Idioma Baléà. Idioma Baléà 1

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Idioma Baléà. Idioma Baléà 1"

Transcripción

1 Idioma Baléà 1 Idioma Baléà El Balear o Baléà (en balear) es la lengua propia e histórica de las Baleares, es la balear. Breve historia en Balear Desde sa cayguda de s impèri romà, es llatí sempre contaminad per sas llengos anteriós a sa conquista romàna, que se xerrava a cada una de sas diferens terres, s anava degenerant, transformándse emb sas llengos romans, emb sas diferens peculiaridads de sas islas y d es séus habitans. A sas terres, a sas qu es romans varen batià com Balearicus, també se varen formà un número de variedats des romans, que rebéren una nòva influènsi llingüística, cuand varen essê conquistades p es vàndalos, transformándse emb una nòva variedat d es romans, a n es que dirêm Baléà, emb sas variants a cada una de sas islas. Emb sa conquista de sas matéxas, per part d e Bizanci, sa llengo romans Baléà, se va tornà enriquí emb una nòva aportació llingüística. Y emb sa conquista d es musulmans, de l añ 902 al 1.229, es romans Baléà se va tornà a enriquí més, incorporand un gran número de paraulas àrabés y magrebís. A l añ 1.229, emb sa conquista cristiana dirigida y comandada, p el Réy Jaume I d Aragó, se va ana imposand es llemosí, coma llengo culta, sobre es romans Baléà, llengo inculta que después de 327 añs de dominació musulmana, ya estava molt arabisada. Es llemosí éra sa llengo d es conquistadós y d es pròpi réy. Es musulmans com tenían per costum no privaven a n es conquistads, ni de sa llengo, ni de sa relligió, per lo que a s arribada d el Réy Jaume I, a sas Baléàs se conservava sa llengo romans Baléà, emb sas modalidats, com afirmà es pròpi Jaume I a sas crònicas. Es llemosí junt emb es llatí éra sa llengo de sa corona d Aragó y sa d es séus monarcas. (Arch. Corona Aragó) Es réys de Mallorca, tenían per llengos sa llatina y sa llemosina. Llengo que fins es finals d es siglo XIX, es nostros escritos y llingüistas, a sas sévas obras y gramàticas déxen escrit qu es sa séua llengo, o d avon procedex sa nostra estimada llengo Baléà, emb sas variants d es Mallorquí, Menorquí, Ibissênc y Formenterênc. Muestras de que és más antigua que el catalán.(en balear) 1. Desde es punt de vista GRAMATICAL: A n ets añs 1533, 1595, 1812 y 1840 D. Juan Pastrana, D. J. Binimelis, D. Toni Cervera y D, Pere Antoni Figueras, respectivament, varen púbblica sas priméras gramàticas mallorquinas, encare que p es 1496 ja trobam una gramàtica mallorquina-llemosina escrita p er D. J. Dameto. Per sa séva part, a n el 1870 ets germans Tòni y Juan Ramis y Ramis, y a n el 1786 D. Tòni Febre Cardona, féren lo pròpi en sas menorquinas. Però va essê a n el 1835 cuand sa gramàtica mallorquina de D. Pep Amengual va essê difundida y estudiada a n es col.lègits de sa isla. Dita gramàtica va essê revisada y reeditada a n el 1872 per es matex autó, y se va denomina mallorquina perque durant aquets añs y fins sa primera Repúbblica Española, Baléàs tenía es titul y nom de Réyne de Mallorca. En canvi, fins 1870 domés se sab de dues edicions gramaticals emb sa llengo catalana, una de D. Ignaci Ferreres a n el 1827, y un altra de D. Tòni Bofarull a n el Y va essê a n el 1917 cuand se va retribui monetariament a D. Tomàs Forteza y Cortês perque transformas sa séva gramàtica de sa llengo mallorquina, editada previament a n el 1890 emb gramàtica de sa llengo catalana, sa cual va essê sa basse de sas futuras edicions. No obstant, fins 1918 no se va púbblica p en Pompeu Fabra sa primera gramàtica catalana aceptada per s institut d estudis Catalans. Es importantissim tení en conte que sas gramàticas marcan sa fetxa de naxement d una llengo com idioma. Per axò, resulta que no porêm xerrà de s ecsistènci de s idioma francês fins es sigle XV en que se va púbblica sa séva gramàtica, ni de s idioma castellà fins es matex sigle, ni de s idioma aleman fins es siglo XIX a n es que es germans Grimm varen edita sa gramàtica de sa llengo alemana, ni de s idioma italia fins Pues bé, si sas gramàticas firman sa fetxa d es naxement d una llengo com idioma, Quin idioma va néxa antes, es mallorquí (o baléà) o es català? Evidenment es mallorquí.

2 Idioma Baléà 2 Ecsactament passa lo matex emb sos primés diccionaris, ja que varen essê anteriós es mallorquins d es catalans y emb s universidad, ja qu es Réyne de Mallorca va conta emb universidad molt antes que Barcelona. 2- Desde es punt de vista de S ESTRUCTURA LLINGÜÍSTICA: Tots ets idiomas se sustentan damunt uns pilàs comuns emb sa séva denominació, però distints emb so contengud y que, a sa vegada, son uns sistemas de signes avón se pòren aprecià sas diferèncis entre idiomas. A tot aquest conjunt se li diu estructura llingüística. Dits pilàs son es fonològic, es morfosintactic y es semàntic, y es seu estudi comparatiu demostra clarament ses diferèncis entre es mallorquí (o baléà) y es català, en que provenguin d un trónc comú. Ditas diferèncis se troban a n es sons, a s acentuació, a n ets artículs, a sas preposicións, a sas conjuncións, a n es verbos, a n es significad de sas paraulas, etc. 3. Desde es punt de vista HISTÒRIC: Antes de sa conquista romana de sas Islas Baléàs, sa llengo xerrada a sas matéxas va evolusiona coma consecuènci d es diferens colonisadós o conquistadós (doris, fenicis, grègs, sards, corsos, íberos, celtas y cartaginesos). Emb sa conquista romana se va introduí sa llengo llatina, sa cual, cuand se va mesclà emb sa llengo anterió, va fe evolusiona de nou sa nostra llengo. Cuand varen dividí es romans Hispania en sis provincis (una de sas cuals éra sa baléàrica) sa nostra llengo va passa a dirse balearico eloquio o llengo baléà. Nous enriquimens de sa llengo Baléà varen teni llog emb sos vàndalos, s impèri Bizantí y es gods. Cuand varen ocupà es musulmans sas Islas Baléàs, respettaren y enrquiquiren sa llengo y costums ecsistens fins llevònses. Es a partí d aquesta epoca (y fins es sigle XIX) cuand sa nostra llengo comensa a dirse romans mallorquí,emb sas sévas variedats corresponens a Menorca, Ibissa y Formentera, degud a s aparició nominal d es Réyne de Mallorca. Y axí arribam a Un d es típics argumens d es que defensan que a Baléàs sa xerrà català se bassen emb una suposta repobblació de sas islas per part de catalans emb sa venguda d el Réy Jaume I y añs posteriós. Dita teoría carex de tot fundament, pues ni siquiera consta a sa Crónica del Réy. Ademés, per repobblà sa ciutad de Palma no hagués bastad tota sa pobblació de Barcelona, que no tenía més de quinze mil habitans en aquesta època, mentras que domés Mallorca tenía aprop de xixanta mil. Emperò es que ademés, d es fets posteriós se demostra sa falta total de vestiguis catalans a sas Baléàs: no hey a coincidèncis arquitectònicas, ni emb sos noms de sas ciutads o pobbles, ni en sa música o balls, ni en sa vestimenta, ni en sa gastronomia, etc. Tampoc el Réy Jaume I d Aragó va du es català, sencillament perque no ecsistía coma tal. El Réy xerrava romans aragónes, romans montpellerés y llatí, y escrivía en llatí y llemosí perque héran sas llengos d es cults. Axí, Jaume I, a n es llibre de s històri de sa séva vida, escrit en llemosí p es propí monarca, mos diu que cuand va havê de xerrà emb sos natius de Mallorca, na va tení sa necessidat d un traductó. En canvi, emb sos emisaris d es Walí de Mayurqa (Mallorca), si que va tení sa necessidat de un traductó en llengo musulmana. Per suposad que per enllog aparex es català, com tampoc aparex a n es Llibre de las Franquessas, ni a n es Llibre des Repartiments, llibres escrits tots ells en llemosí. Va essê a partí de sa conquista d es Reyne de Mallorca p en Jaume I cuand sa nostra llengo vernàcula, anomanada romans mallorquí, se va enriqui emb s aplicació de sas normas de escriure que ja disposave es llemosí, coma llengo molt més culta y desarrollada gramaticalment. 1er. Congreso El primer Congrés de Filología Baléà fue organizado por la Acadèmi de sa Llengo Baléà y se llevó a cabo a principios de 1993 en la ciudad de Palma de Mallorca. Las fotos que acompañan esta crónica correspoden al acto de clausura, que se efectuó en el salón de actos del BBV situado en el claustro de Sant Antoniêt, en la calle de San Miguel, en Palma de Mallorca. Tomaron parte en este Congreso, doña Hella Schlumberger, Doctora Romanista. Don Tòni Corró, Ingeniero Técnico y Lingüista. Don Sebastián Fuertes, Profesor de Secundaria. Doña María Capart, Profesora de Francés y de

3 Idioma Baléà 3 Provenzal. Don Mikèl Garau, Lingüista e Historiador. Don Emili Míedes, Profesor de Llatín, de Valenciano y de Occitano. Y Don Fernando d Auleza, Lexicografista. A lo largo del Congreso se presentaron las siguientes ponencias: Por parte de don Emili Míedes: Els sufixs llatins -antia, -entia, dins el Valencià, Provençal, Baléà, Francês, Rumà, Bearnés, Occità y Llemosí. Por parte de don Sebastià Fuertes: Es no us de r romànica final a n es noms. //Ets artículs baléàs es, sa. Por parte de don Mikèl Garau: Aprotsimació a s històri y evolució de sa llengo baléà. // Us de sa lletra c. // Ets infinitius en Baléà. // Sas desinèncis -anci, -ènci. Ateniendo a estas ponencias, más las modificaciones aprovadas de las gramáticas mallorquinas de 1835 y 1872 de don Juan José Amengual, se sembraría la simiente que años más tarde florecería con la edición de la Gramàtica Normativa d es Baléà. Don Jusep Payá Alberola, escritor, Miembro de la centenaria Real Academia de la Cultura Valenciana y del grupo cultural ilicitano Regne de Valencia. Leyó la conferencia titulada: La problemática de la imposición del catalán en Valencia. Doña Espéransa Vidal Reynés, Presidenta de la associación cultural Embajada Cultural Balear, leyó unas poesías en balear de su libro de poemas titulado: Es molíns de Campanêt. Don Juan García Sentandreu, Abogado y Secretario de la entidad Asociación de Titulados Universitarios de Valencia, explicó los Contenciosos interuestos contra la imposición del catalán, ganados a la Generalitat de Valencia. Don Josep Lluís Pascual y dòña Vicenta Salvador, representantes de la entidad valenciana Lo Rat Penat, impussieron a los congresistas el emblema de dicha entidad. Arroparon y avalaron el Congrés las siguientes entidades y personas: Acadèmi d Estudis Històrics Baléàrics // Embajada Cultural Balear // Associació Mossên Alcover // Real Academia de Cultura Valenciana // Coordinadora d Entitats Culturals del Regne de Valencia // Lo Rat Penat // Círculo Cultural Aparisi y Guijarro // Asociació Cultural amics de la Real Academia de Cultura Valenciana // Asociació Cardona y Vives de Burriana // Asociación Valenciana de Profesionales Universitarios // Ateneo de la Cultura Valenciana y Grup de Dones Valencianes. D. Vicente Giner Boira, Abogado del Tribunal de les Aigues de Valencia. D. Francisco Orti Ciscar, Doctor en Psicología. Profesor Emérito de la Universidad de Valencia. Dª Antonia Vila Ferri, Profesora de lengua valenciana. D. Pedro Vernia Martínez, Doctor Honoris Causa por la Universidat de Budapest. D. Pedro Belmonte Hurtado, Mèstre en Gay Saber. D. José Chiquillo Barber, Abogado. D. Francisco Fernández, Llicenciado en Historia del Arte. Dr. Don Juan A. Ruíz Santamaría, Miembro del Ateneo de la Cultura Valenciana. D. Josep María Bouda Sanambrosio, Presidente de la asociación cultural Lo Rat Penat. Dª Elisa Miralles Tortosa, Presidenta de la asociación cultural Joanot Martorell. D. José Aparicio Pérez, Secretario Perpétuo de la Real Academia de Cultura Valenciana. D. José Real Cruz, Presidente de la asociación cultural La Murta. D. Pedro Aguilar Pascual, Presidente del Grup d Acció Valencianista. Rvdo. D. Ricardo Garzón // Rvdo. D. Salvador Gómez.

4 Idioma Baléà 4 Citas célebres "Los Mallorquines hablan una lengua tan antigua como el inglés y más pura que el catalán y el provenzal, sus parientes más cercanos. Robert Graves, 1975, Barcelona. "A donde quiera que voy me gusta leer en lengua de aquel país, en Portugal por ejemplo apenas leo sino en portugués, y ahora aquí, en Mallorca,leo en mallorquín. Pero cuidado que lo sea y no catalán. Miguel de Unamuno." Add caption here

5 Fuentes y contribuyentes del artículo 5 Fuentes y contribuyentes del artículo Idioma Baléà Fuente: Contribuyentes: Enrique Cordero, Spainisspain, 3 ediciones anónimas Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes File: o.jpg Fuente: Licencia: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Contribuyentes: User:Spainisspain Licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN

OBRE A CATALUNYA LA PRIMERA ESCOLA DE MÀGIA PER A NENS AMB SÍNDROME DE DOWN RECULL DE PREMSA EDUCACIÓ- Amb el patrocini de la DILLUNS 3 D OCTUBRE DE 2011 DIRECTE! AGENCIA EFE LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA EL PAIS LA VANGUARDIA EL PAIS EL PUNT AVUI EL PUNT AVUI REGIO 7 EL PAIS Rigau

Más detalles

EL DERECHO COMÚN Y LA SUPRESIÓN DE LOS FUEROS DE VALENCIA

EL DERECHO COMÚN Y LA SUPRESIÓN DE LOS FUEROS DE VALENCIA EL DERECHO COMÚN Y LA SUPRESIÓN DE LOS FUEROS DE VALENCIA FEDERICO MARTÍNEZ RODA Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia I. Introducción. II. La recepción del Derecho común en España. III. La supresión

Más detalles

IDEES GENERALS SOBRE EL PROCÉS CODIFICADOR DEL DRET CIVIL A ESPANYA

IDEES GENERALS SOBRE EL PROCÉS CODIFICADOR DEL DRET CIVIL A ESPANYA IDEES GENERALS SOBRE EL PROCÉS CODIFICADOR DEL DRET CIVIL A ESPANYA Juan Baró Pazos Catedràtic d Història del Dret Universitat de Cantàbria 1. INTRODUCCIÓ L objecte d aquest treball, que es va presentar

Más detalles

Suplemento del número 212 / octubre 2005

Suplemento del número 212 / octubre 2005 Suplemento del número 212 / octubre 2005 REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA 1805-2005 REINO UNIDO, FRANCIA Y ESPAÑA honran a los combatientes en Trafalgar sumario 4 HONOR Y GLORIA A LOS COMBATIENTES DE TRAFALGAR

Más detalles

Sobre un lugar parecido a la felicidac

Sobre un lugar parecido a la felicidac Ac. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Sobre un lugar parecido a la felicidac DISCURSO LEIDO EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE DE 2013 EN SU RECEPCIÓN PÚBLICA PORLA EXCMA. SRA. D= CARME RIERA Y CONTESTACIÓN DEL EXCMO. SR. D.

Más detalles

Currículum. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

Currículum. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Currículum Nombre: Fecha: NICOLAS JOAQUÍN BAS MARTIN 25/06/2012 - 1 - Número de registro: 04188 Fecha

Más detalles

Hacia la construcción de un periodismo no sexista. Segunda Edición

Hacia la construcción de un periodismo no sexista. Segunda Edición Hacia la construcción de un periodismo no sexista Segunda Edición CIMAC Comunicación e Información de la Mujer, AC Balderas 86, Centro, 06050, México, DF 55102033, 55125796, 55100085 www.cimac.org.mx www.cimacnoticias.com.mx

Más detalles

Qué es una Constitución? Fascículo

Qué es una Constitución? Fascículo Qué es una Constitución? 1 Fascículo UNO KGF2921 Q84 Qué es una Constitución? / Coord. Susana Thalia Pedroza de la Llave; Salvador F. Arias Ruelas, Mónica González Contró; 2ª. Edición México : Suprema

Más detalles

El alimoche común en España. Población reproductora en 2008 y método de censo

El alimoche común en España. Población reproductora en 2008 y método de censo 31 El alimoche común en España Población reproductora en 2008 y método de censo El alimoche común en España. Población reproductora en 2008 y método de censo Editor: Juan Carlos del Moral (SEO/BirdLife).

Más detalles

Lo pienso bien y lo digo mal

Lo pienso bien y lo digo mal ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA Lo pienso bien y lo digo mal Notas idiomáticas para el correcto uso del idioma Catalonia ACADEMIA CHILENA DE LA LENGUA Lo pienso bien y lo digo mal: Notas Idiomáticas para

Más detalles

De algún tiempo a esta parte es un monólogo estremecedor de

De algún tiempo a esta parte es un monólogo estremecedor de Página1 De algún tiempo a esta parte De algún tiempo a esta parte es un monólogo estremecedor de Max Aub que debe ser interpretado por una actriz de calidad para que su hora y media de representación no

Más detalles

S A B E R E S Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales

S A B E R E S Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales S A B E R E S Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales VOLUMEN 8 ~ AÑO 2010 Separata LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA Ramón Bonell Colmenero UN IVERS ID AD A LFO N SO X E L S AB IO Facu lt ad de

Más detalles

Que lo sepan ellos y no lo olvidemos nosotros

Que lo sepan ellos y no lo olvidemos nosotros Miquel Izard Que lo sepan ellos y no lo olvidemos nosotros El inverosímil verano del 36 en Cataluña Virus editorial Título: Que lo sepan ellos y que no lo olvidemos nosotros El inverosímil verano del 36

Más detalles

ENRIQUE IV DE CASTILLA EN LA POESÍA DE CANCIONERO: ALGÚN AFÁN IGNORADO

ENRIQUE IV DE CASTILLA EN LA POESÍA DE CANCIONERO: ALGÚN AFÁN IGNORADO ENRIQUE IV DE CASTILLA EN LA POESÍA DE CANCIONERO: ALGÚN AFÁN IGNORADO ENTRE LAS MIL CONGOXAS CONOCIDAS* Óscar Perea Rodríguez Universidad de California, Berkeley Uno de los muchos manuscritos de la Crónica

Más detalles

Pasado, Presente y Futuro de la Musicología en la Universidad española

Pasado, Presente y Futuro de la Musicología en la Universidad española ISSN 0213-8646 Pasado, Presente y Futuro de la Musicología en la Universidad española Antonio Martín Moreno RESUMEN Correspondencia Antonio Martín Moreno Catedrático de Historia de la Música Universidad

Más detalles

Cómo organizar una Biblioteca Escolar. Aspectos técnicos y pedagógicos

Cómo organizar una Biblioteca Escolar. Aspectos técnicos y pedagógicos Cómo organizar una Biblioteca Escolar Aspectos técnicos y pedagógicos Ratón de biblioteca TÍTULO Cómo organizar una Biblioteca Escolar Aspectos técnicos y pedagógicos EDITA Gobierno de Navarra. Departamento

Más detalles

Razones de «gelo» medieval y «se lo» moderno

Razones de «gelo» medieval y «se lo» moderno Razones de «gelo» medieval y «se lo» moderno Una hipótesis monolexicista Hiroto Ueda, Universidad de Tokio uedahiroto@jcom.home.ne.jp Resumen: Trataremos de resolver los dos interrogantes gramaticales

Más detalles

Nieves Cajal Santos Responsable de Mediateca y Documentación Casa de América, Madrid

Nieves Cajal Santos Responsable de Mediateca y Documentación Casa de América, Madrid Nacional de Educación / proyecto presentado por J.B. Zubiaur. Buenos Aires: Est. Tip. El Comercio, 1906. ARGENTINA. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, Red de Ferrocarriles en la fecha del centenario. Buenos

Más detalles

LA SUCESIÓN DE JUAN I DE ARAGÓN POR MARTÍN I Y LA INVASIÓN DEL CONDE DE FOIX. LA PARTICIPACIÓN DE BARCELONA EN LA DEFENSA DE CATALUÑA (1396-1397)

LA SUCESIÓN DE JUAN I DE ARAGÓN POR MARTÍN I Y LA INVASIÓN DEL CONDE DE FOIX. LA PARTICIPACIÓN DE BARCELONA EN LA DEFENSA DE CATALUÑA (1396-1397) LA SUCESIÓN DE JUAN I DE ARAGÓN POR MARTÍN I Y LA INVASIÓN DEL CONDE DE FOIX. LA PARTICIPACIÓN DE BARCELONA EN LA DEFENSA DE CATALUÑA (1396-1397) Maria Teresa FERRER I MALLOL CSIC. Institución Milá y Fontanals

Más detalles

hacienda canaria El Derecho comunitario y la regulación de las especialidades fiscales de los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 19/1994.

hacienda canaria El Derecho comunitario y la regulación de las especialidades fiscales de los artículos 25, 26 y 27 de la Ley 19/1994. EN ESTE NÚMERO: La fuerza activa de la Ley de Presupuestos Ley formal o Ley material? A propósito de la Sentencia 238/2007 de 21 noviembre, del Tribunal Constitucional. Crónica de la RIC 2010: el aspecto

Más detalles

Cómo citar? Clases de citas: Juan José García Norro

Cómo citar? Clases de citas: Juan José García Norro Cómo citar? Juan José García Norro Cuando se elaboran trabajos académicos (tesis, tesinas, artículos para revistas científicas, trabajos de curso), con el fin de discutir un punto de vista ajeno, reforzar

Más detalles

Es mejor morir de pie que vivir de rodillas: Emilio Mira y López y la revolución social

Es mejor morir de pie que vivir de rodillas: Emilio Mira y López y la revolución social Es mejor morir de pie que vivir de rodillas: Emilio Mira y López y la revolución social Annette Mülberger (*) y Ana Maria Jacó-Vilela (**) (*) Profesora titular. Facultad de Psicología, Universitat Autònoma

Más detalles

La formación profesional en España

La formación profesional en España Colección Estudios Sociales Núm. 25 La formación profesional en España Hacia la sociedad del conocimiento Oriol Homs Edita Fundación la Caixa Av. Diagonal, 621 08028 Barcelona ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA

Más detalles

EL MANUSCRITO DEL VIDAL MAYOR. ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE SUS MINIATURAS

EL MANUSCRITO DEL VIDAL MAYOR. ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE SUS MINIATURAS EL MANUSCRITO DEL VIDAL MAYOR. ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE SUS MINIATURAS M.ª DEL CARMEN LACARRA DUCAY I UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Con el nombre de Vidal Mayor se identifica un interesante códice jurídico

Más detalles

1.- Introducción... 2. 2.- Por qué trabajar por Competencias?... 3. 3.- Como trabajar en el aula por Competencias... 5

1.- Introducción... 2. 2.- Por qué trabajar por Competencias?... 3. 3.- Como trabajar en el aula por Competencias... 5 Índice: 1.- Introducción.... 2 2.- Por qué trabajar por Competencias?... 3 3.- Como trabajar en el aula por Competencias... 5 1.- Introducción. Las evaluaciones de diagnóstico se postulan como un instrumento

Más detalles

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A INMIGRANTES ADULTOS EN LOS CENTROS DE ALICANTE

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A INMIGRANTES ADULTOS EN LOS CENTROS DE ALICANTE Memoria de Investigación del Programa de Doctorado Universidad de Alicante Julio 2010 LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL A INMIGRANTES ADULTOS EN LOS CENTROS DE ALICANTE Realizada por: María Jesús Sánchez Salmerón

Más detalles

Paso a paso: el periplo judicial de una de las 10 famílias más ricas de España y cómo todo se acabó pagando 9,4M de multa.

Paso a paso: el periplo judicial de una de las 10 famílias más ricas de España y cómo todo se acabó pagando 9,4M de multa. ESCÁNDALO FISCAL los carulla: la increíble historia de una gran familia investigada por hacienda Una historia que cambiará para siempre tu manera de ver la justicia, el IRPF... y las sopas de sobre! La

Más detalles

Paso a paso: el periplo judicial de una de las 10 famílias más ricas de España y cómo todo se acabó pagando 9,4M de multa.

Paso a paso: el periplo judicial de una de las 10 famílias más ricas de España y cómo todo se acabó pagando 9,4M de multa. ESCÁNDALO FISCAL los carulla: la increíble historia de una gran familia investigada por hacienda Una historia que cambiará para siempre tu manera de ver la justicia, el IRPF... y las sopas de sobre! La

Más detalles