Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient"

Transcripción

1 Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 18/2015, de 19 de juny, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen, per a la temporada , els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s establixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana. [2015/5939] El títol IV de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, establix que l orde anual de vedes, de manera especial en les zones comunes, establirà les limitacions relatives als períodes, espècies o modalitats de caça previstes en els diferents instruments de planificació cinegètica. L elaboració i aprovació de l orde anual de vedes per a la temporada de caça és ineludible, ja que sense esta existiria una indefinició absoluta quant a la possibilitat de la pràctica de l exercici de la caça en les zones comunes. Esta indefinició afectaria tant el col lectiu de caçadors com altres usuaris dels terrenys que tinguen la consideració de zona comuna de caça. Per a l elaboració d esta orde, i quant a les zones comunes, s ha de tindre en compte de manera especial el que preveuen els articles de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana: article 33, ja que limita les possibilitats de la caça amb armes a un únic període no superior a huit setmanes; i l article 42, en el fet que l orde anual de vedes com a instrument de la planificació cinegètica ha d assegurar un ús racional dels recursos cinegètics. D altra banda, quant a la resta d espais cinegètics, seran aplicables les resolucions aprovatòries de plans tècnics d ordenació cinegètica, sense perjuí d adoptar aquelles mesures necessàries en benefici de la protecció dels recursos cinegètics o faunístics arreplegades en esta orde. Per tot això, una vegada complits els tràmits procedimentals previstos en l article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, oït el Consell Valencià de la Caça, amb un informe previ de l Advocacia General de la Generalitat, de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes, ORDENE Article 1. Objecte i àmbit És objecte d esta orde la regulació, per a la temporada , dels períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i l establiment d altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana, així com les espècies cinegètiques susceptibles d aprofitament. Article 2. Espècies cinegètiques Les espècies cinegètiques susceptibles d aprofitament en la temporada són les següents: a) Caça menor no aquàtiques Perdiu (Alectoris rufa) Llebre (Lepus granatensis) Conill (Oryctolagus cuniculus) Rabosa (Vulpes vulpes) (*) Faisà (Phasianus colchicus) Guatla (Coturnix coturnix) (*) Becada (Scolopax rusticola) Colom tudó (Columba palumbus) (*) Colom roquer (Columba livia) (*) Colom xixella (Columba oenas) (*) Tórtora (Streptopelia turtur) (*) Tord (Turdus philomelos) Tord ala-roig (Turdus iliacus) Griva (Turdus viscivorus) Tordanxa (Turdus pilaris) Estornell (Sturnus vulgaris) Judia (Vanellus vanellus) Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ORDEN 18/2015, de 19 de junio, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se fijan, para la temporada , los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana. [2015/5939] La Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana, establece en su título IV que la orden anual de vedas, de manera especial en las zonas comunes, establecerá las limitaciones relativas a los periodos, especies o modalidades de caza contempladas en los diferentes instrumentos de planificación cinegética. La elaboración y aprobación de la orden anual de vedas para la temporada de caza es ineludible, habida cuenta, de que sin ella existiría una indefinición absoluta en cuanto a la posibilidad de la práctica del ejercicio de la caza en las zonas comunes. Dicha indefinición afectaría tanto al colectivo de cazadores como a otros usuarios de los terrenos que tengan la consideración de zona común de caza. Para la elaboración de la presente orden, y por lo que se refiere a las zonas comunes, ha de tenerse en cuenta de manera especial lo contemplado en los siguientes artículos de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana: artículo 33, en cuanto que limita las posibilidades de la caza con armas a un único periodo no superior a ocho semanas; y el artículo 42, en cuanto a que la orden anual de vedas como instrumento de la planificación cinegética debe asegurar un uso racional de los recursos cinegéticos. Por otra parte, en cuanto al resto de espacios cinegéticos serán de aplicación las resoluciones aprobatorias de planes técnicos de ordenación cinegética, sin perjuicio de adoptar aquellas medidas necesarias en beneficio de la protección de los recursos cinegéticos o faunísticos recogidas en la presente orden. Por todo ello, cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, oído el Consejo Valenciano de la Caza, previo informe de la Abogacía General de la Generalitat, conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y en uso de las facultades que tengo atribuidas, ORDENO Artículo 1. Objeto y ámbito Es objeto de la presente orden la regulación, para la temporada , de los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y el establecimiento de otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana, así como las especies cinegéticas susceptibles de aprovechamiento. Artículo 2. Especies cinegéticas Las especies cinegéticas susceptibles de aprovechamiento en la temporada , son las siguientes: a) Caza menor no acuáticas Perdiz roja (Alectoris rufa) Liebre (Lepus granatensis) Conejo (Oryctolagus cuniculus) Zorro (Vulpes vulpes) (*) Faisán vulgar (Phasianus colchicus) Codorniz común (Coturnix coturnix) (*) Becada (Scolopax rusticola) Paloma torcaz (Columba palumbus) (*) Paloma bravía (Columba livia) (*) Paloma zurita (Columba oenas) (*) Tórtola europea (Streptopelia turtur) (*) Zorzal común (Turdus philomelos) Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) Zorzal charlo (Turdus viscivorus) Zorzal real (Turdus pilaris) Estornino pinto (Sturnus vulgaris) Avefría (Vanellus vanellus)

2 Blanca (Pica pica) (*) Gralla (Corvus monedula) (*) Cucala (Corvus corone) (*) (*) Especies susceptibles de caça en mitja veda en vedats i zones de caça controlada b) Caça menor, aus aquàtiques Oca (Anser anser) Collverd (Anas platyrhynchos) Ascle (Anas strepera) Piuló (Anas penelope) Cua de jonc (Anas acuta) Bragat (Anas clypeata) Sivert (Netta rufina) Sarcet (Anas crecca) Roncadell (Anas querquedula) Boix (Aythya ferina) Capellut (Aythya fuligula) Fotja (Fulica atra) Bequeruda (Gallinago gallinago) Bequet (Lymnocryptes minima) Gavina (Chroicocephalus ridibundus) Gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis) c) Caça major: Cabra salvatge (Capra pyrenaica) Cérvol (Cervus elaphus) Cabirol (Capreolus capreolus) Daina (Dama dama) Porc senglar (Sus scrofa) Mufló (Ovis musimon) Arruí (Ammotragus lervia) (**) (**) Especie inclosa en el Catàleg espanyol d espècies exòtiques invasores Article 3. Modalitats de caça en zones comunes En les zones comunes de caça de la Comunitat Valenciana s autoritzen únicament les modalitats esportives i tradicionals de caça següents: 3.1. La caça del conill amb gossos i sense armes. Període: des del 19 de juliol al 25 de desembre de Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i festius. Horari general. Condicions específiques: màxim de 8 gossos per caçador i de 15 per grup de caçadors. Queda prohibit l ús de llebrers des del 19 de juliol fins a l 11 d octubre de 2015, així com l ús de gossos de presa en esta modalitat Falconeria. Període: des del 12 d octubre de 2015 fins al 8 de febrer de Dies hàbils: tots els dies. Horari general. Condicions específiques: es permet per a totes les espècies cinegètiques de caça menor. S autoritza la caça amb l ajuda de fins a dos gossos per falconer per a alçar les peces. L entrenament d aus de falconeria, amb peces d escapada, degudament marcades, queda habilitat des de l 1 de juliol de 2015 fins al 29 de febrer de Es podran entrenar les aus fora d estos períodes, amb reclams artificials Caça amb arc. Període: del 12 d octubre al 6 de desembre de Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i festius. Horari general. Condicions específiques: a) Es permet per a totes les espècies cinegètiques i amb un màxim de dos gossos per arquer. b) Els arcs utilitzats per a la pràctica de la caça hauran de tindre les potències mínimes següents: Per a espècies de caça menor: tots els tipus a partir de 30 lliures (13,50 kg) a l obertura de l arquer. Per a espècies de caça major: tots els tipus a partir de 45 lliures (20,25 kg) a l obertura de l arquer. c) Les fletxes i puntes que s han d utilitzar seran les següents: Per a la caça d aus al vol les fletxes de caça que s han d utilitzar han d estar emplomallades obligatòriament amb plomes amples del tipus flu-flu. Urraca (Pica pica) (*) Grajilla (Corvus monedula) (*) Corneja (Corvus corone) (*) (*) Especies susceptibles de caza en media veda en cotos y zonas de caza controlada b) Caza menor, aves acuáticas Ánsar común (Anser anser) Ánade azulón (Anas platyrhynchos) Ánade friso (Anas strepera) Silbón europeo (Anas penelope) Ánade rabudo (Anas acuta) Cuchara común (Anas clypeata) Pato colorado (Netta rufina) Cerceta común (Anas crecca) Cerceta carretona (Anas querquedula) Porrón común o europeo (Aythya ferina) Porrón moñudo (Aythya fuligula) Focha común (Fulica atra) Agachadiza común (Gallinago gallinago) Agachadiza chica (Lymnocryptes minima) Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) c) Caza mayor: Cabra montés (Capra pyrenaica) Ciervo (Cervus elaphus) Corzo (Capreolus capreolus) Gamo (Dama dama) Jabalí (Sus scrofa) Muflón (Ovis musimon) Arruí (Ammotragus lervia) (**) (**) Especie incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras Artículo 3. Modalidades de caza en zonas comunes En las zonas comunes de caza de la Comunitat Valenciana se autorizan únicamente las siguientes modalidades deportivas y tradicionales de caza: 3.1. La caza del conejo con perros y sin armas. Periodo: desde el 19 de julio al 25 de diciembre de Días hábiles: jueves, sábados, domingos y festivos. Horario general. Condiciones específicas: máximo de 8 perros por cazador y de 15 por grupo de cazadores. Queda prohibido el empleo de galgos desde el 19 de julio hasta el 11 de octubre de 2015, así como el empleo de perros de presa en esta modalidad Cetrería. Periodo: desde el 12 de octubre de 2015 hasta el 8 de febrero de Días hábiles: todos los días. Horario general. Condiciones específicas: se permite para todas las especies cinegéticas de caza menor. Se autoriza la caza con auxilio de hasta dos perros por cetrero para levantar las piezas. El entrene de aves de cetrería, con piezas de escape, debidamente marcadas, queda habilitado desde el 1 de julio de 2015 hasta el 29 de febrero de Se podrá entrenar a las aves fuera de estos períodos, con señuelos artificiales Caza con arco. Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de Días hábiles: jueves, sábados, domingos y festivos. Horario general. Condiciones específicas: a) Se permite para todas las especies cinegéticas y con un máximo de dos perros por arquero. b) Los arcos utilizados para la práctica de la caza habrán de tener las siguientes potencias mínimas: Para especies de caza menor: todos los tipos a partir de 30 libras (13,50 kg) a la apertura del arquero. Para especies de caza mayor: todos los tipos a partir de 45 libras (20,25 kg.) a la apertura del arquero. c) Las flechas y puntas a emplear serán las siguientes: Para la caza de aves al vuelo las flechas de caza a utilizar deberán estar emplumadas obligatoriamente con plumas anchas del tipo flu-flu.

3 Per a la caça menor poden utilitzar-se puntes d impacte i puntes de fulles de tall. Per a la caça major únicament es poden utilitzar puntes de tall. Queden prohibides les puntes que pel seu disseny en forma d arpó poden impedir-ne l extracció Caça amb escopeta en llocs fixos. Espècies autoritzades: Tord (Turdus philomelos) Tord ala-roig (Turdus iliacus) Griva (Turdus viscivorus) Tordanxa (Turdus pilaris) Estornell (Sturnus vulgaris) Colom roquer (Columba livia) Colom tudó (Columba palumbus) Colom xixella (Columba oenas) Cucala (Corvus corone) Gralla (Corvus monedula) Blanca (Pica pica) Rabosa (Vulpes vulpes) Conill (Oryctolagus cuniculus) Gavina (Chroicocephalus ridibundus) Gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis) Període: del 12 d octubre al 6 de desembre de Dies hàbils: dissabtes, diumenges i festius. Horari general. Condicions específiques: s establix una quota de captures individual per caçador i dia de 15 tords; per a la caça de tords i estornells poden emprar-se únicament com a reclams els xiulets o membranes de boca o de manxa, així com els reclams naturals de tord, tord ala-roig o estornell en un nombre no superior a cinc per espècie. Els caçadors, per al cobrament de les peces, poden tindre l ajuda de fins a un màxim de dos gossos per caçador. Per a desplaçar-se als llocs s han de portar les armes enfundades o bé descarregades i obertes. En esta modalitat, abans de la ubicació del lloc, el caçador ha de comprovar les franges de seguretat establides en l article 39 de la Llei 13/2004, de Caça de la Comunitat Valenciana, així com el camp de tir possible per a evitar que els perdigons caiguen en estes franges de terreny Caça menor a mà. Espècies autoritzades: espècies de caça menor previstes en l article 2 d esta orde, excepte aquàtiques. Període: del 12 d octubre al 6 de desembre de Dies hàbils: dissabtes, diumenges i festius. Horari general. Condicions específiques: s establix una quota entre perdiu i llebre d una peça per caçador i dia i un màxim de dos gossos per caçador Caça en batudes xicotetes per al porc senglar i la rabosa. Període: del 12 d octubre al 6 de desembre de Dies hàbils: dissabtes, diumenges i festius. Horari general. Es caçarà per raons de control de danys, no obstant això, caldrà ajustar-se al que disposa l Orde 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la caça i el control del porc senglar a la Comunitat Valenciana. Article 4. Caça en mitja veda, migratòries en vedats de caça i zones de caça controlada 4.1. Mitja veda: Es caçarà la mitja veda en aquells terrenys vedats i zones de caça controlada que en el seu Pla Tècnic d Ordenació Cinegètica (PTOC) tinguen aprovada esta modalitat de caça. Podrà caçar-se el colom tudó, colom roquer, colom xixella, estornell, blanca, gralla, cucala, guatla, rabosa i tórtora, els dissabtes i diumenges compresos entre el 16 d agost i el 13 de setembre de 2015, ambdós inclosos. La guatla es caçarà en la modalitat a mà, i en lloc fix la resta d espècies. La quota de la tórtora és de 8 exemplars per caçador i dia. En la modalitat de lloc fix, podran tindre l ajuda d un màxim de 2 gossos per al cobrament de peces abatudes Pròrroga de la caça de tords i estornells: En lloc fix (dissabtes i diumenges): del tancament de la caça menor en temporada fins al segon diumenge de febrer de Para la caza menor pueden utilizarse puntas de impacto y puntas de hojas de corte. Para la caza mayor únicamente se pueden utilizar puntas de corte. Quedan prohibidas las puntas que por su diseño en forma de arpón puedan impedir su extracción Caza con escopeta en puestos fijos. Especies autorizadas: Zorzal común (Turdus philomelos) Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) Zorzal charlo (Turdus viscivorus) Zorzal real (Turdus pilaris) Estornino pinto (Sturnus vulgaris) Paloma bravía (Columba livia) Paloma torcaz (Columba palumbus) Paloma zurita (Columba oenas) Corneja (Corvus corone) Grajilla (Corvus monedula) Urraca (Pica pica) Zorro (Vulpes vulpes) Conejo (Oryctolagus cuniculus) Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de Días hábiles: sábados, domingos y festivos. Horario general. Condiciones específicas: se establece un cupo de capturas individual por cazador y día de 15 zorzales; para la caza de zorzales y estorninos pueden emplearse únicamente como reclamos los pitos o membranas de boca o de fuelle, así como los reclamos naturales de zorzal común, zorzal alirrojo o estornino pinto en un número no superior a cinco por especie. Los cazadores para el cobro de las piezas podrán auxiliarse de hasta un máximo de dos perros por cazador. Para desplazarse a los puestos se deberá llevar las armas enfundadas, o bien, descargadas y abiertas. En esta modalidad, previamente a la ubicación del puesto, el cazador comprobará las franjas de seguridad establecidas en el artículo 39 de la Ley 13/2004, de Caza de la Comunitat Valenciana, así como el campo de tiro posible para evitar que los perdigones caigan en dichas franjas de terreno Caza menor en mano o al salto. Especies autorizadas: especies de caza menor contempladas en el artículo 2 de la presente orden, excepto acuáticas. Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de Días hábiles: sábados, domingos y festivos. Horario general. Condiciones específicas: se establece un cupo entre perdiz y liebre de una pieza por cazador y día y un máximo de perros por cazador de Caza en ganchos para el jabalí y el zorro. Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de Días hábiles: sábados, domingos y festivos. Horario general. Se cazará por razones de control de daños, no obstante se atenderá a lo dispuesto en la Orden 3/2012, de 19 de enero, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula la caza y control del jabalí en la Comunitat Valenciana. Artículo 4. Caza en media veda, migratorias en cotos de caza y zonas de caza controlada 4.1. Media veda: Se cazará la media veda en aquellos terrenos acotados y zonas de caza controlada que en su Plan Técnico de Ordenación Cinegética (PTOC) tengan aprobada esta modalidad de caza. Podrá cazarse la paloma torcaz, paloma bravía, paloma zurita, estornino pinto, urraca, grajilla, corneja, codorniz y zorro y tórtola europea, los sábados y domingos comprendidos entre el 16 de agosto y el 13 de septiembre de 2015, ambos incluidos. La codorniz se cazará en las modalidades de al salto y en mano, y en puesto fijo las restantes especies. El cupo de la tórtola europea es de 8 ejemplares por cazador y día. En la modalidad de puesto fijo, se podrán auxiliar con un máximo de 2 perros para el cobro de piezas abatidas Prórroga de la caza de zorzales y estorninos: En puesto fijo (sábados y domingos): del cierre de la caza menor en temporada hasta el segundo domingo de febrero de 2016.

4 4.3. Aus aquàtiques: del 12 d octubre de 2015 al segon diumenge de febrer de 2016, excepte per als vedats del Parc Natural de l Albufera, que finalitzarà el 7 de febrer de Article 5. Caça de la perdiu amb reclam En els vedats de caça i zones de caça controlada en els quals la resolució aprovatòria del Pla Tècnic d Ordenació Cinegètica de la modalitat de perdiu amb reclam remeta a l orde anual de vedes, la data límit per al tancament de la caça d esta modalitat serà l últim dia de febrer de Article 6. Captura en viu d aus fringíl lides amb xarxa per al cant 6.1. En virtut dels articles 10, 13 i 15 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, les direccions territorials podran autoritzar la captura d aus fringíl lides, per mitjà d autorització excepcional i expressa, als membres d associacions ornitològiques silvestristes que hagen participat en concursos de cant d aus fringíl lides. Esta captura només podrà realitzar-se amb xarxes de tir (també denominades xarxes abatibles, xarxes de llibre, xarxa de sòl, en les seues distintes versions) Espècies autoritzables: Cadernera (Carduelis carduelis) Passerell (Carduelis Cannabina) Verderol (Chloris chloris) Gafarró (Serinus serinus) Pinsà (Fringilla coelebs) 6.3. Períodes i dies hàbils: s establixen dos períodes denominats A o d estiu, i B o període tardorenc, amb els dies hàbils següents per a 2015: En període A Juliol; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26. Agost; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 i 30. En període B Octubre; del 2 d octubre al 15 de novembre, a triar tres dies per setmana de dilluns a diumenge, després de la comunicació a la direcció territorial corresponent, amb antelació a l inici del període Autoritzacions: l autorització tindrà àmbit provincial. Només es podrà obtindre una única autorització per silvestrista, la qual ha de detallar el període i la província. Nombre màxim d autoritzacions per província i període: 4.3. Aves acuáticas: 12 de octubre de 2015 al segundo domingo de febrero de 2016, excepto para los cotos del parque natural de la Albufera, que finalizará el 7 de febrero de Artículo 5. Caza de la perdiz con reclamo En los cotos de caza y zonas de caza controlada en las que la resolución aprobatoria del Plan Técnico de Ordenación Cinegética de la modalidad de perdiz con reclamo se remita a la Orden Anual de Vedas, la fecha límite para el cierre de la caza de dicha modalidad será el último día de febrero de Artículo 6. Captura en vivo de aves fringílidas con red para el canto 6.1. En virtud de los artículos 10, 13 y 15 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana, las direcciones territoriales podrán autorizar la captura de aves fringílidas, mediante autorización excepcional y expresa, a los miembros de asociaciones ornitológicas silvestristas que hayan participado en concursos de canto de aves fringílidas. Dicha captura solamente podrá realizarse con «redes de tiro» (también denominadas redes abatibles, redes de libro, red de suelo, en sus distintas versiones) Especies autorizables: Jilguero (Carduelis carduelis) Pardillo común (Carduelis Cannabina) Verderón común (Chloris chloris) Verdecillo (Serinus serinus) Pinzón común (Fringilla coelebs) 6.3. Periodos y días hábiles: se establecen dos periodos denominados A o de verano y B o periodo otoñal con los siguientes días hábiles para 2015: En periodo A Julio; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26. Agosto; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30. En periodo B Octubre; del 2 de octubre al 15 de noviembre, a elegir tres días por semana de lunes a domingo, previa comunicación a la dirección territorial correspondiente, con antelación al inicio del período Autorizaciones: la autorización tendrá ámbito provincial. Por silvestrista solo se podrá obtener una única autorización que ha de detallar periodo y provincia. Número máximo de autorizaciones por provincia y periodo: Província Quantitat Alacant Castelló 700 València Totals La quota màxima de captures per dia, entre totes les espècies, és de 10. Les quotes per espècie i temporada, d acord amb les quotes estatals establides pel Ministeri d Agricultura, Alimentació i Medi Ambient són els següents: Provincia Cantidad Alicante Castellón 700 Valencia Totales El cupo máximo de capturas por día, entre todas las especies es de 10. Los cupos por especie y temporada, de acuerdo a los cupos estatales establecidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son los siguientes: Espècie Cadernera Verderol Gafarró Passerell Pinsà Especie Jilguero Verderón Común Verdecillo Pardillo común Pinzón común Període A 19,800 4,700 3,900 6, Període B 8,050 5,075 4,095 6,635 3,280 Quota total Comunitat 27,850 9,775 7,995 13,270 3,510 Quota total Periodo A 19,800 4,700 3,900 6, Periodo B 8,050 5,075 4,095 6,635 3,280 Cupo total Comunitat 27,850 9,775 7,995 13,270 3,510 Cupo total Als efectes de controlar la quota total per espècie, les federacions o associacions es proveiran d anelles oficials per a col locar a les aus. El titular de l autorització ha d anellar les aus capturades en el camp amb les anelles oficials que li hagen entregat les seues federacions o associacions, sempre abans de transportar-les, i independentment que les aus queden definitivament en captivitat o siguen alliberades posteriorment després de la seua selecció per la seua aptitud per al cant A efectos de controlar el cupo total por especie las federaciones o asociaciones se proveerán de anillas oficiales para colocar a las aves. Las aves capturadas han de ser anilladas en el campo por el titular de la autorización con las anillas oficiales que le hayan sido entregadas por sus federaciones o asociaciones, siempre antes de su transporte, e independientemente de que las aves queden definitivamente en cautividad o vayan a ser liberadas posteriormente tras su selección por su aptitud para el canto.

5 Entre totes les espècies el nombre màxim d exemplars que es poden capturar per autorització durant la temporada és de 25. Del total de 25 que, si és el cas, es capturen, només es podran retindre en captivitat 20 aus Condicions específiques: S admetran a tràmit únicament les sol licituds presentades a través dels representants de federacions o associacions ornitològiques silvestristes. Per a l obtenció de l autorització és requisit estar al corrent de la presentació dels papers de captura de temporades anteriors. En els mesos de juliol i agost només poden capturar-se exemplars juvenils. Als membres d associacions o federacions se ls permetrà disposar de zones d espai vital i de sol per a les aus que tinguen en captivitat, així com traslladar-les a exposicions de cant. La tinença d aus fringíl lides ha de respectar en tot moment el que disposa la normativa vigent en matèria de benestar animal. Podran utilitzar-se reclams i cimbells naturals de les espècies que es capturen i dels seus mixtos. Les aus de reclam estaran separades en gàbies independents i les aus que actuen com a cimbell, en nombre no superior a sis (6), estaran proveïdes dels elements propis per a la seua funció, incloent-hi la ració d aigua i menjar, i sense necessitat que estiguen anellades. La captura s ha de fer gràcies a l actuació dels reclams, sense que pugen utilitzar-se esquers ni abeuradores artificials. Als vedats de caça i altres espais cinegètics declarats, cal disposar de l autorització del titular del vedat o de l espai cinegètic per escrit. No pot practicar-se la captura als espais tancats per a protecció d habitatges ni a l interior de cap altre tipus de tancat si no tenen portes accessibles i obertes. L alliberament dels exemplars s ha d efectuar tan prompte com el titular de l autorització s adone que estos no tenen les qualitats necessàries per al cant i tindran com a data límit el 30 de setembre els animals capturats en l opció A i el 15 de desembre els animals capturats en l opció B. Article 7. Horari general L horari de caça permés de forma general per a la temporada , en l àmbit de la Comunitat Valenciana, és el que figura en l annex a esta orde. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Límit de gossos en la caça menor En aquells vedats en què la resolució aprovatòria del pla tècnic de caça no especifique el màxim de gossos que es poden emprar en la caça menor, el nombre màxim queda limitat de 8 gossos per caçador i de 15 per grup de caçadors. Segona. Sol licituds de caça en zones de caça controlada Les sol licituds per a caçar durant la temporada general en zones de caça controlada es podran presentar en la corresponent direcció territorial entre els dies 1 de juliol i el 15 d agost de El sorteig es farà el segon dijous de setembre a les hores, en les oficines de les dependències esmentades. Tercera. Modificació de l article 2 de l Orde 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la caça i el control del porc senglar a la Comunitat Valenciana Es modifica l article 2 de l orde esmentada pel que fa a la modalitat de la caça a mà i queda de la manera següent: «A mà: modalitat en què no se situen caçadors apostats en els punts previsibles de fugida de les peces. En esta modalitat està prohibit l ús de rifle». Quarta. Mesures de lluita contra determinades espècies exòtiques invasores En funció del que establix el Reial Decret 630/2011, de 2 d agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d espècies exòtiques invasores, i Entre todas las especies el número máximo de ejemplares a capturar por autorización durante la temporada es de 25. Del total de 25, que, en su caso se capturen, solo podrán retenerse en cautividad 20 aves Condiciones específicas: Se admitirán a trámite únicamente las solicitudes presentadas a través de los representantes de federaciones o asociaciones ornitológicas silvestristas. Para obtención de la autorización es requisito estar al corriente de la presentación de los partes de captura de temporadas anteriores. En los meses de julio y agosto solo pueden capturarse ejemplares juveniles. A los miembros de asociaciones o federaciones se les permite el campeo y soleo de las aves que tengan en cautividad, así como su traslado a exposiciones de canto. La tenencia de aves fringílidas respetará en todo momento lo dispuesto en la normativa vigente en materia de bienestar animal. Podrán utilizarse reclamos y cimbeles naturales de las especies objeto de captura y de sus mixtos. Las aves de reclamo estarán separadas en jaulas independientes y las aves que actúen como cimbel, en número no mayor de seis (6) irán provistas de los elementos propios para su función, incluida su ración de agua y comida, y sin necesidad de que vayan anilladas La captura se realizará gracias a la actuación de los reclamos sin poderse utilizar cebaderos o bebederos artificiales. En cotos de caza y otros espacios cinegéticos declarados es preciso contar con la autorización del titular del coto o del espacio cinegético por escrito. No podrá practicarse la captura en espacios vallados para protección de viviendas ni en el interior de otro tipo de vallados cuando carezcan de puertas accesibles y abiertas. La suelta de los ejemplares se efectuará tan pronto como el titular de la autorización se percate de que estos no reúnen las cualidades precisas para el canto, teniendo como fecha límite el 30 de septiembre los animales capturados en la opción A y el 15 de diciembre los animales capturados en la opción B. Artículo 7. Horario general El horario de caza permitido de forma general para la temporada , en el ámbito de la Comunitat Valenciana, es el recogido en el anexo a esta orden. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Límite de perros en la caza menor En aquellos cotos en los que la resolución aprobatoria del plan técnico de caza no venga especificado el máximo de perros a emplear en la caza menor, queda limitado su número a un máximo de 8 perros por cazador y de 15 por grupo de cazadores. Segunda. Solicitudes de caza en zonas de caza controlada Las solicitudes para cazar durante la temporada general en zonas de caza controlada se podrán presentar en la correspondiente dirección territorial entre los días 1 de julio y el 15 de agosto de El sorteo se realizará el segundo jueves de septiembre a las horas, en las oficinas de las citadas dependencias. Tercera. Modificación artículo 2 de la ORDEN 3/2012, de 19 de enero, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula la caza y control del jabalí en la Comunitat Valenciana Se modifica el artículo 2 de la citada orden en lo referente a la modalidad de al salto, quedando de la siguiente manera: «Al salto: modalidad en la que no se sitúan cazadores apostados en los puntos previsibles de huida de las piezas. En esta modalidad está prohibido el uso de rifle». Cuarta. Medidas de lucha contra determinadas especies exóticas invasoras En función de lo establecido en el Real Decreto 630/2011, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 2/2015, de 12 de febrer, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 6/2015, de 24 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del programa

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 8/2015, de 24 de marzo, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aproven les bases reguladores del Programa

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica

ÍNDICE ÍNDEX PREÁMBULO PREÀMBUL. La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d abril, de reforma de la Llei Orgànica Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 32/2013, de 26 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 63/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual es regula el règim de dietes i indemnitzacions a percebre pels membres de l Administració electoral, personal

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 45/2014, de 30 desembre, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, en què es regula i convoca la concessió de subvencions de

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 9/2015, de 30 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aprova el protocol de vigilància i control

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ORDRE de 10 de març de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen i s aproven les bases reguladores

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d'infraestructures, Territori i Medi Ambient RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2014, de la consellera d'infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'aprova la convocatòria ordinària

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de març de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d accés als cicles

Más detalles

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat

DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat Conselleria d Educació DECRET 102/2008, d 11 de juliol, del Consell, pel qual s establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761] Conselleria de Educación DECRETO 102/2008,

Más detalles

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris

Valencia, 26 de marzo de 2010. El director general de Ordenación y Centros Docentes: Rafael Carbonell Peris Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 26 de març del 2010 de la Direcció General d Ordenació i Centres Docents, per la qual es dicten instruccions per a les proves d accés a cada curs, diferent del primer,

Más detalles

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997

Valencia, 2 de setembre de 1997. Valencia, 2 de septiembre de 1997 14198 1997 09 08 DOGV - Núm. 3.073 DISPOSICIÓ TRANSITÓRIA Els funcionaris docents que a l'entrada en vigor d'aquest decret estiguen exercint el cimec de director o la funció d'assessor tecnicopedagogic

Más detalles

V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

V > Ln I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA 32410 18 12 2002 DOGV - Núm. 4.401 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat Conselleria d Indústria, Comerç i Energia Conselleria de Medi

Más detalles

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS Y TURISMO SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGÍA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS VERSION CONSOLIDADA Madrid Septiembre de 2013 Introducción

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 131 Sábado 30 de mayo de 2009 Sec. I. Pág. 45386 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 8961 Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario

Más detalles

NORMATIVA REGULADORA DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS

NORMATIVA REGULADORA DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS NORMATIVA REGULADORA DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS ASIGNATURAS Aprobado por el Acuerdo 6.1 del Consejo de Gobierno en la sesión de 29 de septiembre de 2009 y modificado por el Acuerdo 1.1 del

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 85 Martes 8 de abril de 2014 Sec. I. Pág. 29508 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 3715 Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 308 Miércoles 23 de diciembre de 2009 Sec. I. Pág. 108507 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 20725 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación

Más detalles

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación.

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. Ministerio de Trabajo e Inmigración «BOE» núm. 318, de 31 de diciembre de 2010 Referencia: BOE-A-2010-20151

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 140 Miércoles 12 de junio de 2013 Sec. I. Pág. 44257 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 6270 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención

Más detalles

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES X LEGISLATURA Serie A: PROYECTOS DE LEY 16 de enero de 2015 Núm. 126-1 Pág. 1 PROYECTO DE LEY 121/000126 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 34/1998, de

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales 27 de abril 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 79 página 27 1. Disposiciones generales Consejería de Educación, Cultura y Deporte Orden de 8 de abril de 2015, por la que se convoca para

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 38890 Martes 4 noviembre 2003 BOE núm. 264 I. Disposiciones generales JEFATURA DEL ESTADO 20253 LEY 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que

Más detalles

INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Presidencia - Departamentos implicados

INSHT. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Órgano emisor: Ministerio de Presidencia - Departamentos implicados REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 Órgano emisor: Ministerio de Presidencia

Más detalles

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 7228 Viernes 21 febrero 2003 BOE núm. 45 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 3596 REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 108 Sábado 5 de mayo de 2012 Sec. I. Pág. 33889 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 5989 Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. El derecho

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 205 Martes 25 de agosto de 2009 Sec. I. Pág. 72704 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 13781 Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO JEFATURA DEL ESTADO Núm. 305 Sábado 21 de diciembre de 2013 Sec. I. Pág. 103148 I. DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 13426 Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación

Más detalles

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001.

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINIS- TRACIONES PÚBLICAS aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE del día 26 de octubre de 2001. Correcciones de errores en BOE de

Más detalles