REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "REVISONS DE GAS ALS DOMICILIS"

Transcripción

1 CONCEPTES BÀSICS Què és una revisió periòdica del gas? i cada quant temps ha de realitzar-se una revisió periòdica de gas butà? Una revisió periòdica del gas és el procés per mitjà del qual una empresa visita un domicili que utilitza gas butà i certifica que la instal lació es troba en un correcte estat de manteniment. La llei establix que estes revisions han de realitzar-se cada 5 anys. Què és una inspecció periòdica del gas? i Cada quant temps ha de realitzar-se una inspecció periòdica de gas natural? És un procés semblant a la revisió periòdica del gas però es realitza en els domicilis que utilitzen gas natural. La llei establix que esta inspecció ha de realitzar-se cada 5 anys, llevat que l última inspecció es realitzara abans del 4 de Març del 2007, en este cas la inspecció haurà de realitzar-se als 4 anys, mentres que la següent ja sí es realitzarà als 5 anys. Qui pot realitzar una revisió periòdica de gas butà? CONCEPTOS BÁSICOS Qué es una revisión periódica del gas? y cada cuánto tiempo ha de realizarse una revisión periódica de gas butano? Una revisión periódica del gas es el proceso mediante el cual una empresa visita un domicilio que utiliza gas butano y certifica que la instalación se encuentra en un correcto estado de mantenimiento. La ley establece que estas revisiones han de realizarse cada 5 años. Qué es una inspección periódica del gas? y Cada cuánto tiempo ha de realizarse una inspección periódica de gas natural? Es un proceso similar a la revisión periódica del gas pero se realiza en los domicilios que utilizan gas natural. La ley establece que esta inspección ha de realizarse cada 5 años, salvo que la última inspección se realizara antes del 4 de Marzo del 2007, en este caso la inspección tendrá que realizarse a los 4 años, mientras que la siguiente ya sí se realizará a los 5 años. Quién puede realizar una revisión periódica de gas butano? Pàg. 1 de 8

2 Qualsevol empresa instal ladora de gas butà, que complisca els requisits següents: 1. Estar reconeguda com a empresa instal ladora per la Conselleria d Econmía, Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana. 2. Tot el seu personal tinga el carnet d instal lador degudament homologat. Com es realitza una revisió periòdica de gas butà? És el consumidor el que ha de contactar amb l empresa instal ladora de gas que més li convinga perquè realitze la revisió periòdica en el seu domicili. Cualquier empresa instaladora de gas butano, que cumpla los siguientes requisitos: Estar reconocida como empresa instaladora por la Conselleria de Econmía, Indústria y Comercio de la Generalitat Valenciana. Todo su personal tenga el carné de instalador debidamente homologado. Cómo se realiza una revisión periódica de gas butano? Es el consumidor el que tiene que contactar con la empresa instaladora de gas que más le convenga para que realice la revisión periódica en su domicilio. PREGUNTES FREQÜENTS PER A REVISIONS PERIÒDIQUES DE GAS BUTÀ Tinc l obligació de realitzar una revisió periòdica de gas butà en ma casa si encara no han passat 5 anys des de l última revisió? Com ja s ha ressenyat anteriorment, les revisions periòdiques han de fer-se de forma obligatòria cada 5 anys, la qual cosa no vol dir que si el consumidor ho creu oportú es realitzen revisions en el seu domicili quan ho creu convenient per motius de seguretat, si bé cal deixar clar que: a) Les revisions que es realitzen abans dels 5 anys no poden entendre s com a revisions periòdiques obligatòries de gas butà. b) El consumidor no està obligat a acceptar PREGUNTAS FRECUENTES PARA REVISIONES PERIÓDICAS DE GAS BUTANO Tengo la obligación de realizar una revisión periódica de gas butano en mi casa si aún no han pasado 5 años desde la última revisión? Como ya se ha reseñado anteriormente, las revisiones periódicas han de hacerse de forma obligatoria cada 5 años, lo cual no quiere decir que si el consumidor lo cree oportuno se realicen revisiones en su domicilio cuando lo cree conveniente por motivos de seguridad, si bien hay que dejar claro que: a) Las revisiones que se realizan antes de los 5 años no pueden entenderse como revisiones periódicas obligatorias de gas butano. b) El consumidor no está obligado a aceptar la Pàg. 2 de 8

3 la visita d un tècnic en el seu domicili que li oferisca una revisió periòdica de gas butà abans dels 5 anys de l última revisió. c) A més, en el cas que ja haguera passat el termini de 5 anys des de l última revisió, el consumidor tampoc està obligat a acceptar la visita d un tècnic en el seu domicili, podent el consumidor posar-se en contacte amb l empresa que ell considere oportuna per a la realització de la revisió. visita de un técnico en su domicilio que le ofrezca una revisión periódica de gas butano antes de los 5 años de la última revisión. c) Además, en el caso de que ya hubiera pasado el plazo de 5 años desde la última revisión, el consumidor tampoco está obligado a aceptar la visita de un técnico en su domicilio, pudiendo el consumidor ponerse en contacto con la empresa que él considere oportuna para la realización de la revisión. En totes les revisions periòdiques de gas butà ha de canviar-se la goma de la bombona? En un principi la goma de la bombona de butà només ha de canviar-se si està caducada o es troba defectuosa. Perquè el consumidor puga comprovar que el canvi de la goma de la bombona és realment necessari han de seguirse els consells següents: a) La goma de la bombona té escrita la seua data de caducitat. Si en el moment de realitzar-se la revisió periòdica, la goma de la bombona no es troba caducada i no té cap desperfecte, no hi ha obligació de canviar-la. En todas las revisiones periódicas de gas butano ha de cambiarse la goma de la bombona? En un principio la goma de la bombona de butano sólo ha de cambiarse si está caducada o se encuentra defectuosa. Para que el consumidor pueda comprobar que el cambio de la goma de la bombona es realmente necesario han de seguirse los siguientes consejos: a) La goma de la bombona tiene escrita su fecha de caducidad. Si en el momento de realizarse la revisión periódica, la goma de la bombona no se encuentra caducada y no tiene ningún desperfecto, no hay obligación de cambiarla. Pàg. 3 de 8

4 b) En el cas que el tècnic li indique que la goma de la bombona està defectuosa o té algun desperfecte, demane-li que demostre el desperfecte de la goma de la bombona abans de realitzar la seua substitució. El regulador i les abraçadores tenen data de caducitat? El regulador i les abraçadores no tenen data de caducitat i només hauran de ser substituïts si es troben defectuosos. Igual que per al cas de la goma de la bombona, demane al tècnic que li demostre l estat defectuós del regulador i de les abraçadores abans de realitzar la seua substitució. Tinc l obligació de substituir alguna peça o part del meu sistema de gas butà durant la revisió periòdica? En un principi, el tècnic ha de limitar-se a realitzar una revisió del seu sistema de gas butà, indicant-li aquells elements del mateix que no funcionen correctament, si és que els haguera, recomanant lògicament la seua substitució. El consumidor sempre podrà triar quina empresa instal ladora és la que vol que li realitze eixos canvis, no estant obligat que es realitzen en el moment de la revisió periòdica per part del tècnic que visita el seu domicili, aconsellant en estos casos que es comparen preus i servicis de diferents empreses instal ladores, decantant-se per l empresa que millor s adapte a les seues necessitats. Puc confiar a qualsevol empresa la realització de la revisió periòdica del meu sistema de gas butà? b) En el caso de que el técnico le indique que la goma de la bombona está defectuosa o tiene algún desperfecto, pídale que demuestre el desperfecto de la goma de la bombona antes de realizar su sustitución. El regulador y las abrazaderas tienen fecha de caducidad? El regulador y las abrazaderas no tienen fecha de caducidad y sólo deberán ser sustituidos si se encuentran defectuosos. Al igual que para el caso de la goma de la bombona, pida al técnico que le demuestre el estado defectuoso del regulador y de las abrazaderas antes de realizar su sustitución. Tengo la obligación de sustituir alguna pieza o parte de mi sistema de gas butano durante la revisión periódica? En un principio, el técnico ha de limitarse a realizar una revisión de su sistema de gas butano, indicándole aquellos elementos del mismo que no funcionan correctamente, si es que los hubiere, recomendando lógicamente su sustitución. El consumidor siempre podrá elegir qué empresa instaladora es la que quiere que le realice esos cambios, no estando obligado a que se realicen en el momento de la revisión periódica por parte del técnico que visita su domicilio, aconsejando en estos casos que se comparen precios y servicios de diferentes empresas instaladoras, decantándose por la empresa que mejor se adapte a sus necesidades. Puedo confiar a cualquier empresa la realización de la revisión periódica de mi sistema de gas butano? Aquí aparecen dos casos: Pàg. 4 de 8

5 Ací apareixen dos casos: 1.- És el consumidor el que contacta amb l empresa instal ladora perquè realitze la revisió (cas recomanable). En este cas el consumidor abans de contactar amb l empresa ha de verificar que l empresa és una empresa autoritzada per la Conselleria d Econmía, Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana per a realitzar estes inspeccions, tenint tot el dret de sol licitar al tècnic, algun document que demostre que l empresa estiga autoritzada. 2.- El consumidor rep la visita d un tècnic en el seu domicili sense haver contactat prèviament amb l empresa. En este cas recordem que no és obligatori que esta empresa realitze la revisió periòdica, però si el consumidor així ho creu oportú, té igualment dret de sol licitar al tècnic la documentació que acredite que l empresa per a la qual treballa està autoritzada per la Conselleria d Econmía, Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana, així com el carnet instal lador del tècnic degudament homologat. Puc sol licitar al tècnic un pressupost de la revisió periòdica? Igual que en qualsevol altre servici (llanterneria, electricitat, obra ), el consumidor té tot el dret de sol licitar un pressupost en el qual el tècnic instal lador haurà d indicar les operacions que es van a realitzar i el preu de possibles substitucions de peces en el cas que així fóra necessari. Una vegada que el consumidor tinga el pressupost, 1.- Es el consumidor el que contacta con la empresa instaladora para que realice la revisión (caso recomendable). En este caso el consumidor antes de contactar con la empresa ha de verificar que la empresa es una empresa autorizada por la Conselleria de Econmía, Indústria y Comercio de la Generalitat Valenciana para realizar estas inspecciones, teniendo todo el derecho de solicitar al técnico, algún documento que demuestre que la empresa esté autorizada. 2.- El consumidor recibe la visita de un técnico en su domicilio sin haber contactado previamente con la empresa. En este caso recordamos que no es obligatorio que esta empresa realice la revisión periódica, pero si el consumidor así lo cree oportuno, tiene igualmente derecho de solicitar al técnico la documentación que acredite que la empresa para la cual trabaja está autorizada por la Conselleria de Econmía, Indústria y Comercio de la Generalitat Valenciana, así como el carné instalador del técnico debidamente homologado. Puedo solicitar al técnico un presupuesto de la revisión periódica? Al igual que en cualquier otro servicio (fontanería, electricidad, albañilería ), el consumidor tiene todo el derecho de solicitar un presupuesto en el cual el técnico instalador tendrá que indicar las operaciones que se van a realizar y el precio de posibles sustituciones de piezas en caso de que así fuera necesario. Una vez que el consumidor tenga el presupuesto, tendrá que estudiarlo detenidamente y si se encuentra de acuerdo con el mismo, podrá solicitar al técnico que realice finalmente la revisión. Pàg. 5 de 8

6 haurà d estudiar-ho detingudament i si es troba d acord amb el mateix, podrà sol licitar al tècnic que realitze finalment la revisió. Puc sol licitar al tècnic factura de la revisió periòdica? Igual que després de la realització de qualsevol altre servici (llanterneria, electricitat, obra ), el consumidor té el dret de rebre una factura de les tasques realitzades i les peces substituïdes, en el cas que haguera sigut necessari. En el cas que s haja produït la substitució de peces que estigueren caducades o es trobaren defectuoses, s aconsella al consumidor que sol licite al tècnic les peces antigues, ja que en el cas que es presentara una reclamació en el futur serien una prova de gran utilitat. Puedo solicitar al técnico factura de la revisión periódica? Al igual que tras la realización de cualquier otro servicio (fontanería, electricidad, albañilería ), el consumidor tiene el derecho de recibir una factura de las tareas realizadas y las piezas sustituidas, en el caso de que hubiese sido necesario. En el caso de que se haya producido la sustitución de piezas que estuvieran caducadas o se encontraran defectuosas, se aconseja al consumidor que solicite al técnico las piezas antiguas, ya que en caso de que se presentara una reclamación en el futuro serían una prueba de gran utilidad. Què és un contracte de manteniment? En l actualitat, algunes empreses estan proposant als seus clients la realització de contractes de manteniment per als seus domicilis. Sobre estos contractes de Qué es un contrato de mantenimiento? En la actualidad, algunas empresas están proponiendo a sus clientes la realización de contratos de mantenimiento para sus domicilios. Sobre estos contratos de mantenimiento hay que Pàg. 6 de 8

7 manteniment cal indicar: a) No és obligatòria la seua contractació, al realitzar la revisió periòdica de gas butà cada 5 anys. b) Solen tindre una vigència inferior als 5 anys, s han detectat contractes de manteniment d un any de vigència. c) Durant eixe període de vigència, l empresa amb què s ha firmat el contracte de manteniment es compromet a revisar almenys una vegada la seua instal lació de gas butà i a personar-se en el domicili en el cas que aparegueren deficiències o avaries en el seu sistema de gas butà. d) Poden tindre preus variables, oscil lant els contractes detectats en el municipi entre els 40 i 50 euros. e) Este contracte no és vàlid com a document oficial de revisió periòdica de gas butà, que s haurà de continuar realitzant cada 5 anys. Tinc l obligació de firmar qualsevol document que em facilite el tècnic instal lador? Com ja s ha recomanat anteriorment, prèviament que es realitze la revisió, es recomana que el consumidor seguisca els passos següents: a) Sol licite al tècnic que li facilite un pressupost dels treballs a realitzar. b) Una vegada que el pressupost haja sigut llegit pel consumidor i este es trobe d acord amb les tasques a realitzar i els seus preus, el tècnic realitzarà la revisió i expedirà una indicar: a) No es obligatoria su contratación, al realizar la revisión periódica de gas butano cada 5 años. b) Suelen tener una vigencia inferior a los 5 años, se han detectado contratos de mantenimiento de un año de vigencia. c) Durante ese periodo de vigencia, la empresa con la que se ha firmado el contrato de mantenimiento se compromete a revisar al menos una vez su instalación de gas butano y a personarse en el domicilio en caso de que aparecieran deficiencias o averías en su sistema de gas butano. d) Pueden tener precios variables, oscilando los contratos detectados en el municipio entre los 40 y 50 euros. e) Este contrato no es válido como documento oficial de revisión periódica de gas butano, que se tendrá que seguir realizando cada 5 años. Tengo la obligación de firmar cualquier documento que me facilite el técnico instalador? Como ya se ha recomendado anteriormente, previamente a que se realice la revisión, se recomienda que el consumidor siga los siguientes pasos: a) Solicite al técnico que le facilite un presupuesto de los trabajos a realizar. b) Una vez que el presupuesto haya sido leído por el consumidor y éste se encuentre de acuerdo con las tareas a realizar y sus precios, el técnico realizará la revisión y expedirá una factura. c) Una vez recibida la factura, el consumidor Pàg. 7 de 8

8 factura. c) Una vegada rebuda la factura, el consumidor haurà de comprovar que s han realitzat els mateixos treballs que apareixien en el pressupost i que l import de les peces substituïdes és el mateix que el que apareixia en el pressupost. Si açò és així, el consumidor pot firmar la factura sense cap problema. Què puc fer si em sent enganyat/da? Igual que qualsevol altre servici rebut, la revisió periòdica de gas butà és sempre susceptible d interposar una reclamació davant de l empresa que l ha realitzat, per motius com ara: a) No estem segurs de que les peces substituïdes necessitaven verdaderament ser substituïdes. b) Considerem que el preu de la mà d obra és excessiu. c) No estem segurs de que les deficiències detectades en el nostre domicili eren reals. d) Considerem que el preu de les peces substituïdes és excessiu. Davant de qualsevol d estos 4 casos o qualsevol altre dubte respecte al servici prestat, el consumidor té tot el dret de sol licitar a l empresa un full de reclamacions. tendrá que comprobar que se han realizado los mismos trabajos que aparecían en el presupuesto y que el importe de las piezas sustituidas es el mismo que el que aparecía en el presupuesto. Si esto es así, el consumidor puede firmar la factura sin ningún problema. Qué puedo hacer si me siento engañado/a? Al igual que cualquier otro servicio recibido, la revisión periódica de gas butano es siempre susceptible de interponer una reclamación ante la empresa que la ha realizado, por motivos tales como: a) No estamos seguros de que las piezas sustituidas necesitaban verdaderamente ser sustituidas. b) Consideramos que el precio de la mano de obra es excesivo. c) No estamos seguros de que las deficiencias detectadas en nuestro domicilio eran reales. d) Consideramos que el precio de las piezas sustituidas es excesivo. Ante cualquiera de estos 4 casos o cualquier otra duda respecto al servicio prestado, el consumidor tiene todo el derecho de solicitar a la empresa una hoja de reclamaciones. Pàg. 8 de 8

CONSEJOS BASICOS A TENER EN CUENTA PARA LA REVISION DE LAS INSTALACIONES DE GAS BUTANO

CONSEJOS BASICOS A TENER EN CUENTA PARA LA REVISION DE LAS INSTALACIONES DE GAS BUTANO CONSEJOS BASICOS A TENER EN CUENTA PARA LA REVISION DE LAS INSTALACIONES DE GAS BUTANO La Delegación Municipal de Consumo del Ayuntamiento de Rota, a través de su Oficina Municipal de Información al Consumidor,

Más detalles

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es

Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc. www.ghd.es Manual de usuario web GHD Fresc Manual d usuari web GHD Fresc Septiembre de 2014 Setembre del 2014 Bienvenido a GHD Fresc Benvingut a GHD Fresc Estimado cliente, Le informamos que GHD Fresc lanza su nueva

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo?

RECOLLIDA DE VIDRE. Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Quin tipus de vidre és el que hem de reciclar i en quin contenidor hem de depositar-lo? RECOLLIDA DE VIDRE Qui arreplega el vidre a Mutxamel? Per a que els envasos de vidre tinguen una gestió adequada, l Ajuntament Ple va aprovar en la sessión del 8 d agost de 2005 l acord de renovació de

Más detalles

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un

2.- En cas de necessitat una atenció posterior a la prestada en primera instància, quan indiquen en urgències la necessitat un seguiment per un RAM ACCIDENTS NUM. PÒLISSA: 50060362 CONSELLERIA DE EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT DIRECCIÓN GENERAL D ESPORT JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER ALS ASSEGURATS

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Gestió en FP DUAL d EMPRESES, LLOCS DE TREBALL, INSTRUCTORS I LLOCS FORMATIUS

Gestió en FP DUAL d EMPRESES, LLOCS DE TREBALL, INSTRUCTORS I LLOCS FORMATIUS GESTIÓ DE L ALUMNAT MATRICULAT EN FP DUAL (en castellano más adelante, págs. 14 a 26, PULSAR AQUÍ) Gestió en FP DUAL de GRUPS Gestió en FP DUAL d ALUMNAT Gestió en FP DUAL d EMPRESES, LLOCS DE TREBALL,

Más detalles

PROTOCOL D ACTUACIÓ FARMACÈUTICA

PROTOCOL D ACTUACIÓ FARMACÈUTICA PROTOCOL D ACTUACIÓ FARMACÈUTICA 1. LA PERSONA VE A RECOLLIR LA PROVA (una persona pot venir a recollir les proves de diferents individus) EL FARMACÈUTIC HA DE: 1a.- Recordar a la persona que si s ha realitzat

Más detalles

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU

MODIFICACIÓ DELS REQUISITS PER L APLICACIÓ DE REGLES D INVERSIÓ DEL SUBJECTE PASSIU Per Reial Decret 828/2013, de 25 d octubre s han modificat diversos articles del Reglament de l IVA, que afecten a la justificació documental de l aplicació de les regles d inversió del subjecte passiu

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Aplicaciones Electromecánicas, S.A.

Aplicaciones Electromecánicas, S.A. Aplicaciones Electromecánicas, S.A. R.Q. Aplicaciones Electromecánicas, S.A. - C/Miquel Servet 13, P.I. Camí Ral 08850 Gavà Barcelona. Telf: 93.633.39.90 / Fax: 93.633.39.91 / e-mail: info@rqaplicaciones.com

Más detalles

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos.

La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. CÀNNABIS MÒDUL II ACTIVITAT 1 Fitxa 1.1 15 anys La regulación de los clubes de cannabis será larga y complicada, pero las instituciones están dando los primeros pasos. La Agencia de Salud Pública de Cataluña

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES. Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 SESSIÓ INFORMATIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D INVESTIGACIÓ DEL PLAN ESTATAL 2014 Servei de Recerca 16; 17 i 18 de setembre de 2014 Projectes d Investigació Fonamental no orientada El pressupost La pregunta

Más detalles

La liberalización: del sistema regulado al sistema liberalizado

La liberalización: del sistema regulado al sistema liberalizado La liberalización: del sistema regulado al sistema liberalizado Por qué la liberalización? La liberalización de los mercados conlleva competencia en la prestación del servicio, con el consiguiente beneficio

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

AVALUACIÓ DE QUART D ESO

AVALUACIÓ DE QUART D ESO AVALUACIÓ DE QUART D ESO FULLS DE RESPOSTES I CRITERIS DE CORRECCIÓ Competència matemàtica FULL DE RESPOSTES VERSIÓ AMB RESPOSTES competència matemàtica ENGANXEU L ETIQUETA IDENTIFICATIVA EN AQUEST ESPAI

Más detalles

L ENTRENAMENT ESPORTIU

L ENTRENAMENT ESPORTIU L ENTRENAMENT ESPORTIU Esquema 1.Concepte d entrenament 2.Lleis fonamentals Llei de Selye o síndrome general d adaptació Llei de Schultz o del llindar Deduccions de les lleis de Selye i Schultz 3.Principis

Más detalles

En uns moments, ens demanará un nom d usuari i una contrasenya. Aquestes dades les proporciona l administrador de la xarxa de la confraria.

En uns moments, ens demanará un nom d usuari i una contrasenya. Aquestes dades les proporciona l administrador de la xarxa de la confraria. 1 Al ser una subhasta per intranet, es a dir, privada, ens conectem via Terminal Server, es a dir la opció de Conexión a Escritorio Remoto d aquesta forma: Al accedir-hi, ens demanará el nom del servidor

Más detalles

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés.

1- Tràmits de companyia: s anomena tràmits de companyia a aquelles actuacions que cal fer per donar d alta o modificar els contractes d accés. NOTA ACLARIDORA SOBRE LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER EFECTUAR ELS TRÀMITS ASSOCIATS A LES INSTAL LACIONS DE BAIXA TENSIÓ DAVANT DE LES EMPRESES DISTRIBUÏDORES ELÈCTRIQUES Aquesta nota sintetitza els criteris

Más detalles

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA PROFESSORA ESPECIALISTA DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA AMB ELS PROFESSORS DE SECUNDÀRIA

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA PROFESSORA ESPECIALISTA DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA AMB ELS PROFESSORS DE SECUNDÀRIA ACTA DE LA REUNIÓ DE LA PROFESSORA ESPECIALISTA DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA AMB ELS PROFESSORS DE SECUNDÀRIA Data: 7 de novembre de 2013 Lloc: aula A01 de l edifici G. M. de Jovellanos Hora d inici:

Más detalles

TFGs d oferta pública i concertats:

TFGs d oferta pública i concertats: Guia ràpida per a donar d'alta un TFG/TFM A continuació es detalla una guia ràpida per a donar d alta un TFG, el procediment a seguir dependrà del tipus de TFG TFGs d oferta pública i concertats: Els passos

Más detalles

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28)

ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) ESTADÍSTIQUES I GRÀFICS a ITACA (en castellano más adelante, pág. 15 a 28) Des de Centre Llistats Estadístiques i Gràfics podrà obtindre informació estadística sobre distints aspectes acadèmics del seu

Más detalles

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (F.A.Q.) ORDEN DE EMPRESAS

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (F.A.Q.) ORDEN DE EMPRESAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (F.A.Q.) ORDEN DE EMPRESAS Artículo 5. Sistemas de seguridad. 1.- Según el apartado f cuál es la periodicidad a la que se refieren cuando dicen Supervisión permanente? Es la que

Más detalles

EL BO SOCIAL, APROFITA L!

EL BO SOCIAL, APROFITA L! EL BO SOCIAL, APROFITA L! El Bo Social, aprofita l! Què és? Un descompte del 25% en la factura de l electricitat del preu del terme de potència (terme fix) i del consum. En cap cas dels lloguers o serveis

Más detalles

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016.

NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L ANY 2016. El passat 30 de gener, el Butlletí Oficial de l Estat, publicava l Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la que es desenvolupen les normes

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar?

La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa va de càmping, quina llet ha de triar? La Noa té 16 anys, està estudiant Batxillerat científic. Ella i el seu germà de 12 anys van al supermercat a buscar uns tetrabricks de llet per endur-se n,

Más detalles

Política de Privacitat /Política de Privacidad

Política de Privacitat /Política de Privacidad Secretaria Autonòmica de Telecomunicacions i Societat de la Informació Conselleria d Infraestructures i Transport Política de Privacitat /Política de Privacidad Fecha: 13 de febrero de 2006 Versión: 1.3

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE

CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE CREACIÓ I RESTAURACIÓ D'IMATGES DE CLONEZILLA EN UN PENDRIVE AUTORRANCABLE En aquest tutorial aprendrem: a) Primer, com fer que un pendrive sigui autoarrancable b) Després, com guardar la imatge d'un portàtil

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012

INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/ /12/2011 de DGEMSI. Data: 24/05/2012 INSTRUCCIÓ 06/04/2011 i 5/2011 21/12/2011 de DGEMSI Data: 24/05/2012 Instrucció de 6 abril de 2011 de la Direcció General d Energia, Mines i Seguretat Industrial: Estableix els criteris per a la realització

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès.

En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. ÍNDEX: En aquest document es resumeix informació general relativa a les tarifes vigents, així com diferent informació d interès. (Es pot accedir-hi directament clicant damunt el punt en qüestió) 1. Tarifes

Más detalles

DERECHOS Y DEBERES. Los suministros: electricidad y gas REVISTA KONTSUMOBIDE 2012 Nº 14

DERECHOS Y DEBERES. Los suministros: electricidad y gas REVISTA KONTSUMOBIDE 2012 Nº 14 DERECHOS Y DEBERES Los suministros: electricidad y gas Nº 14 Derecho a ser informados de manera concreta, clara y veraz de todos los conceptos de facturación Antes de contratar, la empresa que haga una

Más detalles

El ABC de la revisión periódica de las instalaciones internas de gas

El ABC de la revisión periódica de las instalaciones internas de gas El ABC de la revisión periódica de las instalaciones internas de gas Ante las constantes inconformidades de los usuarios de gas natural con respecto a las revisiones periódicas de las instalaciones internas,

Más detalles

OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Número 5

OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Número 5 OFERTAS ESPECIALES SEGMENTADAS 2011 Número 5 GAS GALICIA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL GAS, S.A., en adelante LA DISTRIBUIDORA, como empresa distribuidora de gas natural canalizado, tiene entre sus funciones

Más detalles

INSTAL LACIÓ D'UBUNTU PAS A PAS. Introducció. Instal lació i selecció de llengua

INSTAL LACIÓ D'UBUNTU PAS A PAS. Introducció. Instal lació i selecció de llengua INSTAL LACIÓ D'UBUNTU 10.10 PAS A PAS Introducció Ubuntu és una distribució GNU/Linux en la qual es basen altres altres distribucions, com ara Lliurex. Actualment és la distribució més recomanada per a

Más detalles

ELECTRICIDAD. Descripción del mercado / Organización del mercado.

ELECTRICIDAD. Descripción del mercado / Organización del mercado. Nº pág.: 1 / 1 ELECTRICIDAD Descripción del mercado / Organización del mercado. Desde el 1 de julio de 2009 los consumidores conectados en baja tensión, T

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

3 de noviembre de 2014 DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN RELACIÓN CON LA ADMISIÓN DE PRODUCTOS DE PARAFARMACIA EN SIGRE

3 de noviembre de 2014 DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN RELACIÓN CON LA ADMISIÓN DE PRODUCTOS DE PARAFARMACIA EN SIGRE 3 de noviembre de 2014 DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN RELACIÓN CON LA ADMISIÓN DE PRODUCTOS DE PARAFARMACIA EN SIGRE ÍNDICE DE CONTENIDOS Introducción... 1 Definiciones... 2 Admisión de productos

Más detalles

Garantía legal. Nota explicativa sobre las condiciones para ejercer los derechos derivados de la garantía legal

Garantía legal. Nota explicativa sobre las condiciones para ejercer los derechos derivados de la garantía legal Garantía legal Todos los productos que usted adquiera en Tienda Moto están cubiertos por una garantía legal de dos años frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto en la Ley General para

Más detalles

Qué requisitos deben cumplir los albaranes o notas de entrega?

Qué requisitos deben cumplir los albaranes o notas de entrega? Qué requisitos deben cumplir los albaranes o notas de entrega? Los albaranes o notas de entrega, pese a su frecuente uso práctico, suelen ser documentos bastante desconocidos por parte de la mayoría de

Más detalles

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FASE LLAMADO A MANIFESTACION DE INTERES (ANUNCIO DE CONTRATO DE SERVICIOS)

PREGUNTAS Y RESPUESTAS FASE LLAMADO A MANIFESTACION DE INTERES (ANUNCIO DE CONTRATO DE SERVICIOS) PREGUNTAS Y RESPUESTAS FASE LLAMADO A MANIFESTACION DE INTERES (ANUNCIO DE CONTRATO DE SERVICIOS) Provisión de Asistencia Técnica Internacional para el Programa de Fortalecimiento de la calidad para el

Más detalles

1.- Conec i tinc clars quins són els meus objectius en els diferents àmbits de la meva vida?

1.- Conec i tinc clars quins són els meus objectius en els diferents àmbits de la meva vida? L eina que presentem a continuació permet avaluar, amb un senzill qüestionari, el nivell d assoliment de la següent competència. Us facilitarà recomanacions per a millorar en el seu desenvolupament. planificació

Más detalles

QUE HACER CUANDO NO ESTEMOS CONFORMES CON UNA PERITACIÓN O NO SE OS ENTREGA? RECOMENDACIONES A SEGUIR:

QUE HACER CUANDO NO ESTEMOS CONFORMES CON UNA PERITACIÓN O NO SE OS ENTREGA? RECOMENDACIONES A SEGUIR: QUE HACER CUANDO NO ESTEMOS CONFORMES CON UNA PERITACIÓN O NO SE OS ENTREGA? En ocasiones las compañías de seguros no entregan la peritación antes de comenzar la reparación, o también puede sucede que,

Más detalles

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC

MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC MANUAL DE CONFIGURACIÓ BÀSICA DEL VISAT TELEMÀTIC A) CONFIGURACIÓ EXPLORADOR I SISTEMA OPERATIU B) LLOCS DE CONFIANÇA DEL NAVEGADOR C) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER 10 D) RECOMACIONS INTERNET EXPLORER

Más detalles

ANESE detalla las preguntas y dudas que le han planteado tras la aprobación del RD 56/2016 y las respectivas respuestas aclaratorias

ANESE detalla las preguntas y dudas que le han planteado tras la aprobación del RD 56/2016 y las respectivas respuestas aclaratorias ANESE detalla las preguntas y dudas que le han planteado tras la aprobación del RD 56/2016 y las respectivas respuestas aclaratorias 1. Dónde hay que entregar el Anexo II (Declaración Responsable para

Más detalles

Instruccions per generar el NIU i la paraula de pas

Instruccions per generar el NIU i la paraula de pas Si ja tens un NIU, no has de tornar-te a registrar. Pots accedir a la inscripció directament. Només has de validar el teu NIU i la teva paraula de pas al requadre que hi ha a la dreta de la pantalla: Si

Más detalles

Recursos para el Estudio en Carreras de Ingeniería 2006 UNIDAD TEMÁTICA Nº 4 LA TOMA DE APUNTES

Recursos para el Estudio en Carreras de Ingeniería 2006 UNIDAD TEMÁTICA Nº 4 LA TOMA DE APUNTES UNIDAD TEMÁTICA Nº 4 LA TOMA DE APUNTES En esta unidad te invitamos a que: Adviertas la importancia de los apuntes como un recurso para iniciar el estudio de un tema. Te apropies de algunas estrategias

Más detalles

Las entidades solicitantes podrán estar certificadas en la exportación a CVN, en la importación de CVN o en ambos procesos.

Las entidades solicitantes podrán estar certificadas en la exportación a CVN, en la importación de CVN o en ambos procesos. MANUAL DE CERTIFICACIONES El objetivo de este manual de certificaciones es ofrecer a las instituciones que deseen certificarse en CVN, una información del proceso completo para que pueda seguirlo, conocer

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales.

1r Introducció de dades personals / 1º Introducción de datos personales. Per a omplir el model 046 - Taxa per inscripció en proves selectives, s'utilitza una pantalla de captura de dades que permet validar part de la informació introduïda. La dita pantalla es dividix en dos

Más detalles

ANEXO I SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

ANEXO I SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN ANEXO I SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN D./Dña..., con D.N.I...., en representación de...con C.I.F... y domicilio social en... enterado/a de la licitación del Contrato de servicios energéticos con garantía

Más detalles

Presentación de facturas al Ayuntamiento de Roses (FAQ s)

Presentación de facturas al Ayuntamiento de Roses (FAQ s) Presentación de facturas al Ayuntamiento de Roses (FAQ s) A donde se presentarán las facturas dirigidas al Ayuntamiento de Roses? A partir del día 15 de enero de 2015, los proveedores que tengan que entregar

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA BOLSA DE TRABAJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS 1.- Cuáles son las categorías profesionales en las que puedo inscribirme en esta Edición, así como presentar solicitud de actualización

Más detalles

Oferta especial miembros ICA OVIEDO

Oferta especial miembros ICA OVIEDO Oferta especial miembros ICA OVIEDO Es Para nosotros un motivo de gran satisfacción poder presentarle Asturiana de Servicios, el complemento idóneo para su falta de tiempo. Un servicio profesional para

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

DOSSIER CCAA VALENCIA

DOSSIER CCAA VALENCIA DOSSIER CCAA VALENCIA Cursos gratuitos 2011 ÁREA 1: INFORMÁTICA Ofimática de Usuario/Ofimática en General.. Mixta (90 h): Presencial (23 h) + Distancia (67 h) MÓDULO 1. PROCESADOR DE TEXTO. MÓDULO 2. BASE

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

(DOCV núm. 2437 de 27.01.1995)

(DOCV núm. 2437 de 27.01.1995) DECRETO 14/1995, de 10 de enero, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la obtención de los carnets de manipulador de plaguicidas en la Comunidad Valenciana. 1 (DOCV núm. 2437 de 27.01.1995) El

Más detalles

INDICE. 1.1. El objeto del contrato es la gestión integral del Centro de Educación Infantil ubicado en el Congreso de los Diputados.

INDICE. 1.1. El objeto del contrato es la gestión integral del Centro de Educación Infantil ubicado en el Congreso de los Diputados. PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Prescripciones Técnicas INDICE I.

Más detalles

CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CORRECTA CONTRATACIÓN Y PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS EN LA BNE

CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CORRECTA CONTRATACIÓN Y PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS EN LA BNE SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE BIBLIOTECA BIBLIOTECA NACIONAL NACIONAL DE ESPAÑA DE ESPAÑA CODIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA CORRECTA CONTRATACIÓN Y PARA LA

Más detalles

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics)

MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) MINIGUIA RALC: REGISTRE D UN NOU ALUMNE (Només per a ensenyaments no sostinguts amb fons públics) Índex Registre d un nou alumne Introducció de les dades prèvies Introducció de les dades del Registre:

Más detalles

TEMA 1: Divisibilitat. Teoria

TEMA 1: Divisibilitat. Teoria TEMA 1: Divisibilitat Teoria 1.0 Repàs de nombres naturals. Jerarquia de les operacions Quan en una expressió apareixen operacions combinades, l ordre en què les hem de fer és el següent: 1. Les operacions

Más detalles

Todos los precios de los productos que se indican a través de la página web incluyen IVA.

Todos los precios de los productos que se indican a través de la página web incluyen IVA. OBJETO Y GENERALIDADES Las presentes Condiciones Generales de Uso, Condiciones de Venta y Política de Privacidad (en adelante, "CU") regulan el uso del sitio web www.davidmoreno.es (en adelante "el Sitio

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN

INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN INFORME DE LA AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN 8189667 Bureau Veritas Iberia S.L. ISO 9001 Auditoría Certificación / ISO 9001 ÍNDICE 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1 INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 1.2 INFORMACIÓN

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN COPIA CONTROLADA: No Sí : nº Asignada a: Fecha: PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR: - Se modifica el punto 4.10 Auditorías Adicionales. Elaborado por el Gestor de la Calidad

Más detalles

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS

PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PRESENTACIÓN DE LAS DIFERENTES ENCUESTAS QUE REALIZA MINA, AIGÜESDE TERRASSA PARA MEDIR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, Y SUS RESULTADOS PLAN DE MEJORAS DEL SERVICIO AL CLIENTE DE ABASTECIMIENTO

Más detalles

FLUX DE CAIXA I COST FINANCER A PARTIR DEL

FLUX DE CAIXA I COST FINANCER A PARTIR DEL FLUX DE CAIXA I COST FINANCER A PARTIR DEL PRESSUPOST I LA PLANIFICACIÓ PROCÉS Realitzar el pressupost i la planificació amb la mateixa codificació d unitats d obra i activitats. 1. Donar d alta a Presto

Más detalles

MOZILLA THUNDERBIRD V.3.1

MOZILLA THUNDERBIRD V.3.1 MOZILLA THUNDERBIRD V.3.1 Mozilla Thunderbird o Thunderbird és un client de correu electrònic de la Fundació Mozilla. 1. Conceptes preliminars Abans de començar, assegures de que coneix la seua direcció

Más detalles

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE RECLAMA! GANAMOS RECLAMA! todos. www.noclamesreclama.org

SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE RECLAMA! GANAMOS RECLAMA! todos. www.noclamesreclama.org SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE GANAMOS todos SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE El número de reclamaciones por la comercialización irregular de bienes y servicios y con motivo de un deficiente servicio

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Primera.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la creación

Más detalles

LDG-CER, Entidad Certificadora de Productos Agroalimentarios SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

LDG-CER, Entidad Certificadora de Productos Agroalimentarios SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN LDG-CER, Entidad Certificadora de Productos Agroalimentarios SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PARA DOP Y IGP Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN NORMAS EN45011/1998 C/ Comte Borrell nº 111 bajos

Más detalles

Registro Unificado de Solicitantes. Guía de Usuario

Registro Unificado de Solicitantes. Guía de Usuario Pág 1 de 21 Registro Unificado de Solicitantes Guía de Usuario 1 Pág 2 de 21 INTRODUCIÓN Este texto esta escrito con el único propósito de ayudarle con la utilización del Registro Unificado de Usuario

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

GARANTÍA LEGAL *** NOTA EXPLICATIVA SOBRE LAS CONDICIONES PARA EJERCER LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA GARANTÍA LEGAL

GARANTÍA LEGAL *** NOTA EXPLICATIVA SOBRE LAS CONDICIONES PARA EJERCER LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA GARANTÍA LEGAL GARANTÍA LEGAL Los productos Apple y todos los productos que usted adquiera a Apple, incluidos los de otras marcas, están cubiertos por una garantía legal de dos años frente a las faltas de conformidad

Más detalles

POLÍTICA DE SEGURIDAD

POLÍTICA DE SEGURIDAD POLÍTICA DE SEGURIDAD Página 1 1. INTRODUCCIÓN Es para ASTIVIA una prioridad, salvaguardar la seguridad de los datos de los clientes, ya sean de carácter personal o no. Es por ello que ASTIVIA publica

Más detalles

CRISI INTERNA EN EL PP Isern rebaixa a Cort les exigències de Rodríguez per revisar l'etapa de Calvo El ple aprova per unanimitat donar suport a la denúncia d'emaya i revisar la gestió feta al 2009, però

Más detalles

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment

L article 13 de l Ordre de 23 d abril de 1997, de la Conselleria d Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s actualitza el procediment Conselleria d Indústria, Comerç i Innovació RESOLUCIÓ d 11 de març de 2010, de la Direcció General d Indústria i Innovació, per la qual s aproven les bases de la convocatòria ordinària 1/2010, dels exàmens

Más detalles

Criterios para selección de terceros para la verificación de objeciones y cancelaciones de registro de fronteras comerciales

Criterios para selección de terceros para la verificación de objeciones y cancelaciones de registro de fronteras comerciales 1 Criterios para selección de terceros para la verificación de objeciones y cancelaciones de registro de fronteras comerciales Documento CAC-053-12 Febrero de 2012 2 1. OBJETIVO El objetivo de este documento

Más detalles

Cómo cumplir con la LOPD en el marketing directo

Cómo cumplir con la LOPD en el marketing directo LEGISLACIÓN Latin Stock AUTOR: MARTÍN SAN CRISTÓBAL, Alberto Cómo cumplir con la LOPD en el marketing directo Las compañías de marketing directo se exponen constantemente a vulnerar la privacidad de las

Más detalles

La liberalización del sector eléctrico

La liberalización del sector eléctrico La liberalización del sector eléctrico Índice 1. Fases de la liberalización... 4 2. Empresas distribuidoras y comercializadoras.. 6 3. La tarifa de último recurso (TUR)... 8 4. El bono social... 11 5.

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS

PREGUNTAS FRECUENTES EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS PREGUNTAS FRECUENTES EN RELACIÓN A LA CONVOCATORIA DE OPOSICIONES DE INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS NOTAS 1. La información contenida en este documento es orientativa y en ningún caso será vinculante

Más detalles

COMUNICADO DE PRENSA

COMUNICADO DE PRENSA COMUNICADO DE PRENSA EL CONTROL DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE GAS Y LAS OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS (CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACION) Ante las informaciones que recientemente

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I MAQUINÀRIA PER A ZONES VERDES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I MAQUINÀRIA PER A ZONES VERDES PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVICI DE SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS I MAQUINÀRIA PER A ZONES VERDES 1.- OBJECTIU DEL SERVICI L'objectiu del servici és el subministrament,

Más detalles

CATÀLEG COL LECTIU DE LA XARXA ELECTRÒNICA DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA

CATÀLEG COL LECTIU DE LA XARXA ELECTRÒNICA DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA CATÀLEG COL LECTIU DE LA XARXA ELECTRÒNICA DE LECTURA PÚBLICA VALENCIANA http://xlpv.cult.gva.es QUÈ PERMET FER? Consulta del catàleg col lectiu de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana (exlpv).

Más detalles

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo

Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 31/2013, de 23 de juliol, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es convoca un programa d ajudes destinat a

Más detalles

3.7. 5 Profesionalización: Formación inicial. 5.7 Régimen disciplinario. Semáforo del Desarrollo Policial Policía Estatal Preventiva de Puebla

3.7. 5 Profesionalización: Formación inicial. 5.7 Régimen disciplinario. Semáforo del Desarrollo Policial Policía Estatal Preventiva de Puebla Semáforo del Desarrollo Policial Policía Estatal Preventiva de Puebla Fecha de visita de Causa en Común al estado: del 17, 18 de marzo y 21, 22 de octubre del 2015. Evaluación Global 3.7 Evaluación por

Más detalles

DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40641

DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40641 DOGV núm. 5.414 26 12 2006 40641 ORDE de 13 desembre del 2006, de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regula i es convoca el programa per a finançar estades en centres de dia per a persones

Más detalles

Informació sobre la targeta T-12

Informació sobre la targeta T-12 TARGETA T-12 Informació sobre la targeta T-12 Taula de contingut Definició de la targeta T-12... 3 Característiques targeta T-12... 3 Disseny... 3 Adquisició i sistema de gestió i d emissió... 3 Preu de

Más detalles

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS

CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS CASOS PRÀCTICS EXAMEN DE MERCADERIES CASOS PRÁCTICOS EXAMEN DE MERCANCIAS 1.- L'empresa COMUNLLAMP, SL i CONFITADOS, SL contracten a Logroño (La Rioja) la realització d'un transport de 30 TM de fruita

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles