TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30"

Transcripción

1 TOKIKO GOBERNU BATZORDEA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 BERTARATUAK / ASISTENTES: ALKATESA/ALCALDESA Miren Fátima Malaxetxebarria Nebreda (Bildu) ZINEGOTZIAK / CONCEJALES: Ziortza Bilbao Agirre (Bildu) Jone Miren Arrasate Urquiaga (Bildu) Jon Ander Zulueta Andicoechea (Bildu) IDAZKARI OROKORRA / SECRETARIO GENERAL Víctor-Martín Amparan Álvarez IZAERA / NATURALEZA: Ohikoa / Ordinaria DEIALDIA / CONVOCATORIA: Lehena / Primera Página 1

2 Busturiko Udaletxean, adierazitako egun eta orduan, Alkate andrea buru zela, Tokiko Gobernu Batzordea bildu zen ohiko saioa egiteko lehen deialdian. Ekitaldiaren fede eman zuen Udalbatzaren idazkari Víctor-Martín Amparan Álvarez jaunak. Alkaten andrearen aginduz, ekitaldiari hasiera eman zitzaion aurretik nahikoa denboraz zinegotziei banatu zaien gai ordenaren arabera, eta honako akordio proposamenak egin ziren: 1.- Aurreko saioko akta.- En la Casa Consistorial de Busturia, siendo el día y hora indicados, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los concejales arriba mencionados, se reunió la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria. Dio fe del acto el Secretario de la Corporación, D. Víctor-Martín Amparan Álvarez. De orden de la Sra. Alcaldesa dio comienzo el acto conforme al orden del día que ha sido distribuido entre los concejales con la suficiente antelación, adoptándose las siguientes propuestas de acuerdo: 1.º.- Acta de la sesión anterior.- Batzordeak aho batez onartu zuen 2014ko maiatzaren 7ko La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprobó el acta saioko akta. de la sesión de 7 de mayo de Energia-eraginkortasunaren eraginkortasunaren alorrean tokiko ekintza- 2.º.- Subvención para implantación de planes de acción planak ezartzeko diru-laguntza.- local en materia de eficiencia energética.- 205/2013 Foru Dekretua ikusirik, abenduaren 23koa, zeinaren bitartez energia-eraginkortasunaren eraginkortasunaren alorrean tokiko ekintza planak (Tokiko Agenda 21) ezartzeko diru-laguntzak emateko oinarri eta deialdi arautzaileak ezartzen diren, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Esetek Smart Energy-k egindako Busturia Udalerrirako Energia- eraginkortasun Proiektua deritzanerako diru-laguntza eskatzea, argiteria publikoan, Herri Eskolan, Aingerubide eraikinean, Kontsultategi Medikoan eta Larrazabale eskolan ekintzak egitea aurreikusten duena, ,17 -ko kostuarekin. 3.- Etxeko hondakinen zati organikoaren bilketa.- Etxeko hondakinen zati organikoaren bilketa selektiborako edukiontzia (5. edukiontzi pertsonalizatua) ezartzeko material horniketarako aurkeztutako aurrekontuak ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, honakoen aurrekontuak onartu zituen: - Plastic Omnium edukiontzi, zaborrontzi eta bestelako mate- rialen hornidurarako, 7.188,61 -ko kostuarekin. - Protec, SL, Presaperako konpost-fabrikaren hornidurarako, ,76 -ko kostuarekin. - Protec, SL, Malbe eta Astillerotarako konpost-fabriketarako, 9.607,40 -ko kostuarekin. - Udal Consulting, hiritarren informazio planerako, ,26 -ko kostuarekin. 4.- Herriko Udalekuak Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, honakoa erabaki zuen: 1.- Ikasleak Herriko Udalekuak kanpainan izena emateko Visto el Decreto Foral 205/2013, de 23 de diciembre, por el que se establecen las bases y convocatorias reguladoras de la concesión de subvenciones para la implantación de planes de acción local l (Agenda Local 21) en materia de eficiencia energética, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó solicitar subvención para el Proyecto de Eficiencia Energética para el Municipio de Busturia, elaborado por Esetek Smart Energy, que contempla actuaciones en el alumbrado público, el Colegio Público, el edificio de Aingerubide, el Consultorio Médico y la Escuela de Larrazabale, con un importe de ,17. 3.º.- Recogida de la fracción orgánica del residuo doméstico.- Vistos los presupuestos presentados para el suministro de material para la implantación del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico (5.º contenedor personalizado), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar los presupuestos de: - Plastic Ómnium para suministro de contenedores, cubos y otros materiales por importe de 7.188,61. - Protec, S.L. para suministro de compostadora para Presape por importe de ,76. - Protec, S.L. compostadoras para Malbe y Astilleros por importe de 9.607,40 - Udal Consulting, para el plan de información ciudadana por importe de ,26 4.º.- Herriko Udalekuak La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó: 1.º.- Abrir el plazo de inscripción de alumnos para la campaña Herriko Udalekuak estableciendo la prioridad de los Página 2

3 epea zabaltzea, Busturian erroldatutako adin txikikoentzat eta Jose Maria Ucelay Herri Eskolako ikasleentzat lehentasuna ezarriz, honako tarifen arabera: - Erroldatuak (2014ko urtarrilaren 1a baino lehen): - 50 haur bakarra - 65 bi anai-arreba - 75 hiru anai-arreba - Ez erroldatuak: haur bakarra bi anai-arreba hiru anai-arreba 2.- Kanpaina horretarako begiraleak hautatzeko oinarriak onartzea, berdintasun, publizitate, meritu eta gaitasun irizpideak bermatuz, eta iragarkia argitaratzea hautaketa prozesuaren deialdia egiteko. 5.- Izozki salmentarako kioskoa saltzeko enkantea.- San Antonioko aparkalekuan, Izpilluetan, San Kristobalen eta Altamiran izozki eta gozoki salmentarako kioskoen esleipenerako eskaintzak aurkezteko epean eskaintza bakarra aurkeztu dela ikusirik, San Antonioko aparkalekuko kioskorako, A. G. S.-L.ena, mila berrehun eta zortzi euroko (1.208 ) kopurueskakizunak betetzen dituela kontuan harturik, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen toki hori koa, eta lege-eskakizunak eskaintzaileari esleitzea. 6.- Hiri antolamendurako diru-laguntzak.- Bizkaiko Foru Aldundiaren 54/2014 Foru Dekretua ikusirik, maiatzaren 6koa, hiri antolamendurako tresnak egitera bide- ratutako diru-laguntzak emateko deialdiak eta oinarri arautzaileak onartzen dituena, 2014 urteari dagozkionak, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen diru-laguntza eskatzea honako dokumentua egiteko: - Busturiako Plan Nagusiaren berrikuspena, ,50, hasieran onartzekoa zen dokumentuaren %25i dagozkionak. - Busturiako HAPO egiteko ingurumeniraunkortasunari buruzko txostenaren eguneraketa, ko balioarekin. 7.- Organo-kontzertuak.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Udal honek Urdaibaiko organoak-joxe Mari Eguileor organokontzertu denboraldian parte hartzea, Urremendi Landa Garapenerako Elkarteak egindakoa, eta horren programazioa eta aurrekontua onartzea; udalbatza honi 1.173,48 ematea dagokio programazio horren harira. menores empadronados en Busturia y alumnos del Colegio Público José Maria Ucelay y fijando las siguientes tarifas: - Empadronados (antes del 1 de enero de 2014): - 50 un niño - 65 dos hermanos - 75 tres hermanos - No empadronados: un niño dos hermanos tres hermanos 2.º.- Aprobar las bases para la selección de los monitores para esa campaña que garanticen los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad y publicar anuncio convocando el proceso de selección. 5.º.- Subasta de quiosco de venta de helados.- Visto que, durante el periodo de presentación de ofertas para la concesión de quioscos de venta de helados y golosinas en el aparcamiento de San Antonio, Izpillueta, San Cristóbal y Altamira, únicamente se ha formulado una oferta, para el quiosco del aparcamiento de San Antonio, de A. G. S.- L., por un importe de mil doscientos ocho euros (1.208 ), y considerando que cumple con los requisitos legales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó adjudicar dicho puesto al ofertante. 6.º.- Subvenciones para planeamiento urbanístico.- Visto el contenido del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 54/2014, de 6 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico, correspondiente al año 2014, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó solicitar ayuda económica para la redacción del siguiente documento: - Revisión del Plan General de Busturia, ,50 correspondientes al 25% del importe correspondiente al documento de aprobación inicial. - Actualización del informe de sostenibilidad ambiental para la redacción del PGOU del municipio de Busturia, por un importe de º.- Conciertos de órgano.- la participación de este Ayuntamiento en la temporada de conciertos de órgano Urdaibaiko organoak-joxe Mari Eguileor, elaborado por la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi, y aprobar su programación y presupuesto, en el que corresponde aportar a esta corporación 1.173,48. Página 3

4 8.- Diru-laguntzen araudia.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen dirulaguntzak emateko Ordenantzaren eranskin bat onartzea. Eranskin horrek ezohiko izaera duten edo puntualak diren diru-laguntzak arautuko ditu, jarduera, proiektu eta/edo ekitaldi zehatzak babestu edo sustatzeko, modu bakartuan edo tarteka egiten direnean, eta honako edukia du: 1.- Diru-laguntza eskaera hilabeteko aurrerapenarekin egin beharko da jardueraren datari dagokionez. 2.- Eskaera Udalak helburu horretarako diseinatutako inprimakian aurkeztu beharko da, eta bertan adieraziko da jardueraren izena, lekua eta data, helburuak, zein publikori zuzentzen zaion eta Busturiarako duen interesa, aurreikusitako sarreren eta gastuen aurrekontua xehea, eskatutako diruaren zenbatekoa edo Udalari eskatzen zaizkion zerbi- laguntzaren tzuak. 3.- Jardueraren memoria-txostena eta kontuak berau amaitu eta hilabeteko epean aurkeztu beharko dira. Jardueraren balorazioa jasoko da, baita sarreren eta gastuen zerrenda ere, horien agiri bidezko zuriketarekin batera. 4.- Diru-laguntzak eskaera momentuan diru-sail zehatzean dagoen aurrekontu eskuragarriaren arabera emango dira. Era berean, Batzordeak aho batez proposatu zuen tokiko elkarteei gutuna bidaltzea erabaki horren berri emateko. 9.- Busturia Txirrindulari Taldearen idazkia lasterketei buruz.- Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki zuen, aho batez, Busturia Txirrindulari Taldearen eskaerak onartzea, ekainaren 1ean kadeteen Euskadiko Txapelketa antolatzeko. Egindako eskaerak honakoak dira: hesiak eta megafonia uztea eta BBKren lonja erabili ahal izateko giltza uztea, baita ko diru- laguntza ematea ere, kirol jardueren diru-sailaren kontura Busturia Kirol Taldearen idazkia.- Jarraian, Busturia Kirol Taldeak aurkeztutako idazkia irakurri zen, datozen maiatzaren 17 eta 31n ospatuko diren bi futbol txapelketari buruzkoa, honakoa eskatuz: - Laguntza ekonomikoa - Musika ekipoa lagatzea Hori ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, hona- koa erabaki zuen: - 697,50 -ko diru-laguntza ematea, kirol jardueren diru-sailaren kontura. - Musika ekipoa erabiltzeko baimena ematea. 8.º.- Normativa subvenciones.- La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar un anexo a la Ordenanza de concesión de subvenciones. Este anexo regula las de carácter extraordinario o puntual, destinadas al patrocinio y fomento de actividades, proyectos y/o eventos específicos o que se den de forma aislada u ocasional y tiene el siguiente contenido: 1.- La solicitud de subvención deberá formularse con una antelación mínima de un mes respecto de la fecha de la actividad. 2.- La solicitud deberá presentase en el formulario diseñado al efecto por el Ayuntamiento donde se indicará el nombre de la actividad, lugar y fecha de realización, objetivos, público al que se destina e interés para Busturia, presupuesto detallado de los ingresos y gastos previstos, cuantía de la subvención solicitada itada y otros materiales o servicios que se piden del Ayuntamiento. 3. La memoria de la actividad junto con las cuentas deberán presentarse en el plazo de un mes desde la finalización de la misma. Consistirán en una valoración de la actividad junto con una relación de ingresos y gastos con la correspondiente justificación documental. 4.- Las subvenciones se concederán en función de la disponibilidad presupuestaria existente en la partida específica en el momento de la solicitud. Asimismo la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó enviar una carta a las asociaciones locales, informando de este acuerdo. 9.º.- Escrito de Busturia Txirrindulari Taldea sobre carreras.- las peticiones de Busturia Txirrindulari Taldea para la organización del Campeonato de Euskadi de cadetes del 1 de junio, que consisten en la cesión de vallas y megafonía y autorización y llaves para poder usar la lonja de la bbk, así como una ayuda económica de 1.100, con cargo a la partida de actividades deportivas. 10.º.- Escrito del Busturia Kirol Taldea.- Seguidamente se dio lectura al escrito presentado por el Busturia Kirol Taldea informando de la organización de dos torneos de fútbol, a celebrar los próximos días 17 y 31 de mayo y solicitando: - colaboración económica - cesión del equipo de música A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimi- dad, acordó: - concederles una subvención de 697,50, con car- go a la partida de actividades deportivas. - autorizarles al uso del equipo de música. Página 4

5 11.- Euskal Eskola Publikoaren Jaia.- Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, Jose Maria Ucelay Herri Eskolako Gurasoen Elkartearen eskaera onartzea erabaki zuen, Balmasedan ekainaren 1ean egitekoa den Euskal Eskola Publikoaren jaira joateko autobus baten kostua finantzatzekoa, autobusaren lekuen % 50 betetzeko baldintzapean Jose Maria Ucelay HEko GEren eskaera.- Jose Maria Ucelay HEko GEk eginiko eskaerak ikusirik, ekai- naren 7an eskolako jaia antolatzeari dagozkionak, Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, 200 -ko diru-laguntza emazuen txotxongiloak kontratatzeko, kultur jardue- tea erabaki ren diru-sailaren kontura Muxikako Udalaren eskaera.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Muxikako Udalaren eskaerari men egitea, barrak uztekoa, ekainaren 14an egitekoa den Gazte egunean erabiltzeko; barrak udal langileen lan-ordutegiaren barruan itzuli beharko dituzte Seber Altube ikastolaren eskaera.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Seber Altube ikastolaren eskaerari men egitea, barrak eta hesiak uztekoa, ekainaren 1ean egitekoa den Ibilaldia 2014 jaian erabiltzeko; barrak eta hesiak udal langileen lan-ordutegiaren barruan itzuli beharko dituzte Iturri Dendaren idazkia.- J. L. E.ek Iturri Denda establezimenduaren izenean aurkeztu- zuen komer- riko idazkia ikusirik, zeinean baimena eskatzen tzioaren aurrean, bide publikoan, plantxa bat jartzea ogitartekoak etab. Saldu ahal izateko, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen eskaera aintzat hartzea, eskatzaileak lokala kokatuta dagoen jabeen erkidegoaren oniritzia izateko baldintzarekin TomTom Group-en idazkia.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen TomTom Group-en eskaera onartzea udal kale-izendegiaren eta bi- deen datuak helarazteko, euren datu-basean txerta ditzaten. 11.º.- Fiesta de la Escuela Pública Vasca.- la petición de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Público José María Ucelay para financiar el coste de la contratación de un autobús para asistir a la fiesta de la Escuela Pública Vasca, que se celebrará el 1 de junio, en Balma- seda, con la condición de que se ocupe el 50% de las plazas del autobús. 12.º.- Solicitud de la AMPA del C. P. José M.ª Ucelay.- Vistas las solicitudes presentadas por la AMPA del C. P. José M.ª Ucelay en relación a la organización de la fiesta de la escuela el día 7 de junio, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó concederles una ayuda de 200 para la contratación de marionetas con cargo a la partida de activi- dades culturales. 13.º.- Solicitud del Ayuntamiento de Muxika.- La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó acceder a la petición del Ayuntamiento de Muxika para la cesión de barras para ser utilizadas durante la celebración del Gazte eguna, el día 14 de junio, debiendo devolverse dentro del horario de los empleados municipales. 14.º.- Solicitud de la ikastola Seber Altube.- La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó acceder a la petición de la Ikastola Seber Altube para la cesión de barras y vallas para ser utilizadas durante la celebración del Ibilaldia 2014, el día 1 de junio, debiendo devolverse deo de los empleados ntro del horario municipales. 15.º.- Escrito de Iturri Denda.- Visto el escrito presentado por J. L. E., en representación del establecimiento Iturri Denda, solicitando autorización para colocar en la vía pública frente al comercio, una plancha y poder vender bocadillos, sándwiches, etc., en fiestas de San Cristóbal, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar la petición, con la condición de que la solicitante obtenga el visto bueno de la comunidad de propietarios en la que está ubicado el local. 16.º.- Escrito de TomTom group.- la petición de TomTom group para que se le faciliten datos del callejero y caminos municipales para su incorporación a Página 5

6 su base de datos Landa-bideen erabilerarako baimena egurra atera- 17.º.- Licencia de utilización de caminos rurales para la saca tzeko.- de madera.- Tokiko o Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen egurra ateratzeko landa-bideen erabilerarako baimena ematea honakoei: 1.- Maderas Arantzari, SL (3/14 Esp.), Mape mendiari dagokiona, euren jabetzakoa, 1. poligonoko 88. lursaila, 16. poligonoko 65. lursaila eta 15. poligonoko 165 eta 178. lursailak, Mapeko mendi-bidea erabiliz, 2.709,20 estereoko kopurua, eta egurra ateratzen hasten denean Udalari jakinarazi beharko dio. 2.- P. M. P. (4/14 Esp.), Uspaso mendiari dagokiona, bere jabetzakoa, 14. poligonoko onoko 51. lursaila, Uspasoko mendibidea erabiliz, 392,60 estereko kopurua, eta egurra ateratzen hasten denean Udalari jakinarazi beharko dio Hirigintza-baimenak.- Emandako txosten tekniko eta juridikoak ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen honako hirigintza-baimena ematea, txostenetan ezarritako baldintzak betetzearen menpe; baimen horren edukiaren berri eman beharko zaio eskatzaileari: 1.- J. R. M. Izagirre (27/14 Esp.), fatxadaren pikatu eta zarpiaketarako, Altamira auzuneko 55. zenbakian, 1.750,00 - ko aurrekontuarekin. 2.- K. P. A. (28/14 Esp.), komunaren eraberritzerako, Axpe auzuneko 164. zenbakian, 1. ezkerra, 2.663,25 -ko aurrekontuarekin Tokiko Jaia Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politikarako Sailaren 61/2014 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jaiegunen 2015eko Egutegi Ofiziala onartzen duena, irakurri zen; bertan adierazitakoez gain, tokiko bi jaiegun izango direla dio, eta horietako bat dagokion Udalak proposatu beharko duela. Hori ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen San Kristobal, uztailaren 10a, izendatzea 2015eko tokiko jaiegun, baita aipaturiko Sailaren Lurralde-ordezkaritzari jakinaraztea ere Eraikin publikoen monitorizazioa.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Esetek Smart Energy enpresaren ,39 -ko aurrekontua onartzea, Udaletxe, Herri Eskola eta Altamirako Kultur Etxeko eraikin publikoak monitorizatzeko, Energiaren Euskal La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó conceder autorización para la utilización de caminos rurales para la saca de madera a: 1.º.- Maderas Arantzari, S.L. (Expte. 3/14), correspondiente al monte Mape, de su propiedad, parcela 88 del polígono 1, parcela 65 del polígono 16 y parcelas 165 y 178 del polígono 15, utilizando la pista de Mape, en un número de 2.709,20 estéreos, debiendo comunicar al Ayuntamiento el inicio de la saca. 2.º.- P. M. P. (Expte. 4/14), correspondiente al monte Uspaso, de su propiedad, parcela 51 del polígono 14, utilizando la pista de Uspaso, en un número de 392,60 estéreos, debiendo comunicar al Ayuntamiento el inicio de la saca. 18.º.- Licencias urbanísticas.- La Junta de Gobierno Local, vistos los informes jurídicos y técnicos emitidos, acordó, por unanimidad, conceder la siguiente licencia urbanística, que queda sometida al cumplimiento de las condiciones establecidas en los mismos, de cuyo contenido se deberá erá dar traslado al solicitante: 1.º.- J. R. M. I., (Expte. 27/14), para picado y raseado de fachada, en el barrio de Altamira, n.º 55, con un presupuesto de 1.750,00. 2.º.- K. P. A. (Expte. 28/14), para reforma de baño, en el barrio de Axpe, n.º º 1.º Izda., con un presupuesto de 2.663, º.- Fiesta Local Se dio lectura al Decreto 61/2014, de 15 de abril, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, por el cual se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2015, señalando que, además de las indicadas, existirán dos fiestas locales, una de las cuales deberá ser propuesta por los Ayun- tamientos respectivos. A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó designar como fiesta local para 2015 la de San Cristóbal, el 10 de julio, así como comunicárselo a la Delegación Territorial de la citada Consejería. 20.º.- Monitorización de edificios públicos.- el presupuesto de ,39 de la empresa Esetek Smart Energy, para la monitorización de los edificios públicos de la Casa Consistorial, Colegio Público, y Casa de Cultura de Alta- Página 6

7 erakundeak horretarako eman baitzion diru-laguntza Udal mira, para la que el Ente Vasco de la Energía concedió subhoni. vención a este Ayuntamiento. Eta besterik gabe, Alkate andereak amaitutzat eman zuen saioa, eta adostutakoaren inguruan akta hau idatzi zen, Aleta egiaztatzen dudan Idazkariak sinatuta. kate andereak Alkatea/La Alcaldesa, Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por terminado el acto y de lo acordado se extendió la presente acta que firman, la Sra. Alcaldesa y el Secretario que certifico. Idazkaria/El Secretario, Fdo: Miren Fátima Malaxetxebarria Nebreda Fdo.: Víctor-Martín Amparan Álvarez Página 7

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

a domicilio gratuito Mari Pepa eta Arlote famili behartsuenekin App para las comunidades de vecinos Euskarazko programazio berezia

a domicilio gratuito Mari Pepa eta Arlote famili behartsuenekin App para las comunidades de vecinos Euskarazko programazio berezia Leioa apuesta por el reparto a domicilio gratuito Mari Pepa eta Arlote famili behartsuenekin App para las comunidades de vecinos Euskarazko programazio berezia www.leioa.eu Leioako Udala / Ayuntamiento

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

IBAIOndO: UnA APUESTA POR EL EMPLEO. Umore Azoka Haurreskola y ampliación del Conservatorio Herrigune

IBAIOndO: UnA APUESTA POR EL EMPLEO. Umore Azoka Haurreskola y ampliación del Conservatorio Herrigune IBAIOndO: UnA APUESTA POR EL EMPLEO Umore Azoka Haurreskola y ampliación del Conservatorio Herrigune Bodas, los mejores menús. Aparcamiento gratuito. Suite Nupcial. Avda. de los Chopos, 12 48990 Getxo

Más detalles

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 1. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, David Latxaga Ugartemendia legebiltzarkidearen bateragarritasunegoerari

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

11 ORDENANTZA/ORDENANZA

11 ORDENANTZA/ORDENANZA HIGIEZINEN FATXADETAN BIDE PUBLIKOTIK ZUZENEAN ERABIL DAITEZKEEN KUTXAZAIN AUTOMATIKOAK JARTZEAGATIK UDAL JABARI PUBLIKOA ERABILTZEAREN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE UNCITI DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2013

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE UNCITI DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2013 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO UNCITI DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2013 ASISTENTES: Sr. Alcalde: D. Javier Linto Iriarte Concejales: Dª Judit Alberich Daroca Dª María Amaya Lamana Erro D. Manuel

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 200 Lunes 18 de agosto de 2014 Sec. III. Pág. 65602 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 8773 Resolución de 14 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior

Más detalles

inserta a continuación.

inserta a continuación. DECRETO 201/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. El artículo 19 del Estatuto de Autonomía

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 196 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA 6562 Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko

Más detalles

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA BASES GENERALES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA El Ayuntamiento de La Rinconada, a través del área de Participación Ciudadana, concede anualmente subvenciones con

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 113 Martes 12 de mayo de 2015 Sec. III. Pág. 41003 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 5257 Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,

Más detalles

159.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014.

159.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESION ORDINARIA DIA 20-11-2014 ALCALDESA Dª Arantza Baigorri Belaza CONCEJALES D. Aitor Arizmendiarrieta D. Rafael Urizar Dña. Carmen Sampedro SECRETARIA Dña. Inmaculada Echeandia

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2015.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2015. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2015. Alcalde-Presidente: D. Fernando Priego Chacón. Concejales: D. Juan Ramón Pérez Valenzuela D. Manuel Alguacil

Más detalles

Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura. En esta nueva legislatura esperamos contar. Todo esto con unos ingresos cada vez

Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura. En esta nueva legislatura esperamos contar. Todo esto con unos ingresos cada vez 1 Sopuerta berrian Sopuertan ere hari gara Desde EH BILDU y a lo largo de la pasada legislatura hemos tenido tres objetivos básicos a desarrollar: la participación ciudadana, el cubrir las necesidades

Más detalles

NORMATIVA. Los programas de actividades subvencionados habrán de desarrollarse en el ejercicio de 2011 y hasta el 15 de octubre de 2011.

NORMATIVA. Los programas de actividades subvencionados habrán de desarrollarse en el ejercicio de 2011 y hasta el 15 de octubre de 2011. BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA CON DESTINO A FINANCIAR PROGRAMAS DE ACTIVIDADES JUVENILES, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDES,

Más detalles