTA DE PLACES EN TÍTOLS OFICIALS PER AL CURS 14- (Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 6 de març de 14) TITULACIONS DE GRAU

Más detalles

BOLETÍN Nº 102-28 de mayo de 2015

BOLETÍN Nº 102-28 de mayo de 2015 1 de 9 BOLETÍN Nº 102-28 de mayo de 2015 RESOLUCIÓN 208/2015, de 15 de mayo, del Director General de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fijan los precios públicos por la prestación

Más detalles

BECAS Y AYUDAS FPU 2012

BECAS Y AYUDAS FPU 2012 BECAS Y AYUDAS FPU 2012 EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 1 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LA EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PLAZO DE SOLICITUD: Primer día: 10-05-2012 Último día:

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Murcia 103 Facultad de Medicina Medicina Pública / Propio 200 12,389 12,86 86 % 360 16,78 Facultad

Más detalles

Colegio Nova Hispalis. Bachillerato

Colegio Nova Hispalis. Bachillerato Colegio Nova Hispalis Bachillerato Esquema general de educación 01 02 Alternativas al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria 02 Bachillerato 03 Características Es una etapa no obligatoria de

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIV Núm. 79 24 de abril de 2015 11932 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Educación, Cultura y Deportes Orden de 15/04/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de precios

Más detalles

BECAS Y AYUDAS FPU 2010

BECAS Y AYUDAS FPU 2010 BECAS Y AYUDAS FPU 2010 EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 1 PLAZO DE SOLICITUD: Primer día: 24-01-2011 Último día: 14-02-2011 Las peticiones de equivalencia de nota media realizadas

Más detalles

77/2012, de 10 de julio, por el que se ijan los precios de los servicios académicos

77/2012, de 10 de julio, por el que se ijan los precios de los servicios académicos 35941 DECRETO 77/2012, de 10 de julio, por el que se ijan los precios de los servicios académicos en las universidades públicas de Cataluña y la Universitat Oberta de Catalunya para el curso 2012-2013.

Más detalles

Y DESPUÉS S DE BACHILLERATO, Dpto. Orientación I.E.S. La Canal de Navarrés

Y DESPUÉS S DE BACHILLERATO, Dpto. Orientación I.E.S. La Canal de Navarrés Y DESPUÉS S DE BACHILLERATO, QUÉ? Dpto. Orientación I.E.S. La Canal de Navarrés En primer lugar aprobar el curso Con todas las materias superadas (tb las de primero) Ev. ordinaria: mayo Título de BACHILLER

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

PETICIÓN DE EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO

PETICIÓN DE EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO PETICIÓN DE EQUIVALENCIA DE NOTA MEDIA PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 1 1. El solicitante deberá enviar su certificación académica oficial completa escaneada a la dirección de correo electrónico notasmedias.universidad@educacion.es

Más detalles

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL FAMILIAS 4º ESO

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL FAMILIAS 4º ESO ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL FAMILIAS 4º ESO Reforma Educativa o o Actualmente la ley vigente es La LOE, aprobada el 3-5-06. PROCESO DE TRANSICIÓN LOE a la NUEVA LEY APROBADA DICIEMBRE 2013: LOMCE.

Más detalles

ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LA FP CURSO 2010 2011

ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LA FP CURSO 2010 2011 ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE LA FP CURSO 2010 2011 Según la ORDEN/3242/2010 de 9 de diciembre. Para la admisión a las enseñanzas de grado, cuando el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas

Más detalles

TITULACIONES OFICIALES DE GRADO QUE SE IMPARTIRÁN EN EL CURSO 2013-2014.

TITULACIONES OFICIALES DE GRADO QUE SE IMPARTIRÁN EN EL CURSO 2013-2014. UBU Burgos Sociales y Jurídicas GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS UBU Burgos Sociales y Jurídicas GRADO EN CIENCIA POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA UBU Burgos Ciencias de la Salud GRADO EN CIENCIA

Más detalles

ANEXO I Universidades civiles. Relación de títulos universitarios oficiales de Grado ordenados por ramas de conocimiento y universidades:

ANEXO I Universidades civiles. Relación de títulos universitarios oficiales de Grado ordenados por ramas de conocimiento y universidades: ANEXO I Universidades civiles Relación de títulos universitarios oficiales de Grado ordenados por ramas de conocimiento y universidades: ARTES Y HUMANIDADES Universidad Alfonso X El Sabio Graduado o Graduada

Más detalles

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas TITULACIONES QUE DAN ACCESO DIRECTO AL MÁSTER SEGÚN LA ESPECIALIDAD I. ESPECIALIDADES DE E.S.O Y BACHILLERATO Se considerará que el alumno acredita las competencias de la especialidad que desea cursar

Más detalles

Cómo se organiza? Qué opciones tiene?

Cómo se organiza? Qué opciones tiene? Prueba de Acceso a la Universidad año 2012 Cómo se organiza? Qué opciones tiene? La Prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se estructura en dos fases, denominadas fase general

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5920 14.7.2011 38789 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO DECRETO 365/2011, de 12 de julio, por el que se ijan los precios de los servicios académicos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2011 Sec. I. Pág. 78501 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 12106 Resolución de 27 de junio de 2011, de la Secretaría General de Universidades, por la que

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 19383 I. Disposiciones generales Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 3738 DECRETO 71/2013, de 5 de julio, por el que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de

Más detalles

Informe 2009-2010. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria

Informe 2009-2010. Dirección General de Universidad y Estudios Superiores. Servicio de Regulación Universitaria Informe 2009-2010 Dirección General de Universidad y Estudios Superiores Servicio de Regulación Universitaria 13/07/2009 2009-2010 1 Universidad : ALICANTE 13/07/2009 2009-2010 2 Universidad : ALICANTE

Más detalles

Por todo ello, a propuesta del consejero de Economía y Conocimiento y de acuerdo con el Gobierno,

Por todo ello, a propuesta del consejero de Economía y Conocimiento y de acuerdo con el Gobierno, 1/19 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO DECRETO 118/2015, de 23 de junio, por el que se fijan los precios de los servicios académicos en

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXX Núm. 115 15 de junio de 2011 22848 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Educación, Ciencia y Cultura Orden de 10/06/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado Andalucia 450 UNIVERSIDAD TÍTULO Sevilla TIPO UNIV/ MEDIA S L Medicina

Más detalles

BOUS núm. 6, de 22 de mayo de 2009. Títulos de Máster. Informe previo sobre memoria de verificación

BOUS núm. 6, de 22 de mayo de 2009. Títulos de Máster. Informe previo sobre memoria de verificación 4 Títulos de Máster Informe previo sobre memoria de verificación Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi

Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi Notes de tall 1a assignació Juny 2013 (12/07/13) Ordre alfabètic per centre d'estudi Codi ESTUDIS DE GRAU, TÍTOLS PROPIS I TÍTOLS PROPIS SUPERIORS 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació

Más detalles

TITULACIONES PLAN BOLONIA ADMITIDAS

TITULACIONES PLAN BOLONIA ADMITIDAS G TITULACIONES PLAN BOLONIA ADMITIDAS Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Marketing Doble Grado en Arquitectura y Arte

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 73 Lunes, 18 de abril de 2016 Pág. 15826 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DECRETO 10/2016, de 14 de abril, por

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES GENERALES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 3138 ORDEN de 9 de julio de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se fijan los

Más detalles

ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA 3º DE ESO ( 09-10)

ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA 3º DE ESO ( 09-10) Dpto. de Orientación ESO-Bachiller Colegio Ntra. Sra. de Loreto ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA 3º DE ESO ( 09-10) SIN GRADUADO EN ESO Educación de personas adultas P.C.P.I Módulos profesionales ( Cualificación

Más detalles

Oferta de titulaciones

Oferta de titulaciones EDUCACIÓN, CULTURA Y PORTE Página: 1 Consulta relativa a: Tipo de Estudio: Comunidad autónoma: Nº de Enseñanzas Seleccionadas: Grado 632 Autónoma Autónoma de Alcalá III TIPO UNIV/ Facultad de Medicina

Más detalles

Orientación académica 2014-2015

Orientación académica 2014-2015 Orientación académica 2014-2015 Índice de contenidos Presentación I. LOMCE.... 5 II. Orientación EMES... 5 III. Información UCM... 8 IV. Portales de Información... 8 V. Asignaturas desde 4º ESO a 2º de

Más detalles

REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS REGLAMENTO PARA LA TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Exposición de Motivos La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno, previo

Más detalles

Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi

Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi Notes de tall 1a assignació Juny 2012 (13/07/12) Ordre alfabètic per centre d'estudi Codi ESTUDIS DE GRAU, TÍTOLS PROPIS I TÍTOLS PROPIS SUPERIORS 41029 Administració d'empreses i gestió de la innovació

Más detalles

UNIVERSIDAD DE BURGOS Acceso a GRADOS en el curso 2015-2016 Ponderaciones de las materias de Bachillerato

UNIVERSIDAD DE BURGOS Acceso a GRADOS en el curso 2015-2016 Ponderaciones de las materias de Bachillerato UNIVERSIDAD DE BURGOS Burgos A. y Hum Grado en Español: Lengua y Literatura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Burgos A. y Hum Grado en Historia y Patrimonio

Más detalles

I.3. Consejo de Gobierno (Acuerdos adoptados en la sesión del 17 de septiembre de 2004)

I.3. Consejo de Gobierno (Acuerdos adoptados en la sesión del 17 de septiembre de 2004) I. DISPOSICIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. I.3. Consejo de Gobierno (Acuerdos adoptados en la sesión del 7 de septiembre de 004) I.3.4. Vicerrectorado de Estudiantes

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5422 16.7.2009 56683

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5422 16.7.2009 56683 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5422 16.7.2009 56683 DECRETO 110/2009, de 14 de julio, por el que se ijan los precios de los servicios académicos en las universidades públicas de Cataluña

Más detalles