PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº14 Modificació de l article 67 Sistema Viari MEMÒRIA. Ajuntament del Port de la Selva.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº14 Modificació de l article 67 Sistema Viari MEMÒRIA. Ajuntament del Port de la Selva."

Transcripción

1 PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº14 Modificació de l article 67 Sistema Viari Lluís Gratacós i Soler Ajuntament del Port de la Selva MEMÒRIA St. Joan Baptista, 35A C/ Mar, EL PORT DE LA SELVA Aprovació inicial Figueres, Febrer de 2016

2 ÍNDEX 1 ANTECEDENTS OBJECTIU PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ PROPOSTA DE MODIFICACIÓ Proposta d articulat INFORME MEDIAMBIENTAL... 6

3 1 ANTECEDENTS En data 3 d agost de 2010 s aprova el Decret Legislatiu 1/2010 corresponent al Text Refós de la Llei d Urbanisme. En data 18 de juliol de 2006, s aprova el Decret 305/2006 corresponent al Reglament de la Llei d Urbanisme. En data 4 de novembre de 2003 s aprova per la Comissió d Urbanisme de Girona el text refós del POUM del Port de la Selva. El 26 de maig de 2004 la CTU dona conformitat al text refós tramés per l Ajuntament del Port de la Selva, i surt a publicació al DOGC el 17 de setembre de 2004 (amb exclusió de la zona de la Vall de Santa Creu). La Comissió Territorial d Urbanisme de Girona el 29 de setembre de 2004, va donar conformitat al text refós del Pla d Ordenació urbanística municipal tramés per l Ajuntament de Port de la Selva, en compliment de l acord d aprovació definitiva de data 4 de novembre de 2003, pel que fa a les determinacions referents al nucli de la Vall de la Santa Creu. Es va publicar al DOGC el 2 de novembre de A l article 67.7 del POUM s estableixen les amplades mínimes dels perfils dels vials depenent de la seva funció i la velocitat específica que correspongui dintre de la xarxa. A l article 5-2.b de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, disposa que : b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento. 2 OBJECTIU El present document té com a objectiu modificar l apartat 7 de l article 67 Sistema viari, del POUM, en el sentit de poder mantenir les amplades dels vials existents en els trams inclosos en sòl urbà que tinguin una parcel lació consolidada. 3 PROMOCIÓ I TRAMITACIÓ El present Projecte de modificació puntual del Pla d Ordenació Urbanística Municipal del Port de la Selva, és promogut per l Ajuntament. La redacció del present document ha estat realitzada pels serveis tècnics municipals, integrats per l'arquitecte Lluís Gratacòs i Soler, tècnic competent per a la seva redacció, i l Tècnic Pere Ribot i Panosa. 4 CONVENIÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ El nostre terme municipal té un total de 31 polígons d actuació urbanística en sòl urbà. La pràctica totalitat d ells contenen un elevat nombre de parcel les construïdes que fan molt onerosa l aplicació de la normativa vigent d amplada de vials (apartat 7 de l article 67 del POUM), tant pel que fa a l afectació de tanques com les expropiacions i reposicions que se n deriven. Tot plegat, en un entorn de crisi econòmica com l actual, encareix els costos finals d urbanització i dificulta (i a vegades impossibilita) la seva execució.

4 En el seu article 5-2.b de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, disposa que : b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento. L apartat 7 de l article 67 del POUM estableix que les sendes per a vianants tindran una amplada mínima de 1.50 metres, la qual cosa contradiu el que s estableix a l esmentada Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, que imposa un pas mínim de 1.80 metres. És per això que considerem justificada i convenient la present modificació. 5 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ A la vista de les circumstàncies exposades es proposa la modificació del Pla d Ordenació Urbanística Municipal del Port de la Selva en el sentit d admetre les amplades dels vials existents en els trams inclosos en sòl urbà que tinguin una parcel lació consolidada. En aquest sentit caldria efectuar les següents modificacions a l apartat 7 de l article 67 Sistema Viari V: Actual: 7. L amplada i les característiques dels perfils dels vials s establirà d acord amb la funció i la velocitat específica que correspongui dintre de la xarxa. Les seccions mínimes d aquests vials seran: a)sendes per a vianants 1,50 metres. b)carrers per a vianants 4,00 metres. c)carrers de repartiment 8,00 metres. d)carrers col lectors 10,00 metres i 10 % pendent màxima. Les voreres hauran de permetre la disposició del corresponent arbrat al llarg del seu recorregut. Proposta: 7. L amplada i les característiques dels perfils dels vials continguts en sectors de planejament i polígons d actuació urbanística que s hagin de desenvolupar mitjançant un PMU, s establirà d acord amb la funció i la velocitat específica que correspongui dintre de la xarxa. Les seccions mínimes d aquests vials seran: a)sendes per a vianants 1,80 metres. b)carrers per a vianants 4,00 metres. c)carrers de repartiment 8,00 metres. d)carrers col lectors 10,00 metres i 14% pendent màxima. Es podrà modificar les amplades del sistema viari sempre i quan es justifiqui per raó de preexistència (tanques, edificis, marges, serveis urbans, etc...), sense que es pugui reduir més d un 25% del previst en el POUM. Les voreres hauran de permetre la disposició del corresponent arbrat al llarg del seu recorregut, sempre que tinguin una amplada mínima de 3 metres.

5 6 NORMATIVA. Art Sistema viari (V) 1. El sistema viari comprèn les instal lacions i els espais reservats al traçat de la xarxa viària i exclusivament dedicats a l ús de vialitat i aparcament. 2. S estableixen les següents categories de vies: V.1. - Carreteres subjectes a la seva legislació específica; que consta de les següents vies: Carretera de Llançà (Gi-612) Carretera de Cadaqués (Gi-613) Carretera de Cadaqués a Roses (Gi-614) Carretera de Selva de Mar (GiV-6121) Carretera de Vilajuïga a St. Pere de Rodes (GiP-6041) V.2. - Xarxa viària bàsica, formada pels carrers estructurals assenyalats dins del sòl urbà i els indicats en el sòl urbanitzable. També inclou els camins agrícoles estructuradors del terme municipal. V.3. - Xarxa viària secundària, comprèn la resta de carrers del sòl urbà i dels camins no principals en sòl no urbanitzable. En el sòl urbanitzable es determinaran mitjançant la redacció del pla parcial corresponent. 3. Els sòls qualificats de sistema viari seran de titularitat pública. Pel que fa a la projecció, conservació, ús i explotació de les carreteres, s estarà a allò que disposen les Lleis 25/1988 de 29 de juliol, reguladora de Carreteres i la Llei 7/1993, de 30 de setembre de Carreteres de Catalunya. 4. Els terrenys destinats a sistema viari i les seves franges de protecció no són edificables ni amb caràcter provisional. Les superfícies incloses en les zones de servitud i afectació computaran als efectes d obtenció d aprofitament. 5. Les determinacions del Pla, pel que fa a la xarxa viària es podran completar mitjançant la redacció dels plans especials urbanístics o parcials urbanístics, segons correspongui. En la precisió d alineacions i modificacions del traçat derivats d ajusts topogràfics o de límits de propietat, no es disminuirà l amplada ni la capacitat de servei de vial. Caldrà redactar i tramitar un Pla especial urbanístic per a l execució i definició del traçat precís del vial de circumval lació a llevant del nucli del Port. 6. Per a la xarxa viària de carreteres, s estableix l àrea de protecció del sistema en sòls urbanitzables i sòls no urbanitzables que determina la línia d edificació, grafiada als plànols d ordenació d acord amb el que disposa la legislació de Carreteres. D acord amb aquesta legislació, per les carreteres del municipi, la línia d edificació s'ha de situar respecte l aresta exterior de la calçada a 25 metres. La resta de zones de protecció són: 1. Zona de domini públic que comprèn els terrenys ocupats per a la carretera i una franja de terreny a cada costat de la via, mesurada des de l aresta exterior de l explanació de 3 metres. 2. Zona de servitud que comprèn dues franges de terreny, a banda i banda de la carretera, delimitada per la zona de domini públic i per dues línies paral leles a les arestes exteriors de l explanació a una distància de 8 metres. 3. Zona d afectació que comprèn dues franges de terreny, a banda i banda de la carretera, delimitada per la zona de servitud i per dues línies paral leles a les arestes exteriors de l explanació a una distància de 30 metres.

6 7. L amplada i les característiques dels perfils dels vials continguts en sectors de planejament i polígons d actuació urbanística que s hagin de desenvolupar mitjançant un PMU, s establirà d acord amb la funció i la velocitat específica que correspongui dintre de la xarxa. Les seccions mínimes d aquests vials seran: a)sendes per a vianants b)carrers per a vianants c)carrers de repartiment 1,80 metres. 4,00 metres. 8,00 metres. d)carrers col lectors 10,00 metres i 14% pendent màxima. Es podrà modificar les amplades del sistema viari sempre i quan es justifiqui per raó de preexistència (tanques, edificis, marges, serveis urbans, etc...), sense que es pugui reduir més d un 25% del previst en el POUM. Les voreres hauran de permetre la disposició del corresponent arbrat al llarg del seu recorregut, sempre que tinguin una amplada mínima de 3 metres. 8 Queda prohibit l accés rodat directe de les parcel les a les carreteres d entrada al municipi. En qualsevol cas, la construcció sobre terrenys que limitin amb aquestes carreteres requeriran l autorització de l òrgan administratiu corresponent. 9. Pel que fa als camins rurals s haurà de conservar en la seva integritat l actual xarxa. 10. Les distàncies de protecció dels camins rurals, a cada banda de camí, són de 12 m, en els camins de la xarxa bàsica, i de 8 m en els secundaris, amidats respecte l eix del camí. 7 INFORME MEDIAMBIENTAL La present modificació puntual s ajusta i no afecta a les determinacions incloses en el document de CRITERIS AMBIENTALS PER A LA REVISIÓ DEL PGOU, que va servir com a base pera a la tramitació del vigent POUM. Figueres, gener de 2016 Lluís Gratacós i Soler

MEMÒRIA DESCRIPTIVA PLA DE MILLORA URBANA PER L ORDENACIÓ DE VOLUMS C/MAS FIGUERES-CAMÍ VELL DE FORNELLS GIRONA. Girona, a Novembre del 2.

MEMÒRIA DESCRIPTIVA PLA DE MILLORA URBANA PER L ORDENACIÓ DE VOLUMS C/MAS FIGUERES-CAMÍ VELL DE FORNELLS GIRONA. Girona, a Novembre del 2. PLA DE MILLORA URBANA PER L ORDENACIÓ DE VOLUMS C/MAS FIGUERES-CAMÍ VELL DE FORNELLS GIRONA MEMÒRIA DESCRIPTIVA Girona, a Novembre del 2.005 ÍNDEX 1. ANTECEDENTS... 3 2. NATURALESA, OBJECTE I ABAST...

Más detalles

MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DE REPARCEL LACIÓ ALS POLÍGONS D ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 8 i 10 DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL NUCLI

MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DE REPARCEL LACIÓ ALS POLÍGONS D ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 8 i 10 DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL NUCLI MODIFICACIÓ DE LA MODALITAT DE REPARCEL LACIÓ ALS POLÍGONS D ACTUACIÓ URBANÍSTICA NÚM. 8 i 10 DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DEL NUCLI ANTIC SANT BOI DE LLOBREGAT OCTUBRE 2010 MODIFICACIÓ

Más detalles

EDICTE de 2 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Lleida referent al municipi d Alguaire.

EDICTE de 2 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Lleida referent al municipi d Alguaire. 19694 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5335 10.3.2009 EDICTE de 2 de març de 2009, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Lleida referent al municipi d Alguaire. La Comissió

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES (SECTOR NP1) A L ÀMBIT DEL PARC MANEL SADERRA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES (SECTOR NP1) A L ÀMBIT DEL PARC MANEL SADERRA AJUNTAMENT DE BANYOLES MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES (SECTOR NP1) A L ÀMBIT DEL PARC MANEL SADERRA SETEMBRE 2016 1 ÍNDEX Memòria 1. Introducció i antecedents

Más detalles

ÍNDEX. TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Annex núm. 13. Expropiacions 1. INTRODUCCIÓ CRITERIS... 3

ÍNDEX. TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Annex núm. 13. Expropiacions 1. INTRODUCCIÓ CRITERIS... 3 ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ... 3 2. CRITERIS... 3 2.1. Plataforma... 3 2.2. Serveis afectats... 4 3. ESTIMACIÓ DELS DRETS I BÉNS AFECTATS... 4 3.1. Sòl... 4 3.2. Construccions... 5 3.3. Valoració... 5 1 1. INTRODUCCIÓ

Más detalles

P.E.U.M.B. MODIFICACIÓ _ Pla Especial Urbanístic Mas Bach _ _R a ú l O l i v a A r q u i t e c t o /5_

P.E.U.M.B. MODIFICACIÓ _ Pla Especial Urbanístic Mas Bach _ _R a ú l O l i v a A r q u i t e c t o /5_ 4. ANEXES PLA D ETAPES 1 Urbanització. - Les obres d urbanització contemplades en el P.E.U. Mas Bach aprovat al 2009, i ja executades són: Condicionament inicial del terreny Aparcament per la Sala Hivernacle

Más detalles

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5461 9.9.2009 66749 DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES EDICTE de 28 de juliol de 2009, sobre acords de la Comissió Territorial d Urbanisme

Más detalles

PROPIETARIS: JOAN MAINOU i PONT i MERCÈ GIL i VALLDENEU

PROPIETARIS: JOAN MAINOU i PONT i MERCÈ GIL i VALLDENEU AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ MUNICIPAL CARRETERA DE CÀNOVES, ENTRE ELS CARRERS DE CELLECS i PASSATGE JOAN PAU II LES FRANQUESES DEL VALLÈS, GENER

Más detalles

DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ

DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ juliol 2017 DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE MONTMELÓ Decret 1/2009, d Ordenació dels Equipaments Comercials de la Generalitat de Catalunya

Más detalles

Informació complementària

Informació complementària MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES A L ÀMBIT DEL PE.II, UA5c I ELS TERRENYS D ÚS INDUSTRIAL ADJACENTS ENTRE ELS CARRERS DELS BLANQUERS, GIRONA, BARCELONA I RONDA DEL MONESTIR

Más detalles

INTRODUCCIÓ DEL CONCEPTE DE ROMPUDA

INTRODUCCIÓ DEL CONCEPTE DE ROMPUDA PROPOSTA DE CANVI PUNTUAL DE LA NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE VILADEMULS AJUNTAMENT DE VILADEMULS MODIFICACIÓ DE L ARTICLE 183 ZONA DE PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA I FORESTAL. ( CLAU PF) INTRODUCCIÓ

Más detalles

DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT AL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE FOIXÀ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS

DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT AL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE FOIXÀ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS DOCUMENT D'ACOMPANYAMENT AL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE FOIXÀ SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ,

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL P.G.O.U. DE ROQUETES. Creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e. AJUNTAMENT DE ROQUETES juliol de 2016 Modificació puntual de PGOU. juliol

Más detalles

AJUNTAMENT DE PINELL DE BRAI

AJUNTAMENT DE PINELL DE BRAI AJUNTAMENT DE PINELL DE BRAI MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES PER L ENCAIX I INCORPORACIÓ D US DE CAMPING EN SÒL NO URBANITZABLE Pinell de Brai,Març de 2010 INDEX MEMORIA 1 Introducció 2

Más detalles

AJUNTAMENT DE L ESPLUGA DE FRANCOLÍ

AJUNTAMENT DE L ESPLUGA DE FRANCOLÍ MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE L ESPLUGA DE FRANCOLÍ PER PRECISAR L ÚS DEL SÒL D ESPECIAL PROTECCIÓ DE VALOR FORESTAL I. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

Más detalles

emt Ajuntament d'amposta Obres i Urbanisme Còpia 02 Secretaria EMT-POUM-009

emt Ajuntament d'amposta Obres i Urbanisme Còpia 02 Secretaria EMT-POUM-009 Ajuntament d'amposta Obres i Urbanisme Amposta, abril de 2013 009 Per aprovació inicial emt Còpia 02 Secretaria EMT-POUM-009 Errada material del POUM número 009 Correcció d'errada material referent a l'inclusió

Más detalles

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL

TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL TEXT REFÓS DE L AVANÇ DEL PLA DE DIVISIÓ EN SUBSECTORS DE L ÀREA DE TRANSFORMACIÓ D ÚS A2-TP A L ILLA DELIMITADA PER LA GRAN VIA I ELS CARRERS DEL COMTE DE REUS I DE COVADONGA DE SABADELL. DESEMBRE 2006

Más detalles

L'expedient de Modificació puntual núm. 5 del POUM: PAU 38 Santa Creu, de Vic, ha estat promogut i tramès per l Ajuntament.

L'expedient de Modificació puntual núm. 5 del POUM: PAU 38 Santa Creu, de Vic, ha estat promogut i tramès per l Ajuntament. CU: 24 Expedient:2015 / 056431 / N La Comissió Territorial d Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 30 d abril de 2015, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l aprovació de l

Más detalles

SÒL URBÀ CONSOLIDAT POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA A01 DENOMINACIÒ: LA SALLE SUD

SÒL URBÀ CONSOLIDAT POLÍGONS D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA A01 DENOMINACIÒ: LA SALLE SUD A01 DENOMINACIÒ: LA SALLE SUD situats a l'esquerra del casc antic, en la cantonada entre el Pg. del Lledó i el nou vial que connecta aquest Pg. amb el C/Joan Oliver. OBJECTI Obertura d un carrer mitjançant

Más detalles

PLA ESPECIAL DE LA PISCINA MUNICIPAL

PLA ESPECIAL DE LA PISCINA MUNICIPAL AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR Àrea de Política Territorial PLA ESPECIAL DE LA PISCINA MUNICIPAL Novembre 2009 ÍNDEX MEMÒRIA 1.- Objecte del Pla Especial 3 2.- Marc jurídic 3 3.- Marc físic 4 4.- Justificació

Más detalles

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA

PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA PLA DE MILLORA URBANA SERRA&MOTA. PROMOTOR :SERRA&MOTA S.A. MUNICIPI : GIRONA M ASSUMPCIÓ PUIG I HORS---JOSEP SANLLEHI I PIJOAN. arquitectes.c/ Nou nª 8 2º 3ª.17001.GIRONA.tfn. 972.20.39.39 PLA DE MILLORA

Más detalles

DOCUMENT COMPRENSIU. 3a exposició al públic Document comprensiu 1

DOCUMENT COMPRENSIU. 3a exposició al públic Document comprensiu 1 DOCUMENT COMPRENSIU 3a exposició al públic Document comprensiu 1 1.- PROPOSTES BÀSIQUES D ORDENACIÓ URBANÍSTICA DEL POUM DE LES BORGES BLANQUES EN EL DOCUMET DE LA 3a EXPOSICIÓ AL PÚBLIC 1- Orientar el

Más detalles

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS

ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS ESTUDI PREVI NOVA ESTACIÓ REUS BELLISSENS NOVA ESTACIÓ REUS-BELLISSENS OBJECTIU ESTUDI PREVI DE NOVA L ESTUDI ESTACIÓ PREVI REUS BELLISSENS EL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT HA REDACTAT UN ESTUDI

Más detalles

Modificació puntual PGM Clota Reordenació. Procés Participatiu

Modificació puntual PGM Clota Reordenació. Procés Participatiu Modificació puntual PGM Clota Reordenació Procés Participatiu Sessió de debat amb entitats 27 de setembre de 2018 Ecologia Urbana - Urbanisme 3 Modificació puntual PGM Clota Reordenació ÍNDEX 1. ENCAIX

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE L ARBOÇ

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE L ARBOÇ ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE L ARBOÇ EXPOSICIÓ DE MOTIUS Per part del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, es va prendre en data 22 de

Más detalles

ÀREA D URBANISME I HABITATGE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ PER DEFINICIÓ DE PARÀMETRES A LA SUBZONA A3.1.

ÀREA D URBANISME I HABITATGE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ PER DEFINICIÓ DE PARÀMETRES A LA SUBZONA A3.1. 1 ÀREA D URBANISME I HABITATGE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ PER DEFINICIÓ DE PARÀMETRES A LA SUBZONA A3.1. MEMÒRIA 1- Antecedents 2- Oportunitat i conveniència 3- Marc legal aplicable

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE GIRONA EN L ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE GIRONA EN L ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE GIRONA EN L ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL Juliol 2004 - mod setembre 2004 1. Objecte i abast. Aquest document té la consideració de modificació

Más detalles

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL TEXT REFÓS DEL POUM DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ EN RELACIÓ AL L ARTICLE 87 SOBRE LA REGULACIÓ DE L ACTIVITAT DE CAMPPING A LAS CLAUS NUP (PASTURES) I NUF (FORESTAL) MEMÒRIA 1. Objecte

Más detalles

PLA D ACTUACIÓ URBANA 27 (ENTRE EL PASSEIG DE LA MUNTANYA I LA VIA DEL TREN) RODA DE PREMSA SALA DE PLENS GRANOLLERS, 6 DE MARÇ DE 2017

PLA D ACTUACIÓ URBANA 27 (ENTRE EL PASSEIG DE LA MUNTANYA I LA VIA DEL TREN) RODA DE PREMSA SALA DE PLENS GRANOLLERS, 6 DE MARÇ DE 2017 PLA D ACTUACIÓ URBANA 27 (ENTRE EL PASSEIG DE LA MUNTANYA I LA VIA DEL TREN) RODA DE PREMSA SALA DE PLENS GRANOLLERS, 6 DE MARÇ DE 2017 UNA ACTUACIÓ PREVISTA EN EL PLANEJAMENT VIGENT Aquest mes de març,

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 18 DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA REDEFINICIÓ DELS USOS RECREATIUS

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 18 DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA REDEFINICIÓ DELS USOS RECREATIUS AJUNTAMENT MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 18 DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL REDEFINICIÓ DELS USOS RECREATIUS AJUNTAMENT DOCUMENT D APROVACIÓ INICIAL MARÇ 2015 TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Más detalles

NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM

NORMATIVA URBANÍSTICA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM 3/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya NOATIVA UANÍSTICA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3 DEL POUM, PER A ADAPTAR-LO A LA NOATIVA GENT EN MATÈA D'EQUIPAMENTS COMEIALS, DEL MUNICIPI DE C Article 101.

Más detalles

Comissió Consultiva d Hàbitat urbà. Dilluns 15 de febrer de 2016

Comissió Consultiva d Hàbitat urbà. Dilluns 15 de febrer de 2016 Comissió Consultiva d Hàbitat urbà Dilluns 15 de febrer de 2016 Comissió Consultiva d Hàbitat Urbà Ordre del dia 1. Modificació del Pla Especial d Ordenació Urbanística i proposta de regularització d alineacions

Más detalles

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4905 15.6.2007 20115 EDICTE de 28 de maig de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Vila-seca.

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL - ILLA DE DESPLEGAMENT DE LA MPGOU NÚMERO 22 - PA 105 CARRER OLIVA I PRAT

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL - ILLA DE DESPLEGAMENT DE LA MPGOU NÚMERO 22 - PA 105 CARRER OLIVA I PRAT MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL DEL BARRI VELL - ILLA 229 - DE DESPLEGAMENT DE LA MPGOU NÚMERO 22 - PA 105 CARRER OLIVA I PRAT Març 2008 modificat octubre 2008 1. MEMÒRIA...3 1. Antecedents....3 2.

Más detalles

MEMÒRIA VALORADA PER A L ARRANJAMENT I MILLORA DELS CAMINS RURALS DEL PUIG DE SANT MARTIRIÀ I DE MAS RIERA AMB ÀRIDS RECICLATS

MEMÒRIA VALORADA PER A L ARRANJAMENT I MILLORA DELS CAMINS RURALS DEL PUIG DE SANT MARTIRIÀ I DE MAS RIERA AMB ÀRIDS RECICLATS MEMÒRIA VALORADA PER A L ARRANJAMENT I MILLORA DELS CAMINS RURALS DEL PUIG DE SANT MARTIRIÀ I DE MAS RIERA AMB ÀRIDS RECICLATS DOCUMENT 1: MEMÒRIA 1.- Antecedents i Ordre de redacció. 2.- Objecte. 3.-

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós)

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós) Modificació puntual del Pla General de LLançà Ajuntament de Llançà arq. J.Oriol Pau Buch Xavier de Cáceres Ainsa Octubre 2005 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL DE LLANÇÀ (Text refós) D acord amb l article

Más detalles

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL BIGUES I RIELLS. Annex V FITXES DE PLANEJAMENT

PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL BIGUES I RIELLS. Annex V FITXES DE PLANEJAMENT PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL BIGUES I RIELLS Annex V FITXES DE PLANEJAMENT ÍNDEX Polígons d Actuació Urbanística PAU 1 font de la Pedra PAU 2 font del Ermots PAU 4 la Sagrera PAU 5 carrer Nou

Más detalles

MEMÒRIA PLA DE MILLORA URBANA AL SOLAR Avda. CATALUNYA, ES CASTELL. ULLDECONA (TARRAGONA)

MEMÒRIA PLA DE MILLORA URBANA AL SOLAR Avda. CATALUNYA, ES CASTELL. ULLDECONA (TARRAGONA) 156 Titol Memòria Pla de Millora Urbana Data FEBRER 2007 (text refòs) Propietat / Client Promociones Puigverd Timoneda, S.L B-63.592.133 MEMÒRIA PLA DE MILLORA URBANA AL SOLAR Avda. CATALUNYA,55-61. ES

Más detalles

Tarragona, 19 de juliol de SÍLVIA CAIRE GARCIA Secretària de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona

Tarragona, 19 de juliol de SÍLVIA CAIRE GARCIA Secretària de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona 27214 EDICTE de 19 de juliol de 2007, sobre una resolució adoptada pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques en matèria d urbanisme referent al municipi de Reus. Tarragona, 19 de juliol de

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES ORDENANÇA APROVADA DEFINITIVAMENT EL DIA 15/09/09 PUBLICAT EN EL BOP Nº 214 DE 09/11/09 ENTRADA EN VIGOR EL DIA 27/11/09 ORDENANÇA REGULADORA DE LA CARTA DE COLORS DEL NUCLI ANTIC DE BANYOLES ORDENANÇA

Más detalles

Mantenir la personalitat del municipi: Garantir la sostenibilitat del municipi:

Mantenir la personalitat del municipi: Garantir la sostenibilitat del municipi: MODEL DE MUNICIPI Mantenir la personalitat del municipi: Preservació del medi natural i del patrimoni històric i cultural. Un horitzó de creixement moderat i sostenible, mantenint el nucli urbà compacte.

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE PONTÓS PAU 6. CARRER NOU T.M. DE PONTÓS PROMOTOR ARQUITECTE REDACTOR AJUNTAMENT DE PONTÓS JOSEP SALLO COLLELL DATA: ABRIL 2013 1 1.- MEMÒRIA

Más detalles

EDICTE de 24 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Bescanó.

EDICTE de 24 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Bescanó. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5895 7.6.2011 32467 EDICTE de 24 de maig de 2011, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Girona referent al municipi de Bescanó. La Comissió

Más detalles

TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Introducció

TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Introducció PART 0 INTRODUCCIÓ TALLER D ENGINYERIA AMBIENTAL, SL Introducció ÍNDEX 1. OBJECTE DE L ESTUDI... 3 2. CRITERIS PER A L ELABORACIÓ DE L EIA... 3 2.1. Legislació vigent... 3 3. METODOLOGIA PER A L ELABORACIÓ

Más detalles

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT

MPGO Ampliació centre docent C. Damià Campeny cantonada C. Sant Agustí EMPLAÇAMENT Ajuntament de Mataró R E S U M gener 2013 Modificació puntual del Pla General d ordenació: Ampliació del centre educatiu situat al c. DAMIÀ CAMPENY cantonada c. SANT AGUSTÍ 1. OBJECTE I FINALITAT. Ampliar

Más detalles

ANNEX NORMATIU VIII. FITXES DELS SECTORS DE PLANS DE MILLORA URBANA

ANNEX NORMATIU VIII. FITXES DELS SECTORS DE PLANS DE MILLORA URBANA LLEIDA ANNEX NORMATIU VIII. FITXES DELS SECTORS DE PLANS DE MILLORA URBANA 28 DE FEBRER DE 2018 ANNEX NORMATIU VIII: PLANS DE MILLORA URBANA... 4 Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Art.5. Art.6. PMU 1 ESTACIÓ...

Más detalles

JUNY Ajuntament de de Palau-solit. solità solità i i Plegamans. Palau-solit. solità i Plegamans INFORMACIÓ

JUNY Ajuntament de de Palau-solit. solità solità i i Plegamans. Palau-solit. solità i Plegamans INFORMACIÓ Ajuntament de de Palau-solit solità solità i i Plegamans JUNY 2012 Plà d Ordenació Urbanística Municipal Palau-solit INFORMACIÓ QUE ÉS S EL POUM? DEFINICIÓ EL POUM ÉS UN DOCUMENT QUE DEFINEIX LES BASES

Más detalles

SUBJECTE A ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA. 18

SUBJECTE A ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA. 18 SUBJECTE A ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA ESPECÍFICA. 18 Aquest document recull la normativa del PGM i incorpora les modificacions i ordenances aprovades posteriorment al terme municipal. Articulat del Pla General

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº6 DEL POUM DE RIPOLL

MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº6 DEL POUM DE RIPOLL MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº6 DEL POUM DE RIPOLL Modificació dels articles 248, 253, 258 i 266 (condicions d ús) de les normes urbanístiques del Pla d ordenació urbanística municipal, per a la incorporació de

Más detalles

ANNEX 14 EXPROPIACIONS

ANNEX 14 EXPROPIACIONS ANNEX 14 Annex 14.-Expropiacions ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ...1 2. OBJECTE...1 3. CRITERIS ADOPTATS I PARÀMETRES GENERALS...1 3.1. GENERALITATS... 1 3.2. EXPROPIACIÓ VIALS... 1 3.3. DESCRIPCIÓ I S AFECTATS...

Más detalles

MAS BARRIL II PLA DE MILLORA URBANA

MAS BARRIL II PLA DE MILLORA URBANA MAS BARRIL II PLA DE MILLORA URBANA Mas Barril II GIRONA P-1190 Maig 2006 Arquitecte: Batet, Pons, Batet arquitectes associats, s.l. representats per Miquel Batet Arderiu núm. col legiat 3895/4 Propietat:

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL MUNICIPI DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL MUNICIPI DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL MUNICIPI DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS - 08 LA TORRE DEL BARÓ - PROMOTOR: APROVACIÓ INICIAL: ABRIL 2016 1 de 10 CONTINGUT DOCUMENTAL In. ÍNDEX

Más detalles

LOGO LLEI PCAA. Xavier Nicolau, Cap de l OGAU de Barcelona

LOGO LLEI PCAA. Xavier Nicolau, Cap de l OGAU de Barcelona LOGO LLEI PCAA Xavier Nicolau, Cap de l OGAU de Barcelona Index 1 - MARC NORMATIU BÀSIC 2 - FONAMENTS DE LA LLEI 3/1998 3 ADEQUACIONS/INCORPORACIONS 4 PRINCIPALS INNOVACIONS 5 ELS NOUS ANNEXOS 1- MARC

Más detalles

SÒL URBÀ CONSOLIDAT PLA DE MILLORA URBANA P11

SÒL URBÀ CONSOLIDAT PLA DE MILLORA URBANA P11 P11 DENOMINACIÒ: PLAÇA DEL FORN ÀMBIT: Comprèn els terrenys de sòl urbà consolidat en l illa delimitada per el c/ Ciutat, Pujada de St. Francesc, c/ Clavé i la Plaça del Forn. OBJECTIUS: L'objectiu bàsic

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 12 DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA REDIFICIÓ DELS USOS CULTURAL I ASSOCIATIU

MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 12 DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA REDIFICIÓ DELS USOS CULTURAL I ASSOCIATIU AJUNTAMENT DE VILAMALLA MODIFICACIÓ PUNTUAL NUMERO 12 DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL DE VILAMALLA REDIFICIÓ DELS USOS CULTURAL I ASSOCIATIU AJUNTAMENT DE VILAMALLA DOCUMENT D APROVACIÓ

Más detalles

EDICTE d 1 d abril de 2008, sobre un acord de la Subcomissió d Urbanisme del municipi de Barcelona referent al Municipi de Barcelona.

EDICTE d 1 d abril de 2008, sobre un acord de la Subcomissió d Urbanisme del municipi de Barcelona referent al Municipi de Barcelona. 27054 EDICTE d 1 d abril de 2008, sobre un acord de la Subcomissió d Urbanisme del municipi de Barcelona referent al Municipi de Barcelona. La Subcomissió d Urbanisme del municipi de Barcelona, en la sessió

Más detalles

Modificació puntual del PGOTU de Palafolls, -U4 esp- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH

Modificació puntual del PGOTU de Palafolls, -U4 esp- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE PALAFOLLS EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 17, MAS REIXACH 1 Redactor: Francesc Legaz i Guilla arquitecte 2 INDEX DE DOCUMENTS 1 MEMÒRIA INFORMATIVA 1.1 Àmbit d actuació

Más detalles

Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament: cal la redacció

Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament: cal la redacció Front marítim de Vilanova i la Geltrú (plaça del Port) Abril 2014 Marc urbanístic: Pla Especial del Port Aprovació definitiva: 25 de maig 2007, després d una ampli procés participatiu Desenvolupament:

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE MIRAVET, RELATIVA A L ARTICLE 137a DE LES NORMES URBANÍSTIQUES.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE MIRAVET, RELATIVA A L ARTICLE 137a DE LES NORMES URBANÍSTIQUES. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE MIRAVET, RELATIVA A L ARTICLE 137a DE LES NORMES URBANÍSTIQUES. AJUNTAMENT DE MIRAVET SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS Gener 2012 F. Xavier Fàbregas

Más detalles

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 31 de juliol de 2015, l assumpte que s indica a continuació:

El conseller de Territori i Sostenibilitat ha resolt, en data 31 de juliol de 2015, l assumpte que s indica a continuació: 1/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT EDICTE de 28 d'octubre de 2015, sobre una resolució referent al municipi de Ripoll. Exp.: 2015/056024/G

Más detalles

El desenvolupament d aquest sector suposa la creació d un nou generador de mobilitat, conseqüència de:

El desenvolupament d aquest sector suposa la creació d un nou generador de mobilitat, conseqüència de: Informe relatiu a l estudi d avaluació de la mobilitat generada del Pla de Millora Urbana per a l ordenació dels terrenys situats a la plaça d Ernest LLuch núm. 5 Municipi de Barcelona Sol licitant: Ajuntament

Más detalles

PUIGDÀLBER Alt Penedès

PUIGDÀLBER Alt Penedès PUIGDÀLBER Alt Penedès Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Puigdàlber (Adaptat a la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d Urbanisme, aprovada per el DL 1/2010 de

Más detalles

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189

177,553 86,943 DHA) 35, ,938 Sublot 4 (2.0 A) 21, ,228 63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189 RESOLUCIÓ D'ALCALDIA X2015001800/RA012015000031 SERVEI: COMPRES Atès que en data 30 d octubre de 2012, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) va aprovar els plecs de

Más detalles

CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LLEIDA. 22 de setembre de 2017

CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LLEIDA. 22 de setembre de 2017 CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE DEL MUNICIPI DE LLEIDA 22 de setembre de 2017 Objectius del Catàleg Afavorir la conservació del patrimoni edificat rural Incentivar la reactivació econòmica

Más detalles

AJUNTAMENT DE CUNIT. PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL Text Refós MEMÒRIA SOCIAL

AJUNTAMENT DE CUNIT. PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL Text Refós MEMÒRIA SOCIAL AJUNTAMENT DE CUNIT PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL Text Refós MEMÒRIA SOCIAL CCRS arquitectes Novembre 2006 (v2) PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE CUNIT MEMÒRIA SOCIAL Programa d habitatge protegit

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PERALADA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PERALADA AJUNTAMENT DE PERALADA Ajuntament de Peralada DILIGÈNCIA per fer constar que aquest document ha estat aprovat inicialment pel Ple de l'ajuntament en sessió de 05/04/2018 i provisionalment pel mateix órgan

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PROJECTE D URBANITZACIÓ A LA PLAÇA DE LA VIL LA ROMANA DEL DALT DE LA VILA. BADALONA PER ESTABLIR DUES FASES.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PROJECTE D URBANITZACIÓ A LA PLAÇA DE LA VIL LA ROMANA DEL DALT DE LA VILA. BADALONA PER ESTABLIR DUES FASES. SETEMBRE 2012 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PROJECTE D URBANITZACIÓ A LA PLAÇA DE LA VIL LA ROMANA DEL DALT DE LA VILA. BADALONA PER ESTABLIR DUES FASES. ÍNDEX MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PLÀNOLS 1. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

Más detalles

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA

ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS DE LES PLANTES BAIXES EN LES URBANITZACIONS RESIDENCIALS A TORDERA SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS FEBRER 2012 ÍNDEX Pàg. 1.- ORDENANÇA 2 Article 1.- Objecte... 2 Article 2.-

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (I) PLA DE MILLORA URBANA NÚM.9 LA BLANCA SUBUR.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (I) PLA DE MILLORA URBANA NÚM.9 LA BLANCA SUBUR. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (I) PLA DE MILLORA URBANA NÚM.9 LA BLANCA SUBUR. ABRIL 2007 1 ÍNDEX I. MEMÒRIA 1. ORDRE DE REDACCIÓ I AUTORIA 2. PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

Más detalles

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4)

DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. II Núm. 2 (2011): 1-7 -Crònica- DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN CANARIAS (pp. 2-4) DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A CANÀRIES (pp.5-7) ADOLFO JIMÉNEZ JAÉN Profesor

Más detalles

AVANÇ DE PLA POUMMANRESA. Pla d Ordenació Urbanística Municipal GENER 2014

AVANÇ DE PLA POUMMANRESA. Pla d Ordenació Urbanística Municipal GENER 2014 AVANÇ DE PLA POUMMANRESA Pla d Ordenació Urbanística Municipal GENER 2014 LA DIMENSIÓ DEMOGRÀFICA La projecció de població a 20 anys preveu tres escenaris: Escenari baix: 73.270 habitants Escenari mitjà:

Más detalles

REGLAMENT I CATÀLEG DE CAMINS RURALS

REGLAMENT I CATÀLEG DE CAMINS RURALS REGLAMENT I CATÀLEG DE CAMINS RURALS REGLAMENT D ÚS DELS CAMINS RURALS MUNICIPALS DE L EMD DE BÍTEM PREÀMBUL De conformitat amb allò que estableix l article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora

Más detalles

Informe relatiu a l estudi d avaluació de la mobilitat generada pel Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Campins

Informe relatiu a l estudi d avaluació de la mobilitat generada pel Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Campins Informe relatiu a l estudi d avaluació de la mobilitat generada pel Pla d Ordenació Urbanística Municipal de Campins Municipi de Campins Comarca del Vallés Oriental Sol licitant: Aj. de Campins Promotor:

Más detalles

Comissió Consultiva d Hàbitat urbà. Dilluns 18 d'abril de 2016

Comissió Consultiva d Hàbitat urbà. Dilluns 18 d'abril de 2016 Comissió Consultiva d Hàbitat urbà Dilluns 18 d'abril de 2016 Ordre del dia 1. PEU per a l ordenació dels establiments d allotjament turístic, albergs de joventut, residencies col lectives d allotjament

Más detalles

Objecte Regulació de les segregacions de finques rústiques i la divisió horitzontal de les masies i cases rurals.

Objecte Regulació de les segregacions de finques rústiques i la divisió horitzontal de les masies i cases rurals. CU: 11 Expedient:2015 / 058054 / L La Comissió Territorial d'urbanisme de Lleida, en la sessió de 3 de desembre de 2015, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l aprovació de l acta, l acord

Más detalles

1. Antecedents. El municipi compta amb uns habitants. 2. Objecte

1. Antecedents. El municipi compta amb uns habitants. 2. Objecte Informe relatiu a l estudi d avaluació de la mobilitat generada per la Modificació puntual del Pla Parcial d ordenació del sector Turó de Can Mates Ctra. de Vallvidrera Municipi de Sant Cugat del Vallès

Más detalles

Aprovat inicialment el Pla director urbanístic del Circuit de Velocitat de Barcelona Catalunya

Aprovat inicialment el Pla director urbanístic del Circuit de Velocitat de Barcelona Catalunya Aprovat inicialment el Pla director urbanístic del Circuit de Velocitat de Barcelona Catalunya El PDU estableix els criteris per revisar l actual ordenació del Circuit de Velocitat de Barcelona Catalunya

Más detalles

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE L ÀREA DE FIGUERES, EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ INTERDIESEL, PER A LA NOVA DELIMITACIÓ DE LA LÍNIA

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE L ÀREA DE FIGUERES, EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ INTERDIESEL, PER A LA NOVA DELIMITACIÓ DE LA LÍNIA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE L ÀREA DE FIGUERES, EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ INTERDIESEL, PER A LA NOVA DELIMITACIÓ DE LA LÍNIA D EDIFICACIÓ RESPECTE A LA CARRETERA C-260. Novembre

Más detalles

CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC SESSIÓ CONSTITUTIVA

CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC SESSIÓ CONSTITUTIVA CONSELL ASSESSOR URBANÍSTIC PLA D ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL LLEIDA 2015 SESSIÓ CONSTITUTIVA ORDRE DEL DIA 1. Benvinguda de l Alcalde als membres del Consell Assessor Urbanístic. 2. Funcions del Consell

Más detalles

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DE PROPIETARI ÚNIC DE L ILLA DELIMITADA PELS CARRERS SANT ANTONI, ALBA, STA MARTA I CARMEL. PAU 01

PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DE PROPIETARI ÚNIC DE L ILLA DELIMITADA PELS CARRERS SANT ANTONI, ALBA, STA MARTA I CARMEL. PAU 01 PROJECTE DE REPARCEL LACIÓ DE PROPIETARI ÚNIC DE L ILLA DELIMITADA PELS CARRERS SANT ANTONI, ALBA, STA MARTA I CARMEL. PAU 01 Exp.: 15/065_III I N D E X: A. Memòria. 01 Antecedents. 02 Planejament urbanístic

Más detalles

MODIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ POLIGONAL AMBIT UA-16

MODIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ POLIGONAL AMBIT UA-16 MODIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ POLIGONAL AMBIT UA-16 INCORPORA PRESCRIPCIONS RESOLUCIÓ ALCALDIA DE DATA 9 DE MAIG DE 2013 i PRESCRIPCIONS INFORME 24 DE JULIOL DE 2013 T.M. RIUDELLOTS DE LA SELVA TÈCNIC REDACTOR:

Más detalles

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat

Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Ordenança Reguladora núm. 49/2018 Ordenança reguladora del preu públic per la prestació dels serveis públics de transport adaptat Article 1. Principis Generals...2 Article 2. Objecte... 2 Article 3. Obligats

Más detalles

ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT PER A LA REHABILITACIÓ DE DETERMINATS EDIFICIS

ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT PER A LA REHABILITACIÓ DE DETERMINATS EDIFICIS ORDENANÇA MUNICIPAL DE MESURES DE FOMENT PER A LA REHABILITACIÓ DE DETERMINATS EDIFICIS Article 1. Objecte de l Ordenança. És objecte de la present ordenança la regulació d ajuts econòmics per a fomentar:

Más detalles

ANNEX IX. FITXES DELS SECTORS URBANITZABLES DELIMITATS

ANNEX IX. FITXES DELS SECTORS URBANITZABLES DELIMITATS LLEIDA ANNEX IX. FITXES DELS SECTORS URBANITZABLES DELIMITATS 28 DE FEBRER DE 2018 ANNEX NORMATIU IX: SECTORS URBANITZABLES DELIMITATS... 5 A. SUD s RESIDENCIALS... 5 SUD R1 CAPPONT-FONTANET... 5 A. SUD

Más detalles

EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT GESTIÓ TRIBUTÀRIA

EXCM. AJUNTAMENT DE SAGUNT GESTIÓ TRIBUTÀRIA [En castellano a partir de la página 3] Modificació de l Ordenança fiscal reguladora de l Impost sobre Béns Immobles. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA REGIDORIA DELEGADA D ECONOMIA I HISENDA La present proposta

Más detalles

Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable - Memòria de l ordenació - Camós

Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable - Memòria de l ordenació - Camós PALS DE PORQUERES, CAMÓS I SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR Pla Especial de Regulació dels Usos del Sòl No Urbanitzable - - Camós Amb el suport de la: Coordinació i redacció: Abril 2006 FRACTÀLIA, consultoria

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL PPU-5 DE CAN VERNEDES I CA N AULEDA PER INCORPORAR PARCIALMENT L ÚS RECREATIU A LA PARCEL LA H1

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL PPU-5 DE CAN VERNEDES I CA N AULEDA PER INCORPORAR PARCIALMENT L ÚS RECREATIU A LA PARCEL LA H1 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL PPU-5 DE CAN VERNEDES I CA N AULEDA PER INCORPORAR PARCIALMENT L ÚS RECREATIU A LA PARCEL LA H1 SANTA MARIA DE PALAUTORDERA (VALLÈS ORIENTAL) FEBRER 2013 ÍNDEX I MEMÒRIA

Más detalles

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS

LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS LLEI 3/1998 : UN NOU MARC PER A LES ACTIVITATS Ernest Valls Ajuntament de Tortosa LLEI 3/1998 És la nova Llei d Intervenció Integral de l Administració Ambiental, transposició de la Directiva Europea IPPC,

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL LA TALAIA PGM 0004

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL LA TALAIA PGM 0004 MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL LA TALAIA PGM 0004 A J U N T A M E N T D E M A N R E S A O C T U B R E D E L 2 0 0 0 Í N D E X A. Memòria 1. Antecedents 2. Determinacions del Pla general vigent 3.

Más detalles

AVANTPROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LES AVINGUDES CASTIÈRO I PAS D'ARRÓ DE VIELHA

AVANTPROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LES AVINGUDES CASTIÈRO I PAS D'ARRÓ DE VIELHA Avda. Diagonal, 482 Pral. 08006 Barcelona AVANTPROJECTE PER A LA RENOVACIÓ DE LES AVINGUDES CASTIÈRO I PAS D'ARRÓ DE VIELHA Promotor: AJUNTAMENT DE VIELHA Equip redactor: AIM3 Enginyeria, SLP Esteve Riba

Más detalles

AVANÇ DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI) DES PANTALEU ANDRATX

AVANÇ DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI) DES PANTALEU ANDRATX AJUNTAMENT D ANDRATX AVANÇ DEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR (PERI) DES PANTALEU ANDRATX ÍNDEX Documentació escrita 1. Antecedents i objecte del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) 2. Situació actual

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES, EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 15b CEMENTIRI. DOCUMENT COMPRENSIU

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES, EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 15b CEMENTIRI. DOCUMENT COMPRENSIU Ajuntament de Sant Fruitós de Bages MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D ORDENACIÓ DE SANT FRUITÓS DE BAGES, EN L ÀMBIT DE LA UNITAT D ACTUACIÓ 15b CEMENTIRI. DOCUMENT COMPRENSIU Octubre 2016 MODIFICACIÓ

Más detalles

Acords del Consell d Administració

Acords del Consell d Administració Nota de premsa PÀG 1/2 29 de març de 2017 Acords del Consell d Administració El Port de Barcelona proposa la modificació del Pla Especial de la Nova Bocana per guanyar 14.000 m2 addicionals d espai públic

Más detalles

de 4 d abril de 2012, sobre acords de la Comissió Territorial d Urbanisme de

de 4 d abril de 2012, sobre acords de la Comissió Territorial d Urbanisme de 20533 EDICTE de 4 d abril de 2012, sobre acords de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referents al municipi de la Selva del Camp. La Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona, en les

Más detalles

Modificació Puntual de les NNSS. Usos en el casc antic i en l edifici de la biblioteca

Modificació Puntual de les NNSS. Usos en el casc antic i en l edifici de la biblioteca Modificació Puntual de les NNSS Usos en el casc antic i en l edifici de la biblioteca Montagut i Oix La Garrotxa Aprovació provisional Exp 175 Gener 2016 Marc Torra i Ferrer, arquitecte T. 972 26 50 27

Más detalles

DOCUMENT CG 8/6 2008

DOCUMENT CG 8/6 2008 PROPOSTA D ACORD DEL CG PER A INFORMAR FAVORABLEMENT LA CESSIÓ GRATUÏTA, A FAVOR DE LA UPC, D UNA FINCA UBICADA A TERRASSA. Acord núm. 86/2008 del Consell de Govern pel qual i en virtut del que preveu

Más detalles

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMO DE SANT CELONI A L ÀMBIT DE L IES BAIX MONTSENY SANT CELONI (VALLÉS ORIENTAL), BARCELONA

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMO DE SANT CELONI A L ÀMBIT DE L IES BAIX MONTSENY SANT CELONI (VALLÉS ORIENTAL), BARCELONA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGMO DE SANT CELONI A L ÀMBIT DE L IES BAIX MONTSENY SANT CELONI (VALLÉS ORIENTAL), BARCELONA APROVACIÓ INICIAL JULIOL 2015 INDEX: La present modificació es composa dels següents

Más detalles

Ajuntament de Pollença C/ Calvari, Pollença

Ajuntament de Pollença C/ Calvari, Pollença Ajuntament de Pollença C/ Calvari, 2 07460 Pollença Assumpte: Informe parades transport públic regular Port de Pollença L Ajuntament de Pollença està realitzant una reordenació de la seva xarxa viària

Más detalles

CU: 13 Expedient:2016 / / N

CU: 13 Expedient:2016 / / N CU: 13 Expedient:2016 / 060699 / N La Comissió Territorial d'urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió de 9 de març de 2017, ha adoptat, a reserva de la redacció que resulti de l aprovació de l acta,

Más detalles