1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera"

Transcripción

1 Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat dabil lanean, beti ere sortzean zehaztu zitzaizkion eginkizunak betez. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egin dituen lanak, funtsean, honako hauek dira: aplikazioen garapena, aplikazioak zerbitzari korporatiboetan ustiatzea, ekipamendu informatikoa eskuratzea eta zerbitzu horiek guztiak emateko beharrezkoa den azpiegitura informatikoa eta komunikazioetako azpiegitura eskuratu, ezarri eta mantentzea. Halaber, datu kopuru handia sartu da, informazio-fluxuak antolatu dira, laguntza teknikoa eman da eta erabiltzaile berriak prestatu dira. Lantik, S.A., herri sozietatea den aldetik, Ogasun eta Finantza Sailari atxikita dago. Sail horren titularra Administrazio Kontseiluko burua da. Kontseilu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren organigraman dauden foru sail guztietako ordezkariak daude. 2010ko Memoriaren helburua enpresa zehatzago aztertzea izaki, agiri honek Sozietatearen egoeraren eta bilakaeraren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu bakarrik egingo ditu urtean zehar, Lantik, S.A.ko Administrazio Kontseiluak lehentasunaren araberako hurrenkeran zehaztu eta ezarritako helburuak bete dira; foru sail bakoitzerako Informatikako Foru Plana ezarri da. Lantik, S.A.k urtean jarduteko erabili duen ekoizkin eta zerbitzuen katalogoan ondoko atalak bereiz daitezke, bakoitzaren espezialitate teknikoaren arabera: Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea. Ekipamendu informatikoa. Informazio-sistema ustiatzea. Interneteko atzipena Teknologi eta segurtasun politikak egitea. Informe de gestión 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Lantik, S.A. desde su creación en 1981 por la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo a las funciones definidas en su constitución ha desempeñado su actividad en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Ayuntamientos y otras entidades. Los trabajos realizados para la Diputación Foral de Bizkaia han consistido fundamentalmente en el desarrollo de aplicaciones, explotación de éstas en los servidores corporativos, la adquisición de equipos informáticos y la adquisición, implantación y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para prestar dichos servicios. Asimismo se han prestado servicios tales como la entrada masiva de datos, organización de flujos de información, soporte técnico y la formación de nuevos usuarios. Lantik, S.A., como sociedad pública, se encuentra adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas cuyo titular es el Presidente del Consejo de Administración compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Forales existentes en el organigrama de la Diputación Foral de Bizkaia. Siendo objeto de la Memoria de 2010 el análisis más detallado de la empresa, el presente documento se limitará a destacar los aspectos más importantes de la situación y evolución de la Sociedad. Durante el año 2010 se han cumplido los objetivos determinados y fijados en orden de prioridad por el Consejo de Administración de Lantik, S.A. materializándose en el Plan Informático Foral establecido para cada Departamento Foral. El catálogo de productos y servicios de Lantik, S.A. sobre los que ha desarrollado su actividad durante el año 2010, en función de la especialidad técnica que suponen cada una de ellas pueden agruparse en los siguientes servicios: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Equipamiento informático. Explotación del sistema de información. Acceso a internet. Elaboración de políticas tecnológicas y de seguridad.

2 Azpiegiturak ezartzea eta mantentzea. Web hosting (guneak biltzea). Web guneak sareratzea. Kalitatea Laguntza teknikoa. Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa (ELZ). Aholkularitza. Antolaketa eta bezeroei laguntza. Ziurtapen eta izenpetze elektronikoak. Prestakuntza. Beste zerbitzu batzuk. Jarraian Lantik-ek 2010an bere zerbitzuen bidez egin dituen proiektu eta jarduera nagusiak aipatuko ditugu. Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzeko zerbitzuen artean, hona hemen Urtean egin diren proiektu nagusienak: Orokorrak Egokitzapenak 11/2007 legera: Egoitza elektronikoa, erregistro telematikoa, inprimaki elektronikoak, jakinarazpen telematikoa, sinatu eta konpultsatzeko azpiegitura berria. Agiritegi Informatizatuak. -Erremintan gordetzeko prozesuen jarraipena (Image Plus). Aplikazioetarako sarbideen kontrol eta segurtasuna. Implantación y mantenimiento de infraestructuras. Web Hosting o Alojamiento. Publicación de páginas Web. Calidad. Soporte técnico. Centro de atención al usuario (C.A.U.). Consultoría. Organización y asistencia a clientes. Certificación y firma electrónica. Formación. Otros servicios. A continuación vamos a destacar los proyectos y actividades más relevantes realizados por Lantik a lo largo del año 2010 a través de los siguientes servicios: Entre los Servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informaticas, los proyectos más significativos puestos en producción durante el año 2010 han sido los siguientes: Generales Adaptaciones a la ley 11/2007: Sede electrónica, registro telemático, formularios electrónicos, notificación telemática, nueva infraestructura de firma y compulsa. Archivos informatizados. - Seguimiento de los procesos de almacenamiento en la herramienta (Image Plus). Control y seguridad de accesos a aplicaciones. - Web ingurune eta ordenagailuko ingurunearen aplikazioak egokitzea segurtasun korporatiboko sistemara. Ostalariaren azpiegitura. - Elkarrizketazko CICS programak pseudoelkarrizketazkoetara egokitzea amaitzea. - Entitateen zuzenketa (Ostalaria/ Java) kurtsore irekiez. - Adaptación de las aplicaciones de entorno Web y entorno PC al sistema de seguridad corporativo. Infraestructura host. - Finalización de la adaptación de los programas CICS conversacionales a pseudo-conversacionales. - Corrección de entidades (Host / Java) con cursores abiertos.

3 - Azpiegitura batch prozesuak abiarazteko gordetako prozeduretatik. GIS azpiegitura -GIS aplikazioak egokitzea azpiegitura korporatibo berrira (produktu berriak eta ESRI bertsioak). WAS 5.1en J2EE aplikazioak 6.1era migratzea. Zehatzak Ahaldun Nagusiaren Kabinetea Aukera Berdintasunaren gaineko espedienteak. - Lankidetzako espedienteak eranstea. Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak. Udal Harremanen Eta Administrazio Publikoaren Foru Saila Langileen artxiboa. - Egokitzapenak artxibo elektronikoetan (parametrizazioa eta aukera berriak). Langileen kudeaketa. - SIGAP: Aplikazioen integrazio eta bilakaera - 2. kapitulua - Langileak. - Infraestructura para el arranque de procesos batch desde procedimientos almacenados. Infraestructura GIS. - Adaptación de las aplicaciones GIS a la nueva infraestructura corporativa (nuevos productos y versiones de ESRI). Migración de las aplicaciones J2EE de WAS 5.1 a 6.1. Especificos Gabinete del Diputado General Aukera Berdintasunaren gaineko espedienteak. - Incorporar expedientes de cooperación. Mejoras y nuevas funcionalidades Departamento Foral de Relaciones Municipales Y Administración Pública Archivo de personal. - Adaptaciones en Archivos electrónicos (parametrización y nuevas opciones). Gestión de personal. - SIGAP: Integración y evolución de aplicaciones - Capítulo 2 Empleados. - Fitxaketadun tornuen sistema berria. - Nuevo sistema de tornos con fichaje. Herri Administrazioaren Aginte-taula. - Eginkizun Publikoaren administrazioko prozeduren kudeaketaren azterketa eta kontrol hobea ahalbidetzen duten aginte-taula berriak garatzea (U7 aplikazioa). Bideratuz. Administrazioko Prozedurak Eginkizun Publikoa - Karrerako Funtzionarioko Langileak Izendatu, Bitarteko Langile Funtzionarioak Izendatu, Bitarteko Langile Funtzionarioak kargua Hartu eta Ordezkoak Eskatzeko prozeduren aldaketak. Oniritzi lotesleak, ez lotesleak eta jakinarazpenak jasotzea administrazioko prozeduretan. Nomina. -Taulak sortzea PFEZko urte, Elbarritasun, Gizarte Segurantzako Patronalen eta Gizarte Segurantzaren Jarduera Ekonomiko bakoitzeko. Ibilgailuen atala. Cuadro de Mando de Administración Pública. - Desarrollo de nuevos cuadros de mando (aplicación U7) que permiten un mejor control y análisis de la gestión de los procedimientos administrativos de la Función Pública. Bideratuz. Procedimientos Administrativos Función Pública. - Modificaciones a los procedimientos de Nombramiento Personal Funcionario de Carrera, Nombramiento Personal Funcionario Interino, Toma de Posesión Personal Funcionario Interino y Petición de Sustituciones. Incluir vistos buenos vinculantes, no vinculantes y comunicaciones en los procedimientos administrativos. Nómina. - Creación de tablas por año de IRPF, Minusvalías, Patronales de la Seguridad Social y Actividades Económicas de la Seguridad Social. Parque móvil.

4 -Ibilgailuen Atalaren (IA) ibilgailuak mantentzeko aplikazio berria. Aldizkari ofizialak. - Nueva aplicación de mantenimiento de vehículos del Parque Móvil (PM). Boletines oficiales. - Aldizkarien testua hilero ateratzeko sistema. - Sistema de extracción mensual de texto de los boletines. Kontratazio Espedienteak. Expedientes de Contratación. - Eskabideak aldatzea deialdia argitaratu baino lehenago. - Modificación de solicitudes antes de publicación de convocatoria. - Adjudikazioak izapidetzea lote bakoitzeko bereizita. - Tramitación de adjudicaciones separadas por cada lote. - Ogasunari aurkeztutako bermeen zerrenda bidaltzea. - Envío de relación de garantías presentadas a Hacienda. - Sinadura digitala Lizitatzaileen Ziurtagirian. - Firma digital en Certificado de Licitadores. Su-hiltzaileen Kudeaketa. - Suteak Itzaltzeko Zerbitzuaren estatistikako datuen web kontsulta. Udalen aurrekontuak eta kontabilitatea. - Aplikazio berria - Onartutako aurrekontuen kudeaketa (KP). - BAO sarrera, karpetak aldatzea eta Ministeriorako bidalketaren kontrola - EUSTAT. Zorpetzea. - Zorpetzeko Access eta Excel fitxategiak integratzea Udaldataren aplikazioaren barruan. Udalen karguak eta batzordeak. - Gaikuntza nazionaleko funtzionarioen bilatzaile berriaren garapena. Aholkularitza juridikoaren espedienteen erregistroa. Gizarte Ekintzako Foru Saila Mendekotasunari buruzko legea. - Mendekotasunaren balorazioaren behinbehinekotasunaren tratamendua. - Arretarako Banako Plana (ABP) egitea balorazioarekin batera. - Informazioaren elkartrukea Udalekin (Etxez etxeko laguntza). Kotizazio gabeko pentsioak. Gestión de Bomberos. - Consulta web de datos estadísticos del Servicio de Extinción de Incendios. Presupuestos y contabilidad municipal. - Nueva aplicación - Gestion de presupuestos aprobados (KP). - Inclusion BOB, modificación de carpetas y control de envio al Ministerio EUSTAT. Endeudamiento. - Integración de los ficheros Access y Excel de endeudamiento dentro de la aplicación de Udaldata. Cargos y comisiones de los ayuntamientos. - Desarrollo de un nuevo buscador de funcionarios de habilitación nacional. Registro de expedientes de la asesoria juridica. Departamento Foral de Acción Social Ley de dependencia. - Tratatmiento de la provisionalidad de la valoración de la dependencia. - Realización del Plan Individual de Atención (PIA) simultáneamente con la valoración. - Intercambio de información con ayuntamientos (Ayuda a domicilio). Pensiones no contributivas eko urteko berrikuspena (LISMI ere bai). - Revisión anual 2010 (también LISMI). Gizarte Ekintzako Pentsio eta Prestazioen Kudeaketa. Gestión de Pensiones y Prestaciones de Accion Social.

5 -Mendekotasuneko prestazioen nominaren errebalorizazioa. Egoitzetan behin betiko sartzea. - Mendekotasunari buruzko dekretuaren aldaketagatik egindako aldaketak eta Itxaronzerrenda. - Revalorización de la nómina de las prestaciones de dependencia. Ingresos Permanentes en Residencias. - Modificaciones debidas al cambio de decreto sobre Dependencia y Lista de espera. Gizarte Ekintzako Administrazioko Prozedurak (Ardatz). Procedimientos Administrativos Acción Social (Ardatz). - Gaiak amaitzea heriotzagatik. - Cierre de asuntos por fallecimiento. - Etxebizitzaren Osagarri / sarrerak bermatzeko errentaren (SBE) prozeduren definizioa. - Atzerapenak ezabatzea familia inguruneko zaintzen prestazioan. Informazio zentroa (Gizarte Ekintza). - Mendekotasuneko Zuzendariordetzaren adierazleak eranstea. Telelaguntza. - Definición de procedimientos de Complemento de vivienda / renta de garantia de ingresos (RGI). - Eliminación de atrasos en prestación de cuidados en entorno familiar. Centro de Información (Acción Social). - Incorporación de indicadores de la Subdirección de Dependencia. Teleasistencia. - Prezio publikoa berrikusteko prozedura sortzea. - Creación del procedimiento de revisión del precio público.. Oinarrizko Errenta (GGD) Renta Básica (IMI) - Aldaketak sarrerak bermatzeko errentari buruzko araudiaren aldaketagatik (SBE). - Modificaciones debido al cambio de normativa sobre renta de garantía de ingresos (RGI). - SBEren Sorospen Ekonomiko Osagarria. - Subsidio Económico Complementario a la RGI urteko urteko igoera (PAGAMI ere bai). - Subida anual del año 2010 (también PAGAMI). Hirugarren adinaren bidaiak (Adiñeko). Viajes de la tercera edad (Adiñeko). - Euskarria 2010eko kanpainarako. - Soporte para la campaña Gizarte Ekintzaren Prozesu Orokorrak. Procesos Generales de Acción Social. - Bankuko kontuak 20 digituko egiturara egokitzea. - Adaptar cuentas bancarias a estructura de 20 dígitos. Gizarte Ekintzako diru-laguntzen kudeaketa. -Ebazpena 2010eko diru laguntzen kanpainarako. Nekazaritzako Foru Saila Gestión de subvenciones de Acción Social. - Resolución para la campaña de subvenciones Departamento Foral de Agricultura Laborategiaren kudeaketa. - Errekerimendu berriak eranstea laborategiaren kudeaketan abereen osasun kanpainetarako. Gestión del Laboratorio. - Incorporación de nuevos requerimientos en la gestión del laboratorio para las campañas sanitarias de ganado. - Aldaketak egiaztagirirako emaitzen txostenetan. - Modificaciones en los informes de resultados para

6 Modulua (SLAB). Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroa. - Informazioa jakinarazteko mezuak berrikusi eta araudi berrira egokitzea. Abereen mugimenduaren erregistroa. - Ardiak/ahuntzak integratzea SITRANean. Mugimendu mistoko eredua. Modulu berria (MMOC). - Errekerimendu berriak behi-aziendaren identifikazio eta mugimenduan. - Beste espezie batzuetako animaliak lekuaz aldatzeko gidaliburuen modulu berria (MMOE), Estatuko REGAn jasota. - Ustiategi bakoitzeko esleitutako belarritakoen maila kontrolatzea. Abereen Osasun Kontrola. la acreditación. Módulo (SLAB). Registro de Explotaciones Ganaderas. - Revisión y adaptación de los mensajes de comunicación de la información a la nueva normativa. Registro del movimiento de ganado. - Integración ovino / caprino en SITRAN. Modelo de movimientos mixto. Nuevo módulo (MMOC). - Nuevos requerimientos en identificación y movimiento de ganado bovino. - Nuevo módulo (MMOE) de guías de traslado de animales de otras especies, contempladas en el REGA estatal. - Controlar rango de crotales asignados por explotación. Control Sanitario de Ganado. - Errekerimendu berriak behien osasun kanpainan. - Nuevos requerimientos en la campaña de sanidad animal bovino. Txakolinaren azterketa. Análisis de Txakoli. - Funtzionalitate berriak. - Nuevas funcionalidades. Laguntzak eta primak nekazaritzako ustiategien titularrei. - Errekerimendu berriak nekazaritza-ingurumeneko laguntzetan. - Minimis laguntza berria esnetarako behi-azienda edo BIFE duten ustiategiei. - Ordainketa Bakarrarekin lotutako laguntzen eredu berrien garapena: eremu ahuletako esne ekoizleen konpentsazioa (ASZV). Kalitateko esnekien sustapena (ASLC). Kalitateko lekaleen ekoizpenak (ASLG). Ayudas y primas a titulares explotaciones agrarias. - Nuevos requerimientos en las ayudas agroambientales. - Nueva ayuda minimis a explotaciones con vacuno de leche ó BIFE. Módulo (ASBI). - Desarrollo de nuevos módulos de ayudas relacionados con el Pago Único: Compensación productores lácteos de zonas vulnerables (ASZV). Fomento productos lácteos de calidad (ASLC). Producciones legumbres de calidad (ASLG). - Modulua (ASTP). - Módulo (ASTP). - Basoko neurrietarako informazio zentroa aztertu eta garatzea. Modulua (AS0A). Kulturako Foru Saila Kulturako laguntzak eta diru laguntzak. - Laguntzea proiektua burutzeko fase guztietan: Abiaraztea, Normalizazioa, Prozedurak kudeatzeko bertsioa, Informazio sistemaren eredua, Informazioko Modulua, Prozeduren bertsio teknikoa, Analisi funtzionala, Diseinu teknikoa eta Eraikuntza Plana. - Estudio y desarrollo de un centro de información para medidas forestales. Módulo (AS0A). Departamento Foral de Cultura Ayudas y subvenciones de Cultura. - Colaboración en las diferentes fases de ejecución del proyecto: Lanzamiento, Normalización, Versión de gestión de los procedimientos, Modelo de sistema de información, Módulo Informacional, Versión técnica de los procedimientos, Análisis funcional,

7 Diseño técnico y Plan de construcción. Euskarazko itzulpenen kudeaketa. Gestión de traducciones a euskara. - Kontsultarako modulu berria (CEMT). - Nuevo módulo de consulta (CEMT). Artxibategi Historikoa. -Modulu berria Foru Artxibategi Historikoaren edukien inbentarioa eta katalogoa egiteko. Kudeaketa Terminologikoa (BIZKAITERM). -Trados-en Multiterm moduluaren datu-basea kudeatzeko aplikazio berria (TK). Eskola kirola. - Datuen esportazio/inportazioa Futbol Federazioarekin. - Eskola Kirolerako internet bidez izena ematea ahalbidetzen duen funtzionalitate berria. Kirolaren medikuntza. Archivo Historico. - Nuevo módulo para inventariar y catalogar los contenidos del Archivo Histórico Foral. Gestión Terminológica (BIZKAITERM). - Nueva aplicación (TK) para gestionar la base de datos del módulo Multiterm de Trados. Deporte Escolar. - Exportación/importación de datos con la Federación de Futbol. - Nueva funcionalidad que permite la Inscripción por internet para el Deporte Escolar. Medicina del deporte. - Kontseilu medikoak babesteko aukera berria. - Nueva opción de apoyo a Consejos médicos. Ogasun Eta Finantzen Foru Saila Ogasunaren Informazio Sistema berria. - Proiektuaren lehenengo fasea: lau ildotan lan egin da: 1) Oraingo sistemen azterketa. 2) Arkitekturako ereduaren diseinua. 3) Datuen eredua eta pertsonen informazio sistema (SIP 4) Prozeduren berringeniaritza. Laguntzea Ogasun eta Finantza Sailaren zerbitzu guztiekin lotutako prozeduren azterketan. Katastroko Informazio Sistema berria. - Zehaztapen teknikoen proposamena egitea katastroko informazio sistema (KIS) berriaren errekerimendu eta diseinu funtzionalaren azterketa kontratatzeko. Hiriko Katastroa. Departamento Foral de Hacienda Y Finanzas Nuevo Sistema de Información de Hacienda. - Primera fase del proyecto: se ha trabajado en cuatro líneas: 1) Análisis de los sistemas actuales. 2) Diseño del modelo de arquitectura. 3) Modelo de datos y Sistema de información de personas (SIP 4) Reingeniería de procedimientos. Colaboración en el estudio de los procedimientos asociados a los distintos servicios del departamento de Hacienda y Finanzas. Nuevo Sistema de Información Catastral. - Elaboración de la propuesta de especificaciones técnicas para la contratación del estudio de requerimientos y diseño funcional del nuevo sistema de información catastral (SIC). Catastro Urbano. - Irteteko dokumentuak uniformizatzea: Agindeiak. - Uniformizar los documentos de salida: Agindeiak. Hiriko katastro grafikoa. - Bilbo eta Basauriko udalen katastroko ziurtagiriak bateratzea. Jakinarazpenen kontrola. Catastro gráfico urbano. - Unificación certificados catastrales de los ayuntamientos de Bilbao y Basauri. Control de notificaciones.

8 - Bidalketa masiboen egutegiaren desbiderapenak kontrolatzea. - Controlar desviaciones del calendario de envíos masivos. - Modulu berria garatzea, txostenak kudeatzeko. - Desarrollo de un nuevo módulo, para la gestión de informes. - Jakinarazpen telematikoak bidaltzeko helbidea eranstea. Zerga ereduen inprimakiak katalogatzea. - Garapen berria interesdunei postako bidalketak eta hauen estatistikako datuak kudeatzeko. Ogasuneko ziurtagiriak. - Elkarreragingarritasuneko Plataforman egunean egotearen ziurtagiria eranstea. E.B.ri bekak eskatzea izapidetzea. -Aplikazio berria (UJ) internet bidez Europako gaietako beken eskabideak aurkeztu ahal izateko. Ahalordedunen Erregistroa. - Incorporar direccion de envío de notificaciones telematicas. Catalogación de impresos de modelos tributarios. - Nuevo desarrollo para la gestionar los envíos de correos a los interesados y datos estadísticos de los mismos. Certificados de Hacienda. - Incorporación del certificado de estar al corriente en la Plataforma de interoperabilidad. Tramitación solicitud de becas a la U.E. - Nueva aplicación (UJ) para poder presentar por internet las solicitudes de becas en asuntos europeos. Registro de Apoderados. - Aplikazio berri baten garapena (A1). - Desarrollo de una nueva aplicación (A1). Bizkaibai. - IFZ alta tematikoa. Egokitzea hainbat ordezkari bidali ahal izateko. Modulua (IWNI). - BizkaiBai Estatistikak. Probako proiektua garatzea Business Intelligence erremintak erabiliz. - PDF dokumentazioa onartzea Bizkaibai osoan (Migratzea Adobe Live Cyclera). - Bizkaibai bidez 600 eredua aurkeztea (kudeatzaileak eta aholkulariak). - BizkaiBai bidez zergak ordaintzeko aurretiko proposamenak. -Zorrak zerga kredituen bidez konpentsatzeko eskabidea. Bizkaibai. - Alta telemática NIF. Adaptar para poder enviar varios representantes. Módulo (IWNI). - Estadísticas BizkaiBai. Desarrollo de un proyecto piloto utilizando herramientas de Business Intelligence. - Admisión de documentación en PDF en todo Bizkaibai (Migración a Adobe Live Cycle). - Presentación del modelo 600 por Bizkaibai ( gestores y asesores). - Propuestas previas de tributación por BizkaiBai. - Solicitud de compensación deudas con créditos tributarios eredu berriaren aurkezpen telematikoa. - Presentación telemática del nuevo modelo Adin txikikoei IFZ esleitzeko prozedura ezartzea, Finantzako Erakundeen bitartez. -Barra-kodea Bizkaibai ordainketa-gutunetan. -Sinaduraren ActiveX ordezkatzea Izenperen applet- - Implantación del procedimiento de asignación de NIF a menores, a través de las Entidades Financieras. - Código de barras en cartas de pago Bizkaibai. - Sustitución del ActiveX de firma por el applet de

9 ez. Fiskalizazio eragiketen kudeaketa. - Aplikazio berria (S8) taldekatutako zorren fiskalizatu beharreko eragiketak kudeatzeko. BKON-Gastuen aurrekontuko kontabilitatea. -Gastuaren kudeaketa berriaren azken ezarpena. -E-fakturen harrera eta tratamendua. BKON-Aurrekontua egitea. -Web ingurunean aurrekontuen kudeaketa berriaren azken ezarpena. Zergei buruzko informazioa. -Zergak Ordaintzeko Aurretiko Proposamenak kudeatzea. -Zerga Kontsultak. Modulu berria administrazioko irizpideen aldaketak kudeatzeko. Arbitraje Batzordearen gatazkak kudeatzea. Izenpe. Gestión de operaciones de fiscalización. - Nueva aplicación (S8) para gestionar las operaciones a fiscalizar de deudas agrupadas. BKON-Contabilidad presupuestaria de gastos. - Implantación final de la nueva gestión del gasto. - Recepción y tratamiento de las e-facturas. BKON-Elaboración del presupuesto. - Implantación final de la nueva gestión de presupuestos en entorno Web. Información tributaria. - Gestión de Propuestas Previas de Tributación. - Consultas Tributarias. Nuevo módulo para la gestión de los cambios de criterios administrativos. Gestión de conflictos de la Junta Arbitral. - Aplikazio berria garatzea (JA). - Desarrollo de una nueva aplicación (JA). Beste erakunde batzuen atxikipenak. -Aplikazioa Bizkaibai webaren bitartez egokitzea Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiaren eta Zerga Administrazioaren Estatuko Agentziaren sistemara. Bermeak kudeatzea. Retenciones de otros organismos. - Adaptación de la aplicación a través de la web de Bizkaibai al sistema de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Gestión de Garantías. - Aplikazioaren azken ezarpena (GJ). - Implantación final de la aplicación (GJ). Hartutakoen kudeaketa. Gestión de contraídos. - Autolikidazioen karga aplikazioan. - Carga de autoliquidaciones en la aplicación. Zerga Bilketako jarduketak. -Sarrerak identifikatzeko (S7) eta Konkurtsoko (Z6) aplikazioen sarreren jarduketak kargatzeko prozesu berriak garatzea, baita datuen bilketako azpiegitura hobetzea ere dagoeneko ezarritako aplikazio guztietarako: Hartutakoak, Errekurtsoak eta Zerga Bilketen eteteak, Bahiturak, Premiamenduak, Berandutzako interesak eta Gerorapenak. Actuaciones de Recaudación. - Desarrollo de los nuevos procesos de carga de las actuaciones de ingresos de las aplicaciones de Identificación de ingresos (S7) y Concursales (Z6), así como mejora de la infraestructura en la recogida de datos para todas las aplicaciones ya implantadas: Contraidos, Recursos y suspensiones de Recaudación, Embargos, Apremios, Intereses de demora y Aplazamientos eredua ezeztatzea. - Eliminación del modelo 102. Sarrerak identifikatzea. Identificación de Ingresos.

10 - Ogasunean inprimakiak entregatzea ezeztatzea bankuen autolikidazioetarako. Ikuskatzeko akten hartutakoa. - Eliminacion de la entrega de impresos en Hacienda para autoliquidaciones de bancos. Contraído de las actas de inspección. - Zor barkatzeen kudeaketa berria. - Nueva gestión de las condonaciones de deuda. Ikuskatzeko akten erabakiak. Acuerdos de las actas de inspección. - Errekurtso kameralaren likidazioaren aldaketa. - Modificacion de la liquidación del recurso cameral. Zerga betebeharren zentsua / 846 eredua integratzea 036 zentsudeklarazioaren eranskin bat gehiago balitz bezala. 036 ereduaren bertsio berria urteko ekitaldirako. Censo de obligaciones tributarias. - Integración del modelo 845 / 846 como un anexo más de declaración censal 036. Nueva versión del modelo 036 para el ejercicio Kontrol berriak hileko itzulketen erregistroan (RDM). - Nuevos controles en el registro de devoluciones mensuales (RDM). Informazioko ereduak eredua, energia elektrikoaren kontsumoen informazioko deklarazioa. Bez. - VIES elkartrukeak egokitzea komunitate barneko eragiketen informazio erregimen berrira eredua - Elkartrukea beste Administrazio batzuekin. -Hileko 349 eredua. Ondarezko Eskualdaketak. - Notario-dokumentuen errekerimenduak eskualdaketetan autolikidazioak ez aurkezteagatik. Errenta eta ondarearen behin-behineko likidazioak. - Rentanet Etxean/web aitorpen eginda. ( Etxean eta web). - Rentanet Erakundeak-en aitorpenen aurkezpen telematikoa, web zerbitzu bidez ereduaren laguntza-programa plataforma anitzeko bertsioan, software librearen estandarren pean garatuta, ESLErekin elkarlanean. Sozietateak. - Laguntza programa.aitorpena sortzea Merkataritza Erregistrorako zehaztutako formatu berriaren arabera. Modelos informativos. - Modelo159 declaración informativa de consumos energía eléctrica. Iva - Adaptación de intercambios VIES al nuevo regimen de información de operaciones intracomunitarias. - Modelo Intercambio con otras Administraciones. - Modelo 349 mensual. Transmisiones Patrimoniales. - Requerimientos de documentos notariales por no presentacion de autoliquidaciones en transmisiones. Liquidaciones provisionales de renta y patrimonio. - Rentanet Etxean/web declaraciones confeccionadas. ( Etxean y web). - Presentación telemática de las declaraciones de Rentanet Entidades, vía servicio web. - Programa de ayuda del modelo en versión multiplataforma, desarrollado bajo los estándares del software libre, en colaboración con ESLE. Sociedades. - Programa de ayuda. Generación de la declaración para el Registro Mercantil según el nuevo formatu definido.

11 - Estatuko 200 eredua bihurtzeko modulua, 2009ra egokitzea. Zor izan ez diren sarreren itzulketa. -Zor ez ziren sarrerak itzultzeko erabakien aurkako errekurtsoak konpontzeko aukera. Urteko Aitorpenen Kudeaketa komunaren azpiegitura. - Modulo conversión modelo 200 estatal, adaptación a Devolución de ingresos indebidos. - Posibilidad de solucionar recursos contra acuerdos de devolución de ingresos indebidos. Infraestructura Gestión común Declaraciones Anuales. - Kontrolak PFEZean lan egindako ereduen kargetan. - Controles en las cargas de los modelos con los que se trabaja en el IRPF. Zerga behartuen informazio osagarria. -Zergadunen kolektiboen jarraipena. Informazio elkartrukea beste erakunde batzuekin. - Gizarte Segurantzaren aldetik ordenagailu nagusiaren datuetarako sarbideen auditoretza zabaltzea. -Hitzarmena Notarioekin: Migrazioa Zortzigarren Klausula, 1. atala. -Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren hitzarmen berria. Harrera eta biltegiratzea. Ingurumen Foru Saila Desjabetzeko espedientearen jarraipena. - Integrazioa ordainketen exekuzioarekin (EJ) eta jakinarazpenak ematearekin (NT). Información complementaria de obligados tributarios. - Seguimiento de colectivos de contribuyentes. Intercambio de información con otras entidades. - Ampliación de la auditoria accesos a datos del ordenador central por parte de la Seguridad Social. - Convenio con Notarios: Migración Cláusula Octava, apartado 1. - Nuevo convenio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Recepcion y almacenamiento. Departamento Foral de Medio Ambiente Seguimiento de expediente de expropiaciones. - Integración con la ejecución de pagos (EJ) y emisión de notificaciones (NT). - Erregistroko datu eta planoen erlaitz berriak. - Nuevas pestañas de datos registrales y planos, mejoras. Hiriko zaraten neurketa (SIGRU). -Zarata-mapak eranstea. Ekonomi Sustapeneko Foru Saila Enplegua sustatzeko laguntzak ko enplegu kontratuen ukoak eta baxak adjudikazioaren aurretik. -EKUNET izapideak: Praktiketako Kontratazioa. -Praktiketako Kontratuen Datu-basea (InfoEmpleo). -Ekunet-en ez-betetzeen izapidetze osoa garatzea. Medición de ruidos urbanos (SIGRU). - Incorporación de mapas de ruido. Departamento Foral de Promoción Económica Ayudas de Promoción de empleo. - Bajas y renuncias de contratos de empleo 2009 antes de adjudicacion. - Tramitación EKUNET: Contratación en Prácticas. - Base de Datos de Contratos en Prácticas (InfoEmpleo). - Desarrollo en Ekunet de la tramitación completa de incumplimientos.

12 -Egokitzapena 2009: I Ekimeneko Espedienteen Justifikazioak eta izapidetzea (Hobelan) - Ekunet. Ezagutzaren Kudeaketa Laguntzak. - Adaptación 2009: Justificaciones y tramitación de Expedientes de Iniciativa I ( Hobelan ) Ekunet. Ayudas Gestión del conocimiento. - Jarraipeneko inkesta egokitzea Behatokiko eredura. - Adaptación de la encuesta de seguimiento al modelo de Behatoki. - Ekunet izapidetzea: Graduatu ondokoen Trebatze Profesionala dekretua: Berrikuntza Sustatzeko Planaren Eskabide Telematikoak dekretua: Enpresa Sustatzeko Zerbitzuaren Eskabide Telematikoak. Sustatu Laguntzak. - Tramitación Ekunet: Perfeccionamiento Profesional de Posgraduados. - Decreto 2010: Solicitudes Telemáticas del Plan Promoción de la innovación. - Decreto 2010: Solicitudes Telemáticas Servicio Promoción Empresarial. Ayudas Sustatu. - Ekunet 2010 Dekretura Egokitzea. - Ekunet Adaptación Decreto Artxibo fisikoaren kudeaketa. Gestión del archivo fisico. - Espedienteen haririk gabeko kudeaketa. - Gestión Inalámbrica de expedientes. Ekunet azpiegitura. - Errekurtsoak eta Ez-betetzeak egokitzea Enpleguko eredura. - Ez-betetzeak eta Uko egiteak adjudikatzeko ereduetan. - Zerbitzu Orokorren kontabilizazio eredua Korporazio korporatiboarekin (BKON) integratzeko azpiegitura. Infraestructura Ekunet. - Adaptación de Recursos e Incumplimientos al modelo de Empleo. - Incumplimientos y Renuncias en modelos de adjudicación. - Infraestructura de integración del módulo de contabilización de Servicios Generales con la Contabilidad corporativa (BKON).. - Azpiegiturako taulak mantentzeko modulua (JKMT). - Módulo de Mantenimiento de tablas de infraestructura (JKMT). Ekonomia Sustapeneko Bulego Birtuala. - Enplegu eta Prestakuntzako erakundeen erregistroa. Orokorra. - Lan eta Prestakuntza eta Berrikuntza eta Ekonomia Sustapen sail zaharrak bateratzeko prozesuaren amaiera, batean. Herrilanen Foru Saila Desjabetzeko Espedienteak. - Web modulu berrian ordenagailu nagusiaren aplikazioan egiten ari garen izapidetzea jasotzea. Oficina Virtual de Promoción Económica. - Registro de entidades de Empleo y Formación. General. - Finalización del proceso de unificación de los antiguos departamentos de Empleo y Formación e Innovación y Promoción Económica, en uno. Departamento Foral de Obras Públicas Expedientes Expropiatorios. - Incluir en el nuevo módulo Web la tramitación que se está realizando en la aplicación de ordenador central.

13 - Konexioa artxibo fisikoarekin. - Conexión con el archivo físico. - Doikuntzak DB2tik SQL Server datu-basera datuak kargatu eta deskargatzeko prozesuetan. Txirrindularitzako Ibilbideen Kudeaketa. - Garapen berria Google Earth-ez, 2D bistaratzetik 3D batera igarotzeko. Herri Lanen GIS (Errepideak). - Ajustes en los procesos de carga y descarga de datos del DB2 a la base de datos SQL Server. Gestión de Recorridos Ciclables. - Nuevo desarrollo con Google Earth, para pasar de una visualización 2D a una 3D. GIS de Obras Públicas (Carreteras). - Jarduketak Errepide Planean. - Actuaciones en el Plan de Carreteras. - Bi puntuen arteko ibilbideen kontsulta. - Consulta de rutas entre dos puntos. - Lotura eta ezponden kudeaketa. - Gestión de enlaces y taludes. Herri Lanen Espedienteak. - Herri Lanen Espedienteen aplikazioak (Jx) errepideen azpiegitura berrira egokitzea. - Herri Lanen (Jx) espedienteen datu-basea birdiseinatzea eredu erlazional batera. - Garapen berria obraren amaiera batek eduki ditzakeen irteera guztiak kudeatzeko. Errepideetako Afekzioen Espedienteak. - Aplikazio berri baten garapena (JE) Herri Lanen espediente eta jarduketen datuen kudeaketa bateratua egiteko. Garraio Eta Hirigintza Foru Saila Udal Plangintza Orokorra. - Modulu berria baldintzatzaile gainjarrien informazioa eransteko. Expedientes de Obras Públicas. - Adaptar las aplicaciones de Expedientes de Obras Públicas (Jx) a la nueva infraestructura de carreteras. - Rediseño de la base de datos de los expedientes de Obras Públicas (Jx) a un modelo relacional. - Nuevo desarrollo para gestionar las diferentes salidas que puede tener un final de obra. Expedientes de Afecciones en Carreteras. - Desarrollo de una nueva aplicación (JE) para la gestión de datos unificada de actuaciones y expedientes de Obras Públicas. Departamento Foral de Transportes Y Urbanismo Planeamiento general municipal. - Nuevo módulo para incorporar la información de condicionantes superpuestos. - Datuak Excelera esportatzeko aukera berria. - Nueva opción para exportación de datos a Excel. Oinarrizko kartografia ortoargazkiak eranstea azpiegitura grafikoaren moduluan (GRIT). Linea Erregularren Informazioa. - Estatistika berriak Bizkaibusaren Informazio Sistemarako. Cartografia básica. - Incorporar ortofotos 2008 en el módulo de infraestructura gráfica (GRIT). Información de Líneas Regulares. - Nuevas estadísticas para el Sistema de Información de Bizkaibus.

14 - Laguntza Sistemaren denborak eta ezeztagailuen karga integratzea Bizkaibusaren Ustiapenean. - Adierazleak eta geralekuen irisgarritasuna egokitzea. Garraioen GIS. - Web eta Intranet moduluetako hobekuntzak, Garraioen Informazio Sistemaren nukleoa. - Autobusekin lotutako informazioa harrapatzea (identifikazioa), web zerbitzuetarako deien bidez. - Google Transit bertsioan Garraioen GIS eduki ahal izateko azterlana. Garraioko zehapenak. - Integración de carga de canceladoras y tiempos del Sistama de Asistencia a la Explotación de Bizkaibus. - Adaptación de indicadores y accesibilidad de paradas. GIS de Transportes. - Mejoras en los módulos Web e Intranet, núcleo del Sistema de Información de Transportes. - Captura de información (identificación) asociada a los autobuses, mediante llamadas a servicios web. - Estudio para poder disponer del GIS de Transportes en version Google Transit. Sanciones de transporte. - Zehatzeko prozesua araudi berrira egokitzea. - Adaptación del Proceso sancionador a la nueva normativa. Giza Urgazpenerako Foru Erakundea (Gufe) Langileen kudeaketa. Absentzien zerrenda egitea. Langile aukeraketa. Hobekuntzak kontratazioko burtsen kudeaketan zonabanatzea ezarri ondoren. Bizkaiko Iraunkortasunerako Erakundea Bizkaiko lurraldearen GIS maisua. Instituto Foral De Asistencia Social (Ifas) Gestión de personal. Elaboración de listado de ausencias. Selección de personal. Mejoras después de la implantación de la zonificación en la gestión de las bolsas de contratación. Instituto para la Sostenibilidad de Bizkaia Maestro GIS del territorio de Bizkaia. - Bizkaiko kale-izendegi berria. - Nuevo callejero de Bizkaia. Garbiker Instalazioen kontrola. - Zabortegiak Kontrolatzeko aplikazio zaharraren bilakaera web ingurunera. - Dokumentazio, langile eta proiektuen kudeaketaren erregistroa (lehiaketa publikoak eta kalitatea). Lantik Zeregina. Hurrengo fase hauek egin dira: Prozesuak modelatzeko tresna zehaztea; zerbitzu eta prozesuetara zuzendutako BPM negozio-prozesuen Garbiker Control de Instalaciones. - Evolución de la antigua aplicación de Control de vertederos a entorno web. - Registro de documentación, de personal, y gestión de proyectos (concursos públicos y calidad). Lantik Zeregin. Se han realizado las fases de: Determinación de la herramienta de modelado de procesos; Definición e implantación del ciclo de vida de gestión de procesos

15 kudeaketaren bizi-zikloa zehaztu eta ezartzea; Prozesu eta zerbitzu berriak jasaten dituen arkitektura teknologikoa diseinatzea eta Negozioko zerbitzu komunak diseinatu, eraiki eta ezartzea. Garapeneko plataformak eta konfigurazioa Kudeatzeko Tresna berriak. - Ezarpenarekin jarraitzen da hala Cobol z/os garapenen ingurunean nola konfigurazioa kudeatzeko tresnaren J2EE eta. Net garapenetan (iturrien bertsioak eta inguruneen arteko sustapena) parametrizazio eta garapen espezifikoen bitartez. Cobol-CICS-DB2 aplikazioen zein Java aplikazioen migrazioa hasi da. Aplikazioak hedatzeko probekin jarraitzen da, ASP, Vosual eta.net objektuak adibidez. Proiektuen kontrola eta fakturazioa. - LANTIK-en fakturen diseinua laburbildu eta aldatzeko prozesua egitea. Eskari Informatikoen Kudeaketa. - Eskaera laburtuekin lotutako ticket ARS/Remedy (eskaera) tipologia berria. - ISO 9001:2000rako Garapeneko Aginte Taula Integralaren adierazleen mekanizazioa. - Atzeratutako egoeran eskabide baten izapideak aldatzearekin lotutako jarduketak. - Garapeneko adierazleak hobetzeko alertak ezartzea. ARS/Remedy azpiegitura. - ARS/Remedy Ostalariaren aplikazioekin sinkronizatzeko prozesuak ordezkatzea. Informazio-Sistemen Ustiapenaren barnean, 2010 urtean zehar honako zerbitzuok eman dira: Prozesuen burutzapena loteen arabera.ekoizpenean edo bezeroak eskatuta planifikaturik: Lineako prozesuen kudeaketa. Bezeroek zuzenean burututa: 201 milioi transakzio. Ekoizpenera pasatzea. Ekoizpenean 11 aplikazio berri jarri dira eta 9ren baxa egin da. Programa kopurua handitu da eta DB2 taulena 269. Zerrenda eta dokumentuen inprimatzea milioi de negocio BPM orientado a servicios y procesos; Diseño de la arquitectura tecnológica que soporte los nuevos procesos y servicios y Diseño, construcción e implantación de los servicios comunes de negocio. Nuevas Herramientas para la Gestión de la configuración y plataformas de Desarrollo. - Se continua con la implantación tanto en el entorno de desarrollos Cobol z/os, como en el de desarrollos J2EE y.net de la herramienta para gestión de la configuración (versiones de fuentes y promoción entre entornos) a través de la parametrización y desarrollos específicos. Se ha comenzado la migración tanto de aplicaciones Cobol-CICS-DB2 como de aplicaciones Java. Se continua con las pruebas de despliegue de las aplicaciones como objetos ASP, Visual y.net. Control de proyectos y facturación. - Elaboración del proceso para resumir y cambiar el diseño de las facturas de LANTIK. Gestión de Pedidos Informáticos. - Nueva tipología de ticket ARS/Remedy (Peticion) asociado con las peticiones abreviadas. - Mecanización de los indicadores del Cuadro de Mando Integral de Desarrollo para la ISO 9001: Actuaciones vinculadas al cambio de la tramitación de una petición en el estado de pospuesta. - Implantación de alertas para mejorar los indicadores de Desarrollo. Infraestructura ARS/Remedy. - Sustitución de los procesos de sincronización del ARS/ Remedy con las aplicaciones del host. Dentro de la Explotación de los Sistemas de Información, durante el año 2010 se han realizado los siguientes servicios: Ejecución de procesos por lotes. Planificados en producción o bajo demanda de los clientes: Gestión de los procesos on-line. Ejecutados directamente por los clientes: 201 Millones de transacciones. Pasos a producción. Se han puesto en producción 11 nuevas aplicaciones y se han dado de baja 9. El número de programas se ha incrementado en y el de tablas DB2 en 269. Impresión de listados y documentos. Se ha realizado

16 orriren inprimaketa zentralizatua egin da. Agiriak kartazaletan sartzea. 2,58 milioi jakinarazpen kartazaletan sartu dira, eta k hartu-agiria dute. Biscaytik sistemaren udal eta mankomunitateen 30 atari hedatzea. Operadoreen lanpostuak birtualizatzeko probak. Banatzeko zereginak planifikatzeko zerbitzaria eguneratzea eta zerbitzari birtualera migratzea. Segurtasun Sailean urtean egindako proiektu eta jarduera aipagarrienak honako hauek izan dira: Orokorrak Informazioko sistemetan sartzeko baimenen kudeaketa. Segurtasuneko ticketen kudeaketa (gorabeherak, kontsultak, eskaerak,...). Ziurtagiri digitalen kudeaketa (kode-sinadura, korporatiboak eta pertsonalak). Laguntza DBLO Segurtasun Batzordeari la impresión centralizada de 10,6 millones de páginas. Ensobrado de documentos. Se han ensobrado 2,58 millones de notificaciones, siendo con acuse de recibo. Despliegue de 30 portales de ayuntamientos y mancomunidades del sistema Biscaytik. Pruebas de virtualización de los puestos de trabajo de los operadores. Actualización y migración del servidor de planificación de tareas de distribuido a un servidor virtual. En el Departamento de Seguridade los proyectos y actividades más relevantes realizados a lo largo del año 2010 han sido los siguientes: Generales Gestión de autorizaciones de acceso a los sistemas de información. Gestión de tickets de seguridad (incidencias, consultas, peticiones, etc.) Gestión de los certificados digitales (firma de código, corporativos y personales). Soporte al Comité de Seguridad LOPD - Segurtasun Dokumentua Mantentzea. - Mantenimiento del Documento de Seguridad. - Ekintza plana egin eta burutzea, DBLO biurteko auditoretzatik etorritakoa. - Bestelako DBLO gestioak: Kontsultak, Inskripzioa, deklaratutako fitxategien aldaketa eta ezabaketa,gorabeherak konpontzea,... Forukoen sailetan kokaturiko hamar SAIrako zuzenketa eta prebentzioko mantentzea kudeatzea. Nekazaritzako Foru Saila Laguntza Erakunde Ordaintzailearen informazioaren kudeaketa sistemaren elaborazio eta jarraipenean. Batzar Nagusiak DBLO biurteko auditoretza eta ondoriozko ekintza plana prestatu eta burutzea. Biscay Tik Biscay TIK Direktorio Aktiboen Kudeaketa (Aurreprodukzioa eta produkzioa). - Elaboración y ejecución del plan de acción, derivado de la auditoría bienal LOPD. - Otras gestiones LOPD: Consultas, Inscripción, modificación y borrado de ficheros declarados, resolución de incidencias, etc. Gestión del mantenimiento preventivo y correctivo para diez SAI s ubicados en los departamentos de forales. Departamento Foral de Agricultura Soporte en la elaboración y seguimiento del sistema de gestión de información del Organismo Pagador. Juntas Generales Auditoría bienal LOPD y elaboración y ejecución del plan de acción derivado. Biscay Tik Gestión de los Directorios Activos BiscayTIK (Preproducción y producción).

17 Laguntza indarreko legeria betetzeko (egoitza elektronikoa, DBLO, 11/2007 legea). Aholkularitza Datuak Babesteko Euskal Agentzian BiscayTIK fitxategiak deklaratzeko - I., II. eta III. faseak. Aholkularitza segurtasun politiken ezarpenean (erabiltzaileak esleitzea, babesak,...). Lantik Soporte para el cumplimiento de la legislación vigente (sede electrónica, LOPD, ley 11/2007). Asesoramiento para la declaración en la Agencia Vasca de Protección de Datos de los ficheros BiscayTIK Fases I, II y III. Asesoramiento en el establecimiento de politicas de seguridad (asignación de usarios, respaldos, etc). Lantik ISO Segurtasun ziurtagiria lortzea. Obtención de la certificación de Seguridad ISO ISO Ingurumeneko ziurtagiria lortzea. Obtención de la certificación Medio ambiental ISO Lantik-Eko Sistema Nagusien Sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: Zerbitzuaren Jarraipen Plana. En el Departamento de Sistemas Centrales de Lantik a nivel interno a lo largo del 2010 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: Plan de Continuidad del Servicio. - Plana Eguneratzea. - Actualización del Plan. Zerbitzuaren erabilgarritasuna eta kalitatea hobetzea. Mejora de la disponibilidad y calidad del servicio. - Irudiak Kudeatzeko Sistema. - Sistema de Gestión de Imágenes. - Cics. - Cics. Azpiegituren Instalazioa. - DPZ1eko IBM-3494 liburutegia handitzea irakurketa/idazketako 2 unitate eta 800 gelaxka gehigarriz. - DPZ2ko IBM-3584 liburutegia handitzea irakurketa/idazketako 2 unitate eta 400 gelaxka gehigarriz. - LRSko urrutiko inprimaketako produktuen bertsio berrien instalazioa (VPS eta VMCF). - IBM Optim probetarako datuak kopiatzeko softwarearen 6.1 bertsioaren instalazio eta probak. - ziip prozesadorean Jave kodearen exekuzioa abiaraztea. - Irudien Sistema Orokorraren Transmisioak gordetzeko taldeen aldaketa. Instalación de Infraestructuras. - Ampliación de la librería IBM-3494 del CPD1 con 2 unidades de lectura/escritura y 800 celdas adicionales. - Ampliación de la librería IBM-3584 del CPD2 con 2 unidades de lectura/escritura y 400 celdas adicionales. - Instalación de las nuevas versiones de los productos de impresión remota de LRS (VPS y VMCF). - Instalación y pruebas de la versión 6.1 del software de copia de datos para pruebas IBM Optim. - Puesta en marcha de la ejecución de código Jave en el procesador ziip. - Modificación de los grupos de almacenamiento de Transmisiones del Sistema General de Imágenes. - File-Aid-en instalazioa. - Instalación del File-Aid. - DB2ren 9 bertsioaren instalazioa bateragarritasun - Instalación de la versión 9 del DB2 en modo

18 moduan Garapen eta Ustiapenean. -TDS: Tivoli Decission Support produktuaren instalazioa eta ebaluatzeko probak. Sistemaren mantentzea. - HSM: Ekoizpenean amaitutako fitxategien ezabaketa, HSM EXPIREDDATASETSren parametro-aldaketagatik. TSM: mantentzea, administrazioa eta errendimenduaren doikuntza. MEDIA-9 kartutxoen laguntza eta erabilera. Datubasea handitzea. compatibilidad en Desarrollo y Explotación. - TDS: instalación y pruebas de evaluación del producto Tivoli Decission Support. Mantenimiento del sistema. - HSM: borrado de ficheros expirados en Producción, debido al cambio de parámetro del HSM EXPIREDDATASETS. TSM: mantenimiento, administración y ajuste del rendimiento. Soporte y utilización de cartuchos MEDIA-9. Ampliación de la base de datos. - Kartutxoen Liburutegi Automatizatuak (Robotak). - Librerías Automatizadas de Cartuchos (Robots). Liburutegien okupazioaren (gelaxkak, muntatzeak, kartutxoak, unitateak) eta kartutxoen banaketaren berrikuspena edukiaren arabera. Azkeneko hilabetetako hazkundearen azterketa. Fitxategi zaharkituak ezabatzea. - Sistema Eragilearen mantentzea eta administrazioa. - WLM: service classes aldatzea iraupen laburreko batch eta DDFen burutzapena hobetzeko. - RACF: Datu-basearen babeskopiako prozedurak hobetzea berreskuratzeko denbora murrizteko arazoak gertatuz gero. Revisión de la ocupación de las librerías (celdas, montajes, cartuchos, unidades) y de la distribución de los cartuchos por contenido. Estudio de crecimiento de los últimos meses. Eliminación de ficheros obsoletos. - Mantenimiento y administración del Sistema Operativo. - WLM: modificación de las service classes para mejorar la ejecución de los batch de corta duración y de los DDFes. - RACF: Mejora de los procedimientos de backup de la base de datos para reducir el tiempo de recuperación en caso de problemas. - OnDemand. - OnDemand. Adierazleak eta sistemaren monitorizazioa. - Datuak lortzea, Ordenagailu Nagusia Erabiltzeko hiruhileko txostenak egin eta aurkeztea. Lantikeko Komunikazio, Sare eta Zerbitzarien Sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: Zerbitzarien Eremuan. Zerbitzariak instalatzea FILENET azpiegitura jasateko. Zerbitzariak instalatzea WebSphere Service Bus azpiegitura jasateko. Zerbitzaria instalatzea SharePoint laguntzako softwarea jasateko. Ekoizpeneko Java azpiegituran bi nodo handitzea. Indicadores y monitorización del sistema. - Obtención de datos, elaboración y presentación de los Informes trimestrales de Utilización del Ordenador Central. En el Departamento de Comunicaciones, Redes y Servidores de Lantik, a nivel interno a lo largo del 2010 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: En el Área de Servidores. Instalación de servidores para soportar la infraestructura de FILENET. Instalación de servidores para soportar la infraestructura de WebSphere Service Bus. Instalación de un servidor para soportar el software de colaboración SharePoint. Ampliación de dos nodos en la infraestructura Java

19 de producción. DNSko zerbitzaria instalatzea Euskalsarea sarearekin integratzeko. Batzar Nagusien sarbide eta alarmen zerbitzaria instalatzea. Zerbitzaria instalatzea Papyrus Webcontrol softwarea jasateko. EPO sofwarea migratzea zerbitzari berri batera eta diskoa zifratzeko modulua instalatzea. Zerbitzari birtualei euskarri ematen dien azpiegitura lau nodotan handitzea, 10 nodotik 14 nodora igarota. Hiru instantzia sortzea HIDRA aplikazioari euskarria emateko JAVA zerbitzarien azpiegituran. XP gordetzeko kabinak instalatzea eta EVA 8000 kabinen datuak migratzea. Monitorizatzeko sistema MocrosoftMONetik SCOMera migratzea. Bi cluster NLB instalatzea SQL Reporting Service softwareari euskarria emateko. Zerbitzaria instalatzea F5 BIGIP kulunkako softwareari euskarria emateko. BiscayTIK azpiegituraren datuak berreskuratzeko plataforma osatzen duten zerbitzariak instalatzea. Zerbitzaria instalatzea euskarria emateko Microsoft Lync produktuaren pilotu bati. Zerbitzariak instalatzea Internet/Intranet Argitalpenak azpiegitura W2008ra migratzeko. Zerbitzaria instalatzea Adobe InDesign Server softwarea jasateko. Zerbitzaria instalatzea Windows 7ren hedapenari euskarria emateko. Ingurune kartografikoa jasaten duen plataformaren softwarearen bertsioa eta zerbitzarien azpiegitura berrira migratzea. Sare eta Komunikazioen Eremuan. Komunikazioen 50 lotura migratzea Bizkaisarea sarera. WIFI sarea instalatzea Ekonomia Sustapeneko Sailean. Instalación de un servidor de DNS para integración con la red Euskalsarea. Instalación del servidor de acceso y alarmas de JJGG. Instalación de un servidor para soportar el software Papyrus Webcontrol. Migración del software EPO a un nuevo servidor e instalación del módulo de cifrado de disco. Ampliación de cuatro nodos la infraestructura que da soporte a los servidores virtuales, pasando de 10 nodos a 14 nodos. Creación de tres instancias para dar soporte a la aplicación HIDRA en la infraestructura de servidores JAVA. Instalación de cabinas de almacenamiento XP y migración de datos de las cabinas EVA Migración del sistema de monitorización de Microsoft MON a SCOM. Instalación de dos cluster NLB para dar soporte al software SQL Reporting Service. Instalación de un servidor para dar soporte al software de balanceo F5 BIGIP. Instalación de los servidores que componen la plataforma de recuperación de datos de la infraestructura de BiscayTIK. Instalación de un servidor para dar soporte a un pilotu del producto Microsoft Lync. Instalación de servidores para migrar la infraestructura Internet/Intranet Publicaciones a W2008. Instalación de un servidor para soportar el software Adobe InDesign Server. Instalación de servidor para dar soporte al despliegue de Windows 7. Migración a una nueva infraestructura de servidores y versión de software de la plataforma que soporta el entorno cartográfico. En el Área de Redes y Comunicaciones. Migración de 50 enlaces de comunicaciones a la red de Bizkaisarea. Instalación de una red WIFI en el Departamento de Promoción Económica.

20 Bideratzailea instalatzea ahots-sarea datuen sarearekin integratuz Zugaztel enpresan. Komunikazioen ekipoen instalazioa BFAren Sailean. Bi Firewall eta bi IPS instalatzea perimetroko segurtasuna birdiseinatzeko proiektuan. Ogasun Sailaren WIFI sarean sartzeko bost puntu handitzea. Bi Google Search Appliance ekipo instalatzea. Berrikuntza eta Azpiegiturei dagokienez, bezeroen araberako jarduera garrantzitsuenak hauexek izan dira: Berrikuntza Arloan Erosketen katalogoaren kudeaketa. Informatikako ekipamenduaren homologazioa. Foru Liburutegiaren erabiltzaileentzat interneteko sarbidea duten Ordenagailuen maileguko sistema pertsonalizatua aztertu eta ezartzea. Foru Liburutegiaren entzunaldien gela berria mantentzea. CCTV ezartzeko plan estrategikoa. Euskal Herria, Arkeologia Museoen eta Santimamileko Leizearen ikus-entzunezko azpiegiturak mantentzea. Telefonia Interaktiboko Sistema Mantentzea. Garbiker flotak kudeatzeko Sistema mantentzea. Zerbitzuaren hobekuntzetan koordinazioarekin jarraitu da. Azpiegituren Arloan RightFAX-ean oinarritutako Fax korporatiboko plataforma eguneratzea, Lantik-n bateratuta. Birusen aurkako sistema kudeatzeko azpiegitura modernizatzea. BFAren sare korporatiboaren LDAP (garapen eta proben ingurunea) ingurune berri biren diseinua. Reporting Services arkitektura eta zerbitzuen diseinua. EDITRAN komunikazioak EDITRAN IP-ra Instalación de un router integrando la red de voz con la de datos en la empresa Zugaztel. Instalación de equipos de comunicaciones en Departamento de la DFB. Instalación de dos Firewall y dos IPS en el proyecto de rediseño de la seguridad perimetral. Ampliación de cinco puntos de acceso en la red WIFI del Departamento de Hacienda. Instalación de dos equipos Google Search Appliance. En el departamento de Innovación e Infraestucturas, las actuaciones más importantes por cliente han sido las siguientes: En el Área de Innovación Gestión del catálogo de compras. Homologación equipamiento informático. Análisis e implantación de un sistema personalizado de préstamo de PCs con acceso a internet para los usuarios de la Biblioteca Foral. Mantenimiento de la nueva sala de audiciones de la Biblioteca Foral. Plan estratégico de implantación de CCTV. Mantenimiento de las infraestructuras audiovisuales de los Museos de Euskal Herria, Arqueológico y de la cueva de Santimamiñe. Mantenimiento del Sistema de Telefonía Interactivo. Mantenimiento del Sistema de gestión de flotas Garbiker. Se ha continuado con la coordinación en las mejoras del servicio. En el Área de Infraestructuras Actualización del a plataforma de Fax corporativa basada en RightFAX, unificándola en Lantik. Modernización de la infraestructura de gestión del sistema antivirus. Diseño de los dos nuevos entornos LDAP (entorno desarrollo y de pruebas) de la red corporativa de la BFA. Diseño de servicios y arquitectura de Reporting Services. Consolidación a EDITRAN IP de las comunicaciones

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES I LANTIK, SA sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia I Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, SA 1981 urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, sozietate anonimo publikoaren

Más detalles

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A.

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A. 2014 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA. Txostena Memoria MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES LantiK,

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, SA 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Zugaztel S.A. 2009. urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak sozietate anonimo publiko baten modura, Bizkaiko Foru Aldundiko

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Febrero 2015 1. Introducción El Plan de Gestión recoge las actividades o proyectos que el CCASA ha planificado realizar en el año 2015 con los recursos

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, AB 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

Business Intelligence y Cuadros de Mando en el Ayuntamiento de Madrid

Business Intelligence y Cuadros de Mando en el Ayuntamiento de Madrid SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Fundación SOCINFO Gestión de Big Data, Business Intelligence y Cuadros de Mando Madrid, 5 de junio de 2013 Business Intelligence y Cuadros de Mando en el Ayuntamiento de Madrid

Más detalles

Tecnologías de la Información al servicio de la Gestión Tributaria

Tecnologías de la Información al servicio de la Gestión Tributaria 8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Durante 1998 se ha continuado con la política de años anteriores de mejora y actualización de las aplicaciones informáticas existentes,

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Más detalles

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Índice 1 Antecedentes 2 Situación ió actual en la DFB

Más detalles

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID D.G. Desarrollo de Tecnologías de la Información Ayuntamiento de Madrid S.D.G. Desarrollo de S.I.

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por s k Zenbatekoa s Importe % 1 PERTSONALAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL 12.506.746,00 69,59 2 ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

ALEA / TOMO. Sozietate publikoak Sociedades Públicas

ALEA / TOMO. Sozietate publikoak Sociedades Públicas ALEA / TOMO ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS. 2014 9 Sozietate publikoak Sociedades Públicas 2 0 1 4 k o A u r r

Más detalles

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica.

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. MEMORIA TECNICA I.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aprovechando las oportunidades

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

Unidades de competencia

Unidades de competencia F Comer 3 AREA COMERCIO Y MARKETING NIVEL 3 SUBAREAS Comercio Transporte Consumo 412601 412602 412603 412604 GC3 = GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING CI3 = COMERCIO INTERNACIONAL GT3 = GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Más detalles

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: HACIA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN RED

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: HACIA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN RED PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: HACIA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN RED Antonio López-Fuensalida Sánchez-Paulete Director General de Desarrollo de Tecnologías

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan Financiado al 50% por FSE OINARRIZKO OFIMATIKA Hasiera: Urtarrilak 7 Amaiera: Urtarrilak 20 Iraupena: 25 ordu Ordutegia: 9:30 12:00 (astelehenetik ostiralera)

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 01. Kapitalaren aurrekontua. INBERTSIOAK INVERSIONES I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES 2. IBILGETU MATERIALA

Más detalles

I. LANTIK, S.A. sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A.

I. LANTIK, S.A. sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A. I LANTIK, SA szietatearen xedea eta haren jardueraren edukia I Objet de la Sciedad y cntenid de la actividad de LANTIK, SA 1981 urtean srtu zuen Bizkaik Fru Aldundiak, szietate annim publikaren frmarekin

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

Transformación e innovación de los Sistemas de Gestión de la Administración Tributaria Canaria. Fundación Sociedad de la Información

Transformación e innovación de los Sistemas de Gestión de la Administración Tributaria Canaria. Fundación Sociedad de la Información Transformación e innovación de los Sistemas de Gestión de la Administración Tributaria Canaria Fundación Sociedad de la Información Indice Objetivo: Transformación Situación origen del proyecto Principios

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

GOI MAILAKO TEKNIKARI EZ SANITARIOEN LANBIDE TALDEKO INFORMATIKARIEN GAI ZERRENDA

GOI MAILAKO TEKNIKARI EZ SANITARIOEN LANBIDE TALDEKO INFORMATIKARIEN GAI ZERRENDA GOI MAILAKO TEKNIKARI EZ SANITARIOEN LANBIDE TALDEKO INFORMATIKARIEN GAI ZERRENDA 1.- ISOko sistema irekien erreferentziako ereduaren oinarriak (OSI). 2.- Sare lokalak: Kontzeptuak, elementuak eta sartzeko

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD

PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD Unidad responsable: Dirección General de Modernización y Administración Electrónica Objetivos/ Acciones/ Indicadores

Más detalles

Stua./Fdo.: Carlos Aguirre Arana EKonomia eta Ogasuneko Sailburua Consejero de Economía y Hacienda

Stua./Fdo.: Carlos Aguirre Arana EKonomia eta Ogasuneko Sailburua Consejero de Economía y Hacienda EKONOMIA ETA OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA IDATZIZKO ERANTZUNA EMATEN ZAIO ALEX ETXEBERRIA ARANBURU JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK NACIONALISTAS VASCOS (EA-NV) TALDEAREN LEGEBILTZARKIDEAK,

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

Solución de Contratación Electrónica

Solución de Contratación Electrónica Solución de Contratación Electrónica Conozca Pixelware Empresa Pixelware es líder en Soluciones de Contratación Electrónica Experiencia en sectores estratégicos de negocio. Diseñamos, desarrollamos e implantamos

Más detalles

Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es

Agencia Tributaria www.agenciatributaria.es ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA AGENCIA TRIBUTARIA PARA LA PRESENTACIÓN POR INTERNET DE DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y OTROS DOCUMENTOS TRIBUTARIOS EN REPRESENTACIÓN DE TERCEROS TRÁMITES POSTERIORES A

Más detalles

INFORMATIZACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MURCIA

INFORMATIZACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE MURCIA PLIEGO CLAUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN L SIGUIENTE PROYECTO INFORMATIZACIÓN INTEGRAL LOS SERVICIOS LA CÁMARA

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de becas para emprender. Año 2015 En sesión celebrada

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DEPARTAMENTO JURÍDICO CONTENCIOSO CONDONACIÓN DE MULTAS. DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD CONTRATOS, CONVENIOS,

Más detalles

Errenta Renta. Zerbitzu gida Guía de Servicios. www.bizkaia.net. Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio

Errenta Renta. Zerbitzu gida Guía de Servicios. www.bizkaia.net. Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio Errenta Renta 14 Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio Zerbitzu gida Guía de Servicios www.bizkaia.net Errenta eta Ondare Kanpaina 2014 Campaña de Renta y Patrimonio 2014 Bizkaiko

Más detalles

TÉCNICA/O PRESUPUESTOS

TÉCNICA/O PRESUPUESTOS LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3241 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO TÉCNICA/O PRESUPUESTOS 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK / IDENTIFICACION

Más detalles

ANEXO I. documentos administrativos y notificación de los actos derivados de los documentos elaborados.

ANEXO I. documentos administrativos y notificación de los actos derivados de los documentos elaborados. ANEXO I PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Gabinete Técnico para la Asistencia a la Comisión Coordinación Representantes Principado en Empresas Públicas 1 JEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO CONSEJERÍA

Más detalles

G1539 - INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (Importe MAYOR que Umbral Comunitario) Dirección de Políticas Tecnológicas

G1539 - INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. (Importe MAYOR que Umbral Comunitario) Dirección de Políticas Tecnológicas G1539 - INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Dirección de Políticas Tecnológicas Departamento de Infraestructuras 02/11/2015 ÍNDICE 1 OBJETO... 3 2 PRESUPUESTO... 3 3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS... 3 4 CONDICIONES

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales Nautika eta Itsasontzi-makineria goi eskola teknikoa

Más detalles

EUSKO LEGEBILTZARRA PARLAMENTO VASCO AURREKONTUA PRESUPUESTO 32.683.395,52. Intervención General Kontu-hartzailetza

EUSKO LEGEBILTZARRA PARLAMENTO VASCO AURREKONTUA PRESUPUESTO 32.683.395,52. Intervención General Kontu-hartzailetza Intervención General Kontu-hartzailetza EUSKO LEGEBILTZARRA PARLAMENTO VASCO AURREKONTUA PRESUPUESTO 32.683.395,52 2015 Becerro de Bengoa 01005 Vitoria Gasteiz Tel.: 945 00 40 00 www.legebiltzarra.eus

Más detalles

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla.

PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA. Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla. JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO PASARELA DE PAGOS DE LA ADMINISTRACIÓN VASCA CÓDIGO: P.03 DENOMINACIÓN: Proceso de alta de la modalidad de pago en ventanilla. VERSIÓN: 03

Más detalles

Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP: G0000/001-2013

Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP: G0000/001-2013 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN EN CÁMARA VALENCIA. Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP:

Más detalles

Iniciativas del Ayuntamiento de Madrid: estrategias, proyectos y realizaciones

Iniciativas del Ayuntamiento de Madrid: estrategias, proyectos y realizaciones Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública Iniciativas del : estrategias, proyectos y realizaciones Antonio López-Fuensalida octubre 2006 Sociedad de la Información: una realidad multidimensional

Más detalles

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko 1. OBJETO 1.1. Es objeto del presente concurso seleccionar una empresa

Más detalles

Gestión de Expedientes La experiencia de la Comunidad de Madrid

Gestión de Expedientes La experiencia de la Comunidad de Madrid Gestión de Expedientes La experiencia de la Comunidad de Madrid 15 de Junio de 2004 Gestión Integrada de Expedientes Gestión integrada de expedientes Integración automática Informar Tramitación Información

Más detalles

I. ERANSKINA: NEGOZIO-PLANAREN EREDUA ANEXO I: MODELO DE PLAN DE NEGOCIO

I. ERANSKINA: NEGOZIO-PLANAREN EREDUA ANEXO I: MODELO DE PLAN DE NEGOCIO I. ERANSKINA: NEGOZIO-PLANAREN EREDUA ANEXO I: MODELO DE PLAN DE NEGOCIO 1. SUSTATZAILEEN AURKEZPENA 1. PRESENTACIÓN DE LAS Y LOS PROMOTORES Atal honetan proiektuaren sustatzaileei buruzko informazio guztia

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD A

TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD A LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3239 Dotación: 1, 2 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO TÉCNICO/A DE CONTABILIDAD A 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO

Más detalles

PLAN DE ACTUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES AÑO 2004

PLAN DE ACTUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES AÑO 2004 PLAN DE ACTUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES AÑO 2004 . ACTIVIDADES FORMATIVAS. El INAP viene desarrollando las siguientes líneas

Más detalles

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN EJko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2015 PRESTAKUNTZA ARLOA: MODALITATEA: HIZKUNTZA: AURREZ AURRE GAZTELANIA INFORMAZIO OROKORRA DATAK Apirilak 14,15,20,21,22 IKASGELA/ TOKIA KODEA Lakua Ieko sotoko gelak

Más detalles

IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES

IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES IRUDIAK GORDE ETA PARTEKATZEKO WEB ZERBITZUA SERVICIO WEB PARA ALMACENAR Y COMPARTIR IMÁGENES 49 DEFINIZIOA Zer da? DEFINICIÓN Qué es? Izen hori ematen zaie kapturatzen eta/edo editatzen ditugun irudiak

Más detalles

ADMINISTRACIONES DE ÁMBITO ESTATAL SERVICIOS QUE OFRECEN URL DE ACCESO

ADMINISTRACIONES DE ÁMBITO ESTATAL SERVICIOS QUE OFRECEN URL DE ACCESO En RedAbogacía trabajamos para que los abogados puedan comunicarse telemáticamente con la Administración Pública. Hasta la fecha, y con el certificado digital ACA alojado en su carné colegial, el abogado

Más detalles

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL O.P. DE LA C.A. DEL PAIS VASCO

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL O.P. DE LA C.A. DEL PAIS VASCO JORNADAS TECNICAS AUDITORIA INTERNA BARNE AUDITORETZAKO JARDUNALDI TEKNIKOAK ESTRUCTURA ORGANIZATIVA L O.P. LA C.A. L PAIS VASCO EUSKAL AUTONOMIA ERKIGOKO ERAKUN ORDAINTZAILEAREN ANTOLAMOLA JOSU ERAUZKIN

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

1. INTRODUCCIÓN. www.pozuelodealarcon.org Página 2 de 18

1. INTRODUCCIÓN. www.pozuelodealarcon.org Página 2 de 18 MJJ TIC 83/2012 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS AVANZADOS EN LA INTRANET MUNICIPAL ASÍ COMO LA CONFIGURACIÓN, IMPLANTACIÓN Y PUESTA

Más detalles

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

Los documentos deben estar correctamente tipificados para poder establecer relaciones. Los documentos del SGD nunca pierden su individualidad.

Los documentos deben estar correctamente tipificados para poder establecer relaciones. Los documentos del SGD nunca pierden su individualidad. Denominación del proyecto desarrollado en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, en cooperación con el Ayuntamiento de Candelaria, cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno

Más detalles

DATU PERTSONAK DITUZTEN ETA ARRIGORRIAGAKO UDALAK ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNEK KUDEATZEN DITUZTEN FITXATEGI AUTOMATIZATUEN ERABILERA ETA

DATU PERTSONAK DITUZTEN ETA ARRIGORRIAGAKO UDALAK ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNEK KUDEATZEN DITUZTEN FITXATEGI AUTOMATIZATUEN ERABILERA ETA DATU PERTSONAK DITUZTEN ETA ARRIGORRIAGAKO UDALAK ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNEK KUDEATZEN DITUZTEN FITXATEGI AUTOMATIZATUEN ERABILERA ETA KUDEAKETAREN ARAUDI ERREGULATZAILEA Lehenengoa: Datu Pertsonalak

Más detalles

EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA, A.B. - SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A. (EJIE, S.A.)

EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA, A.B. - SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A. (EJIE, S.A.) EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA, A.B. - SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO, S.A. (EJIE, S.A.) INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Más detalles

Renta y Patrimonio. Entorno Asesorías y Control Técnico. No Residentes

Renta y Patrimonio. Entorno Asesorías y Control Técnico. No Residentes Fiscal, es un potente software integrado en el Entorno Asesorías, especialmente diseñado para elaborar y controlar todo el trabajo del despacho asesor y realizar un seguimiento y control de sus clientes.

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+)

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) CONDICIONES GENERALES PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES

Más detalles

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCALES DE DATOS

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES LOCALES DE DATOS Servicio Vasco de Empleo UNIDAD FORMATIVA Código Familia profesional Área Profesional Certificado de profesionalidad Módulo formativo Resto de unidades formativas que completan el módulo DATOS IDENTIFICATIVOS

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles