CONEIXEMENTS PREVIS: Estadística. Es recomana haver cursat Planificació i Mitjans Publicitaris 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONEIXEMENTS PREVIS: Estadística. Es recomana haver cursat Planificació i Mitjans Publicitaris 1."

Transcripción

1 CÓDIGO ASIGNATURA Pág 1 de 1 ASSIGNATURA: Planificació i Mitjans Publicitaris 2 ESTUDIS: Pub RP CODI: PMP2 TIPUS: Troncal CURS: 3 SEMESTRE: 2Q CRÈDITS (horas/setmana): 5 crèdits CRÈDITS ECTS: 4 crèdits PROFESSORS: Jordi Botey López i Lluís Jornet Jovés IDIOMA: Català PREREQUISITS: No n hi ha CONEIXEMENTS PREVIS: Estadística. Es recomana haver cursat Planificació i Mitjans Publicitaris 1. ASSIGNATURES QUE S HAN DE CURSAR SIMULTANIAMENT: No n hi ha DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA: Complement i continuació de l assignatura impartida al primer quadrimestre, l objectiu de Planificació i Mitjans Publicitaris 2 és aportar als alumnes els conceptes bàsics sobre els principals estudis i eines d investigació de mitjans i introduir-los en el coneixement teòric i la utilització pràctica de la terminologia emprada en la planificació. També es treballa sobre les principals eines informàtiques d ajuda a la planificació. OBJECTIUS DE L ASSIGNATURA: 1/ Obtenir els coneixements teòrics i pràctics necessaris sobre els principals estudis i eines d investigació de mitjans. 2/ Conèixer i comprendre la terminologia emprada en planificació de mitjans, tant teòricament com pràctica. 3/ Conèixer les aplicacions informàtiques bàsiques emprades en planificació de mitjans. CONTINGUTS: I.- ELS SUBJECTS PUBLICITARIS I OBJECTIUS DE MITJANS. L anunciant. L agència: les funcions del departament de mitjans (planificació, execució, control i facturació). L exclusivista. La distribuïdora. Les agències de mitjans i les centrals de compres. L ordre de compra. La facturació. Els descomptes d agència i el rappel. L extratipus. Fases d una campanya. El briefing de mitjans. Conceptes essencials en la formulació dels objectius de mitjans.objectius d empresa, de màrqueting, de publicitat i de mitjans. Target Group, cobertura, freqüència i continuïtat. Estratègia de mitjans. II.- LA INVESTIGACIÓ DE MITJANS. Objectius de la investigació de mitjans. Tipus d estudis de mitjans. Instruments de mesura en la investigació de mitjans. Utilitats dels estudis de mitjans. Biaxos possibles als qüestionaris. Organismes d ajut a la planificació de mitjans. Evolució de las inversions publicitàries en els mitjans. L Estudi INFOADEX: anàlisi 1

2 CÓDIGO ASIGNATURA Pág 2 de 2 dels sectors. L OJD. L OJD www. L EGM (AIMC). Problemàtica en els estudis de mitjans impressos (l AIR). SOFRES AM/ Infosys. Audiència del mitjà exterior: l estudi GEOMEX.Tarifes i condicions (Mecos). La Guía de Mitjans. III.- TERMINOLOGIA BÀSICA DE PLANIFICACIÓ DE MITJANS. Penetració de mitjans. Ratis de medició: Audiències bruta, neta, útil i afegida. Cobertura bruta o nombre d impactes. OTS i OTH. Rating Point. GRPs. GRPs en base geogràfica diferent. GRPs d espots amb diferent durada. Perfil d audiència. Índex de saturació publicitària. Coeficient d afinitat. Ratis de rendibilitat: CPM i CGRPs. Exemples pràctics. IV.- ÀREES DE CONSIDERACIÓ EN LA PLANIFICACIÓ DE MITJANS. Caràcter, atmosfera, cobertura, cost i posicionament. Escoles en la planificació de mitjans. Creativitat en la planificació de mitjans. V.- PROGRAMES INFORMÀTICS EN LA PLANIFICACIÓ DE MITJANS. Tom Micro. Galileo. Descripció, demos i exemples pràctics. VI.- TIPUS DE PLANIFICACIONS DE MITJANS. Campanyes contínues i discontínues. Desenvolupament temporal de la pressió dels GRPs. La fase Burst. Pressió de GRPs segons necesitats de màrqueting, comunicació i mitjans. Campanyes monomèdia i multimèdia. El Quality Rating Point (QRP). VII.- PLANIFICACIONS EN CAMPANYES ESPECÍFIQUES. Productes de llençament. Les planificacions per a Test markets. Campanyes de propaganda política i en processos electorals. Del brífing al pla de mitjans: fases principals. VIII.- ESTUDIS SOBRE L EFECTIVITAT PUBLICITÀRIA. Com es mesura l efectivitat publicitària. La corba d Ebbinghaus. Els teoremes d Strong (1912) i Adams(1916). El Harvard Study of Repetition. Els estudis de Zielske i Pomerence. La funció d atenció de Morgenszten. El Coeficient Beta. Teoria de les tres exposicions de Krugman. METODOLOGIA: Les sesions de la assignatura s imparteixen en classes magistrals, però es complementen amb exercicis pràctics, realitzats a l aula i fora de classe. Per a la realització d aquests treballs es donen a classe una sèrie de documents annexos sobre audiències dels diferents mitjans, tirades i difusions dels mitjans impresos, perfils de la població, dades estadístiques, etc. a partir de les quals el professor sol.licita la pràctica corresponent. 2

3 CÓDIGO ASIGNATURA Pág 3 de 3 AVALUACIÓ A. Exàmens D. Treballs realitzats fora de classe J. Participació a classe Sobre el total de l assignatura, els treballs i/o proves realitzats a/o fora de classe representaran el 20% de la nota final. L altre 80% s obtindrà per la qualificació de l examen final. Aquest constarà de dues parts, una primera teòrico pràctica (80% de la nota del examen) i una segona totalment pràctica (20% de la nota del examen); la qualificació promig, degudament ponderada, donarà com a resultat la nota final; s hauran d aprovar ambdues parts per poder fer el promig. CRITERIS D AVALUACIÓ DE RESULTATS: Objetiu 1: L estudiant ha de demostrar els coneixements teòrics i pràctics bàsics [a] Objetivo 2: L estudiant ha de poder avaluar diferents paràmetres de plans de mitjans [a] [d] Objetivo 3: L estudiant ha de demostrar els coneixements teòrics i pràctics bàsics [a] [d] BIBLIOGRAFIA BÀSICA: - AGUADO GUADALUPE, G. La OJD y el control de la difusión de prensa en España, Barcelona. Ariel Comunicación ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES. Guía Básica de Medios. Glosario de términos habituales en planificación compra y evaluación de campañas publicitarias. Madrid Elaborado por la Comisión de Medios de la AEA. - GONZÁLEZ LOBO, Mª A. - CARRERO LÓPEZ, E. Manual de planificación de medios. Madrid. Editorial ESIC (última edición disponible) - JAUSET, J. A. La investigación de las audiencias en televisión. Barcelona. Paidos PERLADO LAMO DE ESPINOSA, M. Planificación de Medios de comunicación de masas. Madrid. McGraw Hill, 2006 BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 3

4 CÓDIGO ASIGNATURA Pág 4 de 4 - CALLEJO, J. Investigar las audiencias: un análisis cualitativo. Barcelona. Paidós (Colección Papeles de comunicación) - PÉREZ-LATRE, F.J. Planificación y gestión de medios publicitarios. Barcelona. Ariel, 2000 Consulta de dades de les següents pàgines web: ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM): INFOADEX (Control d inversions en publicitat): INFORMACIÓN Y CONTROL DE PUBLICACIONES (OJD) : SOFRES AUDIENCIA DE MEDIOS RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA. PREPARAT PER: Jordi Botey López y Lluís Jornet Jovés. DATA DARRERA REVISIÓ: Juliol

5 CÓDIGO ASIGNATURA Pág 5 de 5 ASIGNATURA: Planificación y Medios publicitarios 2 ESTUDIOS: CÓDIGO: TIPO: CURSO: SEMESTRE: CRÉDITOS (horas/semana): CRÉDITOS ECTS: PROFESOR: Jordi Botey López y Lluís Jornet Jovés IDIOMA: Catalán PREREQUISITOS: CONOCIMIENTOS PREVIOS: Estadística. Se recomienda haber cursado Planificación y Medios Publicitarios 1. ASIGNATURAS QUE SE HAN DE CURSAR SIMULTANEAMENTE: DESCRIPCIÓN ASIGNATURA: Como complemento y continuación de la asignatura impartida en el 1er. Cuatrimestre, Planificación y Medios Publicitarios 2 pretende aportar a los estudiantes los conceptos básicos sobre los principales estudios y herramientas de investigación de medios así como introducirles en el conocimiento teórico y la utilización práctica de la terminología empleada en planificación. También se trabaja sobre las aplicaciones informáticas básicas de ayuda a la planificación de medios. OBJETIVOS ASIGNATURA: 1/ Obtener los conocimientos teóricos y prácticos necesarios sobre los principales estudios y herramientas de investigación de medios. 2/ Conocer y comprender la terminología empleada en planificación de medios, tanto teórica como prácticamente. 3/ Conocer las aplicaciones informáticas básicas empleada en planificación de medios. CONTENIDOS: I.- LOS SUJETOS PUBLICITARIOS Y OBJETIVOS DE MEDIOS. El anunciante. La agencia: las funciones del departamento de medios (planificación, ejecución, control y facturación). El exclusivista. La distribuidora. Las agencias de medios y las centrales de compras. La orden de compra. La facturación. Los descuentos de agencia y el rappel. Los extratipos. Fases de una campaña. El briefing de medios. Conceptos esenciales en la formulación de los objetivos de medios. Objetivos de empresa, de marketing, de publicidad y de medios. Target group, cobertura, frecuencia y continuidad. La estrategia de medios. II.- LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS. Objetivos de la investigación de medios. Tipos de estudios de medios. Aspectos específicos de la investigación en medios convencionales y no convencionales. Utilidades de la investigación de medios. Sesgos posibles en los cuestionarios. Organismos de ayuda en planificación de medios. Evolución de las 5

6 CÓDIGO ASIGNATURA Pág 6 de 6 inversiones publicitarias: Infoadex. La difusión en medios impresos: OJD. La difusión en medios digitales: OJD www. Los estudios de audiencias: el EGM. La audimetría en TV: SOFRES AM / Infosys. Audiencias del medio exterior: Geomex. Tarifas y condiciones: Mecos. La Guia de Medios. III.- TERMINOLOGIA BÁSICA DE PLANIFICACIÓN DE MEDIOS. Penetración de medios. Ratios de medición: Audiencias bruta, neta, útil y añadida. Cobertura bruta o número de impactos. OTS y OTH. Rating Point. GRPs. GRPs en base geográfica distinta. GRPs de espots de distinta duración. Perfil de audiencia. Indice de saturación publicitaria. Coeficiente de afinidat. Ratios de rentabilidad: CPM, CPR y CGRPs. Casos prácticos. IV.- ÁREAS DE CONSIDERACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE MEDIOS. Carácter, atmósfera, cobertura, coste y posicionamiento. Escuelas en la planificación de medios. Creatividad en la planificación de medios. V.- PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN PLANIFICACIÓN DE MEDIOS. Tom Micro. Galileo. Descripción, demos y ejemplos prácticos. VI.- TIPOS DE PLANIFICACIONES DE MEDIOS. Campañas contínuas y discontínuas. Desarrollo temporal de la presión de los GRPs. La fase burst. Presión de GRPs según las necesidades de marketing, comunicación y medios. Campañas monomedia y multimedia. El Quality Rating Point (QRP). VII.- PLANIFICACIÓN EN CAMPAÑAS ESPECÍFICAS. Productos de lanzamiento. Las planificaciones en Test markets. Campañas de propaganda política y en procesos electorales. Del briefing al plan de medios: fases principales. VIII.- ESTUDIOS SOBRE LA EFECTIVIDAD PUBLICITARIA. Cómo se mide la efectividad publicitaria. La curva de Ebbinghaus. Los teoremas de Strong (1912) y Adams (1916). El Harvard Study of Repetition. Los estudios de Zielske y Pomerence. La función de atención de Morgenszten. El coeficiente Beta. Teoría de las tres exposiciones de Krugman. METODOLOGÍA: Las sesiones de la asignatura se imparten en clases magistrales, pero se complementan con ejercicios prácticos, realizados tanto en el aula como fuera de clase. Para la realización de estos trabajos se entregan en clase una serie de documentos anexos sobre audiencias de los distintos medios, tiradas y difusiones de los medios impresos, perfiles de la población, datos estadísticos, etc. a partir de los cuales el profesor solicita la práctica correspondiente. EVALUACIÓN: A. Exámenes D. Trabajos realizados fuera de clase J. Participación en clase Sobre el total de la asignatura, el examen representa el 80% del criterio de puntuación, siendo los trabajos y la participación (20%) los criterios que acaban de determinar la nota final de la asignatura. 6

7 CÓDIGO ASIGNATURA Pág 7 de 7 El examen consta dos partes, una primera teórico práctica (80%), y una segunda totalmente práctica (20%); la calificación promediada de las dos partes da la nota del examen; es necesario aprobar ambas para superar el curso. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Objetivo 1: El estudiante debe demostrar los conocimientos teóricos y prácticos básicos [a] Objetivo 2: El estudiante debe poder evaluar distintos parámetros de planes de medios [a] [d] Objetivo 3: El estudiante debe poder demostrar los conocimientos teóricos y prácticos básicos [a] [d] BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: - AGUADO GUADALUPE, G. La OJD y el control de la difusión de prensa en España, Barcelona. Ariel Comunicación ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTES. Guía Básica de Medios. Glosario de términos habituales en planificación compra y evaluación de campañas publicitarias. Madrid Elaborado por la Comisión de Medios de la AEA. - GONZÁLEZ LOBO, Mª A. - CARRERO LÓPEZ, E. Manual de planificación de medios. Madrid. Editorial ESIC (última edición disponible) - JAUSET, J. A. La investigación de las audiencias en televisión. Barcelona. Paidos PERLADO LAMO DE ESPINOSA, M. Planificación de Medios de comunicación de masas. Madrid. McGraw Hill, 2006 BIBLIOGRAFÍA y/o MATERIAL COMPLEMENTARIO: - CALLEJO, J. Investigar las audiencias: un análisis cualitativo. Barcelona. Paidós (Colección Papeles de comunicación) - PÉREZ-LATRE, F.J. Planificación y gestión de medios publicitarios. Barcelona. Ariel, 2000 Consulta de datos de las siguientes páginas web: 7

8 CÓDIGO ASIGNATURA Pág 8 de 8 ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS (EGM): INFOADEX (Control d inversions en publicitat): INFORMACIÓN Y CONTRL DE PUBLICACIONES (OJD) : SOFRES AUDIENCIA DE MEDIOS RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA. PREPARADO POR: Jordi Botey López y Lluís Jornet Jovés. FECHA DE LA ÚLTIMA REVISIÓN: Julio

ASSIGNATURES QUE S HAN DE CURSAR SIMULTANIAMENT: No n hi ha

ASSIGNATURES QUE S HAN DE CURSAR SIMULTANIAMENT: No n hi ha CÓDIGO ASIGNATURA Pág 1 de 1 ASSIGNATURA: Planificació i Mitjans publicitaris 1 ESTUDIS: Pub RP Codi: PMP1 TIPUS: Troncal CURS: 3 SEMESTRE: 1Q CRÈDITS (hores/setmana): 5 crèdits CRÈDITS ECTS: 4 crèdits

Más detalles

Syllabus Asignatura Investigación de Audiencias y Planificación de Medios. Grado de Publicidad y Relaciones Públicas GRPUB

Syllabus Asignatura Investigación de Audiencias y Planificación de Medios. Grado de Publicidad y Relaciones Públicas GRPUB Syllabus Asignatura Investigación de Audiencias y Planificación de Medios Grado de Publicidad y Relaciones Públicas GRPUB Curso 2012 /2013 Profesor/es José Enrique Glez.-Quijano (Madrid) Belén Ávila Rodriguez

Más detalles

DE PUBLICIDAD Y RR PP

DE PUBLICIDAD Y RR PP UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA.............................................................. DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y RR PP www.ucjc.edu TITULACIÓN: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS ASIGNATURA: Análisis

Más detalles

PER124 Investigación de Audiencias

PER124 Investigación de Audiencias PER124 Investigación de Audiencias Asignatura: PER124 Investigación de Audiencias Carácter: Obligatoria Idioma: Español Modalidad: Presencial Créditos: 6 Curso: 2º Semestre:1º Grupo: 2PU, 2PUBMAK y 3PE

Más detalles

PUB117 Planificación de Medios

PUB117 Planificación de Medios PUB117 Planificación de Medios Asignatura: PUB117 Planificación de Medios Carácter: Obligatoria Idioma: Castellano Modalidad: Presencial Créditos: 6 Curso: 3º Semestre: 1º Grupo: 3PURRPP Profesores/Equipo

Más detalles

Comptabilitat de Costos

Comptabilitat de Costos Comptabilitat de Costos 2013/2014 Codi: 102374 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OB 2 2 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Pere Nicolás

Más detalles

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0

Titulació Tipus Curs Semestre. 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Recerca de Mercats i del Consumidor 2015/2016 Codi: 103150 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501935 Publicitat i Relacions Públiques OT 4 0 Professor de contacte Nom: Elaine Aparecida Lopes Da

Más detalles

3er CURSO AIMC-AEDEMO INVESTIGACIÓN Y MARKETING DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3er CURSO AIMC-AEDEMO INVESTIGACIÓN Y MARKETING DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3er CURSO AIMC-AEDEMO INVESTIGACIÓN Y MARKETING DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRESENTACIÓN DEL CURSO Estructura del mercado de medios Agencia de medios, anunciantes, medios. Grupos de medios. Relación

Más detalles

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Curso 2009-2010

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Curso 2009-2010 PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS Curso 2009-2010 ASIGNATURA: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MEDIOS Y DE AUDIENCIAS. Código de la materia: 204011403 PROFESORA: CARMEN LÓPEZ DE AGUILETA CLEMENTE

Más detalles

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros

240EO314 - Mercados e Instrumentos Financieros Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 732 - OE - Departamento de Organización de Empresas

Más detalles

Máster en Dirección de Publicidad Integrada MDP014 PLANIFICACIÓN DE MEDIOS INTEGRADA

Máster en Dirección de Publicidad Integrada MDP014 PLANIFICACIÓN DE MEDIOS INTEGRADA Máster en Dirección de Publicidad Integrada MDP014 PLANIFICACIÓN DE MEDIOS INTEGRADA Asignatura: Planificación de medios integrada Titulación: Máster en Dirección de Publicidad Integrada TBWA Créditos:

Más detalles

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico

Diseño Gráfico, Diseño Moda, Diseño de Interiores. Tecnología Aplicada al Diseño. www.easdo.es/moodle. Lugar despacho nº Día Horas. Correo electrónico GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs / Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 Codi / Código Nom de l assignatura / Nombre de la asignatura Crèdits ECTS RETOQUE DIGITAL Y PROCESOS FINALES Créditos

Más detalles

Assignatura. Curs: Màrqueting Turístic

Assignatura. Curs: Màrqueting Turístic Marqueting Turístic Descriptor BOE Codi 2811 Tipus (Trc/Obl/Opt/Llc) Curs Crèdits Teòrics Crèdits Pràctics Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Miguel Trias Vilar Ed. Jovellanos DB 023 971.17.13.97

Más detalles

Máster Universitario en Gestión de Negocios Audiovisuales MGN012 GESTIÓN COMERCIAL DE NEGOCIOS AUDIOVISUALES

Máster Universitario en Gestión de Negocios Audiovisuales MGN012 GESTIÓN COMERCIAL DE NEGOCIOS AUDIOVISUALES Máster Universitario en Gestión de Negocios Audiovisuales MGN012 GESTIÓN COMERCIAL DE NEGOCIOS AUDIOVISUALES Asignatura: Gestión Comercial de Negocios Audiovisuales Titulación: Máster Universitario en

Más detalles

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal

INSTRUMENTO PRINCIPAL (Ins. Orquesta sinfónica) Curs Curso 2014/15. Instrumentos de la orquesta sinfónica. Arco, viento-madera y viento-metal GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

MF2188_3 Organización y Control del Plan de Medios de Comunicación

MF2188_3 Organización y Control del Plan de Medios de Comunicación MF2188_3 Organización y Control del Plan de Medios de Comunicación Titulación certificada por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL MF2188_3 Organización y Control del Plan de Medios de Comunicación MF2188_3 Organización

Más detalles

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN. 1. Datos descriptivos de la asignatura

PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN. 1. Datos descriptivos de la asignatura PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 1. Datos descriptivos de la asignatura Nombre de la asignatura: Publicidad y Comunicación Área: Marketing e Investigación de Mercados Perfil: Área

Más detalles

EMPRESA AUDIOVISUAL. Grado en Comunicación Audiovisual Universidad de Alcalá. Curso Académico 2014/2015 1 er Curso 2º Cuatrimestre

EMPRESA AUDIOVISUAL. Grado en Comunicación Audiovisual Universidad de Alcalá. Curso Académico 2014/2015 1 er Curso 2º Cuatrimestre EMPRESA AUDIOVISUAL Grado en Comunicación Audiovisual Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 1 er Curso 2º Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Empresa Audiovisual Código: 641006

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 MARKETING Y COMUNICACIÓN. Curs Curso. Gestión del Diseño de Ilustración Aplicado

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 MARKETING Y COMUNICACIÓN. Curs Curso. Gestión del Diseño de Ilustración Aplicado GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

TÈCNIQUES ESPECIFIQUES D INTERVENCIÓ CODI : 23882

TÈCNIQUES ESPECIFIQUES D INTERVENCIÓ CODI : 23882 TÈCNIQUES ESPECIFIQUES D INTERVENCIÓ CODI : 23882 Àrea de : Psicologia Evolutiva Departament de : Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l Educació Professora: Eulàlia Noguera (Teoria i Pràctiques) OBJECTIUS

Más detalles

CURS ACADÈMIC 2006-2007. ASSIGNATURA Psicofisiología 1925

CURS ACADÈMIC 2006-2007. ASSIGNATURA Psicofisiología 1925 CURS ACADÈMIC 2006-2007 ASSIGNATURA CODI Psicofisiología 1925 PROFESSOR RESPONSABLE DE L ASSIGNATURA Nom i Llinatges Rubén Miranda García Despatx: 11 Edificio Beatriu de Pinos Correu electrònic: ruben.miranda@uib.es

Más detalles

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas

Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Curso 2009/ 10 Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas Optativa Programa de la Asignatura: PUBLICIDAD Y PROMOCION CÓDIGO 14499 Departamento

Más detalles

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA TELEDETECCIÓN AÉREA Y ESPACIAL GRAU DE GEOGRAFIA I MEDI AMBIENT UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1.- FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l assignatura Coordinació 2.- RESUM Codi: 33806 Nom: Teledetección aérea y espacial

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016. Taller de presentación y comunicación del proyecto. Curs Curso. Proyecto de diseño de producto GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015/2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat

820462 - MTEM - Tecnologia de Fabricació per Mecanitzat Unitat responsable: 820 - EUETIB - Escola Universitària d'enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona Unitat que imparteix: 712 - EM - Departament d'enginyeria Mecànica Curs: Titulació: 2015 GRAU EN ENGINYERIA

Más detalles

ASIGNATURA: COMUNICACIÓN COMERCIAL CÓDIGO: 1301038 PROGRAMA 2002/2003

ASIGNATURA: COMUNICACIÓN COMERCIAL CÓDIGO: 1301038 PROGRAMA 2002/2003 ASIGNATURA: COMUNICACIÓN COMERCIAL CÓDIGO: 1301038 PROGRAMA 2002/2003 TITULACIÓN: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES PLAN DE ESTUDIOS: BOE, 16/04/1993 CURSO: tercero CUATRIMESTRE: segundo CARÁCTER:

Más detalles

Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa, lliure configuració) Obligatoria

Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa, lliure configuració) Obligatoria Curs Acadèmic 2006-2007 Codi i nom de l assignatura 2619-Derecho Mercantil Número de crèdits teòrics i pràctics 6 Créditos (4 teóricos + 2 prácticos) Tipus d assignatura (troncal, obligatòria, optativa,

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Curso 2012-2013

GUÍA DOCENTE DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Curso 2012-2013 GUÍA DOCENTE DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Curso 2012-2013 Madrid, 25 de Julio 2012 1 TITULACIÓN: GRADO MARKETING GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: MARKETING Y DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Coordinador:

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico 2012-2013 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA. Curso académico 2012-2013 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA PROGRAMA DE LA ASIGNATURA Curso académico 2012-2013 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA Código Créditos ECTS 6 Denominación Estrategia Publicitaria Titulación/es ADE (2 grupos) Centro Facultad

Más detalles

PUB103 Estructuras de la Publicidad

PUB103 Estructuras de la Publicidad PUB103 Estructuras de la Publicidad Asignatura: PUB103 Estructuras de la Publicidad Carácter: Obligatoria Idioma: Castellano Modalidad: Presencial Créditos: 6 Curso: 1º Semestre: 1º Grupo: 1PU y 1PUBMAK

Más detalles

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos

240633 - Herramientas para la Planificación y Gestión de Proyectos Unidad responsable: Unidad que imparte: Curso: Titulación: Créditos ECTS: 2015 240 - ETSEIB - Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona 736 - PE - Departamento de Proyectos en la Ingeniería

Más detalles

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. PLANIFICACION de MEDIOS TRADICIONALES

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN. PLANIFICACION de MEDIOS TRADICIONALES UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CARRERA: LICENCIATURA EN PUBLICIDAD ASIGNATURA: PLANIFICACION de MEDIOS TRADICIONALES CURSO: 3er. Año AÑO LECTIVO

Más detalles

Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib. es

Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib. es Nom assignatura FINANZAS Codi 2823 Tipus (Trc/Obl/Opt/Llc) Curs 3º Crèdits Teòrics Crèdits Pràctics Descriptor BOE Professor(s) Edifici/Despatx Telèfon e-mail Margalida Alemany DB015 971.17.13.36 marga.alemany@uib.

Más detalles

Facultad de Derecho MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Facultad de Derecho MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Facultad de Derecho MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Curso Académico 2011-2012 Versión 2.0-15012010 Asignatura: Gestión

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Introducción a la Tecnología Digital Aplicada. Curs Curso GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

CÓMO INTERPRETARLOS Y RELACIONARLOS

CÓMO INTERPRETARLOS Y RELACIONARLOS Variables de análisis... Tema 9 Apartado 9.5 página 1 9.5 Variables de análisis de planificación de medios CÓMO INTERPRETARLOS Y RELACIONARLOS Las variables que debemos tener en cuenta incluyen GRPs, OTS,

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL GRAU EN PSICOLOGIA (CURS 2009-2010) Informe de seguimiento del Grado en Psicología (Curso 2009-2010) Departament de Psicologia Barcelona, abril 2011 PRESENTACIÓ DE LA TITULACIÓ

Más detalles

Syllabus Asignatura: Fundamentos de la Publicidad. Grado de Publicidad y Relaciones Públicas GRPUB + TSMK

Syllabus Asignatura: Fundamentos de la Publicidad. Grado de Publicidad y Relaciones Públicas GRPUB + TSMK Syllabus Asignatura: Fundamentos de la Publicidad Grado de Publicidad y Relaciones Públicas GRPUB + TSMK Curso 2012/2013 Profesor/es Francisco Moreno Rey (Madrid) Belem Romero Barciela (Madrid) Periodo

Más detalles

Máster en Dirección de Publicidad Integrada MDP003 TARGET, PUNTOS DE CONTACTO Y GESTIÓN DE MEDIOS POEM

Máster en Dirección de Publicidad Integrada MDP003 TARGET, PUNTOS DE CONTACTO Y GESTIÓN DE MEDIOS POEM Máster en Dirección de Publicidad Integrada MDP003 TARGET, PUNTOS DE CONTACTO Y GESTIÓN DE MEDIOS POEM Asignatura: TARGET, PUNTOS DE CONTACTO Y GESTIÓN DE MEDIOS POEM Titulación: Máster en Dirección de

Más detalles

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 2014/2015 Codi: 101031 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic:

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CARRERA: LICENCIATURA EN PUBLICIDAD ASIGNATURA: PLANIFICACION de MEDIOS CÁTEDRA: Profesora Titular: Lic. Noemí Corbo Profesora Adjunta

Más detalles

ESCUELA UNIVERSITARIA DE EMPRESAS Y TURISMO. Grado en TURISMO

ESCUELA UNIVERSITARIA DE EMPRESAS Y TURISMO. Grado en TURISMO ESCUELA UNIVERSITARIA DE EMPRESAS Y TURISMO Grado en TURISMO GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: DIRECCIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Curso Académico 2012-2013 Fecha:10/05/2012 Asignatura: DIRECCIÓN EMPRESAS TURÍSTICAS

Más detalles

Documentación y Publicidad/ Relaciones Públicas

Documentación y Publicidad/ Relaciones Públicas Qué aporta la Documentación a la Publicidad y a las? En el campo de la planificación de campañas, el conocimiento de la difusión/audiencia de los medios En el campo de la creatividad, ideas y/o materiales

Más detalles

Aurora CASES DE URRUTIA SOPORTES PUBLICITARIOS ONLINE Y OFFLINE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PLANIFICACIÓN DE MEDIOS

Aurora CASES DE URRUTIA SOPORTES PUBLICITARIOS ONLINE Y OFFLINE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PLANIFICACIÓN DE MEDIOS Aurora CASES DE URRUTIA SOPORTES PUBLICITARIOS ONLINE Y OFFLINE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PLANIFICACIÓN DE MEDIOS Trabajo de Fin de Carrera Dirigido por David Andreu Domingo Universitat Abat Oliba CEU

Más detalles

Con ello se trata de satisfacer necesidades propias para el correcto funcionamiento de la Administración.

Con ello se trata de satisfacer necesidades propias para el correcto funcionamiento de la Administración. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONCURSO CONTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN PRENSA, RADIO, TELEVISIÓN Y PUBLICIDAD EXTERIOR (EXP. SE/04/11) 1.- Objeto

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA

ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE PRODUCTOS, MERCADOS Y MEDIOS PUBLICITARIOS 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad:

Más detalles

ESTRUCTURA Y EMPRESA DE LA PUBLICIDAD. DESCRIPTOR

ESTRUCTURA Y EMPRESA DE LA PUBLICIDAD. DESCRIPTOR ESTRUCTURA Y EMPRESA DE LA PUBLICIDAD. DESCRIPTOR La asignatura Estructura y Empresa de Publicidad es una disciplina académica de carácter teórico práctico, que tiene por objeto explicar la naturaleza

Más detalles

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014 ASIGNATURA: FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1. Curso 2013-2014 Datos de la asignatura: Código 102709 FUNDAMENTOS EN FISIOTERAPIA 1 Materia FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA Curso 2013-14,C1,S1 Idioma Créditos Créditos

Más detalles

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 2013/2014 Codi: 101031 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic:

Más detalles

Facultad de Educación. Grado en Maestro en Educación Primaria

Facultad de Educación. Grado en Maestro en Educación Primaria Grado en. Asignatura:Introducción a la Economía de la Educación LOGO FACULTAD/ ESCUELA Facultad de Educación Grado en Maestro en Educación Primaria GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Introducción a la Economía

Más detalles

Promoción y Publicidad (L.A.D.E.)

Promoción y Publicidad (L.A.D.E.) Promoción y Publicidad (L.A.D.E.) Óscar Rodrigo González López. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Dirección de Empresas y Sociología. ASIGNATURA: PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Titulación:

Más detalles

VIGENCIA : ENERO 2006

VIGENCIA : ENERO 2006 ASIGNATURA : ESTRATEGIA DE MEDIOS CODIGO : ART 225 CREDITOS : TRES (3) CUATRIMESTRE : NOVENO PRERREQUISITO : ART 185 VIGENCIA : ENERO 2006 PRESENTACIÓN: ESTRATEGIA DE MEDIOS trata sobre el conjunto de

Más detalles

CREDITOS : TRES (3) VIGENCIA : ENERO 2006 PRESENTACION:

CREDITOS : TRES (3) VIGENCIA : ENERO 2006 PRESENTACION: ASIGNATURA : PUBLICIDAD I CODIGO : ART 161 CREDITOS : TRES (3) CUATRIMESTRE : SEXTO PRERREQUISITO : NINGUNO VIGENCIA : ENERO 2006 PRESENTACION: La Publicidad, como forma de comunicación, tiene como fin

Más detalles

Syllabus Asignatura : Comunicación publicitaria

Syllabus Asignatura : Comunicación publicitaria Syllabus Asignatura : Master Universitario en Gestión comercial y Master en Dirección de marketing Curso 2013/2014 Profesor/es: Periodo de impartición: Tipo: Idioma en el que se imparte: 2º semestre OB

Más detalles

Syllabus Asignatura: Planificación y Gestión de la Publicidad. Titulación Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial TSDMC

Syllabus Asignatura: Planificación y Gestión de la Publicidad. Titulación Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial TSDMC Syllabus Asignatura: Planificación y Gestión de la Publicidad Titulación Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial TSDMC Curso 2012 / 2013 Profesor/es Pérez (Madrid) Periodo de impartición

Más detalles

CODI NOM DE L ASSIGNATURA 2708-Administració d Empreses i Comptabilitat total anual 9 crèdits

CODI NOM DE L ASSIGNATURA 2708-Administració d Empreses i Comptabilitat total anual 9 crèdits ANY ACADÈMIC 2011-2012 CODI NOM DE L ASSIGNATURA 2708-Administració d Empreses i Comptabilitat total anual 9 crèdits PROFESSORAT - RESPONSABLES: Yolanda Bauzá de Vez, Antoni Serra Serra, Oscar Chacón González

Más detalles

Modelo de Guía Docente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Administración y Dirección de Empresas

Modelo de Guía Docente. Facultad Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Administración y Dirección de Empresas Modelo de Guía Docente Facultad Ciencias Económicas y Empresariales Grado en Administración y Dirección de Empresas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: (Dirección Comercial I: Fundamentos) Curso Académico 2013/2014

Más detalles

Facultad de Derecho MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Facultad de Derecho MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Facultad de Derecho MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: ESPECIALIDAD HIGIENE INDUSTRIAL I y II Curso Académico 2011-2012 Versión 2.0-15012010 1. Datos Descriptivos

Más detalles

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes

Año académico 2015-16. GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo. Profesorado: Eva Martin Fuentes Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO Grado en Turismo Profesorado: Eva Martin Fuentes Información general de la asignatura Denominación Carácter NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DEL DISEÑO. Curs Curso. Ciencia Aplicada al Diseño GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2014-2015 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Grado en Turismo Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Cuarto Curso Primer Cuatrimestre

Grado en Turismo Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Cuarto Curso Primer Cuatrimestre PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS y PROMOCION DE VENTAS EN EL SECTOR TURÍSTICO Grado en Turismo Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 Cuarto Curso Primer Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la

Más detalles

Guía Docente. ASIGNATURA: Empresa Publicitaria y Gestión de Cuentas 3º curso GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRPUB.

Guía Docente. ASIGNATURA: Empresa Publicitaria y Gestión de Cuentas 3º curso GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRPUB. Guía Docente : Empresa Publicitaria y Gestión de Cuentas 3º curso GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS GRPUB Curso 2014 /2015 Campus: Pozuelo (Madrid) Profesor/es: Periodo de impartición: Curso: Carácter:

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Facultad de Derecho MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Facultad de Derecho MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Facultad de Derecho MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: SEGURIDAD EN EL TRABAJO Curso Académico 2012-2013 Versión 2.0-15012010

Más detalles

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 Primer Curso Segundo Cuatrimestre

Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 Primer Curso Segundo Cuatrimestre INTRODUCCIÓN A LA BIOMETRÍA. Tablas de Mortalidad y Supervivencia Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras Universidad de Alcalá Curso Académico 2014/2015 Primer Curso Segundo Cuatrimestre

Más detalles

Guía Docente MOBILE MARKETING MASTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING

Guía Docente MOBILE MARKETING MASTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING Guía Docente MASTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING Curso 2014 /2015 Profesor/es Periodo de impartición Curso Tipo Idioma en el que se imparte: Jesús Hernández Ruiz 2º Semestre 1 0 OB Obligatoria Español Nº

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Gestión Administrativa (Curso 29-21) Departament de Dret i Ciències Polítiques Barcelona, abril

Más detalles

Syllabus Asignatura: Contabilidad de Costes GRUPO: (3º GRADEV) Programa en el que se imparte: Grado en Administración y Dirección de Empresas

Syllabus Asignatura: Contabilidad de Costes GRUPO: (3º GRADEV) Programa en el que se imparte: Grado en Administración y Dirección de Empresas Syllabus Asignatura: Contabilidad de Costes GRUPO: (3º GRADEV) Programa en el que se imparte: Grado en Administración y Dirección de Empresas Curso 2012 /2013 Profesor/es Marisol Calabor Prieto Periodo

Más detalles

Marketing de los Medios de Comunicación

Marketing de los Medios de Comunicación Marketing de los Medios de Comunicación Licenciatura en Comunicación Audiovisual Asignatura Optativa Universidad de Granada Profesor Salvador del Barrio García A226 :: 958 242347 :: dbarrio@ugr.es 1 El

Más detalles

DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA.............................................................. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL www.ucjc.edu TITULACIÓN: ASIGNATURA: ESTRUCTURA DEL SISTEMA AUDIOVISUAL

Más detalles

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA GUÍA DOCENTE PUBLICIDAD Y PIEZAS DE COMUNICACIÓN 2014-2015 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA. Título: Facultad: Departamento/Instituto: Materia: Denominación

Más detalles

CENTRO UNIVERSITARIO EUSA CENTRO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA CURSO ACADÉMICO 2012-2013

CENTRO UNIVERSITARIO EUSA CENTRO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA CURSO ACADÉMICO 2012-2013 CENTRO UNIVERSITARIO EUSA CENTRO ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA CURSO ACADÉMICO 2012-2013 TITULACIÓN: GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACCIONES PÚBLICAS 1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA Nombre: PLANIFICACIÓN

Más detalles

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL

PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL PRODUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE PUBLICIDAD AUDIOVISUAL Grado en Comunicación Audiovisual Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 4º Curso 1 er Cuatrimestre GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Producción

Más detalles

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS

GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia. Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA Grau en Fisioteràpia Profesorado: LUIS MAMBRONA GIRON MANEL DOMINGO CORCHOS Información general de la asignatura Denominación

Más detalles

Syllabus FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Syllabus FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Syllabus FUNDAMENTOS DE LA PUBLICIDAD Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Curso 2011 /2012 Profesor/es: Periodo de impartición: Tipo: Idioma en el que se imparte: Francisco Moreno Rey, Maria Belen

Más detalles

Economía Internacional

Economía Internacional Economía Internacional 2015/2016 Código: 102387 Créditos ECTS: 6 Titulación Tipo Curso Semestre 2501572 Administración y Dirección de Empresas FB 1 2 2501573 Economía FB 1 2 Contacto Nombre: Jordi Rosell

Más detalles

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Facultad de Psicología MÁSTER EN INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Facultad de Psicología MÁSTER EN INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA FACULTAD / Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Facultad de Psicología MÁSTER EN INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO Curso Académico

Más detalles

ASIGNATURA DE FORMACIÓN BÁSICA 6 CRÉDITOS ECTS "FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA

ASIGNATURA DE FORMACIÓN BÁSICA 6 CRÉDITOS ECTS FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA EMPRESA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS AÑO ACADÉMICO 2014/2015 PRIMER CURSO PRIMER CUATRIMESTRE ASIGNATURA DE FORMACIÓN BÁSICA 6 CRÉDITOS ECTS "FUNDAMENTOS

Más detalles

mediascope09 el Estudio de Calidad de los Medios de Comunicación en España 8ª edición 2009 desde 1995 Grupo Consultores www.grupoconsultores.

mediascope09 el Estudio de Calidad de los Medios de Comunicación en España 8ª edición 2009 desde 1995 Grupo Consultores www.grupoconsultores. mediascope09 el Estudio de Calidad de los Medios de Comunicación en España 8ª edición 2009 desde 1995 Grupo Consultores www.grupoconsultores.com una investigación sobre las tendencias del mercado y la

Más detalles

GUÍA DOCENTE 2013/2014

GUÍA DOCENTE 2013/2014 GUÍA DOCENTE 2013/2014 MÓDULO 5 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN ASIGNATURA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. Información básica Profesorado: D. Oscar Madurga Moreno. oscar_madurga@prevencionfremap.es Recomendaciones

Más detalles

Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual ECO104 MARKETING

Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual ECO104 MARKETING Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual ECO104 MARKETING Asignatura: ECO104 Marketing... Formación: Obligatoria... Créditos: 6.0.... Curso: segundo... Semestre: 2S... Grupo: 3CA, 4PE... Profesor:

Más detalles

Modelo de Guía Docente. Facultad de Psicología. Máster en Mediación Familiar y. Sociocomunitaria. Máster en Intervención Familiar

Modelo de Guía Docente. Facultad de Psicología. Máster en Mediación Familiar y. Sociocomunitaria. Máster en Intervención Familiar Modelo de Guía Docente Facultad de Psicología Máster en Mediación Familiar y Sociocomunitaria GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Gestión de Conflictos 315470103 Curso Académico 2013/2014 mayo 2013 V2. Aprobada

Más detalles

Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y Turismo. Grado en Contabilidad y Finanzas

Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y Turismo. Grado en Contabilidad y Finanzas Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y Turismo Grado en Contabilidad y Finanzas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Dirección Financiera Curso Académico 2011-2012 Versión 2.0-15012010 Asignatura:

Más detalles

CONTABILIDAD FINANCIERA

CONTABILIDAD FINANCIERA GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA CONTABILIDAD FINANCIERA Programa de Doble Titulación Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Licenciatura en Derecho Curso académico009-010 Código de la asignatura

Más detalles

Escuela Universitaria de Enfermería y. Fisioterapia. Master Universitario en investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la.

Escuela Universitaria de Enfermería y. Fisioterapia. Master Universitario en investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia Master Universitario en investigación, Gestión y Calidad en Cuidados para la Salud GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Gestión del proceso asistencial Curso

Más detalles

LLEU 2013/14. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres LA1(TD1108)

LLEU 2013/14. Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres LA1(TD1108) 1. Estructura Teòrics Problemes Laboratori Total Tipus Crèdits 2 0 2,5 4,5 Semestral 2. Àrees Llenguatges i Sistemes Informàtics (Dep. de Llenguatges i Sistemes Informàtics) 3. Harmonització europea Aquest

Más detalles

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010)

INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 2009-2010) INFORME DE SEGUIMENT DEL MÀSTER EN ESTUDIS HUMANÍSTICS I SOCIALS (CURS 29-21) Informe de seguimiento del Máster en Estudios Humanísticos y Sociales (Curso 29-21) Departament d Humanitats i Ciències de

Más detalles

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO

GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO GRADO EN MARKETING CURSO 2015/2016 ASIGNATURA: ESTADÍSTICA Nombre del Módulo al que pertenece la materia Métodos cuantitativos para las ciencias sociales ECTS Carácter

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN SOCIAL, FICHA DE LA ASIGNATURA. Nombre de la Asignatura

MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN SOCIAL, FICHA DE LA ASIGNATURA. Nombre de la Asignatura MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN SOCIAL, UCM FICHA DE LA ASIGNATURA Nombre de la Asignatura Código Comunicación social: métodos de investigación y estrategias de marketing 603458 Módulo Comunicología

Más detalles

Escuela de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas

Escuela de Ciencias Empresariales. Grado en Contabilidad y Finanzas Escuela de Ciencias Empresariales Grado en Contabilidad y Finanzas GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: AUDITORIA I Curso Académico 2012/2013 Fecha: 23 abril de 2012 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Código:169213103

Más detalles

ASIGNATURA: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

ASIGNATURA: ECONOMÍA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Página 1 de 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Quadrimestral Semestre/s: 1 Número de créditos ECTS:

Más detalles

COMUNICACIÓN INTEGRADA PARA EL MARKETING I

COMUNICACIÓN INTEGRADA PARA EL MARKETING I GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA COMUNICACIÓN INTEGRADA PARA EL MARKETING I MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Comunicación PROFESOR(ES) COMUNICACIÓN INTEGRADA PARA EL MARKETING I (CIMK I) 2º 2º

Más detalles

Plan Docente de Asignatura

Plan Docente de Asignatura Plan Docente de Asignatura Fundamentos de la Publicidad (22205) Titulación/estudio: Grado en Curso: 1º Trimestre: 1º Número de créditos ECTS: 6 créditos Horas dedicación estudiante: 150 horas Idioma de

Más detalles

Conocimientos previos Ninguno

Conocimientos previos Ninguno GUÍA DOCENTE TITULACIONES DE GRADO TITULACIÓN: GRADO EN MARKETING CURSO 2014/2015 ASIGNATURA: MARKETING INTERNACIONAL Nombre del Módulo o Materia al que pertenece la asignatura. Marketing aplicado ECTS

Más detalles

GESTIÓN DE LAS TIC Curso 2012-13

GESTIÓN DE LAS TIC Curso 2012-13 GESTIÓN DE LAS TIC Curso 2012-13 Dades generals de l assignatura 6 ECTS 2º Curso / 1er Semestre / Tipo OBLIGATORIA Jordi Conca Matias Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UAB Director

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1. DATOS INFORMATIVOS: MATERIA O MÓDULO: Comunicación Publicitaria CÓDIGO: 10793 CARRERA: NIVEL: Comunicación Séptimo No. CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS TEORÍA: 3 CRÉDITOS PRÁCTICA: SEMESTRE / AÑO ACADÉMICO: I Semestre

Más detalles