TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA."

Transcripción

1 TAXA PER L'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA. ARTICLE 1.- FONAMENT I NATURALESA. Sobre la base del previst en els articles 58 i 20.3 apartat i) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupacions de domini públic, sòl de la via pública, que es regirà per la present ordenança fiscal. ARTICLE 2.- FET IMPOSABLE. Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament especial del sòl de la via pública, en els termes establerts a l'article 6 d'aquesta ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar. ARTICLE 3.- SUBJECTE PASSIU. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats que fa referència l'article 35 de la Llei General Tributària, a favor de la qual s'atorguen les llicències per a gaudir de l'aprofitament especial, o qui es beneficiï del mateix, sense haver sol licitat llicència. ARTICLE 4.- RESPONSABLES. 1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu tot laso persones que siguin causants o col laborin en la realització d'una infracció tributaria. 2. Els copartícipes o cotitulars de laso entitats jurídiques o econòmiques que fa referència l'article 33 de la Llei General Tributaria respondran solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de les esmentades entitats. 3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzessin els actes de la seua incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels següents deutes: a) Quan s'ha comès una infracció tributaria simple, de l'import de la sanció. b) Quan s'ha comès una infracció tributaria greu, de la totalitat del deute exigible. c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data de cessament. 4. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst en la Llei General Tributària.

2 ARTICLE 5.- BENEFICIS FISCALS. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. ARTICLE 6.- QUOTA TRIBUTÀRIA. 1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la fixada en les tarifes de l'apartat següent: 2. Les tarifes de la taxa seran les següents: Taules i cadires amb finalitat lucrativa. Per cada taula o velador i un màxim per cadascun de 4 cadires o butaques, a l'any: 30'05 ARTICLE 7.- NORMES DE GESTIÓ. 1. A l'efecte d'aplicació de les tarifes de l'article 6, les vies públiques municipals no es classifiquen en cap tipus determinat. 2. Es podran establir convenis de col laboració amb organitzacions representatives dels subjectes passius, o amb entitats que han de tributar per multiplicitat de fet imposable, amb la finalitat de simplificar els procediments de declaració, liquidació o recaptació. ARTICLE 8.- IMPORT DE LA TAXA I PAGAMENT. 1. La taxa es reportarà quan s'iniciï l'ús privatiu o l'aprofitament especial, moment que, a aquests efectes, s'entén que coincideix amb la de concessió de la llicència, si la mateixa va ser sol licitada. 2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, caldrà dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol licitud d'autorització per a gaudir especialment del domini públic local en benefici particular. 3. Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense sol licitar llicència, l'import de la taxa té lloc en el moment de l'inici de dit aprofitament. ARTICLE 9.- PERÍODE IMPOSITIU. 1. Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial ha de durar menys d'un any, el període coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 2. Quan la utilització privativa o aprofitament especial es faci extens a diversos exercicis, l'import de la taxa tindrà lloc el 1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial, que s'aplicarà el previst en els apartats següents. 3. Quan s'iniciï l'ocupació en el primer semestre, s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aquest exercici la quota íntegra. Si l'inici de l'ocupació té lloc en el segon semestre de l'exercici es liquidarà la meitat de la quota anual. 4. Si se cessa en l'ocupació durant el primer semestre de l'exercici procedirà la devolució parcial de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre, no procedirà retornar quantitat alguna. S'exceptuen de l'anterior les concessions o autoritzacions per temporada. 5. Quan no s'autoritzés la utilització privativa o aprofitament especial, o el mateix no resultés possible per causes no imputables al subjecte passiu, procedirà la devolució de l'import satisfet. ARTICLE 10.- RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS. Full 2

3 1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació, si bé podrà simultàniament amb la de declaració pel beneficiari i liquidació per part de l'administració. 2. Quan s'hagin subscrit convenis amb representants dels interessats, segons el previst a l'article 7º.4 d'aquesta ordenança, les declaracions d'inici de l'aprofitament especial, o de les variacions dels elements tributaris, així com l'ingrés de la taxa es realitzaran segons el convingut. 3. En supòsits diferents del previst en l'apartat 2, les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada aprofitament sol licitat o realitzat i seran irreductibles pels períodes de temps assenyalats en els respectius epígrafs. 4. En supòsits de concessions de nous aprofitaments, l'obligació de pagament neix en el moment de sol licitar la corresponent llicència. A aquests efectes, al costat de la sol licitud d'autorització per a gaudir de l'aprofitament especial, es presentarà degudament emplenat l'imprès d'autoliquidació de la taxa. Alternativament, poden presentar-se a l'ajuntament, els elements de la declaració a fi de que el funcionari municipal competent presti l'assistència necessària per a determinar el deute. En aquest supòsit, s'expedirà un pagaré a l'interessat, a fi de que pugui satisfer la quota en aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el propi abonaré. 5. En supòsits d'aprofitament ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la taxa s'efectuarà en el primer trimestre de cada any. Amb la finalitat de facilitar el pagament, l'ajuntament remetrà en el domicili del subjecte passiu un document apte per a permetre el pagament en entitat bancària col laboradora. No obstant això, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida l'obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l'ajuntament en el seu calendari fiscal. 6. El subjecte passiu podrà sol licitar la domiciliació del pagament de la taxa, en aquest cas s'ordenarà el càrrec en compte bancari durant l'última desena del període de pagament voluntari. ARTICLE 11.- NOTIFICACIONS DE LES TAXES. 1. La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitaments singulars es realitzarà a l'interessat, en el moment que es presenti l'autoliquidació, amb caràcter previ a la prestació del servei. No obstant això allò previst a l'apartat anterior, si una vegada verificada l'autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 2. En els supòsits de taxes per aprofitaments especials continuats que tenen caràcter periòdic, es notificarà personalment al sol licitant l'alta en el registre de contribuents. La taxa d'exercicis successius es notificarà col lectivament, mitjançant l'exposició pública del padró en el tauler d'anuncis de l'ajuntament, pel període que es publicarà en el "Butlletí Oficial" de la província. 3. Sobre la base del previst en la disposició transitòria segona de la Llei 25/1.998, les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta Ordenança què són conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics no estan subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de la taxa coincideixi amb l'obligat al pagament de la taxa a la qual substitueix. ARTICLE 12.- INFRACCIONS I SANCIONS. Full 3

4 Les infraccions i sancions en matèria tributaria es regiran per allò amatent en la Llei General Tributaria, la seva normativa de desenvolupament i en l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació. Disposició final. La present ordenança fiscal, aprovada pel ple de la Corporació en sessió celebrada el 27 de novembre de 2008, regirà a partir del 1 de gener de 2009 i es mantindrà vigent fins a la seva modificació o derogació expressa. Full 4

5 TASA POR LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA. ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. En base a lo previsto en los artículos 58 y 20.3 apartado y) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, de conformidad con lo que disponen los artículos 15 a 19 del mencionado texto legal, este Ayuntamiento establece la tasa por ocupaciones de dominio público, suelo de la vía pública, que se regirá por la presente ordenanza fiscal. ARTÍCULO 2.- HECHO IMPONIBLE. Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo de la vía pública, en los términos establecidos al artículo 6 de esta ordenanza, donde se regulan las tarifas a aplicar. ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que hace referencia el artículo 35 de la Ley General Tributaria, a favor de la que se otorgan las licencias para gozar del aprovechamiento especial, o quien se beneficie del mismo, sin haber solicitado licencia. ARTÍCULO 4.- RESPONSABLES. 1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo todo laso personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción tributaría. 2. Los copartícipes o cotitulares de laso entidades jurídicas o económicas a que hace referencia el artículo 33 de la Ley General Tributaría responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de las mencionadas entidades. 3. Los administradores de personas jurídicas que no realizaran los actos de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellas responderán subsidiariamente de las siguientes deudas: a) Cuando se ha cometido una infracción tributaría simple, del importe de la sanción. b) Cuando se ha cometido una infracción tributaría grave, de la totalidad de la deuda exigible. c) En supuestos de cese de las actividades de la sociedad, del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la fecha de cese. 4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. ARTÍCULO 5.- BENEFICIOS FISCALES. Full 5

6 No se aplicarán bonificaciones ni reducciones para la determinación de la deuda. ARTÍCULO 6.- CUOTA TRIBUTARIA. 1. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas del apartado siguiente: 2. Las tarifas de la tasa serán las siguientes: Tablas y sillas con finalidad lucrativa. Por cada mesa o velador y un máximo por cada uno de 4 sillas o sillones, al año: 30'05. ARTÍCULO 7.- NORMAS DE GESTIÓN. 1. A los efectos de aplicación de las tarifas del artículo 6, las vías públicas municipales no se clasifican en ningún tipo determinado. 2. Se podrán establecer convenios de colaboración con organizaciones representativas de los sujetos pasivos, o con entidades que deben tributar por multiplicidad de hecho imponible, con la finalidad de simplificar los procedimientos de declaración, liquidación o recaudación. ARTÍCULO 8.- DEVENGO DE LA TASA Y PAGO. 1. La tasa se devengará cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, momento que, a estos efectos, se entiende que coincide con la de concesión de la licencia, si la misma fue solicitada. 2. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, será preciso depositar el importe de la tasa cuando se presente la solicitud de autorización para gozar especialmente del dominio público local en beneficio particular. 3. Cuando se ha producido el uso privativo o aprovechamiento especial sin solicitar licencia, el devengo de la tasa tiene lugar en el momento del inicio de dedo aprovechamiento. ARTÍCULO 9.- PERÍODO IMPOSITIVO. 1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial debe durar menos de un año, el período coincidirá con aquel determinado en la licencia municipal. 2. Cuando la utilización privativa o aprovechamiento especial se haga extenso a varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, excepto en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o aprovechamiento especial, en que se aplicará lo previsto en los apartados siguientes. 3. Cuando se inicie la ocupación en el primer semestre, se abonará en concepto de tasa correspondiente a ese ejercicio la cuota íntegra. Si el inicio de la ocupación tiene lugar en el segundo semestre del ejercicio se liquidará la mitad de la cuota anual. 4. Si se cesa en la ocupación durante el primer semestre del ejercicio procederá la devolución parcial de la cuota (la mitad). Si el cese tiene lugar en el segundo semestre, no procederá devolver cantidad alguna. Se exceptúan de lo anterior Full 6

7 las concesiones o autorizaciones por temporada. 5. Cuando no se autorizara la utilización privativa o aprovechamiento especial, o el mismo no resultara posible por causas no imputables al sujeto pasivo, procederá la devolución del importe satisfecho. ARTÍCULO 10.- RÉGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO. 1. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, si bien podrá simultáneamente con la de declaración por el beneficiario y liquidación por parte de la Administración. 2. Cuando se hayan suscrito convenios con representantes de los interesados, según lo previsto al artículo 7º.4 de esta ordenanza, las declaraciones de inicio del aprovechamiento especial, o de las variaciones de los elementos tributarios, así como el ingreso de la tasa se realizarán según lo convenido. 3. En supuestos diferentes del previsto en el apartado 2, las cantidades exigibles de acuerdo con las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. 4. En supuestos de concesiones de nuevos aprovechamientos, la obligación de pago nace en el momento de solicitar la correspondiente licencia. A estos efectos, junto a la solicitud de autorización para gozar del aprovechamiento especial, se presentará debidamente cumplimentado el impreso de autoliquidación de la tasa. Alternativamente, pueden presentarse al Ayuntamiento, los elementos de la declaración al objeto de que el funcionario municipal competente preste la asistencia necesaria para determinar la deuda. En este supuesto, se expedirá un pagaré al interesado, al objeto de que pueda satisfacer la cuota en aquel momento, o en el plazo de diez días, en los lugares de pago indicados en el propio abonaré. 5. En supuestos de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, el pago de la tasa se efectuará en el primer trimestre de cada año. Con la finalidad de facilitar el pago, el Ayuntamiento remitirá en el domicilio del sujeto pasivo un documento apto para permitir el pago en entidad bancaria colaboradora. No obstante, la no recepción del documento de pago mencionado no invalida la obligación de satisfacer la tasa en el período determinado por el Ayuntamiento en su calendario fiscal. 6. El sujeto pasivo podrá solicitar la domiciliación del pago de la tasa, en este caso se ordenará el cargo en cuenta bancaria durante la última decena del período de pago voluntario. ARTÍCULO 11.- NOTIFICACIONES DE LAS TASAS. 1. La notificación de la deuda tributaria en supuestos de aprovechamientos singulares se realizará al interesado, en el momento en que se presente el autoliquidación, con carácter previo a la prestación del servicio. No obstante aquello previsto al apartado anterior, si una vez verificada el autoliquidación resultara incorrecta, se practicará liquidación complementaria. 2. En los supuestos de tasas por aprovechamientos especiales continuados que tienen carácter periódico, se notificará personalmente al solicitante el alta en el registro de contribuyentes. La tasa de ejercicios sucesivos se notificará colectivamente, mediante la exposición pública del padrón en el tablero de anuncios del Ayuntamiento, por el período que se publicará en el "Boletín Full 7

8 Oficial" de la provincia. 3. En base a lo previsto en la disposición transitoria segunda de la Ley 25/1.998, las tasas de carácter periódico reguladas en esta Ordenanza qué son consecuencia de la transformación de los anteriores precios públicos no están sujetos al requisito de notificación individual, siempre que el sujeto pasivo de la tasa coincida con el obligado al pago de la tasa a la que sustituye. ARTÍCULO 12.- INFRACCIONES Y SANCIONES. Las infracciones y sanciones en materia tributaría se regirán por aquello dispuesto en la Ley General Tributaría, su normativa de desarrollo y en la ordenanza general de gestión, inspección y recaudación. Disposición final. La presente ordenanza fiscal, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2008, regirá a partir del 1 de enero de 2009 y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa. Full 8

AYUNTAMIENTO DE SIERO ORDENANZAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE SIERO ORDENANZAS MUNICIPALES ARTÍCULO 1 - FUNDAMENTO Y NATURALEZA Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.3. apartado e), g), j), k) y r) del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Más detalles

TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO.

TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO. Ordenanza 8: TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO. Artículo 1- Fundamento y naturaleza Al amparo de lo previsto en el artículo 20.3. apartado e), g), j), k) del Real Decreto

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº. 17. Reguladora de la TASA PARA OCUPACIONES DEL SUBSUELO, EL SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL

ORDENANZA FISCAL Nº. 17. Reguladora de la TASA PARA OCUPACIONES DEL SUBSUELO, EL SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL ORDENANZA FISCAL Nº. 17 Reguladora de la TASA PARA OCUPACIONES DEL SUBSUELO, EL SUELO Y VUELO DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL Artículo 1º. Fundamento y naturaleza Al amparo de lo previsto en los artículos

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA ( HUESCA )

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA ( HUESCA ) ORDENANZA FISCAL NÚMERO 32 REGULADORA DE LA TASA POR PASO DE VEHÍCULOS O GANADO A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA. I FUNDAMENTO Y NATURALEZA Artículo

Más detalles

Número 22 / Martes 3 de Febrero de 2015 Página 41. Mirabel. Ordenanza Fiscal Reguladora Aprovechamiento Dominio Público Local

Número 22 / Martes 3 de Febrero de 2015 Página 41. Mirabel. Ordenanza Fiscal Reguladora Aprovechamiento Dominio Público Local Número 22 / Martes 3 de Febrero de 2015 Página 41 Mirabel Ordenanza Fiscal Reguladora Aprovechamiento Dominio Público Local Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 23 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PÚBLICA. I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 23 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PÚBLICA. I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 23 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PÚBLICA. Artículo 1º.- I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA En uso de las facultades concedidas por

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD LUCRATIVA. Artículo 1.- Fundamento y Naturaleza.- En uso de las facultades concedidas

Más detalles

OFICINAS MUNICIPALES

OFICINAS MUNICIPALES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL (BOP

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 27 TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL, CON MESAS Y SILLAS

ORDENANZA FISCAL Nº 27 TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL, CON MESAS Y SILLAS ORDENANZA FISCAL Nº 27 TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL, CON MESAS Y SILLAS ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO LEGAL En uso de las facultades concedidas por los

Más detalles

La presente Tasa ha sufrido las siguientes modificaciones a 1 de Octubre de 2012.

La presente Tasa ha sufrido las siguientes modificaciones a 1 de Octubre de 2012. 2. ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE. La presente Tasa ha sufrido

Más detalles

CUOTA ANUAL CUOTA TRIMESTRAL

CUOTA ANUAL CUOTA TRIMESTRAL 20.-ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS O PRESTADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL.

Más detalles

O R D E N A N Z A N U M. 19

O R D E N A N Z A N U M. 19 O R D E N A N Z A N U M. 19 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS O PRESTADORAS DEL SERVICIO

Más detalles

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA

02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA 02- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDA DEL ALCANTARILLADO ORDENANZA REGULADORA Artículo 1º.- Fundamento Jurídico. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución

Más detalles

C.5.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER

C.5.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER C.5.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS DE ALQUILER Artículo 1

Más detalles

Ayuntamiento de Monflorite-Lascasas Plaza Mayor nº 8 Teléfono 974 280 146 22.111 Monflorite (Huesca) Fax 974 280 056

Ayuntamiento de Monflorite-Lascasas Plaza Mayor nº 8 Teléfono 974 280 146 22.111 Monflorite (Huesca) Fax 974 280 056 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL ÍNDICE DE ARTÍCULOS ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE ARTÍCULO 3. SUJETOS

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NUM: 43

ORDENANZA FISCAL NUM: 43 AYUNTAMIENTO DE GRAUS Provincia de Huesca ORDENANZA FISCAL NUM: 43 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL A FAVOR DE LAS EMPRESAS

Más detalles

C.3.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS

C.3.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS C.3.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LA VIGILANCIA

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE PUESTOS Y TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE PUESTOS Y TERRAZAS (MESAS Y SILLAS) 2010 AYUNTAMIENTO DE CHERA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE PUESTOS Y TERRAZAS (MESAS Y SILLAS) ÍNDICE DE ARTÍCULOS ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Más detalles

Ordenanza Fiscal nº 405.Tasa por instalación de Quioscos en la vía pública

Ordenanza Fiscal nº 405.Tasa por instalación de Quioscos en la vía pública ORDENANZA FISCAL Nº 405 TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de

Más detalles

II.- HECHO IMPONIBLE.

II.- HECHO IMPONIBLE. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE PUESTOS Y DEMÁS DOMINIO PÚBLICO EN MERCADOS DE ABASTO MUNICIPALES Y UTILIZACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS. Artículo 1º.- I.- NATURALEZA Y OBJETO. En

Más detalles

Nº 7.9 UTILIZACIÓN POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ETC. DEL DOMINIO PÚBLICO DISPOSICIONES GENERALES

Nº 7.9 UTILIZACIÓN POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ETC. DEL DOMINIO PÚBLICO DISPOSICIONES GENERALES Nº 7.9 UTILIZACIÓN POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES, ETC. DEL DOMINIO PÚBLICO Artículo 1. DISPOSICIONES GENERALES De acuerdo con lo previsto en los artículos 57 y 20.3

Más detalles

I DISPOSICIONES GENERALES

I DISPOSICIONES GENERALES ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 24 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS

Más detalles

ÍNDICE DE ARTÍCULOS. ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

ÍNDICE DE ARTÍCULOS. ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES ATRACCIONES O RECREO, RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Más detalles

AYUNTAMIENTO PALANQUES

AYUNTAMIENTO PALANQUES ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR EXPEDICION DE LICENCIAS URBANISTICAS I.- FUNDAMENTO, NATURALEZA Y OBJETO. Artículo 1º. En uso de las facultades atribuidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución,

Más detalles

O R D E N A N Z A Núm.31

O R D E N A N Z A Núm.31 A Y U N T A M I E N T O D E SAN CLEMENTE Año 2008 O R D E N A N Z A Núm.31 ENTRADAS DE VEHICULOS Aprobada el 16/09/2008 Publicada 29/09/2008 Modificada el 21 de diciembre de 2011 TASA POR E TRADAS DE VEHICULOS

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y USO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y USO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y USO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO LOCAL. ARTICULO 1º.- FUNDAMENTO LEGAL Y NATURALEZA. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

Más detalles

TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA

TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE LA VÍA PÚBLICA I CONCEPTO...2 Artículo 1....2 II HECHO IMPONIBLE...2 Artículo 2....2 III SUJETOS PASIVOS...2 Artículo 3....2 Artículo 4....2 IV TARIFAS...2

Más detalles

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT

M.I. AJUNTAMENT DE CARCAIXENT NUEVA TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCIAS DE CUALQUIER CLASE ARTÍCULO 1º.- ORDENANZA REGULADORA FUNDAMENTO

Más detalles

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE

Más detalles

Ordenanza fiscal nº 11

Ordenanza fiscal nº 11 Ordenanza reguladora de la tasa por entradas de vehículos a través de las aceras y reservas de la vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase Fecha de aprobación de

Más detalles

Ayuntamiento de Valmojado

Ayuntamiento de Valmojado TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE QUIOSCOS, PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS, ATRACCIONES O RECREO, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES Y RODAJE CINEMATOGRÁFICO

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE BENFERRI E D I C T O

AYUNTAMIENTO DE BENFERRI E D I C T O AYUNTAMIENTO DE BENFERRI E D I C T O No habiéndose presentado reclamaciones contra la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por apertura de calicatas o

Más detalles

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 TAXA PER L'OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D'ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES

Más detalles

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza ORDENANZA FISCAL NÚMERO 34, TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE TELEFONÍA MÓVIL Artículo 1º. Fundamento y naturaleza

Más detalles

1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General.

1. Son responsables tributarios las personas físicas y jurídicas determinadas como tales en la Ley General Tributaria y en la Ordenanza General. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA DE

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL. Comunidad Valenciana

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO RURAL. Comunidad Valenciana ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DE ÍNDICE DE ARTÍCULOS ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza ARTÍCULO 2. Tipos de Alojamiento Turístico Rural ARTÍCULO 3. Hecho Imponible ARTÍCULO

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 36,

ORDENANZA FISCAL Nº 36, ORDENANZA FISCAL Nº 36, REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS O PRESTADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 31 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE ESPACIOS DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL

ORDENANZA FISCAL Nº 31 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE ESPACIOS DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL Artículo 1º ORDENANZA FISCAL Nº 31 TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE ESPACIOS DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA Al Amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20 del Real Decreto

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA - 133 - ORDENANZA NUMERO 14 REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIONES DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA

Más detalles

37. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE VINARÒS ÍNDICE DE ARTÍCULOS

37. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE VINARÒS ÍNDICE DE ARTÍCULOS 37. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO EN EL MERCADO MUNICIPAL DE VINARÒS ÍNDICE DE ARTÍCULOS ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA ARTÍCULO 2. HECHO IMPONIBLE

Más detalles

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con:

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local con: ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR ENTRADAS Y/O SALIDAS DE VEHICULOS Y RESERVAS DE ESPACIOS DE LA VÍA PÚBLICA PARA PROHIBICIÓN

Más detalles

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO.

TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO. ORDENANZA FISCAL NUMERO 23 TASA POR ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PUBLICA PARA APARCAMIENTO. I FUNDAMENTO Y NATURALEZA Artículo 1 En uso de las facultades concedidas

Más detalles

HECHO IMPONIBLE Artículo 2. Constituye el objeto de la exacción la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

HECHO IMPONIBLE Artículo 2. Constituye el objeto de la exacción la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. Nº 7.8 OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 57 y 20.3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚM 15 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

ORDENANZA FISCAL NÚM 15 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ORDENANZA FISCAL NÚM 15 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA ARTÍCULO 1. HECHO IMPONIBLE. 1 El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL I.- DISPOSICIONES GENERALES

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL I.- DISPOSICIONES GENERALES AYUNTAMIENTO DE GAUTEGIZ - ARTEAGA GAUTEGIZ - ARTEAGAKO UDALA C/ Herriko Enparantza, 1 48314 Gautegiz Arteaga Tfno. y fax. 94.625.29.53 ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO

Más detalles

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE MOGÁN ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. FUNDAMENTO Y REGIMEN ARTÍCULO 1º.- Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/1.985, de 2 de

Más detalles

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LA ACERA, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER

Más detalles

O R D E N A N Z A Núm. 04

O R D E N A N Z A Núm. 04 A Y U N T A M I E N T O D E L A V I L L A D E R A S C A F R I A (MADRID) Año 2000 O R D E N A N Z A Núm. 04 PUESTOS Y BARRACAS Aprobada en Pleno el 30 de Diciembre de 1999. Publicada en BOCM el 30 de Mayo

Más detalles

Ordenanza Fiscal nº 13

Ordenanza Fiscal nº 13 Ordenanza Fiscal nº 13 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PISCINA MUNICIPAL, POLIDEPORTIVO E INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE Fundamento y naturaleza Artículo 1º.-

Más detalles

M.I. Ayuntamiento de Caudete Calle Mayor, nº 2 02660 CAUDETE (ALBACETE)

M.I. Ayuntamiento de Caudete Calle Mayor, nº 2 02660 CAUDETE (ALBACETE) NORMA ORDENANZA FISCAL Nº 18 REGULADORA DE LA TASA ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VIA PPUBLICA PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO, PROHIBICION DE ESTACIONAMIENTO CARGA Y DESCARGA DE

Más detalles

O R D E N A N Z A Núm. 15

O R D E N A N Z A Núm. 15 A Y U N T A M I E N T O D E L A V I L L A D E R A S C A F R I A (MADRID) Año 2000 O R D E N A N Z A Núm. 15 LICENCIA DE AUTOTAXIS Y VEHICULOS DE ALQUILER Aprobada en Pleno el 30 de diciembre de 1999. Publicada

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 3.6. Reguladora de la Tasa por Instalaciones o Servicios constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo del dominio público local.

ORDENANZA FISCAL Nº 3.6. Reguladora de la Tasa por Instalaciones o Servicios constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo del dominio público local. EXCMO. AYUNTAMIENTO de la VILLA DE LA OROTAVA ORDENANZA FISCAL Nº 3.6 Reguladora de la Tasa por Instalaciones o Servicios constituidos en el Suelo, Subsuelo o Vuelo del dominio público local. Artículo

Más detalles

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza XXVI. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS

Más detalles

6.2 TASAS POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA Y DE ACTIVIDAD. I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

6.2 TASAS POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA Y DE ACTIVIDAD. I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 6.2 TASAS POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA Y DE ACTIVIDAD. I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA Artículo 1º Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS. [BORM 298 de 30 de diciembre de 1989] [PENDIENTE DE DEROGAR] Naturaleza y Objeto

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS. [BORM 298 de 30 de diciembre de 1989] [PENDIENTE DE DEROGAR] Naturaleza y Objeto ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS. [BORM 298 de 30 de diciembre de 1989] [PENDIENTE DE DEROGAR] Naturaleza y Objeto Articulo 1º.- 1. Tienen la consideración de precios públicos las

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURAS. Artículo 1º.-Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 13: TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL.

ORDENANZA FISCAL Nº 13: TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL. ORDENANZA FISCAL Nº 13: TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL. ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA En uso de las facultades concedidas

Más detalles

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza

ARTÍCULO 1. Fundamento y Naturaleza MODELO DE ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, INDUSTRIAS ÍNDICE DE ARTÍCULOS ARTÍCULO

Más detalles

A Y U N T A M I E N T O D E C A N I L L A S D E A C E I T U N O ( M Á L A G A )

A Y U N T A M I E N T O D E C A N I L L A S D E A C E I T U N O ( M Á L A G A ) ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LA VÍA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS, TOLDOS, EXPOSITORES, PLATAFORMAS, ELEMENTOS RECREATIVOS Y CUALQUIER OTRA

Más detalles

vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría.

vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. 23256 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Número 168, viernes 30 de diciembre de 2011 vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase

Más detalles

Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local

Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local Ordenanza número 30 Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.- Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.3 apartados

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES: AYUDA A DOMICILIO. Fundamento legal

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES: AYUDA A DOMICILIO. Fundamento legal ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES: AYUDA A DOMICILIO. Fundamento legal Artículo 1º.- Esta Entidad local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106, apartado 1,

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL AYUNTAMIENTO DE GRAÑEN PROVINCIA DE HUESCA ORDENANZA FISCAL Nº 9 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL Artículo 1º. Fundamento

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL Artículo 1º.- Naturaleza y fundamento. En uso de las facultades concedidas por los

Más detalles

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA

ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA ORDENANZA FISCAL Nº 9: TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS Y OTROS ANÁLOGOS. ARTÍCULO 1º.- FUNDAMENTO

Más detalles

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y VADOS PERMANENTES

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y VADOS PERMANENTES TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS Y VADOS PERMANENTES Art. 1.- Fundamento jurídico. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 7/1985,

Más detalles

ORDENANZA FISCAL Nº 43 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE BARBASTRO

ORDENANZA FISCAL Nº 43 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE BARBASTRO ORDENANZA FISCAL Nº 43 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD DE BARBASTRO I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA Artículo 1º En uso de las facultades concedidas

Más detalles

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL INDICE Art.1.- Fundamento y naturaleza... 2 Art. 2.- Hecho imponible... 2 Art. 3.- Sujeto pasivo y responsables... 3 Art.

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE YATOVA COM AR C A HO Y A BU ÑOL-CHIV A ORDENANZA Nº 16

AYUNTAMIENTO DE YATOVA COM AR C A HO Y A BU ÑOL-CHIV A ORDENANZA Nº 16 ORDENANZA Nº 16 Ordenanza Fiscal reguladora de la TASA POR TENDIDOS, TUBERIAS y GALERIAS PARA LAS CONDUCCIONES DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA, GAS O CUALQUIER OTRO FLUIDO, INCLUIDOS LOS POSTES PARA L1NEAS,

Más detalles

Ordenanzas fiscales año 2.006 ORDENANZA Nº 3

Ordenanzas fiscales año 2.006 ORDENANZA Nº 3 ORNANZA Nº 3 ORNANZA FISCAL REGULADORA LAS TASAS POR ENTRADA Y SALIDA VEHICULOS A TRAVES LAS ACERAS Y RESERVAS VIA PUBLICA PARA CARGA Y SCARGA MERCANCIAS CUALQUIER CLASE 55 ORNANZA NUMERO 3 ORNANZA FISCAL

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO SERVICIOS ECONOMICOS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO SERVICIOS ECONOMICOS 12.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS POR APERTURA ESTABLECIMIENTOS. De conformidad con lo establecido en el art.15.2 y 16.2 en relación con

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9 ORNANZA FISCAL NÚMERO 9 TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL L DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR LA OCUPACIÓN L SUBSUELO, SUELO O VUELO LA VÍA PÚBLICA O LOS TERRENOS USO PÚBLICO LOCAL

Más detalles

ORDENANZA A-14 TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS I) ORDENANZA REGULADORA. Artículo 1. Fundamento y naturaleza.

ORDENANZA A-14 TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS I) ORDENANZA REGULADORA. Artículo 1. Fundamento y naturaleza. ORDENANZA A-14 TASA POR ENTRADAS DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS I) ORDENANZA REGULADORA. Artículo 1. Fundamento y naturaleza. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la

Más detalles

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza.

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza. 11. ORDENANZA FISCAL DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACE- RAS Y RESERVA DE LA VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO Y CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE Artículo 1º. Fundamento

Más detalles

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3. Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica

ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3. Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica ORDENANZA FISCAL NÚMERO 3 Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica Normativa Aplicable Artículo 1 El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica regirá en este Municipio según lo establecido: a)

Más detalles

Ordenanza fiscal Nº16 Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.

Ordenanza fiscal Nº16 Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO

Más detalles

* ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL

* ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL * ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE LAS TASAS POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL - Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de

Más detalles

Ajuntament de Catarroja. Qualitat i Futur. Articulo. 1. Fundamento y naturaleza.

Ajuntament de Catarroja. Qualitat i Futur. Articulo. 1. Fundamento y naturaleza. 2.19.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Articulo. 1. Fundamento

Más detalles

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVES DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VIA PUBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA ARTICULO 1º. I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA En uso de

Más detalles

A Y U N T A M I E N T O D E B R E A D E T A J O

A Y U N T A M I E N T O D E B R E A D E T A J O A Y U N T A M I E N T O D E B R E A D E T A J O Año 2011 ORDENANZA Num. 13 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO CON INSTALACION DE PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA,

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE YECLA ORDENANZA FISCAL Nº 4, REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA Artículo 1. Normativa aplicable. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se regirá en este Municipio: 1. Por

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA)

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (GRANADA) ORDENZA FISCAL DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS DE VÍA PÚBLICA, PARADA DE VEHÍCULOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE ARTÍCULO 1.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

Más detalles

TÍTULO I Fundamento. TÍTULO II Hecho imponible

TÍTULO I Fundamento. TÍTULO II Hecho imponible ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MERCANCIAS, ESCOMBROS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, GRUAS PLUMAS O CUALQUIERA OTRA OCUPACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL

Más detalles

Art. 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.

Art. 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA. ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL Art. 1º.- FUNDAMENTO

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA DE BASURA ORDENANZA FISCAL REGULADORA TASA POR RECOGIDA DE BASURA ARTÍCULO 1. Fundamento Legal En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley

Más detalles

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza

Artículo 1º. Fundamento y naturaleza ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS O PRESTADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. Artículo

Más detalles

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE APERTURAS DE ESTABLECIMIENTOS Artículo 1º.- I.- NATURALEZA, OBJETO Y FUNDAMENTO. En uso de las facultades concedidas en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2

Más detalles

O R D E N A N Z A Núm. 24

O R D E N A N Z A Núm. 24 A Y U N T A M I E N T O D E L A R O D A AÑO 2.015 O R D E N A N Z A Núm. 24 REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE MATADERO, LONJAS Y MERCADOS, ASÍ COMO, EL ACARREO DE CARNES FUNDAMENTO Y RÉGIMEN Artículo

Más detalles

ORDENANZA FISCAL nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

ORDENANZA FISCAL nº 9 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Artículo 1. Fundamento y naturaleza En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ITUERO Y LAMA ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS SUMINISTRADORAS

AYUNTAMIENTO DE ITUERO Y LAMA ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS SUMINISTRADORAS AYUNTAMIENTO DE ITUERO Y LAMA ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA ORDENANZA REGULADORA APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO POR EMPRESAS SUMINISTRADORAS Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo

Más detalles

ARTICULO 1º. FUNDAMENTO LEGAL

ARTICULO 1º. FUNDAMENTO LEGAL ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO CONSTITUIDO A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL

Más detalles

Excel.lentíssim Ajuntament d Ibi C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 / 2804 / 2904 Fax: 965552935

Excel.lentíssim Ajuntament d Ibi C/. Les Eres, 48 03440 IBI (Alacant) CIF: P-0307900-A Tfno: 96 555 2450 / 2804 / 2904 Fax: 965552935 ORDENANZA FISCAL REGULADORA LA TASA POR UTILIZACIONES PRIVATIVAS O APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE LA VÍA PÚBLICA PARA ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y PARA CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS.

Más detalles

ORDENANZA NÚMERO 16 ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL

ORDENANZA NÚMERO 16 ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL ORDENANZA NÚMERO 16 ORDENANZA REGULADORA DE LAS TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA) ORDENANZA FISCAL

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA) ORDENANZA FISCAL AYUNTAMIENTO DE RUTE ORDENANZA FISCAL ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LOS USOS PRIVATIVOS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DERIVADOS DE LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL CON QUIOSCOS Aprobación provisional:

Más detalles

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES

AJUNTAMENT D ALMUSSAFES ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL POR EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL ART. 1º.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA.-

Más detalles

EDICTO 6446/2010, de procedencia Ayuntamiento (Arriate), publicado en el Boletín nº102 (suplemento 3) del 31 de mayo de 2010.

EDICTO 6446/2010, de procedencia Ayuntamiento (Arriate), publicado en el Boletín nº102 (suplemento 3) del 31 de mayo de 2010. Excmo. Ayuntamiento de Arriate (Málaga) ORDENZANZA FISCAL NÚMERO 2.22 REGULADORA DE LA TASA POR APROVECHAMEINTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE EMRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELEFONÍA

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL. I-.DISPOSICIONES GENERALES

ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL. I-.DISPOSICIONES GENERALES ORDENANZA REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL. Artículo 1.- I-.DISPOSICIONES GENERALES Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto

Más detalles

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia

Boletín Oficial de la Provincia de Valencia Page 1 of 5 Edicto del Ayuntamiento de Domeño sobre la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo y vuelo sobre el dominio público local

Más detalles

15OF/.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS

15OF/.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 15OF/.- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS Artículo 1. Fundamento y naturaleza Este Ayuntamiento, en uso de las facultades concedidas

Más detalles

Artículo1º. Fundamento y naturaleza

Artículo1º. Fundamento y naturaleza TASA POR LA UTILIZACION PRIVATIVA O EL APROVECHAMIENTO ESPEDCIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. Artículo1º. Fundamento y naturaleza De

Más detalles