Districte Universitari de Catalunya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Districte Universitari de Catalunya"

Transcripción

1 Proves dʼaccés a la Universitat per a més grans de 25 anys Maig 2012 Química Sèrie 2 Fase específica Opció: Ciències Opció: Ciències de la salut Opció: Enginyeria i arquitectura Qualificació Etiqueta identificadora de lʼalumne/a Total Suma de notes parcials Districte Universitari de Catalunya

2 Contesteu QUATRE de les sis qüestions. [1,5 punts cadascuna] Conteste CUATRO de las seis cuestiones. [1,5 puntos cada una] Q1) Ordeneu, de manera creixent, la primera energia d ionització dels elements següents: Be, Mg i Ca. DADES: Nombres atòmics: Be, 4; Mg, 12; Ca, 20. Q1) Ordene, de forma creciente, la primera energía de ionización de los siguientes elementos: Be, Mg y Ca. DATOS: Números atómicos: Be, 4; Mg, 12; Ca, 20. Q2) Completeu i ajusteu les reaccions de neutralització següents: a) HCl + Al(OH) b) HNO Sr(NO 3 ) c) H 2 SO 4 + Fe(OH) Q2) Complete y ajuste las siguientes reacciones de neutralización: a ) HCl + Al(OH) b ) HNO Sr(NO 3 ) c ) H 2 SO 4 + Fe(OH)

3 Q3) Formuleu l expressió de K c per a les reaccions reversibles en equilibri següents: a) H 2 (g)+i 2 (g) 2 HI(g) b) 4NH 3 (g)+5o 2 (g) 4 NO(g) + 6 H 2 O(g) Q3) Formule la expresión de K c para las siguientes reacciones reversibles en equilibrio: a ) H 2 (g) + I 2 (g) 2 HI(g) b ) 4NH 3 (g)+5o 2 (g) 4NO(g)+6H 2 O(g) 3

4 Q4) Definiu els conceptes següents: a) Àcid segons la teoria de Brønsted i Lowry. b) Entropia. c) Producte de solubilitat (o constant del producte de solubilitat) d un compost. Q4) Defina los siguientes conceptos: a ) Ácido según la teoría de Brønsted y Lowry. b ) Entropía. c ) Producto de solubilidad (o constante del producto de solubilidad) de un compuesto. 4

5 Q5) Considereu el sistema en equilibri següent: N 2 O 4 (g) 2NO 2 (g) ΔH = +58,0 kj mol 1 Expliqueu raonadament com variarà el sistema, segons el principi de Le Chatelier, en els tres casos següents: a) Si augmentem la concentració de NO 2 (g). b) Si disminuïm la pressió. c) Si escalfem la mescla. Q5) Considere el siguiente sistema en equilibrio: N 2 O 4 (g) 2NO 2 (g) ΔHº = +58,0 kj mol 1 Explique razonadamente cómo variará el sistema, según el principio de Le Chatelier, en los siguientes tres casos: a ) Si se aumenta la concentración de NO 2 (g). b ) Si se disminuye la presión. c ) Si se calienta la mezcla. Q6) Què és una ceŀla electroquímica? Quins components té? Quin tipus de reaccions s hi produeixen i on? Q6) Qué es una celda electroquímica? Cuáles son sus componentes? Qué tipo de reacciones se producen en esta celda y dónde? 5

6 Resoleu UN dels dos problemes. [4 punts] Resuelva UNO de los dos problemas. [4 puntos] P1) Disposem de 100 ml d una solució d àcid clorhídric, HCl, 0,03 M. a) Calculeu el ph i el poh d aquesta solució. b) Quants grams d hidròxid d estronci, Sr(OH) 2, es poden neutralitzar amb els 100 ml de la solució d àcid clorhídric, HCl, 0,03 M? DADES: Pesos atòmics (g mol 1 ): Sr, 87,6; O, 16; H, 1. P1) Se dispone de 100 ml de una disolución de ácido clorhídrico, HCl, 0,03 M. a ) Calcule el ph y el poh de esta disolución. b ) Cuántos gramos de hidróxido de estroncio, Sr(OH) 2, pueden neutralizarse con los 100 ml de la disolución de ácido clorhídrico, HCl, 0,03 M? DATOS: Pesos atómicos (g mol 1 ): Sr, 87,6; O, 16; H, 1. 6

7 P2) Considereu la reacció següent: Zn(s) + O 2 (g) ZnO(s) a) Calculeu l entalpia estàndard de la reacció a partir de les dades següents: H 2 SO 4 (aq) + Zn(s) ZnSO 4 (aq)+h 2 (g) ΔH = 335,1 kj H 2 (g) + O 2 (g) H 2 O(l) ΔH = 285,8 kj H 2 SO 4 (aq) + ZnO(s) ZnSO 4 (aq)+h 2 O(l) ΔH = 211,4 kj b) Calculeu la calor a pressió constant que es desprèn en l oxidació d 1 g de zinc en condicions estàndard. DADES: Pes atòmic (g mol 1 ): Zn, 65,4. P2) Considere la siguiente reacción: Zn(s) + O 2 (g) ZnO(s) a ) Calcule la entalpía estándar de la reacción a partir de los siguientes datos: H 2 SO 4 (aq) + Zn(s) ZnSO 4 (aq) + H 2 (g) ΔH = 335,1 kj H 2 (g) + O 2 (g) H 2 O(l) ΔH = 285,8 kj H 2 SO 4 (aq) + ZnO(s) ZnSO 4 (aq) + H 2 O(l) ΔH = 211,4 kj b ) Calcule el calor a presión constante que se desprende en la oxidación de 1 g de zinc en condiciones estándar. DATOS: Peso atómico (g mol 1 ): Zn, 65,4. 7

8 Etiqueta identificadora de lʼalumne/a Etiqueta del corrector/a LʼInstitut dʼestudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de lʼedició dʼaquesta prova dʼaccés