BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BERTARATUA: BATZORDEKIDEAK"

Transcripción

1 PREMIAZKO OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO URGENTE Akta zkia. nº Acta 20/2010 TOKIA EGUNA Hasiera-ordua Amaiera-ordua Udalbatza-aretoan 2010eko ekainaren 25ean 10,00 10,20 BERTARATUA: LEHENDAKARIA Ainhoa Albizuri Bernaola And. (EAJ) BATZORDEKIDEAK EUSKO ALDERDI JELTZALEA Patricia Barrutieta Anduiza And. PARTIDO SOCIALISTA DE EUSKADI-EUSKADIKO EZKERRA (PSOE) Mª. Angeles Muñoz Llamas And. José Antonio Alonso Intriago Jn. PARTIDO POPULAR (PP) Francisco Javier Igartua Ybarra Jn. Cipriano Ramos Larriba Jn. EZKER BATUA-BERDEAK-ARALAR (EB-B-ARALAR) José Luis Zubillaga Maturana Jn. ATXIKI GABEKO ZINEGOTZIA Fernando Borja Ulibarri Jn IDAZKARIA Jon Txopitea Zugadi Jn. ITZULTZAILEA Maribel Arrizabalaga Salgado And. 1

2 BAT.- BILKURAREN PREMIA BERRESTEA. Alkatesa andreak Osoko Bilkuraren premiaren zioa azaldu du: eguneko gaizerrendaren puntuak izapidetzen jarraitu behar da. Udalbatzak, aho batez, batzarraren premia berrestea erabakitzen du. UNO.- RATIFICACION DE URGENCIA DE LA SESION. La Alcaldesa fundamenta la urgencia del Pleno en la necesidad de dar continuación a la tramitación de los puntos del orden del día. El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad, acuerda la ratificación de urgencia de la sesión. BI EKO EKAINAREN 15EAN EGINDAKO BILERAREN AKTA ONARTU, HORRELA BALEGOKIO. 2010eko ekainaren 15ean egindako bileraren aktaren zirriborroa ikusi ondoren. Bertaratuak ados egonik, aipatutako akta aho batez onartu egiten da. DOS.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DE Visto el borrador del acta de la sesión celebrada el día 15 de junio de ENCONTRÁNDOSE conformes, es aprobada por los miembros asistentes a la sesión. HIRU.- OTSAILAREN 26KO 219/08, EKAINAREN 6KO 737/08 ETA UZTAILAREN 20KO 997/09 ALKATETZA DEKRETUEN BITARTEZ FUNDIGUEL S.A.-RI EMANDAKO OBRA LIZENTZIEN DEUSEZTATZE PROZEDURA. IKUSITA: Aitor Elorriaga Fernandez de Arroiabe jaunak, FUNDIGUEL SA merkataritzaetxearen ordezkaritzan, idazkia aurkeztu zuen 2008ko otsailaren 19an (sarrera-erregistroko zenbakia: 571); horren bitartez, udal-mugarteko SAPU-I-ARRIANDI-B burutzapen-unitateko 1-F partzelan industria-pabiloia eraikitzeko lur mugimendua eta finakapena 0,00 kotaraino egiteko obra lizentzia eskatu zuen. Horretarako, LANTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL merkataritza-etxeak burutu, Pedro Hernandez industria-ingeniari jaunak sinatu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak 2008ko otsailaren 15ean ikusonetsitako burutzapenproiektuaren eranskina erantsi zuen. GERTUA IZANIK: Otsailaren 26ko 219/08 Dekretuaren bidez, udaleko obra-lizentzia eman zitzaion Aitor Elorriaga Fernandez de TRES.- PROCEDIMIENTO DE NULIDAD DE LAS LICENCIAS CONCEDIDAS A FUNDIGUEL SA MEDIANTE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA Nº 219/08, DE 26 DE FEBRERO, 737/08, DE 6 DE JUNIO Y 997/09, DE 20 DE JULIO. VISTO: Que don Aitor Elorriaga Fernández de Arroiabe, en representación de la mercantil FUNDIGUEL SA, mediante instancia de fecha 19 de febrero de 2008 (registro de entrada nº 571), solicitó licencia municipal de obras hasta cota cero para la construcción de nave industrial en la parcela 1-F de la unidad de ejecución SAPU-I- ARRIANDI-B del término municipal, adjuntando separata del proyecto de ejecución elaborado por la mercantil LANTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL, firmado por el Ingeniero industrial don Pedro Hernández y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia en fecha 15 de febrero de RESULTANDO: Que mediante Decreto de Alcaldía nº 219/08, de 26 de febrero, se concedió a don Aitor Elorriaga Fernández de Arroiabe, en 2

3 Arroiabe jaunari, FUNDIGUEL SA merkataritzaetxearen ordezkaritzan, udal-mugarteko SAPU-I- ARRIANDI-B burutzapen-unitateko 1-F partzelan kokatuko den industria-pabiloia eraiki ahal izateko eta finkapena egiteko 0,00 kotaraino lurra mugitzeko. IKUSITA: Aitor Elorriaga Fernandez de Arroiabe jaunak, FUNDIGUEL SA merkataritzaetxearen ordezkaritzan, idazkia aurkeztu zuen 2008ko otsailaren 29an (sarrera-erregistroko zenbakia: 704); horren bitartez, udal-mugarteko SAPU-I-ARRIANDI-B burutzapen-unitateko 1-F partzelan industria-pabiloia eraikitzeko obra lizentzia eskatu zuen. Horretarako, LANTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL merkataritzaetxeak burutu, Pedro Hernandez industriaingeniari jaunak sinatu eta Bizkaiko Industri Ingeniarien Elkargo Ofizialak 2008ko otsailaren 25ean ikusonetsitako burutzapen-proiektua erantsi zuen. GERTUA IZANIK: Ekainaren 6ko 737/08 Dekretuaren bidez, udaleko obra-lizentzia eman zitzaion Aitor Elorriaga Fernandez de Arroiabe jaunari, FUNDIGUEL S.A. merkataritza etxearen ordezkaritzan, udal mugarteko SAPU-I- ARRIANDI-B burutzapen unitateko 1-F partzelan pabiloia eraikitzeko, aurkeztutako proiektuaren arabera, eta ingurumen-baimen integratua lortzeko lizentziaren eraginkortasunaren baldintzapean. GERTUA IZANIK: Uztailaren 20ko 997/09 Dekretuaren bidez, Mikel Basterra Aldea jaunari, FUNDIGUEL SA. merkataritza-etxearen ordezkaritzan, udalerri honetako SAPU-I- ARRIANDI-B burutzapen unitateko 1-F partzelan pabilioia eraikitzeko ekainaren 6ko 737/08 alkatetza dekretuaren bidez emandako udal obra lizentziaren luzapena eman zitzaion. GERTUA IZANIK: 2009ko uztailaren 24an Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuak representación de la mercantil FUNDIGUEL SA, licencia municipal de obras para la realización de movimiento de tierras y consolidación hasta cota 0,00, para la posterior construcción de una nave industrial en la parcela 1-F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del término municipal. VISTO: Que don Aitor Elorriaga Fernández de Arroiabe, en representación de la mercantil FUNDIGUEL SA, mediante instancia de fecha 29 de febrero de 2008 (registro de entrada nº 704), solicitó licencia municipal de obras para la construcción de nave industrial en la parcela 1-F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del término municipal, adjuntando proyecto de ejecución elaborado por la mercantil LANTEC ESTUDIOS Y PROYECTOS SL, firmado por el Ingeniero industrial don Pedro Hernández y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia en fecha 25 de febrero de RESULTANDO: Que mediante Decreto de Alcaldía nº 737/08, de 6 de junio, se concedió a don Aitor Elorriaga Fernández de Arroiabe, en representación de la mercantil FUNDIGUEL SA, licencia municipal de obras para la construcción de nave industrial en la parcela 1-F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del término municipal, de acuerdo con el proyecto presentado, y con la condición de la eficacia de la licencia consistente en la obtención de la autorización ambiental integrada. RESULTANDO: Que el Alcalde- Presidente, mediante Decreto 997/09, de 20 de julio, concedió a don Mikel Basterra Aldea, en representación de la mercantil FUNDIGUEL SA, una prórroga de la licencia municipal de obras concedida mediante Decreto de Alcaldía nº 737/08, de 6 de junio, para la finalización de las obras para la construcción de nave industrial en la parcela 1-F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del término municipal. RESULTANDO: Que con fecha 24 de julio de 2009 (registro de entrada nº 2.883) tiene entrada en este Ayuntamiento oficio remitido por 3

4 ofizioa igorri zuen (sarrera erregistro zk ); horren bidez, Alkatetza-Lehendakaritzari eskatzen dio, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeko 65. artikuluarekin bat etorriz, otsailaren 26ko 219/08 eta ekainaren 6ko 737/08 ebazpenak baliogabetu eta ondoriorik gabe utzi ditzan. Ebazpen hauen bidez, FUNDIGUEL SA merkataritza-etxeari SAPU-I-ARRIANDI-Bko 1F partzelan hainbat burutzapen egiteko obra lizentzia eman zitzaion. OINARRIA: Udalbatzak, 2009ko abuztuaren 25ean egindako bileran, alde batetik, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuak igorritako errekerimendua onartu zuen. Horren bidez, eskatzen zen otsailaren 26ko 219/08 (FUNDIGUEL SA. merkataritza-etxeari obra lizentzia eman zitzaion lurra mugitzeko eta finkapena egiteko 0,00 kotaraino) eta ekainaren 6ko 737/08 (FUNDIGUEL SA. merkataritzaetxeari obra-lizentzia eman zitzaion) eta uztailaren 20ko 997/09 (aurrez emandako udal obra lizentziaren luzapena onartzen duena) ebazpenak baliogabetzea eta ondoriorik gabe uztea. Ebazpen guzti horiek udal mugarteko SAPU-I- ARRIANDI-B burutzapen unitateko 1-F partzelan pabiloia eraikitzeari buruzkoak dira. Eta beste alde batetik, aipatutako ebazpenak baliogabetzeko beharrezkoa den legearen araberako tramitazioa hasi zuen. OINARRIA: 2009ko azaroaren 23an izandako Udalaren osoko bilkuran onartu zen FUNDIGUEL S.A. enpresari eta Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuari entzunaldirako hamabost egun naturaleko epea ematea, Alkatetza-Udalburutzaren hurrengo ebazpenak baliogabetzeko prozesuaren kontra alegazioak aurkezteko. Hauek dira ebazpenak: - Otsailaren 26ko 219/08 zenbakidun ebazpena. Horren bitartez FUNDIGUEL SAri 0,00 kotaraino lurrak mugitzeko la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, en el que se requiere a la Alcaldía- Presidencia, ex artículo 65 de la LBRL, para que anule y deje sin efecto las resoluciones 219/08, de 26 de febrero y 737/08, de 6 de junio, por las que se concede a FUNDIGUEL SA licencia de obras para determinadas actuaciones en la parcela 1F del SAPU.I-ARRIANDI-B. ATENDIDO: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada en fecha 25 de agosto de 2009, por un lado, admitió el requerimiento remitido por la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para que se anularan y dejaran sin efecto la resolución nº 219/08, de 26 de febrero, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de obras para la realización de movimiento de tierras y consolidación hasta cota 0,00; la resolución nº 737/08, de 6 de junio, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de obras para la construcción de nave industrial; y la resolución nº 997/09, de 20 de julio, por la que se concedió prórroga de la licencia municipal de obras, todas ellas relativas a la parcela 1F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del término municipal. Y por otro lado, inició la tramitación legal para la anulación de las antecitadas resoluciones. ATENDIDO: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada en fecha 23 de noviembre de 2009, concedió a la mercantil FUNDIGUEL S.A. y a la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco un plazo de audiencia de quince días hábiles al objeto de presentar alegaciones en relación al procedimiento iniciado para anular y dejar sin efecto las resoluciones de Alcaldía Presidencia siguientes: - Resolución nº 219/08, de 26 de febrero, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de 4

5 lanak egiteko obretako lizentzia eman zitzaion. - Ekainaren 6ko 737/08 zenbakidun ebazpena. Horren bitartez FUNDIGUEL SA enpresari industria-nabea eraikitzeko obretako lizentzia eman zitzaion. - Uztailaren 20ko 997/09 zenbakidun ebazpena. Horren bitartez udal mugarteko SAPU-I-ARRIANDI-B egikaritzeunitateko 1F lur-zatiari zegozkion lanen udal-lizentziaren luzapena eman zitzaion. GERTAERA: Alderdi biei jakinarazi zaie, epean eta forman, eta ez da alegaziorik aurkeztu. OINARRIA: Kutsaduraren Prebentzioari eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 29. artikuluari jarraituz, ingurumeneko baimen integratua emateko prozedurak ordezten du jarduera sailkatuetarako udal-lizentziaren baimena; ez du ordezten, ordea, udal-agintaritzan emango duen behin betiko ebazpena. Ondorio horietarako, ingurumeneko baimen integratua udal agintarientzat loteslea izango da, baldin eta lizentzia ukatzeko bada edota neurri zuzentzaileak ezartzeko bada; baita aipatutako arauaren 22. artikuluan jasotako ingurumen alderdiei buruzko aipamena egiten bada ere. Aurreko idatz-zatian jasotzen denez, goiko guztiak ez ditu kaltetuko autonomia erkidego bakoitzean jarduera sailkatuei aplikatzekoak diren gainerako arauak. OINARRIA: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 39. artikuluari jarraiki, ingurumenean eragina duten jardueren antolamendu egoki bat lortzeko, eta halaber, kutsaduraren kontrol integratuaren printzipioa eraginkor egiteko, zenbait organo eskudunek esku hartzen badute, ingurumen-arloko araudian kontuan hartutako lizentzia eta baimenak lortzeko administrazio-prozedurak koordinatzeko behar diren neurriak, eta horietan ezartzen diren baldintzak hartzea bultzatuko da. obras para la realización de movimiento de tierras y consolidación hasta cota 0,00. - Resolución nº 737/08, de 6 de junio, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de obras para la construcción de nave industrial. - Resolución nº 997/09, de 20 de julio, por la que se concedió prórroga de la licencia municipal de obras relativa a la parcela 1F de la unidad de ejecución SAPU-I- ARRIANDI-B del término municipal. RESULTANDO: Que notificadas las partes, en tiempo y forma, no se han producido alegaciones. con el art. 29 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, el procedimiento para el otorgamiento de la autorización ambiental integrada sustituirá al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad municipal. A estos efectos, la autorización ambiental integrada será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el art. 22 de la antecitada Ley. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las normas autonómicas sobre actividades clasificadas que, en su caso, fueran aplicables. con el art. 39 de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, con el fin de lograr una correcta ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente y en aras asimismo de hacer efectivo el principio de control integrado de la contaminación, y en el supuesto de intervención de varios órganos competentes, se impulsará la adopción de todas aquellas medidas necesarias para coordinar los procedimientos administrativos destinados a la obtención de las licencias y autorizaciones contempladas en la normativa 5

6 sectorial medioambiental, así como las condiciones que en las mismas se impongan. Halaber, Autonomia Erkidegoko ingurumen-organoaren eskumenak diren gai guztietan, organo horrek ingurumen-arloko legerian kontuan hartutako baimen eta prozeduren bat-egitea bultzatuko da. OINARRIA: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 41. artikuluari jarraiki, aurreneko lege honen Igo eranskinean egonda Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatu nahi diren planen eta proiektuez (publiko zein pribatuez), nahitaez egin beharko da ingurugiroaren gaineko eraginaren ebaluazioa. Prozedura bukatuko da ingurugiroaren gaineko eraginaren adierazpenarekin, burutzeko hartuko den ebazpen administratiboa, edo proiektuen onarpena baino lehenago adierazi beharko dena. OINARRIA: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 47. artikuluari jarraiki, aipatutako Legearen I. Eranskinaren B) atalean aurreikusitako proiektuak burutzeko, edo hala badagokio, baimentzeko ematen den ebazpenaren aurretik, proiektuak banakako ebaluazio baten mende jarriko dira, eta organo eskudunak ingurumen-inpaktuaren adierazpen bat egingo du, 44. artikuluan xedatutakoari jarraituz, eta ingurumenaren eraginetarako, jarduera hori komeni den ala ez erabakiko du; erabakia baiezkoa bada, zer baldintzekin egingo den finkatuko du. Ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren edukia loteslea izango da I. Eranskinaren B) atalean aurreikusitako proiektua burutzeko neurri eta baldintzei dagokienez, eta baita aurkako adierazpenaren ondorioz ez burutu ahal izateko aukerari dagokionez ere. Asimismo, en aquellas materias competencia del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma se impulsará por éste la refundición de las autorizaciones y procedimientos contemplados en la legislación sectorial de medio ambiente. con lo dispuesto en el art. 41 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, deberán someterse preceptivamente al correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental los planes y proyectos, bien fueran públicos o privados, que, encontrándose recogidos en el anexo I de la citada Ley, se pretendan llevar a cabo en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, procedimiento que culmina con una declaración de impacto ambiental a formular con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los citados proyectos. con el art. 47 de la Ley 3/98, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de los proyectos contemplados en el apartado B) del Anexo I de la antecitada Ley, éstos se someterán a un procedimiento de evaluación individualizada que culminará con una declaración de impacto ambiental del órgano competente de acuerdo con lo dispuesto en el art. 44 y determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no del tal actuación y, en caso afirmativo, fijará las condiciones en que deba realizarse. El contenido de la declaración de impacto ambiental tendrá efectos vinculantes en lo relativo a las medidas y condiciones para la ejecución de los proyectos contemplados en el apartado B) del Anexo I, así como respecto a la imposibilidad de su ejecución como consecuencia de una declaración desfavorable. 6

7 OINARRIA: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren artikuluari jarraiki, erabat deusezak izango dira ingurugiroaren gaineko eraginaren banakako ebaluazioaren prozedura bete gabe eman diren baimen, lizentzia eta gainerako ebazpenak, prozedura hori exiji daitekeenean. OINARRIA: Kutsaduraren Prebentzioari eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 16/2002 Legearen 11. artikuluaren 2. paragrafoari jarraituz, ingurumen-baimen integratuaren emakida nahitaezkoak diren gainerako funtsezko baimen edo lizentzien aurretik joango da. OINARRIA: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorraren 61. artikuluari jarraiki, Udalek ezingo dute sailkatutako jardueretarako obrak egiteko lizentziarik eman jarduera lizentzia ematen ez den bitartean. OINARRIA: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 62.1.g) artikuluari jarraiki, erabat deusezak izango dira herri-administrazioen egintzak baldin eta lege mailako xedapen batean berariaz ezartzen bada. OINARRIA: Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko artikuluari jarraiki, Herri Administrazioek, beren ekimenez edo interesdunek eskaturik, eta Estatu Kontseiluak edo autonomia erkidegoko organo aholku- e baliokideak, halakorik bada, aldeko irizpena eman ondoren, deuseztzat joko dituzte, beren kabuz eta edozein unetan, administrazio bidea amaitu duten administrazio egintzak edo epe barruan beren aurkako administrazio-errekurtsorik ezan ez dutenak, Lege berbereko 62.1 artikuluan jasotako kasuetan. con lo dispuesto en el art de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, serán nulas de pleno derecho las autorizaciones, licencias y demás resoluciones adoptadas sin observar el procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, cuando ésta sea exigible. con el párrafo 2º del art. 11 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la contaminación, el otorgamiento de la autorización ambiental integrada precederá, en su caso, a las demás autorizaciones sustantivas o licencias que sean obligatorias, entre otras la licencia municipal de actividades clasificadas. con el art. 61 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, los Ayuntamientos no podrán conceder licencias de obra para actividades clasificadas en tanto no se haya concedido la licencia de actividad. con lo dispuesto en el art g) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en aquellos supuestos que se establezca en una disposición de rango legal. con el art de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art de la antecitada Ley. 7

8 OINARRIA: Azaroaren 24ko Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko 9/2004 Legeko 1.1. artikuluari jarraiki, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa bere jarduera eremuan dauden Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioen kontsulta-organo kolegiatu gorena da. OINARRIA: Azaroaren 24ko Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko 9/2004 Legeko 2.1.b) artikuluari jarraiki, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoak hainbat organo eta erakunderen jardueraren inguruan betetzen du kontsulta-eginkizuna, besteak beste, Toki Administrazioan. OINARRIA: Azaroaren 24ko Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko 9/2004 Legeko 3.1.g) artikuluari jarraiki, Batzordeari kontsultatu behar zaio administrazioaren egintzen eta xedapenen ofiziozko berrikuspenetan, herriadministrazioen araubide juridikoari eta administrazio-prozedura erkideari buruzko legeetan ezarritakoarekin bat igorriz. OINARRIA: Azaroaren 24ko Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari buruzko 9/2004 Legeko 20.1.c) artikuluari jarraiki, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari bere jarduera eremuan dauden administrazioetatik, tokiko korporazioetako lehendakariek egingo dizkiote kontsultak. OINARRIA: Otsailaren 26ko 219/08 (FUNDIGUEL SA merkataritza-etxeari obra lizentzia eman zitzaion lurra mugitzeko eta finkapena egiteko 0,00 kotaraino), ekainaren 6ko 737/08 (FUNDIGUEL SA merkataritza-etxeari obra lizentzia eman zitzaion) eta uztailaren 20ko 997/09 (aurrez emandako udal obra lizentziaren luzapena onartzen duena) ebazpenetan deuseztasun-arrazoiak daudela ulertzen du Tokiko Erakundeak. Ebazpen guzti horiek udal mugarteko SAPU-I-ARRIANDI-B burutzapen unitateko 1-F partzelan pabiloia eraikitzeari buruzkoak dira. con el art. 1.1 de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión jurídica Asesora de Euskadi, dicha Comisión es el órgano superior consultivo de las administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi incluidas en su ámbito de actuación. con el art. 2.1 b) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión jurídica Asesora de Euskadi, la Comisión ejerce su función consultiva respecto de la actividad de los órganos y entes integrados en la Administración Local. con el art. 3.1 g) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión jurídica Asesora de Euskadi, la Comisión debe ser consultada en los asuntos relativos a la revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativas de acuerdo con la legislación relativa al régimen jurídico de las administraciones públicas y al procedimiento común. con el art c) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la Comisión jurídica Asesora de Euskadi, las consultas a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi que realicen las administraciones incluidas en su ámbito de actuación se realizarán por el presidente de la corporación local que corresponda. CONSIDERANDO: Que la Institución local entiende que concurre causa de nulidad en las resoluciones de Alcaldía presidencia nº 219/08, de 26 de febrero, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de obras para la realización de movimiento de tierras y consolidación hasta cota 0,00; la resolución nº 737/08, de 6 de junio, por la que se resuelve conceder a la mercantil FUNDIGUEL SA licencia de obras para la construcción de nave industrial; y la resolución nº 997/09, de 20 de julio, por la que se concedió prórroga de la licencia municipal de obras, todas ellas relativas a la parcela 1F de la unidad de ejecución SAPU-I-ARRIANDI-B del 8

9 término municipal IKUSITA: 2009ko abenduaren 17ko Hirigintzako Informazio Batzordearen erizpena. Udalbatzak, aho batez, honako hau erabaki du LEHENENGOA.- Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari eskatuko zaio, otsailaren 26ko 219/08, ekainaren 6ko 737/08 eta uztailaren 20ko 997/09 ebazpenei buruz deuseztasun-akatsik antzematen denari buruzko ebazpena eman ditzala. BIGARRENA.- Ebazpen hau jakinaraziko zaie Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuari, FUNDIGUEL SA merkataritza-etxeari, Udaleko Bulego Teknikoari eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoari. VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo de fecha 17 de diciembre de El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad, acuerda: PRIMERO.- Solicitar a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi la emisión de dictamen relativo a la posible existencia de vicio de nulidad relativo a las resoluciones nº 219/08, de 26 de febrero, nº 737/08, de 6 de junio y nº 997/09, de 20 de julio. SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a la mercantil FUNDIGUEL SA, a la Oficina Técnica municipal y a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. LAU.- EUSKO JAURLARITZAKO ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILEKO MAIATZAREN 18KO 140/2010 DEKRETUA, EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOKO LANGILEEN URTEKO JAIEGUNEN EGUTEGIA ONARTZEKO DENA. IKUSIRIK: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko maiatzaren 18ko 140/2010 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen urteko jaiegunen egutegia onartzen dena. OINARRIA: Arestian aipatu den Dekretu horren 2.2 artikuluan ezarri denaren arabera Udalek proposamenak egin behar dute eta beren Lurralde Ordezkaritzara bidali. IKUSITA: 2010eko ekainaren 17ko Jaurpide Informazio Batzordearen erizpena. CUATRO.- DECRETO 140/2010, DE 18 DE MAYO, DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES DEL GOBIERNO VASCO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CALENDARIO OFICIAL DE FIESTAS LABORALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI PARA EL AÑO VISTO el Decreto 140/2010, de 18 de mayo, del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año con el art. 2.3 del antecitado Decreto, los Ayuntamientos deberán formular sus propuestas y remitirlas a la respectiva Delegación Territorial. VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 17 de junio de

10 Udalbatzak, aho batez, honako hau erabaki du LEHENA eko maiatzaren 28an Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu den Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko 140/2010 Dekretuaz jabetzea, bertan urteko Jai Egunen Egutegi Ofiziala ezartzen delarik. BIGARRENA.- Herriko jai egunaren proposamena honako hau izango da: irailaren 29a, San Migel eguna. HIRUGARRENA.- Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari ebazpen honen berri ematea. El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad, acuerda: PRIMERO.- Darse por enterada del calendario oficial de fiestas para 2011, establecido por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco mediante Decreto 140/2010, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de fecha 28 de mayo de SEGUNDO.- Fijar como propuesta de fiestas local el 29 de septiembre, San Miguel. TERCERO.- Notificar la presente resolución al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. BOST.- BAKE EPAILE TITULARRA ETA ORDEZKOA IZENDATZEA. OINARRIA: Udalbatzak, 2010eko maiatzaren 14an egindako bilkuran, Iurretan Bake epailea eta Ordezko Bake epailea aukeratzeko aginduko zituzten oinarriak onartu zituela. OINARRIA: 2010eko maiatzaren 24ko 96. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udaletxeko iragarki taulean, Durangoko Dekano Epaitegian eta Iurretako Bake Epaitegi bertan, Bake epailea eta Ordezko Bake epailea aukeratzeko iragarkia argitaratu da. IKUSITA: Eskaerak aurkezteko epean, Estela Gil Silva andreak berea aurkeztu du (2010eko maiatzaren 31ko sarrera zenbakia). CINCO.- NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ Y SUSTITUTO. VISTO: Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada en fecha 14 de mayo de 2010, aprobó las bases que han de regir la elección de Juez de Paz titular y sustituto del municipio de Iurreta. RESULTANDO: Que el anuncio correspondiente a la elección de Juez de Paz titular y sustituto se ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia nº 96 de 24 de mayo de 2010, tablón de anuncios de la Casa Consistorial, Juzgado Decano de los de Durango y en el propio Juzgado de Paz de Iurreta. VISTO: Que durante el plazo de presentación de instancias, se ha registrado la correspondiente a doña Estela Gil Silva (registro de entrada nº de 31 de mayo de 2010). IKUSITA: Ekainaren 7ko Bake Epaileen 3/95 Araudiko 4. eta 6. artikuluek zera diotenak: Bake epaileak eta bere ordezkoak dagokion Auzitegi Nagusiko Gobernu Epaitegiak lau urtez izendatuko ditu. Izendapena, Udalak VISTOS los artículos 4 y 6 del Reglamento nº3/95, de 7 de junio, de los jueces de paz, a tenor de los cuales: Los jueces de paz y sus sustitutos serán nombrados para un período de cuatro años por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 10

11 aukeratutako pertsonengan egokituko da. Lege baldintzak bete eta hala eskatu dutenen artean, Bake epailearen eta bere ordezkoaren izendapena Udalbatzak egingo du, gehiengo absolutuaren adostasunarekin. GERTAERA: Estela Gil Silva andreak, karguak eskatzen dituen eginkizun guztiak betetzeko gaitasuna du. IKUSITA: 2010eko ekainaren 17ko Jaurpideko Informazio Batzordearen erizpena. Udalbatzak, aho batez, honako hau erabaki du: LEHENA.- Bake Epaile titularraren kargua betetzeko Estela Gil Silva andrea (DNI: C) aukeratzea. BIGARRENA.- Ordezko Bake Epailearen kargua bete gabe uztea. HIRUGARRENA.- Hartutako erabakia Bake Epaileen Araudiko 7. artikuluak ezartzen duen dokumentazioarekin batera, Dekano modura dagoen Durangoko Lehen Auzialdiko eta Instrukzioko Epaileari igorriko zaio, EAEko Auzitegi Nagusiko Gobernu Epaitegira igorri dezan dagokion izendapena egiteko. LAUGARRENA.- Ebazpen honen berri Estela Gil Silva andreari eta Iurretako Udaleko Bake Epaitegiari jakinaraziko zaie. correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas elegidas por el respectivo Ayuntamiento. La elección de juez de paz y de su sustituto se efectuará por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, entre las personas que reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. CONSIDERANDO: Que doña Estela Gil Silva cumple con todos los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 17 de junio de El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad, acuerda: PRIMERO.- Elegir para desempeñar el cargo de Juez de Paz titular a doña Estela Gil Silva (DNI: C). SEGUNDO.- Dejar vacante el cargo de Juez de Paz sustituto. TERCERO.- Dar traslado del acuerdo que se adopte, junto con la documentación requerida en el art. 7 del Reglamento de Jueces de Paz al Juez de 1ª Instancia e Instrucción de Durango que actúe como Decano para que lo eleve a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien efectuará el correspondiente nombramiento. CUARTO.- Notificar la presente resolución a doña Estela Gil Silva y al Juzgado de Paz del Ayuntamiento de Iurreta. SEI.- DELIA CUERNO QUEIPO ANDREAK AURKEZTUTAKO ONDARE- ERANTZUKIZUNEKO ERREKLAMAZIOA. GERTAERA: Delia Cuerno Queipo andreak, 2010eko urtarrilaren 5ean eskaria aurkeztu zuen (23 sarrera-erregistro zk.); eskari SEIS.- RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR DOÑA DELIA CUERNO QUEIPO. VISTO: Que doña Delia Cuerno Queipo, mediante instancia de fecha 5 de enero de 2010 (registro de entrada nº 23), formula reclamación de 11

12 horren bidez, ondare-erantzukizuneko erreklamazioa aurkeztu zuen, Kultur Etxeko iharduetarako egoitzan ormaren kontra zegoen ohola erortzerakoan ustez jasan zituen kalteengatik. Ondare-erantzukizun eskariarekin batera Multiópticas Durango S.L. ek egindako faktura ere aurkezten du, bere kopurua 180,00 koa delarik. GERTAERA: Apirilaren 22ko Alkate- Lehendakariaren 575/10. ebazpenaren bidez, Delia Cuerno Queipo andreari eskatu zitzaion eskaria hobetu zezala. GERTAERA: Delia Cuerno Queipo andreak, 2010eko maiatzaren 6an (sarrera erregistro zk ) idazkia aurkeztu zuen; horren bidez, eskaria hobetu zuen 575/10. Alkatetza- Lehendakaritzako ebazpenean adierazten zitzaion modura. GERTAERA: Alkate-udalburuak 2010eko maiatzaren 10eko 683. ebazpenaren bidez, Delia Cuerno Queipo andreak aurkeztutako Administrazioaren ondare erantzukizun eskabidea izapidetzea onartu zuen. GERTAERA: 2010eko maiatzaren 13ko Instruktorearen erabakiaren bidez, prozedura orokorraren izapidetza bertan behera utzi zen eta prozedura laburtuari hasiera eman zitzaion ondare-erantzukizuneko erreklamazioa ebazteko. Horretarako, interesatuari hiru eguneko epea eman zitzaion egoki jotzen zituen alegazioak eta beharrezko dokumentazioa eta ziurtagiriak aurkezteko. GERTAERA: Espedientean ikusi daitekeenez, interesatuak jakinarazpena 2010eko maiatzaren 20an jaso zuen, eta ez dira alegazioak aurkeztu. OINARRIA: Konstituzioko 106. artikuluan aurreikusitakoa garatzeko idatzita, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 139. artikuluarekin bat etorriz, ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri administrazioek ordaindu egin behar dizkiete herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, responsabilidad patrimonial por los daños sufridos al caerse un tablón apoyado en la pared de la sala de actos de la Casa de Cultura. Junto a la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial adjunta copia de la factura emitida por Multiópticas Durango, S.L. que asciende a la cantidad de 180,00. RESULTANDO: Que el Alcalde- Presidente, mediante resolución nº 575/10, de 22 de abril, requirió a doña Delia Cuerno Queipo a mejorar su solicitud. RESULTANDO: Que doña Delia Cuerno Queipo, mediante instancia de fecha 6 de mayo de 2010 (registro de entrada nº 1.557), mejora su solicitud, justificando lo requerido mediante la resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 575/10. RESULTANDO: Que el Alcalde- Presidente, mediante resolución 683, de 10 de mayo de 2010, admitió a trámite la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por doña Delia Cuerno Queipo. RESULTANDO: Que mediante acuerdo de la Instructora, de fecha 13 de mayo de 2010, se suspendió la tramitación del procedimiento general y se inició un procedimiento abreviado para resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada y se concedió a la interesada un plazo de tres días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimase pertinentes. RESULTANDO: Que según consta en el expediente, la interesada fue notificada con fecha 20 de mayo de 2010, no habiéndose formulado alegaciones. con el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dictado en desarrollo de lo previsto en el artículo 106 de la Constitución, dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los 12

13 izandako kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu bada, eta nolanahi ere, alegatutako kalteak benetan gertatutakoa izan behar du, diru aldetik zenbatgarria eta pertsona edo pertsona talde bati mugatua; horrela, jurisprudentziak zehaztu behar du (guztiak, 1999ko maiatzaren 25eko eta uztailaren 15eko AGE, 5081/1999 JE eta 7480/1999 JE, hurrenezhurren) kaltea juridikoki jasatzeko ez dagoela beharrik. GERTAERA: Espedientea eta bertan dauden dokumentuak aztertuta, Delia Cuerno Queipo andreak jasandako kalteen eta udal zerbitzu publikoak ohi ez bezalako funtzionamenduaren artean kausalitate harremana dagoela argi geratzen da. Beraz, Iurretako Udalaren ondare erantzukizuna onartu egin behar da, Kultur etxeko horma baten ohola erortzerakoan zangoan hartutako kolpearen eraginez betaurrekoak apurtu baitzitzaizkion, 180,00 balioa izanik. IKUSITA: 2010eko ekainaren 17ko Jaurpideko Informazio Batzordearen erizpena. Udalbatzak, aldeko 7 botorekin (EAJ, PSE-EE, PP, EB) eta abstentzio batekin (Borja), honako hau erabaki du: LEHENENGOA.- Delia Cuerno Queipo andreak aurkeztutako ondare-erantzukizuna baiestea (espediente zk. G-20108), kalte horien eta zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren arteko kausalitate-harremana frogatu delako. BIGARRENA.- Delia Cuerno Queipo andreari 180,00 ordainduko zaio, Aurrekontu Orokorretako partidaren pentzuan. HIRUGARRENA.- Ebazpen hau Delia Cuerno Queipo andreari eta Kontuhartzailetza Sailari jakinaraziko zaie. casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, precisando la jurisprudencia (por todas, STS de 25 de mayo y 15 de julio de 1999, RJ 5081/1999 y RJ 7480/1999, respectivamente) la necesidad de que no debe existir el deber jurídico de soportar la lesión. RESULTANDO: Que analizado el expediente y examinados los documentos obrantes en el mismo, resulta plenamente acreditada la relación de causalidad entre las lesiones sufridas por doña Delia Cuerno Queipo y el funcionamiento anormal de los servicios públicos municipales. Por lo tanto, se debe reconocer la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Iurreta, en tanto que como consecuencia del golpe en la pierna sufrido al caerse un tablón apoyado en una pared de la Casa de Cultura, se le rompieron la gafas valoradas en 180,00. VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 17 de junio de El Ayuntamiento-Pleno, por 7 votos a favor (EAJ, PSE-EE, PP, EB) y 1 abstención (Borja), acuerda : PRIMERO.- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por doña Delia Cuerno Queipo, con número de expediente G-20108, por haber quedado acreditada la relación de causalidad entre la lesión alegada y el funcionamiento de los servicios públicos. SEGUNDO.- Abonar a doña Delia Cuerno Queipo la cantidad de 180,00, con cargo a la partida de los Presupuestos Generales. TERCERO.- Notificar la presente resolución a doña Delia Cuerno Queipo y al Departamento de Intervención. 13

14 ZAZPI.- JOSEBA KOLDO MARTIN MACARRON JAUNAK AURKEZTUTAKO ONDARE-ERANTZUKIZUNEKO ERRE- KLAMAZIOA. GERTAERA: 2005eko uztailaren 11n Joseba Koldo Martin Macarron jaunak idatzia aurkeztu zuen (2.436 sarrera erregistro zk.a); horren bidez, bere ibilgailuan izandako kalteen ondorioz ondare erantzukizunaren erreklamazioa aurkezten du. Kalte horiek, aparkatzen ari zela estolda baten kontra jo eta ibilgailuaren aurreko eskuin gurpila eztanda egin izana dira. GERTAERA: 2005eko urriaren 26ko dataz (3.573 sarrera erregistro zk.) Joseba Koldo Martin Macarron jaunak sinatutako idatzi bat aurkeztu da. Beronen bidez, aurrez aurkeztutako ondare erantzukizun eskaerari dokumentazio gehigarria aurkezten zaio. Interesdunak, Seguros Bilbao, Grupo Catalana Occidente aseguruetxearekin sinatutako aseguru poliza eta indarrean dagoen urteko errezibua aurkeztu ditu, baita zirkulazio baimena eta Ibilgailuen Azterketa Teknikoaren aldeko egiaztagiria ere. Era berean, Iosu Autoreparaciones merkataritza etxeak egindako ordainagiri bat ere aurkezten du, bere kopurua 120,01 koa delarik. Azkenik, jakinarazpen eraginetarako helbidea, Seguros Bilbao k Bilboko Sabino Arana 20, 1.G kalean duen bulegoa izango dela zehazten da. GERTAERA: Gertatutakoaren ondorioz, interesatuak Iurretako Udalak ustez ondare erantzukizun bat duela arrazoitzen du, eta kotxearen gurpila konpontzeko 120,01 ko kalteordaina eskatzen du. GERTAERA: Alkate-udalburuak 2006ko irailaren 25eko 975. ebazpenaren bidez, Joseba Koldo Martin Macarron jaunak aurkeztutako Administrazioaren ondare eskabidea izapidetzea onartu zuen. SIETE.- RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR DON JOSEBA KOLDO MARTIN MACARRON. VISTO: Que don Joseba Koldo Martin Macarrón, mediante instancia de fecha 11 de julio de 2005 (registro de entrada nº 2.436), formula reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños sufridos en el coche de su propiedad, tras el golpe sufrido contra una alcantarilla cuando el interesado estaba aparcando. Como consecuencia de dicho golpe, resultó reventada la rueda delantera derecha de su vehículo. RESULTANDO: Que con fecha 26 de octubre de 2005 (registro de entrada nº 3.573), mediante documento firmado por don Joseba Koldo Martin Macarrón, tuvo entrada documentación adicional a la solicitud de reclamación patrimonial anteriormente presentada. El interesado adjunta con la instancia copia de la póliza de seguros contratada con Seguros Bilbao, Grupo Catalana Occidente y recibo de la anualidad en curso, permiso de circulación e informe favorable de la inspección técnica. Asimismo, adjunta factura de reparación emitida por la mercantil Iosu Autoreparaciones que asciende a la cantidad de 120,01. Finalmente, en dicho escrito se establece el domicilio a efectos de notificaciones en las oficinas de Seguros Bilbao sitas en Sabino Arana 20, 1.G (Bilbao). RESULTANDO: Que como consecuencia de los hechos relatados, el interesado alega la existencia de un supuesto de responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Iurreta, por el cual reclama el reintegro de 120,01 en concepto de reparación de la rueda del vehículo. RESULTANDO: Que el Alcalde- Presidente, mediante resolución 975, de 25 de septiembre de 2006, admitió a trámite la solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por don Joseba Koldo Martín Macarrón. 14

15 GERTAERA: Alkate-Udalburuak, 2010eko maiatzaren 4ko 660. zenbakidun ebazpenaren bidez, prozeduraren instruktore berria izendatu zuen. GERTAERA: 2010eko maiatzaren 11ko Instruktorearen erabakiaren bidez, prozedura orokorraren izapidetza bertan behera utzi zen eta prozedura laburtuari hasiera eman zitzaion ondare-erantzukizuneko erreklamazioa ebazteko. Horretarako, interesatuari hiru eguneko epea eman zitzaion egoki jotzen zituen alegazioak eta beharrezko dokumentazioa eta ziurtagiriak aurkezteko. GERTAERA: Espedientean ikusi daitekeenez, interesatuak jakinarazpena 2010eko maiatzaren 24an jaso zuen, eta ez dira alegazioak aurkeztu. OINARRIA: Konstituzioko 106. artikuluan aurreikusitakoa garatzeko idatzita, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 139. artikuluarekin bat etorriz, ezinbesteko kasuetan izan ezik, herri administrazioek ordaindu egin behar dizkiete herritarrei beren ondasun eta eskubideetan eragindako kalteak, beti ere, izandako kaltea zerbitzu publikoen jarduera on edo txarraren ondorioz sortu bada, eta nolanahi ere, alegatutako kalteak benetan gertatutakoa izan behar du, diru aldetik zenbatgarria eta pertsona edo pertsona talde bati mugatua; horrela, jurisprudentziak zehaztu behar du (guztiak, 1999ko maiatzaren 25eko eta uztailaren 15eko AGE, 5081/1999 JE eta 7480/1999 JE, hurrenezhurren) kaltea juridikoki jasatzeko ez dagoela beharrik. GERTAERA: Espedientea eta bertan dauden dokumentuak aztertuta, Joseba Koldo Martín Macarrón jaunak jasandako kalteen eta udal zerbitzu publikoak ohi ez bezalako funtzionamenduaren artean kausalitate harremana dagoela argi geratzen da. Beraz, Iurretako Udalaren ondare erantzukizuna onartu egin behar da, interesatua aparkatzen ari zela, Bixente Kapanaga kaleko estolda baten kontra jotzearen ondorioz, BI-1930-BX matrikuladun PEUGEOT 306 XS ibilgailuan kalteak sortu baitziren, 120,01 RESULTANDO: Que el Alcalde- Presidente, mediante resolución nº 660 de 4 de mayo de 2010, nombró nueva instructora del procedimiento. RESULTANDO: Que mediante acuerdo de la Instructora, de fecha 11 de mayo de 2010, se suspendió la tramitación del procedimiento general y se inició un procedimiento abreviado para resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada y se concedió al interesado un plazo de tres días para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimase pertinentes. RESULTANDO: Que según consta en el expediente, el interesado fue notificado con fecha 24 de mayo de 2010, no habiéndose formulado alegaciones. con el art. 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dictado en desarrollo de lo previsto en el artículo 106 de la Constitución, dispone que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, precisando la jurisprudencia (por todas, STS de 25 de mayo y 15 de julio de 1999, RJ 5081/1999 y RJ 7480/1999, respectivamente) la necesidad de que no debe existir el deber jurídico de soportar la lesión. RESULTANDO: Que analizado el expediente y examinados los documentos obrantes en el mismo, resulta plenamente acreditada la relación de causalidad entre las lesiones sufridas por don Joseba Koldo Martín Macarron y el funcionamiento anormal de los servicios públicos municipales. Por lo tanto, se debe reconocer la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Iurreta, en tanto que como consecuencia del golpe contra una alcantarilla de la calle Bixente Kapanaga cuando el interesado estaba aparcando, 15

16 balioa izanik. IKUSITA: 2010eko ekainaren 17ko Jaurpideko Informazio Batzordearen erizpena. Udalbatzak, aldeko 7 botorekin (EAJ, PSE-EE, PP, EB) eta abstentzio batekin (Borja), honako hau erabaki du: LEHENENGOA.- Joseba Koldo Martín Macarrón jaunak aurkeztutako ondareerantzukizuna baiestea (espediente zk. G ), kalte horien eta zerbitzu publikoaren funtzionamenduaren arteko kausalitate-harremana frogatu delako. BIGARRENA.- Joseba Koldo Martin Macarron jaunari 120,01 ordainduko zaio, Aurrekontu Orokorretako partidaren pentzuan. HIRUGARRENA.- Ebazpen hau Joseba Koldo Martin Macarron jaunari eta Kontuhartzailetza Sailari jakinaraziko zaie. se produjeron daños en el vehículo PEUGEOT 306 XS matrícula BI-1930-BX, valorados en 120,01. VISTO: El dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación de fecha 17 de junio de El Ayuntamiento-Pleno, por 7 votos a favor (EAJ, PSE-EE, PP, EB) y 1 abstención (Borja), acuerda : PRIMERO.- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don Joseba Koldo Martín Macarrón, con número de expediente G , por haber quedado acreditada la relación de causalidad entre la lesión alegada y el funcionamiento de los servicios públicos. SEGUNDO.- Abonar a don Joseba Koldo Martín Macarrón la cantidad de 120,01, con cargo a la partida de los Presupuestos Generales. TERCERO.- Notificar la presente resolución a don Joseba Koldo Martín Macarrón y al Departamento de Intervención. *********************** Eta besterik gabe, fede ematen dut idazkari moduan eta nirekin batera Alkatesa andreak eta Zinegotziek izenpetzen dutelarik. ********************** Y sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión, de la que como secretario, doy fe, firmando conmigo la Alcaldesa y los Concejales. ALKATEA / EL ALCALDE IDAZKARIA / EL SECRETARIO 16

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS Idazkaria / Secretario JOSE IGNACIO ARBERAS Zinegotziak/ Ediles JOSU URRUTIA MIREIA ZARATE MIGUEL ANGEL

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO

CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CARMELO BARRIO BAROJA JAUNAK, EUSKAL TALDE POPULARRAREN TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, EGINDAKO GALDERARI DAGOKION ERANTZUNA. GAIA: SEGURTASUN SAILAK BASQUE COUNTRY

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DIA

GAI ZERRENDA/ORDEN DEL DIA OHIZKO BATZARRALDIA Alkate-Udalburu Jaunaren aginduz, datorren uztailaren 25ean arratsaldeko zortziretan, Udaletxeko Bilkura Aretoan Ohizko Batzarraldia ospatuko da, behean azaltzen diren gaiak aztertu

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2011 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO URTARRILAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2011 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO URTARRILAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2011 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2011KO URTARRILAREN 24AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: Excmo. Sr. D. Patxi Lazcoz Baigorri

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 177. zk. 2014, irailak 17. Asteazkena 19897 BOB núm. 177. Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009 ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009 OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 2009KO URTARRILAREN 19AN

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran

Más detalles

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEA ARAUTZEN UDAL ORDENANTZA

ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEA ARAUTZEN UDAL ORDENANTZA ARRISKUTSUAK IZAN DAITEZKEEN ANIMALIAK EDUKITZEA ARAUTZEN UDAL ORDENANTZA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 1. ARTIKULUA. Xedea Ordenantza honek arriskutsuak

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Botón 234*90 px 8,00 13,00 26,00 Megabanner 728*90 px 30,00 45,00 55,00 Robapáginas 300*250 px 35,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 60,00

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ.

GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK IDATZIZ ERANTZUTEKO GALDERA HAU EGITEN DU MONTEVIDEORA EGINDAKO BIDAIARI BURUZ. INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA SAILBURUA LA CONSEJERA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA GORKA MANEIRO LABAYEN MISTOA- UPYD TALDEKO

Más detalles

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008

26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 26156 EHAA - 2008ko urriak 27, astelehena N.º 205 ZK. BOPV - lunes 27 de octubre de 2008 JUSTIZIA, LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA SAILA 5911 AGINDUA, 2008ko urriaren 8koa, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz».

zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». EHAA - 2005eko martxoak 4, ostirala N.º 44 ZK. BOPV - viernes 4 de marzo de 2005 3429 zarik onenetan egiteko egokiak diren egitura egonkor finkoetan inbertituz». AZKEN XEDAPENA. Indarrean sartzea. Dekretu

Más detalles

Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak egindako itzulpena 1. 2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailuen Araudi Orokorra onartzeko dena.

Itzultzaile Zerbitzu Ofizialak egindako itzulpena 1. 2822/1998 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Ibilgailuen Araudi Orokorra onartzeko dena. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos El título competencial del Estado para regular la materia contenida en el Reglamento General de Vehículos

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00. Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Robapáginas 300*250 40,00 50,00 65,00 Robapáginas expandible 600*500 px 65,00 70,00 75,00 Cintillo 620*30/ 50 px 25,00 30,00 55,00 Botón Integrado 300*90

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 62. zk. 2010, apirilak 6. Asteartea 8631 BOB núm. 62. Martes, 6 de abril de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua.

ARTIKULU BAKARRA Gizarte Ekintza Sailak diru-laguntza hauek emateko oinarri arautzaileak onartzen ditu; ondoren agertzen da oinarri horien testua. BAO. 31. zk. 2015, otsailak 16. Astelehena 3291 BOB núm. 31. Lunes, 16 de febrero de 2015 Bizkaiko Foru Aldundiaren 142015 FORU DEKRETUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena 19371 BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J

D. JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA. Dª TERESA ORTUZAR ARRUABARRENA. D. IÑAKI SEDANO ASPIAZU. Dª ELENA SETIEN ROMERO. FIC/CIF: P-4800200-J TOKIKO GOBERNU BATZORDEAK 2015eko MAIATZAREN 21ean EGINIKO 09/15 ZENBAKIKO EZOHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATU DIRENAK ALKATEA MAITE ETXEBARRIA AZPIOLEA and. ALKATEORDEAK JON ANDONI ETXEBARRIA AZPIOLEA jn.

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN.

ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO OBRAK BURUTZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAKZIOEN. B NT OA ADORE T SU V. ERANSKNA ANEXO V ERAKUNTEN KUSKAPEN TEKNA (ET) EGTE ETA HORREN ONDORO OBRAK BURUTE DRU-LAGUNTAK EMATE ONARR ARAUTALEAEN. AALPENA Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako

Más detalles

Konbentzio honen estatu alderdiek,

Konbentzio honen estatu alderdiek, Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud Adoptada por una Conferencia de Plenipotenciarios convocada por

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 175. zk. 2010, irailak 10. Ostirala 21991 BOB núm. 175. Viernes, 10 de septiembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA A través de la presente convocatoria se pretende confeccionar

Más detalles

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013.

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013. BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2013. ASISTENTES: SR. ALCALDE PRESIDENTE: Don Francisco Casero Martín SRES. CONCEJALES: GRUPOS POLITICOS. P.S.O.E.

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2011, abenduak 21. Asteazkena 27665 BOB núm. 241. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei

N -1761. Zk-1761. bekak emateko. Euskal Autonomia Erkidegoko lankide boluntarioei 4970 EHAA - 2003ko martxoak 24, astelehena N.º 59 ZK. BOPV - lunes 24 de marzo de 2003 Zk-1761 EBAZPENA, 2002ko abenduaren 30ekoa, Garapen Lankidetzarako zuzendariarena, Nazio Batuen nazioarteko erakundeei

Más detalles

http://www9.jakina.ejgvdns/q77bparlamentowar/q77bmessageout.doservlet?action...

http://www9.jakina.ejgvdns/q77bparlamentowar/q77bmessageout.doservlet?action... Jakina / Mensajería con el Parlamento Vasco http://www9.jakina.ejgvdns/q77bparlamentowar/q77bmessageout.doservlet?action... Página 1 de 1 20/10/2011 Mensajería con el Parlamento Vasco Gestión de Mensajes

Más detalles

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60.

EITB.COM CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00. Megabanner 728*90 px 50.00 60. EITB.COM CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Super Megabanner o Gigabanner 970*90 px 60.00 65.00 Megabanner 728*90 px 50.00 60.00 Megabanner Inferior 728*90 px 10.00 15.00 20.00 Robapáginas 300*250

Más detalles

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa.

Honekin batera bidaltzen dizut informazio-zirkular bat, Eskola Aseguruaren ezaugarriei, zerbitzuei eta izapidetze-erari buruzkoa. HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Hezkuntza Sailburuordetza Lanbide Heziketa Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN Viceconsejería de Educación Dirección de Formación

Más detalles

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and.

ASISTENTES PRESIDENTA. Keltse Eiguren Alberdi and. GETXOKO UDALEKO TOKIKO GOBERNU BATZARRAK, 2014KO IRAILAREN 9AN LEHENENGO DEIALDIAN, EGINDAKO OHIKO BILERAREN AKTA. BERTARATUAK LEHENDAKARIA ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA. www.euskadi.net DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL II. Alezatia Fascículo II EHAA - 2000ko abenduak 29, ostirala N.º 248 ZK. BOPV - viernes 29 de diciembre de 2000 23325 EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO Itundutako

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Vitoria-Gazteiz, a 21 de marzo de 2012. Iñaki Arriola López CONSEJERO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Etxebizitza, Herri Lan eta Garraietako Sailburua Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO FORMULADA POR DÑA. LAURA GARRIDO KNÖRR, PARLAMENTARIO

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Convocatoria del I Premio Pacto Verde a las buenas prácticas medioambientales

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA N -5563. Zk-5563

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA N -5563. Zk-5563 22722 EHAA - 1998ko abenduak 9, asteazkena N.º 234 ZK. B.O.P.V. - miércoles 9 de diciembre de 1998 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA Zk-5563 315/1998

Más detalles

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011 1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2011. El Sr. Alcalde Presidente inicia la sesión

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 204. zk. 2010, urriak 22. Ostirala 25503 BOB núm. 204. Viernes, 22 de octubre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 8:00 HORAS. 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL TOKIKO GOBERNU BATZARRA Viernes, 25 de enero de 2008 2008ko urtarrilaren 25ean, ostirala 8:00 HORAS 8:00etan ORDEN DEL DÍA GAI-ZERRENDA I. SESIÓN ORDINARIA I. OHIKO BILKURA 1.-

Más detalles

Artículo 10. Exterior vehículos. 10.1. Rotulación Puertas delanteras

Artículo 10. Exterior vehículos. 10.1. Rotulación Puertas delanteras Propuesta de modificación de los artículos 10.4, 10.5, 11.7 y 11.8 de la Ordenanza Técnica del Servicio de Taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta del Servicio de Taxi en la Comarca de Pamplona

Más detalles

INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INSTRUCCIONES DEL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR ACCIDENTE ESCOLAR. En ejercicio de las funciones

Más detalles

Nieves Martínez De Antoñana DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARIA

Nieves Martínez De Antoñana DIRECTORA DE RÉGIMEN JURÍDICO ARAUBIDE JURIDIKOAREN ZUZENDARIA LEHENDAKARITZA PRESIDENCIA Eusko Jaurlaritzaren komunikazio eta publizitate-politikari buruzko 91/2015 Ez Legezko Proposamenean ezarrita dagoena betez, eta Komunikaziorako Zuzendaritzak horrela adierazita,

Más detalles

LEHENDIK DAUDEN EGOITZA- ERAIKINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN UDAL- ORDENANTZA.

LEHENDIK DAUDEN EGOITZA- ERAIKINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN UDAL- ORDENANTZA. LEHENDIK DAUDEN EGOITZA- ERAIKINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO BALDINTZAK ARAUTZEN DITUEN UDAL- ORDENANTZA. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICACIONES

Más detalles

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2008

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2008 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CELEBRADA EL DÍA 7 DE MAYO DE 2008 OGASUNEKO BATZORDEAK ETA KONTUETARAKO BEREZIAK 2008KO MAIATZAREN 7AN EGINDAKO OHIKO BILKURAREN

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE REHABILITACION DE EDIFICIOS PARA DESTINARLOS A VIVIENDA

ORDENANZA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE REHABILITACION DE EDIFICIOS PARA DESTINARLOS A VIVIENDA ETXEBIZITZA BIHURTZEKO ERAIKINAK ZAHARBERRITZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA I. SARRERA Herrian zein landa ingurunean gaur egun dauden ondasun higiezinak hondamendia jasaten ari dira, eta

Más detalles

EHAA - 2008ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 31045

EHAA - 2008ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 31045 EHAA - 2008ko abenduak 16, asteartea N.º 240 ZK. BOPV - martes 16 de diciembre de 2008 31045 7007 IRAGARKIA. Honen bidez, Kontsumo zuzendariak 2008-10-13an emandako ebazpena jakinarazten zaio Grupo Promotor

Más detalles

URKABUSTAIZ URKABUSTAIZ. 2012ko abenduaren 31, astelehena ALHAO 151 BOTHA Lunes, 31 de diciembre de 2012

URKABUSTAIZ URKABUSTAIZ. 2012ko abenduaren 31, astelehena ALHAO 151 BOTHA Lunes, 31 de diciembre de 2012 11986 URKABUSTAIZ 6938 Udal ordenantzak ezartzeko erabakiaren behin betiko onar - pena. Udaleko Osoko Bilkurak 2012ko azaroaren 8ko ohiko saioan 2013ko ekitaldirako Aparkatzeko Txartelak arautzen dituen

Más detalles

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

NORMATIVA REGULADORA DE SUBVENCIONES DE LA FUNDACIÓN KULTUR-ETXEA DE GERNIKA-LUMO PARA FINANCIAR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CULTURALES. GERNIKA-LUMOKO KULTUR ETXEA FUNDAZIOAREN DIRU LAGUNTZAK EMATEKO ARAUDIA, KULTURA EGITASMOAK ETA EKINTZAK FINANTZATZEKO. I. ATALBURUA XEDAPEN OROKORRAK 1.artikulua. Dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak.

Más detalles

ELCIEGO ELCIEGO LAGUARDIA LAGUARDIA. 2007ko otsailaren 16a, ostirala ALHAO 20 BOTHA Viernes, 16 de febrero de 2007

ELCIEGO ELCIEGO LAGUARDIA LAGUARDIA. 2007ko otsailaren 16a, ostirala ALHAO 20 BOTHA Viernes, 16 de febrero de 2007 1703 Insagurbe Davies nekazaritzako ingeniari tekniko jaunak idatzitako proiektuaren eta eranskinen arabera. Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorrak 58.2 artikuluan

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Proyecto Aurkibidea / Indice : LEGE Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO.

Más detalles

GARAI ELIZATEKO UDALA San Migel auzoa, 20 48200 Garai e-mail: izabala.garai@bizkaia.org 946.816.393 Faxa 946.201.172

GARAI ELIZATEKO UDALA San Migel auzoa, 20 48200 Garai e-mail: izabala.garai@bizkaia.org 946.816.393 Faxa 946.201.172 EZ OHIKO BILKURA PLENO EXTRAORDINARIO TOKIA / LUGAR Udalbatza aretoa Sala de Juntas EGUNA / FECHA 2012ko martxoaren 12an 12 de Marzo de 2012 AKTA Zkia. / ACTA Nº 1 Hasiera ordua Hora comienzo BERTARATUAK

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2010, abenduak 3. Ostirala 29427 BOB núm. 233. Viernes, 3 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. TOKIKO GOBERNU BATZARRA OHIKO BILKURA DATA: 2015eko apirilaren 17an, ostirala ORDUA:

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 12. zk. 2014, urtarrilak 20. Astelehena 925 BOB núm. 12. Lunes, 20 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 6. zk. 2015, urtarrilak 12. Astelehena 191 BOB núm. 6. Lunes, 12 de enero de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria

Izta.: Igone Azpiroz Artano Etengabeko Ikaskuntzako zuzendaria EBAZPENA, 2007ko urriaren 24koa, Etengabeko Ikaskuntzako zuzendariarena, 2007-2008 ikasturtean hasteko diren Lanbide Heziketako Zikloetako irakaslegoaren prestakuntzarako ikastaroetarako irakasle onartuen

Más detalles

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2011/2047 (1/11) EHAA - 2011ko apirilak 11, astelehena N.º 70 ZK. BOPV - lunes 11 de abril de 2011

Disposiciones Generales. Xedapen Orokorrak 2011/2047 (1/11) EHAA - 2011ko apirilak 11, astelehena N.º 70 ZK. BOPV - lunes 11 de abril de 2011 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA OSASUN ETA KONTSUMO SAILA 2047 69/2011 DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluarena. Aurre egin

Más detalles