Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Sumario. Sumari. Grado en Ingeniería de Edificación. Grau en Enginyeria d Edificació. 04 Ficha de los estudios. 08 Objetivos"

Transcripción

1

2 1

3 Sumari Grau en Enginyeria d Edificació 04 Fitxa dels estudis 06 Introducció 08 Objectius 10 Estructura 12 Optatives 13 Sortides professionals 15 Pla d estudis - Taula d assignatures 24 Perfils formatius 33 Accés, matriculació i finançament 38 Ubicació i contacte Sumario Grado en Ingeniería de Edificación 04 Ficha de los estudios 06 Introducción 08 Objetivos 10 Estructura 12 Optativas 13 Salidas profesionales 15 Plan de estudios - Tabla de asignaturas 25 Perfiles formativos 33 Acceso, matriculación y financiación 38 Ubicación y contacto Lorem ipsum text invitació 3

4 Fitxa dels estudis Titulació: Graduat/da en Enginyeria d Edificació Grau en Enginyeria d Edificació, títol homologat expedit per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Durada: 4 anys Crèdits: 240 ECTS (60 ECTS per curs acadèmic) Perfils formatius: Gestió, Disseny, Sostenibilitat, Materials, Noves Tecnologies Preu/crèdit: Consultar Ficha de los estudios Titulación: Graduado/a en Ingeniería de Edificación Grado en Ingeniería de Edificación, título homologado expedido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Duración: 4 años Créditos: 240 ECTS (60 ECTS por curso académico) Perfiles formativos: Gestión, Diseño, Sostenibilidad, Materiales, Nuevas Tecnologías Precio/crédito: Consultar Taller BambooLab desenvolupat pels alumnes de primer del Grau en Enginyeria d Edificació. Taller BambooLab desarrollado por los alumnos de primero del Grado en Ingeniería de Edificación. 4 5

5 Introducció El Grau en Enginyeria d Edificació forma futurs professionals capacitats per desenvolupar totes aquelles tasques lligades amb el concepte de la reedificació com a eina per actuar i transformar l entorn construït existent. El caràcter limitat dels recursos naturals, l envelliment de la població i els nous models de convivència i hàbitat dibuixen un nou marc de treball per als professionals de l edificació. El professional de l edificació ha de ser capaç de fer front a una dualitat molt concreta: d un costat, la pròpia cultura del projecte; de l altre, la tècnica i la innovació que han de permetre afrontar els futurs reptes de les societats urbanes. Al llarg dels estudis, l alumne adquirirà les habilitats necessàries per analitzar, avaluar, gestionar i actuar en els barris i edificis existents amb estratègies basades en la reducció de les emissions i de la demanda de recursos, l eficiència en l ús, l aprofitament de recursos naturals i el reciclatge en cadascuna de les etapes del cicle de vida dels edificis. Els estudis del Grau d Enginyeria d Edificació de l escola ELISAVA esdevenen així un model en plena relació amb l usuari, la rehabilitació, la reutilització i la sostenibilitat dels edificis en un context de treball internacional. L especialització vindrà marcada pel perfil formatiu orientat cap al treball multidisciplinari amb el disseny i l enginyeria del disseny industrial de l escola ELISAVA. Introducción El Grado en Ingeniería de Edificación forma a futuros profesionales capacitados para desarrollar todas aquellas tareas vinculadas al concepto de la reedificación como herramienta para actuar y transformar el entorno construido existente. El carácter limitado de los recursos naturales, el envejecimiento de la población y los nuevos modelos de convivencia y hábitat dibujan un nuevo marco de trabajo para los profesionales de la edificación. El profesional de la edificación debe ser capaz de hacer frente a una dualidad muy concreta: de un lado, la propia cultura del proyecto; de otro, la técnica y la innovación que deben permitir afrontar los futuros retos de las sociedades urbanas. A lo largo de los estudios, el alumno adquirirá las habilidades necesarias para analizar, evaluar, gestionar y actuar en los barrios y edificios existentes con estrategias basadas en la reducción de las emisiones y de la demanda de recursos, la eficiencia en el uso, el aprovechamiento de recursos naturales y el reciclaje en cada una de las etapas del ciclo de vida de los edificios. Los estudios del Grado de Ingeniería de Edificación de la escuela ELISAVA pasan a ser pues un modelo en plena relación con el usuario, la rehabilitación, la reutilización y la sostenibilidad de los edificios en un contexto de trabajo internacional. La especialización estará marcada por el perfil formativo orientado al trabajo multidisciplinar con el diseño y la ingeniería del diseño industrial de la escuela ELISAVA. Exposició Èxits, recull de Treballs de Final d Estudis. Exposición Èxits, muestra de Trabajos de Final de Estudios. 6 7

6 Objectius Objetivos El sector de l edificació ha experimentat en els últims temps un significatiu canvi de model. La cristal lització de nous paràmetres socials, econòmics, culturals, tecnològics i mediambientals que intervenen en el context urbà s ha traduït en noves realitats a què han de fer front els futurs professionals. L objectiu principal dels estudis d Enginyeria d Edificació és formar professionals preparats per assumir els nous reptes de la societat actual en l àmbit de l edificació, amb especial èmfasi en la reedificació i la rearquitectura. Es fa imprescindible aplicar paràmetres de sostenibilitat en tot el cicle de vida de l edifici i, en concret, en la fase d ús i manteniment. Els estudis de Grau en Enginyeria d Edificació que ofereix ELISAVA s inscriuen en la branca de coneixement d Enginyeria i Arquitectura. Es parteix de la voluntat de reforçar la regeneració dels edificis a partir d una visió sistèmica i interdisciplinària. Es treballen de forma transversal els següents àmbits: Energia Sostenibilitat Disseny per a l usuari Nous materials i sistemes constructius Creativitat El sector de la edificación ha experimentado en los últimos tiempos un significativo cambio de modelo. La cristalización de nuevos parámetros sociales, económicos, culturales, tecnológicos y medioambientales que intervienen en el contexto urbano se han traducido en nuevas realidades a las que los futuros profesionales deben enfrentarse. El objetivo principal de los estudios de Ingeniería de Edificación es formar profesionales preparados para asumir los nuevos retos de la sociedad actual en el ámbito de la edificación, con especial énfasis en la reedificación y la rearquitectura. Se hace imprescindible aplicar parámetros de sostenibilidad en todo el ciclo de vida del edificio y, concretamente, en la fase de uso y mantenimiento. Los estudios de Grado en Ingeniería de Edificación que ofrece ELISAVA se inscriben en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. Se parte de la voluntad de reforzar la regeneración de los edificios a partir de una visión sistémica e interdisciplinaria. Se trabajan de forma transversal los siguientes ámbitos: Energía Sostenibilidad Diseño para el usuario Nuevos materiales y sistemas constructivos Creatividad La conjunció entre creativitat i tècnica és un tret essencial del grau. A partir de la disciplina del Projecte Integral, eix vertebrador dels estudis, s ofereixen les eines necessàries per seguir aportant valor afegit a la tècnica reedificatòria des de la concepció de l edifici com a suma de diferents entorns: econòmic, social i mediambiental. La formació està orientada, sobretot, a satisfer les necessitats dels usuaris relatives a l habitabilitat, l eficiència, el confort, la seguretat i el disseny universal. El caràcter limitat els recursos naturals, l envelliment de la població i els nous models de convivència i hàbitat dibuixen un nou marc de treball per als professionals de l edificació. La conjunción entre creatividad y técnica es un rasgo esencial del grado. A partir de la disciplina del Proyecto Integral, eje vertebrador de los estudios, se ofrecen las herramientas necesarias para seguir aportando valor añadido a la técnica reedificatoria desde la concepción del edificio como suma de diferentes entornos: económico, social y medioambiental. La formación está orientada, sobre todo, a satisfacer las necesidades de los usuarios relativas a la habitabilidad, la eficiencia, el confort, la seguridad y el diseño universal. El carácter limitado de los recursos naturales, el envejecimiento de la población y los nuevos modelos de convivencia y hábitat dibujan un nuevo marco de trabajo para los profesionales de la edificación. Anàlisi de l envoltant de l edifici mitjançant thermografia. Análisis de la envolvente del edificio mediante thermografía. 8 9

7 Estructura Estructura Els estudis de Grau en Enginyeria d Edificació tenen una durada de quatre cursos acadèmics, en un sol cicle, orientat a formar els alumnes per ser capaços de projectar a partir del disseny i la tecnologia. L eix vertebrador dels estudis, l assignatura de Projectes Integrals, se sustenta sobre la metodologia dels case studies: s analitzen casos reals, en les seves múltiples escales, i al mateix temps combinats i reforçats amb totes les àrees de coneixement de totes les assignatures del mateix trimestre. Los estudios de Grado en Ingeniería de Edificación tienen una duración de cuatro cursos académicos, en un solo ciclo, orientado a formar a los alumnos para ser capaces de proyectar a partir del diseño y la tecnología. El eje vertebrador de los estudios, la asignatura de Proyectos Integrales, se sustenta sobre la metodología de los case studies: se analizan casos reales, en sus múltiples escalas, y al mismo tiempo combinados y reforzados con todas las áreas de conocimiento de todas las asignaturas del mismo trimestre. Projectes Integrals es basa en el seguiment personalitzat del treball de l alumne que, convenientment tutoritzat, va rebent paulatinament la formació adequada per resoldre la complexitat i la multidimensionalitat del projecte d edificació i per definir un projecte d execució complet. Curs rere curs, es va augmentant la complexitat i l escala dels projectes a desenvolupar, a partir del següent esquema: El 1r curs es dedica al suport: l estructura necessària perquè una edificació sigui sòlida, mitjançant l estudi dels elements estructurals bàsics i la conformació de volums. Proyectos Integrales se basa en el seguimiento personalizado del trabajo del alumno que, convenientemente tutorizado, va recibiendo paulatinamente la formación adecuada para resolver la complejidad y la multidimensionalidad del proyecto edificatorio y para definir un proyecto de ejecución completo. Curso tras curso, va aumentando la complejidad y la escala de los proyectos a desarrollar, a partir del siguiente esquema: El 1 er curso se dedica al soporte: la estructura necesaria para que una edificación sea sólida, mediante el estudio de los elementos estructurales básicos y la conformación de volúmenes. Taller concurs universitari per a habitatges autosuficients Solar Decathlon. Alumna d Erasmus: Margaux Darras. Taller concurso universitario para viviendas autosuficientes Solar Decathlon. Alumna de Erasmus: Margaux Darras. El 2n curs se centra en l envoltant (la pell de l edifici) a través de l estudi de la generació de les seves superfícies i de l aplicació dels revestiments que defineixen tant la seva imatge com el seu funcionament. El 3r curs es dedica als fluxos: totes les instal lacions que s han de disposar en un edifici. També s estudia com englobar en una sola acció tots els agents que intervenen en el sector de la construcció i l edificació. El 4t curs es consagra als àmbits professionals i de recerca. El primer serveix per preparar el futur graduat per a la seva sortida al mercat. Pel que fa al segon àmbit, s adreça a la investigació en contacte directe amb el teixit industrial. El 2 o curso se centra en la envolvente (la piel del edificio) a través del estudio de la generación de sus superficies y de la aplicación de los revestimientos que definen tanto su imagen como su funcionamiento. El 3 er curso se dedica a los flujos: todas las instalaciones que deben disponerse en un edificio. También se estudia cómo englobar en una sola acción a todos los agentes que intervienen en el sector de la construcción y la edificación. El 4 o curso se consagra a los ámbitos profesionales y de investigación. El primero sirve para preparar al futuro graduado para su salida al mercado. En lo referente al segundo ámbito, se dirige a la investigación en contacto directo con el tejido industrial

8 Optatives Optativas Sortides professionals Salidas profesionales Les assignatures optatives que l alumne ha d escollir a partir de 3r curs configuren els diferents perfils formatius del grau: Gestió Disseny Sostenibilitat Materials Noves Tecnologies L alumne pot configurar el seu futur perfil professional a través d un seguit d itineraris optatius formats per diversos mòduls d assignatures dins de cada perfil formatiu (vegeu quadre). Cada mòdul es composa de cinc assignatures de 4 ECTS, que sumades representen un total de 20 ECTS. Perquè l estudiant pugui adquirir el perfil formatiu corresponent, ha de cursar dos dels mòduls d itinerari formatiu que hi estan assignats. Els mòduls d itinerari formatiu que integren els diferents perfils formatius responen a les conclusions i necessitats detectades pel model de competències i coneixements dels perfils professionals del procés de l edificació i pel Llibre Blanc del títol de Grau en Enginyeria d Edificació. Las asignaturas optativas que el alumno debe escoger a partir de 3 er curso configuran los diferentes perfiles formativos del grado: Gestión Diseño Sostenibilidad Materiales Nuevas Tecnologías El alumno puede configurar su futuro perfil profesional a través de una serie de itinerarios optativos formados por diversos módulos de asignaturas dentro de cada perfil formativo (ver cuadro). Cada módulo está compuesto de cinco asignaturas de 4 ECTS, que sumadas representan un total de 20 ECTS. Para que el estudiante pueda adquirir el perfil formativo correspondiente, debe cursar dos de los módulos de itinerario formativo asignados al mismo. Los módulos de itinerario formativo que integran los distintos perfiles formativos responden a las conclusiones y necesidades detectadas por el modelo de competencias y conocimientos de los perfiles profesionales del proceso de la edificación y por el Libro Blanco del título de Grado en Ingeniería de Edificación. L enginyer d edificació és un dels perfils professionals capacitats per al desenvolupament del projecte tècnic integral i el control de l execució de l obra a nivell europeu. Els àmbits d activitat que li són propis són els següents: Intervenció en edificis existents. Sostenibilitat als edificis. Creador de nous sistemes constructius i processos d industrialització innovadors i incorporació de les TIC als edificis. Project manager especialitzat. Nous models d hàbitat i arquitectura d interiors. Desenvolupament de materials. Els perfils professionals que pot desenvolupar en l exercici de la seva feina són: Director i cap d obres de nova edificació. Enginyer conceptor de construccions arquitectòniques. Projectista i director d edificis existents. Coordinador de la seguretat i la salut d obres. Project Manager. Tècnic de control de qualitat dels materials. Inspector tècnic d edificis. Projectista d obres i interiorisme. Taxador i pèrit forense. Enginyer en missions de cooperació internacional. El ingeniero de edificación es uno de los perfiles profesionales capacitados para el desarrollo del proyecto técnico integral y el control de la ejecución de la obra a nivel europeo. Los ámbitos de actividad que le son propios son los siguientes: Intervención en edificios existentes. Sostenibilidad en los edificios. Creador de nuevos sistemas constructivos y procesos de industrialización innovadores e incorporación de las TIC a los edificios. Project manager especializado. Nuevos modelos de hábitat y arquitectura de interiores. Desarrollo de materiales. Los perfiles profesionales que puede desarrollar en el ejercicio de su trabajo son: Director y jefe de obras de nueva edificación. Ingeniero conceptor de construcciones arquitectónicas. Proyectista y director de edificios existentes. Coordinador de la seguridad y la salud de obras. Project Manager. Técnico de control de calidad de los materiales. Inspector técnico de edificios. Proyectista de obras e interiorismo. Tasador y perito forense. Ingeniero en misiones de cooperación internacional

9 Laboratori, assignatura de Química i geologia dels materials. Laboratorio, asignatura de Química y geología de los materiales. Pla d estudis / Taula d assignatures Distribució d assignatures bàsiques i obligatòries per cursos i trimestres PRIMER CURS 1er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Expressió gràfica Metodologia de l Enginyeria Bàsica 6 d Edificació* Matemàtiques Matemàtiques Bàsica 6 Construcció Preedificació Obligatòria 4 Projectes Projecte integral I. Concepte Obligatòria 4 * Assignatura d introducció dels estudiants a la universitat. 2on TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Química Química i geologia dels materials Bàsica 6 Física Mecànica Bàsica 6 Projectes Projecte integral II. Terminologia Obligatòria 4 Expressió gràfica Representació plana de l espai Obligatòria 4 3er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Expressió gràfica Croquis Bàsica 6 Química Materials Obligatòria 4 Construcció Història de la construcció Obligatòria 6 Projectes Projecte integral III. Lògica constructiva Obligatòria 4 PLAN DE ESTUDIOS / TABLA DE ASIGNATURAS Distribución de asignaturas básicas y obligatorias por cursos y trimestres PRIMER CURSO 1 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Expresión gráfica Metodología de la Ingeniería Básica 6 de Edificación* Matemáticas Matemáticas Básica 6 Construcción Preedificación Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral I. Concepto Obligatoria 4 * Asignatura de introducción de los estudiantes a la universidad. 2 o TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Química Química y geología de los materiales Básica 6 Física Mecánica Básica 6 Proyectos Proyecto integral II. Terminología Obligatoria 4 Expresión gráfica Representación plana del espacio Obligatoria 4 3 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Expresión gráfica Croquis Básica 6 Química Materiales Obligatoria 4 Construcción Historia de la construcción Obligatoria 6 Proyectos Proyecto integral III. Lógica constructiva Obligatoria 4 15

10 SEGON CURS 1er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Informàtica Representació digital de l espai Bàsica 6 Instal lacions Fluxos en l edificació Bàsica 6 Construcció Tipologies constructives: suport Obligatòria 4 Projectes Projecte integral IV. Tècnica Obligatòria 4 2on TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Dret Dret i economia d empresa Bàsica 6 Expressió gràfica Disseny volumètric i topogràfic Bàsica 6 Construcció Tipologies constructives: envolupant Obligatòria 4 Projectes Projecte integral V. Sostenibilitat Obligatòria 4 3er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Empresa Gestió del procés edificatori Bàsica 6 Estructures Estructures bàsiques Obligatòria 6 Construcció Tipologies constructives: interior Obligatòria 4 Projectes Projecte integral VI. Qualitat Obligatòria 4 SEGUNDO CURSO 1 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Informática Representación digital del espacio Básica 6 Instalaciones Flujos en la edificación Básica 6 Construcción Tipologías constructivas: soporte Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral IV. Técnica Obligatoria 4 2 o TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Derecho Derecho y economía de empresa Básica 6 Expresión gráfica Diseño volumétrico y topográfico Básica 6 Construcción Tipologías constructivas: envolvente Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral V. Sostenibilidad Obligatoria 4 3 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Empresa Gestión del proceso edificatorio Básica 6 Estructuras Estructuras básicas Obligatoria 6 Construcción Tipologías constructivas: interior Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral VI. Calidad Obligatoria 4 Visites d obres de rehabilitació de la façana i cimbori de la Catedral de Barcelona. Visitas de obras de rehabilitación de la fachada y cimborio de la Catedral de Barcelona

11 TERCER CURS 1er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Gestió Instruments de gestió Obligatòria 4 Estructures Estructures complexes Obligatòria 4 Projectes Projecte integral VII. Obligatòria 4 Control de projecte Llengua Usos acadèmics i terminologia Obligatòria 4 específica en anglès ** Instal lacions Instal lacions bàsiques Obligatòria 4 ** Assignatura dels usos terminològics específics en anglès. 2on TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS 3er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Instal lacions Instal lacions complexes Obligatòria 4 Projectes Projecte integral VIII. Control Obligatòria 4 d execució Construcció Innovació constructiva Obligatòria 4 Construcció Postedificació Obligatòria 4 TERCER CURSO 1 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Gestión Instrumentos de gestión Obligatoria 4 Estructuras Estructuras complejas Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral VII. Obligatoria 4 Control de proyecto Lengua Usos académicos y terminología Obligatoria 4 específica en inglés ** Instalaciones Instalaciones básicas Obligatoria 4 ** Asignatura de los usos terminológicos específicos en inglés. Projecte de rehabilitació energètica de l envoltant de la torre d habitatges socials a Sabadell. Proyecto de rehabilitación energética de la envolvente de la torre de viviendas sociales en Sabadell. 2 o TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS 3 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Instalaciones Instalaciones complejas Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral VIII. Obligatoria 4 Control de ejecución Construcción Innovación constructiva Obligatoria 4 Construcción Postedificación Obligatoria

12 Projecte d integració d energies renovables a l edifici Vela. Alumnes: Óscar Cortés, Jorge López i Anna Paba. Proyecto de integración de energías renovables en el edificio Vela. Alumnos: Óscar Cortés, Jorge López y Anna Paba. QUART CURS 1er TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Construcció Tecnologies emergents Obligatòria 4 Projectes Projecte integral IX. Gestió d obra Obligatòria 4 2on TRIMESTRE MATÈRIA ASSIGNATURA TIPUS ECTS Construcció Reedificació Obligatòria 4 Projectes Projecte integral X. Obligatòria 4 Gestió professional 3er TRIMESTRE PROJECTE DE FI DE GRAU 20 ECTS CUARTO CURSO 1 er TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Construcción Tecnologías emergentes Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral IX. Gestión de obra Obligatoria 4 2 o TRIMESTRE MATERIA ASIGNATURA TIPO ECTS Construcción Reedificación Obligatoria 4 Proyectos Proyecto integral X. Obligatoria 4 Gestión profesional 3 er TRIMESTRE PROYECTO FIN DE GRADO 20 ECTS 20 21

13 22 23 Presentació pública dels projectes dels alumnes de l edifici Punt verd de Barri, assignatura Projecte integral V. Sostenibilitat. Presentación pública de los proyectos de los alumnos del edificio Punt verd de Barri, asignatura Proyecto integral V. Sostenibilidad.

14 PERFILS FORMATIUS PERFILES FORMATIVOS Mòduls d itinerari formatiu d assignatures optatives GESTIÓ DISSENY SOSTENIBILITAT MATERIALS NOVES TECNOLOGIES Direcció i execució Gestió de la innovació Intervenció Innovació en l hàbitat Espai efímer i digital Elements de l ecoedifici Innovació, ecodisseny i sostenibilitat Producció i aplicació de materials Innovació en els materials Producció i aplicacions estructurals Innovació tecnològica i simulació Módulos de itinerario formativo de asignaturas optativas GESTIÓN DISEÑO SOSTENIBILIDAD MATERIALES NUEVAS TECNOLOGÍAS Dirección y ejecución Gestión de la innovación Intervención Innovación en el hábitat Espacio efímero y digital Elementos del ecoedificio Innovación, ecodiseño y sostenibilidad Producción y aplicación de materiales Innovación en los materiales Producción y aplicaciones estructurales Innovación tecnológica y simulación Tots els perfils formatius es relacionen amb la branca de coneixement d Enginyeria i Arquitectura. Todos los perfiles formativos se relacionan con la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura

15 A les taules següents es relacionen les assignatures optatives que integren cadascun dels mòduls d itinerari formatiu dels diferents perfils formatius enumerats. Perfil formatiu: Gestió MÒDUL D ITINERARI FORMATIU D OPTATIVES DIRECCIÓ I EXECUCIÓ GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ Totes les assignatures tenen 4 ECTS. ASSIGNATURA Màrqueting i comunicació Habilitats directives Deontologia Procediments normalitzats Construction management Gestió de projecte Viabilitat i oportunitat Pressupost i finançament Projecte de gestió econòmica i financera Nous sistemes de producció Viatge d estudis Creativitat empresarial Línees de treball transversals del Grau Líneas de trabajo transversales del Grado Disseny sostenible Diseño sostenible 3 Reedificació i hàbitat Reedificación y hábitat 2 Materials Industrialització Materiales Industrialitzación Ecoeficiència Ecoeficiencia 1 Energia i sostenibilitat Energía y sostenibilidad Rehabilitació energètica Rehabilitación energética En las tablas siguientes se relacionan las asignaturas optativas que integran cada uno de los módulos de itinerario formativo de los distintos perfiles formativos enumerados. Perfil formativo: Gestión MÓDULO DE ITINERARIO FORMATIVO DE OPTATIVAS DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN ASIGNATURA Marketing y comunicación Habilidades directivas Deontología Procedimientos normalizados Construction management Gestión de proyecto Estudi d asolellament per a un edifici d habitatges a Ciutat Vella. Estudio de asoleo para un edificio de viviendas en Ciutat Vella. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Viabilidad y oportunidad Presupuesto y financiación Proyecto de gestión económica y financiera Nuevos sistemas de producción Viaje de estudios Creatividad empresarial Todas las asignaturas tienen 4 ECTS. 26

16 Perfil formatiu: Disseny Perfil formatiu: Sostenibilitat MÒDUL D ITINERARI FORMATIU D OPTATIVES ASSIGNATURA MÒDUL D ITINERARI FORMATIU D OPTATIVES ASSIGNATURA INTERVENCIÓ Redisseny Instruments de gestió del disseny Dissenys d espais de treball Sistemes tècnics: espais de treball Disseny d ecobarris Disseny urbà ELEMENTS D ECOEDIFICI Aigua Energia Materials Residus Sistemes passius Sistemes actius INNOVACIÓ EN L HÀBITAT Criteris de disseny Disseny comercial Animació Dissenys d escenaris de l hàbitat Sistemes tècnics: hàbitat futur Expressió i representació: hàbitat futur INNOVACIÓ, ECODISSENY I SOSTENIBILITAT Ecodisseny Construcció vernacular i ecoconstrucció Cooperació internacional Màrqueting i sostenibilitat Anàlisi de cicle de vida Ecoeficiència, avaluació i certificació energètica ESPAI EFÍMER I DIGITAL Modelatge Disseny efímer Parametrització Form-finding Sistemes tècnics: exposicions Expressió i representació: exposicions Totes les assignatures tenen 4 ECTS. Totes les assignatures tenen 4 ECTS. Perfil formativo: Diseño Perfil formativo: Sostenibilidad MÓDULO DE ITINERARIO FORMATIVO DE OPTATIVAS INTERVENCIÓN ASIGNATURA Rediseño Instrumentos de gestión del diseño Diseños de espacios de trabajo Sistemas técnicos: espacios de trabajo Diseño de ecobarrios Diseño urbano MÓDULO DE ITINERARIO FORMATIVO DE OPTATIVAS ELEMENTOS DE ECOEDIFICIO ASIGNATURA Agua Energía Materiales Residuos Sistemas pasivos Sistemas activos INNOVACIÓN EN EL HÁBITAT Criterios de diseño Diseño comercial Animación Diseños de escenarios del hábitat Sistemas técnicos: hábitat futuro Expresión y representación: hábitat futuro INNOVACIÓN, ECODISEÑO Y SOSTENIBILIDAD Ecodiseño Construcción vernacular y ecoconstrucción Cooperación internacional Mercadotecnia y sostenibilidad Análisis de ciclo de vida Ecoeficiencia, evaluación y certificación energética ESPACIO EFÍMERO Y DIGITAL Modelado Diseño efímero Parametrización Form-finding Sistemas técnicos: exposiciones Expresión y representación: exposiciones Todas las asignaturas tienen 4 ECTS. Todas las asignaturas tienen 4 ECTS

17 Perfil formatiu: Materials Perfil formatiu: Noves Tecnologies MÒDUL D ITINERARI FORMATIU D OPTATIVES ASSIGNATURA MÒDUL D ITINERARI FORMATIU D OPTATIVES ASSIGNATURA PRODUCCIÓ I APLICACIÓ DE MATERIALS Caracterització dels materials Catalogació i certificació Reenginyeria de materials Màrqueting de materials Materials plàstics Materials per a interiors PRODUCCIÓ I APLICACIONS ESTRUCTURALS Industrialització Reenginyeria de tecnologies Màrqueting de les noves tecnologies Estructures complexes Estructures mòbils Estructures lleugeres INNOVACIÓ EN ELS MATERIALS Materials ecològics Materials compostos Materials adaptatius Nanomaterials Unions Gestió de la innovació INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I SIMULACIÓ Pells intel ligents Teixits tècnics Sistemes integrats Simulació estructural Realitat virtual Projecte de simulació de producte Totes les assignatures tenen 4 ECTS. Totes les assignatures tenen 4 ECTS. Perfil formativo: Materiales MÓDULO DE ITINERARIO FORMATIVO DE OPTATIVAS PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIALES ASIGNATURA Caracterización de los materiales Catalogación y certificación Reingeniería de materiales Mercadotecnia de materiales Materiales plásticos Materiales para interiores Perfil formativo: Nuevas Tecnologías MÓDULO DE ITINERARIO FORMATIVO DE OPTATIVAS PRODUCCIÓN Y APLICACIONES ESTRUCTURALES ASIGNATURA Industrialización Reingeniería de tecnologías Mercadotecnia de las nuevas tecnologías Estructuras complejas Estructuras móviles Estructuras ligeras INNOVACIÓN EN LOS MATERIALES Materiales ecológicos Materiales compuestos Materiales adaptativos Nanomateriales Uniones Gestión de la innovación INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SIMULACIÓN Pieles inteligentes Tejidos técnicos Sistemas integrados Simulación estructural Realidad virtual Proyecto de simulación de producto Todas las asignaturas tienen 4 ECTS. Todas las asignaturas tienen 4 ECTS

18 Projecte de rehabilitació energètica de l envoltant de la torre d habitatges socials a Sabadell. Proyecto de rehabilitación energética de la envolvente de la torre de viviendas sociales en Sabadell. Accés, matriculació i finançament REQUISITS D ACCÉS ELISAVA ofereix un servei d assessorament d estudis per a totes les persones interessades en les diverses disciplines que s imparteixen a l Escola. Les consultes s atenen des del Departament de Comunicació de l Escola, per telèfon ( ) o per correu electrònic en el cas dels estudis de grau i en el cas dels programes de màster i postgrau). Per accedir al primer curs d un estudi universitari de grau cal fer la preinscripció universitària a l adreça web https://accesnet.gencat.cat. En cas que tinguis dubtes o preguntes, pots contactar amb l Oficina d Orientació per a l Accés a la Universitat: Plaça del Bonsuccés 5-6, Barcelona T. + (34) / + (34) Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 a hores Correu electrònic: Web: Acceso, matriculación y financiación REQUISITOS DE ACCESO ELISAVA ofrece un servicio de asesoramiento de estudios para todas las personas interesadas en las diferentes disciplinas que se imparten en la Escuela. Las consultas se atienden desde el Departamento de Comunicación de la Escuela, por teléfono ( ) o por correo electrónico para los estudios de grado y para los programas de máster y postgrado). Para acceder al primer curso de un estudio universitario de grado es necesario hacer la preinscripción universitaria en la dirección web https://accesnet.gencat.cat. En caso de que tengas dudas o preguntas, puedes contactar con la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad: Plaza del Bonsuccés 5-6, Barcelona T. + (34) / + (34) Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a horas Correo electrónico: Web:

Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias. MÀSTER universitari en. Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries

Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias. MÀSTER universitari en. Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries Máster universitario en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias MÀSTER universitari en Gestió i Comunicació d Entitats Socials i Solidàries Área de Ciencias económicas y empresariales

Más detalles

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa Programa Semi presencial. Programa Semipresencial. MÀSTER universitari en. 7 a edición 7 a edició

Gestión Administrativa. Gestió Administrativa Programa Semi presencial. Programa Semipresencial. MÀSTER universitari en. 7 a edición 7 a edició Máster universitario en Gestión Administrativa Programa Semipresencial MÀSTER universitari en Gestió Administrativa Programa Semi presencial 7 a edición 7 a edició Universitat Abat Oliba CEU ISGAC La Universitat

Más detalles

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials

Economics and Business Area 2015-2016. Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Área de Ciencias Económicas y Empresariales Àrea de Ciències Econòmiques i Empresarials Economics and Business Area 2015-2016 www.uaoceu.es www.uaoceu.cat www.uaoceu.es/en Universitat Abat Oliba CEU La

Más detalles

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña

L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El único Máster oficial en derecho ambiental en Cataluña 1 L únic Màster oficial en dret ambiental a Catalunya El Màster Universitari en Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili és l únic de les seves característiques en el sistema universitari català

Más detalles

EAE. GRADUADO/DA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ.

EAE. GRADUADO/DA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ. EAE. GRADUADODA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS. MEMÒRIA VERIFICADA, PLA D ESTUDIS PER ASSIGNATURES I TAULA D ADAPTACIÓ. Acord núm. 2362009 del Consell de Govern pel qual s aprova la memòria

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

Petita guia del nou ciutadà Pequeña guia del nuevo ciudadano Català/Castellano

Petita guia del nou ciutadà Pequeña guia del nuevo ciudadano Català/Castellano Petita guia del nou ciutadà Pequeña guia del nuevo ciudadano Català/Castellano Índex Indice 0 1.Introducció...3 1.Introducción...3 2. La ciutat i el territori...5 2. La ciudad y su territorio...5 3. L

Más detalles

Són prou multilingües les empreses catalanes?

Són prou multilingües les empreses catalanes? L estudi / El estudio / Study ELAN.cat Són prou multilingües les empreses catalanes? Son lo bastante multilingües las empresas catalanas? Are Catalan businesses multilingual enough? Cada any, milers d

Más detalles

Edita: BUBOK PUBLISHING

Edita: BUBOK PUBLISHING EVALtrends 2011 Evaluar para aprender en la Universidad Edita: BUBOK PUBLISHING Experiencias innovadoras en la sistematización de la evaluación EVALtrends 2011 Evaluar para aprender en la Universidad Grupo

Más detalles

MASTER S DEGREE IN CLIMATE CHANGE: INSTRUMENTAL RECONSTRUCTION AND ANALYSYS

MASTER S DEGREE IN CLIMATE CHANGE: INSTRUMENTAL RECONSTRUCTION AND ANALYSYS MASTER S DEGREE IN CLIMATE CHANGE: INSTRUMENTAL RECONSTRUCTION AND ANALYSYS MÁSTER EN CAMBIO CLIMÁTICO: RECONSTRUCCIÓN INSTRUMENTAL Y ANÁLISIS MÀSTER EN CANVI CLIMÀTIC: RECONSTRUCCIÓ INSTRUMENTAL I ANÀLISI

Más detalles

Jornades europees d estadística. l ensenyament i la difusió de l estadística

Jornades europees d estadística. l ensenyament i la difusió de l estadística 1 INSTITUT BALEAR D ESTADÍSTICA. CONSELLERIA D ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA Sant Feliu, 8 A - 07012 Palma Telèfon: 971 176 755 - Fax: 971 176 758 Títol... Jornades europees d estadística. L ensenyament

Más detalles

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan

TESIS DOCTORAL. Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior. Francesc Balagué Puxan TESIS DOCTORAL Ús dels blogs com a suport al procés d ensenyament i aprenentatge a l educació superior Doctorand: Francesc Balagué Puxan Directora: Begoña Gros Salvat Programa de Doctorat Multimèdia Educativa

Más detalles

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. [2014/11805] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

Xavier López i Luján Director General

Xavier López i Luján Director General 1-2 Benvolguts amics: Queridos amigos: Es para nosotros una gran satisfacción presentar este primer número del boletín ASCAMMTECH, que nace con la voluntad de convertirse en uno de los canales periódicos

Más detalles

Integración de la gestión documental en la administración pública: un estudio de caso

Integración de la gestión documental en la administración pública: un estudio de caso Integración de la gestión documental en la administración pública: un estudio de caso María del Valle Palma Villalón Universitat Pompeu Fabra maria.palma@cpis.upf.es RESUM Resaltar la importància que té,

Más detalles

ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO ELECTRICITY SECTOR OFFICIAL MASTER IN THE. www.upcomillas.es CURSO 2007-2008

ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO ELECTRICITY SECTOR OFFICIAL MASTER IN THE. www.upcomillas.es CURSO 2007-2008 www.upcomillas.es CURSO 2007-2008 ICAI MÁSTER OFICIAL EN SECTOR ELÉCTRICO MÁSTER INTERNACIONAL ERASMUS MUNDUS EN ECONOMÍA Y GESTIÓN DE INDUSTRIAS DE RED OFFICIAL MASTER IN THE ELECTRICITY SECTOR ERASMUS

Más detalles

LA INFORMÁTICA, LAS COMUNICACIONES Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

LA INFORMÁTICA, LAS COMUNICACIONES Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE DESARROLLO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO LA INFORMÁTICA, LAS COMUNICACIONES Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA PROGRAMA DE INTERCAMBIO UNIVERSITARIO

Más detalles

TRI-CONTINENTAL MASTER S DEGREE IN ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN

TRI-CONTINENTAL MASTER S DEGREE IN ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN TRI-CONTINENTAL MASTER S DEGREE IN ADVANCED ARCHITECTURAL DESIGN MÁSTER TRICONTINENTAL EN DISEÑO ARQUITECTÓNICO AVANZADO Degree type: Private Master s Degree Academic: Architecture and Urbanism Start Date:

Más detalles

Especializaciones universitarias orientadas al transporte

Especializaciones universitarias orientadas al transporte PARTE 1: OFERTA DE FORMACIÓN EN EL TRANSPORTE POR CARRETERA 3 Especializaciones universitarias orientadas al transporte 3.1 Oferta formativa de especializaciones universitarias 3.1 OFERTA FORMATIVA DE

Más detalles

El pla local d acollida

El pla local d acollida El pla local d acollida A molts municipis de Catalunya és fàcil trobar, avui, veïns i veïnes de nacionalitats molt diverses, que parlen llengües, practiquen cultes religiosos i provenen de tradicions i

Más detalles

Wiki en la Universitat Autònoma de Barcelona. Alcance y perspectivas

Wiki en la Universitat Autònoma de Barcelona. Alcance y perspectivas Wiki en la Universitat Autònoma de Barcelona. Alcance y perspectivas Wiki at Universitat Autònoma de Barcelona. Scope and prospects Resumen Sergi Robles GI-IDES: Nuevas tecnologías aplicadas a la docencia:

Más detalles

Grado. Grado en: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Centro: Escuela de Ingenierías Industriales

Grado. Grado en: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Centro: Escuela de Ingenierías Industriales Grado Real Decreto393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias Grado en: Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto Centro: de 22 Índice

Más detalles

GRADO OFICIAL EN DISEÑO. programa en inglés

GRADO OFICIAL EN DISEÑO. programa en inglés GRADO OFICIAL EN DISEÑO programa en inglés ESDi DESDE 1989 COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS QUE: SE ATREVEN A REDISEÑAR EL MUNDO! Diseñar es encaminar el talento y la creatividad a concebir e implantar un

Más detalles

REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA UN HOSPITAL SISTEMA 'V3 MANAGEMENT'

REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA UN HOSPITAL SISTEMA 'V3 MANAGEMENT' ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI) INGENIERO EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA UN HOSPITAL SISTEMA 'V3 MANAGEMENT' Autora: Carmen Alonso Cañada Director: Fernando Gómez

Más detalles

2ª edición 2 nd edition elearning On-line Masters Offshore wind marine renew ble energies Two highly prestigious institutions working together to create: Masters in Marine Renewable Energies Over the past

Más detalles

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS *

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS * ESCUELA POLITÉCNICA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS * Te interesa estudiar Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos? HAZ CLICK Y TE LLAMAMOS Tipo

Más detalles

Formació. per a l ocupació. Guia de l oferta formativa de Barcelona Activa

Formació. per a l ocupació. Guia de l oferta formativa de Barcelona Activa Ca n Andalet Formació i millora competencial Passatge Andalet, 11 08032 Barcelona +34 933 575 252 +34 934 853 234 formacio@barcelonactiva.cat www.barcelonactiva.cat/formacio Horari De dilluns a divendres,

Más detalles

DOCUMENT CG 33/2 2014

DOCUMENT CG 33/2 2014 MEMÒRIA DEL GRAU EN MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DIGITAL EUNCET Acord núm. 32 /2014 del Consell de Govern pel qual s aprova la memòria del Grau en Màrqueting i Comunicació Digital EUNCET. Document proposta

Más detalles

Campus de Alcoy Universitat Politècnica de València

Campus de Alcoy Universitat Politècnica de València Titulaciones Campus de Alcoy Universitat Politècnica de València Grado en Ingeniería Eléctrica - Grado en Ingeniería Mecánica - Grado en Ingeniería Química - Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y

Más detalles

Dos entidades de prestigio en un mismo proyecto: Master en Energías Renovables Marinas

Dos entidades de prestigio en un mismo proyecto: Master en Energías Renovables Marinas Dos entidades de prestigio en un mismo proyecto: Master en Energías Renovables Marinas Fruto de la colaboración entre el Instituto Marítimo Español y Bureau Veritas Business School se convoca una edición

Más detalles