Màster en Enginyeria Industrial

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Màster en Enginyeria Industrial"

Transcripción

1 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Màster en Enginyeria Industrial Nom del màster Àmbit Tipus Unitat d'adscripció Secretaria acadèmica Durada Calendari i horari Règim i modalitat Idiomes d'impartició Requeriment/s d idioma Nombre màxim de places 40 Preu Web Responsable acadèmic Màster en Enginyeria Industrial Tecnologia Professional Escola Politècnica Superior Escola Politècnica Superior 120 ECTS; dos cursos acadèmics De setembre a juny. De dilluns a divendres, de 8 h a 14 h (primer curs) i de 15 h a 20 h (segon curs). Temps complet; Presencial Català, castellà i anglès Per accedir al màster cal posseir un nivell d idioma anglès B2.1 o equivalent, i s exigirà un certificat acreditatiu si no consta a l expedient. Preinscripció ( ): 30,21 euros. Matrícula (curs ): 41,17 euros / crèdit Dr. Rudi de Castro UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

2 Objectius formatius És el màster que habilita per a l exercici de la professió d enginyer industrial. L objectiu general del títol és la formació d enginyers industrials a un nivell de màster, proporcionant-los les competències pròpies d aquesta professió i habilitant-los per accedir a l activitat professional i alhora a la investigació, per als titulats que s orientin cap al desenvolupament d una tesi doctoral. El màster està regulat per l Ordre CIN/311/2009, i s ha plantejat segons els objectius que es detallen tot seguit: Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i numèrics en enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc. Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal lacions i plantes. Dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris. Realitzar recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes. Realitzar la planificació estratègica i aplicar-la a sistemes tant constructius com de producció, de qualitat i de gestió mediambiental. Gestionar tècnicament i econòmicament projectes, instal lacions, plantes, empreses i centres tecnològics. Exercir funcions de direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d R+D+I en plantes, empreses i centres tecnològics. Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris. Ser capaç d integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l aplicació dels propis coneixements i judicis. Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d una manera clara i sense ambigüitats. Posseir les habilitats d aprenentatge que permetin continuar estudiant d una manera autodirigida o autònoma. Tenir coneixement, comprensió i capacitat per aplicar la legislació necessària en l exercici de la professió d enginyer industrial. Accés i admissió 1. Graduats en Tecnologies Industrials (carrera que no habilita per a la professió d enginyer tècnic industrial, però que conté les competències bàsiques i de tecnologia necessàries per accedir al Màster d Enginyeria Industrial. 2. Graduats en Enginyeria Química, Enginyeria Electrònica, Enginyeria Mecànica i Enginyeria Elèctrica, que habiliten per a la professió d enginyer tècnic industrial. 3. Graduats en altres enginyeries, amb la conformitat del Consell de Màster. A més, per accedir al màster cal posseir un nivell d idioma anglès B2.1 o equivalent, i s exigirà un certificat acreditatiu si no consta a l expedient.. Sortides professionals El Màster en Enginyeria Industrial habilita per a l exercici professional d enginyer industrial. Dóna una formació de caràcter generalista que capacita per desenvolupar la tasca professional en la pràctica totalitat de les àrees tècniques de l empresa industrial, tant en la resolució dels problemes tècnics plantejats, com en el disseny i implantació de noves tecnologies en el procés productiu. La formació generalista de l enginyer industrial cobreix àrees tan variades com l enginyeria mecànica, la gestió de la fabricació, l electricitat, l electrònica, els nous materials, l energia i el medi ambient... A més, combinada amb una selecció adequada de matèries optatives i de lliure elecció, permet la intensificació de coneixements en les àrees de construcció industrial i organització d empreses. Accés al doctorat La superació d aquest màster permet accedir al període de recerca d un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l exigència de complements de formació específics.

3 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Máster en Ingeniería Industrial Nombre del máster Ámbito Tipo Unidad de adscripción Secretaría académica Máster en Ingeniería Industrial Tecnología Profesional Escuela Politécnica Superior Escuela Politécnica Superior Duración Calendario y horario Régimen y modalidad Idiomas de impartición Requerimiento/s de idioma Número máximo de plazas 40 Precio Web Responsable académico 120 ECTS; dos cursos académicos De septiembre a junio. De lunes a viernes, de 8 h a 14 h (primer curso) y de 15 h a 20 h (segundo curso). Tiempo completo; Presencial Catalán, castellano e inglés Para acceder al máster es preciso poseer un nivel de idioma inglés B2.1 o equivalente, exigiéndose un certificado acreditativo si no consta en el expediente. Preinscripción ( ): 30,21 euros. Matrícula ( ): 41,17 euros / crédito Dr. Rudi de Castro UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

4 Objetivos formativos Es el máster que habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial. El objetivo general del título es la formación de ingenieros industriales a un nivel de máster, proporcionándoles las competencias propias de dicha profesión y habilitándoles para acceder a la actividad profesional y también a la investigación, para los titulados que se orienten hacia el desarrollo de una tesis doctoral. El máster está regulado por la Orden CIN/311/2009, y se ha planteado según los objetivos que se detallan seguidamente: Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc. Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas. Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares. Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos. Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas tanto constructivos como de producción, de calidad y de gestión medioambiental. Gestionar técnica y económicamente proyectos, instalaciones, plantas, empresas y centros tecnológicos. Ejercer funciones de dirección general, dirección técnica y dirección de proyectos de I+D+I en plantas, empresas y centros tecnológicos. Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares. Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de los propios conocimientos y juicios. Saber comunicar las conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de manera autodirigida o autónoma. Tener conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de ingeniero industrial. Acceso y admisión 1. Graduados en Tecnologías Industriales (carrera que no habilita para la profesión de ingeniero técnico industrial, pero que contiene las competencias básicas y de tecnología necesarias para acceder al Máster de Ingeniería Industrial. 2. Graduados en Ingeniería Química, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, que habilitan para la profesión de ingeniero técnico industrial. 3. Graduados en otras ingenierías, con la conformidad del Consejo de Máster. Además, para acceder al máster es preciso poseer un nivel de idioma inglés B2.1 o equivalente, exigiéndose un certificado acreditativo si no consta en el expediente. Salidas profesionales El Máster en Ingeniería Industrial habilita para el ejercicio profesional de ingeniero industrial. Proporciona una formación de carácter generalista que capacita para el ejercicio profesional en la práctica totalidad de las áreas técnicas de la empresa industrial, tanto en la resolución de los problemas técnicos planteados, como en el diseño e implantación de nuevas tecnologías en el proceso productivo. La formación generalista del ingeniero industrial cubre áreas tan variadas como la ingeniería mecánica, la gestión de fabricación, la electricidad, la electrónica, los nuevos materiales, la energía y el medio ambiente... Además, combinada con una adecuada selección de materias optativas y de libre elección, permite la intensificación de conocimientos en las áreas de construcción industrial y organización de empresas. Acceso al doctorado La superación de este máster permite acceder al período de investigación de un programa de doctorado, teniendo en cuenta que cada programa puede establecer requisitos y criterios adicionales para la selección y admisión de los estudiantes, como la exigencia de complementos de formación específicos.

5 Màsters universitaris Másteres universitarios University Master s Programmes Master s in Industrial Engineering Name of the master's programme Field Type Affiliation Academic secretary Duration Calendar and timetable Study regime and method Languages of instruction Language requirement/s Maximum number of students 40 Price Web Academic staff person in charge: Master's in Industrial Engineering Technology Professional Polytechnic School Polytechnic School 120 ECTS credits; two academic years September to June; from Monday to Friday, 8.00 a.m. to 2.00 p.m. (First year) and 3.00 p.m. to 8 p.m. (Second year). Full time; Face-to-face Catalan, Spanish and English For admission to the master s programme applicants must have achieved the B2.1 level of English, or its equivalent, and must submit the corresponding certification if it does not appear in their transcript. Pre-registration ( ): euros. Registration ( ): euros/credit Dr. Rudi de Castro UTM - Unitat Tècnica de Màsters Campus de Montilivi Girona Tel

6 Educational objectives This master s degree programme qualifies graduates to work as industrial engineers. The general aim of the programme is to train industrial engineers, providing them with the competencies that qualify them to work in the profession and, for those graduates who would like to go on to complete a doctorate, with research experience. The programme is regulated by Ministerial Order CIN/311/2009, which covers professional qualifications for industrial engineers, specified in the following list of objectives: Possess sufficient knowledge of the scientific and technological aspects of mathematical, analytical and numerical methods in engineering, electrical engineering, energy engineering, chemical engineering, mechanical engineering, continuum mechanics, industrial electronics, automation, manufacturing, materials, methods quantitative management methods, industrial informatics, city planning, infrastructures, etc. Plan, appraise and design products, processes, installations and plants. Direct, plan for and supervise multidisciplinary teams. Conduct research, development and innovation with products, processes and methods. Carry out strategic planning and apply it to constructive, productive, quality and environmental management systems. Carry out technical and economic management of projects, installations, plants, companies and technology centres. Carry out the functions of a general manager, technical manager and project manager of R&D&I in plants, companies and technology centres. Apply the knowledge acquired and solve problems in new, unfamiliar areas within broad, multidisciplinary contextss. Be able to integrate knowledge and deal with the complex task of formulating opinions based on incomplete or limited information while reflecting on the social and ethical responsibilities related to the application of that knowledge and those opinions. Know how to communicate conclusions and up-to-date knowledge and reasons that support them to specialised and non-specialised audiences in a clear and unambiguous way. Possess the learning skills that allow continued, self-directed or autonomous learning. Have the knowledge, understanding and capacity to apply industrial engineering regulations in professional practice. Access and admission 1. Graduates in industrial technologies (a degree that does not qualify holders for professional practice as technical industrial engineers, but includes the basic and technological competences required for admission to the Master s in Industrial Engineering). 2. Graduates in chemical engineering, electronic engineering, mechanical engineering and electrical engineering (degrees that qualify holders to work professionally as technical industrial engineers). 3. Graduates in other fields of engineering, subject to approval by the master s committee. In addition, for admission to the master s programme applicants must have achieved the B2.1 level of English, or its equivalent, and must submit the corresponding certification, unless it appears in their transcript. Career opportunities The Master s Degree in Industrial Engineering qualifies graduates to work as industrial engineers. It offers general training that prepares them for work in almost all the technical areas of industrial companies, solving technical problems as well as designing and implementing new technologies in the productive process. General industrial engineer training covers a wide range of areas such as mechanical engineering, manufacturing management, electricity, electronics, new materials and energy and the environment. In addition, when combined with appropriate optional and free elective subjects, it can broaden and improve knowledge of industrial construction and management. Admission to the doctoral programme Students who successfully complete this master s degree programme may be admitted to the research period of a doctoral programme. Bear in mind that each programme can set additional requirements and criteria for selection and admission of students, such as specific complementary training courses.

MASTER S DEGREE IN CLIMATE CHANGE: INSTRUMENTAL RECONSTRUCTION AND ANALYSYS

MASTER S DEGREE IN CLIMATE CHANGE: INSTRUMENTAL RECONSTRUCTION AND ANALYSYS MASTER S DEGREE IN CLIMATE CHANGE: INSTRUMENTAL RECONSTRUCTION AND ANALYSYS MÁSTER EN CAMBIO CLIMÁTICO: RECONSTRUCCIÓN INSTRUMENTAL Y ANÁLISIS MÀSTER EN CANVI CLIMÀTIC: RECONSTRUCCIÓ INSTRUMENTAL I ANÀLISI

Más detalles

ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO ELECTRICITY SECTOR OFFICIAL MASTER IN THE. www.upcomillas.es CURSO 2007-2008

ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO ELECTRICITY SECTOR OFFICIAL MASTER IN THE. www.upcomillas.es CURSO 2007-2008 www.upcomillas.es CURSO 2007-2008 ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO MÁSTER INTERNACIONAL ERASMUS MUNDUS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE INDUSTRIAS DE RED OFFICIAL MASTER IN THE ELECTRICITY SECTOR ERASMUS

Más detalles

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Economics and Business Area 2015-2016 www.uaoceu.es www.uaoceu.cat www.uaoceu.es/en Universitat Abat Oliba CEU La

Más detalles

Dos entidades de prestigio en un mismo proyecto: Master en Energías Renovables Marinas

Dos entidades de prestigio en un mismo proyecto: Master en Energías Renovables Marinas Dos entidades de prestigio en un mismo proyecto: Master en Energías Renovables Marinas Fruto de la colaboración entre el Instituto Marítimo Español y Bureau Veritas Business School se convoca una edición

Más detalles

2ª edición 2 nd edition elearning On-line Masters Offshore wind marine renew ble energies Two highly prestigious institutions working together to create: Masters in Marine Renewable Energies Over the past

Más detalles

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña 1 L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili és l únic de les seves característiques en el sistema universitari català

Más detalles

2015 / 2016 ICADE. Business School

2015 / 2016 ICADE. Business School 2015 / 2016 ICADE Business School ostgrado Área Empresarial índice ICADE BUSINESS SCHOOL pag. 4 pag. 6 pag. 8 pag. 10 pag. 12 pag. 14 pag. 16 pag. 18 pag. 20 pag. 22 pag. 24 POR QUÉ ESTUDIAR CON NOSOTROS?

Más detalles

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa Programa Semi presencial. Programa Semipresencial. MÀSTER universitari en. 7 a edición 7 a edició

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa Programa Semi presencial. Programa Semipresencial. MÀSTER universitari en. 7 a edición 7 a edició Máster universitario en Gestión Administrativa Programa Semipresencial MÀSTER universitari en Gestió Administrativa Programa Semi presencial 7 a edición 7 a edició Universitat Abat Oliba CEU ISGAC La Universitat

Más detalles

Són prou multilingües les empreses catalanes?

Són prou multilingües les empreses catalanes? L estudi / El estudio / Study ELAN.cat Són prou multilingües les empreses catalanes? Son lo bastante multilingües las empresas catalanas? Are Catalan businesses multilingual enough? Cada any, milers d

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

MÁSTER UNIVERSITARIO EN MÁSTER UNIVERSITARIO EN Título oficial: Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad Pública de Navarra Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura Centro responsable: Escuela Técnica

Más detalles

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. Reconocimiento de créditos del Título propio

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. Reconocimiento de créditos del Título propio 4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS Reconocimiento de créditos del Título propio Según el RD 861/2010 de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, podrán ser objeto

Más detalles

MASTER OF SCIENCE IN PROFESSIONAL MANAGEMENT (MSPM)

MASTER OF SCIENCE IN PROFESSIONAL MANAGEMENT (MSPM) MSPM AND MSPM/MBA MASTER OF SCIENCE IN PROFESSIONAL MANAGEMENT (MSPM) P.O. BOX 2480, CORAL GABLES, FLORIDA 124-624 TEL 0-284-460 800-1- (USA ONLY) FAX 0-284-188 MBA@MIAMI.EDU WWW.BUS.MIAMI.EDU/MSPM UNIVERSITY

Más detalles

Nº 61 - Junio / June 2004

Nº 61 - Junio / June 2004 INSTITUTO INTERAMERICANO DE ESTADISTICA Boletín Informativo INTER-AMERICAN STATISTICAL INSTITUTE Newsletter Nº 61 - Junio / June 2004 PERIODICIDAD El Boletín Informativo se publica en marzo, junio, septiembre

Más detalles

TRI-CONTINENTAL MASTER S DEGREE IN ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN

TRI-CONTINENTAL MASTER S DEGREE IN ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN TRI-CONTINENTAL MASTER S DEGREE IN ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN MÁSTER TRICONTINENTAL EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO AVANZADO Degree type: Private Master s Degree Academic: Architecture and Urbanism Start Date:

Más detalles

Edita: BUBOK PUBLISHING

Edita: BUBOK PUBLISHING EVALtrends 2011 Evaluar para aprender en la Universidad Edita: BUBOK PUBLISHING Experiencias innovadoras en la sistematización de la evaluación EVALtrends 2011 Evaluar para aprender en la Universidad Grupo

Más detalles

PROGRAMA DE DOCTORADO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO ANTECEDENTES

PROGRAMA DE DOCTORADO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO ANTECEDENTES PROGRAMA DE DOCTORADO DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO Doctorado en Administración de Empresas ANTECEDENTES El programa de doctorado en Administración de Empresas procede del Doctorado en Administración

Más detalles

1. The Erasmus Mundus Master s Programme in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) CONSORTIUM AGREEMENT

1. The Erasmus Mundus Master s Programme in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) CONSORTIUM AGREEMENT Erasmus Mundus Master s Programme in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) CONSORTIUM AGREEMENT The Université Libre de Bruxelles (hereinafter ULB), represented by Prof. Didier Vivier,

Más detalles

Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias. MÀSTER universitari en. Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries

Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias. MÀSTER universitari en. Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries Máster universitario en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias MÀSTER universitari en Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries Área de Ciencias económicas y empresariales

Más detalles

Especializaciones universitarias orientadas al transporte

Especializaciones universitarias orientadas al transporte PARTE 1: OFERTA DE FORMACIÓN EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA 3 Especializaciones universitarias orientadas al transporte 3.1 Oferta formativa de especializaciones universitarias 3.1 OFERTA FORMATIVA DE

Más detalles

TÍTULO: Máster Universitario en Ingeniería de Minas. UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de Madrid

TÍTULO: Máster Universitario en Ingeniería de Minas. UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de Madrid TÍTULO: Máster Universitario en Ingeniería de Minas. UNIVERSIDAD: Universidad Politécnica de Madrid ÍNDICE 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO... 3 1.1. DENOMINACIÓN... 3 1.2. SOLICITANTES... 3 1.3. TIPO DE ENSEÑANZA...

Más detalles

CUNEF FINANCE SUMMER SCHOOL PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA EL NEGOCIO BANCARIO DIRECCIÓN DE RIESGOS Y BANCA FINANZAS CORPORATIVAS

CUNEF FINANCE SUMMER SCHOOL PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA EL NEGOCIO BANCARIO DIRECCIÓN DE RIESGOS Y BANCA FINANZAS CORPORATIVAS PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA EL NEGOCIO BANCARIO DIRECCIÓN DE RIESGOS Y BANCA FINANZAS CORPORATIVAS FUNDAMENTOS DE TRADING Y DE GESTIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD APLICADAS

Más detalles

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y MARKETING POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y MARKETING POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PROPUESTA DE MEMORIA DE VERIFICACIÓN MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN, ESTRATEGIA Y MARKETING POR LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 1.1 Datos Básicos Denominación del Título: Máster

Más detalles

TÉRMINOS DE REFERENCIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA REFERENCIA 267 La FIIAPP precisa incorporar a un Técnico Coordinador Científico a tiempo parcial, para trabajar en Madrid para la implementación del Proyecto MediPIET. El coordinador científico, bajo la

Más detalles

Erasmus Charter for Higher Education 238539-LA-1-2014-1-ES-E4AKA1-ECHE-1

Erasmus Charter for Higher Education 238539-LA-1-2014-1-ES-E4AKA1-ECHE-1 Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Application Form Call: 2014 Note: The data of this application form will be used by the European Commission/ Executive Agency EACEA and National Agencies

Más detalles

Augmented Virtual Realities for Social Development. Realidades virtuales aumentadas para el desarrollo social

Augmented Virtual Realities for Social Development. Realidades virtuales aumentadas para el desarrollo social Augmented Virtual Realities for Social Development Realidades virtuales aumentadas para el desarrollo social ALFA-GAVIOTA Coordination Coordinación European Union Coordination Coordinación

Más detalles

Máster Universitario en INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS por la Universidad de Cádiz

Máster Universitario en INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS por la Universidad de Cádiz MEMORIA DEL TÍTULO DE: Máster Universitario en INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS por la FECHA DE LA MEMORIA: 12014-02-14 VERSIÓN: V.11 RESUMEN DE MODIFICACIONES NÚMERO FECHA MODIFICACIÓN CONTENIDO

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Guía Docente 2014/2015

Guía Docente 2014/2015 Guía Docente 2014/2015 Trabajo Fin de Máster Final Project Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) Modalidad de enseñanza presencial Índice Trabajo Fin de Máster...3 Breve descripción de la

Más detalles

INERCOMUNICACIÓN. INERCO desarrolla para CEPSA-Refinería La Rábida la Ingeniería para producir el nuevo combustible marítimo DMB 0,1%

INERCOMUNICACIÓN. INERCO desarrolla para CEPSA-Refinería La Rábida la Ingeniería para producir el nuevo combustible marítimo DMB 0,1% www.inerco.com INERCOMUNICACIÓN Año XVI Mayo 2015 número 61 Year XVi May 2015 number 61 Trabajando por el desarrollo industrial sostenible Working for the industrial sustainability development INERCO desarrolla

Más detalles

IIO-151320 Fundamentos de Química / Fundamentals of Chemistry

IIO-151320 Fundamentos de Química / Fundamentals of Chemistry IIO-151320 Fundamentos de Química / Fundamentals of Chemistry Prerrequisitos: Ninguno / Prerequisites: None Conocer las teorías generadas sobre la estructura atómica y su aplicación en la elaboración de

Más detalles