Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria"

Transcripción

1 Corts Valencianes Licitació número CVA 25/15. Serveis d assegurança col lectiva de vida i accidents per als diputats i diputades de les Corts i serveis d assegurança col lectiva de vida i acci dents del personal al servei de les Corts i altres col lectius assimilats. [2015/8749] Corts Valencianes Licitación número CVA 25/15. Servicios de seguro colecti vo de vida y accidentes para los diputados y diputadas de y servicios de seguro colectivo de vida y acci dentes del personal al servicio de y otros colec tivos asimilados. [2015/8749] Contracte privat Procediment obert Oferta: diversos criteris d adjudicació Contracte subjecte a regulació harmonitzada Tramitació ordinària Resum de característiques del contracte A. Poder adjudicador Contrato privado Procedimiento abierto Oferta: varios criterios de adjudicación Contrato sujeto a regulación armonizada Tramitación ordinaria Resumen de caracteristicas del contrato A. Poder adjudicador Administració contractant Òrgan de contractació Servei gestor Mesa de les Corts Àrea d Assistència Tècnica i Manteniment Data de resolució d inici de l expedient de contractació: 21 de juliol de 2015 Direcció de l òrgan de contractació: plaça de Sant Llorenç, número 4, València. Pàgina web: B. Definició de l objecte del contracte Administración contratante Órgano de contratación Servicio gestor Mesa de Servicio de Asistencia Técnica y Mantenimiento Fecha de resolución de inicio del expediente de contratación: 21 de julio de 2015 Dirección del órgano de contratación: plaza de San Lorenzo, número 4, Valencia Página web: B. Definición del objeto del contrato Contracte de serveis d assegurança col lectiva de vida i accidents. Adjudicació per lots. Lot 1. «Assegurança vida diputats i diputades»: assegurança col lectiva de vida temporal i renovable dels diputats i diputades de les Corts. Lot 2. «Assegurança accidents diputats i diputades»: assegurança col lectiva d accidents temporal i renovable dels diputats i diputades de les Corts. Lot 3. «Assegurança vida personal de les Corts»: assegurança col lectiva de vida temporal i renovable del personal al servei de les Corts (funcionari de carrera, interí o en comissió de serveis, laboral, eventual) de les Corts. Lot 4. «Assegurança accidents personal de les Corts»: assegurança col lectiva d accidents temporal i renovable del personal al servei de les Corts (funcionari de carrera, interí o en comissió de serveis, laboral, eventual) i becaris/àries de les Corts. C. Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació: Contrato de servicios de seguro colectivo de vida y accidentes. Adjudicación por lotes. Lote 1. «Seguro vida diputados y diputadas»: seguro colectivo de vida temporal y renovable de los diputados y diputadas de. Lote 2. «Seguro accidentes diputados y diputadas»: seguro colectivo de accidentes temporal y renovable de los diputados y diputadas de. Lote 3. «Seguro vida personal de»: seguro colectivo de vida temporal y renovable del personal al servicio de (funcionario de carrera, interino o en comisión de servicios, laboral, eventual) de. Lote 4. «Seguro accidentes personal de»: seguro colectivo de accidentes temporal y renovable del personal al servicio de (funcionario de carrera, interino o en comisión de servicios, laboral, eventual) y becarios/as de. C. Valor estimado del contrato y presupuesto base de licitación: El pressupost màxim de licitació corresponent al període bianual de vigència dels contractes per a cadascuna de les cobertures d assegurances en els diversos lots que són objecte de contractació, des de la data d efecte fins al venciment, és el següent: Lot 1. «Assegurança de vida diputats i diputades»: assegurança col lectiva de vida temporal i renovable dels diputats i diputades de les Corts: euros. Lot 2. «Assegurança accidents diputats i diputades»: assegurança col lectiva d accidents temporal i renovable dels diputats i diputades de les Corts: euros. Lot 3. «Assegurança vida personal de les Corts»: assegurança col lectiva de vida temporal i renovable del personal al servei de les Corts (funcionari de carrera, interí o en comissió de serveis, laboral, eventual) de les Corts: euros. Lot 4. «Assegurança accidents personal de les Corts»: assegurança col lectiva d accidents temporal i renovable del personal al servei de les Corts (funcionari de carrera, interí o en comissió de serveis, laboral, eventual) i becaris/ àries de les Corts: euros. Per a calcular el valor total estimat del contracte, d acord amb allò que s ha establert per l article 88.6.a del TRLCSP, s han tingut en compte les primes que corresponen a cada un dels lots, en virtut del pressupost de licitació previst per al primer any de vigència de les pòlisses. En conseqüència, per a determinar el valor total estimat de la contractació corresponent a la durada inicial del contracte prevista per a dues anualitats, més els dos anys de possible pròrroga d aquest en el cas que s adopten expressament els acords corresponents per la Mesa de les Corts que el TRLCSP i aquest plec permeten és de euros més dues anualitats de possible pròrroga, és a dir, un total de euros, sense perjudici de la possible adequació en les primes corresponents a les assegurances concertades en funció de l increment de l edat dels assegurats i assegurades en el segon any de vigència inicial dels contractes. Els preus oferits per a cada pòlissa d assegurances han d incloure les despeses de gestió interna de la companyia asseguradora, els imposts i els recàrrecs del Consorci de Compensació d Assegurances, si són procedents. Els preus oferits no poden superar el pressupost màxim de despesa indicat per al període bianual de vigència dels contractes para cada un dels lots i no han d incloure cap quantia per concepte de despeses de gestió externa o retribució als corredors o mediadors d assegurances. Aplicació pressupostària per a tots els lots: la partida número del pressupost de les Corts. Possibilitat de licitar per lots: sí

2 El presupuesto máximo de licitación correspondiente al periodo bianual de vigencia de los contratos para cada una de las coberturas de seguros en los diversos lotes que son objeto de contratación, desde la fecha de efecto hasta el vencimiento, es el siguiente: Lote 1. «Seguro de vida diputados y diputadas»: seguro colectivo de vida temporal y renovable de los diputados y diputadas de : euros. Lote 2. «Seguro accidentes diputados y diputadas»: seguro colectivo de accidentes temporal y renovable de los diputados y diputadas de : euros. Lote 3. «Seguro vida personal de»: seguro colectivo de vida temporal y renovable del personal al servicio de (funcionario de carrera, interino o en comisión de servicios, laboral, eventual) de : euros. Lote 4. «Seguro accidentes personal de»: seguro colectivo de accidentes temporal y renovable del personal al servicio de (funcionario de carrera, interino o en comisión de servicios, laboral, eventual) y becarios/as de : euros. Para calcular el valor total estimado del contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 88.6.a) del TRLCSP, se han tenido en cuenta las primas que corresponden a cada uno de los lotes, en virtud del presupuesto de licitación previsto para el primer año de vigencia de las pólizas. En consecuencia, para determinar el valor total estimado de la contratación correspondiente a la duración inicial del contrato prevista para dos anualidades, más los dos años de posible prórroga del mismo en caso de que se adopten expresamente los correspondientes acuerdos por la Mesa de que el TRLCSP y el presente pliego permiten es de euros más dos anualidades de posible prórroga, esto es, un total de euros, sin perjuicio de la posible adecuación en las primas correspondientes a los seguros concertados en función del incremento de la edad de los asegurados y aseguradas en el segundo año de vigencia inicial de los contratos. Los precios ofrecidos para cada póliza de seguros deben incluir los gastos de gestión interna de la compañía aseguradora, los impuestos y los recargos del Consorcio de Compensación de Seguros, si proceden. Los precios ofrecidos no pueden superar el presupuesto máximo de gasto indicado para el periodo bianual de vigencia de los contratos para cada uno de los lotes y no deben incluir ninguna cuantía por concepto de gastos de gestión externa o retribución a los corredores o mediadores de seguros. Aplicación presupuestaria para todos los lotes: la partida número del presupuesto de Posibilidad de licitar por lotes: sí D. Règim de finançament 100 % E. Anualitats D. Régimen de financiación 100 % E. Anualidades Exercici A càrrec de les Corts Total Lots 1, 2 i 4: (des del fins al ) Lot 1. «Assegurança de vida diputats i diputades»: assegurança col lectiva de vida temporal i renovable dels diputats i diputades de les Corts: Lot 2. «Assegurança accidents diputats i diputades»: assegurança col lectiva d accidents temporal i renovable dels diputats i diputades de les Corts: Lot 4. «Assegurança accidents personal de les Corts»: assegurança col lectiva d accidents temporal i renovable del personal al servei de les Corts (funcionari de carrera, interí o en comissió de serveis, laboral, eventual) i becaris/àries de les Corts: Lots 1, 2 i 4: (des del fins al ) Lot 3: des de les h del 2 de gener de 2016 fins a les h de l 1 de gener de 2017 Lot 1. «Assegurança de vida diputats i diputades»: assegurança col lectiva de vida temporal i renovable dels diputats i diputades de les Corts: Lot 2. «Assegurança accidents diputats i diputades»: assegurança col lectiva d accidents temporal i renovable dels diputats i diputades de les Corts: Lot 4. «Assegurança accidents personal de les Corts»: assegurança col lectiva d accidents temporal i renovable del personal al servei de les Corts (funcionari de carrera, interí o en comissió de serveis, laboral, eventual) i becaris/àries de les Corts: Lot 3. «Assegurança vida personal de les Corts»: assegurança col lectiva de vida temporal i renovable del personal al servei de les Corts (funcionari de carrera, interí o en comissió de serveis, laboral, eventual) de les Corts: Lot 3: des de les h del 2 de gener de 2017 fins a les h de l 1 de gener de 2018 Lot 3. «Assegurança vida personal de les Corts»: assegurança col lectiva de vida temporal i renovable del personal al servei de les Corts (funcionari de carrera, interí o en comissió de serveis, laboral, eventual) de les Corts: Total Ejercicio A cargo de Total Lotes 1, 2 y 4: (desde el hasta el ) Lote 1. «Seguro de vida diputados y diputadas»: seguro colectivo de vida temporal y renovable de los diputados y diputadas de : euros. Lote 2. «Seguro accidentes diputados y diputadas»: seguro colectivo de accidentes temporal y renovable de los diputados y diputadas de : euros. Lote 4. «Seguro accidentes personal de»: seguro colectivo de accidentes temporal y renovable del personal al servicio de (funcionario de carrera, interino o en comisión de servicios, laboral, eventual) y becarios/as de : euros. Lotes 1, 2 y 4: (desde el hasta el ) Lote 1. «Seguro de vida diputados y diputadas»: seguro colectivo de vida temporal y renovable de los diputados y diputadas de : euros. Lote 2. «Seguro accidentes diputados y diputadas»: seguro colectivo de accidentes temporal y renovable de los diputados y diputadas de : euros. Lote 4. «Seguro accidentes personal de les corts»: seguro colectivo de accidentes temporal y renovable del personal al servicio de (funcionario de carrera, interino o en comisión de servicios, laboral, eventual) y becarios/as de : euros.

3 Lote 3: desde las h del 2 de enero de 2016 hasta las h del 1 de enero de 2017 Lote 3. «Seguro vida personal de»: seguro colectivo de vida temporal y renovable del personal al servicio de (funcionario de carrera, interino o en comisión de servicios, laboral, eventual) de : euros. Lote 3: desde las h del 2 de enero de 2017 hasta las h del 1 de enero de 2018 Lote 3. «Seguro vida personal de»: seguro colectivo de vida temporal y renovable del personal al servicio de (funcionario de carrera, interino o en comisión de servicios, laboral, eventual) de : euros. Total F. Termini d execució g. pròrrogues h. termini de garantia F. Plazo de ejecución g. prórrogas h. plazo de garantía Dos anys: des de les h del 28 de desembre de 2015 fins a les h del 27 de desembre de 2017 (lots número 1, 2 i 4). Dos anys: des de les h del 2 de gener de 2016 fins a les h de l 1 de gener de 2018 (lot número 3). Com que no és possible la pròrroga tàcita dels contractes que se subscriguen a l empara d aquesta licitació, la Mesa de les Corts, amb un mínim de dos mesos d antelació a la data de venciment del període bianual de durada d aquests, podrà acordar la pròrroga anual de cadascun fins a un màxim de dues anualitats, amb el compliment previ dels tràmits establerts per les normes de fiscalització de les despeses que hagen de finançar-se amb càrrec al pressupost de les Corts, aprovades per la Mesa de les Corts d acord amb la Comissió de Govern Interior en la reunió del 9 de setembre de 2014 (DOCV 7401, ). Per tant, la durada màxima dels contractes esmentats, incloses les eventuals pròrrogues anuals que siguen acordades expressament, serà de quatre anys. Durant el període de durada del contracte i durant dos mesos següents a l acta de recepció del contracte. Dos años: desde las h del hasta las h del (lotes núm. 1, 2 y 4). Dos años: desde las h del 2 de enero de 2016 a las h del 1 de enero de 2018 (lote núm. 3). siendo posible la prórroga tácita de los contratos que se suscriban al amparo de la presente licitación, la Mesa de con un mínimo de dos meses de antelación a la fecha de vencimiento del periodo bianual de duración de los mismos podrá acordar la prórroga anual de cada uno de aquellos hasta un máximo de dos anualidades, previo cumplimiento de los trámites establecidos por las normas de fiscalización de los gastos que hayan de financiarse con cargo al presupuesto de aprobadas por la Mesa de de acuerdo con la Comisión de Gobierno Interior, en su reunión celebrada el 9 de septiembre de 2014 (DOCV 7401, ). Por tanto, la duración máxima de los expresados contratos, incluidas las eventuales prórrogas anuales de los mismos que sean acordadas expresamente, será de cuatro años. Durante el periodo de duración del contrato y durante dos meses siguientes al acta de recepción del contrato. G. Admissibilitat de variants: s admet la possibilitat de presentar variants. H. Condicions especials d execució (art. 118 TRLCSP): s exigeixen condicions especials d execució. I. Revisió de preus és procedent, de conformitat amb el que preveu l article 89 del TRLCSP J. Garantia provisional m. despeses de publicitat s exigeix la prestació de garantia provisional. Seran a compte de l adjudicatari les despeses que genere la publicació oficial de la convocatòria. K. Garantia definitiva (% de l import d adjudicació) S exigirà a l adjudicatari de cadascun dels lots per l import del 5 % del preu d adjudicació. Complementària: (art TRLCSP) s exigeix L. Classificació exigida al contractista o. compromís d adscripció de mitjans G. Admisibilidad de variantes: se admite la posibilidad de presentar variantes. H. Condiciones especiales de ejecución (art. 118 TRLCSP): se exigen condiciones especiales de ejecución. I. Revisión de precios procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 89 del J. Garantía provisional m. gastos de publicidad se exige la prestación de garantía provisional. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos que genere la publicación oficial de la convocatoria. K. Garantía definitiva (% del importe de adjudicación) Se exigirá al adjudicatario de cada uno de los lotes por el importe del 5 % del precio de adjudicación. Complementaria: (art TRLCSP) se exige L. Clasificación exigida al contratistao. compromiso de adscripción de medios Grup Subgrup Tipus de servei Categoria Art TRLSP Sí, conforme al document de l annex IV Grupo Subgrupo Tipo de servicio Categoría Art TRLSP Sí, conforme al documento del anexo IV

4 M. Subcontractació s admet. N. Modificacions contractuals previstes Una vegada perfeccionat el contracte, les Corts només poden introduir-hi modificacions per motius d interès públic, d acord amb allò que s ha establert per l article 219 del TRLCSP, i per les causes que disposa l article 107 del Les modificacions del contracte que es duguen a terme durant la seua durada amb motiu de l aplicació de mesures d estabilitat pressupostària o de control de dèficit públic s entèn que es realitzen per raons d interés públic. La modificació del contracte ha de formalitzar-se en document administratiu, d acord amb allò que s ha establert per l article del TRLCSP, i implica el reajustament de la garantia definitiva, d acord amb allò que s ha establert per l article 99.3 del Abans de modificar el contracte ha de donarse audiència al contractista, en els termes establerts per l article del O. Termini i lloc de presentació d ofertes Termini de presentació d ofertes: l assenyalat en l anunci de licitació (45 dies naturals comptadors des de la data d enviament de l anunci al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Els sobres que es refereixen els apartats 2.2, 2.3 i 2.4, relatius a les propostes per a participar en la licitació, han de lliurar-se en el Registre General de les Corts, al Palau de Benicarló, carrer de la Llibertat, número 3 de València (46003), de dilluns a divendres, de a h i de a h. Aquesta circumstància s indica en l anunci publicat en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de les Corts i en el perfil de contractant (www.cortsvalencianes.es). En el cas que la documentació s envie per correu, ha de fer-se d acord amb allò que s ha establert per l article 80.4 del RGLCAP. En tot cas, si alguna oferta enviada per correu arriba després d haver transcorregut 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de les propostes, aquesta oferta no podrà admetre s, i ha de prorrogar-se la data d obertura del sobre B que consta en l anunci, mitjançant la incorporació de l avís corresponent en el perfil de contractant, per a poder realitzar la valoració de la documentació del sobre A. Als efectes del còmput dels dies a què es refereix l apartat 1, el dissabte es considera dia inhàbil, de manera que, si l últim dia del termini coincideix en dissabte, el termini finalitza el primer dia hàbil posterior. P. Mesa de contractació La mesa de contractació està composta per: a) President/a: el lletrat major o un lletrat/a en qui delegue b) Quatre vocals: Un lletrat/da de les Corts designat pel lletrat major L interventor de les Corts La cap del Servei d Assistència Tècnica i Manteniment El cap del Servei Econòmic c) El/la secretari/ària que ha de ser un funcionari/ària del Àrea d Assistència Tècnica i Manteniment, amb veu però sense vot. Per al debat i resolució de les qüestions que afecten l adjudicació dels lots números 3 (Assegurança vida personal de les Corts) i 4 (Assegurança accidents personal de les Corts) del present procediment, formarà part de la mesa de contractació un vocal representant del Consell de Personal de les Corts. Q. Índex d annexos M. Subcontratación se admite. N. Modificaciones contractuales previstas Una vez perfeccionado el contrato, solo pueden introducir modificaciones en él por motivos de interés público, de acuerdo con lo establecido por el artículo 219 del TRLCSP, y por las causas que dispone el artículo 107 del Las modificaciones del contrato que se lleven a cabo durante su duración con motivo de la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria o de control de déficit público se entiende que se realizan por razones de interés público. La modificación del contrato debe formalizarse en documento administrativo, de acuerdo con lo establecido por el artículo del TRLCSP, e implica el reajuste de la garantía definitiva, de acuerdo con lo establecido por el artículo 99.3 del Antes de modificar el contrato debe darse audiencia al contratista, en los términos establecidos por el artículo del Ñ. Plazo y lugar de presentación de ofertas Plazo de presentación de ofertas: el señalado en el anuncio de licitación (cuarenta días naturales a contar desde la fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). Los sobres a que se refieren los apartados 2.2, 2.3 y 2.4, relativos a las propuestas para participar en la licitación, deben entregarse en el Registro General de, en el Palacio de Benicarló, calle Libertad, núm. 3 de Valencia (46003), de lunes a viernes, de a h y de a h. Esta circunstancia se indica en el anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de y en el perfil de contratante (www.cortsvalencianes.es). En el caso de que la documentación se envíe por correo, debe hacerse de acuerdo con lo establecido por el artículo 80.4 del RGLCAP. En cualquier caso, si alguna oferta enviada por correo llega tras haber transcurrido 10 días naturales desde la finalización del plazo de presentación de las propuestas, esta oferta no podrá admitirse, debiendo prorrogarse la fecha de apertura del sobre B que consta en el anuncio, mediante la incorporación del correspondiente aviso en el perfil de contratante, para poder realizar la valoración de la documentación del sobre A. A efectos del cómputo de los días a que se refiere el apartado 1, el sábado se considera día inhábil, de modo que si el último día del plazo coincide en sábado, el plazo finaliza el primer día hábil posterior. O. Mesa de contratación La mesa de contratación está compuesta por: a) Presidente/a: el letrado mayor o un letrado/a en quien delegue. b) Cuatro vocales: Un letrado de designado por El letrado mayor. El interventor de. La jefe del Servicio de Asistencia Técnica y Mantenimiento. El jefe del Servicio Económico c) El/la secretario/a, que debe ser un funcionario/a del Servicio de Asistencia Técnica y Mantenimiento, con voz pero sin voto. Para el debate y resolución de las cuestiones que afecten a la adjudicación de los lotes núm. 3 (Seguro vida personal de ) y 4 (Seguro accidentes personal de ) del presente procedimiento formará parte de la mesa de contratación un vocal representante del Consell de Personal de. P. Índice de anexos Annex I Model de declaració responsable de plena vigència de la certificació acreditativa de l accés a l activitat asseguradora Anexo I Modelo de declaración responsable de plena vigencia de la certificación acreditativa del acceso a la actividad aseguradora Annex II Document de la declaració de la capacitat per a contractar Anexo II Documento de la declaración de la capacidad para contratar Annex III Document de la declaració de la disposició d un marge de solvència i del fons de garantia mínim i real superior al marge de solvència mínima exigida per la Direcció General d Assegurances i Fons de Pensions Anexo III Documento de la declaración de la disposición de un margen de solvencia y del fondo de garantía mínimo y real superior al margen de solvencia mínima exigida por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones Annex IV Compromís d adscripció de mitjans personals i materials a l execució del contracte de diverses cobertures d assegurances de vida i accidents de les Corts Anexo IV Compromiso de adscripción de medios personales y materiales a la ejecución del contrato de diversas coberturas de seguros de vida y accidentes de Annex V Model de declaració d informació confidencial Anexo V Modelo de declaración de información confidencial

5 Annex VI Model de declaració de l ús preferent del correu electrònic als efectes de notificacions, comunicacions i requeriments Anexo VI Modelo de declaración del uso preferente del correo electrónico a los efectos de notificaciones, comunicaciones y requerimientos Annex VII d assegurances de vida i accidents de les Corts, lot 1. «Assegurança vida diputats i diputades» Anexo VII Propuesta económica del contrato de las diversas coberturas de seguros de vida y accidentes de lote 1. «Seguro vida diputados y diputadas» Annex VIII d assegurances de vida i accidents de les Corts, lot 2. «Assegurança accidents diputats i diputades» Anexo VIII Propuesta económica del contrato de las diversas coberturas de seguros de vida y accidentes de lote 2. «Seguro accidentes diputados y diputadas» Annex IX d assegurances de vida i accidents de les Corts, lot 3. «Assegurança vida personal de les Corts» Anexo IX Propuesta económica del contrato de las diversas coberturas de seguros de vida y accidentes de lote 3. «Seguro vida personal de» Annex X d assegurances de vida i accidents de les Corts, lot 4. «Assegurança accidents personal de les Corts» Anexo X Propuesta económica del contrato de las diversas coberturas de seguros de vida y accidentes de lote 2. «Seguro accidentes personal de» València, 20 d octubre de El president de les Corts: Enric Xavier Morera i Català. Valencia, 20 de octubre de El presidente de : Enric Xavier Morera i Català.

España-Valencia: Gas natural 2016/S 040-065025. Anuncio de licitación. Suministros

España-Valencia: Gas natural 2016/S 040-065025. Anuncio de licitación. Suministros 1 / 7 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65025-2016:text:es:html España-Valencia: Gas natural 2016/S 040-065025 Anuncio de licitación Suministros Directiva

Más detalles

España-Castellón de la Plana: Servicios de seguros 2014/S 119-212282. Anuncio de licitación. Servicios

España-Castellón de la Plana: Servicios de seguros 2014/S 119-212282. Anuncio de licitación. Servicios 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212282-2014:text:es:html España-Castellón de la Plana: Servicios de seguros 2014/S 119-212282 Anuncio de licitación

Más detalles

Expediente nº: P.A. 4/12 Aplicación Presupuestaria: 162.09 / 251-M

Expediente nº: P.A. 4/12 Aplicación Presupuestaria: 162.09 / 251-M MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTION FINANCIERA Expediente nº: P.A. 4/12 Aplicación Presupuestaria: 162.09 / 251-M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO

Más detalles

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Expediente nº: SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA Aplicación Presupuestaria: 227.01 / 251 M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS

Más detalles

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID Expediente nº: 13/12 Aplicación Presupuestaria: 212 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Para el contrato de suministro y para el contrato de servicios, 207.000 euros.

Para el contrato de suministro y para el contrato de servicios, 207.000 euros. INSTRUCCIONES ELABORADAS POR LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA REGULAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS NO SUJETOS

Más detalles

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. Expediente nº: 13/179 OB HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. 1.- Objeto del contrato Obras de adecuación al cumplimiento

Más detalles

España-San Javier: Servicios de seguros 2014/S 041-068376. Anuncio de licitación. Servicios

España-San Javier: Servicios de seguros 2014/S 041-068376. Anuncio de licitación. Servicios 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:68376-2014:text:es:html España-San Javier: Servicios de seguros 2014/S 041-068376 Anuncio de licitación Servicios

Más detalles

Expediente nº: P.A. 3/12 Aplicación Presupuestaria: 212 / 241-A

Expediente nº: P.A. 3/12 Aplicación Presupuestaria: 212 / 241-A MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTION FINANCIERA Expediente nº: P.A. 3/12 Aplicación Presupuestaria: 212 / 241-A HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO

Más detalles

www.sepe.es Trabajamos para ti 1 c/víctor de la Serna, 43. 28016. Madrid. T.913533564/F.91353555

www.sepe.es Trabajamos para ti 1 c/víctor de la Serna, 43. 28016. Madrid. T.913533564/F.91353555 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MADRID Expediente nº: 4/12 Aplicación Presupuestaria: 223/251 M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Más detalles

España-Badajoz: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios 2016/S 016-024160. Anuncio de licitación.

España-Badajoz: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios 2016/S 016-024160. Anuncio de licitación. 1 / 5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24160-2016:text:es:html España-Badajoz: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios 2016/S

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 156 Sábado 30 de junio de 2012 Sec. V-A. Pág. 30770 V. Anuncios A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones MINISTERIO DE FOMENTO 22802 Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica

Más detalles

España-Madrid: Gas natural 2015/S 201-364861. Anuncio de licitación sectores especiales. Suministros

España-Madrid: Gas natural 2015/S 201-364861. Anuncio de licitación sectores especiales. Suministros 1/7 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:364861-2015:text:es:html España-Madrid: Gas natural 2015/S 201-364861 Anuncio de licitación sectores especiales Suministros

Más detalles

Instrucción de ámbito interno para la regulación de los procedimientos de contrataciones y compras de la Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Instrucción de ámbito interno para la regulación de los procedimientos de contrataciones y compras de la Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A. Instrucción de ámbito interno para la regulación de los procedimientos de contrataciones y compras de la Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A. ÍNDICE Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación... 3 Artículo

Más detalles

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. Contrato de servicios, procedimiento negociado sin publicidad

CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. Contrato de servicios, procedimiento negociado sin publicidad CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Contrato de servicios, procedimiento negociado sin publicidad A.- Nº EXPEDIENTE. 01/2014/LIMP 1 1.- MENCIONES GENERALES: B.-

Más detalles

Asesoría Jurídica. Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid

Asesoría Jurídica. Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid Licitación SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE REGISTRO Y FILTRADO DE IMAGEN POR ENERGÍA Y ANÁLISIS ELEMENTAL PARA INSTALACIÓN EN MICROSCOPIO JEOL JEM-ARM200F TIPO ColdFEG, CON SISTEMA AUXILIAR PARA

Más detalles

España-Barcelona: Servicios de limpieza de edificios 2015/S 210-381424. Anuncio de licitación. Servicios

España-Barcelona: Servicios de limpieza de edificios 2015/S 210-381424. Anuncio de licitación. Servicios 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381424-2015:text:es:html España-Barcelona: Servicios de limpieza de edificios 2015/S 210-381424 Anuncio de licitación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 3 Sábado 3 de enero de 2015 Sec. V-A. Pág. 371 V. Anuncios A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones OTROS PODERES ADJUDICADORES 276 Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 173 Viernes 20 de julio de 2012 Sec. V-A. Pág. 34336 V. Anuncios A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones MINISTERIO DE FOMENTO 25471 Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica

Más detalles

España-Salamanca: Gas natural 2014/S 246-433749. Anuncio de licitación. Suministros

España-Salamanca: Gas natural 2014/S 246-433749. Anuncio de licitación. Suministros 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433749-2014:text:es:html España-Salamanca: Gas natural 2014/S 246-433749 Anuncio de licitación Suministros Directiva

Más detalles

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN.

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. UNIVERSIDAD DE JAÉN CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES Y APARATOS ELEVADORES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN. NÚMERO DE EXPEDIENTE 2012/11 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN CRITERIOS

Más detalles

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Número 55 Viernes, 21 de Marzo de 2014 Pág. 6417 ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES 2580 Convocatoria de 27 becas de formación: 9 de Técnico y 18 de Auxiliar

Más detalles

Expediente nº: P.A. 04/12 Aplicación Presupuestaria:227.00 251-M

Expediente nº: P.A. 04/12 Aplicación Presupuestaria:227.00 251-M MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BADAJOZ Expediente nº: P.A. 04/12 Aplicación Presupuestaria:227.00 251-M HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BASE I. OBJETO Y MODALIDADES.

BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID BASE I. OBJETO Y MODALIDADES. BASES REGULADORAS DE LAS BECAS DE COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (Aprobado en Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2005, BOCYL, nº 242, de 19 de diciembre,

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE EL SABINAR SOCIEDAD MUNICIPAL S.L. EN MATERIA DE CONTRATACION PARA LOS CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE EL SABINAR SOCIEDAD MUNICIPAL S.L. EN MATERIA DE CONTRATACION PARA LOS CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA INSTRUCCIONES INTERNAS DE EL SABINAR SOCIEDAD MUNICIPAL S.L. EN MATERIA DE CONTRATACION PARA LOS CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA Como consecuencia de la publicación de la Ley 30/2007, de 30

Más detalles

España-Madrid: Artículos de oficina 2014/S 247-435849. Anuncio de licitación. Suministros

España-Madrid: Artículos de oficina 2014/S 247-435849. Anuncio de licitación. Suministros 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:435849-2014:text:es:html España-Madrid: Artículos de oficina 2014/S 247-435849 Anuncio de licitación Suministros

Más detalles

PATRONATO DEL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO

PATRONATO DEL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO 4067 PATRONATO DEL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO ANUNCIO de 23 de febrero de 2016 por el que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación de la

Más detalles

INSTRUCCIONES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS NO SOMETIDOS A REGULACIÓN ARMONIZADA EN EL ÁMBITO DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS

INSTRUCCIONES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS NO SOMETIDOS A REGULACIÓN ARMONIZADA EN EL ÁMBITO DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS INSTRUCCIONES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS NO SOMETIDOS A REGULACIÓN ARMONIZADA EN EL ÁMBITO DE LA FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS I.- INTRODUCCIÓN. La FEDERACIÓN ASTURIANA DE CONCEJOS

Más detalles

01.05.912AE01.64001.0 2015 70.552,68

01.05.912AE01.64001.0 2015 70.552,68 ORDEN POR LA QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO QUE SE CITA. CÓDIGO DEL EXPEDIENTE: A2015/000356 TIPO CONTRATO: Servicios TÍTULO DEL EXPEDIENTE: Servicio de Mantenimiento correctivo y preventivo y soporte 7x24

Más detalles

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS PRIVADOS

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS PRIVADOS HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS PRIVADOS 1.- OBJETO DE LOS SERVICIOS. Constituye el objeto del presente pliego la Contratación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 161 Martes 5 de julio de 2016 Sec. V-A. Pág. 39934 V. Anuncios A. Contratación del Sector Público OTROS PODERES ADJUDICADORES 32599 Anuncio de Renfe Viajeros, S.A. por el que se comunica la licitación

Más detalles

Centro de Discapacitados Psíquicos Fahala

Centro de Discapacitados Psíquicos Fahala PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMEDOR DEL CENTRO OCUPACIONAL FAHALA DE ALHAURÍN EL GRANDE. ARTÍCULO 1. El objeto de este procedimiento negociado con publicidad

Más detalles

España-Oviedo: Servicios de limpieza de edificios 2016/S 036-058313. Anuncio de licitación. Servicios

España-Oviedo: Servicios de limpieza de edificios 2016/S 036-058313. Anuncio de licitación. Servicios 1 / 5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:58313-2016:text:es:html España-Oviedo: Servicios de limpieza de edificios 2016/S 036-058313 Anuncio de licitación

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

NORMAS A APLICAR EN LAS CONTRATACIONES QUE REALICE LA ENTIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

NORMAS A APLICAR EN LAS CONTRATACIONES QUE REALICE LA ENTIDAD CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Instrucción Paseo de la Castellana, 32 28046 MADRID TEL: 91 339 55 00 FAX: 91 339 55 79 UNIDAD DE ORIGEN FECHA 16 de abril de 2008 SECRETARÍA GENERAL CÓDIGO DE IDENTIFACIÓN SG-26/2008 TÍTULO NORMAS A APLICAR

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 34 Martes 9 de febrero de 2016 Sec. V-A. Pág. 5420 V. Anuncios A. Contratación del Sector Público OTROS PODERES ADJUDICADORES 4156 Anuncio de Renfe Viajeros, S.A. por el que se comunica la licitación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 92 Miércoles 17 de abril de 2013 Sec. III. Pág. 29221 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 4077 Resolución de 10 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la

Más detalles

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA:

CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA: 1 CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD, POR PROCEDIMIENTO

Más detalles

España-Vic: Ordenadores personales 2013/S 195-336095. Anuncio de licitación. Suministros

España-Vic: Ordenadores personales 2013/S 195-336095. Anuncio de licitación. Suministros 1/7 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:336095-2013:text:es:html España-Vic: Ordenadores personales 2013/S 195-336095 Anuncio de licitación Suministros Directiva

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Recurso nº 1061/2015 Resolución nº 1039/2015 RESOLUCIÓN DEL DE RECURSOS CONTRACTUALES En Madrid a 6 de noviembre de 2015 VISTO el recurso interpuesto

Más detalles

AJUNTAMENT DE TURIS Plaça Vicent Ribes nº 1 C.P46389 Telfs 96 252 6036/96 252 6294 Fax 96 252 6761 C.I.F. P-4625000-G

AJUNTAMENT DE TURIS Plaça Vicent Ribes nº 1 C.P46389 Telfs 96 252 6036/96 252 6294 Fax 96 252 6761 C.I.F. P-4625000-G AYUNTAMIENTO DE TURIS BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE BECAS DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS LA DIPU TE BECA PARA EL VERANO 2015. I. OBJETO Las presentes bases tienen por objeto establecer las

Más detalles

E-Estepona: Trabajos de construcción de teatros 2012/S 198-325138. Anuncio de licitación. Obras

E-Estepona: Trabajos de construcción de teatros 2012/S 198-325138. Anuncio de licitación. Obras 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325138-2012:text:es:html E-Estepona: Trabajos de construcción de teatros 2012/S 198-325138 Anuncio de licitación

Más detalles

España-Mérida: Servicios de limpieza de edificios 2016/S 001-000601. Anuncio de licitación. Servicios

España-Mérida: Servicios de limpieza de edificios 2016/S 001-000601. Anuncio de licitación. Servicios 1 / 7 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:601-2016:text:es:html España-Mérida: Servicios de limpieza de edificios 2016/S 001-000601 Anuncio de licitación

Más detalles

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE SUMINISTRO. PROCEDIMIENTO ABIERTO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: DIPUTADO DE ADMINISTRACIÓN FORAL

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE SUMINISTRO. PROCEDIMIENTO ABIERTO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: DIPUTADO DE ADMINISTRACIÓN FORAL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CONTRATO DE SUMINISTRO. PROCEDIMIENTO ABIERTO EXPEDIENTE: 04/10 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: DIPUTADO DE ADMINISTRACIÓN FORAL A) OBJETO DEL CONTRATO. CODIGO CPA-2008 Y NOMENCLATURA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 274 Lunes 16 de noviembre de 2015 Sec. V-A. Pág. 47866 V. Anuncios A. Contratación del Sector Público OTROS PODERES ADJUDICADORES 34311 Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 34 Martes 9 de febrero de 2016 Sec. V-A. Pág. 5415 V. Anuncios A. Contratación del Sector Público OTROS PODERES ADJUDICADORES 4155 Anuncio de Renfe Viajeros S.A. por el que se comunica la licitación

Más detalles

En concreto, el objeto social de «Alicante Natura Red Ambiental de la Provincia de Alicante, S.A.» es la consecución de las siguientes finalidades:

En concreto, el objeto social de «Alicante Natura Red Ambiental de la Provincia de Alicante, S.A.» es la consecución de las siguientes finalidades: INSTRUCCIONES QUE RIGEN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA DE "ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE, S.A." CAPITULO I. OBJETO Y NORMATIVA APLICABLE

Más detalles

Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y salud de la UNIA.

Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y salud de la UNIA. Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad y salud de la UNIA. Aprobado en Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2009 REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA

Más detalles

MENCIONES GENERALES: Nº EXPEDIENTE: 09EC5002

MENCIONES GENERALES: Nº EXPEDIENTE: 09EC5002 CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA PARA DETERMINADOS CENTROS DE LA INSTITUCIONES POR EL PROCEDIMIENTO

Más detalles

ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA DE DECANOS DE CENTROS UNIVERSITARIOS CON TÍTULOS DE MAGISTERIO Y EDUCACIÓN

ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA DE DECANOS DE CENTROS UNIVERSITARIOS CON TÍTULOS DE MAGISTERIO Y EDUCACIÓN ESTATUTOS DE LA CONFERENCIA DE DECANOS DE CENTROS UNIVERSITARIOS CON TÍTULOS DE MAGISTERIO Y EDUCACIÓN CAPITULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO. Artículo 1. Con la denominación de Conferencia

Más detalles

ANUNCIO BASES DE SELECCIÓN. Denominación: Auxiliares Administrativos diversas Áreas del Ayuntamiento de Nerja.

ANUNCIO BASES DE SELECCIÓN. Denominación: Auxiliares Administrativos diversas Áreas del Ayuntamiento de Nerja. ANUNCIO La Junta de Gobierno local en sesión ordinaria celebrada el 6 de Noviembre 2015, acordó aprobar las Bases que se insertan a continuación para la selección, a través de Oferta Genérica del S.A.E.,

Más detalles

Estados miembros - Contrato de servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto

Estados miembros - Contrato de servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212622-2010:text:es:html E-Madrid: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios 2010/S 138-212622

Más detalles

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba.

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE ARGAMASILLA DE ALBA (CULTURALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, BENÉFICAS, RELIGIOSAS, ETC.), PARA EL EJERCICIO 2015 1. Objeto.- En

Más detalles

España-Castro-Urdiales: Servicios de seguros 2013/S 139-241729. Anuncio de licitación. Servicios

España-Castro-Urdiales: Servicios de seguros 2013/S 139-241729. Anuncio de licitación. Servicios 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:241729-2013:text:es:html España-Castro-Urdiales: Servicios de seguros 2013/S 139-241729 Anuncio de licitación Servicios

Más detalles

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS PÚBLICOS DE ARAGÓN RE 071/2012 Acuerdo 58/2012, de 19 de diciembre de 2012, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, por el que se resuelve el recurso especial, interpuesto por PRINZIPALNET INFORMÁTICA,

Más detalles

Asunto: convocatoria de empresas privadas de la provincia de Pontevedra para participar en el II Plan de práctica laboral de la Diputación 2013

Asunto: convocatoria de empresas privadas de la provincia de Pontevedra para participar en el II Plan de práctica laboral de la Diputación 2013 Asunto: convocatoria de empresas privadas de la provincia de Pontevedra para participar en el II Plan de práctica laboral de la Diputación 2013 La Diputación de Pontevedra ha previsto poner en marcha un

Más detalles

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Expediente n º: 12D/11 CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES TIPO DE CONTRATO: CONTRATO MIXTO. CESIÓN AL GOBIERNO VASCO DE UN NÚMERO MÍNIMO DE 4.000 VIVIENDAS PROTEGIDAS, PARA SU

Más detalles

1.- Documento de licitación MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

1.- Documento de licitación MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE HACIENDA Y SUBSECRETARÍA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO 1/2014 DE ADOPCIÓN DE TIPO

Más detalles

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015

Decreto clasif y adj gas natural y glp expte 7_14_cecom Numero de decreto : 03138, Fecha de decreto : 15 abril 2015 Pagina 1 de 6 DECRETO DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA NUMERO DECRET DEL PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA NÚM. Dada cuenta del expediente 7/14/CECOM, instruido por la Central de Compras,

Más detalles

Estados miembros - Contrato de servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto. E-Vigo: Servicios de seguros de daños 2011/S 162-267840

Estados miembros - Contrato de servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto. E-Vigo: Servicios de seguros de daños 2011/S 162-267840 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267840-2011:text:es:html E-Vigo: Servicios de seguros de daños 2011/S 162-267840 ANUNCIO DE LICITACIÓN Servicios

Más detalles

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN AYUNTAMIENTO DE UTRERA PLIEGO REGULADOR DE LA CONTRATACION DE OPERACION DE CRÉDITO A LARGO PLAZO POR IMPORTE DE LA DEUDA REPERCUTIDA AL AYUNTAMIENTO DE UTRERA CON MOTIVO DE LA DISOLUCIÓN DE LA MANCOMUNIDAD

Más detalles

CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS

CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación, Formación y Empleo CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS MÓDULO I: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA CONSEJERÍA DE

Más detalles

España-Palma de Mallorca: Servicios de seguros 2014/S 139-249760. Anuncio de licitación. Servicios

España-Palma de Mallorca: Servicios de seguros 2014/S 139-249760. Anuncio de licitación. Servicios 1/5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249760-2014:text:es:html España-Palma de Mallorca: Servicios de seguros 2014/S 139-249760 Anuncio de licitación Servicios

Más detalles

1. Objeto 2. Interpretación de las Instrucciones 3. Tipos de Contratos

1. Objeto 2. Interpretación de las Instrucciones 3. Tipos de Contratos INSTRUCCIONES INTERNAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN NO SUJETA A REGULACIÓN ARMONIZADA DE LA FUNDACIÓN PARA A INVESTIGACIÓN, DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN RAMÓN DOMÍNGUEZ (FUNDACIÓN RAMÓN DOMÍNGUEZ) I N D I

Más detalles

Ahorro Inteligente Bancomer. Condiciones Generales

Ahorro Inteligente Bancomer. Condiciones Generales Condiciones Generales 1. OBJETO DEL SEGURO 5 2. ASEGURADO 5 3. DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS 5 4. BENEFICIARIO IRREVOCABLE 5 5. FALTA DE DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS 5 6. BENEFICIO POR FALLECIMIENTO O SEGURO

Más detalles

NORMATIVA REGULADORA DEL REGISTRO DE MEDIADORES DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE MADRID EN MATERIA CIVIL

NORMATIVA REGULADORA DEL REGISTRO DE MEDIADORES DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE MADRID EN MATERIA CIVIL NORMATIVA REGULADORA DEL REGISTRO DE MEDIADORES DEL COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE MADRID EN MATERIA CIVIL Exposición de motivos La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en

Más detalles

1ª) OBJETO DEL EXPEDIENTE.-

1ª) OBJETO DEL EXPEDIENTE.- BASES DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ENTRE EL INSTITUTO OURENSANO DE DESARROLLO ECONÓMICO (INORDE) Y UNA MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Más detalles

España-Murcia: Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos 2016/S 042-069643. Anuncio de licitación. Servicios

España-Murcia: Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos 2016/S 042-069643. Anuncio de licitación. Servicios 1 / 5 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69643-2016:text:es:html España-Murcia: Servicios de recogida de desperdicios sólidos urbanos 2016/S 042-069643

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010

Data 16 de juliol de Data aprovació Comitè Executiu 05 de juliol de 2010 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER DUR A TERME EL DISSENY, LA CONSTRUCCIÓ I ADAPTACIÓ DE L STAND PROMOCIONAL DE LA CAMBRA DE COMERÇ DE MALLORCA EN ELS SALONS NÀUTICS DE GÈNOVA, PARÍS I DUSSELDORF. Núm.

Más detalles

I.-REGLAS GENERALES. Art. 1.-Objeto

I.-REGLAS GENERALES. Art. 1.-Objeto INSTRUCCIONES DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL ABAN- CAMPO S.A. PARA LOS CONTRATOS DE OBRAS, SUMINISTRO, Y SERVICIOS DE IMPORTE NO ARMONIZADO INFERIORES AL UMBRAL FIJADO EN LA LEY 30/2007 DE CONTRATOS

Más detalles

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN

ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN ANUNCIO DE ADJUDICACIÓN La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 9 de mayo de 2012, al punto denominado ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE MANIPULADO Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTA,

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 13seA1 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto Presupuesto estimado del contrato:120.185,00 21% IVA: 25.238,85 uros Importe total: 145.423,85 uros Duración

Más detalles

GUÍA DE FISCALIZACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATO DE OBRAS

GUÍA DE FISCALIZACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATO DE OBRAS GUÍA DE FISCALIZACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATO DE OBRAS 1 1.- PROCEDIMIENTO GENERAL: OBRA NUEVA O COMPLEMENTARIA I.-FASE DE FISCALIZACIÓN PREVIA DE GASTO (FASE A): REMITIR A LA INTERVENCIÓN COMPETENTE EL

Más detalles

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES (Reglamento 204/2002 de la Comisión) 748716

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS POR ACTIVIDADES (Reglamento 204/2002 de la Comisión) 748716 r MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Expediente nº: 010008PRE002 Aplicación Presupuestaria: 22.401.921V.226.06 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN

Más detalles

Se prevé la concesión de 2 becas distribuidas en los servicios que se detallan en el Anexo I.

Se prevé la concesión de 2 becas distribuidas en los servicios que se detallan en el Anexo I. NOTICIA Se abre el periodo para presentar solicitud de la concesión de 2 becas por el Ayuntamiento de Vinaròs para completar la formación de titulados mediante la realización de prácticas profesionales.

Más detalles

- CODIFICACION SEGUN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 90911000-6 (limpieza de edificios) 50324200-4 (mantenimiento preventivo)

- CODIFICACION SEGUN LA NOMENCLATURA DE LA CPV: 90911000-6 (limpieza de edificios) 50324200-4 (mantenimiento preventivo) CARATULA DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA RESIDENCIA NUESTRA

Más detalles

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO PROCEDIMIENTO: ABIERTO

CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO PROCEDIMIENTO: ABIERTO CARÁTULA DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO PROCEDIMIENTO: ABIERTO 1. OBJETO DEL CONTRATO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: El objeto del presente contrato es el

Más detalles

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006)

Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Versió castellana de les normes de publicitat PO FEDER 2007-2013 (R. CE 1828/2006) Artículo 8.Responsabilidades de los beneficiarios relativas a las medidas de información y publicidad destinadas al público.

Más detalles

Calendario académico administrativo

Calendario académico administrativo Calendario académico administrativo 1. Acceso y admisión a la Universidad 1.2. Pruebas de acceso a la universidad y preinscripción universitaria (*) Preinscripción junio Del 02.06 al 03.07.2015 Celebración

Más detalles

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA Concejalía de Cultura Centro Cultural Joaquín Sorolla C/ Carrera del Señor, 7 28470 CERCEDILLA (Madrid)

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA Concejalía de Cultura Centro Cultural Joaquín Sorolla C/ Carrera del Señor, 7 28470 CERCEDILLA (Madrid) ASUNTOS PERSONAL 2015/40 2621 BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A PROFESOR/A DE PIANO, MÚSICA Y MOVIMIENTO Y LENGUAJE MUSICAL ADSCRITO/A A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE

Más detalles

I. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO II. CONTRATOS Y NEGOCIOS EXCLUIDOS

I. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO II. CONTRATOS Y NEGOCIOS EXCLUIDOS MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA, S.A. (MERCAZARAGOZA) INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN SUMARIO I. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO II. CONTRATOS Y NEGOCIOS EXCLUIDOS III. PRINCIPIOS

Más detalles

de 2012 al 28 de febrero de 2014

de 2012 al 28 de febrero de 2014 MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES Expediente nº:04/2011 Aplicación Presupuestaria: 227.01 HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Más detalles

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA SAN FERMIN 2015

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO INFRAESTRUCTURAS PARA EL PROGRAMA SAN FERMIN 2015 C O N T R A T O D E S U M I N I S T R O PROCEDIMIENTO ABIERTO Con publicidad comunitaria sin publicidad comunitaria Oferta más ventajosa Precio más bajo Participación reservada a entidades de carácter

Más detalles

EXPEDIENTE PO101/2015 SMS

EXPEDIENTE PO101/2015 SMS EXPEDIENTE PO101/2015 SMS PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA PETICIÓN DE OFERTAS DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA POR SMS DE LA FUNDACION DE HEMOTERAPIA Y HEMODONACIÓN

Más detalles

En particular, quedan comprendidos en el objeto del contrato los siguientes contenidos:

En particular, quedan comprendidos en el objeto del contrato los siguientes contenidos: PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ASESORAMIENTO Y LA DEFENSA JURÍDICA Y JUDICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MISLATA 1. OBJETO DEL CONTRATO Es objeto del contrato la

Más detalles

España-Barcelona: Gas natural 2015/S 123-224881. Anuncio de licitación. Suministros

España-Barcelona: Gas natural 2015/S 123-224881. Anuncio de licitación. Suministros 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224881-2015:text:es:html España-: Gas natural 2015/S 123-224881 Anuncio de licitación Suministros Directiva 2004/18/CE

Más detalles

Para la consecución de sus fines el IIS La Fe desarrolla, entre otras, las siguientes actividades:

Para la consecución de sus fines el IIS La Fe desarrolla, entre otras, las siguientes actividades: 1 INSTRUCCIONES QUE RIGEN LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA - FUNDACION PARA LA INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO Y POLITÉCNICO

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN BARCELONA MOBILE VENTURES, S.L.

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN BARCELONA MOBILE VENTURES, S.L. INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN BARCELONA MOBILE VENTURES, S.L. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En fecha 17 de febrero de 2015 los representantes de la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (en

Más detalles

(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/12/2009. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesiones de 13/07/2011, 25/06/2013 y 30/10/2013).

(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/12/2009. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesiones de 13/07/2011, 25/06/2013 y 30/10/2013). (Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/12/2009. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesiones de 13/07/2011, 25/06/2013 y 30/10/2013). REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER

Más detalles

ANUNCIO DE CONTRATO DE SERVICIOS

ANUNCIO DE CONTRATO DE SERVICIOS ANUNCIO DE CONTRATO DE SERVICIOS REALIZACIÓN DE LAS LABORES DE AUDITORÍA DEL ACUERDO DE DELEGACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y FIIAPP Apoyo al Programa de Desarrollo Local a través del FAS, FASIV (IMDA NUMBER

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 154 Lunes 27 de junio de 2016 Sec. V-A. Pág. 37284 V. Anuncios A. Contratación del Sector Público MINISTERIO DE FOMENTO 30431 Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente

Más detalles

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente:

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente: RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y

Más detalles

«ADJUDICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2015-2016.

«ADJUDICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS EN LOS CENTROS DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2015-2016. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial de Toledo, en sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2015, se aprobó por unanimidad la siguiente propuesta: «ADJUDICACIÓN

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN Secretaría General

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN Secretaría General EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN Secretaría General REGLAMENTO REGULADOR DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Aprobado definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de

Más detalles

Sobre la justificación de la propuesta de acuerdo

Sobre la justificación de la propuesta de acuerdo INFORME QUE FORMULA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE QUABIT INMOBILIARIA, S.A. EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA DE ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL AL AMPARO DEL ARTÍCULO 297.1.a) DE LA LEY DE SOCIEDADES

Más detalles

DON ANTONIO JOSE PALMA PALMA, SECRETARIO GENEAL ACCIDENTAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

DON ANTONIO JOSE PALMA PALMA, SECRETARIO GENEAL ACCIDENTAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), DON ANTONIO JOSE PALMA PALMA, SECRETARIO GENEAL ACCIDENTAL DEL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), CERTIFICA: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Cultura, en sesión extraordinaria

Más detalles

PROGRAMA FUNDACIÓN SEPI CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 2015 BASES DE LA CONVOCATORIA

PROGRAMA FUNDACIÓN SEPI CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 2015 BASES DE LA CONVOCATORIA PROGRAMA FUNDACIÓN SEPI CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS 2015 BASES DE LA CONVOCATORIA La Fundación SEPI (en adelante, la FUNDACIÓN), de conformidad con los términos del convenio de colaboración de

Más detalles