Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm"

Transcripción

1 11878 Potencial respecte als beneficiaris/àries: impacte i efecte multiplicador: 6. Grau de sostenibilitat financera: 3. Grau de sostenibilitat institucional i política: 3. Pressupost i relació cost-eficiència Claredat i detall del pressupost: 6. Adequació del pressupost a les activitats previstes: 8. Cofinançaments i aportacions exteriors (incloses les aportacions de la contrapart i dels beneficiaris/àries: 4. Entitat/Projecte/Contrapart 15% Capacitat tècnica, logística i financera en relació al projecte presentat. 25. anteriorment respecte al país i al sector: 30. Presentació conjunta en concertació amb altres entitats: 10. Experiència ONGD amb la contrapart: 30. Activitats de difusió i visibilitat (relacionades amb el projecte): 5. Contrapart 5% Experiència de la contrapart: 30. Grau d implicació: 20. Implantació social de la contrapart: 30. Capacitat tècnica, logística i financera: Import màxim de la subvenció La subvenció que es concedirà per projecte no pot ser superior a euros amb el límit percentual del 80% que s estableix en l apartat 10 de l annex 1, encara que s hagi presentat mitjançant concert d entitats. ( ) GAP/576/2006, de 7 de març, de convocatòria de subvencions destinades a incrementar l abast dels projectes d educació, formació i sensibilització per al desenvolupament i la solidaritat internacional en l àmbit no formal i informal i publicació de les bases. Aquesta convocatòria de subvencions té, entre els seus objectius, incrementar l abast de les accions d educació, formació i sensibilització en el camp de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional en l àmbit no formal i informal i s adreça al conjunt de la població catalana. Des d aquest plantejament general, la convocatòria vol doniar suport a les ONG en el foment de l esperit crític entre el conjunt de la població entorn a les causes i efectes del desenvolupament desigual entre el sud i el nord i alhora contribuir a generar una ciutadania global activa i compromesa des de la participació i l acció transformadora. Així mateix, la convocatòria s emmarca en un procés de reflexió i debat entorn als conceptes de sensibilització i d educació per al desenvolupament que ha de repercutir en l elaboració d una estratègia en aquest àmbit que abordi els problemes generats per la pobresa, la injustícia i la desigualtat i que alhora contribueixi de manera decidida a assolir els objectius de desenvolupament del mil - lenni. En aquest marc d actuació, la Convocatòria d enguany pretén enfortir els lligams i les accions comunes entre el sud i el nord. El suport a xarxes internacionals, accions i campanyes de sensibilització i d incidència política seran per tant línies prioritàries per fomentar els valors de la tolerància, la diversitat i el diàleg intercultural i interreligiós i d aquesta manera construir una societat civil forta, compromesa i solidària que promogui processos de transformació social tant al nord com al sud. Per tot el que s ha expressat, el Consell d Administració de l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en la seva reunió de data 14 de febrer de 2006, va aprovar les bases reguladores que han de regir la convocatòria de subvencions destinades a incrementar l abast de les accions d educació i sensibilització en l àmbit del desenvolupament i la solidaritat internacional i de publicació de les bases. En conseqüència, d acord amb el que estableixen els articles 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i l article 3.2.a) del Decret 236/2003, de 8 d octubre, pel qual s aproven els Estatuts de l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; En virtut de l autorització del Consell d Administració de l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de data 14 de febrer de 2006, 1 Obrir convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades a incrementar l abast dels projectes d educació, formació i sensibilització per al desenvolupament i la solidaritat internacional en l àmbit no formal i informal. Codi de convocatòria S2006O. 2 L import màxim de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és d euros amb càrrec a la partida pressupostària 6880D/ del pressupost de l Agència per al El termini de presentació de les sol licituds és d un més des de la publicació d aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Si el termini finalitza en dissabte o en festiu, s entendrà prorrogat fins al dia hàbil següent. 4 Donar publicitat a les bases que han de regir la convocatòria, aprovades pel Consell d Administració en data 14 de febrer de 2006 que s adjunten a l annex a aquesta Resolució. Barcelona, 7 de març de 2006 DAVID MINOVES I LLUCIÀ Director ANNEX 1 Objecte L objecte d aquestes bases és la concessió de subvencions a projectes destinats a incrementar l abast dels projectes d educació, formació i sensibilització per al desenvolupament i la solidaritat internacional en l àmbit no formal i informal. 2 Beneficiaris Les entitats que presentin projectes de manera conjunta han de complir, cada una individualment, els requisits i la resta de condicions establerts en aquestes bases per poder ser beneficiàries de les subvencions. Així mateix, caldrà que aportin un acord signat entre totes les entitats en què s acreditin i detallin les actuacions que realitzarà efectivament cada entitat i que es comprometen a executar el projecte de manera conjunta. En l acord també s haurà de designar quina d aquestes entitats actuarà com a representant davant l Agència i la Generalitat de Catalunya, pel que fa al compliment de les obligacions establertes en aquestes bases i per signar el corresponent document d acceptació de la subvenció. En l acord també haurà de constar el compromís de no disoldre s l agrupació mentre no s hagi desenvolupat el projecte i no hagi transcorregut el termini de prescripció de les obligacions que se n deriven. Les entitats que vulguin optar a una subvenció han de complir els requisits següents: a) Tenir com a finalitat institucional en els seus estatuts el treball per l educació i sensibilització en el camp de la cooperació per al desenvolupament, llevat que la trajectòria de l entitat indiqui un treball continuat en aquests àmbits. b) Disposar de seu social o delegació amb establiment permanent a Catalunya, així com tenir una presència activa, capacitat de mobilització i base social àmplia al territori català. L entitat ha de tenir un equip de gestió o un òrgan de treball amb capacitat de decisió a Catalunya que pugui assumir la responsabilitat directa de la presentació de la sol licitud i estar en condicions de facilitar, en tot moment, a la Generalitat de Catalunya qualsevol aclariment, informació i documentació relativa a la comptabilitat i gestió del projecte durant la fase de seguiment i execució. c) Disposar de capacitat logística, recursos humans, materials i experiència per garantir els objectius del projecte que es demana subvencionar. d) Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre oficial corresponent i que durant l any natural en curs compleixin dos anys d antiguitat de constitució legal. Tanmateix, i en el cas de successió d entitats, es respectarà l antiguitat originària de l entitat sempre i quan aquesta circumstància s acrediti en els nous estatuts. e) No tenir ànim de lucre. f) Estar al corrent de les obligacions derivades de subvencions percebudes de la Generalitat en exercicis anteriors. g) Estar al corrent amb les obligacions tributàries davant de l Estat i de la Generalitat i les obligacions davant de la Seguretat Social. h) Acreditar una experiència de, com a mínim, dos anys a complir durant l any natural en curs en la realització d activitats d educació i sensibilització en l àmbit de la cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.

2 Projectes exclosos d aquesta convocatòria No són objecte d aquesta convocatòria els projectes que tinguin com a objecte principal els eixos de treball següents: a) Intercanvis, estades solidàries i camps de treball. b) El suport al funcionament ordinari i estructural de les entitats. c) Les actuacions exclusivament enfocades a la promoció de les entitats, com ara les relatives al foment del voluntariat, recaptació de fons, captació de socis i l àmbit de la comunicació i difusió de l acció de la pròpia organització. d) Accions consistents en actes puntuals i aïllats, llevat que formin part d una estratègia prèvia i concertada, d abast general, amb la resta d actors que treballin en el mateix sector d intervenció o amb els agents públics o institucionals competents. Tampoc són objecte d aquesta convocatòria les iniciatives següents, ja que tenen altres instruments de suport específics: a) Iniciatives que tinguin com a objectiu la prevenció de conflictes i la cultura de la pau, d acord amb les prioritats sectorials establertes en la convocatòria de construcció de pau b) Projectes d actualització i revisió de recursos pedagògics i metodologia per a la formació d ensenyants en l àmbit de l educació per al desenvolupament. c) Projectes impulsats per entitats juvenils i entitats que donen serveis a la joventut en l àmbit de la solidaritat internacional. d) Projectes que tinguin com a únic objectiu la investigació i les beques d estudi a les universitats catalanes. 4 Requisits dels projectes Els projectes que es presentin han de complir els requisits següents: a) Que impulsin en la societat catalana la informació i la conscienciació sobre les causes de l empobriment, manca de drets humans i desequilibris i injustícies socials dels pobles del sud, les mancances que pateixen i les seves reivindicacions. b) Que hi hagi una relació proporcional entre els mitjans humans i materials necessaris per realitzar les activitats del projecte i els resultats que s obtindran amb l acció. 5 Prioritats sectorials La finalitat d aquesta convocatòria és donar suport als projectes d educació, formació i sensibilització en l àmbit no formal i informal que treballin algun o alguns dels sectors d intervenció estratègics per a la cooperació catalana d acord amb el que marca el Pla director i els plans anuals corresponents i que són els següents: a) Fomentar les accions que tinguin com a objectiu principal la promoció i defensa dels drets humans que recull la Declaració universal dels drets humans de les Nacions Unides, i que incideixin especialment en els drets econòmics, socials i culturals, així com en la promoció dels drets individuals i col lectius dels pobles. b) Impulsar les actuacions que promoguin la convivència en la diversitat, el diàleg intercultural i interreligiós i especialment les accions que promoguin el codesenvolupament. c) Donar suport a iniciatives que tendeixin a la reducció del deute extern, la promoció del comerç internacional just i el consum responsable, la seguretat i sobirania alimentària, la banca ètica, la responsabilitat social corporativa i la compra pública ètica. d) Potenciar iniciatives d incidència i de reflexió entorn dels processos de reforma dels principals organismes internacionals. e) Contribuir a impulsar iniciatives que tinguin com a eix principal l equitat entre dones i homes i especialment la realització d accions formatives sobre perspectiva de gènere en cooperació amb el desenvolupament, i impulsar la realització de publicacions i accions informatives sobre les accions de les dones pel que fa a la reivindicació dels seus drets en els països on no estan reconeguts. f) Impulsar activitats en el marc del decenni internacional de l aigua. g) Donar suport a les iniciatives que tinguin com a eix principal de treball la sostenibilitat i el medi ambient. h) Desenvolupar accions directament vinculades a la promoció, difusió i incidència política lligades a l assoliment dels objectius de la Declaració del Mil lenni, i en especial en relació amb l objectiu vuitè. 6 Sol licituds i formularis Les sol licituds s han de presentar a l Agència (Via Laietana, 14, Barcelona) mitjançant el model normalitzat establert i que es facilita per l Agència. També es pot obtenir a Internet la guia d instruccions per emplenar els formularis de sol - licitud de subvenció i els informes de seguiment i final normalitzats a la pàgina web del Departament de Governació i Administracions Públiques ( o a través del Sistema d Atenció Ciutadana-Info- Cat. Les sol licituds també es poden presentar en qualsevol registre dels que preveu l article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. La sol licitud de subvenció també s haurà de presentar, sempre que sigui possible, en format electrònic a l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, sense que aquesta tramesa tregui de l obligatorietat de presentar la sol - licitud per registre o qualsevol altra mitjà previst a l apartat anterior. 7 Documentació A la sol licitud de subvenció cal adjuntar-hi una sola còpia de la documentació següent, llevat que algun d aquests documents ja es trobin a disposició de l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament: a) Els estatuts de l entitat i, si escau, les modificacions estatutàries posteriors. b) Còpia de la inscripció de l entitat en el registre corresponent. c) Declaració responsable sobre si s ha demanat o s han obtingut altres subvencions amb la mateixa finalitat. En cas afirmatiu, cal indicar la procedència i l import d aquestes. d) Una memòria d activitats de l exercici anterior que inclogui les realitzades per l entitat a Catalunya en l àmbit de l educació per al desenvolupament i la solidaritat internacional. e) Una memòria econòmica de l exercici anterior en la qual s inclogui un estat comptable i un balanç amb els ingressos i les despeses, on s indiquin les fonts de finançament i que inclogui el pressupost específic que es destina a Catalunya. f) Un informe de situació en el supòsit que es demani una segona fase o continuació del projecte subvencionat en un exercici anterior. Aquest informe en cap cas substitueix l informe de seguiment. g) Certificació del nombre de socis o, si escau, de membres associats, col laboradors o patrons en el cas de xarxes d entitats o fundacions. h) Llista dels membres de la junta directiva de l entitat, amb la data del nomenament i la indicació del personal empleat, siguin alliberats o voluntaris. i) Imprès de sol licitud de transferència bancària de l entitat sol licitant, on s indiqui el compte corrent on s ha d ingressar l import de la subvenció. j) Fotocòpia de la targeta d identificació fiscal de l entitat. En el supòsit de projectes presentats en concertació amb altres entitats, cal presentar l acord corresponent amb la indicació de la participació de cada part i d acord amb els termes que s expressen en el primer paràgraf de l apartat segon d aquest annex. 7.2 Les sol licituds s han de presentar completes, degudament emplenades i dins de termini. En aquest sentit, el requeriment formal a l entitat perquè en 10 dies aporti documentació només ho serà en relació amb la documentació administrativa i complementària, que no substantiva, del projecte. En aquest darrer supòsit, i si l entitat no presenta la documentació dins d aquest termini, s entendrà, sense cap altre tràmit, que desisteix de la seva sol licitud de subvenció. 7.3 La presentació de la sol licitud de subvenció significa la plena acceptació d aquestes bases. 8 Criteris de valoració Per a la valoració de les sol licituds es tindran en compte els criteris següents: Entitat: 25% Adhesió a la FCONGD, a la Federació Catalana d ONG per als Drets Humans o a la FCONG per la Pau : 9 Adhesió a organitzacions i xarxes locals, nacionals i internacionals relacionades amb la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional: 8 Implantació social a Catalunya, nombre de socis, activitats realitzades a Catalunya i activitats en xarxa : 20 Capacitat tècnica, logística i financera en proporció al projecte presentat: 10 Experiència de treball en projectes finançats per altres organismes públic: 8 Resultats i qualificacions obtingudes en d altres projectes subvencionats per l Agència : 25 Política interna en relació amb l equitat home/dona (relació de poder, distribució de rols i funcions): 10 Mecanismes de participació de la ciutadania en l entitat: 10

3 11880 Projecte: 60% Pertinença Adequació a les prioritats sectorials de la cooperació catalana (eixos temàtics prioritaris del Pla director i del Pla anual): 6 Integració en els principis transversals (governabilitat democràtica i enfortiment del teixit social, cultura de pau i drets humans, equitat entre dones i homes i sostenibilitat i medi ambient): 4 Integració en programes d abast ampli i estratègia a mitjà termini en sensibilització i educació per al Desenvolupament: 4 Descentralització territorial de les accions programades: 4 Suport al procés de normalització lingüística de Catalunya: 2 Continguts Inclusió de la perspectiva de gènere en el disseny i execució del projecte : 6 Incorporació d estratègies participatives per part dels beneficiaris del projecte en les diferents fases del projecte: 5 Continguts i mètodes de treball novedosos que incorporin un valor afegit al projecte: 4 Participació de persones o col lectius d immigrants i del sud en el disseny i execució del projecte: 5 Que el projecte promogui o enforteixi relacions de coneixement mutu i intercanvi amb els col lectius del sud: 5 Vinculació local-global, procurant una contextualització del tema a abordar amb el corresponent en el nostre àmbit local: 4 Existència d una estratègia de comunicació i difusió: mecanismes d aproximació als col - lectius beneficiaris del projecte: 6 Que possibilitin la continuïtat de l acció per part de la població beneficiària: 6 Estratègia d incidència política (treball en el marc de campanyes unitàries i xarxes consolidades, mecanismes d interlocució amb els agents públics i privats, mecanismes de creació d opinió pública.): 4 Formulació Realització d un diagnòstic previ al projecte: 4 Claredat i estratègia en l elecció de beneficiaris: 4 Coherència, claredat i concreció amb la temàtica, públic destinatari de l acció, objectius, resultats i activitats previstes: 5 Claredat i factibilitat del pla d implementació (cronograma): 4 Relació adequada entre activitats, mitjans i costos: 4 Claredat i detall del pressupost: 3 Adequació mecanismes de seguiment, control i avaluació (específics fora de les activitats principals del projecte): 6 Altres Cofinançaments i aportacions exteriors: que el projecte tingui altres finançaments que el demanat a l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i el procedent de l entitat sol licitant (percentatge d aquests finançaments sobre el total més que no pas el nombre de finançaments rebuts): 3 Documentació addicional presentada: 2 Entitat/projecte: 15% anteriorment respecte del projecte concret que es demana subvencionar: 30 per l entitat en l àmbit de la sensibilització i l educació pel desenvolupament: 25 Presentació conjunta amb dues o més ONGD o entitats educatives -concertat: 45 9 Nombre de projectes Cada entitat només podrà presentar un projecte, a excepció dels projectes que presentin conjuntament dues o més entitats. En aquest supòsit es podran presentar fins a dos projectes. Una entitat només podrà formar part d un consorci d entitats sigui quina sigui la combinació de l agrupació escollida. 10 Durada dels projectes 10.1 Les subvencions es podran atorgar tant a projectes ja iniciats i no acabats com als que estiguin pendents de realització. En aquest últim cas, els projectes s han d iniciar no més tard dels dos mesos següents a la data de lliurament de la primera transferència En el supòsit que es presenti a finançament un projecte de més d un any de durada, cal que s hi especifiqui el pressupost corresponent de cada any i s hi facin constar les aportacions rebudes per tots els finançadors amb indicació de si les subvencions estan sol licitades o concedides. Tanmateix, la sol licitud de finançament presentada a l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament afecta només l exercici a què es refereix cadascuna de les convocatòries. 11 Import de les subvencions 11.1 La subvenció que es concedirà per projecte no pot ser superior a euros encara que s hagi presentat mitjançant concert d entitats L Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament subvenciona fins a un màxim del 80% del pressupost del projecte aprovat, amb el límit màxim quantitatiu que s estableix per a cada línia de subvenció. La quantitat restant ha de ser finançada amb fons procedents de la mateixa entitat sol licitant o per altres organismes o institucions, públics o privats L import de les subvencions concedides en cap cas no pot ser de tal quantia que en concurrència amb altres subvencions o ajuts superi el cost de l activitat que vol desenvolupar l entitat beneficiària. 12 Avaluació 12.1 L equip responsable de l avaluació d aquesta convocatòria està compost pel director de l Agència i pels tècnics responsables de l Àrea d Educació i Capacitats, els quals avaluaran les sol licituds presentades d acord amb els requisits i els criteris de valoració establerts en aquestes bases. Així mateix, en poden formar part persones col laboradores externes a l Agència i expertes en la matèria L Agència podrà convocar els interessats a fi de sol licitar-los qualsevol aclariment en relació amb la sol licitud presentada Si l equip d avaluació considera que una sol licitud de subvenció, per error o omissió d indicació, s adiu millor a una altra convocatòria de subvencions de l Agència que estigui dins de termini de presentació de sol licituds, la traspassaran d ofici i demanaran la documentació o informació complementària que calgui per conèixer millor el projecte o per adequar-la als requisits documentals de l altra convocatòria. 13 Resolució de concessió 13.1 La concessió de subvencions es farà per resolució del director de l Agència a proposta del cos tècnic de l Àrea d Educació i Capacitats Les resolucions seran notificades a les entitats sol licitants per correu de manera individualitzada. En el cas de subvencions de més de 3.000,00 euros, es procedirà, a més, a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya La concessió es notificarà a les entitats interessades dins el termini màxim de sis mesos a comptar de la finalització del termini de presentació de les sol licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s hagi dictat i notificat resolució expressa, les entitats sol licitants podran entendre desestimades les seves sol - licituds per silenci administratiu Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de la data de rebre la notificació, sens perjudici que es pugui interposar potestativament recurs d alçada davant del president del Consell d Administració de l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en el termini d un mes a comptar de la data de la notificació Els projectes no subvencionats, un cop passat el termini de tres mesos des de la notificació de la subvenció, podran ser retirats de l Agència a petició de l entitat sol licitant. 14 Document d acceptació En el termini d un mes des de la notificació de la subvenció, l entitat beneficiària signarà un document d acceptació de la subvenció pel qual es compromet al compliment de les obligacions establertes en aquestes bases. 15 Forma de pagament 15.1 El pagament de les subvencions atorgades es realitzarà en dos terminis: a) El pagament del 60% de l import total de la subvenció es tramita a partir de la data de la signatura del document d acceptació de la subvenció. Per al pagament d aquesta bestreta, i ateses les característiques de les entitats i dels projectes objecte d aquesta convocatòria, no se sol licitaran ni avals ni garanties. b) El 40% restant es pagarà un cop justificat, com a mínim, el 30% del total de la subvenció atorgada, amb la presentació prèvia del model normalitzat de l informe de seguiment. Aquest informe s acompanyarà d un certificat de la presidència de l entitat o representant legal segons el qual s ha assolit l execució del 30% del total del pressupost de la subvenció atorgada. Aquest pagament es podrà efectuar amb càrrec al pressupost de l any següent a aquell en què s obri convocatòria Els interessos eventualment generats per les subvencions rebudes fins al moment de la despesa han de reinvertir-se a accions dirigides a aconseguir els resultats previstos en els projectes aprovats, i és obligatòria la rendició de comptes de la destinació d aquests recursos en la memòria final.

4 Informe de seguiment 16.1 Com a requisit previ al segon pagament de la subvenció, les entitats subvencionades han d estar al corrent de les obligacions establertes en l apartat següent i han de presentar a l Agència un informe de seguiment mitjançant el model normalitzat que serà subministrat per l Agència i que també es pot obtenir per Internet a la pàgina web de la cooperació catalana. Aquest informe de seguiment haurà de ser presentat, al més tard, el 5 de setembre de l any següent a aquell en què s obri la convocatòria Excepcionalment, poden presentar directament l informe final les entitats en què la data de finalització del projecte sigui abans de la data límit per presentar l informe de seguiment. 17 Obligacions de les entitats subvencionades Les entitats que hagin rebut la subvenció estan obligades a: a) Presentar la documentació i els informes dins els terminis i la forma que estableixen aquestes bases, la normativa vigent en matèria de subvencions i la resolució d atorgament. b) Comunicar, per escrit, i en un termini màxim de dos mesos a comptar de la data de la transferència de la subvenció, la data d inici efectiva del projecte, l adequació del cronograma i la reformulació dels pressupostos, d acord amb la quantitat concedida i que ha de contenir detall dels subconceptes inclosos en cada partida pressupostària, tant de les corresponents a l Agència com de les corresponents a altres finançadors. Aquest escrit ha de ser expressament aprovat per l Agència i en cap cas s admetrà a estudi l informe de seguiment o l informe final si prèviament no s ha aprovat aquest document. c) Dur a terme l activitat subvencionada d acord amb el projecte aprovat per l Agència. Qualsevol canvi ha de notificar-se a l Agència, mitjançant la presentació d un informe escrit, tant bon punt es produeixi, en què es justifiquin les causes que l originen. d) Sol licitar autorització per escrit, prèvia i expressa, a l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per realitzar qualsevol modificació substancial del projecte subvencionat. A aquest efecte, es considera modificació substancial del projecte les incidències que afectin els objectius, activitats, modificacions superiors al 10% de les partides pressupostàries aprovades, subvencions obtingudes a més de les consignades a la sol licitud de subvenció, beneficiaris, localització del projecte i cronograma. Les sol licituds de modificació substancials han d estar motivades, cal que es formulin així que apareguin les circumstàncies que les justifiquin i s hi han d especificar les repercussions pressupostàries que impliquen. Un cop transcorregut un termini de 20 dies hàbils sense que l Agència hagi dictat i notificat autorització expressa, les entitats sol licitants poden entendre estimades les seves sol licituds per silenci administratiu. e) Comunicar per escrit les modificacions relatives a l entitat sol licitant, com ara canvi en la junta directiva, canvi d adreça, modificacions estatutàries o qualsevol altra modificació que tingui transcendència per al seguiment del projecte. f) Proporcionar en tot moment la informació i la documentació que els sigui demanada respecte a la subvenció concedida i sotmetre s a les actuacions de comprovació de l Agència, de l entitat col laboradora de l ens concedent, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes i altres òrgans competents d acord amb la normativa aplicable. g) Fer constar, en tota informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, sigui quin sigui el mitjà de difusió escollit o el lloc de realització, que aquestes es realitzen amb el suport de l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, l entitat beneficiària caldrà que faci constar en les obres i/o material editat que aquest ha estat subvencionat per l Agència i haurà de lliurar a l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament dos exemplars, com a mínim, de tot el material. Aquesta obligatorietat s estén a futures campanyes divulgatives i d edició del material que ha estat subvencionat per l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. h) Les activitats de difusió i sensibilització que es duguin a terme a Catalunya s hauran de fer, com a mínim, en llengua catalana. L incompliment de les obligacions en els terminis i la forma previstos en tot aquest apartat pot donar lloc a la revocació de la subvenció i, si escau, a la corresponent sanció administrativa. 18 Drets de propietat intel lectual Les entitats beneficiàries de les subvencions han de cedir a l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, quan escaigui, els drets d explotació sobre l obra resultant del projecte subvencionat, especialment els de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que podran exercir en concurrència amb la mateixa entitat beneficiària. Sens perjudici d això, d acord amb el Reial decret legislatiu 1/ 1996, de 12 d abril, que aprova el Text refós de la Llei de propietat intel lectual, s hi farà constar l autoria dels treballs integrants de l obra. 19 Finalització del projecte i justificació de la subvenció 19.1 Un cop finalitzat el projecte i dins un termini màxim de tres mesos a comptar de la data de finalització, l entitat subvencionada haurà de presentar un informe final mitjançant el model normalitzat que serà subministrat per l Agència i que també es podrà obtenir per Internet a la pàgina web de la cooperació catalana L informe final es presentarà acompanyat d un certificat per part de la presidència o del representant legal de l entitat en què figuri una relació detallada per conceptes dels ingressos i despeses finançades per l Agència i indicació de la resta de les aportacions de cadascun dels confinançadors del projecte, distribuïdes per partides L entitat subvencionada haurà de conservar tots els comprovants de despesa durant un període de 5 anys. Els comprovants hauran d estar a disposició de les actuacions de control de l Agència, de les seves entitats col - laboradores i de les de control establertes per la normativa vigent L Agència realitzarà auditories tècniques i financeres dels projectes subvencionats, i demanarà estar inclosa dins el Pla anual d auditories de la Subdirecció General de Control d Intervenció General del Departament d Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici dels controls tècnics i financers que puguin provenir directament de l Agència, d entitats col laboradores o dels organismes competents d acord amb la normativa vigent Si de l informe final es desprèn que el cost total definitiu del projecte és més reduït en relació amb l import inicial previst, l Agència pot procedir a la disminució de la subvenció atorgada en la part proporcional a la reducció del cost total del projecte o bé decidir la destinació d aquests fons sobrants a una acció que ampliï o complementi l objecte del projecte subvencionat, sempre que no se superi el límit percentual de la subvenció. 20 Subcontractacions i pressupostos per a les prestacions de serveis 20.1 Les entitats que vulguin subcontractar obres o serveis a càrrec de les subvencions de l Agència per aquesta convocatòria, caldrà que a la sol licitud de subvenció identifiquin quines es preveuen fer i per quin pressupost orientatiu, d acord amb el que estableix l article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions El percentatge màxim de subcontractació permès és de fins el 15% de l import del projecte que es demana de subvencionar Quan s hagi de fer una despesa a càrrec de la subvenció de l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i aquesta sigui superior a euros en el cas d una obra o de euros en la compra de béns i/o prestacions de serveis per empreses consultores o d assistència tècnica, és obligatori que es presentin un mínim de 3 ofertes de diferents proveïdors amb caràcter previ a la formalització del compromís. S haurà de justificar expressament l elecció d una oferta quan no sigui la més avantatjosa econòmicament. 21 Propietat i destinació dels béns subvencionats 21.1 En el supòsit que la subvenció atorgada per l Agència afecti a edificis o locals caldrà demostrar la titularitat de la propietat o drets sobre l immoble o els terrenys per a realitzar les actuacions o bé demostrar estar en condicions d obtenir-los Cal que es destinin els edificis construïts o els béns immobles adquirits a finalitats concretes lligades a la subvenció al menys durant 10 anys i no podran ser venuts o gravats sense l autorització de l Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Un cop finalitzin les actuacions o es manifesti la impossibilitat sobrevinguda hauran de ser transferits a entitats públiques o col lectius de beneficiaris. Haurà de quedar constància documental de la cessió, i no en podran disposar l ONG catalana, llevat de casos excepcionals i raonats i que sempre caldrà que autoritzi, prèvia i expressament l Agència, amb la consulta prèvia amb els agents afectats. En el supòsit d adquisició, construcció

5 Condicions La quantitat de la subvenció no pot en cap cas ser superior al 50% del cost total de l edició. En el cas que una part del finançament de l activitat correspongui a subvencions de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d organismes ini rehabilitació de béns inventariables, l afectació de prohibició de venta o gravamen durarà un mínim de 3 anys. L incompliment d aquestes obligacions de destinació és causa de reintegrament d acord amb els termes previstos a l article 31 i en el capítol II del títol II de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 22 Revocació i renúncies voluntàries de la subvenció 22.1 L entitat beneficiària de la subvenció té l obligació de dur a terme l activitat subvencionada d acord amb el programa presentat i aprovat per l Agència i de notificar per escrit a l Agència qualsevol incidència en el compliment de les obligacions establertes en aquestes bases L Agència podrà iniciar el corresponent expedient de revocació total o parcial d una subvenció, d acord amb el que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en cas d incompliment de les obligacions establertes en aquestes bases, i concretament en el supòsit següent: Quan l Agència estimi injustificats i excessivament llargs els retards en l execució del projecte i amb audiència prèvia a l entitat subvencionada. En aquest supòsit, l Agència podrà exigir l informe final i iniciar l expedient de revocació per tal que el beneficiari retorni els fons no aplicats a la subvenció Els beneficiaris únicament podran renunciar totalment o parcialment a la subvenció atorgada, per motius justificats i abans que finalitzi el termini establert en aquestes bases per presentar l informe de seguiment. Qualsevol renúncia posterior podrà comportar l inici d un expedient de revocació amb les indemnitzacions que corresponguin. ( ) * DEPARTAMENT D EDUCACIÓ EDC/569/2006, de 6 de març, per la qual s atribueix una nova denominació específica a un col - legi d educació infantil i primària de Lleida. D acord amb la sol licitud presentada per l òrgan de govern corresponent d un col legi d educació infantil i primària per atribuir-li una nova denominació específica, es va instruir l expedient corresponent. Havent-se comprovat a l expedient esmentat que el centre compleix els requisits que exigeix l article 6 de l annex del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària; Per tot això, Atribuir al col legi d educació infantil i primària La Bordeta, de Lleida, amb codi , ubicat al c. de Sant Paulí de Nola, s/ n, de Lleida (Segrià), la nova denominació específica Parc de l Aigua. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l òrgan que va dictar l acte, en el termini d un mes a comptar de l endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. Barcelona, 6 de març de 2006 P. D. (Resolució de , DOGC d ) JORDI ROCA I ARMENGOL Director general de Centres Educatius ( ) * DEPARTAMENT DE CULTURA CLT/562/2006, de 27 de febrer, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a empreses per a l edició de treballs relacionats amb el patrimoni etnològic de Catalunya corresponents a l any Atesa la necessitat de difondre i aprofundir en el coneixement del patrimoni etnològic de Catalunya; Vistos els articles 87 i següents del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; En ús de les facultats que m atorga la Llei 13/ 1989, de 14 de desembre, d organització, procediment i règim jurídic de l Administració de la Generalitat de Catalunya, 1 Es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a empreses per a l edició de treballs relacionats amb el patrimoni etnològic de Catalunya corresponents a l any Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases que consten a l annex d aquesta Resolució i per la normativa general de subvencions. 3 La dotació màxima de les subvencions previstes per aquesta Resolució és de ,00 euros, amb càrrec a la partida CU06D/ /4431 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l any Aquesta dotació màxima es podrà ampliar en funció de les sol - licituds rebudes i de les disponibilitats pressupostàries. 4 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos des de la publicació al DOGC i, potestativament, recurs de reposició davant la consellera de Cultura en el termini d un mes. Barcelona, 27 de febrer de 2006 CATERINA MIERAS I BARCELÓ Consellera de Cultura ANNEX Bases 1 Objecte i naturalesa Aquesta convocatòria té com a objecte la concessió de subvencions a empreses per a l edició de treballs relacionats amb el patrimoni etnològic de Catalunya corresponents a l any Les subvencions tenen la consideració d ajuts de mínims, regulats pel Reglament (CE) 69/2001 de la Comissió, de 12 de gener de 2001.