Informe Anyal Informe Anual Annual Report. Borsa de Barcelona Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange. Informe Anyal Informe Anual Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Informe Anyal Informe Anual Annual Report. Borsa de Barcelona Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange. Informe Anyal Informe Anual Annual Report"

Transcripción

1 2006 Seu Social Sede Social Head Office Parquet Electrònic Parquet Electrónico Electronic Trading Floor Paseo de Gracia, BARCELONA - SPAIN Teléf.: (34) Fax: (34) Internet: BORSES I MERCATS ESPANYOLS Informe Anyal Informe Anual Annual Report Borsa Barcelona Informe Anyal Informe Anual Annual Report Borsa de Barcelona Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange 2006

2

3 Informe Anyal 2006 Informe Anual 2006 Annual Report

4 Índex Indice Contents Índex Indice Contents 4 Presentació Presentación Presentation Supervisió de Mercats Supervisión de Mercados Supervision of Markets Economia i Borses Internacionals Economía y Bolsas Internacionales Economy and International Stock Markets Informació i Promoció de Mercats Información y Promoción de Mercados Information and Promotion of Markets Economia Espanyola Economía Española Spanish Economy Accés als Mercats Internacionals Acceso a los Mercados Internacionales Access to International Markets Economia Catalana Economía Catalana Catalan Economy Databolsa, S.A. Databolsa, S.A. Databolsa, S.A Borsa de Barcelona Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange Centre de Càlcul de Borsa, S.A. Centro de Cálculo de Bolsa, S.A. Centro de Cálculo de Bolsa, S.A Serveis de la Borsa de Barcelona Servicios de la Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange Services Borsatel, S.A. Servei d Estudis Borsatel, S.A. Servicio de Estudios Borsatel, S.A. Studies Department Parquet Electrònic Parquet Electrónico Electronic Trading Floor Protector de l Inversor Protector del Inversor The Investors Ombudsman Sistema de Gestió d Ordres (Routing SGO) Sistema de Gestión de Órdenes (Routing SGO) Order Management System (SGO Routing) Clubs d Inversió Clubs de Inversión Investment Clubs Sistemes de Contractació Sistemas de Contratación Trading Systems Activitats de la Borsa de Barcelona Actividades de la Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange Activities Serveis de Liquidació Servicios de Liquidación Settlement Services Organització Organización Organization Servei de Gestió de Dipòsits (SGD) Servicio de Gestión de Depósitos (SGD) Deposit Management Service (SGD) Membres de la Borsa de Barcelona Miembros de la Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange Members Altres Serveis de Back-Office Otros Servicios de Back-Office Other Back-Office Services Annex Estadístic Anexo Estadístico Statistical Appendix

5 PRESENTACIÓ PRESENTACIÓN PRESENTATION L any 2006 ha estat, indiscutiblement, un exercici històric per a la Borsa de Barcelona en batre s àmpliament tots els rècords de contractació. Concretament, els milions d euros negociats aquest any superen, amb claredat, l anterior rècord històric de contractació registrat el 2005 i que se situava en milions d euros. En termes relatius, els volums efectius negociats durant l exercici 2006 han augmentat un 38,44% en comparació amb els volums contractats a l any Aquest nou rècord històric de contractació s ha produït, principalment, per l alta negociació registrada en el mercat d accions que ha superat en un 58,79 % el volum de contractació de l exercici anterior. Cal igualment destacar l elevada contractació registrada al Mercat de Deute Públic de Catalunya on també s han batut tots els rècords de negociació i s ha assolit una xifra de negoci que ha superat en un 2,62% la corresponent a l any anterior. Al llarg de l'any 2006, s'ha mantingut una important activitat en el terreny de les relacions internacionals i s'ha atès un elevat nombre de delegacions estrangeres interessades a conèixer el nostre mercat i visitar el Parquet Electrònic. Des del punt de vista econòmic, els resultats de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona i Societats Dependents durant l any 2006 han estat positius, mantenintse la línia de sanejament que s ha seguit en els darrers exercicis. Els ingressos per prestació de serveis de la Societat Rectora i Societats Dependents han augmentat un 27,43% en relació amb els comptabilitzats en l exercici anterior. El año 2006 ha sido indiscutiblemente un ejercicio histórico para la Bolsa de Barcelona al batirse ampliamente todos los récords de contratación. En concreto, los millones de euros negociados en dicho año superan, con claridad, el anterior récord histórico de contratación registrado en 2005 y que se situaba en millones de euros. En términos relativos, los volúmenes efectivos negociados en el ejercicio 2006 han aumentado un 38,44% en comparación con los volúmenes contratados en el año Este nuevo récord histórico de contratación se ha producido, principalmente, por la alta negociación registrada en el mercado de acciones que ha superado en un 58,79% el volumen de contratación del ejercicio anterior. Debe asimismo resaltarse la elevada contratación registrada en el Mercado de Deuda Pública de Catalunya donde también se han batido todos los récords de negociación y se ha alcanzado una cifra de negocio que ha superado en un 2,62% la correspondiente al año anterior. A lo largo del año 2006 se ha mantenido una importante actividad en el terreno de las relaciones internacionales y se ha atendido a un elevado número de delegaciones extranjeras interesadas en conocer nuestro mercado y visitar el Parquet Electrónico. Desde el punto de vista económico, los resultados de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona y Sociedades Dependientes en el año 2006 han sido positivos, manteniéndose la línea de saneamiento que se ha seguido en los últimos ejercicios. Los ingresos por prestación de servicios de la Sociedad Rectora y Sociedades Dependientes han aumentado un 27,43% en relación con los contabilizados en el ejercicio anterior was without doubt a record year in the history of the Barcelona Stock Exchange, with trading volumes breaking all previous maximums. The 330,410 million traded during the year far surpasses the previous trading record of 238,672 million set in In relative terms, the trading volume in 2006 was up 38.44% on the volumes traded in This new all-time trading record is principally due to the high volume registered in the equity market which was 58.79% above that of the previous year. We should also highlight the high levels of trading in the Catalonian Public Debt market where similarly all previous records have been broken, with a trading volume 2.62% better than that of the previous year. Throughout 2006 there has been significant activity in the area of international relations and a large number of visits have been received from foreign delegations interested in getting to know our market and seeing round the electronic trading floor. From an economic point of view, the 2006 results of the Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona and Dependent Companies were positive and further contribute to the process of consolidation carried out in recent years. Income from services provided by the Sociedad Rectora and Dependent Companies increased by 27.43% in relation to the previous year. The year has seen a continuation of the policy of reducing expenses. Thus the general expenses of the consolidated group has only risen 0.41%, well below inflation. The 4 5

6 En el capítol de despeses s ha continuat aplicant una política de contenció. D aquesta manera, les despeses generals únicament han augmentat un 0,41%, percentatge clarament inferior a l increment experimentat pels índexs d inflació. Aquestes actuacions van encaminades a assolir unes estructures de costos molt ajustades que resulten indispensables per garantir un bon posicionament de la Borsa de Barcelona en un entorn creixentment competitiu. El benefici net de la Societat Rectora i Societats Dependents ha estat de euros, la qual cosa representa un increment del 43,59% en comparació amb els resultats de l any A 31 de desembre de 2006, els comptes anuals auditats per Deloitte, S.L., continuen mostrant l absència de finançament extern bancari i, per contra, es mantenen acceptables nivells d excedents financers. Paral lelament, es continua amb un elevat nivell d amortització de tots els actius. La Borsa de Barcelona ha continuat millorant les seves plataformes Finamic.Net i Finamic.Web, desenvolupades per la seva societat filial Databolsa, que difon en temps real per Internet informació dels mercats borsaris i de productes derivats i, a més, proporcionen informació sobre els principals índexs i sobre divises, juntament amb aquelles notícies nacionals i internacionals que puguin afectar les tendències dels mercats. Ambdues plataformes disposen d un paquet d anàlisi gràfica de cotitzacions històriques i intradia que permet seguir de manera molt eficient l evolució de tots els valors. Databolsa també ha continuat implantant el seu servei ASP Web que facilita la inserció d informació borsària en Webs Corporatives. Aquest servei permet integrar en les pàgines web de qualsevol Entitat (Bancs, Caixes d Estalvis, Societats i Agències de Valors, Empreses cotitzades, etc.) la informació borsària i financera, en temps real o diferit, que cada Enti- En el capítulo de gastos se ha continuado aplicando una política de contención. De este modo, los gastos generales únicamente han aumentado un 0,41%, porcentaje claramente inferior al incremento experimentado por los índices de inflación. Estas actuaciones van encaminadas a conseguir unas estructuras de costes muy ajustadas que resultan indispensables para garantizar un buen posicionamiento de la Bolsa de Barcelona en un entorno crecientemente competitivo. El beneficio neto de la Sociedad Rectora y Sociedades Dependientes ha sido de euros, lo que representa un incremento del 43,59% en comparación con los resultados del año A 31 de diciembre de 2006, las cuentas anuales auditadas por Deloitte S.L., siguen mostrando la ausencia de financiación externa bancaria y, por contra, se mantienen aceptables niveles de excedentes financieros. Paralelamente, se continua con un elevado nivel de amortización de todos los activos. La Bolsa de Barcelona ha continuado mejorando sus plataformas Finamic.Net y Finamic.Web, desarrolladas por su sociedad filial Databolsa, que difunden en tiempo real por Internet información de los mercados bursátiles y de productos derivados y, además, proporcionan información sobre los principales índices y sobre divisas, junto con aquellas noticias nacionales e internacionales que puedan afectar las tendencias de los mercados. Ambas plataformas disponen de un paquete de análisis gráfico de cotizaciones históricas e intradía que permite seguir de forma muy eficiente la evolución de todos los valores. Databolsa también ha continuado implantando su servicio ASP Web que facilita la inserción de información bursátil en Webs Corporativas. Este servicio permite integrar en las páginas web de cualquier Entidad (Bancos, Cajas de Ahorros, Sociedades y Agencias de Valores, Empresas cotizadas, etc.) la información bursátil y financiera, en tiemaim of this line of action is to achieve the very tightly controlled structural costs that are essential to guaranteeing that the Barcelona Stock Exchange is well positioned in an increasingly competitive environment. The net profit of the Sociedad Rectora and Dependent Companies has been 16,488,000 euros, which represents a 43.59% increase on 2005 results. At 31 December 2006, the annual accounts, audited by Deloitte, S.L., still show the absence of external bank financing and, on the other hand, acceptable levels of financial surplus are maintained. At the same time, there continues to be a high level of amortization of all assets. The Barcelona Stock Exchange has continued to improve its Finamic.Net and Finamic.Web platforms, developed by its subsidiary Databolsa, that offer real-time stock and derivative markets information over the Internet and also provide information on the main indices and currencies together with the national and international news that may affect market tendencies. Both platforms provide a graphic analysis package on historic and intraday prices that makes it possible to follow the development of all securities efficiently. Databolsa has also continued to develop its ASP Web service that facilitates the insertion of stock market information into corporate websites. This service makes it possible to include in the web pages of any Entity (Banks, Savings Banks, Dealers and Stockbrokers, listed Companies etc.) the stock market or financial information that each Entity may wish to give its customers, shareholders or users in either real or deferred time. Databolsa personalises these websites with the corporate image of each Entity without their having to sign retransmission of information contracts with the different financial markets. 6 7

7 tat desitgi facilitar als seus clients, accionistes o usuaris. Databolsa personalitza les esmentades pàgines web amb la imatge corporativa de cada Entitat sense que aquesta hagi de subscriure contractes de redifusió d informació amb els diferents mercats financers. En l àmbit de BME, i en estreta col laboració amb la resta de Borses de Valors espanyoles, la Borsa de Barcelona ha participat activament en tots els treballs necessaris per a la posada en marxa del nou segment per a la negociació de Fons Cotitzats (ETF s). També cal destacar, de manera molt especial, la important participació que ha tingut la Borsa de Barcelona en el llançament del nou Mercat Alternatiu Borsari (MAB) per a s i empreses de reduïda capitalització. Durant l any 2006 la Borsa de Barcelona ha col laborat, conjuntament amb les restants Borses espanyoles, en el desenvolupament del nou Mòdul Unificat de Liquidacions (MUL) que permetrà la connexió del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Barcelona (SCL- BARNA) amb la nova plataforma europea de liquidació TARGET2 creada pel Banc d Espanya. També cal destacar els nous serveis de contingència i continuïtat de negoci que es posaran a disposició dels Membres d aquesta Borsa per facilitar l acompliment dels nous requeriments que en aquest terreny estableix la MiFID. La Borsa de Barcelona ha desenvolupat, en l any 2006, múltiples activitats en tots els fronts per a poder afrontar amb les màximes garanties els reptes derivats del procés de globalització i internacionalització dels mercats. Al llarg del present Informe es detallen les principals actuacions realitzades i s exposen els Mercats i Serveis que la Borsa de Barcelona proporciona de manera molt competitiva tant als seus Membres com a la Comunitat Financera. po real o diferido, que cada Entidad desee facilitar a sus clientes, accionistas o usuarios. Databolsa personaliza dichas páginas web con la imagen corporativa de cada Entidad sin que la misma tenga que suscribir contratos de redifusión de información con los diferentes mercados financieros. En el ámbito de BME, y en estrecha colaboración con las restantes Bolsas de Valores españolas, la Bolsa de Barcelona ha participado activamente en todos los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento del nuevo segmento para la negociación de Fondos Cotizados (ETF s). También debe resaltarse, de forma muy especial, la importante participación que ha tenido la Bolsa de Barcelona en el lanzamiento del nuevo Mercado Alternativo Bursátil (MAB) para s y empresas de reducida capitalización. Durante el año 2006 la Bolsa de Barcelona ha colaborado, conjuntamente con las restantes Bolsas españolas, en el desarrollo del nuevo Módulo Unificado de Liquidaciones (MUL) que permitirá la conexión del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona (SCLBARNA) con la nueva plataforma europea de liquidación TARGET2 creada por el Banco Central Europeo. También deben resaltarse los nuevos servicios de contingencia y continuidad de negocio que se pondrán a disposición de los Miembros de esta Bolsa para facilitar el cumplimiento de los nuevos requerimientos que en este terreno establece la MiFID. La Bolsa de Barcelona ha desarrollado, en el año 2006, múltiples actividades en todos los frentes para poder afrontar con las máximas garantías los retos derivados del proceso de globalización e internacionalización de los mercados. A lo largo del presente Informe se detallan las principales actuaciones realizadas y se exponen los Mercados y Servicios que la Bolsa de Barcelona proporciona de forma muy competitiva tanto a sus Miembros como a la Comunidad Financiera. In the context of the BME and in close collaboration with the other Spanish Stock Exchanges, the Barcelona Stock Exchange has played an active role in the work preparative to the launching of the new segment for the trading of Exchange Traded Funds (ETFs). Special prominence should also be given to the significant involvement of the Barcelona Stock Exchange in the launching of the new Mercado Alternativo Bursátil (MAB) for s and Companies of low capitalization. During 2006 the Barcelona Stock Exchange has worked alongside the other Spanish Stock Exchanges on the development of the new Unified Settlement Module (MUL) that will enable the Barcelona Stock Exchange s Clearing and Settlement Service (SCLBARNA) to connect to TARGET2, the new European settlement platform created by the European Central Bank. The new business contingency and continuity services to cover the needs in these areas that Members of this Stock Exchange may have due to the requirements in this area established by the new Markets in Financial Instruments Directive (Mi- FID) should also be mentioned. In 2006, The Barcelona Stock Exchange has been involved in a multiplicity of activities on all fronts, further developing a position of strength from which to face the challenges of the process of globalisation and internationalisation of the markets. This Report details the main actions undertaken and describes the highly competitive markets and services that the Barcelona Stock Exchange provides for both its Members and the Financial Community. 8 9

8 ECONOMIA I BORSES INTERNACIONALS ECONOMIA Y BOLSAS INTERNACIONALES ECONOMY AND INTERNATIONAL STOCK MARKETS UNIÓ EUROPEA UNIÓN EUROPEA EUROPEAN UNION Durant l exercici 2006 ha continuat la recuperació de la taxa de creixement de l economia europea. Després d un avenç moderat el 2005, l activitat productiva a Alemanya i França, dos dels països més rellevants pel que fa a la seva contribució al PIB europeu, ha aconseguit superar les dificultats per consolidar un ritme de reactivació econòmica sostinguda, situant-se el seu creixement anual en el 2,9% i el 2,0%. Per la seva part, destaca l aportació del Regne Unit i Itàlia que van créixer a una taxa anual del 2,7% i 2,0%. Com a conseqüència de tot això, la taxa de creixement mitjana de la Unió Europea s ha situat en el 3,0%. El creixement de la demanda nacional i una evolució més positiva de la demanda externa són algunes de les claus de l enfortiment econòmic europeu. L efecte positiu de la fortalesa de l euro sobre els preus de les importacions ha afavorit una contenció de les tensions inflacionistes, permetent que, juntament amb el descens en la segona meitat de l any del preu del petroli, la inflació no hagi registrat cap variació respecte de l any anterior, situant el seu creixement en el 2,2%. En aquest context, el Banc Central Europeu ha apujat cinc vegades al llarg de l any els tipus de referència fins el 3,50%. Pel que fa al mercat laboral, l atur ha disminuït 0,8 punts percentuals respecte de l any anterior, assolint una taxa del 7,9%. PIB/ GDP Inflació Atur Inflación Desempleo Inflation Unemployment OCDE 2,9 2,6 2,6 2,6 6,0 6,6 UE(25) 3,0 1,8 2,2 2,2 7,9 8,7 EE.UU. 3,3 3,2 3,2 3,4 4,6 5,1 Japó 2,2 1,9 0,2-0,3 4,1 4,4 Durante el ejercicio 2006 ha continuado la recuperación de la tasa de crecimiento de la economía europea. Tras un avance moderado en 2005, la actividad productiva en Alemania y Francia, dos de los países más relevantes en cuanto a su contribución al PIB europeo, ha conseguido superar las dificultades para consolidar un ritmo de reactivación económica sostenida, situándose su crecimiento anual en el 2,9% y el 2,0%. Por su parte, destaca la aportación de Reino Unido e Italia que crecieron a una tasa anual del 2,7% y 2,0%. Como consecuencia de ello, la tasa de crecimiento media de la Unión Europea se ha situado en el 3,0%. El crecimiento de la demanda nacional y una evolución más positiva de la demanda externa son algunas de las claves del fortalecimiento económico europeo. El positivo efecto de la fortaleza del euro sobre los precios de las importaciones ha favorecido una contención de las tensiones inflacionistas, permitiendo que, junto al descenso en la segunda mitad del año del precio del petróleo, la inflación no haya registrado variación alguna respecto al año anterior, situando su crecimiento en el 2,2%. En este contexto, el Banco Central Europeo ha subido cinco veces a lo largo del año los tipos de referencia hasta el 3,50%. Por lo que respecta al mercado laboral, el desempleo ha disminuido 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior, alcanzando una tasa del 7,9% has seen the continued recovery of European economic growth rates. Following the moderate advances of 2005, productive activity in Germany and France, two of the most significant countries in terms of their contribution to European GDP, has overcome difficulties to consolidate a sustained rhythm of economic reactivation, with annual growth rates of 2.9% and 2.0% respectively. For their part, the contributions of the United Kingdom and Italy with annual growth rates of 2.7% and 2.0% are also noteworthy. As a result, the average growth rate in the European Union stands at 3.0%. The growth in Spanish demand and the more positive behaviour of external demand are amongst the keys behind the strengthening of the European economy. The positive effect of the strength of the Euro on the price of imports has favoured the contention of inflationary pressures, so that, together with the fall in the price of oil in the second half of the year, inflation has remained completely unchanged with respect to the previous year, standing at 2.2%. In this context, the European Central Bank raised the base rate five times throughout the year to a level of 3.50%. Where the labour market is concerned, unemployment has fallen by 0.8 percentage points against the previous year, to reach a level of 7.9%. Els mercats de renda variable, després de reprendre a partir de Font: Ministeri d Economia i Hisenda Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda Source: Ministery of Economy and Finance Los mercados de renta variable, tras retomar a partir de julio de 2006 la From July 2006 the equity markets recovered the upward trend of 10 11

9 juliol de 2006 la tendència a l alça dels dos primers mesos de l exercici, van tancar l any amb la mateixa tònica alcista de l any anterior. La positiva evolució de les principals economies europees, una conjuntura de preus energètics més favorable i una política monetària de pujades moderades de tipus d interès del Banc Central Europeu i de la Reserva Federal han contribuït al desenvolupament positiu dels mercats de renda variable. Així, per quart any consecutiu, les Borses europees han tancat l any 2006 amb revaloritzacions importants. EUA L economia nord-americana ha finalitzat l any 2006 amb un creixement del PIB del 3,3%, nivell lleugerament superior al registrat l any anterior. En aquest context, juntament amb Xina, EUA continua exercint el paper de motor econòmic mundial. El creixement econòmic ha vingut impulsat per la demanda interna i per una millora de la demanda externa. D aquesta manera, el bon ritme del consum i la inversió privada s ha vist de nou recolzat per la important despesa governamental (accentuat per la partida pressupostària de defensa), que s ha traduït en els comptes públics el dèficit dels quals ha assolit nivells equivalents al 2,6% del PIB. No s ha d oblidar que la solidesa econòmica dels EUA descansa en dos fràgils pilars: els grans dèficits fiscal i exterior. Així, el dèficit per compte corrent, després de registrar un rècord històric, va assolir el percentatge del 6,8% del PIB i, en conseqüència, va minvar l efecte de la demanda interna sobre el creixement econòmic. Valoracions borsàries a 31 de Desembre de 2006 Valoraciones bursátiles a 31 de Diciembre de 2006 Stock market values at December 31, 2006 Variació Index Borsari Rend. per dividend Variación índice Bursátil P/E Rent. por dividendo Stock Exchange index variation Dividend yield 16,1% 14,60 3,58% 22,0% 13,89 2,27% 31,8% 14,16 2,74% 17,5% 13,26 2,50% 10,7% 12,73 3,43% 16,3% 17,27 2,21% 6,9% 21,32 0,99% tendencia al alza de los dos primeros meses del ejercicio, cerraron el año con la misma tónica alcista del año precedente. La positiva evolución de las principales economías europeas, una coyuntura de precios energéticos más favorable y una política monetaria de subidas moderadas de tipos de interés del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal han contribuido al positivo desarrollo de los mercados de renta variable. Así, por cuarto año consecutivo, las Bolsas europeas han cerrado el año 2006 con importantes revalorizaciones. EE.UU. La economía norteamericana ha finalizado el año 2006 con un crecimiento del PIB del 3,3%, nivel ligeramente superior al registrado el año anterior. En este contexto, junto con China, EEUU sigue ejerciendo el papel de motor económico mundial. El crecimiento económico ha venido impulsado por la demanda interna y por una mejora de la demanda externa. De ese modo, el buen ritmo del consumo y la inversión privada se ha visto de nuevo apoyado por el importante gasto gubernamental (acentuado por la partida presupuestaria de defensa), que se ha traducido en las cuentas públicas cuyo déficit ha alcanzado niveles equivalentes al 2,6% del PIB. No debe olvidarse que la solidez económica de los EEUU descansa en dos frágiles pilares: los abultados déficits fiscal y exterior. Así, el déficit por cuenta corriente, tras registrar un récord histórico, alcanzó el porcentaje del 6,8% del PIB y, en consecuencia, mermó el efecto de la demanda interna sobre el crecimiento económico. the first two months of the year and closed on the same rising note as the previous year. The upward trend of the main European economies, a situation offering favourable energy prices and the monetary policies of the European Central Bank and the Federal Reserve of moderate base rate rises have contributed to the positive development of the equity markets. Thus for the fourth consecutive year, the European stock exchanges closed the year with significant rises. USA The American economy ended 2006 with GDP growth of 3.3%, a slightly higher level than that registered in the previous year. In this context, together with China, the US continues to play the role of world economic motor. The economic growth has been driven by internal demand and an improvement in exports. Thus the strong rhythm of consumer spending together with private investment have once more been supported by major federal spending (accentuated by the defence budget) which has been manifested in the public debt, which has reached levels equivalent to 2.6% GDP. It should not be forgotten that the economic solidity of the US rests on two fragile pillars: the enormous fiscal and foreign trade deficits. Thus the current account deficit, after seeing an all-time record, reached 6.8% of GDP and, as a result, weakened the impact that internal demand had on economic growth. Font: Reuters 3000 i Borsa de Barcelona Fuente: Reuters 3000 y Bolsa de Barcelona Source: Reuters 3000 & Barcelona Stock Exchange 12 13

10 Tanmateix, la millora de l activitat econòmica sí que ha afavorit una disminució de la taxa d atur, que ha baixat cinc dècimes fins a situar-se en el 4,6%. En l esmentat escenari de creixement de l activitat productiva i de fluctuacions en el preu del cru, amb la finalitat de controlar eventuals tensions inflacionistes (la taxa d inflació s ha reduït dues dècimes durant l any 2006 fins a situar-se en el 3,2%), la Reserva Federal ha implementat una política monetària de pujades moderades dels tipus d interès, que s ha traduït en quatre alces consecutives de 25 punts bàsics fins a situar els tipus de referència en el 5,25% al tancament de l exercici. Els índexs de renda variable nordamericans han mostrat revaloritzacions al tancament de l exercici L índex Dow Jones ha registrat una alça anual del 16,29% i el S&P 500 ha tancat l any amb un augment del 13,62%. Comportament menys positiu ha mostrat el Nasdaq Composite que ha experimentat una pujada del 9,52%. JAPÓ L economia japonesa, amb l acceleració que ha mostrat en el quart trimestre, ha tancat l any 2006 amb una taxa anual de creixement del PIB del 2,2%. Aquesta economia ha experimentat un fort impuls del consum i de la inversió privada, als quals s ha sumat el comportament positiu del sector exterior en els últims mesos de l any. No obstante, la mejoría de la actividad económica sí ha favorecido una disminución de la tasa de paro, que ha descendido cinco décimas hasta situarse en el 4,6%. En el citado escenario de crecimiento de la actividad productiva y de fluctuaciones en el precio del crudo, con el fin de controlar eventuales tensiones inflacionistas (la tasa de inflación se ha reducido dos décimas durante el año 2006 hasta situarse en el 3,2%), la Reserva Federal ha implementado una política monetaria de subidas moderadas de los tipos de interés, que se ha traducido en cuatro elevaciones consecutivas de 25 puntos básicos hasta situar los tipos de referencia en el 5,25% al cierre del ejercicio. Los índices de renta variable estadounidenses han mostrado revalorizaciones al cierre del ejercicio El índice Dow Jones ha registrado un alza anual del 16,29% y el S&P 500 ha cerrado el año con un aumento del 13,62%. Menos positivo comportamiento ha mostrado el Nasdaq Composite que ha experimentado una subida del 9,52%. JAPÓN La economía japonesa, con la aceleración que ha mostrado en el cuarto trimestre, ha cerrado el año 2006 con una tasa anual de crecimiento del PIB del 2,2%. Esta economía ha experimentado un fuerte tirón del consumo y de la inversión privada a los que se ha sumado el positivo comportamiento del sector exterior en los últimos meses del año. Nevertheless, the improvement in economic activity has favoured a lowering in the level of unemployment, which has come down five decimal points to 4.6%. In this scenario of the growth of productive activity and the fluctuations in the price of oil, with the aim of controlling possible inflationary tensions (the inflation rate has fallen by 0.2 points during 2006 to stand at 3.2%), the Federal Reserve has implemented a monetary policy of moderate rises in interest rates, which has seen four consecutive 25-basis-point rises to leave the base rate standing at 5.25% at close of year. The US equity indices show a rise at the close of The Dow Jones index recorded an annual increase of 16.29% and the S&P 500 closed the year with a rise of 13.62%. The Nasdaq Composite has delivered a less positive performance returning an increase of 9.52%. JAPAN With the acceleration shown in the last quarter, the Japanese economy closed 2006 with a GDP growth of 2.2%. The Japanese economy has experienced a strong increase in consumer spending and private investment, to which has been added the positive behaviour of the foreign sector in the final months of the year

11 Cal destacar que els preus han reprès la seva tendència inflacionista (0,2% en el 2006), després de registrar una taxa negativa del 0,3% durant Per la seva banda, la taxa d atur va disminuir lleugerament fins el 4,1%, tres dècimes per sota de la dada de l any anterior. Sense arribar als seus homòlegs europeus i nord-americans, l evolució de l índex Nikkei ha estat positiva i ha finalitzat l any en ,83 punts, amb un augment anual del 6,92%. Cabe destacar que los precios han retomado su tendencia inflacionista (0,2% en 2006), tras registrar una tasa negativa del -0,3% durante Por su parte, la tasa de paro disminuyó ligeramente hasta el 4,1%, tres décimas por debajo del dato del año anterior. Sin alcanzar a sus homólogos europeos y norteamericanos, la evolución del índice Nikkei ha sido positiva y ha finalizado el año en ,83 puntos, con un aumento anual del 6,92%. It should be noted that prices have regained an inflationary tendency (0.2% in 2006), after showing an average growth rate of - 0.3% in Unemployment levels fell slightly to 4.1%, three tenths below the figure from the previous year. Falling short of its American and European counterparts, the Nikkei index saw positive growth, ending the year on 17, points, with a rise on the year of 6.92%. EE.UU. Gran Bretaña Japón Italia Alemania Francia enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 16 17

12 ECONOMIA ESPANYOLA ECONOMÍA ESPAÑOLA SPANISH ECONOMY Durant l any 2006 l economia espanyola ha assolit una taxa de creixement del PIB del 3,9% superant la mitjana de creixement dels països de la UE. A més, cal destacar que el ritme d expansió de l activitat productiva s ha accelerat lleugerament en comparació amb el 3,5% de creixement assolit l any anterior. Aquesta taxa de creixement s ha recolzat en l avenç de la demanda interna i en una aportació menys negativa del sector exterior. Per la seva banda, el bon to de la demanda interna s ha sustentat en el consum final i, especialment, en la formació bruta de capital. Dins del consum final, destaca tant la desacceleració del corresponent a les administracions públiques com el de les llars, mentre que el creixement de la formació bruta de capital s ha degut principalment a la demanda de béns d equip, amb un augment del 9,7%. Finalment, la construcció, amb un creixement del 5,9%, ha continuat exercint un paper molt rellevant a l economia. Pel que fa al sector exterior, el saldo ha continuat essent deficitari, tot i que la seva contribució ha estat menys negativa al creixement del PIB, reduint-se a 1 punt. La inflació ha presentat una trajectòria descendent, finalitzant l any en el 2,7%. La fortalesa de l euro i el descens dels preus del petroli han afavorit la consecució d aquest resultat. La taxa d atur, que a l any 2005 se situava en el 8,7%, ha disminuït fins al 8,3%. La creació d ocupació ha estat particularment intensa en el sector de la construcció i en el de serveis, mentre que la destrucció de llocs de treball en el sector industrial s ha aturat. Durante el año 2006 la economía española ha alcanzado una tasa de crecimiento del PIB del 3,9% superando la media de crecimiento de los países de la UE. Además, cabe destacar que el ritmo de expansión de la actividad productiva se ha acelerado ligeramente en comparación con el 3,5% de crecimiento alcanzado el año anterior. Esta tasa de crecimiento se ha apoyado en el avance de la demanda interna y en una aportación menos negativa del sector exterior. Por su parte, el buen tono de la demanda interna se ha sustentado en el consumo final y, especialmente, en la formación bruta de capital. Dentro del consumo final, destaca tanto la desaceleración del correspondiente a las administraciones públicas como el de los hogares, mientras que el crecimiento de la formación bruta de capital se ha debido principalmente a la demanda de bienes de equipo, con un aumento del 9,7%. Finalmente, la construcción, con un crecimiento del 5,9%, ha seguido desempeñando un papel muy relevante en la economía. Por lo que se refiere al sector exterior, el saldo ha continuado siendo deficitario, aunque su contribución ha sido menos negativa al crecimiento del PIB, reduciéndose a 1 punto. La inflación ha presentado una trayectoria descendente, finalizando el año en el 2,7%. La fortaleza del euro y el descenso de los precios del petróleo han favorecido la consecución de este resultado. La tasa de paro, que en el año 2005 se situaba en el 8,7%, ha disminuido hasta el 8,3%. La creación de empleo ha sido particularmente intensa en el sector de la construcción y en el de servicios, mientras que la destrucción de empleo en el sector industrial se ha detenido. During 2006 the Spanish economy reached a GDP growth rate of 3.9%, above the average for EU countries. It is also significant that the rhythm of economic growth has accelerated slightly in comparison to the 3.5% growth achieved the previous year. This growth rate was based on the strength of internal demand, and in less negative results from the foreign sector. For its part, the strong internal demand figures were based on consumer spending and especially in gross capital formation. Of particular significance within consumer spending is the slowing down of both government administration and domestic spending, while the growth of gross capital formation has been due mainly to the demand for machinery and other equipment, with an increase of 9.7%. Finally, construction, with a growth rate of 5.9% has continued to play a key role in the economy. Where the foreign sector is concerned, the balance continued to be in deficit, though its contribution to GDP growth has been less negative, falling to 1% point. Inflation showed a downward trend and ended the year at 2.7%. The strength of the euro and the fall in the price of oil were the main reasons behind this. Unemployment, which in 2005 stood at 8.7%, fell to 8.3%. Job creation was particularly intense in the construction and service sectors, while the loss of jobs in the industrial sector has been halted. Where interest rates are concerned in a context in which the European Central Bank has raised the intervention rate to 3.5%, in the Public Debt Market 10-year bonds rea

13 En relació amb els tipus d interès, en un context en què el Banc Central Europeu ha elevat el tipus d intervenció fins el nivell del 3,50%, en el Mercat de Deute Públic, les obligacions a 10 anys han assolit al tancament de l any rendibilitats de l ordre del 3,57%, nivells lleugerament superiors als existents a finals de l exercici anterior. Tanmateix, el diferencial de rendibilitat entre el bo espanyol i l alemany s ha mantingut en nivells entre 1 i 5 punts bàsics. En relación con los tipos de interés, en un contexto en el que el Banco Central Europeo ha subido el tipo de intervención hasta el nivel del 3,50%, en el Mercado de Deuda Pública, las obligaciones a 10 años han alcanzado al cierre del año rentabilidades del orden del 3,57%, niveles ligeramente superiores a los existentes a finales del ejercicio anterior. No obstante, el diferencial de rentabilidad entre el bono español y el alemán se ha mantenido en niveles entre 1 y 5 puntos básicos. ched returns of 3.57%, slightly above the levels existing at the end of the previous year. Nevertheless, the differential between returns on Spanish and German bonds has remained stable at levels of between 1 and 5 basis points

14 ECONOMIA CATALANA ECONOMÍA CATALANA CATALAN ECONOMY L economia catalana ha crescut en l exercici 2006 un 3,6%, tres dècimes més que l exercici anterior. Aquesta taxa de creixement, al igual que la del conjunt d Espanya, supera la taxa mitjana dels països de la UE. El creixement registrat a Catalunya s ha vist afavorit per la millora dels resultats del sector de la construcció (5,6%) i del sector serveis (3,9%), que s han vist acompanyats pel sector agrícola (2,6%) i el sector industrial (2,1%). L aportació del sector exterior a l expansió de l economia catalana ha estat negativa, ja que l augment de les exportacions no ha estat suficient per contrarestar el bon ritme de les importacions. La inflació a Catalunya s ha situat en finalitzar l any 2006 en el 2,8%, 1,5 punts percentuals per sota de la registrada l any anterior i una dècima per sobre de la presentada pel conjunt d Espanya. El seu comportament és degut principalment a l evolució més moderada dels preus en els sectors de begudes alcohòliques i tabac (1,6%), transports (1,7%), vestit (1,8%) i aliments (3,0%). Per la seva banda, el sector de comunicacions ha registrat, un any més, taxes negatives de creixement de preus (-1,7%). Segons dades de l EPA, la taxa d atur a Catalunya s ha situat en el 6,7%, 1,6 punts percentuals per sota de la corresponent al conjunt d Espanya (8,3%). La economía catalana ha crecido en el ejercicio 2006 un 3,6%, tres décimas más que el ejercicio anterior. Dicha tasa de crecimiento, al igual que la del conjunto de España, supera la tasa media de los países de la UE. El crecimiento registrado en Cataluña se ha visto favorecido por la mejoría de los resultados del sector de la construcción (5,6%) y del sector servicios (3,9%), que se han visto acompañados por el sector agrícola (2,6%) y el sector industrial (2,1%). La aportación del sector exterior a la expansión de la economía catalana ha sido negativa, ya que el aumento de las exportaciones no ha sido suficiente para contrarrestar el buen ritmo de las importaciones. La inflación en Cataluña se ha situado al finalizar el año 2006 en el 2,8%, 1,5 puntos porcentuales por debajo de la registrada el año anterior y una décima por encima de la presentada por el conjunto de España. Su comportamiento se debe principalmente a la evolución más moderada de los precios en los sectores de bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%), transportes (1,7%), vestido (1,8%) y alimentos (3,0%). Por su parte, el sector de comunicaciones ha registrado, un año más, tasas negativas de crecimiento de precios (-1,7%). Según datos de la EPA, la tasa de paro en Cataluña se ha situado en el 6,7%, 1,6 puntos porcentuales por debajo de la correspondiente al conjunto de España (8,3%). The Catalan economy grew 3.6% in the course of 2006, 0.3 points more than in the previous year. This level of growth, as was the case for the Spain as a whole, was above the overall EU-country average. The growth seen in Catalonia was assisted by the improved results of the construction sector (5.6%) and services (3.9%), accompanied by the agricultural sector (2.6%) and the industrial sector (2.1%). The contribution of the foreign sector to the growth of the Catalan economy was negative, given that the increase in exports was insufficient to counter the strong rhythm in the growth of imports. At the end of 2006, inflation in Catalonia stood at 2.8%, 1.5 points below the level of the previous year and one tenth above that of Spain as a whole. This figure is due mainly to the more moderate rises in the alcoholic drinks and tobacco (1.6%), transport (1.7%), clothing (1.8%) and food (3.0%). In contrast, the communications sector saw another year of negative price growth (-1.7%). According to EPA statistical data, the level of unemployment in Catalonia stood at 6.7%, 1.6% below that of Spain as a whole (8.3%)

15 BORSA DE BARCELONA Volum de contractació de la Borsa de Barcelona Volumen de contratación de la Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange trading volumes BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE L any 2006, la Borsa de Barcelona ha assolit un nou rècord històric de contractació en negociar una xifra de milions d euros, fet que suposa un augment del 38,44% en comparació amb els milions d euros negociats en l exercici anterior. Com pot apreciar-se en el quadre adjunt, el volum de contractació es desglossa en milions d euros, corresponents a la renda fixa i en milions d euros de negociació de renda variable, això representa uns increments del 2,62% i del 58,79%, respectivament, pel que fa als imports contractats en l exercici L índex BCN Global-100 de la Borsa de Barcelona ha finalitzat l any 2006 amb una revalorització del 29,30%. Els sectors que han influït més en aquest comportament han estat els de Ciments, Construcció i Immobiliàries, Metal lúrgia, Tèxtils i Papereres, Comerç i Finances i Elèctriques, amb alces del 85,61%, 77,87%, 41,96%, 34,42% i 33,40%, respectivament. L índex BCN MID-50, representatiu del segment mitjà del mercat de valors espanyol, ha experimentat a l any 2006 una alça del 51,01%, assolint al desembre màxims històrics des de la seva creació. Els innovadors índexs selectius BCN PER-30 i BCN ROE-30, que, juntament amb el BCN PROFIT-30, constitueixen una família d índexs en la ponderació dels quals es tenen en compte els beneficis de les empreses, han presentat els següents resultats l any 2006: l índex BCN PRO- FIT-30 ha registrat uns guanys en l esmentat exercici del 43,58%; l índex BCN PER-30, del 43,53%, i l índex BCN ROE-30, del 33,37%. Per tant, en tots els casos, es dóna un resultat més favorable que el que Milions d euros Millones de euros Millions of euros Renda Fixa , ,64 Renta Fija Fixed Income Renda Variable , ,90 Renta Variable Variable Income Total Mercat de Valors , ,54 Total Mercado de Valores Stock Exchange Total Activitat en el mercat d accions 2006 Actividad en el mercado de acciones 2006 Share trading activity in 2006 Contractació mensual Contratación mensual Monthly trading Var. Index Var. Indice Var. Index Milions d euros % Millones de euros Millions of euros Gener Enero January ,94 3,04% Febrer Febrero February ,24 4,90% Març Marzo March ,75 1,02% Abril Abril April ,44-0,38% Maig Mayo May ,99-5,24% Juny Junio June ,33 1,46% Juliol Julio July ,09 1,49% Agost Agosto August ,54 2,46% Setembre Septiembre September ,50 5,31% Octubre Octubre October ,81 7,68% Novembre Noviembre November ,52 1,40% Desembre Diciembre December ,17 3,40% En el año 2006 la Bolsa de Barcelona ha alcanzado un nuevo récord histórico de contratación al negociar una cifra de millones de euros, lo que supone un aumento del 38,44% en comparación con los millones de euros negociados en el ejercicio anterior. Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, el volumen de contratación se desglosa en millones de euros correspondientes a la renta fija y en millones de euros de negociación de renta variable, lo que representa unos incrementos del 2,62% y del 58,79%, respectivamente, respecto de los importes contratados en el ejercicio El índice BCN Global-100 de la Bolsa de Barcelona ha finalizado el año 2006 con una revalorización del 29,30%. Los sectores que más han influido en este comportamiento han sido los de Cementos, Construcción e Inmobiliarias, Metalurgia, Textiles y Papeleras, Comercio y Finanzas y Eléctricas, con alzas del 85,61%, 77,87%, 41,96%, 34,42% y 33,40%, respectivamente. El índice BCN MID-50, representativo del segmento medio del mercado de valores español, ha experimentado en el año 2006 una alza del 51,01%, alcanzando en diciembre máximos históricos desde su creación. Los innovadores índices selectivos BCN PER-30 y BCN ROE-30 que, junto con el BCN PROFIT-30, constituyen una familia de índices en cuya ponderación se tienen en cuenta los beneficios de las empresas, han presentado en el año 2006 los siguientes resultados: el índice BCN PROFIT-30 ha registrado unas ganancias en dicho ejercicio del 43,58%; el índice BCN PER-30, del 43,53% y el índice BCN ROE-30 del 33,37%, presentando, por tanto, en todos los casos, un resultado más fa- In 2006 the Barcelona Stock Exchange reached a new all time trading record of 330,410 million euros, a rise of 38.44% on the 238,672 million euros traded in the previous year. As can be seen in the table, trading volume can be broken down into 88,743 million euros of fixed income and 241,667 million euros of equities, which represent increases of 2.62% and 58.79% respectively in relation to volumes traded in The Barcelona Stock Exchange BCN Global-100 index finished the year with a revaluation of 29.30%. The sectors that most influenced this result were Cement, Construction and Real Estate, Metallurgy, Textiles and Paper, Commerce and Finance and Electrical, with rises of 85.61%, 77.87%, 41.96%, 34.42% and 33.40%, respectively. The BCN MID-50 index, representative of the middle segment of the Spanish stock market, rose in 2006 by 51.01%, reaching an all time high in December. The innovative selective indices BCN PER-30 and BCN ROE-30 that, together with the BCN PROFIT-30 make up a family of indices whose weighting takes into account company profits, gave the following results in 2006: the BCN PROFIT-30 made gains of 43.58%, the BCN PER-30 of 43.53% and the BCN ROE-30 is up 33.37%, giving therefore, in all cases, a more favourable result than that offered by the IBEX 35 which rose by 31.79%. Where the baskets of equities designed by the Barcelona Stock Exchange are concerned, we would draw particular attention to the performance of the BCN-5 Metals basket which gave a yield of 24 25

16 ha ofert l IBEX 35, que ha ascendit un 31,79%. Pel que fa a les cistelles de valors dissenyades per la Borsa de Barcelona, destaca el comportament de la cistella BCN-5 Metàl liques que ha proporcionat una rendibilitat del 91,41%, de la cistella BCN-5 Immobiliàries que s ha revaloritzat un 79,93% i de la cistella BCN-5 Construcció que ha experimentat una alça del 56,25%. L índex general de la Borsa de Barcelona, BCN Global-100, ha continuat la mateixa tendència ascendent que havia registrat en els anys 2004 i No obstant, s ha de destacar que no va ser fins el juliol quan s inicià de manera clara la tendència a l alça, recolzada, en bona mesura, en els resultats satisfactoris que començaven a presentar la majoria de les empreses cotitzades, l evolució positiva de les quals, superior a la prevista, configuraria la base d un mercat que, pressionat per una abundant liquiditat i per nombroses operacions corporatives, ha superat un entorn marcat per les fluctuacions en els preus del petroli i per les apujades dels tipus d interès. Així, en un context d augments generalitzats de la majoria dels índexs de renda variable internacionals, l índex general de la Borsa de Barcelona ha tancat l exercici en els 1.134,75 punts amb un molt notable increment del 29,30% respecte de En relació amb les sortides de noves empreses a Borsa, cal esmentar les operacions portades a terme per Renta Corporación, Parquesol, Grifols, Astroc Mediterráneo, General de Alquiler de Maquinaria, Técnicas Reunidas, Bolsas y Mercados Españoles, Riofisa, Vocento i Vueling. En l exercici 2006, el PER de l índex BCN Global-100 s ha situat en 14 vegades, inferior al que es va registrar l any anterior, per l efecte combinat de l augment de les cotitzacions borsàries i de l increment dels resultats empresarials. Resultat de la Inversió en Accions en 2006 Resultado de la Inversión en en 2006 Results of Investment in Shares in 2006 Var.% Índex de Cotització Rend. mitj. per dividend Rend. Var.% Indice de Cotización Rent. media por divid. Total % Var.% in share price % Average divid. yield Elèctriques 33,40% 4,53% 37,93% Eléctricas Electricity Companies Bancs 26,00% 3,05% 29,05% Bancos Banking Químiques 7,15% 1,90% 9,06% Químicas Chemical Ciments, Const. I Immo. 85,61% 1,12% 86,73% Cement. Const. E Inmob. Cement, Const., Property Metal-lúrgia 77,87% 1,52% 79,39% Metalurgia Metallurgy Aliment. Agrícoles i For. 32,41% 1,24% 33,65% Aliment. Agrícola y For. Food, Agric. And Forestry Tèxtils i Papereres 41,96% 1,23% 43,18% Textiles y Papeleras Textiles and Paper Comerç i Finances 34,42% 0,66% 35,08% Comercio y Finanzas Commercial and Financial Serveis i Diversos 20,63% 2,51% 23,14% Servicios y Varios Services and Various GENERAL 29,30% 2,70% 32,00% vorable que el ofrecido por el IBEX 35 que ha subido un 31,79%. Por lo que se refiere a las cestas de valores diseñadas por la Bolsa de Barcelona, destaca el comportamiento de la cesta BCN-5 Metálicas que ha proporcionado una rentabilidad del 91,41%, de la cesta BCN-5 Inmobiliarias que se ha revalorizado un 79,93% y de la cesta BCN-5 Construcción, que ha experimentado un alza del 56,25%. El índice general de la Bolsa de Barcelona, BCN Global-100, ha proseguido la misma tendencia ascendente que había registrado en los años 2004 y No obstante, es de destacar que no fue hasta julio cuando se inició de forma clara la tendencia al alza, apoyada en buena medida, en los satisfactorios resultados que empezaban a presentar la mayoría de las empresas cotizadas y cuya positiva evolución, superior a la prevista, configuraría la base de un mercado que, presionado por una abundante liquidez y por numerosas operaciones corporativas, ha superado un entorno marcado por las fluctuaciones en los precios del petróleo y por las subidas de los tipos de interés. Así, en un contexto de aumentos generalizados de la mayoría de los índices de renta variable internacionales, el índice general de la Bolsa de Barcelona ha cerrado el ejercicio en los 1.134,75 puntos con un muy notable incremento del 29,30% respecto a En relación con las salidas de nuevas empresas a Bolsa, deben mencionarse las operaciones realizadas por Renta Corporación, Parquesol, Grifols, Astroc Mediterráneo, General de Alquiler de Maquinaria, Técnicas Reunidas, Bolsas y Mercados Españoles, Riofisa, Vocento y Vueling. En el ejercicio 2006 el PER del índice BCN Global-100 se ha situado en 14 veces, inferior al registrado el año anterior, por el efecto combinado del aumento de las cotizaciones bursátiles y del incremento de los resultados empresariales %, the BCN-5 Real Estate basket which increased 79.93% and the BCN-5 Construction basket which rose 56.25%. The BCN Global-100, the general index of the Barcelona Stock Exchange, has continued the same upward trend seen in 2004 and However, it is significant that it wasn't until July that the upward tendency became marked, supported to a considerable extent by the encouraging results the majority of listed companies started to announce. This good news surpassed expectations and set the scene for a market that, under pressure from abundant liquidity and numerous corporate operations, has overcome an environment marked by the fluctuations in the price of oil and rises in interest rates. Thus against a background of general rises in the majority of international equity indices, the Barcelona Stock Exchange has closed the year at 1, points, a marked increase of 29.30% with respect to Where the listing of new companies on the exchange is concerned, the operations carried out by Renta Corporación, Parquesol, Grifols, Astroc Mediterráneo, General de Alquiler de Maquinaria, Técnicas Reunidas, Bolsas y Mercados Españoles, Riofisa, Vocento and Vueling should be mentioned. In 2006 the PER of the BCN Global-100 Index stood at 14, below the level registered the previous year due to the combined effect of the rise in stock market values and the improvement in company results

17 28 01/01/06 08/01/06 15/01/06 22/01/06 29/01/06 05/02/06 12/02/06 19/02/06 26/02/06 05/03/06 12/03/06 19/03/06 26/03/06 02/04/06 09/04/06 16/04/06 23/04/06 30/04/06 07/05/06 14/05/06 21/05/06 28/05/06 04/06/06 11/06/06 18/06/06 25/06/06 02/07/06 09/07/06 16/07/06 23/07/06 30/07/06 06/08/06 13/08/06 20/08/06 27/08/06 03/09/06 10/09/06 17/09/06 24/09/06 01/10/06 08/10/06 15/10/06 22/10/06 29/10/06 05/11/06 12/11/06 19/11/06 26/11/06 03/12/06 10/12/06 17/12/06 24/12/06 31/12/06 Mínimo oro: 517,00$/onza Mínimo Dólar/Euro: 1,1822$ OPA Sogecable OPA Unión Fenosa Fed sube tipos (4,50%) BCE sube tipos (2,50%) OPA Cortefiel OPA Endesa - Gas Natural Fed sube tipos (4,75%) OPV Renta Corporación OPA Telepizza OPV Parquesol Máximo oro: 718,80$/onza OPV Grifols OPA Arcelor OPV Astroc Fed sube tipos (5,00%) OPA Metrovacesa BCE sube tipos (2,75%) OPV GAM OPV Técnicas Reunidas OPA TPI Fed sube tipos (5,25%) OPA Telepizza OPV Riofisa OPA Metrovacesa Máximo petróleo 78,46$ OPV Bolsas y Mercados Españoles OPA Inmobiliaria Colonial BCE sube tipos (3,00%) BCE sube tipos (3,25%) Mínimo petróleo 55,18$ OPA Urbis Elecciones legislativas EEUU OPA Sotogrande OPV Vocento OPA Endesa - E.On Máximo Dólar/Euro: 1,3334$ OPV Vueling OPA Parquesol BCE sube tipos (3,50%) PER 2005 PER 2006 VARIACIÓ Elèctriques 10,40 15,30 47,12% Eléctricas Electricity Companies Bancs 12,83 13,37 4,21% Bancos Banking Químiques 10,83 13,07 20,68% Químicas Chemical Ciments, Const. I Immo. 15,43 11,81-23,46% Cement. Const. E Inmob. Cement, Const., Property Metal-lúrgia 7,86 12,43 58,14% Metalurgia Metallurgy Aliment. Agrícoles i For. 22,63 22,62-0,04% Aliment. Agrícola y For. Food, Agric. And Forestry Tèxtils i Papereres 23,70 29,82 25,82% Textiles y Papeleras Textiles and Paper Comerç i Finances 9,64 7,12-26,14% Comercio y Finanzas Commercial and Financial Serveis i Varis 17,12 16,21-5,32% Servicios y Varios Services and Various General 14,36 14,00-2,51% BCN Global-100 Mínimo Dow Jones: ,39 puntos Mínimo: 861,06 puntos Mínimo Nasdaq: 2.020,39 puntos Máximo NASDAQ: 2.465,98 puntos Máximo: 1.145,54 puntos Máximo Dow Jones: ,57 puntos Contractació setmanal Contratación semanal Weekly trading Milers d euros Miles de euros Thousands of euros 29

18 SERVEIS DE LA BORSA DE BARCELONA SERVICIOS DE LA BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE SERVICES PARQUET ELECTRÒNIC Un dels serveis més característics i emblemàtics de la Borsa de Barcelona és el Parquet Electrònic que es configura com el punt de trobada natural de la plaça financera. Els membres de la Borsa de Barcelona disposen en aquest Parquet de moderns "Boxes" de contractació equipats amb la tecnologia més avançada que permet accedir a tots els mercats globals. Als esmentats "Boxes" hi ha instal lades terminals que faciliten informació, en temps real, de tots els mercats del món. També es proporcionen workstations amb serveis de front i backoffice i divers equipament complementari (consoles telefòniques amb sistemes d'enregistrament incorporats i marcatge mitjançant pantalla tàctil, fax, impressores, etc). Per tal de facilitar el seguiment de l'evolució de tots els mercats nacionals i internacionals el Parquet Electrònic compta amb un gran video-wall, amb 6 tickers d'alta resolució i amb més de monitors. SISTEMA DE GESTIÓ D'ORDRES (ROUTING SGO) La Borsa de Barcelona disposa d'un eficient Sistema de Gestió d'ordres (Routing SGO) que permet enviar electrònicament ordres de compra o venda a tots els Membres d'aquesta Borsa per a la seva execució immediata en els mercats globals espanyols i estrangers. L'esmentat Routing SGO disposa d interfaces (API s) amb els referits mercats que permeten la introducció automàtica d'ordres i la instantània confirmació de les transaccions realitzades a qui ordena les operacions. PARQUET ELECTRÓNICO Uno de los servicios más característicos y emblemáticos de la Bolsa de Barcelona es el Parquet Electrónico que se configura como el punto de encuentro natural de la plaza financiera. Los miembros de la Bolsa de Barcelona disponen en dicho Parquet de modernos Boxes de contratación equipados con la tecnología más avanzada que permiten acceder a todos los mercados globales. En los indicados Boxes están instalados terminales que facilitan información, en tiempo real, de todos los mercados del mundo. También se proporcionan workstations con servicios de front y back-office y diverso equipamiento complementario (consolas telefónicas con sistemas de grabación incorporados y marcación por pantalla táctil, fax, impresoras, etc.). Para facilitar el seguimiento de la evolución de todos los mercados nacionales e internacionales el Parquet Electrónico cuenta con un gran video-wall, con 6 tickers de alta resolución y con más de monitores. SISTEMA DE GESTIÓN DE ÓRDENES (ROUTING SGO) La Bolsa de Barcelona dispone de un eficiente Sistema de Gestión de Órdenes (Routing SGO) que permite enviar electrónicamente órdenes de compra o venta a todos los Miembros de esta Bolsa para su ejecución inmediata en los mercados globales españoles y extranjeros. El citado Routing SGO dispone de interfaces (API s) con dichos mercados que permiten la introducción automática de órdenes y la instantánea confirmación de las transacciones realizadas al ordenante de las operaciones. ELECTRONIC TRADING FLOOR One of the most characteristic and emblematic services of the Barcelona Stock Exchange is its Electronic Trading Floor which acts as the natural meeting point of the financial community. The Trading Floor offers the Members of the Barcelona Stock Exchange a series of modern trading boxes equipped with the latest technology which allows them to access to all global markets. The boxes are fitted with terminals providing real-time information on all the markets in the world. Workstations with front and back-office services are also provided, along with a range of additional equipment such as telephone consoles with built-in recording systems and touch-screen dialling, faxes, printers etc. To facilitate the monitoring of the performance of national and international markets, the Electronic Trading Floor has a large video-wall with 6 highresolution tickers and over 1,000 monitors. ORDER MANAGEMENT SYSTEM (SGO ROUTING) The Barcelona Stock Exchange has an efficient Order Management System (SGO Routing) that allows purchase or sales orders to be sent electronically to all Members of the Stock Exchange for immediate execution on the global Spanish and Foreign markets. This SGO Routing System has interfaces (API s) with these markets and thus allows the automatic introduction of orders and the instant confirmation of executed transactions to the issuer of the order

19 SISTEMES DE CONTRACTACIÓ SISTEMAS DE CONTRATACIÓN TRADING SYSTEMS La Borsa de Barcelona disposa dels sistemes de contractació següents: CONTRACTACIÓ A LES ROTLLANES La negociació a les rotllanes es realitza pel procediment de viva veu i es desenvolupa tots els dies hàbils borsaris d 11 a 11,20 hores. A les esmentades rotllanes es negocien valors tant de renda fixa com de renda variable. Així mateix, es contracten en les rotllanes les accions de les societats incloses en el Segon Mercat per a PIMES. CONTRACTACIÓ EN EL MERCAT CONTINU La Borsa de Barcelona participa amb un 25% en el capital de la Societat de Borses que és l'entitat que gestiona el Sistema d'interconnexió Borsari Espanyol (SIBE). Les Borses espanyoles restants tenen també el mateix percentatge de participació en aquesta Societat. En el Mercat Continu es negocien les accions més líquides i representatives del mercat de valors espanyol. La contractació es realitza electrònicament, i de manera continuada, des de les 9,00 a les 17,30 hores, existint una subhasta d obertura compresa entre les 8,30 i les 9,00 hores durant la qual es poden introduir, modificar i cancel lar propostes. Al llarg de la sessió es poden produir subhastes de volatilitat, amb una durada de 5 minuts, que es porten a terme abans que s enregistrin negociacions a uns preus fora dels límits màxims de variació establerts (rangs estàtics i dinàmics). També cal esmentar que entre les 17,30 i les 17,35 hores té lloc la subhasta de tancament. Totes les subhastes tenen un final aleatori d un màxim de 30 segons. Amb la finalitat de millorar la negociació d'aquells valors incor- La Bolsa de Barcelona dispone de los siguientes sistemas de contratación: CONTRATACIÓN EN LOS CORROS La negociación en los corros se realiza por el procedimiento de viva voz y se desarrolla todos los días bursátiles de 11 a 11,20 horas. En los citados corros se negocian valores tanto de renta fija como de renta variable. Asimismo se contratan en los corros las acciones de las sociedades incluidas en el Segundo Mercado para PYMES. CONTRATACIÓN EN EL MERCADO CONTINUO La Bolsa de Barcelona participa con un 25% en el capital de la Sociedad de Bolsas que es la entidad que gestiona el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Las restantes Bolsas españolas poseen también el mismo porcentaje de participación en dicha Sociedad. En el Mercado Continuo se negocian las acciones más líquidas y representativas del mercado de valores español. La contratación se realiza electrónicamente, y de forma continuada, desde las 9,00 a las 17,30 horas, existiendo una subasta de apertura comprendida entre las 8,30 y las 9,00 horas durante la cual se pueden introducir, modificar y cancelar propuestas. A lo largo de la sesión se pueden producir subastas de volatilidad, con una duración de 5 minutos, que se llevan a cabo antes de que se registren negociaciones a unos precios fuera de los límites máximos de variación establecidos (rangos estáticos y dinámicos). También debe mencionarse que entre las 17,30 y las 17,35 horas tiene lugar la subasta de cierre. Todas las subastas tienen un final aleatorio de un máximo de 30 segundos. Con el fin de mejorar la negociación de aquellos valores incorpo- The Barcelona Stock Exchange has the following trading systems: FLOOR TRADING Trading on the floor is done by open-outcry on every trading day from 11:00 to 11:20. This openoutcry system is used to negotiate both fixed and variable income securities. Likewise, shares of companies included in the Secondary Market for Small and Medium- Sized Companies (PYMES) are also contracted by open-outcry. TRADING ON THE CONTINUOUS MARKET The Barcelona Stock Exchange holds a 25% stake in Sociedad de Bolsas, the body that manages the Spanish Stock Exchange Interconnection System (SIBE), with the other Spanish Stock Exchanges also holding identical stakes. The most liquid and representative shares of the Spanish securities market are negotiated on the Continuous Market. Trading is done electronically and on a continuous basis from 09:00 to 17:30, with an initial auction between 08:30 and 09:00 during which proposals can be entered, changed or cancelled. Throughout the session five-minute-long volatility auctions may take place. These are carried out before registering negotiations at prices outside the established maximum variation limits (static and dynamic ranks). Please also note that the closing auction is held between and All auctions are subject to a random finish with a maximum length of 30 seconds. In order to improve the trading of those securities which, although included in the SIBE, have less liquidity there is a form of trading based on two daily 32 33

20 porats al SIBE que tenen menor liquiditat, hi ha una modalitat de contractació basada en dos "fixings" diaris que tenen lloc a les 12,00 i a les 16,00 hores. Així mateix, i en aquest cas amb l'objectiu de facilitar la realització de grans operacions al SIBE, existeix el mercat de blocs convinguts i el mercat de blocs parametritzats. CONTRACTACIÓ EN EL NOU MERCAT El Nou Mercat per a empreses tecnològiques i de perfil d alt creixement va entrar en funcionament el 10 d abril de Per seguir el Nou Mercat s ha creat l índex all-share IBEX NM amb base el 7/4/2000. Els Membres de la Borsa de Barcelona proporcionen un òptim accés al Nou Mercat que, malgrat que es configura com un segment especial de negociació dins del SIBE, està subjecte, tant pel que fa a horaris de negociació com a l existència de subhastes d obertura, tancament i subhastes de volatilitat, al mateix règim aplicable amb caràcter general als valors que es negocien al Mercat Continu. CONTRACTACIÓ EN EL LATIBEX Mereix una atenció especial el Mercat de Valors Llatinoamericans (LATI- BEX), en el que operen els membres de les quatre Borses espanyoles utilitzant el sistema de contractació del mercat continu (SIBE). L objectiu d aquest Mercat és constituir el punt de trobada entre les companyies llatinoamericanes amb una capitalització superior a 300 milions d euros i els inversors europeus. La contractació es realitza electrònicament, i de manera continuada, des de les 11,30 a les 17,30 hores, existint un període previ d ajustament comprès entre les 8,30 i les 11,30 hores durant el qual es poden introduir, modificar i cancel lar propostes. També cal esmentar que entre les 17,30 i les 17,35 hores té lloc la subhasta de tancament. rados en el SIBE que tienen menor liquidez, hay una modalidad de contratación basada en dos fixings diarios que tienen lugar a las 12,00 y a las 16,00 horas. Asimismo, y en este caso con el objetivo de facilitar la realización de grandes operaciones en el SIBE, existe el mercado de bloques convenidos y el mercado de bloques parametrizados. CONTRATACIÓN EN EL NUEVO MERCADO El Nuevo Mercado para empresas tecnológicas y de perfil de alto crecimiento entró en funcionamiento el 10 de abril de Para seguir el Nuevo Mercado se ha creado el índice all-share IBEX NM con base el 7/4/2000. Los Miembros de la Bolsa de Barcelona proporcionan un óptimo acceso al Nuevo Mercado que, a pesar de que se configura como un segmento especial de negociación dentro del SIBE, está sujeto, tanto por lo que respecta a horarios de negociación como a la existencia de subastas de apertura, cierre y subastas de volatilidad, al mismo régimen aplicable con carácter general a los valores que se negocian en el Mercado Continuo. CONTRATACIÓN EN EL LATIBEX Merece una atención especial el Mercado de Valores Latinoamericanos (LATIBEX) en el que operan los miembros de las cuatro Bolsas españolas utilizando el sistema de contratación del mercado continuo (SIBE). El objetivo de dicho Mercado es constituir el punto de encuentro entre las compañías latinoamericanas con una capitalización superior a 300 millones de euros y los inversores europeos. La contratación se realiza electrónicamente, y de forma continuada, desde las 11,30 a las 17,30 horas, existiendo un período previo de ajuste comprendido entre las 8,30 y las 11,30 horas durante el cual se pueden introducir, modificar y cancelar propuestas. También debe mencionarse que entre las 17,30 y las 17,35 horas tiene lugar la subasta de cierre. fixings at 12:00 and 16:00. Similarly, and in this case to facilitate the carrying out of large operations on the SIBE, a market for agreed and parameterised blocks is available. TRADING ON THE NEW MARKET The New Market for technological and high growth companies was launched on 10 April To follow the New Market an all-share index IBEX NM has been created with base value 7/4/2000 =10,000. The Members of the Barcelona Stock Exchange provide optimum access to the New Market which, although set up as a special trading segment within the SIBE, is subject to the same regulations applicable generally to equities traded on the continuous market, both in relation to trading hours and to the existence of initial, closing and volatility auctions. TRADING IN LATIBEX It deserves a special attention the Latin American Equities Market (LATIBEX) where members of the four Spanish Stock Exchanges operate using the system of continuous market trading (SIBE). The aim of this market is to provide a meeting place for Latin American companies with a capitalisation of more than 300 million euros and European investors. Trading is done electronically and on a continuous basis from 11:30 to 17:30, with a preceding period of adjustment between 08:30 and 11:30 during which proposals can be entered, changed or cancelled. Please also note that the closing auction is held between 17:30 and 17:

El Salvador en cifras. El Salvador in figures

El Salvador en cifras. El Salvador in figures El Salvador en cifras El Salvador in figures E L S A LV A D O R I N F I G U R E S El Salvador en cifras El Salvador in figures INDICADOR / INDICATOR 2007 2008 2009 2010 Indicadores de producción, precios

Más detalles

INFORME ANUAL 07 / ANNUAL REPORT 07

INFORME ANUAL 07 / ANNUAL REPORT 07 66 67 Uralita en Bolsa Uralita on the Stock Market 68 La acción de Uralita experimentó en el ejercicio 2007 una revalorización del 20,2% con respecto al año anterior, evolución más positiva que la del

Más detalles

Where are Chilean companies hiring?

Where are Chilean companies hiring? Where are Chilean companies hiring? Abstract: Taking advantage that unemployment figures are low, it is common to wonder what sectors of the economy are hiring more. So if you are looking for a job in

Más detalles

Playa de Huanchaco en Trujillo - La Libertad Huanchaco beach in Trujillo. Memoria Anual / Annual Report

Playa de Huanchaco en Trujillo - La Libertad Huanchaco beach in Trujillo. Memoria Anual / Annual Report Playa de Huanchaco en Trujillo - La Libertad Huanchaco beach in Trujillo Memoria Anual / 36 Memoria Anual / GESTIÓN INSTITUCIONAL 2010 - COLOCACIONES INSTITUTIONAL PROGRESS DURING 2010 - LOANS 37 Memoria

Más detalles

VALORES SHARES SHARES VALORES

VALORES SHARES SHARES VALORES COMPAÑIA MINERA S.A.A. VALORES SHARES VALORES Las acciones comunes de Volcan Compañía Minera S.A.A. cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, y las acciones comunes Clase B también están listadas en Latibex

Más detalles

El Salvador en Cifras El Salvador Economic Overview

El Salvador en Cifras El Salvador Economic Overview El Salvador en Cifras El Salvador Economic Overview El desenvolvimiento de la economía de El Salvador durante el 2003, estuvo influenciado directamente por el nivel de precios de productos estratégicos

Más detalles

Perspectivas 2015 Divergencia

Perspectivas 2015 Divergencia Perspectivas 2015 Divergencia Jean-Sylvain Perrig, CIO NOVIEMBRE DE 2014 Union Bancaire Privée, UBP SA Rue du Rhône 96-98 CP 1320 1211 Ginebra 1, Suiza Tfno: +41 58 819 21 11 Fax: +41 58 819 22 00 ubp@ubp.com

Más detalles

http://mvision.madrid.org

http://mvision.madrid.org Apoyando el desarrollo de carrera de investigadores en imagen biomédica Supporting career development of researchers in biomedical imaging QUÉ ES M+VISION? WHAT IS M+VISION? M+VISION es un programa creado

Más detalles

The annual rate of the HPI stands at 6.3% in the first quarter of 2016

The annual rate of the HPI stands at 6.3% in the first quarter of 2016 9 June 2016 Housing Price Index (HPI). Base 2007 First quarter 2016 The annual rate of the HPI stands at 6.3% in the first quarter of 2016 The price of housing increases one and a half percentage points

Más detalles

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES INDEPENDENT AUDITORS' REPORT. A la Junta Directiva de Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio):

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES INDEPENDENT AUDITORS' REPORT. A la Junta Directiva de Asociación Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio): Deloitte & Touche, S.A. Barrio Dent, San Pedro 3667-1000 San José Costa Rica Tel: (506) 2246 5000 Fax: (506) 2246 5100 www.deloitte.com INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A la Junta Directiva de Asociación

Más detalles

Informe económico EEUU

Informe económico EEUU Informe económico EEUU Analizaremos a continuación la evolución de la economía de Estados Unidos durante los últimos años, así como las magnitudes macroeconómicas más importantes, medidas adoptadas por

Más detalles

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme

Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático. Environmental and Climate Change related Research and Technology Programme Programa de: Investigación, Ciencia y Tecnología en Medio Ambiente y Cambio Climático MECANISMO FINANCIERO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO PARA ESPAÑA Programme on: Environmental and Climate Change related

Más detalles

Informe Anyal Informe Anual Annual Report. Borsa de Barcelona Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange. Borsa de Barcelona

Informe Anyal Informe Anual Annual Report. Borsa de Barcelona Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange. Borsa de Barcelona Borsa de Barcelona Informe Anyal Informe Anual Annual Report 2014 Seu Social Sede Social Head Office Parquet Electrònic Parquet Electrónico Electronic Trading Floor Passeig de Gràcia, 19 08007 BARCELONA

Más detalles

Nos adaptamos a sus necesidades We adapt ourselves to your needs

Nos adaptamos a sus necesidades We adapt ourselves to your needs Nos adaptamos a sus necesidades We adapt ourselves to your needs Welcome to Select Aviation The largest and most successful airline representation group in Spain, SELECT AVIATION (GSA) Airline Representatives

Más detalles

RESULTADOS DE COLOCACIÓN POR SECTOR PRODUCTIVO

RESULTADOS DE COLOCACIÓN POR SECTOR PRODUCTIVO RESULTADOS DE COLOCACIÓN POR SECTOR PRODUCTIVO PLACEMENT RESULTS BY PRODUCTION SECTOR En este capítulo se presentarán los resultados de colocación que se realizaron a través de y de los fondos que éste

Más detalles

The date of this call is April 23, 2013. Before we start, let me remind you that this call is property of Wal-Mart de México S.A.B. de C.V.

The date of this call is April 23, 2013. Before we start, let me remind you that this call is property of Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. The date of this call is April 23, 2013. Before we start, let me remind you that this call is property of Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. and is intended for the use of the company s shareholders and

Más detalles

Informe Anyal Informe Anual Annual Report. Borsa de Barcelona Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange. Seu Social Sede Social Head Office

Informe Anyal Informe Anual Annual Report. Borsa de Barcelona Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange. Seu Social Sede Social Head Office Informe Anyal Informe Anual Annual Report 2013 Seu Social Sede Social Head Office Parquet Electrònic Parquet Electrónico Electronic Trading Floor Passeig de Gràcia, 19 08007 BARCELONA - SPAIN Teléf.: (34)

Más detalles

Perspectivas 2015. 22 abril 2015 Deusto Business Alumni. Enrique Marazuela, CFA Chief Investment Officer BBVA Private Banking

Perspectivas 2015. 22 abril 2015 Deusto Business Alumni. Enrique Marazuela, CFA Chief Investment Officer BBVA Private Banking Perspectivas 2015 22 abril 2015 Deusto Business Alumni Enrique Marazuela, CFA Chief Investment Officer BBVA Private Banking Visión Macro Visión Mercados Economía mundial Por regiones Clases de activos

Más detalles

BOLETÍN. de situación económica I NFORMACIÓN E CONÓMICA PARA EL E MPRESARIO INTERNACIONAL ZONA EURO EMPRESA ESPAÑA

BOLETÍN. de situación económica I NFORMACIÓN E CONÓMICA PARA EL E MPRESARIO INTERNACIONAL ZONA EURO EMPRESA ESPAÑA Tercer Trimestre 2007 BOLETÍN de situación económica I NFORMACIÓN E CONÓMICA PARA EL E MPRESARIO www.camaras.org INTERNACIONAL La economía mundial se enfrenta a una ligera ralentización de su crecimiento,

Más detalles

GENERAL INFORMATION Project Description

GENERAL INFORMATION Project Description RESULTADOS! GENERAL INFORMATION Project Description The campaign "Adopt a car " had as its main objective to position Autoplaza, the main automotive selling point of Chile, as a new car sales location

Más detalles

Revisión del Escenario Macroeconómico (2015-2016) DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Marzo 2015

Revisión del Escenario Macroeconómico (2015-2016) DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Marzo 2015 Revisión del Escenario Macroeconómico (2015-2016) DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Marzo 2015 Principales novedades en el escenario Balance muy favorable para la economía española: refuerzo temporal de la expansión

Más detalles

Salvador Alemany President

Salvador Alemany President Salvador Alemany President Changes to the Board of Directors in 214 Changes to the Board of Directors in 214 Changes to the Board of Directors in 215 Changes to the Board of Directors in 214 Changes to

Más detalles

Elaborado por: Licda. Arlette Marín Barahona, Trader Internacional. Popular Valores Puesto de Bolsa S.A.

Elaborado por: Licda. Arlette Marín Barahona, Trader Internacional. Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. Elaborado por: Licda. Arlette Marín Barahona, Trader Internacional. Popular Valores Puesto de Bolsa S.A. 1 Estados Unidos, principales indicadores económicos Jul-13 En los últimos meses, Estados Unidos

Más detalles

Patters of evolution of the Mexican clearing house system (1940-1980) Demography or Levels of Economic Activity? Gustavo A.

Patters of evolution of the Mexican clearing house system (1940-1980) Demography or Levels of Economic Activity? Gustavo A. Patters of evolution of the Mexican clearing house system (1940-1980) Demography or Levels of Economic Activity? Gustavo A. Del Angel 2 Some facts for the period 1940-1980: Between the 1940s and the late

Más detalles

TIPO DE CAMBIO AL CIERRE DE 2011 2 de enero de 2012 CLOSING EXCHANGE RATES AT YEAR END 2011 January 2, 2012. January 2, 2012 2 de enero de 2012

TIPO DE CAMBIO AL CIERRE DE 2011 2 de enero de 2012 CLOSING EXCHANGE RATES AT YEAR END 2011 January 2, 2012. January 2, 2012 2 de enero de 2012 CLOSING EXCHANGE RATES AT YEAR END 2011 TIPOS DE CAMBIO AL CIERRE DE 2011 January 2, 2012 2 de enero de 2012 This document is prepared by Acus Consulting and Alberto Calva. This document is available at

Más detalles

RECORDATORIO / REMINDER VERSIÓN EN ESPAÑOL E INGLÉS / SPANISH AND ENGLISH VERSION

RECORDATORIO / REMINDER VERSIÓN EN ESPAÑOL E INGLÉS / SPANISH AND ENGLISH VERSION RECORDATORIO / REMINDER VERSIÓN EN ESPAÑOL E INGLÉS / SPANISH AND ENGLISH VERSION México, D.F. a 9 de julio de 2015 Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ( Quálitas, QC, o la Compañía ) (BMV: QC CPO),

Más detalles

CONCEPTO / CONCEPT Mar-15 Mar-14

CONCEPTO / CONCEPT Mar-15 Mar-14 ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS / CONSOLIDATED STATEMENT AT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME Ingresos / Revenues 20.921 22.824 (1.903) -8% Ingresos ordinarios / Ordinary revenues

Más detalles

Capitalización Bursátil Market Capitalization

Capitalización Bursátil Market Capitalization Capitalización Bursátil Market Capitalization A fin de cada período, Miles de U$S End-of-period figures, US$ Thousand País 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Country Fines de Marzo End of March Argentina 18.613.864

Más detalles

PPI in Spain. Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. jmzabala@deusto.es. Deusto Business School, University of Deusto. University of Deusto...

PPI in Spain. Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia. jmzabala@deusto.es. Deusto Business School, University of Deusto. University of Deusto... PPI in Spain Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia jmzabala@deusto.es Deusto Business School, University of Deusto University of Deusto 1.- Institutional framework Acuerdo de C.M. 1 de aprobación de la E2I

Más detalles

07 Compromiso con los accionistas

07 Compromiso con los accionistas 07 Compromiso con los accionistas 129 Informe Anual de Amadeus 2011 7.1 Capital social y accionariado La incertidumbre imperó en los mercados bursátiles durante 2011 y todos los principales índices registraron

Más detalles

Mercantile Companies Statistics February 2015. Provisional data

Mercantile Companies Statistics February 2015. Provisional data 15 April 2015 Mercantile Companies Statistics February 2015. Provisional data 8,712 mercantile companies are created in January, 3.0% less than in the same month of 2014, and 2,072 are dissolved, 2.5%

Más detalles

Kutxabank logra un beneficio de 122,7 millones de euros en el primer semestre, un 18,8% más

Kutxabank logra un beneficio de 122,7 millones de euros en el primer semestre, un 18,8% más El Margen de Clientes del Grupo crece un 4,3% en el segundo trimestre Kutxabank logra un beneficio de 122,7 millones de euros en el primer semestre, un 18,8% más La inversión crediticia ha mantenido una

Más detalles

INFORME ESPECIAL DEL SECTOR EXTERIOR: COMERCIO E INVERSIONES

INFORME ESPECIAL DEL SECTOR EXTERIOR: COMERCIO E INVERSIONES INFORME ESPECIAL DEL SECTOR EXTERIOR: COMERCIO E INVERSIONES Con los últimos datos disponibles ya se puede conocer detalladamente la evolución del comercio exterior en la primera mitad de 2014 y la evolución

Más detalles

BALANCE 3 AÑOS DE GOBIERNO CONFIANZA COMPETITIVIDAD CRECIMIENTO EMPLEO BIENESTAR RECUPERACIÓN

BALANCE 3 AÑOS DE GOBIERNO CONFIANZA COMPETITIVIDAD CRECIMIENTO EMPLEO BIENESTAR RECUPERACIÓN BALANCE 3 AÑOS DE GOBIERNO CONFIANZA COMPETITIVIDAD CRECIMIENTO EMPLEO BIENESTAR RECUPERACIÓN 3 AÑOS DE REFORMAS El Gobierno de España ha impulsado, a lo largo de estos tres años, una intensa agenda reformista,

Más detalles

RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN

RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN RTD SUPPORT TO AERONAUTICS IN SPAIN Juan Francisco Reyes Sánchez International Programmes Bonn, 11 st December 2013 Index 1. CDTI 2. RTDI funding 3. CDTI support to aeronautics R&D 1. CDTI Center for Industrial

Más detalles

29 Abril 2015. MARIANO ALIERTA m.alierta@annuorum.es

29 Abril 2015. MARIANO ALIERTA m.alierta@annuorum.es 29 Abril 2015 MARIANO ALIERTA m.alierta@annuorum.es ESPAÑA! EVOLUCIÓN CRÉDITOS Y GDP (millones euros) ESPAÑA 1970-2014 2.000.000 1.800.000 1.600.000 Entidades de Deposito, Créditos GDP at market prices

Más detalles

Mercados Financieros Julio 2015

Mercados Financieros Julio 2015 Mercados Financieros Julio 2015 Grecia: Impacto en la actividad Económica El impacto de un impago de la deuda Grecia y su posible salida de la EZ es limitado en términos económicos, no así en términos

Más detalles

Economía Ayudantía # 05: Ingreso Nacional e Inflación

Economía Ayudantía # 05: Ingreso Nacional e Inflación Ayudantía # 05: Ingreso Nacional e Inflación Profesor: Carlos R. Pitta 1 1 cpitta@spm.uach.cl PREGUNTAS BREVES Pregunta Corta 01: Explique por qué la renta de una economía debe ser igual a su gasto. RESPUESTA:

Más detalles

Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000

Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000 Certificación en España según normas UNE-EN-ISO 9000 y 14000 Sexto informe de Forum Calidad Es este el sexto informe que Forum Calidad presenta sobre el número y distribución de las organizaciones españolas

Más detalles

País 1998 1999 2000 2001 2002. 2003 Country

País 1998 1999 2000 2001 2002. 2003 Country CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL Market Capitalization A fin de cada período, Miles de U$S End-of-period figures, US$ Thousand País 1998 1999 2000 2001 2003 Country Fines de Marzo End of March Argentina 45.291.521

Más detalles

Cartera de SBD Telecom Garantía 30 de junio de 2000

Cartera de SBD Telecom Garantía 30 de junio de 2000 Cartera de SBD Telecom Garantía 30 de junio de 2000 Valor efectivo de la cartera Tipo de valor % s/total % s/total anterior cartera actual cartera CARTERA INTERIOR RENTA FIJA Estado Español 2.380.000,00

Más detalles

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007

www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 1980-2007 www.idescat.cat Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 Catalunya.cat un retrat de la Catalunya contemporània 198-27 L estadística, a partir de l evolució dels principals indicadors

Más detalles

ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN

ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN ESTRUCTURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN El proceso de administración de portafolios No ponga todos los huevos en una misma canasta Que es un portafolio de inversión? Un conjunto de

Más detalles

Trading & Investment In Banking

Trading & Investment In Banking Trading & Investment In Banking MÁSTER UNIVERSITARIO EN BANCA Y FINANZAS (Finance & Banking) Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/16 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Trading & Investment In

Más detalles

MERCADOLIBRE, INC. ANUNCIA RESULTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE Y PRIMEROS NUEVE MESES DE 2007

MERCADOLIBRE, INC. ANUNCIA RESULTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE Y PRIMEROS NUEVE MESES DE 2007 MERCADOLIBRE, INC. ANUNCIA RESULTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE Y PRIMEROS NUEVE MESES DE 2007 ~ Las ventas del tercer trimestre se incrementaron un 72,4% a $22,8 millones ~ ~ El ingreso operativo

Más detalles

Resultados 1S15. Welcome. Presentación a medios de comunicación Barcelona, 24 de julio de 2015

Resultados 1S15. Welcome. Presentación a medios de comunicación Barcelona, 24 de julio de 2015 Resultados 1S15 Welcome Presentación a medios de comunicación Barcelona, 24 de julio de 2015 Índice Claves del trimestre Análisis de los resultados Negocio y liquidez Capital y gestión del riesgo Gestión

Más detalles

BOLETÍN. Indicadores macroeconómicos Evolución de la morosidad Contenidos técnicos y de opinión

BOLETÍN. Indicadores macroeconómicos Evolución de la morosidad Contenidos técnicos y de opinión BOLETÍN Indicadores macroeconómicos Evolución de la morosidad Contenidos técnicos y de opinión Marzo 2015 Principales Índices Macroeconómicos De La Economía Española PARO * Miles de personas registradas

Más detalles

RECORDATORIO / REMINDER VERSIÓN EN ESPAÑOL E INGLÉS / SPANISH AND ENGLISH VERSION

RECORDATORIO / REMINDER VERSIÓN EN ESPAÑOL E INGLÉS / SPANISH AND ENGLISH VERSION RECORDATORIO / REMINDER VERSIÓN EN ESPAÑOL E INGLÉS / SPANISH AND ENGLISH VERSION México, D.F. a 15 de julio de 2015 Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. ( Quálitas, QC, o la Compañía ) (BMV: QC CPO),

Más detalles

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS

PROGRAMA. Operaciones de Banca y Bolsa SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS PROGRAMA 4º Curso. Grado en Administración y Dirección SYLLABUS BANKING AND STOCK MARKET OPERATIONS 4 rd year. Pág. 1 / 8 Colegio Universitario de Estudios Financieros Leonardo Prieto Castro, 2 Tel. +34

Más detalles

Presentación Ejecutiva: Visión de Burbujas en Activos de Inversión 1Q 2015. Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán - Wealth Management Advisor

Presentación Ejecutiva: Visión de Burbujas en Activos de Inversión 1Q 2015. Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán - Wealth Management Advisor Presentación Ejecutiva: Visión de Burbujas en Activos de Inversión 1Q 2015 Lic. Carlos Francisco Gómez Guzmán - Wealth Management Advisor Outlook 2015: En el Corto Plazo Se espera una divergencia en las

Más detalles

SPANISH STOCK MARKET COMMISSION (CNMV)

SPANISH STOCK MARKET COMMISSION (CNMV) This document is a free translation of the original just for information purposes. In the event of any discrepancy between this free translation and the original document drafted in Spanish, the original

Más detalles

Facilities and manufacturing

Facilities and manufacturing Facilities and manufacturing diseño y producción design and production Roomdimensions Ibérica,s.l (RDI) es una empresa experta en la fabricación de mobiliario técnico, diseño integral de soluciones arquitectónicas

Más detalles

Volatilidad: Noviembre 2010 Futuros Frijol de Soya

Volatilidad: Noviembre 2010 Futuros Frijol de Soya Observaciones Junio 09, 2010 1. La volatilidad tiene una tendencia a aumentar de Junio a Julio. 2. Este reporte sugiere que se debería considerar la implementación de estrategias largas con opciones en

Más detalles

I CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

I CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Edificación y Productos de Construcción I CONGRESO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN Profesor José Luis Suárez Madrid, 8 de mayo de 2012 suarez@iese.edu

Más detalles

CANADA: ENFRENTANDO LAS TURBULENCIAS ECONÓMICAS CON RELATIVA SOLIDEZ

CANADA: ENFRENTANDO LAS TURBULENCIAS ECONÓMICAS CON RELATIVA SOLIDEZ www.lyd.org ECONOMÍA INTERNACIONAL N 446, de Agosto de 28 CANADA: ENFRENTANDO LAS TURBULENCIAS ECONÓMICAS CON RELATIVA SOLIDEZ Canadá es una de las economías desarrolladas que ha mostrado el crecimiento

Más detalles

El reto de consolidar la recuperación

El reto de consolidar la recuperación El reto de consolidar la recuperación Oriol Aspachs Bracons Director de Macroeconomía, Área de Planificación Estratégica y Estudios Sessió Perspectives del mercat financer per a l any 2015 Barcelona, 10

Más detalles

Desarrollo financiero Fondo de Desarrollo Económico Financial development Economic Development Fund

Desarrollo financiero Fondo de Desarrollo Económico Financial development Economic Development Fund Desarrollo financiero Fondo de Desarrollo Económico Financial development Economic Development Fund ESTRUCTURA DE ACTIVOS La estructura de activos del FDE ha presentado cambios en su composición, principalmente

Más detalles

Plan de negocio para la explotación de un sistema de alquiler de bicicletas en la Comunidad de Madrid

Plan de negocio para la explotación de un sistema de alquiler de bicicletas en la Comunidad de Madrid Plan de negocio para la explotación de un sistema de alquiler de bicicletas en la Comunidad de Madrid Autor: Directores: Lago Vázquez, Óscar. Ortíz Marcos, Susana. Entidad Colaboradora: ICAI-Universidad

Más detalles

G20 declaration- Pittsburg, 25 September 2009

G20 declaration- Pittsburg, 25 September 2009 FAIF Origen de la regulación sobre derivados OTC All standardized OTC derivative contracts should be traded on exchanges or electronic trading platforms, where appropriate, and cleared through central

Más detalles

EVOLUCIÓN DE LAS BOLSAS DE VALORES EN ELAÑO 1 de noviembre de 2011 EVOLUTION OF THE STOCK EXCHANGES IN THE YEAR November 1, 2011

EVOLUCIÓN DE LAS BOLSAS DE VALORES EN ELAÑO 1 de noviembre de 2011 EVOLUTION OF THE STOCK EXCHANGES IN THE YEAR November 1, 2011 EVOLUTION OF THE STOCK EXCHANGES IN THE YEAR EVOLUCIÓN DE LAS BOLSAS DE VALORES EN EL AÑO November 1, 2011 1 de noviembre de 2011 This document is prepared by Acus Consulting and Alberto Calva. This document

Más detalles

Kutxabank cierra 2014 con un beneficio de 150,3 millones de euros, un 38,8% más que en 2013

Kutxabank cierra 2014 con un beneficio de 150,3 millones de euros, un 38,8% más que en 2013 Es una de las pocas entidades del Estado que ha obtenido resultados positivos en los tres últimos años, lo que le permite incrementar su aportación a las Obras Sociales Kutxabank cierra 2014 con un beneficio

Más detalles

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN

CRITERIS DE CORRECCIÓ / CRITERIOS DE CORRECCIÓN COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATÒRIA: JULIOL

Más detalles

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía.

Este proyecto tiene como finalidad la creación de una aplicación para la gestión y explotación de los teléfonos de los empleados de una gran compañía. SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES Autor: Holgado Oca, Luis Miguel. Director: Mañueco, MªLuisa. Entidad Colaboradora: Eli & Lilly Company. RESUMEN DEL PROYECTO Este proyecto tiene como finalidad la creación

Más detalles

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 5.351 millones (-35%) tras destinar 3.183 millones a saneamientos extraordinarios

Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 5.351 millones (-35%) tras destinar 3.183 millones a saneamientos extraordinarios Nota de Prensa RESULTADOS 2011 Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 5.351 millones (-35%) tras destinar 3.183 millones a saneamientos extraordinarios Entre los saneamientos, destaca la dotación

Más detalles

Inversiones en Fondos de Pensiones Presente y desafíos futuros. Francisco Guzmán M. Mayo 2015.

Inversiones en Fondos de Pensiones Presente y desafíos futuros. Francisco Guzmán M. Mayo 2015. Inversiones en Fondos de Pensiones Presente y desafíos futuros Francisco Guzmán M. Mayo 2015. Total acumulado por los Fondos de Pensiones en Chile US$170 mil millones 55% invertidos en Chile y 45% en el

Más detalles

PROBLEMAS PARA LA CLASE DEL 20 DE FEBRERO DEL 2008

PROBLEMAS PARA LA CLASE DEL 20 DE FEBRERO DEL 2008 PROBLEMAS PARA LA CLASE DEL 20 DE FEBRERO DEL 2008 Problema 1 Marketing estimates that a new instrument for the analysis of soil samples will be very successful, moderately successful, or unsuccessful,

Más detalles

PRODUCTO INTERIOR BRUTO. ESPAÑA-ZONA EURO -5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRODUCTO INTERIOR BRUTO. ESPAÑA-ZONA EURO -5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2.2 Contexto Económico Nacional 2.2.1. Balance de la Economía Española en 213 Conforme a la Contabilidad Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, en el conjunto del año 213 el Producto Interior

Más detalles

La riqueza financiera de las familias en España

La riqueza financiera de las familias en España La riqueza financiera de las familias en España SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ESTUDIOS DEL SECTOR EXTERIOR El concepto de riqueza financiera de un agente económico hace referencia al conjunto de sus activos

Más detalles

Perspectivas de la Economía Peruana en el Contexto Global. Econ. Carlos Anderson

Perspectivas de la Economía Peruana en el Contexto Global. Econ. Carlos Anderson Perspectivas de la Economía Peruana en el Contexto Global Econ. Carlos Anderson China: Global Impact & Outlook Global Impact Commodity demand & prices EM Growth Trade Investment Summary View: China has

Más detalles

La nueva política monetaria global. Oscar M. Jasaui Presidente Pacific Credit Rating

La nueva política monetaria global. Oscar M. Jasaui Presidente Pacific Credit Rating La nueva política monetaria global Oscar M. Jasaui Presidente Pacific Credit Rating La nueva política monetaria global XIV Foro de Inversionistas-BVP Agosto 21, 2013 Prestigio, Rapidez y Experiencia 5

Más detalles

ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION

ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION ACTIVITIES 2014 CHILEAN MINING COMMISSION Santiago, June 2014 Overview Introduction Organizations Main Events - year 2014 Some Details Constitution of the Board The current Board is constituted, composed

Más detalles

80 hm 3 de agua al año. 80 hm 3 water annually DESALINATION PLANT DESALADORA TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN)

80 hm 3 de agua al año. 80 hm 3 water annually DESALINATION PLANT DESALADORA TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN) 80 hm 3 de agua al año 80 hm 3 water annually DESALADORA DESALINATION PLANT TORREVIEJA ALICANTE (ESPAÑA) ALICANTE (SPAIN) SITUACIÓN SITUATION La desaladora de Torrevieja, situada en la localidad del mismo

Más detalles

EL GRUPO IBERCAJA OBTIENE UN BENEFICIO DE 44 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

EL GRUPO IBERCAJA OBTIENE UN BENEFICIO DE 44 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 EL GRUPO IBERCAJA OBTIENE UN BENEFICIO DE 44 MILLONES DE EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 Ibercaja ha generado un resultado antes de impuestos de 44 millones de euros, lo que supone una mejora muy

Más detalles

III_ ESTADOS FINANCIEROS FINANCIAL STATEMENTS

III_ ESTADOS FINANCIEROS FINANCIAL STATEMENTS III_ ESTADOS FINANCIEROS FINANCIAL STATEMENTS LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA ESTADOS FINANCIEROS / FINANCIAL STATEMENTS 67 BALANCE GENERAL Periodos EFECTIVO

Más detalles

Agosto 2014* *Se incluye en el total del Sistema Bancario Privado a Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. (Bancodesarrollo)

Agosto 2014* *Se incluye en el total del Sistema Bancario Privado a Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. (Bancodesarrollo) Agosto 2014* *Se incluye en el total del Sistema Bancario Privado a Banco Desarrollo de los Pueblos S.A. (Bancodesarrollo) ÍNDICE Activos, pasivos, ingresos, gastos y utilidades netas Págs. 3,4,5, 6 y

Más detalles

Resultados Financieros - 3T2003 CREDICORP

Resultados Financieros - 3T2003 CREDICORP Resultados Financieros - 3T2003 CREDICORP 1 CREDICORP RESUMEN 3T03 Continúa mejora de las Utilidades. 9M03 alcanzó US$ 56.8 MM, casi el doble de la utilidad de US$28.9 MM de 9M02. La Utilidad del 3T03

Más detalles

13. EL LEAD TIME EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS SOFTWARE

13. EL LEAD TIME EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS SOFTWARE 13. EL LEAD TIME EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS SOFTWARE Jaime Alberto Sánchez Velásquez Ana Lucía Pérez * RESUMEN En los últimos años, el aumento de las compañías desarrolladoras de software en Colombia

Más detalles

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA

INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA INFORME SOBRE PARCIALITAT I HORES EFECTIVES DE TREBALL A CATALUNYA Novembre 2014 CCOO DE CATALUNYA DENUNCIA QUE LA FEBLE MILLORA DEL NOSTRE MERCAT DE TREBALL ES BASA EN UNA ALTA PARCIALITAT I MENORS JORNADES

Más detalles

BOLETÍN. Indicadores macroeconómicos Evolución de la morosidad Contenidos técnicos y de opinión

BOLETÍN. Indicadores macroeconómicos Evolución de la morosidad Contenidos técnicos y de opinión BOLETÍN Indicadores macroeconómicos Evolución de la morosidad Contenidos técnicos y de opinión Julio 2014 Principales Índices Macroeconómicos De La Economía Española PARO Fuente: Ministerio de Trabajo

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN SISTEMA DE GESTIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN Autor: Barral Bello, Alfredo Director: Alcalde Lancharro, Eduardo Entidad Colaboradora: Media Value S.L. RESUMEN DEL PROYECTO El presente proyecto

Más detalles

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org

I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE HI SA RA. SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016. www.hisara.org HI SA RA I ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO HISPANO-ÁRABE SEVILLA, ESPAÑA 17-18 de MAYO, 2016 www.hisara.org QUÉ ES HISARA? HISARA nace como plataforma que brindará la oportunidad a universidades, centros

Más detalles

MULTI, OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA EL CORTO PLAZO

MULTI, OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA EL CORTO PLAZO 02948 FOLLETO MULTI SG 8P 12/12/14 10:56 Página 1 PRODUCTOS COTIZADOS MULTI, OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA EL CORTO PLAZO Multiplique x5 la evolución diaria del IBEX 35 900 20 40 60 www.sgbolsa.es El

Más detalles

Oportunidades de Negocios en el Mercado Europeo

Oportunidades de Negocios en el Mercado Europeo MERCADO INTERNACIONAL DEL GAS Oportunidades de Negocios en el Mercado Europeo Antonio Pérez Collar REPSOL YPF 13.JUL.2005 DISCLAIMER Safe harbor statement under the Private Securities Litigation Reform

Más detalles

PROYECTOS/PROJECTS 2010-2012

PROYECTOS/PROJECTS 2010-2012 aplicación moral DESPLAZADA #1//CRECIMIENTO EXPONEN- CIAL 2010-2012 Aplicación Moral Desplazada #1: Crecimiento Exponencial España, 2010-2012 proyecto en colaboración con Levi Orta Los dos artistas le

Más detalles

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES INFORME DEL CUARTO TRIMESTRE DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES ÁREA DE BALANCES NIPO: 720-14-084-3 SUMARIO 1 INTRODUCCIÓN... 3 2 ANÁLISIS GLOBAL... 4

Más detalles

INFORME DE LA ECONOMIA DOMINICANA Enero-Diciembre 2005 RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA ECONOMIA DOMINICANA Enero-Diciembre 2005 RESUMEN EJECUTIVO Producto Interno Bruto INFORME DE LA ECONOMIA DOMINICANA Enero-Diciembre 2005 RESUMEN EJECUTIVO El Producto Interno Bruto (PIB), medido en términos reales, creció 9.3% en el período enero-diciembre de

Más detalles

RESUMEN. (Palabras clave: Creditos hipotecarios, UDI, Peso, Doiar.)

RESUMEN. (Palabras clave: Creditos hipotecarios, UDI, Peso, Doiar.) RESUMEN Ante la creacion y apertura de multiples opciones de creditos hipotecarios se plantea la necesidad de analizar que tip0 de credito es la mejor opcion entre 10s realizados en UDIS, en Pesos y en

Más detalles

We Think It Global We Think It Global

We Think It Global We Think It Global We Think It Global We Think It Global La Compañía The Company Quienes hacemos Globalideas queremos darle la bienvenida a un concepto actual de servicios integrales para empresas que enfrentan nuevos y

Más detalles

La Balanza de Pagos en 2014 1

La Balanza de Pagos en 2014 1 25 de febrero de 2015 La Balanza de Pagos en 1 En, el saldo de la reserva internacional bruta del Banco de México registró un incremento de 15,482 millones de dólares. Así, al cierre de ese año dicho saldo

Más detalles

Informe Mensual de Préstamos al Sector Privado No Financiero Síntesis (Saldos al 26/ 04/2005 y promedio mensuales primeros 26 días)

Informe Mensual de Préstamos al Sector Privado No Financiero Síntesis (Saldos al 26/ 04/2005 y promedio mensuales primeros 26 días) Año 2, N 13 Mayo de 2005. Informe Mensual de Préstamos al Sector Privado No Financiero Síntesis (Saldos al 26/ 04/2005 y promedio mensuales primeros 26 días) Durante los primeros 26 días del mes de abril,

Más detalles

INFORMACIÓN FINANCIERA FINANCIAL INFORMATION

INFORMACIÓN FINANCIERA FINANCIAL INFORMATION INFORMACIÓN FINANCIERA FINANCIAL INFORMATION INFORMACIÓN FINANCIERA FINANCIAL INFORMATION INFORMACIÓN FINANCIERA FINANCIAL INFORMATION El patrimonio neto de la Fundación alcanzó, a fecha 31 de diciembre

Más detalles

PRINCIPALES CUENTAS - SISTEMA BANCARIO PRIVADO. Millones de US$ % INGRESOS 1.568 1.765 12,56%

PRINCIPALES CUENTAS - SISTEMA BANCARIO PRIVADO. Millones de US$ % INGRESOS 1.568 1.765 12,56% Junio 2015 Principales Cuentas El total de activos registró una contracción de 0,54%, frente al mes de mayo. De igual forma, el total de pasivos bancarios contabilizó una disminución de 0,68%, durante

Más detalles

PANEL DE PREVISIONES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA MARZO 2015

PANEL DE PREVISIONES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA MARZO 2015 10 de marzo de 2015 PANEL DE PREVISIONES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA MARZO 2015 El Panel de Previsiones de la economía española es una encuesta realizada por FUNCAS entre los 18 servicios de análisis que se

Más detalles

responsabilidad social corporativa con 5.1 accionistas e inversores INFORME DE SOSTENIBILIDAD 08 5.1 RSC CON ACCIONISTAS E INVERSORES 52

responsabilidad social corporativa con 5.1 accionistas e inversores INFORME DE SOSTENIBILIDAD 08 5.1 RSC CON ACCIONISTAS E INVERSORES 52 responsabilidad social corporativa con 5.1 accionistas e inversores 5.1 RSC CON ACCIONISTAS E INVERSORES 52 compromiso UNION FENOSA se compromete a maximizar la rentabilidad para sus accionistas en coherencia

Más detalles

El ajuste del sector inmobiliario español. Enero 2012

El ajuste del sector inmobiliario español. Enero 2012 El ajuste del sector inmobiliario español Enero 2012 Claves del sector inmobiliario español Fundamentos del incremento de precios en España Entorno macroeconómico favorable 1994-2006. Incremento de la

Más detalles

Grupo Banco Sabadell

Grupo Banco Sabadell Grupo Banco Sabadell Boletín de información financiera Cuarto trimestre de 2001 Cuarto trimestre de 2001 Pág. 1 Introducción El 120º ejercicio social del Banco Sabadell se ha caracterizado por el crecimiento

Más detalles

País 1996 1997 1998 1999 2000. 2001 Country

País 1996 1997 1998 1999 2000. 2001 Country CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL Market Capitalization A fin de cada período, Miles de U$S End-of-period figures, US$ Thousand País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Country Fines de Marzo End of March Argentina 44.670.349

Más detalles

Santander obtuvo un beneficio de 2.756 millones,un 22% más que en el mismo período de 2013

Santander obtuvo un beneficio de 2.756 millones,un 22% más que en el mismo período de 2013 Nota de Prensa RESULTADOS I SEMESTRE DE 2014 Santander obtuvo un beneficio de 2.756 millones,un 22% más que en el mismo período de 2013 Comparado con el trimestre anterior, los ingresos comerciales suben

Más detalles

Banco Sabadell Nota de prensa

Banco Sabadell Nota de prensa Banco Sabadell Nota de prensa Resultados tras el primer semestre de 2005 Banco Sabadell obtiene un beneficio neto atribuido de 215,81 millones de euros, un 40,5 % más que en el año anterior La inversión

Más detalles

Qué hacer? Liquidez vs. Fundamentos

Qué hacer? Liquidez vs. Fundamentos Qué hacer? Liquidez vs. Fundamentos Conclusiones año 2005 El mercado bursátil norteamericano sigo estando relativamente caro. Sobreponderariamos en él empresas grandes (large cap) de altos dividendos.

Más detalles