Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació"

Transcripción

1 Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 10/2014, de 23 de maig, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica l Orde 5/2013, de 2 d abril, per la qual s establixen les bases reguladores per a la concessió d ajudes en matèria d internacionalització i es convoquen les ajudes en matèria de promoció: suport internacional dels productes i marques de la Comunitat Valenciana per a l exercici [2014/4767] La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, establix, en l article 23, que el procediment per a la concessió de subvencions s iniciarà sempre d ofici, per mitjà de convocatòria aprovada per l òrgan competent. L Orde 5/2013, de 2 d abril, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6999, de 9 d abril de 2013, establix les bases reguladores per a la concessió d ajudes en matèria d internacionalització. La Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació establix una línia específica d ajudes per a reforçar la promoció de les empreses de la Comunitat Valenciana, així com dels seus productes i servicis en els mercats internacionals. La Direcció General d Internacionalització, a través d esta orde d ajudes, pretén ajudar les empreses de la Comunitat Valenciana a incrementar la seua competitivitat com a empreses internacionalitzades i recolzar-les perquè realitzen amb èxit el seu procés d internacionalització. Els objectius específics d esta orde d ajudes és fomentar les accions de promoció en els mercats internacionals a través de la presència en les principals fires internacionals dels distints sectors acompanyant-les d accions de màrqueting específiques, recolzar la presència permanent en l exterior, impulsar la cooperació entre empreses per a aconseguir sinergies en les seues actuacions en els mercats internacionals, impulsar el procés de participació en licitacions internacionals i recolzar de forma especial aquelles empreses que s inicien a la internacionalització. Amb esta finalitat i per mitjà d esta orde es convoquen, per a l exercici 2014, les ajudes en matèria d internacionalització d acord amb l article 4 de la indicada Orde 5/2013, de 2 d abril, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. Esta convocatòria queda sotmesa, en allò que corresponga a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s aprova el seu reglament, i a la normativa autonòmica establida en els articles 45 i següents del text refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. Per això, i en virtut de les facultats que em conferixen l article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern Valencià, i l article 47 del text refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat ORDENE Article 1. Objecte L objecte d esta orde és modificar l Orde 5/2013, de 2 d abril, per la qual s establixen les bases reguladores per a la concessió d ajudes en matèria d internacionalització i es convoca el règim d ajudes a fi d afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana, durant l exercici 2014, així com contribuir a la realització d accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la seua presència en els principals mercats internacionals d acord amb les consignacions pressupostàries que per a l exercici 2014 establix la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici Article 2 Modificació de l article 1, primer i últim paràgraf, de l article 5.6.a i de l article 11, apartat i, i incorporació a l article 7 de l apartat 6, de Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo ORDEN 10/2014, de 23 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se modifica la Orden 5/2013, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en materia de internacionalización y se convocan las ayudas en materia de promoción: apoyo internacional de los productos y marcas de la Comunitat Valenciana para el ejercicio [2014/4767] La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece, en su artículo 23, que el procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobado por el órgano competente. La Orden 5/2013, de 2 de abril, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6999, de 9 de abril de 2013, establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas en materia de internacionalización. La Consellería de Economía, Industria Turismo y Empleo establece una línea específica de ayudas para reforzar la promoción de las empresas de la Comunitat Valenciana, así como de sus productos y servicios en los mercados internacionales. La Dirección General de Internacionalización a través de la presente orden de ayudas, pretende apoyar a las empresas de la Comunitat Valenciana a incrementar su competitividad como empresas internacionalizadas y a apoyarlas para que estas realicen con éxito su proceso de internacionalización. Los objetivos específicos de la presente orden de ayudas es fomentar las acciones de promoción en los mercados internacionales a través de la presencia en las principales ferias internacionales de los distintos sectores acompañándolas de acciones de marketing específicas, apoyar la presencia permanente en el exterior, impulsar la cooperación entre empresas para lograr sinergias en sus actuaciones en los mercados internacionales, impulsar el proceso de participación en licitaciones internacionales y apoyar de forma especial a aquellas empresas que se inicien a la internacionalización. Con este fin y mediante la presente orden se convocan, para el ejercicio 2014, las ayudas en materia de internacionalización de acuerdo con el artículo 4 de la referida Orden 5/2013, de 2 de abril, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. La presente convocatoria queda sometida, en lo que proceda a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; al Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su reglamento, y la normativa autonómica establecida en los artículos 45 y siguientes del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. Por ello, y en virtud de las facultades que me confiere el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, y el artículo 47 del texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat ORDENO Artículo 1. Objeto El objeto de la presente orden es modificar la Orden 5/2013, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en materia de internacionalización y se convoca el régimen de ayudas con el objeto de favorecer la internacionalización de las empresas y la promoción de los productos de la Comunitat Valenciana, durante el ejercicio 2014, así como contribuir a la realización de acciones promocionales que permitan incrementar y consolidar la presencia de los mismos en los principales mercados internacionales, de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que para el ejercicio 2014 establece la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio Artículo 2 Modificación del artículo 1, primer y último párrafo, del artículo 5.6.a y del artículo 11, apartado i, e incorporación al artículo 7 del apar-

2 l Orde 5/2013, de 2 d abril, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s establixen les bases reguladores per a la concessió d ajudes en matèria d internacionalització, que passaran a tindre la redacció següent: Article 1, primer paràgraf: «L objecte d esta orde és establir les bases per les quals han de regir-se les convocatòries d ajudes a fi d afavorir la internacionalització de les empreses i la promoció dels productes de la Comunitat Valenciana, així com contribuir a la realització d accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la seua presència en els principals mercats internacionals». Article 1, paràgraf final: «Les ajudes que es puguen concedir no cal que siguen notificades a la Comissió Europea, per no reunir tots els requisits de l apartat 1 de l article 107 de TFUE, atés que les ajudes s acullen al règim de minimis i pel seu import no suposen un falsejament de la competència que afecte els intercanvis comercials entre els estats membres, i per tant, estan sotmeses al Reglament (UE) número 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOCE L352/1, de 24 de desembre). En conseqüència, l import de les ajudes de minimis que reba el sol licitant no podrà superar la quantia de ,00 euros durant el període de tres exercicis fiscals.» Article 5.6. «Autorització expressa a la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació perquè comprove les dades d identitat del sol licitant o, en cas de tractar-se d una persona jurídica, del seu representant, de conformitat amb el Decret 165/2010, de 8 d octubre, del Consell, pel qual s establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l òrgan instructor estarà facultat per a aclarir-la. Si el sol licitant no hi presta el seu consentiment, haurà d aportar fotocòpia del document nacional d identitat. Quan es tracte d una persona jurídica s haurà d aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d esta, consistent en fotocòpia de l escriptura de constitució/estatuts actualitzada, poders de representació, si és el cas, i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com fotocòpia compulsada de la targeta d identificació fiscal. En el cas que la documentació ja estiguera en poder de la Direcció General d Internacionalització, podrà aportar-se declaració de vigència, segons model que es podrà descarregar de la pàgina web corresponent, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen i no hagen experimentat cap variació.» Article 11, apartat i: «De conformitat amb el que establix l article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, quan l import del gasto subvencionable supere les quanties establides en la Llei 30/2007, de 30 d octubre, de Contractes del Sector Públic, per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l obra, prestació del servici o entrega del bé, llevat que per les seues especials característiques no hi haja al mercat suficient nombre d entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que el gasto s haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció. L elecció entre les ofertes presentades, que hauran d aportar-se en la justificació o, si és el cas, en la sol licitud de subvenció, es farà d acord amb criteris d eficiència i economia, i s haurà de justificar expressament en una memòria l elecció, quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.» Article7.6: «Es podran subscriure convenis de col laboració amb entitats col laboradores en els termes establits en els articles 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la tado 6, de la Orden 5/2013, de 2 de abril, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en materia de internacionalización, que pasarán a tener la siguiente redacción: Artículo 1, primer párrafo: «El objeto de la presente orden es establecer las bases por las que han de regirse las convocatorias de ayudas con el objeto de favorecer la internacionalización de las empresas y la promoción de los productos de la Comunitat Valenciana, así como contribuir a la realización de acciones promocionales que permitan incrementar y consolidar la presencia de los mismos en los principales mercados internacionales». Artículo 1, párrafo final: «Las ayudas que se puedan conceder no precisan de su notificación a la Comisión Europea, por no reunir todos los requisitos del apartado 1 del artículo 107 de TFUE, dado que las ayudas se acogen al régimen de minimis y por su importe no suponen un falseamiento de la competencia que afecte a los intercambios comerciales entre los estados miembros, y por lo tanto, están sometidas al Reglamento (UE) número 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013 (DOCE L352/1, de 24 de diciembre). En consecuencia, el importe de las ayudas de minimis que reciba el solicitante no podrán superar la cuantía de ,00 euros durante el período de tres ejercicios fiscales.» Artículo 5.6, «Autorización expresa a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo para que esta compruebe los datos de identidad del solicitante o, en caso de tratarse de una persona jurídica, de su representante, de conformidad con el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público. No obstante, si de la comprobación efectuada resultase alguna discordancia con los datos facilitados por el propio interesado, el órgano instructor estará facultado para aclararla. Si el solicitante no presta su consentimiento, deberá aportar fotocopia del documento nacional de identidad. Cuando se trate de una persona jurídica se deberá aportar además, documentación acreditativa e identificativa de la misma, consistente en fotocopia de la escritura de constitución/estatutos actualizada, poderes de representación, en su caso, y acreditación de la inscripción en el Registro Mercantil o registro correspondiente, así como fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal. En el caso de que la documentación ya obrase en poder de la Dirección General de Internacionalización, podrá aportarse declaración de vigencia, según modelo que podrá descargase de la página web correspondiente, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan y no hayan sufrido variación alguna.» Artículo 11, apartado i: «De conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, preste o suministre, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.» Artículo 7.6: «Se podrán suscribir convenios de colaboración con entidades colaboradoras en los términos establecidos en los artículos 12 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-

3 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a la gestió de les ajudes en matèria d internacionalització i promoció comercial.» mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para la gestión de las ayudas en materia de internacionalización y promoción comercial.» TÍTOL I Disposicions generals Article 3. Finançament de les ajudes 1. Les ajudes establides en esta orde es financen a càrrec de la secció 11, programa pressupostari , Comerç Exterior, capítol IV, línia T8013, per un import global màxim de Les minoracions sobre les subvencions concedides inicialment podran destinar-se a pagament de recursos. 3. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles següents. Article 4. Entitat col laboradora Es podran subscriure convenis de col laboració amb entitats col laboradores en els termes establits en els articles 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a la gestió de les ajudes en matèria d internacionalització i promoció comercial.» L IVACE, com a entitat col laborada, en virtut del conveni de col laboració subscrit l 1 d abril de 2014 entre la Generalitat, a través de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per a la gestió d ajudes de la Direcció General d Internacionalització, haurà de complir les obligacions que s establixen en els articles 12 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Article 5. Beneficiaris de les ajudes 1. De conformitat amb el que establix l article 2 de l Orde 5/2013, de 2 d abril, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s establixen les bases reguladores per a la concessió d ajudes en matèria d internacionalització, podran ser beneficiaris de les ajudes els consorcis, els grups de promoció i les xicotetes i mitjanes empreses, pimes, amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana que s especifiquen en cada apartat d esta orde. 2. Als efectes de les ajudes regulades en esta orde s entendrà per pimes aquelles empreses que reunisquen els requisits següents: a) Que donen faena a menys de 250 persones. b) Que tinguen un volum de negocis anual que no excedisca de 50 milions d euros o un balanç general anual que no excedisca de 43 milions d euros. En la categoria de les pimes, es definix una xicoteta empresa com una empres a) Que done faena a menys de 50 persones. b) Que tinga un volum de negocis anual que no excedisca de 10 milions d euros o un balanç general anual que no excedisca de 10 milions d euros. 3. El còmput dels efectius i límits assenyalats s efectuarà tal com disposa l annex I del Reglament (CE) número 800/2008, de la Comissió, de 6 d agost de 2008, Reglament general d exempció per categories (DOUE L 214/3, ), sobre «Definició de PIME». 4. Queden excloses les comunitats de béns i les societats civils sense personalitat jurídica, així com les associacions, fundacions, administracions públiques i, en general, les entitats sense ànim de lucre. Article 6. Accions susceptibles de suport i gastos subvencionables 1. Les ajudes establides podran anar destinades a les actuacions que tinguen per objecte la internacionalització de les empreses o la promoció i comercialització dels productes de la Comunitat Valenciana, afavorint la realització d accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la presència dels productes de la Comunitat Valenciana en els principals mercats internacionals. TÍTULO I Disposiciones generales Artículo 3. Financiación de las ayudas 1. Las ayudas establecidas en la presente orden se financian con cargo a la sección 11, programa presupuestario , Comercio Exterior, capítulo IV, línea T8013, por un importe global máximo de Las minoraciones sobre las subvenciones concedidas inicialmente podrán destinarse a pago de recursos. 3. El régimen de ayudas será de aplicación tal como se determina en los siguientes artículos. Artículo 4. Entidad colaboradora Se podrán suscribir convenios de colaboración con entidades colaboradoras en los términos establecidos en los artículos 12 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para la gestión de las ayudas en materia de internacionalización y promoción comercial.» El IVACE, como entidad colaborada, en virtud del convenio de colaboración suscrito el 1 de abril de 2014 entre la Generalitat, a través de la Consellería de Economía, Industria. Turismo y Empleo y el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), para la gestión de ayudas de la Dirección General de Internacionalización, deberá cumplir las obligaciones que se establecen en los artículos 12 y siguientes de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artículo 5. Beneficiarios de las ayudas 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Orden 5/2013, de 2 de abril, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en materia de internacionalización, podrán ser beneficiarios de las ayudas los consorcios, grupos de promoción y las pequeñas y medianas empresas, pymes, con personalidad jurídica propia y domicilio social en la Comunitat Valenciana que se especifiquen en cada apartado de esta orden. 2. A los efectos de las ayudas reguladas en esta orden se entenderá por pymes aquellas empresas que reúnan los requisitos siguientes: a) Que empleen a menos de 250 personas. b) Que su volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o que su balance general anual no exceda de 43 millones de euros. En la categoría de las pymes, se define una pequeña empresa como una empres a) Que empleen a menos de 50 personas. b) Que su volumen de negocios anual no exceda de 10 millones de euros o que su balance general anual no exceda de 10 millones de euros. 3. El cómputo de los efectivos y límites señalados se efectuará tal y como dispone el anexo I del Reglamento (CE) número 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, Reglamento general de exención por categorías (DOUE L 214/3, ), sobre «Definición de PYME» 4. Quedan excluidas las comunidades de bienes y las sociedades civiles sin personalidad jurídica, así como las asociaciones, fundaciones, administraciones públicas y en general, las entidades sin ánimo de lucro. Artículo 6. Acciones apoyables y gastos subvencionables 1. Las ayudas establecidas podrán ir destinadas a las actuaciones que tengan por objeto la internacionalización de las empresas o la promoción y comercialización de los productos de la Comunitat Valenciana, favoreciendo la realización de acciones promocionales que permitan incrementar y consolidar la presencia de los productos de la Comunitat Valenciana en los principales mercados internacionales.

4 2. Només serà subvencionable l IVA satisfet per l adquisició de béns i servicis quan la beneficiària presente un certificat actualitzat, expedit per l Agència Estatal d Administració Tributària, d exempció o no-subjecció a l IVA, o acredite documentalment que l import de l impost forma part del cost de l actuació subvencionable, i no és susceptible de recuperació o compensació. 3. No s admetrà la subcontractació, el subarrendament, ni qualsevol negoci jurídic que supose la gestió o execució de tot o part de l activitat objecte de la subvenció o concepte subvencionable per l orde, per un proveïdor extern de servicis, siga quina siga la seua forma jurídica. Queden excloses del que establix l apartat anterior, els negocis jurídics que es duguen a terme entre les entitats agrupadores a què es referix el capítol II, en les seccions primera, segona, octava i novena d esta orde, amb independència de la forma jurídica que adopten i els membres. Queda exclosa de la dita prohibició la gestió o l execució de tot o part de l activitat objecte de la subvenció a la qual es referix esta orde en el capítol II, secció sèptima, per empreses que tinguen la condició de filials de l empresa beneficiària, sempre que la seua participació en esta siga com a mínim d un 50 % i que s obtinga prèviament l autorització de la Direcció General d Internacionalització, a sol licitud de l empresa beneficiària, que haurà d acreditar a través de declaració responsable que la contractació es fa d acord amb les condicions normals de mercat, d acord amb el que disposa l article 29, 7, d, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 4. Podran concedir-se subvencions per a finançar els gastos relatius a un nombre màxim d una sol licitud. 5. Les ajudes previstes en esta orde podran arribar fins al 50 % del cost (IVA exclòs) de les accions previstes per a l any 2014, corresponent als gastos que s especifiquen com a subvencionables en esta orde, sempre que el pressupost mínim i màxim elegible de la sol licitud de cada empresa siga de 2.000,00 i ,00 respectivament i la seua deguda justificació siga de 2.000, Únicament es podrà sol licitar ajuda per a aquells gastos elegibles susceptibles de suport especificats en els títols II i III d esta orde i per als quals no se sol licite cap ajuda a través de la línia d instruments financers que convoca l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la concessió de préstecs bonificats vinculats a la posada en marxa del Pla de Promoció Internacional de l Empresa per a l exercici Article 7. Presentació de sol licituds i termini. Documentació 1. La sol licitud de subvenció i la documentació annexa corresponent, segons l ajuda sol licitada, es presentarà en la forma descrita en l article 5 de les bases reguladores. Els impresos normalitzats de sol licitud i els models de declaració responsable estaran disponibles i s hauran d omplir utilitzant l aplicació dissenyada per a estes ajudes en la pàgina web de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, directori d internacionalització, pàgina web IVACE. 2. A més de la documentació especificada en les bases reguladores, article 5.6, apartats a, b, c, d, e, f, g, el sol licitant haurà d aportar: Declaració responsable sobre el compliment dels requisits relatius a la condició de pime. Declaració responsable de l empresa que acredite que el sol licitant complix els requisits de l article 27 de la present orde en el cas d empreses que s inicien en la internacionalització. Declaració responsable de l empresa de no haver sol licitat cap ajuda a través de la línia d instruments financers que convoca l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la concessió de préstecs bonificats vinculats a la posada en marxa del Pla de Promoció Internacional de l Empresa per a l exercici S exonerarà de l obligació a què es referix article 5.6. apartat d, de les bases reguladores aquells beneficiaris d ajudes la sol licitud dels quals en conjunt no supere la quantia de 1.803,04 euros per concepte i any, d acord amb el que establix l apartat 5 de l article 3 de l Orde de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d Economia i Hisenda, sobre la forma que acreditaran els beneficiaris l exigència prevista en l arti- 2. Sólo será subvencionable el IVA satisfecho por la adquisición de bienes y servicios cuando el beneficiario presente certificación actualizada, expedido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de exención o no sujeción al IVA, o acredite documentalmente que el importe del impuesto forma parte del coste de la actuación subvencionable, no siendo susceptible de recuperación o compensación. 3. No se admitirá la subcontratación, el subarriendo, ni cualquier negocio jurídico que suponga la gestión o ejecución de todo o parte de la actividad objeto de la subvención o concepto subvencionable por la orden, por un proveedor externo de servicios, cualquiera que sea su forma jurídica. Quedan excluidas de lo establecido en el apartado anterior, los negocios jurídicos que se lleven a cabo entre las entidades agrupadoras a las que se refiere el capítulo II, en las secciones primera, segunda, octava y novena de la presente orden, con independencia de la forma jurídica que adopten y los miembros de estas. Queda excluida de dicha prohibición la gestión o ejecución de todo o parte de la actividad objeto de la subvención a la que se refiere la presente orden en el capítulo II, sección séptima, por empresas que tengan la condición de filiales de la empresa beneficiaria, siempre que su participación en la misma sea de al menos un 50 % y que se obtenga previamente la autorización de la Dirección General de Internacionalización, a solicitud de la empresa beneficiaria, quien deberá acreditar a través de declaración responsable que la contratación se realiza de acuerdo con las condiciones normales de mercado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29, 7, d, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 4. Podrán concederse subvenciones para financiar los gastos relativos a un número máximo de una solicitud. 5. Las ayudas previstas en la presente orden podrán alcanzar hasta el 50 % del coste (IVA excluido) de las acciones previstas para el año 2014, correspondiente a los gastos que se especifican como subvencionables en esta orden, siempre que el presupuesto mínimo y máximo elegible de la solicitud de cada empresa sea de 2.000,00 y ,00 respectivamente y su debida justificación sea de 2.000, Únicamente se podrá solicitar ayuda para aquellos gastos elegibles apoyables especificados en los títulos II y III de la presente orden y para los que no se solicite ayuda alguna a través de la línea de instrumentos financieros que convoca el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para la concesión de préstamos bonificados vinculadas a la puesta en marcha del Plan de Promoción Internacional de la empresa para el ejercicio Artículo 7. Presentación de solicitudes y plazo. Documentación 1. La solicitud de subvención y la documentación anexa correspondiente, según la ayuda solicitada, se presentará en la forma descrita en el artículo 5 de las bases reguladoras. Los impresos normalizados de solicitud y los modelos de declaración responsable estarán disponibles y se cumplimentarán utilizando la aplicación diseñada para estas ayudas en la página web de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, directorio internacionalización, página web IVACE. 2. Además de la documentación relacionada en las bases reguladoras, articulo 5.6, apartados a, b, c, d, e, f, g, el solicitante deberá aportar: Declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos relativos a la condición de pyme. Declaración responsable de la empresa que acredite que el solicitante cumple con los requisitos del artículo 27 de la presente orden en el caso de empresas que se inician en la internacionalización. Declaración responsable de la empresa de no haber solicitado ayuda alguna a través de la línea de instrumentos Financieros que convoca el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para la concesión de préstamos bonificados vinculados a la puesta en marcha del Plan de Promoción Internacional de la Empresa para el ejercicio Se exonerará de la obligación a que se refiere articulo 5.6, apartado d, de las bases reguladoras a aquellos beneficiarios de ayudas que su solicitud en conjunto no supere la cuantía de 1.803,04 euros por concepto y año, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 3 de la Orden de 30 de mayo de 1996, de la Consellería de Economía y Hacienda, sobre la forma de acreditar por los beneficiarios la exigencia

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547

Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència. DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40547 Conselleria d Empresa, Universitat i Ciència ORDE de 4 de desembre de 2006, del conseller d Empresa, Universitat i Ciència, per la qual es convoquen ajudes per a l organització

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 6/2015, de 24 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del programa

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 52/2015, de 15 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establixen els procediments per a l autorització als centres sostinguts

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2015, de la consellera d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d ajudes de menjador escolar en els centres

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria

Bases de la convocatòria. Bases de la convocatoria Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d accés al subgrup A1, sector

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca con curs de mèrits per a la selecció i nomenament de

Más detalles

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188]

LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2011. [2010/14188] Presidència de la Generalitat LLEI 17/2010, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici 2011. [2010/14188] Presidencia de la Generalitat LEY 17/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos

Más detalles

LEY 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

LEY 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones. Presidència de la Generalitat LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. [2015/1091] Sia notori i manifest a tots els ciutadans

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.479 11 04 2003 10681 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Presidència de la Generalitat LLEI 11/2003, de 10 d abril, de la Generalitat, sobre

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat.

LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. Presidència de la Generalitat LLEI 7/2014, de 22 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'organització de la Generalitat. [2014/11805] Sia notori i manifest a tots els

Más detalles

DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621]

DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621] Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació DECRET 42/2011, de 15 d abril, del Consell, pel qual s aprova el Reglament d Apostes de la Comunitat Valenciana. [2011/4621] Conselleria de Economía, Hacienda

Más detalles

4236 25 04 2002 DOGV - Núm. 4.236. L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Comissió de Govern de data 5 d abril de 2002, aprovà el següent:

4236 25 04 2002 DOGV - Núm. 4.236. L Ajuntament de Catarroja, per acord de la Comissió de Govern de data 5 d abril de 2002, aprovà el següent: 4236 25 04 2002 DOGV - Núm. 4.236 5. Altres administracions Ajuntament de Catarroja Bases de la convocatòria per a la selecció com a funcionari/ària de carrera d una plaça d informàtic municipal vacant

Más detalles

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL

así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. [2015/669] PREÁMBULO PREÀMBUL Conselleria d Hisenda i Administració Pública ORDE 1/2015, de 27 de gener, de la Conselleria d Hisenda i Administració Pública, per la qual s establixen els coeficients aplicables en 2015 al valor cadastral

Más detalles

DECRET 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen els decrets reguladors de l allotjament

DECRET 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen els decrets reguladors de l allotjament Conselleria de Turisme DECRET 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen els decrets reguladors de l allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. [2010/13296] Conselleria de Turismo

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aprova el protocol de vigilància i control

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2014, de la consellera d'infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 70 Lunes 23 de marzo de 2015 Sec. III. Pág. 25263 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 3081 Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 14300 I. Comunidad Autónoma 1. Disposiciones Generales Consejería de Educación, Universidades y Empleo 4796 Orden de 7 de abril de 2014 de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, de

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 17497 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 6634 Orden de 22 de abril de 2013 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, de bases reguladoras

Más detalles

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888]

LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidència de la Generalitat LLEI 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. [2014/11888] Presidencia de la Generalitat LEY 10/2014, de 29 de diciembre, de la

Más detalles

ANTECEDENTES. Página 1 de 71

ANTECEDENTES. Página 1 de 71 BASES REGULADORAS POR LAS QUE SE CONVOCA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DEL TERCER PROGRAMA DE MENTORING EN COMERCIO ELECTRÓNICO C-010/14-ED ANTECEDENTES I La Entidad Pública Empresarial Red.es

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

Consejería de Economía y Hacienda 784 ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se modifica

Consejería de Economía y Hacienda 784 ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se modifica Pág. 88 LUNES 9 DE MARZO DE 2009 Consejería de Economía y Hacienda 784 ORDEN de 29 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Orden 1784/2008, de 29 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras

Más detalles