HOMENAJE I I. Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto. AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "HOMENAJE I I. Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto. AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ"

Transcripción

1 Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ NO KEU YlST MAl UN MIBACLr Av". es bmncde.,.1. Sembl. ~ oo... _ Ior ~. m ;ot. _ ""&1 ~m"'i" lor~ Inh eb".metlle... E. bjenc ck 1"1,... bl." co r d. 1»lI que upllll m b 11uiu",n losf", :en l.i s.uhr. u n ""..11 d. bai lu I"tri... de Ih... del don este l. El ul es w...r1 ni>, que... bla u l.ndn : " n, q ue.\u... bl.nc...' el cell'o t.:olor!...."ell \I. ~.ny. _ t des de P_ I>! ina. U... ant. in!nbvll l elu il..."ie uli pu a, al d'...p..myadu bi... de la n b, u"'fil j puntll.nwn~... nloda :..II~. qut "" mo" l" s N lnf... de l. Nill PJimn ha _a' "". lh.m mor k'l. '1_.. Ion... " brinl_,,,",, O'e'Ipons d a dol, ~. p.h 'tbt liuit&r" Nu 1el 01., I h. abl q ue qulln t. N it. 1'10",111, morla. u q",'u... d. u nal. n"md.,1101. U.. " "9.'lo.a a"a l d.danl di". I'ell". de '" t>o;.. I lorna' d l'ft$o ~n l bonk. < ua m' port mol! < u.. " 111 mambo,. no.a ~ '.ul p..r pof;...hu d orl. D.. ""Plo. com un,,11 <huf..n' q,..."... d"~ f'<'rtll. b.ili. " I I; ni...11 ""m,,;. d. l" nlt di in obotrta. ha 1_",ni.1...,1, i,.., h...nril com..b Q<,...III que poc a tno". ~..II".. ~ n.."'i".. ln ",.,.da..e.. <;Oh ' ; ho hrlt" vill... J o.n "' fto..ni,"",,,,, l...u ll""t...tr. ",ni""" '" hi 101 d.. "O se d' ".. ",,,..d e q ue I le" ' epoo I.. ;. c..<1" ni..ll 'I.l R.,.ou I Ú Th l HISTORIA D' U\OR El d ill q u.. ell, Vehemf' lll. 11 d i ~ lié qui" I estimll \lll, d ui.. dl lllly' somrl.'''1 UOll campaneta bre ve Q Ul!lO f''' cesere n. le I1Ufll els ulls d'embdos tremcte ve 1 ellll",lir <lyll.. 1 pe-rfu m d'uli" t""mp" l1..tl'l blilvil. Úmplln"llt 1.. n ln!! n ; n ~. 11. lo ria e n nu-s ( ou toceve. q..l" l'emor ltló color 1 Ilril1< d'une cempe ne te bleve PC"ro u n Iorn, l'e$po$ moil. Q U<ln.. 11a a l fo"l-.'ulr el plor eve, d llnm nl la Iosse florl una eem pe nete breve.k>aqo." W Sr... lamicm I I HOMENAJE

2 TABLILLA MUNICIPAL ScsiÓI deldil 4.. rebllll le LE liila CO R R ESPO~DENaA Se d I'< cu.. nh de une com u oiclldón del CentroCoordinBdor 0.1", Blb!lotecn s de Ta rragona. It los e fectos de fonnula r e l pn"'iou, put'sto pl\rlj el sc stemenentc de 1.. B ibh OfK ti MunlCiral pllor<\ pi corriente afio qut"dtlondo IIprobltJO por u n totet d p PUllS I~ una comunscectoo pidit>mlo I~t~lll d e propogl'lllltn turtstjce de ("'!1M lou hdll d P"Irll une e:-:po$!c ión q u., se p ro,"'p<"tr e-n Ripoll. acordendose f"lwiar u rlas " i5ift'! fo to~ r,;, fi cll" de 1ft" r.,<lliuld a s rech'n lt ' m ~n _ Oto o tros escritos st' 1OC1I0!'rdll ",,1enl " fad o U CENOA TAXIS Con r..iere-ncée e 1" i ns'hndlt fornmllld.l en su 0.11<1, MIr D. J o sé M-, M o i l!. I nsi~s. se Ilcu..r(l" nccede-r fl lo i n te ff'sado "'TtI q u.. puede ejercer e l sprvidn de IIlXl'1 co n p i r odm de su propieda d. INF'OR MF.S EL ECTRA...UNld PAL El Co n... jn1 Delegedo d", lf'":<it.. S.w.. icio Sr. Cana ls. de cuenta de un escrito (1"" Iormule O. Cipría no Soler mn~ l nmd o ~u contrnfif"llad "1 '~ lii!tírsd.,. Ull8 nuf'vn <to u ",.. hda -n su d o m ICilio, qu...lft IW O d ~sp u#" de nlll " lia dehberecsón ~d ; f"n te J.. resolución e n f" ~Pf'rlt de una mllos a."p lll'l información USOS y CQNSUlolOS a NES o.- orden de 13 pre.'1i.lc llcia Sto da I~tu ffl,,1 O':«'r ll o prot"s..o t" Jo por 1", Junld Perro. q uilll d I!! A. c...n ccute steceoe,,1q Ul' _ 1.. d lrigío en 26 Je Octubre u llimo eo e ede e 11 : &!1 ses'oi',,"s de cro e ce le brl'l(b'l!l y locehd ed.. ~ desr fll~ t""lll s y delibe rado I'Im rolillm.. nl.. sobr.. lit COf)tribució n d e u sos y ccnsueooe. ti propce ste de la AkalCío, se a cu.. rde in vi Ift r I!ll re roresenh'lll l.. 1t."!tn1 d e t1;c h n. lulill'i pa re que co niuo tl'l mellit- con te o tee e m pre..a Chl cine c ubre n por concie rlo llis D.OOO Pta s. qul" 11('0(' pro' <;u\,u..stedo f"1 A yu n ln llli, 1l1o. Su io. del dil21 d. Febrer. de1960. D OCLAIoI AClON DE SOLO.U>OS Er. cun, phmie-nlo de lo dispuesto e n e l Rt"glMn e oto de Reclutamiento y Ut"t"mple zo...1 tercer,jo ll l lll ~O de fe b re-ro :'le pron~ ió ft la C!1!l." fi('lkión ~ declara c ión de so ld ftdo~ de l ectuet ree mptezo quf'... colllpon.. de 10 m01 0 S y QU~ d ló ",1 s l9u ipnle ro!"sull...,lo: Un profu~o ; u n E"lIduido; dos perll s.-rv t<io~ Ac xtuc re s: Ire " u liles pltra lodo serv icio; tre s te mbsén útile s. pero q ue s.o1il:i ltl!l pr ó " 0911 de t -, clase ce-ne padres selle gc lll'lrlos. Fall o s quo!" han d I" ae-r confirmados por la J Ulll1'I de Clesl fice ci6 n y U,..Yi ~i ón en le Sf',, ón del dill 5 de MII ~'o próximo. Villa <IIe Aelaci6a_ BAUTIZOS. \-'arill M li ~d tl l e f'lfl Rece Fo nla ",..1 hi;tt de Luis i Te re -se En guillad" Luis Gual \ tll>\' j hijo d...jc s é \' "",,,ti Ma. M:'\TRIM ON10. Oi"90 venteo M lirllrl Pz COIl Ana M- F re llc ; ~1'I Mllrtlne z A rllo 11e!ta. DEFUNClO J\:F5. Pedro Ce ro! Vidal; Lui'l Con..jos Mlll lhu;'z; A rl~p ll'l " <'Irlo lí Ros.. lló; Cnrnwll Sans As..s y Mlll iq no Hultu.. 1 V ltlnovn. Nues tro p~'u'l tn " n los "," ill<'lr.. s.1.. los hnedos. lelojertl - JO liil oplicl D tin Fidel Pardo RelOj,,"' d.. ln" tn#'jores 01<111:85 Couspostuee s de precisión AU MENTOS DE FAt.P, I.tUNDIAL Dillrtbuidor ' 111 SIIII Collml de 0"11 1y Clmlrol Jaime Albareda Vives H pilar R. C. Dos c.. mi~s y u n trozo lela negr<l

3 OlA TRAS OlA Prime r me rcado de l I1H~ S. co n bestente a nimació n, se v~ ndieron los huevos bla ncos de 23 a 24 pies. doce na '! los de color de ]h.2l!. Por cel...brllrse ha,; le fes uvi ded de la Puri6caclón de "';u1"511"8 Seeore " 1IIs oc ho y m.-d ul hubo misa cante de, al final de '" m Isma M' Il"ll"'('tuÓ la ~nf"cljcri ón d e ", ceodelas Por 111 te rde hubo lim VlI ci ón J", d np,'o t<j s erón de E. y D _SO!' r royf'ct6!.ll"l slguienr"" Cintas - Yo fu..1 doble de.\10 nl go mt'l i. y -E milio.,. 105 D l"t l"ct jv..,. 5,10 BIas. Co mo todos lo s el\o'l ~ t" h.... Iectued o ""sru';s, de 18 ",isa re zad", de hu ocho 1ft be-nedtccion de fru to s Un ll ue vo cn", ló n ho sido,ul q uirid u pa ra..l lr"n!>poli.... n e Sll IOClllidll d. Dure u te e s ta s eruena se h ftll esl" n ll;f'llc ir 516 bol..tos. hec ho en Pl!lla hoy y m lllianll..,. a nu ncian 10 '1 s i gule nl tls p rosr lj m~!l5 d e c i ne, en el chu" C..nlro Ho,;pi toll O.,o",rlll.)' - H érculee-. DOMINGO 7 A las doce 'r' media se hll Cf" '~brado fol\..1c..e rre l'3rroq ui8 \ U I\ ectc confere ncret, a ("liri Odel ilustre se ñor D.J UAn Molhw SuyO! sobre e l le mo ' l.a ed1jc8ción <k> ki ~ hljo.'l' Seotundo m.. rcado de mes, con m ilo "...i s tend ll ClU"..lllntPrior: 115 cotueccn...s fuero n; H uevo s btanco s de 2-4 " 26 pi",!. 18 docena y los de color de 28 n 30 plns lb dccene. In! petatas a 2'90 ptes. Kilo. y In cebed.. a 4'41) plas Kilo. Han emp..zedc las obres de la n ueva urbllnivu:ión de la Plazd d t. Espeño. La mnq u i n i~ ci óll de l campe va ceda di".. 11 aumento, hoy se hit vtsto rodkr po r 1" " calles u n nu evo tractor de pro<'",if" ndll polece. U n coche de turismo 11 Ie r ud o un d esps.ste e n...1 prilner kilómetro,h" la ("l1 rt..hu<i de LA LJ il CU'UI. :.in q u O' s ufn " ulil le:.ión f'iif'l!l,u lloo de sus ocupn n te'l O tro nuevo ClImióll pl1ra e l lrall.spcllte Para ho)' V ma"anil se.. nunci<tn los.!i l! ui..ntes proira m as de cme. ~n..1 ("11,.. de E '( n. Ln ("hic'" del b UrlO" 'f Falso Cul. pa ble- y..n..1 Ci ne Centro.FU!liUvo s", -AJ!in ""llo,," y DOM J~GO 14 En el dte de hoy h" a pa recido con cielo nuvoso más ta rde ha llo v ido y CUAndo euochecia Incluso nevó pero flluy poco; en...1 d ia de ho y se 11 0 dedo una - con ferencí8 en el local de Acción Cetéhce Tercer mercado del me s con mucha Il ~ i!l tencse comarcentl; los precios se rrnl n t u\" i~.. ron igua l Que e l p!l-""jo l un e s. En IlIs prtmer es horas de esta medruge da un fuert e Vl"nMvIII pe s ó por nuestr ll comarca stendc vlirlas 1t1 ' trjas Que se desprendie ron de loe tejados d e las Cl'l'It". Un a un ión de 20 rc ne le des se ha vístc po r t!ll S \"18$ de nu..., lrr po blación. d ich o csmíón se dedic a ré al trans po rte a proviueres Correspondl('odo 6 1" joruede 21. de In.'l Apuestes M u t ua s D eporttves HE>nélir HS. un bolete p re m l ~Hfo he cebrad o 18 (.linti.ühi f" 3 933'30 Se anuncia n los s i ~u l.. nlf':'l pro gr<lmlls d e ci ne pi1ra ho y y mañ..""" e n ~ I cine Crll lro.a le orden Almlr n tl'" V. V tuquién e r f' ~'" En el sa lón de [ ). O. El ex preso ce Andalucia. y.miilonario de Ilusi ones', DO\I1NGO 21 LA te mpere tu re si!lue are rsdo be ni ~l\ II y el nempe sigu O" húmf!(! o. Cuarto mercado rr-..n'l\l<l l, con ha..teote n sisl end8. los huevos blllncos '<.f' p"!lkron de 23 a 204 r ta" dou "" y los de color de 2JJ plas O lro premio d "90 p re s corr..s pcud iente A11, 22 iom..,i.. he sido pa gado en I'~I ", a ge ncia locel. El ci ne Centr o linu nci" ' a ~ siguienle s pf'li= las. Mister W"Il 11 en el berrto ("hhll lo,. Senlencillo1o 11 m ll r rl Pa nc ho Ló pe z. )' cei bérbero v 11!le lsha.. DOM IN GO 28 Ter nune fe bre ro con b n,<l illl te Irto 'r' cie lo f.ubif'rto. huy M t c.. l ~ b l' rlll ltls liestn.\ ti fo i!l' Vlen lo. En e l local d.. E y D hh hllb ido s,, cio nes de bllile por 111 tdrrl.. \' noche. pu r 11 trrde tambié n huoo un " xlrdord llll'n n Itn l l," tecimiento t~ A l r ll l ll CJlrin d.- h. com pr>ñi.. ~1 f' J ul i" ll e-lly QU" pre 5fOnló ' Eslltm(M -!> ol t! E. pañll'

4 1.11 fv1cll1.tulm I N HOUlND1I H 8Cro d" CU ~ntll a tlas, la ll vicult <.lra arenas Si revesrte im port ancia e n H oio/i nda. Allora. por 1:'1contra rio. es ta flcl; vidad es p<! 11I mucho". directa o indlrectllmeflt*". imrort nlf' fue ntl'" de m~re sos y co nstituye fector de P"' ~O en 1" ecolloml" nectonet. A fin,.:> de 1953 '"' tol,,1 n,. l!"liin,, <; ponedo ras se eleva ba (1 unos 18'5 m illo nes siendo lo pro ducc ión medie a nua l por ga llina de 200 huevos. De la producción total (te hu-vos, má s de millones.,.146 por ciento a proannec emeote lue ccnsumído ell e l plll i ~ O rtesttnedo a 1ft i ncuba.ión. e Jl... )flallt l o ~ e Id res to (a lrededor de 10$ 17 mi!1011c's). A del'lll'is s e en\ w.roll a l.,...lr"lljero I en por tente s par. t lnllls df' AV,"S viv", o p reparadas potril la ('ICOnG. El año 1953 regi sh o/l u n nopor tente.. um,,"", lo d e la riqueza evícele hol.. ntif'stt l)ul lil1 l" la prt mevere de d icho 111\0 se illcunro ", en e fecto. u n 50 -t: 111";$ d e huevos q ue en los IU'I O!'ll precedentes, d e lorl111.. que en e l otoñe de 1953 e l n úme ro d e gllflinlls jóvene s t" rll h...nbt én su perio r en u n 50 por ci e nto 111 reltl :<ltrndo o tros... 1\0 5. Si bien ton H o lallj li IlIs Q:a llinns suele n d es ttn e rse h ll sl... do s tt'm po rada s para 111 puesta. es.e vidente q ue a ccnsecceocse C!el jtrll n núme ro d e gllllilllls jóvene s. la se le cc ión que 5of' t1pli C't'l entr.. 11I s més vit"jlls e s muy ri il:uro sa El mftyor c Ofllill!enl.. de Q:lIll i nds ponedor <'ls 'o arroje n Ifts e xplotaoonl!'s mii1lll!l..n la s reiio nes arenoses, ebcnda ndc 10$ liir;' eu ltor es que tienen d e JKI glllli llll!>, En es tas e:jtplotaciones c onst ituye 1'1 I'lvicu Jlura lulft de 115 prlncípel.. s fuentes d e m greso.. Po r el con tr a rio, Ifts!l:rl'lnjlls dvicoln li e "l'f:' Cill li z.(ld ll s so n muy escn~!l en núm.. ro Entre Ins ra;r.lls pu rlls ocupan I Il " le ~ ho rn ' y 1'1 " R ho dl" Isl...nd" IIIU ) ' d e stllcajo lugll r. A hor ll b ie n, m Ilis d e la mlt8d de hu! nllilul ' ttilllhl s en H o lllondll SOll e je m plarl!'s o bl..n i do!'ll del prim er c ruulmiento de do s r dzli", pul llls Balim c e IIvteolll p or raul o cruulloni e n to s. eon Le-ghOf'n bbhk'o 23'2 ','1 Rho de hlnad Re d 13'4 "í. Otms f1iz.t~,n "I" C ru zam ienlo!l. 6lJ'7, Lo~ prirteipale s Cl uzonllentos (t"xprt"s<:irios en porct'llldjl'!s. 11l r ique l.dl Il'(Kolo 10101) son: Excheq uer v~hor.'rhode Is hm d. 15'2' ;. Legho rn pe rd<'lir hode lste nd,, 8 ~". Leghorn b I81lOt.'Rhodt' hla lld. 5'8'/. D esde '1 críe,1..ev... di'! corral y de pa lo s es te r~!tuhl d ll p o r rli<;po!'lliclone s lege. les; en ellds s....s te blece dist inción entre 18s..,npr"!IlI'I'l r ep r orjuctores, explctecione s d..drcedes 11 la ene. e ll.p)otnclonl'" d..d in.dtls "!ti iru-ubeción d e p o llitos y e ll.plotnci.)nf's 8virol4'" ("oo 'fi ne'" c(,lllerci~ l e!> Le Ie ree de las explol11cionr< dedtcedes II la er re es 111 de r uerorer la llvi('tjl turn naciofll..l Las.. mpresll " re peo ducto rn s a d quier..n los scbr aut..s de las explolacion..!'ii d e c r ill. Qu e d"!iltinrn ii la producción d e h uevo s pere la tocobecséo. Es tos hue vo.. l..s venden R In lo explof... rene s dedrcede s e lit ;lir u N.. ción d e pollitos Los llgr,c u!tclrt"'il q ue tirnro IIV"S d e co rr e : COl\ fin..s come rcla l..s son lo s que propo r dollnn hueve s p..n l e l consumo. A.-lq ui..r e n li'is li V" S n " c " sm in s de 1,1'. e s plotaciones íncubed c re s Consignemos, II "51(' r f' s ped o que tanto 1'1..mpolleuuentc h uevo s por 111 cloece como e n pequpl'l>l.. ill' u b edc ras por el <I tricu lto l mi smo. son procl"c!im;tmios qu e pasar{ll'l ' 1ft d la h i$l" n<l. En consecueocte, _ ",ol"e la q ue s~...sien m lln l ~nllmell l() de la rtqceze a ví. cofa di' H nulildl'l lit con"litu) e ~ l mll tt"rill l básico qu e peoporctonen las E',ploI<'lClolI(:S dedicedes crte La e ltiste'lci" evícot.. dc'twd t'lota consutuíde. en e fec to por descend ien l ~1 d.. las...ves cria.i...s.. n <lqut"lil1s e Xl'loI<lckln es. FJ n um o'ro d" er ilt do lt:!s r...glsl rllld os se e le vtl!l 209, c o n u n lo tal d" livt':'>. HdY mp. e sn s re producto ras con cXJ() I1H ' S!l PI'U l. illl!l <Jllm en l~) 700 e x ploli'lclof'l"!1 d...d in..da 'l a ItI ilu:u h <l<:.íoll d.. pollitos. Sastrería f_....'(" ~...M "' _Od. '_. " ~ F...l,~ <tn p..d. AlIMtlla TARRAGONA

5 ELS CASTELLS SA NTA COLOM '=" est a. rodejede de CASTELLS. t8n~y8 1 q u e hi enlris 1e T lct drecere m és eslr"!1!i ven.nt dels boscos dol' Q Uf'wl, divjser..re n SAUMELL\, SAGUER. 5 At-.'TA PERPETU A i PONTlLS, CO III per I.. So e.optes cer-eteres. des de M o n tbll\r.c 1iviMrit'l S,\ ;'>l MIQUEl mure, " e n m t <le V8 1 Ifo ~on (! ve urás SAVEl.I.A d "litutllttl.. "H' ur ~~ TOUS i AC U IL O. ti.., <le Vrlnfrn nc'.lt ' (,ljl c'l<l LA LL4-CUNA i QUERALT. Molle s veae d e s l inlllll l foll S ha l'l " gulltd l. Que hi Ia n equelles cases n..q cil gude'ij l"n les 'JPrflllll d.. "i solitill i.. ~ de le ~ lll u n tb ll't'e s? En son el recoa de In que un.ji... VII ser II'l nosl,.. 1.,, 1<". D f'_~les J" 1." ~U"' l fll d , t>ls frllon c e-sos oons tr u. re -n al "P II I'.tri,tllIt! 1.. fiot. ter.. d AIt"Il",ania. 111 flln,o!u!i lime.1.. d ('f. ""-,, \ t" 11'"(\1 8 s ncs tres C.~ STELLS for en 1ft l i ll ~ de d.. ff'l""ul on 1 1~ <;id i.,t1 els dt: ~tittal ments d e It: ~ ev...,>t;.!id.., de xec, qu.. v i ~ i l avf ' n q ue J'l"Ill"rnic 110 S ' i " ( l l lrtc' ~ endina. Aq u..st.. 'l pere ts q u t" f1f " V"'tlS mi ~ ;R i ~u d" 5 in fitlll.'i. q uenl..s lustórtes deventur-s po dr-i.. n 's CTlu r e, v;,ii'o; '>. ~ g it l i.. 1'o II "'Ili" lo\".. nlut. "n ~tll5 d.. d oozeues q Ul' forma/.'n ll.. ~..nd..x, h e ro tx q\ll' " )ritt l en I.!I pem... Ir" lcio n o; i o dis d e 1" m i~r l'" hun' Rlltt. si pogu""sl:s l ev iur... U! l ' "~ IlO n l 8 11 b c m.. m a p i lil." <1 Rqllt'lls <'lilys, 110 Clh lid"ri.. s ro" l loé"..l" Y"Crels. GIl<" q Ui"d<tren IGnCRt"i dmh.. ttquesles pere ts que..... \ '<"os nllg C.. iglki..s 1..Jol nos.lre c om.!l rcli va 'ler f il1l10!\.i1..11 aquell tl'mp'l....is llus lr h.)...s abrlren e l C411 ' a la 1I,i>ertat i equ III. a d" ll<t de CA$- T ELL~ lo.tóll..1 punt do!' ftm:'. o n l' ene",ic x ve 1 r..culavll. D.!Iquells 11011"5. \l n!1 gl's ld h.!l q u"jlit. I...r whl<.da i li l :o: í "'e Ir! con ta lt"1l f<l l " UIt t.. ".ps., Per ltl/i ("/s li oyo; IZlO ni 1240 l/f!;ont lt lllilj'l nil, sorlid un esc uadró de c..w.llwl.'i d..i CRSTEU DE Q II ERR LT, a re~gu ir, bo,, CU5 t"iljiils 111 lolorhmll q l H" <;' h.,loj;s..i,lt rott, 1/1II1ri r pt'1 u na pjltri.!l JOfltl ~nprt" brlt\'urll /tls h ome' ~ Ion.", e l co '1Id,,.IlIn' J ' aque lles 'o r~ o; P frf Il de ~r~jt. qllt' 11 gt'1l1 COIlt"tJrI I r lldl ns d,. Jc,o link:; " '!'t"'liigues i es!rcll.'.:t.le malin i!!<l ~ vol/a! per r,, "lu1"is"'.., un~ W!~ j o1l V;l rr (t'u'negut. I-oIgue N"n prov..r Id!>t' 1M I". k ll' / Il. SI pis Pere 11.JI" QuerIJI', l'iq ue''''i' hum. ' 'll.t" "O coneix la te'lno r de'\'imt lit " 'on,',./ d" flilrem ccesso de reccbr..r 1 ~ 1lt:.ertal ~ scrt s wnced<> r de lit bit/aira. [);ns u n ~t i t.'mcllf. tot sol ilmb " armadure, 1I~ 1I 1 a un rece l'e $~ r!l ~ IIFI 1If"{l, que fll mori.o;1ii1l tenia amb abullj 6n cia d e les de les sevea!rrrr 5 <I lricarle s. CIlrri 11 ( ~<l r lj u n hume amb UIl!l lera, e / l/ea,'/tjup tll, e l G/lV'l/1n l"1l'ó/liltlltlt sobre J' c r mllt1u,-a j,-lipit CO fll e l ljam li Chlllll el seu puil)'ul,,.j l.:op h a e s te t cener, " ha!<.tclit e l cor " animal rodala rnort. frns (Jiu 1" trajk.ió que e h erebs DpIIlUdn-en '11 serentrer i l"<ilrntia de pere de Qta- r<j ll. que fuu posa' ~uid1tment en Wbl:oo n a' " En el Iris de h. le txed e de $8nt /t ~1e ri a d e Belllloc i e n la c!8u d'un<l CGp...t1ct tet.. re t. e xisterxe n dos relleus q ul" co",m~"'orl'n la ~e o; l" r~ ny ll d ll. Fora bou«. qu,", Ult die ",,1 noetre poblé, tinqué.. una plac<! R.nb,.1 110m d el nostr e hero i en e l ct'f1lre u n monument qll" r ecc rdés <1 I..s f.jlu re 5 jl;~o... racícns \8!te' 'lola.1...i It...ó. EL CASTELl DE QUER,.\LT, q u... en. ('1I Tll Agl/(llIl<1 <l vu l 1I 1l ~!o poque s perets. qu e a p enes 5i!l lli fiquen lii ~ 16 r ia q Ul! lillgue, M,m b l" 'IU", u lgu i resl,iji- conrre In d.. ctru ccto <1..1 t.. mps 1qUI'.I<I a l aire u n lliui que ~ 1 vef1 t Iurreut el fd per r. "!l la Pf',h H q u... u l... s i l'itst'"!i a :li p l O p, U II du:i de ventaoa,..nutra s.en l. ra~ 18 r" lito! de ItI Cé:lnCQ., du d e aquell dia de Pere de Q u..rah hctn pii"",t luolls fln ys, h.. n <,, "',,181 t"i!io h o mt" 'lo i I~, coses, p ero ",,1r M:'o r d i aqu..li.iu let d.. lhbo-rtf't q ue ellc"'!li '00" no m onr&t1 llwli 1110'S. J G OIIER!'o ' LA SEGARRA ED IT A Y DIRIGE: Com.s. 6n C..ll u,.1<koi Iol, l. Ayu" l.""'tonm I.I F.OACTOR J EFE: M..~ n T<>t,."" C"'n... 01BU JAN: e-o, PUBUCIOAD:.Jo,,", A.o.Il<>.'Uf'" It.lP RENT11 104"'...1 IllEtcliH. nuca N, AlftllasTUCIIlI P l,u<o <1..1 V"...,.la...,. I Tel""'-".' I ) 1'1 SAl":TA CO l.o "111 DE Q UF.R"LT PiEClO 1 '.<0.

6 Dr. Juan Saumell Miscelanea de la Vida Local..l:.DfCO.QUOHI'Ol.OGO... 'C... _... comuniea I.u d"",,, tuhl.. d..." t..l. l' publico..n!l'h.eaoi. q u. lo. dlu r borla de eans..1, u Aui<onl...a: VIS IU. TOOOS los W NES EN S.\h'T"COl.OW" DE Q U!AAl.T en AUe M..ynr, 111, '., ;zda. Por lq too.d..., Por l...~na' d. 10. ' "lo 10<1011 1,.. pn... r le"'.. 1'"Oto 1""... d. c.d. lftoot's... hora...n,du cs. 4. 6, 1 1uan B!l~(Jll~l::; ls ASTli F Df: G II I\fF ~ A ) F..._-.i. Ji. 01. " $0.uru do Cuo.l«dón _.._ -..._-_.._.._... ' _ M "-.._----.._- _ _-._- _._._-- _.._..._. -_.'O_. _ Alent O."olifario Ricardo Mullerat Ho mjll ~ Vljl!. a pasedo dia 25 se ~unió el P.l lrollalv l..daj1de Ho menaje s a,., Uetez. a fin de E'stu ditlr pi rresl'p!h' sto dl"'r p rl'_'it'iiit" liño y ()T~' niz llor la fim ta del Z" H01N'nttje. Iremos informando a ncestros Hoctore5 sobre esta 1il-.sIII quf! talllo éxilo tcvc en su primera edldón Artisl". di PIID Hace muy pocos djas, pasltton por IInes/nl vi/id -d o ode permarm:."'óenm IN' to$pa do de dos horas- Jos fk>rm<lnos Ol-I.. g;t, cantentes mil)' COlIoddas a tra ~~s de sus ac l ljlkio~ en la S_E. R~ dnim.tdore. del pro~ra ma "Gllumori'ita C1uh" y TefMi m'in 1-:5(1ol rio/ii. IllTllpm al di Ba CI. Hd sido JeSi tnado Corrtospor!~-- I J../ Ben. O) de Bilb!to en nue~lrll Jvca lijlt.:f, o. J~ Ferrerd Semi ta. con dorukiljo,,\i"i'or 25. Le deseereos " Iucllos ée tos ton JIU comel ijo.. [1ü'mpl. Treinta.:flas \'a rid!lk'l. UlfI 0;0/, ron Ilu\ill. B io hll oo.sllkul ZaOO e n trlln,uar)("rll 111 litbor de ruestros arriajllore.s, en Jos tra N fo$ de * mbrll. El Servido.\Iete r~o ha Itnrm d.-- d o variosdias de prt"opillkiont".s, pe ro ello no ha de p reocuparnos, put'~ 'o que..." l' roll~icw. exectos slit"/e- n ~ r de un.50o li.) por cwnlo. Es posi ble, pues una me oria. Le Prima\'("ra merece e~b r~ (Oll rtldyu."it.-u/1i y es.sim bolo de felice s vaticlnlos_ Quiere un buen coche. a su servicio? Requ iera el de los Hermanos ~\O IX Taxis de gran lujo y co nfort,,,,,i Moll, ZB T,III. B7 SANTA eoloma DE QUERAlT

7 Clínica-Hospital de Ntra. Sra. del Carmen Movimiento Económico Añ o 1958 DETALLE DE INGRESOS Subvención Ilmo. Ayoo,"miento Co brado..stencres 11 cargo Ex Cffid. Di putscló n entennos d e pago Im porte Hquidectó n cupones e int"'rf' Sf"'1 Cons e jo Fa m ilil:l. mce pecttedc R. Asrroerillc h Pnd ró pagado notn t'~i IK il1., tl "u n u gll tr l1 SpHMJ bi..nes <1.. dicho Sr. por pte s. Dcnenvos y Ff''1t ivfl lt' '1 Pro Clínica.Hus" il"!. ".. porte otros donati vos suh..id o vejez, hospitalizados ben.. lic..nc ill Ce je Pro". Dteuta cton. su entrege '" cta. e pcrtec son de ptll!. de 1'1 Excma Diputación ' ' hr470" ' ' "2'5 2708'75 5 0().H O 100 CJOo:)' '43 DETALLE GASTO S, Dtifi CI! e ñe 1957 C uidad o y manutención enfe r-mos CRd lls. I l nas) \I~ c.ll m e ntos 11 cllrgo {le "u, Seda Be rceíone" Medicamentos f'nfe rrnos bene ficencia {:" p.1<lcc ión R..perectone.s e In..tetecrooes, fue re presupu..slo S..c re te ríe ~t ' i ll l "ims lotene e intereses saldo d e-udor Ba nco O la s Notaria y R"SislflJ. Ilt'rmula terrenos con la s Hn... s. Ceeme-lrte s (Il"pte satisfecho por la J u n l ll Ho..pilal, en Compe" 'l.nción del I1Id l e l'llijo EcI,lic'o) Otros i llslos Nol" rilt y Re ;ist ro. a ce eao J unld Ho"pilal Oa..to s ltmpiezn HUl'llilltl Ropero. (compres menla", co khonf''''..k ) M obiler o, (co mpres mueble s. ce 'n., s. ea...ill"...le ) 0 "'110:'1 ve rtcs Comprlll de un nich o 0/'1:'110$ transportes Pa!tos e fectuado...1t"nlr<l lisld 8 cte. del presupuesto l1 U ~ VO eds fic o Ce.;a Provtectel D lput<l{'ió..., reducción póli Ul pr ésta mo Piti os ' 378" ' '15 ~óm 3.'i 60 6YI ' '70 '= ' '50 I 2ZO' 861'- 556" (10' ' '41 TOTA LES 1958 Ingre sos Ollslos S u pc rá ~, ' t '43 PI<l s ' ~02 en 1-, Enero 1959 Eetst..!..: ", " O Banco Cent re! _ en ~"licn E"IWI"ol de Credíto en Cfl j" de Pen,lone, V. y A. PI,,:; ~ & il2 El "t1m""i",.dor, J. C

8 A J E D R E Z P~ J "" Nade se sabe con certeee de los o rtgenes del a jedrez. y su lnv"oción se pierde e n bis nubetos jdedes de l po sado y como ('"on~ c u..ncia de ello se han te jido una sene de IllIy en das y fl'lnl8 s '",. de o ri gen milo lójico m ucha s veces. o Qu e uene n por proi 8~onl:<l Im, prtnctpe-s y sobera nos de la a ntrgueded. S e supuso tambi~ n que la p6 t~ rn id ltl l de! oj.,.,h.,z de biese ti un jue i o md o IltunAdo chbluf ltllg;il, suposició n q ue qu edó desiof'li" trde a l eecc ntrerse lo s rrimero"l tableros y piezas. parecidos B 10 '< d e n ues tro s dll '.~. e n '" l\lmba del ",,!i(lf-;(l A rm~ ll ll:'. q u.. dnla de años entes d....j "' SlK: r i ~o. s ie nd o e st e h"d l<lzgo..1 único testlmolllo cima de 1" e xtstenoe de u n juego parecido al nuestro. en tan lej ana época, y qce Iue sin duda s u precursor, Pero a pesar de contar co n tee tc s s l ~los c1 1"! e.i'l lf"ncia. el "..-d rez tal y co mo se precnce en la e ctuallded, sote dete del s iglu XV. perfecctonéhdose desde e ntonces. tanto e u 1", rt"glll" que lo r l~1i comu en los..sulos q ue han ido imprimie ndo en Sil" pi'irtid..,,, lus grd nd..s mees troa del teblero Siguieooo 1" e\'olooon del ajedrez. 11 part,r del siglo XV e trevés de dtferent es t"scu",las y e slllos q ue han cflr!kterivmto ti (".I'Id.. época. IlOS encontremos en les pri lne res pertijes, con unfi pobreza de id_s te ntc..n e l terreno de le combinación como en el de la técnica J.!I nd o lui e r 111 nacim len lo de lo que hoy lit1 mllmo" 11. Escuela AfOlic:e repreaentede par lo s más famosos ajedrni!l.tlls d,. la éf>octl " n<'d ~ z fl dos por e l c1erigo es, ptlfl ol Ruy. Lópe:r, de Segura. c:on sije nhlo e l prim., r t:am p t"ón del mundo_ NAce 11 ("unll n Ul'lclñ n 1" Eo;.ru,l,. CIAsk a que se carl'lcto:or iul p o r u nll com binllclón m lís sú til basada prilldp..,l"'tlnttl tlll la c.elada ; pero pronto,." de'lt"'rrlldapor ser conside rada imperf«tll y peliiros('l. su r q,ien.do ~fii(" i" s " la irnelinaonu h r iilmte y rtlvolu ctonllr'" d e la joven ~ene rndón <14>1" iglo X I X. la Esc:utl la R o m.6 n Ik " SIendo suslltuidll 1" ("f'i"dt1 conlo " n TUI de jueg o por t.. c:om bllu'clo n violenttt y e... p<"ctloculllr c on 'Mtl n lidob de piezlls. de ndo lusa r e unos J" 'I~n l...c'" df' Ull a...ii.-z... y b ri Uente z llnorttd tt hasta e ntonces. Simul lá Defllm e nte tt la Escuela RaméntiOt y como col'l!lec~ncia de e lla su r ge la EKuela d el Dese -rene ltrttcis s 111 g" n io creed or d e Morphy. ccnaderedc como e l mejof' jugador de todos lo, Ii.. mpos. Ccnsrste drcbe esolele en la r'pida m oviliuld ón de le s p it'uls pa ra consei ulr tina yicton... réptde y brillanle en e lh,!w! ti.. prefere ncra al hem po sobre e l me teril!ll. A fina les d e l siglo XIX y rll" ~~ IU~S de uno s 1'1 1'\0 " li t' d ecedencre d e 1... Escue la Romá ntica. 1Il(",. 11 E"" "'I. If' ~ 1I Pn siciolllll M o der q ue d "!l'óh e rr..'l 1... yio l ol"ncl" (' I ~ las UJlIIbi n.aclo n..,.t"litio lugar ti jue tos cerr" do s,,' lentos con f'1 unico o b je to de creer f'liguna de bthd ed " 11 1" POSlO ón enemtg... pere ser fl td C'.."ift después por d ich a debrhded. Ha sta este -noo-e nto. e l o bjeti vo prim..ro y pr-incip"1e re..1 e te qce directo..1 Rey f'nf'mito. Con 1" creltclón de Id Escuela Poslcio n& 1. el eteque e l Re y coeteertcse ("00 \ terte en ",,1 último obje nvc de tc de la con,binad nn. A >fillcipin, d e l sli l0 e ctue l y dentro de Il!Is n o r mtts d e la &"Uf'['" Pu s ic i{'!ltll scrge n erres escuelas. co mo la de 11 COll1b.ot livhh, d. q ue a provechando la s e men e ae s d e e teque directo sobre e1 RI"Y. losr'" Y" 'ltaj", e ll Itt posición; 11 Escc.. 11I P s ic0 1 Ó ~ C'1I.. n lit que. -.on e xplctedoe lecto re s,,..nos a l te bl..ro '! qce se sebe pueden i n ll.u ir en elémeno del jugador: la Escuela $implili('ltdorll rons isten te en ir C'ltmbiltndo l odas "S p l~ zn S u na vez c:onseiui<:la U~ pequ..ñ<'i v...te.. por mini,"" q uo:! Iuese y por últnno 13 Escuela Pos lti YI'la SLIf:!lidll de Nor t ",u ll ~ fl Ol y e n 14 q u O:! loe pretend ol" 1\0 e llpmwr ndd. pare log' '''' 1... víctc ne. El eíedr ez pa rece que he e m rede en u n estence...ien IOpt" li~'<i <;'o y..s entu l1c:"s cua r.. do su r ge la Escuela H I ~ r ' l'i ndn Il~ bdsll dll e n u n ju e~o d e bloqu..o y a slixia; y la Escue la N eoro mllntk il ins pin'lj ti en t"1 ro m ~tn Ud..1l1 0 de p t 1l1Clp los d.. 1 sl ltlo XIX (Conh n ~l p f'ó. ttllo " Um.. 1O).. VI S O Se pone en conocim iento d e l IJlib rico que Msh l..1 d ie 25 df' ttbril prójl irno. se puf"den pr,.s~ ntllr ~n f' 1 '\~u n l"m ien to la.... scr il u ras piirll trttsp'l' so,.ifo ni'ltic..,l' u Ib<I n<l.

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero:

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: - si usted es elegible - si puede registrar su nombre durante el periodo

Más detalles

COLEGIOS DE PRACTICANTES ESPANA

COLEGIOS DE PRACTICANTES ESPANA CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PRACTICANTES DE - ESPANA lhev STA INFOHMATIVA PROFESIONALI - - ANEMIAS, DESNUTRICiÓN 'CARENCIAS MADJlID JARABE INYECTABLE... -.cc.._.c_ "'." '''''.'.'-. _._ -..- "'''('''0...""..I...eo.(0"''''0

Más detalles

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 3OLETIN a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 MINERO -i 1/ k1 S i, Somos la solución más cerca y económica para un abastecimiento ágil y dinámico de todo lo que su faena minera requiere. 17 sucursales y 15 polvorines

Más detalles

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR

ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA Y EL CA RI BE: UNA REA LI DAD POR TRANS FOR MAR CIENCIA PARA UNA VIDA MEJOR: DESARROLLANDO PROGRAMAS CIENTÍFICOS REGIONALES EN ÁREAS PRIORITARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE V O L U M E N 4 ENSEÑANZA EN LAS MA TE MÁ TI CAS EN AMÉ RI CA LA TI NA

Más detalles

Sentido y efectos del vínculo fraterno

Sentido y efectos del vínculo fraterno Compiladores CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; MATUS, SUSANA MOSCONA, SARA Autores BERLFEIN, ELENA; CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; GOMEL, SILVIA; MATUS, SUSANA; MOSCONA, SARA; STERNBACH,

Más detalles

lnstrumentaclc y e s ectlvas'

lnstrumentaclc y e s ectlvas' Fid raza, la p lltlca rbllca de s remesas en Jalisco. Di no, lnstrumentaclc y e s ectlvas' M. B ASILI A V ALEN ZUELA V AREL A E l go blerno d el cstado d e J ailsco, en busqucda de m edic s p ar a p rom

Más detalles

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN Núm. 14, enero-junio 2006 GENOCIDIO a) Comentarios sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción en el caso de los Hal co nes Ma nuel BECERRA RAMÍREZ* I. INTRODUCCIÓN La de ci sión de

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR*

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR* EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO Mi guel Ángel BORJA TOVAR* RESUMEN: El au tor hace un aná li sis his tó - rico de los se gu ros y pro por cio na ele men - tos para co no cer me jor la fi gura legal del

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015. Primeras planas:

CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015. Primeras planas: CONSEJO PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN MICHOACÁN SÍNTESIS INFORMATIVA 07 DE JULIO DE 2015 La Voz de Michoacán Cambio de Michoacán La Jornada Michoacán Provincia El Sol de Morelia Primeras planas:

Más detalles

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades

COSTO DE LO VENDIDO. Generalidades COSTO DE LO VENDIDO Generalidades De acuer do con el ar tícu lo 29, frac ción II, de la LISR, las per so nas mo ra les del ré gi men ge ne ral de ley po drán efec tuar la de duc ción del cos to de lo ven

Más detalles

_Valtlerra o. Pollda Municipal. ..El tren de Argonda_ o. .. ENTREVISTA A.w Hugo Marodona. .. POLEMICA: Dia de $. José

_Valtlerra o. Pollda Municipal. ..El tren de Argonda_ o. .. ENTREVISTA A.w Hugo Marodona. .. POLEMICA: Dia de $. José .. POLEMICA: Dia de $. José - SOLEIlA DE AIlQANDA _Valtlerra o.. NUESTIlA COMUNIDAD: Morato de Tojur'lo - SOCIEDAD: Pollda Municipal.. IlUJULA DENUNCIA:..El tren de Argonda_ o.. ENTREVISTA A.w Hugo Marodona..

Más detalles

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME

Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Gay le Forman SI DECIDO QUEDARME Tra ducción del in glés de Gema Mo ral Bartolomé Tí tu lo ori gi nal: If I Stay Imagen de la cubierta Warner Bros. Ent. y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc., 2014 Todos

Más detalles

ORGANIZACION COOPERATIVAS ES COLARES

ORGANIZACION COOPERATIVAS ES COLARES ,.. VA MINISTERIO DE EDUCAClON DE LA NAClON- ORGANIZACION D E COOPERATIVAS ES COLARES BU ENOS AIR ES 1 954 ORGANIZACION DE COOPERATIVAS ESCOLARES, ~l Á O~48 8, ADVERTEl!{ e la En cumplimiento de lo dispuesto

Más detalles

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

CAPíTULO 11. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices.

CAPíTULO 11. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices. CAPíTULO 11 ARCOS CORRIENTES EMPOTRADOS (HASTA 40 M. DE LUZ) T.-D isposiciones generales de los arcos. Arcos macizos.- A rcos ligeros.-arcos rígid os.-arcos con tabl ero susp endid o.- Cun as directrices.

Más detalles

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza Escuela Primaria Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza ESCUELA

Más detalles

Tercera definición universal de infarto de miocardio.

Tercera definición universal de infarto de miocardio. Artícu lo de revisión Rev Urug Car diol 2013; 28: 403-411 Ter Óscar ce ra Baz de zi fi no ni ción uni ver sal de in far to de mio car dio Tercera definición universal de infarto de miocardio. Implicancias

Más detalles

Q D. Ayuntamiento de Madrid

Q D. Ayuntamiento de Madrid Q D LA M A R C A D E L O S 6 R A N D E S É X IT O S I N A U G U R A EL n A R y L A N ( C I N E M A ) PLAZA DE URQUINAONA, 5 - TELÉFONO 2 1 9 6 6 el VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE con el estreno de una de sus

Más detalles

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios

Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios REFORMAS ESTRUCTURALES La economía mexicana después de dos decenios de reformas ALICIA PUYANA JOSÉ ROMERO * Acasi 27 a r'ios de la crisis de la deuda, a dos decenios ele iniciad as las reformas estructurales

Más detalles

CAPITULO 4 Excelencia y bancarrota V a r i a c i o n e s s o b r e e l d e s a s t r e d e Lo n g -Te r m Ca p i t a l M a n a g e m e n t Como ciudadanos, debemos evitar que se cometa injusticia puesto

Más detalles

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción.

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción. Ba ba Sa li va, es pu ma ra jo. Ba bel Con fu sión, de sor den, ba ra hún da, mez cla, des con cier to, ga li ma tías, lío, caos, ba ru llo, ma re mág num, per ple ji dad, per tur ba ción. Or den. Ba bor

Más detalles

., " ," 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO

.,  , 11. 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO 2. LA CONSTRUCCiÓN DEL OBJETO EL M '.TODO DE LA ECONOM/ A POUTlCA Al resumir, en la ntroducción gen eral di' 1857, los principios de su método, Marx rechaza a la /lez "la ilusión de Hegel" que considera

Más detalles

LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS?

LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS? LA EMERGENCIA DE LAS MUJERES EN EL PODER HAY CAMBIOS? Cecilia Blondet DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 92 Serie: Sociología y Política 13 Esta pu bli ca ción for ma par te de la in ves ti ga ción Las mu je res

Más detalles

"rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t"'ti... """"'...

rr<... del prof...-. IoI...esI!&':\o< ~Lo,.l1os... Io~(tf y... _t'ti... '... lpc-50-0lhi...26s 10 n El CO N S ~IO O~ EOOCACION SUPUIOR Co""kl.. ~ nd : QI>o..! anl",., 350 d. la GcmI!I' uclón ~. la Rep"bll di.po.. q.. 01 SIJ~...

Más detalles

RADIO BARCELONA p. A J. - 1.

RADIO BARCELONA p. A J. - 1. RADIO BARCELONA p. A J. - 1. 12 o-i,'-jí\ ) Ejecutante 12h. C5 12h.55 131i. 13h.lO 13h.2O ljh.35 13n.4O 13H.55 h. h. Cl 14h.2C 14Í1.25 14h.3C 15h.-- 15h.l0 15h.5O kediod. Untonía.- Oa;.ipanadas y Servi

Más detalles

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas

Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas Los depósitos en las cuentas corrientes indistintas EVA MARfA MARTfNEZ GALLEGO Universidad de SlIlam:mca Tema de interés, no sólo con relación a la práctica bancaria sino también por la litigiosidad plantead;

Más detalles

NUESTR~ PR~GRAMA. T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J J:ALATE TA. Bnr lonn. Btur 101 Rl'\ EoiTuru.o\t...'u t o \ T... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l.

NUESTR~ PR~GRAMA. T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J J:ALATE TA. Bnr lonn. Btur 101 Rl'\ EoiTuru.o\t...'u t o \ T... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l. E. J:ALATE TA PR~GRAMA NUESTR~ T IL\ Ul' CCII'tl( IJU J. p H \ J \ Btur 1 Rl'\ EoiTuru.o\t....'u t o \ 4 li. RZ A T.... ll, ':?7 l :..q, f'kal, l. ~ Bnr lonn. A~4b - ~~~,~~~~~'~ ~) NUESTRO PROGRAMA lnt.

Más detalles

Anexos. A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s. Ju a n D a río M u ñ o z

Anexos. A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s. Ju a n D a río M u ñ o z Anexos A n e xo 1 F u e nt e s C o nsult a d a s A l e j a n d ro Va l e n ci a Instructor Proyecto CRC-CRF- DIPECH O A lici a Lu c e ro Docente Institución Educativa Juan Pa blo II A n d r é s Villot

Más detalles