S U M A R I O ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Puertos del Estado Autoridad Portuaria de Vigo... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "S U M A R I O ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. Puertos del Estado Autoridad Portuaria de Vigo... 2"

Transcripción

1 LUNS 18 DE MARZO DE 2013 u Número 54 u Páx. 1 S U M A R I O ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Páx. MINISTERIO DE FOMENTO Puertos del Estado Autoridad Portuaria de Vigo... 2 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRuTuRAS Augas de Galicia Zona Hidrográfica Galicia Sur... 3 ADMINISTRACIÓN LOCAL Municipal Pontevedra... 7 A Estrada O Grove Meis Poio O Porriño Vila de Cruces Vilanova de Arousa Entidade Local Menor de Bembrive-Vigo ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Juzgados de Primera Instancia e Instrucción De Vigo Juzgados de lo Social De Pontevedra De Vigo... 46

2 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 2 ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO PUERTOS DEL ESTADO AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO A N u N C I O De conformidade co disposto nos Art e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, (BOE 285 de 27 de novembro de 1992), faise publica a NOTIFICACIÓN, AuDIENCIA, ou RESOLuCIÓN, segundo o caso, dos expedientes sancionadores que se indican, instruídos por esta Autoridade Portuaria de Vigo, ás persoas ou entidades que se citan en relación adxunta, xa que, téndose intentado a notificación no ultimo enderezo coñecido, esta non se puido practicar. Os correspondentes expedientes atópanse na oficina de Sancións desta Autoridade Portuaria de Vigo, diante do que lle asiste o dereito de alegar por escrito o que na súa defensa estime procedente, coa aportación ou proposición das probas que considere oportunas, dentro do prazo de quince (15) días hábiles, contados dende o día seguinte ao de publicación do presente Anuncio, para os expedientes sancionadores en Fase de Incoación, ou ben de Tramite de Audiencia. Pasado dito prazo sen que se fixera uso do dereito para facer alegacións, e/ou aportar ou propoñer probas, dictaranse as oportunas Resolucións. EXPEDIENTES EN FASE DE RESOLUCIÓN FIRME: Para os Expedientes devidos Firmes, as sancións deberán abonarse na Oficina de Recadación da Autoridade Portuaria de Vigo (Praza da Estrela número 2), Vigo, no prazo de 10 (DEZ) días, pasado o cal procederase a súa xestión de cobro por Vía Executiva. Esta Resolución remata a Vía Administrativa, segundo o articulo 109.a) da Lei 30/92 do 26 de Novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e, contra a mesma poderase interpor, indistintamente: Recurso Potestativo de Reposición diante do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo, de conformidade co disposto no articulo da Lei 4/99 de modificación da Lei 30/92, do R.X.A.P. e Procedemento Administrativo Común, no prazo de un (1) MES contado a partires do día seguinte ao da notificación da presente resolución. Recurso Contencioso Administrativo diante do Xulgado do Contencioso de Vigo, de conformidade co disposto no articulo 8.3 da Lei 29/98 de 13 de Xullo reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, no prazo de DOuS (2) MESES contados a partires do día seguinte ao da notificación de la presente Resolución. NROEX INFRACTOR CIF IMPORTE NOTIFICACION NOTIFICACION NOTIFICACION SANCION INCOACION AUDIENCIA RESOLUCION GONFER PAPELERIA TECNICA SL B ,00 AUSENTE REPARTO TORRADO FERNANDEZ JORGE ,00 AUSENTE REPARTO AUSENTE REPARTO DESTRUDAT SL B ,00 AUSENTE REPARTO AUSENTE REPARTO PESCA GROBA SL B ,00 AUSENTE REPARTO LOPEZ CONDE NILO ,00 AUSENTE REPARTO AUSENTE REPARTO VALPEIXE SL B ,00 AUSENTE REPARTO SAINZ LOPEZ LUIS MIGUEL ,00 AUSENTE REPARTO EUROPESCA GALLEGA SLU B ,00 AUSENTE REPARTO YAÑEZ CARRACEDO MARIA TERESA ,00 AUSENTE REPARTO VUELTA FERNANDEZ FRANCISCO ,00 AUSENTE REPARTO CAVERO RODRIGUEZ DAVID ,00 AUSENTE REPARTO PESCADOS LAGUNA Y MARTINEZ SL B ,00 AUSENTE REPARTO VEGA MISA ROBERTO ,00 AUSENTE REPARTO AIT OUKARID FARID X T 600,00 AUSENTE REPARTO En Vigo, a 7 de marzo de O Secretario Xeral, José Ramón Costas Alonso

3 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 3 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS AUGAS DE GALICIA ZONA HIDROGRÁFICA GALICIA SUR A N u N C I O EXPEDIENTE DE CLAVE: DH.W O Concello de Gondomar con CIF P D, con enderezo na praza Dr. Latino Salgueiro, nº 1 de Gondomar, de conformidade co artigo 78/126 do Regulamento de dominio público hidráulico, solicita autorización para obra de construción de canalización de rede de saneamento de augas residuais na zona de policía do río Miñor no Concello de Gondomar (Pontevedra). As obras solicitadas consisten na construción de canalización de rede de saneamento de augas residuais mediante 1053 ml de tubaxe soterrada de PVC de 315 mm pola rede de camiños municipais na zona de policía do río e máis enganche a un pozo de rexistro do colector existente na zona de servidume do río Miñor, na parroquia de Mañufe, Concello de Gondomar (Pontevedra). O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VINTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data de publicación no Boletín Oficial da provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Gondomar e nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sitas na rúa San Salvador, nº 2-4º andar oficinas (Praza Fernando Católico), en Vigo, onde se atopa exposto o expediente para que poida ser examinado por quen o desexe. Vigo, a 24 de xaneiro de O Xefe de área de Autorizacións e Concesións, Alberto Bosquet Herreros A N u N C I O EXPEDIENTE DE CLAVE: DH.W Don Miguel Ramos Reboiras con NIF Y-, con enderezo na Lanzada, 118 de Sanxenxo (Pontevedra), de conformidade co artigo 78/126 do Regulamento de dominio público hidráulico, solicita autorización para construción de vivenda unifamiliar na zona de policía, no lugar de Buezas, Nantes, no Concello de Sanxenxo (Pontevedra). As obras solicitadas consisten na construción de vivenda unifamiliar de 160 m 2 de planta con planta baixa (133 m 2 ) e 1º andar (160 m 2 construídos), altura máxima sobre rasante 7,00 m, na parcela de ref. Catastral 36051A FG, sita no lugar de Buezas, Nantes, Sanxenxo (Pontevedra), a unha distancia mínima de 62 m do dph. O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VINTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data de publicación no Boletín Oficial da provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Sanxenxo e nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sitas na rúa San Salvador, nº 2-4º andar oficinas (Praza Fernando Católico), en Vigo, onde se atopa exposto o expediente para que poida ser examinado por quen o desexe. Vigo, a 13 de febreiro de O Xefe de área de Autorizacións e Concesións, Alberto Bosquet Herreros

4 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 4 A N u N C I O EXPEDIENTE DE CLAVE: DH.W O Concello de Gondomar con CIF P D, con enderezo na praza Dr. Latino Salgueiro, 1 de Gondomar (Pontevedra), de conformidade co artigo 78/126 do Regulamento de dominio público hidráulico, solicita autorización para actualización nas instalacións eléctricas de alumeado do campo de fútbol do parque das Cercas, en zona de policía do río Miñor, no Concello de Gondomar (Pontevedra) As obras solicitadas consisten na actualización nas instalacións eléctricas de alumeado do campo de fútbol do parque das Cercas, en zona de policía do río Miñor, no Concello de Gondomar. O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VINTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data de publicación no Boletín Oficial da provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Gondomar e nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sitas na rúa San Salvador, nº 2-4º andar oficinas (Praza Fernando Católico), en Vigo, onde se atopa exposto o expediente para que poida ser examinado por quen o desexe. Vigo, a 18 de febreiro de O Xefe de área de Autorizacións e Concesións, Alberto Bosquet Herreros A N u N C I O EXPEDIENTE DE CLAVE: DH.W O Concello de Gondomar con NIF P D, con enderezo na praza Dr. Latino Salgueiro, 1 de Gondomar (Pontevedra), de conformidade co artigo 78/126 do Regulamento de dominio público hidráulico, solicita autorización para construción de dúas pistas de tenis de formigón no parque das Cercas, en zona de policía do río Miñor, no Concello de Gondomar (Pontevedra). As obras solicitadas consisten na construción de dúas pistas de tenis de formigón revestidas con pintura acrílica e valadas mediante cercado metálico de 4 m de altura, movementos de terras e canalizacións de pluviais, en zona de policía e a unha distancia media de 30 m ao río Miñor ao seu paso polo parque das Cercas, Concello de Gondomar (Pontevedra). O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VINTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data de publicación no Boletín Oficial da provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Gondomar e nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sitas na rúa San Salvador, nº 2-4º andar oficinas (Praza Fernando Católico), en Vigo, onde se atopa exposto o expediente para que poida ser examinado por quen o desexe. Vigo, a 18 de febreiro de O Xefe de área de Autorizacións e Concesións, Alberto Bosquet Herreros A N u N C I O EXPEDIENTE DE CLAVE: DH.W Dona Lucía Pintos Cancela con NIF E, con enderezo en Paiendes, 3 San Vicente de Nogueira, de Meis (Pontevedra), de conformidade co artigo 78/126 do Regulamento de dominio público hidráulico, solicita autorización para legalización de recheo e nivelación de terreos, en zona de policía dun regato innominado, no lugar de Paiendes parroquia de San Vicente de Nogueira, no Concello de Meis (Pontevedra).

5 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 5 As obras solicitadas consisten no recheo e nivelación de terreos na parcela 6004 do polígono 324 nunha superficie de 354 m 2, volume de recheo de 180 m 3 cunhas alturas medias e máxima de 0,50 e 0,80 m respectivamente, a unha distancia mínima de 5 m do regato (deixando libre a zona de servidume de leitos) e taludes 2/1 (H/V), no lugar de Paiendes parroquia de San Vicente de Nogueira, Meis (Pontevedra). O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VINTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data de publicación no Boletín Oficial da provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Meis e nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sitas na rúa San Salvador, nº 2-4º andar oficinas (Praza Fernando Católico), en Vigo, onde se atopa exposto o expediente para que poida ser examinado por quen o desexe. Vigo, a 18 de febreiro de O Xefe de área de Autorizacións e Concesións, Alberto Bosquet Herreros A N u N C I O EXPEDIENTE DE CLAVE: DH.W Concello de Moraña, con NIF P A, con enderezo en Rúa 1, nº 2 Santa lucía de Moraña de conformidade co artigo 78/126 do Regulamento de dominio público hidráulico, solicita autorización para execución do proxecto "Creación de itinerario biosaudable para a práctica deportiva". As obras solicitadas consisten na creación dunha senda de 2 m de ancho na marxe dereita do regato de Grixó, que discorrerá pola marxe do leito nunha lonxitude duns m. Ademais da instalación de dúas pasarelas de madeira de 6 m de lonxitude, nos puntos de coordenadas X: Y: (sobre regato innominado) e X: Y: (zona de servidume do regato de Grixó), a actuación abrangue o desbroce manual na marxe do camiño nun ancho de 2 metros, o acondicionamento do firme, a colocación de m de malla xeotextil antiherbas, a substitución do peche perimetral existente na depuradora e a instalación de puntos quilométricos, seis luminarias e doce aparellos biosaudables. O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VINTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data de publicación no Boletín Oficial da provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Moraña, e nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, sitas na rúa San Salvador, nº 2-4º, en Vigo, onde se encontra exposto o expediente para que poida ser examinado por quen o desexe. Vigo, a 14 de febreiro de O Xefe de área de Autorizacións e Concesións, Alberto Bosquet Herreros A N u N C I O EXPEDIENTE DE CLAVE: DH.W Don Eugenio Salgueiro Fernández, con NIF W, con enderezo rúa Pintor, 20, no Concello de Gondomar de conformidade co artigo 78/126 do Regulamento de dominio público hidráulico, solicita autorización para recheo e nivelación de parcela. As obras solicitadas consisten en recheo e nivelación de parcela nunha superficie de 2985 m e cunha altura media de 0,60 m resultando un volume de 1791 m 3 en zona de policía dun regato innominado, deixando unha zona de servidume de 5 m de anchura libre ao paso público a cada lado do mesmo, ao seu paso pola finca de referencia catastral 54021A KF, no lugar Rego Dagua, parroquia de Chaín, Concello de Gondomar (Pontevedra).

6 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 6 O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VINTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data de publicación no Boletín Oficial da provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Gondomar, e nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, sitas na rúa San Salvador, nº 2-4º, en Vigo, onde se encontra exposto o expediente para que poida ser examinado por quen o desexe. Vigo, a 28 de febreiro de O Xefe de área de Autorizacións e Concesións, Alberto Bosquet Herreros A N u N C I O EXPEDIENTE DE CLAVE: DH.W Dona Isabel Outón Romay, con NIF: S, con enderezo en Lourido Perdecanai, en Barro de conformidade co artigo 78/126 do Regulamento de dominio público hidráulico, solicita autorización para construción de muro de peche. As obras solicitadas consisten na legalización de construción de muro de peche da parcela 568 do polígono 319, con muro de bloque prefabricado e malla galvanizada no linde norte e malla flexible nos lindes Este, Oeste e Sur (lindeiro o río Louro), con altura máxima 2,00 m, a unha distancia mínima de 5,00 m do dominio público hidráulico, deixando libre a zona de servidume de leitos, no lugar de Lourido- Perdecanai, Concello de Barro (Pontevedra). O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VINTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data de publicación no Boletín Oficial da provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Barro, e nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, sitas na rúa San Salvador, nº 2-4º, en Vigo, onde se encontra exposto o expediente para que poida ser examinado por quen o desexe. Vigo, a 3 de decembro de O Xefe de área de Autorizacións e Concesións, Alberto Bosquet Herreros Anuncio de información pública Don Secundino Durán Durán, con DNI: Q, solicita de Augas de Galicia un caudal de 0,02 l/s procedente dun (1) manancial, no lugar e parroquia de Escuadra (San Lourenzo), no Concello de A Lama e con destino a Uso Gandeiro. O presente anuncio ten por obxecto abrir a regulamentaria información pública que prescribe o art. 109 do Regulamento do dominio público hidráulico. Expediente: DH.A As características do aproveitamento son: Solicitante: SECuNDINO DuRÁN DuRÁN Caudal: 0,02 l/s. Uso: Rega. Orixe: Manancial Fonte Pereira. Destino: Escuadra (Parc. 1182, Pol. 29) - Escuadra (San Lourenzo). Concello: A Lama. UTM: X = Y =

7 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 7 Descrición das obras: Aproveitamento do manancial Fonte Pereira, situado na parcela 1182 pol. 29 C. Rústica. O manancial brota de xeito natural, vertendo as augas nunha canle en terra que chega á cuneta da estrada, continuando despois pola cuneta mediante canle en formigón armado, ata chegar a unha taxea que cruza a estrada, continuando despois por canle en terra ata chegar a estanque regulador de acumulación situado na parcela a regar (parc. 168 pol. 19 C. Rústica). A sección da canle é variable, cunha sección media nos tramos en terra de 0,3 x 0,2 m. e cunha sección media no tramo en formigón de 0,5 x 0,35 m. A lonxitude da canle ata chegar ó estanque de acumulación é duns 234 m. O estanque regulador está escavado directamente no terreo, con medidas 8x5x2 m. de profundidade, e dende o mesmo distribúese o auga pola parcela a regar a través de canais secundarios. Faise público por un prazo de un MES (1), que contan dende o seguinte ó da publicación deste anuncio de Boletín Oficial da Provincia para quen se considere prexudicado/a co solicitado, poida reclamar nese mesmo prazo no Concello de A Lama (quen pasado o prazo remitiranos escrito facendo constar se houbo ou non alegacións) ou nesta Zona Sur de Augas de Galicia, rúa San Salvador, 2-4º en Vigo, onde poderán consulta-lo expediente. Vigo, a 13 de febreiro de O Xefe de Área de Autorizacións e Concesións, Alberto Bosquet Herreros ADMINISTRACIÓN LOCAL A Y U N T A M I E N T O S PONTEVEDRA A N u N C I O De conformidade co art. 5.4 da Lei 15/2010, de modificación da Lei 3/2004, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, procede a publicación polo Pleno da Corporación dun informe agregado da relación de facturas e documentos que se lle presentaran, agrupados segundo o seu estado de tramitación. Téndose presentado polo Órgano de Contabilidade e Xestión orzamentaria, pola Tesourería e pola Intervención municipal o informe trimestral que ven en esixir o art. 4.3 da devandita lei, e incorporada ao mesmo a relación de facturas elaborada segundo o art. 5.4 da mesma norma, procédese, nos termos do acordo do Pleno desta Corporación do , á publicación do referido informe agregado, que se refire ao 4º trimestre de 2012, tanto do Concello como dos organismos autónomos municipais Instituto Municipal de Deportes e Pazo de Congresos e Exposicións e da Sociedade Mercantil Turismo de Pontevedra, S.A. Isto segundo os documentos anexos que a continuación se achegan, e que refiren: Pagos realizados no trimestre. Xuros de demora pagados no período. Facturas ou documentos xustificativos pendentes de pago ao final do Trimestre. Facturas ou documentos xustificativos respecto dos que, ao final do trimestre, transcorreran máis de 3 meses desde a súa anotación no rexistro de facturas e non se tramitaran os correspondentes expedientes de recoñecemento da obriga. Estes 4 documentos repítense, respecto do Concello, do Instituto Municipal de Deportes e Pazo de Congresos e Exposicións. Respecto do anexo 4º relativo ao Concello, o informe emitido expresa: se fixa nun total de 2.990,81 euros o importe que corresponde a facturas ou documentos xustificativos sobre os que xa transcorreron máis de tres meses sen que se acadara a fase de recoñecemento da obriga. Este dato corresponde a unha factura de..., sobre a que se ditou resolución con data , denegando a súa aprobación e interrompendo o prazo para o seu pagamento ata tanto a empresa non proceda a xustificar que se atopa ao corrente coa Seguridade Social. O que se fai público en cumprimento dos preceptos sinalados e segundo as funcións encomendadas a esta Secretaría polos arts d) da Lei 7/1985 e 47.1 e) do Regulamento Orgánico do Pleno e das súas comisións do Concello de Pontevedra.

8 Núm. 54 Luns 18 de marzo de u u Dep. Legal: PO Páx. 8

9 Núm. 54 Luns 18 de marzo de u u Dep. Legal: PO Páx. 9

10 Núm. 54 Luns 18 de marzo de u u Dep. Legal: PO Páx. 10

11 Núm. 54 Luns 18 de marzo de u u Dep. Legal: PO Páx. 11

12 Núm. 54 Luns 18 de marzo de u u Dep. Legal: PO Páx. 12

13 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Pontevedra, O Secretario Xeral do Pleno, José Luis Mato Rodríguez. Páx e e e A ESTRADA EDICTO Por Decreto da Alcaldía de data 1 de marzo de 2013 se aprobaron as liquidacións correspondentes aos padróns do 4º trimestre do ano 2012 da Taxa por abastecemento de auga, Taxa por rede de sumidoiros, Taxa por recollida de lixo, IVE sobre abastecemento de auga e canon de saneamento. Conforme o disposto no artigo da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria aplicable á facenda das entidades locais en aplicación do disposto no artigo 12 do Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo polo que se aprobou o texto refundido da lei reguladora de facendas locais, quedan expostos ao público durante o prazo de 15 días para o seu exame e reclamación por parte das persoas interesadas. O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ó abeiro do artigo 102 da Lei 58/2003 xeral tributaria. Contra as débedas consignadas nos padróns contributivos e notificadas colectivamente mediante o presente anuncio, os interesados poderán interpor os seguintes recursos: Reposición, perante a alcaldía deste Concello, no prazo dun mes, contado dende o día seguinte ó da finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ó transcorrer un mes dende a súa presentación non se resolve de maneira expresa. Contencioso-administrativo, perante o xulgado do contencioso-administrativo, no prazo de dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo de 6 meses dende a súa interposición, se non o fose. Calquera outro recurso que as persoas interesadas consideren oportuno. Prazo de ingreso: o período voluntario de cobranza dos tributos indicados, para o Concello da Estrada, será do día 1 de marzo de 2013 ao 15 de maio de 2013, ámbolos dous inclusive. u u Dep. Legal: PO

14 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 14 Lugar de ingreso: En calquera oficina das seguintes entidades colaboradoras na recadación municipal, empregando o instrumento de cobro enviado ao domicilio fiscal dos contribuíntes para tal fin: NOVAGALICIA BANCO, CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA LA CAIXA, BANCO CAIXA GERAL, BANCO PASTOR, GRuPO BANCO POPuLAR, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BANCO GALLEGO, BANESTO e BANCO SANTANDER. A non recepción ou calquera outro erro nos datos consignados no documento de cobramento non exime da obriga de pagamento (art. 102 da Lei Xeral Tributaria). Os contribuíntes que non recibisen ou extraviasen o xogo de impresos correspondente, disporán ata o último día do prazo citado para solicitar un duplicado nas dependencias municipais de recadación. Advírtese ós contribuíntes que poden facer uso da domiciliación bancaria para o pagamento segundo o disposto no artigo 38 do Regulamento xeral de recadación. Días de ingreso: días hábiles, no horario de caixa establecido polas entidades colaboradoras referidas para o pagamento dos recibos non domiciliados. O vencemento do prazo en período voluntario, sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o comezo do procedemento executivo, o devengo da recarga correspondente e demais conceptos esixibles tal e como se fixan nos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003 xeral tributaria. A Estrada, a 4 de marzo de O Alcalde, José Carlos López Campos e e e O GROVE A N u N C I O : ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DO CONCELLO DO GROVE O Pleno do Concello do Grove en sesión ordinaria celebrada o 27 de febreiro de 2013 adoptou entre outros o seguinte acordo: PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o regulamento do mercado municipal do Concello do Grove. SEGuNDO. Someter dito regulamento a información pública e audiencia aos interesados, coa publicación do anuncio no BOP e taboleiro de anuncios do Concello, polo prazo de 30 días para que poidan presentar reclamacións ou suxestións, que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase definitivamente aprobado sen necesidade de acordo expreso do pleno. TERCEIRO. Facultar ao sr. alcalde- presidente para subscribir e asinar toda clase de documentos relacionados con este asunto. O Grove, 28 de febreiro de O Alcalde, Miguel Angel Pérez García e e e M E I S EDICTO de contratación do Servizo Escola Infantil Municipal Mediante acordo da Xunta de Goberno Local celebrada o día 21 de febreiro de dous mil trece, aprobouse o expediente de contratación seguinte: 1. ENTIDADE ADXUDICADORA a) Organismo: Concello de Meis. b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.

15 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx OBXECTO DO CONTRATO a) Tipo de contrato: de servizos b) Descrición do obxecto: escola infantil 0-3 municipal c) Duración do contrato: dous anos e dous anos de eventual prórroga. 3. MODALIDADE DE ADXUDICACIÓN Procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, tramitación ordinaria. 4. TIPO DE LICITACIÓN ,52 euros anuais (cento dezaseis mil novecentos vinte sete euros con cincuenta e dous céntimos). 5. GARANTÍAS Provisoria: non se esixe. Definitiva: 5% do importe da adxudicación. 6. EXAME DO EXPEDIENTE Os licitadores poderán examinar o expediente na Secretaria Xeral do Concello, en horario de luns a venres, de 9 a 14 horas, excepto festivos e ata o dia anterior o do remate do prazo de presentación de proposicións. 7.PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS As proposicións presentaranse no rexistro xeral deste Concello de luns a venres, de 9 a 14 horas, e os sábados de 10 a 13 horas, durante o prazo de 15 días naturais a contar dende o dia seguinte ao da publicación do ultimo anuncio no BOP e no DOGA.Se o ultimo dia de presentación de ofertas fora inhábil, se prorrogara ata o dia hábil seguinte. 8. APERTURA DE PROPOSICIÓNS Ás doce horas do sexto dia hábil seguinte á finalización do prazo de presentación de ofertas, se procederá pola mesa de contratación, en acto publico, á apertura das propostas técnicas presentadas (sobres B). A estes efectos, se tal dia fora sábado, o acto terá lugar o dia hábil seguinte.posteriormente, na data que se comunique vía telemática ou mediante FAX, procederase en acto público á apertura das propostas económicas (sobres C). 9. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN Concello de Meis, Avda. de Cambados, 67, Mosteiro (36637) Páxina web: Teléfonos: Fax: CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN Criterios cuxa ponderación depende dun xuízo de valor: a) Proxecto Educativo do Centro: ata 30 puntos b) Proxecto de organización interna do centro: ata 15 puntos c) Plan de mantemento das instalacións e equipos: ata 05 puntos Criterios cuantificables automáticamente: Prezo ofertado, ata un máximo de 50 puntos.

16 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx GASTOS DE PUBLICIDADE A cargo do contratista adxudicatario En Meis, o 22 de febreiro de O alcalde, José Luis Pérez Estévez e e e P O I O A N u N C I O Aprobadas pola xunta de Goberno Local en sesión realizada o 04 de marzo de 2013 as bases xerais que rexerán a constitución de bolsa de traballo para a contratación laboral temporal: categoría/posto de Limpador/a e de conformidade co disposto na base cuarta, mediane o presente anuncio procédese á apertura do período de presentación de solicitudes polo prazo de 10 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación da presente convocatoria no BOP de Pontevedra. As bases xerais que rexen o procedemento poderán consultarse no taboleiro de anuncios do Concello de Poio e a través da páxina web: Poio, 7 de marzo de O Alcalde, Luciano Sobral Fernández E D I C T O Realizado o trámite previsto nos artigos 49 e 50 do Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o regulamento de bens das entidades locais para a determinación da cualificación xurídica do carácter público ou privado dun vial sito no lugar de Lameiriña e de conformidade co establecido no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común e ao non ser posible a identificación dos/as titulares das parcelas colindantes ao mesmo por figurar como titular catastral En investigación artigo 47 da Lei 33/2003, establécese a apertura do prazo dun mes, a partir da publicación do presente no Boletín Oficial da Provincia, para que as persoas afectadas no expediente de investigación aleguen por escrito canto estimen por conveniente ao seu dereito ante a Corporación, acompañando todos os documentos nos que se funden as alegacións. Referencia Catastral: NG2905S0001WQ NG2905S0001BQ NG2905S0001KQ NG2905S0001PQ Poio, a 5 de marzo de O Alcalde, Luciano Sobral Fernández e e e

17 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 17 O PORRIÑO CONVOCATORIA E BASES DE SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO POR CONTA ALLEA AXUDAS Á CONTRATACIÓN PRIMEIRA: OBXECTO O obxecto das presentes bases é regular a concesión de subvencións para o fomento do emprego por conta allea, a tempo completo ou parcial en calquera das modalidades contractuais vixentes, tanto de duración indefinida como temporal producidas durante o ano SEGUNDA: BENEFICIARIOS 1. Poderán ser beneficiarias todas as persoas físicas ou xurídicas de carácter privado que houbesen formalizado contratos con traballadores por conta allea. 2. NON PODERÁN SER BENEFICIARIAS: a) Empresas nas que concurran as circunstancias excluíntes sinaladas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e, en particular, as seguintes: Ser excluídos do acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego pola comisión de infraccións tipificadas no artigo 46.2 do texto refundido da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. Ter amortizado postos de traballo fixos nos doce últimos meses anteriores ás novas contratacións, mediante despedimentos declarados improcedentes, ou regulacións de emprego. b) As Administracións Públicas, as sociedades públicas nin as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas. c) As empresas acollidas a plans de reconversión. d) As empresas que non se atopen ao corrente das súas obrigas coa Seguridade Social, coa Admistración Tributaria ou co Concello do Porriño por calquera tipo de débeda de dereito público vencida, liquidada e esixible por vía de prema. TERCEIRA: CONTRATACIÓNS. REQUISITOS: 1. Establécense tres liñas subvencionables: Contratacion temporal de desempregados por un período mínimo de tres meses. Contratación temporal de desempregados por un período mínimo de seis meses. Contratación indefinida de desempregados. 2. As contratacións obxecto de subvención, deberon formalizarse por escrito e comunicarse á oficina do servizo público de emprego na forma regulamentariamente establecida. 3. A xornada laboral dos contratos non será nunca inferior ao cincuenta por cento da xornada de traballo dun traballador a tempo completo comparable, nos termos previstos no artigo 12 apartado 1 do R.D. Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo. CUARTA. CONTRATOS. EXCLUSIÓNS: 1. Os contratos celebrados con persoas incursas nos seguintes supostos: O empresario cando se trate de persoa física Os socios daquelas entidades sen personalidade xurídica Os administradores, apoderados, membros dos órganos de administración das empresas que revistan a forma xurídica de sociedade.

18 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 18 Os socios de empresas que revistan a forma xurídica de sociedade que posúan polo menos a terceira parte do capital social. 2. Os celebrados co cónxuxe, ascendentes, descendentes e demais parentes por consanguinidade, afinidade ou adopción, ata o segundo grao inclusive, das persoas incursas nos supostos do número anterior. A anterior exclusión non será aplicable cando se trate dun empresario que contrate indefinidamente o primeiro empregado ou empregada da empresa, sempre que este último non sexa maior de corenta e cinco anos, non conviva no fogar familiar nin esté a cargo do empresario. 3. As relacións laborais de carácter especial contempladas no artigo 2.1 do texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, aprobado por R.D. Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, ou noutras disposicións legais. QUINTA. PERSOAL DAS EMPRESAS: 1. As contratacións obxecto de subvención deberán necesariamente supoñer un incremento neto do persoal da empresa no mes da contratación. 2. No caso de contratacións indefinidas o cálculo do nivel de persoal determinarase calculando a media aritmética do número de persoas traballadoras fixas nos doce meses inmediatamente anteriores ao da contratación. 3. A efectos dos puntos anteriores computaránse únicamente as persoas traballadoras, con independencia da súa xornada e que se atopen en alta a data do último día do mes de que se trate. 4. Para as empresas de recente creación tomaráse como referencia o período que leven exercendo a actividade. 5. Excluiranse do cómputo do persoal, os contratos extinguidos por cese voluntario do traballador, por razón da súa discapacidade ou incapacidade para o traballo, por razón da súa xubilación por idade, falecemento ou despedimento disciplinario cualificado de procedente. SEXTA. TIPOS E CONTÍA DAS AXUDAS CONTRATO DE 3 MESES CONTRATO DE 6 MESES CONTRATO INDEFINIDO CUANTÍA INCREMENTO POR COLECTIVOS Risco de Exclusión Social/Dificultades de Inserción Laboral Ex- autónomos 1 Menores de 30 Mayores de 45 Parados de Larga Duración Mulleres Discapacitados Vítima de violencia Desempregados non perceptores de prestación por desemprego TOTAL O incremento da axuda por pertenecer a mais dun colectivo non será acumulativo.

19 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 19 SÉTIMA: NORMAS SOBRE A CONTÍA DAS SUBVENCIÓNS E CRITERIOS DE VALORACIÓN: 1. O importe máximo da subvención determinarase para os contratos a tempo parcial en proporción á xornada laboral completa e para os concertados na modalidade de fixos discontinuos en proporción á xornada laboral completa e a duración da actividade. 2. As solicitudes de axuda deberán acadar un mínimo de 22 puntos para a súa admisión e valoraránse con arranxo ao seguinte baremo: A. Duración do contrato: 3 meses: 1 punto 6 meses: 3 puntos Indefinido: 5 puntos B. Características das persoas contratadas: Menores de 30 anos: 3 puntos Maiores de 45 anos: 3 puntos Desempregados entre anos: 2 puntos Parados de longa duración: 3 puntos Muller: 3 puntos Discapacitados: 3 puntos Vítima de violencia: 3 puntos Persoa usuaria do Servizo Porremprego: 12 puntos Persoa usuaria do Servizo Porremprego con tarxeta activa: 5 puntos Desempregados non perceptores de prestacións ou subsidios de desemprego: 3 puntos Desempregados que causaron baixa no réxime de traballadores autónomos no prazo dun ano durante o período : 3 puntos C. uso da língua galega na relación coa administración municipal: 2 puntos. OITAVA: CRÉDITO ORZAMENTARIO: O importe total máximo que se destina é de euros con cargo á aplicación orzamentaria As subvencións outorgadas ao abeiro desta convocatoria concederánse en réxime de concurrencia competitiva e limitadas ao devandito orzamento de xeito que si o crédito non permitira a concesión de subvencións polos importes máximos previstos, distribuirase aplicando unha fórmula de prorrateo en función da puntuación obtida según o baremo previsto nas presentes bases. NOVENA: SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN: As solicitudes de subvención, xunto coa documentación esixida según anexo das presentes bases, formularánse no modelo normalizado publicado aos efectos na páxina web da Concellería Asi mesmo, atoparánse a disposición dos solicitantes na Concellería de Emprego e Formación. A presentación da solicitude implica o coñecemento e aceptación das presentes bases. Si a solicitude non estivera debidamente cumplimentada ou non se acompañase da documentación esixida, o órgano instructor requerirá ao interesado para que as emende nun prazo máximo e improrrogable de 10 días e no caso de que non se produza a subsanación, terase por desistido da súa petición, procedéndose ao seu arquivo.

20 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 20 DÉCIMA: LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES E PRAZO: As solicitudes xunto coa documentación esixida, poderán presentarse no Rexistro Xeral do Concello do Porriño sito na Rúa Antonio Palacios, 1 ou por calquera dos medios regulados no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réximen Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. UNDÉCIMA: INSTRUCIÓN E ÓRGANO INSTRUTOR: 1. A instrución do expediente de concesión de subvencións correspóndelle a un funcionario do servizo de Intervención e outro de Porremprego, que realizarán de oficio cantas actuacións estimen necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales debe formularse a proposta de resolución. 2. As actividades de instrución comprenderán: A petición de cantos informes estime necesarios, que serán emitidos nos prazos regulamentarios para resolver ou sexan esixidos polas normas.que regulen as subvencións. A avaliación técnica das solicitudes segundo os criterios, formas e prioridades de valoración establecidos nas presentes bases. una vez avaliadas as solicitudes deberá emitirse o informe no que se concrete o resultado da avaliación técnica realizada. 3. O órgano instrutor, á vista do expediente e da proposta da Comisión Cualificadora, formulará a proposta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse por escrito aos interesados, concedendo un prazo de 10 días para formular alegacións. 4. Examinadas, no seu caso, as alegacións o órgano instrutor formulará unha proposta de resolución definitiva que deberá reflectir a relación de solicitantes para os que se propón a concesión de subvención e a súa contía, con especificación da avaliación e dos criterios de valoración seguidos para realizala. Asi mesmo o informe deberá contar de xeito expreso e motivado a desestimación das solicitudes. 5. As propostas de resolución provisional e definitiva non crean dereitos a favor dos beneficiarios propostos mentres non se realice a notificación da resolución definitiva de concesión. Duodécima: Comisión Cualificadora: A comisión cualificadora será a encargada de analizar o informe técnico de avaliación do conxunto de solicitudes presentadas e proporá a concesión ou denegación de axudas económicas. A Comisión Cualificadora estará composta por: O Concelleiro-Delegado de emprego O Interventor Municipal Os funcionarios membros do órgano instrutor. Actuará de secretario da Comisión o funcionario do servizo de Intervención, membro do órgano instrutor, con voz pero sen voto. DECIMO TERCEIRA: RESOLUCIÓN: A comisión Cualificadora elaborará unha proposta que, logo da emisión do informe da Intervención, será resolta por resolución da alcaldía que se notificará aos interesados. A resolución pon fin á vía administrativa. O prazo máximo para resolución das solicitudes é de seis meses contados dende a finalización do prazo de presentación. Si transcurrido o prazo non se houbese ditado resolución, o solicitante poderá entender desestimada a súa solicitude.

21 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 21 DECIMO CUARTA: XUSTIFICACIÓN E PAGO: O abono da subvención realizarase nun só pago tras a aprobación da subvención, para os solicitantes que presenten a conta xustificativa simultáneamente coa solicitude que acreditará o correcto desenvolvemento da contratación subvencionada. En todo caso estableceráse un prazo máximo de dous meses dende a finalización do período subvencionable para a aportación da documentación esixida. DECIMO QUINTA: OBRIGAS DAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DAS SUBVENCIÓNS: 1. Estabilidade do/a traballador/a contratado/a Os beneficiarios das subvencións reguladas nestas bases deberán manter os contratos subvencionados durante 1 ano, no caso dos contratos indefinidos, e durante 3 ou 6 meses, segundo o caso, para as contratacións temporais Si no devandito prazo tivera lugar a extinción do contrato, os beneficiarios deberán realizar un novo contrato que substitúa ao subvencionado nas mesmas condicións que deron lugar ao outorgamento da subvención no prazo máximo de catro meses. O novo contrato será obxecto de comunicación expresa ao órgano concedente da subvención, comunicación á que se achegará copia do DNI do novo traballador/a e copia do contrato con selo de Rexistro ou comunicación do mesmo ao Servizo Público de Emprego, sen prexuízo de que poida ser requerida calquera oautra documentación acreditativa que se considere oportuna Non será esixible a obriga de substituír cando a extinción se produza por causas de forza maior debidamente apreciadas pola autoridade laboral competente, cando a extinción do contrato esté motivada polas causas contempladas nos artigos 51 e 52 do Estatuto dos Traballadores Non será admisible a substitución cando a extinción do contrato teña lugar por despedimento recoñecido como improcedente pola empresa, ou por acta de conciliación ou resolución judicial. 2. Mantemento do emprego fixo: Os beneficiarios deben manter o nivel de emprego fixo alcanzado no momento da contratación obxecto de subvención durante: un ano posterior á contratación obxecto de subvención para as contratacións indefinidas. Durante o período de tres ou seis meses, segundo a liña subvencionable, no caso das contratacións temporais. 3. Comunicacións ao traballador/a: A empresa beneficiaria da subvención estará obrigada a comunicar as características da subvención obtida ao traballador/a por cuia contratación foi considerada beneficiaria. 4. Comunicacións á Concellería de Emprego: A empresa beneficiaria deberá comunicar calquera modificación das circunstancias que determinaron a concesión da subvención en particular o cese da persoa contratada e no seu caso a substitución, no prazo de quince días naturais dende que se produza. A empresa beneficiaria deberá comunicar o importe das subvencións ou axudas concedidas con posterioridade para a mesma finalidade por calquera Administración ou ente público. 5. Inspección e control: As empresas beneficiarias da subvención deberán: Facilitar toda a información que lle sexa requirida polo órgano concedente e polos órganos de control interno e externo da actividade económico-financieira da Administración Local. Someterse ás actuacións de comprobación e facilitar toda a información que, en relación coas subvencións concedidas, se practiquen ou requiran polo órgano competente.

22 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx Colaboración coa Concellería de Emprego a efectos de seguimento das contratacións: A efectos estadísticos e de seguimento da evolución do mercado de traballo e de control da subvención concedida, as empresas facilitarán ao Concello, xunto coa solicitude da subvención, unha autorización do traballador para consulta da súa vida laboral unha vez concluído o contrato de traballo. 7. Publicidade da subvención: As empresas beneficiarias deberán colocar nun lugar visible un cartel identificativo referente á colaboración da Concellería de Emprego e Formación do Porriño, coa seguinte nomenclatura : Empresa colaboradora co Plan Municipal de Emprego do Porriño 2012 Dito cartel será facilitado pola Concellería. DECIMO SEXTA: CONCURRENCIA E INCOMPATIBILIDADE DE SUBVENCIÓNS: As subvencións previstas na presente convocatoria serán compatibles con calquera outras para o fomento do emprego, outorgadas por outras adminstracións públicas, sempre e cando non exista incompatibilidade expresa. Asi mesmo, serán compatibles coas desgravacións fiscais ou deducións de cotas á Seguridade Social, establecidas con carácter xeral e como medida de fomento do emprego pola Administración Xeral do Estado. As subvencións previstas nestas bases non serán acumulables entre sí para o mesmo posto de traballo. En calquera caso, a suma das subvencións recibidas non poderá superar a totalidade do custo salarial total correspondente ao contrato que se subvenciona. DECIMO SÉTIMA: SEGUIMENTO E CONTROL Sen prexuizo das facultades que teñan atribuídas outros órganos da Administración Xeral do Estado ou da CCAA, o Concello do Porriño a través da Concellería de Emprego levará a cabo a función de control das subvencións concedidas así como a avaliación e seguimento dos programas. Para realizar ditas funcións poderánse utilizar cantos medios estén a disposición da Concellería, para comprobar o cumprimento dos requisitos esixidos nestas bases e demáis normativa de aplicación. DECIMO OITAVA:. REINTEGRO DE SUBVENCIÓNS: No caso de incumprimento do obxecto, condicións ou finalidade ou ausencia e xustificación das mesmas nos termos contemplados nas presentes Bases, o Concello esixirá ás persoas físicas ou xurídicas beneficiarias da mesma o reintegro das cantidades correspondentes, de acordo co procedemento estabelecido. DECIMO NOVENA: PROCEDEMENTO SANCIONADOR O procedemento sancionador será o disposto no Título IV da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. VIXÉSIMA. RECURSOS Contra a precedente resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse o recurso potestativo de reposición ante o mesmo órgano que a ditou e no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da súa notificación, ao abeiro do estabelecido no art da Lei 30/1992 do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, segundo a redacción dada pola Lei 4/1999 pola que se modifica a primeira, ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dentro do prazo de dous meses contados dende o día seguinte ao da súa notificación, de conformidade co disposto nos art. 8.1 e 46.1 da Lei 29/1998, de 3 de xuño da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

23 Núm. 54 Luns 18 de marzo de 2013 Páx. 23 De interpoñerse o recurso potestativo de reposición, este resolverase e notificarase no prazo de un mes segundo establece o art da citada Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999, entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso do mencionado prazo sen resolución expresa notificada, de conformidade co establecido no art da Lei 30/1992, modificada pola Lei 4/1999, poidendo entonces os interesados interpoñer recurso contencioso-administrativo dentro do prazo de seis meses contados dende o día seguinte a aquel en que se deba entender presuntamente desestimado o recurso de reposición interposto, de conformidade co estabelecido no art e 4 da Lei 29/1998, Reguladora da Xurisdicción Contencioso- Administrativa. Non obstante, tamén se poderá interpoñer calqueira outro recurso que os interesados estimen procedentes axustados a dereito. VIXÉSIMO PRIMEIRA: As presentes bases entrarán en vigor ao día seguinte da súa publicación no B.O. da Provincia. A N E X O I Documentación a presentar polos interesados e conta xustificativa simultánea: Modelo normalizado de solicitude. Presentaránse tantas solicitudes como contratos para os que se solicita a subvención. Copia do CIF da empresa ou do NIF/NIE do empresario individual Copia do poder polo que actúa o representante da empresa e copia do DNI/NIE Copia do documento de constitución da empresa solicitante, estatutos e as súas modificacións si as houbese. En caso de asociacións, estatutos. Certificados de atoparse ao corrente das súas obrigas tributarias (Axencia Tributaria e Consellería de Economía e Facenda da Xunta.de Galicia) e fronte á Seguridade Social. Informe da vida laboral da empresa expedido pola TGSS de todos os códigos de conta de cotización existentes na provincia referente aos 12 meses anteriores á contratación e actualizado ao último día do mes da contratación. Si a empresa leva funcionando menos de 12 meses, debe aportar informe correspondente ao seu efectivo período de funcionamento. No caso de non ter finalizado dito período no momento da presentación da solicitude, existirá un prazo de dous meses dende a súa finalización para aportar dita documentación. Copia TC2 de todos os códigos de conta de cotización existentes na provincia, referidos ao mes de contratación e os 12 meses precedentes. Certificado do nº de conta bancaria da entidade solicitante. Conta xustificativa simultánea: Copia do DNI/NIE do traballador Modelo de autorización asinado polo traballador para a solicitude de vida laboral ante a atxss. Copia do contrato de traballo co selo do Servizo Público de Emprego ou da comunicación á oficina do Servizo Público de Emprego correspondente á contratación. Documentación acreditativa das circunstancias relativas ao incremento por colectivos indicado nas bases. Copia das nóminas do traballador contratado. Declaración doutras axudas e subvencións concedidas para a mesma finalidade.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

CONCELLOS CERVO. Anuncio

CONCELLOS CERVO. Anuncio MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2014 Nº 005 CONCELLOS CERVO Diante da imposibilidade de efectuar, nos casos que a continuación se indican, a notificación da resolución recaída no expediente de caducidade de inscricións

Más detalles

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense

Boletín Oficial. Provincia de Ourense. N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 SUMARIO. Deputación Provincial de Ourense Boletín Oficial Provincia de N.º 250 Venres, 4 novembro 2011 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 SUMARIO I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Convocatoria e bases de selección, como persoal laboral

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

EDICTO. ARTÍCULO1. Objeto de la Subvención

EDICTO. ARTÍCULO1. Objeto de la Subvención EDICTO ANUNCIO DEL AYUNTAMIENTO DE EL PUIG DE SANTA MARIA, SOBRE PUBLICACIÓN DEL TEXTO INTEGRO DE LA ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LA CONCESION DE SUBVENCIONES, PARA SU ENTRADA EN VIGOR. En fecha 30

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ALCOY J.G.L. 10-07-15

AYUNTAMIENTO DE ALCOY J.G.L. 10-07-15 J.G.L. 10-07-15 AYUNTAMIENTO DE ALCOY BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS PRIVADAS EN EL CENTRO DE ALCOY Y A LAS CATALOGADAS, PARA EL EJERCICIO

Más detalles

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL ORDENANZA DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSONAL PREÁMBULO La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singularmente los informáticos,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 147 Miércoles 18 de junio de 2014 Sec. III. Pág. 46201 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 6441 Acuerdo de 10 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es

BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOP Deputación Provincial da Coruña www.dicoruna.es BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA D.L.: C-1-1958 MARTES, 26 DE ABRIL DE 2011 BOP NUMERO 78 Sumario Administración

Más detalles

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA)

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) Anexo I: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POLAS COMISIÓNS DE FESTAS PARA SOLICITAR A AUTORIZACIÓN (ORIXINAL OU FOTOCOPIA COTEXADA) o Contrato de traballo coas orquestras ou similares e copia dos TC1 e TC2 correspondentes

Más detalles

ANUNCIO BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ANUALIDAD 2012.

ANUNCIO BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, ANUALIDAD 2012. ANUNCIO Por Decreto de esta Presidencia 28/12, de fecha 24 de mayo de 2012, he resuelto aprobar las Bases que han de regir en la convocatoria pública para concesión de subvenciones a asociaciones y entidades

Más detalles

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

O Concello Pleno en sesión ordinaria do 7 de xuño do ano 2013 adoptou, entre outros, o seguinte acordo: DILIXENCIA: Para que conste aos efectos oportunos, o texto que sigue, aprobouse polo Concello Pleno, na sesión ordinaria do 7 de xuño de 2013, e publicouse para a súa entrada en vigor, o 29 de xuño de

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012 CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES PARA 2012 Primera. Objeto de la Convocatoria La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones

Más detalles

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Bases para cubri-las prazas da oferta de emprego público do ano 2008 Primeira.- Obxecto da convocatoria: É obxecto destas bases a

Más detalles

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio

XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO. Anuncio SÁBADO, 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 Nº 268 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO Resolución do 11 de novembro de 2015 da Xefatura Territorial de la Consellería

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) Número 72 Lunes, 14 de Abril de 2014 Pág. 8171 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) 2907 Bases reguladoras de subvenciones con destino a la realización de actividades culturales. Ejercicio

Más detalles

CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO. Anuncio

CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO. Anuncio MARTES, 30 DE JUNIO DE 2015 Nº 148 CONCELLOS PEDRAFITA DO CEBREIRO Aprobación definitiva de modificación de crédito 5/2015 por concesión de créditos extraordinario 2/CE/2015. Finalizado o período de exposición

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 25 Sabado, 31 de enero de 2015 Pág. 12 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID ÁREA DE ECONOMÍA, TURISMO Y PERSONAL Servicio de Hacienda y Economía BASES DE LA CONVOCATORIA DE

Más detalles

Boletín oficial. Provincia de ourense

Boletín oficial. Provincia de ourense Boletín oficial Provincia de ourense n.º 106 sábado, 10 maio 2014 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario ii. administración xeral do estado subdelegación do Goberno ourense Notificación

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

XUNTA DE GALICIA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DEL LUGO

XUNTA DE GALICIA EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DEL LUGO MARTES, 28 DE AGOSTO DE 2012 Nº 198 XUNTA DE GALICIA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS DE LUGO AUGAS DE GALICIA DH.W27.06203 O Servizo de Infraestruturas Agrarias, con CIF. S-1511001H,

Más detalles

BASES PARA SUBVENCIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VARIEDADES LOCALES DE CAÑA DE AZUCAR

BASES PARA SUBVENCIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VARIEDADES LOCALES DE CAÑA DE AZUCAR EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA BASES PARA SUBVENCIONAR EL MANTENIMIENTO DE LAS VARIEDADES LOCALES DE CAÑA DE AZUCAR 1.- OBJETO Las presentes Bases tienen por objeto establecer las normas que han de

Más detalles

ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA ORDENANZA ESPECÍFICA REGULADORA DE SUBVENCIONES PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El Ayuntamiento de Tías, consciente de la necesidad de la rehabilitación de viviendas en todo el municipio,

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA ADQUSICIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA EL ALUMNADO QUE CURSE EDUCACIÓN INFANTIL

Más detalles

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 II/OL CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCION ENCUENTRO EMPRESARIAL FRANCIA FERIA BATIMAT-INTERCLIMA-ELEC- IDEOBAIN FRANCIA Del 1 al 7 de noviembre de 2015 CONVOCATORIA La Cámara de España, la Cámara de Comercio

Más detalles

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA, SUBVENCIONES DEPORTIVAS AÑO 2.015

CONVOCATORIA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA, SUBVENCIONES DEPORTIVAS AÑO 2.015 CONVOCATORIA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA, SUBVENCIONES DEPORTIVAS AÑO 2.015 CONVOCATORIA PÚBLICA del Ayuntamiento de la Oliva de Subvenciones Genéricas, en Régimen de Concurrencia Competitiva,

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10

Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior CSPEA01. Código. Proba de. Economía da empresa. Páxina 1 de 10 Probas de acceso a ciclos formativos de grao superior Proba de Economía da empresa Código CSPEA01 Páxina 1 de 10 1. Formato da proba Formato A proba constará de 20 cuestións tipo test. As cuestións tipo

Más detalles

13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

13.2 de la Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Propuesta Concejalía Delegada de Bienestar Social Expte. Área de Bienestar Social Asunto: BASES REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS SOCIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL

Más detalles

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes

1. Deshabilitar bloqueador de elementos emerxentes Deshabilitar bloqueador de elementos emergentes 0. Contido Contido Neste documento descríbese a solución a algúns problemas frecuentes á hora de visualizar arquivos PDF xerados dende o programa e tamén ao realizar o proceso de pago telemático das taxas

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: r. 1.900 iv. entidades locais iv. entidades locales ourense Benestar Social A Xunta de Goberno Local en sesión Ordinaria de 16 de maio de 2013, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: BASES E CONVOCATORIA

Más detalles

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros

Más detalles

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA El Ayuntamiento de La Rinconada, a través del área de Participación Ciudadana, concede anualmente subvenciones con

Más detalles

provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato de subministración

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.-

BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.- BASES IX PROGRAMA DE AYUDAS A EMPRESAS DE NUEVA CREACION DENTRO DEL TERMINO MUNICIPAL DE PINOSO 2013.- OBJETO Y FINALIDAD: La Concejalía de Empleo y Desarrollo Local a través de la Agencia de Desarrollo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 184 VIERNES 25 DE ENERO DE 2013 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 47 COBEÑA RÉGIMEN ECONÓMICO Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO Pág. 60 SÁBADO 15 DE NOVIEMBRE DE 2014 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 9 VALDEMORO RÉGIMEN ECONÓMICO El Ayuntamiento de Valdemoro anuncia la publicación de las bases reguladoras y convocatoria

Más detalles

1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General.

1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS

IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS 2 Lunes, 9 de enero 2006 Suplemento al N.º 5 IV. OTRAS DISPOSICIONES Y ACUERDOS CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ORDEN FAM/1814/2005, de 29 de diciembre, por la que se convocan subvenciones

Más detalles

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CONVOCATORIA DEL VICERRECTORADO DE PROFESORADO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA AYUDA PARA ESTUDIOS DE FORMACIÓN CONTINUA (Enseñanzas Propias de la Universidad de Almería) Curso 2014-2015 (Competencia delegada del

Más detalles

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo

Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Comparativa da Formación en Prevención de Riscos Laborais a Nivel Europeo Índice 1 Antecedentes... 3 2 Obxectivos... 5 3 Países obxectivo na Unión Europea... 6 4 A situación a nivel europeo... 7 4.1 A

Más detalles

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017

Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos. Prezos Públicos das escolas municipais. de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ordenanza Nº 40: Ordenanza Reguladora dos das escolas municipais de musica e artes escénicas. Ano 2017 Ensinanzas Especiais Páx 1 ARTIGO 1.- CONCEPTO Consideraranse Servizos abranguidos no ámbito de aplicación

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS AUTO-TAXIS.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE MAMPARAS DE SEGURIDAD PARA VEHÍCULOS AUTO-TAXIS. BOP 264 de 15/11/11 La Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2011, a propuesta del señor Delegado de Movilidad, adoptó el siguiente acuerdo: Acuerdos:

Más detalles

2.- REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN.

2.- REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN. BASES REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE AYUDAS AL TRANSPORTE Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO, DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE, AFINCADOS EN LA RINCONADA, PRETENDAN CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A FAVOR DE ENTIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE SANTAELLA

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A FAVOR DE ENTIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE SANTAELLA BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A FAVOR DE ENTIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE SANTAELLA. Al Ayuntamiento de Santaella le corresponde la promoción

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN AJUDA BEBÉ Siendo uno de los objetivos de este Ayuntamiento favorecer la proximidad a los ciudadanos de Torrent y propiciar las medidas políticas y administrativas

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 1.ª Objeto y finalidad. El objeto de las presentes bases es regular la concesión de subvenciones del Ayuntamiento

Más detalles

Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares

Delegación de Fiestas y Tradiciones Populares BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL AÑO 2014 PARA VERBENAS POPULARES Y OTRAS ACTIVIDADES FESTIVAS (Aprobadas por Decreto de la Concejala Delegada de Fiestas y Tradiciones Populares nº 1559 de

Más detalles

(B.O.E. de 14 de agosto de 2004)

(B.O.E. de 14 de agosto de 2004) Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social Última actualización: 25 de

Más detalles

Las presentes bases han sido aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 1312/12 de fecha 11 de Mayo de 2012.

Las presentes bases han sido aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 1312/12 de fecha 11 de Mayo de 2012. Las presentes bases han sido aprobadas por Decreto de Alcaldía nº 1312/12 de fecha 11 de Mayo de 2012. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Concejalía de Fomento Económico y Empleo, con el fin de promover el desarrollo

Más detalles

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid Área de Seguridad y Movilidad Departamento de Patrimonio Sección de Bienes Código VAL 2541 acordado lo siguiente: La Junta de Gobierno, mediante acuerdo adoptado el 6 de marzo

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE ACTIVIDADES POR PARTE DE ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS DURANTE EL AÑO 2011

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE ACTIVIDADES POR PARTE DE ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS DURANTE EL AÑO 2011 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE ACTIVIDADES POR PARTE DE ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS DURANTE EL AÑO 2011 La Diputación de Albacete, mediante esta convocatoria formulada al amparo de la

Más detalles

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO

INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Página 1 de 14 INFORME ANUAL DE SEGUIMENTO Máster Universitario en Química Orgánica Curso Académico: 2014/2015 Página 2 de 14 1. DATOS DA UNIVERSIDADE E DO TÍTULO OBXECTO DE SEGUIMENTO A) DATOS DA UNIVERSIDADE

Más detalles

Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa. enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social Europeo, del que

Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa. enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social Europeo, del que Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa de Auxiliar de ayuda a domicilio, del Proyecto PROEMPLEO-LORCA III, enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social Europeo, del

Más detalles

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009)

NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) NORMATIVA DE RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES EN TITULACIÓNS OFICIAIS DE GRAO (Acordo do Consello de Goberno do 20 de abril de 2009) Motivación A Lei Orgánica 6/2001, de 21 de decembro de Universidades,

Más detalles

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 35, lunes 16 de marzo de 2015 6411

Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 35, lunes 16 de marzo de 2015 6411 Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 35, lunes 16 de marzo de 2015 6411 EL TANQUE ANUNCIO 2639 2462 Por Resolución de la Alcaldía de fecha 02.03.2015, ha sido aprobado provisionalmente

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 98 Viernes 24 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 35985 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4474 Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

ASUNTO: CONVOCATORIA DE AYUDAS A LAS ESCUELAS INFANTILES DE MENORCA CON ALUMNOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS), AÑO 2012

ASUNTO: CONVOCATORIA DE AYUDAS A LAS ESCUELAS INFANTILES DE MENORCA CON ALUMNOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS), AÑO 2012 EDICTO ASUNTO: CONVOCATORIA DE AYUDAS A LAS ESCUELAS INFANTILES DE MENORCA CON ALUMNOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (0-3 AÑOS), AÑO 2012 Se hace público que el Consejo Ejecutivo del Consell Insular

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE RÉGIMEN ECONÓMICO Pág. 100 LUNES 23 DE ENERO DE 2012 B.O.C.M. Núm. 19 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 39 MÓSTOLES RÉGIMEN ECONÓMICO La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Móstoles de fecha 20 de diciembre

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 128 Viernes 29 de mayo de 2015 Sec. III. Pág. 46124 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 5933 Orden AAA/990/2015, de 20 de mayo, por la que se convocan,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 86 Viernes 10 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 31260 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 3877 Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Entidad Estatal

Más detalles

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC

2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC 2º Exame da oposición de Auxiliares Técnicos de Informática da USC ESPACIO RESERVADO PARA A ETIQUETA CO CÓDIGO DE BARRAS 1. Tráennos un ordenador con problemas. Non acende dinnos. Conectámolo correctamente

Más detalles

REAL DECRETO 1108/1999, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA. *

REAL DECRETO 1108/1999, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA. * REAL DECRETO 1108/1999, DE 25 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE EN MATERIA TRIBUTARIA. * (B.O.E. núm. 161 de 7 de julio de 1999) La Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA BASES DE LA CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE TRABAJADORES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES DENTRO DEL PLAN LOCAL DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTRACTUALES Recurso 275/2014 Resolución 147/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AUTOCARES DE SANTA MARTA,

Más detalles

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EJERCICIO 2015 Uno de los instrumentos más importantes para impulsar la participación lo constituye una correcta política de fomento

Más detalles

CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES ECONÓMICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE INTERES INSULAR Y RELEVANCIA TURÍSTICA DURANTE EL AÑO 2015.

CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES ECONÓMICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE INTERES INSULAR Y RELEVANCIA TURÍSTICA DURANTE EL AÑO 2015. Área de Gobierno Abierto, Acción Social, Educación, Juventud, Igualdad, Cultura y Deportes Servicio Administrativo de Deportes Ref.:JAGD/GFH CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES ECONÓMICAS PARA LA ORGANIZACIÓN

Más detalles

DISPONGO: Artículo 1. Objeto.

DISPONGO: Artículo 1. Objeto. 13716 DECRETO 105/2009, de 8 de mayo, por el que se regulan las ayudas para promover la afiliación a la Seguridad Social de cónyuges y descendientes de los titulares de explotaciones agrarias, especialmente

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 6 de 10-i-2012 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Economía y Empleo Resolución de 23 de diciembre de 2011, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se convocan

Más detalles

Número 112 / Viernes 12 de Junio de 2015 Página 11. Instituto Municipal de Asuntos Sociales

Número 112 / Viernes 12 de Junio de 2015 Página 11. Instituto Municipal de Asuntos Sociales Número 112 / Viernes 12 de Junio de 2015 Página 11 Instituto Municipal de Asuntos Sociales EDICTO. Bases Becas Escolares 2015/16 Aprobadas por Resolución de la Presidencia del Instituto Municipal de Asuntos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio B.O.C.M. Núm. 265 VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 Pág. 25 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 7 ORDEN 2168/2014, de 27 de octubre, de la

Más detalles

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DEPORTIVAS 1. Objeto y finalidad.- Las subvenciones que concede el tienen como objeto promocionar la práctica deportiva de cualquier disciplina

Más detalles

1.- OBJETO 2.- BENEFICIARIOS

1.- OBJETO 2.- BENEFICIARIOS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y PERSONAS FÍSICAS DEL ÁMBITO SOCIAL Y CULTURAL CON DOMICILIO SOCIAL EN LA VICTORIA DE ACENTEJO PARA EL DESARROLLO

Más detalles

SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE

SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE SUBVENCION DE AUTOEMPLEO CON RESOLUCION ÚNICA DEL AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO 1. Aprobar las Bases y Convocatoria de Subvenciones de Autoempleo para el año 2011, por una cuantía total de 30.000,00

Más detalles

BASES Y CONVOCATORIA PARA AYUDAS A LAS FAMILIAS EN EL COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2015/2016

BASES Y CONVOCATORIA PARA AYUDAS A LAS FAMILIAS EN EL COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2015/2016 El Ayuntamiento de Móstoles tiene como objetivo prioritario, garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación de los/as estudiantes de nuestra Ciudad, por estas razón, desde el año 2004

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA Núm. 116 Lunes 16 de mayo de 2011 Sec. III. Pág. 49422 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE JUSTICIA 8522 Resolución de 15 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se convocan

Más detalles

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN AYUNTAMIENTO DE UTRERA PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE OPERACION DE CRÉDITO A LARGO PLAZO PARA CANCELAR CON CARÁCTER ANTICIPADO LA OPERACIÓN DE CREDITO FORMALIZADA EN APLICACIÓN DEL MECANISMO DE

Más detalles

ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS,

ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS, ANUNCIO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS, Con la finalidad de dar cobertura a la convocatoria de subvenciones realizada por Excma Diputación

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 190 Mércores, 5 de outubro de 2016 Páx. 45871 IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ANUNCIO do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros

Más detalles

REGLAMENTO DE LA CAJA DE CRÉDITO MUNICIPAL. Exposición de motivos

REGLAMENTO DE LA CAJA DE CRÉDITO MUNICIPAL. Exposición de motivos REGLAMENTO DE LA CAJA DE CRÉDITO MUNICIPAL Exposición de motivos El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, señala como competencias propias de las Diputaciones

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense

Boletín oficial. provincia de ourense Boletín oficial provincia de ourense n.º 32 xoves, 7 febreiro 2013 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da primeira convocatoria

Más detalles

Artículo 1.- Objeto y finalidad de la ayuda.

Artículo 1.- Objeto y finalidad de la ayuda. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE BECAS A FAMILIAS CUYOS MENORES ASISTAN A LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA SELVETA Y ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS DE ALCAÑIZ DURANTE EL CURSO 2010/2011.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 266 Viernes 4 de noviembre de 2011 Sec. III. Pág. 115755 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 17437 Orden ITC/2973/2011, de 26 de octubre, por la que se convocan las

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 28800 III. Otras Resoluciones Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda 4867 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 14 de octubre de 2015, del Director, por la que se conceden subvenciones

Más detalles

DE LA PROVINCIA DE LUGO

DE LA PROVINCIA DE LUGO Año 2009 - Martes, 3 de Febrero de 2009 - Núm. 027 DE LA PROVINCIA DE LUGO http://www.diputacionlugo.org/ PRECIOS DE SUSCRIPCION Al año...36,06 Al semestre...24,04 Mas gastos de envio Los municipios de

Más detalles

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais

Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e as Relacións Laborais Lei 2/2007 de 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia Decreto 181/2008, do 24 de xullo Órganos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 100 MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2015 B.O.C.M. Núm. 142 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 33 ORDEN 3601/2015, de 7 de mayo, de la Consejera de Empleo,

Más detalles

BECAS MUNICIPALES DE COMEDOR ESCOLAR 2015/2016

BECAS MUNICIPALES DE COMEDOR ESCOLAR 2015/2016 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO GARCÍA LORCA Pl. Maguncia, nº 1 Tfno. 961470003/607050312 Fax 960014014 BASES BECAS MUNICIPALES DE COMEDOR ESCOLAR 2015/2016 BECAS MUNICIPALES DE COMEDOR ESCOLAR

Más detalles

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. Pág: 1 de 1 ORDENANZA DEL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDA ECONOMICA PARA LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Más detalles