Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas"

Transcripción

1 Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis als Millors Projectes Europeus de la Comunitat Valenciana [2011/3868] Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ORDEN 9/2011, de 8 de marzo, de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, por la que se convoca un concurso para la concesión de los Premios a los Mejores Proyectos Europeos de la Comunitat Valenciana [2011/3868] La Comunitat Valenciana s ha constituït en els últims anys com un paradigma en la utilització eficaç dels fons europeus i, en especial, dels fons estructurals. En esta tasca, la Generalitat s ha vist acompanyada, sobretot en els últims anys, per una decidida aposta en la participació en els més diversos programes europeus d altres organismes i institucions. Estos projectes desplegats pels organismes i institucions valencianes en col laboració amb els socis de la resta d Europa han possibilitat no només el desplegament de la regió, sinó també la creació de xarxes de cooperació europea entre els seus participants. En el marc de les noves perspectives financeres , esta participació constituïx una sòlida base per a futurs projectes en el camp del medi ambient, la innovació i el desenvolupament, i el coneixement, per a fer de la Comunitat Valenciana una regió més productiva i competitiva. Per este motiu, i amb l objecte de recolzar la participació en els programes europeus, que tants beneficis comporta per al conjunt de la Comunitat Valenciana, es considera convenient continuar amb la iniciativa llançada l any 2006, mitjançant la concessió dels premis als millors projectes europeus de la Comunitat Valenciana 2011, en els àmbits de la innovació, el medi ambient i el desenvolupament del coneixement. L anterior actuació està recollida en els objectius i activitats del programa , Accions Formatives, Divulgatives i d Intercanvi d Experiències. I hi ha suficient consignació pressupostària en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l exercici Així, d acord amb el que establix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Text Refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, La Comunitat Valenciana se ha constituido en los últimos años como un paradigma en la utilización eficaz de los fondos europeos, y en especial de los fondos estructurales. En esta labor, la Generalitat se ha visto acompañada, sobre todo en los últimos años por una decidida apuesta por la participación en los más diversos programas europeos de otros organismos e instituciones. Estos proyectos desarrollados por los organismos e instituciones valencianas en colaboración con socios del resto de Europa han posibilitado no sólo el desarrollo de la región, sino también la creación de redes de cooperación europea entre sus participantes. En el marco de las nuevas perspectivas financieras , esta participación constituye una sólida base para futuros proyectos en el campo del medio ambiente, la innovación y desarrollo, y el conocimiento, para hacer de la Comunitat Valenciana una región más productiva y competitiva. Por este motivo, y en con el objeto de apoyar la participación en programas europeos, que tantos beneficios comporta para el conjunto de la Comunitat Valenciana, se considera conveniente continuar con la iniciativa lanzada en el año 2006, mediante la concesión de premios a los mejores proyectos europeos de la Comunitat Valenciana 2011, en los ámbitos de innovación, medio ambiente y desarrollo del conocimiento. La anterior actuación se encuentra recogida en los objetivos y actividades del programa , Acciones Formativas, Divulgativas y de Intercambio de Experiencias, existiendo suficiente consignación presupuestaria en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio Así, en virtud de lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, ORDENE Primer Convocar el concurs per a concedir els premis Millors Projectes Europeus de la Comunitat Valenciana 2011, i aprovar les bases per les quals es regula esta convocatòria, les quals s inclouen com a annex I d esta orde. Segon Els premis concedits en virtut d esta convocatòria seran sufragats amb càrrec a l aplicació pressupostària , programa , Relacions Externes, línia codi comptable T , dels pressupostos de la Generalitat per a l any 2011, en els termes que preveu la base 9 de l annex I d esta orde, amb un muntant total màxim de quinze mil euros ( ). Tercer De conformitat amb el que disposa l article 3.3 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, es fa constar que els premis convocats en la present Orde tenen el caràcter d ajudes de minimis i, com a tals, no requerixen de la notificació a la Comissió Europea, en atenció a les atribucions concedides pel Reglament (CE) de la Comissió núm. 1998/2006, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat a les ajudes de minimis (DOUE L 379/5 de ). ORDENO Primero Convocar concurso para conceder los premios Mejores Proyectos Europeos de la Comunitat Valenciana 2011, y aprobar las bases por las que se regula esta convocatoria, que se incluyen como anexo I de esta orden. Segundo Los premios concedidos en virtud de esta convocatoria serán sufragados con cargo a la aplicación presupuestaria , programa , Relaciones Externas, línea código contable T , de los presupuestos de la Generalitat para el año 2011, en los términos previstos en la base 9 del anexo I de esta orden, con un montante total máximo de quince mil euros ( ). Tercero De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, se hace constar que los premios convocados en la presente orden tienen el carácter de ayudas de mínimis y, como tales, no precisan de su notificación a la Comisión Europea, en atención a las atribuciones concedidas por el Reglamento (CE) de la Comisión nº 1998/2006, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de mínimis (DOUE L 379/5 de 28/12/2006).

2 De conformitat amb l article 2.2 de l esmentat Reglament (CE) núm. 1998/2006, l ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no serà superior a euros, o a euros si es tracta d una empresa que opere en el sector del transport per carretera, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, podran les persones interessades interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l ha dictat, en el termini d un mes, comptat des de l endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, excepte en els casos a què es referix l article 44 de la Llei 29/1998, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, o bé, directament, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 10.1.a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna. València, 8 de març de 2011 El conseller d Indústria, Comerç i Innovació i vicepresident primer del Consell, p. d. (Resolució de , DOCV de ), VICENTE RAMBLA MOMPLET De conformidad con el artículo 2.2 del mencionado Reglamento (CE) nº 1998/2006, la ayuda total de mínimis concedida a una empresa determinada no será superior a euros, o a euros si se trata de una empresa que opere en el sector del transporte por carretera, durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrán los interesados interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, salvo en los casos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna. Valencia, 8 de marzo de 2011 El conseller de Industria, Comercio e Innovación y vicepresidente primero del Consell, p. d. (Resolución de , DOCV de ), VICENTE RAMBLA MOMPLET ANNEX I Bases de la convocatòria del concurs per a concedir els premis Millors Projectes Europeus de la Comunitat Valenciana 2011 Base 1. Objecte Constituïx l objecte d estes bases la regulació del concurs per a concedir els premis Millors Projectes Europeus de la Comunitat Valenciana 2011, a fi d incentivar la participació de les organitzacions, institucions i associacions valencianes, en el futur, i per a premiar l esforç d estes, en el present, en l àmbit dels projectes europeus. Base 2. Modalitats i premis En la present convocatòria s establixen les següents modalitats i premis: Millor projecte mediambiental 2011: projecte europeu que desplega i promou les iniciatives de gestió de residus, el reciclatge, i altres matèries relacionades amb el medi ambient. Premi únic de cinc mil euros. Millor projecte per al desenvolupament del coneixement 2011: projecte europeu que incentiva la formació de qualsevol organisme, ens o cos de la Comunitat Valenciana així com el seu desplegament educatiu. Premi únic de cinc mil euros. Millor projecte d innovació 2011: projecte europeu que millora els àmbits d innovació i desenvolupament en qualsevol camp econòmic i social de la Comunitat Valenciana. Premi únic de cinc mil euros. Base 3. Possibles sol licitants Podran presentar-se a esta convocatòria les organitzacions, associacions, fundacions, entitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, participants en projectes europeus executats a la Comunitat Valenciana o l execució dels quals estiga relacionada estretament amb esta. Als efectes d esta convocatòria, s entén com a participant en un projecte europeu la persona jurídica (organització, associació, entitat, organisme o fundació) que haja sigut beneficiària directa de la subvenció europea destinada al projecte corresponent, com a soci o líder. S admetran únicament els projectes europeus finalitzats o executats en més d un 80% en data la publicació de les presents bases. ANEXO I Bases de la convocatoria del concurso para conceder los premios Mejores Proyectos Europeos de la Comunitat Valenciana 2011 Base 1. Objeto Constituye el objeto de estas bases la regulación del concurso para conceder los Premios Mejores Proyectos Europeos de la Comunitat Valenciana 2011, con el fin de incentivar la participación de las organizaciones, instituciones y asociaciones valencianas, en el futuro, y para premiar el esfuerzo de éstas, en el presente, en el ámbito de los proyectos europeos. Base 2. Modalidades y premios En la presente convocatoria se establecen las siguientes modalidades y premios: Mejor proyecto medioambiental 2011: proyecto europeo que desarrolla y promueve las iniciativas de gestión de residuos, el reciclaje, y otras materias relacionadas con el medio ambiente. Premio único de cinco mil euros. Mejor proyecto para el desarrollo del conocimiento 2011: proyecto europeo que incentiva la formación de cualquier organismo, ente o cuerpo de la Comunitat Valenciana así como su desarrollo educativo. Premio único de cinco mil euros. Mejor proyecto de innovación 2011: proyecto europeo que mejora los ámbitos de innovación y desarrollo en cualquier campo económico y social de la Comunitat Valenciana. Premio único de cinco mil euros. Base 3. Posibles solicitantes Podrán presentarse a esta convocatoria las organizaciones, asociaciones, fundaciones, entidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, participantes en proyectos europeos ejecutados en la Comunitat Valenciana o cuya ejecución esté relacionada estrechamente con la misma. A los efectos de esta convocatoria, se entiende como participante en un proyecto europeo la persona jurídica (organización, asociación, entidad, organismo o fundación) que haya sido beneficiaria directa de la subvención europea destinada al proyecto correspondiente, en calidad de socio o líder del mismo. Se admitirán únicamente los proyectos europeos finalizados o ejecutados en más de un 80% a fecha de la publicación de las presentes bases.

3 Base 4. Criteris de valoració Les sol licituds seran baremades d acord amb els criteris i ponderació següents: Criteris Ponderació Aportació de millores demostrables per a la 30% Comunitat Valenciana en l àmbit del premi (medi ambient, desenvolupament del coneixement o la innovació). Ús i implementació de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en els projectes. 10% Innovacions aportades pel projecte en el seu 20% àmbit. Transferibilitat dels resultats del projecte. 20% Creació de xarxes o consorcis amb motiu del 20% projecte. Base 4. Criterios de valoración Las solicitudes se baremarán de acuerdo con los siguientes criterios y ponderación: Criterios Ponderación Aportación de mejoras demostrables para la Comunitat Valenciana en el ámbito del premio (medio 30% ambiente, desarrollo del conocimiento o innovación). Uso e implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los proyectos. 10% Innovaciones aportadas por el proyecto en su ámbito. 20% Transferibilidad de los resultados del proyecto. 20% Creación de redes o consorcios con motivo del proyecto. 20% Base 5. Presentació de la sol licitud i altres documents 1. El formulari de sol licitud, que figura com annex II a la present orde, estarà, igualment, disponible en el web de la Direcció General de Relacions Externes, en l adreça següent: < cdre/>. El formulari de sol licitud firmat pel titular, o pel representant legal, anirà acompanyat dels documents següents: a. Memòria descriptiva del projecte (original i dues còpies) redactada en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, amb un màxim de 10 folis, on es reflectisquen les dades següents: organització líder del projecte, associacions o organitzacions participants, justificació, objectius, activitats realitzades, resultats obtinguts. S adjuntarà esta memòria també en suport informàtic (format Word). El format que s utilitze haurà de facilitar la possible difusió o publicació. b. Documentació que acredite la personalitat del sol licitant: estatuts vigents registrats i poders de representació. c. Documentació acreditativa de les activitats realitzades que permeta valorar la candidatura i, en especial, el grau d execució del projecte. d. Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies arreplegades en l article 13 apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, realitzada mitjançant una declaració responsable, o a través de qualsevol dels mitjans establits en l article 13.7 de dita llei i articles concordants del seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol. e. Declaració responsable del sol licitant sobre altres ajudes de minimis que li hagen sigut concedides en l exercici fiscal corrent i en els dos exercicis anteriors, de conformitat amb el que exigix l article 3.1 del Reglament (CE) de la Comissió núm. 1998/2006. f. Declaració responsable del sol licitant sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables, a fi de comprovar que no se superen els límits mencionats en l article 2.5 del Reglament (CE) de la Comissió núm. 1998/2006. g. Declaració responsable del sol licitant sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, d acord amb el que establix el Decret 279/2004, de 17 de desembre, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l ocupació de les persones amb discapacitat. 2. Sense perjuí del que preveu l article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones sol licitants que vulguen participar en la present convocatòria de premis hauran de presentar la seua sol licitud, i la documentació a què es referix l apartat anterior, preferentment en el Registre General de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, ubicat al carrer Sant Calze, número 2, de València. Base 6. Termini de presentació El termini de presentació de sol licituds serà de 2 mesos a partir de l endemà a la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Base 5. Presentación de la solicitud y otros documentos 1. El formulario de solicitud, que figura como anexo II a la presente orden, estará, asimismo, disponible en la página web de la Dirección General de Relaciones Externas, en la siguiente dirección: < just.gva.es/cdre/>. El formulario de solicitud firmado por el titular, o representante legal, irá acompañado de los siguientes documentos: a. Memoria descriptiva del proyecto (original y dos copias) redactada en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana, con un máximo de 10 folios, donde se reflejen los datos siguientes: organización líder del proyecto, asociaciones u organizaciones participantes, justificación, objetivos, actividades realizadas, resultados obtenidos. Se adjuntará esta memoria también en soporte informático (formato Word). El formato que se utilice deberá facilitar la posible difusión o publicación. b. Documentación que acredite la personalidad del solicitante: estatutos vigentes registrados y poderes de representación. c. Documentación acreditativa de las actividades realizadas que permita valorar la candidatura, y en especial el grado de ejecución del proyecto. d. Acreditación de no incurrir en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, realizada mediante declaración responsable, o a través de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 13.7 de dicha ley y artículos concordantes de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. e. Declaración responsable del solicitante sobre otras ayudas de mínimis que le hayan sido concedidas en el ejercicio fiscal corriente y en los dos ejercicios anteriores, de conformidad con lo exigido en el artículo 3.1 del Reglamento (CE) de la Comisión nº 1998/2006. f. Declaración responsable del solicitante sobre otras ayudas recibidas para los mismos costes subvencionables, a fin de comprobar que no se superan los límites mencionados en el artículo 2.5 del Reglamento (CE) de la Comisión nº 1998/2006. g. Declaración responsable del solicitante sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, por el que se regulan medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad. 2. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los solicitantes que deseen participar en la presente convocatoria de premios deberán presentar su solicitud, y la documentación a que se refiere el apartado anterior, preferentemente en el Registro General de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, ubicado en la calle Santo Cáliz, número 2, de Valencia. Base 6. Plazo de presentación El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

4 Base 7. Resolució del concurs 1. Per a la resolució del concurs es constituirà un jurat integrat per les persones següents: President: el secretari autonòmic de Relacions amb l Estat i amb la Unió Europea, o persona en qui designe. Vocal: el director general de Relacions Externes, o persona que designe. Vocal: el director general de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel les, o persona en qui designe. Secretari: un funcionari de la Secretaria Autonòmica de Relacions amb l Estat i amb la Unió Europea, qui actuarà amb veu però sense vot. 2. El jurat examinarà els treballs preseleccionats i formularà la seua proposta. Podrà sol licitar documentació addicional per a una millor valoració dels projectes. Així mateix, el jurat podrà declarar deserts els premis. 3. El funcionament del jurat haurà d adaptar-se al que establixen les presents bases així com a les regles contingudes en el capítol II del títol III de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 4. La competència per a resoldre la present convocatòria correspon a la consellera de Justícia i Administracions Públiques, a proposta del jurat. 5. El termini per a resoldre i notificar serà de sis mesos des de la data de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la present orde. Transcorregut este termini sense que s haja produït resolució expressa, els participants podran entendre que el seu projecte no ha sigut premiat. 6. La resolució per la qual siguen concedits els premis serà comunicada a les persones interessades i publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Base 8. Dotació dels premis Cada una de les modalitats d estos premis està dotada amb un premi únic de cinc mil euros (5.000 ), premi que tindrà el caràcter d ajuda de minimis regulada en el Reglament (CE) de la Comissió núm. 1998/2006. Base 9. Obligacions dels premiats Els premiats hauran de presentar, en el termini dels deu hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió de premis en el DOCV, als efectes de poder efectuar l abonament del corresponent premi, la documentació següent: a) Fitxa de manteniment de tercers segons el model normalitzat, en la qual constarà el compte bancari en què s haja de rebre la transferència. b) Acreditació de la titularitat del compte bancari que s assenyala en la fitxa de manteniment de tercers. Sense perjuí de l anterior, els premiats hauran de complir les obligacions previstes en l article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i concordants del seu reglament. Base 10. Publicitat de les actuacions La concessió dels premis serà publicada en el DOCV, sense perjuí de poder utilitzar qualsevol altre mitjà de publicitat que es considere oportú, d acord amb el que preveu l article 18 de la llei General de Subvencions. D altra banda, els premiats hauran de donar l adequada publicitat al caràcter públic del premi rebut, comprometent-se a fer publicitat de la seua condició de premiats en capçaleres, anuncis i memòries, així com en qualsevol altra publicació o difusió de l activitat objecte del premi, especificant l any en què van ser premiats. Base 11. Acceptació de les bases La participació en el concurs suposa l acceptació total de les bases presents. Base 7. Resolución del concurso 1. Para la resolución del concurso se constituirá un jurado integrado por las siguientes personas: Presidente: el secretario autonómico de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea, o persona que designe. Vocal: el director general de Relaciones Externas, o persona que designe. Vocal: el director general de la Delegación de la Comunitat Valenciana en Bruselas, o persona que designe. Secretario: un funcionario de la Secretaría Autonómica de Relaciones con el Estado y con la Unión Europea, que actuará con voz pero sin voto. 2. El jurado examinará los trabajos preseleccionados y formulará su propuesta. Podrá solicitar documentación adicional para una mejor valoración de los proyectos. Asimismo, el jurado podrá declarar desiertos los premios. 3. El funcionamiento del jurado deberá adaptarse a lo establecido en las presentes bases así como a las reglas contenidas en el capítulo II del título III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4. La competencia para resolver la presente convocatoria corresponde a la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, a propuesta del jurado. 5. El plazo para resolver y notificar será de seis meses desde la fecha de la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la presente orden. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido resolución expresa, los participantes podrán entender que su proyecto no ha sido premiado. 6. La resolución por la que se concedan los premios será comunicada a los interesados y publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Base 8. Dotación de los premios Cada una de las modalidades de estos premios está dotada con un premio único de cinco mil euros (5.000 ), premio que tendrá el carácter de ayuda de mínimis regulada en el Reglamento (CE) de la Comisión nº 1998/2006. Base 9. Obligaciones de los premiados Los premiados deberán presentar, en el plazo de los diez hábiles siguientes a la publicación de la resolución de concesión de premios en el DOCV, a efectos de poder efectuar el abono del correspondiente premio, la siguiente documentación: a) Ficha de mantenimiento de terceros según modelo normalizado, en la que constará la cuenta bancaria en la que se deba recibir la transferencia. b) Acreditación de la titularidad de la cuenta bancaria que se señala en la ficha de mantenimiento de terceros. Sin perjuicio de lo anterior, los premiados deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y concordantes de su reglamento. Base 10. Publicidad de las actuaciones La concesión de los premios se publicará en el DOCV, sin perjuicio de poder utilizar cualquier otro medio de publicidad que se considere oportuno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la ley General de Subvenciones. Por otro lado, los premiados deberán dar la adecuada publicidad al carácter público del premio recibido, comprometiéndose a hacer publicidad de su condición de premiados en membretes, anuncios y memorias, así como en cualquier otra publicación o difusión de la actividad objeto del premio, especificando el año en que fueron premiados. Base 11. Aceptación de las bases La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases.

5 Seleccioneu el tipus de projecte que presentareu: Seleccione el tipo de proyecto que va a presentar: Millor projecte mediambiental Mejor proyecto medioambiental SOL LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS PREMIS "MILLORS PROJECTES EUROPEUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA" SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS "MEJORES PROYECTOS EUROPEOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA" Millor projecte per al desenvolupament del coneixement Mejor proyecto para el desarrollo del conocimiento Millor projecte d'innovació Mejor proyecto de innovación A DADES DE L'ENTITAT SOL LICITANT / DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE NOM / NOMBRE CIF DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO COGNOMS / APELLIDOS DADES DEL REPRESENTANT / DATOS DEL REPRESENTANTE NOM / NOMBRE DNI B DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA (1/2) EXEMPLAR PER A LA DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS EXTERNES / EJEMPLAR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERNAS C Memòria descriptiva del projecte (original i dos còpies). Memoria descriptiva del proyecto (original y dos copias). Documentació acreditativa de les activitats realitzades. Documentación acreditativa de las actividades realizadas. Documentació que acredite la personalitat del sol licitant: estatuts vigents registrats i poders de representació. Documentación que acredite la personalidad del solicitante: estatutos vigentes registrados y poderes de representación. Acreditació de no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13 apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Acreditación de no incurrir en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Declaració responsable del sol licitant sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat (Decret 279/2004, de 17 de desembre). Declaración responsable del solicitante sobre el cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad (Decreto 279/2004, de 17 de diciembre). AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN D'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, dóna la seua autorització perquè l'administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per a la comprovació directa de les dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència. En cas de no subscriure la corresponent autorització, l'interessat estarà obligat a aportar els documents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público, da su autorización para que la Administración obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como para la comprobación directa de los datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia. Caso de no suscribir la correspondiente autorización, el interesado estará obligado a aportar los documentos en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. D SOL LICITUD / SOLICITUD Sol licita la participació en els premis "Millors Projectes Europeus de la Comunitat Valenciana" en la modalitat seleccionada. Solicita la participación en los premios "Mejores Proyectos Europeos de la Comunitat Valenciana" en la modalidad seleccionada., d El representant / El representante Firma: Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). del REGISTRE D'ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE SECRETARIA AUTONÒMICA DE RELACIONS AMB L'ESTAT I AMB LA UNIÓ EUROPEA 24/02/11 SECRETARÍA AUTONÓMICA DE RELACIONES CON EL ESTADO Y CON LA UNIÓN EUROPEA CJAAPP - IAC DIN - A4 IA E

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 ORDEN de 31 de agosto de 2006 por la que se convocan ayudas para la realización de prácticas reconocidas en los planes de estudios conducentes a la obtención de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 18 de marzo de 2016

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. viernes 18 de marzo de 2016 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 54 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1207 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2016, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 19688 Viernes, 20 de octubre 2006 B.O.C. y L. - N.º 203 FORMATO DEL CARTEL RECUADRO 1 COLORES: Líneas del escudo y divisiones de cuarteles: color negro. Fondo de cuarteles con las torres: color PANTONE

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO ORDEN EIE/514/2016, de 19 de mayo, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones para proyectos generadores de empleo reguladas en la Orden EIE/282/2016,

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2015 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 26 de marzo de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 26 de marzo de 2015 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1412 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2015, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 4481 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 1324 Orden de 23 de enero de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se convocan ayudas por paralización

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRENDEDORA EJERCICIO 2014 Ante la actual situación económica, el apoyo a nuevas actividades emprendedoras en nuestro municipio

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO La Generalitat, en virtud del artículo 49.1.3ª del Estatut d'autonomia de la

Más detalles

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011 13516 ORDEN de 18 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas para la realización, durante el curso escolar 2011/2012, de cursos en el extranjero destinados a la mejora de las competencias idiomáticas

Más detalles

Conselleria de Benestar Social. Conselleria de Bienestar Social. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234

Conselleria de Benestar Social. Conselleria de Bienestar Social. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234 Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234 Conselleria de Benestar Social ORDE de 13 febrer de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca el I Premi a l Empresa Solidària de la [2007/2036] La

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDRE 16/2010, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l activitat empresarial de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 26 de marzo de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 26 de marzo de 2015 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 58 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1410 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2015, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 210 Miércoles 2 de septiembre de 2015 Sec. III. Pág. 77915 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 9547 Orden AAA/1770/2015, de 28 de agosto, por la que se

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

NÚMERO 170 Miércoles, 3 de septiembre de 2014

NÚMERO 170 Miércoles, 3 de septiembre de 2014 26784 ORDEN de 27 de agosto de 2014 por la que se aprueba la convocatoria de becas al alumnado participante en la etapa de prácticas profesionales no laborales del Programa de Formación Profesional Dual

Más detalles

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente:

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente: RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 4723 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Públicas Universidad de La Laguna 735 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2014, por la que se convocan Bolsas de Viaje para movilidades vinculadas a Convenios

Más detalles

ORDENE ORDENO. TÍTOL I Disposicions generals. TITULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. TÍTOL I Disposicions generals. TITULO I Disposiciones generales Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 21/2013, de 14 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes Comerç Innova; Continuïtat

Más detalles

BASES DEL I CONCURSO DE EMPRENDEDORES DE ALFARO

BASES DEL I CONCURSO DE EMPRENDEDORES DE ALFARO Expte Desarrollo Local 2015/2 G204 BASES DEL I CONCURSO DE EMPRENDEDORES DE ALFARO 1. Objeto: Constituye el motivo de esta convocatoria denominada I Concurso de Emprendedores de Alfaro, fomentar el espíritu

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 249 Jueves 17 de octubre de 2013 Sec. III. Pág. 84900 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 10902 Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se convoca

Más detalles

del Principado de Asturias.

del Principado de Asturias. núm. 227 de 30-ix-2014 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

CONVOCATORIA DEL XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO JOSÉ MARÍA RODERO DE POZUELO DE ALARCÓN

CONVOCATORIA DEL XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO JOSÉ MARÍA RODERO DE POZUELO DE ALARCÓN CONVOCATORIA DEL XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO JOSÉ MARÍA RODERO DE POZUELO DE ALARCÓN PRIMERO.- Objeto. El Patronato de Cultura propone la convocatoria del XVI CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO JOSÉ MARÍA

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales 24 de junio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 120 página 19 1. Disposiciones generales Consejería de Igualdad y Políticas Sociales Orden de 21 de junio de 2016, por la que se convocan

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 275 Martes 17 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 108066 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 12420 Orden AEC/2426/2015, de 6 de noviembre, por la que se convoca

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 19/2014, de 27 de juny, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula i convoca la concessió de subvencions

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales 24 de junio 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 120 página 49 1. Disposiciones generales Consejería de Igualdad y Políticas Sociales Orden de 21 de junio de 2016, por la que se convocan

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES POR CAUSA DE DISCAPACIDAD CURSO 2013-14

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES POR CAUSA DE DISCAPACIDAD CURSO 2013-14 CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES POR CAUSA DE DISCAPACIDAD CURSO 2013-14 El compromiso de la Universidad Carlos III de Madrid en la integración de las personas

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba.

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE ARGAMASILLA DE ALBA (CULTURALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, BENÉFICAS, RELIGIOSAS, ETC.), PARA EL EJERCICIO 2015 1. Objeto.- En

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

www.apmotril.com/patrocinios

www.apmotril.com/patrocinios PLIEGO DE BASES PARA EL PATROCINIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES A REALIZAR DURANTE EL AÑO 2016. www.apmotril.com/patrocinios La Autoridad Portuaria de Motril, desea afianzar y ampliar

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 195 Martes 12 de agosto de 2014 Sec. III. Pág. 64678 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 8677 Resolución de 27 de junio de 2014, del Real Patronato sobre

Más detalles

RESOLUCIÓN TES/1484/2016, de 8 de junio, por la que se convoca el Premio Cataluña de Ecodiseño 2017.

RESOLUCIÓN TES/1484/2016, de 8 de junio, por la que se convoca el Premio Cataluña de Ecodiseño 2017. 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD RESOLUCIÓN TES/1484/2016, de 8 de junio, por la que se convoca el Premio Cataluña de Ecodiseño

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 5 de 8-i-2014 1/7 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 101 Martes 28 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 37150 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 4660 Resolución de 1 de abril de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad,

Más detalles

1.- OBJETO 2.- BENEFICIARIOS

1.- OBJETO 2.- BENEFICIARIOS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y PERSONAS FÍSICAS DEL ÁMBITO SOCIAL Y CULTURAL CON DOMICILIO SOCIAL EN LA VICTORIA DE ACENTEJO PARA EL DESARROLLO

Más detalles

SOLICITUD DE REQUISITO LINGÜÍSTICO PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS PRUEBA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2015

SOLICITUD DE REQUISITO LINGÜÍSTICO PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS PRUEBA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2015 SOLICITUD DE REQUISITO LINGÜÍSTICO PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS PRUEBA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2015 El artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,

Más detalles

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones:

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones: CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y PARTICULALES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE ÁMBITO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, AÑO 2013. 1.-

Más detalles

multiplataforma, transmèdia i multisuport, de ficció, documental i d'animació. [2014/10811]

multiplataforma, transmèdia i multisuport, de ficció, documental i d'animació. [2014/10811] Conselleria d'educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2014, de la presidenta de CulturArts Generalitat, per la qual es concedixen ajudes per a la millora de la producció audiovisual en

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA/ BAIX CINCA PARA EL EJERCICIO 2016.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA/ BAIX CINCA PARA EL EJERCICIO 2016. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA/ BAIX CINCA PARA EL EJERCICIO 2016. Primera.- Objeto y finalidad de la subvención Es objeto de esta convocatoria

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONES GENERALES I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 5.141 23 11 2005 36947 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria d Infraestructures i Transport DECRET 177/2005, de 18 de novembre, del

Más detalles

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel)

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel) BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIIPIO DE TORRECILLA DE ALCAÑIZ (TERUEL) Primera: Objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 26 de marzo de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 26 de marzo de 2015 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 58 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1414 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2015, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 13-ii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 36 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Industria y Empleo Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Consejería

Más detalles

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria.

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria. Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca la concessió d una beca per a la realització de pràctiques professionals en acció

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 1304 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009 por la que se convocan ayudas individuales dirigidas a personas con discapacidad para el año 2010. (2010050007)

Más detalles

Ayuntamiento de Valladolid Área de Bienestar Social, Empleo y Familia Servicio de Acción social Sección económica administrativa.

Ayuntamiento de Valladolid Área de Bienestar Social, Empleo y Familia Servicio de Acción social Sección económica administrativa. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES A PERSONAS INMIGRANTES, PARA FACILITAR EL PAGO DE FIANZA EN ALQUILER DE VIVIENDA EN LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009. Por la presente convocatoria se

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY CONCEJALÍA DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY CONCEJALÍA DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY CONCEJALÍA DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DESTINADOS

Más detalles

Dentro de AVANTIC cuya implementación y coordinación general compete a la Dirección General de Modernización de la Conselleria

Dentro de AVANTIC cuya implementación y coordinación general compete a la Dirección General de Modernización de la Conselleria Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 13/2010, de 13 d agost, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es regulen i convoquen ajudes per a les menudes i

Más detalles

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, del president de l Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen

RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, del president de l Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen Agència Valenciana del Turisme RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, del president de l Agència Valenciana del Turisme, per la qual es convoquen els Premis Turisme Comunitat Valenciana 2015. [2016/842] Agència

Más detalles

D I S P O N G O. Artículo 1. Objeto.

D I S P O N G O. Artículo 1. Objeto. 10175 ORDEN de 14 de marzo de 2014 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social a entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales a

Más detalles

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ORDE 4/2011, de 21 de març de 2011, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques en oficines

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 26643 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la selección de proyectos de innovación educativa en los centros

Más detalles

Punto 14.- Convocatoria y bases para la concesión de subvenciones destinadas a la Mejora del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 2007.

Punto 14.- Convocatoria y bases para la concesión de subvenciones destinadas a la Mejora del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 2007. A instancias del Sr. Presidente de la Comisión Informativa del Área de Medio Ambiente y Articulación Territorial, le doy traslado del dictamen emitido en el punto 14 del Orden del Día, en la sesión de

Más detalles

D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto.

D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto. 22217 ORDEN de 26 de mayo de 2015 por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2014/2015. (2015050154) El Estatuto de Autonomía

Más detalles

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación

Servei Valencià d Ocupació i Formació Servicio Valenciano de Empleo y Formación Servei Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ de 21 de juny de 2016, de la directora general del Servei Valencià d Ocupació i Formació, per la qual es convoquen per a l exercici 2016 les subvencions

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 266 de 16-xi-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado, por la que

Más detalles

BOLETÍN Nº 10-18 de enero de 2016

BOLETÍN Nº 10-18 de enero de 2016 BOLETÍN Nº 10-18 de enero de 2016 RESOLUCIÓN 669/2015, de 30 de diciembre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de subvención de

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 145 de 24-vi-2014 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 11 de junio de 2014, de la Universidad de la Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN CRECEMOS JUNTOS" 2015. 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN CRECEMOS JUNTOS 2015. 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO. BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN CRECEMOS JUNTOS" 2015. 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 1º.-Las presentes bases regulan el procedimiento en régimen de

Más detalles

APOYO A PROGRAMAS ORIENTADOS AL ESTUDIANTE BECA DE APOYO A LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CURSO 2012 2013

APOYO A PROGRAMAS ORIENTADOS AL ESTUDIANTE BECA DE APOYO A LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CURSO 2012 2013 Convocatoria del Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes APOYO A PROGRAMAS ORIENTADOS AL ESTUDIANTE BECA DE APOYO A LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CURSO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 104 MIÉRCOLES 9 DE DICIEMBRE DE 2015 B.O.C.M. Núm. 292 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 11 ORDEN de 1 de diciembre de 2015, de la Consejera de

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 4760 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Públicas Universidad de La Laguna 739 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2014, por la que se convocan ayudas del Organismo Autónomo de Programas Educativos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 100 Lunes 26 de abril de 2010 Sec. III. Pág. 36555 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6615 Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional,

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS BASES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS BASES BASES POR LAS QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA SOLICITUD Y CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS Y CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD PROMOVIDOS EN EL ÁMBITO DE LA MANCOMUNIDAD UROLA KOSTA PARA EL EJERCICIO 2015.

Más detalles

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2014-2015

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2014-2015 AUCIO Mediante Decreto de la Alcaldía número 62/2015, de 27 de febrero de 2015, se ha aprobado las Bases reguladoras de ayudas al estudio para el curso 2014-2015; siendo el plazo para la presentación de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 115 Jueves 14 de mayo de 2015 Sec. III. Pág. 41649 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 5358 Resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones,

Más detalles