Carrera 19 No Of Telefax: (57-1) Bogotá - Colombia

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "www.mercadodedinero.com.co Carrera 19 No. 84-41 Of. 601 - Telefax: (57-1) 218 97 46-256 05 83 Bogotá - Colombia"

Transcripción

1 Crrr 19 N Of Tlfx: (57-1) Bgtá - Clbi

2 Itrducció ADO D E DINE Fi l g ur p RO Cl bi ISS N INTE EDICIO RNAC NES IONA LES Pág. Prci EN CO LOM Cré d uy it, ú c El Ni t p c ñ Di 2.8 BIA 8-9 SE RO BAN O SE cd d PIER DE ir El N EN cu c ci PROM.c.c cit y l r l EDIO Edició MÁS tlf t li h Nú ud t rd l ll DE 5. tr í clul u u tid d - r r 7 ri qui r l grá u pic 33 l ir r C TELÉ ch ió rr, p tdc l il FONO l l pé vc t cp c l rdid pr quip ñí pci bi, 2 r l rá qu bi rv Dici SM r ó, u ÓVIL p l b, br vil ici y v qu pr ci c 1, p h p, u t r 29 ES CA t r l t f uri ipl r pr Ci fr l B l prcibir r DA DÍ Y p q c, l uip í. qu c t l pr cbir prich qu A l it rb c d ñ A c l did t l li t qu l tlér r i i rc é i Fiz ú l di c d pi r l l cr qu Pá blic. cid ti- 5.7 t lé f r lic SE ES p t pr Cll gi itu 53 di 2,1 í frt t g í rvici ir TIMA /14 13), ill l óv r l gu QUE pérd u r 4 pr i -, il -u d rcd l qu v p r LAS id Bg cit l d l tu VENT p gr c tá. cu clul l hu r du c AS DE rrp l u rt r. c L qu d igu lulr ESTA L qu gr v pr c c u BEBI d quip qu trdici ct B t t DA EN it g libr cp d tip ci y r (A filictu l l vi tá y x ució EL PA bj ció rr p d C it y br rgcht ÍS SU rl ó lic qu rc u 1 lr, MAN. pud vil, u itr l cr u ll pr c l c g y 3 UNOS l 2. Hy d, lbi. ct r tr$2 tr p. p cig fi.. tih Ac h rg t, u l lu j El vi rcl l u lug cl r bi l d t ci á ill c d. p - MILLO NES T Al ci c pr C ció lbi N u pí p b dé c t bbd r trdi t r il d l c, l vi. cp ri b u úl ti L u bid p t b ó ci t tll p u c c ñ qu r cápit. l l ñ u u, cd vu l t b. tll pr y T di C t rcd c pg plí u l hic cli fru t. Pá gi Tr /3 p L c rt p ñí L u vu Flrid Air tr l (E bj E.UU.) rizó E pr ct c. Pági /26 r c lul r Dt LES i 7 tré i l cuid pí rig pt r vi pr l D t chil y rgt cit prc i. tj prfi r l, l 71 pr tit. trl Pági /15 OSPI NAS LE 45 E APUESTA A LO rz llg S Pl z M yr rc prcd rc pí t cid vi l u divr tr d hy cl dip cu bi ició l. C CENT l vcid ROS bi COM y t d qu ERCI r c c d ví h C ALES y r tr ui r u fic i p ci - M rc t ci Opi l, á c t p d u r l i, A pr r c v l Dir id t, dr i, di j é Ar t l vri r lt j qu tr r qu ct r i ó v it g Srb l p tii v c C l rt ir ilir i í bi l dr. Hy Etr, vit ftizó ill. Pá gi /2-21 B c, tr Cu rc t d Ahr r f i Trj t ,3 5,7 4 Cr 6 3 édit 52, ,9 ADO D E DINE RO 1 2 H br Muj 5,7 r 49,3 Mrcd Dir Clbi, l priódic ul ifrció cóic, pcilizd t cu, tt ivl cil c itrcil, qu itré pr prfil, dirctiv, prri, y cuidr grl, qu buc l áxi rtbilidd y ficici u pruput l hr dquirir ctrtr prduct y rvici. 3 Nutr publicció ti u circulció prdi 2. jplr, ppl ló, llgd u úr iprtt uivritri, prfil, icr y di prri divr ctr utr cí. ANUA 1 H br M 47,9 ujr cció CON l ujrtarjet uu ri 52,1 AS pr l r Y PR gé l r rcd ( ODUC l prduct cl TOS di prd uct ficir ñ bi c fi l prd pr cir zr r l ci), vr ci quiti ld pr r l gbc pi Prci t qu p u 2.8 ALGU f i. r NO Clifi Cl bi ISS EXPE N 19 RTOS Si DICE N QU E ct rl p ublic idd S AN Si UNCI l bi l OS NO www. bi r rc SON c tivi dd CLAR uy dd l c tid f r cl r OS, di cr - é POR d r.c t b f i qu TANT bu b c l.c O PU l pu h c r ci r ci l tr c EDEN Fi u bl ici Edició di fu c Supri l vit RESU d d i r ió Nú t y qu LTAR di, t r p L r ENGA IDEA 36 cpt ig u cu lqu u rzó, ÑOSO MA ir di tá l tá S DVIER cir i lg cup d pr Mrz p u d pr culd lid TE Q i ii u 21. qu ci UE P tr y r INTE EDICIO dd cu c t dr ERIO jui cl í c pl ci RNAC NES bi DO D l c u (A FP d, pu x ), IONA g E LL pr id prt l cul, rd tt liles c UVIA l publi c ucir rrr ults NO cidd Pág. g irr l SER 8-9 ñ c Á. l A FP? L tá rg í tér d d l pr ic d TAN Exp SUPE E Niñl f ó c d glp l ól E l l d b tá dráp r l bli l y l c qu p qu ll Pr u gr t ri prir á pr c ñ, vz rgí. ció bi prvc vdd r l pr ó u gí duc plz l té ó l hi r ic l pí, dráu lic. RIND TRIA Ev DEBE Glxtul li PRONUNCIARSE PRON y P z TO fizr pr tr cup US C u Pági /2 63,4 Evlu 69,3 5 ció futur l MW Icr t cp cidd g it ld Hidr 8,52 12, ,4 27,6 r Tér ic 4,36 4, Tér 3,3 ic l hy rgí té ric r l M r ctric Cg r ció ,5 $2 M NSO Hídric,6 M r,4 Tér cu t di u pr kilváti. Clbi ISSN EDICIONES INTERNACIONALES Cu T ctrl Eólic,2 Cg Edició Núr ES LÍDER EN 35 Frbrr 21 LA LUCHA Clbi ISSN EDICIONES INTERNACION ALES L luch u l ctr l flglpricipqu glp l cì cil, l lvd ctiv, id fàcil, h l didy p d pr l dptgbir y l utrid plicil, l licut cd l igi dì pr cuflr r uci. u difiz Pági /13 CNB BALANCE EN Crédit, uy ú ct Pág. El pcniñ Di udr tr l qui l llgrá Prci l Bc l ht pprcibir r l - Uif. lt pr c prci pch. itré FizRúblic. Acht Pági /14 rgl, u luj SE DE SER DE O Pági /9 (EE.UU.) trrizó ct. bj Epr Pági ANUALES Dt 7 btt rz llg 45 CENTROS y rcd tdví L hld ctruir qu h qud cultiv, COIALES hy rcil, uficit Ctt pci rí utr á Opi, l iv-mrcd l ctr uy it, l prit bj pr bid u Adré l ld c l Arg clr yv l Dir, cz trvit jr lluvi. l ctr ivrió dij Srqu Cu qu ltrtiibiliri. cpági Clbi, /8 ivrtir l pí Etrvit ldrill ftizó. Hy Plz itré i l cuidr rig pí pt chil pr vi D t l y rgti. cit prctj, prfi /26 E DINER O clul r gu r pr Clbi ció CLIMÁTICO N u pí btt,bbdr décd pr trdiilril Pági cu cp vi. l últi /3 u bbid L btll pó t t cic cu qu pr u ñ, cápit. l ñ. u cd l vult btll pr T c L fctrl y di lr icultr clbi Pági czr tir l OSPINAS fct / l lrg vr, l qu ipctrále APUESTA u gci pl Cvcidtprd AS LOS lbi Vltí. Cu Cu rcl l u cllugr bi l Alc prrcd t c pg plí CAMBIO UNA ÉLITE $1,2 $1. ROBAN SE El vi L qu trdicil ctubr fili cht, y cr. u pr rglr l Hy llgd, clbil 2. cig fitid ht p á cic ill. p - Tci EL GOLF DEJÓ hi u l frclbi clit. El cp y l Trpr cd dí á L cpñí pc L tuiduvul ufrirá Flrid Air t ill cut jugr vl u quip 9 hy cplt. u cp públic. D l Cil glf h cbrd Villg, l iprtci l rc, qu u pí qu hr cp pr cut c u práctic. 2.8 COLOMBIA 8-9 SE El ddir PIERDEN ccir cut city l EN tlfí l PROMEDIO.c.c htidd trir uuri liclulr l MÁS rpició t cpñí c Clbi, Edició ch DE rvici l pcici l óvil 5.7 vc Núr pérdid qu quip, pr y v TELÉFONOS 33 l prt Y pr rb, l pí. uuri did qu f, quip ipl tr ut l pr MÓVILES cbircprich Cifr Dicibr t pr l icrt liir qu rcd l ESTIMA l licitu CADA rbcd Acl qu 29 qu tlél tiñ frtprtgírvici cidir pir DÍA QUE idic 5.753tléf pérdid u LAS l l gur 2,1 pí VENTAS l 4 diri-, óvil Cll ill l vtul pr pr Bgtá. clulr. rcd 13), DE cit hurt l -u ESTA d L crrp cul grl qu BEBIDA qu grv pr ctr qu dud cigu clulr EN u Bgtát cu prcci EL (Avid itució quip PAÍS td y librció cprr xit SUMAN Crc tip bj u y l licitr 1. qu l óvil, UNOS prc pu y 3. $2. ctru tr-l p. tr MILLONES rr, ifr il u clbi, pr l tdrá 21, itligci c qu pr lbrd l pr h td bj crutii. US$7. ill ul clcul lv l pí. AMARGO Bcrizció: Clbi tá ú pñl Mit r l b qur utr l ivl bcrizció Clbi (56,6 pr cit) c ñ, rgiu gr hzl y l prpiitrcil bc cr uuri qu ú flt uch tr pr hcr. r l l 71 tit. pr rc Myr rccid prct pí l divr vi tr hy ud clbi. dipició cu- Bc, l tr Mr c bi ll d tr g u Dir ñ c dició Cl ó l d cutiv 36. P v cu ic ridd, y p r r y plid l pí, l c- t qui l c h gr u pry h cr idíd C ct. u Pági 6 Cut 5 49,3 4 /2-21 Ahrr rcd fi 5, Pági /15 Trjt ,1 Crédit 4 47,9 Hbr Mujr CON ujr TARJETAS l rcd r Y 3 2 5,7 49,3 Clifi cció PRODUCTOS ( clbi c diñd lzr prri), pr 1 Hbr Mujr 47,9 52,1 l uuri pr gér l prduct l prduct l cquitr vricid l prpi l gt bc ficir ficir qu u fi. pr idd Tt 13,4 l 43 17, Pá,1 rd - 17 L gt quj qu prgr l Crrpl N Bcri (CNB) qud crt, td vz qu h cctrd qu ti pblci cutr ucurl bcri, itr uicipi td igu prprd bfici l t iicitiv. Sñl, á, qu c l bultd gci l bc (u 4,8 bill p 29), v u cpri cidid pr llvr t rvici l á pbr, d p l ptrció l 6 pr cit. Pági /24 Pági /23 Fiz,1 r Pági /16 Pági /3 Actulidd Mijutici Actulidd dir, l tr flgl Pági /4 Lit pl cóic L crrr pr l Prici tró u rct u ctribució fil. C lctr, Mrcd utr Dir prt l cd upl cóic l pirt pricil. 4G pi pit L á r tclgí tri clulr trá Clbi fil 21. Cu Slud crii Dur crític rcibir did td l pr lvr l ctr l lud. Lír piió y jurit ccurd l cidd u Miitri Jutici. 28 M Prci 2.8 COLOMBIA Pág ,1 ic MD, tr ri ñ t d ADO DE DINERO ADO Lvd DE Fi l Mjrí cuplir bi! L uuri ptl l rvici qui clbi y til fid. qudó cgrd Aí l Ly 1369, l cul tr pr fij u prábu rvicil prtció l y prtcció l cuidr. l pí ció Hidr 53,3-3 ió INTE gi Fi /1 v cició híc ul r C jut pl ci d fi dicil r l cir cició pr c cd y cut- ct, óic l c prt r ut p l l tr tr r qu rcu l r p Fi prd id. r z C l l gu f PROY br ct qu r ECTO dic l r pud rv p S EC ONÓM tic c d curr l t ICOS z i u, fu r cirt Pá ct d ic : HA gi tu r C l vtu cibid i r l t BLAN /13 l l bid, i t LOS Glx ) tr bi (j l li dd prt c CAND S l ció cpt t itl l b it v qu ith c IDAT Kli tul. l pr ci r Si L pé OS pr y Pfi t ti p t bi h r duc N i iclu rdid z d t l p r. du ició l it c gu c r ti l qu iu ci fcti v l cp gr ci ci i I l Sup r r l h t, c v, tc (S IC dutr t ri il ti u c p t ) i y h c i, C l u gd, x p i d h C á. uri C u rpági. u b rt br bí pr CAND t h g ur Pági /6 u t r VrgIDATO /5 li cu id r qu ch, LlrS rvl z, d z Ty, M u cku, pl u r t qu Srgi t Cl c pct í qu tig ló turlfjrd óic cz pl bi ti, P y MD l pr h g l u r l gr ñl fur c fi l lid cr r y cu rzg cr dit, z t i T Luch G t E ri v pr l y lctr rzó u lctr y g l p t. l Pá Pági í. l pr r gi dició. /24 ci r /16-17 Ty t crc ADO D E h E DINE r d li RO t I bil iri C xtr tructr cr jr ci l C l c l tr Bbirá y E pr gtá. l ECIN A LA TEM Prci PORA DA DE ÁS ES cd PERA d DA PO R LO ir S CO.c LOM.c BIAN Edici r lt OS Auq c u l r h qu iz cd é dd ñ r, tc l pt vi r 66 d c d c il l cuprd l ólr rc t vlr l 25 d frt á lidl ipu Pj pr l cr r ci trp qu c M l l pí, C vili t ur zd rt l Nc r i gió 7. l p ér rió l E l M ill -Jul rc blc d ti pdr ió. M á vi D dól 78 Pr pdr 8 iclui á á vij d p pl r r d td ch JORN ADAS PLÁ STIFIC utiliz AR cí d pr LA MA ilícit tr LET cu cr A pr t cr pr vi tr qu c l trp 2 dól rt ét r. AUSB rc- Mrc l i d Di ti á r, di xclu p iv ibl Bg tá Epl pr l gr d idu tri Dirct Idir ct 16,965 13, t pdrid jr gr r Av iccl 4.95 turi í pr t d c l L y A zt c lc ci ó c C - ció cu l i i l dit idr t r, u A u ri uch l itu pr ér ic t r l id y fu t Lti. p í d Iv d r Alc Sgú l y l ti g ció l C u id r C t (C ic u l C r I zu c), Ad idr u EST ri Méx Bru ABLECIMI ti z, l f L b ic t lchtt y ENTOS l dich jr Bbl c Ly cu lt rd i i did ifr Clu l Tc t qu ció, b, u Sv qu c ill c x ig qu l tibi, plt Mrc, Bud r p t d Gr qu di grti. Dir, El ñ tá r u ii f d pr Tch, p r ñ ri trg L B ly. S rr rl gt t u, L ll c h cr r l clic ri u ricu t t, p d l Pági rli t y b tr r tá /1 dd tácu p, r v l ulv, qu Itr d. ci l Pági / VACA CION ES M C ANC x uidr i ic p t uy rt Au q g id cu u t c l p fu Nutr bjtiv hcr qu Mrcd Dir Clbi, llgu u yr úr lctr, frciédl l álii l á iprtt tici cóic, ficir y cu, qu u ttl utilidd itré. Nutr ctid icluy cplt álii y cudr cprtiv prduct y rvici, qu ctituy u hrrit iprtt pr l lctr, l t tr cii. Pá gi /23 Cl bi ISS N SE AV 5.16 Mdit u trtgi qu cpr l ditribució l priódic b dt prpi, trg utr vt l yr iprtci (xpici, cvci, cgr, fr, tc), y l ctct c lír y cici prril, rgizci gubrtl, grici, cár crci, cuidr y uuri bi y rvici y públic grl, pr di l pági wb y w lttr. Rb iut C p Trif ició l Crg OW tiq ut IVA tr cbutib 6 l IVA c if 12 Trif rg cb 1 Ipu diitr utibl t 2 tiv tur T Arp i 6 rtu 6 ri 4 C u Pági / PROY ECTO DE LE Db Y l S t pr O c AT igu t 32 br Iv pr rtir í, qué? Pá gi C /14 ult ri jurí dic gi tc t lg l rr í g pr f r tr ci l l qu i l g ir p r qur p r l b u v id. Q u r, ué cr h r h qu y Td c l ci Nvid d?. Pá r lid d Pá iut. gi /21 jv Och l jóv g gr pr ci lig r tc i Tc lóg lgí ic. l pági /25 29 Pág. /2 C pr Nv idd L t Nvi INTE EDICIO RNAC NES IONA LES Mr pycd Cl l Dir bi Cf, c r, d p l lct di C rcó c r t pició uid l cu l iq l uv u á uitud buc cció r l c y ri lvr uid tr ú C u r. Pá Prq u r Tl r 8-9 El bircd frc vlr pu prduc u cl tbi b t c pli g lid cuál d. Aq tr bu l qu cf uí l c r hr ibl p lt t r r y xc r ivr tiv tir Fi t. z A l gr up cció p p itr pulr pu tiv prf t p y l i tiv Cr, l r l gr u C u l S qu pr t u t r i lc l t. S tr icid y pr p t l li i u t pry r gi p r Edg /16-17 r E p r l ct r gu r pí p r dl, S tur t Cuid quv d c qu l it c l l d, lg l cu cit cb rhtit u Ly tr gr trá1. 25 tiz p Bgtá tcicbr d Actu p C u Pá gi /12 ó Nú

3 Ctrlld by PRICE 3 B.F. 3, Añ 5 Edició Núr 57 My 21 PARA EL CONSUMIDOR VENEZOLANO EDICIONES INTERNACIONALE S L rcit rfr prbd rc l prc cilit qu "b ctubrr l BCV cuplir u br y á, ctribuir c l Pr pr l Abl Ncil cvirt l Bc Ctrl u gú clró l prit rvlució y, pr ll, lgil Ejcutiv, "l rlizció qu lt Vzul, prbr l ly qu rquir l tidd ficir á, á l Ciió Fiz d l pr l ár plític, cí, fiz, tribut y á l fi uprir l Etd y u fuci fud tl Abl Ncil, diputd Ititut ir.l i Ricrd Sgui, qui grgó CRÉDITO AL TURISMO A TASAS PREFERENCIALES OBSEQUIOS PARA MAMÁ Y BEBÉ LAS REUNIONES Bby Shwr rc l put t, pr rglrl tt l futur dr c l bbé qu crc. l Nció ár". Dich rfr pritirá ECONOMÍA Pági / 3 El prit Pdv pir l igr US$ 12 il ill it ñ Ecí Pági / 9 "Etr prri" u hrrit diáic qu yud ctruir luci l prbl l ctr. Ecí Pági / 8 A pr l btácul qu h tpd l Sd, l Adiitrció l prit Brck Ob cfí l prbció l ly qu prit u yr ctrl br l bc y l it ficir grl Ahr Vzul l cuidr b cfrr c l qu pud cguir. E Vzul ipr h hbid lgu cz lg, pcilt prduct grícl cuy cch tcil, pr l prductr l h rrgld pr tr rubr, uqu Hy dí h hch á grlt á ct frcut l prició prducir, pr l qu l v lgu lit. yr prci. E h vid currid C típic y frcut l c l lch plv, l zúcr, l fórul iftil, h id: l tt, l pitó y l cbll, cuy cultiv l pt, l rrz, l l á fácil tprd tt, l cit ctibl, c. Ell b qu l cfé qu uó hc l vr á d ñ- y á rcitt: l tquill y l budt y brt, qu l tprd lluvi, lt rgri. d, c dicibr. Ecí Pági /7 Nº53 - NOVEMBER 29 Th pirllig til bt i du t th rci; pdig cut d highr tx r w th crd By Nick Sudbury pdig cut, highr txti d gvrt w t th privt tprry ph, but fr t lt f thi y huld xtdig th tt pi rtirt g. Ech yr tht thi i ply d i w vr 8 billi, b crdibl pl t rduc it bck Th gvrt h lrdy ctr. Thi h b riig hr- tht t b th c thr d t vtully b rcvrd. SPENDING cut d highr txti will b high th gd i th ru up t xt yr icrig bic rt tx by 3p i th cutry gr dtic pr- Th pirllig til bt i bck thir cpitl xpditur icrd h th ipct which i quivlt t 56.6 f t gbl lvl, y Kirby. trtd t tk cti by cuttig grl lcti - public fic th pud, y Si Kirby, duct. Th NIESR h frct tht cquc f th rci, with pl d icrig til iurc ctributi, but I wuld r trirtig t lrig cit t Th Ntil Ititut f Ecic d Scil R- GDP by 212. pdig cil curity b- xpct t f th ur t it culd icr t rly 1 f lwr tx rvu d highr rt, d gvrt brrwig h t btd. rch (NIESR). Th high til bt w t fit puhig th public ctr firly c it frc ftr th xt I thik th gvrt will Th UK til bt i th ttl ut f y th Britih riu prbl lg it ly h l hd big ipct, crily crt t y - it th rd. Bilig ut th bk lcti, y Kirby. hv t lk t cbiti f lthugh Itrt cil twrk lik Fcbk c b fu, but thy r l pri trgt fr crtit i hw i th plgu f y-kig c bd uig rch gi Ggl. pg 3 Exchg trd cditi r f th ftt grwig ivtt prduct i th UK. I th lt 12 th ETF Scuriti, th lrgt iur i th cutry, h r th dubld it t ur gt t $14b. pg 15 B rt w t ty t.5 frvr, d y hwr will b wrig whthr t fix thir rtgg bfr thy trt t ri gi. A fixd rt giv yu curity, but it xpiv. pg 19 By Juli M. Thp Cur d hwr d t trt plig thir fic i ticipti f riig itrt rt r rik big cught ut, wr xprt. It t y t thik tht th currt lw itrt rt virt will crry ifiitly, wh f cur it w t, y Dvid Brgr, prtr, HW Fihr & Cpy chrtrd ccutt. Itrt rt hv b hld t llti lw f.5, ftr big lhd fr 5., fr v th i bid t hut th cy ut f rci. Milli f vr hv uffrd, but illi f hwr with trckr rtgg hv bfittd fr rtgg cut wrth hudrd f pud th. Alyt, hwvr, t tht hwr hv b lulld it f curity by th big itrt rt clit. S 53 f th with trckr rtgg, By Mri Curphy dig t w rrch. kwldg will bc icrigly iprtt, ccrdig t dditil pyt thir bt fr itc, r t kig y Fic r igifictly Fic hp th fily, d trgr bd th wily ud ficil glu tht hld fr NS&I (Ntil Svig d br; itd, thy hv b tr- rprt by th Futur Fudti ic rt fll hrply lt Oct- fily ti will b crucil t hldig fic tgthr by 229 fili tgthr Th cig Ivtt), Fili, Fic tig thlv r pyig dw wh Brit will rly r yr will u tr vry diffrt wrld f fily fic, by Ubid.c.uk d th Futur. thr bt, ccrdig t rrch ficil twrk th bk t gt thrugh hrd ti, ccr- whr ti f y d ficil NEWS PROPERTY CONSUMER Gr c My plc? Thr i brly th lft Th huig rkt i htig bfr th wrld lr gthr i Cphg t t ut till fidig it hrd t v. Fr up gi, but y llr r w grt clit th, prt hu wp chg, d CNBC Gff culd b th ky, d Hrvy Cutr tll u wht t xpct d whr t ivt. ppulrity. J y thy r grwig i pg 3 pg 18 Prt pwr My vr hv thir Child Trut Fud (CTF) vig plut, but t ll i lt. Mri Curphy dviprt th typ f CTF t ch. pg 15 L idutri l ppl ipr h vit prcid rrllr pltci. Abit Pági / 4 PUBLICACIÓN INTERNACIONAL PARA EL CONSUMIDOR $2. - AGOSTO 21 - Añ 5 Núr 56 Clbi ISSN Prci 2.8 Edició Núr 38 PRSRT STD My 21 U.S. POSTAGE PAID MIAMI, FLORIDA PERMIT NO. 861 EL L DÉFICIT rfr á DE iprtt VIVIENDA PARA l Gr LOS Dprió MÁS POBRES cti u pági qu b hr trfrr INTERNACIONALE S ES DE 1,5 MILLONES DE UNIDADES EN EL PAÍS EDICIONES rtiv pr llvr l práctic. Et l l pricipi l crció tid c l Buró Prtcció Ficir. El cpri l ctructr pr dificr vicur l fili pr pryct, l cul juici cut c l rcur u- pryct y Pág fcilitr 3-5 l r- tirr pt pr rrllr clbi qu vid uv, br td dquirir l uid. Pr l prri, ctribuy EDICIONES 45 MILLONES DE ESTADOUNIDENSES TIENEN TARJETAS CON ficit DEUDAS pr SUPERIORES hcr u A US$ Pri 2. pr itré cil (VIS), igu l déficit 1,5 ill lvr l ct, fctr INTERNACIONALES c prpi. fir, í c l l vivid l pí b, qu tri pr fctr Lui Pid S. bqur pr ficir l gr did, l cz r iprtt ill- Ctrucció Pági /24 Pág. 8-9 El prit Aubc Itrcil y Editr Grl LA GEOGRAFÍA COLOMBIANA Auqu PERMITE l rducció DESDE c CANOTAJE prlifr HASTA l pr RAPPEL Etd Uid. Ctruir u l ció d tá ud l dir plátic tá pr l r l 9 il l ctulidd. El cc l cré- ccr l ficiit ill ivr- l lid ducció ficir, Pid, fu clidció ud hitril crditici US$1.2 pr pr chd Mrcd ríc. U b Dir, ó- Lui MONEY MARKET ill dólr, l 9 pr dit u l cpt cu y pr tirá l dquiició htl ud l ituició y c l g i d cit t bj prvi l lld uñ ric vivid, vhícul tr u tr rpbilidd, pu c l clrci bcrrt prqu l gt jó ric qui buc trbj, qu xig rpbilidd y xpdit crédit. l Añ pr pr l iigrt lti- bi, u tr 21 rdu y 211. y cducir ctruir u Eprri bu pgr l bc. Aí prgr y rrll l cciit l S rc crc lgl l Pág. u 2 y 21 l tprd itituci vcci á blátic th Kjrki itd ñ, u l á prd pr td y Adt Mii, Ccl. pli pr frt qu hy Pg 15 prpid rult cóic l rcd vijr tá l xtrir grd dd u l prci - l gú l Itrcil NAR. Pági /26 pr l vt, ivl cil gci dólr, lucrtiv cd vz pr á lgu clbi LA TERCERA EDAD qu ú cut tá c ptd pr A dió! l dir fctiv. qudr l hgr cutr bj Bd l pí ly pr difrutr jcució SMS hiptcri. y MMS frt y d u turlz, gr ivrr dit l práctic l turi Sgú tdític j l úr txt y publicidd Cd rcibir - y (pquñ) hrrit, cr h-clógicbr ctrd licci bi y l pr licitd prt xtr. clbi ríc tá dd u clulr, u cd dí á t uv utó. l tr blqurl rcd l fr rcup- trvé l Rgitr Núr Excluíd l vt Pág. 8 E l ur Flrid 1 rr l uñ l CRC. prtt icrtó u ric. l cupció htlr Cu Pági /2 71 l 21. l pí l prir CONCESIONARIO put 21. T Ctrl TV pr cbl Pági /15-18 Uuri TV pr ucripció ccrá prt l t- CONSUMO EN COLOMBIA TODAVÍA ES MUY BAJO HIPERADOS IMPONEN SUS MARCAS BLANCAS El 3 l trcci rif íi l rcd cpr prpid rlizd pr ivrr xtrjr. Cu Pági /9 Pág. 1 E Mii-D u cd 3 Vhícul c t frclur. Pág. 4 El EDUCACIÓN bj cu SUPERIOR hld quñ, di y gr, S vulv diizr l rcd l vhícul y Clbi ctituy diput u rcd ptcil l qu l gdr u l pricipl tr pr l pr lcl OHL: idicutibl Crcr l cuidr, di l crii Cu Pági /1-11 l crédit pr dquirirl. y l ulticil dicd l prducció t frt prduct prci qu ti hr u yr El ipt Epic llg l lit Clbi. Purt Mii qu tá l lcc culquir blill. Slri Pr l utr u btó. Pág. 12 E l últi d décd Cu Pági /6-7 Cu Pági /4 Algu prri l hc trp u trbjd- t rcd h ufrid u C u clbridd l Nrwgi gr trfrció, pu Epic llgó ipt y clrid l Epr Pági /23 r dit l ctrt. ól pó u prducció ADO rtl DE DINE tr RO á u iércl 7 SUBSCRIBER ADDRESS Bictil Prk PRSRT STD fiticd E u Publicció idutrilizd, juli, hr tid ritr l tr. U.S. POSTAGE U til PAID i qu l tbié Cuidr czr llgr l pí iprt- ccpt PERMIT frtyl NO. 861 Hip, l Etd Uid. SOUTH crucr FLORIDA, bj l FL MDUSA Itrtil Mdi Grup, LLC l cul igific t cptidr All Right Rrvd buc qu hy hrri i rrgl u prció Pritd i á Flrid, gr USA it prtrid pr l t gt litici. cid. Et h pritid qu á Lur Brvr Dirctr OHL pr l ár l Surt Etd Uid. 16 pr tr p- Dpú cutr ñ Flrid, OHL prtuid plir u gci rlizd uv ctivid dit u USA h prd crcr, trbjr i gr. A pr l prfud crii fi lil. Pág l ctr, l ctructr igu vid Pág. 24 Clbi ISSN Prci 2.8 Edició Núr 41 Agt 21 LOS BANQUEROS COLOMBIANOS RUEGAN PORQUE SANTOS CUMPLA CON SU PROMESA DE CAMPAÑA EDICIONES INTERNACIONALES Pág. 8-9 Lit rfr EE.UU. Tr l clbr ficir Etd Uid, l lgildr pí prurr diñr u uv hrrit qu l vit á rpr futur. Itrcil Pági /25-27 Eprri vzl tdrá á divi Eprri l vci pí frt u vrdr crii cbiri y cr qu l ipltció l Sit uficit. Mrcd Dir hbló c l prir vicprit l BVC, Eudr Tvr, qui ució jut l did. Etrvit Pági /14-15 rlidd, qu Clbi pr, hc y btt tip, crtl crgd tr fl ccit Btr tráit, hurtr póliz qu rv l rcd El bc pñl dircci gr y ht ubicr pr bj rcur qu u trtgi y vi pr á cut Aéric Lti rquir ct cirugí, Fiz Pági /12 pr crgr u vlr dich gur, brrd td rtr pr í cur u lit. Vivir l rt T Ctrl Pági /16-17 N fácil pr l rtit cil vivir u prfió, pr br ci. Etil Vid Pági /3 Dpué 11 ñ vigci l iput qu l crdrl l prit lc- titécic. Pr l trt cir l Etd, l cul Pr dud r- clificó c pr vr y ñ dich grv fi- vdir l clbi t, Ju Mul St, u dtri l tdrá t upr l tr bill c lg tprl, l bqur cfí qu pr fí cbr c l 4 X 1., l fr rplzr l pr cpñ fácil, pu b ctrr p cd ñ. t llgu u fi. iput qu él i igr qu l gr cd Fiz Pági /13 MÁS DE SEIS MILLONES DE VEHÍCULOS CIRCULAN EN EL PAÍS SUSPENDEN LICITACIÓN fru tctr 11 IPS l Ct Nrt. l qu b hcr l tdr l St. rcur l Fyg pr tr prtgid. Ndi b c crtz l t l rcur qu j prcibir pir l idutri gurdr cd ñ pr cut l vió y l fru l St. L qu í u El Grup Plt prpitri yritri El Tip, crá u pñ pr hcr l trcr cl tlviió clbi, p td l icvit, crític y d qu h tid l prc licittri, l cul uch ctr cir h td gd fvr l ivriit pñl. Mitr rtblc l prc, Plt ctiú u clidció prril l rcd clbi. Epr Pági /19 LA ZONA T EN BOGOTÁ h cvrtid iti cutr pr td l d pr l vridd u frt. Má u illó pl dirct ti gr u ól vir rub Bgtá, gú cálcul Abr, l cul ti qu buc qu hy yr flxibilidd l hrri l Ly Sc l pí. Cu Pági /6 1 prt 27/4/1 22:3 Pági 1 Aubc Editril Mrcd Dir Itrcil Mrcd Dir Clbi prt u ri publicci itrcil l Grup Aubc Editril; Et Grup ti u c triz Epñ y crctriz pr r lír rvit y priódic qu rrll t cóic, bcri, ficir, jurídic y cu. Otr publicci utr c ditril REVISTA AUSBANC, LA GUIA DEL CLUB DE LA VIDA BUENA, JUSTI- CIA Y DERECHO, DINERO Y SALUD. E l ctulidd, Mrcd Dir, pr fr ipdit pí c: Epñ, Ri Uid, Vzul, Clbi y Etd Uid. L publicci ADO DE DINERO ivl itrcil ti á 2 ñ xprici y crdibilidd, id rccid c u fut ifrtiv utrl, c crdibilidd tr cpñí y cuidr, ccid ll u prfrci y cid. Mrcd Dir Epñ Circulció: 49.8 Difuió: Frcuci: Mul Aubc Epñ Circulció: Difuió: Frcuci: Mul My Mrkt Uitd Kigd Circulció: Difuió: Frcuci: Mul Mrcd Dir Vzul Prur ut t tckl bt NE WS Ntw rkig? D t fll fr c ETC r pwrig hd T x, tht th iu Fily ti will b c rucil t hldig Cu r hu ld bud gt fr gthr i 229 riig rt ADO DE DINERO El BCV, tr bc á C l rfr l Ly Sgur y rgur crcrá l póliz Pgi 23 E pibl trfrr tu c u pd Vzul buc ci ptrlr U Prtl pr l hbr gci EE UU rub l rfr ficir Club l Vid Bu (CVB) Epñ Circulció: 5. Difuió: 49.5 Frcuci: Tritrl Circulció: 2. Difuió: 2. Frcuci: Mul Mrcd Dir USA Circulció: 3. Difuió: 3. Frcuci: Mul Fliz Bby Shwr t l dr Ec l lit ADO DE DINERO ADO DE DINERO U uv r ficir Flt tirr pr ctruir á VIS Llg l vcci: Ficil Rfr Pi Frd hip Eprri quir á prció l hld Tr MBA l ir prfil Dir plátic, ud hirr EL JUEGO DE LOS BIENES RAÍCES Sálv quié pud Vícti fru pr US$ 2.6 il ill L 4 ill l ivtri vivid 7.3 ill N.º y-15 juli 21 Añ XVIII Rvit l Acit Oliv Virg y Alit Clidd Dir y Slud Epñ Circulció: 3. Difuió: 3. Frcuci: Mul Mrcd Dir Clbi Circulció: 2. Difuió: 2. Frcuci: Mul ADO DE DINERO S hrá l ilgrit l 4 X 1.? Aí pr l crtl l St l trritri clbi 1.2 ill p 5 l ctribució dici- 5,31 bill p l G. Plt iitirá l trcr cl tlviió L rub ctur cvirtió fut clv pl ANUARIO DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL 21 Ecrib El Epi, Clr Aguilr y Pdr Brt U gr cpñ rruid pr l bj prci El cit liv, l "jr ig" l Gr Ditribució L cprtiv rviv CECASA Epcil Fri Mtr-Córdb Epcil Oliv Jé Iliv, l gr livr l fili Dl Pi El prir cit liv Glici EE.UU., rcd trll l citu Alcuz Epñ Circulció: 24. Difuió: 24. Frcuci: Biul l prtl l cit liv pñl

4 Ctid Ifrció Ficir, Bcri, Jurídic, Eprril y Cu Mrcd Dir frc, u cplt ru l á iprtt tici l pr cóic, cpñd l álii prfud rlizd pr xprt l t. Ntici rlcid c tid ficir, tl c rultd cd jrcici, uv prduct, ifr br cii, á trvit c prj rlcid c l ud l bc y l fiz, t trtd ult pr l priódic. E l cció pr ti cbid tt ifrció ctulidd br gr pr rc, c l iicitiv ctcr qu pr u rigilidd, iprtci utilidd pr l cuidr y uuri bi y rvici, cir itré pr r difudid. Epcil tció rc tbié l icr y di pr. Aí c l trvit rccid prj l ud prril. Aii, cut c u cció Cultri Jurídic, crgd pjr qull dud turlz lgl qu pud tr l diri vivir utr lctr; í c rtícul pcilizd br t jurídic ctulidd, crit pr bgd pcilit l t. Tbié rcdci pr l cuidr y uuri, rprtj br t ctulidd, tci btid y vd fvr l cuidr, tudi y álii prduct y rvici, bi fr géric, fr pcífic y prticulr. Cudr cprtiv: El priódic Mrcd Dir pir l lbrció cudr cprtiv, c u pli g prduct lizd, tt bcri y ficir, c prduct cu; y c u lt clidd y trprci l ifrció qu frc. L cudr cprtiv u cpdi u iprtci y utilidd pr l cuidr, irvid c ifrció privilgid pr u cii cpr. Elbrd c áxi rigr y pld r cill, fácil lr, cvirtiéd pr tt u gr hrrit cult. Hiptc, bi ríc, pl ficició crédit pr cprr crr, vlr y rfrci l vhícul trjt crédit y di pg lctróic, cut crrit y hrr, pl pi, gur y EPS; prci l ct filir, trif tléf fij y tléf clulr, Itrt, trjt gr uprfici, ci, lctrdétic y quipit pr l hgr, lig, rtig, fctrig, tc., lgu l t pld pr di t cudr. E t prtd tbié ti cbid tudi rlcid c l ct qu iplic pr rch u pr, cudr cprtiv br biliri, tril fici, cputdr, rvici hbitul pr PYMES c jrí y ví, tléf, pr lipiz y tiit, tcétr. ADO DE DINERO COLOMBIA, l jr trótr y pu rfljr l rput á dirct br l cptció rchz prduct y rvici. Al tip qu, l jr rfrci pr t ciió pr prt l cuidr. Y br td, l jr cjr pr l cuidr l hr hrrr y prtgr u rch.

5 Circulció CIRCULACIÓN 2, EJEMPLARES PROMEDIO BOGOTA - CUNDINAMARCA: 65 OTROS DEPARTAMENTOS: ANTIOQUIA 3 ATLANTICO 4 BOLIVAR 3 CALDAS CUNDINAMARCA QUINDIO RISARALDA SANTANDER VALLE 64 DEPARTAMENTOS ANTIOQUIA 3,15 ATLANTICO 6,3 BOLIVAR 8,4 CALDAS 5,3 CUNDINAMARCA 13,64 QUINDIO 7,4 RISARALDA 45,2 SANTANDER 4,2 VALLE 55,3 2

6 Sctr Ecóic AEROLÍNEAS AGREMIACIONES / ESTADO 1 AUTOMOTRIZ 19 BANCA CENTROS COIALES 9 FORMACIÓN HOTELES INMOBILIARIA 8 7 JURIDICO MEDIOS DE COMUNICACIÓN 4 PAPELERIA RESTAURATES TELECOMUNICACIONES VIAJES

7 Lctr Mdi Ipr SUSCRIPTORES HOTELES Y RESTAURANTES FERIAS EVENTOS EMPRESARIALES PARQUEADEROS EMPRESARIALES PUNTOS DE VENTA CORREO DIRECTO 3 SUSCRIPTORES HOTELES Y RESTAURANTES FERIAS EVENTOS EMPRESARIALES PARQUEADEROS EMPRESARIALES PUNTOS DE VENTA 6 3 CORREO DIRECTO Lctr O li 4 WEB SITE (Viit Mul) NEWS LETTER (Ipct Mul) 6 NEWSLETTER (Ipct Mul) 18. WEB SITE (Viit Mul) 72. * Nw lttr utr publicci MD itrcil (Ipct ul) 732.

8 Quié l? Mrcd Dir Clbi u priódic qu ctituy u hrrit cult y dircció l t tr cii prril, tip cóic, ficir lgl. E pr t rzó qu utr grup lctr cp hbr y ujr, dct, uivritri prfil ár c: cí, diitrció pr, ctbilidd, t ficir, rc y rch, tr tr. Aii guí prt prpitri, cciit, grt dirctr ár clv pr, qu cit ifrció qu l irv c brújul l t tr cii qu fct dirctt l fiz prl l cpñí. D igul fr, Mrcd Dir h picid c u hrrit cult pr td l cuidr bi y rvici, grci u ivtigció ri iprcil t cu. Má llá utr lbr diátic, utr lbr itrdició prt tr cuidr y prri llv cvrtir prtgit l tici, dit l clbrció fr ifrtiv l qu iprtt prri y pcilit divr ár, prit u cpcitció prt utr ivitd y itt, br t l yr ctulidd itré tr l cu y l cí. Ejpl prril, clv éxit, l jr pibilid ivrió, trtgi tip difícil, y u lrg tcétr, qu c u lct grup ut trtr, pr rlvr iquitu, clrr ccpt y rcibir cj idicci u utilidd pr prri, prdr y cuidr grl.

9 Nutr Cvi Cfrció Clbi Cuidr Nutr Aucit AGENCIA DE MARCAS RK 7 AIR FRANCE ALMACENES ÉXITO ANATO ANDA AR CENTRO DE CONVENCIONES BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BANCO AV VILLAS BANCO SANTANDER C.I. CASA IBAÑEZ S.A. CITY PARKING S.A. COCA-COLA FUNDACIÓN TEATRAL ESCENA COLOMBIA FENALCO RISARALDA GALERIA CANO GRUPO CONSULTOR ANDINO HOTEL CORAL REEF (CARTAGENA) HOTEL DORADO PLAZA (CARTAGENA) HOTEL SOFITEL VICTORIA REGIA (BOGOTA) HOTEL CROWNE PLAZA TEQUENDAMA (BOGOTA) INVERSIONES CASA BRAVA INVERSIONES HOTELERAS J.R. LOGISTICA Y CORREO S.A.S. PRIME CALL COLOMBIA S.A. TODELAR UNIVERSIDAD DE LA SABANA VALORES URBANOS S.A. VISIÓN TECNOLÓGICA S.A. Cvi Mdi Cuicció

10 Crrr 19 N Of Tlfx: (57-1) Bgtá - Clbi

orgmedia PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 www.orgmedia.es Tu socio en internet marketing Optimizados para acelerar tu negocio

orgmedia PRODUCTOS Y SERVICIOS 2013 www.orgmedia.es Tu socio en internet marketing Optimizados para acelerar tu negocio rgmdi Tu ci itrt mrktig Optimizd pr clrr tu gci PRODUCTOS Y SERVICIOS 203 www.rgmdi. rgmdi Etdid l crcimit y u d itrt y td l pibilidd ditit dircci qu prt u uuri, rgmdi c pr frcr hrrmit y rvici glbl d mrktig

Más detalles

escuela de negocios espanola IESE. para las. empresas Quique Rodriguez

escuela de negocios espanola IESE. para las. empresas Quique Rodriguez E ESPEIAL fntm bruc mnd tré Si bn tnt umtb cnrvrl cm r MBA much cu mrcd brl; much futur prc Pr EL pcilizd Mitr Brl bucr Lndr ctr tré L Tur t l l riv cupd Y pbciôn vluciôn pruput mtr Gnzlz tr cn f Sgùn

Más detalles

Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo

Organismos Nacionales de Normalización en Países en Desarrollo Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ogizció Itcil p l Nmlizció (ISO) Ogim Ncil d Nmlizció Pí Dll 1 Ctid Pólg 3 Itducció 7 Pt 1 - Mtlgí, mlizció y 11 vlució d l cfmidd Pt 2 L Ogizció Mudil 26 dl Cmci (OMC) y

Más detalles

suplemento especial RENTA FIJA MEDIANO Y LARGO PLAZO

suplemento especial RENTA FIJA MEDIANO Y LARGO PLAZO upmto pci SEGUNDA VERSION Por gudo ño cocutivo, EL DIARIO trg u rcoocimito o fodo mutuo má rtb d mrcdo cio, o 16 qu má vor trgro u prtícip ño pdo y durt triio 1998. Et tímuo coicid co príodo d myor crcimito

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ARAUCA PLAN DE DESARROLLO "ES HORA DE RESULTADOS 2012-2015" PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014

DEPARTAMENTO DE ARAUCA PLAN DE DESARROLLO ES HORA DE RESULTADOS 2012-2015 PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2014 % DEPRTMENTO DE RUC PN DE DESRROO "ES HOR DE RESUTDOS 5" PN DE CCIÓN VIGENCI 4 INDICDOR FUENTES DE FINNCICION CODIGO DIMENSION MBIENTE NTUR OBJETIVO ESTRTÉGICO grr tibilidd mbitl lredr l CODIGO PROGRM

Más detalles

Ganchos y Destorcedores

Ganchos y Destorcedores t D y y Dt y Dt Cpyigt 2002 T Cby up, I. 81 T l v S-320N izj 319, 320, 322, 316 L qu it p lg l li Cby igul S-319N DISEÑO L pi v tói u g izj b umíim51pgjlb,g j lió y g pig l b, y 4,5:1 p u g pig lió. Ci

Más detalles

Sistema Central Bancario

Sistema Central Bancario Multi uurl bri Multi mo Ipit l iiom Torrí mro iro L b ilámi 24x7 l trg Iluió Fiir itm TrumitoChqu Comrio fiz, FREX y WIFT Brio Ctrl Bo RTG li itm Ctrl Brio EI - CMM Lvl 3 Crtifi - I 9001:2008 Pivo: Fuioli

Más detalles

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a

I tl cu$ento-c ille rubleren sido dictados por ei rirgaro respectilc' v publlcatlos. a su rei uerilriento, Et ei Dia io t)ñcirl a llt ltlü $Flc At., fistblcinintos dt {F ndis.n' z {} tidr dt 1 ll:lio ll.1:0i} hors. i, rrhlgdr il ir:s dis sábdo,v lridos i ho io cir s á l5 05:üú frutsi; Fr{icidüráÍ dr hss Q intás rcro c s n icis l

Más detalles

1.0 2.13 2012 2011 2010. $285m 725 2012 285 2011 306 2010 322. ArcelorMittal en cifras. Datos globales 2012. Actividad empresarial: datos generales

1.0 2.13 2012 2011 2010. $285m 725 2012 285 2011 306 2010 322. ArcelorMittal en cifras. Datos globales 2012. Actividad empresarial: datos generales ArclrMittal n cifra Dat glbal 2012 Índic d frcuncia d accidnt cn baja (pr millón d hra trabajada) 1.0 2.13 2012 2011 2010 1,0 1,4 1,8 Emiin d C0 2 pr tnlada d acr prducida (tnlada) 2012 2,13 2011 2,09

Más detalles

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 3OLETIN a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 MINERO -i 1/ k1 S i, Somos la solución más cerca y económica para un abastecimiento ágil y dinámico de todo lo que su faena minera requiere. 17 sucursales y 15 polvorines

Más detalles

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS. BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion. -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE INVESTfGACIONES ECONOMICAS BAhCO CENTRAL DEL URUGUAY Departamento de Administracion -19 I 'E c A- ESTAD BANCO CENTRAL DEL URUGUAY DEPARTAMENTO DE 1NVESTlGACIONES

Más detalles

Anexos. A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s. Ju a n D a río M u ñ o z

Anexos. A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s. Ju a n D a río M u ñ o z Anexos A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s A l e j a n d ro Va l e n ci a Instructor Proyecto CRC-CRF- DIPECH O A lici a Lu c e ro Docente Institución Educativa Juan Pa blo II A n d r é s Villot

Más detalles

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique

Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique Information, Attention et R éputation : le c a s de l'économie numérique F r é d é ri q u e A l f o n si G r â c e a u x p o t e n ti alit é s o ff e rt e s p a r la n u m é ri s a ti o n d e s d o n n

Más detalles

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. D. Ati Gzálz Gzálz Cus 2014 / 2015 CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN 1. Itducó 2. Objtivs Gls d l Et d l ESO 3. Objtivs Escífs dl Á d Tclgís 4. Citis

Más detalles

Madrid REINO UNIDO IRLANDA FRANCIA ESPAÑA PORTUGAL ARGELIA MARRUECOS. Mar Cantábrico. Mar Mediterráneo. Océano Atlántico. Dublín. Londres.

Madrid REINO UNIDO IRLANDA FRANCIA ESPAÑA PORTUGAL ARGELIA MARRUECOS. Mar Cantábrico. Mar Mediterráneo. Océano Atlántico. Dublín. Londres. Mdrid Espñ IRLANDA Dublín REINO UNIDO Londrs rís FRANCIA Mr Cntábrico ORTUGAL ESAÑA Lisbo Mdrid Mr Mditrráno Océno Atlántico Cut Mlill ARGELIA MARRUECOS A LA CORUÑA 609 Km orlir E Ñ A LV E R Monts Díz

Más detalles

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR*

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR* EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO Mi guel Ángel BORJA TOVAR* RESUMEN: El au tor hace un aná li sis his tó - rico de los se gu ros y pro por cio na ele men - tos para co no cer me jor la fi gura legal del

Más detalles

lnstrumentaclc y e s ectlvas'

lnstrumentaclc y e s ectlvas' Fid raza, la p lltlca rbllca de s remesas en Jalisco. Di no, lnstrumentaclc y e s ectlvas' M. B ASILI A V ALEN ZUELA V AREL A E l go blerno d el cstado d e J ailsco, en busqucda de m edic s p ar a p rom

Más detalles

CENTROS DE CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN DE PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A TRAVÉS DE INTERNET

CENTROS DE CONTACTO Y DISTRIBUCIÓN DE PROVEEDORES DE CERTIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A TRAVÉS DE INTERNET MBRE CMERCIL CETR DE LUCIÓ EMPRERIL,.. HERDEZ HERDEZ YDIR CETR DE LUCI EMPRERIL,.. HERDEZ HERDEZ YDIR Y HUMBERT RMD VELC CMPUTCIÓ RMIREZ CMPRUEB@ME oluciones y IRI DEL RCI HERDEZ FLMIR Consultoria Diverza

Más detalles

HAROLD TORRES Y PIETRO DEL SORDO

HAROLD TORRES Y PIETRO DEL SORDO Edición 10 HAROLD TORRES Y PIETRO DEL SORDO Rcts spcils pr dspdir l 2012 LUIS FERNANDO VALENCIA Mnul pr l disfrut dl whisky IDEIAS Y WAXAK GASTRONOMY Chfs dmicili pr sntirs cm un invitd n cs VISITE www.munddinrsclub.cm

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

Tercera definición universal de infarto de miocardio.

Tercera definición universal de infarto de miocardio. Artícu lo de revisión Rev Urug Car diol 2013; 28: 403-411 Ter Óscar ce ra Baz de zi fi no ni ción uni ver sal de in far to de mio car dio Tercera definición universal de infarto de miocardio. Implicancias

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios REFORMAS ESTRUCTURALES La economía mexicana después de dos decenios de reformas ALICIA PUYANA JOSÉ ROMERO * Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios ele iniciad as las reformas estructurales

Más detalles

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍFICOS REGIONALES EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE V O L U M E N 4 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA

Más detalles

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

banca y finanzas Revista líder en economía, banca y finanzas C/ Altamirano, 33, loc. izq. 28008 Madrid

banca y finanzas Revista líder en economía, banca y finanzas C/ Altamirano, 33, loc. izq. 28008 Madrid Revita lír ecnmía, banca y finanza C/ Altamiran, 33, lc. izq. 28008 Madrid Tel: 91 548 79 65. Fax: 91 541 80 09 publicidad@aubanc.cm www.aubancrevita.cm Revita lír ecnmía, Pretación lír indicutible el

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS?

LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS? LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS? Cecilia Blondet DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 92 Serie: Sociología y Política 13 Esta pu bli ca ción for ma par te de la in ves ti ga ción Las mu je res

Más detalles

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades COSTO DE LO VENDIDO Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 29, frac ción II, de la LISR, las per so nas mo ra les del ré gi men ge ne ral de ley po drán efec tuar la de duc ción del cos to de lo ven

Más detalles