CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO (PIA) 12/10/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ASEGURAMIENTO (PIA) 12/10/2012"

Transcripción

1 novec:lerjtos t -e~e, {lntú el l!ús~io nor.a;~,,i'o númer9 ~uarent.<~ y s.ic.;e; :aon Jf.a.rmel so:d.!lno, ;i~c ;-rj.t;.o. en -a S'eco;i6.u. c:!o,. c~~fc.:l" cj'ei RegJs.t::rc. Mbj.j co rl~~ :u. Pl'flpiediid, mcu: ge:n de.t.núnlen"' c.j,ento G.esen.C.;!! y UJl/.J, d t.:.j4s ses:enttl Y.seis. da~: ~Volmen mreve, l.ibro t.r:?.t:caro. en la Q!Je s~ QLllilenc:~ el capi.t~ de'! lfl sor:ieditd, a,lll' ~wna da /.JOS i'!iilw.ne:s OS Yesos.~-;--~' ~_,~ ~~-..: ' ~ '.- La rnw!e.l o tj:e.a r t:.--uiit;ro.d<'i'nll.;)$ veintlliuey~ 4! iecl~ VaL"intltJ-éq dt!.at:r:i.l cih mil trece, ant""' Z..icenci; da dau ~An!J9l flprja.i ~.i~jll;l. ltiscj.".ítil a../. ll!ar.g~n de :fa..í!wcr"íw).lóll rnltfera ~~s.eru;n SQsenta y unc~, a ttlj;u; ~~~;~.n~a :Y r.incp, tl9':f. w: lum~ t::ztei:nta Y nu~ve. l:i~~.rt.l t.r:ll:cdl."o, doi! la Ser:ctón di!! c~ccia del :.R~J;$.ti:O Pliblico dff..:ta. Rt~w+eci~fi, ~n.!.e~ que iie'.t;:rh.. >.:.sn.;ua..ih t"ot.:lmnte los est.j::utos so~ia:ie$. contlntuiudo el cdnit<'ll s:uclgl en.~~--~~~~~ll'l.-~.,. J.JU.S NU.. L<mES DJ.i: RESO."i MONEDA NllC'..XONhL, ".--.,.~~~ ~~--~..,-~ La númaro oc.hp- nil doscietltqs cuar<?.nt:a.}' cinco., de fecha.vei.ntioluco nncdta. ejl la. sec~~ión de Comerc.i~ de-~.st:..>gisl:ro Plib J.co dé l.ot PJ;t,?p.iedad, ~if'ont'l drcu.ent:a Y siete, ~.'tajas se-t:li!li ;'a y dos:. cfth volwneri set:enl;a J.' uno, en J.a que se.rsd~jo ~ c:api..t;al. ti~ i~ ~at;.fedacy d l:a ~i~lll.li:! J'e SEl~SCI~Ct.lS C.. fn..:'ue:f:.j""f. /?ESOS y se l'efio-nn~u: on.dú.rer.sas..a.rc tculcjs rj~ l.á e.scx.i:tura: constic.ur:iva ~~ L<:t número vcltp nll.$;:!'.i..:.>c:-ii:mfio$ GU#l-l:'enta y p.inco. q.~ f.;:chn. ve:i.rll.:inue, C! de nqv.í-'!!/j;l"fi!...,je mil novec.ie.uto.:'l v~;?ílli:isiet'e,.meo';! e hi.itmlt~ Jtorarü:i núll!o;t.'o cuo>~j.""f.mt.'.< y $,;:'et:eo. dur J.ll.lrlt.u.. ~l Dcu:jn f;q.t"iai-:', :!nacrli;.;j ai m~an' 47 J.ü~r;r.::r,.lpai'óu ~liimen~ cjent:f. á.iiiml,;.nt ~ Y sijij;e, a fqjas set:ent:.y..-dos, del vol t.~) ~~ehmta y. ui.u~. l. i.brq t:.ré,; d~ "!',s.,.~o.::jjn ú!>' Comerci.o en t~ que se ref"orn!.'t.rqn.di-v;?.ts~... ~tc:.tc.ulos. ele la. eq.c.ritu.ra ~odo;~.l. -~ LO.- La mlmaro rueve mil se-jsc.iaoeos ' nova>m:a y UTJQ.; cie fer::li~ cuat:;.-'' d~ n<.~-.i~tl.u<t de mil novecient:os creim:a:. ante ei JiJfsmo uo-t:ario dozl Manual BQJ")..l so.d.:~q~. J: :;;cdr:a td flltt.rgen tttl tjtíi!ib<xv,;;ient,;,.:;-l.,u~umrb<i YSiÍet~, a Ir.>j4S.sut:l!".iltt~ y l'.lee.l3, d~ l ~, J.wuen.aetemta y uno~ llbro l:.ces dti:' la Si!cc.iO~ de Comerclo, en.la q.ie i:h'r corjv:iiji('>l"vjj?i:i.rctor:ni{jrse dlve.rsoa urticul;o:; dq los Saf.:J.;t:.u.~aG Qóc.ia.l.ar., ~ ~-~ - - >~.- l.><( ~dmerc nudve mil oclwcift!rx.t::os c~z, de lecia ve.intjuno de /.9)'."!';'>> de J' nat"8c:ie"il,t()s rrf/.tnl:t'i y Ufl~, r=mt~. ~on ~.f~llue.. l lkt.if~.i,.~o.tidllo, in sc.r.t t:a a,t ma.rgc!l de l~ j.:;:qc;l :f.pr;:qn nibnér.. cj fu~t9 d!jt;wavca y ~iiece, ~:~.fo..; &,."' ~:H.~ crea,. del vo umen Get:e,nt:.;t y uno, ).J:J.;«ceri:;a.rop.;!:n. lij St:<ac.ióxl' cle COir, ;fc.h"l, ~ que se l"e.coi:mó al inciso r.;efl..n!;l}l ;!s VC.iút.l.JIUev.e de los $J;;tatut,:oS.- ~- ~~ ' '!íj numero s.iate mil y tl. e:i.cjt:4 y s~ia.,.:mt:c el fin~ ~lctta.rlo utluu.~l:"(.l D.:.e, ; d..-.l.d.;nra.tt:o Li.ceJ.Jcl<J.do don Noé G.l:'4llrun Gur;ri.a,.insc "t:a tm <! ff"-'c:{'ión da COJ;te~c'o JtJI Ptíb.lico da la Prqpi4d.d, con.; número co' nto C"J.rJ,.RJJI:"ol.Y sio:fl~ u~arg..,.r, e>jtls.s<jtents Y aos. del volwu~tl.setenta, Y uno, J.ibrc t:e.r-ce.j. o.. er la qu.e se.r.et UJ:l~U<.. m t.ot"<'llm..,nu~ los eat:ttturos $O;Ciilie.R~ o'jttmeo-t:.;í.i'jdose el cotpi..tal.-:>cc-ial,, ld.'jluild el~:.~ DOS JlflLWN$5 DE PJ;;?fJS " ~-~ ~--~--'"- ~ L?l DÚJni$ ~o d!ocbj.u-ev.:t..tlt.h.guil'l~eilt:,os f<<'i.i:q.l-e<?! dtit fec..h~ i]iec:isie:t:jj' de /M}'"<~ iie il twvea.ientcs c.u.'lrem::.-t y.ctwt:.ro-~ ~ttlif i!] fi ni.ld.c l_t:l!=al!'.io li'tmero Dj o:;t dqj /).i:;tyil"<"' F'.;.(fo?r.~L Ll.c-encJ.ado d0 Noó G Jal!t turf.!.;, ij~or~.'f.a.. <m.-<r s~cci.óz.l ae, COJ)'l~.rdi9 clitl REJistr<:l., Púb} f,...o d(f ~ Pru,pieP'-:ad, fns~d'r:ii... ~ ~X'f;{P.n de.fa.in.,péri.pr;6n UJtJ:J!Ía.meJttc cil-' -:. eu~... i la qut? se. 4Umentó.e, c~p,it:aj i;dc'j,aj ii li".i stt~. ~a. CJ;NCO M.rr..wNm; )E f:ji... v::>. reformándose diversas art;.tcul'os -tie lci. esá i.ó~ oo<:.:i,al, ~ ,.-----~~ -,.-- ~---~/

2 ' 0560 UC. FRANCISCO LOZANO Ntzl/ OA LIC. TOMAS LOZANO MO A ~~t:j;;fgl~~s; ~CH~ILA OLIVERA 00 ZALEZ :: 87 0, Y 207/EL D.F. 9 i 2{), 26. " JJ. f:t~:m mil tl0: ocient:of novamt::ll y uno, dt;~!!ech.tt dio!jaiodw dé cincuent.!l y uno, _.,nt& e~ fiimdo xwta..do nú!llero Dú~z de.l.t~intrit:.~ F"Y::.. t.~z. l.i,enc'i.ad-' a.:;.n N66 Gr.!lltam.alr!rri.~. znsr.rfr;a en a 9ec.:::J.ón d~ camé'rcio d<;<l Neqtsr:.rn!'tlb.l:f.c,;:, dt~ la Propled.Jid. con el mlmero cua::roclt~nl:.os velth:lcim::o, a foja.-; d-:.>'' "lenrc.t!,et.o::mt<' y C"ti<~(TO, d~l valumen dosr,ien:!t:~s sett;>i'lt"ol! y s.iet:e, li.bro t:erc<9'ro, en ]' (JU.:" :t<<!:,"'ufllcllt;ls.el <:.~/)il:.~ll de ] $o~i~c:f.; d ~ ld at<im dl'> DT.EZ MILLONES PF. :t>f.sos, ef~.rm.!nde>s~ el dt'ticllo s~ptimo d<.l la <"'iscri.ttta soaj.al.- -~ ~-!>. Li:l num.,-t'l' cu~lrmlt<'l y /UeVI:" mil l'tosci.ent: s t.n~irta y t:res, de fadm cuatrr:- ri<".~jwii,!~'i'nd n~,~ ~. i~ ntos cüjctléllt!l y se;js, ante '!. f.inarto notario ntmero D:ie.e del Dísrrto f"~~~ti.>r.,.r,.fc'~mc.f. Jcb don N<:Jé Gtw.hAm (;unf.;,{jn.lcrit.'i en.la S~cción de comsrci" d~~." Propied'dd, con Ei.l mi!.ro nesem::a y rres, a fojbs cie:jto C'úll.:v..:k!l "txdllmen C.t" 'Sl~icmros cincuent.. t y qié't~, lhro tercero, '!'fl la que ~ "(? aume>ntó ~! C"'r:tpi:; J. t~ :.. SCC.iP.i:<id, la.sillll.!l Qc VJ!IN'l'f: :.l'l,t,one..'7i DE: PESOS y se.r:~fcn"!ut.'ml div~r::ws ft: : UJ,;J(;; d+j /~ f!s<:'j:lnw.:i IJC!Cl<f!.l, ~ ~-~M"~ ~ o. t.,~ ntlrmnr) NH$.,./.r.~ J' seis mil L~dJCC'l!mtcm IJtlill<"~ d.: ff."c-/' veintírmo de abril.},;,!7 J(Vo;o.:--.i<mt:o's- stus<i'j'jt:, _ y uno, emte el é torjcés notarlo mlmero Satenta y uno del r>.i,.-:h.i o F'i'M-T,~r Jll, t.. ictc>n: l~do rf.:rn Francisco L 2"<0 Nor'i.l..oga, ctu<lldó como <~.sociadl" y irwcrit:.!l eri la secci de Cosnerc.io del FltJglstro Püblir_ r.;,,j,~ lt: 0'78.:Hil!IP.Ht"' ~~ <"./f'i Li.d de lrl i!uwiedad..;j; )a,.$"unl" ele ClJARb'W'!'ll HIJ,LONF..'> DE PESO.~ V n~f,:rm.-.~.. m :,_,s <'H't"lauh!: f'::.ún.:..t~.:, S6pt;lmc,. >ct:avo.!ll"ovetw, D<ioimo, DJcimo Snguno,i,~. p,'-c-'itn.-j ~:;~ptim<--~, im~:>)ml' NowMw, VigJ.qiJrio, Vigli$'mo P.rlmera. Vigésimo segundo, VJge'si.:no!':::>."<l.t' ',i;:;.f.si.m..:>.<:qpt;im(;l, tr.igé!>lm(l. Oc-t:.. 'ivo, Tr.ig~5 úuo Ni:>VI,mo), t'r.rmi.l:".'.!g<lsfmo ~ --- ]'' - I, mílllo&l o mwent:a y C't.!dl:t'O m. nov.i.enr.o: velntlsiete, de fecj' a; L rt::; di:",,.~ ; iamhr.. dim- ui.i nr:vec-.l'f;!nt:os ses~lt..!l y Sl'fi$ aí!te el entonc-es otar.io m!rnl!l'.rt) Set"~::nta - :ctf"uw d-<,'l v.it;lr-it~.;> f-"t'<.lera.l, L:lcenc.lar.da don :r-a.nc:l,;ct r:.a~ano Noriega. actu<znd,, O:<?mn.. ~_;w,:'lddo t:'!t~!!'she prota-::olo, in~:'-"z:--ít& en la Se ci<?n de. Cnme.r:clo del Registro PUblico d l-;r ""lf''-i'-"d.~.- d,_, ;;ot"~l Capic:<.2. c.! di.n. cil :l:i:j.i.s de dic-lillnb-~.;. do mil m:ovee:i~nr:.-osl_i.rf.'.,.nt~.' ::;,,. _~, cr>n el aulv.l!r'o tre.9cúmto.~ CI).:'!J.'& ta y ~~e.ü:. a rojas r; esciencos l:r'ece. Í &'- voi!lm'::n SQ.i.r;c.iento."T,.u.:n-~"'tlt s y cuat:ro, er al L:fLvo To!il.t'Cer.{, en l< qw.l' ~~e ndona.r:-on lo~' ól.rt. ic'ttln.ot prfnun o, p.írr<:~f'o primero e inciso n l' ij; dus. Cl.ffitn;r, lncl~le> pt ime-t"p, c-jnc'<), '.;o.int iodm. t::-e.i.nca.y cinco.' l:.r ~:int.lt. y ilutw'e de los estatutos socia.les, ('.!/bi.md,, SI! deo(.)mi.mh.:.íó/ -''n..q N.ll,CION!lt., CVNPAÑ l'j PR SEGUROS", SOC.!l~PAD A'NONIMA '"" mim,.j".;).-cjemt;o a.lcciqcllo tnl.l ci~nto txe:int,.,.: m.i t:,v..c.itmt ~ s "'o:tr.:e/ltd, <Hrt:~ el cz t;nncea n~:>t~.u: o mlmoj o ):/,Q::r d~l Li. ;.-rlc::idd.:> dm) Fr~ncü;co T~OZ!A:lW Norie>!)a, in8crit e-n ej. Reaist:ro ~t:t: <',op;t.!rl. '-""-':! e>l. tljimett> dos,_~ ic,nl-:()0" st~l-,<'.'nt'' f,jj.:.r t pllmu:m ~,_,t ('<:'.~- nt,j.~ cülo~uerh.d y cuatro, libro r.erc ro, en,, ti, :i.lm d.i,?<:-imh~'e, v,intüdet.e-, iuciso.se>~to. t:r int.!l y tros, t c-,_-,, -.; y l'l"e-inta y.::-5-ju.o de li?s ost atutos soc.ialct;. ".._., - ~J-~.~... '~' Hli~h;l'.~"c ci~:'jh"o sp.sent:a y <::!:m:~o illil c-iem:.o dlaz. do féchn d~.,~ nr:>l"l}<.~.ic.mr,r.:;;.sp.i:-~mt;-<' l ; ;gi.et<!r. ::mtd!!!-l entonr"' "" Lit'énJc.i.Kio dt.m Frar:tc:i, ;co.cos:anó Noriega, inscrito! en el, :;, ~~~tvl Cap.lr..~.l. <"!-. dla trés d~ ~"J>O d'!ll mil notecient:o~l.;:u,;t,-,,, d.- m!w :,J-. m.íl.. ~r!. trr.mtol y sü.>t.,-, su.! <Je s~ "um~ntó,.,; Nd. i.:>n<~l, Ce> rtl)dif:íe~ d~ $(''J')~ ~., ~, S~L iedrld Jln6nima, en J.:t :;~wn.<l de:

3 { :lo. ~ ~flq,, ll~ DE PESOS, MONEP~ NACf~,, p"'ra -. e,;lf,u; 'fj..ja.jo en la 6uutll de- CIEN ;MIUONli$ -DJi li'rsv~. MOlJSVi NACil)IIAú y.z:o-eot~lo!ld~.'' ~:j. -ct:ec~q.í::;>s. ~eic~lo:;; Géptim'? _a ;~j~~.. z i;-~an~...- l'.i!il'""~jn o quinto, vl'9"ésl.n!> oc_ta~? t:ri,'géf.! o ~.inéq,--.. ~ : ~-~-~-..,-:: : ~ :JO.-.~ u~e.t"o o.iento. ó~h~"?n~.;t.y -~Üi mi~_.q_ ;:hot:::it:>ut:l.)$_ sesenta y cü~~.?;~-. de fe.::ha twm:-2 de enero de ntil novec,i~t;~ or;íte t:i;i- y Uh'tl!,: ;nca- e.~ em:onc~s no-t.úio mlj~.~v pl.,.:;; d<~l DJ.oir:Cto Feq!'!átl. 'L;t cerii::-iado o;on ;Ei;a~~4s,(?i:l: Lqzu~o ~p,r~ega_, in:;~r;;r;/.t<'l <l'll.~ Rtool:JiStL-.:r Públlt;, Q de t::_wul!:i,cjj.o (le ~t;<'l_ ~~lp:;:~<l!,_.en.~: FgJi;o ~-~el.~-ª Pr;il- mirncrc r:i:j.:to mil n.;n-"c'<ü>nt.oa sesenta y o~ho al t.--ve_.i'lt!:d..l" l2vd- d2. jú_li, Pe :ml_l ribvec.(ejiw.s.::'chentd y un..:~, s.e.nm~o..tml'(.' el caplta.t oocj;;.l 'de "X..ll. Nii.Cl.<ttML, Cot:iP.iiN:.ti;. DI;: ~$$t.'ros, S;,'QCteDJI.). ANOU.l~ft"'l. en.l.!l suma de: CIEN MILLOMSS- D!:: PESOS, MOftm:!A Ñli.CIO!MI., pta'il ~~ili; fijad,_o ell l.lt de:!x!<;!,.""j:en'jjg MILLONES DE PESOS, MONE!JA.. NAC.lON.AL, eformacdo.aj -e.fecb':l lns art:ír.uj.m; ~t'!ptimo. tio,;i:;iw.,; se ; ~!UU'o, vfgésirfo ~o!lrt;o. vigé.simo:.:> $ept:!mo-, crigés.úna~ rrigés:ima.9b"futldo. tr..íg.ett~ h:~.r.ce.... ~. tr.jgéosl-ma Sl:i'~tCi :? C{ll.hit'iP.s,ii - de los -es-t.a.cucos socla'l-c.s ~----~ - 2J.- r.a rnl.me-ro Cf:oscie4eo~ un.mil cu-~,t _.ci_ento~ t.rejnta y o:ho, de (e,:-lm t..l e.~<~.; ;:~:;~-- tll<" mil novec;tentos ocjjent.a. y -t;.,. es, ru- :te.t!)l cn'tonc'-'!'.q r,iqi;.:at:io IÚ0ero ocj<illt:<'l y SÜ.'t:tf d~.-~j Pla.I.J- J. tu F<::d.,l ~J. L.i..:e.nc.,iado dan Tóm.i Loz~:u~;;.- MolitJ:!it-< actam?do come-.;l$(:-<.~i;.t l~ a : _,._ <"C:t<l' p,z. tjcoc::olo, n3crit;<j. ejj.el Rag l$t.t:t:~; PJ _ice ae CClllc.p:.:~o o:la- e.<>ca Caplcal. en.:!.~ ~ftiolj Mf:JlCAN'J'.U, ml~mrn Cl'NCO ]dil lv"q.veé.~.tos ~ :;N'l'.) Y Ocy.IQ_, al ~Uq_ di;cciml<?vd d<? Jllarsw dr."" m.tl novecienr.os ochent~ y :IJ<iCrq_.. ~e; _i:cl.. 'a~on los _8.r;.fá,l.us p h'n~.cv. l~"'"'e-n_,o~ <,:ihu!.~l, QlJiato,..sé;lt::Lma, 4éciiha:., d~c,t-mo q.,il't~. dél.."~w.;:. s~:to. <Jt;i ;;Liuu.::.oépJ..LsiuJ, i!ilél:tl!pp, :v.(gt!q_j jq é.tti.'fi t;h, ti:i".;:;tfbil:rto aw.to, t:.r.ig-é$j.mp oc:cavo, q-j.gé~~o~ s'-.:.i;rlmdo, cu.lldr<lgd;::imo t-erc.cra y o;;di:agi:kdlzlo e> lq>:< f.!' -_(:atui:os J;<,ci;dns do J,A. NII.CII:.JJJ.IU, COl'JPAÑIA DS SEX.."UROS ", SOC:rimi.D ANON~JA; ~ ~ de mil nove,;.~:i:mtos ocll,ent:.;t A' c'i.rg:o, art;e t:!l e~can~..~es not~rio Jltu!l&.l'~) (/j,).-;; _dél DJ.Rtxito lt~dera.l, Llconciado don Franc:isco Lvzano No.r-i~. im crit:n eu el, ~eqj..~tru PtiLllc,... d-e come ; cjo de e.st:.-t Cju_~a~; ~ri Q FQL:rp ~Jt>~(C.(INTIL tz:e!j de jul:j:o de m.i-j ~av.eí;').ent,:q~ oc.h~htd y.c$.:rlcq ~4 que se.-~nw DE: C'Al'!T:I... <Ja l.;.!jaaicill.dr a lu ouma 4~- OQA'l'flOCt.X~!-f:fLLON!tS m;_ p_ltso_s, '!f>nl#ja ~.I'J.CIO"f~U ~.. ~. i JJ. - w mlm~ro doscfl#rtct?s v~í-nt:e mll :n_ove-cle.ot:()p. -lli:n(énit<~ y s,iote. a,., m. noviemhr~ d~ mi unll'cít rnt-os or.ftent:a_ y r;::.hy:a., <'~Jite a (ln!=otir.~s- Nocaria flúnlej.~'-,chejlt.-;... y.sj.ece del Dist:rit:o P~d~.l-al. Lic.epr..ia~Q' d(.ln '.L'ouitui.r.ozo;u. J.JullwJ, rll~tlutl~du cu!'f' éi5.v~-~,._- Y.w este p.roc(lcolo,_ inar;:rlt:~.en e.t Registro..Púhli'co d~:~ <."I); IC"J: clo de est:~i ca.pi-tc~l, (:-,;!l tt: FOLlO MimC.iN'l'XL C!NCO #IL NOVJiciSN'j'O,_$ SJS$ ;;N'f' ;_ ':f QCHO, no-vecíent;;os ocllentil y sc.i.s,... Ú.J.i M!.CtriiJ..p-o-, C.OMI?llfliA e,j_ di.<'! doce de nulrr.,.- <.~- wi J.Z S'Bt:Pf.ll?Q:S, ~""'IJ::filD.U..''.''.:, Ulllentó su c:sp!toal ooci..j;d. "' ~a SI.UI!i't- -dtn -- ~-,...~~ ~ ~ ~-- ~-~o._ tocientos H.I.LLONES DE PSSOS, k!oneda NACIONAL, r-e-for.zfll!lldo a i:.:lj.;:cto e.l art icult.' s~ptíll~<-',.., $.~ ose:at:r.h:-<.>a J'J.Cc,i,il.ct: '----~----"~ :.--~ ~ ~ ---- ~- - La número do-~i;tmt(is?gittt:i~~tro m.j:.l d_ittt: -, de fecila nuave da.junio c:t r.:u: no eeientos ocbm:tt'a y r;;<id.s_. <t~f'? ~- ~.nl:'ill~é-es Not::-llz-i'd.. Jlli~l;'!ro Qi : d~l Ols.tt ~ta Ftit.nnJ.L. L.ic ld~dd dof.l Frii:C'i6(!-f:! ~O;!'.ÜtQ ~o:;;ci_~ftt im;c:dt; i ~ el_ R~~~~~u-0 _PUblico de Ct'.!UI<l..: c'fo de li'gta C.etpit.ll, : e_f ~í.ip.jo;ij!:!ji::4t~'l'.ni ~_YJEp.(i-. c;rü9lj NIJ'., NV!l'.SCJSN7'0S Sf$EN'f;: _ l' '.)f.'iw, ".W WICIONli.t., 60MP.. lru tj.ef SEIJ(JR0$. 0, SQc:tEOltiJ_ MONJMA, llun cultó lill c.apiral soc;j.a} '"' }<'! $.Ulla de: OCVCJENTOS t-i)'f -f,one,$ Dfi:' PJ$$0S, -~j)j J-ffAC-tiJU~).b, pata IJl)~dat" fíj<~,j<) m.. -~um.~~ dt~' [)N NI. S!l.ISCIE:r-'0.<:: lo!h<lonss De PF.S()s~ f.joneda NACIONAL, r~foj:'ill<ildos:i' a}... to.l.js

4 UC. FRANCISCO LOZANO NORIEGA LIC. TOMAS LOZANd MOLINA LIC. G. SCHitA OLIVERA GONZALEZ NOTARIOS S7, 0, Yh07 DEL D.F.. 220,2Ci ' 25. veint.iodw mll rui.númtos s~t:cnta.y t:n~t;. di':! f.;r:ha r.ato.: ce de l''!~j '<' S"ill'<l.:o"!, rnt:~ i"] <.m/:t:m(~i"j.~ NOI:ll.l'i<'> mím~h'<) (~t~filmt y Sit~f'"A riel f'i,$/t"il:n fo'~dl.~rt~l, f,ice;nci.ftdo don TOI!fs Lozano MOJina, i'ictuand'o CORIO o)soc.iaño CJl ~:.;t--: J't ororxlo, im;..:.rll:c) ert e.l Rt~alstro ' P!lb.llco d~ conr9rc:lo da est:. t::~lp:lt<, en ~l l''t~l.! ' N!!.'f~t.'.liN'I'r.r, NtfN/i:IW CINCO NIL NOVBCIJ.rros l SESENTA l' OCliO, ""LA NACIONAL, CONi>A!JIA ne SF.:CJl.Tr.~J.<;, Si)('lBVAb ANCN.li!fl., aumentó.el cap.i t.;tl. socit~l en la UJId dé UN MIL Sl?ISC!Wl'O.~ Mrt.t.~'NB.<:: DL'.' Pf:O.">'OS, NONteo.A NACIONAl;, J=uoi.l::".,. qu"'r'j. f!jj tc;lo en <'.Ymtta do TRR$ l-ftt, {)<">!;'( IEN'l'OE Ml.fJLOrJES.DS. PE:SóS,.MO]i)F:Dil b.'rj.c!onlll,,r ~formjndo.se a.l e-ft~cto el drt :!cu.lo,~',~ SU,>:.;Gl'ittll.;l ::ODnsei.tul-.fv;. r $C,~ompu:!t.:lal."l:>t: loo:>s Bat:-.~t:~lt<:IS V:i!:j<l!flt:e!< d<!! J.~<.'lOCl"'/,~... ~.- ~... ~, ~~~~~M~~-.. ~,~~-.-~ ~ ::N ~} ~,l,.r o :"~f~nf'.~ J' ocho mi r:-ient:;.t /:r-<'!ir.tli }' sei.~, de ler.:h<:l V<:!illticinc.::r de- julio de mil t'l;'{;;;;(',ítmr:o.;; ochenta y ocho, ajt:. el Nar.:a:rio mlmero cuatro de.i D!.strlto l"t?dsra!, Di<.;'{~'ii>~ t'lj :m Nomen:~ f.(<'z Rodrfoue::, scrlta t'jl el Re;7Ú3C.r:o PdlJlico de Cf.l.lllerc:iv dp- ~sr:'r? c.~p i.r;;. J, en e.l!''olio ME.'RI'.."ANTJJ ERt. CINCO MIL NOVECIEN'l'ÓS SESENTA Y Ot"Wc~. <:'l di<~.lilf<t::'i:mlh re ('lllli'!n.l clt~ mt.l novec.iento~ cjjenta y nueve, ""t.a NllCIONll.[, COMPA&TA ür V('lfC~:Ut,'N'!US JIIJJ.UJN/;;:S O!': I't':SOS. N!JNEVA Nll. xon.'ll,.pill'il c uedar fi"}ar:'in en la suma d~ DIEZ?<J!L. r-flf,!.(.wj!:!:..' DE.l:'l!:$~$, 0NSDA Nt)CIOW[,~ refonr:,~ndos(}! al e-fecto t~l dr.ticuío SSPTJ:r-tc> de '<lis BSt<il.tH.OS S'>t.' j,, J,.s, ~-~~ -~~ ,:7. J~a. núm~t-.; dos~~ienco;; treinta y tj ete'mil qt:itllent"t.'s n<htél'nti.l, de fecha veintidós,',;, m<ij de> JdJ novl'.'~ ientos,;.,-:-ent:il y m t'~ at>.r:e 8. <:mtonces Notar J.o mlme.ro Dd~mt~ r Bii:II'"'r d,l /.l}sf::j ito f'ed<ill'i.i.z,!,<:<l'r:.ci<'l'do do To!ti.;l's Lo:;ano MoJ;in,~, tl!ccjjandt COillr.l.!t&CCiddC> & FUJ,J;) MENC'.4.N''L NfJMBRO' Ci'NCO MIJ, NOVE:CX mt().<; SI!:SENTA l;' OCHO. "LA NllC"IONll!., COMPANTA!:E~ SP.fmROS"", Sl.('fBI)JJ[),/'JON.TM.tt, ~umetil:d ej Cf!p.lr.~- S('Ci.a.J ('lit ~.9r.zm, de DI.EZ MIL ~r...r.twes IJE PE'SOS, -JONEDt N-ll,C.rONAL. para qtl en la swna lf( > IBJ.N'l"E' P.UL. NlLl,ONES ~ NO:.<;:fl:.~. 'N{lNl!:f.') Nl<.C.IQNLt., reforzt:,í:uk!'é:' <ll <l'ij:"t:ícuo.sépt:imo de su as~':'r:it:ur<t JP,.. h:'l ~~.n,: novi!lli:~!' Sf~i.s mil flilcha nueve de a ; osto de mil ;JI;ri.rnr'~ n~tl'l.th:t y ww,.~ni'.:?! e-l Nnt:.u 'n mlmen' Cuar:t o del r:>.isr:rir:o Fedat"al, $J r.ic'~m,~l/ulo dc>jj HomEWP pf,j; RQr'/r.íguez, act:uc~ndo como astrc:lctdo en t"l p.'(ltoc::oo d~ J tt<)t<lr.i.t mime- -,, r~.ir cllt~nt.<~ v CWJ.t:r.:J. Iscrlti en el rre.;rl r~., PlH>ln"' c:je Come<xctc dt;t ~.Stiil Cap-ft:a.L io<ll._.. ; ''..-'T-'-Ó J<I$){ClNT.rJ., NDt-flmó CNCO M'J.'I, r'tlovecu:is SESii:NTA l" dcro, ~ dia dcj 'U.;)'f"l" d"' m;i l nol~er.,ifmto~ ochcnt.!l.f n~~v~. "L.ll.tlli.CIOt/.'I!..L COHI:'.V:!ll DE.<!GtTRCJS;:.:,. f,:;{ SO<.n"P.r.>Jtn JIM('NIHt"~l, 'WI!~ntó :su.:;;,p.ital social en. swna de CIEN MI.l: UI'LLON!;J:S ;~~~ ~~;; ;. ~~~ J.iflNI':n., NACJONA.!,, ~M.r:'~ qw~dj.t. ti jada en la Slllli'l d~ CIEN'J'O Vf!:.JNTE Utl. MrJ.(.Of<lli:S t<.wi:i:t!. NJIC'.l'ON.'..',, l'<~fonna:tjdo.se ~; o;.t'm;:to J ~-t.:icula Sápti.me> de su.: :mst i tutl~a _ _ ~ :.~-"~" - --~ -~~ '"" ;;'... i. l'l nlilwrn rf.-.tu i.,.rlt) "" eir!t'lll!'flhi J' t.r'i U~ mil IJUJ'n.(,.ent:O..'i steserltb y CUl!t.ro, Pt'> un j,:f<s de! <)~' f.~mb:r:e:.:ic: m.i n~'yée ient.o.s nov~ni-~".y do.s, an t<!:' "'" nímcj,, o,/j<>!li::, t.'/ictc del : IJ.i.strito Fede:r.!il, Llcenci&do ~.,; tu...,- ~"<>mo.ld,~ Gl.Jido y,m &.'J'hll pz at:or.t:jq, inm:-~ JI:a en el Rey:i.st:ro de /~ Ciu :.'lm-,!;:r.] EL FQJ,.TO r.tercan'l'il C:.XNCO.!ltiL NC)Vé.'C'.t.'EN'J'oS SESENTA Y,J " i.:.mhn~,- r. nf J nm,::,t-i rrl/:(is llpv/llt.a y do!il, r.e J j xe' ccmstj:tr ld.fusión "'lrj' "''""''f, ~ {~ NAt."HW.H. ~O~li'AflM OJ:'.~ ;l.'guhos~, I:>"'(Jr;rr.;UAO ANONrr.fA, Y "$~t.ú!:ros!.a.rt.npnln."'l l< p.dme:r<l '-''<Jmo fusi<m.!.mte, }' la se']wlda aomo fusjonifd.!t, y liil _,;u,:<0'!.~m.t:rmc.:.:'íl :lt>t:'.i-" p~.t ~GRUE 'O,~~r..tONrJ, PR.()IfTtJI':IAJ,~, SOCtlii'JAD ANONTMA, h.i..,~t:'',,~,~i,j,.~um ;ont-,~ mt r:-.;pit.:ll aor.lal <njtnrú:.adr.. en oos:c.n::ntos "'''"'"'ft;j

5 L..-.. '" '~J.. l7. j_~{'.l._~; MtLLON~.$ DE PESOS, :,; pi:{~ NAI:LOUAL!J.;i4tClplQ ~ l.til Slllll<l ~ie 'l~q~~.~ ~>G!.lÍtJ!TA N!/.. MT.Z..LoONES DE PESOS, MON«Dlt l~á<ij:ob, C~ft'Sflóncl'.:endo al caplt~.t~~ t#~~dc ::: ~ ~t.. u."u.!l,jt~ oosc.rmrros IUL 'MI!il,.O#Efi. Ds ees0$j z.iq~ ~:A.c~a.~~ - c f'c.::m6 ~0~~-:p.J.?fi::i":i.op s~tar,ij.!w, CWRX<J, (JCJINTQ, $EJ?'J.'Ilf{) '.VZG~;tjti): Q.'IP'l'O : ;i'<l'.tm~: dsii; t(!t:fcos l:o.plij.l~.s. ~- _: ::'..:':..:..~---~ d,zo sepcj.emb.re dr: ;mil nov~c-ic?mi;os f!o:v~~ ;a: y t_r_es, atjt:~- t:!l enr;ances flpr:-t:t:j."ó tnijna.tv Odie"n[!a y Sf.et:e dej O'l.strito Fedua ;." Licenciado.- dori :Tor,ldlii' Lo4il!lQ Molina, tt~ cualido collh) de o.;:;-t-.ub:z:e d<'f.m..il n. wec-?cn~c); ZH:O'ih;m,,_ y tre.:l! '!G:UP0. NAr.::tóNAt. PRQV.T:NCIAL.-, SC!CIF-.t.'.0 ANONil.J:.I'I.,.re.form6 el p.rjm_q.r ~rr.;lfpo d_ lr~íc.úlo Séptdmo.a ; : sus estatuto,:;_ $OCi.'(lles. -~ -- ~ Jl,- j.dl númsra dqsg'í~_t'ds m..il c <:~.f>-ci.<?r; tcjs doj!, dp. fp.dj;t qui N d,.. ~ i.jc:tj!j; ; -~ de nti.l w;rv:ecien.eos navent.l, y C:l~.lt:.;a; a_nt!3 el N :.t;.. rio mim,>r-o!'ie~ dsl IJist J: u o FedOOI.t'ól.l~ : -.I4cenc:i dl:'>- dap TODlifa... '.tltr' Nqljtia, jnget"it:.-i en el Reqistro ijj; ~i...,~.,í:.de- C'CI!terc.to do!! "+esta Ciudad, en al -F,D~.. }_)Bilq,NTI~. r;:j.'ncu UI.l.. N(lV&.tE~V'lV::i SE;SEN':t~i_ l". v'ttjl, "GRUPO NACIONA.ú P.ROVtNciAL, $0C!6D.AJ;l.. )W ;r/i.l ~~t6 SJ.! capital ;social. pn(~;, en_ l: ~urna d<:~ C:J$N'l'O T.{Ul:X?J::l>A Jo~t.Q/-fis.oi s;vo.s P.E's(J.!-J_;- HO~ #-'i:;ro.r:~.r.. f'<'l'j-"a ; uedm" ~- muna de 'l'rbscientós!i:'m,ufi'a ~ii.oii. D'S rir;stvf)p; -pesos, MONEDA NACJON.r'IL..z:'e.tt:n:in ~ e.s. -' últ:lmo vtf::-:r fo ds lo~~ f:r;.acd óp I deí AA.Iom.d CftARw~ R peui.ut:lnto va'rra.ú.~ de.l.4-r~t r<-: ulo QUINTO, el pti.rrdta qu.int:o,_ tej:cerq.y art:c pdtra:t:os df)l. inciso bj y el tu.:;. isq gl l' "'"' suru:imió el último p.:i:rr-a'to -dt!l -Jic::i:so bf del A8TICULO septtffv, se ag-.r~ar~ n,l} fiijal del P.R'ZI::trLO MJ'ifEJ:r!O, diversos se ag.n.. v6.xl ARTIC'UW ni~cmo,;uj:n'p..', la fracc.ión VI, se reformó el p4rra-fo. del iii~lcudo IJECUJO SEP'l'lNO, s~ J:eEo.rmó el últ.;!jno pá.rr.;t;!d VZ~ESJ:I;$0 ' so!~fcn-ptarqu lp, pár..z:ai<i!$ te-tcf;tl."o y cuarto y se agréfió Utt l.il,t.uno. ir'l_!j"c(..0" C-vAQRA,GE:SD{O, ll~j'.te-f-ormó el A'!J:CUL.O CU.tDntlri(JE]_$.IMO!J.E_GfJND.(J..t!" af! el ~~cu~o culidaato~rua!l'li:rc.!i!ro, d -lo,: estatutos sqcia.les. c~-~..,;~~---'" M--'--.._...., --' ~ ~~--~M~-~-~ 3.- t.a rúmaj:'q dosc.f.en-tas s;?se.ni;a- Y t;j:f;s"!il' c~ento nueve, de esta. tec.. Jiq., clllté e.l NQt..u:J.p que autol:'"imi; panderi~}-;dc t;er "sf:ricci a - :!; _R~ :Jstz:u.nbJ,l.:o cl~ Cuml:'l<:~o Ciudad, por lo rec:,ient::e d'e- st,t cicq;.t:!lajl-'..;qt,o,_ Of:i._C,i.r;~l d.;,i c(e.:;p;tpi ilisi.".ril"d en il. BRCiW'.i'.U. CZNcC nu NOY/P:;J;.ENTQ.S -SI!ii a :V cy::; o., anul'd NACWNJ)J. ~fwini'd,", sotn:w.d ARON"IMA omment:ó. su capital ;qc:i;al.ov.ti:o -.<:<do. a la $Uma de ocuocx~~- ;.u,u,<ws.> E Mn~vos PE.0S. t-0neda NACI.oW..r., y: a~u~zentó. su -~ itdl social p~gado en ~ ou.,~-/,:;-. N':)"A MJLLOI'$$ DE Nf!EVDS PESO,S, H0t:'lEDA NAd!ONAl.i, _para quedar tjjlldt> en la s~rlila.:-t/fil _.l>ti, 'il 'I.WCIF:N'ras MlT~C.0lES DE NUEVOS fescjs, lloneda.c"'0'.-l; refc>nualldo i:tl ete~~t o d p.rimr.,r-'párra.f".:j del AA'l'.!VW. SE~/.!;0 -d~ les escat.utos s. <;;,iales.~ ~-.,..,...,--~ LAS ieute;:~: : "'".:.-..,..-- ~ ' > B T A-TU 'l' O S.""'-: ;,..;.,..,..,.., _.;. CJi.Pl'_.'ULQ_.P~IJ4Ef?.O '"'--""'-~ ,..,..,..,..,..,.....,..,.. ~ , D~ k'l DER~c:J:t.h.V. OJJ./Jr:ro~ p_u? J.c:to}f,.I?6ziiié;r,,_r,O-l' ~-----~ ~~~~-----'NACJXJNI"iL)"JJ'.IlJ. Df.i L$. S00Ii;d;ID ,_;,,.,.,..,_ ~ AR7'lCUW PliD$Ri:J , :-----~ :------:-----,--: "Grupo Naci, onal PrOV",illda.l ~. eq lult:l Soo::i-edOO,Jl,p-O:.nll!tll ~#Ixicana, :Jt:Jc :J ;,.;:Jó púl;ll.ú.-a, bai~,- la deuo:ultjacióll de ".rá NACi:O.Nll.L éojwaltrll os VIDA, SOCIEDAD ANPl!:J;MA, -de- áctiurdo con los ;u-ti culos-. c{cj}.ta..ses;;mta caaeu(;a: Y pi~;~t:fii! ciento o>qsfj}lt;ot l' ocho, cicneo :;eseut:á -'Y.r~uev~. ~,J..,m:él setenl:a Y uno, c-.ierlto Sé't:~n~a y ~os. y t;;i'~n~ "$~Wtt:{l y c-u ólt;ro

6 0564 UC. :FRANC!SCO LOZANO NORffiGA LIC. TOMAS LOZANb MOUNA LtC. O. SCHfl..A OLIVERA GONZALEZ NOTARIOS 87,0,Y/207 Dhl. D.F. 200,26 '' och.,;rnt:a Y JJLiet, l.'l'el:lln.; ct:ll mim~ro t:>eb;!llta y cuat<'-' ac toinrlsjno dt;j noviembj:"e de mil Jlo~ e-c.iant a l.l'l:lo, prol;:ot;:o.liardlt ante~ el not:s.t.'io don rr.wcis;t.o ni,,.::: d~~ nm:lil..,. o l.,sczit:a &l R~#St:l."(.l Púlllic:.:" d.;..la P.l:"<'.lpiedad y d.:~ Com~;>K<"i<>. l:>d)o & mlroe.co tt'~s mil ochocie tos cuarenta y cico. fo_as cienr:o setanr.a y dt~s. volumen d.i.n~iodto. llliro t.l'e.o;-.t"l''~iimi o, de l.'! $~;>;:-cidn d~ C,:ancrcio. ~ ~ l.d.,;wcil.>d.-jr se derwmlna.rj "GRUPO NJIC.ONAL. PROVINCDI!..", denomin<ción a la qvc se.:~ur'cq,,rdll lov> pal..;jr.ow ~soct:f.dad ANONt:Hll, o de l<~t.:.inic:io!llea ~::..lj.. ~ ' :~.lr~'.tcf!lro? ~ r~rcero ~ ~ E- domi<.~j. io:. d"' h Soo.l~Jd,; d or; l<i CirJdil do U6X"Ü!o~ "'in qu.!! ~ó!llci.i.lllpid.'l E.ijar do:.omic:ilios ~:>. ~d :~~ NJ en Jog cmitr<~t.c>s q~e e lebre, ul establecer, ciunb.iar de ubicación o,-,.,,;,mr. ~'~"''l.t's"ll<>.<;. o{ ic.in~ls P.!J ~ l'l.it.: c ron el exr.rtm_ietro. ccm..los ~;~qu:ist.os (Jtl!'.: ~Yl'~:.../:) ~ " ~ ~-.. ~'~!''~-u-dl, (:fap.''d, -,_, ~ ~ ,,J-,~;,or"' a,~ '"' Rr>r'i<i?d;; d: ~~~ r...:r!jey.' No~Cnm,"ll, PnOVTNCIAL, S.A, es wú scjciedad anónimiil org.?mi~o.aa ~':'?nforme.q l<l~: L..,l',gB mex:c.:.m~$ qlle t-leneo t)o.t obj to ar.-t:u;u..-omo.lnsc.ituc"it:íi- c{;j seour(tr reb i:..mldo /;Js.si.; n.ientes o mrac:lon,:.js p.:lra l.as qcj esta fo:'lcultdda por ll!. auta.tizacióll ocorgad.ll POI' é!l ~oj:;>j<f!rw> f'~ieral de.lcs l?stados Jnid":$ N"eK.iC<tr.IO.s, Por comtucto de la secretllr_{é! f>.' Mr.~nd,;.v crédírn PtH)l ico: RO 0:006) 2, A~"c: id""" t.:-~' l' t.'- f :.xm.;-dal'l~s ~ ~- f!añcs. eln.!r's rarrro-9,"?igu.tantcts; ~---~ , J R<'>.:;<J-"><"on:;,lhi.LJ.:/,. d c vi y :r J.!!SiJOl3 pro ~.~sion.al!;"s, h,t. Mcu lt:lmr.> j' transp~ rté ,. -- Tn - "nriln ~ _ ----"...:l~t:.. -.'lur.om,~ví,~,~ "-"" ".. _ e). ~~-"-; ;,9n-:,~:mi,;~n/'{) ' '" ~'l'<'!w/~.~ p~)d -.;l -'L"d.Cf:ica: e-.l l"tms~u:ro en la e~pe>raclones l' ramos autorizados, y ,q~ ru.-h, <>me fo.<:t"il.~tción ffdvr:ial"ia en f..ide:i.cmdso!!i de adrn:jnsc:..raci.ón, en los ténrrinns s.:>tj J,l(irlR p,n l<s!lrt.icu.os 30 Fracci dn IV y 35'.r- racción XVl de la r.e.v Cient:>ral l'lmtitui'ir>l'lie.; y Socjo:di;idf:s MULUd.liit:..ltS de. S"'J. ures,~~-h~-~...:~~--~-~--~-~-~-~~~~. t :-, r..~ $u : i ed<it'i podni c'elebrcu: t.cldas <.~qu,ll<8 operacdom::.s de lnfl'r.::tmti l. qw;~ J.,.l~~nis.r.~ción b;ctual o id q e <!!n let futul:""o se.:'hcte, inot-lt u,:.i<m.!';j d..!:<!'!.hu.'os, ~WlQUé l't:c~.íg'jul,..:.; ct,"ls J' cele.úl.'d.r.l..'s conr:.rato$ con't.tmiarú:9~ D ~lor::es n Jos par., e.l,~.,;; ~i :fet...,s d<"h J.;.<::t rc:::io.!dad, ~-----~-; ?.J~TI('Ul.O QU!N'' h --~.:.~- -' ,... ~ :~ '-:-&> <>.'<'t:nmil~l"<-" qua, en e-i acto de ~ C't'rtstlt Pión ó en CUalqi.lie: lh-i(! ;::J.j$ m i~!-n ét.: o pm:'t:.ic.ij'!.<jc;i ón Sot,;ii.lll o ~n i.;,o~.i<i!d.; d~ su "''"'"'f.,,,,... "~.n/'j l. li.-ldw '"'"m~ me;dcant:j re.spé.itt~ de Uno..Y ob:. y SI? entende.r.i ~~ :;u, p ot.r-r<x':ifln dn ofj.(;'óbierrw, h.ajo Ja p-ena o!'.rl cs.so iie dé".(.l;;mte:r d.i-:~/0.int eré;{ o p.rt:lcipaciótl en beuetico de la Naoióh E:n nlnorin mo:m~nt-o petd:r.:an ptlrtt.:lcl.tia.r en fe<.ni~.;t alguna en S<.l("i(> /.,-. d, o d f,.z; yl:is dci' lute:lpósild '

7 lll~ 2[!0.,!,('. '"i.. d<jpendallci.ae~ ofjc:~ie._,~'t ext.rdnj_arciij~ L ~!t.:l~ii~jmi.cj:uc~jtc.ie.r,js d~l t'!xte.d~;t, ~.'l"cpt.:'' <o!:l lvs cdsos pr.evíobó~ tifl el ~igtj:f:e_i(;;~- 'l.:(j;,t,"a-fc. ~.:.,.....,.,.,., :-~-.--' -~ :--- :.. L.:~ Secl."t'.tttu:ia. d,l.!t {~~;t~dl.l ~ :C3(4iU.t:o r >qs:.lico W.?dr'.:l-, Plda.r;ed.on~lmei~ i~~ f!uéo_ ;-.l.:.r~r J.,Q participación an: c:l Cap:lt:a) pa~~do i ~e J.as t.(l-9t:i cuc.;.ones do. s'o~u'r:.i ; ~ <JontiQ'..lde>3 a.i'iml:roiriol".a,;,.,s;egr:u..ador_a~. i;'~'$09j~!(u:~-~'~' o r._eaiuá~indonjs del li!.~t:&~!l'>r.y. ~ pers~mas!isi.oa:il o morales ~, rr.mj_q~(l_:'; 9 ih.oj ;.tdc~om; ::< $ las Jnl.:m.a:s, r.i-+~t.tlftal~ <~ l.;~~ exclu.tda.s en ~l pá,r;r.a:f-p' AA.C~.rlo.r ~ ~---"" _.., ~--.; úa u,:tarizt.r.c.idn qu~ : ~ o.torgue 4 tli;t.,i".ñvq:~.:r.ioui&l=ll O.~K:u- jo-t'o G(!'.r'~ intx./li:smi.(;ij d,.. Ld inv.-.r:s.i6n me-x::.l c~_a a~pr.o tenat qp.q -S<ffJ! )$y4.r; l.t.r.ía Y dt.!b!oi-t.l mantmj.;;>).~ facull::.!ld d9 dal;-fill."llli!l'-lr fiij._ mailf;!;j:t;> d'.l! :Íll$t:ltt~r.i6n Y $l.l c mtn'>l er:m:tivo L<i intrilccíón de;. este' pr-ecept:.o produc.i á lt párd).da de ls <l'-'!l:'ldjl o Ac~-.zm or,; d~c.~ ~JU<!J ~: ~~~::A::I;:;r S~~_:::~~~~:~::~:~:~== r::==:::::=-===:==:=:=:=== =~~ ~: ~ ~ ~~ ~~~= ~~: =~- La aw:adón.eje la soci~cu~.~4 itldt#;i.~id.-::::~~==~==:=~====~==:==~===~=~~~~- ~=~ :::::~:~~;~:::~~:~~;~~~~~;~~~r~- ~~=~~~::====::::::: :::::::::::::~--:: j. :~ g ca.pít:~- SOC:Ífll es de or;rjdc!i~s JIU~ Olfl{t D~ NUI::Vf!f? Pl!b'iJS. NONHVA tvac:j;j.)nlu~ ' esr;o.rei.jr~sent.ada par CUA'J.'/J.ÓC:{eWfo$ MELWNES... de ac-ccnt?u cri;f.ina.rias nojnina ;;J,t;aJ;. sil ax:prq~jón de vouor.tlqz!'l.:!thi:i., p/j.j;,r;~ d'a a~. a.c-c:ione.s-.p.od:;fiij e,st:<ir m la Ttr.5orer'úl 'l.:. lot Sociedad. quedando lacul.eado e.l consejo _de.admlius~raa.!dil. _p..lri:í pone;t:l.<'~s <m ciicula... ~.t:ón WJ Wl<l u Vd.z.-l.:u pail.'tidaoa, cu.-md,., lo-- CQtu;l o.r:e oporeuno-, -l;!led.ítmt:~ la cap.icall.:::ac.5tl d<'! fandos libres de la Soc'iedad o c:oue-r.-:~ el pa :o ql)e ~-. pi;op:ia Conse]'o seiíale.. En "" J!i do. dl'o_ socj..edades Mera-antil;as. Cuando se decret:a p.u a poner au circulación ilc~i.ojjrl's U'c T~"-':'<Dl"at ia m.;odúmt<!! J.t q,o ;it.dinaci'óh do?! llbr.rur. ~ imparte da ld : rlnt.:txa,'fej::ter~ ciu. g.:u se tiuil.b.ién a.dlchos.fp~dos l~br~ ---.,------~ ~ ~ '-----CAP:rrt(LP!+~~CERO~_._ ,PS... MS 4.B.M.WL&S GENmtAL~,., AArr-l-CVLO DECj.Ja ~-~ ' : "--~ La.!> A.l:.ttm.b.l_e.;, : ordino.r:/qlt;; s:~-.,rg"ufii-r.án r..;ip n el dbl!jit::tl io di'!.~ So(.~~.l. '~ll la fé'cij~ que.tije el con..';ejo. (i ;mt-,.o da e ;:a:~~~-~- -~.-.. -" s_,_ ~u_,_., "_"_ _ _a ~a-'i_.;,'?~. "'_' _"_~~~..'.'. del ejg!j.:cicio social.-~..,~ ~---~ , ~ 0565 acc.ton:l..sta:s o del. Ccmisar.ic, -~n Jt)a- té~r!pb d~: los art:ü;u'ltjs cio3'll'tt.. ses.sut;<:l y s;<::ia,!!els =mt~no, at<mt.ó of'ji~_ntill-: y 9'4~-~- ;' a-j:tarjt:<:' Q.;:h<ml,:a.l' '(.:.iur..-o, i:le l<i.z. ~"'..l-' de- Sar::i~des ~.e;-c~ ut.,ut,!&t l#ll r U_aaíón Coil la f:racc;:.ióu seis.t'omano del v..;,#t.itn.tdv:q de ],0. L~ qaais'-i:'<~l- d j ru~~~ttlc)o,j~s di;r ~lill~tj$ ~ ART:tCUL:& tje(:tmq. $.eg'{)jjpfj-: ; -.:.-'--' ~ "' ~ ~-- ~ La. convocat-orie~ Para.á.s:.wtP.;~4.a~u.a-l Ql.'{Un-arJa d~~ vi!:r hcctja ~n M tgnu,inp~; de lot> tj."tiouo~ c~nf;o ochc,nt:a.)' t:r~:,.ci_;f_t:n,io.oq/u~rü:-~ ; s"":l.l;,.y. c.j.;mtc _('}Cll'!!O/;;Q y :c:i,._ct?._:l.,. l,~ G!Y Genera.! d~ $oci3r,!:adeo -.it_et: ; aj!t:il~r;_, _Y _ ~ti ~~~.0 dq.'_)l..saml,jo_lfl:tj G_ancrid Ei(t.raoid~)ni.d.~ ", ~... ifl.,,.,. V"C-<Ito.r.i.a será ptj.bllc~(ia C:Oll ci nf!c 4ia:!J- a~- ane-:ic.i_pflq.( :lri ~ lj<'l f.;>t;lir SP<'di'ld8 )"'.«..;; ~.'l~' reunión. -~ -"-~ ~ ~ -., ----~ ,..----~--- -H--_

8 i LlC. FRANCISCO LO~ANO NORIEGA LIC. TOMAS t.ozáno MOLtNA L!C. G. SCH!LA OL)IrRA GONZALEZ NOTARIOS 87,0/ Y 207 DEL!).F ,~.f6 [Jl'ilii<'~X'ól convo.ato.djt :; ~ tenga por legollmentre irlst:a.tu!a <~ Sl!!::t.'<Í ne esitrio que en ella esté ::epresent<~iia l.;. rat<ld d~ mlm.otl'l.l dl'l ~C'.~ir.IH~S e. qt/(ll ~std divli/ido ~ a.'llpit::.~l :'<ljgado l' ].,._, f;j rj.:' /!~thi<!t!'c.: w:st'ull!!jo!'..:-onv.::c.l.r.:í p.'l.l:ij. ot :w.asrunblcfl q u. so ve.rie:i.-::~jxá doh-l'o de JC>S qu.in~. ~ r.ff.'ls si~uicmt:e~,.7a fech,,~ soñ lad.:~ par<l. pr.imera Jlt:aillbl~.~ y.la convocatori~ :hj:.~ni pu!:.lir~dr:.;e <~ll el D.iou: io c.ej.r:i l o ~n uno df~ lat~t pel isdico~ dgj m~yo:!.?:uj.~ctón, con J~ ;mt.i(.ipaciot! d cin o d.its ctwrlifo ménos; en la cotlvo~.t:~to::-.i"'!w h.ar<i c; ;ns! n:: Cf' rr... pudo r:e.l~hr;:n.q., la Asllmbl ~ ~ v:~'rtud dl'l pcfmftl'iil c.nnvnc,u:ori.'t p()r t~,jr,; de~ J(~_;rwr-: ":if ~ ~ _ _ :.. _. _..!:.< As.'lmhJ.~..::t reunid.'i pcw s~nrum:ia canvo atol~.ia s.;. C?nsidert'!r.i JiiJga.lment:e inst.:t.i,: da, cud."l..,ir.>t- ~tqtw :sea i,.l TJÚm~:-o de acciones que en ella esr.&n rep:r:esenr:ada;; y tojiiilt"'á :fv:; -fjeci~amws ~ sil: p.le n~.voria de v tos de los presentes ?.~"J('Uf,(l 0-:t 'TI-!<~ (,lf).t"nl'o. ~"-... T ~ ~--.., - ~~"' ~~~M~"~~... ~... ~ eto: !V Nmni.!!".H' a los eonsl!!i~rm; y Comisr!u:i s y f.ijdrles sus respect:iv"ds rf'l:mmwr~lcicmes, c.,n <'",-H a,~ a l.<'.s g,u!c:<.,.s qenerales, --,, ~ "' CAP.fT!:TLO CtlJlRTC' m: L!"i llr>nl'nistiuicion l.' vxo:;.tlanc.ta!j"s :>OCii:!OAD ~R'T::Uf,(:J r>e:r.' rho NOVENO T.; li.!nw.~i,->n }' Adm.írtiLltt'H~idn d.:. lt.>$,~dmi.ñ.i!.'<tnh: i6rl t Uf.. se (70nl(.IOncirJ J,.~! A.~.lllflN ;od podnl tcltnbj.i!-n des:l.qnar el.'.~,.-, ~el<.?,, a(loin.le::;, so.:á C(Jrl:fi.da<~ a un conm:_.j,., de de ntu;<vt. y!lo mas de- d:ie.;.i.sih.'i VOC'oille-.s ri.odo, dentro de las lijn.ites scoffa.~das. l..otj C~ rls<.!"; ~.(t., dr.;;u. cln <m t;u CllC{ITf/O un.;~t'lo l" p ::-!in :;;~:r reelecl"os. pero e todo c.!j.sc c<:>r>l"!nuou.~!' e-n A.l dl's:'-"»tpb-fft:l ';{tj sus t'un,úmes ll~st: q :e cean desigu~dcjs ~ t:omen P'>:::t~sJón : ne.t r~cj<ll) de ~nh:t: ir. t i r.l o~ ti' PtH',;,;,er miembro d<:jl <.'cms ;o"f~> de ll.dtniu:istl"iiu.:-.fón, no ~th'<i nec-e."!bria.scu,o cci.oniat:a de lll t-;.~/t c. m.ltori7-a< íón ~~:..vnj:isf.l de lij. Ascnnhlt!'~' Ordilllf(r.l. rt!ispflc-tlwj., e.l CllnTo d~ mlembroa ~.-.:- C'mWB.i > d""" tlriminil!ltt"<h:lón, uo del:oetj se: m.'i.!jlddo po per:.>ortd$ gu~ se~n L--.:<;>,;--jt' d~! Adminit:~tt"llC!i.Ó!l, ComltfrlJ:"ÍOS O Di.r"e<-::t.iVC3 de Of: S.inst:itUC'ione:;;- d~ AWI'"((7!Jt.O 'l"ol.'simt'j, I,os ' '~'JIS<:}cn:o.;; E:,~rAn d ~cd9niljdo$ p(ij.".(.s. mblf;'ll a simple- ljlli.yol"ill : r i nf.,f,~,., gnpo d!9!.~cr /,,ni.o; ra.<; q0.t'.'pi. es~m.e pnr"!.o m nno; F- t'h"et!.~.-pj r :tj J.'l ~~,.,:,), cend.ni de.r:édw a nombrar uno dt: lo c.~tls~--:7 -:> de Adminst"!"cU'.i..:in -~ a su supl&.'"lt.:e.~ --~-~ ~~-...: ~~_.n,,, <ihi"<'<::fr,~.7,~ o!.'j&rc"iut.r.;ln cada clt'io eu la A.samblecl O~nen--al Urdin.;u ia ~J.lOI' Jo,jue>!os COlll~<?jert>,<;.a.si. del!llgnados, di~ral".-in en funciones, "'" -,,._íu,,-e:~ ~ r""'~?.,.cr'''~ m.io::;nt.j"<~s el arupo que.lc.a de:!j(,.' <.~rulsj!'.rv.z,-- ni ta.l <'lrlfl.'!~~ m~icí Or!ddO, - ~--- w ~-- -~ _._ :ovdrj revo.-~.!-sr!' <?!. tmtnbrill!.ilint:. da estos G(msajer;~s. Ctlltndo se '"""""'".,,,-.,.m,l. ;,,;in ~"'"'' iuj..:iv (h:.. lo d.i~pu(#i~c> prr al A.rtl"cula 'I'n!'.irll; - y fjno de,j. ljl~o ; j _, ~ lojl'::'s y Soc:i~d.ll.de~~ M!.ltll.!!lisl:dS r<!! St.'gl.ll:'<JS.-- -~'''N<.iH.I" tn.::n::a.:::!-f,? m::. artnno

9 j ~ 28_' '. "~~~ -~ ~ ;t J,.os miemb.ro.c f/.~.j: c~ms ju ü~.."anr.inist:-z. ~cidh eí"i<;rlr.j.n de c.rlt;;.c <rjllqd.m.~m aa un Presidente, Wl p.r.illjer v..ic pre.tr:f,<j~ilte :y W segundo Vit:epr~sid~te _ f.; -:d~~ü _niarár: un Gac.r;ot: ; rio que po<h-..i ~tq_ i::taj: C4"~e.!tst-p.~-----;..:..--;, ~ , ,... -'..:-..:~; ;...~-----~-~ ARTICULO V:CCJP$-IUQ,''$Il.C _ 0.,_...:.: " ~-;;:..;::~ : ~ El cons 'jo de Admini~t;i:"R4$d páá.~d t"titlpipnar sfemp);'e qu.e :;:_e e:n'flient...re < trlei~ oriñ d~.tiu.s 0567 uue prm;ida la Junta, -i:.andt;; ~n: caso 4 ~ empát" V<>.t~ el~- c.a.uqad ~ ~'IRTICUI:.O V)XJJUX!NO. flin'.l'o ' '. - El conseja de A~.ütt cir.i(j-; c~jeq :a:r(i..cü.:mdo mo:moo un& ju:jta.. m:dilli:t.d.!j <,.'dti -'l t.t:-2s :nc:;~cs a ncnon q-..t.:;o al propio C.on.t:JejCJ- ~'e5olv;iqril que- du $/,.l.t:ti(:u~itsn d..,.;lowj<<~ ;;fau~"',j,, las."'c6iones, se celeqrar& G s;lón d~l coíait6 E}e.::ut:il!t;> ~ Dicho CQIO:it:é.CfillUÍ p.~:e~~d;j.d pqt ej.!'.residence. del causp.jc de :Adm.iuiscrac.icin l'" il t';~; P l.:::i'l qrm P..xist:<'L qu6rwn, pr ;:s~ate~ l-4 lf'.afo:ri~ de sus mie;_,:~~s :fj.-;us resoluciones.serán vajidas e_o.s~;te ltf{ll't.d~ ~ TerJ.drá lag mismas "fa. c;~:l c~d,. y oblis;r<tfú>il!0!.5 que; ~~~4~ i;:an los estatutos sc<..i~-"j JYl.t"<t.ol Can.:<?;} o da Adzll.inlstzao::-.i_óa ""' ' _ fl.. l B L~s ajt:a.s p.:u a.i~.s J-r:.mt: s da.l _c:onsej9 dq il!:l.nisr.rac!6jt, ser;l'll b&cl as pv e~ Pres.iélem:e. po:r el.s!s!<!:~.(!t;ar.ío _o; ' r d,os. o.m4t.s -Ct;mi;.~je.t;"QQ. ---~---~ ~-~ AR'l'ICtJLO V-tGJS$J:.JÓ.$sxa'Ó ,.----~ "'" La.s accas de l-a.~ m..;c:u:.j.za.das po.t" al Secrer:a:rio. -- -~-----:--.:.,-----~-~- de é::;.t&, ptr.la pers:ana 9f!S. el ll#$~0 $e e.j.ijlt ~--H '"" Ccll~$,jO, ~~ -Q~.rs.imll?-r:4n an ).(: llbra e.:.~p.eclal l' s''x ~n la St::Ji6n _eu.qúc oc.:owua,be cj,;~cz;:.:;t y ;.><N el as :sig~.t:f.enta~;.facultades y cbl.i!].gc.io.mos: -., socl.a.l.m:i adm::.j~.i.~tra.ct..ón, ea l~s t:ér,wini:'ji'l de.z. :Ar:.lc:u.lo dos: mil 9'Uini.ent'JS clncuc,:-w:a y chnr.r<,, vm~ta &eqiujdo de}. Códl{ o C.t'lr.tl c~? Disr;:.:z:J.co Fede~i,fl.,.r;uplet:arlo.J oc!.ij mare_r-í,l d:< <:'U _<IC.I.i(.;'lP; ~ ~ J ~ l'!'f.ni:j doo:d.~j es..;,: ~ CüN"!Ilfmt.'{ )l.i-.j.t:ro. Cód.i!70 civil del DJ.stxít:o Fedm:aJ " ~ ~ -... """- ~ - -~ -~ 3.- R p.resentar a ~ Soc edad ov.t:'e todá el 's;e Qe auto:ridp!d!?s <~:cilt!in.ístradvas~f-~ tfil'j._:; y d8l munic.ip:lo. fede&ai.cs o (le lo.s em.:ada", _<,.q.í caino..!lite~ Ül.S dutoridctde~ <id t.r.li<.l}ü ~ Y de cuaesou.üll"il O-tr.a -:ÍlldQ.La,, a ante árbi:t os o <Jrbit.t;J(/Or_t>S ~.-cm el pode.t.- n..~s i'lllp.u-o, con roda clase der t"acullades uwjetrdl-t:.t.y ldp- ~speo.iales qu..,. ;r.-equi.. ~ran r.n'tl.;."jón ~;f.'l.;;,;d., e~ las términos del._ pr:imer ;;&rr:ílejj del.;.r"i;9 ld <Jos míl qtli:n.:íerjto.s dncu..-nta y.:-u,.;,t _..,_, del Código- Civil del D:i.-St.ril;.o dtr -llrl;ic.rl.h" y d.b::clv~l: po~dci<mo"o:; onnul.ar querellas. c_'?a.i;{y_~v.ar c-an el Ji-Jiu:i.~t~ ~VVb..Uaó; ~xigi'r la ::.apj>lr:<jcion o'<?j dntlr..~. J:""7'fr pard6n y dqri:i:;i~i.j;sa qa cuplc.tiq.i;jí'~rp.- 'juic~q-ip o J:"ecurGos _c_i,rj!ps l:' p;;;o.nal"-"' :y do~l iilllq)aro.: _,.._.. ~ ,.,, _ '"'- ---: ~- ~ ~ : ot.~rga,r-, $UI:H!';r; ib~r.y.ayala.t t.'.it:uio.s- ae c:r:é4d.tq a n&ilibre de la sacirz~i!-0:,,'.lp.:.ol"tlt;o; 'anea mw::.rble:a e li:ml~.te-#.l~ de.!ji $c.ct:irxiild- ll Pl;r~~ (!éln.pa.ifi.;~o, y tri.i$c:j"l.bi.i:. ~c.. ~i.<-'lle.l' ;;u. participac.:ior.les' a p~r!=es d_e..lil_te;;-- (;: eri 9t:ra, ; ériripresjilis:;-.----~ ~ ~~-..,4-5.- Cr~<~a.r Y J::'Qnl,:oy~ lo, : C'm!Í.it;é:: a ;:'nqjj: s :hmli!$ -rjup <"'.0_.<;-iri~J ~ ch./-v"'l.l2"t:,eg. ~ - fi:fljncjoeg su ;:- at:ribuci'one~; las- qu& p~.-~4l;"a <wpjúu;-'.o restrixuln tf.._. 6.- Mmnl.,rrtr y r.emovlilr al nit ti>ci:ru: General.- crear y remover los carvos eje(:utiyos _a:_:~ con..><:jde-~ convenientes.~.asigmjndole.<: sus.faculcaaes.y remun~rac:.ionc:;; ~----~: - i aa.j. J '

10 ! LIC. FRANCISCO LOZANO NORIEGA LIC. TOMAS LOZANO MOii!NA LIC. G. SCH!l..A OLIVERA G ZAJ.EZ NOTARIOS 8, lo, Y 207 EL D.F ,26 f; J.)<'lh"'l qrj~~ JC'J e>jer::an en,,_z D0!Dcio o neg clos l' Q/l l'>s téj:mirjos y r~,nrliri..,ne~; <"JI.~'".;- mism,, (~ue.;>j,, :.;eñaj e~:- ---~ ~--~ ~ ,_.. <.'HW..:tni,;o.nt:es p,:a el ol?,ie.t:o social, echa. <i!xcep(,.:ión de lus t.~;qj,n:~sameojile e.s-tjr vado..-. :.~ ;.~ T"'Y 'por r'ist0.' C"Std/!LLI.OS tl. lji ASd.l! lt>ll,---,., "" ,. ~~)C"<m..! libre! de.~ctas de Ccmsu_io...q NiCl'ONAL, COf!.IJ>AiJtll. J)B SBar.nws,.<J9('!BIMV _,t,},jijnt/i.fa, I0.Y "fl/wf>o IT.l%C.TON.IU, P.'~()V.[NCX.U.", OCIED!ID ANONINA, en el qve de fojas C'.'ltOl'Ce VU)f.a.l,'! $rd'<.~c:h~t.!~ trcmte,?lt::a consig. dd<'l li!!.7"l':::.idn del Conseja de Ar.bn.ini.st,ra.:-ión, de.,ed,~ -~~int.ictwt.r:o de <"~h~.il. de mlj f.lo ecientoo tjovet.a. y educo, que! erl lo condvcent4' ~". 'Jw. : ~.... _. _::: -t;t<'jpo liacirjtjl PRCIITNCIA!,, S.A ~ :p C<-,nSe-j~"' de Jldndn.l t:r.'ll.irin l'nwinda.j,!i!... <l'n e.i e(,'jíf.tcio J44 d:l Paseo Cle Ja Raforma. d~ la ~itjdad d(!< MéxJco_- {"a l<".<j <.t'~:.l::ro ~ s ~ ~ ---, F -.:;., -pitt u ~~::~.t-~'- D:;iníf:Qi: ~~-~~~~ ~~ ~-~ ~ ~ ~--..- A(.'J.;lr..in G;~ ":.r.n~:t A).~ ~ ~ -- ~- ~ ~ ::~;(:~.. (~,~~ ~~~ -~:::~~:~~~=~~=~ ::=:~--~. -~~~-~=:~~~-~~~ ~~ ~~~~:=:~===~~ ::: ~~~ -~: ~~:. Cl!ii<flli<llt:e C<Al:::JeJ (,. ~ -- ~ ~ " ~l.t tul ~~!-"cll'miinda:<: ~-~ ~ ~ ~ - (.:-ilu:~i<) l;aomón ~ : ~)ll~-~,_., SJin:-.: ' " :t;, rudll />;:. ) O e, l.l ~T"a$ GtUl.l ~-- '" "- -- '--/C,~,~,nf~,,,,:~ ft f, ~.IC :.'!J"!!7i~l.." "" "'- ~- '"" -,_r,,"t M:!lllte F'dn.~..:!'E.'>lTl.ÍS ~ ~<.> Si! -,

11 '...! ' ~~~ ',o., :~ 'W -~ ~-~~ _. _.,.,... "" /tcr...,,."', -- -.,- --~.-':.--; 'Í'' Abdóll JieJ:7ánd'-~z!:.'spar..:u.:~ ~ ; " ~~-~-~lt~~:...,.,_ Pn ;ljló..,. reunión el.r.t--e$.idczi~c, LJ.. "'lptl!."li:#f' Ba:il-Jd;rqs;, qui.eli h.ali~k'ñ~ij~-;;~~j:t,;,dn :ió l.a.!l:esiqn a las :00 llo-ras. Se tra~n:p l Q.!! ~i~iont:.es ~~Wt~q-: :.-:..:.:_;...;~ ~--:~--.:------~t. ~s,lór~ del i:consejc.- E- Pr~M. 'feqj:,e' ~l:"d~r<s ir scalado el corw~_ú(trje J;'ab.i<J id.do desi.gnad<j por la..'l.sl'urtb,lrm Qerte.r~J ~ nari~- i?e _ACcl on.i-i!".cas_, a.,nqa.ltt bie~wl:?ii.i,da <l lgi<;; nuevos Canse-je; os.- --~ ,,..--"',,.._,.., M UNTOS v'afi':!os, ~.(>.}. M~..Z:P. <J lguna~; Ese a. dos de la.repibli CfJ. D~ ['OQfmris~ k~.. s... c:~t.n ip Üli'~ruid,.:> m o_bj.et;;zdo llhj. ;~... (;)z_cs qe lo,s J~i'IJ.)J;".$omt;mte:; Jcga lea.k~ ]..:. C0rpaña, aspec.i<~lm~nl:fil ow:i Qe.r:anda.a Í)u;i:á de SraQu.ras Ld. Pnnniu.:i,;J, S.A. como fusü m;l;la, con Lil' NaC!QrUil' Cí :la d6. Segu.ttos. -S:A ccmo fr..u:icmam:~~ po.r..- l.o que e-ta necgs.utío rd~if;io r di.chc;; pod _s:. fl consejo~ por unauimidad de vc.>t<!is,. d'4 la.f> slg:.dentas: ~..._.;...:. ~-----'- ---'-----' ~--", ".,..._u ~ :------~~OLUCION_ ~....;..,..., ,.' ~'~+-- ~~.. - wl. Se racit:ican lo$ porj!wes 'f "en~ra;j.~m nj:erlüos _pq~: Lft Na:;lollal C0P<'Hjill,c'i;,. :..:~~')ta-.:..'$,.s.a., ahora Grupo r~a.c.ó_na_ Pro~nc'ia,L, s~., en Edcr).(;ur~ Públiclt No, 2f:O.j;~ <"ü?~ ~to de o"tubr< de 995_, _p.;:~:;:ad;; anf'a la -E~ de] <:>J:ario Púhli'c:-o :/o. ) del Di:;trico F~}i!.l.~ al Director Gel&r<l,.Act. Cl!"!'llle!lO'é Ca.be-l.l.ti' P,tnci'le!Cti par;<'} p Jei.c:oD y c~!;lp<jp~ull>.;o..,n_ l:od<u.j J..s é;:u:-ulratia>s;;: uf'm~:r:-fj.jru;_ Y (!.speci.alt'!s;.,;d~r gen~r4.~ ptu; ~ accos da i:ldm.ihi.st-t"clt:.iórl; ptll a actos de dpmi;~io aon as lj:fll!t_ªci.an#s-' _par<!i. :ms~;.-:i/:;.:! ~- t_,i't:-uj<>~ 4 r.:r-ddl te y para o~oj:gru '{itji:iere.i; g~ne-r~)~.~.< Y. tsi como para t'"ó!'qc:a~ _,;.$ y sa r:ml.iflg'd Lt',.Uo lu ao.:;tuado.! ~re.a~ d:ic:-lns 2. se ratifi~n las pode~~s gen~~jes -cqvf~ld Cabello Plm:lett:i i:'.ll t'opragqltac:l6n d~ La Nac:d Gn..:po Nacicmal P.t'Otf'ind,;:z'l,_ -tj.~., en EScritut'"<i P~ J988. p<w.il(;; auto -ld-.fi/> c:w-l l'fo(:<llríl PdbliC(J No-. L~cttnFiada Juan Gl~t:W Coi'yera t:...,ta.za: el Di;:ect;.o: (J.arJP.'L'i'i,l. Aci;-,. C'J,.; omtml.;. CoulpMf_(-á de. Seguros, S.-A., ahor a Nó. H'7;400 df.!l J-.'Z d~ ab~: de i';.u:ulta~jes aeneri!~g!s y e,:>p~ciiilq.ª;, Poflr:tr. : ~nera~ fk).. a ttccos ele a!irnin.ü.ll::"<jcióm paj:rl ~CdJ., ; y ::.'!Jsr;i-lbl,,r fm::t_ij,i:4s. ll~i Vf!h~i.:;t.rl'OS.;?4+, nd.;j,siir t:it;u],d;3 di? <!!redit<j..,.3p PfOC~lrtu;}úp para su c~b;:ij y. Pfl'!:l!- M:.f!X'YÚ.p_odt'l~a:fJ g.cmf.i:d~s _y c~pe&i.;ü.es a~.t co~o J.-'' J:~o;:-a_r.. 9S. y s~ ~ae.i:tic./il. /:~o l.q;.!ic:t:p_t]i;!. ~-.. ;.z.; ;:mlf'l'!.... t:q...d~ JiJ' ~.. b.ci!.. ". 6di:n 7G. -w------~~~-.~-.:.~~-~-~. J.,se..rlle:~.fJ.can- _ t;qdop la~_ ttode.r;f#i eiie!-z'>?u_~ -y es~c.hj.e~,; cq;.,w~tj.os ij?.:~nr-cr l.oddat;.. esta. fecha- por o;-l Canseifl- de' -Jl&i.iniqtL clon, el C'pmUé /ej-.p.;t:il"-'f,.j _..._ Direct.or Gt~mu.--al Q cwtlquic.t:.oi~,-pqd~~!ll.dq da J:il $ÓcJ,;ift:a<'~ -o ~ ~. -":'-.,.~ ~-~l 4. Se faculta al Consf;l.ero y D.ii:eceo.t" Qe-n~.f.a: :: y Sec.rec:aJ:"l,lel- CoritJ _j... ~ dff'.ldmlnisr.:rac.lón para que. cm~)llnta o l;c NO;:.-toü;'io- t>;il.. l! :ü de.su elección a. j;)'.t'(!~'t'oc:ali;;_ar. l<!.std act:d.y.f.;.ormallz.ar - s <tcue.t'f' os i!doptado:s N~ habi'eu.zdo otro <J.Sl.lrit:o o;;pé t'iit' ;~; $/lti con~l~"';' _Y l$va-nt<5 l, ; soslc d las J.3~45 ltz t~~... iii<luen FIRMAS., " " :.~~-~---~ ~ ~ :,,.- Con <:'. (UJ~ri. tura ~útnor.q dos:ll::d ertt;'~?s set.étlt:a y ~teve. ~ ochoclentos uno, t.lg ~cha diecj..séj.s de febrero del cloá m:i,.l uno, ante él _Llcenci<J,do 'l"óm.i,'s' I,oz r,;l Not..xrl" m" ~a_ro Di~;~.z del. L,i'cft:.-it_;O Fdd tal, inseri.t:.a ~.m el RBg)strc-. de CCimercip de esta Co.p'$.:~~.. ea.el ~L:tO ~CA;m':I:I. CXNCO MIL. s: ; s~a l' o~o... d:e _la qt:le cqpj.o ,_ ~-~ <>ron::.="~"'~~:; :: ::~;~:;:::::::::::::::::::::::::::::::::---- : :::, :.... "G'JHI.PO WlCZONJa. lltojl'u{c:rl", 'SOC:r&»AD ANoN.r&, en fa,vor: d~l tjire<.."l'or i'ii::ñ!.'r/h...~ _ ~,j. I..J~ENEJ-J'J'5 CAB'SL.LN PIWCUts.T'l'i:, "- ue.j.~t:-sult6 j~ üt PJ."'Ptcc:oli:;ad-" qut.~.l'!t'>.lll;::.:- ~ sal~~.itud 8t' '~ ~.J 0569

12 05620 LIC. FRANCISCO LOZANO NORIEOÁ l.lc. TOMA.'i LOZANO MOJ.[N.AJ' LIC. G. SCHH..A OIJVERA GONZAi.EZ NOTARIOS 87, 0, Y 207 DEL.F. 9 28(), 26 HBRNJÍM:'E:Z 'esparza, dul acr;a ct~lcb:,l.d l par los C.:J.wrtj<!trr::u; de di~ t~int:.irm~ de tu~ptiembr:e d dos mi, q u obr-a r.r:>nf!:ignada di!! foj{j~:.::~'h,o,j'r'jt'jl.l' rkl..~ ''~"l!.<.mt~ l' <lu.ltj:'~' dr~~l.ilwo d~r 'r.tn,.; ')'tm../!'va. Vr :::o(~.ie:d~rd y t;[l.li'! P.l'l z,_, :::~~::~ ~ ~- ~ ~=:: ~ ~ ~ ~ ~= ~ ~ = ~~~~~.. ~~~;~;:- ;:~:;;J~:-~ ~:: = ====: = = === =-~ ====== = == ~= ~= = ~-- ---r-----" con-jo ' do Adm.in.is a.c.ión ".' f:".'"'. ;~pt.ie:nh.t.'e d.e 2000 se colehró,?et;:i. n del (J(msejo di'? Administrac-ión ~ Qrtrpo Naaio.Prov.~:naal, S.A., en el 9ll >iso de ediflcj.o Corpot at:lw,:. Si!L en Mollou~ 222,,''~~:-.,.Lo:.s Mo:Y~des~Palm.ls an la ciudad d>;! M -":feo.--~ ~,..~ F._, lr.ll' i ~; c,)rl,p!.""<~jor., n :,;-r. la-;; ~~etla~ P.s; ~- --~- - ~ _.. ~ _ --. -ca~~ Ji:' '-""" ' ''.-~ Pro ) eta:.'/ u ~ ;~~- ~::' ::'t;~~~: -_:::::::::--::-:::-:::: :::::::::::::::::::::::::_:::::::::::::::::: :lxn,,,':j -h,:,',-,,= ,._,..,.._...,.. ~"""" wno, -~~ "~~ "'... sala:; ~ tan IiOt"dOS-.. - R,.liJ. O:.llcevdn <":/t"o Pr,l'"ll il'ldq:r... ~.. l<mdi.;. 6".:tlO.UltltJ M - w~ R<l fati' HHdr.E!o,; or ~ ~ >4!Jsario -----M ~----~ }~~ '/.-:ormc J:'l,_'t.b.:t r. ~ ~, ~ ~- -u Sec;:r:(J!t:llr:i.;_..t~~ ~ ~~ ~ ~- w~-" ~ ~ _--- ~... _ l'r.csirjcnte de-.! t~'"ln. ejr.:o!.le. llb.orto g,,illé.re:;;, y nctuó e-r:uno ]J;(l0 f.hj;f".ih; ~~.; ('r,t-~"<"' le-s aiguie:ntt'!'> 'ISUnt:Js: ----~M Asuntos varios ~ } Oto.rgarrdentl> de l?od<i.tres. A petición d. Di.r~<:tor Gl!lne.r.:!l, <i:'l tju«" "''lllr> <.."<;:..-(~<.-ur..-m.-i<t dt:: ua tmo:is de jur.i.sp' iem;;i.a del.f"o.ier- J'udic-ial.:_-on.t'o.t"JJ.- <~"""PtlS.'Itllence al O.íre.-:ta.r!Ü.':ter'll Act:. '("lén)l:?llt:c Cabe-llo.-u JJ i''t"'; f, t n pa<.l~r.~_c:"' p~~::: lo qu<si ; l Con$~ por r.manlmi&d de : ~~ - ;~r ::;'rl:::;.:u:~ 0 ;:: :e~.~~,:~~e~l:~:--:c-tm.--;l-:en :-~~~~;;;-;:(~!~~;:;.--- :i}'b~'-j"u )" '"'V"'-l'll' p<)der.:,s genej. l:lles y o especi.al.o,... r.a _.. ')~J.:llti!S que ccntirn a. ~ '-~ "Z-,_ ~ ~~ ;: r.érmint::os titad l.rt.iculo :/.0 d.-!j l.>t- t~&.y Gcma.rl'll.:ll!)o St..~ciedad~s (" "'.;~~rn,: Def.'gl!.dO li'.spf!ci. J de. carrse.io de Ad!iliilSt:rilclón al.se-(;'rl9ta.r-:io ; _li~v.--n Hl"wlcin,ftO"~C sp..'lr':i: ~ :rmr.:t qtlll! comparezca anr:~ r..cl:e!rlo i.'i.h>lico! pnnocolirrrlr d.l i:!c"til de- esta se.si.ón y tortriaúza.r el otorgamiento del.. _ N0 /-~il,_l.;ndo. ~t:ro <t$tmt~, r_ ;te trtll::<'l.l", Se c<:>n.:-lu.y6 _y l~varjtó la

13 ;... - e L 't S U < A. $~----:~ ~:.;~~----;.-:; ~~~... w_,.,.,.,.,.,..,....,.,.n...,...,....,... ~-~ ~ ~ P:t otorol'ív.~- el <"/;,l r::x'~scrit:a.----.: ~ SBGVNDA ~---- "GUIPO &Cr~ J?-ll.o:vilí.C_~~, $(!e """ CLEMI?JN.Z'.B CJlBEL.LO :PD'(~I, p :>~Rr ;ni<jl;<i p ;;.t-a.:o~qrqqr Y.revp,~i'ir v.~d.e>r"'" g:e:ner.'tl~s.; :o especlalen,.y para o.t;o,q;4r esta mi.s r.:~:cpi_t:ad -Eln JJQs p_od:t~s que conj:iera e~ a!d r P :r e o,_...,..,...,...,...,., !ii.- Man..it:iGSt.:t VPrdod, qua s;u representa~a se timcuenera. t. a.m.citad.;.: leg<~..imrmte.wrt~. i celebr.<tcióll tle esr::e aat:o y jl.ll:i~. l.i.wt l.t per.s;.»?l!lid>t!ci.;;tlt: o~t-esjt;ij _,, é'ual prar.cdt.~.<je encuera:ra vjg~t.:e y me a.s ura que <:' le ha $Jdo revocad..-~: ni. ; i~/',.si ~,.[I<t á(.){]itü:ar:;.:. C:.."{)lJ la;s s~!;ui<l'nl:'eo..;iocum ttos:~- -~ ,.;; ~ l. - CoH ': acta protdcol.i.<>~~.-~-~ _.,._.,.... ~----~~"-~ Cnn Ja e~r.-r.it:ur~ t:zl.ll[lez"p- cfi:u;c~et:i QE!.z :etet:a y siete mil se-ce.:-2efltos nueve; da 'fcbtj, doce de.luni.o (le~ dos m,fl, ~Jl&_~ el trúlij~.tv D.i~~ d'ri!'l Di:;.t:rit..;. l'edc.rtd~ t..jc<;~llo;,".t<:ldo Tontás Lozat;IQ l:tolína., lmm'r.í.t:a lf!s!=r ~.. seg-~-4~':? Público dq Co.mc~ cio da est:<'- C~p.L~.Il-, ea e-l _:f'q~;;q -id#!:~il- ~9Q. _t. F'!YBPI~$ 'SB~ Y O(;HOr da la qu<z' co<>pi...,:- --- ~" ~,ildq'o Cos:tai';.,.:._....._ :-- --~ '-w--,.;..-_m--~ -----'---M ~--. - lul APROBAC.ION VS J:;Q!.i E:S').'I!i.DO$ NU. NOVECI.CnT<JS NOVIJ:N'J:A.~ 'NQi;;vs Lll J.Es.tCNA.c:roN.mi.coN.sa:a.ERr.u;, nei MI"''it ~ti:útivo.' Cim:ttiMi'o ~ _ )' J.- REFOl~l-!A A SOC'IF.fiAO /JONJ"NA, -que l.lcfiltlola.do OO.N AJ.'JOON H~RNAND'i!Z ~t:.tao:rdinar.i.;t celebt'<!-áa po-r los MdiU.PC_i.Nl!.C.J<JNJU, pj:l;cwi.m/:trll, QJe ccellizo.< saj:icin~d dt;ftl ~- clttl <'ICt:"a. dé l..:~ _itlouubl~ $erjcra 't..ri:i.üw.eiu..!;' abril d!!:l dos.mil, que ob~a a~juj.ifjj!.3da. a p.:lg:inas - clnculilnt:a~ J:' ntf<iiv'-' <t sesen:t'.!l r.-:-.i-~', dol _ c..:i.qtq. ~Se.Actas llu4 ~ltw4 la ~oci:eaaq, quot> d:i,ce:~ ~ ---- t "" ~qwr,o. w._qxonill -: :t.o?'ambl.ei GElli$/At. O!Wl:NAKIA r lt)l. 9.Yil>fCI ll', ;? ~ -~ ~---.:fj'j; ~~ ~--.. ~-~,..--A e r A---'-'--- El 2'7 de abd.z df>' 2000 "' l.iig J.2-:QO J ~l.' (;! $~.'ajni..el.'dfi en l-ji ;dca, v.t:',. de Grupo Nac.L,nal P:O.vi.nc~l. $.,a..,.lrui a_ cl'opistow:-.;nu~ <ilpju-ee<!'n en t~ asú-;t.em;.i.:t que, fiz'l!ldda.pci.r los-.::o.ncur.l."t!ritcs", sf! gr.~o~t ill,!ijj~ud.ica do e:.:-ta ~~ t;a,,:.:>rj objeto de celebrar.}.<(ls Asamble~.s -Genera.:les_ O.z; iljad.a y.extj:aordintu:i.a. Qe,.J~.iords-t~s d~: 0562 F.in<!l:nciero: d~ día ~j)~~p_le$ ; ; tle aoj:'i :L 'déi iulo -en curso. se.::~gj. aga un..:j enlplal' t:l_g J.c:ños avis.os al apéndi,i::f f!.e 0$'ti'i ~~t'r.--'-.:...,.....,.,... ~.. _<!'Jl ta.mb:i&rl P.t"e$~tes Q:l l'fés;tq_e.rtr;_e d~.l.. CO'f!SeJ_Q da lr.dm.in.ist..l'.:;u;:ion, Ut::..; JJ.M:"tl C'om'"!.s.;i..rj,~. P.t'.Qpiet<l.tio~ l:'.~, G~o~il.~~ZliO B~Ui.tt;z; J' e.l.'>ecrei:.ar-io, r.i..:-. llbdlm Hcrrilndo!t l!:fip; u:::;.a, qtji M_. I.Q'. dgq~ P,e..ta_r9-'"l- $.J$ l:"ofp<l'(.'~.{v;;u; ~~-.. ~ ~--- --~unctone,; y Director ~ru;'.al,_ JIC't. Clfi'. nent~i ~.beho-.--~,.~-..;~ ~-----~-----~------~-+ it P:l'~.::-.ident'e QIIIhrb 4.t;:c:nil;.dOJ:."P.J.;.F,! o-s- Se[JoJ;"es Juiin N~wuel. Cr,i,<J.:."".o rw -~l ~ /?l!'<arjc.i.scc)!cr~o_ J!., 'qu.'fe:l;l.f:i'~ Ii.<i'b.,íendo C'Ot:(!:f~<:fp.iat ~r;~rj~m:::jnlf;ls J.,~ <i<:.üui;:,t_.i~,-~ ;:.Q.I! As.llmblif!R~ ex,pm.idac.: po:r la.s'i:l:cr.etad.i <Je- Ji:t $0c:t:~ád y los pod.s.~~. <fj_s exldbld~s pór ~f... a asistent-es con ~ L.lscá,d~ AsJ.:;-tew:.:la Pi:e.pa_z,ad~ p.:jr l.~ p.r.opi4.s<rpl"~t<~:.t".!a c~.rt:.i.ci.-.. ~-~~

14 ) LIC. FRANCISCO LOZANO NORIEGA LIC. TOMAS LOZANO MOLINA LIC. G. SCI-ITLA OLIVERA GONZALF.Z NOTARIOS 87, 0, Y 207 ~EL D.F ,.::!6 ti<<') '2 '369. (IV O o.'!icct'm"'r;: de las 200 '000, 000 do;> «c-i<mes 0 :0073!W~<:<.'l'lta.s.!-'~>)'iid<l:!l y ~i'l c..:ircultlc.ir.'m, como, apartu:~ ""''! la r:.i.sr:.a dr,: l!si:::tanr-:i,l r;r.re fint~, ;,' p<':w -"' S~..,r<J'I'."Jit":J.o ['Jil"«SU.indt>ntJfJc~~~JC.n Jo' jun/:o, ;~(.'>M a C<?z t_ific,:wii:>n da ~06' t'-'li<~.nh:<h"fn'<?b, ~'W.!l{.l'l.'i~(. r d.! djlémhce de la vj:.e.~:ent:e actil.; o sea, (,fue t?s"t8!"'éprps&>nt:c~do el flr"..!fn ele:.la.;, u~cionem ~mir:id.!l.i~ y en c;i:!:tzultcilm a.la fer-lul El '><~'C'I<!'Irn,, htt. l on.<~t:i:lr rm ~.Sttl.:~cta ql!rr!: lo.> escrutt~clores lum inf,n.:madn <" estas A-lil<lmhle,-; <; t!& las,,ccio?nlstaa o ~u~ ~'PJ'<NHmt~lnt'es oumpjier<.7n cm ln;;~ requistos c: ~,.:.~ll.,._ldo: o.:oll l, fl.,,~.i!~ll TIT dl!:ll.zt:ic"u o 29 l:i'~! la Lc!.'Y Ct.~nern de Xtlt.tlt:tlC'lml~ s y '~lr~ d.,/ts Mutu.ali!>tm; dt: $eguj.:;.s, pdl:'<l po er concl.u rir a l~t; /Larunblélll:!l. - ~ - -- fl r t~ e:::~ d.l l"ci>sttlt.tdl) ($,_~ computo d(l (l,<o oscrtu:,nicnes, eol J>reeident-. dt>cl.u..:o 9~ : ::;; ~,, :,,~_~: :,,:::: ;.::::.,,::::'~~'-'-~~~--~~~'-~ ":t~--y- ~~,~~~: ~-'~-~~ ~:. ~ :~ - -~~~: ':~~ -- ~ :~~ ~ : : : f'o:r, :rt$t nf-lone-s del l'l'<!'ridenf'&, el Sec-ret.t'lo dió Ject"ura c la O.uien df!'l Di a, Jd.-:u'I.J rj:~~~,:~ :~ ~r~~~ d ~~l~urw~::~~ ~~-~~-~~:::~ ;:-~.::::~==:~~~~::=~~:=~~~::=~~==~ f.:.;o.-: l!n y r.pnnjti<"t'n:.:in (f.,-. J.os ml~ ~br~. del f..'nn~'qojo de ~"<d.min.i.st:racldn~- '' namtu, lml.ento fiel C.'>mité E:;jer.:ut:.ivo.-: ~ Bl;t>'Cibn y no:mnme.r.ilción dh Comlsa.rlo.- ~-~~ ~-~-----~-- -~---~-- -~- -. Oiscw :i.3r: l' :...robcu:.ióu de I!!odlf.ic~c'ir'> ~':'$á los E:st;ac;utos S.:Jci.:d~s <'! { ' d.:: <:ljltl~i.<l~.!n» f.l.l.'js r~::~fo.t mo~.s a la Le~' :;,Nie-.t a de tusllt;ucioues y-~ '.~.''('i.;ei/.~,-ip.o' Mu l. ~r,;d i :~til.'j' de &'>:~!)'Ul'OS _ _ - ---,!. N<.'!ll(.lt!/ilimt<) d(' L!M.l.t.gad<:>a. r..:.'f JJ-';!"4 ~y, IH~llt.>ro.r, w~c.iml.i,:;t.:w ~lproh)_r ;>n,:~ r:jeo!.a,;ato~a dt;~l Pr~sídr.mt;.e y la On'l,,n de.l Dia.?.<: i! l.:lmh/p<is, l<is ru<'lll:>!; n oce J~:>ton JI dft,<)/toijd?' éln lot" siauil..~rttt~-s; h~r ttdn()!j: Pfi' f..a ASiAM8LEA ORDJNATU.Jl ~--~-p ---~-~~-~~~~~-~----~-., SJ.;/3- Óa y Uemunt~..,':lci<'m de los M.Ltm! -o.s del r;!c'nt;ui,jo de ildministn:c.i0n y l., mi ó F.:fmur- i to ]Ui' S('lll~'t. ió,; < ronsidertu~i(m df!.zt re!"!?.<,t:ti(f~,,.id,'j.,:;.'!rn!,.l.l!:.<. ;or un~nímidad di!' a F:l f' ~J!li?_),., rfe.. ~dm.tntstrih":"ibjl que debe anrrar e,:j.,. 8$., -~am(ij<:>.!l' v cort.inuttr en el.ta lta.st.ll (fu<'!' Ol:rd!eYí0n, _-;~.:-~ mjxnd'l"<'i de Ql.I.Ülce Consej.,x ~,s PI:L"p.iet"I:H ios ' se eli'!jell f.npj,m~:...,$;.. ~ _ ~ :. sl ~ mll~<;l" qued~! ínt:<l!:gt'lld.:> aom.:> t;l:i. uo'!: l'l'or.dt~tdri.:v-" ~ ~---supént~s--- -~ l. J:..Í~. ~'~ fl(tl"t'o Br~Jl.!-?.'~/$, ~ --- ~--~ --- -,_ ~ -----~-"- M-~-~"... ~~- : t,.. ~~ l. r... ~!.!.~:: Ni,.hcd _ _ ~--.L..,~/t. GoJI!onnó S.rtl<~s "-~ LJ..,, JuJin Manu~ l:>é.:::'e:r r;_,... P.,'.', '~>$ <JrózcE:> ,..D~~H Francisco A''P'"''" ri~.ú--. lllo~:rht'!r t a fo":>m.fn :7Jt"? "-.. ~--- -~-.. _ ~ ~- ~-.,----"- -- f f :.-r,ic. r::.juo~t:nia Si Jv<lt

15 Z( r ~~ ~ :ta. Act.. clem~t~:''}~fr<j-~ "'~ ) ~ ~;;:ng. SWI!'s,:i<t Vi..~ineil~i ';"- - :--..,.;~--~-.:~.:. ~~: :~ A::~~ 0 ::::::========- :::::=======::::;: F::!:;s~:m;~~=~~~--~-~~~-'~2;~;=~-~=~= ~: ~~~ lj. DOn claudio SQ.i'QmÓ:,Zi" ~:W.c.ro~"!'Je.Cm;;as qe.j:'t:l6.rc! ;-;-< '---- 4, Lic. Ror!ael tf!tr:grfilpo ; ;A~t. JOsé J('J;'anciscc T<.n.r&s. ~: Don. A.lcjttnd..t;:o ~4-lló:r<t:a GLI~' ,...,..,..,..--..,..,.; en la intel.íge.nda: 4ci> que..'fi:=f.<l)-~ de los Consejeros- PJ:Opie'Cat.ta. ; pt.>drán sej." <:uplidas por los (.!o/~.i.h!(j'{!'r"os ~ p]~)lt:ps,,é j li.l fónn/t a,nt;e,::: illdica.dil, de COJI.tUJ:JII.id~!d c.-on lo- señailtdo en e.i código de :rej'qrbs: _t'j::4ac-.a-as CptpOra.t:~vas -~ ~ ~... se b<u~e nata.r que las cpnsj:i: fi.ros lum dc!$pt~4ó.; a~. fmi:e.d'orldad su m:mrbrctmiento Y q!;;;r t:odos han cau.:. J;om _c.jo ~u zn,,qej_p. eir J,u~ t:.érm.l.go~. sena.l~p~$ t>jl!u:> <'.'sc:atut.t;<$ ::;;ooi.,ja;~.-~-- 4. Elección y Remunord.9.Á'dn dc,f :Cj tisa:rio..-7'-~-----~----= ~-~ -----' -~ _-- tf A p.,.tit:.iól.j., i,p.tt!.'$'.iclr.!lit.:~,..:s-ec.ie:-ta..t iq áj.::s :Z<f,C"I:~l.t-7<' a ~ Pt"Ol)OSJ..r:iJrt t;tll-p' f.o~ ~r'7..., el m<~:ndatario de varios acciollist s ~ llspecl;o d() l.:t dpa:ií;t~<l~l6 ~a Comi$<Jdast: "Pi«<.t.o y.$uyjcnte )'" I:IU Z'CllltlnCIJ.".J:C.ÍÓn O, f.i..rjr~.od-i por e Sat:r~!;,aJ;"J.CO, $Q ~lj<i.hil9. -,.,l, l p<l>udcf>l _ de la p_j;ejse:nte sometida a vatqciqn, por.resolucorle-9i ~ ~- ~--- ' :~--~'"""''Vi. '.;~) Se di:!signan; C~.t:"i-O z.. up.ient~ al S.r Li.cr,. qqpc;r _:;q ~cy,_~.::r. ~.,.se hace ccnst.ar qj.r:<e J;~t:p- 'el t;;~.i-',do f':topi-.i!t~.io como.>;? COi,liS.:ldQ S'llpl'e.!n e llal>.:m h)."> f':f"j'mi!wr &efl,'!llados pa'r lotl esj;c.n~ L!_ccS. S'!l~;i~~e~- -.: ~--~-.. ~-~ ~ ;., : I)e LA.~S~L~ :e;:ü,mor.ql'lfa~i'a ~ : :PE -M- J::,.'{~.l. Discusión y.ap.robadoil Qe flloilif.j r;lóth:ti' a J.Cs. E${.t-cutos Sodal9s de la ~.~ciedat'l < fj.u de. d:}ustcu. J..OS'.,;t l-a.:>.l"c.íol"jtui.:;' ll' li. f.tjy ~~n.er:?,l if.e.tfj.stic:qdt;lllf;'$ }" [Iqcicdat.f_.ms UI:Uoli'stas de SCf!U.rOs ' , ~~ li'ór.ím::t:rncc:iqncs dal P.z:t:~sidflnCe, al s_a &t:.ilr..io di~;~ Jactu.r~"l.; J_ p.l;:'.'j'"''-~~ ;o d,_ re.fox'~i'_,; est.ot{:t.t:ar!. :s que se- proponen COliJO coij$e<:: ~mela ch!i! la$.t'bcientas relorma.s- tl la fi Ge~P..t'aJ de!-n;;ti. tudones y $ocj_t;id<k!_es Mu.tua'l.!s as <fe Se7;U'~$.,.., ~--- -~..--- :~'l* ilo.f" uz!jfo.i.ji/j.cl4d de vo-ta.$ a.fi'.!v!,.j.t'~ la--~:"wfllllb-,fea a.j t.! lq,,!>lgt,~ienc-e rf:!.::o."jución:--'.~ ~ _-- ~L s. e re:fqt:llfd.;, Art:ic.ulo ~'rig. siruo -Pi"ilJieN P_ó.i 9uaoci~ ~o_/ 0:- siu!l.!r ~'fi ~-- ÍfJ~ A.I t:{~lo Trigé.s.úD-9.f'.rj] - ra-o. _ ~J. n:ml~al!~cnt:o '{e_ J.,:,-s- c;~m.--.::jcro::r, r:ami!,uu:la.:.~.d'.i.t.::o;-t~.:>l: ~i<~ de_.. tj.m.. o. ioíl.j!.j;í generi!ll a equ.h. alettt_<i' _y.. as_.. """.. ac.a:ten-.c.a)."9os c.on l.a. j.ar..o~rqu-ia.:. int:!éll:l.i.a c<'l..int'ol<tqr a la do.~f:.c:; ~:izr.op~ s0r4 %;o-spam:::ot~.b-ll- a''i ~~ J. inst;ltu ;;ol6n file,.,._,.flu.l"('.r; y rcquerir.f da la r.at:.ifi.éac-:ion d'(l la Junta de Col>i. p '!- la Cq:!U$ión J,qcional do flgllr'o:'l~.y l~'i-.'!iu:.las. La- solicit:.ud -di? r.af:.j.ffíc u;í <Sx; dt~~4 ~),eseot,u-stt ante ~ co ilision. ::s::t;:o.i~~. -t:~~::~~a:.. :~~~~~,~~-~~~~:~-~~-:~- :~~~~~~~a~--~~~~l~-~~~~-~~ ~ :~~~~:~:~ ~::~. t ue celeb.r~u ul l;il.r-et.:tw;-!jil'ij~l'dl* su em.dv~deute- o- los luu.::;l.,;m.#.::i.,m <:~U«QJJ cargos c9f la :j~:tr-llt<fu-.íij -inmedi-at:-a Útfe.s:'ic-r a la: de-- éstas d~;;j,~.ni'u {i.:>!i'ta tü os jlll"'fd_i<."o.-;"" ~rt:.~í" ;-;;;> aj:~ -~ipuie_tfts- al t:'l'l 9J-l"'' iln,va.s,'ida Jmtlflónc.fn "- ld l.tl..<ft'itución la.resolu9.04 Qr, no ;-.a~j."ql;:<ji::'' el nijllblltllj.~~nro: o~. eap;ecclvo4 s.otl;, o fm.t.'elaclon...y con Jas p. xces Que.io-naro.rt ;; ;i f(f.til ~k' t'á_tifi_c~c:ióu de.l no:ubr-ll.llliento.. d~~---~m.~ t-;'?.-~~- t.rta.~, que tjem~ de bueitui ú y,!f.i~pr~,_i; utj ~l a ;;~9- j_uridlco p l.lt::'.:t ljl~!l<.."'itz j>o!f«'i:ttune, ot..r:-a caus ~.---~ -., - ~ ----' ~---M-...,~_~----~ :._ K---~-,.,_... '&';.~.'~:.'.. _, ' ~" 05623

16 UC. FRANCiSCO Lc/zANO NOlUBOA UC. TOMAS I.O?ANO MOLINA LlC. G. SCHILA OLJ'VERA GON'ZAtEZ. NO'J'A!UOS 87,9, Y 207 DEl. D.F ~ f'tn tmttaim.id.. "u.i de y,~,l.:.>s se :f,~. :dgnara delegf.~r.kut de.la A$'amblea Al $,cret~.ri.t, del cnnsp.jo ~.r"ldmini.o:;r:rh.c:6n, L.!c. Abdón Hern ndc:: &spa~ za )' <l Director oen&.r'a.l, Acr.. Cleruem;e <',t>,~.l.lo, p.).l.; ql~~~.lm:lir.:tllttmn mt4" u.dquiera.-e. l!los c.-all'l[..'ttre:tce; atlte Notd:r.:lo Púb.!.ic:o.>il; _~l:c.l,;.ftt~izac ~ ac:t;& de esttl.s rnb!ea : " PnJ. timó, t r;w!~'""''~~ r<':!r.eso pa ;<; completar e,t p~ oy<l!<::to éle.s.oe. t;,j,.i~" Asamblt)a,vco;.-d6 [":'-'" mm ;(,..iati d~ vutc.o:: ap~ o.b<u. acr.a ptu:'.!l que se''"' pd$ou.:ia i!.l libro, firlflaaa po: <' «n,::-t-'7'nte ~ él.~i,o c.n't<l.r':l > y pnl t~o~ctl ú::lida.:ijlf:ll! No!:ar:lo.~-~ ~ ~---- 'tj'frn~j!j(<ljada ~ l~z-dsn do.l Did, so;. c'id-pa~-~ Cerrrdnm'll.t y oe lav,ujt:ó la sesidn.!l.!mr: J.:4$ (J<~!.l.':' " M'.! ~~):IJíh;;>.._, rnj!lpat e,.ientt' la Ci:m Ci!lto.ria ' r:.. ~'!MJt"'li-7R0". e.l dür dor.e d abril publicad.'! d('l dos roil, t:-ll los Po:-z lódlco;s f:..'cc$lc.cor" 4-'ll WlÍÓ!l de la L.ist;,'J. de jsl;cmria.~ dicha.'isf.lnlblea, que e fotocopict a(rl'ergo <l apjru:l.ice de cst:a es(~~ itur. con.~s <"tl".~$ dq lji ~A 'J.!a c r ".:SPUF':.~ N: [,(. l!.ntbh.f<:.'r, F.:T, l70mi'llftl'x"ient. 07'0RGA f.as SIG!l.lEN'I'ES:----.: ~ -C L Jl f.7 S U J_, A$--~-- ~ t ~.._.J!!Cl'i t.t ~ ~ ~~ 'l't:;i'('eflll ~GR!f"O rm, ru.-'j!. PFl'0VN'Cl'Al,,.SOCIEDAD P!WI'INC.IAL", SO. BDAD ANONJ.,'ÍA,, el _ _._ --' NON!NA, des.igt!b como CONSE:JER(JS: PFO.P.TE7'AA0S l.'., 7Hf:'t,b"''i/''F!.~, (.'r:jnis!iiixos l' rn:iemb.t. os d,j.' COMITE SJ'l!X~!.T:I'Vf.'l, ll l<lll~.{>lllt',qona.s Qll~ figt.tra.n,'~;"'~ pi~.w t.t e.~ y <.uatro d~l tici::n p::. o c:ol:izadd y que son los siguienles: J: " pr,'i'jpietarl'os SflE'LI;;:NTJJ.'S T.-II"'. A[,E!J!tN'f't"> D.: It.f.,ÉRE:S... " ,._ l"lijn.::.gp..vrs s.n:r-~jn. ~ ~ h ~--~ J. l!on ~MX MlCI/T:U,, ~...,._~ ~- ~ L!i!!:. OUIJ,J,J:iRMO SALAS -" ' -Lll..'. JUAI'l WANUEL PER 2 r;, :C.P. (",/i'[a;<.<; (f~ozco--~ "' l'. l,.l'c. Nr."l/~f.IF:!"I'Ir>.OO:HINGUS:! ~ f'l(>?v.)<";- ):;r.t"m t'lrr:~jj.~f./.rez J').,~A ~ : IXli>J R0'L r~~'ji,t,rr<!,'s GUA(_, "" -- C.P. JOR(;f:: B~:R.Ll!S ?. TN. :.. 70/!..;.Bo?JiDEB l'c'. EDUilRVO t.'ilva ,:tt...lt. A!'"/',-t.fmC:NTJ!..' c,.f.!bt.r,(l ING. SERO:tO l!ls.rn'z.'in! t.""!l. r..: RN.f!, OJlRF:GÓN ""----INO. JAU!Fi: I,OMH!LtN ~,~U'/J!lCl ~ t~/uj}f.ndez ~ DÜN' PR.ANClSCO WWARRb.---- ~- /'::. (){)'N ('l.. WtJI'O C.~.I.OHÓN ~ ~"~LTI;. JORGE CASilS.8f:RN.tIlD. ~;.rr-. t~ai'::./?.. Mi-lCCiRl':GOR k~~~-~ - -.llt't. JOSÉ FRANCISCO T<JRRR.q.I./C t: 5. Vl!N Al. ff,.ijl'vj(o MH.LI";p,.es t"ólual.~ ~

17 .,-_ '" ft'to!~f" -.,_.. - ~- -,; l<l lm;cl.lgemaa '!e qt.0 lej!l fah4:"'.j ;, o:; C"-!wejf lt::as!'&op.iul:ar.i ~~- P.~ffl:"~~: ~~(' r.í:pl itl,lt: por los Comaejm:os.$Upler.t~~s, en d 4!='rma ""»'-~"'.inalcad'l-.,j, ~d.':.. '$iwt.:.rm.j.~(l. on,:. st.l'/l.!tl.:t.da en cj cód~go de -Mejore : E'rá'(;.éi.c~:;: C'c.t.-pQ.t"<tt.ivps ;-'.:...~~~::..~~.:..:.:_.._; _ ~ ~----~ ;0Mrs.r.nro P-RqPz~IQ: -~~~--,------H.;_:_:--~:~-:.:_,.:_: ~., CONl'AOOR PWlLICrJ" i'jon GHILLBRJfO ~BJi~'i :: '"""~:...,.... ~- '" éo;'f.rsi.l<iq ;ij)plts;nte: ~Lú:ew;:uwo oow_ ao.zu~b'ra mr$s.., : (JRVPO N/!CZt:JNAI, PROVINCW~-. SOC:.':;EPAJJ. f".nontlif;.. i'efo.t:ll!a!i!.l lrticilo TIHOt$IJ.>.[D J~&UHERO de uus cot::at"uton aoc:iales~ para q~ dar:,r.(ldaaf:.: :~Q.e(l.los.<;íUUifi"n!'iJ.<; t.#-jminr~-..:~- Articuló 'l'.'i.g.$sirnc Pr.im<3ro.- c:i IJombrall'f.io.nto cie.tc.,.c<mseiero$. --'>':m.is,lt'ips, ~iin;,~ c.ar g.;r..,,r l 0 equitl'-:ll.:mt~;.>.y de E!itlr.>Ülttln... ios qwa ocupell C<U/0S con Ja jer,-u:qu.i:a.iruued~' ;illt&ro.r la: ae c.;:;,-t;ps ú.~t:si!jo, 'i> : rt o.r~ respcnsab.jd."t$ad de lu iust;i.tlc6n r.!l'! I:>~V;u.vs., l'"equar:irá de la :racú~cll.c'j.cin de ~ J!ft_t~ -de (Jt)b~erna -dé la c.:.nl.i~d.-6n ~ ioj~; _de seguros y Filt~ils...-: : sol~i;j.t,~q de.j;'<!lht~~c.iúll t;l~t;j;í _p.t ~sentat se thii.:"' ~ _<:.. m.;:-m.on, dentro de los cinco P.f.-a.s.h ib';il!i!~ s-igt.!.te"ri_liés _al e~. qt,fe Stil h~y ~ah::ado el ~~iz, ao ~~ut a l'9s"!x"c't:il.'q. ~ ~.;..,._, ~~ -_..:... z.,;..;...,. ; ~ ~- -.,. -~...(.- - "Lo-s actos que- ca.lebf'all e.l directpr geileral, S:tt eqtji'itil.lenta o Jos z.u.ru.:idll~jrios ~Ut.,_.cup~m rwroo-p ron!a jp.,r rquia iillm::dj.a.ta ju~et<t.or ~" l.j de éot;os dp./ u an d.r:.st:rt.h: er'eccos ju; ;idi.cps a pa~ cj.r (f~.i dt<~- $:igui.-epc~ a,p t,p q~.,. h<t,y~ ~wu IJ<)t.iC.c~~~la <:~. int::t.lt'u"ión la res.oucién ije no i:.at!ifj.aa.r,ijli r._ci4,!bral)l:i:eru:o ~:c;:;;pecdvo, s~iv.~ ~i :.elru:6u con l,;u:; par.t;;.e:a qu<~:.igooren Ja,_.E.a.lQJ de ~a:t-t.f.i~'""'ci.ón ilel hi;!.ubj.'~.ttu.i.cn.t:o de qtw t:je t.t'dt"e, que _-.saan de buena :J:e _y ;Ji_f!lllP.'I:'e. qt e el ~'I.Ct"o :ir.u irjirco no sw-. Üli!:'fJ~._-.,_.:: pru: nlgun.a!!>t:i"a: c~:u.a:.... -~~ ~ ~-~ * A-.,._ -~-----~--~ ~r>ojj o.cc.:;ja t:k~l director general y de lc:s ~uncionar.io.s que ocupw.' :-i"hgo<> nm.,: }"'-t.a-r<zy.úl itwlecliata infe.t.i.,r a :l.a ttf' -iist:~ An el dgsempeilo de.~ sus. funciwj.'l'so obligar.;ijl lnva:riab~~~epcc.~.- la insr.iuución de su!]urus d~ qw~ se t... 'dtc.. ~l~ per-juicio. de la,f!; re.:;pow;:a.b;dadp.s c:i.vi_l,es Q Cen.ale,} en 'JU~ incurran pcrsotm.l:m'-!tj!: >, ". ~ e e R- r _.r P re a.-~- ~ ; ~ ::., ~ XII~-:-!J?tn.i.t:i.c~Gta. ~ c~ij;ce~,ierate -~e_ }ll~ne.x-a ~p:s)y b<.ljo pl."'ótest., de d'~~(t 'N;,_.' qu.q: Dli.l!'"epz ~tseqt<';l~ J?&- i;in_qtfq/it-k.a. -c:~;_-ncol.i;~cta :l,~a}~.-.m a pur.il J _, ~~.~m :-í,"irl!... epe;--e- ao~:o, y jus-t,ui-ca l.:t JJ(!.fS.9~.i.~~ qt~e ~f!j;en'i;a:, cual protf.?s"l< s&.". em; ~uw'",:t-~li viueortt'.e Y' m~ ar.egu:ea no la lla sido. Z.evo.c;;~;(la, nl..en '[~ ; ~lfllwo. UlodifiCi'l~ c;m-~ sigu:kejh:es ao-aijlllent:os~.-~ ~ :_ ~~ ~~ ~ ti.',. aj.- cor el acta pr.'oto-coj;,;izada.-~~- ~-~--~-~,.---,-----~.~ ~-~ , ----~ )." cc:m la csc.:ri tura núnbrv -clqsi.'le;"tt.. vs!>e-l:.euta y-doo m"ii,~j~t"o dl<i!,:{.:li.e-t:~, d~ 'rd;_. v i.ncis-lete de fm..yc q.c m:í.l r.tovecigatos noventa y ocho,.iltjj:e la. N~(;ol.dD üttm.;)l.'l:' Do.!r-qictr.l!o,'{l Sict:-a d(:l Wr.t.rit:f.! FWo:r-<ÜJ Lic~m::iada -Geo.rg!m:t St:bLi. Olivera l;;'i.!.~<il.,-.~,

18 05626 ~ ' LIC. FRANCISCO LOZANO NOIÜUGA I.JC. TOMAS LOZANO MOLÍNA LIC. G. SClliLA OLIVERA G0]4ZALiiZ NOTARIOS 87, 0, Y 207 J?l!L D.F. / JibJ.a de l<. t>ecc.i.óu de ). ~W:il rm:rt:lt:ución de Se:gu.os danom.inad~l r,a Nar..iona..l, comp.ru'!ia d~.'.:ery~n.: # HcJJn e.~ VidJ!", gc~'iodad Aónima.---~ ~~ ~ _ :.:. r.a mlntll'l.'d dosr.ú.>rt!:f.ls veinte, de t:echa ece de abrll de mi novecient:o.;, t:.ret~. am e << mismo not:~.r:io di?h l''rc.mcis(~o Cl'i.e:! de Bon.t le~, imu:.r:lttt aj lllt.trgen del núme>ro t.: es mi olumen diecior::lw, qu.t'nc->.,iij.-u.:mr:-<~ y tt,..s y c:inctwrll:tll y cm:.l::l' do!!' la csc.dtur~ co(.i.aj '. :ff!,. mi.m0"0 cuclt:j:oclénr:!.).':: ~"eiih::l.a.íli!~eo, ~ f~la oc'lip de <iq'i.."!sto de mil nt>vech:mtos S<i!i.<J,.'UH:.e tiol mürmc not:i!lria don Frnn~;is~o mi~ ;;g. l'f r J~lil ocho.; lémr:cs <:'tmt"lillt:~ y c.,inc, a fi.,_'ias ci~nto set&nt'a y uno. del vc>.lwn<"'n di.;.ci(.>t: il.~. JJJ_, _-~, t-pr"~<: r-., d~~,, Se-tt~Jtin de. ame-rcio, f!ll. que se l>tidh!mt6 el capi!.'.tl de '"' s~.--:~e.~{t,~ l<l. swn, de un riíjj76n rie pe-<-os adt)pe.andose nuevos escacut:o.s ~- ~.~ nt!jilf'.t"o S'IYféU."Jento.S l.'~~ljo, (.]f;l {/!i:t;./;). int'.ítlul!.>t-"f.' de Jl) JJ'O d~ mil JIOVeC.Ít.mtDt.'i' Sif!'t: ', ~ttc- l'' m.il.:une> nm:.jh":io. ~ron Fr:;H!(!i.s~o ~2 de BonllJ.;~, lri.s<:.~ Jt& al.n~<~r:ge.m dt':! l<l. Í!l:."'t íp.:lji! ("i/:ad,l, en l.;t '.- ue se.:etc.nn on tot~imente Jos cstat uto;? sot:'ifjles !.-- t..;! /ÍUI~H-<'!-/~>S J».i.J é!jilcj'oclg'tli.o.'i: li O, dó" f<'lr-hll t'" '-int-isi~l:i,> IH<ll'lW rifil mil l'jt>n:>c'.i<mt,.>s Ot!Ct'!', ;mte e-l que ta nntario númaro cutcrenta _y siete de. Dist:rito Federal. r.fp~'tlrin.io clr>n N<mrlfid Bo:r:-ja sa:::iano. lns~..~ lta en la.l>"'et.-~.ión d& Cr,lml.;'.l.-r;:-.Z:o del R~ist:r:o t-'jjt-q sesenta y uiw, a fojas sesencñ y r:.:i.nco vu'<!it.:l, rle.l I'OlUtl!&ll tx.&jnt,'l.y nul.!lve, llb.r tercero, o.?n lll que se n~farm-flron div, u-.'!i:os.:u. ú:t~l.h< J<:- lr.t e-.-;c..t i tu.t a soci " b. 'm: uenf.'ol, de fecha eint:;lll de enero dr~ tni' n.:.,<l,~.ienl.<..a tr<!'.:.o,, arjtc.:-.l. mí>'i:llo not.:lr o núnun. o.::ua.reont.~ y si<!lte, dm'l -!omuel ao.rj~ S'r;nJ~u0,.in:;:cdtct m JI St;Wr.iÓrl de come.t'. "o del Reg.istro Público d~ <' Propie-dad, al ;.'Jf:J.-:oll,..., Ím.~~r(] rlt"-7"." Sf'!!Utmta y uho,, f lja;g se."haiti'l.- seis, del vouman /;l;"e-inti!l y.{ ~~: r>, l.p.r.~ l:~rr:ero, en la quo& :~e aurn-!lntó l capit:lll de la sociedad, a.la nwna de ros MJ.'t..I,(INF.;~; L>i~~SCIS,.-- - w ~ ~ _ '. l~a. ~n&r-o tres mf l. cual:;-,,,c;lent:o,.'s veint:il uev e, mil i.u~. --.<JHÍ.~ tj."s:c:~~. mt~ el. mit:mo not qttp fue lníméro l!"ll.'f.r-qnu. y l'!.i<'!te, ÍrlSt':l:'i t, limr{lrrl df'! la.fruwr.ipcil~n número r:-.i!(ln!".o se~to;;'/lta ' ul<' a to.ills.-:h;-sant t J' c:.i.nr:n, d~l plw~en tra.inta: y nueve, Uhro tercel"(;l. i.~ /.~ Si.K'':''i.-ln rio comen.io d(!l Rt!lgistr.o Público de la P.ropiede.:td, ~fl la I'Jll~~ :~&. tot.!j m ;>ntc~ J. os sr.iltúr.os D,'l!'!-fLLC.')f'-llt!J L8 l'i>..<;"os,.m'onedj..nacionr'li"' ' mi r.nrtl~ ;ut,.. t~ d<il mil novecientos velntiséii8, y cap,it;:.nl cinco,~ él mismo ''<""-i.jlto, :irmc~r.i.t:.' tm lo:~... ec.:..idn de C:ome:rc.io d, J FWgJ.stro r.-mi,.)] t!tlmez o túmtt) r..iilcw;mt.a y sj.,,t~, a fojm ecenta )' dos, unu. : In: o t.i'c$,!m ld qw:..:;& reduj'-' ej. cap.ital de l~ SocltK!i!ld ll socia.l.c:stk'fwn'f:' Nrr. p ~-._-;,,},<; y $ti!' J efol m ;n::on diversos art.:icil.lo. de la esc-,.-ituta ~ 9. J.q mllero t'':ljlo mi.l se:isc.ilmtos :,-u;u: enta "y élnco, de 'eeoha m:v: rjlf ~ d<j- m~. npv-ecifml;or. l'<l"inl:.islet.,, ar.te l!il ml.sm" rrotilr.io.<";i -~~. don Hanue.l a~.rja SoJ." mo, inscr.lt(l o.l m<trgen det la M:pf,,Ntl'".~ y.;'lio?l;'<~..;; -fojns.'!i<jt"i?llt:a y da.'!;, rle.l volumen st;ot:en~:~-i ij.!!>f-c.-.i6n t~ Co.tncu.:.io ert la. ~-:u~.se reforma.. r:on d.iversos articrj.lo..q de Sr: C.~i. -

19 .?~m.i~... _ -, Al!.! 0.. h-a mimc.;; c Ju~vp -~Í.il sei~cieml:.as noventfl y uno, de' f-echa cuat:ro._'d.z::_ n~_i;.j: ;.ml~.n do. mij novedentoa cr.e-i:o.ta, ~Jté -~ mj.gl!~ ~lo._tjtr.io datj. Manuel Bo- ;:j,i --~~.p~~h?, lns.. ~r.il;a al m.:trgon del.mbne:fo ~.i~o c.ipc:usmt:_a _Y L:i.ft~. ~ f;,jaq. $e.l:ent:a 4~ -~~r~:.. d?í. vo.luu;en seto;lntn y uno, J.J.bl:Pc t:r9s de la. Be.;:cl de co:ne::rc-~o, en l'll qua ;t.::; conv;iate:-vu ~~~ ri!>fnrmil-rse divti! sos artíc:~p.os de las Sst:a.t cos $ociaes.--..:._z ,- L<J mún;;:.to puev{;' Jn.il Ot:,'ho ;i.;-jlt ~ dlr,::, ~e fechi.l"-,cillt~u:w de :tut.t ::~' d.., "- novecieatos UtiO, iosr:.r;ica al Ukll"gcl: de i:nccz ipqic!n. 6'rO c.i:eil_tro cim:-uant:.o~ Y siet.,., rl t"ojij.s "~l>hwlta y t:re,s, del volumen- setent~ y un l;ibr~j t<i!:a~o_ ~m "' sec. :i6n de C.:.nre.l.:i(J, ""n la que se ralo.nó tll i,nci;;;ó Velnc.idó:. de. _:r;-_t;,í~ua vi!ipt~z!j bve.dq lo.<; EnC.:ttucoS.-~~ Fede.r.tl, R~:t~;#st..ro l?úbllco de fo::-j<~. ; set:(nl.t< y doa, del volume-n s... ~ t:e-n totalmente los astat:t~j::;;rs ;;;oc.lf.lt:!s, a MZL!rONES :VS PSSOS '----~:...-~ Lil ndme.r:o diec,fp_ _~ve!flil qtdui~fl novocll.'wt:m:; Fu*x:<t~l, ~up;x'ezt;:~ L..í~e, c,tou:ll.?., can el número c.i~ato vlncuent;,;t y.'.:~""!jt; w. y Ull<.l; llbro t.eraora, to~ll ln quv _,._,. ;.; ~-.t..vj.ln._u:... :l e~-c~fctdo~e tf capit'a.l socldl d.l;.-.'.:< d'l~ ru::: :: ~::::,;.~ ;; ;:;: ;,:;,:,-,:,: -~:-:;.~!';,;ti y cu.;;l:ra, f.li ~ él iiju!dt:>" r,j~ci~,!j~io IT.ÍttleJ:I).PJe;; del Di.st,d.r;_o dp._p lfi:if-- ~rahf;tlll RegistrQ Pública PrOpJe _a.,. j!j'.gcx:ii;~, a~ ültim:lnamt:d c:it;.a~. f!.n la qil'e se mlqn't el -~pi.taj. -Poá.~,z. (;J l,'l fil,wi.l.q.;. lil, La número tr(<'.íll!:.;t y 't:xes m'i..~elencos.f!(.lvent;.' : y urtc, dt,! :i!6d.ja dí~cü!oht...~ de ~lbri.i de m,i-l novec-iml'og CinCUdllta y WlO, "'llte.. ::l- :tlliacjo noc;,do :lúli!dl."o VJ.--e:.: del Dis-t:rien Pedernl, Ljol'!nr.:iado don.noú Gt',ham G.rr:ia~ inscrita en.' SI3CCón da COille~-cio dfj'l negisr::ro Fdbllco de J.a Pr:.up.lé!I.'!Jil,.e; u -, ) uún-re::o CUdt,:;:ot..ryLen!:c.rs va::i.-n;j'aüu;:_o, {! fcj~~ doscie-ntug serent:d y cuiltt'o', de:z volumen ~lor(?jj.'entos set<uli;."t y siel.a, l.ibra t-<:c..rc-e.(<.?,! la < U'(! SC awi!ci/;.ó q_l -Co5-p.ital c:le l.:~ $or::l Dl'EZ Mil.WNES DE l'ii'.:lj ~ roitfol;-~~ndosé arti~ulo -!>dp!=~mo d.o- la ;: soz: t. u-r, ;: Doo::.i-a:.l -~ ~----,.~, ~---,_.Ji' 5.- La mimero cuou en_t:a.y ~Ué!'V'e mil d0$ci t_i::!s. t;r(e:!_n ::a y t..;: es--. de feqlm (7l~""'!lo ~~br... dti' mh novecié!llt::os c.{:llcuejj~a y sal!>, ante Fed.e:z:-6.. L.i~enC'iac!o i;:lon, (.4 ~<lbtl/! Ou,r-.d~, udmc, ;v Dl«:J: s~ción. dat~.,jil!-5 de-l valumen CJ:IttJC:it;:nt()tr C:Íf,t~ue_.IÜ;a y ª~.gt"~~ J;t la <rue 6! duriló!.«t:ó e lfpit:al- de la. soo.ic.dad a S l)h PESOS y.ac z"ofc.>nll&~l di.v wr.sce iculaa da la escri tura- o.ocial.-..,.~----., ~--:--~----~ ~ ,"':- Vi9<-"ieat.cs.se~enta :P' t,m0 ant-e el, nf;m'c<úr.notar:.m:ím~rc- Set:etJt:a y una cje.t Diln:dr:o l!v ~ral. I~it:<lllrn;:iadl't dan fi'j:;.mc;i;sr:'=!,r..-,z<ulo No~ega, aotudlldo coruo asoc.iado y en e-ste Ct;Jlo~.inscrUa en.la. secc,tdp ~e cw.e..rciq ~~l Re Zscro. P.r.lblico d~.la p.rop-i!d<id cc.m lj. - La m.iaze.ro s-iet.e: mj:.j.'.spt:ene y ere:.-~ d.e t:e.cl a d:fii!2. de ~zo de Jr.:i!- t:reirh'-<'l y seis. am: el finado not«rio '--ÍLWX"P oie.l d~l- f.!i:;tt~? Ll.ceuc!ad.;~. don NoB G.z;ah,;.un-.;;u ;rj;'<j~ :lr sq~jt:<'i. ~ ~ St'!'cc:i.Vn ck q<->meo.t..:i.:.' ae. - ~-~~-.- vo.l:umcu;~ mij "JU.inltontcs 05627

20 05628.!f 7. de dlol.l LIC. FRANCJSCO.LOZANO NORJJ!OA LIC. TOMAS LOZANO MOLINA LIC. G. SCfULA OLIVERA GONZALEZ NOTARlOS 87 0, Y 207 DP.L D.F. ' cmlt.zo mil no:-vt>l."'.itmt'o...<~' VP.J n~. 'sit'r:, de f o.c'iir t rli's d<é> fiq'/ 'L',_, n '2ll0, 26 ~~Ppr7Ahr"" sesenr..~.,y Sf~il'::, ante el m:t~n es notatio núlilero sot:entd y uno Perle:cal. r..:icen'lc.lado don Pran~ist::o Lo:t~- JO f.loriega, act:uando como aso.::-itj.d<:> Y,,.,, :'.//l"" }H<tvcolo, ln:u~t ittl en lcl Socci6n de Cm c.io del Re(llt~tro Púb.llco d& la Pt opil.~ih:~d dt!:! esut Cap:it:a.L el d.fa d:iec.i$é.is de d c-lembre de JIÚl r.rovecient:o!;,>;. >sent:a y st;i:.::t:l.:.>uto::> cl;are-nt,; y ~~uatro. tm e- l.ih:to Te :cf!?ro, en la que SA.t'éf'o.rmarm lt:js -'U'tJ,~u]v,~ J.J:illlol n, f!.'ijr d'o p.~ijer..: a lnc.isos n J' :); dt,_<t;, cuat"t'o, in<j"is<:" p lm<"tr'o,.-:inco,._,~ft".i.o;hr.r, I..H~.int.a y (inco y tr._eitltil.y nufolvc <" los estan.jt:os socit'jl&s, cambiando su '7mrnrnín.~d,cin pm f,ll NACTONJif,, C'OMPA:'!IJl l."'e SEGURO, SOCII:.'DAP twon:f-a, '.M'Jid r r'~~~r o r.tenco diec.ioc:ho mil ciento b:el- tcl Y uno, de :ftic:ha. d.:iec.:lsir:ttj de é~b.dl d;, WJ n<'lv~.;ienr:,:.~ s&r:t::nt J!J., 'l:iu:e l!!l enton~es no ~or.r:í.o'':tdtoe.t ( Di.ez d.::.l Dj.~~:;r;tdto t ~del-&, LH"l:!l''idd'f!~ Ion l 'ramu;o;. o [,pzano NOJ."lt#J'OJ, iu:;:c;.r!jta ~n el )~~~ ~.r.: ~ rft t.;ttj C'dpttal, C<.lll a.l núme:tr.o do.:;;c;:-.lerh:: s s.er:ent:<"f, fc-j«s " :". "" rm~o-n.-:.-.~ ~ i <"'ni' w <'= f!f"h,n t":<'l }' {"lj.j ere>, /.rd C::t'Jo.rc&t"o, err tl'<.'fflciellt:o.s navent:a y l.;z qu~ aci' refdrm<i.t.'r>n!,,,:,u r «:>.~_/,,,.;: (:i'i<.c.l.tmov~:-~. ve.inr.i~.im:e,..ncíso s~ t'o, t:ra.irlt:a y tres-, iru.:l5 o prime.c'~ y t. H-. :,,~ y f :n~iut,~ )' cü:::c deo.hs esr.,'ftul:'os $.:::ia.les, ~- ~--..:.-~... ~- ~---- ~ 'i.- r.. 'l núme~:-,, clfmlo.!w.'>ffll~a y ci,~v mli c-.íi!l ~:O 'dj.ez, at;, fedtl:l.,dia!t:ü:éis de dic-ioeml:>z:e. di': mi nowjcienf:as setenut. J' ei te, ~ntt'l' el -e t:tm-.:-s nor.&.tdó nám'"'ro df.t~~:t a!.ill fji.o:t.ri tc- -dez ~~.l. LiCI'!ltC!code> do:a r r.lnc;isca Lo::<!lrlt:> No~ Úig~ ' 'itl>lcrf.t:l!l t!lfl cij. Rl'ff]ist:ro PúblJ.co do mu n(weco:ient.os :setenta y oc.ho,.;m el ::"~J,~tt o, d~. vo.mm m mil.cu.:~r.:mta l' si.ete; ~m J. "l,.-. Nuc iml<'ll. (.">JI!t,AiU; df:' ~(~guro:s«, s~,rit"li&.i que se-.i!twrent:ó ei capical socia-l de órrlni~, en Zll.mlni<l de: SESSNTA M.U.!,OMES p,; pr.;.-, o. :, Mi>NWJA NJCl'ON.tll~. para <ltled,u t"i)adó en ll'l sma de CieN MIL.t..ON/!!3 D!'.'!<'ESOS, r.r;m::d,!j.:ic.wn..-i.l y J;éf.onMdQ.<:> al ~ :[<;>{:t:o lo:.$ ct.rc 'cijoo.!>6pt.imo, déc;i.mo noveno, vigésim.-::o... ;!ut,~.,. /.q,_-!~,it>t(' (>l:'l;t'h'o y ttlg JJ:.dmo quinto, ~ (. ;~, m.t.~t.j'..r'.i<:mtt:o r.)(:hi.mta,-' Beis mil. or.hoc.ien o$.o:~é.'il'énta cu~tro, da fechc Wé'V"' dt,,_,,.., ;_.t~o d,?-_:, r av&.~j,;.nt~b odtf.lnti:l Y uru':l,.~nte- é! <!l-ntooc~.>s otnr.'o mfm<?lt' nlli!~ r~ J!..,~,Jr itr> "..~ln <il. r.lc~m. iatkl d<'m Fraiwjsco J,aza.n.'. />Jori6g.'l., l!l.sc~ ea en el Regist.l:' )e J:-'!IJ./J( O di!' ("om(ll'cio de ~st.'il Ci!p:Lttr.l, en ~!. "o.llo Mer.cdntil míme.t. c cinco nm,;;or l""'rtrl,'i' -'~~:o:r./'.' y c<:jro, tol L~ eiut.< y r.m..:o deí iulio d.e m.i. rw-~ ccjcrlt:t.?s ' (Jlll.,.._, <HIIII<mr:-ó, (~:tp.~t.'l.l soa!a.l de ~!.A NACtO M~, COMJ?AÑIA DE SEGUROS', MA'Wt~r.:.., (.'.':?., {'Ul!/ de; c:rtm Pft./'..LONES D~ f'báós, M'ON A N.i.:'IO!'JAL, para,w!a :' v;.wce'.n'f'os ntt.r,one.s f'r PESOS, HOÍ'oJ'Ehll NA'.:IONAI., ;: i _ J.d. numerfl dusc.ient:os un mi. cuat:rocier:tos treinta y OC/lO, de d9 m.i.. l m't'~cilmtos ~}i~r.j~jl t, Fcdon'd, /,iconci.~do don,:>dumt:a l' tz.é-s, úl!ltg! ul ejtonces notario mlmero &sl:c... ron::ro::oj<:', insr,dt.a ~n el R.:!g.lst l"l':> Ptihlico a~ To'n!.'f.~.fit"."ltrF'rr. mim... r. ) t"'.ntr:o MTT. M()VEiX':TEMTOS SF.SE:t-J'l~l', l' OCHO. el m.,,, d' mi.l lwter. io:;ml:t.m o)t"/u,.-nt:d.y cuat.ro, se reionilaj Qn l.os arr.:it-izlos p{<cj,w,,o,.;_ }~. ~-n <ltlij'jt'll, sépt..íflw, 0~0076

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12 PRO PO RCIO NALIDADES 1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : a) 4 x 10 60 b) 9 12 12 x c) 8 2 32 3 x x d) x 12 Sol : a) x= 2 4, b) x= 1 6, c)

Más detalles

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO

LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO ECONOMICO E d i t o r i a l U n i v e r s i t a r i a, S. A., 1 9 7 0 In s c r i p c i ó n N 3 8. 5 3 5 D e r e c h o s e x c lu s iv o s r e s e r v a d o s p a

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T

I N F O R M E S O B R E V E R I F I C A C I O N D E L V A L O R D E C L A R A D O N 1 1 8-3 D 1 3 1 0-2014- 000122- S U N A T S U P E R I N T E N D E N C I A N A C I O N A L D E A D M I N I S T R A C I Ó N T R I B U T A R I A I N T E N D E N C I A D E L A A D U A N A M A R Í T I M A D E L C A L L A O A v e n i d a G u a r d i

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o

P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015. C o n g e s t i n, s e g u r i d a d y t r a b a j o P R O G R A M A D E G O B I E R N O 2012-2015 C o n g e s t i n, s e g u r id a d y t r a b a jo 1 W I L M A N H A R R Y M A R ح N C A S T A ر O H O J A D E V I D A N a c ي e l 1 7 de S e p t ie m b r

Más detalles

Los acuerdos de reconocimiento de títulos

Los acuerdos de reconocimiento de títulos Los acuerdos de reconocimiento de títulos El Ejercicio profesional en la Globalización Estándares internacionales y Normativa nacional Buenos Aires, Argentina 17 de Septiembre de 2004 De qué títulos hablamos?

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. GIMÉNEZ BELLIDO, Gerónimo. "Los voluntarios" n 3 Paso-doble

CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA. GIMÉNEZ BELLIDO, Gerónimo. Los voluntarios n 3 Paso-doble CENTRO DE DOCUMENTACIÚN DE LA MÚSICA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA Fundación Juan Mach AUTOR: GIMÉNEZ BELLIDO Geónimo TITULO: Los voluntaios n 3 Pasodoble FECHA: M 5 e Biblioteca Fundación Juan Mach (Madid) Biblioteca

Más detalles

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA Dr. Juan Manuel Buades Fuster Servicio de Nefrología del Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca Acudir a una consulta

Más detalles

ACCIÓN FORMATIVA: INGLÉS AVANZADO MODALIDAD: DISTANCIA DU R AC IÓ N : 2 5 0 h o r a s Nº h o r a s t e ó r i ca s : 1 1 6 h o r a s Nº h o r a s p r á ct i ca s : 1 3 4 h o r a s DE S T IN AT AR IOS :

Más detalles

DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO

DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO DETERMINACION DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO Resultado fiscal El ar tícu lo 10 de la LISR in di ca que las per so nas mo ra les de be rán pa gar el im pues to apli can do al re sul ta do fis cal la tasa del

Más detalles

Buda predicó el S ut ra de la P ro f un da Bo n dad de lo s padres y la D if icult ad en R et rib uirla T r a d u cci ó n a l es p a ñ o l d e l a v er s i ó n ch i n a d e K u m a r a j i v a Plegaria

Más detalles

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e T R A B A J O P R Á C T I C O N º 4 I N F L A M A C I Ó N E S P E C Í F I C A. P A T O L O G Í A R E G I O N A L P r e -r e q u i s i t o s : H i s t o l o g ída e l t e j i d oc o n e c t i v o( c é l

Más detalles

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo.

Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Estimar el tiempo que necesitas para resolverlo. Examen muestra Ob je ti vo Responder preguntas parecidas a las del examen de selección. Im por tan cia Resolver el examen muestra te ayudará a: Identificar cómo son las preguntas del examen. Saber cuántas

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. COMO?

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. COMO? MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS. QUE ES? Herramienta que indica el papel de cada cargo dentro de la organización a través de las funciones que le son propias. COMO? Con información explicitaordenada

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique F r é d é ri q u e A l f o n si G r â c e a u x p o t e n ti alit é s o ff e rt e s p a r la n u m é ri s a ti o n d e s d o n n

Más detalles

Boletín Impositvo Mayo 2011

Boletín Impositvo Mayo 2011 J u ris d ic ció n N a c io n a l-a F IP - R e s o lu c ió n G e n e ra l N º 3 0 9 4 -Im p u e s to a la s g a n a n c ia s. A n tic ip o s im p u ta b le s a l p e río d o fis c a l 2 0 1 1.M o d ific

Más detalles

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS

ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS PASUR Forestal, Constructora y Comercial del Pacifico Sur S.A. ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS Correspondientes al periodo terminado al 30 de Septiembre de 2015 - Estados Financieros - Notas a los Estados

Más detalles

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o...

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... Ín d i c e TOMO IV Contrato de Hipoteca Co n t r at o s Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 1... 649 Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 2... 653 Hi p o t e c a. Es c

Más detalles

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo

Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo Temporada Primavera-Verano Ropa Corporativa y de Trabajo TE.(56-2) 2809 2598 Presentación Brandcorp, inicia sus actividades en el año 1993 en la Sexta Región. En sus comienzos se especializa en la confección

Más detalles

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 Ín d i c e Contrato de Compraventa Bienes Inmuebles In m u e b l e. Ofe rta d e co m p r a. Fo r m u l a r i o u n o... 3 In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 In m u

Más detalles

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMAEDUCAR PARA INTEGRAR BA-BE-BI-BO-BU SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU ba be bi bo SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU bu CA-QUE-QUI-CO-CU ca

Más detalles

ё! " #%$ & ')(*"+,-/.0 "12436572 89: "%;= @?A1BDC=EF@GC=HJIKELNMPOQC=RTS)UVWXLYUZ[L=MP\)]^LJ_`CNEQabI[RcRTLYRYMdeCgf%I[hQi2UHkjlV monlpq C=E)U2C=RXrNs1sut vuwyxz!{,w { }~%~%!&}{!}G{ { +~l4~% &}-X~%;~N,oя

Más detalles

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato Livrão cdero 02 3/27/02 2:41 PM Desfido Pge 42 Off key Atoio Crlos oim Neto Medoç vers. Gee Lees rr. Atoio Crlos oim Moderto F m 7 ruto C A dim 7 C 74 ( 9) C 7 A dim 7 F m 7/A Qu do_eu vou Whe try C c

Más detalles

""! "!#!$ %! #& "!"+"$# '3'*!+!"+!$!#"$1$#$"5+" 9'('(*$#!"+"$#!.$ 6+$+$ 9'('1+"!!""+"-!!"+"$# ='(! ='('(,#$-!!""!#$$$$"! ='('#!

! !#!$ %! #& !+$# '3'*!+!+!$!#$1$#$5+ 9'('(*$#!+$#!.$ 6+$+$ 9'('1+!!+-!!+$# ='(! ='('(,#$-!!!#$$$$! ='('#! ! "!#!$ %! #& ""! "!#!$ %! #& (*!+!"$$#",#$-!! '(,#$-!!"$$#"++#$ '('($.!.!/!$-!+-"" '('#""0!!+-" '-$1$2#""!#!"++#$ '3*!+!"+!$!#"$$41$#$"5+" "!"+"$# '3'(*!+! " +!$!#"$$#$"5 +" "!"+"$# '3'*!+!"+!$!#"$1$#$"5+"

Más detalles

La V i r t u al i z ac i ón f r e nt e a l o s d e s af ío s d e l N e g o c i o d e 2 0 0 9 Alfonso Ramír e z D i r e c t or G e ne r al V M w ar e E sp aña y P or t u g al Ab r i l 2 0 0 9 G El Problema

Más detalles

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA 1.0079 1 H HIDROGENO 6.941 3 Li LITIO 22.989 11 Na SODIO 30.098 19 K POTASIO CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA ORDENAMIENTO ACTUAL GRUPOS Y PERIODOS PROPIEDADES PERIODICAS TAMAÑO POTENCIAL DE IONIZACION AFINIDAD

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

Fandaáoí y Éifeete?, J U t i i a S e c o d e. de San Juan. los Tristes; arrancando de nuevo desde

Fandaáoí y Éifeete?, J U t i i a S e c o d e. de San Juan. los Tristes; arrancando de nuevo desde T B I F D CBIZOH x - x 8 f( f RIÓDICO BHTTHIO f F Éf O F I C I N R C 8 T H Z F D Q OBTTOBI8 INDNDINT Nú T B I F D CONICDO D D T R 9 N - D f f H - ñ f f - f f z é ñ f x f - - f ñ H x ú f C Y f z x T C O

Más detalles

Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. Nombre:... Fecha:... Mª Carmen Tabarés. L.A.

Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. Nombre:... Fecha:... Mª Carmen Tabarés. L.A. Escribe en cada renglón una frase. Tienes que escribir una palabra en cada espacio. la le li lo lu al el il ol ul...bio ma...ta...timo...ro ba......ma...mo...macén p...ma a...bia E...na c...cetines............

Más detalles

c i I a a C " a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7

c i I a a C  a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7 www.. ó P M L " 5 1 0 2 M O A H N A M B y u S.. www j b P 2015 b p S 7 PREMO DEL OM MANHAOM 2015 P. Obj. v P Só ó L M MANHAÓM 2015 Sgu. Su, pz y ug pó. 1. L u pá gú qu ju Ax y qu á pb wb www.. E é uy pb

Más detalles

ENCUESTA BUENAS PRACTICAS EN TIC'S

ENCUESTA BUENAS PRACTICAS EN TIC'S 239 16. ANEXO 1: ENCUESTA BUENAS PRÁCTICAS EN TIC S Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Escuela de Economía y Administración ENCUESTA BUENAS PRACTICAS EN TIC'S El objetivo de la siguiente

Más detalles

POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES

POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES El POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES Gr Igirí Qíi Iil Uivri Jé GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL PRESENTACIÓN DEL GRADO L titl Gr Igirí Qíi Iil hbilit r l jri l rf rgl Igir Té Iil ili Qíi Iil. Et títl

Más detalles

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ

INGENIERÍA AUTOMOTRIZ Para nosot ros la seg urida d d e u s t e d, s u familia y em pl e a d os, s on l o má s im p or t a n t e. FUNDADORES FELIPE ISAAC JUAREZ LUNA Y DAVID JACIM JUAREZ LUNA MISIÓN OBJETIVO Br i n d a r un

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS. Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to

PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS. Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to el que vie- ne en el nom- bre del se- ñor A la Pu- rí- si- ma a- cu- da- mos con á- ni-

Más detalles

LIEBHERR LTM 1070/4.1 CATÁLOGO

LIEBHERR LTM 1070/4.1 CATÁLOGO LEBHERR LTM 1070/4.1 CATÁLOGO ; TECNCO 14-------12520--. 1...-----11000-,--,,------------.1 «ui.. 2297~~~~~.. 3002 ------.J ~--12340--. LEBHERR LTM 1070-4.1 Tablas de carga con pluma telescópica ~l Jn

Más detalles

FIJACIONES NORMALIZADAS

FIJACIONES NORMALIZADAS FIJACIONES NORMALIZADAS para cilindros serie 449 conforme norma ISO 21287 Serie 434 FIJACIONES NORMALIZADAS ISO 21287 - ISO 15552 - AFNOR NF ISO 15552 - DIN ISO 15552 Charnela macho MT4 Escuadras de extremo

Más detalles

MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES

MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES MANUAL PRACTICO DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES Pérez Chávez - Fol Olguín - Campero Guerrero Actualmente, un número importante de personas morales se encuentran constituidas legalmente como sociedades

Más detalles

r~ Parlamento de Cantabria

r~ Parlamento de Cantabria r Parlament de Cantabria GASTOS PERSONAL MES E ENERO 205 PAGOS CAPíTULO RETRBUCONES SEGURO ACCENTES SEGUROS SOCALES TOTAL PUTAOS 68.6,02 20.022,83 PERSONAL EVENTUAL 7.037,9 4.950,98 FUNCONAROS 59.73,37

Más detalles

Índice general. Antecedentes y marco normativo 1. Ley 222 d e 1995... 2 2. Ley 550 d e 1999... 5

Índice general. Antecedentes y marco normativo 1. Ley 222 d e 1995... 2 2. Ley 550 d e 1999... 5 Índice general Pre s e n ta c i ó n... xxiii CAPÍTULO I Antecedentes y marco normativo 1. Ley 222 d e 1995... 2 2. Ley 550 d e 1999... 5 3. Ley 1116. Regl a mentación y r e f o r m a s... 9 3.1. Decreto

Más detalles

s S ä k E l e k t r i s k s ä k e r h e t I n s t a l l a t i o n s s ä k e r h e t R e n g ö r i n g s s ä k e r h e t S p l k L C D d s k ä P l l k P l a c e r i n g I n s t a l l a t i o n E x t e r

Más detalles

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983 PERFIL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN CALI Mar t a Le t i c i a Es p i n o s a G. Ob s e r v at o r i o de Vi o l e n c i a f am i l i ar En C olom b i a, el f enó m eno d e la v i olenci a ha si d o a b

Más detalles

DISTRITO FEDERAL Reporte de percepciones primer trimestre de 2011

DISTRITO FEDERAL Reporte de percepciones primer trimestre de 2011 14 83101 15 83101 19 83101 24 83101 COMPENSACI?N A SUSTITUTOS DE PROFESORAS EN ESTADO GR?VIDO COMPENSACI?N A SUSTITUTOS DE PROFESORES CON LICENCIA PREPENSIONARIA PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO

Más detalles

TRA TRE TRI TRO TRU NOMBRE:... CURSO:...

TRA TRE TRI TRO TRU NOMBRE:... CURSO:... TRA TRE TRI TRO TRU NOMBRE:... CURSO:... RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO: TRI TAR TRA TOR TRA TIR TRU TRI TRU TRO TRA TRE TRE TER TRI TIR TRI TRO TIR TRA TRA TER TAR TRE TRU TRO TAR TOR TAR TRU TUR

Más detalles

Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je

Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je Ca pí tu lo X: De la Bi blio te ca y Cen tro de Re cur sos pa ra el Apren di za je Ar tí cu lo 10.1 Los es tu dian tes tie nen el de re cho a usar li bre men te la Bi blio te ca de la Uni ver si dad y

Más detalles

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA

IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA IN FO RM E D E G ESTIO N 2012 GUID O SA U L CO RD O BA A LCA LD E M U N ICIPA L M O RA LES - CA U CA 3 5 0 % 3 2 5 % 3 0 0 % 2 5 0 % 2 0 0 % 1 5 0 % 1 0 0 % 1 4 8 %1 5 3 % 1 1 0 % 1 0 2 % 1 1 2 % 1

Más detalles

ÍNDICE GENERAL. Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii. CAPÍTULO I Nociones generales

ÍNDICE GENERAL. Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii. CAPÍTULO I Nociones generales Pró l o g o s Hernán Fabio López Blanco... xvii Fernando Palacios Sánchez... xxi Efrén Ossa G... xxiii CAPÍTULO I Nociones generales 1. Re s e ñ a hi s t ó r i c a... 1 2. De n o m i n a c i ó n... 3 3.

Más detalles

1 C ONS UMO DE AG UA 2 E S QUE MA C IC LO 3 C ALIDAD DE L AG UA 4 IMPAC TO AMB IENTAL 5 S ANE AMIE NTO

1 C ONS UMO DE AG UA 2 E S QUE MA C IC LO 3 C ALIDAD DE L AG UA 4 IMPAC TO AMB IENTAL 5 S ANE AMIE NTO 1 C ONS UMO DE AG UA 2 E S QUE MA C IC LO 3 C ALIDAD DE L AG UA 4 IMPAC TO AMB IENTAL 5 S ANE AMIE NTO 1. C ONS UMO DE AG UA D O M S T IC O S E R V IC IO S P B L IC O S CO N SUM O S PUNTUALES C O N S U

Más detalles

wave wall MANUAL TECNICO WAVE WALL WAVE WALL L 1-19

wave wall MANUAL TECNICO WAVE WALL WAVE WALL L 1-19 WAVE WALL M A N U A L T E C N I C O L 1-19 Wave Wall es un atractivo y elegante sistema de enlace de tiles de 3form, que forman un revestimiento a modo de ola con llamativas alternativas de tiles. El sistema

Más detalles

DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO *

DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO * DECLARACIÓN DE SAN JUAN, PUERTO RICO. XIV REUNIÓN DE CORTES SUPREMAS DE JUSTICIA DE CENTROAMÉRICA, EL CARIBE Y MÉXICO * Reu ni dos en el Sa lón Fran cis co Oller del Ho tel El Con ven to, en San Juan,

Más detalles

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION A DISTANCIA AM00 ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS Y HOTELERAS E D B D A C C E C A AF99 ADMINISTRACION FINACIERA DE EMP. TURISTICAS Y HOT. C E D D A B C A D E AG99 ADMINISTRACION GENERAL C C B A C E D B A D AO01

Más detalles

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV.

CICLISMOSB nº 2. temporada 2012. Resumen de la temporada en datos. Bonita ruta por Navarra PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS NOV. CICLISMOSB º 2 NOV. 2012 RESULTADOS tpd 2012 R d tpd dt EN SOLITARIO SANTI Htdd, dd y tj qp PASATIEMPOS TUS FOTOS RESULTADOS EN PORTADA, CICLISTA SB A DESTACAR: M Jd FOTO: OSKAR MATXÍN EN EL RECUERDO:

Más detalles

CONVOCA A CONCURSO CERRADO

CONVOCA A CONCURSO CERRADO StiCRI'TARI ADE ACIC 5 PUBLICA Convocatoria 1 Al personal docente interesado en la promoción o compactación de plazas, para cubrir la categoría: Titular "C" Tiempo Completo, 1402 E3817/101298, Profesor

Más detalles

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora!

BE FREE. energía creativa. Te presentamos la herramienta de comunicación online más innovadora! Gnt con nrgí crtiv. BE FREE. EL FREEBIE ONLINE: LA HERRAMIENTA DE INBOUND MARKETING MÁS CREATIVA. EL REGALO INFINITO. El frbi un hrrint d prooción y counicción onlin originl, intrctiv, virl, útil y grtuit.

Más detalles

! "# #$ % &$'# $ ( #) * +,,,,,,,,

! # #$ % &$'# $ ( #) * +,,,,,,,, !!" ! " $ % &$' $ ( ) * +,,,,,,,, ! "!!$ $ %&'()% - " ) %*+, $ - $ ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-. % ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / 0'! 1$+$,,,,,,, 20"*)3.!),,,,,,,,,4 20"+$)%

Más detalles

VR FEST MX es el primer Fe st i va l I n t e r n a c i on a l de R e a l i da d V i r t u a l

VR FEST MX es el primer Fe st i va l I n t e r n a c i on a l de R e a l i da d V i r t u a l VR FEST MX es el primer Fe st i va l I n t e r n a c i on a l de R e a l i da d V i r t u a l en México que reú n e a de sa r rol l a do re s, i n du st r i a, e mp re n de dore s y crea dores de con t

Más detalles

HASTA EL TOPE RAÍZ DE LOS 63% INDEPENDIENTES Qué tan independientes son los candidatos que van sin partido a la Constituyente? Cómo SEMANAL MAYO

HASTA EL TOPE RAÍZ DE LOS 63% INDEPENDIENTES Qué tan independientes son los candidatos que van sin partido a la Constituyente? Cómo SEMANAL MAYO H P 3 1 3 41 18 $1423 x $6 H é é q x G q 1-16 Y x @_ wwwx 216 / 22 RÍZ D DPD Qé q? 63% j q? q á x #PP Pí GRU D P á : U j é í ñ q x á á á j G Á j B q Pá á 3 á 7 25 j é ; j ú 8 V? P í í í í q á H q 2 9 ú:

Más detalles

DEDUCCION DE INVERSIONES

DEDUCCION DE INVERSIONES DEDUCCION DE INVERSIONES Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 37 de la LISR, las in ver sio nes sólo se po drán de du cir, en cada ejer ci cio, si guien do la me cá ni ca si guien te, con las li

Más detalles

LA CUARTA RAZÓN DE SER

LA CUARTA RAZÓN DE SER Resolución 1 LA CUARTA RAZÓN DE SER CONSIDERANDO QUE, E l C o n c ilio G e n e ra l e n su re u n ió n d e a g o sto d e 2 0 0 5 e n D e n v e r C o lo ra d o, e n m e n d ó la C o n stitu c ió n, A rtíc

Más detalles

P rés ta m o s s in A va l E N I S A 2013

P rés ta m o s s in A va l E N I S A 2013 P rés ta m o s s in A va l E N I S A 2013 ENI SA C o m enza m o s pres entá ndo no s QU IÉ N E S S ON? ENI SA QU IÉ N E S E N IS A? ENI SA E N IS A Empresa Nacional de Innovación S.A. Es una empresa de

Más detalles

Alcances y retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su relación con la reforma constitucional de amparo

Alcances y retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su relación con la reforma constitucional de amparo Alcances y retos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y su relación con la reforma constitucional de amparo 1) Introducción Geiser Manuel Caso Mo li na ri El pre sen te tra ba jo

Más detalles

Resultados a 31 de marzo de 2016

Resultados a 31 de marzo de 2016 Resultados a 31 de marzo de 2016 P á g i n a 0 / 9 Presentación de los resultados del primer trimestre de 201 6 via webcast y Conferencia telefónica Ac e r i n o x r e a l iz a r á u n a p r e s e n t

Más detalles

MATEMATICA II Resumen

MATEMATICA II Resumen Números reales y radicales. Los números irracionales U n núm e r o e s irra cio nal s i p ose e inf in it a s c ifras d e c imales n o p e r iódi cas, p or tant o no se p ue d e n e x p r e sar en f orma

Más detalles

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades COSTO DE LO VENDIDO Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 29, frac ción II, de la LISR, las per so nas mo ra les del ré gi men ge ne ral de ley po drán efec tuar la de duc ción del cos to de lo ven

Más detalles

B end i t os S ean Los P aci f i s t as

B end i t os S ean Los P aci f i s t as La Misa Católica Romana y el Poder Transformador del Evangelio de la No Violencia Det ener l a Vi o l enci a y C o nst r ui r una P az Just a y Dur ader a en N ues t r as Vi das, Nues t r as P ar r o qui

Más detalles

Expresión: Gramática: La comunicación

Expresión: Gramática: La comunicación COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO AYACUCHO Unidad 1 Semana del 17 al 21 de marzo SESIÓN DE APRENDIZAJE N 01 del ÁREA DE COMUNICACIÓN del 3 - PRIMARIA 2 014 Nombre y apellidos del estudiante: EVALUACIÓN

Más detalles

CLA CLE CLI CLO CLU NOMBRE:... CURSO:...

CLA CLE CLI CLO CLU NOMBRE:... CURSO:... CLE CLO CLU NOMBRE:... CURSO:... RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO: CLE CLO CLE CLO CLU CAL CIL COL CAL CLO CAL CLO COL CLO CIL CLE CLO CIL CAL 2 RODEA EL SONIDO QUE TENGA EL DIBUJO: CLE CLO CEL CIL

Más detalles

webscolar12447 CRONOGRAMA: MES DE OCTUBRE Segunda Semana # Actividades Primera Semana Tercera Semana Cuarto Semana Quinta Semana

webscolar12447 CRONOGRAMA: MES DE OCTUBRE Segunda Semana # Actividades Primera Semana Tercera Semana Cuarto Semana Quinta Semana Portal recuro educativo, tarea, apunte, monografía, enayo webcolar12447? CRONOGRAMA: MES DE OCTUBRE # Activida Primera Segunda Tercera Cuarto Quinta 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26

Más detalles

POR LOS CAMINOS DE LA FE Serie de programas para crecer en la fe. TEMA: Principales aspectos de la doctrina de los fariseos.

POR LOS CAMINOS DE LA FE Serie de programas para crecer en la fe. TEMA: Principales aspectos de la doctrina de los fariseos. POR LOS CAMINOS DE LA FE FICHA 11-61 1.- PRE SEN TA CIÓN DEL TE MA Los fa ri seos eran un gru po muy ape ga do a la Ley ju día. Eran gen tes de la cla se me dia, ar te sa nos o co mer cian tes, o gen te

Más detalles

Contratación. Propuesta de procedimiento (2/3).

Contratación. Propuesta de procedimiento (2/3). Contratación. Propuesta de procedimiento (2/3). D to. A d m ó n F. L e s m e s T r a b a ja d o r e n In s e rc ió n E m p re s a s In se r c ió n F u n d a c ió n L e sm e s Servicios Sociales S e rv

Más detalles

Software Didáctico para la solución a Modelos de Programación Lineal

Software Didáctico para la solución a Modelos de Programación Lineal Software Didáctico para la solución a Modelos de Programación Lineal M.A.C. Juan Luís Ramírez Marroquín M.I. Héctor Javier Toraya Lazo de la Vega M.C. Emmanuel Munguía Balvanera Resumen Los planes y programas

Más detalles

Charla Software Libre y GNU/Linux

Charla Software Libre y GNU/Linux Crl Sftwr Libr Pr J St IfSc/Lix SAdi Www.jitc.c Www.cilix.rg Www.critfd.if j_t@jitc.c Nvibr Nvibr10, 2014 jitc.c jitc.c Sftwr Libr Rt l Librtd d l ri L ri ti l librtd d jctr, cir, ditribir, tdir, dificr

Más detalles

!!" # $ $$ # % & ' ! " #!$ % & ' %' $ % ( ) )

!! # $ $$ # % & ' !  #!$ % & ' %' $ % ( ) ) !!" $ $$ % ' (! "!$ % ' %' $ % ( ) ) ) ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* *$ $ +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Más detalles

LAS INUNDACIONES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SECTORIAL. Dr. Roberto Pizarro Ing. Mauricio Vera Ing. Rodrigo Valdés Universidad de Talca

LAS INUNDACIONES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SECTORIAL. Dr. Roberto Pizarro Ing. Mauricio Vera Ing. Rodrigo Valdés Universidad de Talca LAS INUNDACIONES Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA SECTORIAL Dr. Roberto Pizarro Ing. Mauricio Vera Ing. Rodrigo Valdés Universidad de Talca Santiago, 10 de noviembre de 2011 cambio Climático EVIDENCIAS Kasser

Más detalles

Problemas de ecuaciones de primer grado

Problemas de ecuaciones de primer grado Problemas de ecuaciones de primer grado Roberto, un compañero de clase, asegura que podrá descifrar el número que cualquiera piense. El método se basa en los siguientes pasos Piense un numero Multiplícalo

Más detalles

P re fa bri c ad os p a ra c ubi e r t as la mi nar e s de ce rá mi c a a rm a d a

P re fa bri c ad os p a ra c ubi e r t as la mi nar e s de ce rá mi c a a rm a d a P re fa bri c ad os p a ra c ubi e r t as la mi nar e s de ce rá mi c a a rm a d a Ma l la fle xi bl e de la d ri ll o s c o mo se mip r ef abr ic ad o c ola bo ran t e 7 3 R e s u m e n En es te es c

Más detalles

U N O (Tango) CA PEN DES - PE DE_ES JO_A DE_ES A MO - - RON CO - SUS QUE A MO SUS RON CO - QUE A MO RON CO - SUS QUE A MO RON CO - AN - RER SUS QUE

U N O (Tango) CA PEN DES - PE DE_ES JO_A DE_ES A MO - - RON CO - SUS QUE A MO SUS RON CO - QUE A MO RON CO - SUS QUE A MO RON CO - AN - RER SUS QUE rr.: Roberto Goldar S MЗsica: MRI RES 2 U BUS C LLE _ES N ZS, C RO DIOS T JO_ S TI, N R Y_ES MUY C U BUS C LLE _ES N ZS, C RO DIOS T JO_ S TI, N R Y_ES MUY T U RO BUS DIOS C LLE T JO ES S N TI ZS,, C N

Más detalles

Quien tiene un Galaxy antiguo. tiene un tesoro! Con tu antiguo Galaxy tienes hasta 145 de descuento para comprar el nuevo Samsung Galaxy S5

Quien tiene un Galaxy antiguo. tiene un tesoro! Con tu antiguo Galaxy tienes hasta 145 de descuento para comprar el nuevo Samsung Galaxy S5 Desde44 Oportunidades MAYO 2014 Quien tiene un Galaxy antiguo tiene un tesoro! Con tu antiguo Galaxy tienes hasta 14 de descuento para comprar el nuevo Samsung Galaxy S PVP para nuevas altas, portabilidades,

Más detalles

L I N E A E S P A C I O

L I N E A E S P A C I O L I N E A E S P A C I O SANITARIOS Código Descripción Inodoro con depósito IETJ B DTEXF B Su al tu ra fa ci li ta la trans fe ren cia des de una si lla de rue das. Po see cua tro pun tos de fi ja ción

Más detalles

.f$s'p. El Expediente No 01-0198-S-1 5 caratulado: Secretaría de Ciencia y. a Proyectos de Jóvenes lnvestigadores período 2014-2A16, en forma conjunta

.f$s'p. El Expediente No 01-0198-S-1 5 caratulado: Secretaría de Ciencia y. a Proyectos de Jóvenes lnvestigadores período 2014-2A16, en forma conjunta Lhriversiolad Nacional d.esut)rtam J 'i _:r SAN JUAN i u i.,r-.,.. " ebt, :i;iq ÉS VISTO: El Expediente No 01-0198-S-1 5 caratulado: Secretaría de Ciencia y Técnica. E/propuesta p/la Convocatoria a Proyectos

Más detalles

r o l l d e l d o c e n t e e n a u l a s c o n s ó c r a t e s

r o l l d e l d o c e n t e e n a u l a s c o n s ó c r a t e s t ó t Pg. 2.3.4.- t ó pz tz Sót?. ALTA. tgó pt t. SUMA M Ep Sót. b h y. 5.- b h g. () tz t P.D. ót. (b)tz ptát. 7.8.9.10.- p 11.- ó t ó t. b ptó. 12.- f z ó t ó t. 13.- p g p y t t z. h tgó. f 6.- Pg.

Más detalles

R e a l i z a r p r e g u n t a s y r e s p u e s t a s e n u n e n t o r n o d e c o m p r a s R e c o n o c e r s a l u d o s s e n c i l l o s R e

R e a l i z a r p r e g u n t a s y r e s p u e s t a s e n u n e n t o r n o d e c o m p r a s R e c o n o c e r s a l u d o s s e n c i l l o s R e ACCIÓN FORMATIVA: INGLÉS INTERMEDIO MODALIDAD: Di s t a n c i a DU R AC IÓ N : 2 5 0 h o r a s N º h o r a s t e ó r i c a s : 1 1 6 h o r a s N º h o r a s p r á c t i c a s : 1 3 4 h o r a s DE S T IN

Más detalles

Los efluvios perfumados que dejan millones

Los efluvios perfumados que dejan millones Los efluvios perfumados que dejan millones Por María Sol Yépez M. La fra gan cia más ex qui si ta pro vo ca en el gé ne ro hu ma no un sen ti - mien to de vas ta dor: un po der ma yor que el del di ne

Más detalles

LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO

LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO MARCELO ROUGIER MARTÍN FISZBEIN LA FRUSTRACIÓN DE UN PROYECTO ECONÓMICO El gobierno peronista de 1973-1976 MANANTIAL Buenos Aires Diseño de tapa: Eduardo Ruiz Rougier,

Más detalles

NFPA (National Fire Protection Association) Elaborado Por: Maria Fernanda Serna - Estudiante Fisioterapia

NFPA (National Fire Protection Association) Elaborado Por: Maria Fernanda Serna - Estudiante Fisioterapia NFPA (National Fire Protection Association) Elaborado Por: Maria Fernanda Serna - Estudiante Fisioterapia Ac c iones rac ionales y c oherent es m ediant e las c uales las personas que est án o se sient

Más detalles

Me pregunto si alguna gente crea y publica sitios de internet con el único propósito de atormentar a sus visitantes.

Me pregunto si alguna gente crea y publica sitios de internet con el único propósito de atormentar a sus visitantes. DIIEZ COSAS QUE ODIIO EN UN WEBSIITE Por Jason Oconnor Traducción libre del artículo aparecido el 5 de octubre 2004 en marketingprofs.com ( Ten things I hate in a website ) Me pregunto si alguna gente

Más detalles

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l

Un mundo mejor. p œ 4 œ œ œ. ˆ«j. b b 2. l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l. l l l l l l l l l. l l l l l l l l l l œ œ œ œ œ œ œ Letr: bo Benegs To Hbner q = 60 S ============================ bb 2 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ U œ bom E C ============================ bb 2 Ṷ 4 # bom E T ============================ b b 2 œ 4

Más detalles

Atraer y Retener al Cliente en B anc a Co m erc ial 1. I nt r o d u c c i ón 2. S o l u c i ón d e N e g o c i o 3. A r q u i t e c t u r a d e l a S o l u c i ón 4. S e r v i c i o s 1 Introducción M

Más detalles

$%# ! "#$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& &

$%# ! #$% &' *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&', . & # *+ &(* & //$ % & 1 &*+ % * & & &* & *2&, +& *3& (* & *& & !"#! "#$% &' &( )*'*+&,&(*+&& *& & -& **. *+ #$/0$% % &' &)* (*& &*& ()& +&',. *+#$$% '&)*(*&&*& #. & # *+ &(* & * )&(&*&0, %" //$ % & 1 &*+ % * & & &* # % &'&( )*'&)* & *2&, +& *3& (* & *& & -&4 )&(*&&*&

Más detalles

EL SALMO VESPERTINO Tono 8

EL SALMO VESPERTINO Tono 8 EL SALMO VESPERTNO Tono 8 Oh Se- ñor, cla- mo a Ti: es- cú- cha- me; es- cú- cha- me, oh Se- ñor. Oh Se- ñor, cla- mo a Ti: es- cú- cha- me, a- tien- de la voz de mi sú- pli- ca. Cuan- do cla- mo a Ti,

Más detalles

IMPORTANCIA DE LA FAUNA SILVESTRE EN LA DIETA ALIMENTICIA DE LA POB LACION RURAL DE MAZ AN RIO NAPO LORETO Pe rú W a l d e m a r Al e g ri a Mu ñ o z ( * ) J o sé Me n d o z a Ro d rí g u e z ( * * ) I.

Más detalles