EDUCACIÓ PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2n ESO DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "EDUCACIÓ PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 2n ESO DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES"

Transcripción

1 PROFESSORAT: 1. TEMPORALITZACIÓ 1ª EVALUACIÓN Unitat 2 Unitat 2 Representació objectiva de l espai L exploració visual de l entorn 2ª EVALUACIÓN Unitat 1 Unitat 4 El llenguatge visual Representació de l espai 3ª EVALUACIÓN Unitat 5 Unitat 6 La composició bidimensional Imatge i tecnologia 2. CONTINGUTS MÍNIMS (PER UNITATS) Unitat Continguts mínims Identificació, anàlisi i ocupació del punt, la línia, la taca i el pla com a elements expressius i configuratius de les formes. Experimentació amb el punt, la línia, la taca i el pla com a elements expressius en la representació de gammes tonals i d'obres graficoplàstiques. Les textures. Diferenciació entre Textures. El color. Registre del color com a fenomen físic i visual. Bloc 1. Expressió Plàstica - Revisió del concepte de mescla additiva i subtractiva. - Reconeixement de la mescla òptica o partitiva. Exploració dels colors com a representació i el

2 INFORMACIÓINICI DE CURS CURS DIRECCIÓN color. Descripció dels colors primaris i secundaris. - Elaboració de mescles binàries (harmonies i contrastos), i mescles ternàries (grisos i terrosos). Estudi de les qualitats del color: to, brillantor i saturació. Composició Experimentació amb les formes naturals i artificials. Realització d'apunts del natural de paisatges i d'objectes. Reflexió sobre la proporció intrínseca de les parts d'un objecte i d'ell amb el seu entorn, i la seua representació en el pla. Definició del concepte d'equilibri i composició. Experimentació amb els esquemes compositius bàsics. (estàtics i dinàmics) i els criteris bàsics de composició: equilibri, proporció, simetria i pes visual. Experimentació amb l'equilibri (llei de la balança i llei de compensació de masses), proporció, simetria axial i radial, i pes visual (massa i color). Realització de composicions plàstiques experimentant amb els diferents tipus de ritmes visuals: continu, discontinu, altern, ascendent i descendent. Estudi del mòdul com a unitat de mesura. - Realització de composicions modulars, tenint en compte la proporció, l'escala i el ritme, per a aplicar al disseny gràfic, tèxtil, ornamental o arquitectònic. - Argumentació de la importància de la mesura de les formes en les composicions. Espai i Volum Percepció i representació del concepte d'espai: experimentació amb la sensació de profunditat entre formes planes: per canvi de grandària, per superposició i per canvi d'intensitat de color. Examen de la posició i incidència de la llum en els objectes i en la percepció espacial, i plasmació

3 en apunts del natural. - Sensibilització davant de les variacions visuals produïdes per canvis lumínics. El clarobscur com a tècnica per a representar espai i volum Tècniques graficoplàstiques. Estudi dels distints materials utilitzats en la representació graficoplàstica, i experimentació comparativa amb cada un d'ells: llapis de grafit, llapis de color, retoladors, pastissos blans, clarió, ceres, carbonet, ploma i tinta, temperes, aquarel la, paper, cartolina, cartó, teixits argila i fusta. Experimentació amb distints tipus de suports graficoplàstics segons les intencions expressives i descriptives de la representació. El mur com a suport de representació. Planificació: gran pla general, pla general, pla sencer, pla americà, pla mig llarg, pla mig curt, primer pla i primeríssim pla. Anàlisi compositiva: estatisme i dinamisme, simetria, equilibri, tensió, moviment i ritme. Lleis compositives: llei de la balança, llei de compensació de masses i simetria. Nivells d'iconicidad d'una imatge: diferència entre imatge figurativa i imatge abstracta. Realització d'imatges amb dispositius electrònics i digitals, tenint en compte els aspectes compositius, tècnics, estilístics, temàtics i expressius en la fotografia. Bloc 2.Comunicació Audiovisual Tècniques i tractament digital de la imatge. Elements configuratius de la imatge: punt, línia, taca, textura i color. Valor cromàtic de la imatge en blanc i negre i en color.

4 INFORMACIÓINICI DE CURS CURS DIRECCIÓN Introducció a la geometria plana. Reconeixement i explicació del concepte de «lugar geométrico» basant-se en les definicions de mediatriu, bisectriu, posicions relatives de les rectes (paral leles i perpendiculars), plans paral lels i perpendiculars, circumferència, polígons, poliedres. Estudi de la proporció en les formes per mitjà de l'aplicació del Teoremes de Tales. Experimentació amb els traçats de simetries, translacions i rotacions, aplicats en Disseny a la creació de composicions amb mòduls. Disseny de xarxes poligonals com a base de formes modulars bidimensionals per a aplicar en el camp del Disseny. Bloc 3. Dibuix Tècnic Traçat correcte de polígons: mètodes particulars de construcció donat el costat del polígon. - Classificació de qualsevol polígon. - Construcció de polígons pel mètode general coneixent el costat - Traçat de les mitjanes i determinació del baricentre. - Traçat de les bisectrius i determinació de l'incentre - Traçat de les mediatrius i determinació del circumcentre. - Construcció de qualsevol polígon regular inscrit en la circumferència. Aplicació en el disseny ornamental. Relació de conceptes geomètrics senzills amb les seues

5 aplicacions en objectes simples, en l'ornamentació, en elements urbanístics o en la naturalesa. Introducció als sistemes de representació Identificació i definició del pla i el volum. Diferenciació entre classes de projeccions: cilíndriques i còniques. Representació objectiva de sòlids per mitjà de les seues projeccions. Traçat de vistes de sòlids de l'entorn. Dibuix de les vistes principals de volums freqüents, identificant les tres projeccions de les seues arestes i els seus vèrtexs. Estudi i pràctica dels elements fonamentals de normalització. Estudi i pràctica dels elements fonamentals del sistema axonomètric. - Construcció de perspectives isomètriques de peces senzilles de disseny propi. - Construcció de la perspectiva caballera de volums simples. 3. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 8.3. Criteris de qualificació: : 33% Conceptes + 33 % Procediments + 33 % Actituds 4. INSTRUMENTS D AVALUACIÓ

6 INFORMACIÓINICI DE CURS CURS DIRECCIÓN Entre altres instruments d'avaluació com a exemple es poden citar els següents: Exploració inicial Per a conèixer el punt de partida, resulta de gran interès realitzar un sondeig previ entre els alumnes. Aquest procediment servirà al professor per a comprovar els coneixements previs sobre el tema i establir estratègies d'aprofundiment; i per a l'alumne, per a informar-li sobre el seu grau de coneixement de partida. Pot fer-se mitjançant una breu enquesta oral o escrita, a través d'una fitxa d'avaluació Inicial. Quadern del professor És una eina crucial en el procés d'avaluació. Ha de constar de fitxes de seguiment personalitzat, on s'anoten tots els elements que s'han de tenir en compte: assistència, rendiment en tasques proposades, participació, conducta, resultats de les proves i treballs, etcètera. Per a completar el quadern del professor serà necessària una observació sistemàtica i anàlisi de tasques: Participació de cada alumne o alumna en les activitats de l'aula, que són un moment privilegiat per a l'avaluació d'actituds. L'ús de la correcta expressió oral serà objecte permanent d'avaluació en tota classe d'activitats realitzades per l'alumne. Treball, interès, ordre i solidaritat dins del grup. Quadern de classe, en el qual l'alumne anota les dades de les explicacions, les activitats i exercicis proposats. Anàlisi de les produccions dels alumnes Monografies. Resums. Treballs d'aplicació i síntesi, individuals o col lectius. Textos escrits. L'ús de la correcta expressió escrita i oral serà objecte permanent d'avaluació en tota classe d'activitats realitzades per l'alumne. Intercanvis orals amb els alumnes Exposició de temes. Diàlegs. Debats. Posades en comú. Proves objectives, Han de ser el més variades possibles, perquè tinguen una major fiabilitat. Poden orals o escrites i, al seu torn, de diversos tipus: D'informació: amb elles es pot mesurar l'aprenentatge de conceptes, la memorització de dades importants, etc. D'elaboració: avaluen la capacitat de l'alumne per a estructurar amb coherència la informació, establir interrelacions entre factors diversos, argumentar lògicament,

7 etc. Aquestes tasques competencials persegueixen la realització d'un producte final significatiu i proper a l'entorn quotidià. De recerca: aprenentatges basats en problemes. Treballs individuals o col lectius: sobre un tema qualsevol. Fitxes d'observació d'actituds del grup-classe Dianes 5. ASSIGNATURA PENDENT DEL CURS ANTERIOR Si un alumne té l assignatura pendent del curs anterior haurà d entregar un dossier amb activitats relacionades en el curs anterior en la data indicada per el professor.