1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera"

Transcripción

1 Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat dabil lanean, beti ere sortzean zehaztu zitzaizkion eginkizunak betez. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egin dituen lanak, funtsean, honako hauek dira: aplikazioen garapena, aplikazioak zerbitzari korporatiboetan ustiatzea, ekipamendu informatikoa eskuratzea eta zerbitzu horiek guztiak emateko beharrezkoa den azpiegitura informatikoa eta komunikazioetako azpiegitura eskuratu, ezarri eta mantentzea. Halaber, datu kopuru handia sartu da, informazio-fluxuak antolatu dira, laguntza teknikoa eman da eta erabiltzaile berriak prestatu dira. Lantik, S.A., herri sozietatea den aldetik, Ogasun eta Finantza Sailari atxikita dago. Sail horren titularra Administrazio Kontseiluko burua da. Kontseilu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren organigraman dauden foru sail guztietako ordezkariak daude. 2008ko Memoriaren helburua enpresa zehatzago aztertzea izaki, agiri honek Sozietatearen egoeraren eta bilakaeraren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu bakarrik egingo ditu urtean zehar, Lantik, S.A.ko Administrazio Kontseiluak lehentasunaren araberako hurrenkeran zehaztu eta ezarritako helburuak bete dira; foru sail bakoitzerako Informatikako Foru Plana ezarri da. Lantik, S.A.k urtean jarduteko erabili duen ekoizkin eta zerbitzuen katalogoan ondoko atalak bereiz daitezke, bakoitzaren espezialitate teknikoaren arabera: Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea. Ekipamendu informatikoa. Informazio-sistema ustiatzea. Interneteko atzipena Informe de gestión 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Lantik, S.A. desde su creación en 1981 por la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo a las funciones definidas en su constitución ha desempeñado su actividad en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Ayuntamientos y otras entidades. Los trabajos realizados para la Diputación Foral de Bizkaia han consistido fundamentalmente en el desarrollo de aplicaciones, explotación de éstas en los servidores corporativos, la adquisición de equipos informáticos y la adquisición, implantación y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para prestar dichos servicios. Asimismo se han prestado servicios tales como la entrada masiva de datos, organización de flujos de información, soporte técnico y la formación de nuevos usuarios. Lantik, S.A., como sociedad pública, se encuentra adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas cuyo titular es el Presidente del Consejo de Administración compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Forales existentes en el organigrama de la Diputación Foral de Bizkaia. Siendo objeto de la Memoria de 2008 el análisis más detallado de la empresa, el presente documento se limitará a destacar los aspectos más importantes de la situación y evolución de la Sociedad. Durante el año 2008 se han cumplido los objetivos determinados y fijados en orden de prioridad por el Consejo de Administración de Lantik, S.A. materializándose en el Plan Informático Foral establecido para cada Departamento Foral. El catálogo de productos y servicios de Lantik, S.A. sobre los que ha desarrollado su actividad durante el año 2008, en función de la especialidad técnica que suponen cada una de ellas pueden agruparse en los siguientes servicios: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Equipamiento informático. Explotación del sistema de información. Acceso a Internet.

2 Teknologi eta segurtasun politikak egitea. Azpiegiturak ezartzea eta mantentzea. Web hosting (guneak biltzea). Web guneak sareratzea. Kalitatea Datuen grabazioa. Dokumentuak eskaneatzea. Laguntza teknikoa. Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa (ELZ). Call Center-a. Aholkularitza. Antolaketa eta bezeroei laguntza. Ziurtapen eta izenpetze elektronikoak. Prestakuntza. Beste zerbitzu batzuk. Jarraian Lantik-ek 2008an bere zerbitzuen bidez egin dituen proiektu eta jarduera nagusiak aipatuko ditugu. Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzeko zerbitzuen artean, hona hemen Urtean egin diren proiektu nagusienak: Orokorrak Azpiegitura mikroinformatikoa/web. Elaboración de políticas tecnológicas y de seguridad. Implantación y mantenimiento de infraestructuras. Web Hosting o Alojamiento. Publicación de páginas Web. Calidad. Grabación de datos. Escaneo de documentos. Soporte técnico. Centro de atención al usuario (C.A.U.). Call Center. Consultoría. Organización y asistencia a clientes. Certificación y firma electrónica. Formación. Otros servicios. A continuación vamos a destacar los proyectos y actividades más relevantes realizados por Lantik a lo largo del año 2008 a través de los siguientes servicios: Entre los Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informaticas, los proyectos más significativos puestos en producción durante el año 2008 han sido los siguientes: Generales Infraestructura Microinformatica/Web. - Web ingurunetik datuetara iristea. - Acceso a Datos desde entorno Web. - Intraneten (IIS eta WebSphere) eta interneten exekutatzen diren aplikazioen kalitatea eta eskuragarritasuna monitorizatzea. Host azpiegitura (Ordenagailu zentrala). - Produkzio Kateetan DDNAMES izenekoaren aldaketaren analisia-inpaktua. - Monitorización de la disponibilidad y calidad de aplicaciones web que se ejecutan en la intranet (bajo IIS y WebSphere) e internet. Infraestructura Host (Ordenador central). - Análisis-Impacto del cambio de DDNAMES en Cadenas de Producción.

3 - Erakunde informatikoen inbentario bakarra ezartzea eta bakarrik produkzioan existitzen direnak ikertzea. Java azpiegitura - Clusterrean Webspherepean Java zerbitzarien arkitektura berrira aplikazioak migratzea. Zerbitzu-mailaren akordioak kudeatzea (ANS). - Zeregin planifikatuak (PDCL) eta Sintesia tresnan gordetako dokumentazioa erlazionatzea ahalbidetzen duen prozesua. Agiritegi Informatizatuak. - Irudien formatuak eraldatzeko erabiltzen den zerbitzarian (SERVEIP) instalatutako produktuen bertsioak eguneratzea. Prozeduren azpiegitura. - Espediente kolektiboen sekuentzia eta izapideak kontrolatzea. - Hidrako dokumentuetarako irisgarritasunak eta aldaketak kontrolatzeko sistema berria. Zehatzak Ahaldun Nagusiaren Kabinetea Aukera Berdintasunaren gaineko espedienteak. - Implantar un único inventario de entidades informáticas, investigando exclusivamente las que existen en producción. Infraestructura Java. - Migración de aplicaciones a la nueva arquitectura de servidores Java bajo Websphere en Cluster. Gestión de los acuerdos de nivel de servicio (ANS). - Proceso que permite relacionar las tareas planificadas (PDCL) con la documentación almacenada en la herramienta Síntesis. Archivos Informatizados. - Actualizar versiones de productos instalados en el servidor (SERVEIP) que se utiliza para las conversiones de formato de las imágenes. Infraestructura de procedimientos. - Control de secuenciación y tramitación de expedientes colectivos. - Nuevo sistema para controlar los accesos y modificaciones a los documentos de Hidra. Especificos Gabinete del Diputado General Expedientes de igualdad de oportunidades ko ekitaldirako egokitzapenak. - Adaptaciones al ejercicio Udal Harremanen eta Administrazio Publikoaren Foru Saila Funtzio Publikoaren Administrazio Prozedurak. - Familiak mekanizatzea 7,1,2,3,4,6,11,13,20,16,18,19 Kontratazio Espedientea - Kontratazio-espedientea kudeatzeko aplikazio berria eta aurreko bertsioa ezabatzea. Eskaintzaileen erregistroa eta hornitzaileen DB. - Web ingurunean aplikazio berria eta jakinarazpenen modulu berria. Aholkularitza juridikoaren espedienteak erregistratzea. Departamento Foral de Relaciones Municipales y Administración Pública Procedimientos Administrativos Función Pública. - Mecanizacion de las familias 7,1,2,3,4,6,11,13,20,16,18,19 Expediente de Contratación - Nueva aplicación para la gestión del expediente de contratación, eliminando la versión anterior. Registro de Licitadores y BD Proveedores. - Nueva aplicación en entorno Web y nuevo módulo de notificaciones. Registro de expedientes de la asesoría jurídica.

4 - Aplikazio berria Web ingurunean. - Nueva aplicación en entorno Web. Lanpostuak. - Lehiaketaren kudeaketaren modulua (POCP) berraztertu, dokumentatu eta aldatzea. - Lanpostuen prezioak kalkulatzeko orduan finkapenak tratatzea. - Eskakizunen datuak eta datak Atarilekun sartzea. Puestos de trabajo. - Revisión, documentación y modificación del módulo de gestión del concurso (POCP). - Tratamiento de las consolidaciones en cálculo de precios de puesto. - Incluir datos de perfiles y fechas en Atarileku. I. Kapituluaren Aurrekontua Presupuesto Capitulo I. - Paga estren kontzeptu zehatza aurrekontuetan islatzea. Udal-mugen dokumentazioa kudeatzea. - Funtzionaltasun berriak eta hobekuntzak aplikazioaren interfaze grafikoan. Udaletako karguak eta komisioak - Reflejo en presupuestos del concepto específico de pagas extra. Gestión de documentación de límites municipales. - Nuevas funcionalidades y mejoras en el interface gráfico de la aplicación. Cargos y comisiones de los ayuntamientos - DBLO betetzeko aplikaziora iristeko erregistroa. - Registro de accesos a la aplicación en cumplimiento de la LOPD. Prestakuntzaren Kudeaketa. - Prestakuntza-ikastaroen fakturazioan prestakuntzaren aplikazioa aldaketekiko moldatzea eta Estatistika-modulu berria. Aldizkari ofizialak. - Iragarkiak Kudeatzeko Sistema Integralaren (IKSI) administrazio-kudeaketan hobekuntzak. - Bizkaiko aldizkari ofizialen (BAO) testua atera, baliozkotu, kargatu eta argitaratzea. Udalen aurrekontuak eta kontabilitatea. - Iragarkiak Kudeatzeko Sistema Integralaren (IKSI) administrazio-kudeaketan hobekuntzak. - Bizkaiko aldizkari ofizialen (BAO) testua atera, baliozkotu, kargatu eta argitaratzea. - Iragarkiak Kudeatzeko Sistema Integralaren (IKSI) administrazio-kudeaketan hobekuntzak. - Bizkaiko aldizkari ofizialen (BAO) testua atera, baliozkotu, kargatu eta argitaratzea. - Iragarkiak Kudeatzeko Sistema Integralaren (IKSI) administrazio-kudeaketan hobekuntzak. Nomina. Gestión de la Formación. - Adaptar la aplicación de formación a los cambios en la facturación de los cursos de formación y nuevo módulo de Estadísticas. Boletines Oficiales. - Mejoras en la Gestión-Administrativa del Sistema Integral para la Gestión de Anuncios (S.I.G.A). - Extraer, validar, cargar y publicar el texto de los boletines oficiales de Bizkaia (BOB). Presupuestos y contabilidad municipal. - Mejoras en la Gestión-Administrativa del Sistema Integral para la Gestión de Anuncios (S.I.G.A). - Extraer, validar, cargar y publicar el texto de los boletines oficiales de Bizkaia (BOB). - Mejoras en la Gestión-Administrativa del Sistema Integral para la Gestión de Anuncios (S.I.G.A). - Extraer, validar, cargar y publicar el texto de los boletines oficiales de Bizkaia (BOB). - Mejoras en la Gestión-Administrativa del Sistema Integral para la Gestión de Anuncios (S.I.G.A). Nómina.

5 - Nominaren hobarien tratamendua aldatzea. - Modificación tratamiento de bonificaciones de la Nomina. - PFEZri aplikatu beharreko ehunekoa automatikoki kalkulatzea. Udaldata. - Cálculo automático del porcentaje a aplicar de IRPF. Udaldata. - Aurrekontuen datu-baseak integratzea (1. fasea). - Integración de bases de datos de presupuestos (fase 1). Gizarte Ekintzako Foru Saila Oinarrizko Errenta (GGD). Departamento Foral de Acción Social Renta Basica (IMI). - Kobratze okerren arrazoiak tipifikatzea. - Tipificación de motivos de los cobros indebidos. - Oinarrizko Errentaren zerrendak Udalei bidaltzea Interneten bidez. Mendekotasunaren legea - Banan-banako Arreta Plana (BAP) informatizatzea eta behin-behineko fasean bildutako datuak kargatzea. - Envío de listados de Renta Basica a los Ayuntamientos a través de Internet. Ley de dependencia. - Informatización del Plan Individual de Atención (PIA) y carga de datos recogidos en la fase provisional. - Txosten medikoa informatizatzea. - Informatización del Informe médico. - 3 urtetik beherakoak baloratzeko prozedura berria mekanizatzea. - Prestazio ekonomikoen ordainketa inplementatzea. Kotizazio gabeko pentsioak (KGP). - Etxebizitzaren alokairuarengatik osagarria kudeatzeko garapen berria. - Minusbaliatuaren Gizarte Integrazioaren Legea (MIGIL) urtero berraztertzea. - GSIN-Madrilekin KGP-MIGILren datuen trukaketa automatizatzea. Gizarte Zerbitzuen Foru Erregistroa. - Mecanización de un nuevo procedimiento para valorar menores de 3 años. - Implementar pago de prestaciones económicas. Pensiones no contributivas (PNC). - Nuevo desarrollo para gestionar el complemento por alquiler de vivienda. - Revisión anual Ley de Integración Social del Minusválido. (LISMI). - Automatizar el intercambio de datos con el INSS- Madrid de PNC-LISMI. Registro Foral de servicios Sociales. - Plaza hitzartuei buruz informazioa eranstea. - Incorporar información de plazas concertadas. Gizarte Ekintzako diru-laguntzen kudeaketa. Gestion de subvenciones de Accion Social ko ebazpena eta kanpaina. - Resolución y campaña del Adinduentzat diru-laguntzaren lerro berria. - Nueva línea de subvención para Personas Mayores. - Datuak BKON izenekoan (BFAren Gastuen Kontabilitatea eta Aurrekontuak) kargatzea. - Carga de datos en BKON (Presupuestos y Contabilidad de Gastos de la DFB).

6 Egoitzetan behin betiko sartzea. - Haur Zentroetara Adinduen aplikazioa moldatzea. Ingresos Permanentes en Residencias. - Adaptación de la aplicación de Personas Mayores a los - Centros de Infancia -. - Egokitzapena - Bazterkeriaren aurkako borroka-. - Adaptación Lucha contra la exclusión -. - Egokitzapena Urrituak -. - Adaptación Discapacitados -. - Egokitzapena Emakumezkoa -. - Adaptación Mujer -. - Unitate sozio sanitarioetan sartzeko moldatzea. - Adaptación para Ingresos en unidades socio sanitarias -. Telelaguntza. - Hobekuntzak jakinarazpenetan, zerrendetan eta zereginen postontzietan. Hirugarren adinekoen bidaiak. - Adineko: Santiagoko Bidera bidaiak kudeatzeko aldaketak. Minusbaliatuen oinarrizko zentroa kudeatzea. - Mendekotasuna baloratzeko igorritako gutunen kudeaketa (pertsonen kontrola). Nekazaritzako Foru Saila Teleasistencia. - Mejoras en notificaciones, listados y buzones de tareas. Viajes de la tercera edad. - Adineko: Modificaciones para la gestión de viajes al Camino de Santiago. Gestión del centro base de minusválidos. - Gestión cartas emitidas valoración dependencia (control personas). Departamento Foral de Agricultura Nekazaritza-ustiapenen titularrei laguntzak eta sariak. Ayudas y primas a titulares explotaciones agrarias. - Hobekuntzak baso-laguntzen plana kudeatzeko. - Mejoras en la gestión del plan de ayudas forestales. - Ordainketa bakarraren kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren eske berrietara moldatzea. - Zerealen kostua orekatzeko laguntzen kudeaketarako modulu berria garatzea. - Nekazaritza- eta ingurumen-laguntzen autodiagnostikoa egiteko modulu berria garatzea. Nekazaritza Zerbitzuan Bezeroak Erregistratzea. - Bezeroen erregistroa kudeatzeko aplikazio berria. Giza Kontsumorako Ez Diren Animalien Azpiproduktuak (SANDACH) kontrolatzea. - Animalien osasunaren eta animalien ongizatearen arloan Kontrol eta Auditoria Plana kudeatzeko aplikazio berria. - Adaptar la gestión del pago único a los nuevos requerimientos que el G. Vasco. - Desarrollo de un nuevo módulo para la gestión de las ayudas por compensación al coste de cereales. - Desarrollo de un nuevo módulo para realizar el autodiagnóstico de ayudas agroambientales. Registro de clientes del Servicio Agrícola. - Nueva aplicación para la gestión del registro de clientes. Control de los Subproductos Animales No Destinados a Consumo Humano (SANDACH). - Nueva aplicación para gestionar el Plan de Controles y Auditorias en materia de salud animal y bienestar de los animales.

7 Ehiza eta Arrantza Esparrua. - Arrantza-esparruen eskaerak interneten bidez kudeatzea. Nekazaritzaren Kontratazioaren Kudeaketa Osagarria. - Kontratazio-espedienteak bidaltzeko orduan kudeatzeko aplikazio berria. Zehapen-espedienteak - Web ingurunean ehiza- eta arrantza-moduluak berriz programatzea. Abereen mugimendua erregistratzea. - Animaliaren trazabilitatearen informazio-sistemari (SITRAN) funtzionaltasun berriak eranstea. - Ustiapenean bertan albaitariei gidatu dokumentua lortzea ahalbidetzen dien web modulu berria. - Eusko Jaurlaritzarekin informazioa (IKT) finkatu eta berraztertzeko prozesu berriak. Baso-neurriak (web kontsultak). - Funtzionaltasun, Txosten, Estatistika, datutrukaketa berriak eranstea. Kulturako Foru Saila Artxibo Historikoa. Cotos de Caza y Pesca. - Gestión de solicitudes de cotos de pesca por Internet. Gestión Auxiliar de Contratación de Agricultura. - Nueva aplicación para gestionar el envío de expedientes de contratación. Expedientes sancionadores. - Reprogramación de los módulos de caza y pesca en entorno web. Registro del movimiento de ganado. - Incorporación de nuevas funcionalidades al sistema de información de trazabilidad animal (SITRAN). - Nuevo módulo web que permite obtener el documento conduce a los veterinarios en la propia explotación. - Nuevos procesos para revisar y consolidar la información con G.Vasco/ IKT. Medidas forestales (consultas web). - Incorporación de nuevas funcionalidades, Informes, Estadísticas, Intercambio de datos. Departamento Foral de Cultura Archivo Histórico. - Aplikazioarekiko hobekuntzak. - Mejoras a la aplicación. - Dokumentu-funtsen etengabeko administraziokudeaketa. Euskarara itzulpenak kudeatzea. - Gestión de Administración continuada de Fondos documentales. Gestión de traducciones a euskara. - Funtzionaltasun berriak eranstea. - Incorporación de nuevas funcionalidades. Eskola kirola. - Hastapen eta Olgeta Jarduerak aplikazioan eranstea. Udalekuak. - Udalekuak 2008 / Uda Gaztea 2008: 2008ko araudiarekiko kanpainak moldatzea. Euskararen erabilera-plana. Deporte Escolar. - Incluir en la aplicación las Actividades de Iniciación y Recreativas. Udalekuak. - Udalekuak 2008 / Uda Gaztea 2008: Adaptación de las campañas a la normativa reguladora del Plan de utilización del euskara.

8 - Erabilera plana kudeatzeko aplikazio berria garatzea. Ogasun eta Finantzen Foru Saila Finantza aktiboak. - Edukia ikusteko Aktibo Finantzarioetan aurkeztutako aitorpenak kontsultatzea. Artxibo Informatizatuak. - Desarrollo de una nueva aplicación para gestionar el "Erabilera plana". Departamento Foral de Hacienda y Fnanzas Activos Financieros. - Consulta declaraciones presentadas en Activos Financieros para visualizar su contenido. Archivos informatizados. - Aitorpen telematikoak kargatzea. - Carga de declaraciones telemáticas. Laguntza Programak (autokitapena) ko Errenta eta Ondarearen Laguntza Programa ekitaldira moldatzea. Zor izan ez diren sarreren itzulketa. - Eskaeraren gaitzespena kudeatzeko aukera eransteko funtzionaltasun berria. Zorrengatik erantzukizuna desbideratzea. - Funtzionaltasun berriak: faseartekoa bitartekoekin, FAEA eta disfuntzioak doitzea. Ordainketak egiteaejecución de los pagos. -Aukera berria: mugaz haraindiko ordainketak. Sinadura Digitalaren Azpiegitura. Programas de Ayuda (autoliquidación). - Adaptación al ejercicio, del Programa de Ayuda Renta y Patrimonio Devolución de Ingresos Indebidos. - Nueva funcionalidad para incorporar la posibilidad de gestionar la desestimación de una solicitud. Derivación de responsabilidad por deudas. - Nuevas funcionalidades: interfase con recursos, TEAF y ajustes de disfunciones. Ejecución de los pagos. - Nueva opción: Pagos Transfronterizos. Infraestructura de Firma Digital. - Azpiegitura berria Host ingurunean. - Nueva infraestructura en el entorno Host. Ibilgailuak (matrikulazioa/transmisioa). Vehículos (matriculación/transmisión). - Aplikazioa zergaren aldaketarekiko moldatzea. - Adaptación de la aplicación a la modificación del impuesto. - TZNren eta Bizkaiko Foru Ogasunaren artean ibilgailuen datuen transmisio telematikoa. Zerga-betebeharren errolda. - Agente fiskalei txostenak eskatzea automatizatzeko modulu berria. - Transmisión telemática de datos de vehículos entre la D.G.T. y la Hacienda Foral de Bizkaia. Censo de obligaciones tributarias. - Nuevo módulo para automatizar la petición de informes a los Agentes fiscales. - Zigorrak igortzeko prozesu berriak. - Nuevos procesos para emitir sanciones. Errentaren eta ondarearen behin-behineko kitapenak ko errenta-prozesuak kanpainaren behar zehatzetara moldatzea. Liquidaciones provisionales de renta y patrimonio. - Adaptación de los procesos de renta 2007 a las necesidades especificas de la campaña.

9 - Hiritarraren informazio fiskala kontsultatu eta deskargatzeko hobemkuntzak. - Mejoras en la opción de consulta y descarga de la información fiscal de un ciudadano. - Rentanet Etxean, 2007ri moldatzea. - Rentanet Etxean, adaptación a Zenbait ekitaldi fiskaletan gizarte-funtsen laguntzak erregularizatzea ko PFEZren eguneroko aldizkakotasunaren eta 2007ko PFEZren kanpainaren jarraipenaren estatistikak. Ondarearen zerga kudeatzea. - Regularización ayudas fondos sociales varios ejercicios fiscales. - Estadísticas de periodicidad diaria de IRPF 2007 y seguimiento de la campaña de IRPF Gestión del impuesto de Patrimonio. - Aurkezten ez dutenei zigortzeko prozesu berria. - Nuevo proceso para poder sancionar a los no presentadores. Ikuskatu beharreko zergadunak hautatzea. - Ikuskapenaren informazio-zentroa (2007ko moldapenak). Ekitaldi berria eranstea eta aldagaiak berraztertzea. Ikuskapen Planak. - I2RI eta I2AF transakzioetara sarbideak kontrolatzea eta baimenak, txosten-motaren eta zehaztapen hitzartuen arabera. Beste ogasunekin informazioa trukatzea. - Hurrengo ereduetan planteatutako aldaketekiko trukaketa-prozesuak moldatzea: 182, 345, 188, 187, 196, 193, 194 y 198. Zergei buruzko informazioa. - Zerga-kontsulten datu-basean erregistroa uzteko (bai kontsulta bera, bai erantzuna) moldapenak. - Kontsulta Lotesleetan Doktrina Batzordearen kudeaketa. Koordinazio eta Laguntza Teknikoaren Zuzendariordetza (KLTZ) kudeatzea. - Modulu berriak: Sozietateen E.C. aitorpenen bitartekoak kudeatzea. Sozietateen EC aitorpenen bitartekoak kudeatzea. Ekonomi Jardueren gaineko Zerga. Selección de contribuyentes a inspección. - Centro de información de la inspección (adaptaciones 2007) Incorporación de nuevo ejercicio y revisión de variables. Planes de Inspección. - Autorizaciones y control de accesos a las transacciones I2RI e I2AF, según el tipo de informe y las especificaciones concretadas. Intercambio de información con otras haciendas. - Adaptar los procesos de intercambio a las modificaciones planteadas en los modelos: 182, 345, 188, 187, 196, 193, 194 y 198. Información tributaria. - Adaptaciones para dejar registro en la base de datos de consultas tributarias, tanto la propia consulta como la respuesta. - Gestión de la Comisión de Doctrina en Consultas Vinculantes. Gestión de la Subdirección de Coordinación y asistencia técnica (S.C.A.T.). - Nuevos módulos: Gestión de recursos de declaraciones E. C. de Sociedades. Gestión de recursos de declaraciones E. C. de Sociedades. Impuesto de actividades económicas. - Derrigortuen errolda hobetzea. - Mejora en el censo de obligados. Ondasun higiezinen gaineko zerga. - OHZren eta JAZren hainbat kontsulta Kaudalak aplikazioan integratzeko ikerketa. Impuesto de bienes inmuebles. - Estudio para integrar en la aplicación Kaudalak una serie de consultas de IBI e IAE.

10 - Landa-kitapenetan partzelak ikusteko funtzionaltasun berria. Zerga bereziak. - Gasolio profesionala kudeatzea. Erroldaren bidez Hidrokarburoen gaineko Zerga itzultzeko gestioak egitea ahalbidetzen duen sistema berria. - Nueva funcionalidad para visualizar las parcelas en las liquidaciones de rústica. Impuestos especiales. - Gestión gasóleo profesional. Nuevo sistema que permite a través de un censo, gestionar la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos. - Bitartekoak kudeatzeko modulu berria. - Nuevo módulo para gestionar los recursos. Arakatu eta 390 ereduekiko excel eskaerak zabaltzea eta 347 eta Sozietateen ereduen datuei buruzko edukia hedatzea. BEZ. Arakatu. - Ampliación de las peticiones excel a los modelos 349 y 390, así como ampliación del contenido de datos de los modelos 347 y de los de Sociedades. I.V.A eta 353 eredu berriak kudeatzea. - Gestión nuevos modelos 322 y 353. BizkaiBai. BizkaiBai. - Enpresen sorrera telematikoa. - Creación telemática de empresas. - Zergei buruzko kontsulta idatziak. - Consultas Tributarias Escritas. - Nagusian IFZren alta eskaera automatikoa. - Solicitud automática alta NIF en maestro. - Hurrengo ereduak moldatzea: L eredua Bizkaibai bidez aurkeztea (kudeatzaileak eta aholkulariak). Hiri Katastroa. - Adaptación de los siguientes modelos: L12 - Presentación del modelo 600 por Bizkaibai ( gestores y asesores). Catastro Urbano. - Jakinarazpenak. Funtzionaltasun berriak. - Notificaciones. Nuevas funcionalidades. - Beste aplikazioetako dokumentuak (NT, RG, RA) katastroko espedienteekin integratzea. - Hiri- eta Landa-katastroan aldaketak ondareari jakinaraztea. - Jaso izanarekin jakinarazpen berriak sortzea zati batean edo oso-osorik kontuan hartzeko eta hirikatastroaren aldaketak gaitzesteko. Landa-katastro grafikoa. - Integración de documentos de otras aplicaciones (NT, RG, RA) con expedientes de catastro. - Comunicar a Patrimonio los cambios catastrales de Urbana y de Rustica. - Crear nuevas notificaciones con acuse de recibo para estimar parcial o totalmente y para desestimar modificaciones catastrales de urbana. Catastro gráfico de rústico. - Web aplikazioarekiko hobekuntzak. - Mejoras a la aplicación Web. Hiri-katastro grafikoa. - Hirikoari, landakoari eta egbri (egotz daitekeen gutxieneko balioa) buruz ziurtagiri-kopuruaren kontrola zabaltzea. Catastro gráfico urbano. - Ampliar control número de certificados emitidos urbana, rústica y vma (valor mínimo atribuible).

11 - LiveForm-ekin katastro-ziurtagiriak aldatzea. - Modificación de certificados catastrales PDF con LiveForms. Informazio-ereduak ko PFEZren berrikuntzaren ondorioz 182 ereduaren kudeaketa araudiari moldatzea MF aplikazioan. Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga. - Araudiaren autokitapena aurkeztu gabe kitapenak kudeatzea. Jakinarazpenen kontrola. - Modulu berria txosten-eskaerak, eskaera-datak, igorpen-datak eta hirugarrenei egindako eskaerak kontrolatzeko (Postetxea edo Foru Artxiboa). - Kostuen estatistikak (automatikoak eta eskuzkoak) organikoaren eta jomugaren arabera. Sortak administrazio ez-eskudunean diru-sarrerak egiteagatik. Modelos Informativos. - Adaptación normativa gestión modelo 182 aplicación MF como consecuencia de la reforma IRPF Impuesto sobre la renta de no residentes. - Gestión de liquidaciones sin presentación autoliquidación normativa. Control de notificaciones. - Nuevo módulo para controlar las peticiones de informes, fechas de petición, de emisión, y de las peticiones a terceros (Correos o Archivo Foral). - Estadísticas de costes (automáticas y manuales) por orgánico y destino. Remesas por ingresos en Administración no competente. - Aplikazio berria garatzea. - Desarrollo de una nueva aplicación. Ogasunaren Berraztertzeko Errekurtsoak. - Zigorrak barkatzeko kudeaketa komuna. Errekurtso/erreklamazioen kudeaketa komunean eranstea. Diru-sarreren kontrola eta aplikazioa. - Dirua sartzea emaitza bezala duten BizkaiBairen aurkezpenak Zorretan sartzeko sistema berria. Aplikazioetara sartzeko kontrola eta segurtasuna. - Erabiltzaileen profilen eta aplikazioen bidez segurtasun-sistema berria. Ogasunaren informazio-sistemaren azpiegitura. - Zergadunen nagusia erakundeen IFZren aldaketekiko moldatzea. Famili unitatea. - Informazioa garbitzeko prozesuak eta datuak kudeatzeko modulu berria garatzea. Hidrokarburo batzuen txikizkako salmenten zerga. Recursos de Reposición de Hacienda. - Gestión común de condonaciones de sanciones. Incorporarla en la gestión común de recursos/reclamaciones. Control y aplicación de Ingresos. - Nuevo sistema para insertar en Contraídos las presentaciones de BizkaiBai con resultado a ingresar. Control y seguridad de accesos a aplicaciones. - Nuevo sistema de seguridad a través de perfiles de usuarios y de aplicaciones. Infraestructura del sistema de información de Hacienda. - Adaptación del maestro de contribuyentes a los cambios en el NIF de las entidades. Unidad Familiar. - Procesos para depurar la información y desarrollo de un nuevo módulo para la gestión de los datos. Impuesto ventas minoristas algunos hidrocarburos.

12 - Errekurtsoen moduluan integratzea. - Integración en el módulo de recursos. Zerga-ereduak. Modelos tributarios ereduaren aurkezpen telematikoa. - Presentación telemática modelo 565. Zerga bereziak. Impuestos especiales. - AEATren erantzun automatikoa jasotzea. - Recoger respuesta automática AEAT. Ikuskapen-akten erabakiak. - Aplikazio berria beste modulu arruntekin (errekurtsoak, erreklamazioak, ordainak, PFEZren iruzkinak) integratzea. Diru-bilketako bulegoetako espedienteak jarraitzea. - Enbargoak jarraitzeko datuen aurkezpen bateratua. Acuerdos de las actas de inspección. - Integración de la nueva aplicación con otros módulos comunes (Recursos, reclamaciones, compensaciones, comentarios IRPF). Seguimiento expedientes de oficinas de recaudación. - Presentación unificada de datos para el seguimiento de embargos. Errekurtsoak eta Etenak kudeatzea. Gestión de Recursos y Suspensiones. - Funtzionaltasun berriak garatzea. - Desarrollo de nuevas funcionalidades. Lehiaketa-prozedurak. - Lehiaketa-prozeduretan zorra kudeatzeko sistema berria. Diru-bilketaren jarduerak. - Diru-bilketaren espedienteak kudeatzeko eragiketa-kode berriak. Lan eta Trebakuntzako Foru Saila Argitalpenen erregistroa eta maileguak kontrolatzea. Procedimientos Concursales. - Nuevo sistema para la gestión de la deuda en procedimiento concursal. Actuaciones de Recaudación. - Nuevos códigos de operaciones para la gestión del expediente de Recaudación. Departamento Foral de Empleo y Formación Control de registro y préstamos de publicaciones. - Aldizkarien zirkuitua kudeatzeko sistema berria. - Nuevo sistema para gestionar el circuito de revistas. Prestakuntza ikastaroen homologazioa. - Zentroak homologatzeko foru-dekretu berriari aplikazioa moldatzea. - Baimen/Homologazio eskaerak berritu eta mantentzea. - Zentro homologatuen egiazko egoerarekin laburpen-koadroa. Espedienteen azpiegitura. Homologación de Centros de Formación. - Adaptación de la aplicación al nuevo decreto foral de homologación de centros. - Reforma y mantenimiento de las solicitudes Autorización/Homologación. - Cuadro resumen con la situación rea de los centros homologados. Infraestructura de expedientes. - Errekurtsoak eta Erreklamazioak Kudeatzeko - Nuevos módulos de Gestión de Recursos y

13 modulu berriak. - Jakinarazpenen prozesu masiboa. Sarreren irteeren erregistroan sartzea. Enplegu eta Prestakuntza Erakundeak erregistratzea. - Funtzionaltasun berriak: eskaeretan dokumentazioaren bidalketa telematikoa. Erlazionatutakoen Tratamendu Azpiegitura eta Enpleguaren Bulego Birtualetik Bidaltze Telematikoak Kudeatzea. Enplegu Zerbitzuaren Laguntzak ko ebazpenera arte Hobelan espedienteak izapidetzea. Bajak, Frogagiriak eta Ordainketak. Interneten kontratuak jarraitzea. Sailaren barne araudiaren kudeaketa - Barruko araudiaren kudeaketa dokumentalerako modulu berria, BAOrekin lotua. Prestakuntza Zerbitzuaren Laguntzak. - Enpresa Sustatzaileen eskaeren eskaera telematikoa. Reclamaciones. - Proceso masivo de notificaciones. Inclusión en Registro de entradas salidas. Registro de Entidades de Empleo y Formación. - Nuevas funcionalidades: Envío telemático de documentación en las solicitudes. Infraestructura de Tratamiento de los Relacionados y Gestión de Envíos Telemáticos de la Oficina Virtual de Empleo. Ayudas del Servicio de Empleo. - Tramitación de expedientes Hobelan hasta la resolución Bajas, Justificaciones y Pagos. Seguimiento Internet de contratos. Gestión de la Normativa Interna del departamento. - Nuevo módulo para la gestión documental de la normativa interna, con conexión al BOB. Ayudas del Servicio de Formación. - Solicitud telemática de solicitudes Promotores Empresariales. - Hezilan/lanbegi 2006 Jarraipen Modulua. - Módulo de Seguimiento Hezilan/lanbegi Ingurumen Fou Saila Desjabetzeen espedientearen jarraipena. Departamento Foral de Medio Ambiente Seguimiento de expediente de expropiaciones. - Aplikazio berria. - Nueva aplicación. - Ondasunen eta eskubideen eta zerrenden eta jakinarazpen masiboen dokumentuaren sorrera automatikoa. Bizkaia Maitea. - Creación automática del documento de bienes y derechos y listados y notificaciones masivas. Bizkaia Maitea. - Aplikazio berria Web ingurunean garatzea. - Desarrollo de una nueva aplicación en entorno Web. Berrikuntza eta Ekonomia Sustapeneko Foru Saila Espedienteak izapidetzeko azpiegitura. - Jakinarazpenen prozesu masiboa, Ebaluazio Batzordea. - BKON azpiegitura eta GGSSren kontabilizaziomodulua. Sustapen Ekonomikoaren espedienteak. Departamento Foral de Innovación y Promoción Económica Infraestructura tramitación de expedientes. - Proceso masivo de Notificaciones, Comisión Evaluadora. - Infraestructura BKON y Módulo contabilización SSGG. Expedientes de Promoción Económica.

14 - Aplikazioan errendimendua hobetzea. - Mejora de rendimiento en la aplicación. Laguntza-eskaeren aurkezpen telematikoa. - Telematikoki Dokumentazioa hartzeko modulu berria. Sustatu laguntza-espedienteak izapidetzea. Presentación telemática solicitudes ayuda. - Nuevo módulo para la recepción de Documentación Vía Telemática. Tramitación expedientes de ayuda Sustatu - Modulu berriak: esleipenak eta ordainketak. - Nuevos módulos: Adjudicaciones y Pagos. Xertatu:adi metodologia. - Xertatu:adi metodologia kudeatzeko aplikazio berria. Herrilanen Foru Saila Jarduera Judizialak. - Moldatzeko mantentze-lanak: aplikaziotik DB2 kudeatzaile berria datu-baseek migratu dute. Herrilanen GIS (Errepideak). Metodología Xertatu:adi. - Nueva aplicación para gestionar la metodología Xertatu:adi. Departamento Foral de Obras Públicas Actuaciones Judiciales. - Mantenimiento adaptativo: Se han migrado las bases de datos de la aplicación al nuevo gestor DB2. GIS de Obras Públicas (Carreteras). - Funtzionaltasun berriak eranstea. - Incorporación de nuevas funcionalidades. Herrilanen espedienteen azpiegitura. - Errepideetako azpiegitura (eremuak, zonak, zaindariak ) kudeatzeko modulu berria Hidra espedienteen ingurunean. Ondare-erantzukizunaren espedienteak. - Espedientea plataforma teknologiko berriari moldatzea. Zerrenden eta kontsultzen modulu berriak. Desjabetzeen espedienteak. Infraestructura de expedientes Obras Públicas. - Nuevo módulo para la gestión de la infraestructura de carreteras (áreas, zonas, vigilantes ) en el entorno de los expedientes Hidra. Expedientes de responsabilidad patrimonial. - Adaptación del expediente a la nueva plataforma tecnológica. Nuevos módulos de listados y consultas. Expedientes Expropiatorios. - Ingurune teknologiko berrira migratzea. - Migración a un nuevo entorno tecnológico. - Elkarrekiko akordioak kudeatzeko eta ordainketak jarraitzeko modulu berriak garatzea. Garraio eta Hirigintza Foru Saila Linea Erregularren informazioa. - BizkaiBusen ontziteria kudeatzeko modulu berezi berria garatzea. - Desarrollo de nuevos módulos para la gestión de acuerdos mutuos y seguimiento de los pagos. Departamento Foral de Transportes y urbanismo Información de Líneas Regulares. - Desarrollo de un nuevo módulo específico para gestionar la flota de BizkaiBus.

15 - Bizkaibusen kitatzeko makinak: datuak ustiatzea eta hileko estatistikak eta txostenak lortzea.. Oinarrizko Kartografia. - Canceladoras Bizkaibus: Explotación de datos obteniendo estadísticas e informes mensuales. Cartografía Básica. - Kartografia Interneten banatzea. - Distribución cartográfica en Internet. - Kartografia dinamikoki eta etengabe bilatu eta ikusteko GIS aplikazioa. Linea Erregularren informazioa. - BizkaiBusen ontziteria kudeatzeko modulu berezi berria garatzea. - Bizkaibusen kitatzeko makinak: datuak ustiatzea eta hileko estatistikak eta txostenak lortzea.. Oinarrizko kartografia. - Aplicación GIS de búsqueda y visualización dinámica y continua de la cartografía. Información de Líneas Regulares. - Desarrollo de un nuevo módulo específico para gestionar la flota de BizkaiBus. - Canceladoras Bizkaibus: Explotación de datos obteniendo estadísticas e informes mensuales. Cartografía Básica. - Kartografia interneten banatzea. - Distribución cartográfica en Internet. Adingabeen Babes Institutua Zaintzen kudeaketa. - Babestuen kudeaketaren aplikazioan funtzionaltasun berriak. Giza Urgazpenerako Foru Erakundea (Gufe) Langile aukeraketa. - Enplegu Eskaintza Publikoaren azken emaitzen zerrenda unitarioak lortzea. Lantik ARS/REMEDY azpiegitura. - Estatistika berriak garatzea eta dauden batzuk aldatzea. Eskaera informatikoak kudeatzea. Instituto Tutelar de Mmenores Gestión de Tutelas. - Nuevas funcionalidades a la aplicación de gestión de tutelados. Instituto Foral de Asistencia Social (Ifas) Selección de personal. - Obtención de listados unitarios de resultados finales de la Oferta Pública de Empleo. Lantik Infraestructura ARS/REMEDY. - Desarrollo de nuevas estadísticas y modificación de algunas existentes. Gestión de pedidos informáticos. - Eskaeren balorazioari buruz txostenak egitea. - Elaboración de Informes sobre la valoración de las peticiones. Zerbitzu-mailan akordioak kudeatzea (ANS). - PDCLn planifikatutako zereginak eta Sintesian gordetako dokumentazioa erlazionatzeko web modulua (intranet) garatzea. Nomina. Gestión de los acuerdos de nivel de servicio (ANS). - Desarrollo de un módulo web (intranet) que permite relacionar las tareas planificadas en PDCL con la documentación almacenada en Síntesis. Nómina.

16 - Nominaren hobarien tratamendua aldatzea. - Modificación tratamiento de bonificaciones de la Nomina. Grabaketa. - Grabaketaren egungo aplikazioa ingurune grafikoan berriz programatzeari buruzko ikerketa. Erosketen kudeaketa (Lantik). - Erosketen kudeaketa integratua, eskaeren modulua, eskaerak, biltegia eta inbentarioa. Informazio-Sistemen Ustiapenaren barnean, 2008 urtean zehar honako zerbitzuok eman dira: Prozesuak sorten arabera egitea. Produkzioan planifikatutakoak edo bezeroak eskatutakoak: On-line prozesuak kudeatzea. Bezeroek zuenean egindakoak: 190 milioi transakzio. Zerrendak eta dokumentuak inprimatzea. 12,1 milioi orrialderen inprimaketa zentralizatua egin da. Dokumentuak gutunazaletan sartzea. 2,5 milioi jakinarazpen sartu dira gutunazaletan eta jaso izanarekin. Ogasuneko ANS-ren adierazleak hobetzea gutunazaletan sartutako dokumentazioa entregatzeko orduan, jaso izanarekin edo gabe. Batez besteko 1,1 egun prozesuaren datatik Postetxean entregatu arte. SAP sistemak administratu eta eguneratzea. Jaso izanen inprimaketaren kudeaketa-sistema eguneratzea. Hosten prozesu puntualen eskaeren gauzatzesistema (SPUFIS) erregistratu eta automatizatzea. Segurtasun Sailean urtean egindako proiektu eta jarduera aipagarrienak honako hauek izan dira: Orokorrak Baimenak kudeatzea. Segurtasun-gorabeherak kudeatzea. Grabación. - Estudio sobre como realizar la reprogramación en entorno grafico de la actual aplicación de grabación. Gestión de Compras (Lantik). - Gestión integrada de compras, Módulo Solicitudes, pedidos, almacén e inventario. Dentro de la Explotación de los Sistemas de Información, durante el año 2008 se han realizado los siguientes servicios: Ejecución de procesos por lotes. Planificados en producción o bajo demanda de los clientes: Gestión de los procesos on-line. Ejecutados directamente por los clientes: 190 Millones de transacciones. Impresión de listados y documentos. Se ha realizado la impresión centralizada de 12,1 millones de páginas. Ensobrado de documentos. Se han ensobrado 2,5 millones de notificaciones, siendo con acuse de recibo. Mejora de los indicadores de ANS de Hacienda en los apartados de entrega de la documentación ensobrada, con y sin acuse de recibo, a una media de 1,1 días desde la fecha de proceso a la entrega a Correos. Administración y actualización de los sistemas SAP. Actualización del sistema de gestion de la impresión de acuses de recibo. Registro y automatización del sistema de ejecución de peticiones de procesos puntuales del host (SPUFIS). En el Departamento de Seguridad los proyectos y actividades más relevantes realizados a lo largo del año 2008 han sido los siguientes: Generales Gestion de autorizaciones. Gestión de incidencias de seguridad.

17 DBLO /2007 EF araudi berria BFAn, GUFEn, EITBn, ITBn, BBNNetan eta Lantiken ezartzearen inpaktua aztertzea. - DBLO kudeatzeko orduan BFA, GUBE, IETB, ITB, BBNN eta Lantikekin lankidetzan jardutea. - DBLOren Segurtasun Batzordeari aholkatzea eta berri ematea - DBLOren kudeaketa (alta, baja, AVPD edo APD izenekoetan inskribatutako fitxategiak aldatzea, DBLOren gorabeherak, kontsultak ). Nekazaritzako Foru Saila ISO 17799:2005 arauan oinarritutako informaziosegurtasunaren kudeaketa-sistemaren esparru arautzailearen euskarri- eta laguntza-zerbitzuak. Ogasun Eta Finantzen Foru Saila Sailaren kargu desberdinentzat Izenperen ziurtagiriarekin txartel kriptografikoak igortzea. Lantik Hobekuntzak eraikin nagusian: - Auditoria elektrikoaren neurri zuzentzaileak aplikatzea. LOPD. - Análisis del impacto de la implantación del nuevo reglamento RD 1720/2007 en BFA, IFAS, IETB, ITB, JJGG y Lantik. - Colaboración con los BFA, IFAS, IETB, ITB, JJGG y Lantik en la gestión LOPD. - Asesorar e informar al Comité de Seguridad LOPD. - Gestión LOPD (Alta, baja, modificación de ficheros inscritos en AVPD o APD, incidentes LOPD, consultas.). Departamento Foral de Agricultura Servicios de soporte y asistencia en el desarrollo del Marco Normativo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la información basado en el norma ISO 17799:2005. Departamento Foral de Hacienda y Finanzas Emisión de tarjetas criptográficas con certificado de Izenpe para diversos cargos del Departamento. Lantik Mejoras en el edificio principal: - Ejecución de medidas correctoras de auditoría eléctrica. - Klimaren auditoria. - Auditoría de clima. - Hobekuntzak zaintzan. - Mejoras en vigilancia. - Eraikinaren huste-simulakroa. - Simulacro de evacuación del edificio. Hautazko zentroan hobekuntzak. Mejoras en el centro alternativo. - Auditoria elektrikoa. - Auditoría eléctrica. - Klimaren auditoria. - Auditoria de clima. - Hobekuntzak zaintzan eta urrutiko kudeaketan. - Mejoras en vigilancia y gestión remota. Lantik-eko Sistema Nagusien Sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: Zerbitzuaren Jarraipen Plana. - SAP-ren berrantolaketa eta datu-kopien jobetan kopia bikoitza eranstea. En el Departamento de Sistemas Centrales de Lantik a nivel interno a lo largo del 2008 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: Plan de Continuidad del Servicio. - Inclusión de la doble copia en los jobs de copia de datos y reorganizaciones del SAP.

18 - DB2ren imagecopie izenekoak bi zentroetan (CPD1 eta CPD2) batera egitea. - DUMPG-ren V4 prestatzea, instalatzea eta abian jartzea. Aldi berean CPD1 eta CPD2an dumpcopie izenekoen idazkera sartuta dago. Zerbitzuaren eskuragarritasuna eta kalitatea hobetzea. - Language Environment-en aukerak aldatzea batch eta CICS aplikazioen errendimendua hobetzeko eta CPUren kontsumoa murrizteko. - Hobetu beharreko transakzioen hautespenirizpideak doitzea. - CICS-n CBLPSHPOP(OFF) aukeraren probak eta abian jartzea. - WLM: Sistemaren (WLM) karga-kudeatzailaren politikak jarraitu, aztertu eta eguneratzea bezeroei emandako zerbitzu-maila hobetzeko. - Garapen-joben CPUren kontsumo-kontrola aktibatzea, zerbitzu-maila hobetzeko eta CPUren kontsumoa eta softwarearen kostuak murrizteko. Azpiegiturak instalatzea. - Ordenagailu zentrala IBM ra zabaldu eta izapidetzea eta, ondoren, ordenagailu zentra berria (IBM ) instalatzea. - Diskoan espazioa zabaltzea (3,5 TB garbi) bi CPD-etan disko osagarriak instalatuz. - z/os Sistema Eragilearen 1.8 bertsioa instalatzea. - Realización de las imagecopies de los DB2 en los dos centros a la vez (CPD1 y CPD2). - Preparación, instalación y puesta en marcha de la V4 de DUMPG. Incluye escritura de dumpcopies simultánea en el CPD1 y en el CPD2. Mejora de la disponibilidad y calidad del servicio. - Modificación de opciones del Language Environment para mejorar el rendimiento y reducir el consumo de CPU de las aplicaciones batch y CICS. - Ajuste de los criterios de selección de transacciones a mejorar. - Pruebas y puesta en marcha de la opción CBLPSHPOP(OFF) en CICS. - WLM: Seguimiento, análisis y actualización de las políticas del gestor de carga del Sistema (WLM) para mejorar el nivel de servicio prestado a los clientes. - Activación del control de consumo de CPU de los jobs de Desarrollo, con objeto de mejorar el nivel de servicio y reducir el consumo de CPU y los costes del software. Instalación de Infraestructuras. - Ampliación y tramitación del ordenador central a un IBM y posterior instalación del nuevo ordenador central (IBM ). - Ampliación del espacio en disco (3,5 TB netos), mediante la instalación de discos adicionales en los dos CPD. - Instalación de la versión 1.8 del Sistema Operativo z/os. - DB2ren 8.1 bertsioa abian jartzea. - Puesta en marcha de la versión 8.1 del DB2. - Zinten kudeatzaile berria (RMM) instalatzea eta probak egitea. - Garapenean dagoen TESTaren DB2 instalatu eta kustomizatzea. Ezizenak, katalogoak, diskoak, etab. definitzea. - Rational Clear Case produktuaren instalazioak eta probak Garapen-programen bertsioak kudeatzeko. - VMCF Web Access produktuaren osagai banatua instalatzea. - Instalación y pruebas de un nuevo gestor de cintas (RMM). - Instalación y customización del DB2 de TEST en Desarrollo. Definición de alias, catálogos, discos, etc. - Instalaciones y pruebas del producto Rational Clear Case para gestión de versiones de programas de Desarrollo. - Instalación del componente distribuido del producto VMCF Web Access. - Garapenean eta Ustiapenean LRS-ren (urrutiko - Instalación de las nuevas versiones de LRS

19 inprimaketaren euskarria) bertsio berriak instalatzea: VPS, VSV, LRSNET eta VMCF Web Access. - IBM Tivoli Tape Optimizer for z/os V izenekoaren instalazioa eta probak (soporte de impresión remota) en Desarrollo y Explotación: VPS, VSV, LRSNET y VMCF Web Access. - Instalación y pruebas del IBM Tivoli Tape Optimizer for z/os V de PKZIP-ren 9.0 bertsioa instalatzea. - Instalación de la versión 9.0 de PKZIP del SCRT-ren 15.1 bertsioa instalatzea. - Instalación de versión 15.1 del SCRT. - IPAS 6.20 (ISIS Product Authorization Service) izenekoa instalatzea. - Instalación de IPAS 6.20 (ISIS Product Authorization Service). - JARS-ren release 12 instalatzea. - Instalación de la release 12 del JARS. - CONTROL-M-ren (BMC-ren lan-plangintza) bertsioa instalatu eta funtzionamenduan jartzea. - BMC MAINVIEW 9.1ren DB2ren monitorea instalatu eta abian jartzea DATA COLLECTOR 5.4.rekin - LookAt-en bertsio berria instalatzea, z/os 1.8. Sistema Eragilearen mezuetara moldatua - Instalación y puesta en funcionamiento de la versión del CONTROL-M (planificador de trabajos de BMC). - Instalación y puesta en marcha del monitor de DB2 de BMC MAINVIEW 9.1 con DATA COLLECTOR Instalación de la nueva versión del LookAt, adaptada a los mensajes del Sistema Operativo z/os OnDemand-en bertsio berria instalatzea. - Instalación de la nueva versión de OnDemand. Sistema mantentzea. - Irudira bideratutako diskoan espazioa zabaltzea Sozietateetarako, Gizarte Ekintzarako eta Transmisioetarako dokumentuak urtebetez diskoan gelditzeko. Mantenimiento del sistema. - Ampliación del espacio en disco destinado a Imagen para Sociedades, Acción Social y Transmisiones para que los documentos permanezcan un año en disco. - OnDemand-en bertsio berria instalatzea. - Instalación de la nueva versión de OnDemand. - IBM-3490 kartutxoaren eta IBM-2105 diskoen unitateak eramatea eta Sarrera/Irteeraren konfiguraziotik aipatu tresnak ezabatzea. - DUMP Stand-Alone-n Operazio Gida (z/os 1.8ri dagokiona) eguneratzea. - Retirada de las unidades de cartucho IBM-3490 y discos IBM-2105 y eliminación de dichos dispositivos de la configuración de Entrada/Salida. - Actualización de la Guía de Operación del DUMP Stand-Alone (correspondiente a z/os 1.8) ko switchen STS-ri lotura. - Conexión al STS de los switches de la ZIIP prozesadorea eusteko mantentze-lana instalatzea. - Ordenagailu zentralaren mikrokodea eguneratzea. - CPD2-n IBM 3584 kartutxoen liburutegi automatizatuaren mikrokodea eguneratzea. - Gehiegizko iraupena duten jobak, CPUren kontsumoak edo spoolen idatzitako lerroen kopurua hautemateari buruz IA-2.5 Instrukzio Teknikoaren bertsio berria. - Instalación de mantenimiento para soporte del procesador ZIIP. - Actualización del microcódigo del ordenador central. - Actualización del microcódigo de la librería automatizada de cartuchos IBM 3584 en el CPD2. - Nueva versión de la Instrucción Técnica IA-2.5 sobre Detección de jobs que presentan un exceso de duración, consumo de CPU o número de líneas escritas en el spool.

20 - TCP/IP erabiliz IWP-rekin ImagePlus-era iristeko probak. - JES2: offload-en automatizazioan hobekuntzak eta Ustiapenean JES2ren spoola zabaltzea. Eguneko OFFLOAD-en atxikipen-denboraldia gehitzea, fitxategien ezabatze automatizatua aldatzea. - Errendimendua hobetzeko Produkzioaren, Irudiaren, SAP-ren eta Garapenaren DB2ren parametroak jarraitzea, aztertzea eta doitzea: EDMPOOL zabaltzea, ARCRETN doitzea, etab. - DB2D eta DB2I-ren direktorioa eta katalogoa berriz antolatzea. - TSM: storagepool izenekoak eta datu-basea zabaltzea, migrazio-atalasea aldatzea, diskoan espazioa zabaltzea, kopia bikoitza hobetzea. - TSM: TSM-ren fitxategiak (datu-basea, Recovery Log, Storagepools) fisikoki berriz antolatzea. - TSM: bi nodoetan backup-en politika hobetzea; eguneroko backup-a 119 GB-eko nodotik gutxi gorabehera 700 MBetara eta 17 GB-ekoa 700 MBetara murriztea. - HSME: ML2ren kartutxoa birziklatzeko ehuneko baliagarriaren parametroa aldatzea. - HSME: epemuga esplizitua duten fitxategiak masiboki ezabatzea. - HSMD: Garapeneko HSM-n fitxategiak iraungitzea fitxategi ezabatu dira. - Pruebas de acceso a ImagePlus con IWP vía TCP/IP. - JES2: Mejoras en la automatización del offload y ampliación del spool del JES2 en Explotación. Aumento del periodo de retención del OFFLOAD diario, modificación del borrado automatizado de ficheros. - Seguimiento, análisis y ajuste de los parámetros de los DB2 de Producción, Imagen, SAP y Desarrollo para mejorar su rendimiento: Ampliación del EDMPOOL, ajuste de ARCRETN, etc. - Reorganización de catálogo y directorio de DB2D y DB2I. - TSM: Ampliación de los storagepool y la base de datos, modificación del umbral de migración, ampliación del espacio en disco, mejora de la doble copia. - TSM: Reorganización física de los ficheros de TSM (Base de datos, Recovery Log, Storagepools). - TSM: Mejora en la política de backups en dos nodos reduciendo el backup diario de un nodo de 119 GB a unos700 MB y en otro de 17 GB a 700 MB. - HSME: Cambio del párametro de porcentaje válido para reciclar un cartucho de ML2. - HSME: Borrado masivo de ficheros con fecha de expiración explícita. - HSMD: Expiración de ficheros en el HSM de Desarrollo. Se han borrado ficheros. - Diskoan espazioa administratu eta kudeatzea. - Administración y gestión del espacio en disco. - SAP, TSM eta DB2rentzat beharrezkoa den espazioa diskoan zabaltzea. - TLMS: VMF administratzea eta berriz antolatzea (bakarrik M5 eta M7 kartutxoak utziz, fitxategi anitzentzat erregistroen tamaina aldatzea). - TLMS-ren maila eguneratzea eta Z/OS 1.8.rentzat aldez aurretiko baldintzak eranstea - Kartutxoen katalogoa mantentzea: tipologia zaharreko sarrera zaharkituak (M1, M2, M3 eta M4) ezabatzea. Ezabatutako sarrerak: Egungo sarrerak: CPU erabiltzeko mugatze-balioak ezarri eta doitzea ( Softcapping ). - Ampliación del espacio en disco necesario para SAP, TSM y DB2. - TLMS: Administración y reorganización del VMF (dejando solamente cartuchos M5 y M7, cambio del tamaño de los registros para multificheros). - Actualización del nivel del TLMS incluyendo los pre-requisitos para el Z/OS Mantenimiento del catálogo de cartuchos: Borrado de entradas obsoletas de antigua tipologia (M1, M2, M3 y M4). Entradas borradas: Entradas actuales: Establecimiento y ajuste de los valores de limitación del uso de la CPU ( Softcapping ).

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Zugaztel S.A. 2009. urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak sozietate anonimo publiko baten modura, Bizkaiko Foru Aldundiko

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, SA 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES I LANTIK, SA sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia I Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, SA 1981 urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, sozietate anonimo publikoaren

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, AB 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A.

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A. 2014 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA. Txostena Memoria MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES LantiK,

Más detalles

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por s k Zenbatekoa s Importe % 1 PERTSONALAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL 12.506.746,00 69,59 2 ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Índice 1 Antecedentes 2 Situación ió actual en la DFB

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 01. Kapitalaren aurrekontua. INBERTSIOAK INVERSIONES I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES 2. IBILGETU MATERIALA

Más detalles

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Febrero 2015 1. Introducción El Plan de Gestión recoge las actividades o proyectos que el CCASA ha planificado realizar en el año 2015 con los recursos

Más detalles

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan Financiado al 50% por FSE OINARRIZKO OFIMATIKA Hasiera: Urtarrilak 7 Amaiera: Urtarrilak 20 Iraupena: 25 ordu Ordutegia: 9:30 12:00 (astelehenetik ostiralera)

Más detalles

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID D.G. Desarrollo de Tecnologías de la Información Ayuntamiento de Madrid S.D.G. Desarrollo de S.I.

Más detalles

TÉCNICA/O PRESUPUESTOS

TÉCNICA/O PRESUPUESTOS LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3241 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO TÉCNICA/O PRESUPUESTOS 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK / IDENTIFICACION

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

ALEA / TOMO. Sozietate publikoak Sociedades Públicas

ALEA / TOMO. Sozietate publikoak Sociedades Públicas ALEA / TOMO ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS. 2014 9 Sozietate publikoak Sociedades Públicas 2 0 1 4 k o A u r r

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

Tecnologías de la Información al servicio de la Gestión Tributaria

Tecnologías de la Información al servicio de la Gestión Tributaria 8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Durante 1998 se ha continuado con la política de años anteriores de mejora y actualización de las aplicaciones informáticas existentes,

Más detalles

Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE

Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE Página 20 Viernes 29 Noviembre 2013 - N.º 231 GUADALUPE Anuncio B.O. DE CÁCERES El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Unidades de competencia

Unidades de competencia F Comer 3 AREA COMERCIO Y MARKETING NIVEL 3 SUBAREAS Comercio Transporte Consumo 412601 412602 412603 412604 GC3 = GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING CI3 = COMERCIO INTERNACIONAL GT3 = GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Bizkaiko Foru Diputación Foral Aldundia de Bizkaia Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Txartel

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Errenta Renta. Zerbitzu gida Guía de Servicios. www.bizkaia.net. Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio

Errenta Renta. Zerbitzu gida Guía de Servicios. www.bizkaia.net. Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio Errenta Renta 14 Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio Zerbitzu gida Guía de Servicios www.bizkaia.net Errenta eta Ondare Kanpaina 2014 Campaña de Renta y Patrimonio 2014 Bizkaiko

Más detalles

EUSKO LEGEBILTZARRA PARLAMENTO VASCO AURREKONTUA PRESUPUESTO 32.683.395,52. Intervención General Kontu-hartzailetza

EUSKO LEGEBILTZARRA PARLAMENTO VASCO AURREKONTUA PRESUPUESTO 32.683.395,52. Intervención General Kontu-hartzailetza Intervención General Kontu-hartzailetza EUSKO LEGEBILTZARRA PARLAMENTO VASCO AURREKONTUA PRESUPUESTO 32.683.395,52 2015 Becerro de Bengoa 01005 Vitoria Gasteiz Tel.: 945 00 40 00 www.legebiltzarra.eus

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

ANCERT EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES

ANCERT EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES ANCERT EXPERIENCIA EN LA GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES SEPTIEMBRE 2010 ÍNDICE ANCERT PLATAFORMA TECNOLÓGICA SERVICIOS DE ANCERT GESTIÓN DE TRIBUTOS EN ENTIDADES LOCALES MODELO DE COLABORACIÓN

Más detalles

PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD

PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD Unidad responsable: Dirección General de Modernización y Administración Electrónica Objetivos/ Acciones/ Indicadores

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

I. LANTIK, S.A. sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A.

I. LANTIK, S.A. sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A. I LANTIK, SA szietatearen xedea eta haren jardueraren edukia I Objet de la Sciedad y cntenid de la actividad de LANTIK, SA 1981 urtean srtu zuen Bizkaik Fru Aldundiak, szietate annim publikaren frmarekin

Más detalles

EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes.

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de metálico

Más detalles

PROGRAMA 932M GESTIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO

PROGRAMA 932M GESTIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO PROGRAMA 932M GESTIÓN DEL CATASTRO INMOBILIARIO 1. DESCRIPCIÓN El objetivo básico del programa es la formación y el mantenimiento del catastro inmobiliario, así como la incorporación al mismo de los bienes

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP: G0000/001-2013

Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP: G0000/001-2013 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN EN CÁMARA VALENCIA. Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP:

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

ANALISTA PROGRAMADOR/A

ANALISTA PROGRAMADOR/A LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3247 DOTACIONES: 1, 2, 3, 4, 6 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO ANALISTA PROGRAMADOR/A 1.- LANPOSTURA

Más detalles

GOI MAILAKO TEKNIKARI EZ SANITARIOEN LANBIDE TALDEKO INFORMATIKARIEN GAI ZERRENDA

GOI MAILAKO TEKNIKARI EZ SANITARIOEN LANBIDE TALDEKO INFORMATIKARIEN GAI ZERRENDA GOI MAILAKO TEKNIKARI EZ SANITARIOEN LANBIDE TALDEKO INFORMATIKARIEN GAI ZERRENDA 1.- ISOko sistema irekien erreferentziako ereduaren oinarriak (OSI). 2.- Sare lokalak: Kontzeptuak, elementuak eta sartzeko

Más detalles

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES DE PUESTO DE TRABAJO

MANUAL DE FUNCIONES DE PUESTO DE TRABAJO jueves, 25 de abril de 2013 Pá!!illa 1 de 2 4 Bizkaiko Foru Diputación 1344 JEFE/A SERVICIO DE TESORERIA Y GARANTÍAS Representación, coordinación, control y dirección de la tesorería de la Diputación Foral

Más detalles

Tributos Locales en Salamanca a través de Internet

Tributos Locales en Salamanca a través de Internet Tributos Locales en Salamanca a través de Internet INDICE 1. Introducción... 3 2. REGTSA... 4 2.1. Qué es REGTSA... 4 2.2. Página web REGTSA... 4 2.3. Contribuyente... 7 2.3.1. Agenda del Contribuyente...

Más detalles

Adquisición de un producto comercial. para la Gestión del proyecto de. Factura Electrónica

Adquisición de un producto comercial. para la Gestión del proyecto de. Factura Electrónica Adquisición de un producto comercial para la Gestión del proyecto de Factura Electrónica Índice Página 1 INTRODUCCIÓN 3 2 ÁMBITO 4 3 ALCANCE 5 3.1 REQUISITOS FUNCIONALES 6 3.1.1 Recepción de facturas 6

Más detalles

DATU PERTSONAK DITUZTEN ETA ARRIGORRIAGAKO UDALAK ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNEK KUDEATZEN DITUZTEN FITXATEGI AUTOMATIZATUEN ERABILERA ETA

DATU PERTSONAK DITUZTEN ETA ARRIGORRIAGAKO UDALAK ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNEK KUDEATZEN DITUZTEN FITXATEGI AUTOMATIZATUEN ERABILERA ETA DATU PERTSONAK DITUZTEN ETA ARRIGORRIAGAKO UDALAK ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNEK KUDEATZEN DITUZTEN FITXATEGI AUTOMATIZATUEN ERABILERA ETA KUDEAKETAREN ARAUDI ERREGULATZAILEA Lehenengoa: Datu Pertsonalak

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

INFORMATIZACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MURCIA

INFORMATIZACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MURCIA PLIEGO CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN L SIGUIENTE PROYECTO INFORMATIZACIÓN INTEGRAL LOS SERVICIOS LA CÁMARA

Más detalles

IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES

IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES 49 DEFINIZIOA Zer da? DEFINICIÓN Qué es? Izen hori ematen zaie kapturatzen eta/edo editatzen ditugun irudiak

Más detalles

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla.

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla. JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA CÓDIGO: P.03 DENOMINACIÓN: Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla. VERSIÓN: 03

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales Nautika eta Itsasontzi-makineria goi eskola teknikoa

Más detalles

Organización experta en la aplicación de tributos. Visión avanzada en la gestión de procedimientos y servicios.

Organización experta en la aplicación de tributos. Visión avanzada en la gestión de procedimientos y servicios. Organismo Autónomo Provincial de Gestión Tributaria de Toledo Organización experta en la aplicación de tributos. Visión avanzada en la gestión de procedimientos y servicios. OAPGT, entidad constituida

Más detalles

TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD A

TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD A LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3239 Dotación: 1, 2 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD A 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO

Más detalles

LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO

LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO 3268 Dotaciones: de la 1 a la 11 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO OPERADOR 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK

Más detalles

Solución de Contratación Electrónica

Solución de Contratación Electrónica Solución de Contratación Electrónica Conozca Pixelware Empresa Pixelware es líder en Soluciones de Contratación Electrónica Experiencia en sectores estratégicos de negocio. Diseñamos, desarrollamos e implantamos

Más detalles

Última modificación normativa: 05/12/2007

Última modificación normativa: 05/12/2007 Última modificación normativa: 05/12/2007 ORDEN FORAL 2935/2007, de 26 de noviembre, por la que se crea la Unidad de Auditoría Informática del Servicio de Inspección Tributaria y se dictan normas para

Más detalles

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN EJko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2015 PRESTAKUNTZA ARLOA: MODALITATEA: HIZKUNTZA: AURREZ AURRE GAZTELANIA INFORMAZIO OROKORRA DATAK Apirilak 14,15,20,21,22 IKASGELA/ TOKIA KODEA Lakua Ieko sotoko gelak

Más detalles

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación.

Personas obligadas: Las personas donatarias de un vehículo que tuvieran su residencia habitual en Bizkaia a la fecha de la donación. Trámites a realizar por las personas donatarias de un vehículo cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de un

Más detalles

JEFA/E AREA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

JEFA/E AREA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3200 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO JEFA/E AREA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO

Más detalles

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica.

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. MEMORIA TECNICA I.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aprovechando las oportunidades

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

Los documentos deben estar correctamente tipificados para poder establecer relaciones. Los documentos del SGD nunca pierden su individualidad.

Los documentos deben estar correctamente tipificados para poder establecer relaciones. Los documentos del SGD nunca pierden su individualidad. Denominación del proyecto desarrollado en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, en cooperación con el Ayuntamiento de Candelaria, cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno

Más detalles

Pza. Sagrado Corazón, 4-1.º - Dpto. 7 48011 BILBAO Fax 94 441 96 31 arcon@arconcontenedores.com www.arconcontenedores.com

Pza. Sagrado Corazón, 4-1.º - Dpto. 7 48011 BILBAO Fax 94 441 96 31 arcon@arconcontenedores.com www.arconcontenedores.com 94 413 00 24 94 413 26 66 Pza. Sagrado Corazón, 4-1.º - Dpto. 7 48011 BILBAO Fax 94 441 96 31 arcon@arconcontenedores.com www.arconcontenedores.com CONTENEDORES Nº GESTOR: EUR/004/08 94 413 00 24 94 413

Más detalles

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Aurkezpenaren zk. Nº Presentación LIKIDAZIO ESKAERA / DECLARACIÓN P4800000D Egoitza/ Domicilio Udalerria / Municipio Aurkezlearen datuak (*)/ Datos del Presentador/a (*) PRESENTADORA MODELO SUCESIONES

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA, A.B. - SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A. (EJIE, S.A.)

EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA, A.B. - SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A. (EJIE, S.A.) EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA, A.B. - SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A. (EJIE, S.A.) INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Más detalles

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración

Administrazioaren Alea / Ejemplar para la Administración Ogasun eta Finantza Departamentua BORONDATEZKO GIZARTE AURREIKUSPENEKO ENTITATEAK, PENTSIO PLANAK ETA FONDOAK, ORDEZKO SISTEMAK, GIZARTE AURREIKUSPENEKO MUTUALITATEAK, ASEGURATUTAKO AURREIKUSPEN PLANAK,

Más detalles

ASISTENCIA EN TÉCNICA DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

ASISTENCIA EN TÉCNICA DE SISTEMAS WEB PARA EL Z/SERIES PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS SEGURTASUN SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailordetza Kudeaketa Ekonomiko eta Baliabide orokorren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Viceconsejería de Administración y Servicios Dirección de Gestión

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

Solución de Gestión de Facturas

Solución de Gestión de Facturas Solución de Gestión de Facturas Empresa Empresas Reducción de costes, productividad y automatización de procesos de negocio Mejora de organización empresarial y digitalización de procesos Agilizar la respuesta

Más detalles

TESTU PROZESADOREA PROCESADOR DE TEXTO

TESTU PROZESADOREA PROCESADOR DE TEXTO TESTU PROZESADOREA PROCESADOR DE TEXTO 31 DEFINIZIOA Zer da? DEFINICIÓN Qué es? Testu-prozesadorea ordenagailu baten bitartez dokumentuak sortu edo aldatzeko aplikazio informatikoa da. (Iturria: http://es.wikipedia.org/wiki/procesador_de_texto)

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, NO siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: HACIA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN RED

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: HACIA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN RED PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: HACIA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN RED Antonio López-Fuensalida Sánchez-Paulete Director General de Desarrollo de Tecnologías

Más detalles

BASES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES SOBRE EL APLICATIVO CORPORATIVO

BASES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES SOBRE EL APLICATIVO CORPORATIVO BASES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS FUNCIONALIDADES SOBRE EL APLICATIVO CORPORATIVO 1. OBJETO DEL CONTRATO. Constituye el objeto del contrato la

Más detalles

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda CERES. La firma electrónica como base de la facturación n electrónica

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda CERES. La firma electrónica como base de la facturación n electrónica Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda CERES La firma electrónica como base de la facturación n electrónica Índice 1. Factura electrónica 2. Firma electrónica 3. Certificado electrónico

Más detalles

VALORES INTERNOS VISIÓN

VALORES INTERNOS VISIÓN MISION Asalma es una asociación empresarial en el ámbito de la Economía Social cuya misión es la representación, promoción y consolidación de las Sociedades Laborales, y otros modelos de empresas participadas

Más detalles

PROFESOR/A DE SOCIOLOGÍA

PROFESOR/A DE SOCIOLOGÍA LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3128 dot. 1 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO PROFESOR/A DE SOCIOLOGÍA 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO LANBIDE MODULUEN ESKARIARI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI ESKATU DION

Más detalles

1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK 1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN

1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK 1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN 1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK 1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD PARQUE TECNOLOGICO-TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. Sozietatea enpresa publikoa da, Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzaren Ekonomiaren

Más detalles