BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK"

Transcripción

1 PREMIAZKO OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE Akta zkia. nº Acta 20/2010 TOKIA EGUNA Hasiera-ordua Amaiera-ordua Udalbatza-aretoan 2010eko ekainaren 25ean 10,00 10,20 BERTARATUA: LEHENDAKARIA Ainhoa Albizuri Bernaola And. (EAJ) BATZORDEKIDEAK EUSKO ALDERDI JELTZALEA Patricia Barrutieta Anduiza And. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) Mª. Angeles Muñoz Llamas And. José Antonio Alonso Intriago Jn. PARTIDO POPULAR (PP) Francisco Javier Igartua Ybarra Jn. Cipriano Ramos Larriba Jn. EZKER BATUA-BERDEAK-ARALAR (EB-B-ARALAR) José Luis Zubillaga Maturana Jn. ATXIKI GABEKO ZINEGOTZIA Fernando Borja Ulibarri Jn IDAZKARIA Jon Txopitea Zugadi Jn. ITZULTZAILEA Maribel Arrizabalaga Salgado And. 1

2 BAT.- BILKURAREN PREMIA BERRESTEA. Alkatesa andreak Osoko Bilkuraren premiaren zioa azaldu du: eguneko gaizerrendaren puntuak izapidetzen jarraitu behar da. Udalbatzak, aho batez, batzarraren premia berrestea erabakitzen du. UNO.- RATIFICACION DE URGENCIA DE LA SESION. La Alcaldesa fundamenta la urgencia del Pleno en la necesidad de dar continuación a la tramitación de los puntos del orden del día. El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad, acuerda la ratificación de urgencia de la sesión. BI EKO EKAINAREN 15EAN EGINDAKO BILERAREN AKTA ONARTU, HORRELA BALEGOKIO. 2010eko ekainaren 15ean egindako bileraren aktaren zirriborroa ikusi ondoren. Bertaratuak ados egonik, aipatutako akta aho batez onartu egiten da. DOS.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DE Visto el borrador del acta de la sesión celebrada el día 15 de junio de ENCONTRÁNDOSE conformes, es aprobada por los miembros asistentes a la sesión. HIRU.- OTSAILAREN 26KO 219/08, EKAINAREN 6KO 737/08 ETA UZTAILAREN 20KO 997/09 ALKATETZA DEKRETUEN BITARTEZ FUNDIGUEL S.A.-RI EMANDAKO OBRA LIZENTZIEN DEUSEZTATZE PROZEDURA. IKUSITA: Aitor Elorriaga Fernandez de Arroiabe jaunak, FUNDIGUEL SA merkataritzaetxearen ordezkaritzan, idazkia aurkeztu zuen 2008ko otsailaren 19an (sarrera-erregistroko zenbakia: 571); horren bitartez, udal-mugarteko SAPU-I-ARRIANDI-B burutzapen-unitateko 1-F partzelan industria-pabiloia eraikitzeko lur mugimendua eta finakapena 0,00 kotaraino egiteko obra lizentzia eskatu zuen. Horretarako, LANTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL merkataritza-etxeak burutu, Pedro Hernandez industria-ingeniari jaunak sinatu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak 2008ko otsailaren 15ean ikusonetsitako burutzapenproiektuaren eranskina erantsi zuen. GERTUA IZANIK: Otsailaren 26ko 219/08 Dekretuaren bidez, udaleko obra-lizentzia eman zitzaion Aitor Elorriaga Fernandez de TRES.- PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE LAS LICENCIAS CONCEDIDAS A FUNDIGUEL SA MEDIANTE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Nº 219/08, DE 26 DE FEBRERO, 737/08, DE 6 DE JUNIO Y 997/09, DE 20 DE JULIO. VISTO: Que don Aitor Elorriaga Fernández de Arroiabe, en representación de la mercantil FUNDIGUEL SA, mediante instancia de fecha 19 de febrero de 2008 (registro de entrada nº 571), solicitó licencia municipal de obras hasta cota cero para la construcción de nave industrial en la parcela 1-F de la unidad de ejecución SAPU-I- ARRIANDI-B del término municipal, adjuntando separata del proyecto de ejecución elaborado por la mercantil LANTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL, firmado por el Ingeniero industrial don Pedro Hernández y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia en fecha 15 de febrero de RESULTANDO: Que mediante Decreto de Alcaldía nº 219/08, de 26 de febrero, se concedió a don Aitor Elorriaga Fernández de Arroiabe, en 2

3 Arroiabe jaunari, FUNDIGUEL SA merkataritzaetxearen ordezkaritzan, udal-mugarteko SAPU-I- ARRIANDI-B burutzapen-unitateko 1-F partzelan kokatuko den industria-pabiloia eraiki ahal izateko eta finkapena egiteko 0,00 kotaraino lurra mugitzeko. IKUSITA: Aitor Elorriaga Fernandez de Arroiabe jaunak, FUNDIGUEL SA merkataritzaetxearen ordezkaritzan, idazkia aurkeztu zuen 2008ko otsailaren 29an (sarrera-erregistroko zenbakia: 704); horren bitartez, udal-mugarteko SAPU-I-ARRIANDI-B burutzapen-unitateko 1-F partzelan industria-pabiloia eraikitzeko obra lizentzia eskatu zuen. Horretarako, LANTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL merkataritzaetxeak burutu, Pedro Hernandez industriaingeniari jaunak sinatu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak 2008ko otsailaren 25ean ikusonetsitako burutzapen-proiektua erantsi zuen. GERTUA IZANIK: Ekainaren 6ko 737/08 Dekretuaren bidez, udaleko obra-lizentzia eman zitzaion Aitor Elorriaga Fernandez de Arroiabe jaunari, FUNDIGUEL S.A. merkataritza etxearen ordezkaritzan, udal mugarteko SAPU-I- ARRIANDI-B burutzapen unitateko 1-F partzelan pabiloia eraikitzeko, aurkeztutako proiektuaren arabera, eta ingurumen-baimen integratua lortzeko lizentziaren eraginkortasunaren baldintzapean. GERTUA IZANIK: Uztailaren 20ko 997/09 Dekretuaren bidez, Mikel Basterra Aldea jaunari, FUNDIGUEL SA. merkataritza-etxearen ordezkaritzan, udalerri honetako SAPU-I- ARRIANDI-B burutzapen unitateko 1-F partzelan pabilioia eraikitzeko ekainaren 6ko 737/08 alkatetza dekretuaren bidez emandako udal obra lizentziaren luzapena eman zitzaion. GERTUA IZANIK: 2009ko uztailaren 24an Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuak representación de la mercantil FUNDIGUEL SA, licencia municipal de obras para la realización de movimiento de tierras y consolidación hasta cota 0,00, para la posterior construcción de una nave industrial en la parcela 1-F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del término municipal. VISTO: Que don Aitor Elorriaga Fernández de Arroiabe, en representación de la mercantil FUNDIGUEL SA, mediante instancia de fecha 29 de febrero de 2008 (registro de entrada nº 704), solicitó licencia municipal de obras para la construcción de nave industrial en la parcela 1-F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del término municipal, adjuntando proyecto de ejecución elaborado por la mercantil LANTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL, firmado por el Ingeniero industrial don Pedro Hernández y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia en fecha 25 de febrero de RESULTANDO: Que mediante Decreto de Alcaldía nº 737/08, de 6 de junio, se concedió a don Aitor Elorriaga Fernández de Arroiabe, en representación de la mercantil FUNDIGUEL SA, licencia municipal de obras para la construcción de nave industrial en la parcela 1-F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del término municipal, de acuerdo con el proyecto presentado, y con la condición de la eficacia de la licencia consistente en la obtención de la autorización ambiental integrada. RESULTANDO: Que el Alcalde- Presidente, mediante Decreto 997/09, de 20 de julio, concedió a don Mikel Basterra Aldea, en representación de la mercantil FUNDIGUEL SA, una prórroga de la licencia municipal de obras concedida mediante Decreto de Alcaldía nº 737/08, de 6 de junio, para la finalización de las obras para la construcción de nave industrial en la parcela 1-F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del término municipal. RESULTANDO: Que con fecha 24 de julio de 2009 (registro de entrada nº 2.883) tiene entrada en este Ayuntamiento oficio remitido por 3

4 ofizioa igorri zuen (sarrera erregistro zk ); horren bidez, Alkatetza-Lehendakaritzari eskatzen dio, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeko 65. artikuluarekin bat etorriz, otsailaren 26ko 219/08 eta ekainaren 6ko 737/08 ebazpenak baliogabetu eta ondoriorik gabe utzi ditzan. Ebazpen hauen bidez, FUNDIGUEL SA merkataritza-etxeari SAPU-I-ARRIANDI-Bko 1F partzelan hainbat burutzapen egiteko obra lizentzia eman zitzaion. OINARRIA: Udalbatzak, 2009ko abuztuaren 25ean egindako bileran, alde batetik, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuak igorritako errekerimendua onartu zuen. Horren bidez, eskatzen zen otsailaren 26ko 219/08 (FUNDIGUEL SA. merkataritza-etxeari obra lizentzia eman zitzaion lurra mugitzeko eta finkapena egiteko 0,00 kotaraino) eta ekainaren 6ko 737/08 (FUNDIGUEL SA. merkataritzaetxeari obra-lizentzia eman zitzaion) eta uztailaren 20ko 997/09 (aurrez emandako udal obra lizentziaren luzapena onartzen duena) ebazpenak baliogabetzea eta ondoriorik gabe uztea. Ebazpen guzti horiek udal mugarteko SAPU-I- ARRIANDI-B burutzapen unitateko 1-F partzelan pabiloia eraikitzeari buruzkoak dira. Eta beste alde batetik, aipatutako ebazpenak baliogabetzeko beharrezkoa den legearen araberako tramitazioa hasi zuen. OINARRIA: 2009ko azaroaren 23an izandako Udalaren osoko bilkuran onartu zen FUNDIGUEL S.A. enpresari eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuari entzunaldirako hamabost egun naturaleko epea ematea, Alkatetza-Udalburutzaren hurrengo ebazpenak baliogabetzeko prozesuaren kontra alegazioak aurkezteko. Hauek dira ebazpenak: - Otsailaren 26ko 219/08 zenbakidun ebazpena. Horren bitartez FUNDIGUEL SAri 0,00 kotaraino lurrak mugitzeko la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, en el que se requiere a la Alcaldía- Presidencia, ex artículo 65 de la LBRL, para que anule y deje sin efecto las resoluciones 219/08, de 26 de febrero y 737/08, de 6 de junio, por las que se concede a FUNDIGUEL SA licencia de obras para determinadas actuaciones en la parcela 1F del SAPU.I-ARRIANDI-B. ATENDIDO: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada en fecha 25 de agosto de 2009, por un lado, admitió el requerimiento remitido por la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para que se anularan y dejaran sin efecto la resolución nº 219/08, de 26 de febrero, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de obras para la realización de movimiento de tierras y consolidación hasta cota 0,00; la resolución nº 737/08, de 6 de junio, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de obras para la construcción de nave industrial; y la resolución nº 997/09, de 20 de julio, por la que se concedió prórroga de la licencia municipal de obras, todas ellas relativas a la parcela 1F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del término municipal. Y por otro lado, inició la tramitación legal para la anulación de las antecitadas resoluciones. ATENDIDO: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada en fecha 23 de noviembre de 2009, concedió a la mercantil FUNDIGUEL S.A. y a la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco un plazo de audiencia de quince días hábiles al objeto de presentar alegaciones en relación al procedimiento iniciado para anular y dejar sin efecto las resoluciones de Alcaldía Presidencia siguientes: - Resolución nº 219/08, de 26 de febrero, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de 4

5 lanak egiteko obretako lizentzia eman zitzaion. - Ekainaren 6ko 737/08 zenbakidun ebazpena. Horren bitartez FUNDIGUEL SA enpresari industria-nabea eraikitzeko obretako lizentzia eman zitzaion. - Uztailaren 20ko 997/09 zenbakidun ebazpena. Horren bitartez udal mugarteko SAPU-I-ARRIANDI-B egikaritzeunitateko 1F lur-zatiari zegozkion lanen udal-lizentziaren luzapena eman zitzaion. GERTAERA: Alderdi biei jakinarazi zaie, epean eta forman, eta ez da alegaziorik aurkeztu. OINARRIA: Kutsaduraren Prebentzioari eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluari jarraituz, ingurumeneko baimen integratua emateko prozedurak ordezten du jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren baimena; ez du ordezten, ordea, udal-agintaritzan emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen integratua udal agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatutako arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. Aurreko idatz-zatian jasotzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. OINARRIA: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 39. artikuluari jarraiki, ingurumenean eragina duten jardueren antolamendu egoki bat lortzeko, eta halaber, kutsaduraren kontrol integratuaren printzipioa eraginkor egiteko, zenbait organo eskudunek esku hartzen badute, ingurumen-arloko araudian kontuan hartutako lizentzia eta baimenak lortzeko administrazio-prozedurak koordinatzeko behar diren neurriak, eta horietan ezartzen diren baldintzak hartzea bultzatuko da. obras para la realización de movimiento de tierras y consolidación hasta cota 0,00. - Resolución nº 737/08, de 6 de junio, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de obras para la construcción de nave industrial. - Resolución nº 997/09, de 20 de julio, por la que se concedió prórroga de la licencia municipal de obras relativa a la parcela 1F de la unidad de ejecución SAPU-I- ARRIANDI-B del término municipal. RESULTANDO: Que notificadas las partes, en tiempo y forma, no se han producido alegaciones. con el art. 29 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, el procedimiento para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada sustituirá al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos, la autorización ambiental integrada será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el art. 22 de la antecitada Ley. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que, en su caso, fueran aplicables. con el art. 39 de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, con el fin de lograr una correcta ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente y en aras asimismo de hacer efectivo el principio de control integrado de la contaminación, y en el supuesto de intervención de varios órganos competentes, se impulsará la adopción de todas aquellas medidas necesarias para coordinar los procedimientos administrativos destinados a la obtención de las licencias y autorizaciones contempladas en la normativa 5

6 sectorial medioambiental, así como las condiciones que en las mismas se impongan. Halaber, Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren eskumenak diren gai guztietan, organo horrek ingurumen-arloko legerian kontuan hartutako baimen eta prozeduren bat-egitea bultzatuko da. OINARRIA: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 41. artikuluari jarraiki, aurreneko lege honen Igo eranskinean egonda Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatu nahi diren planen eta proiektuez (publiko zein pribatuez), nahitaez egin beharko da ingurugiroaren gaineko eraginaren ebaluazioa. Prozedura bukatuko da ingurugiroaren gaineko eraginaren adierazpenarekin, burutzeko hartuko den ebazpen administratiboa, edo proiektuen onarpena baino lehenago adierazi beharko dena. OINARRIA: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 47. artikuluari jarraiki, aipatutako Legearen I. Eranskinaren B) atalean aurreikusitako proiektuak burutzeko, edo hala badagokio, baimentzeko ematen den ebazpenaren aurretik, proiektuak banakako ebaluazio baten mende jarriko dira, eta organo eskudunak ingurumen-inpaktuaren adierazpen bat egingo du, 44. artikuluan xedatutakoari jarraituz, eta ingurumenaren eraginetarako, jarduera hori komeni den ala ez erabakiko du; erabakia baiezkoa bada, zer baldintzekin egingo den finkatuko du. Ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren edukia loteslea izango da I. Eranskinaren B) atalean aurreikusitako proiektua burutzeko neurri eta baldintzei dagokienez, eta baita aurkako adierazpenaren ondorioz ez burutu ahal izateko aukerari dagokionez ere. Asimismo, en aquellas materias competencia del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma se impulsará por éste la refundición de las autorizaciones y procedimientos contemplados en la legislación sectorial de medio ambiente. con lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, deberán someterse preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental los planes y proyectos, bien fueran públicos o privados, que, encontrándose recogidos en el anexo I de la citada Ley, se pretendan llevar a cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, procedimiento que culmina con una declaración de impacto ambiental a formular con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos. con el art. 47 de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los proyectos contemplados en el apartado B) del Anexo I de la antecitada Ley, éstos se someterán a un procedimiento de evaluación individualizada que culminará con una declaración de impacto ambiental del órgano competente de acuerdo con lo dispuesto en el art. 44 y determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no del tal actuación y, en caso afirmativo, fijará las condiciones en que deba realizarse. El contenido de la declaración de impacto ambiental tendrá efectos vinculantes en lo relativo a las medidas y condiciones para la ejecución de los proyectos contemplados en el apartado B) del Anexo I, así como respecto a la imposibilidad de su ejecución como consecuencia de una declaración desfavorable. 6

7 OINARRIA: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren artikuluari jarraiki, erabat deusezak izango dira ingurugiroaren gaineko eraginaren banakako ebaluazioaren prozedura bete gabe eman diren baimen, lizentzia eta gainerako ebazpenak, prozedura hori exiji daitekeenean. OINARRIA: Kutsaduraren Prebentzioari eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 11. artikuluaren 2. paragrafoari jarraituz, ingurumen-baimen integratuaren emakida nahitaezkoak diren gainerako funtsezko baimen edo lizentzien aurretik joango da. OINARRIA: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 61. artikuluari jarraiki, Udalek ezingo dute sailkatutako jardueretarako obrak egiteko lizentziarik eman jarduera lizentzia ematen ez den bitartean. OINARRIA: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 62.1.g) artikuluari jarraiki, erabat deusezak izango dira herri-administrazioen egintzak baldin eta lege mailako xedapen batean berariaz ezartzen bada. OINARRIA: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko artikuluari jarraiki, Herri Administrazioek, beren ekimenez edo interesdunek eskaturik, eta Estatu Kontseiluak edo autonomia erkidegoko organo aholku- e baliokideak, halakorik bada, aldeko irizpena eman ondoren, deuseztzat joko dituzte, beren kabuz eta edozein unetan, administrazio bidea amaitu duten administrazio egintzak edo epe barruan beren aurkako administrazio-errekurtsorik ezan ez dutenak, Lege berbereko 62.1 artikuluan jasotako kasuetan. con lo dispuesto en el art de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, serán nulas de pleno derecho las autorizaciones, licencias y demás resoluciones adoptadas sin observar el procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, cuando ésta sea exigible. con el párrafo 2º del art. 11 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación, el otorgamiento de la autorización ambiental integrada precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sustantivas o licencias que sean obligatorias, entre otras la licencia municipal de actividades clasificadas. con el art. 61 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los Ayuntamientos no podrán conceder licencias de obra para actividades clasificadas en tanto no se haya concedido la licencia de actividad. con lo dispuesto en el art g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en aquellos supuestos que se establezca en una disposición de rango legal. con el art de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art de la antecitada Ley. 7

8 OINARRIA: Azaroaren 24ko Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko 9/2004 Legeko 1.1. artikuluari jarraiki, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa bere jarduera eremuan dauden Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioen kontsulta-organo kolegiatu gorena da. OINARRIA: Azaroaren 24ko Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko 9/2004 Legeko 2.1.b) artikuluari jarraiki, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak hainbat organo eta erakunderen jardueraren inguruan betetzen du kontsulta-eginkizuna, besteak beste, Toki Administrazioan. OINARRIA: Azaroaren 24ko Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko 9/2004 Legeko 3.1.g) artikuluari jarraiki, Batzordeari kontsultatu behar zaio administrazioaren egintzen eta xedapenen ofiziozko berrikuspenetan, herriadministrazioen araubide juridikoari eta administrazio-prozedura erkideari buruzko legeetan ezarritakoarekin bat igorriz. OINARRIA: Azaroaren 24ko Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko 9/2004 Legeko 20.1.c) artikuluari jarraiki, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari bere jarduera eremuan dauden administrazioetatik, tokiko korporazioetako lehendakariek egingo dizkiote kontsultak. OINARRIA: Otsailaren 26ko 219/08 (FUNDIGUEL SA merkataritza-etxeari obra lizentzia eman zitzaion lurra mugitzeko eta finkapena egiteko 0,00 kotaraino), ekainaren 6ko 737/08 (FUNDIGUEL SA merkataritza-etxeari obra lizentzia eman zitzaion) eta uztailaren 20ko 997/09 (aurrez emandako udal obra lizentziaren luzapena onartzen duena) ebazpenetan deuseztasun-arrazoiak daudela ulertzen du Tokiko Erakundeak. Ebazpen guzti horiek udal mugarteko SAPU-I-ARRIANDI-B burutzapen unitateko 1-F partzelan pabiloia eraikitzeari buruzkoak dira. con el art. 1.1 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión jurídica Asesora de Euskadi, dicha Comisión es el órgano superior consultivo de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi incluidas en su ámbito de actuación. con el art. 2.1 b) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión jurídica Asesora de Euskadi, la Comisión ejerce su función consultiva respecto de la actividad de los órganos y entes integrados en la Administración Local. con el art. 3.1 g) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión jurídica Asesora de Euskadi, la Comisión debe ser consultada en los asuntos relativos a la revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativas de acuerdo con la legislación relativa al régimen jurídico de las administraciones públicas y al procedimiento común. con el art c) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión jurídica Asesora de Euskadi, las consultas a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que realicen las administraciones incluidas en su ámbito de actuación se realizarán por el presidente de la corporación local que corresponda. CONSIDERANDO: Que la Institución local entiende que concurre causa de nulidad en las resoluciones de Alcaldía presidencia nº 219/08, de 26 de febrero, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de obras para la realización de movimiento de tierras y consolidación hasta cota 0,00; la resolución nº 737/08, de 6 de junio, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de obras para la construcción de nave industrial; y la resolución nº 997/09, de 20 de julio, por la que se concedió prórroga de la licencia municipal de obras, todas ellas relativas a la parcela 1F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del 8

9 término municipal IKUSITA: 2009ko abenduaren 17ko Hirigintzako Informazio Batzordearen erizpena. Udalbatzak, aho batez, honako hau erabaki du LEHENENGOA.- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari eskatuko zaio, otsailaren 26ko 219/08, ekainaren 6ko 737/08 eta uztailaren 20ko 997/09 ebazpenei buruz deuseztasun-akatsik antzematen denari buruzko ebazpena eman ditzala. BIGARRENA.- Ebazpen hau jakinaraziko zaie Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuari, FUNDIGUEL SA merkataritza-etxeari, Udaleko Bulego Teknikoari eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari. VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 17 de diciembre de El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad, acuerda: PRIMERO.- Solicitar a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi la emisión de dictamen relativo a la posible existencia de vicio de nulidad relativo a las resoluciones nº 219/08, de 26 de febrero, nº 737/08, de 6 de junio y nº 997/09, de 20 de julio. SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a la mercantil FUNDIGUEL SA, a la Oficina Técnica municipal y a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. LAU.- EUSKO JAURLARITZAKO ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILEKO MAIATZAREN 18KO 140/2010 DEKRETUA, EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOKO LANGILEEN URTEKO JAIEGUNEN EGUTEGIA ONARTZEKO DENA. IKUSIRIK: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko maiatzaren 18ko 140/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen urteko jaiegunen egutegia onartzen dena. OINARRIA: Arestian aipatu den Dekretu horren 2.2 artikuluan ezarri denaren arabera Udalek proposamenak egin behar dute eta beren Lurralde Ordezkaritzara bidali. IKUSITA: 2010eko ekainaren 17ko Jaurpide Informazio Batzordearen erizpena. CUATRO.- DECRETO 140/2010, DE 18 DE MAYO, DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO VASCO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABORALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI PARA EL AÑO VISTO el Decreto 140/2010, de 18 de mayo, del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año con el art. 2.3 del antecitado Decreto, los Ayuntamientos deberán formular sus propuestas y remitirlas a la respectiva Delegación Territorial. VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 17 de junio de

10 Udalbatzak, aho batez, honako hau erabaki du LEHENA eko maiatzaren 28an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu den Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko 140/2010 Dekretuaz jabetzea, bertan urteko Jai Egunen Egutegi Ofiziala ezartzen delarik. BIGARRENA.- Herriko jai egunaren proposamena honako hau izango da: irailaren 29a, San Migel eguna. HIRUGARRENA.- Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari ebazpen honen berri ematea. El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad, acuerda: PRIMERO.- Darse por enterada del calendario oficial de fiestas para 2011, establecido por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco mediante Decreto 140/2010, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de fecha 28 de mayo de SEGUNDO.- Fijar como propuesta de fiestas local el 29 de septiembre, San Miguel. TERCERO.- Notificar la presente resolución al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. BOST.- BAKE EPAILE TITULARRA ETA ORDEZKOA IZENDATZEA. OINARRIA: Udalbatzak, 2010eko maiatzaren 14an egindako bilkuran, Iurretan Bake epailea eta Ordezko Bake epailea aukeratzeko aginduko zituzten oinarriak onartu zituela. OINARRIA: 2010eko maiatzaren 24ko 96. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko iragarki taulean, Durangoko Dekano Epaitegian eta Iurretako Bake Epaitegi bertan, Bake epailea eta Ordezko Bake epailea aukeratzeko iragarkia argitaratu da. IKUSITA: Eskaerak aurkezteko epean, Estela Gil Silva andreak berea aurkeztu du (2010eko maiatzaren 31ko sarrera zenbakia). CINCO.- NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO. VISTO: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada en fecha 14 de mayo de 2010, aprobó las bases que han de regir la elección de Juez de Paz titular y sustituto del municipio de Iurreta. RESULTANDO: Que el anuncio correspondiente a la elección de Juez de Paz titular y sustituto se ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 96 de 24 de mayo de 2010, tablón de anuncios de la Casa Consistorial, Juzgado Decano de los de Durango y en el propio Juzgado de Paz de Iurreta. VISTO: Que durante el plazo de presentación de instancias, se ha registrado la correspondiente a doña Estela Gil Silva (registro de entrada nº de 31 de mayo de 2010). IKUSITA: Ekainaren 7ko Bake Epaileen 3/95 Araudiko 4. eta 6. artikuluek zera diotenak: Bake epaileak eta bere ordezkoak dagokion Auzitegi Nagusiko Gobernu Epaitegiak lau urtez izendatuko ditu. Izendapena, Udalak VISTOS los artículos 4 y 6 del Reglamento nº3/95, de 7 de junio, de los jueces de paz, a tenor de los cuales: Los jueces de paz y sus sustitutos serán nombrados para un período de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 10

11 aukeratutako pertsonengan egokituko da. Lege baldintzak bete eta hala eskatu dutenen artean, Bake epailearen eta bere ordezkoaren izendapena Udalbatzak egingo du, gehiengo absolutuaren adostasunarekin. GERTAERA: Estela Gil Silva andreak, karguak eskatzen dituen eginkizun guztiak betetzeko gaitasuna du. IKUSITA: 2010eko ekainaren 17ko Jaurpideko Informazio Batzordearen erizpena. Udalbatzak, aho batez, honako hau erabaki du: LEHENA.- Bake Epaile titularraren kargua betetzeko Estela Gil Silva andrea (DNI: C) aukeratzea. BIGARRENA.- Ordezko Bake Epailearen kargua bete gabe uztea. HIRUGARRENA.- Hartutako erabakia Bake Epaileen Araudiko 7. artikuluak ezartzen duen dokumentazioarekin batera, Dekano modura dagoen Durangoko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaileari igorriko zaio, EAEko Auzitegi Nagusiko Gobernu Epaitegira igorri dezan dagokion izendapena egiteko. LAUGARRENA.- Ebazpen honen berri Estela Gil Silva andreari eta Iurretako Udaleko Bake Epaitegiari jakinaraziko zaie. correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento. La elección de juez de paz y de su sustituto se efectuará por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. CONSIDERANDO: Que doña Estela Gil Silva cumple con todos los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 17 de junio de El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad, acuerda: PRIMERO.- Elegir para desempeñar el cargo de Juez de Paz titular a doña Estela Gil Silva (DNI: C). SEGUNDO.- Dejar vacante el cargo de Juez de Paz sustituto. TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte, junto con la documentación requerida en el art. 7 del Reglamento de Jueces de Paz al Juez de 1ª Instancia e Instrucción de Durango que actúe como Decano para que lo eleve a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien efectuará el correspondiente nombramiento. CUARTO.- Notificar la presente resolución a doña Estela Gil Silva y al Juzgado de Paz del Ayuntamiento de Iurreta. SEI.- DELIA CUERNO QUEIPO ANDREAK AURKEZTUTAKO ONDARE- ERANTZUKIZUNEKO ERREKLAMAZIOA. GERTAERA: Delia Cuerno Queipo andreak, 2010eko urtarrilaren 5ean eskaria aurkeztu zuen (23 sarrera-erregistro zk.); eskari SEIS.- RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR DOÑA DELIA CUERNO QUEIPO. VISTO: Que doña Delia Cuerno Queipo, mediante instancia de fecha 5 de enero de 2010 (registro de entrada nº 23), formula reclamación de 11

12 horren bidez, ondare-erantzukizuneko erreklamazioa aurkeztu zuen, Kultur Etxeko iharduetarako egoitzan ormaren kontra zegoen ohola erortzerakoan ustez jasan zituen kalteengatik. Ondare-erantzukizun eskariarekin batera Multiópticas Durango S.L. ek egindako faktura ere aurkezten du, bere kopurua 180,00 koa delarik. GERTAERA: Apirilaren 22ko Alkate- Lehendakariaren 575/10. ebazpenaren bidez, Delia Cuerno Queipo andreari eskatu zitzaion eskaria hobetu zezala. GERTAERA: Delia Cuerno Queipo andreak, 2010eko maiatzaren 6an (sarrera erregistro zk ) idazkia aurkeztu zuen; horren bidez, eskaria hobetu zuen 575/10. Alkatetza- Lehendakaritzako ebazpenean adierazten zitzaion modura. GERTAERA: Alkate-udalburuak 2010eko maiatzaren 10eko 683. ebazpenaren bidez, Delia Cuerno Queipo andreak aurkeztutako Administrazioaren ondare erantzukizun eskabidea izapidetzea onartu zuen. GERTAERA: 2010eko maiatzaren 13ko Instruktorearen erabakiaren bidez, prozedura orokorraren izapidetza bertan behera utzi zen eta prozedura laburtuari hasiera eman zitzaion ondare-erantzukizuneko erreklamazioa ebazteko. Horretarako, interesatuari hiru eguneko epea eman zitzaion egoki jotzen zituen alegazioak eta beharrezko dokumentazioa eta ziurtagiriak aurkezteko. GERTAERA: Espedientean ikusi daitekeenez, interesatuak jakinarazpena 2010eko maiatzaren 20an jaso zuen, eta ez dira alegazioak aurkeztu. OINARRIA: Konstituzioko 106. artikuluan aurreikusitakoa garatzeko idatzita, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 139. artikuluarekin bat etorriz, ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri administrazioek ordaindu egin behar dizkiete herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, responsabilidad patrimonial por los daños sufridos al caerse un tablón apoyado en la pared de la sala de actos de la Casa de Cultura. Junto a la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial adjunta copia de la factura emitida por Multiópticas Durango, S.L. que asciende a la cantidad de 180,00. RESULTANDO: Que el Alcalde- Presidente, mediante resolución nº 575/10, de 22 de abril, requirió a doña Delia Cuerno Queipo a mejorar su solicitud. RESULTANDO: Que doña Delia Cuerno Queipo, mediante instancia de fecha 6 de mayo de 2010 (registro de entrada nº 1.557), mejora su solicitud, justificando lo requerido mediante la resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 575/10. RESULTANDO: Que el Alcalde- Presidente, mediante resolución 683, de 10 de mayo de 2010, admitió a trámite la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por doña Delia Cuerno Queipo. RESULTANDO: Que mediante acuerdo de la Instructora, de fecha 13 de mayo de 2010, se suspendió la tramitación del procedimiento general y se inició un procedimiento abreviado para resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada y se concedió a la interesada un plazo de tres días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimase pertinentes. RESULTANDO: Que según consta en el expediente, la interesada fue notificada con fecha 20 de mayo de 2010, no habiéndose formulado alegaciones. con el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dictado en desarrollo de lo previsto en el artículo 106 de la Constitución, dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los 12

13 izandako kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu bada, eta nolanahi ere, alegatutako kalteak benetan gertatutakoa izan behar du, diru aldetik zenbatgarria eta pertsona edo pertsona talde bati mugatua; horrela, jurisprudentziak zehaztu behar du (guztiak, 1999ko maiatzaren 25eko eta uztailaren 15eko AGE, 5081/1999 JE eta 7480/1999 JE, hurrenezhurren) kaltea juridikoki jasatzeko ez dagoela beharrik. GERTAERA: Espedientea eta bertan dauden dokumentuak aztertuta, Delia Cuerno Queipo andreak jasandako kalteen eta udal zerbitzu publikoak ohi ez bezalako funtzionamenduaren artean kausalitate harremana dagoela argi geratzen da. Beraz, Iurretako Udalaren ondare erantzukizuna onartu egin behar da, Kultur etxeko horma baten ohola erortzerakoan zangoan hartutako kolpearen eraginez betaurrekoak apurtu baitzitzaizkion, 180,00 balioa izanik. IKUSITA: 2010eko ekainaren 17ko Jaurpideko Informazio Batzordearen erizpena. Udalbatzak, aldeko 7 botorekin (EAJ, PSE-EE, PP, EB) eta abstentzio batekin (Borja), honako hau erabaki du: LEHENENGOA.- Delia Cuerno Queipo andreak aurkeztutako ondare-erantzukizuna baiestea (espediente zk. G-20108), kalte horien eta zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren arteko kausalitate-harremana frogatu delako. BIGARRENA.- Delia Cuerno Queipo andreari 180,00 ordainduko zaio, Aurrekontu Orokorretako partidaren pentzuan. HIRUGARRENA.- Ebazpen hau Delia Cuerno Queipo andreari eta Kontuhartzailetza Sailari jakinaraziko zaie. casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, precisando la jurisprudencia (por todas, STS de 25 de mayo y 15 de julio de 1999, RJ 5081/1999 y RJ 7480/1999, respectivamente) la necesidad de que no debe existir el deber jurídico de soportar la lesión. RESULTANDO: Que analizado el expediente y examinados los documentos obrantes en el mismo, resulta plenamente acreditada la relación de causalidad entre las lesiones sufridas por doña Delia Cuerno Queipo y el funcionamiento anormal de los servicios públicos municipales. Por lo tanto, se debe reconocer la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Iurreta, en tanto que como consecuencia del golpe en la pierna sufrido al caerse un tablón apoyado en una pared de la Casa de Cultura, se le rompieron la gafas valoradas en 180,00. VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 17 de junio de El Ayuntamiento-Pleno, por 7 votos a favor (EAJ, PSE-EE, PP, EB) y 1 abstención (Borja), acuerda : PRIMERO.- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por doña Delia Cuerno Queipo, con número de expediente G-20108, por haber quedado acreditada la relación de causalidad entre la lesión alegada y el funcionamiento de los servicios públicos. SEGUNDO.- Abonar a doña Delia Cuerno Queipo la cantidad de 180,00, con cargo a la partida de los Presupuestos Generales. TERCERO.- Notificar la presente resolución a doña Delia Cuerno Queipo y al Departamento de Intervención. 13

14 ZAZPI.- JOSEBA KOLDO MARTIN MACARRON JAUNAK AURKEZTUTAKO ONDARE-ERANTZUKIZUNEKO ERRE- KLAMAZIOA. GERTAERA: 2005eko uztailaren 11n Joseba Koldo Martin Macarron jaunak idatzia aurkeztu zuen (2.436 sarrera erregistro zk.a); horren bidez, bere ibilgailuan izandako kalteen ondorioz ondare erantzukizunaren erreklamazioa aurkezten du. Kalte horiek, aparkatzen ari zela estolda baten kontra jo eta ibilgailuaren aurreko eskuin gurpila eztanda egin izana dira. GERTAERA: 2005eko urriaren 26ko dataz (3.573 sarrera erregistro zk.) Joseba Koldo Martin Macarron jaunak sinatutako idatzi bat aurkeztu da. Beronen bidez, aurrez aurkeztutako ondare erantzukizun eskaerari dokumentazio gehigarria aurkezten zaio. Interesdunak, Seguros Bilbao, Grupo Catalana Occidente aseguruetxearekin sinatutako aseguru poliza eta indarrean dagoen urteko errezibua aurkeztu ditu, baita zirkulazio baimena eta Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren aldeko egiaztagiria ere. Era berean, Iosu Autoreparaciones merkataritza etxeak egindako ordainagiri bat ere aurkezten du, bere kopurua 120,01 koa delarik. Azkenik, jakinarazpen eraginetarako helbidea, Seguros Bilbao k Bilboko Sabino Arana 20, 1.G kalean duen bulegoa izango dela zehazten da. GERTAERA: Gertatutakoaren ondorioz, interesatuak Iurretako Udalak ustez ondare erantzukizun bat duela arrazoitzen du, eta kotxearen gurpila konpontzeko 120,01 ko kalteordaina eskatzen du. GERTAERA: Alkate-udalburuak 2006ko irailaren 25eko 975. ebazpenaren bidez, Joseba Koldo Martin Macarron jaunak aurkeztutako Administrazioaren ondare eskabidea izapidetzea onartu zuen. SIETE.- RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR DON JOSEBA KOLDO MARTIN MACARRON. VISTO: Que don Joseba Koldo Martin Macarrón, mediante instancia de fecha 11 de julio de 2005 (registro de entrada nº 2.436), formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el coche de su propiedad, tras el golpe sufrido contra una alcantarilla cuando el interesado estaba aparcando. Como consecuencia de dicho golpe, resultó reventada la rueda delantera derecha de su vehículo. RESULTANDO: Que con fecha 26 de octubre de 2005 (registro de entrada nº 3.573), mediante documento firmado por don Joseba Koldo Martin Macarrón, tuvo entrada documentación adicional a la solicitud de reclamación patrimonial anteriormente presentada. El interesado adjunta con la instancia copia de la póliza de seguros contratada con Seguros Bilbao, Grupo Catalana Occidente y recibo de la anualidad en curso, permiso de circulación e informe favorable de la inspección técnica. Asimismo, adjunta factura de reparación emitida por la mercantil Iosu Autoreparaciones que asciende a la cantidad de 120,01. Finalmente, en dicho escrito se establece el domicilio a efectos de notificaciones en las oficinas de Seguros Bilbao sitas en Sabino Arana 20, 1.G (Bilbao). RESULTANDO: Que como consecuencia de los hechos relatados, el interesado alega la existencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Iurreta, por el cual reclama el reintegro de 120,01 en concepto de reparación de la rueda del vehículo. RESULTANDO: Que el Alcalde- Presidente, mediante resolución 975, de 25 de septiembre de 2006, admitió a trámite la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por don Joseba Koldo Martín Macarrón. 14

15 GERTAERA: Alkate-Udalburuak, 2010eko maiatzaren 4ko 660. zenbakidun ebazpenaren bidez, prozeduraren instruktore berria izendatu zuen. GERTAERA: 2010eko maiatzaren 11ko Instruktorearen erabakiaren bidez, prozedura orokorraren izapidetza bertan behera utzi zen eta prozedura laburtuari hasiera eman zitzaion ondare-erantzukizuneko erreklamazioa ebazteko. Horretarako, interesatuari hiru eguneko epea eman zitzaion egoki jotzen zituen alegazioak eta beharrezko dokumentazioa eta ziurtagiriak aurkezteko. GERTAERA: Espedientean ikusi daitekeenez, interesatuak jakinarazpena 2010eko maiatzaren 24an jaso zuen, eta ez dira alegazioak aurkeztu. OINARRIA: Konstituzioko 106. artikuluan aurreikusitakoa garatzeko idatzita, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 139. artikuluarekin bat etorriz, ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri administrazioek ordaindu egin behar dizkiete herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu bada, eta nolanahi ere, alegatutako kalteak benetan gertatutakoa izan behar du, diru aldetik zenbatgarria eta pertsona edo pertsona talde bati mugatua; horrela, jurisprudentziak zehaztu behar du (guztiak, 1999ko maiatzaren 25eko eta uztailaren 15eko AGE, 5081/1999 JE eta 7480/1999 JE, hurrenezhurren) kaltea juridikoki jasatzeko ez dagoela beharrik. GERTAERA: Espedientea eta bertan dauden dokumentuak aztertuta, Joseba Koldo Martín Macarrón jaunak jasandako kalteen eta udal zerbitzu publikoak ohi ez bezalako funtzionamenduaren artean kausalitate harremana dagoela argi geratzen da. Beraz, Iurretako Udalaren ondare erantzukizuna onartu egin behar da, interesatua aparkatzen ari zela, Bixente Kapanaga kaleko estolda baten kontra jotzearen ondorioz, BI-1930-BX matrikuladun PEUGEOT 306 XS ibilgailuan kalteak sortu baitziren, 120,01 RESULTANDO: Que el Alcalde- Presidente, mediante resolución nº 660 de 4 de mayo de 2010, nombró nueva instructora del procedimiento. RESULTANDO: Que mediante acuerdo de la Instructora, de fecha 11 de mayo de 2010, se suspendió la tramitación del procedimiento general y se inició un procedimiento abreviado para resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada y se concedió al interesado un plazo de tres días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimase pertinentes. RESULTANDO: Que según consta en el expediente, el interesado fue notificado con fecha 24 de mayo de 2010, no habiéndose formulado alegaciones. con el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dictado en desarrollo de lo previsto en el artículo 106 de la Constitución, dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, precisando la jurisprudencia (por todas, STS de 25 de mayo y 15 de julio de 1999, RJ 5081/1999 y RJ 7480/1999, respectivamente) la necesidad de que no debe existir el deber jurídico de soportar la lesión. RESULTANDO: Que analizado el expediente y examinados los documentos obrantes en el mismo, resulta plenamente acreditada la relación de causalidad entre las lesiones sufridas por don Joseba Koldo Martín Macarron y el funcionamiento anormal de los servicios públicos municipales. Por lo tanto, se debe reconocer la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Iurreta, en tanto que como consecuencia del golpe contra una alcantarilla de la calle Bixente Kapanaga cuando el interesado estaba aparcando, 15

16 balioa izanik. IKUSITA: 2010eko ekainaren 17ko Jaurpideko Informazio Batzordearen erizpena. Udalbatzak, aldeko 7 botorekin (EAJ, PSE-EE, PP, EB) eta abstentzio batekin (Borja), honako hau erabaki du: LEHENENGOA.- Joseba Koldo Martín Macarrón jaunak aurkeztutako ondareerantzukizuna baiestea (espediente zk. G ), kalte horien eta zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren arteko kausalitate-harremana frogatu delako. BIGARRENA.- Joseba Koldo Martin Macarron jaunari 120,01 ordainduko zaio, Aurrekontu Orokorretako partidaren pentzuan. HIRUGARRENA.- Ebazpen hau Joseba Koldo Martin Macarron jaunari eta Kontuhartzailetza Sailari jakinaraziko zaie. se produjeron daños en el vehículo PEUGEOT 306 XS matrícula BI-1930-BX, valorados en 120,01. VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 17 de junio de El Ayuntamiento-Pleno, por 7 votos a favor (EAJ, PSE-EE, PP, EB) y 1 abstención (Borja), acuerda : PRIMERO.- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don Joseba Koldo Martín Macarrón, con número de expediente G , por haber quedado acreditada la relación de causalidad entre la lesión alegada y el funcionamiento de los servicios públicos. SEGUNDO.- Abonar a don Joseba Koldo Martín Macarrón la cantidad de 120,01, con cargo a la partida de los Presupuestos Generales. TERCERO.- Notificar la presente resolución a don Joseba Koldo Martín Macarrón y al Departamento de Intervención. *********************** Eta besterik gabe, fede ematen dut idazkari moduan eta nirekin batera Alkatesa andreak eta Zinegotziek izenpetzen dutelarik. ********************** Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión, de la que como secretario, doy fe, firmando conmigo la Alcaldesa y los Concejales. ALKATEA / EL ALCALDE IDAZKARIA / EL SECRETARIO 16

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2010/3872 (1/32) EHAA - 2010eko abuztuak 20, ostirala N.º 160 ZK. BOPV - viernes 20 de agosto de 2010 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales KULTURA SAILA 3872 203/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa. Autonomia Estatutuaren 10.36 artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari

Más detalles

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO

AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- OPERATIBITATEA BERMATZEKO AGINDUA, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILBURUARENA «EUSKADIKO JUSTIZIA ADMINISTRAZIOKO INFORMATIKA- SISTEMA JUDIZIALAREN OPERATIBITATEA BERMATZEKO ZERBITZUAK» EMATEKO KONTRATAZIO-ESPEDIENTEA ESLEITZEN

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK

ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK 2015EKO EKAINAREN 30EKO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2015 1. Bateraezintasunen Batzordearen irizpena, David Latxaga Ugartemendia legebiltzarkidearen bateragarritasunegoerari

Más detalles

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.-

Ordenantza hau udalerri guztian aplikatuko da. La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. Artículo 7.- AÑO 2014 URTEA 127 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION

Más detalles

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-.

Artículo 12.-. Artículo 4.-. Artículo 5.-. Artículo 9.-. 8. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO PREZIO PUBLIKOEN ERREGULATZAILEA. ORDENANZA Nº 8 REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS O

Más detalles

ABOKATUOK. INAUGURACIÓN del Nuevo Colegio de Abogados. Iñaki Almandoz 2012/51. Cruz al Mérito de la Abogacía para

ABOKATUOK. INAUGURACIÓN del Nuevo Colegio de Abogados. Iñaki Almandoz 2012/51. Cruz al Mérito de la Abogacía para 2012/51 año/urtea: 14 mayo/maiatza ABOKATUOK REVISTA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO ABOKATUEN ELKARGO PRESTUAREN ALDIZKARIA INAUGURACIÓN del Nuevo Colegio de Abogados Cruz al Mérito

Más detalles

11 ORDENANTZA/ORDENANZA

11 ORDENANTZA/ORDENANZA HIGIEZINEN FATXADETAN BIDE PUBLIKOTIK ZUZENEAN ERABIL DAITEZKEEN KUTXAZAIN AUTOMATIKOAK JARTZEAGATIK UDAL JABARI PUBLIKOA ERABILTZEAREN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA ORDENANZA FISCAL REGULADORA

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

(B.O.E. 4 de mayo de 1993, corrección de errores en el de 8 de junio).

(B.O.E. 4 de mayo de 1993, corrección de errores en el de 8 de junio). REAL DECRETO 429/1993, DE 26 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (B.O.E. 4 de mayo de 1993, corrección

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Dictamen nº: 149/13 Consulta: Alcalde de Parla Asunto: Responsabilidad Patrimonial Aprobación: 24.04.13 DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado por

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 32 Lunes, 9 de febrero de 2015 Pág. 4 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID ÁREA DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Departamento de Gestión de Personal El Sr. Concejal Delegado del Área

Más detalles

La Asesoría Jurídica. Alicia Sánchez Cordero Directora General de la Asesoría Jurídica

La Asesoría Jurídica. Alicia Sánchez Cordero Directora General de la Asesoría Jurídica La Asesoría Jurídica. Alicia Sánchez Cordero Directora General de la Asesoría Jurídica 1 LA ASESORIA JURIDICA I. INTRODUCCIÓN. II. ASISTENCIA JURÍDICA A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 1. REGULACIÓN LEGAL.

Más detalles

ABOKATUOK. La Abogacía con el Máster. De la vieja pasantía a las prácticas externas tuteladas. 2015/63

ABOKATUOK. La Abogacía con el Máster. De la vieja pasantía a las prácticas externas tuteladas. 2015/63 2015/63 año/urtea:16 apirila/abril ABOKATUOK REVISTA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA GIPUZKOAKO ABOKATUEN ELKARGO PRESTUAREN ALDIZKARIA La Abogacía con el Máster De la vieja pasantía a las

Más detalles

inserta a continuación.

inserta a continuación. DECRETO 201/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. El artículo 19 del Estatuto de Autonomía

Más detalles

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES X LEGISLATURA Serie A: PROYECTOS DE LEY 17 de enero de 2014 Núm. 75-1 Pág. 1 PROYECTO DE LEY 121/000075 Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para

Más detalles

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Aprobado por acuerdo del Pleno el 31 de mayo de 2004 Publicaciones: BOCM 29 de junio de 2004, nº 153, págs. 61-74 BOAM 28 sw julio de 2004, nº 5610,

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

NORMA FORAL 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 15 Diciembre)

NORMA FORAL 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 15 Diciembre) "Última modificación normativa: 10/02/2015" NORMA FORAL 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 15 Diciembre) Hago saber que las Juntas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 112 VIERNES 24 DE ABRIL DE 2015 B.O.C.M. Núm. 96 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 36 ORDEN 605/2015, de 12 de marzo, de la Consejería de Educación,

Más detalles

Agerkaria FIESTA ICASV. BJABOren JAIA. 231 2014ko ekaina-uztaila junio-julio. Informazio. Informativo

Agerkaria FIESTA ICASV. BJABOren JAIA. 231 2014ko ekaina-uztaila junio-julio. Informazio. Informativo Agerkaria Informazio 231 2014ko ekaina-uztaila junio-julio 2014 Informativo Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohore tsua Ilustre Colegio de Abogados del Señorio de Vizcaya FIESTA ICASV 2014 BJABOren

Más detalles

Ayuntamiento de Fuengirola

Ayuntamiento de Fuengirola Ayuntamiento de Fuengirola Secretaría General Contratación Expte. nº 000049/2013-CONTR www.fuengirola.org PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

Más detalles

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá:

2.1 El objeto del presente Pliego está tipificado como contrato PRIVADO DE SERVICIOS, dentro de la categoría 6.a) y se regirá: Glorieta de España, 1 30004 Murcia T: 968 358 600 (C.I.F. P-3003000A) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE UNA PÓLIZA

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 165 de 17-VII-2013 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 10 de julio de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 155 de 6-VII-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejerías de Economía y Empleo y de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 24 de junio de 2015, de la Consejería de Educación,

Más detalles