CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008)"

Transcripción

1 UPV/EHUko IRAKASLE ETA IKERTZAILEEI ESKUKO EKIPO INFORMATIKOAK EMATEKO BALDINTZAK (2008ko iraila) CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008) Akademi Antolakuntza eta Koordinazioko Errektoreordetzak eginiko eskuko ekipoen entregak irakasle eta ikertzaileen ohiko lanpostuak berritzeko planaren barruan sartzen dira. Plan hori UPV/EHUko Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Gerenteordetzak sustatu du. Euskal Herriko Unibertsitatearen helburu orokorra da irakaskuntza-, ikerkuntza- eta kudeaketa-jarduerak egiteko beharrezkoak diren ohiko tresna informatikoak ematea irakasle eta ikertzaileei. Horretarako, UPV/EHUko IKTen Gerenteordetzak, berrikuntza-estrategia jarraituz, eskuko ordenagailuak ematea erabaki du 4 ordu edo gehiagoko arduraldia duten irakasle eta ikertzaileei eta ordenagailu korporatiboaren baldintzak betetzen dituen ordenagailurik (Pentium-IV, Windows-XP sistema eragilearentzako adinako konfigurazioarekin) ez duten irakasle eta ikertzaileei. Berrikuntza-plan horren ondorioz, eskuko ordenagailu bat eska daiteke ohiko laneko informatikako ekipoak ordezkatzeko; eskuko ekipoa jasotzeko aurrerago adierazitako baldintzak bete behar dira, ekipoa jaso aurretik onartu behar direnak. Ordenagailuak pertsonalak eta besterenezinak dira, eta Informazio eta Komunikazio Teknologien Gerenteordetzan inbentariatuko dira. Ekipamenduaren lagapena ekipamenduak erabilgarri iraun dezakeen denborarako izango da eta ez da egongo berri bat eskuratzeko eskubiderik. Ekipoa behar bezala erabili ezean, gerenteordetzak ekipoa kendu ahal izango du. Las concesiones de equipos portátiles se inscriben en el marco del Plan de Renovación de puestos de trabajo habituales del Personal Docente e Investigador impulsado por la Vicegerencia de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la UPV/EHU. Es objetivo general de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea dotar de las habituales herramientas informáticas necesarias al personal docente e investigador para la realización de actividades de docencia, investigación y gestión. A tal efecto, la Vicegerencia de las TIC de la UPV/EHU ha adoptado continuar con su estrategia de renovación de ordenadores portátiles entre aquellos P.D.I que mantienen una dedicación igual o superior a 4 horas y que no disponen de ordenadores en condiciones de ordenador corporativo (Pentium-IV con configuración suficiente para sistema operativo Windows-XP). Como resultado de dicho Plan de Renovación, puede solicitar un ordenador portátil como renovación de su equipo habitual de trabajo, sujeto a las condiciones indicadas más adelante y que deberá aceptar de forma previa a la entrega del equipo portátil. El carácter de la adjudicación es el de cesión personal e intransferible al personal docente e investigador y quedarán inventariados en la Vicegerencia de las TIC. La cesión del equipo será por la vida útil del mismo no conllevando derecho a reposición. El equipo podrá ser retirado por la Vicegerencia de las TIC en caso 1

2 Ordenagailua jasotzen duten irakasle edo ikertzaileak UPV/EHU uzten badu, ordenagailua IKTen Gerenteordetzari itzuli behar dio. de uso inadecuado. Si el P.D.I. objeto de la concesión causa baja en la UPV/EHU esta obligado a devolver el ordenador concedido a la Vicegerencia de las TIC. Deialdi hau ondorengo ARAUEK eraenduko dute: 1.- Ekipoak ematearen helburua UPV/EHUk homologatutako eskuko ekipo informatikoak ematearen helburua da ekipo informatikoak hornitu, edo hala badagokio, oraingoak ordeztu eta modernizatzea, irakasleak eta ikertzaileak informazioaren teknologietara egokitzeko prozesua erraztu eta sustatzeko potentzialtasun handia duen lan-tresna baten bitartez eta irakaskuntzaren berrikuntza erraztea. La presente concesión se regirá por las siguientes NORMAS : 1.-Finalidad de la concesión Esta concesión de equipos informáticos portátiles homologados por la UPV/EHU pretende dotar, sustituir y modernizar, en su caso, los actuales equipos informáticos mediante una herramienta de trabajo de gran potencialidad para facilitar e incentivar la adaptación del personal docente e investigador a las nuevas tecnologías de la información y facilitar la innovación docente. 2.- Emango den ekipamendua UPV/EHUk homologatutako eskuko ekipo informatikoak emango dira. 2.-Equipamiento objeto de concesión Se conceden equipos informáticos portátiles homologados por la UPV/EHU. Ondoko oinarrizko ezaugarri hauen ezaugarri berdintsuak dituzten eskuko ordenagailuak emango dira: Intel Core 2 Duo prozesadorea, 2,2Ghz-koa, 15,4 ko WSXGA LCD pantaila, 2.0GBko RAM memoria, GBko diskoa, DVD birgrabagailua, ethernet txartela, Wi-Fi txartela, haririk gabeko txartel motako sagua eta ordenagailua eramateko maleta. Ordenagailuak Windows XP (UPV/EHU) edo EHUX (linux korporatiboa) izango du aurretik instalatuta eta hiru urteko in situ bermea IKTen Gerenteordetzak ez du bere gain hartuko irakasleek eta ikertzaileek erabiltzen duten software espezifikoaren lizentzien kostua. Se trata de ordenadores portátiles con unas características básicas análogas a las siguientes: Procesador Intel Core 2 Duo 2,2Ghz, Pantalla LCD de 15,4" WSXGA, Memoria RAM de 2.0GB, disco de GB, regrabadora de DVD, tarjeta ethernet, tarjeta Wi-Fi, ratón inalámbrico de tarjeta y maleta de transporte. El equipo contará con Windows XP preinstalado (UPV/EHU) o EHUX (linux corporativo), y con una garantía in situ de tres años La vicegerencia de las TIC no asumirá el coste que supongan las posibles licencias específicas del software que utilice el personal 2

3 Ekipo informatikoak aurrerago azaltzen diren baldintzen arabera emango dira. 3.- Ekipoak ematea onartzea Esleitutako ekipamendu informatikoen jabetza UPV/EHUrena izango da beti, eta IKTen Gerenteordetza izango da informatikako ekipoak beste erabiltzaile batzuei birbanatzeko Eskuko ekipo berria entregatzeak entrega egiten zaion irakasleari esleitutako ohiko ekipoa (eskukoa edo mahai gainekoa) kentzea ekarriko du. Normalean ohiko ekipotzat hartzen da irakasle edo ikertzailearen informazioa duen ekipoa eta irakasle edo ikertzaileak unibertsitateko zerbitzuak eta aplikagarriak erabiltzeko darabilena. docente e investigador. Dichos equipos informatícos se entregarán según las condiciones que figuran más adelante. 3.- Aceptación de la concesión La propiedad de los equipamientos informáticos adjudicados corresponderá, en todo momento, a la UPV/EHU, siendo la Vicegerencia de las TIC la única competente para redistribuir los equipos informáticos a otros usuarios La entrega del nuevo equipo portátil supondrá, en su caso, la retirada de los equipos habituales (portátil o de sobremesa) asignados al profesor objeto de la entrega. Normalmente se entiende por equipo habitual aquel en que el PDI dispone su información documental y con el que accede a la utilización de los servicios y aplicativos de la Universidad como el correo electrónico Kendu den ekipoak Pentium-IV prozesadorea edo baliokidea eta behar adina memoria badu, ekipo hori hasiera baten ekipoaren titulartasuna zuen ikastegi edo sailaren esku jarriko da, sail edo ikastegiaren barruan berriro esleitu dezan, IKTen Gerenteordetzak onartu ondoren. Kendu den ekipoak prozesadore txikiagoa badu, birziklatu egingo da, UPV/EHUn indarrean dagoen informatikako ekipoak kentzeko prozedurari jarraituz Si el equipo retirado cuenta con un procesador Pentium-IV o equivalente y con memoria suficiente, dicho equipo será puesto a disposición del Centro o Departamento titular del equipo en primera instancia, para su reasignación en el propio Departamento o Centro previa aceptación de la Vicegerencia de las TIC. Si el equipo retirado es un equipo con un procesador inferior, se procederá a su reciclaje de acuerdo al procedimiento de retirada de equipos informáticos vigente en la UPV/EHU Deialdiaren helburu diren eskuko ekipoen hornidura eta mantentze-lan teknikoak IISIGen ardura izango dira Los equipos portátiles objeto de la convocatoria serán suministrados y soportados técnicamente por los CIDIR Ekipoak erabiltzailearen kontuarekin Los equipos se suministrarán con cuenta 3

4 hornituko dira, administratzaile-pribilegiorik gabe. Hala ere, erabiltzaileak zenbait konfigurazio eta instalazio egin ahalko ditu. Erabiltzaileak egin ezin dituen jarduerak IISIGeko teknikariek egin beharko dituzte. de usuario sin privilegios de administrador, permitiéndose para el usuario el mantenimiento de ciertas configuraciones e instalaciones. Aquellas acciones que no le sean permitidas al usuario, deberán ser realizadas por técnicos del CIDIR Erabiltzaileak uneoro baimendu behar du ekipoan urrutiko laguntza eta softwarearen inbentarioa, IISIGek ekipoan helburu honekin instalatutako programa espezifikoaren bidez Ekipoa UPV/EHUren uneko direktorioan sartuta dago eta bertatik aplikatzen dira erabilera-politikak erabiltzaileen profilaren arabera. Modalitate honen bidez ordenagailuekin egon daitezkeen arazoak konpontzeko eta instalazioak eta konfigurazioak egiteko zerbitzua hobetu da IKTen Gerenteordetzak modalitate hau hartu du korporazio-irtenbide gisa. Modalitate hau da ekipoak ondo funtzionatzeko IISIGen aldetik ARDURA osoa bermatzen duen bakarra eta erabiltzailearentzako irtenbide EROSOAGOA da, norberaren edo hirugarren batzuen ezagutzen mende ez dagoelako El usuario debe permitir en todo momento la asistencia remota del equipo y el inventario hardware y software del equipo mediante el software específicamente dispuesto al efecto en el equipo por el CIDIR El equipo esta integrado en el Directorio Activo de la UPV/EHU desde donde se aplican las politicas de uso en base a perfiles de usuarios. Esta modalidad supone una mejora para el servicio de atención ante incidencias y solicitudes de instalación y configuración Esta es la modalidad adoptada por la Vicegerencia de las TIC como solución corporativa, ya que garantiza la RESPONSABILIDAD completa por parte del CIDIR del buen funcionamiento del equipo y es una solución más COMODA para el usuario al no depender de los conocimientos propios o de terceros IISIGek bere gain hartzen du ekipoak ondo funtzionatzeko azken ardura Ordenagailua emateak berarekin dakar IISIGek ekipoak eman zaizkien irakasle eta ikertzaileen ekipo partikularrei (unibertsitateko ondarearen inbentarioan jasota ez dauden ordenagailuak) sare kable bidezko konexioz (wifi ez dena) sarean konektatzeko edo korporazioko softwarea jartzeko emandako baimen guztiak ezereztatzea Ekipoa eman zaion pertsonak bere saila El CIDIR asume la responsabilidad final del buen funcionamiento del equipo Esta concesión conlleva que el CIDIR cancelará todas las autorizaciones que hayan sido concedidas a equipos particulares de los PDI objeto de la concesión (ordenadores no recogidos en el patrimonio inventariado de la Universidad) para su conexión a la red mediante la conexión por cable de red (no wifi) o para disposición de software corporativo En el caso de cese en el Departamento de la 4

5 uzten badu, IKTen Gerenteordetzari jakinarazi beharko dio, sailari entzun ondoren gerenteordetzak ekipo informatikoaren etorkizuna erabaki dezan Ordenagailua jasotzen duten irakasle edo ikertzaileak UPV/EHU uzten badu, emandako ordenagailua IKTen Gerenteordetzari itzuli behar dio. 4.- Hornitutako softwarea eta nahitaez bete beharrekoa Ekipoak instalatuta eduki beharko du urruneko laguntza ematea eta ekipoaren hardware eta softwarearen inbentarioa egitea ahalbidetzen duen softwarea eta IISIGek software horretarako sarbidea izan beharko du. Horretarako, ekipoak Windows sistema eragilea daukanean, LDMS/Landesk softwarea izango du eta EHUX sistema eragilea daukanean, berriz, SSH zerbitzua eta X11VNC paketea. Birusen kontrako software korporatiboa eduki beharko du instalatuta eta aktibatuta, eta ez beste edozein. Helburu horietarako, ekipoak Windows XP sistema eragilea daukanean, ekipoa Trendicroren Officescan softwareaz hornituko da Ekipoak sistema eragilearekin hornitutako Firewall sistema izan beharko du aktibatuta beti, eta ez beste edozein Ekipoak segurtasunerako urruneko eguneratzeen sistema aktibatuta izan beharko du beti, sistema eragilea Windows bada Software hau edo haren konfigurazioa aldatu, baliogabetu edo ordeztuz gero, IISIGek laguntza zerbitzurik ez emateko erabakia hartuko du, hala badagokio. persona objeto de la concesión, ésta debe informar a la Vicegerencia de las TIC, quien decidirá el destino del equipo informático concedido, oído el Departamento Si el P.D.I. objeto de la concesión causa baja en la UPV/EHU esta obligado a devolver a la Vicegerencia de las TIC el ordenador concedido. 4.- Software suministrado y de obligado cumplimiento El equipo deberá tener instalado y accesible para el CIDIR el software que le permite realizar un servicio de teleasistencia o asistencia remota y el inventario hardware y software del equipo. A este efecto el equipo se suministra en el caso del sistema operativo Windows con software LDMS/Landesk y con el servicio SSH y el paquete X11VNC en el caso de sistema operativo EHUX. Deberá tener instalado y activado el software de antivirus corporativo y no otro. A estos efectos el equipo se suministra en el caso del sistema operativo Windows XP con el software Officescan de Trendmicro El equipo deberá tener siempre activado el sistema de Firewall suministrado con el sistema operativo y no otro El equipo deberá tener activado siempre el sistema de actualizaciones remotas de seguridad, en el caso de sistema operativo Windows La alteración, anulación o sustitución de este software o de su configuración, dará lugar en su caso a la negación del servicio de asistencia o soporte por parte del CIDIR Gomendatutako softwarea: Software recomendado: IISIGek erabiltzaileei ondorengo softwarea erabiltzea gomendatzen die. Hala ere, erabiltzaileek baliokidea den beste software bat erabil dezakete, baina kasu horretan IISIGek ez die beste hori erabiltzearen ondoriozko arazoei erantzungo ezta konpontzen lagunduko ere. El CIDIR recomienda el siguiente software para su empleo por el usuario. No obstante, el usuario puede decidir utilizar otro software equivalente distinto, pero en este caso el CIDIR no atenderá ni soportará las incidencias producidas por el uso del mismo, ni sus posibles efectos laterales. 5

6 Gerta daitezkeen albo-ondorioez ere ez da arduratuko. Gomendatutako softwarea: - MS-Windows-XP Professional Edition edo EHUX (linux korporatiboa) sistema-eragileak - MS-Office (windows) edo OpenOffice (ehux) - MS-Outlook 2003 (windows) edo Evolution (ehux) postako bezeroa - Adobe Acrobat - VPN/Cisco urruneko sarbide zerbitzuko bezeroa - Eduroam, WIFIn sartzeko - SSH/SFTP terminalerako sarbiderako eta fitxategiak modu seguruan transferitzeko Bestelako softwarea: IISIG arduratuko da ondorengo softwarearen instalazio teknikoaz. IKTen Gerenteordetzak hurrengo softwarea doan emango du: - Mathematica - SPSS, mailegu-lizentziak izan ezik. - SPAD - LabView - File Maker Eta hurrengo softwarea merkeago emango du: - Microsoft softwarea oro har - Xwin32 terminal - Adobe Acrobat Professional - SPSS, mailegu-lizentziak. Relación software recomendado: - Sistemas operativos MS-Windows-XP Professional Edition o EHUX (linux corporativo) - MS-Office(windows) u OpenOffice(ehux) - Cliente de correo MS-Outlook 2003(windows) o Evolution (ehux) - Adobe Acrobat - Cliente VPN/Cisco para acceso remoto desde internet - Eduroam para acceso WIFI - SSH/SFTP para acceso terminal y transferencia ficheros en modo seguro Otro software corporativo: El CIDIR asume la responsabilidad técnica de la instalación del siguiente software. La Vicegerencia de las TIC proporciona de forma gratuita el siguiente software: - Mathematica - SPSS, excepto licencias de desplazamiento. - SPAD - LabView - File Maker y el siguiente software a precio reducido: - Software Microsoft en general - Xwin32 terminal - Adobe Acrobat Professional - SPSS, licencias de desplazamiento IISIGek erabiltzaileak daukan beste edozein software instalatuko du, baldin eta horrek beharrezko lizentzia badu eta softwarearen funtzionaltasuna gomendatutako softwarearen baliokidea ez bada El CIDIR procederá a la instalación de cualquier otro software facilitado por el usuario, siempre que el mismo ostente la correspondiente licencia y no suponga la instalación de un software de funcionalidad equivalente al software recomendado. 5.- Zure eskuko ordenagailu berriak berez daukan hardwarea eta softwarea HARDWAREaren gutxieneko konfigurazioa: 5.- Configuración hardware y software que contiene inicialmente su nuevo ordenador portátil Configuración HARDWARE mínima: 6

7 HP markako eskuko ordenagailua. Eredua: 8510W Core 2 Duo T7500 (2.2 Ghz) Memoria:2.0GB Pantaila: LCD 15,4 WXGA Disko gogorra: 100GB SATA (5.400 b/m) Ahalmen handiko bateria Grabatzeko unitatea: 8X DVD Haririk gabeko txartel motako sagua Kensington segurtasun-haria Barruko modema: V.92 56,6 Kb Argindarraren egokigailua: 90W AC Bluetooth-modulua. Nylon maleta handia Eduroam delakorako konfiguratutako WI-FI antena: Intel 4965AGN Hiru urteko bermea hurrengo lanegunean in situ laguntza ematea barne hartzen duena. Ordenador portátil marca HP modelo 8510W Core 2 Duo T7500 (2.2 Ghz) Memoria 2.0GB Pantalla LCD 15,4 WXGA Disco duro 100GB SATA (5.400 rpm) Batería de alta capacidad Unidad regrabadora 8X DVD Ratón inalámbrico tipo tarjeta Cable de seguridad Kensington Modem interno V.92 56,6 Kb Adaptador energía eléctrica 90W AC Módulo Bluetooth Maletín de nylon grande Antena WI-FI configurada para eduroam, Intel 4965AGN Garantía de 3 años con asistencia in-situ al día laborable siguiente SOFTWAREaren konfigurazioa: Eskuko ordenagailuak gutxienez software hau dauka, IISIGek instalatuta: - Windows-XP sistema eragilea Windows XP SP2 Sistema eragilea Office Word, Excel, PowerPoint, Access FrontPage 2003: web orrien editorea Elhuyar. Euskarazko hiztegia Xuxen. Zuzentzaile ortografikoa Windows eta Office euskaraz edukitzeko paketeak. Ez dira instalatu, erabiltzaileak eskatzen baditu jarriko dira Hemen daude: c:\windows\cidir\complementos. OfficeScan. Antivirus Adobe Acrobat Reader. PDF dokumentuen irakurgailua JInitiator eta GAUR ziurtagiriak. GAUR aplikazioan sartzeko ezinbestekoak Power DVD 5.7. DVD bideoen erreproduzigailua Roxio Creator Deluxe. CDak eta DVDak grabatzeko softwarea SSH eta SFTP. Modu seguruan Configuración SOFTWARE: El ordenador portátil se proporciona, al menos, con el siguiente software instalado por el CIDIR..- Sistema operativo Windows-XP Windows XP con SP2. Sistema operativo Office Word, Excel, PowerPoint, Access FrontPage Editor páginas Web Elhuyar. Diccionario de euskera Xuxen. Corrector ortográfico Paquetes para Windows y Office en euskera. No se han instalado, dejándose para el caso en que el usuario lo demande. Están en c:\windows\cidir\complementos. OfficeScan. Antivirus Adobe Acrobat Reader. Lector de documentos.pdf JInitiator y Certificados GAUR. Necesario para acceso al GAUR Power DVD 5.7. Reproductor de videos DVDs Roxio Creator Deluxe. Software de grabación de CD s y DVD s SSH y SFTP. Programas para conexión 7

8 ekipoetara konektatzeko eta fitxategiak transferitzeko programak. Macromedia Flash Placer Macromedia Shockwave Player. Interneten nabigatzeko multimedia bistaratzaileak. Support Tools. Tresna administratiboak eta sistema eragilearen erabilpenak. Windowserako Unix Tools. Unix sistema eragileko komandoak erabiltzeko aukera ematen du. PDF Creator..PDF dokumentuak sortzeko programa bakuna. WIFI eduroam: SecureW2 Client WIFI-txartel bidezko hari gabeko konexioa. Cisco VPN. Unibertsitatetik kanpo UPV/EHUko baliabideak modu seguruan eskuratzeko (Virtual Private Network) Bluetooth-erako kontrolatzaileak. Bluetooth gailuaren bitartez haririk gabe konektatzeko Barruko modemerako kontrolatzaileak. Telefono bidez sarean sartzeko. Microsoft NET Framework1.1 eta 2.0. Aplikazioak exekutatzeko.net ingurunea. LanDesk bezeroa. Urrunetik laguntzeko eta ekipoko hardwarearen eta softwarearen inbentarioa egiteko. OpenOffice FireFox - EHUX sistema eragilea segura a equipos y trasferencia segura de ficheros Macromedia Flash Placer Macromedia Shockwave Player. Visualizadores multimedia para navegación por Internet Support Tools. Herramientas administrativas y utilidades del sistema operativo Unix Tools para Windows. Permite utilizar comandos del sistema operativo Unix PDF Creator. Generador simple de documentos.pdf WIFI eduroam: SecureW2 Client Conexión inalámbrica a traves de la tarjeta WIFI. Cisco VPN. Acceso a recursos UPV/EHU desde fuera de la Universidad de forma segura (Virtual Private Network) Drivers para Bluetooth. Para conexiones inalámbricas a través del dispositivo interno Bluetooth Drivers para Modem interno. Acceso a la red a traves de linea telefónica Microsoft.NET Framework1.1 y 2.0. Entorno de ejecución de aplicaciones.net Cliente LanDesk. Para permitir la teleasistencia o asistencia remota e inventario de hardware y software del equipo OpenOffice FireFox.- Sistema operativo EHUX GIMP irudi-editorea XSane irudien eskanerra Inkscape bektore ilustratzailea Gthumb irudi bisorea Terminal Server-en bezeroa Evolution posta Download Manager. Behera kargatzeen kudeatzailea GAim Interneteko mezularitzako bezeroa Liferea, RSS titularren irakurgailua Firefox nabigatzailea Softphone Ekiga Bideokonferentzia Editor de Imágenes GIMP Escaner de Imagen XSane Inkscape Vector Ilustrador Visor de Imágenes Gthumb Cliente de Terminal Server Correo Evolution Download Manager gestor de Descargas GAim Cliente de Mensajeria de Internet Liferea, lector de titulares RSS Navegador Firefox Softphone Ekiga Videoconferencia Oppen Office 2.0 8

9 Oppen Office 2.0 Nvu HTML orrien editorea K3b DVD, CD grabagailua VLC Video Lan Client erreproduzigailua XMMS Music placer TOTEM filmen erreproduzigailua Interneteko hiztegietarako hitzbilatzailea Synaptic paketeen kudeatzailea Gnomo partizioen editorea CUPS imprimaketa-sistema SSH urruneko shell zerbitzaria SAMBA karpetak banatzeko zerbitzaria Nvu Editor de páginas HTML K3b grabador DVD,CD VLC Reproductor Video Lan Client XMMS Music placer Reproductor de Peliculas TOTEM Búscador de palabras en diccionarios de Internet Gestor de Paquetes Synaptic Editor de Particiones Gnomo Sistema de Impresión CUPS Servidor de shell remota SSH Servidor de comparticion de carpetas SAMBA Entregatutako materialaren zerrenda Relación del material entregado HP markako eskuko ordenagailua. Eredua: 8510W Core 2 Duo T7500 (2.2 Ghz) HP markako eskuko ordenagailua elektrizitatez elikatzeko iturria. Europako kable elektriko konektorea Kensington markako segurtasun-kablea, 2 giltzarekin. 2 informazio-gida paperean. RJ11 kablea. (Telefono bidezko konexioa) HP markako nylonezko garraio poltsa handia eskuko ordenagailuarentzako, galtzarbe-uhalarekin. Ordenador Portátil Marca HP, modelo 8510W Core 2 Duo T7500 (2.2 Ghz) Fuente de alimentación eléctrica para portátil marca HP Cable eléctrico conector europeo Cable de seguridad kensington con juego de 2 llaves 2 Guías de información en papel. Cable RJ11. (Conexión telefónica) Bolsa de trasporte grande de nylon con bandolera marca HP para el portátil 6.- Ekipoak eskatzeko prozedura 6.- Procedimiento de solicitud del equipos Ekipo bat eskatzeko, Para solicitar un equipo debe cumplimentar https://www.ehu.es/equipospdi/ helbidean el formulario que se encuentra en la direccion dagoen eskaera-orria beta behar da. Eskuko web https://www.ehu.es/equipospdi/ La ordenagailua eskatzeak interneteko helbide solicitud del ordenador portátil, supone la horretan bertan agertzen diren baldintzak aceptación de las condiciones que aparecen en la onartzea dakar. propia dirección web Komeni da eskaera-orrian adieraztea eskuko ordenagailu berrian instalatu beharreko software guztia. Ez ahaztu eskuko ordenagailuak jadanik instalatuta dakarrela lehenago adierazi den softwarea Es conveniente que en el formulario nos indique todo aquel software que deba ser objeto de instalación en el nuevo ordenador portátil. No olvide que el ordenador portátil incluye ya determinado software según se indica Eskaera eginda, berehala jasoko duzu Un vez realizada la solicitud, recibirá de inmediato un acuse de recibo. Se verificará si su 9

10 eskaera hartu izanaren adierazpena. Zure eskaerak bete beharreko baldintzak betetzen dituen ikusiko da eta hala badagokio, ekipoa entregatuko da Oso garrantzitsua da instalazioa egingo duen teknikaria datorren egunerako (eguna teknikariarekin berarekin adostuko da) IKTen Gerenteordetzak hornitzen ez duen instalatu beharreko softwarearen instalazio-kit guztiak prest izatea, baita horien lizentzia eta kodeak ere, teknikaria instalazioa egiteko unean alferrik luzatu ez dadin. Era berean, komenigarria da, bai zuretzat eta bai guretzat, zure eskuko ordenagailu berrira transferitu behar diren fitxategi eta karpetak zuk nahi duzun egiturarekin antolatzea. Horrek lana erraztuko digu eta instalazioa egingo duen teknikariak gauzak ahaztea edo nahastea ekidingo du. Mahaigainean MIGRACION izeneko karpeta bat sortzea proposatzen dizugu eta ekipo berrira transferitu nahi dituzun karpeta eta fitxategiak bertan gorde eta antolatzea. solicitud cumple con los requisitos establecidos y se procederá, en su caso, a entregar el equipo Es muy importante que para la fecha en que acuda el técnico instalador, la cual se acordará previamente con el propio técnico, tenga preparados todos los kits de instalación del software que en particular debamos instalarle, y que no es proporcionado desde la Vicegerencia de las TIC, así como las documentaciones de las licencias o códigos de los mismos para evitar demoras innecesarias al técnico a la hora de proceder a la instalación. De igual manera, es muy conveniente para usted y nosotros, que aglutine con la estructura que desee todos los ficheros y carpetas que deban transmitirse a su nuevo ordenador portátil. Esto nos facilitará el trabajo y evitará olvidos o confusiones por parte del técnico instalador. Proponemos que cree una carpeta en el escritorio denominada MIGRACION y que estructure sus carpetas y ficheros a trasvasar al nuevo equipo bajo la misma. Leioan, 2008ko irailaren 10ean. Xabier Arrieta Goiri IKTen gerenteordea UPV/EHU En Leioa, a 10 de septiembre de Xabier Arrieta Goiri Vicegerente de las TIC UPV/EHU 10

11 Irakaslearen datuak Datos del profesor/a Izen-deiturak Nombre y apellidos: Saila/Departamento: Ikastegia/Centro: Behean sinatzen duenak ekipamendua jaso du eta erabilera-baldintzak onetsi ditu. Horrez gain, edozein momentutan eskatu ahal zaion informazioa ematea onartu du. El/la abajo firmante ha recibido el equipamiento y acepta las condiciones de uso, así como proporcionar en todo momento toda la información que le sea requerida NAN DNI: En Vitoria-Gasteiz, a de de 2008 Vitoria-Gasteizen, 2008ko ren (e)an. 11

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2011 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren

Más detalles

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS CLIENTE Y SERVIDOR DEL SOFTWARE DE BACKUP LEGATO NETWORK ACTUALMENTE EN VIGOR GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Gurasoentzat aldizkaria / Revista para padres y madres Ordizia - Beasain - Itsasondo - Arama - Altzaga

Gurasoentzat aldizkaria / Revista para padres y madres Ordizia - Beasain - Itsasondo - Arama - Altzaga seme-alabak 9. alea / 9 º número 2010eko Martxoa / Marzo 2010 L.G.: SS-1023/07 Gurasoentzat aldizkaria / Revista para padres y madres Ordizia - Beasain - Itsasondo - Arama - Altzaga DROGA-MENDEKOTASUNEKO

Más detalles

I. INTRODUCCION. I.1.- Objetivo general del contrato

I. INTRODUCCION. I.1.- Objetivo general del contrato PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE CENTRO DE ATENCION AL USUARIO PARA LA VICEGERENCIA TIC DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Más detalles

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 MINTEGIAK 1. I+D+i proiektuak: Konfigurazioa, Finantzaketa eta Fiskalitatea Urtarrilak 28 2. Giza Baliabideetako saila negozioaren zerbitzura

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

Servicios TIC para el PAS

Servicios TIC para el PAS Servicios TIC para el PAS 2005, Tabla de contenidos 1 Objetivo del documento... 3 2 Introducción... 3 3 Equipamiento personal... 3 3.1 Hardware y Software... 3 3.2 Teléfonos... 4 3.3 Impresoras y fotocopiadoras...

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

Bienvenidos a MNprogram

Bienvenidos a MNprogram Manual MNprogram Bienvenidos a MNprogram MNprogram le agradece el interés prestado en nuestras herramientas de gestión. Si usted tiene alguna duda cuando esté evaluando esta aplicación llámenos sin compromiso

Más detalles

E-LEARNING INGURUNEA ENTORNO E-LEARNING

E-LEARNING INGURUNEA ENTORNO E-LEARNING E-LEARNING INGURUNEA ENTORNO E-LEARNING 17 DEFINIZIOA Zer da? Hezkuntza elektronikoko edo urruneko hezkuntzako sistema da; bertan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen dira prestakuntzarako,

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS SECRETARÍA GENERAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO EN EL ÁREA INFÓRMÁTICA PARA LA SEDE DEL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE). PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS Ref.:

Más detalles

REGLAMENTO. Para entender mejor a qué nos referimos, a continuación encontrará las definiciones para los términos que se utilizarán más adelante.

REGLAMENTO. Para entender mejor a qué nos referimos, a continuación encontrará las definiciones para los términos que se utilizarán más adelante. REGLAMENTO 1) INTRODUCCIÓN: El presente reglamento cubre el uso general de los computadoras municipales, acceso a la información y privacidad de la misma, uso de los recursos públicos, uso de equipos "privados"

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

Guía de Instalación. Sistemas ERP (CK)

Guía de Instalación. Sistemas ERP (CK) Guía de Instalación Sistemas ERP (CK) Copyright 2009 Softland Ltda. todos los derechos reservados. Softland es marca registrada de Softland Inversiones S.L. Todas las otras marcas son propiedad de sus

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Manual Básico Medusa

Manual Básico Medusa Documentos de proyecto Medusa Documentos de: Serie: Manuales Manual Básico Medusa Definitivo Versión del documento: 2.5 Fecha: 10 de octubre de 2008 El contenido de este documento es propiedad de Consejería

Más detalles

Introducción a los sistemas operativos en red. Redes Windows

Introducción a los sistemas operativos en red. Redes Windows Unidad Introducción a los sistemas operativos en red. Redes Windows En esta Unidad aprenderemos a: Y estudiaremos: Realizar el estudio de compatibilidad del sistema informático. Diferenciar los modos de

Más detalles

Políticas de Seguridad para personal de empresas proveedoras

Políticas de Seguridad para personal de empresas proveedoras Políticas de Seguridad para personal de empresas proveedoras Fecha: 22/5/2014 Referencia: PS-PRV v3.2 EJIE S.A. Mediterráneo, 14 01010 Vitoria-Gasteiz Posta-kutxatila / Apartado: 809 01080 Vitoria-Gasteiz

Más detalles

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Bizkaiko Foru Diputación Foral Aldundia de Bizkaia Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Txartel

Más detalles

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 1. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, David Latxaga Ugartemendia legebiltzarkidearen bateragarritasunegoerari

Más detalles

MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES DE ATENCIÓN, SERVICIO Y USO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES

MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES DE ATENCIÓN, SERVICIO Y USO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES MANUAL DE POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS GENERALES DE ATENCIÓN, SERVICIO Y USO DE LOS BIENES INFORMÁTICOS Y TELECOMUNICACIONES DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Más detalles

Kaspersky Small Office Security GUÍA DE INICIO

Kaspersky Small Office Security GUÍA DE INICIO Kaspersky Small Office Security GUÍA DE INICIO Índice de contenido KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY... 4 Presentación del software... 4 Paquetes software... 4 Primeros pasos... 5 Soporte para usuarios registrados...

Más detalles