ERANTZUNA, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ EGINDAKO GALDERARI (10/10/05/03/3634)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "ERANTZUNA, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ EGINDAKO GALDERARI (10/10/05/03/3634)"

Transcripción

1 HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA ERANTZUNA, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ EGINDAKO GALDERARI (10/10/05/03/3634) Galdetu duzu ea nola ari den egiten ezagutzaren transmisioa Indra Sistemas S.A.- Ibermática S.A. ABEEtik AXPE CONSULTING S.M.ra, eta honako hau jakinarazi nahi dizut: 1.- Legebiltzarkideak galderan aipatzen duen garatze- eta mantentze-kontratua, egia esan, JustiziaBat kudeaketa prozesaleko aplikazioa mantendu eta garatzeko kontratua da. 2.- Kontratu hori AXPE CONSULTING S.M. merkataritza-enpresari esleitu zitzaion 2012ko urrian. 3.- Esleipen horri errekurtsoa jarri zion ordura arteko hornitzaileak, Indra Sistemas S.A.-Ibermática S.A. ABEEk, eta, horren ondorioz, eten egin zen egindako esleipena, prozedura ebatzi bitartean ko ekainaren 8an, behin betiko esleipena egin zitzaion AXPE CONSULTING S.M. merkataritza-enpresari. 5.- Aurreko legealdian Indra Sistemas S.A.-Ibermática S.A. ABEE (aurreko hornitzailea) zerbitzuaren esleipendun izendatu zenean, ez zuen jakintza transferitzeko konpromisorik hartu; izan ere, kontrataziorako baldintza-agirian ez zen jasotzen baldintzarik, zeinaren arabera ordura arte hornitzaile izandakoak betebeharra izango lukeen zerbitzua itzultzeko fase bat gauzatzeko (ezagutza transferituta). 6.- AXPE CONSULTING S.M. merkataritza-enpresari esleitutako garapen- eta mantenimendu-jardueren kontratuaren baldintza-agiriak ez zion konpromisorik sortzen gidatzen dudan sailari atxikita dagoen Justizia Administrazioaren Zuzendaritzari ezagutzaren transferentzia-prozesu berariazko bat egiteko; iturriak eta aplikazioen inguruko dokumentazioa entregatzera baino ez zuen lotzen. 7.- Justizia Administrazioaren Zuzendaritzari, ordea, iruditu zitzaion beharrezkoa zela jakintza transferitzea, hornitzailea kontratuak zekartzan konpromisoak betetzeko moduan izan dadin, hornitzaileak ez baitzuen gaiari buruzko ezagutzarik eta behar besteko prestakuntza zuen langilerik. 8.- Lehengo hornitzailea da, alegia, Indra Sistemas S.A. - Ibermática S.A. ABEE, jakintzaren jabe zen aldetik, jakintza-transmisioa egiteko gaitasuna zuen merkataritzaenpresa bakarra. Horregatik, erabaki zen zegokion hartu-emanari ekitea, transmisio hori egin ahal izan zedin, nahiz eta kontratuak ez zuen horretara behartzen, bosgarren puntuan agerian jarri dudan bezala. Donostia - San Sebastian, VITORIA-GASTEIZ

2 9.- Aurreko paragrafoan aipatu dudan hartu-eman hori testuinguru jakin batean gauzatu zen: lehengo hornitzailea 2010 eta 2012 urte bitartean egindako lanen zenbatekoen hartzekodun zen (hain zuzen, garapen- eta mantenimendu-zerbitzuak emateko egindako lanak ziren), aurreko gobernuak ez baitzizkion ordaindu. Gorabehera horrek ez zuen erraztu negoziazioa, zerbitzuaren hornitzaileak hartutako konpromisoen artean ez zegoen lan bat egin zezan Jakintzaren transferentzia ondorengo banakapen honetan azaltzen den bezala egin da, honako eduki hauei dagokienez: Prestakuntza-saio teoriko/funtzionalak. Atal honetan biltzen dira hauei dagozkienak: JustiziaNET, JustiziaBAT, JustiziaPOL, JustiziaGELA, JustiziaSIP, JustiziaADM, Fitxategia, Itzultzaileak ZWORD-Zsignet-Plantillak eta Dokumentu-markak, Motor- Bus Interoperabilitatea (CENDOJ, FOGASA, Exhortos) Designer, BI- aginte-mahaiak, Elkarlanerako saio eta jarduera praktikoak hornitzaile berriaren eta ordura arteko hornitzailearen artean: Justiziabat eta JustiziaSIP BJBra egokitzeko prozesuak: o Gazteentzako informazio-zerbitzuen ingurunean erreplikazioprozesuak egokitzea. o JustiziaSIPerako sarbidea prestatzea, profesionalen extranetik gabe, o Proba-plana sortzea, o Gorabeherei eta aldatzeko eskaerei lotutako garapen-lanei euskarria ematea eta egitea. o Probak egitea, o Lanak prestatzea eta entregatzea, o Gazteentzako informazio-zerbitzuen ingurunea doitzea eta konfiguratzea o Gazteentzako informazio-zerbitzuen ingurunean migrazioa egitea, o Probak egitea gazteentzako informazio-zerbitzuek mugatutako ingurunean, o JustiziaBATen gorabeherak konpontzeko euskarria. JustiziaBAT produkziora aldatzeko euskarria o Garapen-inguruneak prestatzea o Aldatu beharreko elementuak identifikatzea,

3 o o o Gorabeherei eta aldatzeko eskaerei lotutako garapen-lanei euskarria ematea eta egitea. Lanak prestatzea eta entregatzea, Probak egitea Jakintzaren transferentzia adostu zen bezala egin da, edukiei eta datei dagokienez. Halaber, galdetu zenuen nork egin zituen Gasteizen BJB abian jartzeko lanak; bada, Indar-Ibermática S.A. ABEEk egin zituen. Izan ere, Gasteizeko BJB abian jartzeko aurreikusi zen hasierako datan, 2013ko azaroaren 18an, hornitzaile berria, AXPE CONSULTING S.M., ez zegoen lan hori egiteko moduan, hilabete baino ez baitzen sistemen mantenimendu-lanetarako beharrezko ziren langileak hartzen hasi zela, eta, hortaz, ez zuen ez jakintzarik, ez langilerik lan hori egin ahal izateko, are gutxiago presa horrekin. Hortaz, abian jartze horretan arriskua ahalik eta txikiena izan zedin eta jakintza transferitzeko prozesu horren esparruan, Justizia Administrazioaren Zuzendaritzak ABEEri eskatu zion lan hori egiteko. Azkenean, Eusko Jaurlaritzaren jarduera-eremutik kanpo zehazki Justizia Ministerioan hartutako zenbait erabakik eragindako hainbat atzerapenen ondoren, 2014ko martxoaren 3an jarri zen abian Gasteizko BJB. Egun horretatik aurrera, BJBri lotutako lanak, mantenimendu- eta garapen-jarduerak horretarako kontratatutako enpresak egin ditu: AXPE CONSULTING-ek S.M. Egindako azken galderari dagokionez, jakinarazten dizut JustiziaSIP eta Hornitzaileei jakinaraztea abian jartzeko lanak aginduta/esleituta daudela, eta horretarako kontratatutako enpresa egiten ari dela: AXPE CONSULTING S.L. RESPUESTA A LA PREGUNTA ESCRITA FORMULADA POR Dª MIREN GALLÁSTEGUI OYARZÁBAL PARLAMENTARIA DEL GRUPO SOCIALISTAS VASCOS-EUSKAL SOZIALISTAK, (10/10/05/03/3634) En respuesta a su pregunta relativa al modo en que se está gestionando la trasmisión de conocimiento de la UTE (Indra Sistemas S.A.-Ibermática S.A) a AXPE CONSULTING S.L. quiero participarle lo siguiente: 1.-Que el contrato evolución y mantenimiento que menciona la parlamentaria en su pregunta se refiere en realidad al contrato de mantenimiento y desarrollo de la aplicación de gestión procesal JustiziaBat. 2.-Que el referido contrato fue adjudicado en octubre de 2012 a la mercantil AXPE CONSULTING S.L Que la mencionada adjudicación fue recurrida por el proveedor saliente UTE (Indra Sistemas S.A.-Ibermática S.A.), lo que motivó la suspensión de la adjudicación realizada hasta la resolución del procedimiento.

4 4.-Que el día 8 de junio de 2013 se produjo la definitiva adjudicación a la mercantil AXPE CONSULTING S.L. 5.- Que cuando la pasada legislatura el proveedor saliente UTE (Indra Sistemas S.A.- Ibermática S.A.), resulto adjudicatario del servicio, no adquirió el compromiso de realización de la transferencia de conocimiento, ya que en los pliegos de contratación no se incluía ninguna cláusula en virtud de la cual el proveedor saliente tuviese la obligación de ejecutar una fase de devolución del servicio (con una transferencia del conocimiento). 6.-Que el pliego de contratación de las actividades de desarrollo y mantenimiento correspondiente a la adjudicación de la mercantil AXPE CONSULTING S.L. no comprometía a la Dirección de Administración de Justicia adscrita al Departamento que presido, a la ejecución de un proceso de transferencia de conocimiento específica y solo lo hacía en relación a la entrega de las fuentes y de la documentación existente de las aplicaciones. 7.-Que la mencionada Dirección de Administración de Justicia consideró que la transferencia de conocimientos era necesaria para que el nuevo proveedor pudiera asumir los compromisos derivados del contrato al carecer de conocimientos sobre la materia y de personal suficientemente formado. 8.-Que el proveedor saliente UTE (Indra Sistemas S.A. - Ibermática S.A.), como portadora del conocimiento era la única mercantil capacitada para realizar las labores de transmisión del mismo, motivo por el cual se decidió iniciar la correspondiente interlocución a fin de que pudiese llevarse a término dicha transmisión a pesar de no encontrarse vinculada contractualmente a su realización tal y como he puesto de manifiesto en el punto quinto. 9.-Que la interlocución a la que me he referido en el párrafo precedente se desarrolló en un contexto en el que proveedor saliente resultaba acreedor de diversas cantidades no abonadas por el Ejecutivo anterior respecto de trabajos realizados durante los años 2010 y 2012 derivados precisamente de la prestación del servicio de evolución y mantenimiento, circunstancia que no contribuyó a facilitar la negociación en torno a la realización de una labor que no formaba parte de los compromisos adquiridos por el proveedor del servicio Que el alcance y contenido de la transferencia de conocimiento se ha llevado a cabo según consta en el siguiente desglose: Sesiones de formación teórico/funcional, en este apartado se engloban las referentes a: JustiziaNET, JustiziaBAT, JustiziaPOL, JustiziaGELA, JustiziaSIP, JustiziaADM, Archivo, Traductores ZWORD-Zsignet-Plantillas y Marcas de Documentos,

5 Motor- Bus Interoperabilidad (CENDOJ, FOGASA, Exhortos) Designer, BI-Cuadros de Mando, Sesiones y actividades de contenido práctico colaborativo entre el nuevo proveedor y el saliente:: Procesos para la adecuación de la Justiziabat y JustiziaSIP para la NOJ: o Adecuación de los procesos de replicaciones en el entorno SIJ, o Preparar el acceso a JustiziaSIP sin la extranet de Profesionales, o Generación del plan de pruebas, o Soporte y ejecución de los trabajos de desarrollo sobre diferentes incidencias y peticiones de cambio, o Realización de las pruebas, o Preparación y entrega de los trabajos, o Ajuste y configuración del entorno SIJ, o Ejecución de la migración sobre entorno SIJ, o Realización de las pruebas sobre entorno determinado por el SIJ, o Soporte la resolución de incidencias en JustiziaBat. Soporte al traspaso a producción de JustiziaBAT o Preparación de los entornos de desarrollo, o Identificación de los elementos a modificar, o Soporte y ejecución de los trabajos de desarrollo sobre diferentes incidencias y peticiones de cambio, o Preparación y entrega de los trabajos, o Realización de las pruebas Que la transferencia de conocimientos se ha realizado conforme a lo acordado en cuanto a contenidos y fechas de realización. En respuesta a su pregunta relativa a quien ha realizado los trabajos para la puesta en marcha de la NOJ en Vitoria indicarle que ha sido la UTE ( Indra Sistemas S.A.- Ibermática S.A.) la encargada de llevar a cabo, y ello porque en la fecha inicialmente prevista para la puesta en marcha de la NOJ en Vitoria, el 18 de Noviembre de 2013, el proveedor entrante, AXPE CONSULTING S.L., no se encontraba en disposición de llevarlo a cabo ya que hacía solo un mes había empezado a incorporar el personal necesario para el mantenimiento de los sistemas y no disponía por tanto ni de los conocimientos, ni del personal para llevarlo a cabo, mucho menos con la urgencia indicada, por lo tanto y de cara a minimizar el riesgo de la puesta en marcha y en el marco de la transferencia de conocimiento, la Dirección de Administración de Justicia requirió a la UTE su realización. Finalmente y tras varios aplazamientos motivados por decisiones residenciadas fuera del ámbito de actuación del Gobierno Vasco, en concreto en el Ministerio de Justicia, el pasado 3 de Marzo de 2014 entro en funcionamiento la NOJ de Vitoria -Gazteiz. Con posterioridad a esta fecha los desarrollos indicados, las actividades de mantenimiento y desarrollo asociadas a la NOJ, están siendo realizadas por el contratista al efecto: AXPE CONSULTING S.L.

6 Con respecto a la última cuestión planteada le participo que los trabajos para la puesta en marcha de JustiziaSIP y Notificación a proveedores están encomendados/asignados y están siendo realizados por el contratista al efecto: AXPE CONSULTING S.L. Vitoria-Gasteiz, 2014ko irailaren 29a Josu Iñaki Erkoreka Gervasio HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILBURUA

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

ABOKATUOK. INAUGURACIÓN del Nuevo Colegio de Abogados. Iñaki Almandoz 2012/51. Cruz al Mérito de la Abogacía para

ABOKATUOK. INAUGURACIÓN del Nuevo Colegio de Abogados. Iñaki Almandoz 2012/51. Cruz al Mérito de la Abogacía para 2012/51 año/urtea: 14 mayo/maiatza ABOKATUOK REVISTA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO ABOKATUEN ELKARGO PRESTUAREN ALDIZKARIA INAUGURACIÓN del Nuevo Colegio de Abogados Cruz al Mérito

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 1. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, David Latxaga Ugartemendia legebiltzarkidearen bateragarritasunegoerari

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 MINTEGIAK 1. I+D+i proiektuak: Konfigurazioa, Finantzaketa eta Fiskalitatea Urtarrilak 28 2. Giza Baliabideetako saila negozioaren zerbitzura

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA

GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO NETWORK BACKUP SOFTWAREAREN BEZERO ETA ZERBITZARI LIZENTZIEN MANTENTZE PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS CLIENTE Y SERVIDOR DEL SOFTWARE DE BACKUP LEGATO NETWORK ACTUALMENTE EN VIGOR GAUR EGUN INDARREAN DAGOEN LEGATO

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

CLÁUSULA 1.- INTRODUCCIÓN

CLÁUSULA 1.- INTRODUCCIÓN PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE SOLICITEN O DISPONGAN DE AUTORIZACIÓN

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO PARA LA EVOLUCIÓN DE PORTALES DE RED.ES PROCEDIMIENTO ABIERTO Observaciones Página 1/52

Más detalles

a domicilio gratuito Mari Pepa eta Arlote famili behartsuenekin App para las comunidades de vecinos Euskarazko programazio berezia

a domicilio gratuito Mari Pepa eta Arlote famili behartsuenekin App para las comunidades de vecinos Euskarazko programazio berezia Leioa apuesta por el reparto a domicilio gratuito Mari Pepa eta Arlote famili behartsuenekin App para las comunidades de vecinos Euskarazko programazio berezia www.leioa.eu Leioako Udala / Ayuntamiento

Más detalles

boletín aldizkaria RESEÑAS - Treinta años de prevención primaria en Alemania... 2 - Kanabisaren debekua, erabilera arazotsuen sortzaile...

boletín aldizkaria RESEÑAS - Treinta años de prevención primaria en Alemania... 2 - Kanabisaren debekua, erabilera arazotsuen sortzaile... CDD Centro de Documentación de drogodependencias DDZ Drogamenpekotasunei buruzko dokumentazio Zentrua boletín aldizkaria Agosto 2002 Abuztua 88 88 La balanza mágica El consumo masivo de drogas surge en

Más detalles

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: IZQUIERDO LOYOLA, VICTOR MANUEL (FIRMA)

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: IZQUIERDO LOYOLA, VICTOR MANUEL (FIRMA) 19/11/2012 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE RED.ES Exp: 101/12-SI

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE RED.ES PROCEDIMIENTO ABIERTO INDICE

Más detalles

Gurasoentzat aldizkaria / Revista para padres y madres Ordizia - Beasain - Itsasondo - Arama - Altzaga

Gurasoentzat aldizkaria / Revista para padres y madres Ordizia - Beasain - Itsasondo - Arama - Altzaga seme-alabak 9. alea / 9 º número 2010eko Martxoa / Marzo 2010 L.G.: SS-1023/07 Gurasoentzat aldizkaria / Revista para padres y madres Ordizia - Beasain - Itsasondo - Arama - Altzaga DROGA-MENDEKOTASUNEKO

Más detalles

CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008)

CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008) UPV/EHUko IRAKASLE ETA IKERTZAILEEI ESKUKO EKIPO INFORMATIKOAK EMATEKO BALDINTZAK (2008ko iraila) CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA

Más detalles

RESOLUCIÓN (Expte. 08/2012, SERVICIOS INFORMÁTICOS A FARMACIAS)

RESOLUCIÓN (Expte. 08/2012, SERVICIOS INFORMÁTICOS A FARMACIAS) RESOLUCIÓN (Expte. 08/2012, SERVICIOS INFORMÁTICOS A FARMACIAS) Sumario: I. ANTECEDENTES DE HECHO... 2 1. Antecedentes procedimentales... 2 2. Empresa... 3 II. HECHOS PROBADOS... 3 III. FUNDAMENTOS DE

Más detalles

BUSINESS INTELLIGENCE DEL

BUSINESS INTELLIGENCE DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DE BUSINESS INTELLIGENCE DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE O E LEARNING

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE O E LEARNING PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IMPLANTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE FORMACIÓN ONLINE O E LEARNING ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN...3 2. OBJETO DEL CONTRATO...4 2.1. TAREAS SOLICITADAS... 4 2.1.1 Contenidos 2.1.2

Más detalles

Pliego Técnico Proyecto Business Intelligence

Pliego Técnico Proyecto Business Intelligence Fecha de impresión: 05/05/2011 8:24 Gestión de Documentación Autor Versión Título Fecha Emitido Sistemas 1.0 Requerimiento Pliego Técnico Business Intelligence Última revisión Localización Estado Borrador

Más detalles

PROCEDIMIENTO ABIERTO 024/15-SI

PROCEDIMIENTO ABIERTO 024/15-SI PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE DOMINIOS.ES PROCEDIMIENTO ABIERTO 024/15-SI Observaciones

Más detalles

ABOKATUOK. La Abogacía con el Máster. De la vieja pasantía a las prácticas externas tuteladas. 2015/63

ABOKATUOK. La Abogacía con el Máster. De la vieja pasantía a las prácticas externas tuteladas. 2015/63 2015/63 año/urtea:16 apirila/abril ABOKATUOK REVISTA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO ABOKATUEN ELKARGO PRESTUAREN ALDIZKARIA La Abogacía con el Máster De la vieja pasantía a las

Más detalles