Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte"

Transcripción

1 Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l àmbit de la Comunitat Valenciana. [2014/7666] Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte ORDEN 1/2014, de 8 de agosto, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la certificación de la formación en prevención de riesgos laborales y de su nivel básico para el alumnado que curse ciclos de Formación Profesional Básica, ciclos formativos de grado medio o de grado superior de Formación Profesional en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2014/7666] Índex Preàmbul Article 1. Objecte. Article 2. Àmbit d aplicació. Article 3. Requisits dels destinataris per a l acreditació de la formació. Article 4. Acreditació de la formació en prevenció de riscos laborals derivada de títols LOGSE. Article 5. Acreditació de la formació necessària en prevenció de riscos laborals prèvia a la incorporació a l empresa en la modalitat de Formació Professional Dual. Article 6. Efectes professionals. Disposició addicional primera. Absència de costos econòmics. Disposició addicional segona. Habilitació per a l aplicació d esta orde. Disposició derogatòria única. Derogació normativa. Disposició final única. Entrada en vigor. Annex I. Certificat d acreditació del nivell bàsic de prevenció de riscos laborals. Annex II. Certificat d acreditació del nivell bàsic de prevenció de riscos laborals derivats de cicles de Formació Professional Bàsica. Annex III. Certificat d acreditació de la formació en prevenció de riscos laborals prèvia a la incorporació a l empresa per a la realització del mòdul FCT. Annex IV. Certificat d acreditació de la formació en prevenció de riscos laborals derivada de títols LOGSE. Annex V. Certificat d acreditació de la formació necessària en prevenció de riscos laborals prèvia a la incorporació a l empresa en la modalitat de Formació Professional Dual. Índice Preámbulo Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Artículo 3. Requisitos de los destinatarios para la acreditación de la formación. Artículo 4. Acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales derivada de títulos LOGSE. Artículo 5. Acreditación de la formación necesaria en prevención de riesgos laborales previa a la incorporación a la empresa en la modalidad de Formación Profesional Dual. Artículo 6. Efectos profesionales. Disposición adicional primera. Ausencia de costes económicos. Disposición adicional segunda. Habilitación para la aplicación de la presente orden. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Disposición final única. Entrada en vigor. Anexo I. Certificado de acreditación del nivel básico de prevención de riesgos laborales. Anexo II. Certificado de acreditación del nivel básico de prevención de riesgos laborales derivados de ciclos de Formación Profesional Básica. Anexo III. Certificado de acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales previa a la incorporación a la empresa para la realización del módulo FCT. Anexo IV. Certificado de acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales derivada de títulos LOGSE. Anexo V. Certificado de acreditación de la formación necesaria en prevención de riesgos laborales previa a la incorporación a la empresa en la modalidad de Formación Profesional Dual. PREÀMBUL La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 269, ), amb el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, assenyala la promoció de la millora de l educació en esta matèria en tots els nivells educatius com un dels objectius bàsics i d efectes potser més transcendents per al futur. Amb este fi disposa, en l apartat 2 del seu article 5, que les administracions públiques promouran la millora de l educació en matèria preventiva en els diferents nivells d ensenyança i de manera especial en l oferta formativa corresponent al sistema nacional de qualificacions professionals. La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional (BOE 147, ), arreplega en el seu preàmbul que en funció de les necessitats del mercat i de les qualificacions que este requerix, es desenrotllaran les ofertes públiques de Formació Professional en la planificació de les quals haurà de prestar-se especial atenció a les ensenyances de prevenció de riscos laborals. Els reials decrets pels quals s establixen els títols derivats de la Llei Orgànica d Educació i se n fixen les ensenyances mínimes, determinen en la disposició addicional tercera que la formació establida en el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral capacita per a dur a terme responsabilitats professionals equivalents a les que necessiten les activitats de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, establides PREÁMBULO La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 269, ), con el propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, señala la promoción de la mejora de la educación en dicha materia en todos los niveles educativos como uno de los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro. A tal fin dispone, en el apartado 2 de su artículo 5, que las administraciones públicas promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales. La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE 147, ), recoge en su preámbulo que en función de las necesidades del mercado y de las cualificaciones que este requiere, se desarrollarán las ofertas públicas de Formación Profesional en cuya planificación habrá de prestarse especial atención a las enseñanzas de prevención de riesgos laborales. Los reales decretos por los que se establecen los títulos derivados de la Ley Orgánica de Educación y se fijan sus enseñanzas mínimas, determinan en su disposición adicional tercera que la formación establecida en el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico en prevención de riesgos

2 en el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció. En este sentit, la legislació que establix els currículums en l àmbit de la Comunitat Valenciana preveu junt amb el mòdul de Formació i Orientació Laboral altres continguts relacionats amb la seguretat i higiene laboral inclosos de mode transversal en la resta de mòduls professionals que componen cada un dels cicles. Així mateix, determinats cicles formatius incorporen mòduls professionals específics de seguretat en el treball. El Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la Formació Professional Bàsica de les ensenyances de Formació Professional del sistema educatiu aprova catorze títols professionals bàsics on es fixen els seus currículums bàsics. Esta norma determina en la disposició addicional segona que la formació conduent a l obtenció dels títols professionals bàsics capacitarà per a dur a terme les funcions de nivell bàsic en prevenció arreplegades en l article 35 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció. Per tot això, es considera necessari facilitar que les secretaries de tots els centres docents públics acrediten la formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals a tot l alumnat d eixos centres i dels privats adscrits que supere el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral inclòs en algun títol de tècnic o tècnic superior publicat a l empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, o que obtinga un títol professional bàsic. Així mateix es considera necessari facilitar la fase de formació pràctica en centres de treball i la possibilitat que les secretaries de tots els centres docents certifiquen la formació en prevenció de riscos laborals a tot l alumnat que curse un cicle formatiu de grau mitjà o superior a l empara de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d octubre, d Ordenació General del Sistema Educatiu, els títols de Formació Professional Bàsica, els títols de Tècnic o Tècnic Superior de les ensenyances de Formació Professional inicial derivades de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació. Fent ús de les atribucions que ens conferix l article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, els articles 1 i 4 del Decret 193/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, els articles 1 i 4 del Decret 190/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel qual aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, amb un informe previ del Consell Valencià de la Formació Professional, i vista la proposta conjunta de 21 de juny de 2014, de la Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. En este sentido, la legislación que establece los currículos en el ámbito de la Comunitat Valenciana contempla junto al módulo de Formación y Orientación Laboral otros contenidos relacionados con la seguridad e higiene laboral incluidos de modo transversal en el resto de módulos profesionales que componen cada uno de los ciclos. Asimismo, determinados ciclos formativos incorporan módulos profesionales específicos de seguridad en el trabajo. El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo aprueba catorce títulos profesionales básicos donde se fijan sus currículos básicos. Esta norma determina en su disposición adicional segunda que la formación conducente a la obtención de los títulos profesionales básicos capacitará para llevar a cabo las funciones de nivel básico en prevención recogidas en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Por todo ello, se considera necesario facilitar que las secretarías de todos los centros docentes públicos acrediten la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales a todo el alumnado de esos centros y de los privados adscritos que supere el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral incluido en algún título de técnico o técnico superior publicado al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, o que obtenga un título profesional básico. Asimismo se considera necesario facilitar la fase de formación práctica en centros de trabajo y la posibilidad de que las secretarías de todos los centros docentes certifiquen la formación en prevención de riesgos laborales a todo el alumnado que curse un ciclo formativo de grado medio o superior al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, los títulos de Formación Profesional Básica, los títulos de Técnico o Técnico Superior de las enseñanzas de Formación Profesional inicial derivadas de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En uso de las atribuciones que nos confiere el artículo 28.e de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, los artículos 1 y 4 del Decreto 193/2013, de 20 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, los artículos 1 y 4 del Decreto 190/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, previo informe del Consejo Valenciano de la Formación Profesional, y vista la propuesta conjunta de 21 de junio de 2014, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social y de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, ORDENEM Article 1. Objecte L objecte d esta orde és regular l acreditació de la certificació de la formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, regulada en el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció de l alumnat que haja superat els continguts formatius en prevenció de riscos laborals dels cicles de Formació Professional Bàsica, dels cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional del sistema educatiu. Article 2. Àmbit d aplicació Esta orde serà aplicable en tots els centres docents públics, privats i privats concertats que impartisquen, en l àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional del sistema educatiu. Article 3. Requisits dels destinataris per a l acreditació de la formació 1. Podran obtindre l acreditació de la formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals els que hagen superat, a la Comunitat ORDENAMOS Artículo 1. Objeto El objeto de esta orden es regular la acreditación de la certificación de la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales, regulada en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, del alumnado que haya superado los contenidos formativos en prevención de riesgos laborales de los ciclos de Formación Profesional Básica, de los ciclos formativos de grado medio o de grado superior de Formación Profesional del sistema educativo. Artículo 2. Ámbito de aplicación Esta orden será de aplicación en todos los centros docentes públicos, privados y privados concertados que impartan, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, ciclos de Formación Profesional Básica, ciclos formativos de grado medio o de grado superior de Formación Profesional del sistema educativo. Artículo 3. Requisitos de los destinatarios para la acreditación de la formación 1. Podrán obtener la acreditación de la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales quienes hayan superado, en la Comu-

3 Valenciana, el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral corresponent a algun títol de Tècnic o Tècnic Superior publicats a l empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació. Les secretaries dels centres docents públics, per mitjà de l annex I d esta orde, acreditaran la formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals a tot l alumnat matriculat en estos, en els centres privats adscrits i en els centres privats concertats, que, havent superat l esmentat mòdul, es troben pendents de realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) que complisca les condicions establides en esta orde. Així mateix, en el revers de l annex I, els centres acreditaran, si és el cas, que l alumne o alumna ha cursat amb aprofitament mòduls específics de seguretat i higiene laboral o altres continguts relacionats amb la prevenció de riscos laborals inclosos de mode transversal en la resta de mòduls professionals que componen cada un dels cicles. 2. L alumnat que haja obtingut un títol professional bàsic podrà obtindre l acreditació de la formació de nivell bàsic que el capacitarà per a dur a terme les funcions de nivell bàsic en prevenció arreplegades en l article 35 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció, segons el model establit en l annex II d esta orde. Així mateix, en el revers de l annex II, els centres acreditaran, si és el cas, que l alumne o alumna ha cursat amb aprofitament mòduls específics de seguretat i higiene laboral o altres continguts relacionats amb la prevenció de riscos laborals inclosos de mode transversal en la resta de mòduls professionals que componen cada un dels cicles. 3. Les secretaries dels centres docents públics, segons el model regulat en l annex III d esta orde, certificaran a l alumnat de cicles formatius de Formació Professional Bàsica, així com a l alumnat de cicles formatius de grau mitjà (LOE) o grau superior (LOE), que s ha cursat la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals prèviament a la seua incorporació al mòdul d FCT quan així ho requerisca el sector productiu corresponent al perfil professional del títol. Article 4. Acreditació de la formació en prevenció de riscos laborals derivada de títols LOGSE 1. Les secretaries dels centres docents públics acreditaran la formació de prevenció de riscos laborals dels que hagen superat, a la Comunitat Valenciana, el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral per a l alumnat que curse el títol de Tècnic o Tècnic Superior de les ensenyances de Formació Professional inicial derivats de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d octubre, d Ordenació General del Sistema Educatiu, a tot l alumnat matriculat en estos, en els centres privats adscrits i en els centres privats concertats, que, havent superat el contingut d este mòdul, es trobe pendent de realitzar el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT), segons el model de l annex IV. 2. Per a acreditar la formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, a què es referix l annex I d esta orde, els centres programaran el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral derivat de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació (LOE), en la modalitat d oferta parcial regulada en l Orde de 27 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l oferta parcial de les ensenyances dels cicles formatius de Formació Professional a la Comunitat Valenciana i s establix el procediment d admissió en els centres docents públics, privats i privats concertats. Article 5. Acreditació de la formació necessària en prevenció de riscos laborals prèvia a la incorporació a l empresa en la modalitat de Formació Professional Dual Les secretaries dels centres docents públics acreditaran que l alumnat, en la modalitat de Formació Professional Dual, ha cursat prèviament a la seua incorporació a l empresa la formació necessària que garantisca el desenrotllament de la formació en l empresa amb seguretat i eficàcia segons establix l article 12.5 del Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del nitat Valenciana, el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral correspondiente a algún título de Técnico o Técnico Superior publicados al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Las secretarías de los centros docentes públicos, por medio del anexo I de esta orden, acreditarán la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales a todo el alumnado matriculado en ellos, en los centros privados adscritos y en los centros privados concertados, que, habiendo superado el citado módulo, se encuentren pendientes de realizar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que cumpla las condiciones establecidas en la presente orden. Asimismo, en el reverso del anexo I, los centros acreditarán, en su caso, que el alumno o alumna ha cursado con aprovechamiento módulos específicos de seguridad e higiene laboral u otros contenidos relacionados con la prevención de riesgos laborales incluidos de modo transversal en el resto de módulos profesionales que componen cada uno de los ciclos. 2. El alumnado que haya obtenido un título profesional básico podrá obtener la acreditación de la formación de nivel básico que le capacitará para llevar a cabo las funciones de nivel básico en prevención recogidas en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, según el modelo establecido en el anexo II de la presente orden. Asimismo, en el reverso del anexo II, los centros acreditarán, en su caso, que el alumno o alumna ha cursado con aprovechamiento módulos específicos de seguridad e higiene laboral u otros contenidos relacionados con la prevención de riesgos laborales incluidos de modo transversal en el resto de módulos profesionales que componen cada uno de los ciclos. 3. Las secretarías de los centros docentes públicos, según el modelo regulado en el anexo III de esta orden, certificarán al alumnado de ciclos formativos de Formación Profesional Básica, así como al alumnado de ciclos formativos de grado medio (LOE) o grado superior (LOE), que se ha cursado la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales previamente a su incorporación al módulo de FCT cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Artículo 4. Acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales derivada de títulos LOGSE 1. Las secretarías de los centros docentes públicos acreditarán la formación de prevención de riesgos laborales de quienes hayan superado, en la Comunitat Valenciana, el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral para el alumnado que curse el título de Técnico o Técnico Superior de las enseñanzas de Formación Profesional inicial derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a todo el alumnado matriculado en ellos, en los centros privados adscritos y en los centros privados concertados, que, habiendo superado el contenido de este módulo, se encuentre pendiente de realizar el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT), según el modelo del anexo IV. 2. Para acreditar la formación de nivel básico en prevención de riesgos laborales, a que se refiere el anexo I de la presente orden, los centros programarán el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral derivado de la Ley Organica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la modalidad de oferta parcial regulada en la Orden de 27 de junio de 2008, de la Consellería de Educación, por la que se regula la oferta parcial de las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional en la Comunitat Valenciana y se establece el procedimiento de admisión en los centros docentes públicos, privados y privados concertados. Artículo 5. Acreditación de la formación necesaria en prevención de riesgos laborales previa a la incorporación a la empresa en la modalidad de Formación Profesional Dual Las secretarías de los centros docentes públicos acreditarán que el alumnado, en la modalidad de Formación Profesional Dual, ha cursado previamente a su incorporación a la empresa la formación necesaria que garantice el desarrollo de la formación en la empresa con seguridad y eficacia según establece el artículo 12.5 del Decreto 74/2013, de 14 de junio, del Consell, por el que se regula la Formación Profesional Dual

4 sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, utilitzant a este efecte el model establit en l annex V d esta orde. Article 6. Efectes professionals Les acreditacions emeses d acord amb el model dels annexos I i II d esta orde facultaran els interessats per a l exercici de les funcions establides en la normativa vigent que siga aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals i, més concretament, en l article 35 del Reial Decret 39/1997, de 19 de gener. del sistema educativo en la Comunitat Valenciana, utilizando a tal efecto el modelo establecido en el anexo V de la presente orden. Artículo 6. Efectos profesionales Las acreditaciones emitidas conforme al modelo de los anexos I y II de la presente orden facultarán a los interesados para el ejercicio de las funciones establecidas en la normativa vigente que resulte de aplicación en materia de prevención de riesgos laborales y, más concretamente, en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 19 de enero. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Absència de costos econòmics La implementació i posterior desplegament d esta orde no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a les respectives conselleries i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de les conselleries competents per raó de la matèria. Segona. Habilitació per a l aplicació d esta orde S autoritza les direccions generals amb competències en matèria de formació professional del sistema educatiu i de prevenció i protecció de riscos laborals a adoptar totes aquelles mesures que siguen necessàries per a l execució d esta orde. Així mateix, se les faculta per a modificar, per resolució, els annexos d esta orde amb l objecte d adaptar-los a la normativa que incidisca en el seu contingut. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Ausencia de costes económicos La implementación y posterior desarrollo de esta orden no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a las respectivas consellerías y, en todo caso, deberá ser atendido con los medios personales y materiales de las consellerías competentes por razón de la materia. Segunda. Habilitación para la aplicación de la presente orden Se autoriza a las direcciones generales con competencias en materia de formación profesional del sistema educativo y de prevención y protección de riesgos laborales a adoptar cuantas medidas sean necesarias para la ejecución de la presente orden. Asimismo, se facultan a la mismas para modificar, por resolución, los anexos de la presente orden con el objeto de adaptarlos a la normativa que incida en su contenido. DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Única. Derogació normativa Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d un rang inferior s oposen al que disposa esta orde. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Única. Derogación normativa Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta orden. DISPOSICIÓ FINAL Única. Entrada en vigor Esta orde entrarà en vigor l endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 8 d agost de 2014 La consellera d Educació, Cultura i Esport, MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET El conseller d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, MÁXIMO BUCH TORRALVA DISPOSICIÓN FINAL Única. Entrada en vigor La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 8 de agosto de 2014 La consellera de Educación, Cultura y Deporte, MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, MÁXIMO BUCH TORRALVA

5 ANNEX I ACREDITACIÓ DE NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS......, secretari/ària del centre d......, que impartix el cicle formatiu de grau corresponent al títol de (1)......, segons el Reial Decret (2)... i la (3)......, Que l alumne/a..., amb DNI núm..., ha cursat amb aprofitament els continguts mínims que s establixen en el reial decret abans mencionat per al mòdul de Formació i Orientació Laboral contingut en l esmentat títol amb una duració total de (4)... hores, que el capacita per a l exercici de les FUNCIONS DE NIVELL BÀSIC EN PREVEN- CIÓ DE RISCOS LABORALS, d acord amb el que establix l article 35 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció. Així mateix l alumne/a ha cursat, amb aprofitament, els mòduls específics de seguretat i higiene laboral o altres continguts relacionats amb la prevenció de riscos laborals, inclosos de mode transversal en la resta de mòduls professionals que componen cada un dels cicles, complementant els continguts impartits en el mòdul professional Formació i Orientació Laboral, a fi de satisfer els programes de formació de l annex IV del RD 39/1997, de 17 de gener. ANEXO I ACREDITACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES..., secretario/a del centro... de......, que imparte el ciclo formativo de grado correspondiente al título de (1)......, según el Real Decreto (2)... y la (3)......, Que el/la alumno/a......, con DNI núm..., ha cursado con aprovechamiento los contenidos mínimos que se establecen en el real decreto arriba mencionado para el módulo de Formación y Orientación Laboral contenido en dicho título con una duración total de (4)... horas, que le capacita para el desempeño de las FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, acorde a lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Asimismo el/la alumno/a ha cursado, con aprovechamiento, los módulos específicos de seguridad e higiene laboral u otros contenidos relacionados con la prevención de riesgos laborales, incluidos de modo transversal en el resto de módulos profesionales que componen cada uno de los ciclos, complementando los contenidos impartidos en el módulo profesional Formación y Orientación Laboral, a fin de satisfacer los programas de formación del anexo IV del RD 39/1997, de 17 de enero. Firma Fdo. (5) Continguts (1) Títol de tècnic o tècnic superior corresponent. (2) Reial decret pel qual s establix el títol. (3) Normativa per la qual s establix el currículum. (4) Indiqueu les hores totals que figuren en el currículum. (5) Enumereu els continguts impartits indicant les hores que corresponguen. (5) Contenidos (1) Título de técnico o técnico superior correspondiente. (2) Real decreto por el que se establece el título. (3) Normativa por la que se establece el currículo. (4) Indicar las horas totales que figuran en el currículo. (5) Enumerar los contenidos impartidos indicando las horas que

6 ANNEX II ACREDITACIÓ DE NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS..., secretari/ària del centre d..., que impartix el cicle formatiu de Formació Professional Bàsica (1) segons el Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, el Reial Decret 356/2014, de 16 de maig i (2)......, Que l alumne/a..., amb DNI núm..., ha cursat amb aprofitament els continguts mínims assenyalats en el dit títol amb una duració total de (3)... hores, que el capacita per a l exercici de les FUNCIONS DE NIVELL BÀSIC EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, d acord amb el que establix l article 35 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció. Així mateix l alumne/a ha cursat amb aprofitament mòduls específics de seguretat i higiene laboral o altres continguts relacionats amb la prevenció de riscos laborals inclosos de mode transversal en la resta de mòduls professionals que componen cada un dels cicles, complementant els continguts impartits en el mòdul professional Formació i Orientació Laboral, a fi de satisfer els programes de formació de l annex IV del RD 39/1997, de 17 de gener. ANEXO II ACREDITACIÓN DE NIVEL BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES......, secretario/a del centro de......, que imparte el ciclo formativo de Formación Profesional Básica (1) según el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo y (2)..., Que el/la alumno/a......, con DNI núm...., ha cursado con aprovechamiento los contenidos mínimos señalados en dicho título con una duración total de (3)... horas, que le capacita para el desempeño de las FUNCIONES DE NIVEL BÁSICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, acorde a lo establecido en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Asimismo el/la alumno/a ha cursado con aprovechamiento módulos específicos de seguridad e higiene laboral u otros contenidos relacionados con la prevención de riesgos laborales incluidos de modo transversal en el resto de módulos profesionales que componen cada uno de los ciclos, complementando los contenidos impartidos en el módulo profesional Formación y Orientación Laboral, a fin de satisfacer los programas de formación del anexo IV del RD 39/1997, de 17 de enero. Firma (4) Continguts (1) Títol del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica corresponent. (2) Normativa per la qual s establix el currículum. (3) Indiqueu les hores totals que figuren en el currículum. (4) Enumereu els continguts impartits indicant les hores que corresponguen. (4) Contenidos (1) Título del ciclo formativo de Formación Profesional Básica correspondiente. (2) Normativa por la que se establece el currículo. (3) Indicar las horas totales que figuran en el currículo. (4) Enumerar los contenidos impartidos indicando las horas que

7 ANNEX III ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PRÈVIA A LA INCORPORACIÓ A L EMPRESA..., secretari/ària del centre d......, que impartix el cicle formatiu d (1), segons el Reial Decret... (2)... i (3) Que l alumne/a......, amb DNI número..., ha cursat la formació necessària en matèria de prevenció de riscos laborals prèviament a la seua incorporació al mòdul d FCT quan així ho requerisca el sector productiu corresponent al perfil professional del títol amb una duració total de (4)... hores ANEXO III ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PREVIA A LA INCORPORACIÓN A LA EMPRESA......, secretario/a del centro de......, que imparte el ciclo formativo de (1), según el Real Decreto... (2)... y (3) Que el/la alumno/a......, con DNI núm..., ha cursado la formación necesaria en materia de prevención de riesgos laborales previamente a su incorporación al módulo de FCT cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional del título con una duración total de (4)... horas Firma Fdo. (5) Continguts (5) Contenidos (1) Títol del cicle formatiu de Formació Professional Bàsica, del títol de tècnic o tècnic superior corresponent. (2) Reial decret pel qual s establix el títol. (3)Normativa per la qual s establix el currículum. (4) Indiqueu les hores totals que figuren en el currículum. (5) Enumereu els continguts impartits indicant les hores que corresponguen. (1) Título del ciclo formativo de Formación Profesional Básica, del título de técnico o técnico superior correspondiente. (2) Real decreto por el que se establece el título. (3) Normativa por la que se establece el currículo. (4) Indicar las horas totales que figuran en el currículo. (5) Enumerar los contenidos impartidos indicando las horas que

8 ANNEX IV ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS..., secretari/ària del centre d......, que impartix el cicle formatiu de grau corresponent al títol d (1)......, segons el Reial Decret (2)... i la (3)......, ANEXO IV ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES......, secretario/a del centro de......, que imparte el ciclo formativo de gra do... correspondiente al título de (1)......, según el Real Decreto (2).... y la (3)..., Que l alumne/a......, amb DNI número..., ha cursat amb aprofitament els continguts mínims que s establixen en el Reial Decret abans mencionat per al mòdul de Formació i Orientació Laboral contingut en l esmentat títol amb una duració total de (4)... hores. Que el/la alumno/a......, con DNI núm...., ha cursado con aprovechamiento los contenidos mínimos que se establecen en el real decreto arriba mencionado para el módulo de Formación y Orientación Laboral contenido en dicho título con una duración total de (4)... horas. (5) Continguts (5) Contenidos (1) Títol de tècnic o tècnic superior corresponent. (2) Reial decret pel qual s establix el títol. (3) Normativa per la qual s establix el currículum. (4) Indiqueu les hores totals que figuren en el currículum. (5) Enumereu els continguts impartits indicant les hores que corresponguen. (1) Título de técnico o técnico superior correspondiente. (2) Real decreto por el que se establece el título. (3) Normativa por la que se establece el currículo. (4) Indicar las horas totales que figuran en el currículo. (5) Enumerar los contenidos impartidos indicando las horas que

9 ANNEX V ACREDITACIÓ DE LA FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PRÈVIA A LA INCORPORACIÓ A L EMPRESA EN LA MODALITAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL..., secretari/ària del centre d......, que impartix el cicle formatiu de grau corresponent al títol de (1)......, segons el Reial Decret (2)... i la (3)......, ANEXO V ACREDITACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PREVIA A LA INCORPORACIÓN A LA EMPRESA EN LA MODALIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL......, secretario/a del centro de......, que imparte el ciclo formativo de gra do... correspondiente al título de (1)......, según el Real Decreto (2)... y la (3)..., Que l alumne/a......, amb DNI número..., ha cursat amb aprofitament la formació necessària que garantix el desenrotllament de la formació en l empresa amb seguretat i eficàcia que s establixen en el Reial Decret abans mencionat per al mòdul de contingut en l esmentat títol amb una duració total de (4)... hores. Que el/la alumno/a......, con DNI núm..., ha cursado con aprovechamiento la formación necesaria que garantiza el desarrollo de la formación en la empresa con seguridad y eficacia que se establecen en el real decreto arriba mencionado para el módulo de contenido en dicho título con una duración total de (4)... horas. Firma Fdo. (5) Continguts (5) Contenidos (1) Títol de tècnic o tècnic superior corresponent. (2) Reial decret pel qual s establix el títol. (3) Normativa per la qual s establix el currículum. (4) Indiqueu les hores totals que figuren en el currículum. (5) Enumereu els continguts impartits indicant les hores que corresponguen. (1) Título de técnico o técnico superior correspondiente. (2) Real decreto por el que se establece el título. (3) Normativa por la que se establece el currículo. (4) Indicar las horas totales que figuran en el currículo. (5) Enumerar los contenidos impartidos indicando las horas que

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDEX ÍNDICE PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 37/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 36/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 13/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual s'establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

ÍNDEX INDICE PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDEX INDICE PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 34/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. [2009/9801]

el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Educació Infantil. [2009/9801] Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDEX ÍNDICE. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 58/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDEX ÍNDICE PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 36/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 57/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 43/2015, de 9 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX

Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats. del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. [2014/331] ÍNDICE ÍNDEX Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació de la Formació Professional

Más detalles

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Asturias BOPA Consejería de Educación, Cultura y Deporte. COMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.AA BOLE TÍN Disposición Andalucía BOJA Consejería de Educación, Cultura y Deporte.- Resolución de 26 de mayo de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que

Más detalles

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 33/2015, de 26 de març, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Índice. Índex. Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación

Índice. Índex. Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de la Direcció

Más detalles

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol

Más detalles

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball Conselleria d Educació ORDE 77/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627]

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627] Conselleria d Educació ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Patronatge i Moda. [2009/9819]

el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Patronatge i Moda. [2009/9819] Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol

Más detalles

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de Reforma de la Llei Conselleria d Educació ORDRE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix a la Comunitat Valenciana el règim d alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana al títol de Tècnic Superior en Automoció. [2009/9824]

per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana al títol de Tècnic Superior en Automoció. [2009/9824] Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación

Índice Preámbulo Primero. Ámbito de aplicación Segundo. Acceso, admisión y matrícula del alumnado en la Formación Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística i de

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 128/2013, de 20 de setembre, del Consell, pel qual s establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals corresponents al títol de Tècnic

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació PREÀMBUL DECRET 117 /2011, de 9 de setembre, del Consell, pel qual establix el currículum de les ensenyances artístiques professionals d Arts Plàstiques i Disseny

Más detalles

5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional,

5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual s establix, per a la Comunitat Valenciana, el currículum del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al

Más detalles

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dilluns, 10 de gener de 2005 / Lunes, 10 de enero de 2005 Núm. 4.920 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES

SUMARI SUMARIO. Any XXVIII Dilluns, 10 de gener de 2005 / Lunes, 10 de enero de 2005 Núm. 4.920 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES DIARI OFICIAL Any XXVIII Dilluns, 10 de gener de 2005 / Lunes, 10 de enero de 2005 Núm. 4.920 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE

(ISEACV). [2014/901] ORDENO ORDENE Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 9/2014, de 30 de gener, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen beques per a la promoció de l excel lència acadèmica destinades

Más detalles

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

ORDENO ORDENE. Article 1. Objecte i àmbit d aplicació Esta orde té com a objecte establir els criteris per a la dotació de

ORDENO ORDENE. Article 1. Objecte i àmbit d aplicació Esta orde té com a objecte establir els criteris per a la dotació de Conselleria d Educació ORDE 101/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d Educació, per la qual s establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONS FINALS Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2010, de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s establix el límit màxim de la

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDICE ÍNDEX PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 53/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET 167/2015, de 2

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Annex VII. Títol Professional Bàsic en Cuina i Restauració. Annex VIII. Títol Professional Bàsic en Manteniment de Vehicles.

Annex VII. Títol Professional Bàsic en Cuina i Restauració. Annex VIII. Títol Professional Bàsic en Manteniment de Vehicles. Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 185/2014, de 31 d octubre, del Consell, pel qual s establixen vint currículums corresponents als cicles formatius de Formació Professional Bàsica en l àmbit

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 17 d abril de 2015 / Viernes, 17 de abril de 2015 Núm. 7507

Any XXXVIII Divendres, 17 d abril de 2015 / Viernes, 17 de abril de 2015 Núm. 7507 Any XXXVIII Divendres, 17 d abril de 2015 / Viernes, 17 de abril de 2015 Núm. 7507 I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 43/2015, de 9 d abril,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente y de la Dirección

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente y de la Dirección Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Centros y Personal Docente y de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 110/2014, d 11 de juliol, del Consell, pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de servicis acadèmics universitaris per al curs 2014/2015.

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDEX ÍNDICE. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 59/2012, de 5 de setembre, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació RESOLUCIÓ de 3 d agost de 2012, de la Subsecretaria i de les direccions generals d Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa i de Centres Docents, de la Conselleria

Más detalles

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ de 6 d octubre de 2015, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni marc entre l Administració General de l

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Índice. Índex PREÀMBUL PREÁMBULO

Índice. Índex PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació DECRET 48/2011, de 6 de maig, del Consell, pel qual s establix l ordenació de les ensenyances artístiques superiors i es determina el marc normatiu per a la implantació dels plans

Más detalles

Artículo 13. Autonomía de los centros Artículo 14. Participación de los representantes legales del alumnado

Artículo 13. Autonomía de los centros Artículo 14. Participación de los representantes legales del alumnado Conselleria d Educació, Cultura i Esport DECRET 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l ordenació general de l Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2014/6347]

Más detalles

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.985 14 04 2005 12385 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria

Más detalles

Num. 7422 / 12.12.2014 30115

Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació

Más detalles

4496 20 02 2002 DOGV - Núm. 4.194

4496 20 02 2002 DOGV - Núm. 4.194 DOGV - Núm. 4.194 20 02 2002 4495 jançant l Ordre de 18 de desembre de 2001, de la Conselleria d Innovació i Competitivitat (DOGV de 28.12.2001), en matèria de formació comercial en el marc del Fons Social

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula les actuacions en matèria de certificació

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir

Más detalles

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015

REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 NOTA INFORMATIVA REQUERIMENTS DEL PERSONAL AUXILIAR D ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA A CATALUNYA 2015 Auxiliar de gerontologia Els professionals que estan treballant actualment o s incorporin abans del 31 de

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 25 de febrer de 2014, del director territorial d Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVII Dilluns, 12 de juliol de 2004 / Lunes, 12 de julio de 2004 Núm. 4.795 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS

SUMARIO SUMARI. Any XXVII Dilluns, 12 de juliol de 2004 / Lunes, 12 de julio de 2004 Núm. 4.795 I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS DIARI OFICIAL Any XXVII Dilluns, 12 de juliol de 2004 / Lunes, 12 de julio de 2004 Núm. 4.795 SUMARI SUMARIO I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

PROYECTO DE ORDEN.../2014, de... de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se desarrolla el procedimiento de autorización del proyecto lingüístico de centro establecido en el

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009. Conselleria d Educació ORDE de 27 de maig de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els procediments d admissió a ensenyaments universitaris a la Comunitat Valenciana per al curs 2008-2009.

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Primaria, y Educación Secundaria Obligatoria de la Comunitat Valenciana

Primaria, y Educación Secundaria Obligatoria de la Comunitat Valenciana Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l escolarització de l alumnat

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s establixen orientacions

Más detalles

-LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.(BOE Núm.147, de 20 de junio) Disposición adicional cuarta

-LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.(BOE Núm.147, de 20 de junio) Disposición adicional cuarta CONVALIDACIONES EN FP NORMATIVA GENERAL -LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.(BOE Núm.147, de 20 de junio) Disposición adicional cuarta -Real Decreto

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la directora territorial d Educació, Cultura i Esport de València, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc:

Per això, i en virtut de les facultats conferides, resolc: Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, del director territorial d Educació, Cultura i Esport d Alacant, per la qual s establix el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 2 d abril de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2010, de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es convoquen les proves d accés a les ensenyances de règim especial que conduïxen

Más detalles

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i

València, 15 de juliol de 2014. El director general de Centres i Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la Conselleria d

Más detalles

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CC.AA BOLETÍN Disposición Fecha Consejería de Educación, Cultura y Deporte.- Resolución de 7 de octubre de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de ORDEN de... de... de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean y regulan para la Comunitat Valenciana los Premios

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen a la Comunitat Valenciana

Más detalles