Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció i matriculació per al curs acadèmic en les escoles oficials d idiomes de la Comunitat Valenciana. [2015/5434] La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat, en les seccions 47 i 48 de l article únic, així com la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, en els articles 60 i 61, regulen els ensenyaments d idiomes de règim especial i establixen que estes ensenyances s organitzaran en tres nivells: bàsic, intermedi i avançat. Estos nivells es correspondran, respectivament, amb els nivells A, B i C del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, els quals se subdividixen en els nivells A1, A2, B1, B2, C1 i C2. La secció 47.1 establix, a més, que les ensenyances del nivell bàsic tindran les característiques i l organització que les administracions educatives determinen, i l article 60.1 establix que els ensenyaments d idiomes corresponents als nivells intermedi i avançat seran impartits en les escoles oficials d idiomes. Així mateix, d acord amb el que preveu l article 61.1, en la definició dels aspectes bàsics del currículum de les distintes llengües, han de determinar-se els efectes dels certificats acreditatius de la superació de les exigències acadèmiques corresponents als diferents nivells (BOE 295, ). El Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006, determina en la disposició final primera que el Reial Decret té caràcter bàsic, a excepció de la seua disposició addicional segona (BOE 4, ). Respecte als currículums dels diferents nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR), es tindrà en compte el que disposa la normativa vigent de la Comunitat Valenciana. D altra banda, en desplegament del Decret 155/2007, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments d idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i s establix el currículum del nivell bàsic i del nivell intermedi (DOCV 5605, ), l Orde de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d Educació, regula l avaluació i promoció dels ensenyaments d idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 5706, ); al seu torn, l Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d Educació, regula la prova de certificació dels ensenyaments d idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana (DOCV 5728, ). Per tot això, en virtut de les competències que m atribuïx el Decret 140/2014, de 5 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport (DOCV 7355, ), resolc: Disposicions generals 1. Amb caràcter general, els ciutadans de qualsevol nacionalitat podran matricular-se en un idioma estranger diferent de l oficial del país on van realitzar la seua escolarització obligatòria. 2. La matriculació en els ensenyaments d idiomes de règim especial que s oferixen en les escoles oficials d idiomes no pressuposa la inscripció per a la realització de la prova de certificació. Esta última haurà de realitzar-se en els termes que disposa l article 3 de l Orde de 10 de març de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula la prova de certificació dels ensenyaments d idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. És responsabilitat de l alumnat interessat inscriure s en la prova de certificació en els períodes establits per a fer-ho. 3. Conforme a l article 3, apartat 5, de l Orde de 31 de gener de 2008, per la qual es regula l avaluació i promoció de les ensenyances de règim especial a la Comunitat Valenciana, el currículum es podrà organitzar en mòduls diferenciats de les competències orals i competències escrites. 4. L alumnat que es matricule en algun curs autoritzat per l Administració Educativa i que s organitze per destreses, podrà obtindre una acreditació acadèmica de la competència o les competències superades que formarà part del seu expedient acadèmic i que, en cap cas, l eximix Consellería de Educación, Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 5 de junio 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se establece el proceso de preinscripción y matriculación para el curso académico en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. [2015/5434] La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad, en sus secciones 47 y 48 del artículo único, así como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en sus artículos 60 y 61, regulan las enseñanzas de idiomas de régimen especial y establecen que estas enseñanzas se organizarán en tres niveles: básico, intermedio y avanzado. Estos niveles se corresponderán, respectivamente, con los niveles A, B y C del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que se subdividen en los niveles A1, A2, B1, B2, C1 y C2. La sección 47.1 establece, además, que las enseñanzas del nivel básico tendrán las características y la organización que las Administraciones educativas determinen, y el artículo 60.1 establece que las enseñanzas de idiomas correspondientes a los niveles intermedio y avanzado serán impartidas en las escuelas oficiales de idiomas. Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.1, en la definición de los aspectos básicos del currículo de las distintas lenguas deben determinarse los efectos de los certificados acreditativos de la superación de las exigencias académicas correspondientes a los diferentes niveles (BOE 295, ). El Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, determina en su disposición final primera que el Real Decreto tiene carácter básico, a excepción de su disposición adicional segunda (BOE 4, ). Respecto a los currículos de los diferentes niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), se estará en lo dispuesto en la normativa vigente de la Comunitat Valenciana. Por otro lado, en desarrollo del Decreto 155/2007,del Consell, por el que se regulan las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana y se establece el currículo del nivel básico y del nivel intermedio (DOCV 5605, ), la Orden de 31 de enero de 2008, de la Consellería de Educación, regula la evaluación y promoción de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana (DOCV 5706, ); a su vez, la Orden de 10 de marzo de 2008, de la Consellería de Educación, regula la prueba de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana (DOCV 5728, ). Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el Decreto 140/2014, de 5 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte (DOCV 7355, ), resuelvo: Disposiciones generales 1. Con carácter general, los ciudadanos de cualquier nacionalidad podrán matricularse en un idioma extranjero distinto del oficial del país en el que realizaron su escolarización obligatoria. 2. La matriculación en las enseñanzas de idiomas de régimen especial que se ofertan en las escuelas oficiales de idiomas no presupone la inscripción para la realización de la prueba de certificación. Esta última deberá realizarse en los términos que dispone el artículo 3 de la Orden de 10 de marzo de 2008, de la Consellería de Educación, por la que se regula la prueba de certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana. Es responsabilidad del alumnado interesado inscribirse en la prueba de certificación en los periodos establecidos para ello. 3. Conforme al artículo 3, apartado 5, de la Orden de 31 de enero 2008, por la que se regula la evaluación y promoción de las enseñanzas de régimen especial en la Comunitat Valenciana, el currículo se podrá organizar en módulos diferenciados de las competencias orales y competencias escritas. 4. El alumnado que se matricule en algún curso autorizado por la Administración educativa y que se organice por destrezas, podrá obtener una acreditación académica de la o las competencias superadas que formará parte de su expediente académico, y que, en ningún caso, le exime

2 de superar totes i cada una de les destreses de les quals consta la prova de certificació del nivell corresponent per a poder promocionar al curs següent. 5. Tota l oferta formativa de les escoles oficials d idiomes de la comunitat haurà de ser autoritzada per l Administració Educativa, i serà pública la duració en hores, els requisits d accés para cada un dels cursos i la taxa corresponent, segons la normativa vigent. Primer. Condicions d accés i preinscripció 1. D acord amb la legislació vigent, per a accedir als ensenyaments d idiomes serà requisit imprescindible tindre setze anys complits l any natural en què es comencen els estudis. Així mateix, podran accedir-hi els majors de catorze anys per a seguir les ensenyances d un idioma diferent del de la primera llengua estrangera cursada en l Educació Secundària Obligatòria. 2. El títol de Batxillerat habilitarà per a accedir, seguint el procediment establit en la present resolució, als ensenyaments d idiomes de nivell B1 de la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat; així mateix, podrà accedir al nivell B1 de valencià l alumnat que, a l haver superat en els seus estudis de Batxillerat la matèria comuna Valencià: Llengua i Literatura I (1r) i Valencià: Llengua i Literatura II (2n), dispose del títol de Batxillerat. L alumnat que va finalitzar els estudis de Batxillerat, i va cursar anglés, francés, alemany o italià com a primera llengua estrangera, podrà matricular-se en el segon curs de nivell A2, a petició de l interessat i sempre que hi haja vacants en este nivell. 3. El certificat del nivell A2 de l idioma corresponent, obtingut després de la superació de la prova homologada regulada per l Orde 20/2011, de 24 d octubre, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació (DOCV 6646, ), habilitarà per a accedir, seguint el procediment establit en la present resolució, al primer curs de nivell B1 del mencionat idioma. 4. L alumnat que haja superat la prova dels nivells d A2 i B1 en el Centre Universitari d Idiomes a Distància (CUID) tindrà accés al primer curs de nivell B1 i al primer curs de nivell B2, respectivament (segons acord de 23 d octubre de 2012, de col laboració entre la Universitat Nacional d Educació a Distància -UNED i el Ministeri d Educació, Cultura i Esport amb validesa per a tot el territori nacional). L alumnat que tinga superat i certificat el grau elemental i el mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) podrà accedir al primer curs de nivell B2 i al nivell C2, respectivament, en les escoles oficials d idiomes de la Comunitat Valenciana. Els diplomes d espanyol per a estrangers dels nivells A2, B1 i B2 (DELE Institut Cervantes) permeten accedir, respectivament, al primer curs del nivell B1, B2 i C1 d espanyol per a estrangers de les escoles oficials d idiomes, segons el Reial Decret 264/2008, de 22 de febrer, article 5 (BOE 62, ). Segon. L alumnat que desitge cursar estudis en alguna escola oficial d idiomes de la Comunitat Valenciana en el curs Requerirà preinscripció en els supòsits següents: 1.1. L alumnat de nou ingrés L alumnat, que sense estar matriculat en el curs acadèmic anterior en les escoles oficials d idiomes, haja superat la prova de certificació de qualsevol nivell i desitge continuar els seus estudis L alumnat que va renunciar a la seua matrícula amb anterioritat a la finalització del mes de gener sense presentar cap justificació, tal com disposa l article 9.1 de l Orde de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació i promoció dels ensenyaments d idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana L alumnat que ha cursat el programa That s English! durant el curs anterior i desitge incorporar-se a la modalitat presencial, excepte aquells que hagen aprovat el mòdul 4 i 9 i hagen superat la prova de certificació dels nivells A2 i B1 respectivament L alumnat matriculat en el curs anterior que haja superat la prova de certificació de nivell B2 i desitge continuar els seus estudis al nivell C L alumnat matriculat el curs anterior que haja superat la prova de certificació de nivell C1 i desitge continuar els seus estudis al nivell C2. de superar todas y cada una de las destrezas de que consta la prueba de certificación del nivel correspondiente para poder promocionar al curso siguiente. 5. Toda la oferta formativa de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat deberá ser autorizada por la Administración Educativa, siendo pública la duración en horas, requisitos de acceso para cada uno de los cursos y tasa correspondiente, según la normativa vigente. Primero. Condiciones de acceso y preinscripción 1. Conforme a la legislación vigente, para acceder a las enseñanzas de idiomas será requisito imprescindible tener dieciséis años cumplidos en el año natural en que se comienza los estudios. Asimismo, podrán acceder los mayores de catorce años para seguir las enseñanzas de un idioma distinto al de la primera lengua extranjera cursada en la Educación Secundaria Obligatoria. 2. El título de Bachiller habilitará para acceder, siguiendo el procedimiento establecido en la presente resolución, a las enseñanzas de idiomas de nivel B1 de la primera lengua extranjera cursada en el Bachillerato; asimismo, podrá acceder al nivel B1 de valenciano, el alumnado que, al haber superado en sus estudios de Bachillerato la materia común Valenciano: Lengua y Literatura I (1.º) y Valenciano: Lengua y Literatura II (2.º), disponga del título de Bachiller. El alumnado que finalizó los estudios de Bachillerato, habiendo cursado inglés, francés, alemán o italiano como primera lengua extranjera, podrá matricularse en el segundo curso de nivel A2, a petición del interesado y siempre que existiesen vacantes en este nivel. 3. El certificado del nivel A2 del idioma correspondiente, obtenido tras la superación de la prueba homologada regulada por la Orden 20/2011, de 24 de octubre, de la Consellería de Educación, Formación y Empleo (DOCV 6646, ), habilitará para acceder, siguiendo el procedimiento establecido en la presente resolución, al primer curso de nivel B1 de dicho idioma. 4. El alumnado que haya superado la prueba de los niveles de A2 y B1 en el Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID) tendrá acceso al primer curso de nivel B1 y al primer curso de nivel B2, respectivamente (según acuerdo de 23 de octubre 2012 de colaboración entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia -UNED y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con validez para todo el territorio nacional). El alumnado que tenga superado y certificado el grado Elemental y el Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) podrá acceder al primer curso de nivel B2 y al nivel C2, respectivamente, en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. Los diplomas de Español para Extranjeros de los niveles A2, B1 y B2 (DELE Instituto Cervantes) permiten acceder, respectivamente, al primer curso del nivel B1, B2 y C1 de español para extranjeros de las escuelas oficiales de idiomas, según el Real Decreto 264/2008, de 22 de febrero, artículo 5 (BOE 62, ). Segundo. El alumnado que desee cursar estudios en alguna escuela oficial de idiomas de la Comunitat Valenciana, en el curso Requerirá preinscripción en los siguientes supuestos: 1.1. El alumnado de nuevo ingreso El alumnado, que sin estar matriculado en el curso académico anterior en las escuelas oficiales de idiomas, ha superado la prueba de certificación de cualquier nivel y desee continuar sus estudios El alumnado que renunció a su matrícula con anterioridad a la finalización del mes de enero sin presentar justificación alguna, tal y como dispone el artículo 9.1 de la Orden de 31 de enero de 2008, de la Consellería de Educación, por la que se regula la evaluación y promoción de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana El alumnado que ha cursado el programa That s English! durante el curso anterior y desee incorporarse a la modalidad presencial, excepto aquellos que han aprobado el módulo 4 y 9 y han superado la prueba de certificación de los niveles A2 y B1 respectivamente El alumnado matriculado en el curso anterior que, habiendo superado la prueba de certificación de nivel B2, desee continuar sus estudios al nivel C El alumnado matriculado el curso anterior que, habiendo superado la prueba de certificación de nivel C1, desee continuar sus estudios al nivel C2.

3 1.7. L alumnat que haja estat matriculat el curs anterior i desitge començar els seus estudis en un nou idioma L alumnat que, sense estar matriculat el curs anterior, desitge continuar els seus estudis en un determinat idioma L alumnat que desitge realitzar la prova de nivell, segons allò que s ha indicat en l apartat quint de la present resolució L alumnat que desitge actualitzar els seus coneixements d un idioma podrà matricular-se, durant el període de vacants, en un curs ja superat, per al qual s aplicarà la taxa prevista en la normativa vigent per al dit nivell. Esta modalitat de matrícula no tindrà efectes acadèmics i és incompatible amb una altra matrícula oficial del mateix idioma. Si este alumnat desitjara continuar els seus estudis (amb efectes acadèmics) el curs següent, haurà de fer preinscripció. 2. No requerirà preinscripció: 2.1. L alumnat matriculat en els primers cursos dels nivells A2, B1 i B2, en el curs , que promociona als segons cursos del nivell corresponent L alumnat matriculat en el curs anterior que ha realitzat la prova de certificació corresponent de nivell A2, B1, tant si l ha superat com si no L alumnat que, matriculat en el curs en el nivell A2 en alguna escola oficial d idiomes, haja superat la prova homologada en el seu respectiu centre d Educació Secundària o Formació Professional L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l Escola Oficial d Idiomes que per a realitzar la prova de certificació va presentar la renúncia condicionada a la seua matrícula oficial L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l Escola Oficial d Idiomes en els cursos segon d A2, segon de B1, segon de B2, C1 i C2 que, sense haver renunciat ni haver perdut l escolaritat, no es va inscriure en la seua corresponent prova de certificació L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances del programa That s English! que haja superat els mòduls 4 i 9 i la prova de certificació de nivell A2 i B1, respectivament, i desitge continuar els seus estudis en la modalitat presencial. Tercer. Procés de preinscripció 1. Per a preinscriure s, segons el calendari que es preveu en la present resolució, l alumnat presentarà la sol licitud telemàticament. Es podrà presentar una sol licitud per idioma i escola. Quedaran anul lades les sol licituds de preinscripció d un mateix idioma en qualsevol dels casos següents: a) Sol licituds per a ambdós torns: matí i vesprada. b) Sol licituds para més d una escola oficial d idiomes, aula adscrita o aulari. c) Sol licituds per a un curs i per a la prova de nivell simultàniament d un mateix idioma. 2. L alumnat podrà preinscriure s en la prova de nivell, segons queda establit en l article 17 de l Orde 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l organització i el funcionament de les escoles oficials d idiomes de la Comunitat Valenciana. 3. En les aules adscrites o aularis de les escoles oficials d idiomes actuals només es podrà preinscriure alumnat dels nivells i idiomes autoritzats en estos. 4. La fase de preinscripció estarà disponible en la pàgina web de la secció d idiomes de la direcció general amb competències en ensenyaments d idiomes de règim especial: es/idiomas.htm des de les hores del dia 25 de juny de 2015 fins a les hores del dia 15 de juliol de 2015, ambdós inclosos. 5. Per a la formalització telemàtica de la preinscripció, cada escola oficial d idiomes posarà a disposició dels usuaris que no disposen d accés a Internet un o més terminals habilitats a este efecte. Quart. Procés de matriculació Qualsevol tipus d alumnat que desitge formalitzar la seua matrícula en qualsevol escola oficial d idiomes de la Comunitat Valenciana haurà de pagar la taxa corresponent, independentment de la forma d accés a estes ensenyances, amb els possibles descomptes previstos en la normativa vigent. L orde de matriculació serà el següent: 1.7. El alumnado que, estando matriculado el curso anterior, desee comenzar sus estudios en un nuevo idioma El alumnado que, sin estar matriculado el curso anterior, desee continuar sus estudios en un determinado idioma El alumnado que desee realizar la prueba de nivel, según lo indicado en el apartado quinto de la presente resolución El alumnado que desee actualizar sus conocimientos de un idioma, podrá matricularse de un curso ya superado en el periodo de vacantes, aplicando la tasa contemplada en la normativa vigente para dicho nivel. Esta modalidad de matrícula no tendrá efectos académicos, y es incompatible con otra matrícula oficial del mismo idioma. Si este alumnado deseara continuar sus estudios (con efectos académicos) el curso siguiente, deberá realizar preinscripción. 2. No requerirá preinscripción: 2.1. El alumnado matriculado en los primeros cursos de los niveles A2, B1 y B2, en el curso , que promociona a los segundos cursos del nivel correspondiente El alumnado matriculado en el curso anterior que ha realizado la prueba de certificación correspondiente de nivel A2, B1, tanto si la ha superado como si no El alumnado que, matriculado en el curso en el nivel A2, en alguna escuela oficial de idiomas, haya superado la prueba homologada en su respectivo centro de educación secundaria o formación profesional El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas de la Escuela Oficial de Idiomas, que para realizar la prueba de certificación presentó la renuncia condicionada a su matrícula oficial El alumnado matriculado, en el curso anterior, en las enseñanzas de la Escuela Oficial de Idiomas en los cursos segundo de A2, segundo de B1, segundo de B2, C1 y C2 que, sin haber renunciado ni haber perdido la escolaridad, no se inscribió en su correspondiente prueba de certificación El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas del programa That s English! que haya superado el módulo 4 y 9 y la prueba de certificación de nivel A2 y B1, respectivamente, y desee continuar sus estudios en la modalidad presencial. Tercero. Proceso de preinscripción 1. Para preinscribirse, según el calendario que se contempla en la presente resolución, el alumnado presentará la solicitud telemáticamente. Se podrá presentar una solicitud por idioma y escuela. Quedarán anuladas las solicitudes de preinscripción de un mismo idioma en cualquiera de los casos siguientes: a) Solicitudes para ambos turnos: mañana y tarde. b) Solicitudes para más de una escuela oficial de idiomas, aula adscrita o aulario. c) Solicitudes para un curso y para la prueba de nivel simultáneamente de un mismo idioma. 2. El alumnado podrá preinscribirse en la prueba de nivel, según queda establecida en el artículo 17 de la Orden 87/2013, de 20 de septiembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. 3. En las aulas adscritas o aularios de las escuelas oficiales de idiomas actuales solo se podrá preinscribir alumnado de los niveles e idiomas autorizados en las mismas. 4. La fase de preinscripción estará disponible en la página web de la sección de idiomas de la dirección general con competencias en enseñanzas de idiomas de régimen especial: sedev/es/idiomas.htm desde las horas del día 25 de junio de 2015 hasta las horas del día 15 de julio de 2015, ambos inclusive. 5. Para la formalización telemática de la preinscripción, cada escuela oficial de idiomas pondrá a disposición de los usuarios que no dispongan de acceso a Internet uno o más terminales habilitados a tal efecto. Cuarto. Proceso de matriculación Cualquier tipo de alumnado que desee formalizar su matrícula en cualquier escuela oficial de idiomas de la Comunitat Valenciana, deberá pagar la tasa correspondiente, independientemente de su forma de acceso a estas enseñanzas, con los posibles descuentos contemplados en la normativa vigente. El orden de matriculación será el siguiente:

4 1. Al llarg del mes de juny i juliol de 2015, segons el calendari que determine cada escola oficial d idiomes, es matricularà l alumnat que no requerix preinscripció: 1.1. L alumnat matriculat en els primers cursos dels diferents nivells del MECR en el curs que promociona als segons cursos del nivell corresponent L alumnat matriculat en el curs anterior que ha realitzat la prova de certificació corresponent de nivell A2, B1, tant si l ha superat com si no: Els qui l hagen superat es podran matricular en el primer curs del nivell següent. Els qui no l hagen superat podran repetir curs sempre que no hagen esgotat el nombre de convocatòries establides per nivell; en cas contrari, podran matricular-se en el període de vacants si n hi haguera L alumnat matriculat en el curs anterior que ha realitzat la prova de certificació corresponent de nivell B2, C1 i C2 i que no l haja superat podrà repetir curs sempre que no haja esgotat el nombre de convocatòries establides per nivell L alumnat que, matriculat en el curs en el nivell A2 en alguna escola oficial d idiomes, haja superat la prova homologada en el seu respectiu centre d Educació Secundària o Formació Professional, es matricularà en el primer curs de nivell B L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l Escola Oficial d Idiomes que per a realitzar la prova de certificació va presentar la renúncia condicionada a la seua matrícula oficial i ha superat la prova, es matricularà en el 1r curs del nivell següent. En cas de no haver superat la dita prova, es matricularà després de la convocatòria extraordinària L alumnat matriculat, en el curs anterior, en les ensenyances de l escola oficial d idiomes en els cursos finals de cada nivell que, sense haver renunciat ni haver perdut l escolaritat, no es va inscriure en la seua corresponent prova de certificació. Este alumnat es matricularà com a repetidor del curs en què estiguera matriculat L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances del programa That s English! que haja superat el mòdul 4 i la prova de certificació del nivell A2, es matricularà en el primer curs del nivell B1 en la modalitat presencial en la mateixa escola. L alumnat que voldria continuar en el programa That s English es matricularà al setembre L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances del programa That s English! que haja superat el mòdul 9 i la prova de certificació de nivell B1, es matricularà en el primer curs de nivell B2 en la modalitat presencial en la mateixa escola. L alumnat que voldria continuar en el programa That s English es matricularà al setembre. 2. En el mes de setembre de 2015, segons el calendari i el procediment que determine cada escola oficial d idiomes, es matricularà el següent alumnat que tampoc requerix preinscripció: 2.1. Després dels exàmens extraordinaris de setembre, l alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de 1r de nivell A2, 1r de nivell B1, 1r de nivell B2, es matricularà en el curs a què accedix o en el curs que repetix, com a resultat dels dits exàmens. De la mateixa manera, l alumnat que va realitzar la renúncia condicionada per a presentar-se a la prova de certificació i no la va superar, també es matricularà en el mateix mes L alumnat matriculat en el curs anterior en les ensenyances de l escola oficial d idiomes a què li va ser acceptada la renúncia a la matrícula oficial per causa degudament justificada, tal com establix l article 9.2 de l Orde de 31 de gener de L alumnat matriculat l any anterior en les ensenyances d una altra escola oficial d idiomes que sol licite trasllat d expedient. Este alumnat haurà d acreditar, en el moment de formalitzar la seua matrícula, la seua situació acadèmica per mitjà d un certificat acadèmic de notes, expedit per l escola oficial d idiomes de procedència. En cas de detectar-se duplicitat en dos escoles oficials d idiomes es procedirà a l anul lació d ambdós matrícules. 3. Finalment, es matricularà al setembre de 2015 l alumnat amb preinscripció: L alumnat amb preinscripció (punt 1 de l apartat segon), segons l orde resultant del sorteig corresponent, en els idiomes i nivells que així procedisca. 1. A lo largo del mes de junio y julio de 2015, según el calendario que determine cada escuela oficial de idiomas, se matriculará el alumnado que no requiere preinscripción: 1.1. El alumnado matriculado en los primeros cursos de los diferentes niveles del MCER, en el curso , que promociona a los segundos cursos del nivel correspondiente El alumnado matriculado en el curso anterior que ha realizado la prueba de certificación correspondiente de nivel A2, B1, tanto si la ha superado como si no: Quienes la hayan superado se podrán matricular, en el primer curso del nivel siguiente. Quienes no la hayan superado podrán repetir curso siempre que no hayan agotado el número de convocatorias establecidas por nivel; en caso contrario, podrán matricularse en el periodo de vacantes si las hubiere El alumnado matriculado en el curso anterior que ha realizado la prueba de certificación correspondiente de nivel B2, C1 y C2 y que no haya superado podrán repetir curso siempre que no haya agotado el número de convocatorias establecidas por nivel El alumnado que, matriculado en el curso en el nivel A2 en alguna escuela oficial de idiomas, y haya superado la prueba homologada en su respectivo centro de educación secundaria o formación profesional, se matriculará en el primer curso de nivel B El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas de la escuela oficial de idiomas, que para realizar la prueba de certificación presentó la renuncia condicionada a su matrícula oficial y ha superado la prueba, se matriculará en el 1.º curso del nivel siguiente. En caso de no haber superado dicha prueba, se matriculará tras la convocatoria extraordinaria El alumnado matriculado, en el curso anterior, en las enseñanzas de la escuela oficial de idiomas en los cursos finales de cada nivel que, sin haber renunciado ni haber perdido la escolaridad, no se inscribió en su correspondiente prueba de certificación. Este alumnado se matriculará como repetidor del curso en que estuviese matriculado El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas del programa That s English! que haya superado el módulo 4 y la prueba de certificación de nivel A2, se matriculará en el primer curso de nivel B1 en la modalidad presencial, en la misma escuela. El alumnado que quisiera continuar en el programa That s English, se matriculará en septiembre El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas del programa That s English! que haya superado el módulo 9 y la prueba de certificación de nivel B1, se matriculará en el primer curso de nivel B2 en la modalidad presencial, en la misma escuela. El alumnado que quisiera continuar en el programa That s English, se matriculará en septiembre. 2. En el mes de septiembre de 2015, según el calendario y el procedimiento que determine cada escuela oficial de idiomas, se matriculará el siguiente alumnado que tampoco requiere preinscripción: 2.1. Tras los exámenes extraordinarios de septiembre, el alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas de 1.º de nivel A2, 1.º de nivel B1, 1.º de nivel B2, se matriculará en el curso al que accede, o en el curso que repite, como resultado de dichos exámenes. Del mismo modo, el alumnado que realizó la renuncia condicionada para presentarse a la prueba de certificación y no la superó, también se matriculará en el mismo mes El alumnado matriculado en el curso anterior en las enseñanzas de la escuela oficial de idiomas al que le fue aceptada la renuncia a la matrícula oficial por causa debidamente justificada, tal y como establece el artículo 9.2 de la Orden de 31 de enero de El alumnado matriculado el año anterior en las enseñanzas de otra escuela oficial de idiomas que solicite traslado de expediente. Este alumnado deberá acreditar en el momento de formalizar su matrícula su situación académica, mediante un certificado académico de notas, expedido por la escuela oficial de idiomas de procedencia. En caso de detectarse duplicidad en dos escuelas oficiales de idiomas se procederá a la anulación de ambas matrículas. 3. Finalmente, se matriculará en septiembre de 2015 el alumnado con preinscripción: El alumnado con preinscripción (punto 1 del apartado Segundo), según el orden resultante del sorteo correspondiente, en los idiomas y niveles que así proceda.

5 4. Una vegada determinades les vacants existents, es procedirà a la seua adjudicació fins a l esgotament de les places escolars disponibles. Durant este període d adjudicació de vacants es podran matricular els que van perdre l escolaritat o els que van esgotar les seues convocatòries presencials. 5. Finalment, i si no s hagueren cobert la totalitat de les places vacants estipulades en el punt anterior, l alumnat que desitge actualitzar els seus coneixements d un idioma, segons allò que s ha estipulat en l apartat segon, punt 1.10, de la present resolució. Quint. Documentació 1. La documentació que cal presentar per a la formalització de la matrícula serà la següent: 1.1. Imprés de sol licitud 1.2. En el cas de sol licitants majors de 14 anys que desitgen seguir les ensenyances d un idioma diferent del primer idioma cursat en l Educació Secundària Obligatòria, estos sol licitants presentaran certificat del centre docent on cursen actualment els seus estudis, en el qual s acredite el curs que realitza i l idioma o idiomes que estudia En el cas de sol licitants que disposen del títol de Batxillerat i desitgen accedir als estudis d idiomes de primer curs nivell B1 o segon curs de nivell A2 de la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat, presentaran certificació acadèmica en què conste la primera llengua estrangera cursada en el Batxillerat i que es disposa o s està en tràmit de l obtenció del títol de Batxillerat En el cas de sol licitants que disposen del títol de Batxillerat i desitgen accedir als estudis d idiomes de primer curs del nivell B1 de Valencià, estos presentaran una certificació acadèmica on conste la superació en els seus estudis de Batxillerat de la matèria comuna Valencià: Llengua i Literatura I (1r) i Valencià: Llengua i Literatura II (2n) En el cas de sol licitants que disposen del certificat d Elemental o del Mitjà de la JQCV, per a poder accedir directament al primer curs del nivell B2 o C2, respectivament, presentaran el certificat corresponent En el cas de sol licitants que disposen del certificat acreditatiu de CUID-UNED d haver superat el nivell A2 o B1 per a poder accedir directament al primer curs del nivell B1 o primer curs del nivell B2, respectivament, presentaran el certificat corresponent En el cas de sol licitants que disposen del Diploma d Espanyol per a Estrangers del nivell A2, B1 o B2, per a poder accedir directament al curs corresponent, presentaran el certificat acreditatiu En el cas de famílies nombroses, es presentarà fotocòpia compulsada del llibre de família actualitzat En el cas de famílies víctimes del terrorisme o violència de gènere, els interessats han d aportar en la matrícula certificat oficial emés per l administració competent En el cas de sol licitants que hagen superat la prova homologada per a l obtenció del certificat de nivell A2 realitzada en els centres d Educació Secundària i Formació Professional, presentaran un certificat acadèmic en què conste la superació de la mencionada prova En el cas d alumnat que presente algun tipus de discapacitat, este presentarà un certificat oficial acreditatiu expedit per l administració competent i cursarà una sol licitud expressa del tipus d adaptacions que necessita durant el curs i per a les corresponents avaluacions, per tal de poder cursar les ensenyances objecte d esta resolució en condicions d igualtat. Sext. Renúncia a la matrícula 1. Respecte a la renúncia de matrícula, se seguirà el que disposa l article 9 de l Orde de 31 de gener de 2008, per la qual es regula l avaluació i promoció dels ensenyaments d idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana. 2. De conformitat amb allò que s ha referit en la disposició addicional quarta de l Orde de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d Educació, a l alumnat del That s English! no li seran aplicables els aspectes relatius a la renúncia de matrícula (en canvi, per a la matrícula a la prova de certificació se seguirà el procediment establit com a alumnat oficial de l Escola Oficial d Idiomes). 4. Una vez determinadas las vacantes existentes, se procederá a su adjudicación hasta el agotamiento de los puestos escolares disponibles. Durante este período de adjudicación de vacantes se podrán matricular quienes perdieron la escolaridad o quienes agotaron sus convocatorias presenciales. 5. Por último, y si no se hubiesen cubierto la totalidad de las plazas vacantes estipuladas en el punto anterior, el alumnado que desee actualizar sus conocimientos de un idioma, según lo estipulado en el apartado segundo, punto 1.10, de la presente resolución. Quinto. Documentación 1. La documentación que hay que presentar para la formalización de la matrícula será la siguiente: 1.1. Impreso de solicitud En el caso de solicitantes mayores de 14 años que deseen seguir las enseñanzas de un idioma distinto del primer idioma cursado en la educación secundaria obligatoria, dichos solicitantes presentaran certificado del centro docente donde cursan actualmente sus estudios, en el que se acredite el curso que realiza y el idioma o idiomas que estudia En el caso de solicitantes que dispongan del título de Bachiller y deseen acceder a los estudios de idiomas de primer curso nivel B1 o segundo curso de nivel A2 de la primera lengua extranjera cursada en el Bachillerato, presentarán certificación académica en la que conste la primera lengua extranjera cursada en el Bachillerato y que se dispone o se está en trámite de la obtención del título de Bachiller En el caso de solicitantes que dispongan del título de Bachiller y deseen acceder a los estudios de idiomas de primer curso nivel B1 de Valenciano, estos presentarán una certificación académica en la que conste la superación en sus estudios de Bachillerato de la materia común Valenciano: Lengua y Literatura I (1.º) y Valenciano: Lengua y Literatura II (2.º) En el caso de solicitantes que dispongan del certificado de Elemental o del Mitjà de la JQCV, para poder acceder directamente al primer curso del nivel B2 o C2 respectivamente, presentarán el certificado correspondiente En el caso de solicitantes que dispongan del certificado acreditativo de CUID-UNED de haber superado el nivel A2 o B1 para poder acceder directamente al primer curso del nivel B1 o primer curso del nivel B2 respectivamente, presentarán el certificado correspondiente En el caso de solicitantes que dispongan del Diploma de Español para extranjeros del nivel A2, B1 o B2, para poder acceder directamente al curso correspondiente, presentarán el certificado acreditativo En el caso de familias numerosas, se presentará fotocopia compulsada del libro de familia actualizado En el caso de familias víctimas del terrorismo o violencia de género, los interesados deben aportar en la matrícula certificado oficial emitido por la administración competente En el caso de solicitantes que hayan superado la prueba homologada para la obtención del certificado de nivel A2 realizada en los centros de Educación Secundaria y Formación Profesional, presentarán certificación académica en la que conste la superación de la mencionada prueba En el caso de alumnado que presente algún tipo de discapacidad, este presentará un certificado oficial acreditativo expedido por la administración competente, y cursará una solicitud expresa del tipo de adaptaciones que necesita durante el curso, y para las correspondientes evaluaciones, para poder cursar las enseñanzas objeto de esta resolución en condiciones de igualdad. Sexto. Renuncia a la matrícula 1. Respecto a la renuncia de matrícula, se seguirá lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden de 31 de enero de 2008, por la que se regula la evaluación y promoción de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunitat Valenciana. 2. De conformidad con lo referido en la disposición adicional cuarta de la Orden de 31 de enero de 2008, de la Consellería de Educación, al alumnado del That s English! no le serán de aplicación los aspectos relativos a la renuncia de matrícula (no así para la matrícula a la prueba de certificación, donde se seguirá el procedimiento establecido como alumnado oficial de la Escuela Oficial de Idiomas).

6 Sèptim. Falta d assistència i avaluació L alumnat matriculat té l obligació d assistir a classe, i l Escola Oficial d Idiomes ha de controlar diàriament la dita assistència. De conformitat amb la disposició addicional primera i amb l article 33 del Decret 39/2008, de 4 d abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d administració i servicis, el consell escolar del centre serà l òrgan competent per a l aprovació del reglament de règim interior dels centres docents públics. Els reglaments de règim interior establiran el nombre màxim de faltes injustificades per curs (que no podrà ser superior al 15 % de la duració d este) i els procediments extraordinaris d avaluació per a l alumnat que supere dita màxima, tenint en compte que la falta d assistència de forma reiterada pot fer impossible el caràcter continu de l avaluació. En tot cas, este alumnat, tal com s indica en l apartat segon de la present resolució, si desitja matricular-se el curs següent, ho farà en el període de vacants. Octau. Prova de nivell L alumnat que reunisca els requisits d accés que es contemplen en els articles 9, 13 i 17 del Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, podrà preinscriure s en la prova de nivell, segons queda establit en l article 17 de l Orde 87/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula l organització i el funcionament de les escoles oficials d idiomes de la Comunitat Valenciana. L alumnat matriculat en el curs anterior que desitge realitzar la prova de nivell haurà d optar entre matricular-se en el període que li correspon o preinscriure s per a realitzar la prova de nivell. En el cas de realitzar ambdós coses, se li anul larà la matrícula. 2. L alumnat que acredite un domini de les competències suficients d un determinat idioma, podrà incorporar-se a qualsevol curs o nivell a través de la superació de la prova de nivell. 3. La prova de nivell serà elaborada i administrada pels departaments didàctics per tal de facilitar la seua uniformitat, i serà convocada i desenrotllada per les respectives escoles oficials d idiomes amb anterioritat a l inici de les classes, per part de cada una de les escoles oficials d idiomes, sense perjuí que els departaments puguen realitzar proves de nivell extraordinàries per a completar possibles vacants. 4. L alumnat haurà de ser avaluat en la mencionada prova prenent com a referència les programacions aprovades per als diferents cursos, els nivells de les quals són els previstos en la normativa vigent. Els centres hauran de fer públics, junt amb les altres instruccions de la convocatòria, el tipus de prova i els criteris d avaluació d esta. 5. Els departaments didàctics, en funció del resultat de cada alumne o alumna en la prova de nivell, assignaran a cada un d ells el curs apropiat en el qual es poden matricular, si hi ha vacant i seguint el procediment establit. 6. El fet de presentar-se a la prova de nivell no garantix lloc escolar al sol licitant. 7. El resultat de la prova de nivell, en cas que l alumne o l alumna no arribe a matricular-se, és vàlid únicament en el curs acadèmic en què s ha realitzat per a qualsevol de les escoles oficials d idiomes de la Comunitat Valenciana. 8. Cada alumne només podrà realitzar una prova de nivell per idioma i curs acadèmic. Nové. Matriculació del personal del centre 1. El personal docent i no docent que desitge iniciar o continuar estudis d idiomes de règim especial haurà de matricular-se i examinar-se en un centre diferent d aquell en què presta els seus servicis, independentment que puga rebre docència en el seu centre i sempre que els cursos es desenrotllen en un horari acadèmic que no interferisca en el seu horari laboral. 2. El professorat i tot el personal relacionat directament amb algun dels processos de les proves de certificació, entre altres, elaboració, impressió, pilotatge i accés als recursos en línia, no podrà presentar-se a les proves de certificació en el curs acadèmic de la seua participació i estarà subjecte a la confidencialitat que s establisca. Séptimo. Falta de asistencia y evaluación El alumnado matriculado tiene la obligación de asistir a clase y la escuela oficial de idiomas debe controlar diariamente dicha asistencia. De conformidad con la disposición adicional primera y con el artículo 33 del Decreto 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y servicios, el consejo escolar del centro será el órgano competente para la aprobación del reglamento de régimen interior de los centros docentes públicos. Los reglamentos de régimen interior establecerán el número máximo de faltas injustificadas por curso (que no podrá ser superior al 15 % de la duración del mismo) y los procedimientos extraordinarios de evaluación para el alumnado que supere dicho máximo, teniendo en cuenta que la falta de asistencia de modo reiterada puede hacer imposible el carácter continuo de la evaluación. En cualquier caso, este alumnado, tal como se indica en el apartado segundo de la presente resolución, si desea matricularse el curso siguiente, lo hará en el período de vacantes. Octavo. Prueba de nivel 1. El alumnado que reúna los requisitos de acceso que se contemplan en los artículos 9, 13 y 17 del Decreto 155/2007, de 21 de septiembre, del Consell, podrá preinscribirse en la prueba de nivel, según queda establecida en el artículo 17 de la Orden 87/2013, de 20 de septiembre, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la organización y funcionamiento de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. El alumnado matriculado en el curso anterior que desee realizar la prueba de nivel deberá optar entre matricularse en el periodo que le corresponde o preinscribirse para realizar la prueba de nivel. En el caso de realizar ambas, se le anulará la matrícula. 2. El alumnado que acredite un dominio de las competencias suficientes de un determinado idioma, podrá incorporarse a cualquier curso o nivel, a través de la superación de la prueba de nivel. 3. La prueba de nivel será elaborada y administrada por los departamentos didácticos para facilitar su uniformidad, y será convocada y desarrollada por las respectivas escuelas oficiales de idiomas con anterioridad al inicio de las clases, por parte de cada una de las escuelas oficiales de idiomas, sin perjuicio de que los departamentos puedan realizar pruebas de nivel extraordinarias para completar posibles vacantes. 4. El alumnado deberá ser evaluado en la mencionada prueba tomando como referencia las programaciones aprobadas para los diferentes cursos, cuyos niveles son los contemplados en la normativa vigente. Los centros deberán hacer públicos, juntos con las demás instrucciones de la convocatoria, el tipo de prueba y criterios de evaluación de la misma. 5. Los departamentos didácticos, en función del resultado de cada alumno o alumna en la prueba de nivel, asignarán a cada uno de ellos el curso apropiado en el que se pueden matricular, si existe vacante y siguiendo el procedimiento establecido. 6. El hecho de presentarse a la prueba de nivel no garantiza puesto escolar al solicitante. 7. El resultado de la prueba de nivel, en el caso de que el alumno o la alumna no llegue a matricularse, es válido únicamente en el curso académico en que se ha realizado para cualquiera de las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. 8. Cada alumno solo podrá realizar una prueba de nivel por idioma y curso académico. Noveno. Matriculación del personal del centro 1. El personal docente y no docente que desee iniciar o continuar estudios de idiomas de régimen especial deberá matricularse y examinarse en un centro distinto de aquel en que presta sus servicios, independientemente de que pueda recibir docencia en su propio centro y siempre que los cursos se desarrollen en un horario académico que no interfiera en su horario laboral. 2. El profesorado y todo el personal relacionado directamente con alguno de los procesos de las pruebas de certificación, entre otros, elaboración, impresión, pilotaje y acceso a los recursos on-line, no podrá presentarse a las pruebas de certificación en el curso académico de su participación, y estará sujeto a la confidencialidad que se establezca.

7 Deu. Difusió de la informació Les escoles oficials d idiomes informaran l alumnat sobre el contingut de la present resolució, tant en els taulers d anuncis destinats a este efecte com en la pàgina web oficial de l escola oficial d idiomes. De conformitat amb el que disposen els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà ser recorregut, potestativament, en reposició o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant de l òrgan que s indiquen a continuació: a) El recurs de reposició haurà d interposar-se davant de la consellera d Educació, Cultura i Esport, en el termini d un mes a comptar de la data següent al de la seua publicació. b) El recurs contenciós administratiu ha de presentar-se davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar del següent al de la seua publicació. València, 5 de juny de El director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcial Díaz Garrigues. Décimo. Difusión de la información Las escuelas oficiales de idiomas informarán al alumnado acerca del contenido de la presente resolución, tanto en los tablones de anuncios destinados a tal efecto, como en la página web oficial de la escuela oficial de idiomas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrido potestativamente, en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso administrativo en los plazos y ante el órgano que se indica a continuación: a) El recurso de reposición deberá interponerse ante la consellera de Educación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes a contar desde la fecha siguiente al de su publicación. b) El recurso contencioso-administrativo deberá plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de su publicación. Valencia, 5 de junio de El director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Marcial Díaz Garrigues.

Teléfono de Información 012 www.gva.es

Teléfono de Información 012 www.gva.es Qué se puede solicitar? Nombre del trámite Proceso de preinscripción y matrícula para el curso académico 2014-2015 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana. Objeto del trámite El

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONS GENERALS Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

Núm. 45. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 45. Boletín Oficial de Aragón RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2016, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas de certificación de los niveles básico, intermedio, avanzado y C1

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXV Núm. 87 5 de mayo de 2016 9964 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Educación, Cultura y Deportes Resolución de 29/04/2016, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN ECD/277/2016, de 1 de marzo, por la que se convoca el proceso de admisión de alumnos de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de idioma inglés a distancia,

Más detalles

I. Disposiciones Generales

I. Disposiciones Generales I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 135 de 12-vi-2014 1/9 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 5 de junio de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS DE IDIOMAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Preámbulo Las enseñanzas especializadas de idiomas, como enseñanzas de régimen especial,

Más detalles

Por ello, esta Dirección adopta la siguiente resolución: Primera. Objeto

Por ello, esta Dirección adopta la siguiente resolución: Primera. Objeto Resolución de 4 de marzo de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas para el aprendizaje y perfeccionamiento de los conocimientos de valenciano

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 12072 III. Otras Resoluciones Consejería de Educación y Universidades 1296 Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 4 de mayo de 2016, por la que se dictan instrucciones

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE ÍNDICE DE CONTENIDOS Índice 1. Certificados de lengua general expedidos actualmente por la UA (desde

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016.

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. 1.-NORMATIVA. La prueba de acceso está regulada en: -ORDEN de 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria

Más detalles

INFORMACIÓN PREINSCRIPCIONES CURSO 2014-2015 Aula Adscrita - Malpartida de Cáceres

INFORMACIÓN PREINSCRIPCIONES CURSO 2014-2015 Aula Adscrita - Malpartida de Cáceres INFORMACIÓN PREINSCRIPCIONES CURSO 2014-2015 Aula Adscrita - Malpartida de Cáceres Según normativa: Orden de 28 de abril de 2009 modificada por Orden de 16 de mayo de 2014 y Resolución de 21de mayo 2014

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE ÍNDICE DE CONTENIDOS Índice 1. Certificados de lengua general expedidos actualmente por la UA (desde

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 23248 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 14 de julio de 2014 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Oposiciones Secundaria 2012. Preguntas más frecuentes (documento creado el 11/05/2012)

Oposiciones Secundaria 2012. Preguntas más frecuentes (documento creado el 11/05/2012) Oposiciones Secundaria 2012 Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca procedimientos selectivos para ingreso mediante oposición libre y accesos

Más detalles

REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (Aprobado en sesión de Junta de Gobierno de 3 de julio de 2001. Modificado en sesión de Consejo

Más detalles

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico, RESUELVO:

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico, RESUELVO: 14558 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la admisión y matriculación del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2015-2016.

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Página núm. 6 BOJA núm. 135 Sevilla, 12 de julio 2011 1. Disposiciones generales CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el calendari i el procés

Más detalles

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD Fascículo 84 - Sec. III. - Pág. 16681 Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 6226 Resolución de la Directora

Más detalles

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza.

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza. PROYECTO DE ORDEN XX / XXXX, de de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa "Coordinación Horaria" dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 3909 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO ORDEN de 17 de febrero de 2016 por la que se regula la admisión y matriculación del alumnado, en régimen de enseñanza libre, en las Escuelas

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 15-vi-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 137 1/7 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Ciencia Resolución de de junio de 2009, de la Consejería de

Más detalles

IES Ginés Pérez Chirinos IMPORTANTE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA PARA CICLOS FORMATIVOS

IES Ginés Pérez Chirinos IMPORTANTE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA PARA CICLOS FORMATIVOS IMPORTANTE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA BÁSICA PARA CICLOS FORMATIVOS 1. ANULACIÓN DE MATRICULA (Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas

Más detalles

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació,

València, 14 de juliol de 2014. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. La directora general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2014, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DOGV - Núm. 4.985 14 04 2005 12385 I. DISPOSICIONS GENERALS 1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 14 de març de 2005, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de juny 2016, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual estableix el procés de preinscripció

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Página núm. 7 1. Disposiciones generales CONSEJERIA DE AGRICULTURAYPESCA RESOLUCION de 20 de febrero de 2006, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se abre el plazo de presentación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL. Junta General del Principado de Asturias. Serie C Régimen Interior. 8 de agosto de 2011 VIII LEGISLATURA Núm. 12

BOLETÍN OFICIAL. Junta General del Principado de Asturias. Serie C Régimen Interior. 8 de agosto de 2011 VIII LEGISLATURA Núm. 12 Junta General del Principado de Asturias BOLETÍN OFICIAL 8 de agosto de 2011 VIII LEGISLATURA Núm. 12 Serie C Régimen Interior 4. SINDICATURA DE CUENTAS Resolución del Síndico Mayor de 20 de julio de 2011

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

3 er ciclo. 2º ciclo. 1 er ciclo. Proceso de admisión. 25 años. Título de Bachiller. Humanidades y Ciencias Sociales. Ciencias. 2º curso 1 er curso

3 er ciclo. 2º ciclo. 1 er ciclo. Proceso de admisión. 25 años. Título de Bachiller. Humanidades y Ciencias Sociales. Ciencias. 2º curso 1 er curso 1.1 Curso 2016/17 EDAD 18 años 16 años 12 años 6 años 3 años 0 años de Personas Adultas Enseñanzas de Régimen Especial de Música Enseñanzas de Régimen Especial de Idiomas ENSEÑANZA BÁSICA Enseñanza Universitaria

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 15464 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Universidad de La Laguna 3132 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2013, por la que se aprueba la convocatoria del curso y de la prueba de acceso a la Universidad

Más detalles

MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PREGUNTAS FRECUENTES PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN... 1 QUÉ ES EL MÁSTER EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA?... 1 QUÉ TITULACIÓN ES NECESARIA PARA TENER ACCESO?...

Más detalles

Para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster se requiere cumplir alguna de las siguientes condiciones:

Para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster se requiere cumplir alguna de las siguientes condiciones: CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ADMISIÓN EN ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE MÁSTER UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y CENTROS ADSCRITOS* CURSO 2014-2015 I.- REQUISITOS GENERALES Para el acceso a las

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 914 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 330 Orden de 14 de diciembre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 12932 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 25 de abril de 2014 por la que se regula la admisión y matriculación de alumnado en régimen de enseñanza libre, en las Escuelas Oficiales de Idiomas. (2014050090)

Más detalles

Principado de Asturias

Principado de Asturias BOPA Nº 244 - Sábado, 20 de octubre de 2001 OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERIA DE EDUCACION Y CULTURA Principado de Asturias RESOLUCION de 3 de octubre de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 30 Lunes, 13 de febrero de 2012 Pág. 9410 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2012, de la

Más detalles

TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN

TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 1. ACCESO A LOS ESTUDIOS DE GRADO. PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 1.1 Principios generales El acceso a la Universidad de Cantabria se realizará desde

Más detalles

Asimismo, dicha oferta incluirá, en el caso de los centros docentes públicos, los servicios complementarios autorizados.

Asimismo, dicha oferta incluirá, en el caso de los centros docentes públicos, los servicios complementarios autorizados. INSTRUCCIONES DE 24 DE FEBRERO DE 2015, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO, PARA EL CURSO ESCOLAR 2015/16. Con objeto de coordinar

Más detalles

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS NORMATIVA DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE SEGUNDO CICLO, GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PARA EL CURSO 2015-16 (Aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 36 JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 7 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de

Más detalles

Con objeto de proveer las vacantes existentes y las sustituciones que pueden producirse del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Con objeto de proveer las vacantes existentes y las sustituciones que pueden producirse del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. RESOLUCIÓN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SALAMANCA POR LA QUE, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, SE EFECTÚA

Más detalles

Proyecto de Decreto x/2014 de xx de xxxxx, por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema educativo en Castilla La Mancha.

Proyecto de Decreto x/2014 de xx de xxxxx, por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema educativo en Castilla La Mancha. Proyecto de Decreto x/2014 de xx de xxxxx, por el que se regula la Formación Profesional Básica del sistema educativo en Castilla La Mancha. La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones

Más detalles

CURSO 2014-2015 CUID

CURSO 2014-2015 CUID CURSO 2014-2015 CUID 1 CURSO 2014-2015 CUID (CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA) Nivel A1- Iniciación Nivel A1 Elemental Nivel A2- Prebásico Nivel A2 Básico Nivel B1 Intermedio Nivel B2 Avanzado

Más detalles

Núm. 51. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 51. Boletín Oficial de Aragón ORDEN de 28 de febrero de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula la convocatoria del proceso de admisión de alumnos en régimen presencial para el curso

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

NORMATIVA ACADÉMICA GENERAL DEL ESTUDIANTADO DE GRADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I

NORMATIVA ACADÉMICA GENERAL DEL ESTUDIANTADO DE GRADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I NORMATIVA ACADÉMICA GENERAL DEL ESTUDIANTADO DE GRADO DE LA UNIVERSITAT JAUME I (Acuerdo del Consejo de Dirección nº 42, de 7 de junio de 2011) Este documento contiene las normas de aplicación general

Más detalles

Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos Página 1 de 11

Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos Página 1 de 11 Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos Página 1 de 11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Orden ESD/ /2011, de XX de XXXXX, por la que se establece el currículo del ciclo formativo

Más detalles

RÉGIMEN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL

RÉGIMEN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL "REINA VICTORIA

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación Página 1 de 9

Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación Página 1 de 9 Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación Página 1 de 9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Orden ECD/.../2012, de XX de xxxxx, por la que se establece el currículo del ciclo formativo

Más detalles

PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO

PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO PROYECTO DE REAL DECRETO... POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN GENERAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL. PREÁMBULO La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación

Más detalles

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana

ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana Conselleria d Educació ORDE de 29 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de Grau Superior corresponent al

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 14444 III. Otras Resoluciones Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 2396 Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 20 de mayo de 2014, por la que

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 23 de 29-i-2016 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 15 de enero de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

PROYECTO DE ORDEN DE. DE.

PROYECTO DE ORDEN DE. DE. PROYECTO DE ORDEN DE... DE... DE 2004 POR LA QUE SE REGULA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ESCOLARIZADO EN CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA. La Ley Orgánica 10/2002,

Más detalles

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana.

LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. Presidència de la Generalitat LLEI 6/2008, de 2 de juny, de la Generalitat, d Assegurament Sanitari del Sistema Sanitari Públic de la Comunitat Valenciana. [2008/6867] Presidencia de la Generalitat LEY

Más detalles

INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,

INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, INSTRUCCIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, CENTRO INTEGRADO PÚBLICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL REINA VICTORIA EUGENIA

Más detalles

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA EL ALUMNADO

DOCUMENTO INFORMATIVO PARA EL ALUMNADO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Escuela Oficial de Idiomas Sierra Morena La Carolina PRUEBAS UNIFICADAS DE CERTIFICACIÓN 2015 DOCUMENTO INFORMATIVO PARA EL ALUMNADO 1 1. Datos generales - La modalidad de enseñanza

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

10. PRÁCTICAS EXTERNAS

10. PRÁCTICAS EXTERNAS 10. PRÁCTICAS EXTERNAS 10.1. DEFINICIÓN Las prácticas externas se configuran como actividades formativas integradas en el plan de estudios de las correspondientes enseñanzas artísticas superiores y podrán

Más detalles

Núm. 128. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 128. Boletín Oficial de Aragón ORDEN de 27 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establecen las condiciones de implantación de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica

Más detalles

CONVALIDACIONES EN FP

CONVALIDACIONES EN FP CONVALIDACIONES EN FP NORMATIVA GENERAL -LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.(BOE Núm.147, de 20 de junio) Disposición adicional cuarta -Real Decreto

Más detalles

Consejo de Ministros El Gobierno aprueba los Reales Decretos que regulan la PGB y el acceso a la Universidad

Consejo de Ministros El Gobierno aprueba los Reales Decretos que regulan la PGB y el acceso a la Universidad Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Consejo de Ministros El Gobierno aprueba los Reales Decretos que regulan la PGB y el acceso a la Universidad La Prueba General de Bachillerato (PGB) se realizará

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO.

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN DEL ALUMNADO Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. Los criterios de evaluación en las distintas enseñanzas que se imparten en el centro están recogidos en

Más detalles

BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Martes, 6 de mayo de 2008

BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Martes, 6 de mayo de 2008 BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA Martes, 6 de mayo de 2008 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Orden 9/08, de 28 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

CAPÍTULO I Disposiciones generales

CAPÍTULO I Disposiciones generales Decreto /2014, de de, por el que se regulan determinados aspectos para la implantación de la Formación Profesional Básica en la Comunidad de Castilla y León. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,

Más detalles

ANEXO II BAREMO DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

ANEXO II BAREMO DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS ANEXO II BAREMO DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTORES DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 1. EJERCICIO DE CARGOS DIRECTIVOS (ver disposición complementaria primera) MÉRITOS PUNTOS DOCUMENTOS

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 625 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se establece el calendario y otros aspectos del proceso de admisión del alumnado

Más detalles

En virtud de todo lo anterior DISPONGO. Artículo 1. Objeto de la norma y ámbito de aplicación

En virtud de todo lo anterior DISPONGO. Artículo 1. Objeto de la norma y ámbito de aplicación Orden 3320-01/2007, de 20 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la Educación Secundaria Obligatoria derivada de la

Más detalles

PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2014/15 UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2014/15 UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2014/15 UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA Pasos para realizar

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL. Junta General del Principado de Asturias. Serie C Régimen Interior. 11 de abril de 2014 IX LEGISLATURA Núm.

BOLETÍN OFICIAL. Junta General del Principado de Asturias. Serie C Régimen Interior. 11 de abril de 2014 IX LEGISLATURA Núm. Junta General del Principado de Asturias BOLETÍN OFICIAL 11 de abril de 2014 IX LEGISLATURA Núm. 41 Serie C Régimen Interior SUMARIO Págs. 1. PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR 1.13 AYUDAS PARA ESTUDIOS Resolución

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 33/2011, de 18 de maig, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l accés, l admissió i la matrícula per a l alumnat que curse ensenyances de grau mitjà i de grau

Más detalles

Segundo.- Los expedientes a que se refiere el número anterior podrán responder a alguno de los siguientes supuestos:

Segundo.- Los expedientes a que se refiere el número anterior podrán responder a alguno de los siguientes supuestos: ORDEN DE 14 DE MARZO DE 1988 PARA LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO 104/1988, DE 29 DE ENERO, SOBRE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS Y ESTUDIOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

Más detalles