ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and."

Transcripción

1 GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE ASISTENTES PRESIDENTA Keltse Eiguren Alberdi and. BATZARKIDEAK V O C A L E S Koldo Iturbe Mendilibar jn. Joseba Arregi Martínez jn. Ana Helguera Líbano and. Elena Coria Yanguas and. Kepa Miñambres Llona jn. Josu Loroño Goienetxe jn. IDAZKARI NAGUSIA SECRETARIO GENERAL Ignacio J. Etxebarria Etxeita jn. Getxoko Udaletxean, bi mila eta hamalauko irailaren bederatzian, Keltse Eiguren Alberdi andrea bilerako buru dela, goizeko bederatzietan Tokiko Gobernuko Batzarra bildu da ohiko bilera egiteko. Goian aipatutako zinegotziez gain, kontu-hartzaile diharduena, Cristina Orbezua González andrea, izan da bertan. Lehendakariak, legeak eskatzen duen kide- kopurua bildu dela ikusita, bilerari hasiera eman dio, eta jarraian, Deialdiko Aztergaien Zerrendan jasota dauden gaiak aztertu dira. Hauxe izan da emaitza: En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Getxo, a nueve de septiembre de dos mil catorce, y bajo la presidencia dña. Keltse Eiguren Alberdi, se reunió a las nueve horas de este día, la Junta de Gobierno Local, para celebrar sesión ordinaria, con asistencia de los corporativos expresados, más la Interventora Acctal., Cristina Orbezua González. La presidenta, visto que existía número legal suficiente, declaró abierta la sesión, pasándose seguidamente a despachar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Convocatoria, con el resultado siguiente: 1

2 KO UZTAILAREN 30EAN EGINDAKO OHIKO BILERAKO AKTA ONESTEA. Aurreko ohiko bilerako akta onartu dute, 2014ko uztailaren 30eko bilerakoa, hain zuzen APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA BURDINDEGIKO GAIEN HORNIKUNTZA ESLEITZEKO (SARRAILAGINTZA, TORLOJUGINTZA ETA BESTE ZENBAIT), HASIERA BAIMENDU, BALDINTZA-AGIRIAK ONETSI ETA GASTUA EGITEA BAIMENTZEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: LEHENA: Arauzko izapidea hasteko baimena ematea, publizitaterik gabeko Prozedura Negoziatuaren bidez, burdindegiko materialak hornitzeko esleipenerako (sarrailagintza, torlojugintza eta beste zenbait). Kontratu honek euroko aurrekontua du, % 21eko BEZa barne, kontratuak irauten dituen lau urteetarako. Kontratu honen urteko gehieneko aurrekontua ,25 euro/urteko da, % 21eko BEZa barne (49.853,10 gehi % 21eko BEZaren ,15 ), eta lizitatzaileak izango dira beren proposamenetan gai bakoitzari HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA AUTORIZAR EL INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA (CERRAJERÍA, TORNILLERÍA Y OTROS), APROBAR PLIEGOS Y AUTORIZAR EL GASTO. A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: PRIMERO: Autorizar el inicio de la tramitación reglamentaria para la adjudicación, mediante Procedimiento Negociado sin publicidad, del suministro de materiales de ferretería (cerrajería, tornillería y otros). El presupuesto máximo para el presente contrato será de euros, 21% de I.V.A. incluido, para los cuatro años de duración del contrato. El presupuesto máximo anual para el presente contrato será de ,25 euros/año, 21% de I.V.A. incluido (49.853,10 más ,15 del 21% de I.V.A.), siendo los licitadores los que en sus proposiciones ofertarán los precios 2

3 dagozkion unitateko prezioak eskainiko dituztenak. Kontratuak ,60 euroko balioa izango du. Kontratuak LAU (4) URTEz iraungo du, administrazio-kontratua formalizatzen den egunetik zenbatzen hasita, eta berariaz adostutako urtebeteko bi luzapen izan ahalko ditu; hala ere, kontratua ezingo da SEI (6) URTE baino gehiagokoa izan, luzapenak barne. Luzapenek SPKLTBren 23. artikuluan xedatutakoa errespetatuko dute, kontratazioorganoak berariaz adostuz eta esleipendunarentzat nahitaezkoak izanik. BIGARRENA: Administraziokontratazioa agindu behar duten Administrazio Baldintza Zehatzen eta Teknikoen Agiriak onartzea. HIRUGARRENA: Arauzko izapidea hasteko baimena ematea aipatutako hornidura esleitzeko, publizitaterik gabeko Prozedura Negoziatuan. LAUGARRENA: euroko beharrezko gastua baimentzea aipatutako horniduraren kontrataziotik ondorioztatutako betebeharrei aurre egiteko. unitarios correspondientes a cada artículo. El valor estimado del contrato asciende a ,60 euros. El plazo de duración del contrato será de CUATRO (4) AÑOS, contados desde la fecha de formalización del contrato administrativo, siendo susceptible de dos prórrogas anuales expresamente acordadas, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de SEIS (6) AÑOS. Las prórrogas se acomodarán a lo dispuesto en el artículo 23 TRLCSP, acordándose de forma expresa por el órgano de Contratación y siendo obligatorias para el adjudicatario. SEGUNDO: Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas que han de regir la contratación administrativa. TERCERO: Autorizar el inicio de tramitación reglamentaria para la adjudicación, por el Procedimiento Negociado sin publicidad, del suministro de referencia. CUARTO: Autorizar el gasto necesario para hacer frente a las obligaciones derivadas de la contratación del suministro de referencia, por importe de euros PERTSONA EKINTZAILEENTZAT ETA ENPRESETARAKO PRESTAKUNTZA-ZERBITZUAK ESLEITZEA (2014. URTEA). Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS (AÑO 2014). A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: 3

4 EGITATEZKO AURREKARIAK LEHENENGOA.- Tokiko Gobernu Batzordeak 2014/02/18an egindako bilkuran hartutako 46 zenbakidun Erabaki bidez, PERTSONA EKINTZAILEENTZAKO ETA ENPRESENTZAKO PRESTAKUNTZA- ZERBITZUAK (2014. URTEA) PROZEDURA IREKI bidez gauzatzeko arauzko izapidetzeari hasiera ematea baimendu zen. Kontratuaren gehienezko aurrekontua eurokoa izango da, BEZaren %21a barne; lizitatzaileek hamaika loteetako bakoitza hobetu dezakete, eskainitako aleko prezioen arabera. Lote bakoitzerako gehienezko prezioak/orduko honako hauek dira 1. LOTEA: BERARIAZKO PRESTAKUNTZA PERTSONA EKINTZAILEENTZAKO, aurretik ekiteko eta Enpresa-Kudeaketarako prestakuntza barnebiltzen duena. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 75 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 61,98 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 2. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA ARLO ESTRATEGIKOAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por acuerdo nº 46 adoptado por Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 18/02/2014, se autorizó el inicio de la tramitación reglamentaria para la celebración, mediante el PROCEDIMIENTO ABIERTO, de los SERVICIOS DE FORMACIÓN A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS (AÑO 2014). El presupuesto máximo del contrato será de euros, 21 % de I.V.A. incluido, cantidad que podrá ser mejorada por los licitadores para cada uno de los once lotes, en función de los precios unitarios ofertados. El precio/hora máximo para cada uno de los lotes es el siguiente: LOTE 1: FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS, que incluye la formación de Preemprender y de Gestión de Empresa. El precio/hora máximo para este lote es de 75 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 61,98 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 2: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁREA ESTRATÉGICA, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). 4

5 3. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA TEKNOLOGIA BERRIETAN ETA ONLINE MARKETINEAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 4. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA DENDEI. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne) 5. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA MERKATARITZA- ARLOAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 6. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA ARLO EKONOMIKO-FINANTZARIOAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 LOTE 3: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MARKETING ONLINE, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 4: FORMACIÓN ESPECIALIZADA A COMERCIOS. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 5: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁREA COMERCIAL, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 6: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El 5

6 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 7. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA LEGE- ETA ZERGA- ARLOAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 8. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA ANTOLAKUNTZAN ETA GIZA BALIABIDEETAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 9. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA NAZIOARTEKOTZEAREN ARLOAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 10. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA OSTALARITZARI. presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 7: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁREA LEGAL Y FISCAL, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 8: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 9: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 10: FORMACIÓN ESPECIALIZADA A HOSTELERÍA. 6

7 Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 11. LOTEA: PRESTAKUNTZA HIZKUNTZATAN pertsona ekintzaileei eta turismo-arloarekin lotuta dauden enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 50 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 41,32 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). Kontratuaren iraupena URTEBETEKOA (1) izango da, administrazio-kontratua izenpetzen denetik zenbatzen hasita eta espresuki adostutako urtebeteko luzapena izan dezake; alabaina, kontratuaren iraupen osoak, luzapena barne, ezingo du BI (2) URTETIK gorakoa izan. Luzapena SPKLTBaren 23. artikuluan xedatutakora egokituko da, Kontratazio-organoak esanbidez adostuko du eta esleipendunak nahitaez bete beharko du. Kontratuaren balio estimatua ,62 eurokoa izango da. BIGARRENA /03/05ean, lizitazioaren iragarkia argitaratzen da 44 zenbakidun BAOean. HIRUGARRENA /03/21ean, kontratazio publikoaren alorrean indarrean dagoen araudia nahiz aplikagarri diren udal-xedapenak beteaz eta erreferentzia egiten zaion El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 11: FORMACIÓN EN IDIOMAS, para personas emprendedoras y empresas relacionadas con el ámbito del turismo. El precio/hora máximo para este lote es de 50 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 41,32 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). El plazo de duración del contrato será de UN (1) AÑO, contado a partir de la firma del contrato administrativo, siendo susceptible de una prórroga anual expresamente acordada, sin que la duración total del contrato, incluida la prórroga, pueda exceder de DOS (2) AÑOS. La prórroga se acomodará a lo dispuesto en el artículo 23 TRLCSP, acordándose de forma expresa por el órgano de Contratación y siendo obligatoria para el adjudicatario. El valor estimado del contrato asciende a ,62 euros. SEGUNDO.- Con fecha 05/03/2014 se publica el anuncio de licitación en el BOB número 44. TERCERO.- Con fecha 21/03/2014, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación pública, así como de las disposiciones municipales que resultan de aplicación y según lo 7

8 kontratuaren esleipenerako espedientearen Administrazio-Klausula Berezien Pleguetan aurreikusitakoaren arabera, Getxoko Udaleko Kontratazio- Zerbitzuaren dependentziatan, ekitaldi publikoan, aurkeztutako proposamenen dokumentazio publikoa barnebiltzen duten gutun-azalak irekitzen dira. Lizitaziora beren proposamenak aurkeztu zituzten enpresak honako hauek izan ziren: 1.- CONCORD IDIOMAS, S.L. 2.- ALIUM CONSULTING, S.L. 3.- OFYDE CONSULTORES, S.L. 4.- GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 5.- ATTEST CONSULTING, S.L. 6.- CARSA. 7.- CONSULTEC, S.L. 8.- IKER FERNANDEZ CONSULTING, S.L. 9.- CONSULTING ORBERE, S.L CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK, S.L ERAGINKOR S.COOP ESTO.VADEFORMACION 2 S.L GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES S.L GEHILAN, S.L EULEN, S.A MARCOS RAMAJO HERRERO IBERICA FORMATIVAS, S.L ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, EULEN, S.A. eta IBERICA FORMATIVAS, S.L. enpresei agindeia egiten zaie dokumentazioa aurkeztu dezaten eta horretarako gaitutako epearen baitan aurkezten dute. contemplado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente para la adjudicación del contrato de referencia, se procede, en las Dependencias del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Getxo, a la Apertura, en acto público, de los sobres que contenían la Documentación General de las proposiciones presentadas. Las empresas que presentaron proposiciones a la licitación fueron las siguientes: 1.- CONCORD IDIOMAS, S.L. 2.- ALIUM CONSULTING, S.L. 3.- OFYDE CONSULTORES, S.L. 4.- GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 5.- ATTEST CONSULTING, S.L. 6.- CARSA. 7.- CONSULTEC, S.L. 8.- IKER FERNÁNDEZ CONSULTING, S.L. 9.- CONSULTING ORBERE, S.L CONSULTORÍA Y FORMACIÓN FORMABASK, S.L ERAGINKOR S.COOP ESTO.VADEFORMACIÓN 2 S.L GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES S.L GEHILAN, S.L EULEN, S.A MARCOS RAMAJO HERRERO IBÉRICA FORMATIVAS, S.L ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA. Examinada la documentación presentada por las empresas licitadoras se procede a requerir documentación a EULEN, S.A. y a IBÉRICA FORMATIVAS, S.L. quienes dentro del plazo conferido presentaron la documentación requerida. LAUGARRENA /03/27an, CUARTO.- Con fecha 27/03/2014, en 8

9 ekitaldi publikoan, eta lehenengo gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa ikusita ( EULEN S.A. eta IBERICA FORMATIVAS, S.L. enpresek sumatutako akatsak zuzendu zituzten), bigarren gutun-azala, MODU EZ AUTOMATIKOAN BALIOZTA DAITEZKEEN IRIZPIDEAK izenburua duena, irekitzen da. Ondoren, eta lizitazioa eraentzen duten Pleguekin bat, aurkeztutako dokumentazioa foliotan banatzen eta zenbakitzen da eta aurkeztutako eskaintzak Getxoko Udaleko Sustapen Ekonomikoa eta Enplegua Zerbitzuari igortzen zaizkio automatikoki baliozta ezin daitezkeen irizpideei buruzko balorazioa egiteko. BOSGARRENA.- Getxoko Udaleko Sustapen Ekonomikoa eta Enplegua Zerbitzuak, 2014/06/02an, modu ez automatikoan baliozta daitezken irizpideei buruzko txostena eman zuen. SEIGARRENA /06/05eko Kontratazio-Mahaiak Getxoko Udaleko Sustapen Ekonomikoa eta Enplegua Zerbitzuak 2014/06/02an automatikoki baliozta ezin daitezkeen irizpideei buruz egindako txostena aztertzen eta onartzen du; ondorioz, honako puntuazio osoak lortzen dira: LIZITATZAILEA/LICITADOR acto público, a la vista de la documentación presentada en el sobre primero (se subsanaron por parte de EULEN S.A. e IBÉRICA FORMATIVAS, S.L. los defectos detectados), se procedió a la apertura del sobre segundo correspondiente al sobre titulado CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA. Seguidamente, y de conformidad con los pliegos que rigen la licitación, se procedió a foliar y numerar la documentación presentada y se remitieron las ofertas presentadas al Servicio de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Getxo, a fin de que realizase la valoración pertinente de los criterios no evaluables de forma automática. QUINTO.- Por el Servicio de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Getxo, con fecha 02/06/2014, se emitió informe sobre los criterios evaluables de forma no automática. SEXTO.- En la Mesa de Contratación, de fecha 05/06/2014, es analizado y asumido el informe emitido por el Servicio de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Getxo de fecha 02/06/2014 sobre los criterios no evaluables automáticamente en el procedimiento de referencia, obteniéndose en consecuencia las siguientes puntuaciones totales: IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA I. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE I GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 27 ATTEST CONSULTING, S.L. 17 9

10 CONSULTEC 39 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 19 ERAGINKOR, S. COOP. 18 ESTO.VADEFORMACION, S.L. 18 GEHILAN IBERICA FORMATIVAS, S.L. 1 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 41 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA II. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE II ALIUM CONSULTING, S.L. 23 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 23 ATTEST CONSULTING, S.L. 15 CARSA 14 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 CONSULTING ORBERE, S.L. 25 ERAGINKOR, S. COOP. 13 ESTO.VADEFORMACION, S.L. 10 MARCOS RAMAJO HERRERO 42 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA III. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE III ATTEST CONSULTING, S.L. 17 CONSULTEC 38 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK, S.L. 30 MARCOS RAMAJO HERRERO 35 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA IV. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE IV 10

11 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 20 ATTEST CONSULTING, S.L. 17 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 CONSULTING ORBERE, S.L. 25 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 18 GEHILAN IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 19 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA V. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE V OFYDE CONSULTORES, S.L. 30 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 27 ATTEST CONSULTING, S.L. 20 CONSULTEC 37 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 21 CONSULTING ORBERE, S.L. 28 ERAGINKOR, S. COOP 11 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 21 EULEN, S.A. 21 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 21 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA VI. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE VI OFYDE CONSULTORES, S.L. 24 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 20 ATTEST CONSULTING, S.L. 22 CARSA 9 CONSULTEC 34 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 CONSULTING ORBERE, S.L. 32 ERAGINKOR, S. COOP. 13 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 19 11

12 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA VII. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE VII GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 19 ATTEST CONSULTING, S.L. 16 CONSULTEC 32 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA VIII. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE VIII GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 20 CONSULTEC 32 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 CONSULTING ORBERE, S.L. 25 ERAGINKOR, S. COOP. 11 ESTO.VADEFORMACION, S.L. 8 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 17 EULEN, S.A. 20 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 7 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 21 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA IX. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE IX ALIUM CONSULTING, S.L. 32 CARSA 15 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 30 CONSULTING ORBERE, S.L. 32 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA X. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS 12

13 LOTE X IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA XI. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE XI CONCORD IDIOMAS 23 EULEN, S.A. 21 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 1 Jarraian eta lizitatzaileek irizpide ez automatikoen atalean lortu behar duten gutxiengo puntuazioari dagokionez administrazio-pleguetan jasotzen den aurreikuspena aplikatuz (20. Administrazio-Baldintzen Pleguko esleipen-izapidea, esleipen-irizpideen atalean, non honako hau ezartzen den: Udalak lizitazio-prozesutik kanporatu egingo ditu modu ez automatikoan baliozta daitezkeen irizpideen balorazioan aurreikusitako gehienezko puntuazioaren %25a lortzen ez duten eskaintzak ), Kontratazio-Mahaiak jarraian zerrendatzen diren enpresak zehazten diren loteetan prozedura honetatik kanporatzea erabaki zuen: I. LOTEA: BERARIAZKO PRESTAKUNTZA PERTSONA EKINTZAILEENTZAKO. - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da puntu bakarra (1) lortu baitu. II. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA ARLO ESTRATEGIKOAN. - ESTO.VADEFORMACION, S.L. enpresa kanporatu egiten da 10 puntu lortu baititu; baita IBERICA FORMATIVAS enpresa Seguidamente, y en aplicación de la previsión contenida en los pliegos administrativos sobre puntuación mínima a alcanzar por los licitadores en el apartado de criterios no automáticos (20. Trámite de Adjudicación del Pliego de Condiciones Administrativas, en su apartado Criterios para la adjudicación, donde se establece que: El Ayuntamiento excluirá del proceso de licitación aquellas ofertas que en la valoración de los criterios evaluables de forma no automática no alcancen el 25% de la puntuación máxima prevista ), la Mesa de Contratación acordó la exclusión de este procedimiento a las empresas y por los lotes que se detallan a continuación: LOTE I: FORMACION ESPECIFICA PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS. IBERICA FORMATIVAS, que ha obtenido 1 punto. LOTE II: FORMACION ESPECIALIZADA EN EL AREA ESTRATEGICA. - Queda excluida la empresa ESTO.VADEFORMACION, S.L. que ha obtenido 10 puntos y la razón social IBERICA 13

14 ere, 3 puntu lortu baititu. III LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA TEKNOLOGIA BERRIETAN ETA ONLINE MARKETINEAN: - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da 3 puntu lortu baititu. IV LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA DENDEI: - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da 3 puntu lortu baititu. V. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA MERKATARITZA- ARLOAN: - ERAGINKOR enpresa kanporatu egiten da 11 puntu lortu baititu; eta, baita, IBERICA FORMATIVAS enpresa ere, 3 puntu lortu baititu. VI. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA ARLO EKONOMIKO-FINANTZARIOAN - CARSA enpresa kanporatu egiten da 9 puntu lortu baititu; eta, baita, IBERICA FORMATIVAS enpresa ere, 3 puntu lortu baititu. VII. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA LEGE- ETA ZERGA-ARLOAN: - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da 3 puntu lortu baititu. VIII. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA FORMATIVAS, que ha obtenido 3 puntos. LOTE III: FORMACION ESPECIALIZADA EN NUEVAS TECNOLOGIAS Y MARKETING ONLINE: IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE IV: FORMACION ESPECIALIZADA A COMERCIOS: IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE V: FORMACION ESPECIALIZADA EN EL AREA COMERCIAL: ERAGINKOR que ha obtenido 11 puntos y la razón social IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE VI: FORMACION ESPECIALIZADA EN EL AREA ECONOMICO-FINANCIERA: CARSA que ha obtenido 9 puntos y la razón social IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE VII: FORMACION ESPECIALIZADA EN EL AREA LEGAL Y FISCAL: IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE VIII: FORMACION ESPECIALIZADA EN 14

15 ANTOLAKUNTZAN ETA GIZA BALIABIDEETAN: - ERAGINKOR enpresa kanporatu egiten da 11 puntu lortu baititu; ESTO.VADEFORMACION, S.L. enpresa ere bai, 8 puntu lortzean eta, baita, IBERICA FORMATIVAS enpresa ere, 7 puntu lortzean. IX. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA NAZIOARTEKOTZEAREN ARLOAN: - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da 3 puntu lortu baititu. X. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA OSTALARITZARI - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da 3 puntu lortu baititu. XI.. LOTEA: PRESTAKUNTZA HIZKUNTZATAN:: - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da puntu bakarra (1) lortu baitu. Ondoren, Kontratazio-Mahaiko kideek X. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA OSTALARITZARI, esleitu gabe uztea proposatzen dute, lote horretara aurkeztu den eskaintza bakarra IBERICA FORMATIVAS enpresarena izan baita, zeinak, 3 puntu lortu dituen; ondorioz, ez da modu ez automatikoan baliozta daitezkeen irizpideentzako aurreikusitako gehienezko puntuazioaren %25era iritsi, zeina 49 puntutan finkatuta dagoen. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS: ERAGINKOR que ha obtenido 11 puntos, la empresa ESTO.VADEFORMACION, S.L. que ha obtenido 8 puntos y la razón social IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 7 puntos. LOTE IX: FORMACION ESPECIALIZADA EN EL AREA DE INTERNACIONALIZACION: IBERICA FORMATIVAS, que ha obtenido 3 puntos. LOTE X: FORMACION ESPECIALIZADA A HOSTELERIA: IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE XI: FORMACION EN IDIOMAS: IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 1 punto. A continuación, por los miembros que integraban la Mesa de Contratación se propuso declarar desierto el LOTE X: FORMACION ESPECIALIZADA A HOSTELERIA, puesto que la única oferta presentada al citado lote, IBERICA FORMATIVAS había obtenido 3 puntos y, por lo tanto, no alcanzaba el 25% de la puntuación máxima prevista para los criterios evaluables de forma no automática establecido en 49 puntos. Seguidamente se procedió a la apertura 15

16 Jarraian, AUTOMATIKOKI BALIOZTA DAITEZKEEN IRIZPIDEEI buruzko gutun-azala ireki zen, honako emaitza hauekin: LIZITATZAILEA / LICITADOR del sobre correspondiente a CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA con los siguientes resultados: ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) I. LOTEA 280 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 61,98 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE I 280 HORAS PRECIO M/HORA 61,98 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 43 ERAGINKOR, S. COOP. 51,24 ESTO.VADEFORMACION, S.L. 48,14 GEHILAN ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 61,50 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, IKER FERNANDEZ CONSULTING S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por IKER FERNÁNDEZ CONSULTING S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) II. LOTEA 30 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE II 30 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 ALIUM CONSULTING, S.L. 62 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CARSA 66,11 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 48 CONSULTING ORBERE, S.L

17 ERAGINKOR, S. COOP. 51,24 MARCOS RAMAJO HERRERO 64,80 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, CONSULTING ORBERE S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por CONSULTING ORBERE S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. LIZITATZAILEA / LICITADOR ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) III. LOTEA 60 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE III 60 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 48 CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK, S.L. 46 MARCOS RAMAJO HERRERO 64,80 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK, S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK, S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) IV. LOTEA 35 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE IV- 35 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L

18 CONSULTING ORBERE, S.L. 40 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 66,11 GEHILAN ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 65 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, CONSULTORIA Y ORBERE, S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por CONSULTORIA Y ORBERE, S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) V. LOTEA 50 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE V- 50 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 OFYDE CONSULTORES, S.L. 60 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 48 CONSULTING ORBERE, S.L. 44 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 66,11 EULEN, S.A. 60 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 65 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, CONSULTING ORBERE, S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por CONSULTING ORBERE, S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) VI. LOTEA 40 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) 18

19 LOTE VI 40 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 OFYDE CONSULTORES, S.L. 60 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 43 CONSULTING ORBERE, S.L. 44 ERAGINKOR, S. COOP. 51,24 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 65 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, IKER FERNANDEZ CONSULTING eta CONSULTING ORBERE S.L. enpresek egindakoek kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez dutela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen dira. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que las realizadas por IKER FERNÁNDEZ CONSULTING Y CONSULTING ORBERE S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que quedan excluidas de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) VII. LOTEA 40 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE VII 40 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 49,58 LICITADOR ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) VIII. LOTEA 20 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE VIII 20 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 49,58 CONSULTING ORBERE, S.L

20 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 66,11 EULEN, S.A. 60 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 65 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, CONSULTING ORBERE S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por CONSULTING ORBERE S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) IX. LOTEA 20 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE IX 20 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 ALIUM CONSULTING, S.L. 62 CARSA 66,11 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 43 CONSULTING ORBERE, S.L. 48 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, IKER FERNANDEZ CONSULTING, S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por IKER FERNÁNDEZ CONSULTING, S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) XI. LOTEA 60 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 41,32 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE XI 60 HORAS PRECIO M/HORA 41,32 CONCORD IDIOMAS 36 EULEN, S.A. 40 Amaitzeko, Kontratazio-Mahaiak irizpide automatikoei buruzko Finalmente, la Mesa de Contratación realizó los cálculos correspondientes a 20

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 1. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, David Latxaga Ugartemendia legebiltzarkidearen bateragarritasunegoerari

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN 1. PRIMERO.- El Ayuntamiento de es propietario del siguiente bien inmueble de carácter patrimonial:

RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN 1. PRIMERO.- El Ayuntamiento de es propietario del siguiente bien inmueble de carácter patrimonial: RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN 1. PRIMERO.- El Ayuntamiento de es propietario del siguiente bien inmueble de carácter patrimonial: SEGUNDO.- Este bien no cumple actualmente ninguna función

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Ayuntamiento de Fuengirola

Ayuntamiento de Fuengirola Ayuntamiento de Fuengirola Secretaría General Contratación Expte. nº 000049/2013-CONTR www.fuengirola.org PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Más detalles

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá:

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá: Glorieta de España, 1 30004 Murcia T: 968 358 600 (C.I.F. P-3003000A) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UNA PÓLIZA

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1. PRESIDENTE: Sr. Tte. ALCALDE DELEGADO DE PARQUE MÓVIL: D. Antonio Ávila Fernández. 2. VOCAL: INTERVENTORA MUNICIPAL: Dª. Raquel Rodríguez Román.

1. PRESIDENTE: Sr. Tte. ALCALDE DELEGADO DE PARQUE MÓVIL: D. Antonio Ávila Fernández. 2. VOCAL: INTERVENTORA MUNICIPAL: Dª. Raquel Rodríguez Román. ACTA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA A FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ PARA LA CONTRATACIÓN

Más detalles

- PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO Nº

- PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO Nº Negociado: COMPRAS/CONTRATACION Subtipo Exp.: OBRA - PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO Nº Expediente: 000020/2014-1030-17 Asunto: FINALIZACION DEL MUSEO DE LA MURALLA (ORIGINAL: CENTRO DE INTERPRETACION

Más detalles

1. OBJETO 2. REGULACIÓN JURÍDICA

1. OBJETO 2. REGULACIÓN JURÍDICA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE CONSERVACION, REPARACION, SUSTITUCION Y MANTE- NIMIENTO DE LOS SISTEMAS E

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA.

PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA. PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO- ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE RIESGOS PERMANENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ARRIGORRIAGA. PLIEGO DE CLAUSULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION

Más detalles

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS CLIENTE Y SERVIDOR DEL SOFTWARE DE BACKUP LEGATO NETWORK ACTUALMENTE EN VIGOR GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

» PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS

» PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACTUACIONES EDUCATIVAS PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PÁGINA WEB «MURCIA EDUCADORA» PARA LA GESTIÓN

Más detalles

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio Administrativo flota PLIEGO DE CONDICIONES DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, EN TRÁMITACIÓN ORDINARIA, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DE UN: SEGURO SOBRE LA FLOTA

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 198/2012 Resolución nº 211/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 26 de septiembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J.C.M.L. en

Más detalles

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SEGURO MÉDICO COLECTIVO DE ASISTENCIA SANITARIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO, EMPLEADOS PUBLICOS,

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A. INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DE MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A. ÍNDICE I. INTRODUCCIÓN: CONTENIDO, APLICACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIONES II. III. DEFINICIÓN DE LA ENTIDAD MARCO

Más detalles

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES

PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES SECRETARIA PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, EDIFICIOS Y VEHICULOS MUNICIPALES CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación Es

Más detalles