CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008)"

Transcripción

1 UPV/EHUko IRAKASLE ETA IKERTZAILEEI ESKUKO EKIPO INFORMATIKOAK EMATEKO BALDINTZAK (2008ko iraila) CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008) Akademi Antolakuntza eta Koordinazioko Errektoreordetzak eginiko eskuko ekipoen entregak irakasle eta ikertzaileen ohiko lanpostuak berritzeko planaren barruan sartzen dira. Plan hori UPV/EHUko Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Gerenteordetzak sustatu du. Euskal Herriko Unibertsitatearen helburu orokorra da irakaskuntza-, ikerkuntza- eta kudeaketa-jarduerak egiteko beharrezkoak diren ohiko tresna informatikoak ematea irakasle eta ikertzaileei. Horretarako, UPV/EHUko IKTen Gerenteordetzak, berrikuntza-estrategia jarraituz, eskuko ordenagailuak ematea erabaki du 4 ordu edo gehiagoko arduraldia duten irakasle eta ikertzaileei eta ordenagailu korporatiboaren baldintzak betetzen dituen ordenagailurik (Pentium-IV, Windows-XP sistema eragilearentzako adinako konfigurazioarekin) ez duten irakasle eta ikertzaileei. Berrikuntza-plan horren ondorioz, eskuko ordenagailu bat eska daiteke ohiko laneko informatikako ekipoak ordezkatzeko; eskuko ekipoa jasotzeko aurrerago adierazitako baldintzak bete behar dira, ekipoa jaso aurretik onartu behar direnak. Ordenagailuak pertsonalak eta besterenezinak dira, eta Informazio eta Komunikazio Teknologien Gerenteordetzan inbentariatuko dira. Ekipamenduaren lagapena ekipamenduak erabilgarri iraun dezakeen denborarako izango da eta ez da egongo berri bat eskuratzeko eskubiderik. Ekipoa behar bezala erabili ezean, gerenteordetzak ekipoa kendu ahal izango du. Las concesiones de equipos portátiles se inscriben en el marco del Plan de Renovación de puestos de trabajo habituales del Personal Docente e Investigador impulsado por la Vicegerencia de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la UPV/EHU. Es objetivo general de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea dotar de las habituales herramientas informáticas necesarias al personal docente e investigador para la realización de actividades de docencia, investigación y gestión. A tal efecto, la Vicegerencia de las TIC de la UPV/EHU ha adoptado continuar con su estrategia de renovación de ordenadores portátiles entre aquellos P.D.I que mantienen una dedicación igual o superior a 4 horas y que no disponen de ordenadores en condiciones de ordenador corporativo (Pentium-IV con configuración suficiente para sistema operativo Windows-XP). Como resultado de dicho Plan de Renovación, puede solicitar un ordenador portátil como renovación de su equipo habitual de trabajo, sujeto a las condiciones indicadas más adelante y que deberá aceptar de forma previa a la entrega del equipo portátil. El carácter de la adjudicación es el de cesión personal e intransferible al personal docente e investigador y quedarán inventariados en la Vicegerencia de las TIC. La cesión del equipo será por la vida útil del mismo no conllevando derecho a reposición. El equipo podrá ser retirado por la Vicegerencia de las TIC en caso 1

2 Ordenagailua jasotzen duten irakasle edo ikertzaileak UPV/EHU uzten badu, ordenagailua IKTen Gerenteordetzari itzuli behar dio. de uso inadecuado. Si el P.D.I. objeto de la concesión causa baja en la UPV/EHU esta obligado a devolver el ordenador concedido a la Vicegerencia de las TIC. Deialdi hau ondorengo ARAUEK eraenduko dute: 1.- Ekipoak ematearen helburua UPV/EHUk homologatutako eskuko ekipo informatikoak ematearen helburua da ekipo informatikoak hornitu, edo hala badagokio, oraingoak ordeztu eta modernizatzea, irakasleak eta ikertzaileak informazioaren teknologietara egokitzeko prozesua erraztu eta sustatzeko potentzialtasun handia duen lan-tresna baten bitartez eta irakaskuntzaren berrikuntza erraztea. La presente concesión se regirá por las siguientes NORMAS : 1.-Finalidad de la concesión Esta concesión de equipos informáticos portátiles homologados por la UPV/EHU pretende dotar, sustituir y modernizar, en su caso, los actuales equipos informáticos mediante una herramienta de trabajo de gran potencialidad para facilitar e incentivar la adaptación del personal docente e investigador a las nuevas tecnologías de la información y facilitar la innovación docente. 2.- Emango den ekipamendua UPV/EHUk homologatutako eskuko ekipo informatikoak emango dira. 2.-Equipamiento objeto de concesión Se conceden equipos informáticos portátiles homologados por la UPV/EHU. Ondoko oinarrizko ezaugarri hauen ezaugarri berdintsuak dituzten eskuko ordenagailuak emango dira: Intel Core 2 Duo prozesadorea, 2,2Ghz-koa, 15,4 ko WSXGA LCD pantaila, 2.0GBko RAM memoria, GBko diskoa, DVD birgrabagailua, ethernet txartela, Wi-Fi txartela, haririk gabeko txartel motako sagua eta ordenagailua eramateko maleta. Ordenagailuak Windows XP (UPV/EHU) edo EHUX (linux korporatiboa) izango du aurretik instalatuta eta hiru urteko in situ bermea IKTen Gerenteordetzak ez du bere gain hartuko irakasleek eta ikertzaileek erabiltzen duten software espezifikoaren lizentzien kostua. Se trata de ordenadores portátiles con unas características básicas análogas a las siguientes: Procesador Intel Core 2 Duo 2,2Ghz, Pantalla LCD de 15,4" WSXGA, Memoria RAM de 2.0GB, disco de GB, regrabadora de DVD, tarjeta ethernet, tarjeta Wi-Fi, ratón inalámbrico de tarjeta y maleta de transporte. El equipo contará con Windows XP preinstalado (UPV/EHU) o EHUX (linux corporativo), y con una garantía in situ de tres años La vicegerencia de las TIC no asumirá el coste que supongan las posibles licencias específicas del software que utilice el personal 2

3 Ekipo informatikoak aurrerago azaltzen diren baldintzen arabera emango dira. 3.- Ekipoak ematea onartzea Esleitutako ekipamendu informatikoen jabetza UPV/EHUrena izango da beti, eta IKTen Gerenteordetza izango da informatikako ekipoak beste erabiltzaile batzuei birbanatzeko Eskuko ekipo berria entregatzeak entrega egiten zaion irakasleari esleitutako ohiko ekipoa (eskukoa edo mahai gainekoa) kentzea ekarriko du. Normalean ohiko ekipotzat hartzen da irakasle edo ikertzailearen informazioa duen ekipoa eta irakasle edo ikertzaileak unibertsitateko zerbitzuak eta aplikagarriak erabiltzeko darabilena. docente e investigador. Dichos equipos informatícos se entregarán según las condiciones que figuran más adelante. 3.- Aceptación de la concesión La propiedad de los equipamientos informáticos adjudicados corresponderá, en todo momento, a la UPV/EHU, siendo la Vicegerencia de las TIC la única competente para redistribuir los equipos informáticos a otros usuarios La entrega del nuevo equipo portátil supondrá, en su caso, la retirada de los equipos habituales (portátil o de sobremesa) asignados al profesor objeto de la entrega. Normalmente se entiende por equipo habitual aquel en que el PDI dispone su información documental y con el que accede a la utilización de los servicios y aplicativos de la Universidad como el correo electrónico Kendu den ekipoak Pentium-IV prozesadorea edo baliokidea eta behar adina memoria badu, ekipo hori hasiera baten ekipoaren titulartasuna zuen ikastegi edo sailaren esku jarriko da, sail edo ikastegiaren barruan berriro esleitu dezan, IKTen Gerenteordetzak onartu ondoren. Kendu den ekipoak prozesadore txikiagoa badu, birziklatu egingo da, UPV/EHUn indarrean dagoen informatikako ekipoak kentzeko prozedurari jarraituz Si el equipo retirado cuenta con un procesador Pentium-IV o equivalente y con memoria suficiente, dicho equipo será puesto a disposición del Centro o Departamento titular del equipo en primera instancia, para su reasignación en el propio Departamento o Centro previa aceptación de la Vicegerencia de las TIC. Si el equipo retirado es un equipo con un procesador inferior, se procederá a su reciclaje de acuerdo al procedimiento de retirada de equipos informáticos vigente en la UPV/EHU Deialdiaren helburu diren eskuko ekipoen hornidura eta mantentze-lan teknikoak IISIGen ardura izango dira Los equipos portátiles objeto de la convocatoria serán suministrados y soportados técnicamente por los CIDIR Ekipoak erabiltzailearen kontuarekin Los equipos se suministrarán con cuenta 3

4 hornituko dira, administratzaile-pribilegiorik gabe. Hala ere, erabiltzaileak zenbait konfigurazio eta instalazio egin ahalko ditu. Erabiltzaileak egin ezin dituen jarduerak IISIGeko teknikariek egin beharko dituzte. de usuario sin privilegios de administrador, permitiéndose para el usuario el mantenimiento de ciertas configuraciones e instalaciones. Aquellas acciones que no le sean permitidas al usuario, deberán ser realizadas por técnicos del CIDIR Erabiltzaileak uneoro baimendu behar du ekipoan urrutiko laguntza eta softwarearen inbentarioa, IISIGek ekipoan helburu honekin instalatutako programa espezifikoaren bidez Ekipoa UPV/EHUren uneko direktorioan sartuta dago eta bertatik aplikatzen dira erabilera-politikak erabiltzaileen profilaren arabera. Modalitate honen bidez ordenagailuekin egon daitezkeen arazoak konpontzeko eta instalazioak eta konfigurazioak egiteko zerbitzua hobetu da IKTen Gerenteordetzak modalitate hau hartu du korporazio-irtenbide gisa. Modalitate hau da ekipoak ondo funtzionatzeko IISIGen aldetik ARDURA osoa bermatzen duen bakarra eta erabiltzailearentzako irtenbide EROSOAGOA da, norberaren edo hirugarren batzuen ezagutzen mende ez dagoelako El usuario debe permitir en todo momento la asistencia remota del equipo y el inventario hardware y software del equipo mediante el software específicamente dispuesto al efecto en el equipo por el CIDIR El equipo esta integrado en el Directorio Activo de la UPV/EHU desde donde se aplican las politicas de uso en base a perfiles de usuarios. Esta modalidad supone una mejora para el servicio de atención ante incidencias y solicitudes de instalación y configuración Esta es la modalidad adoptada por la Vicegerencia de las TIC como solución corporativa, ya que garantiza la RESPONSABILIDAD completa por parte del CIDIR del buen funcionamiento del equipo y es una solución más COMODA para el usuario al no depender de los conocimientos propios o de terceros IISIGek bere gain hartzen du ekipoak ondo funtzionatzeko azken ardura Ordenagailua emateak berarekin dakar IISIGek ekipoak eman zaizkien irakasle eta ikertzaileen ekipo partikularrei (unibertsitateko ondarearen inbentarioan jasota ez dauden ordenagailuak) sare kable bidezko konexioz (wifi ez dena) sarean konektatzeko edo korporazioko softwarea jartzeko emandako baimen guztiak ezereztatzea Ekipoa eman zaion pertsonak bere saila El CIDIR asume la responsabilidad final del buen funcionamiento del equipo Esta concesión conlleva que el CIDIR cancelará todas las autorizaciones que hayan sido concedidas a equipos particulares de los PDI objeto de la concesión (ordenadores no recogidos en el patrimonio inventariado de la Universidad) para su conexión a la red mediante la conexión por cable de red (no wifi) o para disposición de software corporativo En el caso de cese en el Departamento de la 4

5 uzten badu, IKTen Gerenteordetzari jakinarazi beharko dio, sailari entzun ondoren gerenteordetzak ekipo informatikoaren etorkizuna erabaki dezan Ordenagailua jasotzen duten irakasle edo ikertzaileak UPV/EHU uzten badu, emandako ordenagailua IKTen Gerenteordetzari itzuli behar dio. 4.- Hornitutako softwarea eta nahitaez bete beharrekoa Ekipoak instalatuta eduki beharko du urruneko laguntza ematea eta ekipoaren hardware eta softwarearen inbentarioa egitea ahalbidetzen duen softwarea eta IISIGek software horretarako sarbidea izan beharko du. Horretarako, ekipoak Windows sistema eragilea daukanean, LDMS/Landesk softwarea izango du eta EHUX sistema eragilea daukanean, berriz, SSH zerbitzua eta X11VNC paketea. Birusen kontrako software korporatiboa eduki beharko du instalatuta eta aktibatuta, eta ez beste edozein. Helburu horietarako, ekipoak Windows XP sistema eragilea daukanean, ekipoa Trendicroren Officescan softwareaz hornituko da Ekipoak sistema eragilearekin hornitutako Firewall sistema izan beharko du aktibatuta beti, eta ez beste edozein Ekipoak segurtasunerako urruneko eguneratzeen sistema aktibatuta izan beharko du beti, sistema eragilea Windows bada Software hau edo haren konfigurazioa aldatu, baliogabetu edo ordeztuz gero, IISIGek laguntza zerbitzurik ez emateko erabakia hartuko du, hala badagokio. persona objeto de la concesión, ésta debe informar a la Vicegerencia de las TIC, quien decidirá el destino del equipo informático concedido, oído el Departamento Si el P.D.I. objeto de la concesión causa baja en la UPV/EHU esta obligado a devolver a la Vicegerencia de las TIC el ordenador concedido. 4.- Software suministrado y de obligado cumplimiento El equipo deberá tener instalado y accesible para el CIDIR el software que le permite realizar un servicio de teleasistencia o asistencia remota y el inventario hardware y software del equipo. A este efecto el equipo se suministra en el caso del sistema operativo Windows con software LDMS/Landesk y con el servicio SSH y el paquete X11VNC en el caso de sistema operativo EHUX. Deberá tener instalado y activado el software de antivirus corporativo y no otro. A estos efectos el equipo se suministra en el caso del sistema operativo Windows XP con el software Officescan de Trendmicro El equipo deberá tener siempre activado el sistema de Firewall suministrado con el sistema operativo y no otro El equipo deberá tener activado siempre el sistema de actualizaciones remotas de seguridad, en el caso de sistema operativo Windows La alteración, anulación o sustitución de este software o de su configuración, dará lugar en su caso a la negación del servicio de asistencia o soporte por parte del CIDIR Gomendatutako softwarea: Software recomendado: IISIGek erabiltzaileei ondorengo softwarea erabiltzea gomendatzen die. Hala ere, erabiltzaileek baliokidea den beste software bat erabil dezakete, baina kasu horretan IISIGek ez die beste hori erabiltzearen ondoriozko arazoei erantzungo ezta konpontzen lagunduko ere. El CIDIR recomienda el siguiente software para su empleo por el usuario. No obstante, el usuario puede decidir utilizar otro software equivalente distinto, pero en este caso el CIDIR no atenderá ni soportará las incidencias producidas por el uso del mismo, ni sus posibles efectos laterales. 5

6 Gerta daitezkeen albo-ondorioez ere ez da arduratuko. Gomendatutako softwarea: - MS-Windows-XP Professional Edition edo EHUX (linux korporatiboa) sistema-eragileak - MS-Office (windows) edo OpenOffice (ehux) - MS-Outlook 2003 (windows) edo Evolution (ehux) postako bezeroa - Adobe Acrobat - VPN/Cisco urruneko sarbide zerbitzuko bezeroa - Eduroam, WIFIn sartzeko - SSH/SFTP terminalerako sarbiderako eta fitxategiak modu seguruan transferitzeko Bestelako softwarea: IISIG arduratuko da ondorengo softwarearen instalazio teknikoaz. IKTen Gerenteordetzak hurrengo softwarea doan emango du: - Mathematica - SPSS, mailegu-lizentziak izan ezik. - SPAD - LabView - File Maker Eta hurrengo softwarea merkeago emango du: - Microsoft softwarea oro har - Xwin32 terminal - Adobe Acrobat Professional - SPSS, mailegu-lizentziak. Relación software recomendado: - Sistemas operativos MS-Windows-XP Professional Edition o EHUX (linux corporativo) - MS-Office(windows) u OpenOffice(ehux) - Cliente de correo MS-Outlook 2003(windows) o Evolution (ehux) - Adobe Acrobat - Cliente VPN/Cisco para acceso remoto desde internet - Eduroam para acceso WIFI - SSH/SFTP para acceso terminal y transferencia ficheros en modo seguro Otro software corporativo: El CIDIR asume la responsabilidad técnica de la instalación del siguiente software. La Vicegerencia de las TIC proporciona de forma gratuita el siguiente software: - Mathematica - SPSS, excepto licencias de desplazamiento. - SPAD - LabView - File Maker y el siguiente software a precio reducido: - Software Microsoft en general - Xwin32 terminal - Adobe Acrobat Professional - SPSS, licencias de desplazamiento IISIGek erabiltzaileak daukan beste edozein software instalatuko du, baldin eta horrek beharrezko lizentzia badu eta softwarearen funtzionaltasuna gomendatutako softwarearen baliokidea ez bada El CIDIR procederá a la instalación de cualquier otro software facilitado por el usuario, siempre que el mismo ostente la correspondiente licencia y no suponga la instalación de un software de funcionalidad equivalente al software recomendado. 5.- Zure eskuko ordenagailu berriak berez daukan hardwarea eta softwarea HARDWAREaren gutxieneko konfigurazioa: 5.- Configuración hardware y software que contiene inicialmente su nuevo ordenador portátil Configuración HARDWARE mínima: 6

7 HP markako eskuko ordenagailua. Eredua: 8510W Core 2 Duo T7500 (2.2 Ghz) Memoria:2.0GB Pantaila: LCD 15,4 WXGA Disko gogorra: 100GB SATA (5.400 b/m) Ahalmen handiko bateria Grabatzeko unitatea: 8X DVD Haririk gabeko txartel motako sagua Kensington segurtasun-haria Barruko modema: V.92 56,6 Kb Argindarraren egokigailua: 90W AC Bluetooth-modulua. Nylon maleta handia Eduroam delakorako konfiguratutako WI-FI antena: Intel 4965AGN Hiru urteko bermea hurrengo lanegunean in situ laguntza ematea barne hartzen duena. Ordenador portátil marca HP modelo 8510W Core 2 Duo T7500 (2.2 Ghz) Memoria 2.0GB Pantalla LCD 15,4 WXGA Disco duro 100GB SATA (5.400 rpm) Batería de alta capacidad Unidad regrabadora 8X DVD Ratón inalámbrico tipo tarjeta Cable de seguridad Kensington Modem interno V.92 56,6 Kb Adaptador energía eléctrica 90W AC Módulo Bluetooth Maletín de nylon grande Antena WI-FI configurada para eduroam, Intel 4965AGN Garantía de 3 años con asistencia in-situ al día laborable siguiente SOFTWAREaren konfigurazioa: Eskuko ordenagailuak gutxienez software hau dauka, IISIGek instalatuta: - Windows-XP sistema eragilea Windows XP SP2 Sistema eragilea Office Word, Excel, PowerPoint, Access FrontPage 2003: web orrien editorea Elhuyar. Euskarazko hiztegia Xuxen. Zuzentzaile ortografikoa Windows eta Office euskaraz edukitzeko paketeak. Ez dira instalatu, erabiltzaileak eskatzen baditu jarriko dira Hemen daude: c:\windows\cidir\complementos. OfficeScan. Antivirus Adobe Acrobat Reader. PDF dokumentuen irakurgailua JInitiator eta GAUR ziurtagiriak. GAUR aplikazioan sartzeko ezinbestekoak Power DVD 5.7. DVD bideoen erreproduzigailua Roxio Creator Deluxe. CDak eta DVDak grabatzeko softwarea SSH eta SFTP. Modu seguruan Configuración SOFTWARE: El ordenador portátil se proporciona, al menos, con el siguiente software instalado por el CIDIR..- Sistema operativo Windows-XP Windows XP con SP2. Sistema operativo Office Word, Excel, PowerPoint, Access FrontPage Editor páginas Web Elhuyar. Diccionario de euskera Xuxen. Corrector ortográfico Paquetes para Windows y Office en euskera. No se han instalado, dejándose para el caso en que el usuario lo demande. Están en c:\windows\cidir\complementos. OfficeScan. Antivirus Adobe Acrobat Reader. Lector de documentos.pdf JInitiator y Certificados GAUR. Necesario para acceso al GAUR Power DVD 5.7. Reproductor de videos DVDs Roxio Creator Deluxe. Software de grabación de CD s y DVD s SSH y SFTP. Programas para conexión 7

8 ekipoetara konektatzeko eta fitxategiak transferitzeko programak. Macromedia Flash Placer Macromedia Shockwave Player. Interneten nabigatzeko multimedia bistaratzaileak. Support Tools. Tresna administratiboak eta sistema eragilearen erabilpenak. Windowserako Unix Tools. Unix sistema eragileko komandoak erabiltzeko aukera ematen du. PDF Creator..PDF dokumentuak sortzeko programa bakuna. WIFI eduroam: SecureW2 Client WIFI-txartel bidezko hari gabeko konexioa. Cisco VPN. Unibertsitatetik kanpo UPV/EHUko baliabideak modu seguruan eskuratzeko (Virtual Private Network) Bluetooth-erako kontrolatzaileak. Bluetooth gailuaren bitartez haririk gabe konektatzeko Barruko modemerako kontrolatzaileak. Telefono bidez sarean sartzeko. Microsoft NET Framework1.1 eta 2.0. Aplikazioak exekutatzeko.net ingurunea. LanDesk bezeroa. Urrunetik laguntzeko eta ekipoko hardwarearen eta softwarearen inbentarioa egiteko. OpenOffice FireFox - EHUX sistema eragilea segura a equipos y trasferencia segura de ficheros Macromedia Flash Placer Macromedia Shockwave Player. Visualizadores multimedia para navegación por Internet Support Tools. Herramientas administrativas y utilidades del sistema operativo Unix Tools para Windows. Permite utilizar comandos del sistema operativo Unix PDF Creator. Generador simple de documentos.pdf WIFI eduroam: SecureW2 Client Conexión inalámbrica a traves de la tarjeta WIFI. Cisco VPN. Acceso a recursos UPV/EHU desde fuera de la Universidad de forma segura (Virtual Private Network) Drivers para Bluetooth. Para conexiones inalámbricas a través del dispositivo interno Bluetooth Drivers para Modem interno. Acceso a la red a traves de linea telefónica Microsoft.NET Framework1.1 y 2.0. Entorno de ejecución de aplicaciones.net Cliente LanDesk. Para permitir la teleasistencia o asistencia remota e inventario de hardware y software del equipo OpenOffice FireFox.- Sistema operativo EHUX GIMP irudi-editorea XSane irudien eskanerra Inkscape bektore ilustratzailea Gthumb irudi bisorea Terminal Server-en bezeroa Evolution posta Download Manager. Behera kargatzeen kudeatzailea GAim Interneteko mezularitzako bezeroa Liferea, RSS titularren irakurgailua Firefox nabigatzailea Softphone Ekiga Bideokonferentzia Editor de Imágenes GIMP Escaner de Imagen XSane Inkscape Vector Ilustrador Visor de Imágenes Gthumb Cliente de Terminal Server Correo Evolution Download Manager gestor de Descargas GAim Cliente de Mensajeria de Internet Liferea, lector de titulares RSS Navegador Firefox Softphone Ekiga Videoconferencia Oppen Office 2.0 8

9 Oppen Office 2.0 Nvu HTML orrien editorea K3b DVD, CD grabagailua VLC Video Lan Client erreproduzigailua XMMS Music placer TOTEM filmen erreproduzigailua Interneteko hiztegietarako hitzbilatzailea Synaptic paketeen kudeatzailea Gnomo partizioen editorea CUPS imprimaketa-sistema SSH urruneko shell zerbitzaria SAMBA karpetak banatzeko zerbitzaria Nvu Editor de páginas HTML K3b grabador DVD,CD VLC Reproductor Video Lan Client XMMS Music placer Reproductor de Peliculas TOTEM Búscador de palabras en diccionarios de Internet Gestor de Paquetes Synaptic Editor de Particiones Gnomo Sistema de Impresión CUPS Servidor de shell remota SSH Servidor de comparticion de carpetas SAMBA Entregatutako materialaren zerrenda Relación del material entregado HP markako eskuko ordenagailua. Eredua: 8510W Core 2 Duo T7500 (2.2 Ghz) HP markako eskuko ordenagailua elektrizitatez elikatzeko iturria. Europako kable elektriko konektorea Kensington markako segurtasun-kablea, 2 giltzarekin. 2 informazio-gida paperean. RJ11 kablea. (Telefono bidezko konexioa) HP markako nylonezko garraio poltsa handia eskuko ordenagailuarentzako, galtzarbe-uhalarekin. Ordenador Portátil Marca HP, modelo 8510W Core 2 Duo T7500 (2.2 Ghz) Fuente de alimentación eléctrica para portátil marca HP Cable eléctrico conector europeo Cable de seguridad kensington con juego de 2 llaves 2 Guías de información en papel. Cable RJ11. (Conexión telefónica) Bolsa de trasporte grande de nylon con bandolera marca HP para el portátil 6.- Ekipoak eskatzeko prozedura 6.- Procedimiento de solicitud del equipos Ekipo bat eskatzeko, Para solicitar un equipo debe cumplimentar https://www.ehu.es/equipospdi/ helbidean el formulario que se encuentra en la direccion dagoen eskaera-orria beta behar da. Eskuko web https://www.ehu.es/equipospdi/ La ordenagailua eskatzeak interneteko helbide solicitud del ordenador portátil, supone la horretan bertan agertzen diren baldintzak aceptación de las condiciones que aparecen en la onartzea dakar. propia dirección web Komeni da eskaera-orrian adieraztea eskuko ordenagailu berrian instalatu beharreko software guztia. Ez ahaztu eskuko ordenagailuak jadanik instalatuta dakarrela lehenago adierazi den softwarea Es conveniente que en el formulario nos indique todo aquel software que deba ser objeto de instalación en el nuevo ordenador portátil. No olvide que el ordenador portátil incluye ya determinado software según se indica Eskaera eginda, berehala jasoko duzu Un vez realizada la solicitud, recibirá de inmediato un acuse de recibo. Se verificará si su 9

10 eskaera hartu izanaren adierazpena. Zure eskaerak bete beharreko baldintzak betetzen dituen ikusiko da eta hala badagokio, ekipoa entregatuko da Oso garrantzitsua da instalazioa egingo duen teknikaria datorren egunerako (eguna teknikariarekin berarekin adostuko da) IKTen Gerenteordetzak hornitzen ez duen instalatu beharreko softwarearen instalazio-kit guztiak prest izatea, baita horien lizentzia eta kodeak ere, teknikaria instalazioa egiteko unean alferrik luzatu ez dadin. Era berean, komenigarria da, bai zuretzat eta bai guretzat, zure eskuko ordenagailu berrira transferitu behar diren fitxategi eta karpetak zuk nahi duzun egiturarekin antolatzea. Horrek lana erraztuko digu eta instalazioa egingo duen teknikariak gauzak ahaztea edo nahastea ekidingo du. Mahaigainean MIGRACION izeneko karpeta bat sortzea proposatzen dizugu eta ekipo berrira transferitu nahi dituzun karpeta eta fitxategiak bertan gorde eta antolatzea. solicitud cumple con los requisitos establecidos y se procederá, en su caso, a entregar el equipo Es muy importante que para la fecha en que acuda el técnico instalador, la cual se acordará previamente con el propio técnico, tenga preparados todos los kits de instalación del software que en particular debamos instalarle, y que no es proporcionado desde la Vicegerencia de las TIC, así como las documentaciones de las licencias o códigos de los mismos para evitar demoras innecesarias al técnico a la hora de proceder a la instalación. De igual manera, es muy conveniente para usted y nosotros, que aglutine con la estructura que desee todos los ficheros y carpetas que deban transmitirse a su nuevo ordenador portátil. Esto nos facilitará el trabajo y evitará olvidos o confusiones por parte del técnico instalador. Proponemos que cree una carpeta en el escritorio denominada MIGRACION y que estructure sus carpetas y ficheros a trasvasar al nuevo equipo bajo la misma. Leioan, 2008ko irailaren 10ean. Xabier Arrieta Goiri IKTen gerenteordea UPV/EHU En Leioa, a 10 de septiembre de Xabier Arrieta Goiri Vicegerente de las TIC UPV/EHU 10

11 Irakaslearen datuak Datos del profesor/a Izen-deiturak Nombre y apellidos: Saila/Departamento: Ikastegia/Centro: Behean sinatzen duenak ekipamendua jaso du eta erabilera-baldintzak onetsi ditu. Horrez gain, edozein momentutan eskatu ahal zaion informazioa ematea onartu du. El/la abajo firmante ha recibido el equipamiento y acepta las condiciones de uso, así como proporcionar en todo momento toda la información que le sea requerida NAN DNI: En Vitoria-Gasteiz, a de de 2008 Vitoria-Gasteizen, 2008ko ren (e)an. 11

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Bizkaiko Foru Diputación Foral Aldundia de Bizkaia Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Txartel

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

Objetivo operacional 2.1.a Revisar y actualizar el anexo: Especificaciones mínimas recomendadas del documento marco del Plan Tecnológico.

Objetivo operacional 2.1.a Revisar y actualizar el anexo: Especificaciones mínimas recomendadas del documento marco del Plan Tecnológico. Programa estratégico Rebiun 2003-2006. Línea estratégica nº 2 1. Objetivo estratégico 2.1 2 Objetivo operacional 2.1.a Especificaciones TIC mínimas recomendadas. Revisión del anexo A del documento marco

Más detalles

INTRODUCCIÓN...15 EL PROYECTO UBUNTU...29 2.1 QUÉ ES UBUNTU...29 2.2 VERSIONES DE UBUNTU...31

INTRODUCCIÓN...15 EL PROYECTO UBUNTU...29 2.1 QUÉ ES UBUNTU...29 2.2 VERSIONES DE UBUNTU...31 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...15 BIENVENIDOS A LINUX...19 1.1 LOS ORÍGENES...19 1.2 GNU/LINUX VS. WINDOWS: VENTAJAS DE USAR GNU/LINUX...23 1.2.1 Menos cuelgues y desastres...23 1.2.2 Mayor seguridad...24 1.2.3

Más detalles

Dirección General de Servicios. Julio 2015

Dirección General de Servicios. Julio 2015 Dirección General de Servicios Julio 2015 Contratación de la dotación, instalación, configuración y mantenimiento de redes, equipos informáticos y de comunicaciones para las oficinas de la sociedad instrumental

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS SUMINISTRO DE 107 ORDENADORES PORTÁTILES PARA SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE OFICINA MÓVIL DEL PARLAMENTO VASCO.

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS SUMINISTRO DE 107 ORDENADORES PORTÁTILES PARA SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE OFICINA MÓVIL DEL PARLAMENTO VASCO. PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS SUMINISTRO DE 107 ORDENADORES PORTÁTILES PARA SU INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA DE OFICINA MÓVIL DEL PARLAMENTO VASCO. PROCEDIMIENTO: ABIERTO 1.- OBJETO. El objetivo que se persigue

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Especificaciones de Hardware, Software y Comunicaciones

Especificaciones de Hardware, Software y Comunicaciones Requisitos técnicos para participantes Especificaciones de Hardware, Software y Comunicaciones Versión Bolsa Nacional de Valores, S.A. Junio 2011 1 Tabla de Contenido 1. Introducción... 3 2. Glosario...

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

Máquina Virtual, instrucciones de instalación

Máquina Virtual, instrucciones de instalación Máquina Virtual, instrucciones de instalación INTRODUCCIÓN Una máquina virtual es un software que emula a una computadora dentro de otra y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Una

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

Especificaciones de Hardware, Software y Comunicaciones

Especificaciones de Hardware, Software y Comunicaciones Requisitos técnicos para participantes Especificaciones de Hardware, Software y Comunicaciones Versión Bolsa Nacional de Valores, S.A. Mayo 2014 1 Tabla de Contenido 1. Introducción... 3 2. Glosario...

Más detalles

NÚMERO DE EQUIPOS: 150 (l número puede verse incrementado de acuerdo a las necesidades finales del instituto).

NÚMERO DE EQUIPOS: 150 (l número puede verse incrementado de acuerdo a las necesidades finales del instituto). OBJETO DEL SUMINISTRO: Adquisición de equipamiento informático descrito en los requisitos técnicos. Las empresas interesadas deben presentar oferta de la instalación y puesta en marcha de todos los equipos

Más detalles

Servicios TIC para el PAS

Servicios TIC para el PAS Servicios TIC para el PAS 2005, Tabla de contenidos 1 Objetivo del documento... 3 2 Introducción... 3 3 Equipamiento personal... 3 3.1 Hardware y Software... 3 3.2 Teléfonos... 4 3.3 Impresoras y fotocopiadoras...

Más detalles

Ethernet de 100/1000 Mb (3COM, OVISLINK )

Ethernet de 100/1000 Mb (3COM, OVISLINK ) Requisitos HardwarE Instalacion Monopuesto Puesto de Red Instalacion en Red Servidor Base de Datos PROCESADOR MEMORIA RAM Mínimo Pentium IV 2,4 GHz o Intel Core Duo Recomendado Intel Core 2 Duo o Quad

Más detalles

Guía práctica Ubuntu Francisco Charte Ojeda

Guía práctica Ubuntu Francisco Charte Ojeda Guía práctica Ubuntu Francisco Charte Ojeda Agradecimientos Sobre el autor Introducción Sistemas operativos Selección de un sistema operativo GNU/Linux Ubuntu Cómo usar este libro Estructura de esta guía

Más detalles

Centros de Atención Universitaria CAU

Centros de Atención Universitaria CAU 1. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Capítulo 3 Centros de Atención Universitaria CAU 19 MANUAL PARA CENTROS DE ATENCIÓN UNIVERSITARIA CAU 3. Centros de Atención Universitaria - CAU 3.1. Definición de Centros

Más detalles

FORMA DE SOLICITAR LA ASISTENCIA INFORMATICA PARA EL HOGAR

FORMA DE SOLICITAR LA ASISTENCIA INFORMATICA PARA EL HOGAR ASISTENCIA INFORMATICA PARA EL HOGAR FORMA DE SOLICITAR LA ASISTENCIA INFORMATICA PARA EL HOGAR La cobertura de asistencia informática para el hogar proporciona a los clientes de LÍNEA DIRECTA los siguientes

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

CAPITULO II MANUAL DE USUARIO

CAPITULO II MANUAL DE USUARIO 1 CAPITULO II MANUAL DE USUARIO 2 CONTENIDO GENERALIDADES Introducción 5 REQUERIMIENTOS Servidor no Dedicado 6 Consideraciones Generales 7-8 GUIA DE INSTALACION Instalación Cliente 11 Desinstalación del

Más detalles

NORMAS TEMPORALES DE ACCESO Y CONSULTA DURANTE LAS OBRAS DE REPARACION EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁLAVA

NORMAS TEMPORALES DE ACCESO Y CONSULTA DURANTE LAS OBRAS DE REPARACION EN EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ÁLAVA MlhllSTERlO LIBURU. ARTXIBO ETA LIBURUTEGIEN ZUZENDARITZA OROKORRA ESTATUKO ARTXIBOEN ZUZENDARIORDETZA NAGUSIA ARABAKO ARTXIBO HISTORIKO PROBINTZIALA LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS SUBDlRECCldN GENERAL

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

Migración a Windows 7

Migración a Windows 7 Migración a Windows 7 Servicios Informáticos - ETSI Agrónomos This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Presentation made with Reveal.js (C) 2013

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

PLIEGO DE BASES TÉCNICAS

PLIEGO DE BASES TÉCNICAS ACUERDO MARCO SOBRE MATERIAL INFORMÁTICO PARA CENTROS EDUCATIVOS Y DE APOYO PÚBLICOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 1. OBJETO PLIEGO DE BASES TÉCNICAS El objeto

Más detalles

Stua./Fdo.: Carlos Aguirre Arana EKonomia eta Ogasuneko Sailburua Consejero de Economía y Hacienda

Stua./Fdo.: Carlos Aguirre Arana EKonomia eta Ogasuneko Sailburua Consejero de Economía y Hacienda EKONOMIA ETA OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA IDATZIZKO ERANTZUNA EMATEN ZAIO ALEX ETXEBERRIA ARANBURU JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK NACIONALISTAS VASCOS (EA-NV) TALDEAREN LEGEBILTZARKIDEAK,

Más detalles

PROGRAMA FORMATIVO ADMINISTRACIÓN AIX (IBM UNIX) PARA POWER SYSTEM.

PROGRAMA FORMATIVO ADMINISTRACIÓN AIX (IBM UNIX) PARA POWER SYSTEM. PROGRAMA FORMATIVO ADMINISTRACIÓN AIX (IBM UNIX) PARA POWER SYSTEM. Julio 2014 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 1. Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC) Área Profesional: SISTEMAS Y

Más detalles

EW1015 R3 Convertidor USB a IDE / SATA

EW1015 R3 Convertidor USB a IDE / SATA EW1015 R3 Convertidor USB a IDE / SATA 2 ESPAÑOL EW1015 R3 - Convertidor USB a IDE / SATA Contenidos 1.0 Introducción... 2 1.1 Funciones y características... 2 1.2 Contenido del paquete... 3 1.3 Puertos

Más detalles

EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei

EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei NORK: NORI: IKTrako gerenteordeak EUSKALVIA telefono-modem bidezko sarbide zerbitzuko erabiltzaileei DATA: 2006/01/30 GAIA: EUSKALVIA zerbitzuaren itxiera Zenbait erabiltzailerengandik telefono-modem bidez

Más detalles

Reglamentación Soporte de Software y Hardware Base

Reglamentación Soporte de Software y Hardware Base Facultad de Ingeniería Universidad de Buenos Aires Reglamentación Soporte de Software y Hardware Base Versión 1.0 Historial de Revisiones Fecha Versión Descripción Autor 30/09/ 1.0 Primera versión del

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA RENOVACIÓN TECNOLOGICA Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS DE ACCESO PUBLICO A INTERNET (C.A.P.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA RENOVACIÓN TECNOLOGICA Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS DE ACCESO PUBLICO A INTERNET (C.A.P. Servicio de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Redes y Sistemas. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA RENOVACIÓN TECNOLOGICA Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS CENTROS

Más detalles

EL ORDENADOR. 1.- El ordenador y sus componentes. 1.1.- Hardware

EL ORDENADOR. 1.- El ordenador y sus componentes. 1.1.- Hardware EL ORDENADOR 1.- El ordenador y sus componentes Un ordenador es una máquina capaz de procesar la información de forma automática. El ordenador tiene una parte física, que podemos tocar (los circuitos)

Más detalles

Lección 5: Bloc de notas Estudio de la aplicación Bloc de notas, utilizada para escribir sencillos documentos de texto de tamaño reducido.

Lección 5: Bloc de notas Estudio de la aplicación Bloc de notas, utilizada para escribir sencillos documentos de texto de tamaño reducido. Curso para conocer y aprender a manejar completamente el sistema operativo Microsoft Windows XP Professional, analizando desde el entorno del mismo hasta sus herramientas administrativas más complejas

Más detalles

UKANAUTO TUTORIAL INSTRUCCIONES BÁSICAS

UKANAUTO TUTORIAL INSTRUCCIONES BÁSICAS UKANAUTO TUTORIAL INSTRUCCIONESBÁSICAS 1ºPASO:DARSEDEALTA Para darse de alta hay que entrar en la página web www.ukanauto.com, rellenar el formulario de alta y enviarlo bien por correo postal, correo electrónico

Más detalles

Introducción. Acerca de esta guía. Renuncia de responsabilidad. Marcas comerciales. Otros

Introducción. Acerca de esta guía. Renuncia de responsabilidad. Marcas comerciales. Otros Introducción Bienvenido a Hitachi Solutions StarBoard Software. StarBoard es un monitor de pantalla grande para ordenadores y equipos de visualización que también sirve como pizarra interactiva en la que

Más detalles

Los organismos que se deseen adherirse lo podrán hacer durante el periodo de vigencia de la oferta.

Los organismos que se deseen adherirse lo podrán hacer durante el periodo de vigencia de la oferta. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS, PARA LA CONCLUSION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA DE UN ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ORDENADORES, EQUIPOS DE IMPRESIÓN, SOFTWARE Y SERVICIOS

Más detalles

DOCUMENTACIÓN DE USO Y LOCALIZACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA EN LA ETSII.

DOCUMENTACIÓN DE USO Y LOCALIZACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA EN LA ETSII. DOCUMENTACIÓN DE USO Y LOCALIZACIÓN DE LAS AULAS DE INFORMÁTICA EN LA ETSII. 1. Contacto. Dirección de Contacto: adi.muralla@upct.es Teléfono de contacto: 968 32 5384 2. Situación. El aula de informática

Más detalles

Soporte a Windows Vista

Soporte a Windows Vista Contenido Soporte a Windows Vista... 1 Aplicaciones incluidas en la COM de Vista 64 Multilenguaje:... 2 Comunicación... 2 TRATAMIENTO DE FICHEROS... 2 SOFTWARE DE GRABACION DE CD/DVD... 3 IMAGEN Y SONIDO...

Más detalles

Curso operador avanzado de PC

Curso operador avanzado de PC Curso operador avanzado de PC Objetivo: Que al finalizar el curso los participantes conozcan el manejo fluido de electrónica de la PC. Reconozcan las diferentes partes que componen una computadora. Interpreten

Más detalles

ESCENARIOS DE TRABAJO EN OPUS 2015 B.D.

ESCENARIOS DE TRABAJO EN OPUS 2015 B.D. Software de Ingeniería de Costos, Programación de Obra y Control de Obras y Proyectos ESCENARIOS DE TRABAJO EN OPUS 2015 Por su arquitectura de desarrollo, OPUS 2015 puede operar bajo diferentes escenarios,

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

El núcleo de Linux está sujeto a la licencia GPL versión 2. Puede consultar la licencia en http://es.gnu.org/licencias/gpl/

El núcleo de Linux está sujeto a la licencia GPL versión 2. Puede consultar la licencia en http://es.gnu.org/licencias/gpl/ TABLA DE CONTENIDOS 1. Contenido de los CD. 2. Introducción 2.1. Plan de desarrollo del Software Libre en empresas de Economía Social Andaluzas 2.2. La Distribución 2.3. Soporte 3. Instalación 4. Entrada

Más detalles

Soporte a Equipos de Usuario Condiciones de uso Lugar: CITI - Puerto Real Fecha: 20/01/2015

Soporte a Equipos de Usuario Condiciones de uso Lugar: CITI - Puerto Real Fecha: 20/01/2015 Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información - Informática Edificio CITI Campus Universitario de Puerto Real, 11510 Puerto Real. Título Soporte a Equipos de Usuario Condiciones

Más detalles

Estándar de Software básico.

Estándar de Software básico. Estándar de Software básico. La Dirección de Servicios Telemáticos (DST) es una unidad administrativa adscrita a la Secretaria de la Universidad Simón Bolívar (USB), cuya función principal es garantizar

Más detalles

El ordenador es un dispositivo electrónico que permite almacenar información, modificarla y generar nueva información.

El ordenador es un dispositivo electrónico que permite almacenar información, modificarla y generar nueva información. 0. INTRODUCCIÓN: El ordenador es un dispositivo electrónico que permite almacenar información, modificarla y generar nueva información. Para llevar a cabo estas operaciones, el ordenador cuenta con una

Más detalles

IRUDI-GALERIA GALERÍA DE IMÁGENES

IRUDI-GALERIA GALERÍA DE IMÁGENES IRUDI-GALERIA 20 DEFINIZIOA Zer da? Irudi-bankua ere esaten zio. Irudi-bilduma (argazkiak, marrazkiak, margolanak, irudi animatuak) da, irizpide jakin baten arabera ordenatu eta sailkatua; eskuarki, irudien

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN COMO CENTRO CERTIFICADOR EN MICROSOFT (INSTITUCIONES EXTERNAS)

PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN COMO CENTRO CERTIFICADOR EN MICROSOFT (INSTITUCIONES EXTERNAS) PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN COMO CENTRO CERTIFICADOR EN MICROSOFT (INSTITUCIONES EXTERNAS) CERTIFICACIÓN MICROSOFT OFFICE 2010 Es un estándar reconocido a nivel internacional, que se emplea para

Más detalles

MANUAL DE USUARIO. Funcionalidad de Asistente PC de Movistar GUÍA BÁSICA DE MANEJO

MANUAL DE USUARIO. Funcionalidad de Asistente PC de Movistar GUÍA BÁSICA DE MANEJO MANUAL DE USUARIO Funcionalidad de Asistente PC de Movistar GUÍA BÁSICA DE MANEJO Índice Índice... 2 1 Introducción a Asistente PC de Movistar... 3 2 Funcionalidad recogida en Asistente PC de Movistar...

Más detalles

Nuestro Centro está ubicado en la 1ª planta del Edificio Cultural San Bernardo, junto a la Biblioteca Municipal.

Nuestro Centro está ubicado en la 1ª planta del Edificio Cultural San Bernardo, junto a la Biblioteca Municipal. El del Centro El Centro cuenta con 12 PCs con sistemas operativos Windows XP y Molinux, Software libre (Versión del Linux de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha). Desde estos se puede hacer uso

Más detalles

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS CLIENTE Y SERVIDOR DEL SOFTWARE DE BACKUP LEGATO NETWORK ACTUALMENTE EN VIGOR GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO

Más detalles

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE CONTRATO:

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE CONTRATO: MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE CONTRATO: DOTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, INSTALACIONES ESPECIALES Y SOFTWARE DE GESTIÓN DE LA POLICÍA LOCAL Ayuntamiento de Alhama de Murcia Contenido 1

Más detalles

2. Software a nivel de usuario. Curso de Orientación al Estudio y Habilidades Informáticas e Informacionales

2. Software a nivel de usuario. Curso de Orientación al Estudio y Habilidades Informáticas e Informacionales 2. Software a nivel de usuario Curso de Orientación al Estudio y Habilidades Informáticas e Informacionales Curso 2009-2010 Tipos de software Software comercial Es desarrollado con intención de venderlo

Más detalles

Recomendaciones para. Equipo para Hogar Equipos para Oficina Apple MAC

Recomendaciones para. Equipo para Hogar Equipos para Oficina Apple MAC Recomendaciones para Compra de Hardware Estimados usuarios, a continuación les presentamos una guía básica para compra de equipo, estaciones de trabajo o laptops. Equipo para Hogar Equipos para Oficina

Más detalles

BANCO DE REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

BANCO DE REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE BANCO DE REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE MÓDULO 1: PAQUETERIA INSTITUCIONAL LEE CUIDADOSAMENTE Y SELECCIONA LA MEJOR OPCIÓN PARA CADA UNA DE LAS PREGUNTAS: 1.- Qué es el Software? A) Componentes físicos del

Más detalles

SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN Y SUS APLICACIONES: XEN SOBRE LINUX,

SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN Y SUS APLICACIONES: XEN SOBRE LINUX, . (20 HORAS) COSTE: Bonificable a través de los créditos de formación de la FTFE. OBJETIVOS DEL CURSO Tener los conocimientos necesarios para instalar, crear y gestionar tres tipos de Software de Virtualización,

Más detalles

Configuración de eduroam en Windows 8.0 y 8.1 Guía Detallada Edición: Última Actualización

Configuración de eduroam en Windows 8.0 y 8.1 Guía Detallada Edición: Última Actualización Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y la Configuración de eduroam en Windows 8.0 y 8.1 Guía Detallada Última Actualización 17 de noviembre de 2015 Tabla de contenido 1.- Introducción... 3 2.-

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

Conocimiento del mini PC

Conocimiento del mini PC Conocimiento del mini PC Presentación física: Conexiones: Red eléctrica, Ethernet, VGA, USBs, entrada micro, salida audio, testigos luminosos (conexión, batería, disco duro, bloque numérico, bloque mayúsculas,

Más detalles

Sistema Multiusuario NComputing L230 (hasta 30 estaciones en un solo PC - Conexión LAN)

Sistema Multiusuario NComputing L230 (hasta 30 estaciones en un solo PC - Conexión LAN) Sistema Multiusuario NComputing L230 (hasta 30 estaciones en un solo PC - Conexión LAN) Con el sistema multiusuario L230, usted podrá conectar hasta 30 estaciones independientes de trabajo en un mismo

Más detalles

Soporte informático al Parque Científico Tecnológico

Soporte informático al Parque Científico Tecnológico Universidad Carlos III de Madrid Soporte informático al Parque Científico Tecnológico Borrador 5.0 Centro de Atención a Usuarios 12/09/2008 Tabla de contenido Objetivo... 3 Escenario... 3 Alcance... 3

Más detalles

Instalación del Software Magaya

Instalación del Software Magaya Instalación del Software Magaya INSTALACIÓN DEL SOFTWARE MAGAYA INTRODUCCIÓN A LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE MAGAYA Introducción a la Instalación del Software Magaya Este tema de instalación explica las

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa ORIENTAZIO PROZESUA PROCESO DE ORIENTACIÓN PROZESU FORMATIBOA PROCESO FORMATIVO * AUTOGALDEKETA TESTAK (gaitasunak, nortasuna, errendimendu akademikoa...) TESTS DE AUTOCORRECCIÓN (aptitudes, personalidad,

Más detalles

ACCESS CONTROL. Aplicación para control y gestión de presencia. (Versión. BASIC) 1 Introducción. 2 Activación del programa

ACCESS CONTROL. Aplicación para control y gestión de presencia. (Versión. BASIC) 1 Introducción. 2 Activación del programa 1 2 1 Introducción Aplicación para control y gestión de presencia ACCESS CONTROL (Versión. BASIC) AccessControl es un eficaz sistema para gestionar la presencia de sus empleados mediante huella dactilar.

Más detalles

SEMILLERO DE INFORMÁTICA 2008-1

SEMILLERO DE INFORMÁTICA 2008-1 SEMILLERO DE INFORMÁTICA 2008-1 Objetivos Acercar a los estudiantes al mundo de la informática y la computación a través de sesiones teórico-prácticas que afiancen conocimientos y les den herramientas

Más detalles

1.5.3 INTERFACES POR SERVIDOR OCHO (8) INTERFACES MULTIFUNCIÓN CON SOPORTE PARA iscsi 1.6.1 CONECTIVIDAD FIBRE CHANNEL HBA DUAL PORT

1.5.3 INTERFACES POR SERVIDOR OCHO (8) INTERFACES MULTIFUNCIÓN CON SOPORTE PARA iscsi 1.6.1 CONECTIVIDAD FIBRE CHANNEL HBA DUAL PORT FICHA TÉCNICA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS. En desarrollo del objeto mencionado, el proponente se compromete a suministrar, los equipos requeridos con las características técnicas

Más detalles

MUSEO BIRTUALA MUSEO VIRTUAL

MUSEO BIRTUALA MUSEO VIRTUAL MUSEO BIRTUALA MUSEO VIRTUAL 27 DEFINIZIOA Zer da? Museo birtuala webgune espezializatua da; sarbide librekoa da, eta baliabide digitalen bitartez gizateriaren kulturaren elementurik adierazgarrienen bilduma

Más detalles

Especificación Técnica

Especificación Técnica Página 1 de 5 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Recuerde que esta Documentación en FORMATO PAPEL puede quedar obsoleta. Para consultar versiones actualizadas acuda al Web Responsable

Más detalles

Los dispositivos Thin Client más pequeños y eficientes de la actualidad

Los dispositivos Thin Client más pequeños y eficientes de la actualidad Los dispositivos Thin Client más pequeños y eficientes de la actualidad ECO MultiPC mejora la eficiencia de tus redes informáticas simplificando el mantenimiento y protegiendo la seguridad de los datos

Más detalles

GUÍA DE INSTALACIÓN. AXIS Camera Station

GUÍA DE INSTALACIÓN. AXIS Camera Station GUÍA DE INSTALACIÓN AXIS Camera Station Acerca de esta guía Esta guía va dirigida a administradores y usuarios de AXIS Camera Station, y es aplicable a la versión de software 3.31 y posteriores. Abarca

Más detalles

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: ARQUITECTURA DEL ORDENADOR

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: ARQUITECTURA DEL ORDENADOR TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: ARQUITECTURA DEL ORDENADOR En esta unidad vamos a estudiar el ORDENADOR, sus principios de funcionamiento, elementos que lo componen y las funciones que cumplen dentro del

Más detalles

Declaraciones Anuales de Personas Físicas DeclaraSAT ejercicio 2013

Declaraciones Anuales de Personas Físicas DeclaraSAT ejercicio 2013 Declaraciones Anuales de Personas Físicas DeclaraSAT ejercicio 2013 Características Técnicas Mínimas Versión: 1 c. p. 06300 Tel. INFOSAT: 01 800 46 36 728 documento disponible en www.sat.gob.mx 1 1. Cliente

Más detalles

Guía de instalación 1

Guía de instalación 1 Guía de instalación 1 Tabla de contenidos 1. Requisitos de software y hardware 3 2. Instalación del sistema 6 Bienvenida... 8 Archivo de licencia... del producto 9 Información de... licencia 12 Acuerdo

Más detalles

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA UNA EXPERIENCIA SATISFACTORIA EN EL CAMPUS VIRTUAL DE ZIGURAT

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA UNA EXPERIENCIA SATISFACTORIA EN EL CAMPUS VIRTUAL DE ZIGURAT REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA UNA EXPERIENCIA SATISFACTORIA EN EL CAMPUS VIRTUAL DE ZIGURAT Debido a las diferentes tecnologías que se utilizan en el Campus Virtual, Zigurat recomienda, para ofrecer una

Más detalles

Honda Diagnostic System Guía de Instalación

Honda Diagnostic System Guía de Instalación Honda Diagnostic System Guía de Instalación Agosto 2013 Honda de México, S.A. de C.V. Page 0 2013/08/19 Creación de la Guía. Changelog Page 1 Índice CHANGELOG... 1 ÍNDICE... 2 INTRODUCCIÓN... 3 REQUERIMIENTOS

Más detalles

HP SmartFriend Service

HP SmartFriend Service Hoja de datos HP SmartFriend Service Servicios HP Care Pack Ventajas del servicio Mejore el rendimiento del sistema y reduzca el tiempo de inactividad debido a problemas de La disponibilidad de un técnico

Más detalles

Guía de Reposición de Equipamiento

Guía de Reposición de Equipamiento Cierre de Brecha Digital Dirigida al Sostenedor y al Establecimiento Educacional Estimado Sostenedor y Director, El Ministerio de Educación se encuentra implementando el plan Tecnologías para una Educación

Más detalles

PROGRAMA FORMATIVO Administrador Técnico de Sistemas Oracle

PROGRAMA FORMATIVO Administrador Técnico de Sistemas Oracle PROGRAMA FORMATIVO Administrador Técnico de Sistemas Oracle Julio 2015 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 1. Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Área Profesional: DESARROLLO 2. ADMINISTRACIÓN

Más detalles

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan Financiado al 50% por FSE OINARRIZKO OFIMATIKA Hasiera: Urtarrilak 7 Amaiera: Urtarrilak 20 Iraupena: 25 ordu Ordutegia: 9:30 12:00 (astelehenetik ostiralera)

Más detalles

FP Gestión, Formación Profesional para el Empleo. Linux OpenSuse 10.2

FP Gestión, Formación Profesional para el Empleo. Linux OpenSuse 10.2 Linux OpenSuse 10.2 Descripción: El curso se divide en tres partes o niveles: básico, avanzado y experto. En la primera parte, el alumno aprende a manejar los dos entornos de usuario más conocidos de Linux

Más detalles

Tramitación de visados por Internet

Tramitación de visados por Internet e-visado visado electrónico Tramitación de visados por Internet adasistemas 1.- E-VISADO INTRODUCCIÓN 1.1.- Ventajas del nuevo sistema 2.- REQUERIMIENTOS 2.1.- Requerimientos del Colegio 2.2.- Requerimientos

Más detalles

Los/as alumnos/as aprenderán el manejo del sistema operativo necesario para poder utilizar los programas como Microsoft Office.

Los/as alumnos/as aprenderán el manejo del sistema operativo necesario para poder utilizar los programas como Microsoft Office. OFFICE BÁSICO 2002 Duración: 170 horas Modalidad: Preparación ON-LINE Precio: Con tutorías: 395,00 / Sin tutorías: 297,00 Contacto: infocentre@tecnaformacio.com/ 972602225 OBJETIVOS GENERALES Los/as alumnos/as

Más detalles

Máquina Virtual, instrucciones de instalación

Máquina Virtual, instrucciones de instalación Máquina Virtual, instrucciones de instalación INTRODUCCIÓN Una máquina virtual es un software que emula a una computadora dentro de otra y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Una

Más detalles

EW7033 USB 3.0 Carcasa Externa para discos Duros 2.5 SATA

EW7033 USB 3.0 Carcasa Externa para discos Duros 2.5 SATA EW7033 USB 3.0 Carcasa Externa para discos Duros 2.5 SATA 2 ESPAÑOL EW7033 USB 3.0 Carcasa Externa para discos duros 2.5" SATA Índice 1.0 Introducción... 2 1.1 Funciones y características... 2 1.2 Contenido

Más detalles

INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTROL 2000

INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTROL 2000 Administrador para Windows GUÍA DE AYUDA No. 633 PROCESO: INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTROL 2000 1. Antes de empezar a instalar el sistema. 1.1 Requisitos de equipo (Hardware) a) Sistemas en Red Control

Más detalles

Guía de Inicio Rápido V.02.10. NLX-miniUCS APPLIANCE Servidor de Comunicaciones Unificadas

Guía de Inicio Rápido V.02.10. NLX-miniUCS APPLIANCE Servidor de Comunicaciones Unificadas V.02.10 NLX-miniUCS APPLIANCE Servidor de Comunicaciones Unificadas Introducción El appliance Elastix NLX-miniUCS pone a su alcance todas las herramientas necesarias para manejar sus requerimientos de

Más detalles

Cuál es el secreto de esta Tecnología, como logra que varios usuarios trabajen sobre un ordenador (PC)?

Cuál es el secreto de esta Tecnología, como logra que varios usuarios trabajen sobre un ordenador (PC)? De qué se compone el Terminal? El dispositivo NComputing tiene un chip propietario, una placa de red, una memoria caché para el vídeo y una memoria flash para el firmware (El setup inicial, se conoce como

Más detalles

Manual de Usuario. Manual de Instalación Compucaja.Net y SQL Server 2012

Manual de Usuario. Manual de Instalación Compucaja.Net y SQL Server 2012 Manual de Usuario Manual de Instalación Compucaja.Net y SQL Server 2012 Hoja de Contenido Requerimientos mínimos 4 Instalación de COMPUCAJA.net 5 Instalación Microsoft SQL Server 2012 Express 11 Herramientas

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

Instalación del sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition x86

Instalación del sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition x86 Instalación del sistema operativo Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition x86 1. CONSIDERACIONES PREVIAS Antes de empezar con la instalación vamos a revisar los requerimientos necesarios para poder

Más detalles

Especificaciones y Características

Especificaciones y Características Sistema Multiusuario NComputing L300 (hasta 30 estaciones en un solo PC - Conexión LAN) El sistema multiusuario L300 es una herramienta versátil con la usted podrá conectar hasta 30 estaciones independientes

Más detalles

GUÍA DE INSTALACIÓN. AXIS Camera Station

GUÍA DE INSTALACIÓN. AXIS Camera Station GUÍA DE INSTALACIÓN AXIS Camera Station Acerca de esta guía Esta guía está diseñada para administradores y usuarios de AXIS Camera Station y se aplica a la versión de software 4.0 y posteriores. En ella

Más detalles