1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera"

Transcripción

1 Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat dabil lanean, beti ere sortzean zehaztu zitzaizkion eginkizunak betez. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egin dituen lanak, funtsean, honako hauek dira: aplikazioen garapena, aplikazioak zerbitzari korporatiboetan ustiatzea, ekipamendu informatikoa eskuratzea eta zerbitzu horiek guztiak emateko beharrezkoa den azpiegitura informatikoa eta komunikazioetako azpiegitura eskuratu, ezarri eta mantentzea. Halaber, datu kopuru handia sartu da, informazio-fluxuak antolatu dira, laguntza teknikoa eman da eta erabiltzaile berriak prestatu dira. Lantik, S.A., herri sozietatea den aldetik, Ogasun eta Finantza Sailari atxikita dago. Sail horren titularra Administrazio Kontseiluko burua da. Kontseilu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren organigraman dauden foru sail guztietako ordezkariak daude. 2008ko Memoriaren helburua enpresa zehatzago aztertzea izaki, agiri honek Sozietatearen egoeraren eta bilakaeraren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu bakarrik egingo ditu urtean zehar, Lantik, S.A.ko Administrazio Kontseiluak lehentasunaren araberako hurrenkeran zehaztu eta ezarritako helburuak bete dira; foru sail bakoitzerako Informatikako Foru Plana ezarri da. Lantik, S.A.k urtean jarduteko erabili duen ekoizkin eta zerbitzuen katalogoan ondoko atalak bereiz daitezke, bakoitzaren espezialitate teknikoaren arabera: Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea. Ekipamendu informatikoa. Informazio-sistema ustiatzea. Interneteko atzipena Informe de gestión 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Lantik, S.A. desde su creación en 1981 por la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo a las funciones definidas en su constitución ha desempeñado su actividad en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Ayuntamientos y otras entidades. Los trabajos realizados para la Diputación Foral de Bizkaia han consistido fundamentalmente en el desarrollo de aplicaciones, explotación de éstas en los servidores corporativos, la adquisición de equipos informáticos y la adquisición, implantación y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para prestar dichos servicios. Asimismo se han prestado servicios tales como la entrada masiva de datos, organización de flujos de información, soporte técnico y la formación de nuevos usuarios. Lantik, S.A., como sociedad pública, se encuentra adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas cuyo titular es el Presidente del Consejo de Administración compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Forales existentes en el organigrama de la Diputación Foral de Bizkaia. Siendo objeto de la Memoria de 2008 el análisis más detallado de la empresa, el presente documento se limitará a destacar los aspectos más importantes de la situación y evolución de la Sociedad. Durante el año 2008 se han cumplido los objetivos determinados y fijados en orden de prioridad por el Consejo de Administración de Lantik, S.A. materializándose en el Plan Informático Foral establecido para cada Departamento Foral. El catálogo de productos y servicios de Lantik, S.A. sobre los que ha desarrollado su actividad durante el año 2008, en función de la especialidad técnica que suponen cada una de ellas pueden agruparse en los siguientes servicios: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Equipamiento informático. Explotación del sistema de información. Acceso a Internet.

2 Teknologi eta segurtasun politikak egitea. Azpiegiturak ezartzea eta mantentzea. Web hosting (guneak biltzea). Web guneak sareratzea. Kalitatea Datuen grabazioa. Dokumentuak eskaneatzea. Laguntza teknikoa. Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa (ELZ). Call Center-a. Aholkularitza. Antolaketa eta bezeroei laguntza. Ziurtapen eta izenpetze elektronikoak. Prestakuntza. Beste zerbitzu batzuk. Jarraian Lantik-ek 2008an bere zerbitzuen bidez egin dituen proiektu eta jarduera nagusiak aipatuko ditugu. Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzeko zerbitzuen artean, hona hemen Urtean egin diren proiektu nagusienak: Orokorrak Azpiegitura mikroinformatikoa/web. Elaboración de políticas tecnológicas y de seguridad. Implantación y mantenimiento de infraestructuras. Web Hosting o Alojamiento. Publicación de páginas Web. Calidad. Grabación de datos. Escaneo de documentos. Soporte técnico. Centro de atención al usuario (C.A.U.). Call Center. Consultoría. Organización y asistencia a clientes. Certificación y firma electrónica. Formación. Otros servicios. A continuación vamos a destacar los proyectos y actividades más relevantes realizados por Lantik a lo largo del año 2008 a través de los siguientes servicios: Entre los Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informaticas, los proyectos más significativos puestos en producción durante el año 2008 han sido los siguientes: Generales Infraestructura Microinformatica/Web. - Web ingurunetik datuetara iristea. - Acceso a Datos desde entorno Web. - Intraneten (IIS eta WebSphere) eta interneten exekutatzen diren aplikazioen kalitatea eta eskuragarritasuna monitorizatzea. Host azpiegitura (Ordenagailu zentrala). - Produkzio Kateetan DDNAMES izenekoaren aldaketaren analisia-inpaktua. - Monitorización de la disponibilidad y calidad de aplicaciones web que se ejecutan en la intranet (bajo IIS y WebSphere) e internet. Infraestructura Host (Ordenador central). - Análisis-Impacto del cambio de DDNAMES en Cadenas de Producción.

3 - Erakunde informatikoen inbentario bakarra ezartzea eta bakarrik produkzioan existitzen direnak ikertzea. Java azpiegitura - Clusterrean Webspherepean Java zerbitzarien arkitektura berrira aplikazioak migratzea. Zerbitzu-mailaren akordioak kudeatzea (ANS). - Zeregin planifikatuak (PDCL) eta Sintesia tresnan gordetako dokumentazioa erlazionatzea ahalbidetzen duen prozesua. Agiritegi Informatizatuak. - Irudien formatuak eraldatzeko erabiltzen den zerbitzarian (SERVEIP) instalatutako produktuen bertsioak eguneratzea. Prozeduren azpiegitura. - Espediente kolektiboen sekuentzia eta izapideak kontrolatzea. - Hidrako dokumentuetarako irisgarritasunak eta aldaketak kontrolatzeko sistema berria. Zehatzak Ahaldun Nagusiaren Kabinetea Aukera Berdintasunaren gaineko espedienteak. - Implantar un único inventario de entidades informáticas, investigando exclusivamente las que existen en producción. Infraestructura Java. - Migración de aplicaciones a la nueva arquitectura de servidores Java bajo Websphere en Cluster. Gestión de los acuerdos de nivel de servicio (ANS). - Proceso que permite relacionar las tareas planificadas (PDCL) con la documentación almacenada en la herramienta Síntesis. Archivos Informatizados. - Actualizar versiones de productos instalados en el servidor (SERVEIP) que se utiliza para las conversiones de formato de las imágenes. Infraestructura de procedimientos. - Control de secuenciación y tramitación de expedientes colectivos. - Nuevo sistema para controlar los accesos y modificaciones a los documentos de Hidra. Especificos Gabinete del Diputado General Expedientes de igualdad de oportunidades ko ekitaldirako egokitzapenak. - Adaptaciones al ejercicio Udal Harremanen eta Administrazio Publikoaren Foru Saila Funtzio Publikoaren Administrazio Prozedurak. - Familiak mekanizatzea 7,1,2,3,4,6,11,13,20,16,18,19 Kontratazio Espedientea - Kontratazio-espedientea kudeatzeko aplikazio berria eta aurreko bertsioa ezabatzea. Eskaintzaileen erregistroa eta hornitzaileen DB. - Web ingurunean aplikazio berria eta jakinarazpenen modulu berria. Aholkularitza juridikoaren espedienteak erregistratzea. Departamento Foral de Relaciones Municipales y Administración Pública Procedimientos Administrativos Función Pública. - Mecanizacion de las familias 7,1,2,3,4,6,11,13,20,16,18,19 Expediente de Contratación - Nueva aplicación para la gestión del expediente de contratación, eliminando la versión anterior. Registro de Licitadores y BD Proveedores. - Nueva aplicación en entorno Web y nuevo módulo de notificaciones. Registro de expedientes de la asesoría jurídica.

4 - Aplikazio berria Web ingurunean. - Nueva aplicación en entorno Web. Lanpostuak. - Lehiaketaren kudeaketaren modulua (POCP) berraztertu, dokumentatu eta aldatzea. - Lanpostuen prezioak kalkulatzeko orduan finkapenak tratatzea. - Eskakizunen datuak eta datak Atarilekun sartzea. Puestos de trabajo. - Revisión, documentación y modificación del módulo de gestión del concurso (POCP). - Tratamiento de las consolidaciones en cálculo de precios de puesto. - Incluir datos de perfiles y fechas en Atarileku. I. Kapituluaren Aurrekontua Presupuesto Capitulo I. - Paga estren kontzeptu zehatza aurrekontuetan islatzea. Udal-mugen dokumentazioa kudeatzea. - Funtzionaltasun berriak eta hobekuntzak aplikazioaren interfaze grafikoan. Udaletako karguak eta komisioak - Reflejo en presupuestos del concepto específico de pagas extra. Gestión de documentación de límites municipales. - Nuevas funcionalidades y mejoras en el interface gráfico de la aplicación. Cargos y comisiones de los ayuntamientos - DBLO betetzeko aplikaziora iristeko erregistroa. - Registro de accesos a la aplicación en cumplimiento de la LOPD. Prestakuntzaren Kudeaketa. - Prestakuntza-ikastaroen fakturazioan prestakuntzaren aplikazioa aldaketekiko moldatzea eta Estatistika-modulu berria. Aldizkari ofizialak. - Iragarkiak Kudeatzeko Sistema Integralaren (IKSI) administrazio-kudeaketan hobekuntzak. - Bizkaiko aldizkari ofizialen (BAO) testua atera, baliozkotu, kargatu eta argitaratzea. Udalen aurrekontuak eta kontabilitatea. - Iragarkiak Kudeatzeko Sistema Integralaren (IKSI) administrazio-kudeaketan hobekuntzak. - Bizkaiko aldizkari ofizialen (BAO) testua atera, baliozkotu, kargatu eta argitaratzea. - Iragarkiak Kudeatzeko Sistema Integralaren (IKSI) administrazio-kudeaketan hobekuntzak. - Bizkaiko aldizkari ofizialen (BAO) testua atera, baliozkotu, kargatu eta argitaratzea. - Iragarkiak Kudeatzeko Sistema Integralaren (IKSI) administrazio-kudeaketan hobekuntzak. Nomina. Gestión de la Formación. - Adaptar la aplicación de formación a los cambios en la facturación de los cursos de formación y nuevo módulo de Estadísticas. Boletines Oficiales. - Mejoras en la Gestión-Administrativa del Sistema Integral para la Gestión de Anuncios (S.I.G.A). - Extraer, validar, cargar y publicar el texto de los boletines oficiales de Bizkaia (BOB). Presupuestos y contabilidad municipal. - Mejoras en la Gestión-Administrativa del Sistema Integral para la Gestión de Anuncios (S.I.G.A). - Extraer, validar, cargar y publicar el texto de los boletines oficiales de Bizkaia (BOB). - Mejoras en la Gestión-Administrativa del Sistema Integral para la Gestión de Anuncios (S.I.G.A). - Extraer, validar, cargar y publicar el texto de los boletines oficiales de Bizkaia (BOB). - Mejoras en la Gestión-Administrativa del Sistema Integral para la Gestión de Anuncios (S.I.G.A). Nómina.

5 - Nominaren hobarien tratamendua aldatzea. - Modificación tratamiento de bonificaciones de la Nomina. - PFEZri aplikatu beharreko ehunekoa automatikoki kalkulatzea. Udaldata. - Cálculo automático del porcentaje a aplicar de IRPF. Udaldata. - Aurrekontuen datu-baseak integratzea (1. fasea). - Integración de bases de datos de presupuestos (fase 1). Gizarte Ekintzako Foru Saila Oinarrizko Errenta (GGD). Departamento Foral de Acción Social Renta Basica (IMI). - Kobratze okerren arrazoiak tipifikatzea. - Tipificación de motivos de los cobros indebidos. - Oinarrizko Errentaren zerrendak Udalei bidaltzea Interneten bidez. Mendekotasunaren legea - Banan-banako Arreta Plana (BAP) informatizatzea eta behin-behineko fasean bildutako datuak kargatzea. - Envío de listados de Renta Basica a los Ayuntamientos a través de Internet. Ley de dependencia. - Informatización del Plan Individual de Atención (PIA) y carga de datos recogidos en la fase provisional. - Txosten medikoa informatizatzea. - Informatización del Informe médico. - 3 urtetik beherakoak baloratzeko prozedura berria mekanizatzea. - Prestazio ekonomikoen ordainketa inplementatzea. Kotizazio gabeko pentsioak (KGP). - Etxebizitzaren alokairuarengatik osagarria kudeatzeko garapen berria. - Minusbaliatuaren Gizarte Integrazioaren Legea (MIGIL) urtero berraztertzea. - GSIN-Madrilekin KGP-MIGILren datuen trukaketa automatizatzea. Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa. - Mecanización de un nuevo procedimiento para valorar menores de 3 años. - Implementar pago de prestaciones económicas. Pensiones no contributivas (PNC). - Nuevo desarrollo para gestionar el complemento por alquiler de vivienda. - Revisión anual Ley de Integración Social del Minusválido. (LISMI). - Automatizar el intercambio de datos con el INSS- Madrid de PNC-LISMI. Registro Foral de servicios Sociales. - Plaza hitzartuei buruz informazioa eranstea. - Incorporar información de plazas concertadas. Gizarte Ekintzako diru-laguntzen kudeaketa. Gestion de subvenciones de Accion Social ko ebazpena eta kanpaina. - Resolución y campaña del Adinduentzat diru-laguntzaren lerro berria. - Nueva línea de subvención para Personas Mayores. - Datuak BKON izenekoan (BFAren Gastuen Kontabilitatea eta Aurrekontuak) kargatzea. - Carga de datos en BKON (Presupuestos y Contabilidad de Gastos de la DFB).

6 Egoitzetan behin betiko sartzea. - Haur Zentroetara Adinduen aplikazioa moldatzea. Ingresos Permanentes en Residencias. - Adaptación de la aplicación de Personas Mayores a los - Centros de Infancia -. - Egokitzapena - Bazterkeriaren aurkako borroka-. - Adaptación Lucha contra la exclusión -. - Egokitzapena Urrituak -. - Adaptación Discapacitados -. - Egokitzapena Emakumezkoa -. - Adaptación Mujer -. - Unitate sozio sanitarioetan sartzeko moldatzea. - Adaptación para Ingresos en unidades socio sanitarias -. Telelaguntza. - Hobekuntzak jakinarazpenetan, zerrendetan eta zereginen postontzietan. Hirugarren adinekoen bidaiak. - Adineko: Santiagoko Bidera bidaiak kudeatzeko aldaketak. Minusbaliatuen oinarrizko zentroa kudeatzea. - Mendekotasuna baloratzeko igorritako gutunen kudeaketa (pertsonen kontrola). Nekazaritzako Foru Saila Teleasistencia. - Mejoras en notificaciones, listados y buzones de tareas. Viajes de la tercera edad. - Adineko: Modificaciones para la gestión de viajes al Camino de Santiago. Gestión del centro base de minusválidos. - Gestión cartas emitidas valoración dependencia (control personas). Departamento Foral de Agricultura Nekazaritza-ustiapenen titularrei laguntzak eta sariak. Ayudas y primas a titulares explotaciones agrarias. - Hobekuntzak baso-laguntzen plana kudeatzeko. - Mejoras en la gestión del plan de ayudas forestales. - Ordainketa bakarraren kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren eske berrietara moldatzea. - Zerealen kostua orekatzeko laguntzen kudeaketarako modulu berria garatzea. - Nekazaritza- eta ingurumen-laguntzen autodiagnostikoa egiteko modulu berria garatzea. Nekazaritza Zerbitzuan Bezeroak Erregistratzea. - Bezeroen erregistroa kudeatzeko aplikazio berria. Giza Kontsumorako Ez Diren Animalien Azpiproduktuak (SANDACH) kontrolatzea. - Animalien osasunaren eta animalien ongizatearen arloan Kontrol eta Auditoria Plana kudeatzeko aplikazio berria. - Adaptar la gestión del pago único a los nuevos requerimientos que el G. Vasco. - Desarrollo de un nuevo módulo para la gestión de las ayudas por compensación al coste de cereales. - Desarrollo de un nuevo módulo para realizar el autodiagnóstico de ayudas agroambientales. Registro de clientes del Servicio Agrícola. - Nueva aplicación para la gestión del registro de clientes. Control de los Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano (SANDACH). - Nueva aplicación para gestionar el Plan de Controles y Auditorias en materia de salud animal y bienestar de los animales.

7 Ehiza eta Arrantza Esparrua. - Arrantza-esparruen eskaerak interneten bidez kudeatzea. Nekazaritzaren Kontratazioaren Kudeaketa Osagarria. - Kontratazio-espedienteak bidaltzeko orduan kudeatzeko aplikazio berria. Zehapen-espedienteak - Web ingurunean ehiza- eta arrantza-moduluak berriz programatzea. Abereen mugimendua erregistratzea. - Animaliaren trazabilitatearen informazio-sistemari (SITRAN) funtzionaltasun berriak eranstea. - Ustiapenean bertan albaitariei gidatu dokumentua lortzea ahalbidetzen dien web modulu berria. - Eusko Jaurlaritzarekin informazioa (IKT) finkatu eta berraztertzeko prozesu berriak. Baso-neurriak (web kontsultak). - Funtzionaltasun, Txosten, Estatistika, datutrukaketa berriak eranstea. Kulturako Foru Saila Artxibo Historikoa. Cotos de Caza y Pesca. - Gestión de solicitudes de cotos de pesca por Internet. Gestión Auxiliar de Contratación de Agricultura. - Nueva aplicación para gestionar el envío de expedientes de contratación. Expedientes sancionadores. - Reprogramación de los módulos de caza y pesca en entorno web. Registro del movimiento de ganado. - Incorporación de nuevas funcionalidades al sistema de información de trazabilidad animal (SITRAN). - Nuevo módulo web que permite obtener el documento conduce a los veterinarios en la propia explotación. - Nuevos procesos para revisar y consolidar la información con G.Vasco/ IKT. Medidas forestales (consultas web). - Incorporación de nuevas funcionalidades, Informes, Estadísticas, Intercambio de datos. Departamento Foral de Cultura Archivo Histórico. - Aplikazioarekiko hobekuntzak. - Mejoras a la aplicación. - Dokumentu-funtsen etengabeko administraziokudeaketa. Euskarara itzulpenak kudeatzea. - Gestión de Administración continuada de Fondos documentales. Gestión de traducciones a euskara. - Funtzionaltasun berriak eranstea. - Incorporación de nuevas funcionalidades. Eskola kirola. - Hastapen eta Olgeta Jarduerak aplikazioan eranstea. Udalekuak. - Udalekuak 2008 / Uda Gaztea 2008: 2008ko araudiarekiko kanpainak moldatzea. Euskararen erabilera-plana. Deporte Escolar. - Incluir en la aplicación las Actividades de Iniciación y Recreativas. Udalekuak. - Udalekuak 2008 / Uda Gaztea 2008: Adaptación de las campañas a la normativa reguladora del Plan de utilización del euskara.

8 - Erabilera plana kudeatzeko aplikazio berria garatzea. Ogasun eta Finantzen Foru Saila Finantza aktiboak. - Edukia ikusteko Aktibo Finantzarioetan aurkeztutako aitorpenak kontsultatzea. Artxibo Informatizatuak. - Desarrollo de una nueva aplicación para gestionar el "Erabilera plana". Departamento Foral de Hacienda y Fnanzas Activos Financieros. - Consulta declaraciones presentadas en Activos Financieros para visualizar su contenido. Archivos informatizados. - Aitorpen telematikoak kargatzea. - Carga de declaraciones telemáticas. Laguntza Programak (autokitapena) ko Errenta eta Ondarearen Laguntza Programa ekitaldira moldatzea. Zor izan ez diren sarreren itzulketa. - Eskaeraren gaitzespena kudeatzeko aukera eransteko funtzionaltasun berria. Zorrengatik erantzukizuna desbideratzea. - Funtzionaltasun berriak: faseartekoa bitartekoekin, FAEA eta disfuntzioak doitzea. Ordainketak egiteaejecución de los pagos. -Aukera berria: mugaz haraindiko ordainketak. Sinadura Digitalaren Azpiegitura. Programas de Ayuda (autoliquidación). - Adaptación al ejercicio, del Programa de Ayuda Renta y Patrimonio Devolución de Ingresos Indebidos. - Nueva funcionalidad para incorporar la posibilidad de gestionar la desestimación de una solicitud. Derivación de responsabilidad por deudas. - Nuevas funcionalidades: interfase con recursos, TEAF y ajustes de disfunciones. Ejecución de los pagos. - Nueva opción: Pagos Transfronterizos. Infraestructura de Firma Digital. - Azpiegitura berria Host ingurunean. - Nueva infraestructura en el entorno Host. Ibilgailuak (matrikulazioa/transmisioa). Vehículos (matriculación/transmisión). - Aplikazioa zergaren aldaketarekiko moldatzea. - Adaptación de la aplicación a la modificación del impuesto. - TZNren eta Bizkaiko Foru Ogasunaren artean ibilgailuen datuen transmisio telematikoa. Zerga-betebeharren errolda. - Agente fiskalei txostenak eskatzea automatizatzeko modulu berria. - Transmisión telemática de datos de vehículos entre la D.G.T. y la Hacienda Foral de Bizkaia. Censo de obligaciones tributarias. - Nuevo módulo para automatizar la petición de informes a los Agentes fiscales. - Zigorrak igortzeko prozesu berriak. - Nuevos procesos para emitir sanciones. Errentaren eta ondarearen behin-behineko kitapenak ko errenta-prozesuak kanpainaren behar zehatzetara moldatzea. Liquidaciones provisionales de renta y patrimonio. - Adaptación de los procesos de renta 2007 a las necesidades especificas de la campaña.

9 - Hiritarraren informazio fiskala kontsultatu eta deskargatzeko hobemkuntzak. - Mejoras en la opción de consulta y descarga de la información fiscal de un ciudadano. - Rentanet Etxean, 2007ri moldatzea. - Rentanet Etxean, adaptación a Zenbait ekitaldi fiskaletan gizarte-funtsen laguntzak erregularizatzea ko PFEZren eguneroko aldizkakotasunaren eta 2007ko PFEZren kanpainaren jarraipenaren estatistikak. Ondarearen zerga kudeatzea. - Regularización ayudas fondos sociales varios ejercicios fiscales. - Estadísticas de periodicidad diaria de IRPF 2007 y seguimiento de la campaña de IRPF Gestión del impuesto de Patrimonio. - Aurkezten ez dutenei zigortzeko prozesu berria. - Nuevo proceso para poder sancionar a los no presentadores. Ikuskatu beharreko zergadunak hautatzea. - Ikuskapenaren informazio-zentroa (2007ko moldapenak). Ekitaldi berria eranstea eta aldagaiak berraztertzea. Ikuskapen Planak. - I2RI eta I2AF transakzioetara sarbideak kontrolatzea eta baimenak, txosten-motaren eta zehaztapen hitzartuen arabera. Beste ogasunekin informazioa trukatzea. - Hurrengo ereduetan planteatutako aldaketekiko trukaketa-prozesuak moldatzea: 182, 345, 188, 187, 196, 193, 194 y 198. Zergei buruzko informazioa. - Zerga-kontsulten datu-basean erregistroa uzteko (bai kontsulta bera, bai erantzuna) moldapenak. - Kontsulta Lotesleetan Doktrina Batzordearen kudeaketa. Koordinazio eta Laguntza Teknikoaren Zuzendariordetza (KLTZ) kudeatzea. - Modulu berriak: Sozietateen E.C. aitorpenen bitartekoak kudeatzea. Sozietateen EC aitorpenen bitartekoak kudeatzea. Ekonomi Jardueren gaineko Zerga. Selección de contribuyentes a inspección. - Centro de información de la inspección (adaptaciones 2007) Incorporación de nuevo ejercicio y revisión de variables. Planes de Inspección. - Autorizaciones y control de accesos a las transacciones I2RI e I2AF, según el tipo de informe y las especificaciones concretadas. Intercambio de información con otras haciendas. - Adaptar los procesos de intercambio a las modificaciones planteadas en los modelos: 182, 345, 188, 187, 196, 193, 194 y 198. Información tributaria. - Adaptaciones para dejar registro en la base de datos de consultas tributarias, tanto la propia consulta como la respuesta. - Gestión de la Comisión de Doctrina en Consultas Vinculantes. Gestión de la Subdirección de Coordinación y asistencia técnica (S.C.A.T.). - Nuevos módulos: Gestión de recursos de declaraciones E. C. de Sociedades. Gestión de recursos de declaraciones E. C. de Sociedades. Impuesto de actividades económicas. - Derrigortuen errolda hobetzea. - Mejora en el censo de obligados. Ondasun higiezinen gaineko zerga. - OHZren eta JAZren hainbat kontsulta Kaudalak aplikazioan integratzeko ikerketa. Impuesto de bienes inmuebles. - Estudio para integrar en la aplicación Kaudalak una serie de consultas de IBI e IAE.

10 - Landa-kitapenetan partzelak ikusteko funtzionaltasun berria. Zerga bereziak. - Gasolio profesionala kudeatzea. Erroldaren bidez Hidrokarburoen gaineko Zerga itzultzeko gestioak egitea ahalbidetzen duen sistema berria. - Nueva funcionalidad para visualizar las parcelas en las liquidaciones de rústica. Impuestos especiales. - Gestión gasóleo profesional. Nuevo sistema que permite a través de un censo, gestionar la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos. - Bitartekoak kudeatzeko modulu berria. - Nuevo módulo para gestionar los recursos. Arakatu eta 390 ereduekiko excel eskaerak zabaltzea eta 347 eta Sozietateen ereduen datuei buruzko edukia hedatzea. BEZ. Arakatu. - Ampliación de las peticiones excel a los modelos 349 y 390, así como ampliación del contenido de datos de los modelos 347 y de los de Sociedades. I.V.A eta 353 eredu berriak kudeatzea. - Gestión nuevos modelos 322 y 353. BizkaiBai. BizkaiBai. - Enpresen sorrera telematikoa. - Creación telemática de empresas. - Zergei buruzko kontsulta idatziak. - Consultas Tributarias Escritas. - Nagusian IFZren alta eskaera automatikoa. - Solicitud automática alta NIF en maestro. - Hurrengo ereduak moldatzea: L eredua Bizkaibai bidez aurkeztea (kudeatzaileak eta aholkulariak). Hiri Katastroa. - Adaptación de los siguientes modelos: L12 - Presentación del modelo 600 por Bizkaibai ( gestores y asesores). Catastro Urbano. - Jakinarazpenak. Funtzionaltasun berriak. - Notificaciones. Nuevas funcionalidades. - Beste aplikazioetako dokumentuak (NT, RG, RA) katastroko espedienteekin integratzea. - Hiri- eta Landa-katastroan aldaketak ondareari jakinaraztea. - Jaso izanarekin jakinarazpen berriak sortzea zati batean edo oso-osorik kontuan hartzeko eta hirikatastroaren aldaketak gaitzesteko. Landa-katastro grafikoa. - Integración de documentos de otras aplicaciones (NT, RG, RA) con expedientes de catastro. - Comunicar a Patrimonio los cambios catastrales de Urbana y de Rustica. - Crear nuevas notificaciones con acuse de recibo para estimar parcial o totalmente y para desestimar modificaciones catastrales de urbana. Catastro gráfico de rústico. - Web aplikazioarekiko hobekuntzak. - Mejoras a la aplicación Web. Hiri-katastro grafikoa. - Hirikoari, landakoari eta egbri (egotz daitekeen gutxieneko balioa) buruz ziurtagiri-kopuruaren kontrola zabaltzea. Catastro gráfico urbano. - Ampliar control número de certificados emitidos urbana, rústica y vma (valor mínimo atribuible).

11 - LiveForm-ekin katastro-ziurtagiriak aldatzea. - Modificación de certificados catastrales PDF con LiveForms. Informazio-ereduak ko PFEZren berrikuntzaren ondorioz 182 ereduaren kudeaketa araudiari moldatzea MF aplikazioan. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. - Araudiaren autokitapena aurkeztu gabe kitapenak kudeatzea. Jakinarazpenen kontrola. - Modulu berria txosten-eskaerak, eskaera-datak, igorpen-datak eta hirugarrenei egindako eskaerak kontrolatzeko (Postetxea edo Foru Artxiboa). - Kostuen estatistikak (automatikoak eta eskuzkoak) organikoaren eta jomugaren arabera. Sortak administrazio ez-eskudunean diru-sarrerak egiteagatik. Modelos Informativos. - Adaptación normativa gestión modelo 182 aplicación MF como consecuencia de la reforma IRPF Impuesto sobre la renta de no residentes. - Gestión de liquidaciones sin presentación autoliquidación normativa. Control de notificaciones. - Nuevo módulo para controlar las peticiones de informes, fechas de petición, de emisión, y de las peticiones a terceros (Correos o Archivo Foral). - Estadísticas de costes (automáticas y manuales) por orgánico y destino. Remesas por ingresos en Administración no competente. - Aplikazio berria garatzea. - Desarrollo de una nueva aplicación. Ogasunaren Berraztertzeko Errekurtsoak. - Zigorrak barkatzeko kudeaketa komuna. Errekurtso/erreklamazioen kudeaketa komunean eranstea. Diru-sarreren kontrola eta aplikazioa. - Dirua sartzea emaitza bezala duten BizkaiBairen aurkezpenak Zorretan sartzeko sistema berria. Aplikazioetara sartzeko kontrola eta segurtasuna. - Erabiltzaileen profilen eta aplikazioen bidez segurtasun-sistema berria. Ogasunaren informazio-sistemaren azpiegitura. - Zergadunen nagusia erakundeen IFZren aldaketekiko moldatzea. Famili unitatea. - Informazioa garbitzeko prozesuak eta datuak kudeatzeko modulu berria garatzea. Hidrokarburo batzuen txikizkako salmenten zerga. Recursos de Reposición de Hacienda. - Gestión común de condonaciones de sanciones. Incorporarla en la gestión común de recursos/reclamaciones. Control y aplicación de Ingresos. - Nuevo sistema para insertar en Contraídos las presentaciones de BizkaiBai con resultado a ingresar. Control y seguridad de accesos a aplicaciones. - Nuevo sistema de seguridad a través de perfiles de usuarios y de aplicaciones. Infraestructura del sistema de información de Hacienda. - Adaptación del maestro de contribuyentes a los cambios en el NIF de las entidades. Unidad Familiar. - Procesos para depurar la información y desarrollo de un nuevo módulo para la gestión de los datos. Impuesto ventas minoristas algunos hidrocarburos.

12 - Errekurtsoen moduluan integratzea. - Integración en el módulo de recursos. Zerga-ereduak. Modelos tributarios ereduaren aurkezpen telematikoa. - Presentación telemática modelo 565. Zerga bereziak. Impuestos especiales. - AEATren erantzun automatikoa jasotzea. - Recoger respuesta automática AEAT. Ikuskapen-akten erabakiak. - Aplikazio berria beste modulu arruntekin (errekurtsoak, erreklamazioak, ordainak, PFEZren iruzkinak) integratzea. Diru-bilketako bulegoetako espedienteak jarraitzea. - Enbargoak jarraitzeko datuen aurkezpen bateratua. Acuerdos de las actas de inspección. - Integración de la nueva aplicación con otros módulos comunes (Recursos, reclamaciones, compensaciones, comentarios IRPF). Seguimiento expedientes de oficinas de recaudación. - Presentación unificada de datos para el seguimiento de embargos. Errekurtsoak eta Etenak kudeatzea. Gestión de Recursos y Suspensiones. - Funtzionaltasun berriak garatzea. - Desarrollo de nuevas funcionalidades. Lehiaketa-prozedurak. - Lehiaketa-prozeduretan zorra kudeatzeko sistema berria. Diru-bilketaren jarduerak. - Diru-bilketaren espedienteak kudeatzeko eragiketa-kode berriak. Lan eta Trebakuntzako Foru Saila Argitalpenen erregistroa eta maileguak kontrolatzea. Procedimientos Concursales. - Nuevo sistema para la gestión de la deuda en procedimiento concursal. Actuaciones de Recaudación. - Nuevos códigos de operaciones para la gestión del expediente de Recaudación. Departamento Foral de Empleo y Formación Control de registro y préstamos de publicaciones. - Aldizkarien zirkuitua kudeatzeko sistema berria. - Nuevo sistema para gestionar el circuito de revistas. Prestakuntza ikastaroen homologazioa. - Zentroak homologatzeko foru-dekretu berriari aplikazioa moldatzea. - Baimen/Homologazio eskaerak berritu eta mantentzea. - Zentro homologatuen egiazko egoerarekin laburpen-koadroa. Espedienteen azpiegitura. Homologación de Centros de Formación. - Adaptación de la aplicación al nuevo decreto foral de homologación de centros. - Reforma y mantenimiento de las solicitudes Autorización/Homologación. - Cuadro resumen con la situación rea de los centros homologados. Infraestructura de expedientes. - Errekurtsoak eta Erreklamazioak Kudeatzeko - Nuevos módulos de Gestión de Recursos y

13 modulu berriak. - Jakinarazpenen prozesu masiboa. Sarreren irteeren erregistroan sartzea. Enplegu eta Prestakuntza Erakundeak erregistratzea. - Funtzionaltasun berriak: eskaeretan dokumentazioaren bidalketa telematikoa. Erlazionatutakoen Tratamendu Azpiegitura eta Enpleguaren Bulego Birtualetik Bidaltze Telematikoak Kudeatzea. Enplegu Zerbitzuaren Laguntzak ko ebazpenera arte Hobelan espedienteak izapidetzea. Bajak, Frogagiriak eta Ordainketak. Interneten kontratuak jarraitzea. Sailaren barne araudiaren kudeaketa - Barruko araudiaren kudeaketa dokumentalerako modulu berria, BAOrekin lotua. Prestakuntza Zerbitzuaren Laguntzak. - Enpresa Sustatzaileen eskaeren eskaera telematikoa. Reclamaciones. - Proceso masivo de notificaciones. Inclusión en Registro de entradas salidas. Registro de Entidades de Empleo y Formación. - Nuevas funcionalidades: Envío telemático de documentación en las solicitudes. Infraestructura de Tratamiento de los Relacionados y Gestión de Envíos Telemáticos de la Oficina Virtual de Empleo. Ayudas del Servicio de Empleo. - Tramitación de expedientes Hobelan hasta la resolución Bajas, Justificaciones y Pagos. Seguimiento Internet de contratos. Gestión de la Normativa Interna del departamento. - Nuevo módulo para la gestión documental de la normativa interna, con conexión al BOB. Ayudas del Servicio de Formación. - Solicitud telemática de solicitudes Promotores Empresariales. - Hezilan/lanbegi 2006 Jarraipen Modulua. - Módulo de Seguimiento Hezilan/lanbegi Ingurumen Fou Saila Desjabetzeen espedientearen jarraipena. Departamento Foral de Medio Ambiente Seguimiento de expediente de expropiaciones. - Aplikazio berria. - Nueva aplicación. - Ondasunen eta eskubideen eta zerrenden eta jakinarazpen masiboen dokumentuaren sorrera automatikoa. Bizkaia Maitea. - Creación automática del documento de bienes y derechos y listados y notificaciones masivas. Bizkaia Maitea. - Aplikazio berria Web ingurunean garatzea. - Desarrollo de una nueva aplicación en entorno Web. Berrikuntza eta Ekonomia Sustapeneko Foru Saila Espedienteak izapidetzeko azpiegitura. - Jakinarazpenen prozesu masiboa, Ebaluazio Batzordea. - BKON azpiegitura eta GGSSren kontabilizaziomodulua. Sustapen Ekonomikoaren espedienteak. Departamento Foral de Innovación y Promoción Económica Infraestructura tramitación de expedientes. - Proceso masivo de Notificaciones, Comisión Evaluadora. - Infraestructura BKON y Módulo contabilización SSGG. Expedientes de Promoción Económica.

14 - Aplikazioan errendimendua hobetzea. - Mejora de rendimiento en la aplicación. Laguntza-eskaeren aurkezpen telematikoa. - Telematikoki Dokumentazioa hartzeko modulu berria. Sustatu laguntza-espedienteak izapidetzea. Presentación telemática solicitudes ayuda. - Nuevo módulo para la recepción de Documentación Vía Telemática. Tramitación expedientes de ayuda Sustatu - Modulu berriak: esleipenak eta ordainketak. - Nuevos módulos: Adjudicaciones y Pagos. Xertatu:adi metodologia. - Xertatu:adi metodologia kudeatzeko aplikazio berria. Herrilanen Foru Saila Jarduera Judizialak. - Moldatzeko mantentze-lanak: aplikaziotik DB2 kudeatzaile berria datu-baseek migratu dute. Herrilanen GIS (Errepideak). Metodología Xertatu:adi. - Nueva aplicación para gestionar la metodología Xertatu:adi. Departamento Foral de Obras Públicas Actuaciones Judiciales. - Mantenimiento adaptativo: Se han migrado las bases de datos de la aplicación al nuevo gestor DB2. GIS de Obras Públicas (Carreteras). - Funtzionaltasun berriak eranstea. - Incorporación de nuevas funcionalidades. Herrilanen espedienteen azpiegitura. - Errepideetako azpiegitura (eremuak, zonak, zaindariak ) kudeatzeko modulu berria Hidra espedienteen ingurunean. Ondare-erantzukizunaren espedienteak. - Espedientea plataforma teknologiko berriari moldatzea. Zerrenden eta kontsultzen modulu berriak. Desjabetzeen espedienteak. Infraestructura de expedientes Obras Públicas. - Nuevo módulo para la gestión de la infraestructura de carreteras (áreas, zonas, vigilantes ) en el entorno de los expedientes Hidra. Expedientes de responsabilidad patrimonial. - Adaptación del expediente a la nueva plataforma tecnológica. Nuevos módulos de listados y consultas. Expedientes Expropiatorios. - Ingurune teknologiko berrira migratzea. - Migración a un nuevo entorno tecnológico. - Elkarrekiko akordioak kudeatzeko eta ordainketak jarraitzeko modulu berriak garatzea. Garraio eta Hirigintza Foru Saila Linea Erregularren informazioa. - BizkaiBusen ontziteria kudeatzeko modulu berezi berria garatzea. - Desarrollo de nuevos módulos para la gestión de acuerdos mutuos y seguimiento de los pagos. Departamento Foral de Transportes y urbanismo Información de Líneas Regulares. - Desarrollo de un nuevo módulo específico para gestionar la flota de BizkaiBus.

15 - Bizkaibusen kitatzeko makinak: datuak ustiatzea eta hileko estatistikak eta txostenak lortzea.. Oinarrizko Kartografia. - Canceladoras Bizkaibus: Explotación de datos obteniendo estadísticas e informes mensuales. Cartografía Básica. - Kartografia Interneten banatzea. - Distribución cartográfica en Internet. - Kartografia dinamikoki eta etengabe bilatu eta ikusteko GIS aplikazioa. Linea Erregularren informazioa. - BizkaiBusen ontziteria kudeatzeko modulu berezi berria garatzea. - Bizkaibusen kitatzeko makinak: datuak ustiatzea eta hileko estatistikak eta txostenak lortzea.. Oinarrizko kartografia. - Aplicación GIS de búsqueda y visualización dinámica y continua de la cartografía. Información de Líneas Regulares. - Desarrollo de un nuevo módulo específico para gestionar la flota de BizkaiBus. - Canceladoras Bizkaibus: Explotación de datos obteniendo estadísticas e informes mensuales. Cartografía Básica. - Kartografia interneten banatzea. - Distribución cartográfica en Internet. Adingabeen Babes Institutua Zaintzen kudeaketa. - Babestuen kudeaketaren aplikazioan funtzionaltasun berriak. Giza Urgazpenerako Foru Erakundea (Gufe) Langile aukeraketa. - Enplegu Eskaintza Publikoaren azken emaitzen zerrenda unitarioak lortzea. Lantik ARS/REMEDY azpiegitura. - Estatistika berriak garatzea eta dauden batzuk aldatzea. Eskaera informatikoak kudeatzea. Instituto Tutelar de Mmenores Gestión de Tutelas. - Nuevas funcionalidades a la aplicación de gestión de tutelados. Instituto Foral de Asistencia Social (Ifas) Selección de personal. - Obtención de listados unitarios de resultados finales de la Oferta Pública de Empleo. Lantik Infraestructura ARS/REMEDY. - Desarrollo de nuevas estadísticas y modificación de algunas existentes. Gestión de pedidos informáticos. - Eskaeren balorazioari buruz txostenak egitea. - Elaboración de Informes sobre la valoración de las peticiones. Zerbitzu-mailan akordioak kudeatzea (ANS). - PDCLn planifikatutako zereginak eta Sintesian gordetako dokumentazioa erlazionatzeko web modulua (intranet) garatzea. Nomina. Gestión de los acuerdos de nivel de servicio (ANS). - Desarrollo de un módulo web (intranet) que permite relacionar las tareas planificadas en PDCL con la documentación almacenada en Síntesis. Nómina.

16 - Nominaren hobarien tratamendua aldatzea. - Modificación tratamiento de bonificaciones de la Nomina. Grabaketa. - Grabaketaren egungo aplikazioa ingurune grafikoan berriz programatzeari buruzko ikerketa. Erosketen kudeaketa (Lantik). - Erosketen kudeaketa integratua, eskaeren modulua, eskaerak, biltegia eta inbentarioa. Informazio-Sistemen Ustiapenaren barnean, 2008 urtean zehar honako zerbitzuok eman dira: Prozesuak sorten arabera egitea. Produkzioan planifikatutakoak edo bezeroak eskatutakoak: On-line prozesuak kudeatzea. Bezeroek zuenean egindakoak: 190 milioi transakzio. Zerrendak eta dokumentuak inprimatzea. 12,1 milioi orrialderen inprimaketa zentralizatua egin da. Dokumentuak gutunazaletan sartzea. 2,5 milioi jakinarazpen sartu dira gutunazaletan eta jaso izanarekin. Ogasuneko ANS-ren adierazleak hobetzea gutunazaletan sartutako dokumentazioa entregatzeko orduan, jaso izanarekin edo gabe. Batez besteko 1,1 egun prozesuaren datatik Postetxean entregatu arte. SAP sistemak administratu eta eguneratzea. Jaso izanen inprimaketaren kudeaketa-sistema eguneratzea. Hosten prozesu puntualen eskaeren gauzatzesistema (SPUFIS) erregistratu eta automatizatzea. Segurtasun Sailean urtean egindako proiektu eta jarduera aipagarrienak honako hauek izan dira: Orokorrak Baimenak kudeatzea. Segurtasun-gorabeherak kudeatzea. Grabación. - Estudio sobre como realizar la reprogramación en entorno grafico de la actual aplicación de grabación. Gestión de Compras (Lantik). - Gestión integrada de compras, Módulo Solicitudes, pedidos, almacén e inventario. Dentro de la Explotación de los Sistemas de Información, durante el año 2008 se han realizado los siguientes servicios: Ejecución de procesos por lotes. Planificados en producción o bajo demanda de los clientes: Gestión de los procesos on-line. Ejecutados directamente por los clientes: 190 Millones de transacciones. Impresión de listados y documentos. Se ha realizado la impresión centralizada de 12,1 millones de páginas. Ensobrado de documentos. Se han ensobrado 2,5 millones de notificaciones, siendo con acuse de recibo. Mejora de los indicadores de ANS de Hacienda en los apartados de entrega de la documentación ensobrada, con y sin acuse de recibo, a una media de 1,1 días desde la fecha de proceso a la entrega a Correos. Administración y actualización de los sistemas SAP. Actualización del sistema de gestion de la impresión de acuses de recibo. Registro y automatización del sistema de ejecución de peticiones de procesos puntuales del host (SPUFIS). En el Departamento de Seguridad los proyectos y actividades más relevantes realizados a lo largo del año 2008 han sido los siguientes: Generales Gestion de autorizaciones. Gestión de incidencias de seguridad.

17 DBLO /2007 EF araudi berria BFAn, GUFEn, EITBn, ITBn, BBNNetan eta Lantiken ezartzearen inpaktua aztertzea. - DBLO kudeatzeko orduan BFA, GUBE, IETB, ITB, BBNN eta Lantikekin lankidetzan jardutea. - DBLOren Segurtasun Batzordeari aholkatzea eta berri ematea - DBLOren kudeaketa (alta, baja, AVPD edo APD izenekoetan inskribatutako fitxategiak aldatzea, DBLOren gorabeherak, kontsultak ). Nekazaritzako Foru Saila ISO 17799:2005 arauan oinarritutako informaziosegurtasunaren kudeaketa-sistemaren esparru arautzailearen euskarri- eta laguntza-zerbitzuak. Ogasun Eta Finantzen Foru Saila Sailaren kargu desberdinentzat Izenperen ziurtagiriarekin txartel kriptografikoak igortzea. Lantik Hobekuntzak eraikin nagusian: - Auditoria elektrikoaren neurri zuzentzaileak aplikatzea. LOPD. - Análisis del impacto de la implantación del nuevo reglamento RD 1720/2007 en BFA, IFAS, IETB, ITB, JJGG y Lantik. - Colaboración con los BFA, IFAS, IETB, ITB, JJGG y Lantik en la gestión LOPD. - Asesorar e informar al Comité de Seguridad LOPD. - Gestión LOPD (Alta, baja, modificación de ficheros inscritos en AVPD o APD, incidentes LOPD, consultas.). Departamento Foral de Agricultura Servicios de soporte y asistencia en el desarrollo del Marco Normativo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la información basado en el norma ISO 17799:2005. Departamento Foral de Hacienda y Finanzas Emisión de tarjetas criptográficas con certificado de Izenpe para diversos cargos del Departamento. Lantik Mejoras en el edificio principal: - Ejecución de medidas correctoras de auditoría eléctrica. - Klimaren auditoria. - Auditoría de clima. - Hobekuntzak zaintzan. - Mejoras en vigilancia. - Eraikinaren huste-simulakroa. - Simulacro de evacuación del edificio. Hautazko zentroan hobekuntzak. Mejoras en el centro alternativo. - Auditoria elektrikoa. - Auditoría eléctrica. - Klimaren auditoria. - Auditoria de clima. - Hobekuntzak zaintzan eta urrutiko kudeaketan. - Mejoras en vigilancia y gestión remota. Lantik-eko Sistema Nagusien Sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: Zerbitzuaren Jarraipen Plana. - SAP-ren berrantolaketa eta datu-kopien jobetan kopia bikoitza eranstea. En el Departamento de Sistemas Centrales de Lantik a nivel interno a lo largo del 2008 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: Plan de Continuidad del Servicio. - Inclusión de la doble copia en los jobs de copia de datos y reorganizaciones del SAP.

18 - DB2ren imagecopie izenekoak bi zentroetan (CPD1 eta CPD2) batera egitea. - DUMPG-ren V4 prestatzea, instalatzea eta abian jartzea. Aldi berean CPD1 eta CPD2an dumpcopie izenekoen idazkera sartuta dago. Zerbitzuaren eskuragarritasuna eta kalitatea hobetzea. - Language Environment-en aukerak aldatzea batch eta CICS aplikazioen errendimendua hobetzeko eta CPUren kontsumoa murrizteko. - Hobetu beharreko transakzioen hautespenirizpideak doitzea. - CICS-n CBLPSHPOP(OFF) aukeraren probak eta abian jartzea. - WLM: Sistemaren (WLM) karga-kudeatzailaren politikak jarraitu, aztertu eta eguneratzea bezeroei emandako zerbitzu-maila hobetzeko. - Garapen-joben CPUren kontsumo-kontrola aktibatzea, zerbitzu-maila hobetzeko eta CPUren kontsumoa eta softwarearen kostuak murrizteko. Azpiegiturak instalatzea. - Ordenagailu zentrala IBM ra zabaldu eta izapidetzea eta, ondoren, ordenagailu zentra berria (IBM ) instalatzea. - Diskoan espazioa zabaltzea (3,5 TB garbi) bi CPD-etan disko osagarriak instalatuz. - z/os Sistema Eragilearen 1.8 bertsioa instalatzea. - Realización de las imagecopies de los DB2 en los dos centros a la vez (CPD1 y CPD2). - Preparación, instalación y puesta en marcha de la V4 de DUMPG. Incluye escritura de dumpcopies simultánea en el CPD1 y en el CPD2. Mejora de la disponibilidad y calidad del servicio. - Modificación de opciones del Language Environment para mejorar el rendimiento y reducir el consumo de CPU de las aplicaciones batch y CICS. - Ajuste de los criterios de selección de transacciones a mejorar. - Pruebas y puesta en marcha de la opción CBLPSHPOP(OFF) en CICS. - WLM: Seguimiento, análisis y actualización de las políticas del gestor de carga del Sistema (WLM) para mejorar el nivel de servicio prestado a los clientes. - Activación del control de consumo de CPU de los jobs de Desarrollo, con objeto de mejorar el nivel de servicio y reducir el consumo de CPU y los costes del software. Instalación de Infraestructuras. - Ampliación y tramitación del ordenador central a un IBM y posterior instalación del nuevo ordenador central (IBM ). - Ampliación del espacio en disco (3,5 TB netos), mediante la instalación de discos adicionales en los dos CPD. - Instalación de la versión 1.8 del Sistema Operativo z/os. - DB2ren 8.1 bertsioa abian jartzea. - Puesta en marcha de la versión 8.1 del DB2. - Zinten kudeatzaile berria (RMM) instalatzea eta probak egitea. - Garapenean dagoen TESTaren DB2 instalatu eta kustomizatzea. Ezizenak, katalogoak, diskoak, etab. definitzea. - Rational Clear Case produktuaren instalazioak eta probak Garapen-programen bertsioak kudeatzeko. - VMCF Web Access produktuaren osagai banatua instalatzea. - Instalación y pruebas de un nuevo gestor de cintas (RMM). - Instalación y customización del DB2 de TEST en Desarrollo. Definición de alias, catálogos, discos, etc. - Instalaciones y pruebas del producto Rational Clear Case para gestión de versiones de programas de Desarrollo. - Instalación del componente distribuido del producto VMCF Web Access. - Garapenean eta Ustiapenean LRS-ren (urrutiko - Instalación de las nuevas versiones de LRS

19 inprimaketaren euskarria) bertsio berriak instalatzea: VPS, VSV, LRSNET eta VMCF Web Access. - IBM Tivoli Tape Optimizer for z/os V izenekoaren instalazioa eta probak (soporte de impresión remota) en Desarrollo y Explotación: VPS, VSV, LRSNET y VMCF Web Access. - Instalación y pruebas del IBM Tivoli Tape Optimizer for z/os V de PKZIP-ren 9.0 bertsioa instalatzea. - Instalación de la versión 9.0 de PKZIP del SCRT-ren 15.1 bertsioa instalatzea. - Instalación de versión 15.1 del SCRT. - IPAS 6.20 (ISIS Product Authorization Service) izenekoa instalatzea. - Instalación de IPAS 6.20 (ISIS Product Authorization Service). - JARS-ren release 12 instalatzea. - Instalación de la release 12 del JARS. - CONTROL-M-ren (BMC-ren lan-plangintza) bertsioa instalatu eta funtzionamenduan jartzea. - BMC MAINVIEW 9.1ren DB2ren monitorea instalatu eta abian jartzea DATA COLLECTOR 5.4.rekin - LookAt-en bertsio berria instalatzea, z/os 1.8. Sistema Eragilearen mezuetara moldatua - Instalación y puesta en funcionamiento de la versión del CONTROL-M (planificador de trabajos de BMC). - Instalación y puesta en marcha del monitor de DB2 de BMC MAINVIEW 9.1 con DATA COLLECTOR Instalación de la nueva versión del LookAt, adaptada a los mensajes del Sistema Operativo z/os OnDemand-en bertsio berria instalatzea. - Instalación de la nueva versión de OnDemand. Sistema mantentzea. - Irudira bideratutako diskoan espazioa zabaltzea Sozietateetarako, Gizarte Ekintzarako eta Transmisioetarako dokumentuak urtebetez diskoan gelditzeko. Mantenimiento del sistema. - Ampliación del espacio en disco destinado a Imagen para Sociedades, Acción Social y Transmisiones para que los documentos permanezcan un año en disco. - OnDemand-en bertsio berria instalatzea. - Instalación de la nueva versión de OnDemand. - IBM-3490 kartutxoaren eta IBM-2105 diskoen unitateak eramatea eta Sarrera/Irteeraren konfiguraziotik aipatu tresnak ezabatzea. - DUMP Stand-Alone-n Operazio Gida (z/os 1.8ri dagokiona) eguneratzea. - Retirada de las unidades de cartucho IBM-3490 y discos IBM-2105 y eliminación de dichos dispositivos de la configuración de Entrada/Salida. - Actualización de la Guía de Operación del DUMP Stand-Alone (correspondiente a z/os 1.8) ko switchen STS-ri lotura. - Conexión al STS de los switches de la ZIIP prozesadorea eusteko mantentze-lana instalatzea. - Ordenagailu zentralaren mikrokodea eguneratzea. - CPD2-n IBM 3584 kartutxoen liburutegi automatizatuaren mikrokodea eguneratzea. - Gehiegizko iraupena duten jobak, CPUren kontsumoak edo spoolen idatzitako lerroen kopurua hautemateari buruz IA-2.5 Instrukzio Teknikoaren bertsio berria. - Instalación de mantenimiento para soporte del procesador ZIIP. - Actualización del microcódigo del ordenador central. - Actualización del microcódigo de la librería automatizada de cartuchos IBM 3584 en el CPD2. - Nueva versión de la Instrucción Técnica IA-2.5 sobre Detección de jobs que presentan un exceso de duración, consumo de CPU o número de líneas escritas en el spool.

20 - TCP/IP erabiliz IWP-rekin ImagePlus-era iristeko probak. - JES2: offload-en automatizazioan hobekuntzak eta Ustiapenean JES2ren spoola zabaltzea. Eguneko OFFLOAD-en atxikipen-denboraldia gehitzea, fitxategien ezabatze automatizatua aldatzea. - Errendimendua hobetzeko Produkzioaren, Irudiaren, SAP-ren eta Garapenaren DB2ren parametroak jarraitzea, aztertzea eta doitzea: EDMPOOL zabaltzea, ARCRETN doitzea, etab. - DB2D eta DB2I-ren direktorioa eta katalogoa berriz antolatzea. - TSM: storagepool izenekoak eta datu-basea zabaltzea, migrazio-atalasea aldatzea, diskoan espazioa zabaltzea, kopia bikoitza hobetzea. - TSM: TSM-ren fitxategiak (datu-basea, Recovery Log, Storagepools) fisikoki berriz antolatzea. - TSM: bi nodoetan backup-en politika hobetzea; eguneroko backup-a 119 GB-eko nodotik gutxi gorabehera 700 MBetara eta 17 GB-ekoa 700 MBetara murriztea. - HSME: ML2ren kartutxoa birziklatzeko ehuneko baliagarriaren parametroa aldatzea. - HSME: epemuga esplizitua duten fitxategiak masiboki ezabatzea. - HSMD: Garapeneko HSM-n fitxategiak iraungitzea fitxategi ezabatu dira. - Pruebas de acceso a ImagePlus con IWP vía TCP/IP. - JES2: Mejoras en la automatización del offload y ampliación del spool del JES2 en Explotación. Aumento del periodo de retención del OFFLOAD diario, modificación del borrado automatizado de ficheros. - Seguimiento, análisis y ajuste de los parámetros de los DB2 de Producción, Imagen, SAP y Desarrollo para mejorar su rendimiento: Ampliación del EDMPOOL, ajuste de ARCRETN, etc. - Reorganización de catálogo y directorio de DB2D y DB2I. - TSM: Ampliación de los storagepool y la base de datos, modificación del umbral de migración, ampliación del espacio en disco, mejora de la doble copia. - TSM: Reorganización física de los ficheros de TSM (Base de datos, Recovery Log, Storagepools). - TSM: Mejora en la política de backups en dos nodos reduciendo el backup diario de un nodo de 119 GB a unos700 MB y en otro de 17 GB a 700 MB. - HSME: Cambio del párametro de porcentaje válido para reciclar un cartucho de ML2. - HSME: Borrado masivo de ficheros con fecha de expiración explícita. - HSMD: Expiración de ficheros en el HSM de Desarrollo. Se han borrado ficheros. - Diskoan espazioa administratu eta kudeatzea. - Administración y gestión del espacio en disco. - SAP, TSM eta DB2rentzat beharrezkoa den espazioa diskoan zabaltzea. - TLMS: VMF administratzea eta berriz antolatzea (bakarrik M5 eta M7 kartutxoak utziz, fitxategi anitzentzat erregistroen tamaina aldatzea). - TLMS-ren maila eguneratzea eta Z/OS 1.8.rentzat aldez aurretiko baldintzak eranstea - Kartutxoen katalogoa mantentzea: tipologia zaharreko sarrera zaharkituak (M1, M2, M3 eta M4) ezabatzea. Ezabatutako sarrerak: Egungo sarrerak: CPU erabiltzeko mugatze-balioak ezarri eta doitzea ( Softcapping ). - Ampliación del espacio en disco necesario para SAP, TSM y DB2. - TLMS: Administración y reorganización del VMF (dejando solamente cartuchos M5 y M7, cambio del tamaño de los registros para multificheros). - Actualización del nivel del TLMS incluyendo los pre-requisitos para el Z/OS Mantenimiento del catálogo de cartuchos: Borrado de entradas obsoletas de antigua tipologia (M1, M2, M3 y M4). Entradas borradas: Entradas actuales: Establecimiento y ajuste de los valores de limitación del uso de la CPU ( Softcapping ).

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Zugaztel S.A. 2009. urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak sozietate anonimo publiko baten modura, Bizkaiko Foru Aldundiko

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, SA 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, AB 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

TÉCNICA/O PRESUPUESTOS

TÉCNICA/O PRESUPUESTOS LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3241 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO TÉCNICA/O PRESUPUESTOS 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK / IDENTIFICACION

Más detalles

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A.

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A. 2014 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA. Txostena Memoria MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES LantiK,

Más detalles

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES I LANTIK, SA sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia I Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, SA 1981 urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, sozietate anonimo publikoaren

Más detalles

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Índice 1 Antecedentes 2 Situación ió actual en la DFB

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

ANCERT EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES

ANCERT EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES ANCERT EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES SEPTIEMBRE 2010 ÍNDICE ANCERT PLATAFORMA TECNOLÓGICA SERVICIOS DE ANCERT GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES MODELO DE COLABORACIÓN

Más detalles

Última modificación normativa: 05/12/2007

Última modificación normativa: 05/12/2007 Última modificación normativa: 05/12/2007 ORDEN FORAL 2935/2007, de 26 de noviembre, por la que se crea la Unidad de Auditoría Informática del Servicio de Inspección Tributaria y se dictan normas para

Más detalles

CartadeServiciosdela AtenciónalPúblico 2009

CartadeServiciosdela AtenciónalPúblico 2009 CartadeServiciosdela AtenciónalPúblico 2009 POLÍTICA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO... 2 SERVICIOS PRESTADOS POR LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA... 2 1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA... 2 2. BIZKAIBAI... 3

Más detalles

Solución de Gestión de Facturas

Solución de Gestión de Facturas Solución de Gestión de Facturas Empresa Empresas Reducción de costes, productividad y automatización de procesos de negocio Mejora de organización empresarial y digitalización de procesos Agilizar la respuesta

Más detalles

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por s k Zenbatekoa s Importe % 1 PERTSONALAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL 12.506.746,00 69,59 2 ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN

Más detalles

Adquisición de un producto comercial. para la Gestión del proyecto de. Factura Electrónica

Adquisición de un producto comercial. para la Gestión del proyecto de. Factura Electrónica Adquisición de un producto comercial para la Gestión del proyecto de Factura Electrónica Índice Página 1 INTRODUCCIÓN 3 2 ÁMBITO 4 3 ALCANCE 5 3.1 REQUISITOS FUNCIONALES 6 3.1.1 Recepción de facturas 6

Más detalles

MANUAL DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EF4KTUR

MANUAL DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EF4KTUR MANUAL DEL PROGRAMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EF4KTUR Garapen eta Berrikuntza Saila Departamento de Desarrollo e Innovación Sumario 1 Antecedentes y situación actual... 3 2 Objetivo... 3 3 Instalación

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Febrero 2015 1. Introducción El Plan de Gestión recoge las actividades o proyectos que el CCASA ha planificado realizar en el año 2015 con los recursos

Más detalles

RA 1. Identifica la estructura y organización de las empresas, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.

RA 1. Identifica la estructura y organización de las empresas, relacionándolas con el tipo de servicio que presta. Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Equivalencia en créditos ECTS: 22 Código: 0830 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. RA 1. Identifica la estructura y organización de

Más detalles

JEFE/A AREA INSTALACIONES Y SEGURIDAD

JEFE/A AREA INSTALACIONES Y SEGURIDAD LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3208 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO JEFE/A AREA INSTALACIONES Y SEGURIDAD 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO

Más detalles

Resumen General del Manual de Organización y Funciones

Resumen General del Manual de Organización y Funciones Gerencia de Tecnologías de Información Resumen General del Manual de Organización y Funciones (El Manual de Organización y Funciones fue aprobado por Resolución Administrativa SBS N 354-2011, del 17 de

Más detalles

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID D.G. Desarrollo de Tecnologías de la Información Ayuntamiento de Madrid S.D.G. Desarrollo de S.I.

Más detalles

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 01. Kapitalaren aurrekontua. INBERTSIOAK INVERSIONES I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES 2. IBILGETU MATERIALA

Más detalles

Objetivos operativos del Servicio de Informática para el 2011 Distribución según prioridad (actualizado a 30 mayo 2011)

Objetivos operativos del Servicio de Informática para el 2011 Distribución según prioridad (actualizado a 30 mayo 2011) Objetivos operativos del Servicio de Informática para el 2 Distribución según prioridad (actualizado a 3 mayo 2) No planificado % Prioridad baja 2% Prioridad alta 3 6% Prioridad media 27 29% Grado de avance

Más detalles

PROGRAMA 612.F GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

PROGRAMA 612.F GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO PROGRAMA 612.F GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO 1. DESCRIPCIÓN El programa tiene como objetivo la gestión eficaz de los bienes muebles e inmuebles y de la cartera de valores del Estado y, a tal fin, mediante

Más detalles

1.14. Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Equivalencia en créditos ECTS: 22 Código: 0934

1.14. Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Equivalencia en créditos ECTS: 22 Código: 0934 1.14. Módulo Profesional: Formación en centros de trabajo. Equivalencia en créditos ECTS: 22 Código: 0934 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación RA 1. Identifica la estructura y organización

Más detalles

Adaptación de la empresa a la economía digital

Adaptación de la empresa a la economía digital Adaptación de la empresa a la economía digital 1 Índice El papel de las Cámaras de Comercio en el Desarrollo de la Sociedad de la Información Por qué las PYME? Soluciones para la PYME Programa Adaptación

Más detalles

LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO

LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO 3268 Dotaciones: de la 1 a la 11 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO OPERADOR 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 300 Miércoles 14 de diciembre de 2011 Sec. I. Pág. 135721 No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse necesariamente mediante cerramientos. Las instalaciones

Más detalles

VALORES INTERNOS VISIÓN

VALORES INTERNOS VISIÓN MISION Asalma es una asociación empresarial en el ámbito de la Economía Social cuya misión es la representación, promoción y consolidación de las Sociedades Laborales, y otros modelos de empresas participadas

Más detalles

ANEXO Nº 3 PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE HOSTING DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIO DE EGARSAT MATEPSS Nº 276

ANEXO Nº 3 PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE HOSTING DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIO DE EGARSAT MATEPSS Nº 276 ANEXO Nº 3 PLIEGO DE PRESCIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE HOSTING DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIO DE EGARSAT MATEPSS Nº 276 34 Declaración de confidencialidad La presente documentación

Más detalles

Solución de Contratación Electrónica

Solución de Contratación Electrónica Solución de Contratación Electrónica Conozca Pixelware Empresa Pixelware es líder en Soluciones de Contratación Electrónica Experiencia en sectores estratégicos de negocio. Diseñamos, desarrollamos e implantamos

Más detalles

Plan de Modernización Hacienda Tributaria de Navarra. Proyecto de Servicios Telemáticos

Plan de Modernización Hacienda Tributaria de Navarra. Proyecto de Servicios Telemáticos Proyecto de Servicios Telemáticos Navarra es: - Comunidad Foral con 600.000 habitantes - Tradición histórica de autogobierno - En el ámbito tributario Hacienda pequeña, pero completa Se rige por el sistema

Más detalles

ASISTENCIA EN TÉCNICA DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA EN TÉCNICA DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SEGURTASUN SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailordetza Kudeaketa Ekonomiko eta Baliabide orokorren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión

Más detalles

LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO

LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3299 Dotación: 1, 4, 5,6, 7 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO ELECTRICISTA 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica.

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. MEMORIA TECNICA I.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aprovechando las oportunidades

Más detalles

Unidades de competencia

Unidades de competencia F Comer 3 AREA COMERCIO Y MARKETING NIVEL 3 SUBAREAS Comercio Transporte Consumo 412601 412602 412603 412604 GC3 = GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING CI3 = COMERCIO INTERNACIONAL GT3 = GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Más detalles

JEFE/A SECCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS

JEFE/A SECCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3233 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO JEFE/A SECCIÓN PROYECTOS TÉCNICOS 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK

Más detalles

Bienvenidos. GIM v.9.0 Software Gestión de Mantenimiento Integral

Bienvenidos. GIM v.9.0 Software Gestión de Mantenimiento Integral Bienvenidos GIM v.9.0 Software Gestión de Mantenimiento Integral 01 Quiénes somos? TCMAN (Tecnología en SUS Manos, S.L, es una empresa española con más de 16 años de experiencia, especializada en el diseño,

Más detalles

Adaptación de la empresa a la economía digital

Adaptación de la empresa a la economía digital Adaptación de la empresa a la economía digital 1 Índice El papel de las Cámaras de Comercio en el Desarrollo de la Sociedad de la Información Por qué las PYME? Soluciones para la PYME Programa Adaptación

Más detalles

Agrupamiento Familia Puesto Alcance del puesto Requisitos excluyentes

Agrupamiento Familia Puesto Alcance del puesto Requisitos excluyentes TIC-1-1 Analista de monitoreo de redes Monitorear y controlar las redes del GCABA con el fin de detectar incidentes y reportarlos. Analizar las métricas utilizadas para el monitoreo de la red, la configuración

Más detalles

OFICINA VIRTUAL DEL O.P.A.E.F. (ORGANISMO PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL)

OFICINA VIRTUAL DEL O.P.A.E.F. (ORGANISMO PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL) OFICINA VIRTUAL DEL O.P.A.E.F. (ORGANISMO PROVINCIAL DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO Y FISCAL) Responsable Unidad Software Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A. Diputación de Sevilla Jefe de Sección

Más detalles

SUPLEMENTO EUROPASS AL DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SUPLEMENTO EUROPASS AL DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL SUPLEMENTO EUROPASS AL DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL DENOMINACIÓN DEL TÍTULO (ES) Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red TRADUCCIÓN DE LA DENOMINACION

Más detalles

Adaptación de la empresa a la economía digital

Adaptación de la empresa a la economía digital Adaptación de la empresa a la economía digital 1 Índice El papel de las Cámaras de Comercio en el Desarrollo de la Sociedad de la Información Por qué las PYME? Soluciones para la PYME Programa Adaptación

Más detalles

ivector- Integra Vectore, Aliado Integral para su Negocio

ivector- Integra Vectore, Aliado Integral para su Negocio ivector- Integra Vectore, Aliado Integral para su Negocio Quiénes somos? Vectore, Iniciativas de Negocio es una Consultora, cuya área de Sistemas de Información ha realizado implantaciones exitosas en

Más detalles

Factura Electrónica. Seminario Factura electrónica (VIII): Solución de problemas

Factura Electrónica. Seminario Factura electrónica (VIII): Solución de problemas Factura Electrónica Seminario Factura electrónica (VIII): Solución de problemas Madrid, 24 de Marzo de 2015 Índice 1. Objetivos 2. Alcance 3. Algunos datos 4. Gestión del cambio y soporte 5. Conclusiones

Más detalles

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla.

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla. JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA CÓDIGO: P.03 DENOMINACIÓN: Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla. VERSIÓN: 03

Más detalles

1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Objetivo General: 1.8 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Establecer una infraestructura y plataforma tecnológica y de sistemas de información, y definir las políticas, estrategias y directrices para su implantación

Más detalles

DESARROLLO TECNOLÓGICO 5 Y SERVICIOS GENERALES

DESARROLLO TECNOLÓGICO 5 Y SERVICIOS GENERALES DESARROLLO TECNOLÓGICO 5 Y SERVICIOS GENERALES 1. Rótulos Indicadores de Destino Tras un período de pruebas de varios meses con indicadores de destino basados en tecnología led de tres fabricantes distintos,

Más detalles

Tecninorte Programación y Mantenimiento Parque Empresarial Tirso González, 22 - oficina 3 39610 - Astillero - Cantabria

Tecninorte Programación y Mantenimiento Parque Empresarial Tirso González, 22 - oficina 3 39610 - Astillero - Cantabria Misión y Valores Para nuestra empresa el cliente es lo más importante, por ello ofrecemos una estrecha relación de confianza y colaboración. Nuestra intención es poder ofrecer a nuestros clientes un servicio

Más detalles

Ámbito Tecnológico Junio 2009

Ámbito Tecnológico Junio 2009 Ámbito Tecnológico Junio 2009 Arquitectura tecnológica APLICATIVO OTRAS HERRAMIENTAS PLATAFORMA FISICA Y RED COMUNICACIONES SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VALOR AÑADIDO Índice RMDVP: Página Web CANAL DE

Más detalles

Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE

Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE Página 20 Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE Anuncio B.O. DE CÁCERES El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que

Más detalles

La integración de un sistema económico financiero con PLYCA

La integración de un sistema económico financiero con PLYCA La integración de un sistema económico financiero con PLYCA La suite PLYCA es la solución modular de nexus IT diseñada para cubrir de modo íntegro la gestión de la licitación y contratación pública en

Más detalles

Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP: G0000/001-2013

Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP: G0000/001-2013 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN EN CÁMARA VALENCIA. Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP:

Más detalles

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO OBJETIVOS 2015. 16 de febrero de 2015

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO OBJETIVOS 2015. 16 de febrero de 2015 INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO OBJETIVOS 2015 16 de febrero de 2015 Oficina Nacional de Contabilidad 1. Creación de una base de datos de la ONC. 2. Elaboración del Reglamento Interno

Más detalles

1. Introducción: Qué es la Gestión Documental-TI o Gestor Documental?

1. Introducción: Qué es la Gestión Documental-TI o Gestor Documental? 1. Introducción: Qué es la Gestión Documental-TI o Gestor Documental? Es un tipo de Software o portal para la gestión de conocimiento en una Organización u empresa que se basa principalmente en la administración

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO

PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO PLIEGO DE CLAUSULAS TECNICAS PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSOLIDACION DE SISTEMAS INFORMATICOS DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO 1. OBJETO DEL CONTRATO El Ayuntamiento de Galdakao en el proyecto de Fondo de

Más detalles

ANALISTA PROGRAMADOR/A

ANALISTA PROGRAMADOR/A LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3247 DOTACIONES: 1, 2, 3, 4, 6 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO ANALISTA PROGRAMADOR/A 1.- LANPOSTURA

Más detalles

TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD A

TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD A LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3239 Dotación: 1, 2 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD A 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO

Más detalles

Denominación del Proyecto: Valdepeñas Territorio Urban.

Denominación del Proyecto: Valdepeñas Territorio Urban. DILIGENCIA para hacer constar que este asunto ha sido aprobado por Decreto de Alcaldía el 04/04/2014, nº de acuerdo 2014D00739 REFERENCIA SECRETARIA GENERAL - Ayuntamiento de Valdepeñas FECHA/HORA 04/04/2014

Más detalles

FISCAL3. Presentación. Impresos Hacienda

FISCAL3. Presentación. Impresos Hacienda Presentación Permite la confección y edición de las principales declaraciones para la Agencia Tributaria (AEAT). La introducción de los datos se puede hacer de manera manual o bien por importación de CONTA3,

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DEPARTAMENTO JURÍDICO CONTENCIOSO CONDONACIÓN DE MULTAS. DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD CONTRATOS, CONVENIOS,

Más detalles

MODELO INFORMÁTICO PARA LA EXPEDICIÓN POR LOS ÓRGANOS GESTORES DE DOCUMENTOS DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS

MODELO INFORMÁTICO PARA LA EXPEDICIÓN POR LOS ÓRGANOS GESTORES DE DOCUMENTOS DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS MODELO INFORMÁTICO PARA LA EXPEDICIÓN POR LOS ÓRGANOS GESTORES DE DOCUMENTOS DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS Jefe de Área de Planificación de Sistemas Informáticos S.G. de Aplicaciones de Contabilidad y Control

Más detalles

- Know Systems. DKS9 BPM-Gestión del Conocimiento 2011 Página 1 de 17

- Know Systems. DKS9 BPM-Gestión del Conocimiento 2011 Página 1 de 17 DKS9 BPM-Gestión del Conocimiento 2011 Página 1 de 17 Características Generales -Sistemas parametrizables. -Configurables y de fácil adaptación a cada negocio. -Accesibles desde navegador Web en cualquier

Más detalles

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda CERES. La firma electrónica como base de la facturación n electrónica

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda CERES. La firma electrónica como base de la facturación n electrónica Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda CERES La firma electrónica como base de la facturación n electrónica Índice 1. Factura electrónica 2. Firma electrónica 3. Certificado electrónico

Más detalles

ESTATUTOS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE EL PROMOTOR, EL CENTRO SERVIDOR Y LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN TELEMÁTICA PORTUARIA

ESTATUTOS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE EL PROMOTOR, EL CENTRO SERVIDOR Y LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN TELEMÁTICA PORTUARIA ESTATUTOS QUE REGULAN LAS RELACIONES ENTRE EL PROMOTOR, EL CENTRO SERVIDOR Y LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN TELEMÁTICA PORTUARIA ASPECTOS GENERALES DE LAS RELACIONES A ESTABLECER ENTRE LOS PARTICIPANTES

Más detalles

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION MANUAL ORGANIZACIONAL MAN-ORG-105 BASICA RÉGIMEN ORGANIZACIONAL INTERNO NOR-DTIN- 54 DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 1. FINALIDAD Apoyar la gestión empresarial mediante una efectiva planificación,

Más detalles

PROFESOR/A DE SOCIOLOGÍA

PROFESOR/A DE SOCIOLOGÍA LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3128 dot. 1 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO PROFESOR/A DE SOCIOLOGÍA 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

profesionalidad experiencia servicio calidad espíritu

profesionalidad experiencia servicio calidad espíritu profesionalidad servicio experiencia espíritu calidad más de 30 años, de experiencia y calidad El equipo profesional Domingo Correas Manzanares, S.R.C. es una empresa de asesoramiento y gestión integral

Más detalles

INFORMATIZACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MURCIA

INFORMATIZACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MURCIA PLIEGO CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN L SIGUIENTE PROYECTO INFORMATIZACIÓN INTEGRAL LOS SERVICIOS LA CÁMARA

Más detalles

Hospital Nacional de Maternidad UNIDAD DE INFORMATICA

Hospital Nacional de Maternidad UNIDAD DE INFORMATICA Hospital Nacional de Maternidad UNIDAD DE INFORMATICA 87 Introducción Página: I INTRODUCCION Para el propósito de este manual el Hospital Nacional de Maternidad puede ser referido también como El Hospital,

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA Departamento de Informática.

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA Departamento de Informática. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE VEHÍCULOS MUNICIPALES

Más detalles

Mantenimiento de usuarios y grupos Gestión de políticas y estándares Administración de aplicaciones Gestión de servidores Soporte técnico

Mantenimiento de usuarios y grupos Gestión de políticas y estándares Administración de aplicaciones Gestión de servidores Soporte técnico Somos una compañía del área de tecnología informática. Es nuestro objetivo el transformar ideas y necesidades en soluciones tecnológicas y negocios apropiados en beneficio de usted, nuestro cliente. Le

Más detalles

INFORMACIÓN ASESORIAS

INFORMACIÓN ASESORIAS INFORMACIÓN ASESORIAS INCIDENCIA EN EL IVA DE LA CALIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO OBTENIDO POR SOCIOS PROFESIONALES COMO PROCEDENTE DE ACTIVIDAD ECÓNOMICA EN EL ARTICULO 27.1 LIRPF POR LA LEY 26/2014 El pasado

Más detalles

Cuadro de mando integral. pública en PLYCA. Qué es un cuadro de mando integral de contratación pública?

Cuadro de mando integral. pública en PLYCA. Qué es un cuadro de mando integral de contratación pública? Cuadro de mando integral de contratación pública en PLYCA La suite PLYCA es la solución modular de nexus IT diseñada para cubrir de modo íntegro la gestión de la licitación y contratación pública en todas

Más detalles

FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN

FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN La aplicación de participes PAR de Fondos de Pensiones se encuentra dividida en los siguientes apartados: 1.1. Mantenimientos de Participes. 1.2. Mantenimientos de Operativa

Más detalles

Los documentos deben estar correctamente tipificados para poder establecer relaciones. Los documentos del SGD nunca pierden su individualidad.

Los documentos deben estar correctamente tipificados para poder establecer relaciones. Los documentos del SGD nunca pierden su individualidad. Denominación del proyecto desarrollado en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, en cooperación con el Ayuntamiento de Candelaria, cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno

Más detalles

Solución a medida para Gestores de Residuos. www.elvex.es

Solución a medida para Gestores de Residuos. www.elvex.es Solución a medida para Gestores de Residuos EcoElvex es un software de Gestión de Residuos especializado en el Tratamiento de Residuos, diseñado para cumplir las normas de gestión ambiental ISO 14000 y

Más detalles

finanzas y seguros ERP de Gestión Innovamos para transformar los sistemas bancarios indra.es

finanzas y seguros ERP de Gestión Innovamos para transformar los sistemas bancarios indra.es finanzas y seguros ERP de Gestión Administrativa y Control del Gasto para Entidades Financieras Innovamos para transformar los sistemas bancarios indra.es MAMBANK ERP de Gestión Administrativa y Control

Más detalles

Transformación e innovación de los Sistemas de Gestión de la Administración Tributaria Canaria. Fundación Sociedad de la Información

Transformación e innovación de los Sistemas de Gestión de la Administración Tributaria Canaria. Fundación Sociedad de la Información Transformación e innovación de los Sistemas de Gestión de la Administración Tributaria Canaria Fundación Sociedad de la Información Indice Objetivo: Transformación Situación origen del proyecto Principios

Más detalles

ORDEN ECO/295/2015, de 18 de septiembre, por la que se aprueba la aplicación del Tramitador electrónico de expedientes de contratación (TEEC).

ORDEN ECO/295/2015, de 18 de septiembre, por la que se aprueba la aplicación del Tramitador electrónico de expedientes de contratación (TEEC). 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO ORDEN ECO/295/2015, de 18 de septiembre, por la que se aprueba la aplicación del Tramitador electrónico

Más detalles

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan Financiado al 50% por FSE OINARRIZKO OFIMATIKA Hasiera: Urtarrilak 7 Amaiera: Urtarrilak 20 Iraupena: 25 ordu Ordutegia: 9:30 12:00 (astelehenetik ostiralera)

Más detalles

GDI - Sistema de Gestión de Inventario

GDI - Sistema de Gestión de Inventario GDI - de Inventario GDI - Tabla de Contenidos(I) Objetivos. Alcance. Modelo Tecnológico. Modelo Organizativo. Autenticación. Autorización. Acceso de Usuarios Internos a Sorolla2. Acceso de Usuarios Externos

Más detalles

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PLYCA

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PLYCA Contratación e-madrid PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PLYCA Índice Introducción PLYCA: Funcionalidades Procedimiento Tramitación Usuarios Implantación

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

Suministro de la red de almacenamiento SAN compuesta por la Cabina de Almacenamiento y Switches de fibra óptica.

Suministro de la red de almacenamiento SAN compuesta por la Cabina de Almacenamiento y Switches de fibra óptica. Suministro de la red de almacenamiento SAN compuesta por la Cabina de Almacenamiento y Switches de fibra óptica. 1. OBJETO. En la actualidad, la capacidad de almacenamiento de los sistemas centrales de

Más detalles

PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD

PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD Unidad responsable: Dirección General de Modernización y Administración Electrónica Objetivos/ Acciones/ Indicadores

Más detalles

ASP- Administración Electrónica

ASP- Administración Electrónica ASP- Administración Electrónica eadministración Una Oferta Integrada de Servicios y Soluciones para la Administración Local Nuestra Visión de la eadministración para la Administración Lócal Plataforma

Más detalles

Contrato de Consultoría y Asistencia para el diseño del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento

Contrato de Consultoría y Asistencia para el diseño del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento Concurso abierto Marzo 2005 Contrato de Consultoría y Asistencia para el diseño del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) del Ayuntamiento PROYECTO CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CONEXIÓN DE LA

Más detalles

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

PROGRAMA 700: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

PROGRAMA 700: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL PROGRAMA 700: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL Unidad responsable: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local Objetivos/

Más detalles