1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera"

Transcripción

1 Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat dabil lanean, beti ere sortzean zehaztu zitzaizkion eginkizunak betez. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egin dituen lanak, funtsean, honako hauek dira: aplikazioen garapena, aplikazioak zerbitzari korporatiboetan ustiatzea, ekipamendu informatikoa eskuratzea eta zerbitzu horiek guztiak emateko beharrezkoa den azpiegitura informatikoa eta komunikazioetako azpiegitura eskuratu, ezarri eta mantentzea. Halaber, datu kopuru handia sartu da, informazio-fluxuak antolatu dira, laguntza teknikoa eman da eta erabiltzaile berriak prestatu dira. Lantik, S.A., herri sozietatea den aldetik, Ogasun eta Finantza Sailari atxikita dago. Sail horren titularra Administrazio Kontseiluko burua da. Kontseilu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren organigraman dauden foru sail guztietako ordezkariak daude. 2010ko Memoriaren helburua enpresa zehatzago aztertzea izaki, agiri honek Sozietatearen egoeraren eta bilakaeraren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu bakarrik egingo ditu urtean zehar, Lantik, S.A.ko Administrazio Kontseiluak lehentasunaren araberako hurrenkeran zehaztu eta ezarritako helburuak bete dira; foru sail bakoitzerako Informatikako Foru Plana ezarri da. Lantik, S.A.k urtean jarduteko erabili duen ekoizkin eta zerbitzuen katalogoan ondoko atalak bereiz daitezke, bakoitzaren espezialitate teknikoaren arabera: Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea. Ekipamendu informatikoa. Informazio-sistema ustiatzea. Interneteko atzipena Teknologi eta segurtasun politikak egitea. Informe de gestión 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Lantik, S.A. desde su creación en 1981 por la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo a las funciones definidas en su constitución ha desempeñado su actividad en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Ayuntamientos y otras entidades. Los trabajos realizados para la Diputación Foral de Bizkaia han consistido fundamentalmente en el desarrollo de aplicaciones, explotación de éstas en los servidores corporativos, la adquisición de equipos informáticos y la adquisición, implantación y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para prestar dichos servicios. Asimismo se han prestado servicios tales como la entrada masiva de datos, organización de flujos de información, soporte técnico y la formación de nuevos usuarios. Lantik, S.A., como sociedad pública, se encuentra adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas cuyo titular es el Presidente del Consejo de Administración compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Forales existentes en el organigrama de la Diputación Foral de Bizkaia. Siendo objeto de la Memoria de 2010 el análisis más detallado de la empresa, el presente documento se limitará a destacar los aspectos más importantes de la situación y evolución de la Sociedad. Durante el año 2010 se han cumplido los objetivos determinados y fijados en orden de prioridad por el Consejo de Administración de Lantik, S.A. materializándose en el Plan Informático Foral establecido para cada Departamento Foral. El catálogo de productos y servicios de Lantik, S.A. sobre los que ha desarrollado su actividad durante el año 2010, en función de la especialidad técnica que suponen cada una de ellas pueden agruparse en los siguientes servicios: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Equipamiento informático. Explotación del sistema de información. Acceso a internet. Elaboración de políticas tecnológicas y de seguridad.

2 Azpiegiturak ezartzea eta mantentzea. Web hosting (guneak biltzea). Web guneak sareratzea. Kalitatea Laguntza teknikoa. Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa (ELZ). Aholkularitza. Antolaketa eta bezeroei laguntza. Ziurtapen eta izenpetze elektronikoak. Prestakuntza. Beste zerbitzu batzuk. Jarraian Lantik-ek 2010an bere zerbitzuen bidez egin dituen proiektu eta jarduera nagusiak aipatuko ditugu. Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzeko zerbitzuen artean, hona hemen Urtean egin diren proiektu nagusienak: Orokorrak Egokitzapenak 11/2007 legera: Egoitza elektronikoa, erregistro telematikoa, inprimaki elektronikoak, jakinarazpen telematikoa, sinatu eta konpultsatzeko azpiegitura berria. Agiritegi Informatizatuak. -Erremintan gordetzeko prozesuen jarraipena (Image Plus). Aplikazioetarako sarbideen kontrol eta segurtasuna. Implantación y mantenimiento de infraestructuras. Web Hosting o Alojamiento. Publicación de páginas Web. Calidad. Soporte técnico. Centro de atención al usuario (C.A.U.). Consultoría. Organización y asistencia a clientes. Certificación y firma electrónica. Formación. Otros servicios. A continuación vamos a destacar los proyectos y actividades más relevantes realizados por Lantik a lo largo del año 2010 a través de los siguientes servicios: Entre los Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informaticas, los proyectos más significativos puestos en producción durante el año 2010 han sido los siguientes: Generales Adaptaciones a la ley 11/2007: Sede electrónica, registro telemático, formularios electrónicos, notificación telemática, nueva infraestructura de firma y compulsa. Archivos informatizados. - Seguimiento de los procesos de almacenamiento en la herramienta (Image Plus). Control y seguridad de accesos a aplicaciones. - Web ingurune eta ordenagailuko ingurunearen aplikazioak egokitzea segurtasun korporatiboko sistemara. Ostalariaren azpiegitura. - Elkarrizketazko CICS programak pseudoelkarrizketazkoetara egokitzea amaitzea. - Entitateen zuzenketa (Ostalaria/ Java) kurtsore irekiez. - Adaptación de las aplicaciones de entorno Web y entorno PC al sistema de seguridad corporativo. Infraestructura host. - Finalización de la adaptación de los programas CICS conversacionales a pseudo-conversacionales. - Corrección de entidades (Host / Java) con cursores abiertos.

3 - Azpiegitura batch prozesuak abiarazteko gordetako prozeduretatik. GIS azpiegitura -GIS aplikazioak egokitzea azpiegitura korporatibo berrira (produktu berriak eta ESRI bertsioak). WAS 5.1en J2EE aplikazioak 6.1era migratzea. Zehatzak Ahaldun Nagusiaren Kabinetea Aukera Berdintasunaren gaineko espedienteak. - Lankidetzako espedienteak eranstea. Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak. Udal Harremanen Eta Administrazio Publikoaren Foru Saila Langileen artxiboa. - Egokitzapenak artxibo elektronikoetan (parametrizazioa eta aukera berriak). Langileen kudeaketa. - SIGAP: Aplikazioen integrazio eta bilakaera - 2. kapitulua - Langileak. - Infraestructura para el arranque de procesos batch desde procedimientos almacenados. Infraestructura GIS. - Adaptación de las aplicaciones GIS a la nueva infraestructura corporativa (nuevos productos y versiones de ESRI). Migración de las aplicaciones J2EE de WAS 5.1 a 6.1. Especificos Gabinete del Diputado General Aukera Berdintasunaren gaineko espedienteak. - Incorporar expedientes de cooperación. Mejoras y nuevas funcionalidades Departamento Foral de Relaciones Municipales Y Administración Pública Archivo de personal. - Adaptaciones en Archivos electrónicos (parametrización y nuevas opciones). Gestión de personal. - SIGAP: Integración y evolución de aplicaciones - Capítulo 2 Empleados. - Fitxaketadun tornuen sistema berria. - Nuevo sistema de tornos con fichaje. Herri Administrazioaren Aginte-taula. - Eginkizun Publikoaren administrazioko prozeduren kudeaketaren azterketa eta kontrol hobea ahalbidetzen duten aginte-taula berriak garatzea (U7 aplikazioa). Bideratuz. Administrazioko Prozedurak Eginkizun Publikoa - Karrerako Funtzionarioko Langileak Izendatu, Bitarteko Langile Funtzionarioak Izendatu, Bitarteko Langile Funtzionarioak kargua Hartu eta Ordezkoak Eskatzeko prozeduren aldaketak. Oniritzi lotesleak, ez lotesleak eta jakinarazpenak jasotzea administrazioko prozeduretan. Nomina. -Taulak sortzea PFEZko urte, Elbarritasun, Gizarte Segurantzako Patronalen eta Gizarte Segurantzaren Jarduera Ekonomiko bakoitzeko. Ibilgailuen atala. Cuadro de Mando de Administración Pública. - Desarrollo de nuevos cuadros de mando (aplicación U7) que permiten un mejor control y análisis de la gestión de los procedimientos administrativos de la Función Pública. Bideratuz. Procedimientos Administrativos Función Pública. - Modificaciones a los procedimientos de Nombramiento Personal Funcionario de Carrera, Nombramiento Personal Funcionario Interino, Toma de Posesión Personal Funcionario Interino y Petición de Sustituciones. Incluir vistos buenos vinculantes, no vinculantes y comunicaciones en los procedimientos administrativos. Nómina. - Creación de tablas por año de IRPF, Minusvalías, Patronales de la Seguridad Social y Actividades Económicas de la Seguridad Social. Parque móvil.

4 -Ibilgailuen Atalaren (IA) ibilgailuak mantentzeko aplikazio berria. Aldizkari ofizialak. - Nueva aplicación de mantenimiento de vehículos del Parque Móvil (PM). Boletines oficiales. - Aldizkarien testua hilero ateratzeko sistema. - Sistema de extracción mensual de texto de los boletines. Kontratazio Espedienteak. Expedientes de Contratación. - Eskabideak aldatzea deialdia argitaratu baino lehenago. - Modificación de solicitudes antes de publicación de convocatoria. - Adjudikazioak izapidetzea lote bakoitzeko bereizita. - Tramitación de adjudicaciones separadas por cada lote. - Ogasunari aurkeztutako bermeen zerrenda bidaltzea. - Envío de relación de garantías presentadas a Hacienda. - Sinadura digitala Lizitatzaileen Ziurtagirian. - Firma digital en Certificado de Licitadores. Su-hiltzaileen Kudeaketa. - Suteak Itzaltzeko Zerbitzuaren estatistikako datuen web kontsulta. Udalen aurrekontuak eta kontabilitatea. - Aplikazio berria - Onartutako aurrekontuen kudeaketa (KP). - BAO sarrera, karpetak aldatzea eta Ministeriorako bidalketaren kontrola - EUSTAT. Zorpetzea. - Zorpetzeko Access eta Excel fitxategiak integratzea Udaldataren aplikazioaren barruan. Udalen karguak eta batzordeak. - Gaikuntza nazionaleko funtzionarioen bilatzaile berriaren garapena. Aholkularitza juridikoaren espedienteen erregistroa. Gizarte Ekintzako Foru Saila Mendekotasunari buruzko legea. - Mendekotasunaren balorazioaren behinbehinekotasunaren tratamendua. - Arretarako Banako Plana (ABP) egitea balorazioarekin batera. - Informazioaren elkartrukea Udalekin (Etxez etxeko laguntza). Kotizazio gabeko pentsioak. Gestión de Bomberos. - Consulta web de datos estadísticos del Servicio de Extinción de Incendios. Presupuestos y contabilidad municipal. - Nueva aplicación - Gestion de presupuestos aprobados (KP). - Inclusion BOB, modificación de carpetas y control de envio al Ministerio EUSTAT. Endeudamiento. - Integración de los ficheros Access y Excel de endeudamiento dentro de la aplicación de Udaldata. Cargos y comisiones de los ayuntamientos. - Desarrollo de un nuevo buscador de funcionarios de habilitación nacional. Registro de expedientes de la asesoria juridica. Departamento Foral de Acción Social Ley de dependencia. - Tratatmiento de la provisionalidad de la valoración de la dependencia. - Realización del Plan Individual de Atención (PIA) simultáneamente con la valoración. - Intercambio de información con ayuntamientos (Ayuda a domicilio). Pensiones no contributivas eko urteko berrikuspena (LISMI ere bai). - Revisión anual 2010 (también LISMI). Gizarte Ekintzako Pentsio eta Prestazioen Kudeaketa. Gestión de Pensiones y Prestaciones de Accion Social.

5 -Mendekotasuneko prestazioen nominaren errebalorizazioa. Egoitzetan behin betiko sartzea. - Mendekotasunari buruzko dekretuaren aldaketagatik egindako aldaketak eta Itxaronzerrenda. - Revalorización de la nómina de las prestaciones de dependencia. Ingresos Permanentes en Residencias. - Modificaciones debidas al cambio de decreto sobre Dependencia y Lista de espera. Gizarte Ekintzako Administrazioko Prozedurak (Ardatz). Procedimientos Administrativos Acción Social (Ardatz). - Gaiak amaitzea heriotzagatik. - Cierre de asuntos por fallecimiento. - Etxebizitzaren Osagarri / sarrerak bermatzeko errentaren (SBE) prozeduren definizioa. - Atzerapenak ezabatzea familia inguruneko zaintzen prestazioan. Informazio zentroa (Gizarte Ekintza). - Mendekotasuneko Zuzendariordetzaren adierazleak eranstea. Telelaguntza. - Definición de procedimientos de Complemento de vivienda / renta de garantia de ingresos (RGI). - Eliminación de atrasos en prestación de cuidados en entorno familiar. Centro de Información (Acción Social). - Incorporación de indicadores de la Subdirección de Dependencia. Teleasistencia. - Prezio publikoa berrikusteko prozedura sortzea. - Creación del procedimiento de revisión del precio público.. Oinarrizko Errenta (GGD) Renta Básica (IMI) - Aldaketak sarrerak bermatzeko errentari buruzko araudiaren aldaketagatik (SBE). - Modificaciones debido al cambio de normativa sobre renta de garantía de ingresos (RGI). - SBEren Sorospen Ekonomiko Osagarria. - Subsidio Económico Complementario a la RGI urteko urteko igoera (PAGAMI ere bai). - Subida anual del año 2010 (también PAGAMI). Hirugarren adinaren bidaiak (Adiñeko). Viajes de la tercera edad (Adiñeko). - Euskarria 2010eko kanpainarako. - Soporte para la campaña Gizarte Ekintzaren Prozesu Orokorrak. Procesos Generales de Acción Social. - Bankuko kontuak 20 digituko egiturara egokitzea. - Adaptar cuentas bancarias a estructura de 20 dígitos. Gizarte Ekintzako diru-laguntzen kudeaketa. -Ebazpena 2010eko diru laguntzen kanpainarako. Nekazaritzako Foru Saila Gestión de subvenciones de Acción Social. - Resolución para la campaña de subvenciones Departamento Foral de Agricultura Laborategiaren kudeaketa. - Errekerimendu berriak eranstea laborategiaren kudeaketan abereen osasun kanpainetarako. Gestión del Laboratorio. - Incorporación de nuevos requerimientos en la gestión del laboratorio para las campañas sanitarias de ganado. - Aldaketak egiaztagirirako emaitzen txostenetan. - Modificaciones en los informes de resultados para

6 Modulua (SLAB). Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroa. - Informazioa jakinarazteko mezuak berrikusi eta araudi berrira egokitzea. Abereen mugimenduaren erregistroa. - Ardiak/ahuntzak integratzea SITRANean. Mugimendu mistoko eredua. Modulu berria (MMOC). - Errekerimendu berriak behi-aziendaren identifikazio eta mugimenduan. - Beste espezie batzuetako animaliak lekuaz aldatzeko gidaliburuen modulu berria (MMOE), Estatuko REGAn jasota. - Ustiategi bakoitzeko esleitutako belarritakoen maila kontrolatzea. Abereen Osasun Kontrola. la acreditación. Módulo (SLAB). Registro de Explotaciones Ganaderas. - Revisión y adaptación de los mensajes de comunicación de la información a la nueva normativa. Registro del movimiento de ganado. - Integración ovino / caprino en SITRAN. Modelo de movimientos mixto. Nuevo módulo (MMOC). - Nuevos requerimientos en identificación y movimiento de ganado bovino. - Nuevo módulo (MMOE) de guías de traslado de animales de otras especies, contempladas en el REGA estatal. - Controlar rango de crotales asignados por explotación. Control Sanitario de Ganado. - Errekerimendu berriak behien osasun kanpainan. - Nuevos requerimientos en la campaña de sanidad animal bovino. Txakolinaren azterketa. Análisis de Txakoli. - Funtzionalitate berriak. - Nuevas funcionalidades. Laguntzak eta primak nekazaritzako ustiategien titularrei. - Errekerimendu berriak nekazaritza-ingurumeneko laguntzetan. - Minimis laguntza berria esnetarako behi-azienda edo BIFE duten ustiategiei. - Ordainketa Bakarrarekin lotutako laguntzen eredu berrien garapena: eremu ahuletako esne ekoizleen konpentsazioa (ASZV). Kalitateko esnekien sustapena (ASLC). Kalitateko lekaleen ekoizpenak (ASLG). Ayudas y primas a titulares explotaciones agrarias. - Nuevos requerimientos en las ayudas agroambientales. - Nueva ayuda minimis a explotaciones con vacuno de leche ó BIFE. Módulo (ASBI). - Desarrollo de nuevos módulos de ayudas relacionados con el Pago Único: Compensación productores lácteos de zonas vulnerables (ASZV). Fomento productos lácteos de calidad (ASLC). Producciones legumbres de calidad (ASLG). - Modulua (ASTP). - Módulo (ASTP). - Basoko neurrietarako informazio zentroa aztertu eta garatzea. Modulua (AS0A). Kulturako Foru Saila Kulturako laguntzak eta diru laguntzak. - Laguntzea proiektua burutzeko fase guztietan: Abiaraztea, Normalizazioa, Prozedurak kudeatzeko bertsioa, Informazio sistemaren eredua, Informazioko Modulua, Prozeduren bertsio teknikoa, Analisi funtzionala, Diseinu teknikoa eta Eraikuntza Plana. - Estudio y desarrollo de un centro de información para medidas forestales. Módulo (AS0A). Departamento Foral de Cultura Ayudas y subvenciones de Cultura. - Colaboración en las diferentes fases de ejecución del proyecto: Lanzamiento, Normalización, Versión de gestión de los procedimientos, Modelo de sistema de información, Módulo Informacional, Versión técnica de los procedimientos, Análisis funcional,

7 Diseño técnico y Plan de construcción. Euskarazko itzulpenen kudeaketa. Gestión de traducciones a euskara. - Kontsultarako modulu berria (CEMT). - Nuevo módulo de consulta (CEMT). Artxibategi Historikoa. -Modulu berria Foru Artxibategi Historikoaren edukien inbentarioa eta katalogoa egiteko. Kudeaketa Terminologikoa (BIZKAITERM). -Trados-en Multiterm moduluaren datu-basea kudeatzeko aplikazio berria (TK). Eskola kirola. - Datuen esportazio/inportazioa Futbol Federazioarekin. - Eskola Kirolerako internet bidez izena ematea ahalbidetzen duen funtzionalitate berria. Kirolaren medikuntza. Archivo Historico. - Nuevo módulo para inventariar y catalogar los contenidos del Archivo Histórico Foral. Gestión Terminológica (BIZKAITERM). - Nueva aplicación (TK) para gestionar la base de datos del módulo Multiterm de Trados. Deporte Escolar. - Exportación/importación de datos con la Federación de Futbol. - Nueva funcionalidad que permite la Inscripción por internet para el Deporte Escolar. Medicina del deporte. - Kontseilu medikoak babesteko aukera berria. - Nueva opción de apoyo a Consejos médicos. Ogasun Eta Finantzen Foru Saila Ogasunaren Informazio Sistema berria. - Proiektuaren lehenengo fasea: lau ildotan lan egin da: 1) Oraingo sistemen azterketa. 2) Arkitekturako ereduaren diseinua. 3) Datuen eredua eta pertsonen informazio sistema (SIP 4) Prozeduren berringeniaritza. Laguntzea Ogasun eta Finantza Sailaren zerbitzu guztiekin lotutako prozeduren azterketan. Katastroko Informazio Sistema berria. - Zehaztapen teknikoen proposamena egitea katastroko informazio sistema (KIS) berriaren errekerimendu eta diseinu funtzionalaren azterketa kontratatzeko. Hiriko Katastroa. Departamento Foral de Hacienda Y Finanzas Nuevo Sistema de Información de Hacienda. - Primera fase del proyecto: se ha trabajado en cuatro líneas: 1) Análisis de los sistemas actuales. 2) Diseño del modelo de arquitectura. 3) Modelo de datos y Sistema de información de personas (SIP 4) Reingeniería de procedimientos. Colaboración en el estudio de los procedimientos asociados a los distintos servicios del departamento de Hacienda y Finanzas. Nuevo Sistema de Información Catastral. - Elaboración de la propuesta de especificaciones técnicas para la contratación del estudio de requerimientos y diseño funcional del nuevo sistema de información catastral (SIC). Catastro Urbano. - Irteteko dokumentuak uniformizatzea: Agindeiak. - Uniformizar los documentos de salida: Agindeiak. Hiriko katastro grafikoa. - Bilbo eta Basauriko udalen katastroko ziurtagiriak bateratzea. Jakinarazpenen kontrola. Catastro gráfico urbano. - Unificación certificados catastrales de los ayuntamientos de Bilbao y Basauri. Control de notificaciones.

8 - Bidalketa masiboen egutegiaren desbiderapenak kontrolatzea. - Controlar desviaciones del calendario de envíos masivos. - Modulu berria garatzea, txostenak kudeatzeko. - Desarrollo de un nuevo módulo, para la gestión de informes. - Jakinarazpen telematikoak bidaltzeko helbidea eranstea. Zerga ereduen inprimakiak katalogatzea. - Garapen berria interesdunei postako bidalketak eta hauen estatistikako datuak kudeatzeko. Ogasuneko ziurtagiriak. - Elkarreragingarritasuneko Plataforman egunean egotearen ziurtagiria eranstea. E.B.ri bekak eskatzea izapidetzea. -Aplikazio berria (UJ) internet bidez Europako gaietako beken eskabideak aurkeztu ahal izateko. Ahalordedunen Erregistroa. - Incorporar direccion de envío de notificaciones telematicas. Catalogación de impresos de modelos tributarios. - Nuevo desarrollo para la gestionar los envíos de correos a los interesados y datos estadísticos de los mismos. Certificados de Hacienda. - Incorporación del certificado de estar al corriente en la Plataforma de interoperabilidad. Tramitación solicitud de becas a la U.E. - Nueva aplicación (UJ) para poder presentar por internet las solicitudes de becas en asuntos europeos. Registro de Apoderados. - Aplikazio berri baten garapena (A1). - Desarrollo de una nueva aplicación (A1). Bizkaibai. - IFZ alta tematikoa. Egokitzea hainbat ordezkari bidali ahal izateko. Modulua (IWNI). - BizkaiBai Estatistikak. Probako proiektua garatzea Business Intelligence erremintak erabiliz. - PDF dokumentazioa onartzea Bizkaibai osoan (Migratzea Adobe Live Cyclera). - Bizkaibai bidez 600 eredua aurkeztea (kudeatzaileak eta aholkulariak). - BizkaiBai bidez zergak ordaintzeko aurretiko proposamenak. -Zorrak zerga kredituen bidez konpentsatzeko eskabidea. Bizkaibai. - Alta telemática NIF. Adaptar para poder enviar varios representantes. Módulo (IWNI). - Estadísticas BizkaiBai. Desarrollo de un proyecto piloto utilizando herramientas de Business Intelligence. - Admisión de documentación en PDF en todo Bizkaibai (Migración a Adobe Live Cycle). - Presentación del modelo 600 por Bizkaibai ( gestores y asesores). - Propuestas previas de tributación por BizkaiBai. - Solicitud de compensación deudas con créditos tributarios eredu berriaren aurkezpen telematikoa. - Presentación telemática del nuevo modelo Adin txikikoei IFZ esleitzeko prozedura ezartzea, Finantzako Erakundeen bitartez. -Barra-kodea Bizkaibai ordainketa-gutunetan. -Sinaduraren ActiveX ordezkatzea Izenperen applet- - Implantación del procedimiento de asignación de NIF a menores, a través de las Entidades Financieras. - Código de barras en cartas de pago Bizkaibai. - Sustitución del ActiveX de firma por el applet de

9 ez. Fiskalizazio eragiketen kudeaketa. - Aplikazio berria (S8) taldekatutako zorren fiskalizatu beharreko eragiketak kudeatzeko. BKON-Gastuen aurrekontuko kontabilitatea. -Gastuaren kudeaketa berriaren azken ezarpena. -E-fakturen harrera eta tratamendua. BKON-Aurrekontua egitea. -Web ingurunean aurrekontuen kudeaketa berriaren azken ezarpena. Zergei buruzko informazioa. -Zergak Ordaintzeko Aurretiko Proposamenak kudeatzea. -Zerga Kontsultak. Modulu berria administrazioko irizpideen aldaketak kudeatzeko. Arbitraje Batzordearen gatazkak kudeatzea. Izenpe. Gestión de operaciones de fiscalización. - Nueva aplicación (S8) para gestionar las operaciones a fiscalizar de deudas agrupadas. BKON-Contabilidad presupuestaria de gastos. - Implantación final de la nueva gestión del gasto. - Recepción y tratamiento de las e-facturas. BKON-Elaboración del presupuesto. - Implantación final de la nueva gestión de presupuestos en entorno Web. Información tributaria. - Gestión de Propuestas Previas de Tributación. - Consultas Tributarias. Nuevo módulo para la gestión de los cambios de criterios administrativos. Gestión de conflictos de la Junta Arbitral. - Aplikazio berria garatzea (JA). - Desarrollo de una nueva aplicación (JA). Beste erakunde batzuen atxikipenak. -Aplikazioa Bizkaibai webaren bitartez egokitzea Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren eta Zerga Administrazioaren Estatuko Agentziaren sistemara. Bermeak kudeatzea. Retenciones de otros organismos. - Adaptación de la aplicación a través de la web de Bizkaibai al sistema de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Gestión de Garantías. - Aplikazioaren azken ezarpena (GJ). - Implantación final de la aplicación (GJ). Hartutakoen kudeaketa. Gestión de contraídos. - Autolikidazioen karga aplikazioan. - Carga de autoliquidaciones en la aplicación. Zerga Bilketako jarduketak. -Sarrerak identifikatzeko (S7) eta Konkurtsoko (Z6) aplikazioen sarreren jarduketak kargatzeko prozesu berriak garatzea, baita datuen bilketako azpiegitura hobetzea ere dagoeneko ezarritako aplikazio guztietarako: Hartutakoak, Errekurtsoak eta Zerga Bilketen eteteak, Bahiturak, Premiamenduak, Berandutzako interesak eta Gerorapenak. Actuaciones de Recaudación. - Desarrollo de los nuevos procesos de carga de las actuaciones de ingresos de las aplicaciones de Identificación de ingresos (S7) y Concursales (Z6), así como mejora de la infraestructura en la recogida de datos para todas las aplicaciones ya implantadas: Contraidos, Recursos y suspensiones de Recaudación, Embargos, Apremios, Intereses de demora y Aplazamientos eredua ezeztatzea. - Eliminación del modelo 102. Sarrerak identifikatzea. Identificación de Ingresos.

10 - Ogasunean inprimakiak entregatzea ezeztatzea bankuen autolikidazioetarako. Ikuskatzeko akten hartutakoa. - Eliminacion de la entrega de impresos en Hacienda para autoliquidaciones de bancos. Contraído de las actas de inspección. - Zor barkatzeen kudeaketa berria. - Nueva gestión de las condonaciones de deuda. Ikuskatzeko akten erabakiak. Acuerdos de las actas de inspección. - Errekurtso kameralaren likidazioaren aldaketa. - Modificacion de la liquidación del recurso cameral. Zerga betebeharren zentsua / 846 eredua integratzea 036 zentsudeklarazioaren eranskin bat gehiago balitz bezala. 036 ereduaren bertsio berria urteko ekitaldirako. Censo de obligaciones tributarias. - Integración del modelo 845 / 846 como un anexo más de declaración censal 036. Nueva versión del modelo 036 para el ejercicio Kontrol berriak hileko itzulketen erregistroan (RDM). - Nuevos controles en el registro de devoluciones mensuales (RDM). Informazioko ereduak eredua, energia elektrikoaren kontsumoen informazioko deklarazioa. Bez. - VIES elkartrukeak egokitzea komunitate barneko eragiketen informazio erregimen berrira eredua - Elkartrukea beste Administrazio batzuekin. -Hileko 349 eredua. Ondarezko Eskualdaketak. - Notario-dokumentuen errekerimenduak eskualdaketetan autolikidazioak ez aurkezteagatik. Errenta eta ondarearen behin-behineko likidazioak. - Rentanet Etxean/web aitorpen eginda. ( Etxean eta web). - Rentanet Erakundeak-en aitorpenen aurkezpen telematikoa, web zerbitzu bidez ereduaren laguntza-programa plataforma anitzeko bertsioan, software librearen estandarren pean garatuta, ESLErekin elkarlanean. Sozietateak. - Laguntza programa.aitorpena sortzea Merkataritza Erregistrorako zehaztutako formatu berriaren arabera. Modelos informativos. - Modelo159 declaración informativa de consumos energía eléctrica. Iva - Adaptación de intercambios VIES al nuevo regimen de información de operaciones intracomunitarias. - Modelo Intercambio con otras Administraciones. - Modelo 349 mensual. Transmisiones Patrimoniales. - Requerimientos de documentos notariales por no presentacion de autoliquidaciones en transmisiones. Liquidaciones provisionales de renta y patrimonio. - Rentanet Etxean/web declaraciones confeccionadas. ( Etxean y web). - Presentación telemática de las declaraciones de Rentanet Entidades, vía servicio web. - Programa de ayuda del modelo en versión multiplataforma, desarrollado bajo los estándares del software libre, en colaboración con ESLE. Sociedades. - Programa de ayuda. Generación de la declaración para el Registro Mercantil según el nuevo formatu definido.

11 - Estatuko 200 eredua bihurtzeko modulua, 2009ra egokitzea. Zor izan ez diren sarreren itzulketa. -Zor ez ziren sarrerak itzultzeko erabakien aurkako errekurtsoak konpontzeko aukera. Urteko Aitorpenen Kudeaketa komunaren azpiegitura. - Modulo conversión modelo 200 estatal, adaptación a Devolución de ingresos indebidos. - Posibilidad de solucionar recursos contra acuerdos de devolución de ingresos indebidos. Infraestructura Gestión común Declaraciones Anuales. - Kontrolak PFEZean lan egindako ereduen kargetan. - Controles en las cargas de los modelos con los que se trabaja en el IRPF. Zerga behartuen informazio osagarria. -Zergadunen kolektiboen jarraipena. Informazio elkartrukea beste erakunde batzuekin. - Gizarte Segurantzaren aldetik ordenagailu nagusiaren datuetarako sarbideen auditoretza zabaltzea. -Hitzarmena Notarioekin: Migrazioa Zortzigarren Klausula, 1. atala. -Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren hitzarmen berria. Harrera eta biltegiratzea. Ingurumen Foru Saila Desjabetzeko espedientearen jarraipena. - Integrazioa ordainketen exekuzioarekin (EJ) eta jakinarazpenak ematearekin (NT). Información complementaria de obligados tributarios. - Seguimiento de colectivos de contribuyentes. Intercambio de información con otras entidades. - Ampliación de la auditoria accesos a datos del ordenador central por parte de la Seguridad Social. - Convenio con Notarios: Migración Cláusula Octava, apartado 1. - Nuevo convenio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Recepcion y almacenamiento. Departamento Foral de Medio Ambiente Seguimiento de expediente de expropiaciones. - Integración con la ejecución de pagos (EJ) y emisión de notificaciones (NT). - Erregistroko datu eta planoen erlaitz berriak. - Nuevas pestañas de datos registrales y planos, mejoras. Hiriko zaraten neurketa (SIGRU). -Zarata-mapak eranstea. Ekonomi Sustapeneko Foru Saila Enplegua sustatzeko laguntzak ko enplegu kontratuen ukoak eta baxak adjudikazioaren aurretik. -EKUNET izapideak: Praktiketako Kontratazioa. -Praktiketako Kontratuen Datu-basea (InfoEmpleo). -Ekunet-en ez-betetzeen izapidetze osoa garatzea. Medición de ruidos urbanos (SIGRU). - Incorporación de mapas de ruido. Departamento Foral de Promoción Económica Ayudas de Promoción de empleo. - Bajas y renuncias de contratos de empleo 2009 antes de adjudicacion. - Tramitación EKUNET: Contratación en Prácticas. - Base de Datos de Contratos en Prácticas (InfoEmpleo). - Desarrollo en Ekunet de la tramitación completa de incumplimientos.

12 -Egokitzapena 2009: I Ekimeneko Espedienteen Justifikazioak eta izapidetzea (Hobelan) - Ekunet. Ezagutzaren Kudeaketa Laguntzak. - Adaptación 2009: Justificaciones y tramitación de Expedientes de Iniciativa I ( Hobelan ) Ekunet. Ayudas Gestión del conocimiento. - Jarraipeneko inkesta egokitzea Behatokiko eredura. - Adaptación de la encuesta de seguimiento al modelo de Behatoki. - Ekunet izapidetzea: Graduatu ondokoen Trebatze Profesionala dekretua: Berrikuntza Sustatzeko Planaren Eskabide Telematikoak dekretua: Enpresa Sustatzeko Zerbitzuaren Eskabide Telematikoak. Sustatu Laguntzak. - Tramitación Ekunet: Perfeccionamiento Profesional de Posgraduados. - Decreto 2010: Solicitudes Telemáticas del Plan Promoción de la innovación. - Decreto 2010: Solicitudes Telemáticas Servicio Promoción Empresarial. Ayudas Sustatu. - Ekunet 2010 Dekretura Egokitzea. - Ekunet Adaptación Decreto Artxibo fisikoaren kudeaketa. Gestión del archivo fisico. - Espedienteen haririk gabeko kudeaketa. - Gestión Inalámbrica de expedientes. Ekunet azpiegitura. - Errekurtsoak eta Ez-betetzeak egokitzea Enpleguko eredura. - Ez-betetzeak eta Uko egiteak adjudikatzeko ereduetan. - Zerbitzu Orokorren kontabilizazio eredua Korporazio korporatiboarekin (BKON) integratzeko azpiegitura. Infraestructura Ekunet. - Adaptación de Recursos e Incumplimientos al modelo de Empleo. - Incumplimientos y Renuncias en modelos de adjudicación. - Infraestructura de integración del módulo de contabilización de Servicios Generales con la Contabilidad corporativa (BKON).. - Azpiegiturako taulak mantentzeko modulua (JKMT). - Módulo de Mantenimiento de tablas de infraestructura (JKMT). Ekonomia Sustapeneko Bulego Birtuala. - Enplegu eta Prestakuntzako erakundeen erregistroa. Orokorra. - Lan eta Prestakuntza eta Berrikuntza eta Ekonomia Sustapen sail zaharrak bateratzeko prozesuaren amaiera, batean. Herrilanen Foru Saila Desjabetzeko Espedienteak. - Web modulu berrian ordenagailu nagusiaren aplikazioan egiten ari garen izapidetzea jasotzea. Oficina Virtual de Promoción Económica. - Registro de entidades de Empleo y Formación. General. - Finalización del proceso de unificación de los antiguos departamentos de Empleo y Formación e Innovación y Promoción Económica, en uno. Departamento Foral de Obras Públicas Expedientes Expropiatorios. - Incluir en el nuevo módulo Web la tramitación que se está realizando en la aplicación de ordenador central.

13 - Konexioa artxibo fisikoarekin. - Conexión con el archivo físico. - Doikuntzak DB2tik SQL Server datu-basera datuak kargatu eta deskargatzeko prozesuetan. Txirrindularitzako Ibilbideen Kudeaketa. - Garapen berria Google Earth-ez, 2D bistaratzetik 3D batera igarotzeko. Herri Lanen GIS (Errepideak). - Ajustes en los procesos de carga y descarga de datos del DB2 a la base de datos SQL Server. Gestión de Recorridos Ciclables. - Nuevo desarrollo con Google Earth, para pasar de una visualización 2D a una 3D. GIS de Obras Públicas (Carreteras). - Jarduketak Errepide Planean. - Actuaciones en el Plan de Carreteras. - Bi puntuen arteko ibilbideen kontsulta. - Consulta de rutas entre dos puntos. - Lotura eta ezponden kudeaketa. - Gestión de enlaces y taludes. Herri Lanen Espedienteak. - Herri Lanen Espedienteen aplikazioak (Jx) errepideen azpiegitura berrira egokitzea. - Herri Lanen (Jx) espedienteen datu-basea birdiseinatzea eredu erlazional batera. - Garapen berria obraren amaiera batek eduki ditzakeen irteera guztiak kudeatzeko. Errepideetako Afekzioen Espedienteak. - Aplikazio berri baten garapena (JE) Herri Lanen espediente eta jarduketen datuen kudeaketa bateratua egiteko. Garraio Eta Hirigintza Foru Saila Udal Plangintza Orokorra. - Modulu berria baldintzatzaile gainjarrien informazioa eransteko. Expedientes de Obras Públicas. - Adaptar las aplicaciones de Expedientes de Obras Públicas (Jx) a la nueva infraestructura de carreteras. - Rediseño de la base de datos de los expedientes de Obras Públicas (Jx) a un modelo relacional. - Nuevo desarrollo para gestionar las diferentes salidas que puede tener un final de obra. Expedientes de Afecciones en Carreteras. - Desarrollo de una nueva aplicación (JE) para la gestión de datos unificada de actuaciones y expedientes de Obras Públicas. Departamento Foral de Transportes Y Urbanismo Planeamiento general municipal. - Nuevo módulo para incorporar la información de condicionantes superpuestos. - Datuak Excelera esportatzeko aukera berria. - Nueva opción para exportación de datos a Excel. Oinarrizko kartografia ortoargazkiak eranstea azpiegitura grafikoaren moduluan (GRIT). Linea Erregularren Informazioa. - Estatistika berriak Bizkaibusaren Informazio Sistemarako. Cartografia básica. - Incorporar ortofotos 2008 en el módulo de infraestructura gráfica (GRIT). Información de Líneas Regulares. - Nuevas estadísticas para el Sistema de Información de Bizkaibus.

14 - Laguntza Sistemaren denborak eta ezeztagailuen karga integratzea Bizkaibusaren Ustiapenean. - Adierazleak eta geralekuen irisgarritasuna egokitzea. Garraioen GIS. - Web eta Intranet moduluetako hobekuntzak, Garraioen Informazio Sistemaren nukleoa. - Autobusekin lotutako informazioa harrapatzea (identifikazioa), web zerbitzuetarako deien bidez. - Google Transit bertsioan Garraioen GIS eduki ahal izateko azterlana. Garraioko zehapenak. - Integración de carga de canceladoras y tiempos del Sistama de Asistencia a la Explotación de Bizkaibus. - Adaptación de indicadores y accesibilidad de paradas. GIS de Transportes. - Mejoras en los módulos Web e Intranet, núcleo del Sistema de Información de Transportes. - Captura de información (identificación) asociada a los autobuses, mediante llamadas a servicios web. - Estudio para poder disponer del GIS de Transportes en version Google Transit. Sanciones de transporte. - Zehatzeko prozesua araudi berrira egokitzea. - Adaptación del Proceso sancionador a la nueva normativa. Giza Urgazpenerako Foru Erakundea (Gufe) Langileen kudeaketa. Absentzien zerrenda egitea. Langile aukeraketa. Hobekuntzak kontratazioko burtsen kudeaketan zonabanatzea ezarri ondoren. Bizkaiko Iraunkortasunerako Erakundea Bizkaiko lurraldearen GIS maisua. Instituto Foral De Asistencia Social (Ifas) Gestión de personal. Elaboración de listado de ausencias. Selección de personal. Mejoras después de la implantación de la zonificación en la gestión de las bolsas de contratación. Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia Maestro GIS del territorio de Bizkaia. - Bizkaiko kale-izendegi berria. - Nuevo callejero de Bizkaia. Garbiker Instalazioen kontrola. - Zabortegiak Kontrolatzeko aplikazio zaharraren bilakaera web ingurunera. - Dokumentazio, langile eta proiektuen kudeaketaren erregistroa (lehiaketa publikoak eta kalitatea). Lantik Zeregina. Hurrengo fase hauek egin dira: Prozesuak modelatzeko tresna zehaztea; zerbitzu eta prozesuetara zuzendutako BPM negozio-prozesuen Garbiker Control de Instalaciones. - Evolución de la antigua aplicación de Control de vertederos a entorno web. - Registro de documentación, de personal, y gestión de proyectos (concursos públicos y calidad). Lantik Zeregin. Se han realizado las fases de: Determinación de la herramienta de modelado de procesos; Definición e implantación del ciclo de vida de gestión de procesos

15 kudeaketaren bizi-zikloa zehaztu eta ezartzea; Prozesu eta zerbitzu berriak jasaten dituen arkitektura teknologikoa diseinatzea eta Negozioko zerbitzu komunak diseinatu, eraiki eta ezartzea. Garapeneko plataformak eta konfigurazioa Kudeatzeko Tresna berriak. - Ezarpenarekin jarraitzen da hala Cobol z/os garapenen ingurunean nola konfigurazioa kudeatzeko tresnaren J2EE eta. Net garapenetan (iturrien bertsioak eta inguruneen arteko sustapena) parametrizazio eta garapen espezifikoen bitartez. Cobol-CICS-DB2 aplikazioen zein Java aplikazioen migrazioa hasi da. Aplikazioak hedatzeko probekin jarraitzen da, ASP, Vosual eta.net objektuak adibidez. Proiektuen kontrola eta fakturazioa. - LANTIK-en fakturen diseinua laburbildu eta aldatzeko prozesua egitea. Eskari Informatikoen Kudeaketa. - Eskaera laburtuekin lotutako ticket ARS/Remedy (eskaera) tipologia berria. - ISO 9001:2000rako Garapeneko Aginte Taula Integralaren adierazleen mekanizazioa. - Atzeratutako egoeran eskabide baten izapideak aldatzearekin lotutako jarduketak. - Garapeneko adierazleak hobetzeko alertak ezartzea. ARS/Remedy azpiegitura. - ARS/Remedy Ostalariaren aplikazioekin sinkronizatzeko prozesuak ordezkatzea. Informazio-Sistemen Ustiapenaren barnean, 2010 urtean zehar honako zerbitzuok eman dira: Prozesuen burutzapena loteen arabera.ekoizpenean edo bezeroak eskatuta planifikaturik: Lineako prozesuen kudeaketa. Bezeroek zuzenean burututa: 201 milioi transakzio. Ekoizpenera pasatzea. Ekoizpenean 11 aplikazio berri jarri dira eta 9ren baxa egin da. Programa kopurua handitu da eta DB2 taulena 269. Zerrenda eta dokumentuen inprimatzea milioi de negocio BPM orientado a servicios y procesos; Diseño de la arquitectura tecnológica que soporte los nuevos procesos y servicios y Diseño, construcción e implantación de los servicios comunes de negocio. Nuevas Herramientas para la Gestión de la configuración y plataformas de Desarrollo. - Se continua con la implantación tanto en el entorno de desarrollos Cobol z/os, como en el de desarrollos J2EE y.net de la herramienta para gestión de la configuración (versiones de fuentes y promoción entre entornos) a través de la parametrización y desarrollos específicos. Se ha comenzado la migración tanto de aplicaciones Cobol-CICS-DB2 como de aplicaciones Java. Se continua con las pruebas de despliegue de las aplicaciones como objetos ASP, Visual y.net. Control de proyectos y facturación. - Elaboración del proceso para resumir y cambiar el diseño de las facturas de LANTIK. Gestión de Pedidos Informáticos. - Nueva tipología de ticket ARS/Remedy (Peticion) asociado con las peticiones abreviadas. - Mecanización de los indicadores del Cuadro de Mando Integral de Desarrollo para la ISO 9001: Actuaciones vinculadas al cambio de la tramitación de una petición en el estado de pospuesta. - Implantación de alertas para mejorar los indicadores de Desarrollo. Infraestructura ARS/Remedy. - Sustitución de los procesos de sincronización del ARS/ Remedy con las aplicaciones del host. Dentro de la Explotación de los Sistemas de Información, durante el año 2010 se han realizado los siguientes servicios: Ejecución de procesos por lotes. Planificados en producción o bajo demanda de los clientes: Gestión de los procesos on-line. Ejecutados directamente por los clientes: 201 Millones de transacciones. Pasos a producción. Se han puesto en producción 11 nuevas aplicaciones y se han dado de baja 9. El número de programas se ha incrementado en y el de tablas DB2 en 269. Impresión de listados y documentos. Se ha realizado

16 orriren inprimaketa zentralizatua egin da. Agiriak kartazaletan sartzea. 2,58 milioi jakinarazpen kartazaletan sartu dira, eta k hartu-agiria dute. Biscaytik sistemaren udal eta mankomunitateen 30 atari hedatzea. Operadoreen lanpostuak birtualizatzeko probak. Banatzeko zereginak planifikatzeko zerbitzaria eguneratzea eta zerbitzari birtualera migratzea. Segurtasun Sailean urtean egindako proiektu eta jarduera aipagarrienak honako hauek izan dira: Orokorrak Informazioko sistemetan sartzeko baimenen kudeaketa. Segurtasuneko ticketen kudeaketa (gorabeherak, kontsultak, eskaerak,...). Ziurtagiri digitalen kudeaketa (kode-sinadura, korporatiboak eta pertsonalak). Laguntza DBLO Segurtasun Batzordeari la impresión centralizada de 10,6 millones de páginas. Ensobrado de documentos. Se han ensobrado 2,58 millones de notificaciones, siendo con acuse de recibo. Despliegue de 30 portales de ayuntamientos y mancomunidades del sistema Biscaytik. Pruebas de virtualización de los puestos de trabajo de los operadores. Actualización y migración del servidor de planificación de tareas de distribuido a un servidor virtual. En el Departamento de Seguridade los proyectos y actividades más relevantes realizados a lo largo del año 2010 han sido los siguientes: Generales Gestión de autorizaciones de acceso a los sistemas de información. Gestión de tickets de seguridad (incidencias, consultas, peticiones, etc.) Gestión de los certificados digitales (firma de código, corporativos y personales). Soporte al Comité de Seguridad LOPD - Segurtasun Dokumentua Mantentzea. - Mantenimiento del Documento de Seguridad. - Ekintza plana egin eta burutzea, DBLO biurteko auditoretzatik etorritakoa. - Bestelako DBLO gestioak: Kontsultak, Inskripzioa, deklaratutako fitxategien aldaketa eta ezabaketa,gorabeherak konpontzea,... Forukoen sailetan kokaturiko hamar SAIrako zuzenketa eta prebentzioko mantentzea kudeatzea. Nekazaritzako Foru Saila Laguntza Erakunde Ordaintzailearen informazioaren kudeaketa sistemaren elaborazio eta jarraipenean. Batzar Nagusiak DBLO biurteko auditoretza eta ondoriozko ekintza plana prestatu eta burutzea. Biscay Tik Biscay TIK Direktorio Aktiboen Kudeaketa (Aurreprodukzioa eta produkzioa). - Elaboración y ejecución del plan de acción, derivado de la auditoría bienal LOPD. - Otras gestiones LOPD: Consultas, Inscripción, modificación y borrado de ficheros declarados, resolución de incidencias, etc. Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo para diez SAI s ubicados en los departamentos de forales. Departamento Foral de Agricultura Soporte en la elaboración y seguimiento del sistema de gestión de información del Organismo Pagador. Juntas Generales Auditoría bienal LOPD y elaboración y ejecución del plan de acción derivado. Biscay Tik Gestión de los Directorios Activos BiscayTIK (Preproducción y producción).

17 Laguntza indarreko legeria betetzeko (egoitza elektronikoa, DBLO, 11/2007 legea). Aholkularitza Datuak Babesteko Euskal Agentzian BiscayTIK fitxategiak deklaratzeko - I., II. eta III. faseak. Aholkularitza segurtasun politiken ezarpenean (erabiltzaileak esleitzea, babesak,...). Lantik Soporte para el cumplimiento de la legislación vigente (sede electrónica, LOPD, ley 11/2007). Asesoramiento para la declaración en la Agencia Vasca de Protección de Datos de los ficheros BiscayTIK Fases I, II y III. Asesoramiento en el establecimiento de politicas de seguridad (asignación de usarios, respaldos, etc). Lantik ISO Segurtasun ziurtagiria lortzea. Obtención de la certificación de Seguridad ISO ISO Ingurumeneko ziurtagiria lortzea. Obtención de la certificación Medio ambiental ISO Lantik-Eko Sistema Nagusien Sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: Zerbitzuaren Jarraipen Plana. En el Departamento de Sistemas Centrales de Lantik a nivel interno a lo largo del 2010 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: Plan de Continuidad del Servicio. - Plana Eguneratzea. - Actualización del Plan. Zerbitzuaren erabilgarritasuna eta kalitatea hobetzea. Mejora de la disponibilidad y calidad del servicio. - Irudiak Kudeatzeko Sistema. - Sistema de Gestión de Imágenes. - Cics. - Cics. Azpiegituren Instalazioa. - DPZ1eko IBM-3494 liburutegia handitzea irakurketa/idazketako 2 unitate eta 800 gelaxka gehigarriz. - DPZ2ko IBM-3584 liburutegia handitzea irakurketa/idazketako 2 unitate eta 400 gelaxka gehigarriz. - LRSko urrutiko inprimaketako produktuen bertsio berrien instalazioa (VPS eta VMCF). - IBM Optim probetarako datuak kopiatzeko softwarearen 6.1 bertsioaren instalazio eta probak. - ziip prozesadorean Jave kodearen exekuzioa abiaraztea. - Irudien Sistema Orokorraren Transmisioak gordetzeko taldeen aldaketa. Instalación de Infraestructuras. - Ampliación de la librería IBM-3494 del CPD1 con 2 unidades de lectura/escritura y 800 celdas adicionales. - Ampliación de la librería IBM-3584 del CPD2 con 2 unidades de lectura/escritura y 400 celdas adicionales. - Instalación de las nuevas versiones de los productos de impresión remota de LRS (VPS y VMCF). - Instalación y pruebas de la versión 6.1 del software de copia de datos para pruebas IBM Optim. - Puesta en marcha de la ejecución de código Jave en el procesador ziip. - Modificación de los grupos de almacenamiento de Transmisiones del Sistema General de Imágenes. - File-Aid-en instalazioa. - Instalación del File-Aid. - DB2ren 9 bertsioaren instalazioa bateragarritasun - Instalación de la versión 9 del DB2 en modo

18 moduan Garapen eta Ustiapenean. -TDS: Tivoli Decission Support produktuaren instalazioa eta ebaluatzeko probak. Sistemaren mantentzea. - HSM: Ekoizpenean amaitutako fitxategien ezabaketa, HSM EXPIREDDATASETSren parametro-aldaketagatik. TSM: mantentzea, administrazioa eta errendimenduaren doikuntza. MEDIA-9 kartutxoen laguntza eta erabilera. Datubasea handitzea. compatibilidad en Desarrollo y Explotación. - TDS: instalación y pruebas de evaluación del producto Tivoli Decission Support. Mantenimiento del sistema. - HSM: borrado de ficheros expirados en Producción, debido al cambio de parámetro del HSM EXPIREDDATASETS. TSM: mantenimiento, administración y ajuste del rendimiento. Soporte y utilización de cartuchos MEDIA-9. Ampliación de la base de datos. - Kartutxoen Liburutegi Automatizatuak (Robotak). - Librerías Automatizadas de Cartuchos (Robots). Liburutegien okupazioaren (gelaxkak, muntatzeak, kartutxoak, unitateak) eta kartutxoen banaketaren berrikuspena edukiaren arabera. Azkeneko hilabetetako hazkundearen azterketa. Fitxategi zaharkituak ezabatzea. - Sistema Eragilearen mantentzea eta administrazioa. - WLM: service classes aldatzea iraupen laburreko batch eta DDFen burutzapena hobetzeko. - RACF: Datu-basearen babeskopiako prozedurak hobetzea berreskuratzeko denbora murrizteko arazoak gertatuz gero. Revisión de la ocupación de las librerías (celdas, montajes, cartuchos, unidades) y de la distribución de los cartuchos por contenido. Estudio de crecimiento de los últimos meses. Eliminación de ficheros obsoletos. - Mantenimiento y administración del Sistema Operativo. - WLM: modificación de las service classes para mejorar la ejecución de los batch de corta duración y de los DDFes. - RACF: Mejora de los procedimientos de backup de la base de datos para reducir el tiempo de recuperación en caso de problemas. - OnDemand. - OnDemand. Adierazleak eta sistemaren monitorizazioa. - Datuak lortzea, Ordenagailu Nagusia Erabiltzeko hiruhileko txostenak egin eta aurkeztea. Lantikeko Komunikazio, Sare eta Zerbitzarien Sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: Zerbitzarien Eremuan. Zerbitzariak instalatzea FILENET azpiegitura jasateko. Zerbitzariak instalatzea WebSphere Service Bus azpiegitura jasateko. Zerbitzaria instalatzea SharePoint laguntzako softwarea jasateko. Ekoizpeneko Java azpiegituran bi nodo handitzea. Indicadores y monitorización del sistema. - Obtención de datos, elaboración y presentación de los Informes trimestrales de Utilización del Ordenador Central. En el Departamento de Comunicaciones, Redes y Servidores de Lantik, a nivel interno a lo largo del 2010 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: En el Área de Servidores. Instalación de servidores para soportar la infraestructura de FILENET. Instalación de servidores para soportar la infraestructura de WebSphere Service Bus. Instalación de un servidor para soportar el software de colaboración SharePoint. Ampliación de dos nodos en la infraestructura Java

19 de producción. DNSko zerbitzaria instalatzea Euskalsarea sarearekin integratzeko. Batzar Nagusien sarbide eta alarmen zerbitzaria instalatzea. Zerbitzaria instalatzea Papyrus Webcontrol softwarea jasateko. EPO sofwarea migratzea zerbitzari berri batera eta diskoa zifratzeko modulua instalatzea. Zerbitzari birtualei euskarri ematen dien azpiegitura lau nodotan handitzea, 10 nodotik 14 nodora igarota. Hiru instantzia sortzea HIDRA aplikazioari euskarria emateko JAVA zerbitzarien azpiegituran. XP gordetzeko kabinak instalatzea eta EVA 8000 kabinen datuak migratzea. Monitorizatzeko sistema MocrosoftMONetik SCOMera migratzea. Bi cluster NLB instalatzea SQL Reporting Service softwareari euskarria emateko. Zerbitzaria instalatzea F5 BIGIP kulunkako softwareari euskarria emateko. BiscayTIK azpiegituraren datuak berreskuratzeko plataforma osatzen duten zerbitzariak instalatzea. Zerbitzaria instalatzea euskarria emateko Microsoft Lync produktuaren pilotu bati. Zerbitzariak instalatzea Internet/Intranet Argitalpenak azpiegitura W2008ra migratzeko. Zerbitzaria instalatzea Adobe InDesign Server softwarea jasateko. Zerbitzaria instalatzea Windows 7ren hedapenari euskarria emateko. Ingurune kartografikoa jasaten duen plataformaren softwarearen bertsioa eta zerbitzarien azpiegitura berrira migratzea. Sare eta Komunikazioen Eremuan. Komunikazioen 50 lotura migratzea Bizkaisarea sarera. WIFI sarea instalatzea Ekonomia Sustapeneko Sailean. Instalación de un servidor de DNS para integración con la red Euskalsarea. Instalación del servidor de acceso y alarmas de JJGG. Instalación de un servidor para soportar el software Papyrus Webcontrol. Migración del software EPO a un nuevo servidor e instalación del módulo de cifrado de disco. Ampliación de cuatro nodos la infraestructura que da soporte a los servidores virtuales, pasando de 10 nodos a 14 nodos. Creación de tres instancias para dar soporte a la aplicación HIDRA en la infraestructura de servidores JAVA. Instalación de cabinas de almacenamiento XP y migración de datos de las cabinas EVA Migración del sistema de monitorización de Microsoft MON a SCOM. Instalación de dos cluster NLB para dar soporte al software SQL Reporting Service. Instalación de un servidor para dar soporte al software de balanceo F5 BIGIP. Instalación de los servidores que componen la plataforma de recuperación de datos de la infraestructura de BiscayTIK. Instalación de un servidor para dar soporte a un pilotu del producto Microsoft Lync. Instalación de servidores para migrar la infraestructura Internet/Intranet Publicaciones a W2008. Instalación de un servidor para soportar el software Adobe InDesign Server. Instalación de servidor para dar soporte al despliegue de Windows 7. Migración a una nueva infraestructura de servidores y versión de software de la plataforma que soporta el entorno cartográfico. En el Área de Redes y Comunicaciones. Migración de 50 enlaces de comunicaciones a la red de Bizkaisarea. Instalación de una red WIFI en el Departamento de Promoción Económica.

20 Bideratzailea instalatzea ahots-sarea datuen sarearekin integratuz Zugaztel enpresan. Komunikazioen ekipoen instalazioa BFAren Sailean. Bi Firewall eta bi IPS instalatzea perimetroko segurtasuna birdiseinatzeko proiektuan. Ogasun Sailaren WIFI sarean sartzeko bost puntu handitzea. Bi Google Search Appliance ekipo instalatzea. Berrikuntza eta Azpiegiturei dagokienez, bezeroen araberako jarduera garrantzitsuenak hauexek izan dira: Berrikuntza Arloan Erosketen katalogoaren kudeaketa. Informatikako ekipamenduaren homologazioa. Foru Liburutegiaren erabiltzaileentzat interneteko sarbidea duten Ordenagailuen maileguko sistema pertsonalizatua aztertu eta ezartzea. Foru Liburutegiaren entzunaldien gela berria mantentzea. CCTV ezartzeko plan estrategikoa. Euskal Herria, Arkeologia Museoen eta Santimamileko Leizearen ikus-entzunezko azpiegiturak mantentzea. Telefonia Interaktiboko Sistema Mantentzea. Garbiker flotak kudeatzeko Sistema mantentzea. Zerbitzuaren hobekuntzetan koordinazioarekin jarraitu da. Azpiegituren Arloan RightFAX-ean oinarritutako Fax korporatiboko plataforma eguneratzea, Lantik-n bateratuta. Birusen aurkako sistema kudeatzeko azpiegitura modernizatzea. BFAren sare korporatiboaren LDAP (garapen eta proben ingurunea) ingurune berri biren diseinua. Reporting Services arkitektura eta zerbitzuen diseinua. EDITRAN komunikazioak EDITRAN IP-ra Instalación de un router integrando la red de voz con la de datos en la empresa Zugaztel. Instalación de equipos de comunicaciones en Departamento de la DFB. Instalación de dos Firewall y dos IPS en el proyecto de rediseño de la seguridad perimetral. Ampliación de cinco puntos de acceso en la red WIFI del Departamento de Hacienda. Instalación de dos equipos Google Search Appliance. En el departamento de Innovación e Infraestucturas, las actuaciones más importantes por cliente han sido las siguientes: En el Área de Innovación Gestión del catálogo de compras. Homologación equipamiento informático. Análisis e implantación de un sistema personalizado de préstamo de PCs con acceso a internet para los usuarios de la Biblioteca Foral. Mantenimiento de la nueva sala de audiciones de la Biblioteca Foral. Plan estratégico de implantación de CCTV. Mantenimiento de las infraestructuras audiovisuales de los Museos de Euskal Herria, Arqueológico y de la cueva de Santimamiñe. Mantenimiento del Sistema de Telefonía Interactivo. Mantenimiento del Sistema de gestión de flotas Garbiker. Se ha continuado con la coordinación en las mejoras del servicio. En el Área de Infraestructuras Actualización del a plataforma de Fax corporativa basada en RightFAX, unificándola en Lantik. Modernización de la infraestructura de gestión del sistema antivirus. Diseño de los dos nuevos entornos LDAP (entorno desarrollo y de pruebas) de la red corporativa de la BFA. Diseño de servicios y arquitectura de Reporting Services. Consolidación a EDITRAN IP de las comunicaciones

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 MINTEGIAK 1. I+D+i proiektuak: Konfigurazioa, Finantzaketa eta Fiskalitatea Urtarrilak 28 2. Giza Baliabideetako saila negozioaren zerbitzura

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2011 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren

Más detalles

"PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS A LOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO

PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS A LOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO "PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS A LOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

PROCEDIMIENTO ABIERTO EXP.: 105/13-AE

PROCEDIMIENTO ABIERTO EXP.: 105/13-AE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE BUSINESS INTELLIGENCE EN LA EMPRESA METROPOLITANA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE COMPRAS Y DESARROLLO DE APLICACIÓN

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

SECRETARÍA GENERAL. Plan informático y de comunicaciones 2013-2015 (X LEGISLATURA)

SECRETARÍA GENERAL. Plan informático y de comunicaciones 2013-2015 (X LEGISLATURA) SECRETARÍA GENERAL Plan informático y de comunicaciones 2013-2015 (X LEGISLATURA) 24 de abril de 2013 1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...4 1 RESUMEN EJECUTIVO...5 2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES

Más detalles

COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA. Pliego de condiciones técnicas

COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA. Pliego de condiciones técnicas COOPERACIÓN TERRITORIAL EUROPEA ESPAÑA-FRANCIA-ANDORRA Desarrollo y mantenimiento del sistema de registro y almacenamiento de apoyo a la gestión del Programa de Cooperación Territorial Interreg V-A España-Francia-Andorra

Más detalles

VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN

VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN VICERRECTORADO DE INNOVACIÓN MEMORIA CURSO 2012-2013 ÁREA DE SISTEMAS Y REDES Migración del correo a la nube@ucm El procedimiento de migración de las 180.000 cuentas de correo comienza en noviembre de

Más detalles

Pliego técnico Contratación de una herramienta de gestión de CAU y CMDB

Pliego técnico Contratación de una herramienta de gestión de CAU y CMDB Pliego técnico Contratación de una herramienta de gestión de CAU y CMDB SOCIEDAD FORAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Fecha de realización: 7 de octubre de 2013 1. Introducción... 3 2. Objeto del contrato...

Más detalles

En virtud de todo lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día

En virtud de todo lo anterior, a propuesta de la Consejera de Educación y Empleo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día Decreto, del Consejo de Gobierno por el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 6986 I. Comunidad Autónoma 1. Disposiciones Generales Consejería de Educación, Universidades y Empleo 2229 Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo

Más detalles

SIGA 98 S.A., SERVICIOS INTEGRALES

SIGA 98 S.A., SERVICIOS INTEGRALES SIGA 98 S.A., SERVICIOS INTEGRALES DE GESTORES ADMINISTRATIVOS Joaquín Costa Nº 6 Piso 1º Dcha. 36001 Pontevedra T. 902 114 509 Correo electrónico: administración@gestores.net www.gestores.net edición

Más detalles

Consellería de Educación, Formación y Empleo

Consellería de Educación, Formación y Empleo Consellería de Educación, Formación y Empleo Proyecto de ORDEN -/2012, de ---- de ----, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1824 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DECRETO 2/2015, de 20 de enero, por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Más detalles

Sage Murano SaaS. Abre los ojos y ve más allá del ERP

Sage Murano SaaS. Abre los ojos y ve más allá del ERP Sage Murano SaaS Abre los ojos y ve más allá del ERP Sage Murano SaaS Verás la gestión de tu empresa con otros ojos Más facilidad de uso y control de la situación Sage Murano SaaS es la solución más allá

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 07/05/2013 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE PAGO TELEMÁTICO PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 029/13-SI INDICE 1.

Más detalles

Catálogo add-ons. Conozca cómo rentabilizar y obtener el máximo rendimiento y productividad de sus sistemas SAP

Catálogo add-ons. Conozca cómo rentabilizar y obtener el máximo rendimiento y productividad de sus sistemas SAP Catálogo add-ons Conozca cómo rentabilizar y obtener el máximo rendimiento y productividad de sus sistemas SAP Conoce en profundidad toda la funcionalidad que le ofrece SAP Business One? Y todos los add-ons

Más detalles

Plan Estratégico de Sistemas de Información

Plan Estratégico de Sistemas de Información Plan Estratégico de Sistemas de Información (2014-2016) CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES Plaza de la Marina Española, 9 28071 Madrid www.cepc.gob.es t: @cepcgob Con la colaboración de: Índice

Más detalles

(Expediente 08/2010) Pliego de Prescripciones Técnicas Página 1 de 113

(Expediente 08/2010) Pliego de Prescripciones Técnicas Página 1 de 113 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA PARA FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº

Más detalles

E-LEARNING INGURUNEA ENTORNO E-LEARNING

E-LEARNING INGURUNEA ENTORNO E-LEARNING E-LEARNING INGURUNEA ENTORNO E-LEARNING 17 DEFINIZIOA Zer da? Hezkuntza elektronikoko edo urruneko hezkuntzako sistema da; bertan, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen dira prestakuntzarako,

Más detalles