Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate"

Transcripción

1 Clau / Clave: CIR-1208 Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Data convocatòria / Fecha convocatoria: desembre de 2008 Lloc / Lugar: Barcelona Nom i cognoms: Nombre y apellidos: NIF / Passaport / Targeta de residència: NIF / Pasaporte / Tarjeta de residencia: 1. Una vegada transmesa una alerta de socors pel canal 70 de VHF en trucada selectiva digital, per quin canal de VHF es realitzarà el trànsit de socors? / Una vez transmitida una alerta de socorro por el canal 70 de VHF en llamada selectiva digital, por qué canal de VHF se realizará el tráfico de socorro? a) En el mateix 70. / En el mismo 70. b) En el 13. / En el 13. c) En el 09. / En el 09. d) En el 16. / En el Si tenim instal lada una bateria de 120 A/h de capacitat i hi tenim connectats una sèrie d equips que consumeixen 10 A/h, quin temps de subministrament elèctric ens proporcionarà la bateria? / Si tenemos instalada una batería de 120 A/h de capacidad y tenemos conectados a la misma una serie de equipos que consumen 10 A/h, qué tiempo de suministro eléctrico nos proporcionará la batería? a) 12 hores. / 12 horas. b) 1,2 hores. / 1,2 horas. c) 1200 hores. / 1200 horas. d) 8 hores. / 8 horas. 3. Per a què s utilitza normalment un densímetre? / Para qué se utiliza normalmente un densímetro? a) Per a comprovar el voltatge de les bateries. / Para comprobar el voltaje de las baterías. b) Per a comprovar la intensitat de les bateries. / Para comprobar la intensidad de las baterías. c) Per a comprovar l estat de càrrega de les bateries. / Para comprobar el estado de carga de las baterías. d) Per reomplir les bateries. / Para rellenar las baterías.

2 4. Quin és l abast mitjà d una comunicació en ona mitjana? / Cuál es el alcance medio de una comunicación en onda media? a) De 25 a 30 milles. / De 25 a 30 millas. b) De 150 a 200 milles. / De 150 a 200 millas. c) Il limitat. / Ilimitado. d) Depèn de la potència màxima del transmissor. / Depende de la potencia máxima del transmisor. 5. Quins missatges no poden ser rebutjats pel NAVTEX? / Qué mensajes no pueden ser rechazados por el NAVTEX? a) A - B - D - L b) A - D - E - B c) B - D - E - L d) A - C - H - B 6. De quin senyal anirà precedit el senyal d alarma quan es transmet la caiguda d una o de diverses persones per la borda? / De qué señal irá precedida la señal de alarma cuando se transmite la caída de una o varias personas por la borda? a) MAYDAY. b) SECURITE. c) PAN PAN. d) MEDICAL. 7. Quin senyal s utilitza per transmetre un missatge de socors per una estació que no es troba en perill? / Qué señal se utiliza para transmitir un mensaje de socorro por una estación que no se encuentra en peligro? a) MAYDAY. b) REPEAT MAYDAY. c) MAYDAY FINI. d) MAYDAY RELAY. 8. Per quin canal de VHF s ha de transmetre un missatge de seguretat? / En qué canal de VHF se transmitirá un mensaje de seguridad? a) Canal 16. / Canal 16. b) Canal de treball. / Canal de trabajo. c) Canal de trucada. / Canal de llamada. d) Canal 13. / Canal Quin tipus de propagació tenen les ones en la banda de VHF? / Qué tipo de propagación tienen las ondas en la banda de VHF? a) Ionosfèrica. / Ionosférica. b) Terrestre. / Terrestre. c) Directa. / Directa. d) Satel litària. / Satelitaria.

3 10. Quins serveis podrem utilitzar am vb el sistema Inmarsat B? / Qué servicios podremos utilizar con el sistema Inmarsat B? a) Telèfon, fax i dades. / Teléfono, fax y datos. b) Telèfon, text i dades. / Teléfono, texto y datos. c) Fax, text i dades. / Fax, texto y datos. d) Internet, fax i text. / Internet, fax y texto. 11. Per a què serveix el receptor de trucada intensificada a grups (LIG)? / Para qué sirve el receptor de llamada intensificada a grupos (LIG)? a) Per rebre conferències telefòniques. / Para recibir conferencias telefónicas. b) Per rebre informació de seguretat marítima. / Para recibir información de seguridad marítima. c) Per rebre comunicacions en format de dades. / Para recibir comunicaciones en formato de datos. d) Per rebre alertes de socors. / Para recibir alertas de socorro. 12. Com s anomena una estació d Inmarsat instal lada en un vaixell? / Cómo se llama una estación de Inmarsat instalada en un barco? a) Estació mòbil d Inmarsat. / Estación móvil de Inmarsat. b) Estació de vaixell d Inmarsat. / Estación de buque de Inmarsat. c) Estació satel litària de vaixell. / Estación satelitaria de buque. d) Estació terrena de vaixell. / Estación terrena de buque. 13. Quines d aquestes condicions, entre d altres, han de complir els equips de VHF portàtils del SMSSM? / Cuáles de las siguientes condiciones, entre otras, deben de cumplir los equipos de VHF portátiles del SMSSM? a) Ser estancs i surar a l aigua. / Ser estancos y flotar en el agua. b) Ser de color vermell o blau. / Ser de color rojo o azul. c) Portar una cinta reflectant. / Llevar una cinta reflectante. d) Tenir canals dúplex i el canal 70 de VHF. / Tener canales dúplex i el canal 70 de VHF. 14. Què significa el senyal SILENCE FINI? / Qué significa la señal SILENCE FINI? a) Fi del trànsit de socors. / Fin del tráfico de socorro. b) Silenci: socors / Silencio; socorro. c) Trànsit restringit de socors. / Tráfico restringido de socorro. d) Retransmissió del missatge de socors. / Retransmisión del mensaje de socorro 15. Què és una alerta de socors? / Qué es un alerta de socorro? a) Una trucada selectiva digital amb format de trucada de socors. / Una llamada selectiva digital con formato de llamada de socorro. b) Un avís als navegants. / Un aviso a los navegantes. c) Una trucada d urgència. / Una llamada de urgencia. d) Un missatge de socors. / Un mensaje de socorro.

4 16. Quina caducitat tenen les bateries de la radiobalisa de 406 Mhz? / Cuál es la caducidad de las baterías de la radiobaliza de 406 Mhz? a) Un any. / Un año. b) Dos anys. / Dos años. c) Tres anys. / Tres años. d) Quatre anys. / Cuatro años. 17. Quin terme utilitzarà l estació en perill o la que dirigeix el trànsit per imposar silenci en un trànsit de socors? / Qué término utilizará la estación en peligro o la que dirige el tráfico para imponer silencio en un tráfico de socorro? a) SILENCE MAYDAY. / SILENCE MAYDAY. b) SILENCE SOCORS. / SILENCE SOCORRO. c) REBUT MAYDAY. / RECIBIDO MAYDAY. d) MAYDAY RELAY. / MAYDAY RELAY. 18. En una comunicació amb una altra estació que es troba prop, quina precaució prendrem per evitar interferències amb altres estacions? / En una comunicación con otra estación que se encuentra cerca, qué precaución tomaremos para evitar interferencias con otras estaciones? a) Cap. / Ninguna. b) Utilitzarem la potència més baixa del transmissor. / Utilizaremos la potencia más baja del transmisor. c) No ens identificarem. / No nos identificaremos. d) d) Per no interferir trucarem pel mòbil. / Para no interferir llamaremos por el móvil. 19. En quines zones marítimes és obligatori l equip de VHF? / En qué zonas marítimas es obligatorio el equipo de VHF? a) Només a la zona A1 / Solo en la zona A1. b) En les zones A1 i A2. / En las zonas A1 y A2. c) En les zones A1 i A3. / En las zonas A1 y A3. d) En totes les zones. / En todas las zonas. 20. Quina altra freqüència de seguretat i de localització poden incorporar les radiobalises de 406 Mhz? / Qué otra frecuencia de seguridad y localización pueden incorporan las radiobalizas de 406 MHZ? a) 156,800 MHZ b) 121,5 MHZ c) 243 MHZ d) 156,525 MHZ 21. Quina mena d informació subministra el receptor NAVTEX? / Qué clase de información suministra el receptor NAVTEX? a) Informació horària. / Información horaria. b) De seguretat marítima. / De seguridad marítima. c) Llistes de trànsit. / Listas de tráfico. d) De seguretat INMARSAT. / De seguridad INMARSAT.

5 22. En una operació de recerca i salvament, a quina publicació podrem fer consultes? / En una operación de búsqueda y salvamento, en qué publicación podremos hacer consultas? a) Nomenclàtor de serveis especials. / Nomenclátor de servicios especiales. b) Manual OMI. / Manual OMI. c) Manual IAMSAR. / Manual IAMSAR. d) Nomenclàtor de serveis de radiodeterminació. / Nomenclátor de servicios de radiodeterminación. 23. És obligatori identificar-se quan es fa una transmissió per radiotelefonia en qualsevol freqüència? / Es obligatorio identificarse cuando se realiza una transmisión por radiotelefonía en cualquier frecuencia? a) Només quan es transmet al canal 16. / Solo cuando se transmite en el canal 16. b) En el canal 9 no és necessari. / En el canal 9 no es necesario. c) Sempre és obligatori. / Siempre es obligatorio. d) No és obligatori a la segona trucada. / No es obligatorio a la segunda llamada. 24. Amb quina sigla indicarem l hora especificada en una activitat internacional de radiocomunicació? / Con que sigla indicaremos la hora especificada en una actividad internacional de radiocomunicación? a) UTC b) GMT c) HL d) TMG 25. Com ens identificarem en una trucada selectiva digital? / Cómo nos identificaremos en una llamada selectiva digital? a) Pel nom del vaixell. / Por el nombre del barco. b) Pel número d identitat per al Servei Mòbil Marítim / Por el número de identidad para el Servicio Móvil Marítimo. c) Pel nom de la zona geogràfica on estem navegant. / Por el nombre de la zona geográfica donde estamos navegando. d) Pel distintiu de trucada. / Por el distintivo de llamada. 26. Quina és la freqüència de trucada, socors, urgència i seguretat en la banda d ona mitjana en la trucada selectiva digital? / Cuál es la frecuencia de llamada, socorro, urgencia y seguridad en la banda de onda media en la llamada selectiva digital? a) 2182 Khz b) 2187,5 Khz c) 156,80 Mhz d) Canal Podem transmetre automàticament les nostres coordenades de posició, en la trucada selectiva digital? / Podemos transmitir automáticamente nuestras coordenadas de posición, en la llamada selectiva digital? a) Només en les alertes de socors. / Solo en los alertas de socorro. b) Només si el transmissor està connectat a un receptor de navegació. / Solo si el transmisor está conectado a un receptor de navegación. c) Només en la trucada d home a l aigua. / Solo en la llamada de hombre al agua. d) Sí, en totes les trucades. / Sí, en todas las llamadas.

6 28. En la trucada selectiva digital del SMSSM, es pot comunicar amb un grup específic d estacions a la vegada? / En la llamada selectiva digital del SMSSM, se puede comunicar con un grupo específico de estaciones a la vez? a) Sí, amb el número d identitat per al Servei Mòbil Marítim (MMSI) de grup de vaixells. / Sí, con el número de identidad para el Servicio Móvil Marítimo (MMSI) de grupo de buques. b) Sí, amb la trucada a totes les estacions. / Sí, con la llamada a todas las estaciones. c) No es pot. / No se puede. d) Sí, si el número d identitat per al Servei Mòbil Marítim (MMSI) comença amb el mateix número. / Sí, si su número de identidad para el Servicio Móvil Marítimo (MMSI) empieza con el mismo número. 29. Quants nivells de potència té el transmissor de VHF? / Cuántos niveles de potencia tiene el transmisor de VHF? a) Dos, alt i baix. / Dos, alto y bajo. b) Un. / Uno. c) Tres: alt, mitjà i baix. / Tres: alto, medio y bajo. d) Es pot regular a conveniència. / Se puede regular a conveniencia. 30. Com es diuen els missatges de seguretat per a la navegació que transmeten les estacions costaneres i els centres de coordinació de salvament? / Como se denominan los mensajes de seguridad para la navegación que transmiten las estaciones costeras y los centros de coordinación de salvamento? a) Avisos als navegants. / Avisos a los navegantes. b) Avisos de seguretat. / Avisos de seguridad. c) Avisos a tots els vaixells. / Avisos a todos los barcos. d) Avisos urgents. / Avisos urgentes.

7 i Acció marítima Sol.CIR-1208 Solució de l examen de radiocomunicacions per a capità/ana de Iot. Convocatòria: desembre de 2008, Barcelona. Solución del examen de radiocomunicaciones para Capitán/ona de Yate. Convocatoria: diciembre de 2008, Barcelona. 1. a b c X 11. a X c d 21. a X c d 2. X b c d 12. a b c X 22. a b X d 3. a b X d 13. X b c d 23. a b X d 4. a X c d 14. X b c d 24. X b c d 5. X b c d 15. X b c d 25. a X c d 6. a b X d 16. a b c X 26. a X c d 7. a b c X 17. X b c d 27. a X c d 8. a b c X 18. a X c d 28. X b c d 9. a b X d 19. a b c X 29. X b c d 10. X b c d 20. a X c d 30. X b c d Errades màximes permeses/ Errores máximos permitidos: L'Ametlla de Mar Tel Fax

Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate

Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Clau / Clave: CIR-0610 Examen de radiocomunicacions per a capità/ana de iot Examen de radiocomunicaciones para capitán de yate Data convocatòria / Fecha convocatoria: juny 2010 Lloc / Lugar: Barcelona

Más detalles

PATRÓN DE YATE. 22 junio 2007

PATRÓN DE YATE. 22 junio 2007 APELLIDOS: NOMBRE: NIF: EJERCICIO: PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS TIPO: B TIEMPO DE REALIZACIÓN: 40 minutos OBSERVACIONES: Todas las preguntas de test tienen UNA SOLA respuesta correcta. Se permiten 7

Más detalles

Formación radio-operador de corto alcance.

Formación radio-operador de corto alcance. Normativa válida a partir del 11/01/2015 según RD 875/2014 de 10/10/2014 BOE 247 de 11/10/2014 Formación radio-operador de corto alcance. Conocimiento general de las radiocomunicaciones en el Servicio

Más detalles

PREGUNTAS DE RADIOCOMUNICACIONES (Plan Nuevo a partir 2008)

PREGUNTAS DE RADIOCOMUNICACIONES (Plan Nuevo a partir 2008) PREGUNTAS DE RADIOCOMUNICACIONES (Plan Nuevo a partir 2008) 4.1.- Expresiones y definiciones básicas. 1- Qué sistema de explotación permite transmitir paralelamente en los dos sentidos de un circuito de

Más detalles

01 ) Las Radio-Balizas del sistema de satélites Cospas-Sarsat utilizan las frecuencias.

01 ) Las Radio-Balizas del sistema de satélites Cospas-Sarsat utilizan las frecuencias. 1 EXAMEN DE : RADIO-COMUNICACIONES CONVOCATORIA : MAYO 2012 01 ) Las Radio-Balizas del sistema de satélites Cospas-Sarsat utilizan las frecuencias. A ) 121,550 y 121,505 MHz. B ) 150,525 y 150,800 MHz.

Más detalles

TEMA 8 RADIOCOMUNICACIONES

TEMA 8 RADIOCOMUNICACIONES TEMA 8 RADIOCOMUNICACIONES 8.1 EXPRESIONES Y DEFINICIONES BÁSICAS.- - Radiotelefonía: Es la emisión de la voz por medio de ondas radioeléctricas. - Radioteléfono: Es el equipo para emitir la voz por medio

Más detalles

EXAMEN DE RADIO-COMUNICACIONES PARA CAPITÁN DE YATE. ===================================================

EXAMEN DE RADIO-COMUNICACIONES PARA CAPITÁN DE YATE. =================================================== 1 EXAMEN DE RADIO-COMUNICACIONES PARA CAPITÁN DE YATE. CONVOCATORIA : ENERO 2014. 25 Preguntas. =================================================== 01 - Los equipos de MF/HF obligatorios en los buques

Más detalles

PREGUNTAS DE RADIO CON RESPUESTAS

PREGUNTAS DE RADIO CON RESPUESTAS PREGUNTAS DE RADIO CON RESPUESTAS 1.- En el SMSSM, todo buque, además de su nombre e indicativo de llamada deberá ser identificado por un número de 9 dígitos llamado MMSI 2.- El acuse de recibo a un RELAY

Más detalles

CURSO RADIOCOMUNICACIONES

CURSO RADIOCOMUNICACIONES CURSO RADIOCOMUNICACIONES Radiooperador de Corto Alcance Radiooperador de Largo Alcance ATRIBUCIONES BÁSICAS: - El curso de radiooperador de corto alcance será de carácter obligatorio, siendo su superación

Más detalles

GMDSS. Global Maritime Distress and Safety System. Convenio SOLAS 1974: Introducción GMDSS (enmiendas 1.988) Objetivo: Incorporar técnicas modernas

GMDSS. Global Maritime Distress and Safety System. Convenio SOLAS 1974: Introducción GMDSS (enmiendas 1.988) Objetivo: Incorporar técnicas modernas GMDSS Global Maritime Distress and Safety System Convenio SOLAS 1974: Premisa: Escucha radioeléctrica continua en frecuencias internacionales de Socorro Sistema anterior: Morse 500 KHz Radiotelefonía en

Más detalles

6. RADIOCOMUNICACIONES

6. RADIOCOMUNICACIONES 6. RADIOCOMUNICACIONES 6.1 EXPRESIONES Y DEFINICIONES BÁSICAS. Administración: Todo departamento o servicio gubernamental responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitución y

Más detalles

1. Entendemos por Llamada Selectiva Digital (LSD/DSC):

1. Entendemos por Llamada Selectiva Digital (LSD/DSC): PY Radiocomunicaciones Julio 2009 Baleares Modelo A ENUNCIADO SECCIÓN: Definiciones 1. Entendemos por Llamada Selectiva Digital (LSD/DSC): A: El sistema satelitario utilizado para búsqueda y salvamento,

Más detalles

4 ALBERT EMBANKMENT LONDRES SE1 7SR Teléfono: +44(0)20 7735 7611 Facsímil: +44(0)20 7587 3210. MSC.1/Circ.1287/Rev.1 24 junio 2013

4 ALBERT EMBANKMENT LONDRES SE1 7SR Teléfono: +44(0)20 7735 7611 Facsímil: +44(0)20 7587 3210. MSC.1/Circ.1287/Rev.1 24 junio 2013 S 4 ALBERT EMBANKMENT LONDRES SE1 7SR Teléfono: +44(0)20 7735 7611 Facsímil: +44(0)20 7587 3210 ENMIENDAS A LA RESOLUCIÓN A.705(17) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA MSC.1/Circ.1287/Rev.1

Más detalles

PROGRAMA DEL CURSO OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO PARA VHF

PROGRAMA DEL CURSO OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO PARA VHF PROGRAMA DEL CURSO OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO PARA VHF MATERIAS: ELEMENTOS DE TECNOLOGIA REGLAMENTACION NACIONAL E INTERNACIONAL PRACTICA OPERATIVA ELEMENTOS DE TECNOLOGIA OBJETIVOS: Formar

Más detalles

El SMSSM. aplicado a la flota pesquera QUÉ ES EL SMSSM? (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos)

El SMSSM. aplicado a la flota pesquera QUÉ ES EL SMSSM? (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos) El SMSSM (Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos) aplicado a la flota pesquera INMARSAT COSPAS-SARSAT RLS 406 SALVAMENTO MARÍTIMO ESTACIÓN COSTERA (MF,HF,VHF) SART VHF Portátil SALVAMENTO MARÍTIMO

Más detalles

Radiocomunicaciones para Patrones de Yate

Radiocomunicaciones para Patrones de Yate APUNTES Radiocomunicaciones para Patrones de Yate www.patrondeyate.net 1 2 DEFINICIONES RADIOTELEFONIA: Propagación de ondas eléctricas moduladas (con información) ESTACIÓN: Lugar donde se emiten o se

Más detalles

Escuela Náutica ALAVELA: Curso Capitán de Yate / Radiocomunicaciones RADIOCOMUNICACIONES

Escuela Náutica ALAVELA: Curso Capitán de Yate / Radiocomunicaciones RADIOCOMUNICACIONES RADIOCOMUNICACIONES 5.1 EXPRESIONES Y DEFINICIONES BÁSICAS. RADIOCOMUNICACIÓN: Toda telecomunicación transmitida por medio de las ondas electromagnéticas. RADIOCOMUNICACIÓN ESPACIAL: Toda radiocomunicación

Más detalles

Radiocomunicacions Radiocomunicaciones

Radiocomunicacions Radiocomunicaciones Clau / Clave: PI-0610 Data convocatòria / Fecha convocatoria: juny 2010 LLoc / Lugar: Tarragona Nom i cognoms: Nombre y apellidos: NIF / Passaport / Tarjeta de residència: NIF / Pasaporte / Tarjeta de

Más detalles

OPERADOR RESTRINGIDO DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO

OPERADOR RESTRINGIDO DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO OPERADOR RESTRINGIDO DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL OPERADOR RESTRINGIDO DE SMSSM Sevilla,

Más detalles

RESOLUCION Nro. 242.98

RESOLUCION Nro. 242.98 RESOLUCION Nro. 242.98 DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIONES Expte.9803040/1/961 Montevideo, VISTO : la necesidad de Reglamentar la Obtención de Certificados de Operador dentro de las diferentes categorías

Más detalles

Legislacion. Limitaciones a la navegación establecidas en los reglamentos de policía de los puertos.

Legislacion. Limitaciones a la navegación establecidas en los reglamentos de policía de los puertos. Legislacion 1 7.1 ATRIBUCIONES DE ESTE TITULO Gobierno de embarcaciones de recreo de hasta 8 metros de eslora si son de vela y de hasta 7,5 metros de eslora si son de motor, con la potencia de motor adecuada

Más detalles

Examen teòric per a Patró/ona de Navegació Bàsica Examen teórico para Patrón/ona de Navegación Básica. Nomenclatura nàutica / Nomenclatura náutica

Examen teòric per a Patró/ona de Navegació Bàsica Examen teórico para Patrón/ona de Navegación Básica. Nomenclatura nàutica / Nomenclatura náutica Clau / Clave: T0610PNB Examen teòric per a Patró/ona de Navegació Bàsica Examen teórico para Patrón/ona de Navegación Básica Data convocatòria / Fecha convocatoria: 5 de juny de 2010 Lloc / Lugar: Tarragona

Más detalles

Cuestionario sobre la descripción del estado del mar y las predicciones de olas anormales. País o territorio Miembro:...

Cuestionario sobre la descripción del estado del mar y las predicciones de olas anormales. País o territorio Miembro:... O R G A N I Z A C I Ó N M E T E O R O L Ó G I C A M U N D I A L ======================================================= 16.544/WA/O/MSS-Q, ANEXO I Cuestionario sobre la descripción del estado del mar y

Más detalles

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL

GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL GUIA BÀSICA PER UTILITZAR L OFICINA VIRTUAL L Oficina Virtual de l Ajuntament d Ontinyent és el lloc on els ciutadans poden fer gestions i tràmits administratius de forma electrònica o també rebre informació

Más detalles

SISTEMA DE SEGUIMIENTO PERSONAL Y LOCALIZACIÓN HOMBRE AL AGUA

SISTEMA DE SEGUIMIENTO PERSONAL Y LOCALIZACIÓN HOMBRE AL AGUA Sistemas de seguridad SISTEMA DE SEGUIMIENTO PERSONAL Y LOCALIZACIÓN HOMBRE AL AGUA En seguridad no puedes elegir la segunda mejor opción indra.es SSP-LHA SISTEMA DE SEGUIMIENTO PERSONAL Y LOCALIZACIÓN

Más detalles

BANCO DE PREGUNTAS COMUNICACIONES MARÍTIMAS - BÚSQUEDA Y SALVAMENTO CAPITAN DEPORTIVO COSTERO

BANCO DE PREGUNTAS COMUNICACIONES MARÍTIMAS - BÚSQUEDA Y SALVAMENTO CAPITAN DEPORTIVO COSTERO BANCO DE PREGUNTAS COMUNICACIONES MARÍTIMAS - BÚSQUEDA Y SALVAMENTO CAPITAN DEPORTIVO COSTERO 1.- El Servicio de Búsqueda y Salvamento Marítimo en Chile (SERBREM) (MRCC-Chile), está estructurado en cinco

Más detalles

Plan Nacional de Frecuencias

Plan Nacional de Frecuencias ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Plan Nacional de Frecuencias Estado Plurinacional de Bolivia - 2012 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Contenido INTRODUCCIÓN...

Más detalles

3.- La apariencia deformada o quemada de la batería por lo general se debe a:

3.- La apariencia deformada o quemada de la batería por lo general se debe a: CY Radiocomunicaciones - Marzo 2011 Murcia ENUNCIADO 1.- Qué frecuencia se usa generalmente en DSC para comunicaciones generales entre buques? a) 2187,5 khz. b) 2182 khz. c) 2177 khz. d) 2174,5 khz. 2.-

Más detalles

MANUAL REVISADO DEL SERVICIO INTERNACIONAL SAFETYNET

MANUAL REVISADO DEL SERVICIO INTERNACIONAL SAFETYNET S 4 ALBERT EMBANKMENT LONDRES SE1 7SR Teléfono: +44(0)20 7735 7611 Facsímil: +44(0)20 7587 3210 Ref. T2-OSS/6.04 MSC.1/Circ.1364 24 mayo 2010 MANUAL REVISADO DEL SERVICIO INTERNACIONAL SAFETYNET 1 El Comité

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS

Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS PREPARATS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS PREPARADAS Sol licitud d autorització sanitària d establiments de MENJARS Solicitud de autorización sanitaria de establecimientos de COMIDAS Dades del titular / Datos del titular Nom i cognoms o Raó social / Nombre

Más detalles

4. Procedimientos radiotelefónicos

4. Procedimientos radiotelefónicos Temario PY 4.1 4. Procedimientos radiotelefónicos 4.1 Expresiones y definiciones básicas El sistema de radiocomunicaciones marítimas se compone de una red de estaciones en tierra que encauzan el tráfico

Más detalles

Addéndum 4 al Documento 30-S 24 de octubre de 1997 Original: inglés GINEBRA, 27 DE OCTUBRE 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

Addéndum 4 al Documento 30-S 24 de octubre de 1997 Original: inglés GINEBRA, 27 DE OCTUBRE 21 DE NOVIEMBRE DE 1997 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CMR-97 CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES Addéndum 4 al Documento 30-S 24 de octubre de 1997 Original: inglés GINEBRA, 27 DE OCTUBRE 21 DE NOVIEMBRE DE

Más detalles

ESCUELA NACIONAL DE PESCA 'COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA OPERADOR GENERAL GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM GMDSS

ESCUELA NACIONAL DE PESCA 'COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA OPERADOR GENERAL GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM GMDSS ESCUELA NACIONAL DE PESCA 'COMANDANTE LUIS PIEDRA BUENA OPERADOR GENERAL GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM GMDSS M. Anabel PECCOUD Claudia S. PUEBLA 2012 OPERADOR GENERAL DEL SISTEMA MUNDIAL

Más detalles

Sistema de Control de Tráfico Marítimo y Ayudas a la Navegación VTS/VTMIS

Sistema de Control de Tráfico Marítimo y Ayudas a la Navegación VTS/VTMIS Sistema de Control de Tráfico Marítimo y Ayudas a la Navegación VTS/VTMIS VTS/VTMIS El sistema VTS/VTMIS que en MEDITERRANEO SEÑALES MARITIMAS hemos desarrollado dispone de la más amplia gama de soluciones

Más detalles

RED DE ESTACIONES TERRESTRES Y COSTERAS COSPAS- SARSAT LSD / DSC NAVTEX. manualdevela.blogspot.com ETB INMARSAT ETC SAT CCS TLU RLS EPIRB RESAR CCM

RED DE ESTACIONES TERRESTRES Y COSTERAS COSPAS- SARSAT LSD / DSC NAVTEX. manualdevela.blogspot.com ETB INMARSAT ETC SAT CCS TLU RLS EPIRB RESAR CCM SISTEMA MUNDIAL DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA GLOBAL MARITIME DISTRESS AND SAFETY SYSTEM Carta tomada de : www.olajedatos.com.es Láminas para autoaprendizaje ~ La presentación PowerPoint requerirá

Más detalles

ESCUELA NÁUTICA LUIS MORENO APENR 79 RADIOBALIZAS, LA SEGUNDA OPORTUNIDAD

ESCUELA NÁUTICA LUIS MORENO APENR 79 RADIOBALIZAS, LA SEGUNDA OPORTUNIDAD RADIOBALIZAS, LA SEGUNDA OPORTUNIDAD nauticayyates.com Cuando el barco falla y quedamos a merced del mar, las radiobalizas son nuestra segunda oportunidad. Para que nos rescaten es necesario contar con

Más detalles

Posibles accidentes a bordo: intoxicaciones, picaduras de animales, extracción de anzuelos. Tratamiento

Posibles accidentes a bordo: intoxicaciones, picaduras de animales, extracción de anzuelos. Tratamiento ANEXOS PATRON YATE SEGURIDAD Posibles accidentes a bordo: intoxicaciones, picaduras de animales, extracción de anzuelos. Tratamiento Intoxicaciones Las intoxicaciones agudas son las perturbaciones bruscas

Más detalles

GUÍA DE MANTENIMIENTO

GUÍA DE MANTENIMIENTO GUÍA DE MANTENIMIENTO de los dispositivos de salvamento y de los equipos de contraincendios a bordo de las embarcaciones de pesca menores de 24 metros de eslora L SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTES DIRECCIÓN

Más detalles

EXAMEN Nº 6 1. SEGURIDAD. 1. El volumen de la obra muerta estanca se define como

EXAMEN Nº 6 1. SEGURIDAD. 1. El volumen de la obra muerta estanca se define como 1. SEGURIDAD 1. El volumen de la obra muerta estanca se define como a) Reserva de flotabilidad b) Desplazamiento c) Calado d) Volumen de la cubierta de bañera 2. Si el centro de gravedad (G) de un buque

Más detalles

OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-MF-HF-ESTACIÓN BARCO. BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021

OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF-MF-HF-ESTACIÓN BARCO. BIBLIOGRAFÍA: Cartilla Radiotelefónica TM-021 1. Bajo la autoridad de quien está la estación móvil? a) De la Autoridad Marítima b) Del capitán o persona encargada de la estación móvil c) Del Capitán de Puerto. d) Del Oficial de Guardia. 2. La obligación

Más detalles

TEMA 2. TEC OLOGIAS DE LA COMU ICACIÓ.

TEMA 2. TEC OLOGIAS DE LA COMU ICACIÓ. TEMA 2. TEC OLOGIAS DE LA COMU ICACIÓ. 1.- Cuales son las 4 características de una onda. Descríbelas. Seguna la ampliación de teoria dada por el profesor y tambien disponible en la web de tecnología; las

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES. Nota del Presidente del Grupo de Redacción 5C1

CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES. Nota del Presidente del Grupo de Redacción 5C1 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CMR-97 CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES Documento 172-S 4 de noviembre de 1997 Original: inglés GINEBRA, 27 DE OCTUBRE 21 DE NOVIEMBRE DE 1997 GRUPO

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA MARÍTIMA Algunas aplicaciones presentes y futuras.

USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA MARÍTIMA Algunas aplicaciones presentes y futuras. 1 USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA MARÍTIMA Algunas aplicaciones presentes y futuras. Cristián Gálvez Vergara* Introducción. E n el mes de abril de 2000, la radioestación marítima

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

Examen teòric per a Patró/ona d Embarcacions d Esbarjo Examen teórico para Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo

Examen teòric per a Patró/ona d Embarcacions d Esbarjo Examen teórico para Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo Clau / Clave: T0610PEE-1 Examen teòric per a Patró/ona d Embarcacions d Esbarjo Examen teórico para Patrón/ona de Embarcaciones de Recreo Data convocatòria / Fecha convocatoria: 05 de juny de 2010 Lloc

Más detalles

ORGANIZACION HIDROGRAFICA INTERNACIONAL MANUAL CONJUNTO OMI/OHI/OMM RELATIVO A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA (ISM)

ORGANIZACION HIDROGRAFICA INTERNACIONAL MANUAL CONJUNTO OMI/OHI/OMM RELATIVO A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA (ISM) ORGANIZACION HIDROGRAFICA INTERNACIONAL MANUAL CONJUNTO OMI/OHI/OMM RELATIVO A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA (ISM) Publicación Especial No. 53 (Edición de Julio del 2009) Publicado por el Bureau

Más detalles

Radiaciones no ionizantes. Introducción

Radiaciones no ionizantes. Introducción Radiaciones no ionizantes Introducción Qué es la radiación electromagnética La radiación electromagnética es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes y perpendiculares entre sí que

Más detalles

Servei Públic de Transport Especial de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Servei Públic de Transport Especial de Barcelona. Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Servei Públic de Transport Especial de Barcelona Institut Municipal de Persones amb Discapacitat Què és el Servei Públic de Transport Especial? Barcelona compta amb un dels serveis de transport públic

Más detalles

PREFACIO. 2 de 384. 1 Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Artículo 12.

PREFACIO. 2 de 384. 1 Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Artículo 12. 1 de 384 PREFACIO La utilización y apropiación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tiene un impacto positivo en la salvaguardia de la paz y el desarrollo social y económico de los

Más detalles

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014

MISSIÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 PROMOCIÓN INTERNACIONAL nº - 124 / 31-24 setembre 2014 Catalunya MISÓ COMERCIAL COSTA EST D ESTATS UNITS del 10 al 13 de novembre de 2014 Ens plau informar-los de la propera missió empresarial a la Costa

Más detalles

SEGUNDA SECCION COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

SEGUNDA SECCION COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUNDA SECCION COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES RESOLUCION mediante la cual el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones aprueba la publicación integra y actualizada del Cuadro Nacional

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS

CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí seguit, només depèn de la posició inicial i final. PROPIETATS: 1. El treball fet pel camp quan la

Más detalles

CURSO MODELO OMI 1.26 OPERADOR RESTRINGIDO DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA

CURSO MODELO OMI 1.26 OPERADOR RESTRINGIDO DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA CURSO MODELO OMI 1.26 OPERADOR RESTRINGIDO DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA A.- FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Este curso está basado en el curso modelo OMI 1.26 y en el anexo 3 de la Resolución

Más detalles

Poder hablar mientras se viaja siempre ha sido un lujo codiciado para muchos usuarios, la comunicación portátil ofrecía conveniencia y eficiencia.

Poder hablar mientras se viaja siempre ha sido un lujo codiciado para muchos usuarios, la comunicación portátil ofrecía conveniencia y eficiencia. Telefonía celular Indice Introducción. Funcionamiento del teléfono celular. Módulo de RF. Módulo de AF. Módulo lógico de control. Problemas en los teléfonos celulares. Introducción Poder hablar mientras

Más detalles

TEMARIO DE LAS PRÁCTICAS:

TEMARIO DE LAS PRÁCTICAS: CURSO DE RADIO-OPERADOR A CORTO ALCANCE TEMARIO DE LAS PRÁCTICAS: Definición y descripción del servici móvil marítim de VHF y OM. Tips de estacines: estacines de barc, estacines csteras, centrs crdinadres

Más detalles

Fem un correu electrónic!! ( )

Fem un correu electrónic!! ( ) Fem un correu electrónic!! (E-mail) El correu electrònic es un dels serveis de Internet més antic i al mateix temps es un dels més populars i estesos perquè s utilitza en els àmbits d'oci i treball. Es

Más detalles

Radiocomunicaciones

Radiocomunicaciones Unidad responsable: 280 - FNB - Facultad de Náutica de Barcelona Unidad que imparte: 707 - ESAII - Departamento de Ingeniería de Sistemas, Automática e Informática Industrial Curso: Titulación: 2016 GRADO

Más detalles

INFORME UIT-R M.2009 SISTEMAS TELEFÓNICOS DE MARCACIÓN DIRECTA PARA EL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO

INFORME UIT-R M.2009 SISTEMAS TELEFÓNICOS DE MARCACIÓN DIRECTA PARA EL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO - 1 - INFORME UIT-R M.2009 SISTEMAS TELEFÓNICOS DE MARCACIÓN DIRECTA PARA EL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO (1995) CONSIDERACIONES GENERALES Aunque en el sistema de LLSD puede utilizarse para establecer sistemas

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BANDA CIUDADANA

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BANDA CIUDADANA REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BANDA CIUDADANA Resolución del CONATEL 276 Registro Oficial 268 de 02-sep-1999 Estado: Vigente EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CONATEL Que, dentro del proceso de

Más detalles

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona.

en línia! en línea! Guia de suport per realitzar tràmits en línia Guía de apoyo para realizar trámites en línea Tràmits Trámites www.badalona. 24 hores, 365 dies l any Tràmits en línia! www.badalona.cat Guia de suport per realitzar tràmits en línia 24 horas, 365 días al año Trámites en línea! Guía de apoyo para realizar trámites en línea Índex

Más detalles

Registro Radioeléctrico del SMSSM (GMDSS Radio logbook)

Registro Radioeléctrico del SMSSM (GMDSS Radio logbook) ARMADA DE CHILE Dirección General del Territorio Marítimo y de M.M. Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas Servicio de Inspección de Naves Registro Radioeléctrico del SMSSM (GMDSS Radio logbook)

Más detalles

Mesures d estalvi d aigua

Mesures d estalvi d aigua Mesures d estalvi d aigua La falta de pluges en els darrers mesos ha fet baixar les reserves d aigua dels embassaments i dels aqüífers. Tots els municipis que rebem aigua potable de la xarxa Ter-Llobregat,

Más detalles

Para Capitanes de Yate. Claudio López Ingeniero Superior de Telecomunicación Electrónica Capitán de Yate Mail: clh206@gmail.com

Para Capitanes de Yate. Claudio López Ingeniero Superior de Telecomunicación Electrónica Capitán de Yate Mail: clh206@gmail.com Para Capitanes de Yate Claudio López Ingeniero Superior de Telecomunicación Electrónica Capitán de Yate Mail: clh206@gmail.com Frecuencia: Número de ciclos, oscilaciones o vibraciones por segundo de la

Más detalles

COMUNICACIONES A BORDO por Oscar Isa

COMUNICACIONES A BORDO por Oscar Isa COMUNICACIONES A BORDO por Oscar Isa EL USO DEL EQUIPO DE VHF Todos saben hablar por radio. Casi podríamos decir que no hay nada para aprender. No obstante, si Ud. se pone a escuchar el canal de uso deportivo

Más detalles

IRCOS JSC ARTIKUL-H1. Radiogoniómetro Portátil Automático de Banda Ancha

IRCOS JSC ARTIKUL-H1. Radiogoniómetro Portátil Automático de Banda Ancha IRCOS JSC ARTIKUL-H1 Radiogoniómetro Portátil Automático de Banda Ancha Fax: +7 (495) 615-7302, Teléfonos: +7 (495) 615-0838, 615-0810 Radiogoniómetro Portátil Automático de Banda Ancha ARTIKUL-H1 El

Más detalles

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA

PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA PENJAR FOTOS A INTERNET PICASA Penjar fotos a internet. (picasa) 1. INSTAL.LAR EL PROGRAMA PICASA Per descarregar el programa picasa heu d anar a: http://picasa.google.com/intl/ca/ Clicar on diu Baixa

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

del 2009) Internacional MONACO Publicado S-53

del 2009) Internacional MONACO Publicado S-53 ORGANIZACION HIDROGRAFICA INTERNACIONAL MANUAL CONJUNTO OMI/OHI/OMM RELATIVO A LA INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD MARÍTIMA (ISM) Publicación Especial No. 53 (Edición de Julio del 2009) Publicado por el Bureau

Más detalles

La comunicación es un concepto amplio que engloba a cualquier sistema de transferencia de información entre dos puntos.

La comunicación es un concepto amplio que engloba a cualquier sistema de transferencia de información entre dos puntos. La comunicación es un concepto amplio que engloba a cualquier sistema de transferencia de información entre dos puntos. En nuestro caso la información está contenida en alguno de los parámetros (amplitud,

Más detalles

ES 2 377 268 B2. Aviso: ESPAÑA 11. Número de publicación: 2 377 268. Número de solicitud: 201031059

ES 2 377 268 B2. Aviso: ESPAÑA 11. Número de publicación: 2 377 268. Número de solicitud: 201031059 19 OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS ESPAÑA 11 21 Número de publicación: 2 377 268 Número de solicitud: 39 1 Int. CI.: B63C 9/08 (06.01) G08B 21/08 (06.01) G08B 2/ (06.01) 12 PATENTE DE INVENCIÓN CON

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

Comunicaciones Aeronáuticas y Marítimas

Comunicaciones Aeronáuticas y Marítimas Comunicaciones Aeronáuticas y Marítimas José Manuel Huidobro Revista Digital de ACTA 2013 Publicación patrocinada por 2013, José Manuel Huidobro 2013, Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación

Más detalles

Si quieres votar en L Hospitalet, inscríbete.

Si quieres votar en L Hospitalet, inscríbete. Si quieres votar en L Hospitalet, inscríbete. Si eres de Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú o Trinidad y Tobago, infórmate. Cómo

Más detalles

Librería Náutica IZARO Página 1

Librería Náutica IZARO Página 1 ASIGNATURAS Programa de estudios y temario: Capitán de Yate (PY) 1. ASTRONOMÍA Y NAVEGACIÓN. 1.1 Esfera celeste: Líneas principales que en la misma se consideran. Línea vertical o cenit nadir. Horizonte

Más detalles

ENTRADA 1.1. Nombre de. 1.2 Solicitante. Nombre. Dirección. Teléfono. Fax. Nombre. Correo electrónico. Fax

ENTRADA 1.1. Nombre de. 1.2 Solicitante. Nombre. Dirección. Teléfono. Fax. Nombre. Correo electrónico. Fax SOLICITUD DE PERMISO PARA AUTORIZ AR EMBARCACIONES ESPAÑOLASS A LA ANTÁRTIDA LA ENTRADA DE 1. Detalles de la Expedición 1.1 Nombre de la expedición 1.2 Solicitante Nombre Dirección Teléfono Fax Correo

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

RECOMENDACIÓN UIT-R M.1081* (Cuestión UIT-R 76/8)

RECOMENDACIÓN UIT-R M.1081* (Cuestión UIT-R 76/8) Rec. UIT-R M.1081 1 RECOMENDACIÓN UIT-R M.1081* SISTEMA AUTOMÁTICO DE FACSÍMIL Y DATOS EN ONDAS DECAMÉTRICAS PARA LOS USUARIOS MÓVILES MARÍTIMOS (Cuestión UIT-R 76/8) Rec. UIT-R M.1081 (1994) La Asamblea

Más detalles

Información acerca de los satélites utilizada para calcular su posición en el espacio, elevación y acimut.

Información acerca de los satélites utilizada para calcular su posición en el espacio, elevación y acimut. ANEXO TEMA 14 GPS. GLOSARIO DE TERMINOS GPS Almanaque Información acerca de los satélites utilizada para calcular su posición en el espacio, elevación y acimut. Altura sobre el elipsoide Distancia vertical

Más detalles

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

ELS CURSOS COMENCEN EL 21 DE SETEMBRE ELS TALLERS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE OFERTA EDUCATIVA: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A. PÉREZ RAMOS CURS ESCOLAR 2015-2016 PRIMER CICLE D ESO: ( CERTIFICAT ESCOLAR ) ALFABETITZACIÓ NEOLECTORS EDUCACIÓ DE BASE. PRIMER NIVELL

Más detalles

La reglamentación internacional de los servicios fijos y móviles. Nikolai Vassiliev Oficina de Radiocomunicaciones

La reglamentación internacional de los servicios fijos y móviles. Nikolai Vassiliev Oficina de Radiocomunicaciones La reglamentación internacional de los servicios fijos y móviles Nikolai Vassiliev Oficina de Radiocomunicaciones 1 FXM Alcance: servicios terrenales (salvo de radiodifusión) Servicio fixo Servicios móviles

Más detalles

Localizador GPS para Vehículos Manual de Usuario

Localizador GPS para Vehículos Manual de Usuario Manual de Usuario 2 Índice 1. Notas Importantes... 3 2. Descripción del Hardware... 3 3. Funciones Principales... 4 4. Configuración... 5 1. Posicionamiento a través de móvil... 5 2. Establecer administrador...

Más detalles

PROGRAMA DEL CURSO OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF AERODEPORTIVO

PROGRAMA DEL CURSO OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF AERODEPORTIVO PROGRAMA DEL CURSO OPERADOR RADIOTELEFONISTA RESTRINGIDO VHF AERODEPORTIVO MATERIAS: ELEMENTOS DE TECNOLOGIA REGLAMENTACION NACIONAL E INTERNACIONAL PRACTICA OPERATIVA ELEMENTOS DE TECNOLOGIA OBJETIVOS:

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

RESOLUCIÓN NÚMERO 2190 DE 2003

RESOLUCIÓN NÚMERO 2190 DE 2003 REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE COMUNICACIONES RESOLUCIÓN NÚMERO 2190 DE 2003 Por la cual se adoptan medidas en materia del ordenamiento técnico del Espectro Radioeléctrico para utilizar radios portátiles

Más detalles

MANUAL OPERADOR CONTROLADOR DEL MENSAJE DE SOCORRO. (instrucciones de instalación incluidas) [Aplicable al Programa Versión 4.04 y posterior] DMC-5

MANUAL OPERADOR CONTROLADOR DEL MENSAJE DE SOCORRO. (instrucciones de instalación incluidas) [Aplicable al Programa Versión 4.04 y posterior] DMC-5 MANUAL OPERADOR CONTROLADOR DEL MENSAJE DE SOCORRO MODELO DMC-5 (instrucciones de instalación incluidas) [Aplicable al Programa Versión 4.04 y posterior] C FURUNO ESPAÑA S.A. C/ Francisco Remiro 2-B, 28028

Más detalles

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar.

Cuál es la respuesta a tu problema para ser madre? Prop del 90% dels problemes d esterilitat es poden diagnosticar, i la immensa majoria tractar. Actualment, els trastorns de fertilitat afecten un 15% de la població. Moltes són les causes que poden influir en la disminució de la fertilitat, però ara, als clàssics problemes físics se ls ha sumat

Más detalles

Marco Teórico. Presentado Por: Miguel Angel Díaz. Código: 20102273010

Marco Teórico. Presentado Por: Miguel Angel Díaz. Código: 20102273010 Marco Teórico Presentado Por: Miguel Angel Díaz Código: 20102273010 Índice 1. Comunicación por Sistema GSM (segunda generación o 2G) 4 1.1. Arquitectura............................. 4 1.2. Servicios de

Más detalles

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català

Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català comunicació RECULL DE PREMSA Telefónica Movistar acorda amb l IEC promoure l oferta dels serveis i menús dels mòbils en català 13 de novembre del 2006 Consulta El Butlletí de l IEC Institut d Estudis Catalans

Más detalles

Examen reglamentario

Examen reglamentario Examen reglamentario Durante el examen reglamentario la Oficina verifica la conformidad de la notificación con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Artículo del Reglamento de Radiocomunicaciones

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPUESTA a los comentarios recibidos al Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-002- SCT4-2003, Terminología Marítima-Portuaria, publicado el

Más detalles

RESOLUCIÓN NÚMERO 000797 DE 8 DE JUNIO DE 2001

RESOLUCIÓN NÚMERO 000797 DE 8 DE JUNIO DE 2001 RESOLUCIÓN NÚMERO 000797 DE 8 DE JUNIO DE 2001 Por la cual se atribuyen unas bandas de frecuencias radioeléctricas para su libre utilización dentro del territorio nacional LA MINISTRA DE COMUNICACIONES

Más detalles