CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO (PIA) 12/10/2012

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO (PIA) 12/10/2012"

Transcripción

1 novec:lerjtos t -e~e, {lntú el l!ús~io nor.a;~,,i'o númer9 ~uarent.<~ y s.ic.;e; :aon Jf.a.rmel so:d.!lno, ;i~c ;-rj.t;.o. en -a S'eco;i6.u. c:!o,. c~~fc.:l" cj'ei RegJs.t::rc. Mbj.j co rl~~ :u. Pl'flpiediid, mcu: ge:n de.t.núnlen"' c.j,ento G.esen.C.;!! y UJl/.J, d t.:.j4s ses:enttl Y.seis. da~: ~Volmen mreve, l.ibro t.r:?.t:caro. en la Q!Je s~ QLllilenc:~ el capi.t~ de'! lfl sor:ieditd, a,lll' ~wna da /.JOS i'!iilw.ne:s OS Yesos.~-;--~' ~_,~ ~~-..: ' ~ '.- La rnw!e.l o tj:e.a r t:.--uiit;ro.d<'i'nll.;)$ veintlliuey~ 4! iecl~ VaL"intltJ-éq dt!.at:r:i.l cih mil trece, ant""' Z..icenci; da dau ~An!J9l flprja.i ~.i~jll;l. ltiscj.".ítil a../. ll!ar.g~n de :fa..í!wcr"íw).lóll rnltfera ~~s.eru;n SQsenta y unc~, a ttlj;u; ~~~;~.n~a :Y r.incp, tl9':f. w: lum~ t::ztei:nta Y nu~ve. l:i~~.rt.l t.r:ll:cdl."o, doi! la Ser:ctón di!! c~ccia del :.R~J;$.ti:O Pliblico dff..:ta. Rt~w+eci~fi, ~n.!.e~ que iie'.t;:rh.. >.:.sn.;ua..ih t"ot.:lmnte los est.j::utos so~ia:ie$. contlntuiudo el cdnit<'ll s:uclgl en.~~--~~~~~ll'l.-~.,. J.JU.S NU.. L<mES DJ.i: RESO."i MONEDA NllC'..XONhL, ".--.,.~~~ ~~--~..,-~ La númaro oc.hp- nil doscietltqs cuar<?.nt:a.}' cinco., de fecha.vei.ntioluco nncdta. ejl la. sec~~ión de Comerc.i~ de-~.st:..>gisl:ro Plib J.co dé l.ot PJ;t,?p.iedad, ~if'ont'l drcu.ent:a Y siete, ~.'tajas se-t:li!li ;'a y dos:. cfth volwneri set:enl;a J.' uno, en J.a que se.rsd~jo ~ c:api..t;al. ti~ i~ ~at;.fedacy d l:a ~i~lll.li:! J'e SEl~SCI~Ct.lS C.. fn..:'ue:f:.j""f. /?ESOS y se l'efio-nn~u: on.dú.rer.sas..a.rc tculcjs rj~ l.á e.scx.i:tura: constic.ur:iva ~~ L<:t número vcltp nll.$;:!'.i..:.>c:-ii:mfio$ GU#l-l:'enta y p.inco. q.~ f.;:chn. ve:i.rll.:inue, C! de nqv.í-'!!/j;l"fi!...,je mil novec.ie.uto.:'l v~;?ílli:isiet'e,.meo';! e hi.itmlt~ Jtorarü:i núll!o;t.'o cuo>~j.""f.mt.'.< y $,;:'et:eo. dur J.ll.lrlt.u.. ~l Dcu:jn f;q.t"iai-:', :!nacrli;.;j ai m~an' 47 J.ü~r;r.::r,.lpai'óu ~liimen~ cjent:f. á.iiiml,;.nt ~ Y sijij;e, a fqjas set:ent:.y..-dos, del vol t.~) ~~ehmta y. ui.u~. l. i.brq t:.ré,; d~ "!',s.,.~o.::jjn ú!>' Comerci.o en t~ que se ref"orn!.'t.rqn.di-v;?.ts~... ~tc:.tc.ulos. ele la. eq.c.ritu.ra ~odo;~.l. -~ LO.- La mlmaro rueve mil se-jsc.iaoeos ' nova>m:a y UTJQ.; cie fer::li~ cuat:;.-'' d~ n<.~-.i~tl.u<t de mil novecient:os creim:a:. ante ei JiJfsmo uo-t:ario dozl Manual BQJ")..l so.d.:~q~. J: :;;cdr:a td flltt.rgen tttl tjtíi!ib<xv,;;ient,;,.:;-l.,u~umrb<i YSiÍet~, a Ir.>j4S.sut:l!".iltt~ y l'.lee.l3, d~ l ~, J.wuen.aetemta y uno~ llbro l:.ces dti:' la Si!cc.iO~ de Comerclo, en.la q.ie i:h'r corjv:iiji('>l"vjj?i:i.rctor:ni{jrse dlve.rsoa urticul;o:; dq los Saf.:J.;t:.u.~aG Qóc.ia.l.ar., ~ ~-~ - - >~.- l.><( ~dmerc nudve mil oclwcift!rx.t::os c~z, de lecia ve.intjuno de /.9)'."!';'>> de J' nat"8c:ie"il,t()s rrf/.tnl:t'i y Ufl~, r=mt~. ~on ~.f~llue.. l lkt.if~.i,.~o.tidllo, in sc.r.t t:a a,t ma.rgc!l de l~ j.:;:qc;l :f.pr;:qn nibnér.. cj fu~t9 d!jt;wavca y ~iiece, ~:~.fo..; &,."' ~:H.~ crea,. del vo umen Get:e,nt:.;t y uno, ).J:J.;«ceri:;a.rop.;!:n. lij St:<ac.ióxl' cle COir, ;fc.h"l, ~ que se l"e.coi:mó al inciso r.;efl..n!;l}l ;!s VC.iút.l.JIUev.e de los $J;;tatut,:oS.- ~- ~~ ' '!íj numero s.iate mil y tl. e:i.cjt:4 y s~ia.,.:mt:c el fin~ ~lctta.rlo utluu.~l:"(.l D.:.e, ; d..-.l.d.;nra.tt:o Li.ceJ.Jcl<J.do don Noé G.l:'4llrun Gur;ri.a,.insc "t:a tm <! ff"-'c:{'ión da COJ;te~c'o JtJI Ptíb.lico da la Prqpi4d.d, con.; número co' nto C"J.rJ,.RJJI:"ol.Y sio:fl~ u~arg..,.r, e>jtls.s<jtents Y aos. del volwu~tl.setenta, Y uno, J.ibrc t:e.r-ce.j. o.. er la qu.e se.r.et UJ:l~U<.. m t.ot"<'llm..,nu~ los eat:ttturos $O;Ciilie.R~ o'jttmeo-t:.;í.i'jdose el cotpi..tal.-:>cc-ial,, ld.'jluild el~:.~ DOS JlflLWN$5 DE PJ;;?fJS " ~-~ ~--~--'"- ~ L?l DÚJni$ ~o d!ocbj.u-ev.:t..tlt.h.guil'l~eilt:,os f<<'i.i:q.l-e<?! dtit fec..h~ i]iec:isie:t:jj' de /M}'"<~ iie il twvea.ientcs c.u.'lrem::.-t y.ctwt:.ro-~ ~ttlif i!] fi ni.ld.c l_t:l!=al!'.io li'tmero Dj o:;t dqj /).i:;tyil"<"' F'.;.(fo?r.~L Ll.c-encJ.ado d0 Noó G Jal!t turf.!.;, ij~or~.'f.a.. <m.-<r s~cci.óz.l ae, COJ)'l~.rdi9 clitl REJistr<:l., Púb} f,...o d(f ~ Pru,pieP'-:ad, fns~d'r:ii... ~ ~X'f;{P.n de.fa.in.,péri.pr;6n UJtJ:J!Ía.meJttc cil-' -:. eu~... i la qut? se. 4Umentó.e, c~p,it:aj i;dc'j,aj ii li".i stt~. ~a. CJ;NCO M.rr..wNm; )E f:ji... v::>. reformándose diversas art;.tcul'os -tie lci. esá i.ó~ oo<:.:i,al, ~ ,.-----~~ -,.-- ~---~/

2 ' 0560 UC. FRANCISCO LOZANO Ntzl/ OA LIC. TOMAS LOZANO MO A ~~t:j;;fgl~~s; ~CH~ILA OLIVERA 00 ZALEZ :: 87 0, Y 207/EL D.F. 9 i 2{), 26. " JJ. f:t~:m mil tl0: ocient:of novamt::ll y uno, dt;~!!ech.tt dio!jaiodw dé cincuent.!l y uno, _.,nt& e~ fiimdo xwta..do nú!llero Dú~z de.l.t~intrit:.~ F"Y::.. t.~z. l.i,enc'i.ad-' a.:;.n N66 Gr.!lltam.alr!rri.~. znsr.rfr;a en a 9ec.:::J.ón d~ camé'rcio d<;<l Neqtsr:.rn!'tlb.l:f.c,;:, dt~ la Propled.Jid. con el mlmero cua::roclt~nl:.os velth:lcim::o, a foja.-; d-:.>'' "lenrc.t!,et.o::mt<' y C"ti<~(TO, d~l valumen dosr,ien:!t:~s sett;>i'lt"ol! y s.iet:e, li.bro t:erc<9'ro, en ]' (JU.:" :t<<!:,"'ufllcllt;ls.el <:.~/)il:.~ll de ] $o~i~c:f.; d ~ ld at<im dl'> DT.EZ MILLONES PF. :t>f.sos, ef~.rm.!nde>s~ el dt'ticllo s~ptimo d<.l la <"'iscri.ttta soaj.al.- -~ ~-!>. Li:l num.,-t'l' cu~lrmlt<'l y /UeVI:" mil l'tosci.ent: s t.n~irta y t:res, de fadm cuatrr:- ri<".~jwii,!~'i'nd n~,~ ~. i~ ntos cüjctléllt!l y se;js, ante '!. f.inarto notario ntmero D:ie.e del Dísrrto f"~~~ti.>r.,.r,.fc'~mc.f. Jcb don N<:Jé Gtw.hAm (;unf.;,{jn.lcrit.'i en.la S~cción de comsrci" d~~." Propied'dd, con Ei.l mi!.ro nesem::a y rres, a fojbs cie:jto C'úll.:v..:k!l "txdllmen C.t" 'Sl~icmros cincuent.. t y qié't~, lhro tercero, '!'fl la que ~ "(? aume>ntó ~! C"'r:tpi:; J. t~ :.. SCC.iP.i:<id, la.sillll.!l Qc VJ!IN'l'f: :.l'l,t,one..'7i DE: PESOS y se.r:~fcn"!ut.'ml div~r::ws ft: : UJ,;J(;; d+j /~ f!s<:'j:lnw.:i IJC!Cl<f!.l, ~ ~-~M"~ ~ o. t.,~ ntlrmnr) NH$.,./.r.~ J' seis mil L~dJCC'l!mtcm IJtlill<"~ d.: ff."c-/' veintírmo de abril.},;,!7 J(Vo;o.:--.i<mt:o's- stus<i'j'jt:, _ y uno, emte el é torjcés notarlo mlmero Satenta y uno del r>.i,.-:h.i o F'i'M-T,~r Jll, t.. ictc>n: l~do rf.:rn Francisco L 2"<0 Nor'i.l..oga, ctu<lldó como <~.sociadl" y irwcrit:.!l eri la secci de Cosnerc.io del FltJglstro Püblir_ r.;,,j,~ lt: 0'78.:Hil!IP.Ht"' ~~ <"./f'i Li.d de lrl i!uwiedad..;j; )a,.$"unl" ele ClJARb'W'!'ll HIJ,LONF..'> DE PESO.~ V n~f,:rm.-.~.. m :,_,s <'H't"lauh!: f'::.ún.:..t~.:, S6pt;lmc,. >ct:avo.!ll"ovetw, D<ioimo, DJcimo Snguno,i,~. p,'-c-'itn.-j ~:;~ptim<--~, im~:>)ml' NowMw, VigJ.qiJrio, Vigli$'mo P.rlmera. Vigésimo segundo, VJge'si.:no!':::>."<l.t' ',i;:;.f.si.m..:>.<:qpt;im(;l, tr.igé!>lm(l. Oc-t:.. 'ivo, Tr.ig~5 úuo Ni:>VI,mo), t'r.rmi.l:".'.!g<lsfmo ~ --- ]'' - I, mílllo&l o mwent:a y C't.!dl:t'O m. nov.i.enr.o: velntlsiete, de fecj' a; L rt::; di:",,.~ ; iamhr.. dim- ui.i nr:vec-.l'f;!nt:os ses~lt..!l y Sl'fi$ aí!te el entonc-es otar.io m!rnl!l'.rt) Set"~::nta - :ctf"uw d-<,'l v.it;lr-it~.;> f-"t'<.lera.l, L:lcenc.lar.da don :r-a.nc:l,;ct r:.a~ano Noriega. actu<znd,, O:<?mn.. ~_;w,:'lddo t:'!t~!!'she prota-::olo, in~:'-"z:--ít& en la Se ci<?n de. Cnme.r:clo del Registro PUblico d l-;r ""lf''-i'-"d.~.- d,_, ;;ot"~l Capic:<.2. c.! di.n. cil :l:i:j.i.s de dic-lillnb-~.;. do mil m:ovee:i~nr:.-osl_i.rf.'.,.nt~.' ::;,,. _~, cr>n el aulv.l!r'o tre.9cúmto.~ CI).:'!J.'& ta y ~~e.ü:. a rojas r; esciencos l:r'ece. Í &'- voi!lm'::n SQ.i.r;c.iento."T,.u.:n-~"'tlt s y cuat:ro, er al L:fLvo To!il.t'Cer.{, en l< qw.l' ~~e ndona.r:-on lo~' ól.rt. ic'ttln.ot prfnun o, p.írr<:~f'o primero e inciso n l' ij; dus. Cl.ffitn;r, lncl~le> pt ime-t"p, c-jnc'<), '.;o.int iodm. t::-e.i.nca.y cinco.' l:.r ~:int.lt. y ilutw'e de los estatutos socia.les, ('.!/bi.md,, SI! deo(.)mi.mh.:.íó/ -''n..q N.ll,CION!lt., CVNPAÑ l'j PR SEGUROS", SOC.!l~PAD A'NONIMA '"" mim,.j".;).-cjemt;o a.lcciqcllo tnl.l ci~nto txe:int,.,.: m.i t:,v..c.itmt ~ s "'o:tr.:e/ltd, <Hrt:~ el cz t;nncea n~:>t~.u: o mlmoj o ):/,Q::r d~l Li. ;.-rlc::idd.:> dm) Fr~ncü;co T~OZ!A:lW Norie>!)a, in8crit e-n ej. Reaist:ro ~t:t: <',op;t.!rl. '-""-':! e>l. tljimett> dos,_~ ic,nl-:()0" st~l-,<'.'nt'' f,jj.:.r t pllmu:m ~,_,t ('<:'.~- nt,j.~ cülo~uerh.d y cuatro, libro r.erc ro, en,, ti, :i.lm d.i,?<:-imh~'e, v,intüdet.e-, iuciso.se>~to. t:r int.!l y tros, t c-,_-,, -.; y l'l"e-inta y.::-5-ju.o de li?s ost atutos soc.ialct;. ".._., - ~J-~.~... '~' Hli~h;l'.~"c ci~:'jh"o sp.sent:a y <::!:m:~o illil c-iem:.o dlaz. do féchn d~.,~ nr:>l"l}<.~.ic.mr,r.:;;.sp.i:-~mt;-<' l ; ;gi.et<!r. ::mtd!!!-l entonr"' "" Lit'énJc.i.Kio dt.m Frar:tc:i, ;co.cos:anó Noriega, inscrito! en el, :;, ~~~tvl Cap.lr..~.l. <"!-. dla trés d~ ~"J>O d'!ll mil notecient:o~l.;:u,;t,-,,, d.- m!w :,J-. m.íl.. ~r!. trr.mtol y sü.>t.,-, su.! <Je s~ "um~ntó,.,; Nd. i.:>n<~l, Ce> rtl)dif:íe~ d~ $(''J')~ ~., ~, S~L iedrld Jln6nima, en J.:t :;~wn.<l de:

3 { :lo. ~ ~flq,, ll~ DE PESOS, MONEP~ NACf~,, p"'ra -. e,;lf,u; 'fj..ja.jo en la 6uutll de- CIEN ;MIUONli$ -DJi li'rsv~. MOlJSVi NACil)IIAú y.z:o-eot~lo!ld~.'' ~:j. -ct:ec~q.í::;>s. ~eic~lo:;; Géptim'? _a ;~j~~.. z i;-~an~...- l'.i!il'""~jn o quinto, vl'9"ésl.n!> oc_ta~? t:ri,'géf.! o ~.inéq,--.. ~ : ~-~-~-..,-:: : ~ :JO.-.~ u~e.t"o o.iento. ó~h~"?n~.;t.y -~Üi mi~_.q_ ;:hot:::it:>ut:l.)$_ sesenta y cü~~.?;~-. de fe.::ha twm:-2 de enero de ntil novec,i~t;~ or;íte t:i;i- y Uh'tl!,: ;nca- e.~ em:onc~s no-t.úio mlj~.~v pl.,.:;; d<~l DJ.oir:Cto Feq!'!átl. 'L;t cerii::-iado o;on ;Ei;a~~4s,(?i:l: Lqzu~o ~p,r~ega_, in:;~r;;r;/.t<'l <l'll.~ Rtool:JiStL-.:r Públlt;, Q de t::_wul!:i,cjj.o (le ~t;<'l_ ~~lp:;:~<l!,_.en.~: FgJi;o ~-~el.~-ª Pr;il- mirncrc r:i:j.:to mil n.;n-"c'<ü>nt.oa sesenta y o~ho al t.--ve_.i'lt!:d..l" l2vd- d2. jú_li, Pe :ml_l ribvec.(ejiw.s.::'chentd y un..:~, s.e.nm~o..tml'(.' el caplta.t oocj;;.l 'de "X..ll. Nii.Cl.<ttML, Cot:iP.iiN:.ti;. DI;: ~$$t.'ros, S;,'QCteDJI.). ANOU.l~ft"'l. en.l.!l suma de: CIEN MILLOMSS- D!:: PESOS, MOftm:!A Ñli.CIO!MI., pta'il ~~ili; fijad,_o ell l.lt de:!x!<;!,.""j:en'jjg MILLONES DE PESOS, MONE!JA.. NAC.lON.AL, eformacdo.aj -e.fecb':l lns art:ír.uj.m; ~t'!ptimo. tio,;i:;iw.,; se ; ~!UU'o, vfgésirfo ~o!lrt;o. vigé.simo:.:> $ept:!mo-, crigés.úna~ rrigés:ima.9b"futldo. tr..íg.ett~ h:~.r.ce.... ~. tr.jgéosl-ma Sl:i'~tCi :? C{ll.hit'iP.s,ii - de los -es-t.a.cucos socla'l-c.s ~----~ - 2J.- r.a rnl.me-ro Cf:oscie4eo~ un.mil cu-~,t _.ci_ento~ t.rejnta y o:ho, de (e,:-lm t..l e.~<~.; ;:~:;~-- tll<" mil novec;tentos ocjjent.a. y -t;.,. es, ru- :te.t!)l cn'tonc'-'!'.q r,iqi;.:at:io IÚ0ero ocj<illt:<'l y SÜ.'t:tf d~.-~j Pla.I.J- J. tu F<::d.,l ~J. L.i..:e.nc.,iado dan Tóm.i Loz~:u~;;.- MolitJ:!it-< actam?do come-.;l$(:-<.~i;.t l~ a : _,._ <"C:t<l' p,z. tjcoc::olo, n3crit;<j. ejj.el Rag l$t.t:t:~; PJ _ice ae CClllc.p:.:~o o:la- e.<>ca Caplcal. en.:!.~ ~ftiolj Mf:JlCAN'J'.U, ml~mrn Cl'NCO ]dil lv"q.veé.~.tos ~ :;N'l'.) Y Ocy.IQ_, al ~Uq_ di;cciml<?vd d<? Jllarsw dr."" m.tl novecienr.os ochent~ y :IJ<iCrq_.. ~e; _i:cl.. 'a~on los _8.r;.fá,l.us p h'n~.cv. l~"'"'e-n_,o~ <,:ihu!.~l, QlJiato,..sé;lt::Lma, 4éciiha:., d~c,t-mo q.,il't~. dél.."~w.;:. s~:to. <Jt;i ;;Liuu.::.oépJ..LsiuJ, i!ilél:tl!pp, :v.(gt!q_j jq é.tti.'fi t;h, ti:i".;:;tfbil:rto aw.to, t:.r.ig-é$j.mp oc:cavo, q-j.gé~~o~ s'-.:.i;rlmdo, cu.lldr<lgd;::imo t-erc.cra y o;;di:agi:kdlzlo e> lq>:< f.!' -_(:atui:os J;<,ci;dns do J,A. NII.CII:.JJJ.IU, COl'JPAÑIA DS SEX.."UROS ", SOC:rimi.D ANON~JA; ~ ~ de mil nove,;.~:i:mtos ocll,ent:.;t A' c'i.rg:o, art;e t:!l e~can~..~es not~rio Jltu!l&.l'~) (/j,).-;; _dél DJ.Rtxito lt~dera.l, Llconciado don Franc:isco Lvzano No.r-i~. im crit:n eu el, ~eqj..~tru PtiLllc,... d-e come ; cjo de e.st:.-t Cju_~a~; ~ri Q FQL:rp ~Jt>~(C.(INTIL tz:e!j de jul:j:o de m.i-j ~av.eí;').ent,:q~ oc.h~htd y.c$.:rlcq ~4 que se.-~nw DE: C'Al'!T:I... <Ja l.;.!jaaicill.dr a lu ouma 4~- OQA'l'flOCt.X~!-f:fLLON!tS m;_ p_ltso_s, '!f>nl#ja ~.I'J.CIO"f~U ~.. ~. i JJ. - w mlm~ro doscfl#rtct?s v~í-nt:e mll :n_ove-cle.ot:()p. -lli:n(énit<~ y s,iote. a,., m. noviemhr~ d~ mi unll'cít rnt-os or.ftent:a_ y r;::.hy:a., <'~Jite a (ln!=otir.~s- Nocaria flúnlej.~'-,chejlt.-;... y.sj.ece del Dist:rit:o P~d~.l-al. Lic.epr..ia~Q' d(.ln '.L'ouitui.r.ozo;u. J.JullwJ, rll~tlutl~du cu!'f' éi5.v~-~,._- Y.w este p.roc(lcolo,_ inar;:rlt:~.en e.t Registro..Púhli'co d~:~ <."I); IC"J: clo de est:~i ca.pi-tc~l, (:-,;!l tt: FOLlO MimC.iN'l'XL C!NCO #IL NOVJiciSN'j'O,_$ SJS$ ;;N'f' ;_ ':f QCHO, no-vecíent;;os ocllentil y sc.i.s,... Ú.J.i M!.CtriiJ..p-o-, C.OMI?llfliA e,j_ di.<'! doce de nulrr.,.- <.~- wi J.Z S'Bt:Pf.ll?Q:S, ~""'IJ::filD.U..''.''.:, Ulllentó su c:sp!toal ooci..j;d. "' ~a SI.UI!i't- -dtn -- ~-,...~~ ~ ~ ~-- ~-~o._ tocientos H.I.LLONES DE PSSOS, k!oneda NACIONAL, r-e-for.zfll!lldo a i:.:lj.;:cto e.l art icult.' s~ptíll~<-',.., $.~ ose:at:r.h:-<.>a J'J.Cc,i,il.ct: '----~----"~ :.--~ ~ ~ ---- ~- - La número do-~i;tmt(is?gittt:i~~tro m.j:.l d_ittt: -, de fecila nuave da.junio c:t r.:u: no eeientos ocbm:tt'a y r;;<id.s_. <t~f'? ~- ~.nl:'ill~é-es Not::-llz-i'd.. Jlli~l;'!ro Qi : d~l Ols.tt ~ta Ftit.nnJ.L. L.ic ld~dd dof.l Frii:C'i6(!-f:! ~O;!'.ÜtQ ~o:;;ci_~ftt im;c:dt; i ~ el_ R~~~~~u-0 _PUblico de Ct'.!UI<l..: c'fo de li'gta C.etpit.ll, : e_f ~í.ip.jo;ij!:!ji::4t~'l'.ni ~_YJEp.(i-. c;rü9lj NIJ'., NV!l'.SCJSN7'0S Sf$EN'f;: _ l' '.)f.'iw, ".W WICIONli.t., 60MP.. lru tj.ef SEIJ(JR0$. 0, SQc:tEOltiJ_ MONJMA, llun cultó lill c.apiral soc;j.a} '"' }<'! $.Ulla de: OCVCJENTOS t-i)'f -f,one,$ Dfi:' PJ$$0S, -~j)j J-ffAC-tiJU~).b, pata IJl)~dat" fíj<~,j<) m.. -~um.~~ dt~' [)N NI. S!l.ISCIE:r-'0.<:: lo!h<lonss De PF.S()s~ f.joneda NACIONAL, r~foj:'ill<ildos:i' a}... to.l.js

4 UC. FRANCISCO LOZANO NORIEGA LIC. TOMAS LOZANd MOLINA LIC. G. SCHitA OLIVERA GONZALEZ NOTARIOS S7, 0, Yh07 DEL D.F.. 220,2Ci ' 25. veint.iodw mll rui.númtos s~t:cnta.y t:n~t;. di':! f.;r:ha r.ato.: ce de l''!~j '<' S"ill'<l.:o"!, rnt:~ i"] <.m/:t:m(~i"j.~ NOI:ll.l'i<'> mím~h'<) (~t~filmt y Sit~f'"A riel f'i,$/t"il:n fo'~dl.~rt~l, f,ice;nci.ftdo don TOI!fs Lozano MOJina, i'ictuand'o CORIO o)soc.iaño CJl ~:.;t--: J't ororxlo, im;..:.rll:c) ert e.l Rt~alstro ' P!lb.llco d~ conr9rc:lo da est:. t::~lp:lt<, en ~l l''t~l.! ' N!!.'f~t.'.liN'I'r.r, NtfN/i:IW CINCO NIL NOVBCIJ.rros l SESENTA l' OCliO, ""LA NACIONAL, CONi>A!JIA ne SF.:CJl.Tr.~J.<;, Si)('lBVAb ANCN.li!fl., aumentó.el cap.i t.;tl. socit~l en la UJId dé UN MIL Sl?ISC!Wl'O.~ Mrt.t.~'NB.<:: DL'.' Pf:O.">'OS, NONteo.A NACIONAl;, J=uoi.l::".,. qu"'r'j. f!jj tc;lo en <'.Ymtta do TRR$ l-ftt, {)<">!;'( IEN'l'OE Ml.fJLOrJES.DS. PE:SóS,.MO]i)F:Dil b.'rj.c!onlll,,r ~formjndo.se a.l e-ft~cto el drt :!cu.lo,~',~ SU,>:.;Gl'ittll.;l ::ODnsei.tul-.fv;. r $C,~ompu:!t.:lal."l:>t: loo:>s Bat:-.~t:~lt<:IS V:i!:j<l!flt:e!< d<!! J.~<.'lOCl"'/,~... ~.- ~... ~, ~~~~~M~~-.. ~,~~-.-~ ~ ::N ~} ~,l,.r o :"~f~nf'.~ J' ocho mi r:-ient:;.t /:r-<'!ir.tli }' sei.~, de ler.:h<:l V<:!illticinc.::r de- julio de mil t'l;'{;;;;(',ítmr:o.;; ochenta y ocho, ajt:. el Nar.:a:rio mlmero cuatro de.i D!.strlto l"t?dsra!, Di<.;'{~'ii>~ t'lj :m Nomen:~ f.(<'z Rodrfoue::, scrlta t'jl el Re;7Ú3C.r:o PdlJlico de Cf.l.lllerc:iv dp- ~sr:'r? c.~p i.r;;. J, en e.l!''olio ME.'RI'.."ANTJJ ERt. CINCO MIL NOVECIEN'l'ÓS SESENTA Y Ot"Wc~. <:'l di<~.lilf<t::'i:mlh re ('lllli'!n.l clt~ mt.l novec.iento~ cjjenta y nueve, ""t.a NllCIONll.[, COMPA&TA ür V('lfC~:Ut,'N'!US JIIJJ.UJN/;;:S O!': I't':SOS. N!JNEVA Nll. xon.'ll,.pill'il c uedar fi"}ar:'in en la suma d~ DIEZ?<J!L. r-flf,!.(.wj!:!:..' DE.l:'l!:$~$, 0NSDA Nt)CIOW[,~ refonr:,~ndos(}! al e-fecto t~l dr.ticuío SSPTJ:r-tc> de '<lis BSt<il.tH.OS S'>t.' j,, J,.s, ~-~~ -~~ ,:7. J~a. núm~t-.; dos~~ienco;; treinta y tj ete'mil qt:itllent"t.'s n<htél'nti.l, de fecha veintidós,',;, m<ij de> JdJ novl'.'~ ientos,;.,-:-ent:il y m t'~ at>.r:e 8. <:mtonces Notar J.o mlme.ro Dd~mt~ r Bii:II'"'r d,l /.l}sf::j ito f'ed<ill'i.i.z,!,<:<l'r:.ci<'l'do do To!ti.;l's Lo:;ano MoJ;in,~, tl!ccjjandt COillr.l.!t&CCiddC> & FUJ,J;) MENC'.4.N''L NfJMBRO' Ci'NCO MIJ, NOVE:CX mt().<; SI!:SENTA l;' OCHO. "LA NllC"IONll!., COMPANTA!:E~ SP.fmROS"", Sl.('fBI)JJ[),/'JON.TM.tt, ~umetil:d ej Cf!p.lr.~- S('Ci.a.J ('lit ~.9r.zm, de DI.EZ MIL ~r...r.twes IJE PE'SOS, -JONEDt N-ll,C.rONAL. para qtl en la swna lf( > IBJ.N'l"E' P.UL. NlLl,ONES ~ NO:.<;:fl:.~. 'N{lNl!:f.') Nl<.C.IQNLt., reforzt:,í:uk!'é:' <ll <l'ij:"t:ícuo.sépt:imo de su as~':'r:it:ur<t JP,.. h:'l ~~.n,: novi!lli:~!' Sf~i.s mil flilcha nueve de a ; osto de mil ;JI;ri.rnr'~ n~tl'l.th:t y ww,.~ni'.:?! e-l Nnt:.u 'n mlmen' Cuar:t o del r:>.isr:rir:o Fedat"al, $J r.ic'~m,~l/ulo dc>jj HomEWP pf,j; RQr'/r.íguez, act:uc~ndo como astrc:lctdo en t"l p.'(ltoc::oo d~ J tt<)t<lr.i.t mime- -,, r~.ir cllt~nt.<~ v CWJ.t:r.:J. Iscrlti en el rre.;rl r~., PlH>ln"' c:je Come<xctc dt;t ~.Stiil Cap-ft:a.L io<ll._.. ; ''..-'T-'-Ó J<I$){ClNT.rJ., NDt-flmó CNCO M'J.'I, r'tlovecu:is SESii:NTA l" dcro, ~ dia dcj 'U.;)'f"l" d"' m;i l nol~er.,ifmto~ ochcnt.!l.f n~~v~. "L.ll.tlli.CIOt/.'I!..L COHI:'.V:!ll DE.<!GtTRCJS;:.:,. f,:;{ SO<.n"P.r.>Jtn JIM('NIHt"~l, 'WI!~ntó :su.:;;,p.ital social en. swna de CIEN MI.l: UI'LLON!;J:S ;~~~ ~~;; ;. ~~~ J.iflNI':n., NACJONA.!,, ~M.r:'~ qw~dj.t. ti jada en la Slllli'l d~ CIEN'J'O Vf!:.JNTE Utl. MrJ.(.Of<lli:S t<.wi:i:t!. NJIC'.l'ON.'..',, l'<~fonna:tjdo.se ~; o;.t'm;:to J ~-t.:icula Sápti.me> de su.: :mst i tutl~a _ _ ~ :.~-"~" - --~ -~~ '"" ;;'... i. l'l nlilwrn rf.-.tu i.,.rlt) "" eir!t'lll!'flhi J' t.r'i U~ mil IJUJ'n.(,.ent:O..'i steserltb y CUl!t.ro, Pt'> un j,:f<s de! <)~' f.~mb:r:e:.:ic: m.i n~'yée ient.o.s nov~ni-~".y do.s, an t<!:' "'" nímcj,, o,/j<>!li::, t.'/ictc del : IJ.i.strito Fede:r.!il, Llcenci&do ~.,; tu...,- ~"<>mo.ld,~ Gl.Jido y,m &.'J'hll pz at:or.t:jq, inm:-~ JI:a en el Rey:i.st:ro de /~ Ciu :.'lm-,!;:r.] EL FQJ,.TO r.tercan'l'il C:.XNCO.!ltiL NC)Vé.'C'.t.'EN'J'oS SESENTA Y,J " i.:.mhn~,- r. nf J nm,::,t-i rrl/:(is llpv/llt.a y do!il, r.e J j xe' ccmstj:tr ld.fusión "'lrj' "''""''f, ~ {~ NAt."HW.H. ~O~li'AflM OJ:'.~ ;l.'guhos~, I:>"'(Jr;rr.;UAO ANONrr.fA, Y "$~t.ú!:ros!.a.rt.npnln."'l l< p.dme:r<l '-''<Jmo fusi<m.!.mte, }' la se']wlda aomo fusjonifd.!t, y liil _,;u,:<0'!.~m.t:rmc.:.:'íl :lt>t:'.i-" p~.t ~GRUE 'O,~~r..tONrJ, PR.()IfTtJI':IAJ,~, SOCtlii'JAD ANONTMA, h.i..,~t:'',,~,~i,j,.~um ;ont-,~ mt r:-.;pit.:ll aor.lal <njtnrú:.adr.. en oos:c.n::ntos "'''"'"'ft;j

5 L..-.. '" '~J.. l7. j_~{'.l._~; MtLLON~.$ DE PESOS, :,; pi:{~ NAI:LOUAL!J.;i4tClplQ ~ l.til Slllll<l ~ie 'l~q~~.~ ~>G!.lÍtJ!TA N!/.. MT.Z..LoONES DE PESOS, MON«Dlt l~á<ij:ob, C~ft'Sflóncl'.:endo al caplt~.t~~ t#~~dc ::: ~ ~t.. u."u.!l,jt~ oosc.rmrros IUL 'MI!il,.O#Efi. Ds ees0$j z.iq~ ~:A.c~a.~~ - c f'c.::m6 ~0~~-:p.J.?fi::i":i.op s~tar,ij.!w, CWRX<J, (JCJINTQ, $EJ?'J.'Ilf{) '.VZG~;tjti): Q.'IP'l'O : ;i'<l'.tm~: dsii; t(!t:fcos l:o.plij.l~.s. ~- _: ::'..:':..:..~---~ d,zo sepcj.emb.re dr: ;mil nov~c-ic?mi;os f!o:v~~ ;a: y t_r_es, atjt:~- t:!l enr;ances flpr:-t:t:j."ó tnijna.tv Odie"n[!a y Sf.et:e dej O'l.strito Fedua ;." Licenciado.- dori :Tor,ldlii' Lo4il!lQ Molina, tt~ cualido collh) de o.;:;-t-.ub:z:e d<'f.m..il n. wec-?cn~c); ZH:O'ih;m,,_ y tre.:l! '!G:UP0. NAr.::tóNAt. PRQV.T:NCIAL.-, SC!CIF-.t.'.0 ANONil.J:.I'I.,.re.form6 el p.rjm_q.r ~rr.;lfpo d_ lr~íc.úlo Séptdmo.a ; : sus estatuto,:;_ $OCi.'(lles. -~ -- ~ Jl,- j.dl númsra dqsg'í~_t'ds m..il c <:~.f>-ci.<?r; tcjs doj!, dp. fp.dj;t qui N d,.. ~ i.jc:tj!j; ; -~ de nti.l w;rv:ecien.eos navent.l, y C:l~.lt:.;a; a_nt!3 el N :.t;.. rio mim,>r-o!'ie~ dsl IJist J: u o FedOOI.t'ól.l~ : -.I4cenc:i dl:'>- dap TODlifa... '.tltr' Nqljtia, jnget"it:.-i en el Reqistro ijj; ~i...,~.,í:.de- C'CI!terc.to do!! "+esta Ciudad, en al -F,D~.. }_)Bilq,NTI~. r;:j.'ncu UI.l.. N(lV&.tE~V'lV::i SE;SEN':t~i_ l". v'ttjl, "GRUPO NACIONA.ú P.ROVtNciAL, $0C!6D.AJ;l.. )W ;r/i.l ~~t6 SJ.! capital ;social. pn(~;, en_ l: ~urna d<:~ C:J$N'l'O T.{Ul:X?J::l>A Jo~t.Q/-fis.oi s;vo.s P.E's(J.!-J_;- HO~ #-'i:;ro.r:~.r.. f'<'l'j-"a ; uedm" ~- muna de 'l'rbscientós!i:'m,ufi'a ~ii.oii. D'S rir;stvf)p; -pesos, MONEDA NACJON.r'IL..z:'e.tt:n:in ~ e.s. -' últ:lmo vtf::-:r fo ds lo~~ f:r;.acd óp I deí AA.Iom.d CftARw~ R peui.ut:lnto va'rra.ú.~ de.l.4-r~t r<-: ulo QUINTO, el pti.rrdta qu.int:o,_ tej:cerq.y art:c pdtra:t:os df)l. inciso bj y el tu.:;. isq gl l' "'"' suru:imió el último p.:i:rr-a'to -dt!l -Jic::i:so bf del A8TICULO septtffv, se ag-.r~ar~ n,l} fiijal del P.R'ZI::trLO MJ'ifEJ:r!O, diversos se ag.n.. v6.xl ARTIC'UW ni~cmo,;uj:n'p..', la fracc.ión VI, se reformó el p4rra-fo. del iii~lcudo IJECUJO SEP'l'lNO, s~ J:eEo.rmó el últ.;!jno pá.rr.;t;!d VZ~ESJ:I;$0 ' so!~fcn-ptarqu lp, pár..z:ai<i!$ te-tcf;tl."o y cuarto y se agréfió Utt l.il,t.uno. ir'l_!j"c(..0" C-vAQRA,GE:SD{O, ll~j'.te-f-ormó el A'!J:CUL.O CU.tDntlri(JE]_$.IMO!J.E_GfJND.(J..t!" af! el ~~cu~o culidaato~rua!l'li:rc.!i!ro, d -lo,: estatutos sqcia.les. c~-~..,;~~---'" M--'--.._...., --' ~ ~~--~M~-~-~ 3.- t.a rúmaj:'q dosc.f.en-tas s;?se.ni;a- Y t;j:f;s"!il' c~ento nueve, de esta. tec.. Jiq., clllté e.l NQt..u:J.p que autol:'"imi; panderi~}-;dc t;er "sf:ricci a - :!; _R~ :Jstz:u.nbJ,l.:o cl~ Cuml:'l<:~o Ciudad, por lo rec:,ient::e d'e- st,t cicq;.t:!lajl-'..;qt,o,_ Of:i._C,i.r;~l d.;,i c(e.:;p;tpi ilisi.".ril"d en il. BRCiW'.i'.U. CZNcC nu NOY/P:;J;.ENTQ.S -SI!ii a :V cy::; o., anul'd NACWNJ)J. ~fwini'd,", sotn:w.d ARON"IMA omment:ó. su capital ;qc:i;al.ov.ti:o -.<:<do. a la $Uma de ocuocx~~- ;.u,u,<ws.> E Mn~vos PE.0S. t-0neda NACI.oW..r., y: a~u~zentó. su -~ itdl social p~gado en ~ ou.,~-/,:;-. N':)"A MJLLOI'$$ DE Nf!EVDS PESO,S, H0t:'lEDA NAd!ONAl.i, _para quedar tjjlldt> en la s~rlila.:-t/fil _.l>ti, 'il 'I.WCIF:N'ras MlT~C.0lES DE NUEVOS fescjs, lloneda.c"'0'.-l; refc>nualldo i:tl ete~~t o d p.rimr.,r-'párra.f".:j del AA'l'.!VW. SE~/.!;0 -d~ les escat.utos s. <;;,iales.~ ~-.,..,...,--~ LAS ieute;:~: : "'".:.-..,..-- ~ ' > B T A-TU 'l' O S.""'-: ;,..;.,..,..,.., _.;. CJi.Pl'_.'ULQ_.P~IJ4Ef?.O '"'--""'-~ ,..,..,..,..,..,.....,..,.. ~ , D~ k'l DER~c:J:t.h.V. OJJ./Jr:ro~ p_u? J.c:to}f,.I?6ziiié;r,,_r,O-l' ~-----~ ~~~~-----'NACJXJNI"iL)"JJ'.IlJ. Df.i L$. S00Ii;d;ID ,_;,,.,.,..,_ ~ AR7'lCUW PliD$Ri:J , :-----~ :------:-----,--: "Grupo Naci, onal PrOV",illda.l ~. eq lult:l Soo::i-edOO,Jl,p-O:.nll!tll ~#Ixicana, :Jt:Jc :J ;,.;:Jó púl;ll.ú.-a, bai~,- la deuo:ultjacióll de ".rá NACi:O.Nll.L éojwaltrll os VIDA, SOCIEDAD ANPl!:J;MA, -de- áctiurdo con los ;u-ti culos-. c{cj}.ta..ses;;mta caaeu(;a: Y pi~;~t:fii! ciento o>qsfj}lt;ot l' ocho, cicneo :;eseut:á -'Y.r~uev~. ~,J..,m:él setenl:a Y uno, c-.ierlto Sé't:~n~a y ~os. y t;;i'~n~ "$~Wtt:{l y c-u ólt;ro

6 0564 UC. :FRANC!SCO LOZANO NORffiGA LIC. TOMAS LOZANb MOUNA LtC. O. SCHfl..A OLIVERA GONZALEZ NOTARIOS 87,0,Y/207 Dhl. D.F. 200,26 '' och.,;rnt:a Y JJLiet, l.'l'el:lln.; ct:ll mim~ro t:>eb;!llta y cuat<'-' ac toinrlsjno dt;j noviembj:"e de mil Jlo~ e-c.iant a l.l'l:lo, prol;:ot;:o.liardlt ante~ el not:s.t.'io don rr.wcis;t.o ni,,.::: d~~ nm:lil..,. o l.,sczit:a &l R~#St:l."(.l Púlllic:.:" d.;..la P.l:"<'.lpiedad y d.:~ Com~;>K<"i<>. l:>d)o & mlroe.co tt'~s mil ochocie tos cuarenta y cico. fo_as cienr:o setanr.a y dt~s. volumen d.i.n~iodto. llliro t.l'e.o;-.t"l''~iimi o, de l.'! $~;>;:-cidn d~ C,:ancrcio. ~ ~ l.d.,;wcil.>d.-jr se derwmlna.rj "GRUPO NJIC.ONAL. PROVINCDI!..", denomin<ción a la qvc se.:~ur'cq,,rdll lov> pal..;jr.ow ~soct:f.dad ANONt:Hll, o de l<~t.:.inic:io!llea ~::..lj.. ~ ' :~.lr~'.tcf!lro? ~ r~rcero ~ ~ E- domi<.~j. io:. d"' h Soo.l~Jd,; d or; l<i CirJdil do U6X"Ü!o~ "'in qu.!! ~ó!llci.i.lllpid.'l E.ijar do:.omic:ilios ~:>. ~d :~~ NJ en Jog cmitr<~t.c>s q~e e lebre, ul establecer, ciunb.iar de ubicación o,-,.,,;,mr. ~'~"''l.t's"ll<>.<;. o{ ic.in~ls P.!J ~ l'l.it.: c ron el exr.rtm_ietro. ccm..los ~;~qu:ist.os (Jtl!'.: ~Yl'~:.../:) ~ " ~ ~-.. ~'~!''~-u-dl, (:fap.''d, -,_, ~ ~ ,,J-,~;,or"' a,~ '"' Rr>r'i<i?d;; d: ~~~ r...:r!jey.' No~Cnm,"ll, PnOVTNCIAL, S.A, es wú scjciedad anónimiil org.?mi~o.aa ~':'?nforme.q l<l~: L..,l',gB mex:c.:.m~$ qlle t-leneo t)o.t obj to ar.-t:u;u..-omo.lnsc.ituc"it:íi- c{;j seour(tr reb i:..mldo /;Js.si.; n.ientes o mrac:lon,:.js p.:lra l.as qcj esta fo:'lcultdda por ll!. auta.tizacióll ocorgad.ll POI' é!l ~oj:;>j<f!rw> f'~ieral de.lcs l?stados Jnid":$ N"eK.iC<tr.IO.s, Por comtucto de la secretllr_{é! f>.' Mr.~nd,;.v crédírn PtH)l ico: RO 0:006) 2, A~"c: id""" t.:-~' l' t.'- f :.xm.;-dal'l~s ~ ~- f!añcs. eln.!r's rarrro-9,"?igu.tantcts; ~---~ , J R<'>.:;<J-"><"on:;,lhi.LJ.:/,. d c vi y :r J.!!SiJOl3 pro ~.~sion.al!;"s, h,t. Mcu lt:lmr.> j' transp~ rté ,. -- Tn - "nriln ~ _ ----"...:l~t:.. -.'lur.om,~ví,~,~ "-"" ".. _ e). ~~-"-; ;,9n-:,~:mi,;~n/'{) ' '" ~'l'<'!w/~.~ p~)d -.;l -'L"d.Cf:ica: e-.l l"tms~u:ro en la e~pe>raclones l' ramos autorizados, y ,q~ ru.-h, <>me fo.<:t"il.~tción ffdvr:ial"ia en f..ide:i.cmdso!!i de adrn:jnsc:..raci.ón, en los ténrrinns s.:>tj J,l(irlR p,n l<s!lrt.icu.os 30 Fracci dn IV y 35'.r- racción XVl de la r.e.v Cient:>ral l'lmtitui'ir>l'lie.; y Socjo:di;idf:s MULUd.liit:..ltS de. S"'J. ures,~~-h~-~...:~~--~-~--~-~-~-~~~~. t :-, r..~ $u : i ed<it'i podni c'elebrcu: t.cldas <.~qu,ll<8 operacdom::.s de lnfl'r.::tmti l. qw;~ J.,.l~~nis.r.~ción b;ctual o id q e <!!n let futul:""o se.:'hcte, inot-lt u,:.i<m.!';j d..!:<!'!.hu.'os, ~WlQUé l't:c~.íg'jul,..:.; ct,"ls J' cele.úl.'d.r.l..'s conr:.rato$ con't.tmiarú:9~ D ~lor::es n Jos par., e.l,~.,;; ~i :fet...,s d<"h J.;.<::t rc:::io.!dad, ~-----~-; ?.J~TI('Ul.O QU!N'' h --~.:.~- -' ,... ~ :~ '-:-&> <>.'<'t:nmil~l"<-" qua, en e-i acto de ~ C't'rtstlt Pión ó en CUalqi.lie: lh-i(! ;::J.j$ m i~!-n ét.: o pm:'t:.ic.ij'!.<jc;i ón Sot,;ii.lll o ~n i.;,o~.i<i!d.; d~ su "''"'"'f.,,,,... "~.n/'j l. li.-ldw '"'"m~ me;dcant:j re.spé.itt~ de Uno..Y ob:. y SI? entende.r.i ~~ :;u, p ot.r-r<x':ifln dn ofj.(;'óbierrw, h.ajo Ja p-ena o!'.rl cs.so iie dé".(.l;;mte:r d.i-:~/0.int eré;{ o p.rt:lcipaciótl en beuetico de la Naoióh E:n nlnorin mo:m~nt-o petd:r.:an ptlrtt.:lcl.tia.r en fe<.ni~.;t alguna en S<.l("i(> /.,-. d, o d f,.z; yl:is dci' lute:lpósild '

7 lll~ 2[!0.,!,('. '"i.. d<jpendallci.ae~ ofjc:~ie._,~'t ext.rdnj_arciij~ L ~!t.:l~ii~jmi.cj:uc~jtc.ie.r,js d~l t'!xte.d~;t, ~.'l"cpt.:'' <o!:l lvs cdsos pr.evíobó~ tifl el ~igtj:f:e_i(;;~- 'l.:(j;,t,"a-fc. ~.:.,.....,.,.,., :-~-.--' -~ :--- :.. L.:~ Secl."t'.tttu:ia. d,l.!t {~~;t~dl.l ~ :C3(4iU.t:o r >qs:.lico W.?dr'.:l-, Plda.r;ed.on~lmei~ i~~ f!uéo_ ;-.l.:.r~r J.,Q participación an: c:l Cap:lt:a) pa~~do i ~e J.as t.(l-9t:i cuc.;.ones do. s'o~u'r:.i ; ~ <JontiQ'..lde>3 a.i'iml:roiriol".a,;,.,s;egr:u..ador_a~. i;'~'$09j~!(u:~-~'~' o r._eaiuá~indonjs del li!.~t:&~!l'>r.y. ~ pers~mas!isi.oa:il o morales ~, rr.mj_q~(l_:'; 9 ih.oj ;.tdc~om; ::< $ las Jnl.:m.a:s, r.i-+~t.tlftal~ <~ l.;~~ exclu.tda.s en ~l pá,r;r.a:f-p' AA.C~.rlo.r ~ ~---"" _.., ~--.; úa u,:tarizt.r.c.idn qu~ : ~ o.torgue 4 tli;t.,i".ñvq:~.:r.ioui&l=ll O.~K:u- jo-t'o G(!'.r'~ intx./li:smi.(;ij d,.. Ld inv.-.r:s.i6n me-x::.l c~_a a~pr.o tenat qp.q -S<ffJ! )$y4.r; l.t.r.ía Y dt.!b!oi-t.l mantmj.;;>).~ facull::.!ld d9 dal;-fill."llli!l'-lr fiij._ mailf;!;j:t;> d'.l! :Íll$t:ltt~r.i6n Y $l.l c mtn'>l er:m:tivo L<i intrilccíón de;. este' pr-ecept:.o produc.i á lt párd).da de ls <l'-'!l:'ldjl o Ac~-.zm or,; d~c.~ ~JU<!J ~: ~~~::A::I;:;r S~~_:::~~~~:~::~:~:~== r::==:::::=-===:==:=:=:=== =~~ ~: ~ ~ ~~ ~~~= ~~: =~- La aw:adón.eje la soci~cu~.~4 itldt#;i.~id.-::::~~==~==:=~====~==:==~===~=~~~~- ~=~ :::::~:~~;~:::~~:~~;~~~~~;~~~r~- ~~=~~~::====::::::: :::::::::::::~--:: j. :~ g ca.pít:~- SOC:Ífll es de or;rjdc!i~s JIU~ Olfl{t D~ NUI::Vf!f? Pl!b'iJS. NONHVA tvac:j;j.)nlu~ ' esr;o.rei.jr~sent.ada par CUA'J.'/J.ÓC:{eWfo$ MELWNES... de ac-ccnt?u cri;f.ina.rias nojnina ;;J,t;aJ;. sil ax:prq~jón de vouor.tlqz!'l.:!thi:i., p/j.j;,r;~ d'a a~. a.c-c:ione.s-.p.od:;fiij e,st:<ir m la Ttr.5orer'úl 'l.:. lot Sociedad. quedando lacul.eado e.l consejo _de.admlius~raa.!dil. _p..lri:í pone;t:l.<'~s <m ciicula... ~.t:ón WJ Wl<l u Vd.z.-l.:u pail.'tidaoa, cu.-md,., lo-- CQtu;l o.r:e oporeuno-, -l;!led.ítmt:~ la cap.icall.:::ac.5tl d<'! fandos libres de la Soc'iedad o c:oue-r.-:~ el pa :o ql)e ~-. pi;op:ia Conse]'o seiíale.. En "" J!i do. dl'o_ socj..edades Mera-antil;as. Cuando se decret:a p.u a poner au circulación ilc~i.ojjrl's U'c T~"-':'<Dl"at ia m.;odúmt<!! J.t q,o ;it.dinaci'óh do?! llbr.rur. ~ imparte da ld : rlnt.:txa,'fej::ter~ ciu. g.:u se tiuil.b.ién a.dlchos.fp~dos l~br~ ---.,------~ ~ ~ '-----CAP:rrt(LP!+~~CERO~_._ ,PS... MS 4.B.M.WL&S GENmtAL~,., AArr-l-CVLO DECj.Ja ~-~ ' : "--~ La.!> A.l:.ttm.b.l_e.;, : ordino.r:/qlt;; s:~-.,rg"ufii-r.án r..;ip n el dbl!jit::tl io di'!.~ So(.~~.l. '~ll la fé'cij~ que.tije el con..';ejo. (i ;mt-,.o da e ;:a:~~~-~- -~.-.. -" s_,_ ~u_,_., "_"_ _ _a ~a-'i_.;,'?~. "'_' _"_~~~..'.'. del ejg!j.:cicio social.-~..,~ ~---~ , ~ 0565 acc.ton:l..sta:s o del. Ccmisar.ic, -~n Jt)a- té~r!pb d~: los art:ü;u'ltjs cio3'll'tt.. ses.sut;<:l y s;<::ia,!!els =mt~no, at<mt.ó of'ji~_ntill-: y 9'4~-~- ;' a-j:tarjt:<:' Q.;:h<ml,:a.l' '(.:.iur..-o, i:le l<i.z. ~"'..l-' de- Sar::i~des ~.e;-c~ ut.,ut,!&t l#ll r U_aaíón Coil la f:racc;:.ióu seis.t'omano del v..;,#t.itn.tdv:q de ],0. L~ qaais'-i:'<~l- d j ru~~~ttlc)o,j~s di;r ~lill~tj$ ~ ART:tCUL:& tje(:tmq. $.eg'{)jjpfj-: ; -.:.-'--' ~ "' ~ ~-- ~ La. convocat-orie~ Para.á.s:.wtP.;~4.a~u.a-l Ql.'{Un-arJa d~~ vi!:r hcctja ~n M tgnu,inp~; de lot> tj."tiouo~ c~nf;o ochc,nt:a.)' t:r~:,.ci_;f_t:n,io.oq/u~rü:-~ ; s"":l.l;,.y. c.j.;mtc _('}Cll'!!O/;;Q y :c:i,._ct?._:l.,. l,~ G!Y Genera.! d~ $oci3r,!:adeo -.it_et: ; aj!t:il~r;_, _Y _ ~ti ~~~.0 dq.'_)l..saml,jo_lfl:tj G_ancrid Ei(t.raoid~)ni.d.~ ", ~... ifl.,,.,. V"C-<Ito.r.i.a será ptj.bllc~(ia C:Oll ci nf!c 4ia:!J- a~- ane-:ic.i_pflq.( :lri ~ lj<'l f.;>t;lir SP<'di'ld8 )"'.«..;; ~.'l~' reunión. -~ -"-~ ~ ~ -., ----~ ,..----~--- -H--_

ORGANIZACION COOPERATIVAS ES COLARES

ORGANIZACION COOPERATIVAS ES COLARES ,.. VA MINISTERIO DE EDUCAClON DE LA NAClON- ORGANIZACION D E COOPERATIVAS ES COLARES BU ENOS AIR ES 1 954 ORGANIZACION DE COOPERATIVAS ESCOLARES, ~l Á O~48 8, ADVERTEl!{ e la En cumplimiento de lo dispuesto

Más detalles

lnstrumentaclc y e s ectlvas'

lnstrumentaclc y e s ectlvas' Fid raza, la p lltlca rbllca de s remesas en Jalisco. Di no, lnstrumentaclc y e s ectlvas' M. B ASILI A V ALEN ZUELA V AREL A E l go blerno d el cstado d e J ailsco, en busqucda de m edic s p ar a p rom

Más detalles

"rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t"'ti... """"'...

rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t'ti... '... lpc-50-0lhi...26s 10 n El CO N S ~IO O~ EOOCACION SUPUIOR Co""kl.. ~ nd : QI>o..! anl",., 350 d. la GcmI!I' uclón ~. la Rep"bll di.po.. q.. 01 SIJ~...

Más detalles

CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015. Primeras planas:

CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015. Primeras planas: CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015 La Voz de Michoacán Cambio de Michoacán La Jornada Michoacán Provincia El Sol de Morelia Primeras planas:

Más detalles

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR*

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR* EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO Mi guel Ángel BORJA TOVAR* RESUMEN: El au tor hace un aná li sis his tó - rico de los se gu ros y pro por cio na ele men - tos para co no cer me jor la fi gura legal del

Más detalles

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas EVA MARfA MARTfNEZ GALLEGO Universidad de SlIlam:mca Tema de interés, no sólo con relación a la práctica bancaria sino también por la litigiosidad plantead;

Más detalles

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN Núm. 14, enero-junio 2006 GENOCIDIO a) Comentarios sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción en el caso de los Hal co nes Ma nuel BECERRA RAMÍREZ* I. INTRODUCCIÓN La de ci sión de

Más detalles

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍFICOS REGIONALES EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE V O L U M E N 4 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

Tercera definición universal de infarto de miocardio.

Tercera definición universal de infarto de miocardio. Artícu lo de revisión Rev Urug Car diol 2013; 28: 403-411 Ter Óscar ce ra Baz de zi fi no ni ción uni ver sal de in far to de mio car dio Tercera definición universal de infarto de miocardio. Implicancias

Más detalles

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades COSTO DE LO VENDIDO Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 29, frac ción II, de la LISR, las per so nas mo ra les del ré gi men ge ne ral de ley po drán efec tuar la de duc ción del cos to de lo ven

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

Sentido y efectos del vínculo fraterno

Sentido y efectos del vínculo fraterno Compiladores CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; MATUS, SUSANA MOSCONA, SARA Autores BERLFEIN, ELENA; CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; GOMEL, SILVIA; MATUS, SUSANA; MOSCONA, SARA; STERNBACH,

Más detalles

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza Escuela Primaria Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza ESCUELA

Más detalles

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios REFORMAS ESTRUCTURALES La economía mexicana después de dos decenios de reformas ALICIA PUYANA JOSÉ ROMERO * Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios ele iniciad as las reformas estructurales

Más detalles

Protocolo S p a n n i n g -T re e con Pa ck e t T ra ce r Jose Esquivel Gerente Técnico L a tinoa m joesquiv@cisco.com érica y C a rib e 1 Objetivos E x p l ica r l a f un ció n d e r ed un d a n cia en

Más detalles

~~~ Alcaldesa de Marbella

~~~ Alcaldesa de Marbella SALUDA ALCALDESA L A SEMANA SANTA. Cl,hJE IMPREGNA TODOS LOS R INCONES l)e NUESTRO MUN IC I PIO, S E HA c_onvelltido POR MERITOS PRO PIOS EN UNA DE LAS CITAS MAS RE LEVANTES D E NUESTRO CA LENDARIO FESTIVO.

Más detalles

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a llt ltlü $Flc At., fistblcinintos dt {F ndis.n' z {} tidr dt 1 ll:lio ll.1:0i} hors. i, rrhlgdr il ir:s dis sábdo,v lridos i ho io cir s á l5 05:üú frutsi; Fr{icidüráÍ dr hss Q intás rcro c s n icis l

Más detalles

3P. fdtcñ. (pag.l9) PlEREIotI PRIMARIO. SNDNOfiE DE XEARN$sAYNE (paq.l2) CIRI'GI{ REFRACIIVA @N. t.,-,,i tl t t r-. :,:1t-.1 =!')!!

3P. fdtcñ. (pag.l9) PlEREIotI PRIMARIO. SNDNOfiE DE XEARN$sAYNE (paq.l2) CIRI'GI{ REFRACIIVA @N. t.,-,,i tl t t r-. :,:1t-.1 =!')!! 3P. fdtcñ { RESUMB{ DE CONFERENCAS (pas.a) SINDROMEDEOJO SECO (pas.8) SNDNOfiE DE XEARN$sAYNE (paq.l2) QUERAIOPROSTESIS PARAIIMBAL (pas.16) PlEREIotI PRIMARIO (pag.l9) CIRI'GI{ REFRACIIVA @N I.ASER ücimer

Más detalles

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción.

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción. Ba ba Sa li va, es pu ma ra jo. Ba bel Con fu sión, de sor den, ba ra hún da, mez cla, des con cier to, ga li ma tías, lío, caos, ba ru llo, ma re mág num, per ple ji dad, per tur ba ción. Or den. Ba bor

Más detalles

ffii ii,. fé [iü$i I Los miembrcs de ASOHOFRUCO! tendrán el carácter dd 5+ciados c P TUIO I " soltofrucot" er prorogables volunt d de los asoqados.

ffii ii,. fé [iü$i I Los miembrcs de ASOHOFRUCO! tendrán el carácter dd 5+ciados c P TUIO I  soltofrucot er prorogables volunt d de los asoqados. ii,. ESTATUTOS DE IA ASOCTACTO HORTIFRUTICOTA DE COLO IB " soltofrucot" c P TUIO I ffi NATURAIEZ, DEÍIOM I{ACIOI{ SOCIAI DOI IICILI DURAC Od, CARAC ERISTICAS y OAJETO SOCTA ffii fé [iü$i A1 te, ART CUIO

Más detalles

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Tra ducción del in glés de Gema Mo ral Bartolomé Tí tu lo ori gi nal: If I Stay Imagen de la cubierta Warner Bros. Ent. y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., 2014 Todos

Más detalles

., " ," 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO

.,  , 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO EL M '.TODO DE LA ECONOM/ A POUTlCA Al resumir, en la ntroducción gen eral di' 1857, los principios de su método, Marx rechaza a la /lez "la ilusión de Hegel" que considera

Más detalles

Q D. Ayuntamiento de Madrid

Q D. Ayuntamiento de Madrid Q D LA M A R C A D E L O S 6 R A N D E S É X IT O S I N A U G U R A EL n A R y L A N ( C I N E M A ) PLAZA DE URQUINAONA, 5 - TELÉFONO 2 1 9 6 6 el VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE con el estreno de una de sus

Más detalles

NUESTR~ PR~GRAMA. T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J J:ALATE TA. Bnr lonn. Btur 101 Rl'\ EoiTuru.o\t...'u t o \ T... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l.

NUESTR~ PR~GRAMA. T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J J:ALATE TA. Bnr lonn. Btur 101 Rl'\ EoiTuru.o\t...'u t o \ T... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l. E. J:ALATE TA PR~GRAMA NUESTR~ T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J \ Btur 1 Rl'\ EoiTuru.o\t....'u t o \ 4 li. RZ A T.... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l. ~ Bnr lonn. A~4b - ~~~,~~~~~'~ ~) NUESTRO PROGRAMA lnt.

Más detalles

Universidad de Buenos Aires facultad de.oenctas 'Económicas Biblioteca "Alfredo L. Palacios" Política del seguro. Cafiero, Antonio F.

Universidad de Buenos Aires facultad de.oenctas 'Económicas Biblioteca Alfredo L. Palacios Política del seguro. Cafiero, Antonio F. Universidad de Buenos Aires facultad de.oenctas 'Económicas Biblioteca "Alfredo L. Palacios" Política del seguro Cafiero, Antonio F. 1948 Cita APA: Cafiero, A. (1948). Política del seguro. Buenos Aires:

Más detalles

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE 1NVESTlGACIONES

Más detalles

Anexos. A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s. Ju a n D a río M u ñ o z

Anexos. A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s. Ju a n D a río M u ñ o z Anexos A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s A l e j a n d ro Va l e n ci a Instructor Proyecto CRC-CRF- DIPECH O A lici a Lu c e ro Docente Institución Educativa Juan Pa blo II A n d r é s Villot

Más detalles

CAPITULO 4 Excelencia y bancarrota V a r i a c i o n e s s o b r e e l d e s a s t r e d e Lo n g -Te r m Ca p i t a l M a n a g e m e n t Como ciudadanos, debemos evitar que se cometa injusticia puesto

Más detalles