Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient"

Transcripción

1 Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 18/2015, de 19 de juny, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen, per a la temporada , els períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i s establixen altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana. [2015/5939] El títol IV de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, establix que l orde anual de vedes, de manera especial en les zones comunes, establirà les limitacions relatives als períodes, espècies o modalitats de caça previstes en els diferents instruments de planificació cinegètica. L elaboració i aprovació de l orde anual de vedes per a la temporada de caça és ineludible, ja que sense esta existiria una indefinició absoluta quant a la possibilitat de la pràctica de l exercici de la caça en les zones comunes. Esta indefinició afectaria tant el col lectiu de caçadors com altres usuaris dels terrenys que tinguen la consideració de zona comuna de caça. Per a l elaboració d esta orde, i quant a les zones comunes, s ha de tindre en compte de manera especial el que preveuen els articles de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana: article 33, ja que limita les possibilitats de la caça amb armes a un únic període no superior a huit setmanes; i l article 42, en el fet que l orde anual de vedes com a instrument de la planificació cinegètica ha d assegurar un ús racional dels recursos cinegètics. D altra banda, quant a la resta d espais cinegètics, seran aplicables les resolucions aprovatòries de plans tècnics d ordenació cinegètica, sense perjuí d adoptar aquelles mesures necessàries en benefici de la protecció dels recursos cinegètics o faunístics arreplegades en esta orde. Per tot això, una vegada complits els tràmits procedimentals previstos en l article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, oït el Consell Valencià de la Caça, amb un informe previ de l Advocacia General de la Generalitat, de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i fent ús de les facultats que tinc atribuïdes, ORDENE Article 1. Objecte i àmbit És objecte d esta orde la regulació, per a la temporada , dels períodes hàbils i normes de caça en les zones comunes i l establiment d altres regulacions en els vedats de caça i zones de caça controlada a la Comunitat Valenciana, així com les espècies cinegètiques susceptibles d aprofitament. Article 2. Espècies cinegètiques Les espècies cinegètiques susceptibles d aprofitament en la temporada són les següents: a) Caça menor no aquàtiques Perdiu (Alectoris rufa) Llebre (Lepus granatensis) Conill (Oryctolagus cuniculus) Rabosa (Vulpes vulpes) (*) Faisà (Phasianus colchicus) Guatla (Coturnix coturnix) (*) Becada (Scolopax rusticola) Colom tudó (Columba palumbus) (*) Colom roquer (Columba livia) (*) Colom xixella (Columba oenas) (*) Tórtora (Streptopelia turtur) (*) Tord (Turdus philomelos) Tord ala-roig (Turdus iliacus) Griva (Turdus viscivorus) Tordanxa (Turdus pilaris) Estornell (Sturnus vulgaris) Judia (Vanellus vanellus) Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ORDEN 18/2015, de 19 de junio, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se fijan, para la temporada , los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana. [2015/5939] La Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana, establece en su título IV que la orden anual de vedas, de manera especial en las zonas comunes, establecerá las limitaciones relativas a los periodos, especies o modalidades de caza contempladas en los diferentes instrumentos de planificación cinegética. La elaboración y aprobación de la orden anual de vedas para la temporada de caza es ineludible, habida cuenta, de que sin ella existiría una indefinición absoluta en cuanto a la posibilidad de la práctica del ejercicio de la caza en las zonas comunes. Dicha indefinición afectaría tanto al colectivo de cazadores como a otros usuarios de los terrenos que tengan la consideración de zona común de caza. Para la elaboración de la presente orden, y por lo que se refiere a las zonas comunes, ha de tenerse en cuenta de manera especial lo contemplado en los siguientes artículos de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana: artículo 33, en cuanto que limita las posibilidades de la caza con armas a un único periodo no superior a ocho semanas; y el artículo 42, en cuanto a que la orden anual de vedas como instrumento de la planificación cinegética debe asegurar un uso racional de los recursos cinegéticos. Por otra parte, en cuanto al resto de espacios cinegéticos serán de aplicación las resoluciones aprobatorias de planes técnicos de ordenación cinegética, sin perjuicio de adoptar aquellas medidas necesarias en beneficio de la protección de los recursos cinegéticos o faunísticos recogidas en la presente orden. Por todo ello, cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, oído el Consejo Valenciano de la Caza, previo informe de la Abogacía General de la Generalitat, conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, y en uso de las facultades que tengo atribuidas, ORDENO Artículo 1. Objeto y ámbito Es objeto de la presente orden la regulación, para la temporada , de los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y el establecimiento de otras regulaciones en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana, así como las especies cinegéticas susceptibles de aprovechamiento. Artículo 2. Especies cinegéticas Las especies cinegéticas susceptibles de aprovechamiento en la temporada , son las siguientes: a) Caza menor no acuáticas Perdiz roja (Alectoris rufa) Liebre (Lepus granatensis) Conejo (Oryctolagus cuniculus) Zorro (Vulpes vulpes) (*) Faisán vulgar (Phasianus colchicus) Codorniz común (Coturnix coturnix) (*) Becada (Scolopax rusticola) Paloma torcaz (Columba palumbus) (*) Paloma bravía (Columba livia) (*) Paloma zurita (Columba oenas) (*) Tórtola europea (Streptopelia turtur) (*) Zorzal común (Turdus philomelos) Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) Zorzal charlo (Turdus viscivorus) Zorzal real (Turdus pilaris) Estornino pinto (Sturnus vulgaris) Avefría (Vanellus vanellus)

2 Blanca (Pica pica) (*) Gralla (Corvus monedula) (*) Cucala (Corvus corone) (*) (*) Especies susceptibles de caça en mitja veda en vedats i zones de caça controlada b) Caça menor, aus aquàtiques Oca (Anser anser) Collverd (Anas platyrhynchos) Ascle (Anas strepera) Piuló (Anas penelope) Cua de jonc (Anas acuta) Bragat (Anas clypeata) Sivert (Netta rufina) Sarcet (Anas crecca) Roncadell (Anas querquedula) Boix (Aythya ferina) Capellut (Aythya fuligula) Fotja (Fulica atra) Bequeruda (Gallinago gallinago) Bequet (Lymnocryptes minima) Gavina (Chroicocephalus ridibundus) Gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis) c) Caça major: Cabra salvatge (Capra pyrenaica) Cérvol (Cervus elaphus) Cabirol (Capreolus capreolus) Daina (Dama dama) Porc senglar (Sus scrofa) Mufló (Ovis musimon) Arruí (Ammotragus lervia) (**) (**) Especie inclosa en el Catàleg espanyol d espècies exòtiques invasores Article 3. Modalitats de caça en zones comunes En les zones comunes de caça de la Comunitat Valenciana s autoritzen únicament les modalitats esportives i tradicionals de caça següents: 3.1. La caça del conill amb gossos i sense armes. Període: des del 19 de juliol al 25 de desembre de Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i festius. Horari general. Condicions específiques: màxim de 8 gossos per caçador i de 15 per grup de caçadors. Queda prohibit l ús de llebrers des del 19 de juliol fins a l 11 d octubre de 2015, així com l ús de gossos de presa en esta modalitat Falconeria. Període: des del 12 d octubre de 2015 fins al 8 de febrer de Dies hàbils: tots els dies. Horari general. Condicions específiques: es permet per a totes les espècies cinegètiques de caça menor. S autoritza la caça amb l ajuda de fins a dos gossos per falconer per a alçar les peces. L entrenament d aus de falconeria, amb peces d escapada, degudament marcades, queda habilitat des de l 1 de juliol de 2015 fins al 29 de febrer de Es podran entrenar les aus fora d estos períodes, amb reclams artificials Caça amb arc. Període: del 12 d octubre al 6 de desembre de Dies hàbils: dijous, dissabtes, diumenges i festius. Horari general. Condicions específiques: a) Es permet per a totes les espècies cinegètiques i amb un màxim de dos gossos per arquer. b) Els arcs utilitzats per a la pràctica de la caça hauran de tindre les potències mínimes següents: Per a espècies de caça menor: tots els tipus a partir de 30 lliures (13,50 kg) a l obertura de l arquer. Per a espècies de caça major: tots els tipus a partir de 45 lliures (20,25 kg) a l obertura de l arquer. c) Les fletxes i puntes que s han d utilitzar seran les següents: Per a la caça d aus al vol les fletxes de caça que s han d utilitzar han d estar emplomallades obligatòriament amb plomes amples del tipus flu-flu. Urraca (Pica pica) (*) Grajilla (Corvus monedula) (*) Corneja (Corvus corone) (*) (*) Especies susceptibles de caza en media veda en cotos y zonas de caza controlada b) Caza menor, aves acuáticas Ánsar común (Anser anser) Ánade azulón (Anas platyrhynchos) Ánade friso (Anas strepera) Silbón europeo (Anas penelope) Ánade rabudo (Anas acuta) Cuchara común (Anas clypeata) Pato colorado (Netta rufina) Cerceta común (Anas crecca) Cerceta carretona (Anas querquedula) Porrón común o europeo (Aythya ferina) Porrón moñudo (Aythya fuligula) Focha común (Fulica atra) Agachadiza común (Gallinago gallinago) Agachadiza chica (Lymnocryptes minima) Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) c) Caza mayor: Cabra montés (Capra pyrenaica) Ciervo (Cervus elaphus) Corzo (Capreolus capreolus) Gamo (Dama dama) Jabalí (Sus scrofa) Muflón (Ovis musimon) Arruí (Ammotragus lervia) (**) (**) Especie incluida en el Catálogo español de especies exóticas invasoras Artículo 3. Modalidades de caza en zonas comunes En las zonas comunes de caza de la Comunitat Valenciana se autorizan únicamente las siguientes modalidades deportivas y tradicionales de caza: 3.1. La caza del conejo con perros y sin armas. Periodo: desde el 19 de julio al 25 de diciembre de Días hábiles: jueves, sábados, domingos y festivos. Horario general. Condiciones específicas: máximo de 8 perros por cazador y de 15 por grupo de cazadores. Queda prohibido el empleo de galgos desde el 19 de julio hasta el 11 de octubre de 2015, así como el empleo de perros de presa en esta modalidad Cetrería. Periodo: desde el 12 de octubre de 2015 hasta el 8 de febrero de Días hábiles: todos los días. Horario general. Condiciones específicas: se permite para todas las especies cinegéticas de caza menor. Se autoriza la caza con auxilio de hasta dos perros por cetrero para levantar las piezas. El entrene de aves de cetrería, con piezas de escape, debidamente marcadas, queda habilitado desde el 1 de julio de 2015 hasta el 29 de febrero de Se podrá entrenar a las aves fuera de estos períodos, con señuelos artificiales Caza con arco. Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de Días hábiles: jueves, sábados, domingos y festivos. Horario general. Condiciones específicas: a) Se permite para todas las especies cinegéticas y con un máximo de dos perros por arquero. b) Los arcos utilizados para la práctica de la caza habrán de tener las siguientes potencias mínimas: Para especies de caza menor: todos los tipos a partir de 30 libras (13,50 kg) a la apertura del arquero. Para especies de caza mayor: todos los tipos a partir de 45 libras (20,25 kg.) a la apertura del arquero. c) Las flechas y puntas a emplear serán las siguientes: Para la caza de aves al vuelo las flechas de caza a utilizar deberán estar emplumadas obligatoriamente con plumas anchas del tipo flu-flu.

3 Per a la caça menor poden utilitzar-se puntes d impacte i puntes de fulles de tall. Per a la caça major únicament es poden utilitzar puntes de tall. Queden prohibides les puntes que pel seu disseny en forma d arpó poden impedir-ne l extracció Caça amb escopeta en llocs fixos. Espècies autoritzades: Tord (Turdus philomelos) Tord ala-roig (Turdus iliacus) Griva (Turdus viscivorus) Tordanxa (Turdus pilaris) Estornell (Sturnus vulgaris) Colom roquer (Columba livia) Colom tudó (Columba palumbus) Colom xixella (Columba oenas) Cucala (Corvus corone) Gralla (Corvus monedula) Blanca (Pica pica) Rabosa (Vulpes vulpes) Conill (Oryctolagus cuniculus) Gavina (Chroicocephalus ridibundus) Gavià argentat de potes grogues (Larus michahellis) Període: del 12 d octubre al 6 de desembre de Dies hàbils: dissabtes, diumenges i festius. Horari general. Condicions específiques: s establix una quota de captures individual per caçador i dia de 15 tords; per a la caça de tords i estornells poden emprar-se únicament com a reclams els xiulets o membranes de boca o de manxa, així com els reclams naturals de tord, tord ala-roig o estornell en un nombre no superior a cinc per espècie. Els caçadors, per al cobrament de les peces, poden tindre l ajuda de fins a un màxim de dos gossos per caçador. Per a desplaçar-se als llocs s han de portar les armes enfundades o bé descarregades i obertes. En esta modalitat, abans de la ubicació del lloc, el caçador ha de comprovar les franges de seguretat establides en l article 39 de la Llei 13/2004, de Caça de la Comunitat Valenciana, així com el camp de tir possible per a evitar que els perdigons caiguen en estes franges de terreny Caça menor a mà. Espècies autoritzades: espècies de caça menor previstes en l article 2 d esta orde, excepte aquàtiques. Període: del 12 d octubre al 6 de desembre de Dies hàbils: dissabtes, diumenges i festius. Horari general. Condicions específiques: s establix una quota entre perdiu i llebre d una peça per caçador i dia i un màxim de dos gossos per caçador Caça en batudes xicotetes per al porc senglar i la rabosa. Període: del 12 d octubre al 6 de desembre de Dies hàbils: dissabtes, diumenges i festius. Horari general. Es caçarà per raons de control de danys, no obstant això, caldrà ajustar-se al que disposa l Orde 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la caça i el control del porc senglar a la Comunitat Valenciana. Article 4. Caça en mitja veda, migratòries en vedats de caça i zones de caça controlada 4.1. Mitja veda: Es caçarà la mitja veda en aquells terrenys vedats i zones de caça controlada que en el seu Pla Tècnic d Ordenació Cinegètica (PTOC) tinguen aprovada esta modalitat de caça. Podrà caçar-se el colom tudó, colom roquer, colom xixella, estornell, blanca, gralla, cucala, guatla, rabosa i tórtora, els dissabtes i diumenges compresos entre el 16 d agost i el 13 de setembre de 2015, ambdós inclosos. La guatla es caçarà en la modalitat a mà, i en lloc fix la resta d espècies. La quota de la tórtora és de 8 exemplars per caçador i dia. En la modalitat de lloc fix, podran tindre l ajuda d un màxim de 2 gossos per al cobrament de peces abatudes Pròrroga de la caça de tords i estornells: En lloc fix (dissabtes i diumenges): del tancament de la caça menor en temporada fins al segon diumenge de febrer de Para la caza menor pueden utilizarse puntas de impacto y puntas de hojas de corte. Para la caza mayor únicamente se pueden utilizar puntas de corte. Quedan prohibidas las puntas que por su diseño en forma de arpón puedan impedir su extracción Caza con escopeta en puestos fijos. Especies autorizadas: Zorzal común (Turdus philomelos) Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) Zorzal charlo (Turdus viscivorus) Zorzal real (Turdus pilaris) Estornino pinto (Sturnus vulgaris) Paloma bravía (Columba livia) Paloma torcaz (Columba palumbus) Paloma zurita (Columba oenas) Corneja (Corvus corone) Grajilla (Corvus monedula) Urraca (Pica pica) Zorro (Vulpes vulpes) Conejo (Oryctolagus cuniculus) Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de Días hábiles: sábados, domingos y festivos. Horario general. Condiciones específicas: se establece un cupo de capturas individual por cazador y día de 15 zorzales; para la caza de zorzales y estorninos pueden emplearse únicamente como reclamos los pitos o membranas de boca o de fuelle, así como los reclamos naturales de zorzal común, zorzal alirrojo o estornino pinto en un número no superior a cinco por especie. Los cazadores para el cobro de las piezas podrán auxiliarse de hasta un máximo de dos perros por cazador. Para desplazarse a los puestos se deberá llevar las armas enfundadas, o bien, descargadas y abiertas. En esta modalidad, previamente a la ubicación del puesto, el cazador comprobará las franjas de seguridad establecidas en el artículo 39 de la Ley 13/2004, de Caza de la Comunitat Valenciana, así como el campo de tiro posible para evitar que los perdigones caigan en dichas franjas de terreno Caza menor en mano o al salto. Especies autorizadas: especies de caza menor contempladas en el artículo 2 de la presente orden, excepto acuáticas. Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de Días hábiles: sábados, domingos y festivos. Horario general. Condiciones específicas: se establece un cupo entre perdiz y liebre de una pieza por cazador y día y un máximo de perros por cazador de Caza en ganchos para el jabalí y el zorro. Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de Días hábiles: sábados, domingos y festivos. Horario general. Se cazará por razones de control de daños, no obstante se atenderá a lo dispuesto en la Orden 3/2012, de 19 de enero, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula la caza y control del jabalí en la Comunitat Valenciana. Artículo 4. Caza en media veda, migratorias en cotos de caza y zonas de caza controlada 4.1. Media veda: Se cazará la media veda en aquellos terrenos acotados y zonas de caza controlada que en su Plan Técnico de Ordenación Cinegética (PTOC) tengan aprobada esta modalidad de caza. Podrá cazarse la paloma torcaz, paloma bravía, paloma zurita, estornino pinto, urraca, grajilla, corneja, codorniz y zorro y tórtola europea, los sábados y domingos comprendidos entre el 16 de agosto y el 13 de septiembre de 2015, ambos incluidos. La codorniz se cazará en las modalidades de al salto y en mano, y en puesto fijo las restantes especies. El cupo de la tórtola europea es de 8 ejemplares por cazador y día. En la modalidad de puesto fijo, se podrán auxiliar con un máximo de 2 perros para el cobro de piezas abatidas Prórroga de la caza de zorzales y estorninos: En puesto fijo (sábados y domingos): del cierre de la caza menor en temporada hasta el segundo domingo de febrero de 2016.

4 4.3. Aus aquàtiques: del 12 d octubre de 2015 al segon diumenge de febrer de 2016, excepte per als vedats del Parc Natural de l Albufera, que finalitzarà el 7 de febrer de Article 5. Caça de la perdiu amb reclam En els vedats de caça i zones de caça controlada en els quals la resolució aprovatòria del Pla Tècnic d Ordenació Cinegètica de la modalitat de perdiu amb reclam remeta a l orde anual de vedes, la data límit per al tancament de la caça d esta modalitat serà l últim dia de febrer de Article 6. Captura en viu d aus fringíl lides amb xarxa per al cant 6.1. En virtut dels articles 10, 13 i 15 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana, les direccions territorials podran autoritzar la captura d aus fringíl lides, per mitjà d autorització excepcional i expressa, als membres d associacions ornitològiques silvestristes que hagen participat en concursos de cant d aus fringíl lides. Esta captura només podrà realitzar-se amb xarxes de tir (també denominades xarxes abatibles, xarxes de llibre, xarxa de sòl, en les seues distintes versions) Espècies autoritzables: Cadernera (Carduelis carduelis) Passerell (Carduelis Cannabina) Verderol (Chloris chloris) Gafarró (Serinus serinus) Pinsà (Fringilla coelebs) 6.3. Períodes i dies hàbils: s establixen dos períodes denominats A o d estiu, i B o període tardorenc, amb els dies hàbils següents per a 2015: En període A Juliol; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26. Agost; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 i 30. En període B Octubre; del 2 d octubre al 15 de novembre, a triar tres dies per setmana de dilluns a diumenge, després de la comunicació a la direcció territorial corresponent, amb antelació a l inici del període Autoritzacions: l autorització tindrà àmbit provincial. Només es podrà obtindre una única autorització per silvestrista, la qual ha de detallar el període i la província. Nombre màxim d autoritzacions per província i període: 4.3. Aves acuáticas: 12 de octubre de 2015 al segundo domingo de febrero de 2016, excepto para los cotos del parque natural de la Albufera, que finalizará el 7 de febrero de Artículo 5. Caza de la perdiz con reclamo En los cotos de caza y zonas de caza controlada en las que la resolución aprobatoria del Plan Técnico de Ordenación Cinegética de la modalidad de perdiz con reclamo se remita a la Orden Anual de Vedas, la fecha límite para el cierre de la caza de dicha modalidad será el último día de febrero de Artículo 6. Captura en vivo de aves fringílidas con red para el canto 6.1. En virtud de los artículos 10, 13 y 15 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana, las direcciones territoriales podrán autorizar la captura de aves fringílidas, mediante autorización excepcional y expresa, a los miembros de asociaciones ornitológicas silvestristas que hayan participado en concursos de canto de aves fringílidas. Dicha captura solamente podrá realizarse con «redes de tiro» (también denominadas redes abatibles, redes de libro, red de suelo, en sus distintas versiones) Especies autorizables: Jilguero (Carduelis carduelis) Pardillo común (Carduelis Cannabina) Verderón común (Chloris chloris) Verdecillo (Serinus serinus) Pinzón común (Fringilla coelebs) 6.3. Periodos y días hábiles: se establecen dos periodos denominados A o de verano y B o periodo otoñal con los siguientes días hábiles para 2015: En periodo A Julio; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26. Agosto; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30. En periodo B Octubre; del 2 de octubre al 15 de noviembre, a elegir tres días por semana de lunes a domingo, previa comunicación a la dirección territorial correspondiente, con antelación al inicio del período Autorizaciones: la autorización tendrá ámbito provincial. Por silvestrista solo se podrá obtener una única autorización que ha de detallar periodo y provincia. Número máximo de autorizaciones por provincia y periodo: Província Quantitat Alacant Castelló 700 València Totals La quota màxima de captures per dia, entre totes les espècies, és de 10. Les quotes per espècie i temporada, d acord amb les quotes estatals establides pel Ministeri d Agricultura, Alimentació i Medi Ambient són els següents: Provincia Cantidad Alicante Castellón 700 Valencia Totales El cupo máximo de capturas por día, entre todas las especies es de 10. Los cupos por especie y temporada, de acuerdo a los cupos estatales establecidos por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente son los siguientes: Espècie Cadernera Verderol Gafarró Passerell Pinsà Especie Jilguero Verderón Común Verdecillo Pardillo común Pinzón común Període A 19,800 4,700 3,900 6, Període B 8,050 5,075 4,095 6,635 3,280 Quota total Comunitat 27,850 9,775 7,995 13,270 3,510 Quota total Periodo A 19,800 4,700 3,900 6, Periodo B 8,050 5,075 4,095 6,635 3,280 Cupo total Comunitat 27,850 9,775 7,995 13,270 3,510 Cupo total Als efectes de controlar la quota total per espècie, les federacions o associacions es proveiran d anelles oficials per a col locar a les aus. El titular de l autorització ha d anellar les aus capturades en el camp amb les anelles oficials que li hagen entregat les seues federacions o associacions, sempre abans de transportar-les, i independentment que les aus queden definitivament en captivitat o siguen alliberades posteriorment després de la seua selecció per la seua aptitud per al cant A efectos de controlar el cupo total por especie las federaciones o asociaciones se proveerán de anillas oficiales para colocar a las aves. Las aves capturadas han de ser anilladas en el campo por el titular de la autorización con las anillas oficiales que le hayan sido entregadas por sus federaciones o asociaciones, siempre antes de su transporte, e independientemente de que las aves queden definitivamente en cautividad o vayan a ser liberadas posteriormente tras su selección por su aptitud para el canto.

5 Entre totes les espècies el nombre màxim d exemplars que es poden capturar per autorització durant la temporada és de 25. Del total de 25 que, si és el cas, es capturen, només es podran retindre en captivitat 20 aus Condicions específiques: S admetran a tràmit únicament les sol licituds presentades a través dels representants de federacions o associacions ornitològiques silvestristes. Per a l obtenció de l autorització és requisit estar al corrent de la presentació dels papers de captura de temporades anteriors. En els mesos de juliol i agost només poden capturar-se exemplars juvenils. Als membres d associacions o federacions se ls permetrà disposar de zones d espai vital i de sol per a les aus que tinguen en captivitat, així com traslladar-les a exposicions de cant. La tinença d aus fringíl lides ha de respectar en tot moment el que disposa la normativa vigent en matèria de benestar animal. Podran utilitzar-se reclams i cimbells naturals de les espècies que es capturen i dels seus mixtos. Les aus de reclam estaran separades en gàbies independents i les aus que actuen com a cimbell, en nombre no superior a sis (6), estaran proveïdes dels elements propis per a la seua funció, incloent-hi la ració d aigua i menjar, i sense necessitat que estiguen anellades. La captura s ha de fer gràcies a l actuació dels reclams, sense que pugen utilitzar-se esquers ni abeuradores artificials. Als vedats de caça i altres espais cinegètics declarats, cal disposar de l autorització del titular del vedat o de l espai cinegètic per escrit. No pot practicar-se la captura als espais tancats per a protecció d habitatges ni a l interior de cap altre tipus de tancat si no tenen portes accessibles i obertes. L alliberament dels exemplars s ha d efectuar tan prompte com el titular de l autorització s adone que estos no tenen les qualitats necessàries per al cant i tindran com a data límit el 30 de setembre els animals capturats en l opció A i el 15 de desembre els animals capturats en l opció B. Article 7. Horari general L horari de caça permés de forma general per a la temporada , en l àmbit de la Comunitat Valenciana, és el que figura en l annex a esta orde. DISPOSICIONS ADDICIONALS Primera. Límit de gossos en la caça menor En aquells vedats en què la resolució aprovatòria del pla tècnic de caça no especifique el màxim de gossos que es poden emprar en la caça menor, el nombre màxim queda limitat de 8 gossos per caçador i de 15 per grup de caçadors. Segona. Sol licituds de caça en zones de caça controlada Les sol licituds per a caçar durant la temporada general en zones de caça controlada es podran presentar en la corresponent direcció territorial entre els dies 1 de juliol i el 15 d agost de El sorteig es farà el segon dijous de setembre a les hores, en les oficines de les dependències esmentades. Tercera. Modificació de l article 2 de l Orde 3/2012, de 19 de gener, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la caça i el control del porc senglar a la Comunitat Valenciana Es modifica l article 2 de l orde esmentada pel que fa a la modalitat de la caça a mà i queda de la manera següent: «A mà: modalitat en què no se situen caçadors apostats en els punts previsibles de fugida de les peces. En esta modalitat està prohibit l ús de rifle». Quarta. Mesures de lluita contra determinades espècies exòtiques invasores En funció del que establix el Reial Decret 630/2011, de 2 d agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d espècies exòtiques invasores, i Entre todas las especies el número máximo de ejemplares a capturar por autorización durante la temporada es de 25. Del total de 25, que, en su caso se capturen, solo podrán retenerse en cautividad 20 aves Condiciones específicas: Se admitirán a trámite únicamente las solicitudes presentadas a través de los representantes de federaciones o asociaciones ornitológicas silvestristas. Para obtención de la autorización es requisito estar al corriente de la presentación de los partes de captura de temporadas anteriores. En los meses de julio y agosto solo pueden capturarse ejemplares juveniles. A los miembros de asociaciones o federaciones se les permite el campeo y soleo de las aves que tengan en cautividad, así como su traslado a exposiciones de canto. La tenencia de aves fringílidas respetará en todo momento lo dispuesto en la normativa vigente en materia de bienestar animal. Podrán utilizarse reclamos y cimbeles naturales de las especies objeto de captura y de sus mixtos. Las aves de reclamo estarán separadas en jaulas independientes y las aves que actúen como cimbel, en número no mayor de seis (6) irán provistas de los elementos propios para su función, incluida su ración de agua y comida, y sin necesidad de que vayan anilladas La captura se realizará gracias a la actuación de los reclamos sin poderse utilizar cebaderos o bebederos artificiales. En cotos de caza y otros espacios cinegéticos declarados es preciso contar con la autorización del titular del coto o del espacio cinegético por escrito. No podrá practicarse la captura en espacios vallados para protección de viviendas ni en el interior de otro tipo de vallados cuando carezcan de puertas accesibles y abiertas. La suelta de los ejemplares se efectuará tan pronto como el titular de la autorización se percate de que estos no reúnen las cualidades precisas para el canto, teniendo como fecha límite el 30 de septiembre los animales capturados en la opción A y el 15 de diciembre los animales capturados en la opción B. Artículo 7. Horario general El horario de caza permitido de forma general para la temporada , en el ámbito de la Comunitat Valenciana, es el recogido en el anexo a esta orden. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Límite de perros en la caza menor En aquellos cotos en los que la resolución aprobatoria del plan técnico de caza no venga especificado el máximo de perros a emplear en la caza menor, queda limitado su número a un máximo de 8 perros por cazador y de 15 por grupo de cazadores. Segunda. Solicitudes de caza en zonas de caza controlada Las solicitudes para cazar durante la temporada general en zonas de caza controlada se podrán presentar en la correspondiente dirección territorial entre los días 1 de julio y el 15 de agosto de El sorteo se realizará el segundo jueves de septiembre a las horas, en las oficinas de las citadas dependencias. Tercera. Modificación artículo 2 de la ORDEN 3/2012, de 19 de enero, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula la caza y control del jabalí en la Comunitat Valenciana Se modifica el artículo 2 de la citada orden en lo referente a la modalidad de al salto, quedando de la siguiente manera: «Al salto: modalidad en la que no se sitúan cazadores apostados en los puntos previsibles de huida de las piezas. En esta modalidad está prohibido el uso de rifle». Cuarta. Medidas de lucha contra determinadas especies exóticas invasoras En función de lo establecido en el Real Decreto 630/2011, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas

6 el Decret 213/2009, de 20 de novembre, del Consell, pel qual s aproven mesures per al control d espècies exòtiques invasores a la Comunitat Valenciana, es permet abatre qualsevol exemplar de la cotorra argentina (Mysiopsitta monachus), cotorra de Kramer (Psittacula krameri) i d ós rentador (Procyon lotor) per estar incloses estes espècies en l annex de l esmentat reial decret, durant la pràctica de qualsevol activitat cinegètica autoritzada, incloent-hi les previstes durant el període hàbil de caça i establit en esta orde. Les captures realitzades en vedats es faran constar en la memòria anual de gestió de l espai cinegètic i s indicarà l espècie i el nombre d individus abatuts. En el cas de l ós rentador, a més de l anterior, es donarà compte en les següents 48 hores al Centre de Recuperació de Fauna del Saler (València). Quinta. Memòries anuals de gestió de l espai cinegètic Els titulars de vedats de caça i zones de caça controlada hauran de presentar en el model normalitzat i publicat en el web de la Generalitat la memòria anual corresponent a l activitat cinegètica tots els anys. Sexta. Modificació de l article 12 de l Orde d 11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s aproven les directrius extraordinàries per a l aprofitament, gestió i control del conill de bosc a la Comunitat Valenciana Es modifica l article 12 de l esmentada orde i queda de la manera següent: «Article 12. Altres actuacions que han de realitzar els titulars dels espais cinegètics amb cultius agrícoles amb danys de conill. Els titulars d espais cinegètics amb cultius agrícoles amb danys de conill aplicaran les mesures següents: S abstindran de repoblar o alliberar conills. S abstindran de realitzar treballs de maneig o vacunació de conills, fins i tot efectuant-se la solta de manera immediata i en el mateix lloc de captura. S abstindran de realitzar els controls de rabosa en una franja de 500 metres al voltant dels cultius agrícoles amb dany notificat al titular del vedat». Es modifica l article 15 de l esmentada orde i queda de la manera següent: «Totes les repoblacions o soltes de conills en espais cinegètics inclosos en l annex I de la Resolució de 18 de novembre de 2014, del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual es delimiten els termes municipals i cultius afectats per danys del conill de bosc (Oryctolagus cuniculus) (DOCV ) o les disposicions que la modifiquen o la despleguen per a poder autoritzar-se hauran de complir les condicions següents: a) Hauran de guardar una distància d 1,5 quilòmetres respecte de la llinda dels termes municipals inclosos en l annex indicat anteriorment. b) Les repoblacions i les vedrunes guardaran una distància mínima de 500 metres respecte a qualsevol dels tipus de cultius sobre els quals el conill puga causar dany. c) Excepte vedats intensius i zones de reserva establides durant una temporada completa, només podran efectuar-se repoblacions en el període comprés entre l 1 de febrer i el 30 de juny. d) Tots els conills objecte de la solta, sense excepció, aniran marcats per mitjà de tatuatges o altres senyals visibles des de l explotació d origen del trasllat. e) Prèviament a les repoblacions o solta i com a condició indispensable s hauran realitzat millores d hàbitat com ara les sembres i l augment del factor refugi en la zona a realitzar estes soltes i hauran d estar constatades, en este últim cas, pels agents mediambientals». Sèptima. Modificació de la disposició transitòria única de l Orde 5/2012, de 7 de març, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s establixen les normes per a la senyalització dels espais cinegètics Es modifica la disposició transitòria única de l esmentada orde i queda redactada de la manera següent: «En tota nova senyalització i treballs de manteniment de les senyalitzacions actuals caldrà ajustar-se al que disposa esta orde». invasoras, y el Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana, se permite abatir cualquier ejemplar de cotorra argentina (Mysiopsitta monachus), cotorra de Kramer (Psittacula krameri) y de mapache (Procyon lotor) por estar incluidas estas especies en el anexo del citado real decreto, durante la práctica de cualquier actividad cinegética autorizada, incluidas las contempladas durante el periodo hábil de caza y establecido en la presente orden. Las capturas realizadas en cotos se harán constar en la memoria anual de gestión del espacio cinegético y se indicará la especie y el número de individuos abatidos. En el caso del mapache además de lo anterior se dará cuenta en las siguientes 48 horas al Centro de Recuperación de Fauna de El Saler (Valencia). Quinta. Memorias anuales de gestión del espacio cinegético Los titulares de cotos de caza y zonas de caza controlada deberán presentar en el modelo normalizado y publicado en la web de la Generalitat, la memoria anual correspondiente a la actividad cinegética todos los años. Sexta. Modificación del artículo 12 de la Orden de 11 de junio de 2009, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las directrices extraordinarias para el aprovechamiento, gestión y control del conejo de monte en la Comunitat Valenciana Se modifica el artículo 12 de la citada orden, quedando de la siguiente manera: «Artículo 12. Otras actuaciones a realizar por los titulares de los espacios cinegéticos con cultivos agrícolas con daños de conejo. Los titulares de espacios cinegéticos con cultivos agrícolas con daños de conejo, aplicarán las siguientes medidas: Se abstendrán de repoblar o soltar conejos. Se abstendrán de realizar trabajos de manejo o vacunación de conejos, aun efectuándose la suelta de manera inmediata y en el mismo lugar de captura. Se abstendrán de realizar los controles de zorro en una franja de 500 metros alrededor de los cultivos agrícolas con daño notificado al titular del acotado». Se modifica el artículo 15 de la citada orden, quedando de la siguiente manera: «Todas las repoblaciones o sueltas de conejos en espacios cinegéticos incluidas en el anexo I de la Resolución de 18 de noviembre de 2014, del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se delimitan los términos municipales y cultivos afectados por daños del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) (DOCV ) o las disposiciones que la modifiquen o la desarrollen para poder autorizarse deberán cumplir las siguientes condiciones: a) Guardarán una distancia de 1,5 kilómetros respecto de la linde de los términos municipales incluidos en el anexo anteriormente citado. b) Las repoblaciones y majanos guardarán una distancia mínima de 500 metros respecto a cualquiera de los tipos de cultivos sobre los que el conejo pueda causar daño. c) Salvo cotos intensivos y zonas de reserva establecidas durante una temporada completa, solo podrán efectuarse repoblaciones en el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio. d) Todos los conejos objeto de la suelta sin excepción, irán marcados mediante tatuajes u otras señales visibles desde la explotación de origen del traslado. e) Previamente a las repoblaciones o suelta y como condición indispensable se habrán realizado mejoras de hábitat tales como las siembras y el aumento del factor refugio en la zona a realizar dichas sueltas y constatándose, en este último caso, por parte de los agentes medioambientales». Séptima. Modificación de la disposición transitoria única de la Orden 5/2012, de 7 de marzo, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se establecen las normas para la señalización de los espacios cinegéticos Se modifica la disposición transitoria única de la citada orden, quedando redactada de la siguiente manera: «En toda nueva señalización y trabajos de mantenimiento de las señalizaciones actuales, se deberá estar a lo dispuesto en la presente orden».

7 Octava. Modificació de l annex I de l Orde 11/2014, de 4 de juny, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s aprova el pla de control de les poblacions d arruí (Ammotragus lervia) a la Comunitat Valenciana Es modifica l annex I, zona 2: zona de control, i queda el primer paràgraf de la manera següent: «Província d Alacant: delimitació. L extrem nord el descriu l eix de la CV-700 des de Muro de Alcoy en direcció est, fins a entroncar amb la CV-715, al terme municipal de Pego, a escassos metres del municipi». Es modifica l últim paràgraf de l annex I i s afig el següent al seu contingut: «Esta afecció no serà aplicable als vedats travessats per autovies o autopistes». Novena. Regla de no-gasto públic La implementació i posterior desplegament d esta orde no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la conselleria amb competències en matèria de caça i pesca continental, en la data de publicació d este, i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de l esmentada conselleria. DISPOSICIONS FINALS Primera. Normes d aplicació Per a tot allò no regulat per esta orde caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana; la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat, i la Llei 1/1970, de 4 d abril, de Caça i el seu reglament aprovat pel Decret 506/1971, de 25 de març de Segona. Entrada en vigor Esta orde entrarà en vigor l endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. València, 19 de juny de 2015 La consellera d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, ISABEL BONIG TRIGUEROS. Octava. Modificación del anexo I de la Orden 11/2014, de 4 de junio de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el plan de control de las poblaciones de arruí (Ammotragus lervia) en la Comunitat Valenciana Se modifica el anexo I, zona 2: zona de control, quedando el primer párrafo de la siguiente manera: «Provincia de Alicante: delimitación. El extremo norte lo describe el eje de la CV-700 desde Muro de Alcoy en dirección este, hasta entroncar con la CV-715, en el término municipal de Pego, a escasos metros del municipio». Se modifica el último párrafo del anexo I, añadiendo a su contenido lo siguiente: «Esta afección no será de aplicación a los acotados atravesados por autovías o autopistas». Novena. Regla de no gasto público La implementación y posterior desarrollo de esta orden no podrá tener incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto asignados a la consellería con competencias en materia de caza y pesca continental, en la fecha de publicación del mismo, y, en todo caso, deberá ser atendido con los medios personales y materiales de la citada consellería. DISPOSICIONES FINALES Primera. Normas de aplicación Para todo aquello no regulado por la presente orden, se estará a lo dispuesto en la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunitat Valenciana; en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, y su reglamento aprobado por Decreto 506/1971, de 25 de marzo de Segunda. Entrada en vigor Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Valencia, 19 de junio de 2015 La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, ISABEL BONIG TRIGUEROS.

8 ANNEX / ANEXO HORES DEL CREPUSCLE CIVIL A EFECTES CINEGÈTICS A LA COMUNITAT VALENCIANA HORAS DEL CREPÚSCULO CIVIL A EFECTOS CINEGÉTICOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA JULIOL/JULIO h 06 min 22 h 05 min 2 6 h 06 min 22 h 05 min 3 6 h 07 min 22 h 05 min 4 6 h 07 min 22 h 04 min 5 6 h 08 min 22 h 04 min 6 6 h 08 min 22 h 04 min 7 6 h 09 min 22 h 03 min 8 6 h 10 min 22 h 03 min 9 6 h 10 min 22 h 03 min 10 6 h 11 min 22 h 02 min 11 6 h 12 min 22 h 02 min 12 6 h 13 min 22 h 01 min 13 6 h 13 min 22 h 01 min 14 6 h 14 min 22 h 00 min 15 6 h 15 min 21 h 59 min 16 6 h 16 min 21 h 59 min 17 6 h 17 min 21 h 58 min 18 6 h 17 min 21 h 57 min 19 6 h 18 min 21 h 57 min 20 6 h 19 min 21 h 56 min 21 6 h 20 min 21 h 55 min 22 6 h 21 min 21 h 54 min 23 6 h 22 min 21 h 53 min 24 6 h 23 min 21 h 53 min 25 6 h 24 min 21 h 52 min 26 6 h 25 min 21 h 51 min 27 6 h 26 min 21 h 50 min 28 6 h 27 min 21 h 49 min 29 6 h 28 min 21 h 48 min 30 6 h 29 min 21 h 47 min 31 6 h 30 min 21 h 46 min OCTUBRE h 30 min 20 h 12 min 2 7 h 31 min 20 h 10 min 3 7 h 32 min 20 h 08 min 4 7 h 33 min 20 h 07 min 5 7 h 34 min 20 h 05 min 6 7 h 35 min 20 h 04 min 7 7 h 36 min 20 h 02 min 8 7 h 37 min 20 h 01 min 9 7 h 38 min 19 h 59 min 10 7 h 39 min 19 h 58 min 11 7 h 40 min 19 h 56 min 12 7 h 41 min 19 h 55 min 13 7 h 42 min 19 h 53 min 14 7 h 43 min 19 h 52 min 15 7 h 44 min 19 h 50 min 16 7 h 45 min 19 h 49 min 17 7 h 46 min 19 h 47 min 18 7 h 47 min 19 h 46 min 19 7 h 48 min 19 h 45 min 20 7 h 49 min 19 h 43 min 21 7 h 50 min 19 h 42 min 22 7 h 51 min 19 h 41 min 23 7 h 52 min 19 h 39 min 24 7 h 53 min 19 h 38 min Canvi d horari / Cambio de horario 25 6 h 54 min 18 h 37 min 26 6 h 55 min 18 h 35 min 27 6 h 56 min 18 h 34 min 28 6 h 57 min 18 h 33 min 29 6 h 58 min 18 h 32 min 30 6 h 59 min 18 h 31 min 31 7 h 00 min 18 h 30 min AGOST/AGOSTO h 31 min 21 h 44 min 2 6 h 32 min 21 h 43 min 3 6 h 33 min 21 h 42 min 4 6 h 34 min 21 h 41 min 5 6 h 35 min 21 h 40 min 6 6 h 36 min 21 h 39 min 7 6 h 37 min 21 h 37 min 8 6 h 38 min 21 h 36 min 9 6 h 39 min 21 h 35 min 10 6 h 40 min 21 h 33 min 11 6 h 41 min 21 h 32 min 12 6 h 42 min 21 h 31 min 13 6 h 43 min 21 h 29 min 14 6 h 44 min 21 h 28 min 15 6 h 45 min 21 h 27 min 16 6 h 46 min 21 h 25 min 17 6 h 47 min 21 h 24 min 18 6 h 48 min 21 h 22 min 19 6 h 49 min 21 h 21 min 20 6 h 50 min 21 h 19 min 21 6 h 51 min 21 h 18 min 22 6 h 52 min 21 h 16 min 23 6 h 53 min 21 h 15 min 24 6 h 54 min 21 h 13 min 25 6 h 55 min 21 h 12 min 26 6 h 56 min 21 h 10 min 27 6 h 57 min 21 h 09 min 28 6 h 58 min 21 h 07 min 29 6 h 59 min 21 h 05 min 30 7 h 00 min 21 h 04 min 31 7 h 01 min 21 h 02 min NOVEMBRE/NOVIEMBRE h 01 min 18 h 28 min 2 7 h 02 min 18 h 27 min 3 7 h 03 min 18 h 26 min 4 7 h 04 min 18 h 25 min 5 7 h 06 min 18 h 24 min 6 7 h 07 min 18 h 23 min 7 7 h 08 min 18 h 22 min 8 7 h 09 min 18 h 21 min 9 7 h 10 min 18 h 20 min 10 7 h 11 min 18 h 19 min 11 7 h 12 min 18 h 19 min 12 7 h 13 min 18 h 18 min 13 7 h 14 min 18 h 17 min 14 7 h 15 min 18 h 16 min 15 7 h 16 min 18 h 16 min 16 7 h 17 min 18 h 15 min 17 7 h 18 min 18 h 14 min 18 7 h 19 min 18 h 13 min 19 7 h 20 min 18 h 13 min 20 7 h 21 min 18 h 12 min 21 7 h 23 min 18 h 12 min 22 7 h 24 min 18 h 11 min 23 7 h 25 min 18 h 11 min 24 7 h 26 min 18 h 10 min 25 7 h 27 min 18 h 10 min 26 7 h 28 min 18 h 10 min 27 7 h 29 min 18 h 09 min 28 7 h 30 min 18 h 09 min 29 7 h 31 min 18 h 09 min 30 7 h 32 min 18 h 08 min Abreviatures/Abreviaturas: ccm (crepuscle civil matutí /crepúsculo civil matutino) ccv (crepuscle civil vespertí /crepúsculo civil vespertino) SETEMBRE/SEPTIEMBRE h 02 min 21 h 01 min 2 7 h 03 min 20 h 59 min 3 7 h 04 min 20 h 57 min 4 7 h 05 min 20 h 56 min 5 7 h 06 min 20 h 54 min 6 7 h 07 min 20 h 53 min 7 7 h 08 min 20 h 51 min 8 7 h 09 min 20 h 49 min 9 7 h 10 min 20 h 48 min 10 7 h 10 min 20 h 46 min 11 7 h 11 min 20 h 44 min 12 7 h 12 min 20 h 43 min 13 7 h 13 min 20 h 41 min 14 7 h 14 min 20 h 39 min 15 7 h 15 min 20 h 38 min 16 7 h 16 min 20 h 36 min 17 7 h 17 min 20 h 34 min 18 7 h 18 min 20 h 33 min 19 7 h 19 min 20 h 31 min 20 7 h 20 min 20 h 29 min 21 7 h 21 min 20 h 28 min 22 7 h 22 min 20 h 26 min 23 7 h 23 min 20 h 24 min 24 7 h 24 min 20 h 23 min 25 7 h 25 min 20 h 21 min 26 7 h 26 min 20 h 20 min 27 7 h 27 min 20 h 18 min 28 7 h 28 min 20 h 16 min 29 7 h 28 min 20 h 15 min 30 7 h 29 min 20 h 13 min DESEMBRE/DICIEMBRE h 32 min 18 h 08 min 2 7 h 33 min 18 h 08 min 3 7 h 34 min 18 h 08 min 4 7 h 35 min 18 h 08 min 5 7 h 36 min 18 h 08 min 6 7 h 37 min 18 h 08 min 7 7 h 38 min 18 h 08 min 8 7 h 39 min 18 h 08 min 9 7 h 40 min 18 h 08 min 10 7 h 40 min 18 h 08 min 11 7 h 41 min 18 h 08 min 12 7 h 42 min 18 h 08 min 13 7 h 43 min 18 h 08 min 14 7 h 43 min 18 h 09 min 15 7 h 44 min 18 h 09 min 16 7 h 45 min 18 h 09 min 17 7 h 45 min 18 h 10 min 18 7 h 46 min 18 h 10 min 19 7 h 47 min 18 h 10 min 20 7 h 47 min 18 h 11 min 21 7 h 48 min 18 h 11 min 22 7 h 48 min 18 h 12 min 23 7 h 49 min 18 h 12 min 24 7 h 49 min 18 h 13 min 25 7 h 50 min 18 h 13 min 26 7 h 50 min 18 h 14 min 27 7 h 50 min 18 h 15 min 28 7 h 51 min 18 h 15 min 29 7 h 51 min 18 h 16 min 30 7 h 51 min 18 h 17 min 31 7 h 51 min 18 h 17 min

9 ANNEX / ANEXO HORES DEL CREPUSCLE CIVIL A EFECTES CINEGÈTICS A LA COMUNITAT VALENCIANA HORAS DEL CREPÚSCULO CIVIL A EFECTOS CINEGÉTICOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA GENER/ENERO h 52 min 18 h 18 min 2 7 h 52 min 18 h 19 min 3 7 h 52 min 18 h 20 min 4 7 h 52 min 18 h 21 min 5 7 h 52 min 18 h 21 min 6 7 h 52 min 18 h 22 min 7 7 h 52 min 18 h 23 min 8 7 h 52 min 18 h 24 min 9 7 h 52 min 18 h 25 min 10 7 h 52 min 18 h 26 min 11 7 h 52 min 18 h 27 min 12 7 h 52 min 18 h 28 min 13 7 h 51 min 18 h 29 min 14 7 h 51 min 18 h 30 min 15 7 h 51 min 18 h 31 min 16 7 h 51 min 18 h 32 min 17 7 h 50 min 18 h 33 min 18 7 h 50 min 18 h 34 min 19 7 h 49 min 18 h 35 min 20 7 h 49 min 18 h 36 min 21 7 h 48 min 18 h 37 min 22 7 h 48 min 18 h 38 min 23 7 h 47 min 18 h 39 min 24 7 h 47 min 18 h 41 min 25 7 h 46 min 18 h 42 min 26 7 h 46 min 18 h 43min 27 7 h 45 min 18 h 44 min 28 7 h 44 min 18 h 45 min 29 7 h 43 min 18 h 46 min 30 7 h 43 min 18 h 47 min 31 7 h 42 min 18 h 48 min ABRIL h 18 min 20 h 53 min 2 7 h 17 min 20 h 54 min 3 7 h 15 min 20 h 55 min 4 7 h 13 min 20 h 56 min 5 7 h 12 min 20 h 57 min 6 7 h 10 min 20 h 58 min 7 7 h 09 min 20 h 59 min 8 7 h 07 min 21 h 00 min 9 7 h 06 min 21 h 01 min 10 7 h 04 min 21 h 02 min 11 7 h 02 min 21 h 03 min 12 7 h 01 min 21 h 04 min 13 6 h 59 min 21 h 05 min 14 6 h 58 min 21 h 06 min 15 6 h 56 min 21 h 08 min 16 6 h 55 min 21 h 09 min 17 6 h 53 min 21 h 10 min 18 6 h 52 min 21 h 11 min 19 6 h 50 min 21 h 12 min 20 6 h 49 min 21 h 13 min 21 6 h 47 min 21 h 14 min 22 6 h 46 min 21 h 15 min 23 6 h 44 min 21 h 16 min 24 6 h 43 min 21 h 17 min 25 6 h 41 min 21 h 18 min 26 6 h 40 min 21 h 19 min 27 6 h 39 min 21 h 20 min 28 6 h 37 min 21 h 21 min 29 6 h 36 min 21 h 22 min 30 6 h 35 min 21 h 24 min FEBRER/FEBRERO h 41 min 18 h 49 min 2 7 h 40 min 18 h 51 min 3 7 h 39 min 18 h 52 min 4 7 h 38 min 18 h 53 min 5 7 h 38 min 18 h 54 min 6 7 h 37 min 18 h 55 min 7 7 h 36 min 18 h 56 min 8 7 h 35 min 18 h 57 min 9 7 h 34 min 18 h 58 min 10 7 h 33 min 18 h 59 min 11 7 h 31 min 19 h 01 min 12 7 h 30 min 19 h 02 min 13 7 h 29 min 19 h 03 min 14 7 h 28 min 19 h 04 min 15 7 h 27 min 19 h 05 min 16 7 h 26 min 19 h 06 min 17 7 h 24 min 19 h 07 min 18 7 h 23 min 19 h 08 min 19 7 h 22 min 19 h 09 min 20 7 h 21 min 19 h 10 min 21 7 h 19 min 19 h 12 min 22 7 h 18 min 19 h 13 min 23 7 h 17 min 19 h 14 min 24 7 h 15 min 19 h 15 min 25 7 h 14 min 19 h 16 min 26 7 h 13 min 19 h 17 min 27 7 h 11 min 19 h 18 min 28 7 h 10 min 19 h 19 min 29 7 h 08 min 19 h 20 min MAIG/MAYO h 33 min 21 h 25 min 2 6 h 32 min 21 h 26 min 3 6 h 31 min 21 h 27 min 4 6 h 29 min 21 h 28 min 5 6 h 28 min 21 h 29 min 6 6 h 27 min 21 h 30 min 7 6 h 26 min 21 h 31 min 8 6 h 25 min 21 h 32 min 9 6 h 23 min 21 h 33 min 10 6 h 22 min 21 h 34 min 11 6 h 21 min 21 h 35 min 12 6 h 20 min 21 h 36 min 13 6 h 19 min 21 h 37 min 14 6 h 18 min 21 h 38 min 15 6 h 17 min 21 h 39 min 16 6 h 16 min 21 h 40 min 17 6 h 15 min 21 h 41 min 18 6 h 14 min 21 h 42 min 19 6 h 13 min 21 h 43 min 20 6 h 12 min 21 h 44 min 21 6 h 12 min 21 h 45 min 22 6 h 11 min 21 h 46 min 23 6 h 10 min 21 h 47 min 24 6 h 09 min 21 h 48 min 25 6 h 09 min 21 h 49 min 26 6 h 08 min 21 h 50 min 27 6 h 07 min 21 h 51 min 28 6 h 07 min 21 h 52 min 29 6 h 06 min 21 h 52 min 30 6 h 05 min 21 h 53 min 31 6 h 05 min 21 h 54 min Abreviatures/Abreviaturas: ccm (crepuscle civil matutí /crepúsculo civil matutino) ccv (crepuscle civil vespertí /crepúsculo civil vespertino) MARÇ/MARZO h 07 min 19 h 21 min 2 7 h 06 min 19 h 22 min 3 7 h 04 min 19 h 23 min 4 7 h 03 min 19 h 24 min 5 7 h 01 min 19 h 25 min 6 7 h 00 min 19 h 26 min 7 6 h 58 min 19 h 27 min 8 6 h 57 min 19 h 28 min 9 6 h 55 min 19 h 29 min 10 6 h 54 min 19 h 30 min 11 6 h 52 min 19 h 32 min 12 6 h 50 min 19 h 33 min 13 6 h 49 min 19 h 34 min 14 6 h 47 min 19 h 35 min 15 6 h 46 min 19 h 36 min 16 6 h 44 min 19 h 37 min 17 6 h 43 min 19 h 38 min 18 6 h 41 min 19 h 39 min 19 6 h 39 min 19 h 40 min 20 6 h 38 min 19 h 41 min 21 6 h 36 min 19 h 42 min 22 6 h 35 min 19 h 43 min 23 6 h 33 min 19 h 44 min 24 6 h 31 min 19 h 45 min 25 6 h 30 min 19 h 46 min 26 6 h 28 min 19 h 47 min Canvi d horari / Cambio de horario 27 7 h 26 min 20 h 48 min 28 7 h 25 min 20 h 49 min 29 7 h 23 min 20 h 50 min 30 7 h 22 min 20 h 51 min 31 7 h 20 min 20 h 52 min JUNY/JUNIO h 04 min 21 h 55 min 2 6 h 04 min 21 h 56 min 3 6 h 04 min 21 h 56 min 4 6 h 03 min 21 h 57 min 5 6 h 03 min 21 h 58 min 6 6 h 03 min 21 h 58 min 7 6 h 02 min 21 h 59 min 8 6 h 02 min 22 h 00 min 9 6 h 02 min 22 h 00 min 10 6 h 02 min 22 h 01 min 11 6 h 02 min 22 h 01 min 12 6 h 01 min 22 h 02 min 13 6 h 01 min 22 h 02 min 14 6 h 01 min 22 h 03 min 15 6 h 01 min 22 h 03 min 16 6 h 01 min 22 h 03 min 17 6 h 01 min 22 h 04 min 18 6 h 02 min 22 h 04 min 19 6 h 02 min 22 h 04 min 20 6 h 02 min 22 h 04 min 21 6 h 02 min 22 h 05 min 22 6 h 02 min 22 h 05 min 23 6 h 03 min 22 h 05 min 24 6 h 03 min 22 h 05 min 25 6 h 03 min 22 h 05 min 26 6 h 04 min 22 h 05 min 27 6 h 04 min 22 h 05 min 28 6 h 04 min 22 h 05 min 29 6 h 05 min 22 h 05 min 30 6 h 05 min 22 h 05 min

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXVIII Núm. 102 29 de mayo de 2009 23549 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural Orden de 21/05/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por

Más detalles

Del mismo modo, se incluyen limitaciones a la caza de Becada, con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de la especie.

Del mismo modo, se incluyen limitaciones a la caza de Becada, con el fin de garantizar el aprovechamiento sostenible de la especie. Orden de de de 2016, de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter general a todo el territorio

Más detalles

NOTA. El presente texto es un documento de divulgación sin ningún carácter oficial, que recoge la norma íntegra actualizada.

NOTA. El presente texto es un documento de divulgación sin ningún carácter oficial, que recoge la norma íntegra actualizada. Orden Foral 399/2013, de 23 de julio, por la que se fijan los periodos hábiles y condiciones generales de caza en el territorio histórico de Gipuzkoa para la campaña 2013/2014. NOTA El presente texto es

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 227 Jueves, 24 de noviembre de 2011 Pág. 88078 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN A. DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DECRETO 65/2011,

Más detalles

Legislación. Enviar al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Sección de Caza y Pesca

Legislación. Enviar al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Sección de Caza y Pesca AT E N C I Ó N C A Z A D O R Si encuentras algún pájaro anillado envíanos la siguiente información Número anilla (y letras): Especie del ave: Localidad de hallazgo: Fecha de hallazgo: Modo de captura:

Más detalles

Asturias - Orden de Vedas 2010/11

Asturias - Orden de Vedas 2010/11 Asturias - Orden de Vedas 2010/11 Resolución de 1 de marzo de 2010, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba la disposición general de vedas

Más detalles

PROYECTO DE ORDEN DE 00 DE 00 DE 2016, GENERAL DE VEDAS DE CAZA PARA LA TEMPORADA 2016/2017, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.

PROYECTO DE ORDEN DE 00 DE 00 DE 2016, GENERAL DE VEDAS DE CAZA PARA LA TEMPORADA 2016/2017, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. PROYECTO DE ORDEN DE 00 DE 00 DE 2016, GENERAL DE VEDAS DE CAZA PARA LA TEMPORADA 2016/2017, DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. El artículo 44 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura,

Más detalles

Las licencias C1,C2 y C3 no son válidas sin la A ó la B

Las licencias C1,C2 y C3 no son válidas sin la A ó la B Cierva madre, con crías de los dos últimos años, en el agostadero de la dehesa. 2. PRÁCTICA DE LA CAZA El ejercicio de la caza debe tener como finalidad la protección, conservación, fomento y aprovechamiento

Más detalles

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient DECRET 21/2012, de 27 de gener, del Consell, pel qual es regula el procediment d elaboració i aprovació dels plans de recuperació i conservació

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXI Núm. 106 30 de mayo de 2012 18765 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Agricultura Orden de 25/05/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se fijan los períodos hábiles de

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIV Núm. 144 24 de julio de 2015 23064 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural Orden de 17/07/2015, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente

Más detalles

MANUAL TEÓRICO EXAMEN DEL CAZADOR 2015 DOCUMENTACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN CASTILLA Y LEÓN

MANUAL TEÓRICO EXAMEN DEL CAZADOR 2015 DOCUMENTACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN CASTILLA Y LEÓN MANUAL TEÓRICO EXAMEN DEL CAZADOR 2015 DOCUMENTACIÓN PARA LAS PRUEBAS DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN CASTILLA Y LEÓN 1ª CONVOCATORIA 2015 Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

Más detalles

Página 9448 Miércoles, 2 de agosto de 2006 BOC - Número 148

Página 9448 Miércoles, 2 de agosto de 2006 BOC - Número 148 Página 9448 Miércoles, 2 de agosto de 2006 BOC - Número 148 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA Entrada en vigor La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Más detalles

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales Manual de legislación cinegética de Andalucía Ley 8/2003, de la flora y la fauna silvestres Decreto 182/2005, Reglamento de ordenación de la caza y normas complementarias Colegio Oficial de Ingenieros

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 14558 26 04 2006 DOGV - Núm. 5.246 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat DECRET 57/2006, de 21 d abril, del Consell, pel qual es desplega,

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo - Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació - Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 1/2014, de 8 d agost, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria

Más detalles

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua

Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua. Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua ORDE 11/2013, de 13 d agost, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, que desplega alguns aspectes

Más detalles

D E L A GENERALITAT VALENCIANA

D E L A GENERALITAT VALENCIANA r!!!!!! I JIARI O!!! F I!!! CI!!! A T!!!, D E L A GENERALITAT VALENCIANA Any XIV DiJous 11 de JuDol de 1991 / Jueves 11 de JuDo de 1991 Núm. 1.584 SUMARI SUMARIO DISPOSICIONS GENERALS DISPOSICIONES GENERALES

Más detalles

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda Conselleria de Infraestructuras y Transporte Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 112/2009, de 31 de juliol, del Consell, pel qual regula les actuacions en matèria de certificació

Más detalles

NORMAS DE CAZA DEL JABALÍ EN LA COMUNITAT VALENCIANA

NORMAS DE CAZA DEL JABALÍ EN LA COMUNITAT VALENCIANA GESTIÓN CINEGÉTICA 1 NORMAS DE CAZA DEL JABALÍ EN LA COMUNITAT VALENCIANA TEXTO CONFORME A LA LEY 13/2004, DE 27 DE DICIEMBRE, DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y A LA ORDEN 3/2012, DE 19 DE ENERO, DE

Más detalles

Álava Orden de Vedas 2010/11

Álava Orden de Vedas 2010/11 Álava Orden de Vedas 2010/11 ORDEN FORAL 211/2010 de 9 de julio, reguladora del ejercicio de la caza en el Territorio Histórico de Álava para la temporada 2010-2011. El Territorio Histórico de Álava tiene

Más detalles

ÍNDICE. Preámbulo. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Tipos de planes. Artículo 3. Elaboración, contenido y vigencia de los planes

ÍNDICE. Preámbulo. Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Tipos de planes. Artículo 3. Elaboración, contenido y vigencia de los planes DECRETO 21/2012, de 27 de enero, del Consell, por el que se regula el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de especies catalogadas de fauna y flora silvestres,

Más detalles

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida

Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida Comença l aventura del Pool Party a la Vall d Albaida El programa de turisme que combina esport, musica i gastronomia La Vall d Albaida 09.06.2014 Un total de 12 municipis de la comarca participaran en

Más detalles

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública

Conselleria d Hisenda i Administració Pública Consellería de Hacienda y Administración Pública Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET LLEI 1/2014, de 29 d agost, del Consell, pel qual es concedix un suplement de crèdit per import de tres-cents un milions nou-cents trenta-nou mil tres-cents

Más detalles

Esta actividad, además de por su

Esta actividad, además de por su APROVECHAMIENTOS FORESTALES La caza en la Comunidad de Madrid Es un hecho reconocido internacionalmente que la práctica deportiva de la caza y de la pesca en el marco de una gestión racional debidamente

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

PREÁMBULO PREÀMBUL ORDENE ORDENO. Article únic. Modificació de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria Conselleria d Educació ORDE 38/2011, de 31 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es modifiquen els apartats 3 i 4 de l article 5 i l annex II de l Orde 27/2010, de 15 d abril, de la Conselleria

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

I.- DISPOSICIONES GENERALES

I.- DISPOSICIONES GENERALES AÑO XXX Núm. 161 17 de agosto de 2011 28577 I.- DISPOSICIONES GENERALES Consejería de Agricultura Decreto 257/2011, de 12/08/2011, por el que se modifica el Decreto 141/1996, de 9 de diciembre por el que

Más detalles

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis

Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis Any XXXVIII Divendres, 2 d octubre de 2015 / Viernes, 2 de octubre de 2015 Núm. 7628bis I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES Conselleria d Hisenda i Model Econòmic DECRET 167/2015, de 2

Más detalles

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

VII. La aplicación estará accesible durante un mes, a contar desde las 09.00 horas del día siguiente a la publicación de la presente resolución. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 14 de novembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s inicia el procediment de sol licitud d incorporació al sistema

Más detalles

La Comunidad Autónoma toma medidas para la lucha contra la plaga de conejos, medidas que estaba demandando el Consistorio local

La Comunidad Autónoma toma medidas para la lucha contra la plaga de conejos, medidas que estaba demandando el Consistorio local La Comunidad Autónoma toma medidas para la lucha contra la plaga de conejos, medidas que estaba demandando el Consistorio local 26/08/2011 El Ayuntamiento de Alhama de Murcia, a través de su Concejalía

Más detalles

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SOSTENIBILIDAD ORDEN DRS/674/2016, de 30 de junio, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2016-2017. El Estatuto de Autonomía de Aragón, en la

Más detalles

APLICACIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DE COTOS CINEGÉTICOS 3.1.

APLICACIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DE COTOS CINEGÉTICOS 3.1. APLICACIÓN SOBRE LA BASE DE DATOS DE COTOS CINEGÉTICOS 3.1. 2. ENTRADA EN LA APLICACIÓN. Inicio del programa busca la ubicación de la base de datos, por defecto sale la dirección preasignada,, aunque se

Más detalles

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

TRABAJOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CINEGÉTICO DE LA REGIÓN

TRABAJOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CINEGÉTICO DE LA REGIÓN TRABAJOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CINEGÉTICO DE LA REGIÓN Prácticas realizadas en la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als 6 anys d edat.

atén xiquets i xiquetes des del naixement fins als 6 anys d edat. Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 64/2015, de 12 de juny, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i regulen les ajudes econòmiques destinades a l escolarització

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 28 MIÉRCOLES 2 DE JULIO DE 2014 B.O.C.M. Núm. 155 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 8 ORDEN 1121/2014, de 18 de junio, de la Consejería

Más detalles

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627]

del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana. [2009/7627] Conselleria d Educació ORDE de 19 de juny de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distància a la Comunitat Valenciana.

Más detalles

MOCION QUE PRESENTA COAG COORDINADORA DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA-

MOCION QUE PRESENTA COAG COORDINADORA DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA- MOCION QUE PRESENTA COAG COORDINADORA DE AGRICULTORES Y GANADEROS DE LA - Los graves perjuicios que la sobrepoblación de conejos de monte, han venido ocasionando en los cultivos existentes en la comarca

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

CAPÍTULO I PIEZAS DE CAZA. Artículo 1. Piezas de Caza Menor

CAPÍTULO I PIEZAS DE CAZA. Artículo 1. Piezas de Caza Menor Orden de xxxxxxx de xxxxxx de 2015 del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2015-2016. Es objeto de la presente Orden compaginar

Más detalles

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis

b) Altres ajudes de minimis concedides d acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim de 200.000 euros durant tres exercicis Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 11/2015, de 5 de març, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT

SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT SEP INFORMA: gestión y control de las bajas por IT El BOE de hoy, lunes 21 de julio de 2014, publica el Real Decreto 625/2014, sobre la gestión y control de las bajas por incapacidad temporal en los primeros

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació RESOLUCIÓ d 11 de març de 2010, de la Direcció General d Indústria i Innovació, per la qual s aproven les bases de la convocatòria ordinària 1/2010, dels exàmens

Más detalles

Num. 7422 / 12.12.2014 30115

Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Num. 7422 / 12.12.2014 30115 Conselleria d'educació, Cultura i Esport ORDE 89/2014, de 9 de desembre, de la Conselleria d'educació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen els documents oficials d'avaluació

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.038 29 06 2005 23209 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Sanitat ORDE de 18 d abril de 2005, de la Conselleria de Sanitat, per

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

REGLAMENTO DE CAZA MENOR CON PERRO DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CAZA

REGLAMENTO DE CAZA MENOR CON PERRO DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CAZA REGLAMENTO DE CAZA MENOR CON PERRO DE LA REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE CAZA CAPITULO I GENERALIDADES Art.1º OBJETO DEL CAMPEONATO Pág. 3 CAPITULO II -NIVELES DE LAS PRUEBAS Art. 2º TIPOS DE PRUEBAS... Pág.

Más detalles

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza.

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza. PROYECTO DE ORDEN XX / XXXX, de de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa "Coordinación Horaria" dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

En su virtud, a propuesta del Servicio de Conservación de la Biodiversidad, y previo informe favorable del Consejo Navarro de Medio Ambiente,

En su virtud, a propuesta del Servicio de Conservación de la Biodiversidad, y previo informe favorable del Consejo Navarro de Medio Ambiente, ORDEN FORAL 219/2015, de 2 de junio, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba la disposición general de vedas de caza para la campaña 2015-2016 El

Más detalles

DECRETO 62/2015, de 8 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo. [2015/4461]

DECRETO 62/2015, de 8 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo. [2015/4461] Conselleria d Hisenda i Administració Pública DECRET 62/2015, de 8 de maig, del Consell, pel qual s aprova el Reglament del Joc del Bingo. [2015/4461] ÍNDEX Preàmbul Article únic. Aprovació del Reglament

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació DECRET 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l Institut Valencià de Seguretat i Salut en el

Más detalles

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y ESPACIOS NATURALES Legislación en materia de caza

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y ESPACIOS NATURALES Legislación en materia de caza Caza Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla-La Mancha (DOCM, 4 de agosto de 1993) Corrección de errores (DOCM, 6 de agosto de 1993). Corrección de erratas (DOCM, 1 de octubre de 1993). Ley 3/2006,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 84 MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2015 B.O.C.M. Núm. 112 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 26 ORDEN 591/2015, de 23 de abril, de la Consejería

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483

DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 DOGV - Núm. 4.264 05 06 2002 15483 Ha de substituir-se per la de: Quatre vocals en representació de les associacions d immigrants estrangers amb residència en la Comunitat Valenciana. Dos vocals en representació

Más detalles

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient ORDE 2/2015, de 12 de febrer, de la Conselleria d Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A

PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A IMPRESOS PER ENTREGAR EMPLENATS AL TUTOR/A IMPRESOS PARA ENTREGAR RELLENADOS AL TUTOR/A CURS 2014-15 CEIP CAN PASTILLA CEIP CAN PASTILLA CURS 2014-15 Autorització de l ús de les imatges dels alumnes El

Más detalles

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat

Presidència de la Generalitat Presidencia de la Generalitat Presidència de la Generalitat DECRET 21/2015, de 22 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es regulen els horaris d espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 21707 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 5927 Resolución del Director de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente sobre

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 15214 05 05 2005 DOGV - Núm. 4.999 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 88/2005, de 29 d abril, del Consell

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació DECRET 56/2011, de 20 de maig, del Consell, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament de Casinos de Joc de la Comunitat Valenciana, del Reglament

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO

Consellería de Bienestar Social ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 42/2014, de 30 de desembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d'ajudes i subvencions per a l'atenció a persones

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Per això, fent ús de les facultats que em conferix l article 47.11 del text refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat,

Per això, fent ús de les facultats que em conferix l article 47.11 del text refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat, Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 23/2015, de 10 de març, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions per al foment

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.141 23 11 2005 36947 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 177/2005, de 18 de novembre, del

Más detalles

TEXTO DE LA DISPOSICIÓN

TEXTO DE LA DISPOSICIÓN TEXTO DE LA DISPOSICIÓN DECRETO 14/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la obtención de los carnets de manipulador de plaguicidas en la Comunidad Valenciana. El Real Decreto

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDRE 20/2016, de 28 de juliol, de de la conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural,

Más detalles

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS. e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS. e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació DOGV - Núm. 4.945 14 02 2005 4659 III. CONVENIS I ACTES e) CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ADMINISTRATIVES Conselleria d Agricultura, Pesca i Alimentació CORRECCIÓ d errades de l Orde de 3 de febrer de 2005,

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Preàmbul Títol I. Del Catàleg d Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana.

ÍNDICE ÍNDEX. Preàmbul Títol I. Del Catàleg d Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Governació i Justícia DECRET 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s aprova el Catàleg d Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo

Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació ORDRE 12/2011, de 13 de maig, del conseller d Economia, Hisenda i Ocupació i vicepresident segon del Consell, per la qual es convoquen dues beques per a llicenciats

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

DOCV, nº 5932, de 14 enero 2009.

DOCV, nº 5932, de 14 enero 2009. Decreto 2/2009, de 9 enero, Centros de Educación Infantil. Establece los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que impartan el Primer Ciclo de la Educación infantil en la Comunitat Valenciana.

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte

Barça Parc. Un nou espai, un nou concepte. Juliol 2009. Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte Barça Parc Un nou espai, un nou concepte Juliol 2009 Espai Barça. Un nou espai, un nou concepte El Barça: motor social i conjunt de valors El FC Barcelona, una de les entitats esportives més importants

Más detalles