TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30"

Transcripción

1 TOKIKO GOBERNU BATZORDEA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIA / LUGAR: Busturiko Udaletxea EGUNA / FECHA: 21/5/2014 HASIERA / INICIO: 20:20 AMAIERA / FINAL: 20:30 BERTARATUAK / ASISTENTES: ALKATESA/ALCALDESA Miren Fátima Malaxetxebarria Nebreda (Bildu) ZINEGOTZIAK / CONCEJALES: Ziortza Bilbao Agirre (Bildu) Jone Miren Arrasate Urquiaga (Bildu) Jon Ander Zulueta Andicoechea (Bildu) IDAZKARI OROKORRA / SECRETARIO GENERAL Víctor-Martín Amparan Álvarez IZAERA / NATURALEZA: Ohikoa / Ordinaria DEIALDIA / CONVOCATORIA: Lehena / Primera Página 1

2 Busturiko Udaletxean, adierazitako egun eta orduan, Alkate andrea buru zela, Tokiko Gobernu Batzordea bildu zen ohiko saioa egiteko lehen deialdian. Ekitaldiaren fede eman zuen Udalbatzaren idazkari Víctor-Martín Amparan Álvarez jaunak. Alkaten andrearen aginduz, ekitaldiari hasiera eman zitzaion aurretik nahikoa denboraz zinegotziei banatu zaien gai ordenaren arabera, eta honako akordio proposamenak egin ziren: 1.- Aurreko saioko akta.- En la Casa Consistorial de Busturia, siendo el día y hora indicados, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa y con asistencia de los concejales arriba mencionados, se reunió la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria en primera convocatoria. Dio fe del acto el Secretario de la Corporación, D. Víctor-Martín Amparan Álvarez. De orden de la Sra. Alcaldesa dio comienzo el acto conforme al orden del día que ha sido distribuido entre los concejales con la suficiente antelación, adoptándose las siguientes propuestas de acuerdo: 1.º.- Acta de la sesión anterior.- Batzordeak aho batez onartu zuen 2014ko maiatzaren 7ko La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, aprobó el acta saioko akta. de la sesión de 7 de mayo de Energia-eraginkortasunaren eraginkortasunaren alorrean tokiko ekintza- 2.º.- Subvención para implantación de planes de acción planak ezartzeko diru-laguntza.- local en materia de eficiencia energética.- 205/2013 Foru Dekretua ikusirik, abenduaren 23koa, zeinaren bitartez energia-eraginkortasunaren eraginkortasunaren alorrean tokiko ekintza planak (Tokiko Agenda 21) ezartzeko diru-laguntzak emateko oinarri eta deialdi arautzaileak ezartzen diren, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Esetek Smart Energy-k egindako Busturia Udalerrirako Energia- eraginkortasun Proiektua deritzanerako diru-laguntza eskatzea, argiteria publikoan, Herri Eskolan, Aingerubide eraikinean, Kontsultategi Medikoan eta Larrazabale eskolan ekintzak egitea aurreikusten duena, ,17 -ko kostuarekin. 3.- Etxeko hondakinen zati organikoaren bilketa.- Etxeko hondakinen zati organikoaren bilketa selektiborako edukiontzia (5. edukiontzi pertsonalizatua) ezartzeko material horniketarako aurkeztutako aurrekontuak ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, honakoen aurrekontuak onartu zituen: - Plastic Omnium edukiontzi, zaborrontzi eta bestelako mate- rialen hornidurarako, 7.188,61 -ko kostuarekin. - Protec, SL, Presaperako konpost-fabrikaren hornidurarako, ,76 -ko kostuarekin. - Protec, SL, Malbe eta Astillerotarako konpost-fabriketarako, 9.607,40 -ko kostuarekin. - Udal Consulting, hiritarren informazio planerako, ,26 -ko kostuarekin. 4.- Herriko Udalekuak Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, honakoa erabaki zuen: 1.- Ikasleak Herriko Udalekuak kanpainan izena emateko Visto el Decreto Foral 205/2013, de 23 de diciembre, por el que se establecen las bases y convocatorias reguladoras de la concesión de subvenciones para la implantación de planes de acción local l (Agenda Local 21) en materia de eficiencia energética, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó solicitar subvención para el Proyecto de Eficiencia Energética para el Municipio de Busturia, elaborado por Esetek Smart Energy, que contempla actuaciones en el alumbrado público, el Colegio Público, el edificio de Aingerubide, el Consultorio Médico y la Escuela de Larrazabale, con un importe de ,17. 3.º.- Recogida de la fracción orgánica del residuo doméstico.- Vistos los presupuestos presentados para el suministro de material para la implantación del contenedor de recogida selectiva de la fracción orgánica del residuo doméstico (5.º contenedor personalizado), la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar los presupuestos de: - Plastic Ómnium para suministro de contenedores, cubos y otros materiales por importe de 7.188,61. - Protec, S.L. para suministro de compostadora para Presape por importe de ,76. - Protec, S.L. compostadoras para Malbe y Astilleros por importe de 9.607,40 - Udal Consulting, para el plan de información ciudadana por importe de ,26 4.º.- Herriko Udalekuak La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó: 1.º.- Abrir el plazo de inscripción de alumnos para la campaña Herriko Udalekuak estableciendo la prioridad de los Página 2

3 epea zabaltzea, Busturian erroldatutako adin txikikoentzat eta Jose Maria Ucelay Herri Eskolako ikasleentzat lehentasuna ezarriz, honako tarifen arabera: - Erroldatuak (2014ko urtarrilaren 1a baino lehen): - 50 haur bakarra - 65 bi anai-arreba - 75 hiru anai-arreba - Ez erroldatuak: haur bakarra bi anai-arreba hiru anai-arreba 2.- Kanpaina horretarako begiraleak hautatzeko oinarriak onartzea, berdintasun, publizitate, meritu eta gaitasun irizpideak bermatuz, eta iragarkia argitaratzea hautaketa prozesuaren deialdia egiteko. 5.- Izozki salmentarako kioskoa saltzeko enkantea.- San Antonioko aparkalekuan, Izpilluetan, San Kristobalen eta Altamiran izozki eta gozoki salmentarako kioskoen esleipenerako eskaintzak aurkezteko epean eskaintza bakarra aurkeztu dela ikusirik, San Antonioko aparkalekuko kioskorako, A. G. S.-L.ena, mila berrehun eta zortzi euroko (1.208 ) kopurueskakizunak betetzen dituela kontuan harturik, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen toki hori koa, eta lege-eskakizunak eskaintzaileari esleitzea. 6.- Hiri antolamendurako diru-laguntzak.- Bizkaiko Foru Aldundiaren 54/2014 Foru Dekretua ikusirik, maiatzaren 6koa, hiri antolamendurako tresnak egitera bide- ratutako diru-laguntzak emateko deialdiak eta oinarri arautzaileak onartzen dituena, 2014 urteari dagozkionak, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen diru-laguntza eskatzea honako dokumentua egiteko: - Busturiako Plan Nagusiaren berrikuspena, ,50, hasieran onartzekoa zen dokumentuaren %25i dagozkionak. - Busturiako HAPO egiteko ingurumeniraunkortasunari buruzko txostenaren eguneraketa, ko balioarekin. 7.- Organo-kontzertuak.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Udal honek Urdaibaiko organoak-joxe Mari Eguileor organokontzertu denboraldian parte hartzea, Urremendi Landa Garapenerako Elkarteak egindakoa, eta horren programazioa eta aurrekontua onartzea; udalbatza honi 1.173,48 ematea dagokio programazio horren harira. menores empadronados en Busturia y alumnos del Colegio Público José Maria Ucelay y fijando las siguientes tarifas: - Empadronados (antes del 1 de enero de 2014): - 50 un niño - 65 dos hermanos - 75 tres hermanos - No empadronados: un niño dos hermanos tres hermanos 2.º.- Aprobar las bases para la selección de los monitores para esa campaña que garanticen los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad y publicar anuncio convocando el proceso de selección. 5.º.- Subasta de quiosco de venta de helados.- Visto que, durante el periodo de presentación de ofertas para la concesión de quioscos de venta de helados y golosinas en el aparcamiento de San Antonio, Izpillueta, San Cristóbal y Altamira, únicamente se ha formulado una oferta, para el quiosco del aparcamiento de San Antonio, de A. G. S.- L., por un importe de mil doscientos ocho euros (1.208 ), y considerando que cumple con los requisitos legales, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó adjudicar dicho puesto al ofertante. 6.º.- Subvenciones para planeamiento urbanístico.- Visto el contenido del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 54/2014, de 6 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la elaboración de instrumentos de planeamiento urbanístico, correspondiente al año 2014, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó solicitar ayuda económica para la redacción del siguiente documento: - Revisión del Plan General de Busturia, ,50 correspondientes al 25% del importe correspondiente al documento de aprobación inicial. - Actualización del informe de sostenibilidad ambiental para la redacción del PGOU del municipio de Busturia, por un importe de º.- Conciertos de órgano.- la participación de este Ayuntamiento en la temporada de conciertos de órgano Urdaibaiko organoak-joxe Mari Eguileor, elaborado por la Asociación de Desarrollo Rural Urremendi, y aprobar su programación y presupuesto, en el que corresponde aportar a esta corporación 1.173,48. Página 3

4 8.- Diru-laguntzen araudia.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen dirulaguntzak emateko Ordenantzaren eranskin bat onartzea. Eranskin horrek ezohiko izaera duten edo puntualak diren diru-laguntzak arautuko ditu, jarduera, proiektu eta/edo ekitaldi zehatzak babestu edo sustatzeko, modu bakartuan edo tarteka egiten direnean, eta honako edukia du: 1.- Diru-laguntza eskaera hilabeteko aurrerapenarekin egin beharko da jardueraren datari dagokionez. 2.- Eskaera Udalak helburu horretarako diseinatutako inprimakian aurkeztu beharko da, eta bertan adieraziko da jardueraren izena, lekua eta data, helburuak, zein publikori zuzentzen zaion eta Busturiarako duen interesa, aurreikusitako sarreren eta gastuen aurrekontua xehea, eskatutako diruaren zenbatekoa edo Udalari eskatzen zaizkion zerbi- laguntzaren tzuak. 3.- Jardueraren memoria-txostena eta kontuak berau amaitu eta hilabeteko epean aurkeztu beharko dira. Jardueraren balorazioa jasoko da, baita sarreren eta gastuen zerrenda ere, horien agiri bidezko zuriketarekin batera. 4.- Diru-laguntzak eskaera momentuan diru-sail zehatzean dagoen aurrekontu eskuragarriaren arabera emango dira. Era berean, Batzordeak aho batez proposatu zuen tokiko elkarteei gutuna bidaltzea erabaki horren berri emateko. 9.- Busturia Txirrindulari Taldearen idazkia lasterketei buruz.- Tokiko Gobernu Batzordeak erabaki zuen, aho batez, Busturia Txirrindulari Taldearen eskaerak onartzea, ekainaren 1ean kadeteen Euskadiko Txapelketa antolatzeko. Egindako eskaerak honakoak dira: hesiak eta megafonia uztea eta BBKren lonja erabili ahal izateko giltza uztea, baita ko diru- laguntza ematea ere, kirol jardueren diru-sailaren kontura Busturia Kirol Taldearen idazkia.- Jarraian, Busturia Kirol Taldeak aurkeztutako idazkia irakurri zen, datozen maiatzaren 17 eta 31n ospatuko diren bi futbol txapelketari buruzkoa, honakoa eskatuz: - Laguntza ekonomikoa - Musika ekipoa lagatzea Hori ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, hona- koa erabaki zuen: - 697,50 -ko diru-laguntza ematea, kirol jardueren diru-sailaren kontura. - Musika ekipoa erabiltzeko baimena ematea. 8.º.- Normativa subvenciones.- La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aprobar un anexo a la Ordenanza de concesión de subvenciones. Este anexo regula las de carácter extraordinario o puntual, destinadas al patrocinio y fomento de actividades, proyectos y/o eventos específicos o que se den de forma aislada u ocasional y tiene el siguiente contenido: 1.- La solicitud de subvención deberá formularse con una antelación mínima de un mes respecto de la fecha de la actividad. 2.- La solicitud deberá presentase en el formulario diseñado al efecto por el Ayuntamiento donde se indicará el nombre de la actividad, lugar y fecha de realización, objetivos, público al que se destina e interés para Busturia, presupuesto detallado de los ingresos y gastos previstos, cuantía de la subvención solicitada itada y otros materiales o servicios que se piden del Ayuntamiento. 3. La memoria de la actividad junto con las cuentas deberán presentarse en el plazo de un mes desde la finalización de la misma. Consistirán en una valoración de la actividad junto con una relación de ingresos y gastos con la correspondiente justificación documental. 4.- Las subvenciones se concederán en función de la disponibilidad presupuestaria existente en la partida específica en el momento de la solicitud. Asimismo la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó enviar una carta a las asociaciones locales, informando de este acuerdo. 9.º.- Escrito de Busturia Txirrindulari Taldea sobre carreras.- las peticiones de Busturia Txirrindulari Taldea para la organización del Campeonato de Euskadi de cadetes del 1 de junio, que consisten en la cesión de vallas y megafonía y autorización y llaves para poder usar la lonja de la bbk, así como una ayuda económica de 1.100, con cargo a la partida de actividades deportivas. 10.º.- Escrito del Busturia Kirol Taldea.- Seguidamente se dio lectura al escrito presentado por el Busturia Kirol Taldea informando de la organización de dos torneos de fútbol, a celebrar los próximos días 17 y 31 de mayo y solicitando: - colaboración económica - cesión del equipo de música A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimi- dad, acordó: - concederles una subvención de 697,50, con car- go a la partida de actividades deportivas. - autorizarles al uso del equipo de música. Página 4

5 11.- Euskal Eskola Publikoaren Jaia.- Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, Jose Maria Ucelay Herri Eskolako Gurasoen Elkartearen eskaera onartzea erabaki zuen, Balmasedan ekainaren 1ean egitekoa den Euskal Eskola Publikoaren jaira joateko autobus baten kostua finantzatzekoa, autobusaren lekuen % 50 betetzeko baldintzapean Jose Maria Ucelay HEko GEren eskaera.- Jose Maria Ucelay HEko GEk eginiko eskaerak ikusirik, ekai- naren 7an eskolako jaia antolatzeari dagozkionak, Tokiko Gobernu Batzordeak, aho batez, 200 -ko diru-laguntza emazuen txotxongiloak kontratatzeko, kultur jardue- tea erabaki ren diru-sailaren kontura Muxikako Udalaren eskaera.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Muxikako Udalaren eskaerari men egitea, barrak uztekoa, ekainaren 14an egitekoa den Gazte egunean erabiltzeko; barrak udal langileen lan-ordutegiaren barruan itzuli beharko dituzte Seber Altube ikastolaren eskaera.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Seber Altube ikastolaren eskaerari men egitea, barrak eta hesiak uztekoa, ekainaren 1ean egitekoa den Ibilaldia 2014 jaian erabiltzeko; barrak eta hesiak udal langileen lan-ordutegiaren barruan itzuli beharko dituzte Iturri Dendaren idazkia.- J. L. E.ek Iturri Denda establezimenduaren izenean aurkeztu- zuen komer- riko idazkia ikusirik, zeinean baimena eskatzen tzioaren aurrean, bide publikoan, plantxa bat jartzea ogitartekoak etab. Saldu ahal izateko, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen eskaera aintzat hartzea, eskatzaileak lokala kokatuta dagoen jabeen erkidegoaren oniritzia izateko baldintzarekin TomTom Group-en idazkia.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen TomTom Group-en eskaera onartzea udal kale-izendegiaren eta bi- deen datuak helarazteko, euren datu-basean txerta ditzaten. 11.º.- Fiesta de la Escuela Pública Vasca.- la petición de la Asociación de Padres y Madres del Colegio Público José María Ucelay para financiar el coste de la contratación de un autobús para asistir a la fiesta de la Escuela Pública Vasca, que se celebrará el 1 de junio, en Balma- seda, con la condición de que se ocupe el 50% de las plazas del autobús. 12.º.- Solicitud de la AMPA del C. P. José M.ª Ucelay.- Vistas las solicitudes presentadas por la AMPA del C. P. José M.ª Ucelay en relación a la organización de la fiesta de la escuela el día 7 de junio, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó concederles una ayuda de 200 para la contratación de marionetas con cargo a la partida de activi- dades culturales. 13.º.- Solicitud del Ayuntamiento de Muxika.- La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó acceder a la petición del Ayuntamiento de Muxika para la cesión de barras para ser utilizadas durante la celebración del Gazte eguna, el día 14 de junio, debiendo devolverse dentro del horario de los empleados municipales. 14.º.- Solicitud de la ikastola Seber Altube.- La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó acceder a la petición de la Ikastola Seber Altube para la cesión de barras y vallas para ser utilizadas durante la celebración del Ibilaldia 2014, el día 1 de junio, debiendo devolverse deo de los empleados ntro del horario municipales. 15.º.- Escrito de Iturri Denda.- Visto el escrito presentado por J. L. E., en representación del establecimiento Iturri Denda, solicitando autorización para colocar en la vía pública frente al comercio, una plancha y poder vender bocadillos, sándwiches, etc., en fiestas de San Cristóbal, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó aceptar la petición, con la condición de que la solicitante obtenga el visto bueno de la comunidad de propietarios en la que está ubicado el local. 16.º.- Escrito de TomTom group.- la petición de TomTom group para que se le faciliten datos del callejero y caminos municipales para su incorporación a Página 5

6 su base de datos Landa-bideen erabilerarako baimena egurra atera- 17.º.- Licencia de utilización de caminos rurales para la saca tzeko.- de madera.- Tokiko o Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen egurra ateratzeko landa-bideen erabilerarako baimena ematea honakoei: 1.- Maderas Arantzari, SL (3/14 Esp.), Mape mendiari dagokiona, euren jabetzakoa, 1. poligonoko 88. lursaila, 16. poligonoko 65. lursaila eta 15. poligonoko 165 eta 178. lursailak, Mapeko mendi-bidea erabiliz, 2.709,20 estereoko kopurua, eta egurra ateratzen hasten denean Udalari jakinarazi beharko dio. 2.- P. M. P. (4/14 Esp.), Uspaso mendiari dagokiona, bere jabetzakoa, 14. poligonoko onoko 51. lursaila, Uspasoko mendibidea erabiliz, 392,60 estereko kopurua, eta egurra ateratzen hasten denean Udalari jakinarazi beharko dio Hirigintza-baimenak.- Emandako txosten tekniko eta juridikoak ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen honako hirigintza-baimena ematea, txostenetan ezarritako baldintzak betetzearen menpe; baimen horren edukiaren berri eman beharko zaio eskatzaileari: 1.- J. R. M. Izagirre (27/14 Esp.), fatxadaren pikatu eta zarpiaketarako, Altamira auzuneko 55. zenbakian, 1.750,00 - ko aurrekontuarekin. 2.- K. P. A. (28/14 Esp.), komunaren eraberritzerako, Axpe auzuneko 164. zenbakian, 1. ezkerra, 2.663,25 -ko aurrekontuarekin Tokiko Jaia Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politikarako Sailaren 61/2014 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Jaiegunen 2015eko Egutegi Ofiziala onartzen duena, irakurri zen; bertan adierazitakoez gain, tokiko bi jaiegun izango direla dio, eta horietako bat dagokion Udalak proposatu beharko duela. Hori ikusirik, Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen San Kristobal, uztailaren 10a, izendatzea 2015eko tokiko jaiegun, baita aipaturiko Sailaren Lurralde-ordezkaritzari jakinaraztea ere Eraikin publikoen monitorizazioa.- Tokiko Gobernu Batzordeak aho batez erabaki zuen Esetek Smart Energy enpresaren ,39 -ko aurrekontua onartzea, Udaletxe, Herri Eskola eta Altamirako Kultur Etxeko eraikin publikoak monitorizatzeko, Energiaren Euskal La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó conceder autorización para la utilización de caminos rurales para la saca de madera a: 1.º.- Maderas Arantzari, S.L. (Expte. 3/14), correspondiente al monte Mape, de su propiedad, parcela 88 del polígono 1, parcela 65 del polígono 16 y parcelas 165 y 178 del polígono 15, utilizando la pista de Mape, en un número de 2.709,20 estéreos, debiendo comunicar al Ayuntamiento el inicio de la saca. 2.º.- P. M. P. (Expte. 4/14), correspondiente al monte Uspaso, de su propiedad, parcela 51 del polígono 14, utilizando la pista de Uspaso, en un número de 392,60 estéreos, debiendo comunicar al Ayuntamiento el inicio de la saca. 18.º.- Licencias urbanísticas.- La Junta de Gobierno Local, vistos los informes jurídicos y técnicos emitidos, acordó, por unanimidad, conceder la siguiente licencia urbanística, que queda sometida al cumplimiento de las condiciones establecidas en los mismos, de cuyo contenido se deberá erá dar traslado al solicitante: 1.º.- J. R. M. I., (Expte. 27/14), para picado y raseado de fachada, en el barrio de Altamira, n.º 55, con un presupuesto de 1.750,00. 2.º.- K. P. A. (Expte. 28/14), para reforma de baño, en el barrio de Axpe, n.º º 1.º Izda., con un presupuesto de 2.663, º.- Fiesta Local Se dio lectura al Decreto 61/2014, de 15 de abril, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, por el cual se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2015, señalando que, además de las indicadas, existirán dos fiestas locales, una de las cuales deberá ser propuesta por los Ayun- tamientos respectivos. A la vista de ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acordó designar como fiesta local para 2015 la de San Cristóbal, el 10 de julio, así como comunicárselo a la Delegación Territorial de la citada Consejería. 20.º.- Monitorización de edificios públicos.- el presupuesto de ,39 de la empresa Esetek Smart Energy, para la monitorización de los edificios públicos de la Casa Consistorial, Colegio Público, y Casa de Cultura de Alta- Página 6

7 erakundeak horretarako eman baitzion diru-laguntza Udal mira, para la que el Ente Vasco de la Energía concedió subhoni. vención a este Ayuntamiento. Eta besterik gabe, Alkate andereak amaitutzat eman zuen saioa, eta adostutakoaren inguruan akta hau idatzi zen, Aleta egiaztatzen dudan Idazkariak sinatuta. kate andereak Alkatea/La Alcaldesa, Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa dio por terminado el acto y de lo acordado se extendió la presente acta que firman, la Sra. Alcaldesa y el Secretario que certifico. Idazkaria/El Secretario, Fdo: Miren Fátima Malaxetxebarria Nebreda Fdo.: Víctor-Martín Amparan Álvarez Página 7

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. TOKIKO GOBERNU BATZARRA OHIKO BILKURA DATA: 2015eko apirilaren 17an, ostirala ORDUA:

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

EXTRACTO DE ACUERDOS DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2.015.

EXTRACTO DE ACUERDOS DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2.015. EXTRACTO DE ACUERDOS DE ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2.015. SEÑORES ASISTENTES ALCALDE PRESIDENTE Don Guillermo Ruiz Ruiz TENIENTES DE ALCALDE

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA

Vitoria-Gasteizen, 2007ko ekainaren 13an. Gabriel Mª Inclán Iribar OSASUN SAILBURUA OSASUN SAILA Osasun Sailburua DEPARTAMENTO DE SANIDAD Consejero de Sanidad INFORMAZIO DOKUMENTATUAREN ESKAERAREN ERANTZUNA, itxaronzerrendak txikiagotzeko erakunde pribatuekin sinatutako hitzarmenei buruz

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Nieves Martínez De Antoñana DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARIA

Nieves Martínez De Antoñana DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARIA LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA Eusko Jaurlaritzaren komunikazio eta publizitate-politikari buruzko 91/2015 Ez Legezko Proposamenean ezarrita dagoena betez, eta Komunikaziorako Zuzendaritzak horrela adierazita,

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola 2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak Actividades extraescolares Muskizko Ikastola Zer dira? Eskolaz kanpoko ekintzek ikaslearen prestakuntza osoa sustatzen laguntzen dute, adimena eta kultur

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES. GERNIKA-LUMOKO KULTUR ETXEA FUNDAZIOAREN DIRU LAGUNTZAK EMATEKO ARAUDIA, KULTURA EGITASMOAK ETA EKINTZAK FINANTZATZEKO. I. ATALBURUA XEDAPEN OROKORRAK 1.artikulua. Dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak.

Más detalles

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013. ASISTENTES: SR. ALCALDE PRESIDENTE: Don Francisco Casero Martín SRES. CONCEJALES: GRUPOS POLITICOS. P.S.O.E.

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

ACTA DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FUNCIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2006

ACTA DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FUNCIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2006 ACTA DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE FUNCIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2006 FUNTZIO PUBLIKOAREN BATZORDEAK 2006KO APIRILAREN 11N EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA ASISTENTES / PARTAIDEAK: PRESIDENTE

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2011 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO URTARRILAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2011 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO URTARRILAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2011 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO URTARRILAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

D. VALENTIN RODRIGUEZ ORTEGA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAMANIEGO, TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA.-

D. VALENTIN RODRIGUEZ ORTEGA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAMANIEGO, TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA.- D. VALENTIN RODRIGUEZ ORTEGA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE SAMANIEGO, TERRITORIO HISTORICO DE ALAVA.- CERTIFICA: Que el BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009 OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 2009KO URTARRILAREN 19AN

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial

Existe la posibilidad de emitir en desconexión, consultar departamento comercial RADIO EUSKADI Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 208 67 9:00 10:00 130 130 14:00 103 15:00 95 20:00 22:00 102 * 67

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2008

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2008 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2008 OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 2008KO MAIATZAREN 7AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak 2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje del

Más detalles

OROZKOKO UDALA AYUNTAMIENTO DE OROZKO (BIZKAIA)

OROZKOKO UDALA AYUNTAMIENTO DE OROZKO (BIZKAIA) TOKIKO BATZORDEAREN AKTA.- DATA.- 2015-04-14 HASIERA ORDUA.- 18:45 AMAIERA ORDUA: 18:55 GOBERNU ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. FECHA.- 14-04-2015 HORA DE COMIENZO.- 18,45 HORA DE FINALIZACION.- 18,55

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS PARA PROMOVER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2014. BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS Idazkaria / Secretario JOSE IGNACIO ARBERAS Zinegotziak/ Ediles JOSU URRUTIA MIREIA ZARATE MIGUEL ANGEL

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK 2015eko MAIATZAREN 21ean EGINIKO 09/15 ZENBAKIKO EZOHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATU DIRENAK ALKATEA MAITE ETXEBARRIA AZPIOLEA and. ALKATEORDEAK JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA jn.

Más detalles

230 GIPUZKOAKO A.O. 2013ko abenduaren 19a N.º 241 B.O. DE GIPUZKOA 19 de diciembre de 2013

230 GIPUZKOAKO A.O. 2013ko abenduaren 19a N.º 241 B.O. DE GIPUZKOA 19 de diciembre de 2013 230 GIPUZKOAKO A.O. 2013ko abenduaren 19a N.º 241 B.O. DE GIPUZKOA 19 de diciembre de 2013 ESKORIATZAKO UDALA Iragarkia. Diru laguntzen 2013-2015 plan estrategikoaren hasierako onarpenaren aurka inolako

Más detalles

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan.

Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan gauzatzeko aukerak ematea, bereziki enpresa txiki eta ertainetan. xertatu taldea Nuestra misión Impulsar la cultura de la RSE en Bizkaia y facilitar su práctica en empresas, preferentemente pymes Geure egitekoa Bizkaian Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzea eta enpresetan

Más detalles

Ayuntamiento de Ansoain Antsoaingo Udala 31013 Navarra Nafarroa N.I.F./I.F.K. P3132500D

Ayuntamiento de Ansoain Antsoaingo Udala 31013 Navarra Nafarroa N.I.F./I.F.K. P3132500D 5/2016-J.G.L.- En Ansoáin, siendo las nueve horas, del día tres de febrero de dos mil dieciséis, se celebró en la Casa Consistorial y en el Despacho de Alcaldía, sesión ORDINARIA de la Junta de Gobierno

Más detalles

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso.

KONTRATAZIO MAHAIA. Mahaikideak: Valentín Martínez-Acha López, Irantzu Zabala Errasti, Inmaculada de Miguel Herrán, Ana Barriuso Barriuso. KONTRATAZIO MAHAIA 5.. AKTA XEDEA: Ararteko erakundearen argitalpenak diseinatu, maketatu eta formatu digitalean eta paperean editatzea; web orrian sartzea (PDF nabigagarria, datu irekiak eta liburu dinamikoa);

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2015 PRESIDENTE D. Álvaro Parro Betanzos SECRETARIA Dña. Miren Josune Urrutia Alonso TÉCNICOS Y TÉCNICAS D. Aitor Blanco

Más detalles

- DON DIEGO RAMOS VÁZQUEZ. - DOÑA MARÍA ANGELES SÁNCHEZ HERRERA - DON JUAN LUIS MONTOYA LÓPEZ. - DON JUAN BOCANEGRA SERRANO.

- DON DIEGO RAMOS VÁZQUEZ. - DOÑA MARÍA ANGELES SÁNCHEZ HERRERA - DON JUAN LUIS MONTOYA LÓPEZ. - DON JUAN BOCANEGRA SERRANO. ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL SALÓN DE COMISIONES DE LA CASA CONSISTORIAL.- En

Más detalles

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+)

INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN 2008-2012 2012 (PAE4 E4+) CONDICIONES GENERALES PROGRAMA EVE-IDAE 2008 DE AYUDAS PÚBLICAS A INVERSIONES

Más detalles

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE

Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaiko Foru Aldundia SE DISPONE Decreto Foral nº 75/99, de 11 de mayo, de la, de subvenciones a los ayuntamientos u organismos La viene realizando durante los últimos años una clara política de apoyo a la formación de nuevos jóvenes

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la creación, innovación y mejora

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

ACTA DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE SERVICIOS SOCIALES CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2006

ACTA DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE SERVICIOS SOCIALES CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2006 ACTA DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE SERVICIOS SOCIALES CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2006 GIZARTE GAIETARAKO BATZORDEAK 2006KO ABENDUAREN 18AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA. ASISTENTES / PARTAIDEAK:

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2015, apirilak 21. Asteartea 8963 BOB núm. 74. Martes, 21 de abril de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO CON FECHA 6 DE AGOSTO DE 2.015.-

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO CON FECHA 6 DE AGOSTO DE 2.015.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO CON FECHA 6 DE AGOSTO DE 2.015.- Sres. Asistentes: Alcaldesa-Presidente: Dª. Mª del Carmen Domínguez Lozano. Concejales: D. Pedro Barradas

Más detalles

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto

1. artikulua. Xedea. Artículo 1. Objeto BAO. 239. zk. 2014, abenduak 15. Astelehena 25977 BOB núm. 239. Lunes, 15 de diciembre de 2014 Bizkaiko Foru Aldundiaren 150/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 9ko, diru-laguntzak emateko oinarri-arauak eta

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Convocatoria del I Premio Pacto Verde a las buenas prácticas medioambientales

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 25446 EHAA - 2006ko abenduak 27, asteazkena N.º 245 ZK. BOPV - miércoles 27 de diciembre de 2006 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 6443 255/2006 DEKRETUA, abenduaren 19koa, seme-alabak dituzten

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE FUNCIÓN PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015 FUNTZIO PUBLIKOAREN BATZORDEAK 2015EKO APIRILAREN 22AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN AKTA ASISTENTES / PARTAIDEAK:

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Proyecto Aurkibidea / Indice : LEGE Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO.

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/2685 (1) EHAA - 2009ko maiatzak 15, ostirala N.º 91 ZK. BOPV - viernes 15 de mayo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones 2685 AGINDUA, 2009ko apirilaren 22koa, Kultura Sailburuarena, nazioarte mailako arte-azoketan stand-ak alokatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko arte-galeriei dirulaguntzak

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL APOYO A LAS ECONOMÍAS FAMILIARES

BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL APOYO A LAS ECONOMÍAS FAMILIARES BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL EJERCICIO 2015 PARA EL APOYO A LAS ECONOMÍAS FAMILIARES El Ayuntamiento de Balmaseda, mediante Decreto de Alcaldía nº 132/15, de fecha 2 de marzo, aprobó

Más detalles

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2014.-

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2014.- ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2014.- 11 DE En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial siendo las 19 horas del día 11 de diciembre de 2014, se reúnen en primera convocatoria, previa citación

Más detalles

GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DIA

GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DIA OHIZKO BATZARRALDIA Alkate-Udalburu Jaunaren aginduz, datorren uztailaren 25ean arratsaldeko zortziretan, Udaletxeko Bilkura Aretoan Ohizko Batzarraldia ospatuko da, behean azaltzen diren gaiak aztertu

Más detalles

GARAI ELIZATEKO UDALA San Migel auzoa, 20 48200 Garai e-mail: izabala.garai@bizkaia.org 946.816.393 Faxa 946.201.172

GARAI ELIZATEKO UDALA San Migel auzoa, 20 48200 Garai e-mail: izabala.garai@bizkaia.org 946.816.393 Faxa 946.201.172 EZ OHIKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO TOKIA / LUGAR Udalbatza aretoa Sala de Juntas EGUNA / FECHA 2012ko martxoaren 12an 12 de Marzo de 2012 AKTA Zkia. / ACTA Nº 1 Hasiera ordua Hora comienzo BERTARATUAK

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2009.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2009. ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO, CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2009. Miembros asistentes: Sra. Alcaldesa-Presidenta: Doña MARIA JOSE RUBIO

Más detalles

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE IBARGOITI DE FECHA 3 OCTUBRE DE 2011

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE IBARGOITI DE FECHA 3 OCTUBRE DE 2011 ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO IBARGOITI DE FECHA 3 OCTUBRE DE 2011 ASISTENTES: Alcalde-Presidente: D. José Javier Eslava Armendáriz Concejales: D. Carlos María Esparza García D. José Javier

Más detalles

32.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2015

32.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2015 JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESION ORDINARIA DIA 19/02/2015 ALCALDESA Dª Arantza Baigorri Belaza CONCEJALES D. Aitor Arizmendiarrieta D. Rafael Urizar NO ASISTE Y EXCUSA Dña. Carmen Sampedro SECRETARIA Dña.

Más detalles

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN.

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN. B NT OA ADORE T SU V. ERANSKNA ANEXO V ERAKUNTEN KUSKAPEN TEKNA (ET) EGTE ETA HORREN ONDORO OBRAK BURUTE DRU-LAGUNTAK EMATE ONARR ARAUTALEAEN. AALPENA Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako

Más detalles

ACTA Nº 01/11 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 07.01.2011

ACTA Nº 01/11 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 07.01.2011 ACTA Nº 01/11 DE LA SESIÓN CELEBRADA CON CARÁCTER ORDINARIO POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, CON FECHA 07.01.2011 En San José del Valle, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, siendo las 13:00 horas

Más detalles

Acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local del día veinte de julio de dos mil doce.-

Acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local del día veinte de julio de dos mil doce.- Acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno Local del día veinte de julio de dos mil doce.- En Cantillana, en el despacho de la Alcaldía del Ayuntamiento, siendo las nueve horas y treinta

Más detalles

2000tik 2014ra bitartean jaiotako. umeen gurasoei eta legezko. tutoreei euskara ikasteko dirulaguntzak. 2015 urtea Año 2015

2000tik 2014ra bitartean jaiotako. umeen gurasoei eta legezko. tutoreei euskara ikasteko dirulaguntzak. 2015 urtea Año 2015 2000tik 2014ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko dirulaguntzak emateko oinarriak Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje del euskera

Más detalles

OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CMY/cgi

OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CMY/cgi OFICINA DE LA JUNTA DE GOBIERNO CMY/cgi En este documento, de contener datos de carácter personal objeto de protección, éstos se encuentran omitidos o sustituidos por asteriscos (*) o por PARTICULAR, en

Más detalles

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak.

c) Etorkinen euskara-gaitasuna lantzeko egitarauak. BAO. 238. zk. 2013, abenduak 13. Ostirala 27997 BOB núm. 238. Viernes, 13 de diciembre de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2013 FORU DEKRETUA abenduaren 10ekoa, diru-laguntzak emateko oinarriarauak eta

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2009, abenduak 17. Osteguna 1 BOB núm. 241. Jueves, 17 de diciembre de 2009 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles