Màster en Enginyeria Industrial

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Màster en Enginyeria Industrial"

Transcripción

1 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màster en Enginyeria Industrial Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Idiomes d'impartició Requeriment/s d idioma Nombre màxim de places 40 Preu Web Responsable acadèmic Màster en Enginyeria Industrial Tecnologia Professional Escola Politècnica Superior Escola Politècnica Superior 120 ECTS; dos cursos acadèmics De setembre a juny. De dilluns a divendres, de 8 h a 14 h (primer curs) i de 15 h a 20 h (segon curs). Temps complet; Presencial Català, castellà i anglès Per accedir al màster cal posseir un nivell d idioma anglès B2.1 o equivalent, i s exigirà un certificat acreditatiu si no consta a l expedient. Preinscripció ( ): 30,21 euros. Matrícula (curs ): 41,17 euros / crèdit Dr. Rudi de Castro UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

2 Objectius formatius És el màster que habilita per a l exercici de la professió d enginyer industrial. L objectiu general del títol és la formació d enginyers industrials a un nivell de màster, proporcionant-los les competències pròpies d aquesta professió i habilitant-los per accedir a l activitat professional i alhora a la investigació, per als titulats que s orientin cap al desenvolupament d una tesi doctoral. El màster està regulat per l Ordre CIN/311/2009, i s ha plantejat segons els objectius que es detallen tot seguit: Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc. Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal lacions i plantes. Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris. Realitzar recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes. Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental. Gestionar tècnicament i econòmicament projectes, instal lacions, plantes, empreses i centres tecnològics. Exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d R+D+I en plantes, empreses i centres tecnològics. Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris. Ser capaç d integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l aplicació dels propis coneixements i judicis. Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d una manera clara i sense ambigüitats. Posseir les habilitats d aprenentatge que permetin continuar estudiant d una manera autodirigida o autònoma. Tenir coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l exercici de la professió d enginyer industrial. Accés i admissió 1. Graduats en Tecnologies Industrials (carrera que no habilita per a la professió d enginyer tècnic industrial, però que conté les competències bàsiques i de tecnologia necessàries per accedir al Màster d Enginyeria Industrial. 2. Graduats en Enginyeria Química, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Elèctrica, que habiliten per a la professió d enginyer tècnic industrial. 3. Graduats en altres enginyeries, amb la conformitat del Consell de Màster. A més, per accedir al màster cal posseir un nivell d idioma anglès B2.1 o equivalent, i s exigirà un certificat acreditatiu si no consta a l expedient.. Sortides professionals El Màster en Enginyeria Industrial habilita per a l exercici professional d enginyer industrial. Dóna una formació de caràcter generalista que capacita per desenvolupar la tasca professional en la pràctica totalitat de les àrees tècniques de l empresa industrial, tant en la resolució dels problemes tècnics plantejats, com en el disseny i implantació de noves tecnologies en el procés productiu. La formació generalista de l enginyer industrial cobreix àrees tan variades com l enginyeria mecànica, la gestió de la fabricació, l electricitat, l electrònica, els nous materials, l energia i el medi ambient... A més, combinada amb una selecció adequada de matèries optatives i de lliure elecció, permet la intensificació de coneixements en les àrees de construcció industrial i organització d empreses. Accés al doctorat La superació d aquest màster permet accedir al període de recerca d un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l exigència de complements de formació específics.

3 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Máster en Ingeniería Industrial Nombre del máster Ámbito Tipo Unidad de adscripción Secretaría académica Máster en Ingeniería Industrial Tecnología Profesional Escuela Politécnica Superior Escuela Politécnica Superior Duración Calendario y horario Régimen y modalidad Idiomas de impartición Requerimiento/s de idioma Número máximo de plazas 40 Precio Web Responsable académico 120 ECTS; dos cursos académicos De septiembre a junio. De lunes a viernes, de 8 h a 14 h (primer curso) y de 15 h a 20 h (segundo curso). Tiempo completo; Presencial Catalán, castellano e inglés Para acceder al máster es preciso poseer un nivel de idioma inglés B2.1 o equivalente, exigiéndose un certificado acreditativo si no consta en el expediente. Preinscripción ( ): 30,21 euros. Matrícula ( ): 41,17 euros / crédito Dr. Rudi de Castro UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

4 Objetivos formativos Es el máster que habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial. El objetivo general del título es la formación de ingenieros industriales a un nivel de máster, proporcionándoles las competencias propias de dicha profesión y habilitándoles para acceder a la actividad profesional y también a la investigación, para los titulados que se orienten hacia el desarrollo de una tesis doctoral. El máster está regulado por la Orden CIN/311/2009, y se ha planteado según los objetivos que se detallan seguidamente: Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión medioambiental. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos. Ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de I+D+I en plantas, empresas y centros tecnológicos. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los propios conocimientos y juicios. Saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de manera autodirigida o autónoma. Tener conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial. Acceso y admisión 1. Graduados en Tecnologías Industriales (carrera que no habilita para la profesión de ingeniero técnico industrial, pero que contiene las competencias básicas y de tecnología necesarias para acceder al Máster de Ingeniería Industrial. 2. Graduados en Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, que habilitan para la profesión de ingeniero técnico industrial. 3. Graduados en otras ingenierías, con la conformidad del Consejo de Máster. Además, para acceder al máster es preciso poseer un nivel de idioma inglés B2.1 o equivalente, exigiéndose un certificado acreditativo si no consta en el expediente. Salidas profesionales El Máster en Ingeniería Industrial habilita para el ejercicio profesional de ingeniero industrial. Proporciona una formación de carácter generalista que capacita para el ejercicio profesional en la práctica totalidad de las áreas técnicas de la empresa industrial, tanto en la resolución de los problemas técnicos planteados, como en el diseño e implantación de nuevas tecnologías en el proceso productivo. La formación generalista del ingeniero industrial cubre áreas tan variadas como la ingeniería mecánica, la gestión de fabricación, la electricidad, la electrónica, los nuevos materiales, la energía y el medio ambiente... Además, combinada con una adecuada selección de materias optativas y de libre elección, permite la intensificación de conocimientos en las áreas de construcción industrial y organización de empresas. Acceso al doctorado La superación de este máster permite acceder al período de investigación de un programa de doctorado, teniendo en cuenta que cada programa puede establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes, como la exigencia de complementos de formación específicos.

5 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Master s in Industrial Engineering Name of the master's programme Field Type Affiliation Academic secretary Duration Calendar and timetable Study regime and method Languages of instruction Language requirement/s Maximum number of students 40 Price Web Academic staff person in charge: Master's in Industrial Engineering Technology Professional Polytechnic School Polytechnic School 120 ECTS credits; two academic years September to June; from Monday to Friday, 8.00 a.m. to 2.00 p.m. (First year) and 3.00 p.m. to 8 p.m. (Second year). Full time; Face-to-face Catalan, Spanish and English For admission to the master s programme applicants must have achieved the B2.1 level of English, or its equivalent, and must submit the corresponding certification if it does not appear in their transcript. Pre-registration ( ): euros. Registration ( ): euros/credit Dr. Rudi de Castro UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

6 Educational objectives This master s degree programme qualifies graduates to work as industrial engineers. The general aim of the programme is to train industrial engineers, providing them with the competencies that qualify them to work in the profession and, for those graduates who would like to go on to complete a doctorate, with research experience. The programme is regulated by Ministerial Order CIN/311/2009, which covers professional qualifications for industrial engineers, specified in the following list of objectives: Possess sufficient knowledge of the scientific and technological aspects of mathematical, analytical and numerical methods in engineering, electrical engineering, energy engineering, chemical engineering, mechanical engineering, continuum mechanics, industrial electronics, automation, manufacturing, materials, methods quantitative management methods, industrial informatics, city planning, infrastructures, etc. Plan, appraise and design products, processes, installations and plants. Direct, plan for and supervise multidisciplinary teams. Conduct research, development and innovation with products, processes and methods. Carry out strategic planning and apply it to constructive, productive, quality and environmental management systems. Carry out technical and economic management of projects, installations, plants, companies and technology centres. Carry out the functions of a general manager, technical manager and project manager of R&D&I in plants, companies and technology centres. Apply the knowledge acquired and solve problems in new, unfamiliar areas within broad, multidisciplinary contextss. Be able to integrate knowledge and deal with the complex task of formulating opinions based on incomplete or limited information while reflecting on the social and ethical responsibilities related to the application of that knowledge and those opinions. Know how to communicate conclusions and up-to-date knowledge and reasons that support them to specialised and non-specialised audiences in a clear and unambiguous way. Possess the learning skills that allow continued, self-directed or autonomous learning. Have the knowledge, understanding and capacity to apply industrial engineering regulations in professional practice. Access and admission 1. Graduates in industrial technologies (a degree that does not qualify holders for professional practice as technical industrial engineers, but includes the basic and technological competences required for admission to the Master s in Industrial Engineering). 2. Graduates in chemical engineering, electronic engineering, mechanical engineering and electrical engineering (degrees that qualify holders to work professionally as technical industrial engineers). 3. Graduates in other fields of engineering, subject to approval by the master s committee. In addition, for admission to the master s programme applicants must have achieved the B2.1 level of English, or its equivalent, and must submit the corresponding certification, unless it appears in their transcript. Career opportunities The Master s Degree in Industrial Engineering qualifies graduates to work as industrial engineers. It offers general training that prepares them for work in almost all the technical areas of industrial companies, solving technical problems as well as designing and implementing new technologies in the productive process. General industrial engineer training covers a wide range of areas such as mechanical engineering, manufacturing management, electricity, electronics, new materials and energy and the environment. In addition, when combined with appropriate optional and free elective subjects, it can broaden and improve knowledge of industrial construction and management. Admission to the doctoral programme Students who successfully complete this master s degree programme may be admitted to the research period of a doctoral programme. Bear in mind that each programme can set additional requirements and criteria for selection and admission of students, such as specific complementary training courses.

Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Enginyeria Informàtica Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria Informàtica Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari

Más detalles

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa

Màster en Advocacia 2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes. Dret, Economia i Empresa Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Advocacia Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Advocacia

Más detalles

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval

Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Identitat Europea Medieval Nom del màster Àmbit Tipus Secretaria acadèmica Universitats

Más detalles

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM)

Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Erasmus Mundus European Master s in Tourism Management (EMTM) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC)

Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius (PIC) Nom del màster Màster Interuniversitari en Protecció

Más detalles

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva

Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Direcció i Planificació del Turisme

Màster en Direcció i Planificació del Turisme Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Direcció i Planificació del Turisme Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica

Más detalles

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes

2015-2016. Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Idiomes

Más detalles

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària

Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 42 Miércoles 18 de febrero de 2009 Sec. I. Pág. 17187 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 2740 Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos

Más detalles

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos

Distribución del plan de estudios del Máster en créditos Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional por la Universidad Politécnica de Madrid. Denominación: Máster Universitario

Más detalles

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial Nom del màster Àmbit Tipus Màster en Emprenedoria i Desenvolupament

Más detalles

Màster en Turisme Cultural

Màster en Turisme Cultural Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Turisme Cultural Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÁSTER UNIVERSITARIO EN Título oficial: Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura Centro responsable: Escuela Técnica

Más detalles

PREINSCRIPCIÓ MASTERS

PREINSCRIPCIÓ MASTERS Data actualització: 17/12/2014 PREINSCRIPCIÓ MASTERS Segon quadrimestre CURS 2014/15 - del 13 d octubre 2014 al 4 de gener de 2015. Segundo cuatrimestre CURSO 2014/15 - del 13 octubre 2014 al 4 de enero

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Centro Responsable: E.T.S. Ingeniería Informática Orientación: Profesional Coordinador Académico: Dr. Nicolas Guil Mata Duración (ECTS): 90 Créditos Modalidad:

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Nom del màster Àmbit Màster Interuniversitari en Criminologia

Más detalles

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS)

Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial (MIPS) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria

Más detalles

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màster en Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Màster en Professorat d ESO i Batxillerat,

Más detalles

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes

Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Formació del Professorat d ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d Idiomes Nom del màster

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÁSTER UNIVERSITARIO EN Título oficial: Máster Universitario en Ingeniería informática por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura Centro responsable: Escuela

Más detalles

Màster en Comunicació i Estudis Culturals

Màster en Comunicació i Estudis Culturals Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Comunicació i Estudis Culturals Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada

Más detalles

Máster en. INGENIERÍA INDUSTRIAL Titulación Oficial Estudios del EEES

Máster en. INGENIERÍA INDUSTRIAL Titulación Oficial Estudios del EEES Máster en INGENIERÍA INDUSTRIAL Titulación Oficial Estudios del EEES 2 Por qué estudiar en IQS? IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Compañía de Jesús, con más de cien años de experiencia

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS DATABASE MANGEMENT SYSTEMS Grado en Ingeniería Civil Modalidad de enseñanza presencial lf: Índice SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS...3

Más detalles

Máster en. Ingeniería Industrial. Titulación Oficial Estudios del EEES

Máster en. Ingeniería Industrial. Titulación Oficial Estudios del EEES Máster en Ingeniería Industrial Titulación Oficial Estudios del EEES 1 2 Por qué estudiar en iqs? IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Compañía de Jesús con más de cien años de experiencia

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (Título habilitante para la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (Título habilitante para la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (Título habilitante para la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación) Coordinadora Académica: Centro Responsable: Escuela Técnica Superior

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA M1697 - Habilidades Directivas y Certificaciones Profesionales Máster Universitario en Ingeniería Informática Obligatoria. Curso 1 Curso Académico 014-015 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Más detalles

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com

POSGRADO. www.fashiontrendsanalysis.com F A SHI O N T R END S ANAL Y S I S POSGRADO www.fashiontrendsanalysis.com Amber Griggs El posgrado Fashion Trends Analysis se encuadra en el campo de la investigación y el análisis de tendencias en el

Más detalles

Asociación Española de Ingeniería Mecánica. XV Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Mecánica y de Vehículos

Asociación Española de Ingeniería Mecánica. XV Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Mecánica y de Vehículos Asociación Española de Ingeniería Mecánica Conocimientos y capacidades para el Cálculo, Diseño y Ensayo de Máquinas en los títulos de Grado y Capacidad para el Diseño y Ensayo de Máquinas en los títulos

Más detalles

Guía Docente 2015/16

Guía Docente 2015/16 Guía Docente 2015/16 Vigilancia de la Salud Occupational Health Surveillance Master Universitario en Enfermería de Salud Laboral Modalidad Semipresencial Índice Vigilancia de la Salud... 3 Breve descripción

Más detalles

LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE PROYECTOS Badajoz, 8-10 de julio de 2009 LA MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA Villalvazo-Naranjo, Juan. (p) *, Martínez-González,

Más detalles

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15

MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 Actualitzat 29/7/2014 MATRÍCULA MÀSTERS 1r semestre curs 2014-15 A aquest mateix web ("Curs actual"-->"masters") trobareu l'oferta acadèmica de l actual curs acadèmic, horaris, día de matrícula, així com

Más detalles

Màster en Enginyeria del Disseny de Productes

Màster en Enginyeria del Disseny de Productes Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster en Enginyeria del Disseny de Productes Nom del màster: Àmbit: Tipus: Unitat d adscripció: Secretaria acadèmica:

Más detalles

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES

BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES BOOK OF ABSTRACTS LIBRO DE RESÚMENES 19 th International Congress on Project Management and Engineering XIX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos AEIPRO (Asociación Española de

Más detalles

Final Project (academic investigation)

Final Project (academic investigation) Final Project (academic investigation) MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Final Project (academic

Más detalles

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales.

Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Máster en Psicología de la Educación. Avances en Intervención Psicoeducativa y Necesidades Educativas Especiales. Master s degree in Psychology of Education. Advances in Psychoeducative Intervention and

Más detalles

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés

Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés Convocatoria de Ayudas para la Formación del PDI de la Universidad de Cantabria para impartir Docencia en Inglés 1. ANTECEDENTES La formación en inglés del PDI es una pieza fundamental del Plan de Capacitación

Más detalles

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente.

Encuesta. Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. Encuesta Objetivo: Encuestar a los alumnos del 1º al 5º ciclo de licenciatura en inglés de la Universidad de oriente. 1 Considera necesario que se imparta la signatura informática como herramienta para

Más detalles

Fiscalidad de las relaciones laborales Fiscalitat de les relacions laborals Taxation of labor relations

Fiscalidad de las relaciones laborales Fiscalitat de les relacions laborals Taxation of labor relations Denominación Denominació Name Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Fiscalidad de las relaciones laborales Fiscalitat de les relacions laborals Taxation of labor relations

Más detalles

Primer Congreso Internacional HEPCLIL (Perspectivas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior)

Primer Congreso Internacional HEPCLIL (Perspectivas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior) Primer Congreso Internacional HEPCLIL (Perspectivas de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior) Asignaturas de Electrónica en la EPSEM: planificación de la impartición

Más detalles

Guía Docente 2015-16

Guía Docente 2015-16 Guía Docente 2015-16 Sistemas Técnicos de Protección y Dispositivos de Seguridad Technical Systems of Protection and Security Devices Modalidad de enseñanza a distancia Rev. 10 Universidad Católica San

Más detalles

Máster Ingeniería Industrial. Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Universidad de Zaragoza

Máster Ingeniería Industrial. Escuela de Ingeniería y Arquitectura. Universidad de Zaragoza Máster Ingeniería Industrial Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad de Zaragoza Máster Ingeniería Industrial Profesión regulada: Ingeniero Industrial (Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por

Más detalles

Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània

Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes 2015-2016 Màster Interuniversitari en Reptes de la Filosofia Contemporània Nom del màster Màster Interuniversitari en Reptes

Más detalles

Obtención de Nuevas Titulaciones a partir de la Ingeniería Técnica Industrial. Habilitación Profesional

Obtención de Nuevas Titulaciones a partir de la Ingeniería Técnica Industrial. Habilitación Profesional Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid Universidad Alfonso X El Sabio Escuela Politécnica Superior Ingeniería Industrial Obtención de Nuevas Titulaciones a partir de la Ingeniería

Más detalles

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento

Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento NEWSLETTER Primera Conferencia Internacional de Puentes Chile 2014, Futuros Desafíos: Diseño, Construcción y Mantenimiento First International Bridges Conference - CHILE 2014, Future Challenges: Design,

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÁSTER UNIVERSITARIO EN Título oficial: Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura Centro responsable:

Más detalles

FICHA MEMORIA DOCENTE Curso Académico 2006/ 07

FICHA MEMORIA DOCENTE Curso Académico 2006/ 07 FICHA Curso Académico 2006/ 07 / CODE 3104 COURSE NAME/TITLE Informatics DEGREE Agricultural, forestry, engineering and food technology TYPE Optative ORIENTATION All ESTUDIES PROGRAM 1999 CYCLE 1 COURSE

Más detalles

GUÍA DOCENTE. Curso Académico 2015/16. Máster Universitario en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales

GUÍA DOCENTE. Curso Académico 2015/16. Máster Universitario en Métodos de Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales GUÍA DOCENTE Curso Académico 2015/16 1. Análisis Confirmatorio de Datos 1.1. Datos de la asignatura Tipo de estudios Titulación Nombre de la asignatura Carácter de la asignatura Máster Máster Universitario

Más detalles

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO

UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO Formulario de admisión para estudiantes internacionales Application form for International Students PHOTO Semestre 1 (marzo-julio) / Semester 1 (March-July) Año/ Year Semestre

Más detalles

Certificado de Asistente de Oficina

Certificado de Asistente de Oficina Certificado de Asistente de Oficina Los estudiantes interesados en obtener este Certificado deben cumplir con los siguientes requisitos: Ser estudiante activo en la Facultad de Administración de Empresas,

Más detalles

Guía Docente 2015/2016

Guía Docente 2015/2016 Guía Docente 2015/2016 Prácticas Externas Internship Máster Universitario en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas Modalidad de enseñanza semipresencial Universidad Católica San Antonio de Murcia

Más detalles

Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities)

Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities) Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities) Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Màster en Ciutats Intel ligents (Smart Cities)

Más detalles

Postgrados Gestión Cultural

Postgrados Gestión Cultural Postgrados Gestión Cultural Facultad de Humanidades Postgrado en Gestión Cultural Presentación: El gestor cultural es un profesional con un perfil polivalente y multidisciplinar cuyo trabajo se halla en

Más detalles

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES

Contenidos. La Innovación Educativa EEES: BOLONIA INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM REFLEXIONES FINALES Contenidos 1 La Innovación Educativa EEES: BOLONIA 2 INNOVACION EDUCATIVA: LA UPM 3 REFLEXIONES FINALES 1 LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EEES BOLONIA QUÉ ES LA INNOVACIÓN EDUCATIVA? Entendemos la innovación

Más detalles

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK

MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. ACADEMIC TRACK Definition English Definition ECTS Semester Language Type Técnicas y Modelos Cuantitativos de Ingeniería de Organización

Más detalles

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal

Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Dret, Economia i Empresa Màster Interuniversitari en Criminologia i Execució Penal Àmbit Tipus Durada Règim i modalitat Idiomes d impartició Ciències Socials i Jurídiques. Criminologia Oficial 60 ECTS;

Más detalles

Máster universitari en. Master online

Máster universitari en. Master online Màster universitari en TRADUCCIÓ ESPECIALITZADA Máster universitari en TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA EHEA MASTER IN SPECIALISED TRANSLATION Master online màsters i doctorats másters y doctorados GRADUATE STUDIES

Más detalles

Complementos de formación Programa doctorado en Química

Complementos de formación Programa doctorado en Química Facultad de Ciencias Departamento de Química y Edafología Complementos de formación Programa doctorado en Química Habitualmente los alumnos que se incorporan al programa de doctorado de Química disponen

Más detalles

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Salamanca.

Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Salamanca. Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad de Salamanca. El Máster Universitario en Ingeniería Industrial de la ETSII es un Máster Universitario de carácter presencial que se plantea

Más detalles

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Computer security. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre

ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE. ASIGNATURA Computer security. CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre ANX-PR/CL/001-02 GUÍA DE APRENDIZAJE ASIGNATURA Computer security CURSO ACADÉMICO - SEMESTRE 2015-16 - Primer semestre GA_10AK_103000590_1S_2015-16 Datos Descriptivos Nombre de la Asignatura Titulación

Más detalles

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL

GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL Grado Oficial GRADO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INTEGRAL www.seguretatintegral.cat Presentación El Grado de Prevención y Seguridad Integral pretende formar profesionales capaces de dar una respuesta eficiente

Más detalles

DIRECCIÓN DE EMPRESAS

DIRECCIÓN DE EMPRESAS MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS Titulación oficial: Máster Universitario en Dirección de Empresas Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas Centro responsable: Facultad de Ciencias

Más detalles

El Trabajo de Fin de Máster es el colofón de los estudios de Ingeniería Química (Grado + Máster) que capacitan para el ejercicio de esta profesión.

El Trabajo de Fin de Máster es el colofón de los estudios de Ingeniería Química (Grado + Máster) que capacitan para el ejercicio de esta profesión. Página 1 de 5 CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: DESCRIPCIÓN Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 1 Número de créditos ECTS:

Más detalles

Servicio de Gestión Académica GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE MÁSTER TRABAJO FIN DE MASTER

Servicio de Gestión Académica GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE MÁSTER TRABAJO FIN DE MASTER GUÍA DOCENTE TRABAJO FIN DE MÁSTER TRABAJO FIN DE MASTER 1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ASIGNATURA Título/s Máster de Investigación en Ingeniería Industrial Centro ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

Más detalles

The accreditation of industrial engineering in Spain: teaching and learning the skills of Manufacturing Engineering

The accreditation of industrial engineering in Spain: teaching and learning the skills of Manufacturing Engineering The accreditation of industrial engineering in Spain: teaching and learning the skills of Manufacturing Engineering M.A. Lope Domingo (1), J.A. Albajez, J. Santolaria (1) Dept. of Design and Manufacturing

Más detalles

Dirección de Proyectos con PMP Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos Modalidad: A distancia

Dirección de Proyectos con PMP Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos Modalidad: A distancia Máster Universitario en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos Modalidad: A distancia Sumario Datos básicos 3 Breve descripción de la asignatura 4 Requisitos previos 4 Objetivos 4 Competencias 4

Más detalles

NUEVAS TITULACIONES PARA INGENIEROS TÉCNICOS EN LA ETSII - UPM. Octubre 2012

NUEVAS TITULACIONES PARA INGENIEROS TÉCNICOS EN LA ETSII - UPM. Octubre 2012 NUEVAS TITULACIONES PARA INGENIEROS TÉCNICOS EN LA ETSII - UPM Octubre 2012 NUEVAS TITULACIONES PARA INGENIEROS TÉCNICOS EN LA ETSII-UPM 1. El Nuevo Mapa de Titulaciones 2. Planes de Estudios de Grado

Más detalles

GUÍA DOCENTE ANALISIS ESTRUCTURAL Y MECANICO Máster en Ingeniería Industrial

GUÍA DOCENTE ANALISIS ESTRUCTURAL Y MECANICO Máster en Ingeniería Industrial Año académico 2015-16 GUÍA DOCENTE ANALISIS ESTRUCTURAL Y MECANICO Máster en Ingeniería Industrial Profesorado: Joan Roca Enrich Martí Comellas Andrés Información general de la asignatura Denominación

Más detalles

ASIGNATURA: GESTIÓN DE PROYECTOS Y DE LABORATORIOS MATERIA: Gestión MÓDULO: Gestión ESTUDIOS: Máster en Química Analítica

ASIGNATURA: GESTIÓN DE PROYECTOS Y DE LABORATORIOS MATERIA: Gestión MÓDULO: Gestión ESTUDIOS: Máster en Química Analítica CARACTERÍSTICAS GENERALES* Tipo: Formación básica, Obligatoria, Optativa Trabajo de fin de grado, Prácticas externas Duración: Semestral Semestre/s: 1 Número de créditos ECTS: 5 Idioma/s: Castellano, Catalán

Más detalles

OSH: Integrated from school to work.

OSH: Integrated from school to work. SST: Integrada desde la escuela hasta el empleo. OSH: Integrated from school to work. ESPAÑA - SPAIN Mª Mercedes Tejedor Aibar José Luis Castellá López Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL Centro Responsable: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Orientación: Investigadora y Profesional Especialidades: Análisis Económico.

Más detalles

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets

Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT. Economic Valuation of Agricultural Assets Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Economic Valuation of Agricultural Assets Qualification: Degree in Agri-food Engineering and Biological Systems Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

LA DOCENCIA EN CONTABILIDAD ; ANALITICA Y EL APOYO DE LA ; VIRTUALIZACION EN EL MARCO ; DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR

LA DOCENCIA EN CONTABILIDAD ; ANALITICA Y EL APOYO DE LA ; VIRTUALIZACION EN EL MARCO ; DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR LA DOCENCIA EN CONTABILIDAD ; ANALITICA Y EL APOYO DE LA ; VIRTUALIZACION EN EL MARCO ; DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR Por ADOLFO MILLÁN AGUILAR Universidad Complutense de Madrid (UCM) CLARA

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RIESGOS COMUNES por la Universidad de A CORUÑA

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RIESGOS COMUNES por la Universidad de A CORUÑA MEMORIA PARA LA SOLICITUD DE TÍTULO DE MÁSTER MÁSTER UNIVERSITARIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RIESGOS COMUNES por la Universidad de A CORUÑA 1 INTRODUCCIÓN Las altas cifras de siniestralidad

Más detalles

Aspectos a subsanar: CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Aspectos a subsanar: CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Una vez analizadas las recomendaciones y aspectos

Más detalles

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge

Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Ciències Humanes

Más detalles

Management and Environmental Policy

Management and Environmental Policy Higher Technical School of Agricultural Engineering UPCT Management and Environmental Policy CERTIFICATION: DEGREE IN AGRI-FOOD ENGINEERING AND BIOLOGICAL SYSTEMS Course 2015/2016 1. Subject information

Más detalles

MASTER INGENIERO INDUSTRIAL Implantación en la ETSII. febrero de 2014

MASTER INGENIERO INDUSTRIAL Implantación en la ETSII. febrero de 2014 MASTER INGENIERO INDUSTRIAL Implantación en la ETSII Master Ingeniero Industrial Ingeniero Industrial Profesión Atribuciones profesionales Estudios: master Ingeniero Industrial Acceso Organización en la

Más detalles

Guía Docente Modalidad Semipresencial. Diseño de máquinas y motores. Curso 2014/15. Máster en Ingeniería. de Montes

Guía Docente Modalidad Semipresencial. Diseño de máquinas y motores. Curso 2014/15. Máster en Ingeniería. de Montes Guía Docente Modalidad Semipresencial Diseño de máquinas y motores Curso 2014/15 Máster en Ingeniería de Montes 1 Datos descriptivos de la Asignatura Nombre: Carácter: Código: Duración (Cuatrimestral/Anual):

Más detalles

240ST1121 - Design of Supply Chain

240ST1121 - Design of Supply Chain Coordinating unit: Teaching unit: Academic year: Degree: ECTS credits: 2015 240 - ETSEIB - Barcelona School of Industrial Engineering 732 - OE - Department of Management MASTER'S DEGREE IN SUPPLY CHAINS,

Más detalles

Máster en GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Titulación Oficial Estudios del EEES

Máster en GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Titulación Oficial Estudios del EEES Máster en GESTIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Titulación Oficial Estudios del EEES 1 2 Por qué estudiar en IQS? IQS es un centro de enseñanza universitaria de la Compañía de Jesús, con más de cien años de

Más detalles

Facultad de Física. Máster Universitario en Energías. Renovables y Eficiencia Energética

Facultad de Física. Máster Universitario en Energías. Renovables y Eficiencia Energética Facultad de Física Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Tecnología Solar Térmica de Baja Temperatura Curso Académico 2013/2014 Fecha: 17 de

Más detalles

NUEVA FORMACIÓN PARA NUEVOS EMPLEOS. loren ipsum

NUEVA FORMACIÓN PARA NUEVOS EMPLEOS. loren ipsum NUEVA FORMACIÓN PARA NUEVOS EMPLEOS loren ipsum Desde 1998 la Escuela de Alta Gestión Empresarial, E.A.G.E es una institución formativa de ámbito privado de enseñanza media y superior. Nuestro sistema

Más detalles

Sociology 6 2. World economy history 6 1. Mathematics 6 1. World Economy 6 2. Financial accounting 6 2. Business management 6 1

Sociology 6 2. World economy history 6 1. Mathematics 6 1. World Economy 6 2. Financial accounting 6 2. Business management 6 1 CAMPUS OF OVIEDO FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS GRADO ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT Sociología Code: GADEMP01-1-001

Más detalles

Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal

Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal Creating your Single Sign-On Account for the PowerSchool Parent Portal Welcome to the Parent Single Sign-On. What does that mean? Parent Single Sign-On offers a number of benefits, including access to

Más detalles

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS

OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS OBJETIVOS Y ORIENTACIONES / OBJECTIVES AND ORIENTATIONS OBJETIVOS OBJECTIVES El objetivo general de estos estudios es formar profesionales del aprendizaje y de la enseñanza de segundas lenguas capacitados

Más detalles

Guía Docente 2012-13

Guía Docente 2012-13 Guía Docente 2012-13 Marketing Deportivo Sport Marketing Máster Universitario en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas de la Actividad Física y del Modalidad de enseñanza semipresencial Universidad

Más detalles

FOR STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF JAÉN UJA FIRST YEAR

FOR STUDENTS FROM THE UNIVERSITY OF JAÉN UJA FIRST YEAR ANNEX I Requirements and subjects students from the University of Jaén must complete in order to obtain the degree of Bachelor of Science, International Business Studies, FH Aachen -----------------------------------

Más detalles

ASIGNATURA: GESTIÓN DE PROYECTOS

ASIGNATURA: GESTIÓN DE PROYECTOS Página 1 de 6 BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (del sentido de la asignatura en relación a los estudios. Entre 100 y 200 palabras.) La asignatura introduce las técnicas de Gestión de Proyectos en una

Más detalles

LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL NUEVO MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR. GITI + MII = Ingeniero Industrial

LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL NUEVO MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR. GITI + MII = Ingeniero Industrial LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL NUEVO MARCO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACION SUPERIOR. GITI + MII = Ingeniero Industrial Introducción El nuevo marco de los estudios universitarios españoles,

Más detalles

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA

MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÀSTER DE TÈCNIQUES D ANÀLISI I INNOVACIÓ TURÍSTICA MÁSTER DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INNOVACIÓN TURÍSTICA MASTER S DEGREE IN ANALYTICAL TECHNIQUES AND INNOVATION IN TOURISM FACULTAT DE TURISME I GEOGRAFIA

Más detalles

PMI: Risk Management Certification Training (RMP)

PMI: Risk Management Certification Training (RMP) PMI: Risk Management Certification Training (RMP) Risk Management Certification Training (RMP) DESCRIPCIÓN: Este curso cubre las funciones y características de la Gestión de Riesgos para prepararse para

Más detalles

Documento para el diseño del Máster en Ingeniería Industrial

Documento para el diseño del Máster en Ingeniería Industrial Documento para el diseño del Máster en Ingeniería Industrial Acordado conjuntamente por las Conferencias de Directores de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Técnica Industrial Marzo 2011 1 1. Marco

Más detalles

223 Centro gestor: ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES. Vía 1.- Alumnos con la titulación de Ingeniería Técnica Industrial:

223 Centro gestor: ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES. Vía 1.- Alumnos con la titulación de Ingeniería Técnica Industrial: MÁSTER EN Ingeniería Industrial 22 Centro gestor: ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES Código del Plan 11 PLAN DE ESTUDIOS El plan de estudios del Máster Universitario de Ingeniero Industrial de la Universidad

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G1772 - Product Design Project Grado en Ingeniería Química Optativa. Curso 4 Curso Académico 2015-2016 1 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado en Ingeniería Química Tipología

Más detalles

GUÍA DOCENTE DEL MÓDULO 41045. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y BASES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS

GUÍA DOCENTE DEL MÓDULO 41045. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y BASES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS GUÍA DOCENTE DEL MÓDULO 41045. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y BASES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso 2014-2015 1.- DATOS INICIALES Titulación Denominación del módulo (código) Máster

Más detalles