ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and."

Transcripción

1 GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE ASISTENTES PRESIDENTA Keltse Eiguren Alberdi and. BATZARKIDEAK V O C A L E S Koldo Iturbe Mendilibar jn. Joseba Arregi Martínez jn. Ana Helguera Líbano and. Elena Coria Yanguas and. Kepa Miñambres Llona jn. Josu Loroño Goienetxe jn. IDAZKARI NAGUSIA SECRETARIO GENERAL Ignacio J. Etxebarria Etxeita jn. Getxoko Udaletxean, bi mila eta hamalauko irailaren bederatzian, Keltse Eiguren Alberdi andrea bilerako buru dela, goizeko bederatzietan Tokiko Gobernuko Batzarra bildu da ohiko bilera egiteko. Goian aipatutako zinegotziez gain, kontu-hartzaile diharduena, Cristina Orbezua González andrea, izan da bertan. Lehendakariak, legeak eskatzen duen kide- kopurua bildu dela ikusita, bilerari hasiera eman dio, eta jarraian, Deialdiko Aztergaien Zerrendan jasota dauden gaiak aztertu dira. Hauxe izan da emaitza: En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Getxo, a nueve de septiembre de dos mil catorce, y bajo la presidencia dña. Keltse Eiguren Alberdi, se reunió a las nueve horas de este día, la Junta de Gobierno Local, para celebrar sesión ordinaria, con asistencia de los corporativos expresados, más la Interventora Acctal., Cristina Orbezua González. La presidenta, visto que existía número legal suficiente, declaró abierta la sesión, pasándose seguidamente a despachar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Convocatoria, con el resultado siguiente: 1

2 KO UZTAILAREN 30EAN EGINDAKO OHIKO BILERAKO AKTA ONESTEA. Aurreko ohiko bilerako akta onartu dute, 2014ko uztailaren 30eko bilerakoa, hain zuzen APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ANTERIOR SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE JULIO DE Se aprobó el Acta de la anterior sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de OGASUNA, KONTUAK, EKONOMIA SUSTAPENA, GIZA BALIABIDEAK, GAZTERIA ETA EUSKARA BURDINDEGIKO GAIEN HORNIKUNTZA ESLEITZEKO (SARRAILAGINTZA, TORLOJUGINTZA ETA BESTE ZENBAIT), HASIERA BAIMENDU, BALDINTZA-AGIRIAK ONETSI ETA GASTUA EGITEA BAIMENTZEA. Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: LEHENA: Arauzko izapidea hasteko baimena ematea, publizitaterik gabeko Prozedura Negoziatuaren bidez, burdindegiko materialak hornitzeko esleipenerako (sarrailagintza, torlojugintza eta beste zenbait). Kontratu honek euroko aurrekontua du, % 21eko BEZa barne, kontratuak irauten dituen lau urteetarako. Kontratu honen urteko gehieneko aurrekontua ,25 euro/urteko da, % 21eko BEZa barne (49.853,10 gehi % 21eko BEZaren ,15 ), eta lizitatzaileak izango dira beren proposamenetan gai bakoitzari HACIENDA, CUENTAS, PROMOCIÓN ECONÓMICA, RECURSOS HUMANOS, JUVENTUD Y EUSKERA AUTORIZAR EL INICIO DEL EXPEDIENTE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA (CERRAJERÍA, TORNILLERÍA Y OTROS), APROBAR PLIEGOS Y AUTORIZAR EL GASTO. A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: PRIMERO: Autorizar el inicio de la tramitación reglamentaria para la adjudicación, mediante Procedimiento Negociado sin publicidad, del suministro de materiales de ferretería (cerrajería, tornillería y otros). El presupuesto máximo para el presente contrato será de euros, 21% de I.V.A. incluido, para los cuatro años de duración del contrato. El presupuesto máximo anual para el presente contrato será de ,25 euros/año, 21% de I.V.A. incluido (49.853,10 más ,15 del 21% de I.V.A.), siendo los licitadores los que en sus proposiciones ofertarán los precios 2

3 dagozkion unitateko prezioak eskainiko dituztenak. Kontratuak ,60 euroko balioa izango du. Kontratuak LAU (4) URTEz iraungo du, administrazio-kontratua formalizatzen den egunetik zenbatzen hasita, eta berariaz adostutako urtebeteko bi luzapen izan ahalko ditu; hala ere, kontratua ezingo da SEI (6) URTE baino gehiagokoa izan, luzapenak barne. Luzapenek SPKLTBren 23. artikuluan xedatutakoa errespetatuko dute, kontratazioorganoak berariaz adostuz eta esleipendunarentzat nahitaezkoak izanik. BIGARRENA: Administraziokontratazioa agindu behar duten Administrazio Baldintza Zehatzen eta Teknikoen Agiriak onartzea. HIRUGARRENA: Arauzko izapidea hasteko baimena ematea aipatutako hornidura esleitzeko, publizitaterik gabeko Prozedura Negoziatuan. LAUGARRENA: euroko beharrezko gastua baimentzea aipatutako horniduraren kontrataziotik ondorioztatutako betebeharrei aurre egiteko. unitarios correspondientes a cada artículo. El valor estimado del contrato asciende a ,60 euros. El plazo de duración del contrato será de CUATRO (4) AÑOS, contados desde la fecha de formalización del contrato administrativo, siendo susceptible de dos prórrogas anuales expresamente acordadas, sin que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, pueda exceder de SEIS (6) AÑOS. Las prórrogas se acomodarán a lo dispuesto en el artículo 23 TRLCSP, acordándose de forma expresa por el órgano de Contratación y siendo obligatorias para el adjudicatario. SEGUNDO: Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Técnicas que han de regir la contratación administrativa. TERCERO: Autorizar el inicio de tramitación reglamentaria para la adjudicación, por el Procedimiento Negociado sin publicidad, del suministro de referencia. CUARTO: Autorizar el gasto necesario para hacer frente a las obligaciones derivadas de la contratación del suministro de referencia, por importe de euros PERTSONA EKINTZAILEENTZAT ETA ENPRESETARAKO PRESTAKUNTZA-ZERBITZUAK ESLEITZEA (2014. URTEA). Kontratazio Zerbitzuko zinegotzi arduradunak proposatuta, erabaki hau hartu da: ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS (AÑO 2014). A propuesta del concejal responsable del Servicio de Contratación, se acordó: 3

4 EGITATEZKO AURREKARIAK LEHENENGOA.- Tokiko Gobernu Batzordeak 2014/02/18an egindako bilkuran hartutako 46 zenbakidun Erabaki bidez, PERTSONA EKINTZAILEENTZAKO ETA ENPRESENTZAKO PRESTAKUNTZA- ZERBITZUAK (2014. URTEA) PROZEDURA IREKI bidez gauzatzeko arauzko izapidetzeari hasiera ematea baimendu zen. Kontratuaren gehienezko aurrekontua eurokoa izango da, BEZaren %21a barne; lizitatzaileek hamaika loteetako bakoitza hobetu dezakete, eskainitako aleko prezioen arabera. Lote bakoitzerako gehienezko prezioak/orduko honako hauek dira 1. LOTEA: BERARIAZKO PRESTAKUNTZA PERTSONA EKINTZAILEENTZAKO, aurretik ekiteko eta Enpresa-Kudeaketarako prestakuntza barnebiltzen duena. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 75 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 61,98 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 2. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA ARLO ESTRATEGIKOAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por acuerdo nº 46 adoptado por Junta de Gobierno Local celebrada en fecha 18/02/2014, se autorizó el inicio de la tramitación reglamentaria para la celebración, mediante el PROCEDIMIENTO ABIERTO, de los SERVICIOS DE FORMACIÓN A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS (AÑO 2014). El presupuesto máximo del contrato será de euros, 21 % de I.V.A. incluido, cantidad que podrá ser mejorada por los licitadores para cada uno de los once lotes, en función de los precios unitarios ofertados. El precio/hora máximo para cada uno de los lotes es el siguiente: LOTE 1: FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS, que incluye la formación de Preemprender y de Gestión de Empresa. El precio/hora máximo para este lote es de 75 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 61,98 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 2: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁREA ESTRATÉGICA, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). 4

5 3. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA TEKNOLOGIA BERRIETAN ETA ONLINE MARKETINEAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 4. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA DENDEI. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne) 5. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA MERKATARITZA- ARLOAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 6. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA ARLO EKONOMIKO-FINANTZARIOAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 LOTE 3: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MARKETING ONLINE, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 4: FORMACIÓN ESPECIALIZADA A COMERCIOS. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 5: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁREA COMERCIAL, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 6: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El 5

6 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 7. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA LEGE- ETA ZERGA- ARLOAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 8. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA ANTOLAKUNTZAN ETA GIZA BALIABIDEETAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 9. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA NAZIOARTEKOTZEAREN ARLOAN, pertsona ekintzaileei eta enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 10. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA OSTALARITZARI. presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 7: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁREA LEGAL Y FISCAL, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 8: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 9: FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN, a personas emprendedoras y empresas. El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 10: FORMACIÓN ESPECIALIZADA A HOSTELERÍA. 6

7 Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 80 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 66,11 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). 11. LOTEA: PRESTAKUNTZA HIZKUNTZATAN pertsona ekintzaileei eta turismo-arloarekin lotuta dauden enpresei. Lote honentzako gehienezko prezioa/orduko 50 euro/orduko da (%21eko BEZa barne), 41,32 euro/orduko BEZa gabe. Lote honentzako urteko gehienezko aurrekontua eurokoa da (%21eko BEZa barne). Kontratuaren iraupena URTEBETEKOA (1) izango da, administrazio-kontratua izenpetzen denetik zenbatzen hasita eta espresuki adostutako urtebeteko luzapena izan dezake; alabaina, kontratuaren iraupen osoak, luzapena barne, ezingo du BI (2) URTETIK gorakoa izan. Luzapena SPKLTBaren 23. artikuluan xedatutakora egokituko da, Kontratazio-organoak esanbidez adostuko du eta esleipendunak nahitaez bete beharko du. Kontratuaren balio estimatua ,62 eurokoa izango da. BIGARRENA /03/05ean, lizitazioaren iragarkia argitaratzen da 44 zenbakidun BAOean. HIRUGARRENA /03/21ean, kontratazio publikoaren alorrean indarrean dagoen araudia nahiz aplikagarri diren udal-xedapenak beteaz eta erreferentzia egiten zaion El precio/hora máximo para este lote es de 80 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 66,11 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). LOTE 11: FORMACIÓN EN IDIOMAS, para personas emprendedoras y empresas relacionadas con el ámbito del turismo. El precio/hora máximo para este lote es de 50 euros/hora (21% I.V.A. incluido), 41,32 euros/hora sin I.V.A. El presupuesto máximo anual para este lote es de euros (21% I.V.A. incluido). El plazo de duración del contrato será de UN (1) AÑO, contado a partir de la firma del contrato administrativo, siendo susceptible de una prórroga anual expresamente acordada, sin que la duración total del contrato, incluida la prórroga, pueda exceder de DOS (2) AÑOS. La prórroga se acomodará a lo dispuesto en el artículo 23 TRLCSP, acordándose de forma expresa por el órgano de Contratación y siendo obligatoria para el adjudicatario. El valor estimado del contrato asciende a ,62 euros. SEGUNDO.- Con fecha 05/03/2014 se publica el anuncio de licitación en el BOB número 44. TERCERO.- Con fecha 21/03/2014, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación pública, así como de las disposiciones municipales que resultan de aplicación y según lo 7

8 kontratuaren esleipenerako espedientearen Administrazio-Klausula Berezien Pleguetan aurreikusitakoaren arabera, Getxoko Udaleko Kontratazio- Zerbitzuaren dependentziatan, ekitaldi publikoan, aurkeztutako proposamenen dokumentazio publikoa barnebiltzen duten gutun-azalak irekitzen dira. Lizitaziora beren proposamenak aurkeztu zituzten enpresak honako hauek izan ziren: 1.- CONCORD IDIOMAS, S.L. 2.- ALIUM CONSULTING, S.L. 3.- OFYDE CONSULTORES, S.L. 4.- GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 5.- ATTEST CONSULTING, S.L. 6.- CARSA. 7.- CONSULTEC, S.L. 8.- IKER FERNANDEZ CONSULTING, S.L. 9.- CONSULTING ORBERE, S.L CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK, S.L ERAGINKOR S.COOP ESTO.VADEFORMACION 2 S.L GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES S.L GEHILAN, S.L EULEN, S.A MARCOS RAMAJO HERRERO IBERICA FORMATIVAS, S.L ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA Enpresa lizitatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertuta, EULEN, S.A. eta IBERICA FORMATIVAS, S.L. enpresei agindeia egiten zaie dokumentazioa aurkeztu dezaten eta horretarako gaitutako epearen baitan aurkezten dute. contemplado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del expediente para la adjudicación del contrato de referencia, se procede, en las Dependencias del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Getxo, a la Apertura, en acto público, de los sobres que contenían la Documentación General de las proposiciones presentadas. Las empresas que presentaron proposiciones a la licitación fueron las siguientes: 1.- CONCORD IDIOMAS, S.L. 2.- ALIUM CONSULTING, S.L. 3.- OFYDE CONSULTORES, S.L. 4.- GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 5.- ATTEST CONSULTING, S.L. 6.- CARSA. 7.- CONSULTEC, S.L. 8.- IKER FERNÁNDEZ CONSULTING, S.L. 9.- CONSULTING ORBERE, S.L CONSULTORÍA Y FORMACIÓN FORMABASK, S.L ERAGINKOR S.COOP ESTO.VADEFORMACIÓN 2 S.L GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES S.L GEHILAN, S.L EULEN, S.A MARCOS RAMAJO HERRERO IBÉRICA FORMATIVAS, S.L ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA. Examinada la documentación presentada por las empresas licitadoras se procede a requerir documentación a EULEN, S.A. y a IBÉRICA FORMATIVAS, S.L. quienes dentro del plazo conferido presentaron la documentación requerida. LAUGARRENA /03/27an, CUARTO.- Con fecha 27/03/2014, en 8

9 ekitaldi publikoan, eta lehenengo gutun-azalean aurkeztutako dokumentazioa ikusita ( EULEN S.A. eta IBERICA FORMATIVAS, S.L. enpresek sumatutako akatsak zuzendu zituzten), bigarren gutun-azala, MODU EZ AUTOMATIKOAN BALIOZTA DAITEZKEEN IRIZPIDEAK izenburua duena, irekitzen da. Ondoren, eta lizitazioa eraentzen duten Pleguekin bat, aurkeztutako dokumentazioa foliotan banatzen eta zenbakitzen da eta aurkeztutako eskaintzak Getxoko Udaleko Sustapen Ekonomikoa eta Enplegua Zerbitzuari igortzen zaizkio automatikoki baliozta ezin daitezkeen irizpideei buruzko balorazioa egiteko. BOSGARRENA.- Getxoko Udaleko Sustapen Ekonomikoa eta Enplegua Zerbitzuak, 2014/06/02an, modu ez automatikoan baliozta daitezken irizpideei buruzko txostena eman zuen. SEIGARRENA /06/05eko Kontratazio-Mahaiak Getxoko Udaleko Sustapen Ekonomikoa eta Enplegua Zerbitzuak 2014/06/02an automatikoki baliozta ezin daitezkeen irizpideei buruz egindako txostena aztertzen eta onartzen du; ondorioz, honako puntuazio osoak lortzen dira: LIZITATZAILEA/LICITADOR acto público, a la vista de la documentación presentada en el sobre primero (se subsanaron por parte de EULEN S.A. e IBÉRICA FORMATIVAS, S.L. los defectos detectados), se procedió a la apertura del sobre segundo correspondiente al sobre titulado CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA. Seguidamente, y de conformidad con los pliegos que rigen la licitación, se procedió a foliar y numerar la documentación presentada y se remitieron las ofertas presentadas al Servicio de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Getxo, a fin de que realizase la valoración pertinente de los criterios no evaluables de forma automática. QUINTO.- Por el Servicio de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Getxo, con fecha 02/06/2014, se emitió informe sobre los criterios evaluables de forma no automática. SEXTO.- En la Mesa de Contratación, de fecha 05/06/2014, es analizado y asumido el informe emitido por el Servicio de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Getxo de fecha 02/06/2014 sobre los criterios no evaluables automáticamente en el procedimiento de referencia, obteniéndose en consecuencia las siguientes puntuaciones totales: IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA I. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE I GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 27 ATTEST CONSULTING, S.L. 17 9

10 CONSULTEC 39 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 19 ERAGINKOR, S. COOP. 18 ESTO.VADEFORMACION, S.L. 18 GEHILAN IBERICA FORMATIVAS, S.L. 1 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 41 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA II. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE II ALIUM CONSULTING, S.L. 23 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 23 ATTEST CONSULTING, S.L. 15 CARSA 14 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 CONSULTING ORBERE, S.L. 25 ERAGINKOR, S. COOP. 13 ESTO.VADEFORMACION, S.L. 10 MARCOS RAMAJO HERRERO 42 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA III. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE III ATTEST CONSULTING, S.L. 17 CONSULTEC 38 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK, S.L. 30 MARCOS RAMAJO HERRERO 35 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA IV. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE IV 10

11 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 20 ATTEST CONSULTING, S.L. 17 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 CONSULTING ORBERE, S.L. 25 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 18 GEHILAN IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 19 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA V. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE V OFYDE CONSULTORES, S.L. 30 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 27 ATTEST CONSULTING, S.L. 20 CONSULTEC 37 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 21 CONSULTING ORBERE, S.L. 28 ERAGINKOR, S. COOP 11 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 21 EULEN, S.A. 21 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 21 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA VI. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE VI OFYDE CONSULTORES, S.L. 24 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 20 ATTEST CONSULTING, S.L. 22 CARSA 9 CONSULTEC 34 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 CONSULTING ORBERE, S.L. 32 ERAGINKOR, S. COOP. 13 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 19 11

12 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA VII. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE VII GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 19 ATTEST CONSULTING, S.L. 16 CONSULTEC 32 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA VIII. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE VIII GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 20 CONSULTEC 32 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 22 CONSULTING ORBERE, S.L. 25 ERAGINKOR, S. COOP. 11 ESTO.VADEFORMACION, S.L. 8 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 17 EULEN, S.A. 20 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 7 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 21 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA IX. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE IX ALIUM CONSULTING, S.L. 32 CARSA 15 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 30 CONSULTING ORBERE, S.L. 32 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA X. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS 12

13 LOTE X IBERICA FORMATIVAS, S.L. 3 LIZITATZAILEA / LICITADOR IRIZPIDE EZ AUTOMATIKOEN PUNTUAZIOA XI. LOTEA PUNTUACION CRITERIOS NO AUTOMATICOS LOTE XI CONCORD IDIOMAS 23 EULEN, S.A. 21 IBERICA FORMATIVAS, S.L. 1 Jarraian eta lizitatzaileek irizpide ez automatikoen atalean lortu behar duten gutxiengo puntuazioari dagokionez administrazio-pleguetan jasotzen den aurreikuspena aplikatuz (20. Administrazio-Baldintzen Pleguko esleipen-izapidea, esleipen-irizpideen atalean, non honako hau ezartzen den: Udalak lizitazio-prozesutik kanporatu egingo ditu modu ez automatikoan baliozta daitezkeen irizpideen balorazioan aurreikusitako gehienezko puntuazioaren %25a lortzen ez duten eskaintzak ), Kontratazio-Mahaiak jarraian zerrendatzen diren enpresak zehazten diren loteetan prozedura honetatik kanporatzea erabaki zuen: I. LOTEA: BERARIAZKO PRESTAKUNTZA PERTSONA EKINTZAILEENTZAKO. - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da puntu bakarra (1) lortu baitu. II. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA ARLO ESTRATEGIKOAN. - ESTO.VADEFORMACION, S.L. enpresa kanporatu egiten da 10 puntu lortu baititu; baita IBERICA FORMATIVAS enpresa Seguidamente, y en aplicación de la previsión contenida en los pliegos administrativos sobre puntuación mínima a alcanzar por los licitadores en el apartado de criterios no automáticos (20. Trámite de Adjudicación del Pliego de Condiciones Administrativas, en su apartado Criterios para la adjudicación, donde se establece que: El Ayuntamiento excluirá del proceso de licitación aquellas ofertas que en la valoración de los criterios evaluables de forma no automática no alcancen el 25% de la puntuación máxima prevista ), la Mesa de Contratación acordó la exclusión de este procedimiento a las empresas y por los lotes que se detallan a continuación: LOTE I: FORMACION ESPECIFICA PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS. IBERICA FORMATIVAS, que ha obtenido 1 punto. LOTE II: FORMACION ESPECIALIZADA EN EL AREA ESTRATEGICA. - Queda excluida la empresa ESTO.VADEFORMACION, S.L. que ha obtenido 10 puntos y la razón social IBERICA 13

14 ere, 3 puntu lortu baititu. III LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA TEKNOLOGIA BERRIETAN ETA ONLINE MARKETINEAN: - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da 3 puntu lortu baititu. IV LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA DENDEI: - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da 3 puntu lortu baititu. V. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA MERKATARITZA- ARLOAN: - ERAGINKOR enpresa kanporatu egiten da 11 puntu lortu baititu; eta, baita, IBERICA FORMATIVAS enpresa ere, 3 puntu lortu baititu. VI. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA ARLO EKONOMIKO-FINANTZARIOAN - CARSA enpresa kanporatu egiten da 9 puntu lortu baititu; eta, baita, IBERICA FORMATIVAS enpresa ere, 3 puntu lortu baititu. VII. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA LEGE- ETA ZERGA-ARLOAN: - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da 3 puntu lortu baititu. VIII. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA FORMATIVAS, que ha obtenido 3 puntos. LOTE III: FORMACION ESPECIALIZADA EN NUEVAS TECNOLOGIAS Y MARKETING ONLINE: IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE IV: FORMACION ESPECIALIZADA A COMERCIOS: IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE V: FORMACION ESPECIALIZADA EN EL AREA COMERCIAL: ERAGINKOR que ha obtenido 11 puntos y la razón social IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE VI: FORMACION ESPECIALIZADA EN EL AREA ECONOMICO-FINANCIERA: CARSA que ha obtenido 9 puntos y la razón social IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE VII: FORMACION ESPECIALIZADA EN EL AREA LEGAL Y FISCAL: IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE VIII: FORMACION ESPECIALIZADA EN 14

15 ANTOLAKUNTZAN ETA GIZA BALIABIDEETAN: - ERAGINKOR enpresa kanporatu egiten da 11 puntu lortu baititu; ESTO.VADEFORMACION, S.L. enpresa ere bai, 8 puntu lortzean eta, baita, IBERICA FORMATIVAS enpresa ere, 7 puntu lortzean. IX. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA NAZIOARTEKOTZEAREN ARLOAN: - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da 3 puntu lortu baititu. X. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA OSTALARITZARI - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da 3 puntu lortu baititu. XI.. LOTEA: PRESTAKUNTZA HIZKUNTZATAN:: - IBERICA FORMATIVAS enpresa kanporatu egiten da puntu bakarra (1) lortu baitu. Ondoren, Kontratazio-Mahaiko kideek X. LOTEA: PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUA OSTALARITZARI, esleitu gabe uztea proposatzen dute, lote horretara aurkeztu den eskaintza bakarra IBERICA FORMATIVAS enpresarena izan baita, zeinak, 3 puntu lortu dituen; ondorioz, ez da modu ez automatikoan baliozta daitezkeen irizpideentzako aurreikusitako gehienezko puntuazioaren %25era iritsi, zeina 49 puntutan finkatuta dagoen. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS: ERAGINKOR que ha obtenido 11 puntos, la empresa ESTO.VADEFORMACION, S.L. que ha obtenido 8 puntos y la razón social IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 7 puntos. LOTE IX: FORMACION ESPECIALIZADA EN EL AREA DE INTERNACIONALIZACION: IBERICA FORMATIVAS, que ha obtenido 3 puntos. LOTE X: FORMACION ESPECIALIZADA A HOSTELERIA: IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 3 puntos. LOTE XI: FORMACION EN IDIOMAS: IBERICA FORMATIVAS que ha obtenido 1 punto. A continuación, por los miembros que integraban la Mesa de Contratación se propuso declarar desierto el LOTE X: FORMACION ESPECIALIZADA A HOSTELERIA, puesto que la única oferta presentada al citado lote, IBERICA FORMATIVAS había obtenido 3 puntos y, por lo tanto, no alcanzaba el 25% de la puntuación máxima prevista para los criterios evaluables de forma no automática establecido en 49 puntos. Seguidamente se procedió a la apertura 15

16 Jarraian, AUTOMATIKOKI BALIOZTA DAITEZKEEN IRIZPIDEEI buruzko gutun-azala ireki zen, honako emaitza hauekin: LIZITATZAILEA / LICITADOR del sobre correspondiente a CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA con los siguientes resultados: ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) I. LOTEA 280 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 61,98 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE I 280 HORAS PRECIO M/HORA 61,98 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 43 ERAGINKOR, S. COOP. 51,24 ESTO.VADEFORMACION, S.L. 48,14 GEHILAN ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 61,50 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, IKER FERNANDEZ CONSULTING S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por IKER FERNÁNDEZ CONSULTING S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) II. LOTEA 30 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE II 30 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 ALIUM CONSULTING, S.L. 62 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CARSA 66,11 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 48 CONSULTING ORBERE, S.L

17 ERAGINKOR, S. COOP. 51,24 MARCOS RAMAJO HERRERO 64,80 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, CONSULTING ORBERE S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por CONSULTING ORBERE S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. LIZITATZAILEA / LICITADOR ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) III. LOTEA 60 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE III 60 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 48 CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK, S.L. 46 MARCOS RAMAJO HERRERO 64,80 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK, S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por CONSULTORIA Y FORMACION FORMABASK, S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) IV. LOTEA 35 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE IV- 35 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L

18 CONSULTING ORBERE, S.L. 40 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 66,11 GEHILAN ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 65 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, CONSULTORIA Y ORBERE, S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por CONSULTORIA Y ORBERE, S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) V. LOTEA 50 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE V- 50 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 OFYDE CONSULTORES, S.L. 60 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 48 CONSULTING ORBERE, S.L. 44 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 66,11 EULEN, S.A. 60 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 65 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, CONSULTING ORBERE, S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por CONSULTING ORBERE, S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) VI. LOTEA 40 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) 18

19 LOTE VI 40 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 OFYDE CONSULTORES, S.L. 60 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 43 CONSULTING ORBERE, S.L. 44 ERAGINKOR, S. COOP. 51,24 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 65 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, IKER FERNANDEZ CONSULTING eta CONSULTING ORBERE S.L. enpresek egindakoek kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez dutela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen dira. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que las realizadas por IKER FERNÁNDEZ CONSULTING Y CONSULTING ORBERE S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que quedan excluidas de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) VII. LOTEA 40 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE VII 40 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 ATTEST CONSULTING, S.L. 60 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 49,58 LICITADOR ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) VIII. LOTEA 20 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE VIII 20 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 GESTIONA XXI CONSULTING, S.L. 50 CONSULTEC 50 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 49,58 CONSULTING ORBERE, S.L

20 GRUPO BENTAS ESPECIALISTAS FORMADORES, S.L. 66,11 EULEN, S.A. 60 ASOCIACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA-AIN CONULTING 65 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, CONSULTING ORBERE S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por CONSULTING ORBERE S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) IX. LOTEA 20 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 66,11 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE IX 20 HORAS PRECIO M/HORA 66,11 ALIUM CONSULTING, S.L. 62 CARSA 66,11 IKER FERNANDEZ CONSULTING,S.L. 43 CONSULTING ORBERE, S.L. 48 Aurkeztutako eskaintzak ikusita, IKER FERNANDEZ CONSULTING, S.L. enpresak egindakoak kontratua egikaritzeko baldintza bereziari dagokionez pleguetan ezarritakoa ez duela betetzen ikusten da, beraz, lizitaziotik kanporatuta geratzen da. LIZITATZAILEA / LICITADOR A la vista de las ofertas presentadas se observa que la realizada por IKER FERNÁNDEZ CONSULTING, S.L. no respeta lo establecido en los pliegos respecto a la condición especial de ejecución del contrato por lo que queda excluida de la licitación. ESKAINTZA EKONOMIKOA (Prezioa/orduko, BEZa sartu gabe) XI. LOTEA 60 ORDU, GEHIENEZKO PREZIOA/ORDUKO 41,32 OFERTA ECONOMICA (Precio / hora IVA no incluido) LOTE XI 60 HORAS PRECIO M/HORA 41,32 CONCORD IDIOMAS 36 EULEN, S.A. 40 Amaitzeko, Kontratazio-Mahaiak irizpide automatikoei buruzko Finalmente, la Mesa de Contratación realizó los cálculos correspondientes a 20

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2011, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK 2015eko MAIATZAREN 21ean EGINIKO 09/15 ZENBAKIKO EZOHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATU DIRENAK ALKATEA MAITE ETXEBARRIA AZPIOLEA and. ALKATEORDEAK JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA jn.

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN. En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 La Alcaldesa ha dictado el siguiente decreto: ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN En Pozuelo de Alarcón, a 29 de agosto de 2012 Dada cuenta del expediente para la contratación del SERVICIO DE COMUNICACIONES: TELEFONÍA

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn.

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO EKAINARAREN 10EAN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2012, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANIPULADO Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTA,

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009 OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 2009KO URTARRILAREN 19AN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. V O C A L E S

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. V O C A L E S GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2015EKO EKAINAREN 2AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

ANTECEDENTES. Con fecha 02/02/2015 se cursó invitación para ofertar a las empresas:

ANTECEDENTES. Con fecha 02/02/2015 se cursó invitación para ofertar a las empresas: Resolución del Director General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se adjudica el expediente de contratación de servicios de asistencia especializada al Ministerio

Más detalles

RESOLUCIÓN. Del expediente referenciado resultan los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO

RESOLUCIÓN. Del expediente referenciado resultan los siguientes: ANTECEDENTES DE HECHO PROCEDIMIENTO ABIERTO Unidad Tramitadora: CONTRATACION - JAL Datos Del Expediente: Numero expediente: Documento: Fecha: 2315/2014 CONZI078 18-06-2015 ²6H3P71175S5L2W4W07JMß» ²6H3P71175S5L2W4W07JMß» 6H3P71175S5L2W4W07JM

Más detalles

Ajuntament de Moncofa Departament de Contractació Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421 12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348 www.moncofa.

Ajuntament de Moncofa Departament de Contractació Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421 12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348 www.moncofa. ACTA DE APERTURA DEL SOBRE 3) OFERTA ECONÓMICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO ATENDIENDO A VARIOS CRITERIOS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn.

ASISTENTES PRESIDENTE. Imanol Landa Jauregi jn. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2015EKO OTSAILAREN 17AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA Nº Expte.: C/10/2014 Denominación: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES AJENO DEL AYUNTAMIENTO DE LINARES Asunto: ADJUDICACIÓN DE CONTRATO Y DISPOSICIÓN DE GASTO Fecha: N./Ref.:

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000395 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN TÉCNICO

Más detalles

D. PEDRO OCTAVIO ROMERO LÓPEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Armilla (Granada).-

D. PEDRO OCTAVIO ROMERO LÓPEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Armilla (Granada).- D. PEDRO OCTAVIO ROMERO LÓPEZ, Secretario Accidental del Ayuntamiento de Armilla (Granada).- CERTIFICO: Que en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local de fecha diecisiete de abril de dos mil

Más detalles

ACTA DE CALIFICACIÓN DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS ( SOBRE A) DE NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE

ACTA DE CALIFICACIÓN DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS ( SOBRE A) DE NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTA DE CALIFICACIÓN DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS ( SOBRE A) DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS EN LA SEGUNDA FASE DEL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE RENOVACIÓN

Más detalles

DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, PROVINCIA DE BADAJOZ,

DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, PROVINCIA DE BADAJOZ, DON NICOLÁS GONZÁLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA, PROVINCIA DE BADAJOZ, CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria

Más detalles

1. PRESIDENTE: Sr. Tte. ALCALDE DELEGADO DE PARQUE MÓVIL: D. Antonio Ávila Fernández. 2. VOCAL: INTERVENTORA MUNICIPAL: Dª. Raquel Rodríguez Román.

1. PRESIDENTE: Sr. Tte. ALCALDE DELEGADO DE PARQUE MÓVIL: D. Antonio Ávila Fernández. 2. VOCAL: INTERVENTORA MUNICIPAL: Dª. Raquel Rodríguez Román. ACTA DE DETERMINACIÓN DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA A FORMULACIÓN DE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ PARA LA CONTRATACIÓN

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, D. JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ, DE FECHA VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DOCE

RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, D. JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ, DE FECHA VEINTISEIS DE JULIO DE DOS MIL DOCE Negociado: Contratación N/rfra.: HSM/fcs Asunto: Adjudicación Servicio Prevención Riesgos Laborales Excmo. Ayuntamiento Andújar RESOLUCIÓN DEL ALCALDE-PRESIDENTE, D. JESÚS ESTRELLA MARTÍNEZ, DE FECHA VEINTISEIS

Más detalles

Ayuntamiento de Valladolid

Ayuntamiento de Valladolid Ayuntamiento de Valladolid Área de Seguridad y Movilidad Departamento de Patrimonio Sección de Bienes Código VAL 2541 acordado lo siguiente: La Junta de Gobierno, mediante acuerdo adoptado el 6 de marzo

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000218 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: CONTRATO RELATIVO A LA ADECUACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso.

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso. KONTRATAZIO MAHAIA 5.. AKTA XEDEA: Ararteko erakundearen argitalpenak diseinatu, maketatu eta formatu digitalean eta paperean editatzea; web orrian sartzea (PDF nabigagarria, datu irekiak eta liburu dinamikoa);

Más detalles

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012

SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012 Área de Recursos Humanos y Defensa Jurídica Servicio Técnico de Coordinación y Planificación de Recursos Humanos SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO INSULAR, CELEBRADA EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2012

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

La Xunta de Goberno, en sesión del día 5 de abril de 2013 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

La Xunta de Goberno, en sesión del día 5 de abril de 2013 adoptó entre otros el siguiente acuerdo: ASUNTO: ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN INCLUIDOS EN EL PROYECTO AQUELANDO 3 COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FSE. La Xunta de Goberno, en sesión del

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE E DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 296/2012 Resolución nº 301/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 21 de diciembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. J. J. D. M.,

Más detalles

DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012

DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012 DECRETO Nº 0519 ZK. DEKRETUA FECHA/DATA: 22-marzo-2013 Ref/Erref: OS-414/2012 OBRA, ZERBITZU ETA MANTENTZE-LANEN ARLOA. ÁREA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO. Servicio de mantenimiento de los sistemas

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LANBIDE

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO.

ANTECEDENTES DE HECHO. RESOLUCIÓN DE LA SRA. PRESIDENTA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CULTURA DOÑA CLARA ISABEL SEGURA DELGADO /// EN SANTA CRUZ DE TENERIFE, A 25 DE ABRIL DE 2012. ASUNTO: EXPEDIENTE 06/12 RELATIVO A TRAMITACIÓN

Más detalles

Garbiñe Errekondo Salsamendi

Garbiñe Errekondo Salsamendi Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento

Más detalles

DECRETO EXPOSICIÓN DE HECHOS

DECRETO EXPOSICIÓN DE HECHOS Fecha decreto: 10/08/2012 Número expediente: 3/12.-Cont. Ref.: RLP/cfm Unidad: Unidad de Contratación, Aprovisionamientos y Expropiaciones Asunto: Adjudicación del contrato del servicio de interconexión

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente.

Visto y examinado el expediente de referencia en el que constan los documentos que vienen prevenidos en la legislación vigente. RESOLUCION DEL DIRECTOR GENERAL DEL LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE BUSINESS

Más detalles

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko

Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko Pliego de condiciones técnicas para la selección de una empresa que preste los servicios de traducción a la institución del Ararteko 1. OBJETO 1.1. Es objeto del presente concurso seleccionar una empresa

Más detalles

CONCEJAL/A DELEGADO/A:

CONCEJAL/A DELEGADO/A: Txostena / Informe Kontratazio Zuzendaritza Dirección de Contratación Espedientea / Expediente 111496000039 Agiri zenbakia / Número documento 111496000039_adjudicacion Eguna / Fecha: Propuesta de Resolución

Más detalles

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

M. I. AYUNTAMIENTO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día dos de septiembre de dos mil trece, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 3º.- CLASIFICACIÓN DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN 1. PRIMERO.- El Ayuntamiento de es propietario del siguiente bien inmueble de carácter patrimonial:

RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN 1. PRIMERO.- El Ayuntamiento de es propietario del siguiente bien inmueble de carácter patrimonial: RESOLUCIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN 1. PRIMERO.- El Ayuntamiento de es propietario del siguiente bien inmueble de carácter patrimonial: SEGUNDO.- Este bien no cumple actualmente ninguna función

Más detalles

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA ACCIONES LOCALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA 2014 El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcaldía nº 158/14, de fecha 11 de marzo, aprobó las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de personas trabajadoras

Más detalles

Con fecha 30 de octubre de 2014 la Alcaldía Presidencia ha dictado el Decreto nº 2410, cuyo contenido literal se reproduce a continuación:

Con fecha 30 de octubre de 2014 la Alcaldía Presidencia ha dictado el Decreto nº 2410, cuyo contenido literal se reproduce a continuación: Con fecha 30 de octubre de 2014 la Alcaldía Presidencia ha dictado el Decreto nº 2410, cuyo contenido literal se reproduce a continuación: DECRETO Adjudicación del contrato privado de las pólizas de los

Más detalles

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72

R.D./C.O.1907- =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6 9,*,/$1&,$ &8672',$ < /,03,(=$ '(/ .2175$78$5(1%$/',17=$. &/$868/$6'(/&2175$72 R.D./C.O.1907- (5($*$.2,*2*$,/8$ =$,17=(.2 (7$ 3/,(*26 '( &/È868/$6 *$5%,7=(.2 =(5%,7=8$ $'0,1,675$7,9$6 3$57,&8/$5(6.2175$7$7=(.2 /(+,$.(7$ 3$5$ /$ &2175$7$&,Ï1 325,5(.,$5(1 %,'(= $'0,1,675$=,2 &21&8562

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 3 DE JUNIO DE 2015. Sres. Asistentes:

SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 3 DE JUNIO DE 2015. Sres. Asistentes: SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 3 DE JUNIO DE 2015. Sres. Asistentes: Sr. Alcalde-Presidente: D. BALTASAR SANTOS GONZÁLEZ Sres. Tenientes de Alcalde: D.ª

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CONTRACTUALES Recurso 275/2014 Resolución 147/2015 RESOLUCIÓN DEL Sevilla, 21 de abril de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad AUTOCARES DE SANTA MARTA,

Más detalles

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica

Ekonomia Sustatzeko Saila. Departamento de Promoción Económica BAO. 243. zk. 2014, abenduak 19. Ostirala 26451 BOB núm. 243. Viernes, 19 de diciembre de 2014 Ekonomia Sustatzeko Saila Departamento de Promoción Económica Bizkaiko Foru Aldundiaren 163/2014 FORU DEKRETUA,

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN,

Más detalles

Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A.

Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Dirección General del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, S.A. C.I.F.: A-24530735 D. MIGUEL REGO FERNÁNDEZ, facultado para este acto conforme consta en el Acta del Consejo

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE ECONOMIA E DE Y HACIENDA Recurso nº 045/2011 Resolución nº 070/2011 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 9 de marzo de 2011. VISTO el recurso interpuesto por Don J. D. B., en representación de MOLNLYCKE

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001

VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 VPS MANTENTZE LANENTZAKO BALDINTZA ADMINISTRATIBO BEREZIEN AGIRIA ESPEDIENTE ZK.: 140001 1 KONTRATUAREN XEDEA: Urruneko inprimaketako VPS familiako produktuen mantentze lanen kontratua berritzea. 2 KONTRATAZIO

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE CONTRATACIÓN EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2014. PRESIDENTA Dª PALOMA HEREDERO NAVAMUEL.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE CONTRATACIÓN EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2014. PRESIDENTA Dª PALOMA HEREDERO NAVAMUEL. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE CONTRATACIÓN EL DÍA 4 DE DICIEMBRE DE 2014. PRESIDENTA Dª PALOMA HEREDERO NAVAMUEL.- VOCALES D. RAFAEL PREZAGUA DELGADO.- D. RAFAEL BIELSA TELLO.-

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Proyecto Aurkibidea / Indice : LEGE Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO.

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. TOKIKO GOBERNU BATZARRA OHIKO BILKURA DATA: 2015eko apirilaren 17an, ostirala ORDUA:

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

DON RAFAEL FELGUEROSO VILLAR, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN.

DON RAFAEL FELGUEROSO VILLAR, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN. DON RAFAEL FELGUEROSO VILLAR, SECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN. CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno, en sesión del día treinta y uno de enero de dos mil

Más detalles

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación.

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación. 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198486-2015:text:es:html España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S

Más detalles

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos)

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE CONCURSO DE UNA LICENCIA DE AUTO TAXI EN EL MUNICIPIO DE GUMIEL DE IZÁN (BURGOS). CLAÚSULA PRIMERA. Objeto del Contrato Constituye el objeto

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA 14944 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA 8185 46/2009 FORU AGINDUA,

Más detalles

EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESION CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2008, ADOPTÓ ENTRE OTROS EL ACUERDO QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE:

EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESION CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2008, ADOPTÓ ENTRE OTROS EL ACUERDO QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE: EL AYUNTAMIENTO PLENO EN SESION CELEBRADA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2008, ADOPTÓ ENTRE OTROS EL ACUERDO QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE: NOVENO. ASUNTOS DE URGENCIA. PREVIA DECLARACION DE URGENCIA ACORDADA

Más detalles

Puertos de Las Palmas

Puertos de Las Palmas Puertos de Las Palmas Autoridad Portuaria de Las Palmas C/ Tomás Quevedo Ramírez, s/n. Tel: (+34) 928 214400 35008-Las Palmas de Gran Canaria Islas Canarias, España. Fax: (+34) 928 214422 Las Palmas de

Más detalles

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCEDIMIENTO ABIERTO Nº: 2012/0022706/045. HECHOS I.- Mediante Resolución de esta Agencia de fecha 13 de abril de 2012, se aprobó Expediente nº 2012/0022706/045 y gasto para

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recursos nº 554/2014 Resolución nº 581/2014 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 24 de julio de 2014. VISTO el recurso interpuestos por D. J.J.L.I. y D. F.R.D.A.J.,

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS Idazkaria / Secretario JOSE IGNACIO ARBERAS Zinegotziak/ Ediles JOSU URRUTIA MIREIA ZARATE MIGUEL ANGEL

Más detalles

D. Francisco Roig Navarro, Secretario General del M.I. Ayuntamiento de Llíria,

D. Francisco Roig Navarro, Secretario General del M.I. Ayuntamiento de Llíria, D. Francisco Roig Navarro, Secretario General del M.I. Ayuntamiento de Llíria, CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en sesión ORDINARIA celebrada el día 17 de diciembre de 2014, adoptó, entre otros,

Más detalles

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA CONSEJERÍA/ORGANISMO CONTRATANTE: Consejería de Agricultura y Ganadería CÓDIGO EXPEDIENTE: A2015/003233 TIPO CONTRATO: Suministro TÍTULO EXPEDIENTE: ADQUISICIÓN

Más detalles

«ADJUDICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2015-2016.

«ADJUDICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2015-2016. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial de Toledo, en sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2015, se aprobó por unanimidad la siguiente propuesta: «ADJUDICACIÓN

Más detalles

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.

El presupuesto aprobado al efecto fue de 44.500,00 euros IVA incluido. El plazo de ejecución es de 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. Número de Expediente: 2013/CONASP0300 ASUNTO: ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIALES PARA LAS ASOCIACIONES DEL SERVICIO DE PARTICI PACIÓN CIUDADANA Por el Concejal-Delegado del

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.

INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. INSTRUCCIONES INTERNAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CASTILLA LA MANCHA, S.A. 1ª.- Principios de la actuación de R.S.U, S.A. en materia de contratación. R.S.U.,

Más detalles

El expediente se tramita por procedimiento abierto y un criterio de adjudicación.

El expediente se tramita por procedimiento abierto y un criterio de adjudicación. Informe 8/2014, de 24 de noviembre, sobre si es ajustado a derecho excluir del procedimiento de adjudicación de un contrato de mediación de seguros a una oferta con valor cero. I ANTECEDENTES El Alcalde

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES E DE MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 163/2012 Resolución nº 182/2012 RESOLUCIÓN DEL En Madrid, a 6 de septiembre de 2012. VISTO el recurso interpuesto por D. A. E.Q. en representación

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 1.1 ÓRGANO AL QUE INTERESA CELEBRARLO: Tribunal Constitucional 1.2 NÚMERO DEL EXPEDIENTE:

Más detalles

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICAN LOS SIGUIENTES CONTRATOS

ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICAN LOS SIGUIENTES CONTRATOS ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICAN LOS SIGUIENTES CONTRATOS CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2014/000032 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Servicios de apoyo a la gestión de infraestructuras informáticas

Más detalles

Ayuntamiento de la Villa de Mombeltrán

Ayuntamiento de la Villa de Mombeltrán (PLENO 06/2012) ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE MOMBELTRÁN EL DÍA VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DOCE. (24.04.2012). Sres. Asistentes: Alcalde Presidente:

Más detalles

ASISTENTES: A continuación se procede a la apertura y examen del contenido de los Sobres C), que ofrecen el siguiente resultado:

ASISTENTES: A continuación se procede a la apertura y examen del contenido de los Sobres C), que ofrecen el siguiente resultado: ACTA DE VALORACION DE INFORME TECNICO, APERTURA DEL SOBRE C) Y PROPUESTA DE OFERTA MAS VENTAJOSA DEL CONTRATO DE SERVICIO CONSISTENTE EN ESPECIALIDADES PREVENTIVAS DE MEDICINA DEL TRABAJO E HIGIENE INDUSTRIAL

Más detalles