Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e"

Transcripción

1 Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano Bases reguladoras do Programa de cooperación BenOurense Infancia para a concesión de subvencións a puntos de atención á primeira infancia e servizos complementarios das entidades locais para o exercicio iv. entidades locais Barbadás Notificación do expediente de baixa no padrón municipal de habitantes aos menores JGP, EDCSE, e DABG Notificacion de expediente de baixa no padrón municipal de habitantes a Manuel Carrera Osorio e a outros Barco de valdeorras (o) Delegacion temporal das funcións da Alcaldía no 1º tenente de alcalde don Eduardo Ojea Arias Notificación de Resolución da Alcaldía, do , de inicio do expediente sancionador por presunta infracción en materia de tenza de animais de compañía a Desislava Stefanova Cholokova Aprobación das listas cobratorias do imposto de vehículos de tracción mecánica do ano 2015, dependencia 01/2015, gardería 02/2015, mercado 01/2015, e anuncio de cobro Beade Exposicion pública da conta xeral do orzamento correspondente ao exercicio de Exposición pública da lista cobratoria do imposto de bens inmobles de natureza urbana e rústica do exercicio Bolo (o) Exposición pública da conta xeral do orzamento correspondente ao exercicio económico de carballiño (o) Convocatoria do procedemento aberto para a adxudicación do contrato do "Seguro de responsabilidade civil e danos materiais do Concello do Carballiño" entrimo Convocatoria para a contratación laboral temporal de dúas prazas de peóns para servizos varios a media xornada Convocatoria para a contratación laboral temporal para obra e servizo determinado dunha praza de auxiliar de axuda no fogar (xornada a tempo completo) laza Exposición pública da aprobación do padrón cobratorio pola taxa de recollida de lixo do exercicio Exposición pública da aprobación inicial do orzamento desta entidade para o exercicio económico de Exposición pública do padrón cobratorio do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do exercicio Montederramo Convocatoria para a adxudicación do contrato de xestión de servizos públicos de organización e administración de instalacións públicas de titularidade municipal (dous albergues, aula da natureza e instalacións lúdicas de Ponte Mazaira) verín Delegación temporal das funcións da Alcaldía no primeiro tenente de alcalde de notificación de sanción a Paulo Sergio Ferreira Da Silva i. diputación provincial de ourense Bases reguladoras de la convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones para proyectos de prestación de servicios sociales para el año Bases reguladoras del Programa de cooperación BenOurense Infancia para la concesión de subvenciones a puntos de atención a la primera infancia y servicios complementarios de las entidades locales para el ejercicio iv. entidades locales Barbadás Notificación do expediente de baja en el padrón municipal de habitantes a los menores JGP, EDCSE, y DABG Notificacion de expediente de baja en el padrón municipal de habitantes a Manuel Carrera Osorio y a otros Barco de valdeorras (o) Delegacion temporal de las funciones de la Alcaldía en el 1º teniente de alcalde don Eduardo Ojea Arias Notificación de Resolución de la Alcaldía, de , de inicio de expediente sancionador por presunta infracción en materia de tenencia de animales de compañía a Desislava Stefanova Cholokova Aprobación de las listas cobratorias del impuesto de vehículos de tracción mecánica del año 2015, dependencia 01/2015, guardería 02/2015, mercado 01/2015, y anuncio de cobro Beade Exposicion pública de la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio de Exposición pública de la lista cobratoria del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica del ejercicio Bolo (o) Exposición pública de la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio económico de carballiño (o) Convocatoria del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato del "Seguro de responsabilidad civil y daños materiales del Ayuntamiento de O Carballiño" entrimo Convocatoria para la contratación laboral temporal de dos plazas de peones para servicios varios a media jornada Convocatoria para la contratación laboral temporal para obra y servicio determinado de una plaza de auxiliar de ayuda en el hogar (jornada a tiempo completo) laza Exposición pública de la aprobación del padrón cobratorio por la tasa de recogida de basura del ejercicio Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto de esta entidad para el ejercicio económico de Exposición pública del padrón cobratorio del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio Montederramo Convocatoria para la adjudicación del contrato de gestión de servicios públicos de organización y administración de instalaciones públicas de titularidad municipal (dos albergues, aula de la naturaleza e instalaciones lúdicas de Ponte Mazaira) verín Delegación temporal de las funciones de la Alcaldía en el primer teniente de alcalde de notificación de sanción a Paulo Sergio Ferreira Da Silva D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2 2 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l consorcio contra incendios e salvamento da limia Exposición pública da aprobación inicial do expediente de modificación de créditos por suplemento v. tribunais e xulgados xulgado do social n.º 2 de ourense Citación para actos de conciliación e xuízo a Groucon, SLU, no procedemento ordinario 133/ Citación a Fachadas J. Caride SL, para actos de conciliación e xuízo, no procedemento ordinario 135/ consorcio contra incendios y salvamento de a limia Exposición pública de la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos por suplemento v. tribunales y juzgados juzgado de lo social n.º 2 de ourense Citación para actos de conciliación y juicio a Groucon, SLU, en el procedimiento ordinario 133/ Citación a Fachadas J. Caride SL, para actos de conciliación y juicio, en el procedimiento ordinario 135/ i. deputación provincial de ourense i. diputación provincial de ourense Anuncio A Xunta de Goberno desta Deputación acordou, na sesión que tivo lugar no día da data, aprobar as seguintes: "Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións para proxectos de prestación de servizos sociais para o ano Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o texto íntegro das mencionadas bases: Primeira.- Obxecto da subvención Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións destinadas a organizacións, asociacións e/ou fundacións que realicen proxectos na provincia de Ourense para o ano Segunda.- Beneficiarios Poderán obter subvención como beneficiarios as organizacións, asociacións e/ou fundacións legalmente constituídas, que teñan unha sede/delegación/domicilio na provincia de Ourense, para aqueles proxectos que se desenvolvan integramente nesta provincia. Os proxectos ou actuacións responderán a algunha das seguintes liñas de subvención: A) Proxectos e actividades de emerxencia social. B) Proxectos e actividades de prestacións de servizos sociais na provincia de Ourense C) Proxectos, e/ou actuacións socio-demográficos na provincia de Ourense. Para poder optar a estas liñas de subvencións, terán que cumprir os seguintes requisitos: Liña A) Proxectos e actividades de emerxencia social. - Que o proxecto/actividade se dirixa a colectivos e/ou persoas afectadas por unha situación de emerxencia económica de carácter estrutural ou coxuntural que precise de ser atendida con carácter de urxencia, primando especialmente aqueles proxectos cuxas actuacións se centran na atención económica, ou en especie, das necesidades básicas das persoas. - Que sexan prestados por entidades sen fins de lucro. - Que as devanditas entidades de iniciativa social estean inscritas ou teñan iniciado o trámite de inscrición con anterioridade á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, no rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia. Liña B) Proxectos e actividades de prestacións de servizos sociais na provincia de Ourense. - Que a prestación se dirixa a calquera dos colectivos das distintas áreas de actuación propias de servizos sociais, primando aqueles colectivos de persoas, que por razóns obxectivas de índole económica, de saúde ou pola concorrencia de circunstancias sociais, étnicas ou culturais, sufran especiais dificultades respecto da xeneralidade da poboación e precisen dun tratamento específico para o acceso ao goce pleno dos dereitos de contido económico, laboral e social recoñecidos no ordenamento xurídico. - Que os ditos servizos sexan prestados dun xeito altruísta e desinteresado, sen fins de lucro. - Que as devanditas entidades de iniciativa social estean inscritas ou teñan iniciado o trámite de inscrición con anterioridade á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, no rexistro único de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia. - No caso de centros ou servizos sociais especializados, será requisito imprescindible dispor da correspondente autorización da Xunta para a súa creación e /ou inicio de actividades, con anterioridade á data de finalización do prazo de solicitude, se é o caso. Liña C) Proxectos, e/ou actuacións socio-demográficos na provincia de Ourense. - Que os proxectos, e/ou actuacións teñan como obxectivo o desenvolver iniciativas de carácter social que teñan incidencia directa na recuperación, ou fixación da poboación nos seus lugares habituais de residencia, primando especialmente aqueles que teñan obxectivos concretos de conciliación familiar e laboral con nenos e nenas e/ou con maiores con necesidade de atención. - Que non teñan finalidade lucrativa. - Que as entidades, organizacións, asociación ou fundacións que presentan estes proxectos estean legalmente constituídos e debidamente inscritos nos rexistros correspondentes ou ben teñan presentada a documentación para a súa inscrición antes da finalización do prazo de solicitude da subvención. En todo caso, todos os presentadores de solicitudes terán que cumprir os seguintes requisitos: - Cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiario, esixidos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. - No suposto de ter recibido con anterioridade subvención desta Deputación, non deben existir incumprimentos das obrigas derivadas da súa concesión. Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias As subvencións obxecto desta convocatoria intégranse na liña de acción de concurso de subvencións para entidades sen ánimo de lucro que presten servizos sociais, contemplada no apartado C.6 do Plan Estratéxico de Subvencións da Deputación Provincial de Ourense e do Inorde para o exercicio Para as subvencións concedidas nesta convocatoria resérvase crédito na aplicación do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2015 por importe de (douscentos sesenta mil euros). Cuarta.- Contía As subvencións concedidas terán os seguintes máximos: Proxectos e actividades de emerxencia social: Proxectos e actividades de prestacións de servizos sociais na provincia de Ourense: 5.000

3 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l Proxectos e/ou actuacións socio-demográficos na provincia de Ourense: Ningún beneficiario poderá solicitar subvención para máis de tres proxectos no conxunto das diferentes liñas de subvención desta convocatoria. O límite máximo aplicaráselle a cada beneficiario da subvención. Por conseguinte, no suposto en que sexa obxecto de subvención máis dun proxecto dun mesmo beneficiario, o importe conxunto das subvencións concedidas non poderá exceder do devandito límite. A determinación da contía de cada subvención será establecida pola Xunta de Goberno tras a proposta previa da comisión de valoración, de acordo cos criterios establecidos na base novena. Como regra xeral, o importe máximo da subvención para cada proxecto non poderá exceder do 80% do seu orzamento. En casos excepcionais, tendo en conta a necesidade e o interese destes, poderá concederse ata o 100% do custo total. Quinta.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e documentación 1. Ao abeiro do establecido no artigo 7.2.d) da Ordenanza reguladora do acceso electrónico aos servizos provinciais (BOP de Ourense n.º 296, do 28 de decembro de 2009), a presentación de solicitudes tramitarase exclusivamente mediante o uso de medios electrónicos, sendo obrigatoria a presentación de solicitudes por vía telemática de conformidade co previsto nesta base. 2. O formulario de solicitude regulado nestas bases só se poderá obter, cubrir, validar e transmitir a través da aplicación informática Unha vez validado o formulario de solicitude, o/a solicitante procederá á súa transmisión telemática ao rexistro electrónico xeral da Deputación de Ourense. Este proceso terá que facelo utilizando o DNI electrónico con certificado en vigor do representante legal da entidade. Completado correctamente este proceso emitirase telemáticamente o documento acreditativo deste rexistro. 3. No caso de que o representante legal non posúa DNI electrónico ou medios técnicos, deberá obter e completar os formularios de solicitude a través da plataforma telemática, logo disto, deberá solicitarlle a través da aplicación informática á Deputación de Ourense que os funcionarios habilitados desta entidade fagan a transmisión electrónica das súas solicitudes. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información, poderán dirixirse a Área de Benestar da Deputación de Ourense que lles prestará a asistencia precisa aos interesados, co fin de garantir que a necesaria utilización de medios telemáticos non impliquen restrición ou discriminación ningunha. Esta posibilidade estará dispoñible ata as horas do último día hábil do prazo de solicitude. 4. O prazo non prorrogable de presentación será dun (1) mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia. Para estes efectos, entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fora inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte e, se no mes do vencemento non houbera día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo expira o último día do mes. 5. As solicitudes deberán formularse enviándoas telematicamente ao Rexistro Electrónico Xeral da Deputación despois de cubrir e validar os formularios do punto 6. Para estes efectos, e no suposto de que unha mesma entidade solicite subvención para máis dun proxecto, deberá obter, cubrir, validar e transmitir un novo formulario de solicitude para cada un dos proxectos presentados. 6. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte documentación, en formato electrónico: 1.- Formulario de solicitude dirixido á Presidencia da Deputación, que só se poderá obter a través da plataforma Neste formulario contense os datos da entidade, do seu representante, unha declaración do poder co que este actúa, ademais da declaración do conxunto de subvencións e axudas solicitadas para os mesmos fins. O representante deberá sinalar e asinar neste documento unha declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse incurso/a o/a solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, incluíndo unha referencia expresa á circunstancia de estar ao día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Este formulario ademais contén a Memoria explicativa do proxecto obxecto de solicitude da subvención. 2.- No caso daquelas entidades que non foran anteriormente beneficiarias dunha subvención da Deputación Provincial, presentarán copia do CIF da entidade. A Deputación Provincial poderá requirirlles ás entidades solicitantes a presentación e acreditación por calquera medio, do cumprimento dos requisitos por parte das ditas entidades. Sexta.- Gastos subvencionables Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándose incluídos nos conceptos recollidos no artigo 29 da Lei 9/2007, formen parte do desenvolvemento dos proxectos obxecto desta convocatoria e que cumpran os seguintes requisitos: - Que foran ocasionados con motivo da realización do proxecto aprobado e garden estreita relación co seu contido. - Que exista constancia documental da súa realización. No caso de presentar facturas simplificadas para esta acreditación deberán conter, obrigatoriamente, o CIF/NIF do destinatario que deberá ser coincidente co/coa beneficiario/a da subvención. - Que se realicen dentro do prazo de execución do proxecto. - Que exista coherencia entre a porcentaxe de imputación e o proxecto subvencionado. Quedan expresamente excluídos dos gastos subvencionables: tíckets, gastos de repostaxe de combustible, gastos de aparcadoiros e peaxes de autoestradas, sen prexuízo de que tales gastos si se consideren subvencionables cando se incorporan como indemnizacións por razón de servizo e se xustifican legalmente como tales. En todo caso aplicarase unha limitación en relación coa imputación de gastos correntes. Así, a suma total dos gastos correntes só será subvencionable nunha contía que non supere o 15% do total da subvención aprobada. Entenderanse gastos correntes os referidos a subministracións de enerxía eléctrica, comunicacións telefónicas, correo, material consumible de oficina etcétera. Para dar conta destes gastos na documentación acreditativa ten que constar o/a beneficiario/a da subvención, e dirixida ao domicilio social da entidade subvencionada. Non se admitirán gastos dirixidos a unha sede social diferentes á propia do domicilio social ou aquela documentación onde non conste o CIF do beneficiario. Sétima.- Procedemento de concesión O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, a Área de Benestar procederá á instrución do expediente de comprobación da corrección da documentación administrativa achegada.

4 4 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l Unha vez examinada a documentación, a Presidencia poderá conceder un prazo de ata dez días hábiles para emendar deficiencias materiais na documentación administrativa presentada. Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a mellora da documentación valorable. O requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais realizarase a través da súa publicación na sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense e na páxina web Para a achega desta documentación utilízase como oficio de remisión o formulario establecido que só se poderá obter e cubrir necesariamente a través da aplicación informática O procedemento para a presentación deste formulario será o descrito na base quinta para a presentación do formulario de inicio da solicitude. Unha vez transcorrido o dito prazo, se é o caso, o expediente pasará á Comisión de Valoración que procederá a formular a proposta de resolución provisional conforme coas regras seguintes: - Con respecto ás entidades que non achegasen de modo completo e no prazo establecido a documentación, así como as entidades que non cumpran os requisitos establecidos na convocatoria, formularase proposta de non admisión a trámite das súas solicitudes. - Con respecto ao resto de entidades, proporase a súa admisión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base novena. A proposta provisional de resolución será sometida a trámite de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles mediante a páxina web Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as alegacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non formularse alegacións, a proposta provisional considerarase definitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto nestas bases. Oitava.- Comisión de Valoración A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes membros: - Presidente: o presidente da Deputación Provincial ou deputado en quen delegue. - Vogais: O secretario xeral da Deputación ou funcionario que legalmente o substitúa. A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente a substitúa. O director da Área de Benestar e un/unha técnico/a por designación da Presidencia que actuará como secretario/a da comisión coas funcións propias dun/dunha secretaria de actas. Novena.- Criterios de valoración para outorgamento das subvencións 1. Para o outorgamento das subvencións, a Comisión de Valoración procederá, en primeiro termo, á cualificación das entidades solicitantes, tendo en conta os seguintes criterios: - Atención á tipoloxía de necesidades atendidas polo(s) proxecto(s). Valorarase cunha puntuación máxima de vinte e cinco (25,00) puntos. - A calidade, eficacia e eficiencia do proxecto ou proxectos presentados. Valorarase cunha puntuación máxima de vinte e cinco (25,00) puntos. Para ser seleccionadas como entidades beneficiarias e optar á subvención, cada proxecto presentado pola entidade solicitante deberá acadar unha puntuación mínima de 30 puntos no total da valoración dos criterios anteditos. 2. En segundo termo, para o establecemento das contías das subvencións que se lles concederán ás entidades seleccionadas, teranse en conta, ademais, os seguintes criterios de valoración: - Número de beneficiarios directos e indirectos que pretenden atender segundo o proxecto presentado: ata 15 puntos. - Ratio custo do proxecto/ número de beneficiarios previstos: ata 15 puntos. - Esforzo da entidade promotora en termos de porcentaxe de autofinanciamento do proxecto: ata 10 puntos. - Enfoque da perspectiva de xénero no deseño do proxecto: ata 10 puntos. A puntuación total da entidade beneficiaria resultará de sumar os puntos acadados segundo os criterios establecidos nos dous apartados anteriores. A Comisión de Valoración, motivadamente, poderá requirir das entidades solicitantes información ou documentación adicional que teña unha relevancia fundamental e unha relación directa para unha mellor avaliación da solicitude. Así mesmo, poderá excluír da valoración a aquelas entidades que, de conformidade coa documentación presentada, sexan motivadamente cualificadas como tecnicamente insolventes ou soliciten axudas para a realización de proxectos de actividades inviables ou economicamente non xustificados. Décima.- Resolución A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de Goberno da Deputación, que adoptará o acordo de resolución no prazo máximo de tres meses desde o remate do prazo de corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falla de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto presunto desestimatorio. A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración, agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión deberá formular esta nova proposta no prazo de quince días. No caso de non o facer así, a Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta inicial, introducindo as modificacións precisas para garantir o cumprimento do establecido nas bases e na lexislación vixente. As entidades que resulten beneficiarias da subvención deberán manifestar a súa aceptación a través da aplicación informática facendo uso do formulario: "Aceptación da subvención" que se deberá obter, cubrir, validar e transmitir desde a dita plataforma no prazo de 10 días desde o seguinte ao da publicación no BOP da resolución. O procedemento para a presentación deste formulario será o descrito na base quinta para a presentación do formulario de inicio da solicitude. No suposto de que existisen solicitantes que, cumprindo cos requisitos establecidos nestas bases, non puidesen obter subvención debido ao esgotamento do crédito dispoñible, coa concesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior puntuación, a resolución conterá unha relación ordenada destas solicitudes. Na súa virtude, e en caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.

5 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l Undécima.- Publicidade da concesión Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común, a resolución do procedemento non será obxecto de notificación individual aos afectados, senón que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense, con expresión dos beneficiarios e da contía das subvencións concedidas, nos termos esixidos pola lexislación aplicable en materia de subvencións e na Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, no que sexa aplicable. Duodécima.- Publicidade da subvención por parte do beneficiario O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difusión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publicidade ao carácter público do financiamento do seu proxecto, debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difusión: - Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que o proxecto está subvencionado pola Deputación, nos carteis e materiais impresos do seu proxecto ou proxectos e, se é o caso, na páxina web da entidade subvencionada. No caso de que se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de reintegro ata un importe do 10 % da subvención concedida, importe que se determinará en función da gravidade do incumprimento. Décimo terceira.- Xustificación da subvención A Deputación concederá como máximo o 80% do importe para cada proxecto subvencionado, debendo as entidades xustificar a execución do proxecto subvencionado durante o exercicio 2015, facendo uso dos formularios normalizados que se deberán obter, cubrir, validar e imprimir desde a plataforma Os formularios conteñen: - Memoria da execución do proxecto subvencionado. - Relación de documentos xustificativos dos gastos realizados. - Certificación expedida polo órgano competente da entidade beneficiaria da realización dos gastos correspondentes ao proxecto. - Declaración responsable do conxunto de todas as subvencións e axudas percibidas para a mesma finalidade, sexan públicas ou privadas. - Declaración das medidas de difusión da subvención concedida. - Certificación da conta bancaria asinada polo banco ou caixa correspondente. Unha vez cubertos, validados, impresos e asinados polo representante legal, estes formularios normalizados deberán presentarse no Rexistro Xeral da Deputación xunto cos seguintes documentos: - Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da entidade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa comprobación polos servizos provinciais). - Documentos xustificativos do gasto e/ou facturas, que deberán ser orixinais ou fotocopias debidamente cotexadas, emitidos a nome da entidade perceptora da subvención. A documentación xustificativa deberá achegarse completa para cada un dos proxectos presentados. En todo caso, teranse en conta as seguintes regras especiais: 1ª.- Os beneficiarios poderán subcontratar con terceiros a execución total ou parcial do proxecto obxecto da subvención, sen limitación en canto á contía subcontratada, pero, en todo caso, con suxeición ás seguintes regras: - A realización do proxecto non poderá concertarse con persoas ou entidades incursas nos supostos a que se refire o artigo 27.7 da Lei 9/ Cando o importe do gasto subvencionable correspondente supere a contía de ,00, excluído o IVE (artigo 31.3 da Lei xeral de subvencións), no caso de prestación de servizos por empresas, o beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contracción do compromiso, para a prestación do servizo ou entrega do ben, agás que polas especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente número de entidades que o subministren ou presten, ou agás que o gasto se realizara con anterioridade á solicitude de subvención. A elección entre as ofertas presentadas, que deberán achegarse coa xustificación, realizarase conforme a criterios de eficiencia e economía, debendo xustificarse a elección cando non recaia na proposta económica máis vantaxosa. - No caso de adquisición de bens inventariables, o beneficiario deberá destinar os ditos bens para o fin concreto para o que se concedeu a subvención por un prazo mínimo de cinco anos. - Para estes efectos, coa xustificación achegarase a documentación acreditativa do cumprimento do requisito de petición de tres ofertas, ou xustificación da súa non petición conforme co sinalado nos parágrafos anteriores, así como memoria xustificativa da elección da oferta. 2ª.- En ningún caso se considerarán gastos subvencionables os xuros debedores de contas bancarias, os xuros, recargas e sancións administrativas e penais e os gastos de procedementos xudiciais. Polo exposto, a xustificación non poderá incluír os referidos gastos. Os gastos estarán referidos única e exclusivamente á anualidade 2015, obxecto desta convocatoria. A solicitude da Intervención da Deputación Provincial, poderán esixirse aqueles documentos ou xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspección e control financeiro das entidades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei 9/2007. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación como máximo, antes do 15 de decembro de O dito prazo terá como regra xeral carácter non prorrogable. No caso daquelas entidades que lle imputen á subvención gastos de seguridade social do persoal contratado para desenvolver o proxecto, admitirase ata o día 30 de xaneiro de 2016, a documentación probatoria do aboamento de cotas á seguridade social. A Xunta de Goberno declarará a perda do dereito ás subvencións non xustificadas en prazo, total ou parcialmente, segundo proceda. O pago realizarase unha vez xustificada de modo completo a realización do proxecto, mediante transferencia á conta corrente sinalada pola entidade local beneficiaria. Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas impostas pola Lei 38/2003 e a Lei 9/2007. En particular, quedan suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son compatibles con outras axudas e subvencións públicas ou privadas, sempre que o importe conxunto de todas elas non supere

6 6 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l o 100 % do custo total do proxecto, a excepción das subvencións nominativas e/ou directas concedidas pola Deputación de Ourense para o mesmo ou similar proxecto, que serán incompatibles. Décimo sexta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das subvencións En caso de incumprimento da entidade por algunha das causas previstas no artigo 32 da Lei 9/2007, procederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en función da gravidade do incumprimento do beneficiario, graduándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes cuxo gasto non se xustificase en prazo. Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de quince (15) días hábiles para que poida comparecer no expediente, tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actuacións e emitidos os informes oportunos, a Xunta de Goberno ditará a resolución que corresponda. Décimo sétima.- Normativa supletoria En todo o non disposto nestas bases, seralle de aplicación a esta convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu abeiro, o disposto na Lei 38/2003 xeral de subvencións e a Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, os seus regulamentos de desenvolvemento no que sexa aplicable á Administración local, así como a lexislación aplicable en materia de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común". Contra este acordo poden interpor, potestativamente, un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do Contencioso- Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan simultanear ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP. Ourense, 6 de marzo de O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco. diputación provincial de ourense Anuncio La Junta de Gobierno de esta Diputación acordó, en la sesión que tuvo lugar el día de la fecha, aprobar las siguientes: Bases reguladoras de la convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones para proyectos de prestación de servicios sociales para el año 2015 Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el texto íntegro de las mencionadas bases: Primera.- Objeto de la subvención Constituye el objeto de estas bases la regulación de la convocatoria pública, por parte de la Diputación Provincial de Ourense, para la tramitación y concesión de subvenciones destinadas a organizaciones, asociaciones y/o fundaciones que realicen proyectos en la provincia de Ourense para el año Segunda.- Beneficiarios Podrán obtener subvención como beneficiarios las organizaciones, asociaciones y/o fundaciones legalmente constituidas, que tengan una sede/delegación/domicilio en la provincia de Ourense, para aquellos proyectos que se desarrollen íntegramente en esta provincia. Los proyectos o actuaciones responderán a alguna de las siguientes líneas de subvención: A) Proyectos y actividades de emergencia social. B) Proyectos y actividades de prestaciones de servicios sociales en la provincia de Ourense C) Proyectos, y/o actuaciones socio-demográficos en la provincia de Ourense. Para poder optar a estas líneas de subvenciones, tendrán que cumplir los siguientes requisitos: Línea A) Proyectos y actividades de emergencia social. - Que el proyecto/actividad se dirija a colectivos y/o personas afectadas por una situación de emergencia económica de carácter estructural o coyuntural que precise de ser atendida con carácter de urgencia, primando especialmente aquellos proyectos cuyas actuaciones se centran en la atención económica, o en especie, de las necesidades básicas de las personas. - Que sean prestados por entidades sin fines de lucro. - Que dichas entidades de iniciativa social estén inscritas o tengan iniciado el trámite de inscripción con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el registro único de entidades prestadoras de servicios sociales de la Xunta de Galicia. Línea B) Proyectos y actividades de prestaciones de servicios sociales en la provincia de Ourense. - Que la prestación se dirija a cualquiera de los colectivos de las distintas áreas de actuación propias de servicios sociales, primando aquellos colectivos de personas, que por razones objetivas de índole económica, de salud o por la concurrencia de circunstancias sociales, étnicas o culturales, sufran especiales dificultades respecto de la generalidad de la población y precisen de un tratamiento específico para el acceso al goce pleno de los derechos de contenido económico, laboral y social reconocidos en el ordenamiento jurídico. - Que dichos servicios sean prestados de un modo altruista y desinteresado, sin fines de lucro. - Que dichas entidades de iniciativa social estén inscritas o tengan iniciado el trámite de inscripción con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, en el registro único de entidades prestadoras de servicios sociales de la Xunta de Galicia. - En el caso de centros o servicios sociales especializados, será requisito imprescindible disponer de la correspondiente autorización de la Xunta para su creación y /o inicio de actividades, con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de solicitud, en su caso. Línea C) Proyectos, y/o actuaciones socio-demográficos en la provincia de Ourense. - Que los proyectos, y/o actuaciones tengan como objetivo desarrollar iniciativas de carácter social que tengan incidencia directa en la recuperación, o fijación de la población en sus lugares habituales de residencia, primando especialmente aquellos que tengan objetivos concretos de conciliación familiar y laboral con niños y niñas y/o con mayores con necesidad de atención. - Que no tengan finalidad lucrativa. - Que las entidades, organizaciones, asociaciones o fundaciones que presentan estos proyectos estén legalmente constituidos y debidamente inscritos en los registros correspondientes o bien tengan presentada la documentación para su inscripción antes de la finalización del plazo de solicitud de la subvención. En todo caso, todos los presentadores de solicitudes tendrán que cumplir los siguientes requisitos: - Cumplir los requisitos para obtener la condición de beneficiario, exigidos en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

7 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l En el supuesto de haber recibido con anterioridad subvención de esta Diputación, no deben existir incumplimientos de las obligaciones derivadas de su concesión. Tercera.- Disponibilidades presupuestarias Las subvenciones objeto de esta convocatoria se integran en la línea de acción de concurso de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que presten servicios sociales, contemplada en el apartado C.6 del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense y del INORDE para el ejercicio Para las subvenciones concedidas en esta convocatoria se reserva crédito en la aplicación del presupuesto general de la Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2015 por importe de (doscientos sesenta mil euros). Cuarta.- Cuantía Las subvenciones concedidas tendrán los siguientes máximos: Proyectos y actividades de emergencia social: Proyectos y actividades de prestaciones de servicios sociales en la provincia de Ourense Proyectos, y/o actuaciones socio-demográficos en la provincia de Ourense: Ningún beneficiario podrá solicitar subvención para más de tres proyectos en el conjunto de las diferentes líneas de subvención de esta convocatoria. El límite máximo se aplicará a cada beneficiario de la subvención. Por consiguiente, en el supuesto en que sea objeto de subvención más de un proyecto de un mismo beneficiario, el importe conjunto de las subvenciones concedidas no podrá exceder de dicho límite. La determinación de la cuantía de cada subvención será establecida por la Junta de Gobierno tras la propuesta previa de la Comisión de Valoración, de acuerdo con los criterios establecidos en la base novena. Como regla general, el importe máximo de la subvención para cada proyecto no podrá exceder del 80% de su presupuesto. En casos excepcionales, teniendo en cuenta la necesidad y el interés de éstos, podrá concederse hasta el 100% del coste total. Quinta.- Solicitudes: plazos, lugar de presentación y documentación 1. Al amparo de lo establecido en el artículo 7.2.d) de la Ordenanza Reguladora del Acceso Electrónico a los Servicios Provinciales (BOP de Ourense n.º 296, de 28 de diciembre de 2009), la presentación de solicitudes se tramitará exclusivamente mediante el uso de medios electrónicos, siendo obligatoria la presentación de solicitudes por vía telemática de conformidad con lo previsto en esta base. 2. El formulario de solicitud regulado en estas bases sólo se podrá obtener, cubrir, validar y transmitir a través de la aplicación informática Una vez validado el formulario de solicitud, el/la solicitante procederá a su transmisión telemática al registro electrónico general de la Diputación de Ourense. Este proceso tendrá que hacerlo utilizando el DNI electrónico con certificado en vigor del representante legal de la entidad. Completado correctamente este proceso se emitirá telemáticamente el documento acreditativo de este registro. 3. En el caso de que el representante legal no posea DNI electrónico o medios técnicos, deberá obtener y completar los formularios de solicitud a través de la plataforma telemática, luego de esto, deberá solicitar a través de la aplicación informática a la Diputación de Ourense que los funcionarios habilitados de esta entidad hagan la transmisión electrónica de sus solicitudes. En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más información, podrán dirigirse al Área de Bienestar de la Diputación de Ourense que prestará la asistencia precisa a los interesados, con el fin de garantizar que la necesaria utilización de medios telemáticos no impliquen restricción o discriminación alguna. Esta posibilidad estará disponible hasta las 14:00 horas del último día hábil del plazo de solicitud. 4. El plazo improrrogable de presentación será de un (1) mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Para estos efectos, se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 5. Las solicitudes deberán formularse enviándolas telemáticamente al Registro Electrónico General de la Diputación después de cubrir y validar los formularios del punto 6. Para estos efectos, y en el supuesto de que una misma entidad solicite subvención para más de un proyecto, deberá obtener, cubrir, validar y transmitir un nuevo formulario de solicitud para cada uno de los proyectos presentados. 6. Las solicitudes deberán formularse adjuntando la siguiente documentación, en formato electrónico: 1.- Formulario de solicitud dirigido a la Presidencia de la Diputación, que sólo se podrá obtener a través de la plataforma En este formulario se contienen los datos de la entidad, de su representante, una declaración del poder con el que este actúa, además de la declaración del conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para los mismos fines. El representante deberá señalar y firmar en este documento una declaración responsable comprensiva del hecho de no hallarse incurso/a el/la solicitante en las prohibiciones recogidas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de estar al día en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Este formulario además contiene la Memoria explicativa del proyecto objeto de solicitud de la subvención. 2.- En el caso de aquellas entidades que no fueran anteriormente beneficiarias de una subvención de la Diputación Provincial, presentarán copia del CIF de la entidad. La Diputación Provincial podrá requerir a las entidades solicitantes la presentación y acreditación por cualquier medio, del cumplimiento de los requisitos por parte de dichas entidades. Sexta.- Gastos subvencionables Se consideran gastos subvencionables aquellos que, hallándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 29 de la Ley 9/2007, formen parte del desarrollo de los proyectos objeto de esta convocatoria y que cumplan los siguientes requisitos: - Que fueran ocasionados con motivo de la realización del proyecto aprobado y guarden estrecha relación con su contenido. - Que exista constancia documental de su realización. En caso de presentar facturas simplificadas para esta acreditación, deberán contener, obligatoriamente, el CIF/NIF del destinatario, que deberá ser coincidente con el/la beneficiario/a de la subvención. - Que se realicen dentro del plazo de ejecución del proyecto. - Que exista coherencia entre el porcentaje de imputación y el proyecto subvencionado. Quedan expresamente excluidos de los gastos subvencionables: tickets, gastos de repostaje de combustible, gastos de aparcamientos y peajes de autopistas, sin perjuicio de que

8 8 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l tales gastos sí se consideren subvencionables cuando se incorporan como indemnizaciones por razón de servicio y se justifican legalmente como tales. En todo caso se aplicará una limitación en relación con la imputación de gastos corrientes. Así, la suma total de los gastos corrientes sólo será subvencionable en una cuantía que no supere el 15% del total de la subvención aprobada. Se entenderán gastos corrientes los referidos a suministros de energía eléctrica, comunicaciones telefónicas, correo, material consumible de oficina etcétera. Para dar cuenta de estos gastos en la documentación acreditativa tiene que constar el/la beneficiario/a de la subvención, y dirigida al domicilio social de la entidad subvencionada. No se admitirán gastos dirigidos a una sede social diferentes a la propia del domicilio social o aquella documentación donde no conste el CIF del beneficiario. Séptima.- Procedimiento de concesión El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes, el Área de Bienestar procederá a la instrucción del expediente de comprobación de la corrección de la documentación administrativa aportada. Examinada la documentación, la Presidencia podrá conceder un plazo de hasta diez días hábiles para enmendar deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo para la mejora de la documentación valorable. El requerimiento para enmendar dichas deficiencias materiales se realizará a través de su publicación en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Ourense y en la página web: Para la aportación de esta documentación se utiliza como oficio de remisión el formulario establecido que sólo se podrá obtener y cubrir necesariamente a través de la aplicación informática El procedimiento para la presentación de este formulario será el descrito en la base quinta para la presentación del formulario de inicio de la solicitud. Una vez transcurrido dicho plazo, en su caso, el expediente pasará a la Comisión de Valoración que procederá a formular la propuesta de resolución provisional conforme con las reglas siguientes: - Con respecto a las entidades que no aportasen de modo completo y en el plazo establecido la documentación, así como las entidades que no cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, se formulará propuesta de inadmisión a trámite de sus solicitudes. - Con respeto al resto de entidades, se propondrá su admisión a trámite, procediendo a formular propuesta de valoración de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en la base novena. La propuesta provisional de resolución será sometida a trámite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábiles mediante la página web: Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisional. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional se considerará definitiva, continuándose con la tramitación conforme con lo dispuesto en estas bases. Octava.- Comisión de Valoración La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros: - Presidente: el presidente de la Diputación Provincial o diputado en quien delegue. - Vocales: El secretario general de la Diputación o funcionario que legalmente lo sustituya. La interventora de la Diputación o funcionario que legalmente la sustituya. El director del Área de Bienestar y un/una técnico/a por designación de la Presidencia que actuará como secretario/a de la comisión con las funciones propias de un/una secretaria de actas. Novena.- Criterios de valoración para otorgamiento de las subvenciones 1. Para el otorgamiento de las subvenciones, la Comisión de Valoración procederá, en primer término, a la calificación de las entidades solicitantes, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Atención a la tipología de necesidades atendidas por el(los) proyecto(os). Se valorará con una puntuación máxima de veinticinco (25,00) puntos. - La calidad, eficacia y eficiencia del proyecto o proyectos presentados. Se valorará con una puntuación máxima de veinticinco (25,00) puntos. Para ser seleccionadas como entidades beneficiarias y optar a la subvención, cada proyecto presentado por la entidad solicitante deberá alcanzar una puntuación mínima de 30 puntos en el total de la valoración de los criterios antedichos. 2. En segundo término, para el establecimiento de las cuantías de las subvenciones que se les concederán a las entidades seleccionadas, se tendrán en cuenta, además, los siguientes criterios de valoración: - Número de beneficiarios directos e indirectos que pretenden atender según el proyecto presentado: Hasta 15 puntos. - Ratio coste del proyecto/ número de beneficiarios previstos: Hasta 15 puntos. - Esfuerzo de la entidad promotora en términos de porcentaje de autofinanciación del proyecto: Hasta 10 puntos. - Enfoque de la perspectiva de género en el diseño del proyecto: Hasta 10 puntos. La puntuación total de la entidad beneficiaria resultará de sumar los puntos alcanzados según los criterios establecidos en los dos apartados anteriores. La Comisión de Valoración, motivadamente, podrá requerir de las entidades solicitantes información o documentación adicional que tenga una relevancia fundamental y una relación directa para una mejor evaluación de la solicitud. Asimismo, podrá excluir de la valoración a aquellas entidades que, de conformidad con la documentación presentada, sean motivadamente calificadas como técnicamente insolventes o soliciten ayudas para la realización de proyectos de actividades inviables o económicamente no justificados. Décima.- Resolución La propuesta de la Comisión de Valoración se elevará a la Junta de Gobierno de la Diputación, que adoptará el acuerdo de resolución en el plazo máximo de tres meses desde el remate del plazo de corrección de deficiencias documentales, en su caso, o desde el remate del plazo de presentación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá el efecto de un acto presunto desestimatorio. La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de

9 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en cuyo caso solicitará a la comisión, tras los informes previos que considere oportunos, la formulación de una nueva propuesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de quince días. En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en las bases y en la legislación vigente. Las entidades que resulten beneficiarias de la subvención deberán manifestar su aceptación a través de la aplicación informática haciendo uso del formulario: Aceptación de la subvención que se deberá obtener, cubrir, validar y transmitir desde dicha plataforma en el plazo de 10 días desde el siguiente al de la publicación en el BOP de la resolución. El procedimiento para la presentación de este formulario será el descrito en la base quinta para la presentación del formulario de inicio de la solicitud. En el supuesto de que existiesen solicitantes que, cumpliendo con los requisitos establecidos en estas bases, no pudiesen obtener subvención debido al agotamiento del crédito disponible, con la concesión de las subvenciones a las solicitudes que obtuviesen mayor puntuación, la resolución contendrá una relación ordenada de estas solicitudes. En su virtud, y en caso de producirse remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno, sin necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá acordar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por orden de puntuación. Undécima.- Publicidad de la concesión Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución del procedimiento no será objeto de notificación individual a los afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Ourense, con expresión de los beneficiarios y de la cuantía de las subvenciones concedidas, en los términos exigidos por la legislación aplicable en materia de subvenciones y en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en lo que sea aplicable. Duodécima.- Publicidad de la subvención por parte del beneficiario El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de difusión de la subvención concedida, para dar una adecuada publicidad al carácter público de la financiación de su proyecto, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de difusión: - Inclusión de la imagen institucional de la Diputación Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que el proyecto está subvencionado por la Diputación, en los carteles y materiales impresos de su proyecto o proyectos y, en su caso, en la página web de la entidad subvencionada. En caso de que se incumplan también estas medidas, el incumplimiento de la obligación podrá ser causa de pérdida del derecho a la subvención o de reintegro hasta un importe del 10% de la subvención concedida, importe que se determinará en función de la gravedad del incumplimiento. Decimotercera.- Justificación de la subvención La Diputación concederá como máximo el 80% del importe para cada proyecto subvencionado, debiendo las entidades justificar la ejecución del proyecto subvencionado durante el ejercicio 2015, haciendo uso de los formularios normalizados que se deberán obtener, cubrir, validar e imprimir desde la plataforma Los formularios contienen: - Memoria de la ejecución del proyecto subvencionado. - Relación de documentos justificativos de los gastos realizados. -Certificación expedida por el órgano competente de la entidad beneficiaria de la realización de los gastos correspondientes al proyecto. - Declaración responsable del conjunto de todas las subvenciones y ayudas percibidas para la misma finalidad, sean públicas o privadas. - Declaración de las medidas de difusión de la subvención concedida. - Certificación de la cuenta bancaria firmada por el banco o caja correspondiente. Una vez cubiertos, validados, impresos y firmados por el representante legal, estos formularios normalizados deberán presentarse en el Registro General de la Diputación junto con los siguientes documentos: - Acreditación de las medidas de difusión adoptadas (mediante presentación de copia de los impresos en los que figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la página web de la entidad (indicando la dirección de dicha página web, para su comprobación por los servicios provinciales). - Documentos justificativos del gasto y/o facturas, que deberán ser originales o fotocopias debidamente cotejadas, emitidos a nombre de la entidad perceptora de la subvención. La documentación justificativa deberá aportarse completa para cada uno de los proyectos presentados. En todo caso, se tendrán en cuenta las siguientes reglas especiales: 1ª.- Los beneficiarios podrán subcontratar con terceros la ejecución total o parcial del proyecto objeto de la subvención, sin limitación en cuanto a la cuantía subcontratada, pero, en todo caso, con sujeción a las siguientes reglas: - La realización del proyecto no podrá concertarse con personas o entidades incursas en los supuestos a que se refiere el artículo 27.7 de la Ley 9/ Cuando el importe del gasto subvencionable correspondiente supere la cuantía de ,00, excluido el IVA (artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones), en el caso de prestación de servicios por empresas, el beneficiario deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso, para la prestación del servicio o entrega del bien, excepto que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o excepto que el gasto se realizara con anterioridad a la solicitud de subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán adjuntarse con la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. - En el caso de adquisición de bienes inventariables, el beneficiario deberá destinar dichos bienes para el fin concreto para el que se concedió la subvención por un plazo mínimo de cinco años. - Para estos efectos, con la justificación se adjuntará la documentación acreditativa del cumplimiento del requisito de petición de tres ofertas, o justificación de su no petición conforme con lo señalado en los párrafos anteriores, así como memoria justificativa de la elección de la oferta. 2ª.- En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los intereses deudores de cuentas bancarias, los intereses,

10 10 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales. Por lo expuesto, la justificación no podrá incluir los referidos gastos. Los gastos estarán referidos única y exclusivamente a la anualidad 2015, objeto de esta convocatoria. A solicitud de la Intervención de la Diputación Provincial, podrán exigirse aquellos documentos o justificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para una fidedigna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de inspección y control financiero de las entidades beneficiarias, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2007. La justificación deberá realizarse ante la Diputación como máximo, antes del 15 de diciembre de Dicho plazo tendrá como regla general carácter improrrogable. En el caso de aquellas entidades que le imputen a la subvención gastos de seguridad social del personal contratado para desarrollar el proyecto, se admitirá hasta el día 30 de enero de 2016 la documentación probatoria del abono de cuotas a la Seguridad Social. La Junta de Gobierno declarará la pérdida del derecho a las subvenciones no justificadas en plazo, total o parcialmente, según proceda. El pago se realizará una vez justificada de modo completo la realización del proyecto, mediante transferencia a la cuenta corriente señalada por la entidad local beneficiaria. Decimocuarta.- Obligaciones de los beneficiarios Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las obligaciones impuestas por la Ley 38/2003 y la Ley 9/2007. En particular, quedan sujetos a las obligaciones de control financiero y reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como a las obligaciones de publicidad. Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria son compatibles con otras ayudas y subvenciones públicas o privadas, siempre que el importe conjunto de todas ellas no supere el 100% del coste total del proyecto, a excepción de las subvenciones nominativas y/o directas concedidas por la Diputación de Ourense para el mismo o similar proyecto, que serán incompatibles. Decimosexta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de las subvenciones En caso de incumplimiento de la entidad por alguna de las causas previstas en el artículo 32 de la Ley 9/2007, se procederá a la tramitación de un expediente de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la subvención concedida. La obligación de reintegro o la pérdida del derecho, podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del incumplimiento del beneficiario, graduándose de acuerdo con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se justificase en plazo. Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del derecho a la subvención, se concederá al interesado un plazo de quince (15) días hábiles para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos, la Junta de Gobierno dictará la resolución que corresponda. Decimoséptima.- Normativa supletoria En todo lo no dispuesto en estas bases, será de aplicación a esta convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su amparo, lo dispuesto en la Ley 38/2003 General de Subvenciones y la Ley 9/2007, de Subvenciones de Galicia, sus reglamentos de desarrollo en lo que sea aplicable a la Administración local, así como la legislación aplicable en materia de régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común. Contra este acuerdo pueden interponer potestativamente un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien, directamente, un recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP. Ourense, 6 de marzo de El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco. r. 825 deputación provincial de ourense Presidencia Anuncio O Pleno da Corporación Provincial, na sesión do 27 de marzo de 2015, aprobou as bases reguladoras do Programa de cooperación BenOurense Infancia para concesión de subvencións a puntos de atención á primeira infancia e servizos complementarios das entidades locais para o exercicio 2015, que foron expostas ao público no BOP n.º 51, do 4 de marzo de 2015, sen que se presentasen reclamacións. Publícase a continuación o texto íntegro das ditas bases. I.- Bases xerais A) Obxecto da subvención Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a tramitación e concesión de subvencións do Programa BenOurense Infancia en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas ás corporacións locais para o mantemento dos Puntos de atención á primeira infancia (PAI), e/ou dos Servizos complementarios. O presente programa contempla dúas acción: 1º) Acción I: punto de atención á infancia (PAI). Para os efectos das presente convocatoria enténdese como PAI aqueles establecementos de carácter diúrno e titularidade municipal, situados en concellos de menos de habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que teñen por finalidade prestar apoio aos pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e que se encontran regulados polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo. Exceptúanse aqueles servizos xestionados polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que poida substituíla. 2º) Acción II: servizos complementarios municipais Para os efectos desta convocatoria, enténdese como servizo complementario aqueles servizos de titularidade municipal que, por xestión directa ou indirecta e en xornada diúrna, desenvolven funcións de atención e coidado fóra da xornada ordinaria dos centros escolares para nenos e nenas entre 3 e 12 anos, actuando como soporte e apoio as familias e contribuíndo á conciliación da vida laboral e familiar. B) Beneficiarios Poderán obter subvención os seguintes: 1. Acción I.- Os PAIs daqueles concellos de menos de habitantes da provincia de Ourense non xestionados polo

11 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou entidade que a substitúa. 2. Acción II.- As corporacións locais de menos de habitantes, da provincia de Ourense, que conten cun centro que reúna as seguintes condicións: - Que teñan en funcionamento un servizo complementario da súa titularidade, xestionada de forma directa ou indirecta, que organicen o coidado dos nenos e nenas no seo dun grupo coa finalidade de contribuír ao seu benestar e favorecer a conciliación laboral e familiar mediante a garda e custodia dos menos. Que funcione baixo un calendario coñecido e sistemático, con reserva de praza previa e un sistema regulado de cobertura destas prazas. - Que estes centros presten servizos, cando menos, 5 días da semana durante nove meses ao ano, coa finalidade de adaptar o seu calendario de apertura ás necesidades de conciliación da vida laboral e familiar dos pais/nais ou representantes legais dos nenos, excepto aqueles días sinalados como festivos no calendario laboral. Quedan expresamente excluídos desta consideración servizos exclusivos de ludoteca, actividades de formación/capacitación complementarias á escolar e desenvolvidas no curso escolar (actividades extraescolares), actividades deportivas ou de ocio realizadas polo concello durante o curso escolar, e outras de natureza análoga ás anteriores. C) Procedemento de adhesión dos concellos Ao abeiro do establecido no artigo 7.2 e) da Ordenanza reguladora do acceso electrónico aos servizos provinciais (BOP de Ourense n.º 296, do 28 de decembro de 2009), a presentación de solicitudes tramitarase exclusivamente mediante o uso de medios electrónicos, sendo obrigatoria a presentación de solicitudes vía telemática de conformidade co previsto nestas bases. Os concellos interesados en participar deberán comunicar a súa adhesión á Deputación Provincial, mediante Resolución da Alcaldía (ou órgano delegado, se é o caso), na que se manifeste expresamente a asunción das obrigas e compromisos previstos no Programa, para o que deberán utilizar obrigatoriamente os modelos facilitados pola Deputación e que deberán ser descargados na aplicación informática A comunicación da adhesión asinaraa dixitalmente o alcalde, presidente ou secretario da entidade local e remitirase telematicamente a través da plataforma antes do día 21 de abril de Non se admitirá ningunha solicitude de adhesión formulada en data posterior. A Deputación Provincial poderá conceder un prazo de ata 10 días hábiles para a corrección de deficiencias nas solicitudes de adhesión. A presentación da solicitude telemática en tempo e forma determinará a adhesión da entidade local, sen necesidade de máis trámites. En todo caso, mediante resolución da Presidencia denegarase a adhesión a aquelas entidades cuxa solicitude non se axuste ao establecido no presente Programa ou modelo de adhesión. A adhesión das entidades locais beneficiarias constitúe un requisito de efectividade do Programa, polo que as entidades locais que non se adhiran no prazo sinalado no parágrafo anterior entenderase que renuncian a participar no programa, causando baixa nas previsións. Neste suposto, os remanente de cofinanciamento previsto para cada acción que non fora utilizado, incrementará o importe do cofinanciamento destinado a cada unha das accións obxecto de subvención, distribuíndose o remanente entre as entidades adheridas conforme aos criterios establecidos nas regras de distribución das base II e III respectivamente. D) Réxime xurídico das subvencións de asistencia económica previstas no presente Programa. De conformidade co establecido na disposición adicional 8ª da Lei xeral de subvencións e no artigo 10 da Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Ourense, as subvencións de asistencia económica previstas no presente Programa rexeranse polo establecido nas presentes bases, sendo as normas da Lei xeral de subvencións e da dita ordenanza de aplicación supletoria. Non obstante o anterior, serán de aplicación as normas xerais das subvencións da Deputación en todo o relativo á xustificación, reintegro, perda do dereito á subvención e control financeiro, no que non contradiga expresamente o establecido nas presentes bases. E) Tramitación das subvencións previstas neste Programa. Xustificación e pagamento. Reintegro e perda do dereito ao cobro As subvencións previstas no presente Programa entenderanse automaticamente concedidas ás entidades locais adheridas conforme coa base B), procedéndose á súa xustificación e pagamento nos seguintes termos: E.1) Pagamento anticipado do 80% sobre o máximo de subvención previsto para cada concello Antes do 30 de maio de 2015, a Deputación Provincial procederá, de oficio, ao libramento do 80 % do importe máximo de subvención previsto a cada concello. O importe restante librarase unha vez realizada a xustificación final por parte da entidade local. En data 15 de decembro de 2015 as entidades locais beneficiarias terán que presentar unha certificación de xustificación do Programa subvencionado e os gastos dela derivados da forma que lle indique a Área de Benestar da Deputación. a) A recepción da certificación equivalerá ao acto administrativo de declaración da xustificación da subvención, procedéndose no prazo máximo de 30 días naturais ao libramento do importe xustificado, que será compensado co libramento anticipado. b) O prazo de presentación da xustificación final terá carácter improrrogable, agás causa debidamente xustificada. En todo caso, a prórroga deberá solicitarse antes do 15 de decembro de 2015 e poderase conceder sempre que se aprecie causa xustificada, como máximo ata o 15 de xaneiro de En ningún caso se concederá prórroga para un prazo vencido. E. 2) Xustificación e pagamento final As entidades locais deberán xustificar a execución do(s) proxecto(s) subvencionado(s) durante o exercicio 2015, facendo uso dos formularios normalizados que se deberán obter, cubrir, validar e imprimir dende a plataforma Os formularios conteñen: Memoria da execución do proxecto subvencionado. Relación de documentos xustificativos dos gastos devindicados. No caso de presentarse facturas admitiranse as facturas completas ou simplificadas sempre que conste nelas o CIF do/a destinatario/a. Certificación expedida polo órgano competente da entidade beneficiaria da realización dos gastos correspondentes ao proxecto. Declaración responsable do conxunto de todas as subvencións e axudas percibidas para a mesma finalidade, sexan públicas ou privadas. Declaración das medidas de difusión da subvención concedida. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables os xuros debedores de contas bancarias, os xuros, recargas e san-

12 12 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l cións administrativas e penais e os gastos de procedementos xudiciais. Polo exposto, a xustificación non poderá incluír os referidos gastos. Os gastos estarán referidos única e exclusivamente á anualidade 2015, obxecto da presente convocatoria. A solicitude da Intervención da Deputación Provincial, poderán esixirse aqueles documentos ou xustificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspección e control financeiro das entidades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei 9/2007. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación, como máximo, antes do 15 de decembro de O dito prazo terá como regra xeral carácter improrrogable. No caso daquelas entidades que imputen á subvención gastos de seguridade social do persoal contratado para desenvolver o proxecto admitirase ata o día 15 de xaneiro de 2016 a documentación probatoria do aboamento de cotas á Seguridade social. A Xunta de Goberno declarará a perda do dereito ás subvencións non xustificadas en prazo, total ou parcialmente, segundo proceda. E.3) Compatibilidade con outras axudas ou subvencións públicas Estas axudas serán incompatibles con calquera outra axuda ou subvención outorgada pola Deputación de Ourense para a mesma finalidade e igual exercicio orzamentario. E.4) Obrigas de reintegro e perda do dereito ao cobro A Deputación Provincial poderá declarar a obriga de reintegro ou a perda do dereito ao cobro da subvención, segundo proceda, por calquera das causas previstas na lexislación xeral de subvencións e nas bases do presente programa. Non obstante o anterior, non será necesaria a tramitación do expediente de reintegro ou de perda do dereito ao cobro nos supostos en que o importe dos gastos xustificados polas entidades locais beneficiarias sexa inferior ás contías iniciais máximas das subvencións previstas no presente programa. Neste supostos, a cantidade que deberá aboarse reaxustarase automaticamente segundo proceda, compensándose co anticipo librado, de ser o caso. F) Control financeiro das subvencións Sen prexuízo das obrigas de xustificación impostas aos beneficiarios, as actuacións de prestación de servizos sociais comunitarios das entidades locais adheridas que constitúen o obxecto das subvencións previstas no presente Programa quedarán suxeitas ás actuacións de control financeiro que poida acordar a Intervención da Deputación, ao longo dos exercicios 2016 e O control financeiro incluirá actuación de supervisión e control das actividades subvencionadas, tanto no relativo á prestación dos servizos como á súa xestión e tramitación administrativa. Os controis serán realizados por persoal da Área de Benestar, baixo a dirección da Intervención provincial, conforme co establecido na Lei xeral de subvencións e, en función dos seus resultados, poderá dar lugar á apertura de expediente de reintegro no suposto en que ao seu través se detectase a concorrencia dalgunha das causas legais de reintegro previstas na lexislación vixente. O sometemento a control financeiro das entidades adheridas ao programa poderá ter carácter xeral para todas elas ou ben limitarse a unha mostra aleatoria de cando menos tres entidades, que serán determinadas mediante sorteo realizado en acto público, cuxa celebración anunciarase coa debida antelación na sede electrónica da Deputación Provincial. O resultado do sorteo e o inicio das actuacións de control financeiro comunicarase ás entidades afectadas cunha antelación mínima de quince días naturais respecto da data do inicio das actuacións inspectoras. En todo caso, a Intervención provincial daralle conta á Presidencia tanto da decisión de someter a control financeiro o programa como do contido das actuacións realizadas. G) Obrigas de información e publicidade das entidades locais adheridas Con independencia da obriga de sometemento ao control financeiro previsto na base xeral anterior, as entidades locais adheridas ao presente programa estarán obrigadas a: 1.- Facilitarlles aos servizos da Deputación Provincial toda a información relativa ao funcionamento dos servizos sociais municipais obxecto de subvención, que se lles demande. A negativa a facilitar esta información, ou a demora inxustificada no seu envío, dará lugar á exclusión da entidade local do presente Programa, coa conseguinte perda do dereito a cobro ou reintegro, segundo proceda, das subvencións percibidas ou concedidas ao seu abeiro, a cal será obxecto de declaración pola Presidencia da Deputación, tras a tramitación previa do oportuno expediente contraditorio con audiencia da entidade interesada. 2.- A identificar os servizos cofinanciados pola Deputación de Ourense, para o que se lles farán chegar as normas de información e publicidade que deberán observar aquelas entidades que se adhiran a este programa. O incumprimento das obrigas de publicidade dará lugar ao reintegro ou perda do dereito ao cobro da subvención, con carácter parcial, e ata un importe do 10 % da subvención concedida, determinándose de conformidade co principio de proporcionalidade e en atención á gravidade do incumprimento comprobado. A declaración da obriga de reintegro ou da perda do dereito ao cobro da subvención realizarase por resolución da Presidencia da Deputación, tras a tramitación previa do oportuno expediente contraditorio con audiencia da entidade interesada. II) Bases relativas á Acción 1: puntos de atención á infancia (PAI). II.1 Obxecto En virtude desta actuación a Deputación Provincial subvencionará o funcionamento do puntos de atención á infancia (PAI) situados en concellos de menos de habitantes e encadrados nos servizos sociais especializados dos concellos, que teñen por finalidade prestar atención de apoio aos pais, titores e gardadores dos nenos e nenas entre 3 meses e 3 anos e que se encontran regulados polo Decreto 329/2005, do 28 de xullo. A través deste Programa, a Deputación subvencionará gastos de persoal, gastos inherentes aos servizos prestados dentro do PAI/servizos complementarios (alimentación, equipamentos de comedor, etc) e gastos de mantemento do centro. Para as subvencións concedidas nesta acción resérvase crédito na aplicación / do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2015 por importe de (cento corenta mil euros). II. 2 Contía da subvención O importe da subvención relaciónase da forma seguinte: a) Contía de tramo fixo, equivalente, ao 80% do orzamento total previsto para esta Acción I, dividirase entre o número de PAIs que cumpran as condicións indicadas nestas bases para poder acceder á subvención que percibirán un tramo económico fixo / número de PAIs que cumpren requisitos para subvención = Contía económica por PAI - Tramo fixo. b) Contía de tramo variable, equivalente ao 20% do orzamento total previsto para esta Acción I, dividirase entre o número de prazas totais, cubertas polo conxunto de PAIs que cumpran as condicións indicadas nestas bases para acceder á subvención, que percibirán a contía económica que resulte de multiplicar o resultado da división anterior polo número concreto de

13 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l prazas cubertas en cada un dos PAIs, da forma seguinte: (20% de ) / número total de prazas cubertas polos PAIs = Contía económica por praza. Contía económica por praza X número de prazas cubertas do PAI = Contía económica total que percibirá cada PAI III. Bases relativa á Acción II. Servizos municipais complementarios III. 1 Obxecto En virtude desta acción, a Deputación subvencionará os gastos inherentes ao funcionamento daqueles servizos de titularidade municipal que, en xornada diúrna, desenvolven funcións de apoio de atención e coidado fóra da xornada ordinaria dos centros escolares e complementaria desta para nenos e nenas entre 3 e 12 anos, actuando como soporte e apoio ás familias e contribuíndo á conciliación da vida laboral e familiar. A través deste Programa, a Deputación subvencionará gastos de persoal, gastos inherentes aos servizos prestados dentro do Servizo complementario (alimentación, equipamentos de comedor, etc) e gastos de mantemento do centro, no caso de xestión indirecta do servizo ao importe da factura xerado ao concello pola empresa que desenvolve o servizo. Para as subvencións concedidas nesta Acción resérvase crédito na aplicación / do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2015 por importe de (sesenta mil euros). III.2. Contía da subvención O importe da subvención por entidade local determinarase pola aplicación da seguinte regra: a contía máxima estimada de subvención establécese por aplicación da ratio por praza ocupada equivalente a un máximo de subvención por praza ocupada de 1.500, sempre que este importe non exceda do 100% do custo total da praza ofertada polo servizo complementario. Este máximo manterase sempre que o número de prazas ocupadas no conxunto dos servizos complementarios que obteñan subvención o permita, en caso contrario dividiranse as prazas ocupadas polo conxunto dos servizos complementarios subvencionados polo importe total previsto para esta subvención. No caso de que o número de servizos complementarios solicitantes non esgote a contía total de subvención prevista para esta Acción, o seu exceso pasará a incrementar a contía da Acción I e repartirase conforme aos criterios previstos nela. IV. Dispoñibilidades orzamentarias As subvencións obxecto da presente convocatoria intégranse na liña de acción do Programa Provincial de Asistencia aos Concellos e Mancomunidades para a Xestión de Puntos de Atención á Infancia, contemplada no apartado C.1 do Plan Estratéxico de Subvencións da Deputación Provincial de Ourense e do INORDE para o exercicio 2015, plan de acción V. Para as subvencións concedidas nesta convocatoria resérvase crédito na aplicación / do orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2015 por importe de (douscentos mil euros). Publícase isto e advírtese que contra este acordo se poden interpoñer os seguintes recursos: En caso de particulares, pódese interpoñer potestativamente un recurso de reposición ante o Pleno da Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan simultanear ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. En caso de entidades locais, pódese interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense. Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e con carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, tendo en conta que o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no caso de que se formule o requirimento previo-, se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presuntamente rexeitado. Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro recurso que se estime pertinente. Ourense, 30 de marzo de O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco. diputación provincial de ourense Presidencia Anuncio El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión de 27 de marzo de 2015, aprobó las bases reguladoras del Programa de cooperación BenOurense Infancia para concesión de subvenciones a puntos de atención a la primera infancia y servicios complementarios de las entidades locales para el ejercicio 2015, que fueron expuestas al público en el BOP n.º 51, de 4 de marzo de 2015, sin que se presentasen reclamaciones. Se publica a continuación el texto íntegro de dichas bases. I.- Bases generales A) Objeto de la subvención Constituye el objeto de estas bases la regulación de la convocatoria pública, por parte de la Diputación Provincial de Ourense, para la tramitación y concesión de subvenciones del Programa BenOurense Infancia, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a las corporaciones locales para el mantenimiento de los Puntos de atención a la primera infancia (PAI), y/o los Servicios complementarios. El presente programa contempla dos acciones: 1º) Acción I: punto de atención a la infancia (PAI). A los efectos de la presente convocatorio se entiende como PAI aquellos establecimiento de carácter diurno y titularidad municipal, ubicados en ayuntamientos de menos de habitantes y encuadrados en los servicios sociales especializados de los ayuntamientos, que tienen por finalidad prestar apoyo a los padres, tutores y guardadores de los niños y niñas entre 3 meses y 3 años y que se encuentran regulados por el Decreto 329/2005, de 28 de julio. Se exceptúan aquellos servicios gestionados por el Consorcio Gallego de Bienestar de la Xunta de Galicia o entidad que pueda sustituirla. 2º) Acción II: servicios complementarios municipales A los efectos de esta convocatoria, se entienden como servicio complementario aquellos servicios de titularidad municipal que, por gestión directa o indirecta y en jornada diurna, desarrollan funciones de atención y cuidado fuera de la jornada ordinaria de los centros escolares para niños y niñas entre 3 y 12 años, actuando como soporte y apoyo a las familias y contribuyendo a la conciliación de la vida laboral y familiar. B) Beneficiarios Podrán obtener subvención los siguientes: 1. Acción I.- Los PAIs de aquellos ayuntamientos de menos de habitantes de la provincia de Ourense no gestionados por

14 14 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l el Consorcio Gallego de Bienestar de la Xunta de Galicia, o entidad que la sustituya. 2. Acción II.- Las corporaciones locales de menos de habitantes, de la provincia de Ourense, que cuenten con un centro que reúna las siguientes condiciones: - Que tengan en funcionamiento un servicio complementario de su titularidad gestionada de forma directa o indirecta, que organicen el cuidado de niños y niñas en el seno de un grupo con la finalidad de contribuir a su bienestar y favorecer la conciliación laboral y familiar mediante la guardia y custodia de los niños. Que funcione bajo un calendario conocido y sistemático, con reserva de plaza previa y un sistema regulado de cobertura de estas plazas. - Que estos centros presten servicios, al menos, 5 días de la semana durante nueve meses al año, con la finalidad de adaptar su calendario de apertura a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar de los padres/madres o representantes legales de los niños, excepto aquellos días señalados como festivos en el calendario escolar. Quedan expresamente excluidos de esta consideración servicios exclusivos de ludoteca, actividades de formación/capacitación complementarios a las escolares y desarrolladas en el curso escolar (actividades extraescolares), actividades deportivas o de ocio realizadas por el ayuntamiento durante el curso escolar, y otras de naturaleza análoga a las anteriores. C) Procedimiento de adhesión de los ayuntamientos Al amparo de lo establecido en el artículo 7.2 e) de la Ordenanza Reguladora del Acceso Electrónico a los Servicios Provinciales (BOP de Ourense n.º 296, de 28 de diciembre de 2009), la presentación de solicitudes se tramitará exclusivamente mediante el uso de medios electrónicos, siendo obligatoria la presentación de solicitudes vía telemática de conformidad con lo previsto en estas bases. Los ayuntamientos interesados en participar deberán comunicar su adhesión a la Diputación Provincial, mediante Resolución de la Alcaldía (u órgano delegado, en su caso), en la que se manifieste expresamente la asunción de las obligaciones y compromisos previstos en el Programa, para lo que deberán utilizar obligatoriamente los modelos facilitados por la Diputación y que deberán descargarse de la aplicación informática La comunicación de la adhesión será firmada digitalmente por el alcalde, presidente o secretario de la entidad local, y se remitirá telemáticamente a través de la plataforma antes del día 21 de abril de No se admitirá ninguna solicitud de adhesión formulada en fecha posterior. La Diputación Provincial podrá conceder un plazo de 10 días hábiles para la corrección de deficiencias en las solicitudes de adhesión. La presentación de la solicitud telemática en tiempo y forma determinará la adhesión de la entidad local, sin necesidad de más trámites. En todo caso, mediante resolución de la Presidencia se denegará la adhesión a aquellas entidades cuya solicitud non se ajuste a lo establecido en el presente Programa o al modelo de adhesión. La adhesión de las entidades locales beneficiarias constituye un requisito de efectividad del Programa, por lo que las entidades locales que no se adhieran en el plazo señalado en el párrafo anterior se entenderá que renuncian a participar en el programa, causando baja en las previsiones. En este caso, los remanentes de cofinanciación previstos para cada Acción que no fueran utilizados incrementarán el importe de la cofinanciación destinada a cada una de las Acciones objeto de la subvención, distribuyéndose el remanente entre las entidades adheridas conforme a los criterios establecidos en las reglas de distribución de las bases II y III respectivamente. D) Régimen jurídico de las subvenciones de asistencia económica previstas en el presente Programa De conformidad con lo establecido en la disposición adicional 8ª de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 10 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Ourense, las subvenciones de asistencia económica previstas en el presente Programa se regirán por lo establecido en las presentes bases, siendo las normas de la Ley General de Subvenciones y la mencionada ordenanza de aplicación supletoria. No obstante lo anterior, serán de aplicación las normas generales de subvenciones de la Diputación en todo lo relativo a la justificación, reintegro, pérdida del derecho a la subvención y control financiero, en lo que no contradiga expresamente lo establecido en las presentes bases. E) Tramitación de las subvenciones previstas en este Programa. Justificación y Pago. Reintegro y pérdida del derecho al cobro Las subvenciones previstas en el presente Programa se entenderán automáticamente concedidas a las entidades locales adheridas conforme con la base B), procediéndose a su justificación y pago en los términos siguientes: E.1) Pago anticipado del 80% sobre el máximo de subvención previsto para cada ayuntamiento Antes del 30 de mayo de 2015, la Diputación Provincial procederá, de oficio, al libramiento del 80% del importe máximo de subvención previsto para cada ayuntamiento. El importe restante se librará una vez realizada la justificación final por parte de la entidad local. En fecha 15 de diciembre de 2015 las entidades locales beneficiarias tendrán que presentar una certificación de justificación del Programa Subvencionado y los gastos que de ella se derivan de la forma que indique el Área de Bienestar de la Diputación. a) La recepción de la certificación equivaldrá al acto administrativo de declaración de justificación de la subvención, procediéndose en el plazo máximo de 30 días naturales al libramiento del importe justificado que será compensado con el libramiento anticipado. b) El plazo de presentación de la justificación final tendrá carácter improrrogable, excepto causa debidamente justificada. En todo caso, la prórroga deberá solicitarse antes del 15 de diciembre de 2015 y podrá concederse siempre que se aprecie causa justificada, como máximo hasta el 15 de enero de En ningún caso se concederá prórroga para un plazo vencido. E. 2) Justificación y pago final Las entidades locales deberán justificar la ejecución del proyecto(s) subvencionado(s) durante el ejercicio 2015, haciendo uso de los formularios normalizados que se tendrán que obtener, cubrir, validar e imprimir desde la plataforma Los formularios contienen: - Memoria de ejecución del proyecto subvencionado. - Relación de documentos justificativos de los gastos devengados. En el caso de presentarse facturas, se admitirán las facturas completas o simplificas siempre que en ellas conste el CIF del destinatario/a. - Certificación expedida por el órgano competente de la entidad beneficiaria de la realización de los gastos correspondientes al proyecto. - Declaración responsable del conjunto de todas las subvenciones y ayudas percibidas para la misma finalidad, sean públicas o privadas. - Declaración de las medidas de difusión de la subvención concedida.

15 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l En ningún caso se considerarán gastos subvencionables los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales y los gastos de procedimientos judiciales. Por lo expuesto, la justificación no podrá incluir tales gastos. Los gastos estarán referidos única y exclusivamente a la anualidad 2015, objeto de la presente convocatoria. A solicitud de la Intervención de la Diputación Provincial, podrán exigirse aquellos documentos o justificantes complementarios que, motivadamente, se consideren oportunos para una fidedigna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de inspección y control financiero de las entidades beneficiarias, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/2007. La justificación deberá realizarse ante la Diputación, como máximo, antes del 15 de diciembre de Dicho plazo tendrá como regla general carácter improrrogable. En el caso de aquellas entidades que imputen a la subvención gastos de seguridad social del personal contratado para desarrollar el proyecto, se admitirá hasta el día 15 de enero de 2016 la documentación probatoria del abono de cuotas a la Seguridad Social. La Junta de Gobierno declarará la pérdida de derecho a las subvenciones no justificadas en plazo, total o parcialmente, cuando proceda. E.3) Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones públicas Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra ayuda o subvención otorgada por la Diputación de Ourense para la misma finalidad e igual ejercicio presupuestario. E.4) Obligación de reintegro y pérdida del derecho al cobro La Diputación Provincial podrá declarar la obligación de reintegrar o la pérdida del derecho al cobro de la subvención, según proceda, por cualquiera de las causas previstas en la legislación general de subvenciones y en las bases del presente programa. No obstante lo anterior, no será necesaria la tramitación de expediente de reintegro o de pérdida de derecho al cobro en los supuestos en los que el importe de los gastos justificados por las entidades locales beneficiarias sea inferior a las cuantías iniciales máximas de las subvenciones previstas en el presente programa. En estos supuestos, la cantidad que deberá abonarse se ajustará automáticamente según proceda, compensándose con el anticipo librado, en su caso. F) Control financiero de las subvenciones Sin perjuicio de las obligaciones de justificación impuestas a los beneficiarios, las actuaciones de prestación de servicios sociales comunitario de las entidades locales adheridas que constituyen el objeto de las subvenciones previstas en el presente Programa quedarán sujetas a las actuaciones de control financiero que pueda acordar la Intervención de la Diputación, a lo largo de los ejercicios 2016 y El control financiero incluirá actuación de supervisión y control de las actividades subvencionadas, tanto en lo relativo a la prestación de servicios como a su gestión y tramitación administrativa. Los controles serán realizados por personal del Área de Bienestar bajo la dirección de la Intervención provincial, podrán dar lugar a apertura de expediente de reintegro en el supuesto de que se detecte concurrencia de alguna de las causas legales de reintegro previstas en la legislación vigente. El sometimiento al control financiero de las entidades adheridas al programa podrá tener carácter general para todas ellas o bien limitarse a una muestra aleatoria de, al menos, tres entidades, que serán determinadas mediante sorteo realizado en acto público, cuya celebración se anunciará con la debida antelación en la sede electrónica de la Diputación Provincial. El resultado del sorteo y el inicio de las actuaciones de control financiero se comunicará a las entidades afectadas con una antelación mínima de quince días naturales respecto de la fecha del inicio de las actuaciones inspectoras. En todo caso, la Intervención provincial dará cuenta a la Presidencia tanto de la decisión de someter a control financiero el Programa como del contenido de las actuaciones realizadas. G) Obligación de información y publicidad de las entidades locales adheridas Con independencia de la obligación de someterse al control financiero previsto en la base general anterior, las entidades locales adheridas al presente programa estarán obligadas a: 1.- Facilitarles a los servicios de la Diputación Provincial toda la información relativa al funcionamiento de los servicios sociales municipales objeto de la subvención que se les demande. La negativa a facilitar esta información, o la demora injustificada en su envío, dará lugar a la exclusión de la entidad local del presente Programa, con la consiguiente pérdida del derecho al cobro o reintegro, según proceda, de las subvenciones percibidas o concedidas a su amparo, lo cual será objeto de declaración por la Presidencia de la Diputación, tras la tramitación previa del oportuno expediente contradictorio con audiencia de la entidad interesada. 2.- A identificar los servicios cofinanciados por la Diputación de Ourense, para lo que se les harán llegar las normas de información y publicidad que deberán observar aquellas entidades que se adhieran al programa. El incumplimiento de las obligaciones de publicidad dará lugar al reintegro o pérdida del derecho al cobro de la subvención, con carácter parcial, y hasta un importe del 10% de la subvención concedida, determinándose de conformidad con el principio de proporcionalidad y en atención a la gravedad del incumplimiento comprobado. La declaración de la obligación de reintegro o de pérdida del derecho al cobro de la subvención se realizará por resolución de la Presidencia de la Diputación, tras la tramitación previa del oportuno expediente contradictorio con audiencia de la entidad interesada. II) Bases relativas a la Acción 1: puntos de atención a la infancia (PAI). II. 1. Objeto En virtud de esta actuación la Diputación Provincial subvencionará el funcionamiento de los Puntos de Atención a la Infancia (PAI) ubicados en ayuntamientos de menos de habitantes y encuadrados en los servicios especializados de los ayuntamientos, que tienen por finalidad prestar atención de apoyo a los padres, tutores y guardadores de niños y niñas de entre 3 meses y 3 años y reguladores por el Decreto 329/2005, de 28 de julio. A través de este Programa la Diputación subvencionará gastos de personal, gastos inherentes a los servicios prestados dentro del PAI/servicios complementarios (alimentación, equipamientos de comedor, etc) y gastos de mantenimiento del centro. Para las subvenciones concedidas en esta Acción se reserva crédito en la aplicación presupuestaria / del presupuesto general de la Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2015 por importe de (ciento cuarenta mil euros). II. 2. Cuantía de la subvención El importe de la subvención se calculará de la forma siguiente: a) Cuantía de tramo fijo, equivalente al 80% del presupuesto total previsto para esta Acción I, se dividirá entre el número de PAIs que cumplan las condiciones indicadas en estas bases

16 16 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l para poder acceder a la subvención que percibirán un tramo económico fijo /número de PAIs que cumplen requisitos para subvención = cuantía económica por PAI - Tramo fijo. b) Cuantía de tramo variable, equivalente al 20% del presupuesto total previsto para esta Acción I, se dividirá entre el número de plazas totales cubiertas por el conjunto de PAIs que cumplan las condiciones indicadas en estas bases para acceder a la subvención, que percibirán la cuantía económica que resulte de multiplicar el resultado de la división anterior por el número concreto de plazas cubiertas en cada uno de los PAIs, de la siguiente forma: (20% de ) / número total de plazas cubiertas por los PAIs = cuantía económica por plaza. Cuantía económica por plaza X número de plazas cubiertas del PAI = cuantía económica total que percibirá cada PAI. III. Bases relativas a la Acción II. Servicios municipales complementarios III. 1. Objeto En virtud de esta Acción, la Diputación subvencionará los gastos inherentes al funcionamiento de aquellos servicios de titularidad municipal que, en jornada diurna, desarrollan funciones de apoyo de atención y cuidado fuera de la jornada ordinaria de los centros escolares y complementaria a esta, para niños y niñas entre 3 y 12 años, actuando como soporte y apoyo a las familias y contribuyendo a la conciliación de la vida laboral y familiar. A través de este Programa la Diputación subvencionará gastos de personal, gastos inherentes a los servicios prestados dentro del servicio complementario (alimentación, equipamientos de comedor, etc), y gastos de mantenimiento del centro o, en el caso de tener gestión indirecta de este, el importe de la factura generada al ayuntamiento por el empresa que desarrolla este servicio. Para estas subvenciones concedidas en esta Acción se reserva crédito en la aplicación / del presupuesto general de la Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2015 por importe de (sesenta mil euros). III. 2. Cuantía de la subvención El importe de la subvención por entidad local se determinará por la aplicación de la siguientes regla: la cuantía máxima estimada de subvención se establece por aplicación de la ratio por plaza ocupada equivalente a un máximo de subvención por plaza ocupada de 1.500, siempre que este importe no exceda del 100 del coste total por plaza ofertada por el servicio complementario. Este máximo se mantendrá siempre que el número de plazas ocupadas en el conjunto de los servicios complementarios que obtengan subvención lo permita, en caso contrario se dividirá las plazas ocupadas por el conjunto de los servicios complementarios subvencionados por el importe total previsto para esta subvención. En el caso de que el número de servicios complementarios solicitantes no agote la cuantía total de la subvención prevista para esta Acción, su exceso pasará a incrementar la cuantía de la Acción I y se repartirá conforme al criterio previsto en ellas. IV. Disponibilidad presupuestaria Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se integrará en la línea de acción del Programa Provincial de Asistencia a los Ayuntamientos y Mancomunidades para la Gestión de Puntos de Atención a la Infancia, contemplada en el apartado C1 del Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial y del INORDE para el ejercicio 2015, plan de acción V. Para las subvenciones concedidas en esta convocatoria se reserva crédito en la aplicación / del presupuesto general de la Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2015 por importe de (doscientos mil euros). Se publica esto y se advierte que contra este acuerdo se pueden interponer los siguientes recursos: En caso de particulares, se puede interponer potestativamente un recurso de reposición ante el Pleno de la Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien, directamente, un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio. En caso de entidades locales, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -en el caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente rechazado. No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime pertinente Ourense, 30 de marzo de O presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco. r iv. entidades locais iv. entidades locales Barbadás Anuncio de notificación Expediente de baixa no padrón municipal de habitantes Conforme ao procedemento do artigo 72 do Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais, no Servizo de Estatística estase instruíndo un expediente de baixa no padrón municipal de habitantes da persoa que se relaciona. Ao non lle poder practicar a notificación persoal ao interesado, de conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, procede a publicación deste anuncio, co fin de que no prazo de 10 días, contados dende o seguinte á súa publicación, os interesados poidan comparecer nas oficinas municipais do Concello de Barbadás, situado na rúa do Viso, 2, baixo, A Valenzá, para coñecemento e constancia íntegra do expediente que se indica e, de ser o caso, formular alegacións e xustificacións que estimen oportunas ou interpoñer os recursos procedentes.

17 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l Expediente n.º; iniciais do menor; nome e apelidos do representante legal; documento do representante. 12/15; JGP; Claudia Lorena Pineda Palomino; F 15/15; EDCSE; Dalia da Conceiçao Valente Santos; Y E 17/15; DABG; Mariela Elizabeth Guerrero Flores; M Barbadás, 18 de marzo de O alcalde. Anuncio de notificación Expediente de baja en el padrón municipal de habitantes. Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en el Servicio de Estadística se está instruyendo un expediente de baja en el padrón municipal de habitantes de la persona que se relaciona. Al no poderse practicar la notificación personal al interesado, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación del presente anuncio, a fin de que en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a su publicación, los interesados puedan comparecer en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Barbadás, situadas en la calle de O Viso, 2, bajo, A Valenzá, para conocimiento y constancia íntegra del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que estimen oportunas o interponer los recursos procedentes. Expediente n.º; iniciales del menor; nombre y apellidos del representante legal; documento del representante. 12/15; JGP; Claudia Lorena Pineda Palomino; F 15/15; EDCSE; Dalia da Conceiçao Valente Santos; Y E 17/15; DABG; Mariela Elizabeth Guerrero Flores; M Barbadás, 18 de marzo de El alcalde. r. 973 Barbadás Anuncio de notificación Expediente de baixa no padrón municipal de habitantes Conforme ao procedemento do artigo 72 do Regulamento de poboación e demarcación das entidades locais, no Servizo de Estatística estase instruíndo expediente de baixa no padrón municipal de habitantes das persoas que se relacionan. Ao non lles poder practicar a notificación persoal aos interesados, de conformidade co previsto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico e das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, procédese á publicación deste anuncio, a fin de que no prazo de dez días, contados dende o seguinte á súa publicación, os interesados poidan comparecer nas oficinas municipais do Concello de Barbadás, situadas na rúa do Viso, 2, baixo, A Valenzá, para coñecemento e constancia íntegra do expediente que se indica e, de ser o caso, formular alegacións e xustificacións que estimen oportunas ou interpoñer os recursos procedentes. Expediente n.º; nome e apelidos; documento 11/15; Manuel Carrera Osorio; M 12/15; Claudia Lorena Pineda Palomino; F 12/15; José Eugenio Gago Suárez; X 13/15; Joao Paulo Dias Oliveira Gouveia; X V 14/15; Fernando Monteiro Vieira; Y Q 16/15; Tiago Alexandre Lima; X L 17/15; Jorge Varela Martínez; B 17/15; Mariela Elizabeth Guerrero Flores; M 18/15; Elsa Alexandra Lopes de Sousa; Y Q 19/15; Diego Felipe Barros Dos Santos; /15; José María Outeiriño Lentijo; E Barbadás, 17 de marzo de O alcalde. Anuncio de notificación Expediente de baja en el padrón municipal de habitantes Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en el Servicio de Estadística se está instruyendo expediente de baja en el padrón municipal de habitantes de las personas que se relacionan. Al no poderse practicar la notificación personal a los interesados, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación del presente anuncio, a fin de que en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a su publicación, los interesados puedan comparecer en las oficinas municipales del Ayuntamiento de Barbadás, situadas en la calle do Viso, 2, bajo, A Valenzá, para conocimiento y constancia íntegra del expediente que se indica y, en su caso, formular las alegaciones y justificaciones que estimen oportunas o interponer los recursos procedentes. Expediente n.º; nombre y apellidos; documento 11/15; Manuel Carrera Osorio; M 12/15; Claudia Lorena Pineda Palomino; F 12/15; José Eugenio Gago Suárez; X 13/15; Joao Paulo Dias Oliveira Gouveia; X V 14/15; Fernando Monteiro Vieira; Y Q 16/15; Tiago Alexandre Lima; X L 17/15; Jorge Varela Martínez; B 17/15; Mariela Elizabeth Guerrero Flores; M 18/15; Elsa Alexandra Lopes de Sousa; Y Q 19/15; Diego Felipe Barros Dos Santos; /15; José María Outeiriño Lentijo; E Barbadás, 17 de marzo de El alcalde. r. 965 o Barco de valdeorras Resolución de delegación da Alcaldía Logo de ver que por asuntos de índole persoal, durante os días 19 ao 22 de marzo de 2015, (ambos os dous inclusive) se vai producir a miña ausencia do termo municipal, de conformidade coas atribucións conferidas pola Lei 7/1985 (artigo 23.4) e o RD 2568/1986 (artigos 43 e 44), resolvo: 1º Delegar o exercicio das atribucións da Alcaldía na persoa do primeiro tenente de alcalde don Eduardo Ojea Arias, durante os días 19 ao 22 de marzo de 2015, (ambos so dous inclusive). 2º Comuníqueselle esta resolución ao interesado. 3º A publicación desta delegación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. O Barco de Valdeorras, 17 de marzo O alcalde. Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

18 18 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l Resolución de delegación de la Alcaldía Una vez visto que por asuntos de índole personal, durante los días 19 a 22 de marzo de 2015, (ambos inclusive) se va a producir mi ausencia del término municipal, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley 7/1985 (artículo 23.4) y el RD 2568/1986 (artículos 43 y 44), he resuelto: 1º Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en la persona del primer teniente de alcalde don Eduardo Ojea Arias, durante los días 19 a 22 de marzo de 2015, (ambos inclusive). 2º Comuníquese la presente resolución al interesado. 3º La publicación de la presente delegación en el Boletín Oficial de Ourense. O Barco de Valdeorras, 17 de marzo de El alcalde. Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez. r. 970 o Barco de valdeorras Anuncio de notificación Nos expedientes que figuran no anexo, ao ignorar o lugar da notificación ou medio ao que se refire o artigo 59.1 da Lei 30/1992, de conformidade co artigo 59 da mencionada lei procédese á publicación substitutoria da notificación mediante a inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, e no taboleiro de edictos do último domicilio coñecido dos interesados. Os interesados poderán analizar o expediente na Secretaría do concello e realizar as alegacións que estimen oportunas, no prazo de 15 días, contados a partir do día seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Anexo - Expediente: expediente sancionador por presunta infracción en materia de tenza de animais de compañía. - Acto que se notifica: Resolución da Alcaldía do 9 de marzo de 2015, pola que se inicia expediente sancionador. Interesada: Desislava Stefanova Cholokova O Barco de Valdeorras, 16 de marzo de O alcalde. Ado.: Alfredo García Rodríguez. Anuncio de notificación En los expedientes que figuran en el anexo, al ignorar el lugar de la notificación o medio al que se refiere el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de conformidad con el artículo 59 de la mencionada ley se procede a la publicación substitutoria de la notificación mediante la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de edictos del último domicilio conocido de los interesados. Los interesados podrán analizar el expediente en la Secretaría del ayuntamiento y realizar las alegaciones que estimen oportunas, en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Anexo - Expediente: expediente sancionador por presunta infracción en materia de tenencia de animales de compañía. - Acto que se notifica: Resolución de la Alcaldía de 9 de marzo de 2015, por la que se inicia expediente sancionador. Interesada: Desislava Stefanova Cholokova O Barco de Valdeorras, 16 de marzo de El alcalde. Fdo.: Alfredo García Rodríguez. r. 967 o Barco de valdeorras de cobranza Este concello aprobou, na Xunta de Goberno Local Municipal do día xoves, 05 de marzo de 2015, as listas cobratorias de: - Imposto de vehículos de tracción mecánica ano O período de cobro en voluntaria fíxase ata o 15 de maio de Os recibos domiciliados cargaranse nas contas dos titulares o día 08 de abril de Este concello aprobou, na Xunta de Goberno Local Municipal do día xoves, 19 de febreiro de 2015, as listas cobratorias de: - Dependencia 01/ Gardería 02/ Mercado 01/2015 O período de cobro en voluntaria para estes tributos fíxase ata o 24 de abril de De conformidade co disposto no RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, queda exposto ao público durante o prazo dun mes, contado dende o seguinte día ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante o cal os interesados poderán examinar os padróns e formular alegacións. Ao amparo do previsto no artigo 14.2 do citado Texto refundido, contra as liquidacións comprendidas no padrón poderá formularse un recurso de reposición, previo ao contencioso-administrativo, ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun mes partir do día seguinte ao de finalización da exposición pública do padrón. En cumprimento do art da Lei xeral tributaria 58/2003, do 17 de decembro, publicarase este edito para advertir que as liquidacións polos tributos e exercicios referenciados se notifican colectivamente, entendéndose realizadas as notificacións o día no que remate a exposición ao público o padrón. Transcorrido o prazo indicado sen que se efectuara o pago voluntario, iniciarase o período executivo, que determina a esixencia dos xuros de demora e das recargas de constrinximento do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria 58/2003 e, se é o caso, as custas do procedemento de constrinximento, segundo o disposto no art da citada lei. Lugar de pagamento: os recibos que estean domiciliados en entidades bancarias seranlles enviados a estas e cargados nas contas dos interesados; o resto, serán remitidos por Correo aos domicilios fiscais dos interesados; para facer efectivo o pagamento, deberanse presentar co recibo en calquera sucursal de ABANCA, Bankia, Caja España, Banco Santander, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell-Gallego o La Caixa. No caso de non recibiren o recibo, os interesados deberanse dirixirse á Recadación Municipal, sita na Praza do Concello, 2, onde se lles estenderá un duplicado, todos os días laborables, agás os sábados. A non recepción do documento de pago non exime da obriga do ingreso en período voluntario, sendo a obriga do contribuínte solicitalo no caso de non recibilo. Así mesmo, advírtese aos contribuíntes da posibilidade de domiciliación bancaria a través de entidades financeiras, o que

19 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l se lle deberá comunicar á Recadación Municipal dous meses antes de iniciarse o período de cobranza dos distintos tributos. Publícase isto para xeral coñecemento, no Barco de Valdeorras, o luns, 16 de marzo de 2015 O alcalde. Asdo.: Alfredo García Rodríguez. de cobranza Este ayuntamiento aprobó, en la Junta de Gobierno Local Municipal del día jueves, 05 de marzo de 2015, las listas cobratorias de: - Impuesto de vehículos de tracción mecánica año El período de cobro en voluntaria se fija hasta el 15 de mayo de Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas de los titulares el día 08 de abril de Este ayuntamiento aprobó, en la Junta de Gobierno Local Municipal del día jueves, 19 de febrero de 2015, las listas cobratorias de: - Dependencia 01/ Guardería 02/ Mercado 01/2015 El período de cobro en voluntaria para estos tributos se fija hasta el 24 de abril de De conformidad con dispuesto en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesto al público durante el plazo de un mes, contado desde el siguiente día al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán examinar los padrones y formular alegaciones. Al amparo de lo previsto en el art del citado Texto Refundido, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón podrá formularse un recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón. En cumplimento del art de Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se publicará este edito para advertir que las liquidaciones por los tributos y ejercicios referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones el día en el que finalice la exposición al público del padrón. Transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el pago voluntario, se iniciará el período ejecutivo, que determina la exigencia de los intereses de demora y de los recargos de apremio del período ejecutivo en los términos de los art. 26 y 28 da Ley General Tributaria 58/2003 y, en su caso, las costas de procedimiento de apremio, según lo dispuesto en el art de la citada ley. Lugar de ingreso: los recibos que estén domiciliados en entidades bancarias serán enviados a estas y cargados en las cuentas de los interesados; el resto serán remitidos por Correo a los domicilios fiscales de los interesados. Para hacer efectivo el ingreso, deberán presentarse con el recibo en cualquier sucursal de ABANCA, Bankia, Caja España, Banco Santander, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell-Gallego o La Caixa. En el caso de no recibir el recibo, los interesados deberán dirigirse a la Recaudación Municipal, sita en Plaza do Concello, 2, donde se les extenderá un duplicado, todos los días laborables, menos los sábados. La no recepción del documento de pago no exime de la obligación del ingreso en período voluntario, siendo la obligación del contribuyente solicitarlo en caso de no recibirlo. Asimismo, se advierte a los contribuyentes de la posibilidad de domiciliación bancaria a través de entidades financieras, lo que se le deberá comunicar a la Recaudación Municipal dos meses antes de iniciarse el período de cobranza de los distintos tributos. Esto se publica para general conocimiento, en O Barco de Valdeorras, a lunes, 16 de marzo de El alcalde. Fdo.: Alfredo García Rodríguez. r. 949 Beade Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento desta Corporación correspondente ao exercicio de 2014, e informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público, cos documentos que a xustifican, na Secretaría desta entidade polo espazo de 15 días, que comezarán a contar a partir do seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co obxecto de que os interesados poidan examinar e formular os reparos e observacións que estimen pertinentes, durante o dito prazo e oito días máis, de conformidade co establecido no artigo 116 da Lei 7/85, do 2 de abril. Beade, 30 de xaneiro de O alcalde. Asdo.: Senén Pousa Soto. Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2014, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público, con los documentos que la justifican, en la Secretaría de esta entidad por espacio de 15 días, que comenzarán a contar a partir del siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, con objeto de que los interesados puedan examinar y formular los reparos y observaciones que estimen pertinentes, durante el dicho plazo y ocho días más, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley 7/85, del 2 de abril. Beade, 30 de enero de El alcalde. Fdo.: Senén Pousa Soto. r Beade Anuncio Unha vez confeccionada a lista cobratoria do imposto de bens inmobles de natureza urbana e rústica do exercicio 2015, exponse ao público durante un mes no taboleiro de anuncios do concello, para o seu exame, posibles reclamacións ou os recursos que a continuación se relacionan: 1.- Reposición, ante a Alcaldía deste concello, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve de maneira expresa. 2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de dous meses se a resolución do recurso de reposición é

20 20 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º 7 4 M é r c o r e s, 1 a b r i l expresa, e no prazo de seis meses desde a súa interposición se non o fose. 3.- Poderá interporse calquera outro recurso que os interesados estimen axeitado. Beade, 10 de marzo de O alcalde. Asdo.: Senén Pousa Soto. Local de Galicia, y del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. O Bolo, 26 de marzo de El alcalde. Fdo.: Manuel Corzo Macías. r Anuncio Una vez confeccionada la lista cobratoria del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica del ejercicio 2015, se expone al público durante un mes en el tablón de anuncios del ayuntamiento, para su examen, posibles reclamaciones o los recursos que a continuación se relacionan: 1.- Reposición ante la Alcaldía de este ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón, que se entenderá desestimado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa. 2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo de dos meses si la resolución del recurso de reposición es expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición si no lo fuese. 3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que los interesados estimen acertado. Beade, 10 de marzo de El alcalde. Fdo.: Senén Pousa Soto. r. 954 o Bolo Anuncio Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento deste concello, correspondente ao exercicio económico de 2014, exponse ao público na Secretaría desta entidade polo prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, para os efectos de que os interesados poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que estimen pertinentes, durante o dito prazo de exposición e os oito días máis, de conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, 212 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, e do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. O Bolo, 26 de marzo de O alcalde. Asdo.: Manuel Corzo Macías. Anuncio Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de este ayuntamiento, correspondiente al ejercicio económico de 2014, se expone al público en la Secretaría de esta entidad por el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, a los efectos de que los interesados puedan examinarla y formular por escrito los reparos y observaciones que estimen pertinentes, durante dicho plazo de exposición y ocho días más, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 212 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración o carballiño Anuncio de licitación De conformidade co acordo da Xunta de Goberno Local, con data 16 de marzo de 2015, e por medio do presente anuncio efectúase a convocatoria do procedemento aberto, para a adxudicación do contrato do "Seguro de responsabilidade civil e danos materiais do Concello do Carballiño", consonte aos seguintes datos: 1. Entidade adxudicadora: a) Organismo: Concello do Carballiño. b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría do Concello. 2. Obxecto do contrato: a) Descrición do obxecto: "Seguro de responsabilidade civil e danos materiais do Concello do Carballiño". 3. Tramitación e procedemento: a) Tramitación: ordinaria. b) Procedemento: aberto. 4. Tipo de licitación: a) Importe total: euros, para un período de dous anos entre as horas do día 17 de xuño de 2015, e as horas do día 16 de xuño de 2017, (IVE e demais tributos incluídos). 5. Garantía provisional: non se esixe. 6. Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación, sen incluír o IVE. 7. Obtención de documentación e información: a) Entidade: Concello do Carballiño. b) Domicilio: Praza maior, 1. c) Localidade e código postal: O Carballiño, d) Teléfono: e) Telefax: f) Data límite de obtención de documentos e información: o día anterior ao do remate do prazo de presentación de proposicións. 8. Criterios de avaliación: a) Mellor oferta económica: ata 65 puntos. b) Valoración oferta técnica: ata 35 puntos. - Redución de franquía ata 15 puntos. - Inclusión de retroactividade por un período dun ano: ata 10 puntos. - Aumento do límite de indemnización por sinistro: ata 7 puntos. - Inclusión da garantía de responsabilidade civil e patrimonial derivada da protección de datos de carácter persoal (Lei orgánica 15/1999): ata 3 puntos. 9. Presentación das solicitudes de participación: a) Data límite de presentación: rematará aos 10 días naturais contados a partir do día seguinte ao da última publicación deste anuncio no BOP, no DOG ou no perfil do contratante. b) Documentación para presentar: segundo o especificado nos pregos de cláusulas administrativas. c) Lugar de presentación: 1. Entidade: Concello do Carballiño. 2. Domicilio: Praza Maior, Localidade e código postal: O Carballiño,

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (2015)

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES (2015) La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Elche, en sesión celebrada el día 16 de enero de 2015, acordó aprobar las siguientes: BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA

Más detalles

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones:

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones: CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y PARTICULALES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE ÁMBITO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, AÑO 2013. 1.-

Más detalles

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba.

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE ARGAMASILLA DE ALBA (CULTURALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, BENÉFICAS, RELIGIOSAS, ETC.), PARA EL EJERCICIO 2015 1. Objeto.- En

Más detalles

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente:

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente: RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y

Más detalles

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. Pág: 1 de 1 ORDENANZA DEL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDA ECONOMICA PARA LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Más detalles

Ayuntamiento de Caspe

Ayuntamiento de Caspe BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y SOCIALES 1. Objeto y finalidad.-el Excmo. convoca estas subvenciones con el objeto de colaborar económicamente con las asociaciones

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES A LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES, L ALCORA EJERCICIO 2016

BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES A LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES, L ALCORA EJERCICIO 2016 BASES REGULADORAS DE LAS AYUDAS MUNICIPALES A LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES, L ALCORA EJERCICIO 2016 PRIMERA. Objeto y ámbito Es objeto de las presentes bases, la regulación de la convocatoria y concesión,

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES DEL LLAMADO TERCER MUNDO EN EL AÑO 2015

BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES DEL LLAMADO TERCER MUNDO EN EL AÑO 2015 BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES DEL LLAMADO TERCER MUNDO EN EL AÑO 2015 PRIMERA.- OBJETO. Es objeto de estas bases regular la concesión

Más detalles

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA 11479 CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA DECRETO 63/2015, de 7 de abril, de concesión directa de una subvención a ASPACE para la prestación de los servicios de centro ocupacional y centro de

Más detalles

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN Y EL ASOCIACIONISMO JUVENIL PARA

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Resolución del 23 de marzo por la que se da publicidad a la aprobación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 210 Miércoles 2 de septiembre de 2015 Sec. III. Pág. 77915 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 9547 Orden AAA/1770/2015, de 28 de agosto, por la que se

Más detalles

SUBVENCIONES DE MENOR CUANTÍA A ASOCIACIONES Y

SUBVENCIONES DE MENOR CUANTÍA A ASOCIACIONES Y EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL SUBVENCIONES DE MENOR CUANTÍA A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO,

Más detalles

ANUNCIO. Aprobadas por resolución Alcaldía día 31 de julio de 2015.

ANUNCIO. Aprobadas por resolución Alcaldía día 31 de julio de 2015. ANUNCIO Aprobadas por resolución Alcaldía día 31 de julio de 2015. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA/ BAIX CINCA PARA EL EJERCICIO 2016.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA/ BAIX CINCA PARA EL EJERCICIO 2016. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA DEL BAJO CINCA/ BAIX CINCA PARA EL EJERCICIO 2016. Primera.- Objeto y finalidad de la subvención Es objeto de esta convocatoria

Más detalles

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA ACCION CULTURAL PARA ASOCIACIONES

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA ACCION CULTURAL PARA ASOCIACIONES Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno núm. 9 de fecha 8 de mayo de 2014, se aprobó la Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a la Acción Cultural para Asociaciones 2014 y se ordenó su publicación

Más detalles

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Ayuntamiento de Mieres ASTURIAS CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Mieres a asociaciones sociales del concejo (BOPA núm 252, de 30 de octubre de 2015)

Más detalles

Segundo.- Naturaleza, Régimen jurídico y Bases reguladoras de la Convocatoria.

Segundo.- Naturaleza, Régimen jurídico y Bases reguladoras de la Convocatoria. CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA HACER FRENTE AL PAGO TOTAL O PARCIAL DE LOS GASTOS QUE OCASIONA EL RECIBO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE LA VIVIENDA HABITUAL EN EL EJERCICIO 2016 EN EL MUNICIPIO DE

Más detalles

1.- OBJETO 2.- BENEFICIARIOS

1.- OBJETO 2.- BENEFICIARIOS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ENTIDADES, ASOCIACIONES Y PERSONAS FÍSICAS DEL ÁMBITO SOCIAL Y CULTURAL CON DOMICILIO SOCIAL EN LA VICTORIA DE ACENTEJO PARA EL DESARROLLO

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE

ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS E DA DECLARACIÓN DE RUINA DO CONCELLO DE OURENSE ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DO DEBER DE CONSERVACIÓN, DA INSPECCIÓN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 249 Jueves 17 de octubre de 2013 Sec. III. Pág. 84900 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 10902 Orden AAA/1903/2013, de 9 de octubre, por la que se convoca

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 33 Martes, 10 febreiro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización de contrato de procedemento

Más detalles

Sede electrónica https://sede.miguelturra.es Página 1

Sede electrónica https://sede.miguelturra.es Página 1 Extracto: Bases Ayudas económicas Proyectos Emprendedores de Empleo El documento consta de un total de 10 página/s. Página 1 de 10. Código de Verificación Electrónica (CVE) 10R20 v0720 49O75 4J475 03L07

Más detalles

f. Proyección de permanencia de la actividad, aprobando preferiblemente actividades que sean capaces de generar grupos o programas estables frente a

f. Proyección de permanencia de la actividad, aprobando preferiblemente actividades que sean capaces de generar grupos o programas estables frente a ANEXO I CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A GRUPOS Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIPIO DE MALLÉN PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. 1. Bases Reguladoras Las bases reguladoras

Más detalles

Ayuntamiento de Santa María de Cayón (Cantabria)

Ayuntamiento de Santa María de Cayón (Cantabria) Ayuntamiento de Santa María de Cayón (Cantabria) BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DURANTE EL AÑO 2012 Y APERTURA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

Más detalles

Disposiciones generales

Disposiciones generales ORDENANZA REGULADORA DE LAS SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO PARA FINALIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS, DEPORTIVAS, DE JUVENTUD, ASISTENCIALES, HUMANITARIAS Y SOCIALES El capítulo VI de la Ley

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)

AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) Número 72 Lunes, 14 de Abril de 2014 Pág. 8171 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN) 2907 Bases reguladoras de subvenciones con destino a la realización de actividades culturales. Ejercicio

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES Euskera Convocatoria del programa municipal de subvenciones para promocionar

Más detalles

servicio de medio ambiente

servicio de medio ambiente Pág. 12 Lunes 7 de marzo de 2016 Núm. 27 servicio de medio ambiente NúM. 623 ANUNCIO Con fecha 26 de febrero de 2016 y mediante Decreto número MEAMB-00012-2016 el Diputado de las Áreas de Medio Ambiente

Más detalles

Diario Oficial de Galicia lunes, 5 de enero de 2009

Diario Oficial de Galicia lunes, 5 de enero de 2009 Diario Oficial de Galicia lunes, 5 de enero de 2009 III. OTRAS DISPOSICIONES Número do Dog: Páxina do Dog: Data da Disposición: Sección: Organismo: Rango: Título: 2 71 30 de diciembre de 2008 III. OTRAS

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

Ayuntamiento de Valladolid Área de Bienestar Social, Empleo y Familia Servicio de Acción social Sección económica administrativa.

Ayuntamiento de Valladolid Área de Bienestar Social, Empleo y Familia Servicio de Acción social Sección económica administrativa. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES A PERSONAS INMIGRANTES, PARA FACILITAR EL PAGO DE FIANZA EN ALQUILER DE VIVIENDA EN LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009. Por la presente convocatoria se

Más detalles

2.- REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN.

2.- REQUISITOS GENERALES DE LOS BENEFICIARIOS DE LA SUBVENCIÓN. BASES REGULADORAS DEL OTORGAMIENTO DE AYUDAS AL TRANSPORTE Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ESTUDIO, DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE, AFINCADOS EN LA RINCONADA, PRETENDAN CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS,

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. 1 BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. Las presentes Bases han sido redactadas de conformidad con las Bases que rigen la

Más detalles

Para ser beneficiarios de las ayudas contempladas en las presentes bases, los solicitantes habrán de cumplir con los siguientes requisitos:

Para ser beneficiarios de las ayudas contempladas en las presentes bases, los solicitantes habrán de cumplir con los siguientes requisitos: BASES PARA LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE I.B.I. RELATIVOS A LA VIVIENDA HABITUAL DE PERSONAS Y FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE LANGREO. Base 1ª.- OBJETO.- La presentes

Más detalles

BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN LA LOCALIDAD DE ALMANSA

BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN LA LOCALIDAD DE ALMANSA BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN LA LOCALIDAD DE ALMANSA 1. OBJETO Y ÁMBITO El objeto de esta convocatoria es favorecer la

Más detalles

Ayuntamiento de Valladolid Área de Bienestar Social y Familia Servicio de Atención a la Familia y Formación

Ayuntamiento de Valladolid Área de Bienestar Social y Familia Servicio de Atención a la Familia y Formación CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA PRESTAR APOYO A LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CUYO OBJETIVO SEA LA MEJORA DE LA CANTIDAD Y LA CALIDAD DEL EMPLEO, ASÍ COMOLA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. Primera.- Objeto y ámbito 1. El objeto de las presentes bases es la regulación de la convocatoria y concesión, en régimen de

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY CONCEJALÍA DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY CONCEJALÍA DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY CONCEJALÍA DE JUVENTUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DESTINADOS

Más detalles

Así mismo se pretende la creación de empleo para trabajadores autónomos del municipio de Caspe.

Así mismo se pretende la creación de empleo para trabajadores autónomos del municipio de Caspe. BASES REGULADORAS DE CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE FACHADAS Y CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EXTERIOR DE EDIFICACIONES RURALES TRADICIONALES. 1.- OBJETO Y ÁMBITO El objeto de esta convocatoria

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

AJUNTAMENT DE TURIS Plaça Vicent Ribes nº 1 C.P46389 Telfs 96 252 6036/96 252 6294 Fax 96 252 6761 C.I.F. P-4625000-G

AJUNTAMENT DE TURIS Plaça Vicent Ribes nº 1 C.P46389 Telfs 96 252 6036/96 252 6294 Fax 96 252 6761 C.I.F. P-4625000-G AYUNTAMIENTO DE TURIS BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO DE BECAS DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS FORMATIVAS LA DIPU TE BECA PARA EL VERANO 2015. I. OBJETO Las presentes bases tienen por objeto establecer las

Más detalles

BASES DEL AYUNTAMIENTO DE L ALCORA PARA LA CONCESIÓN DE 2 BECAS DE FORMACIÓN EN EL EJERCICIO 2015

BASES DEL AYUNTAMIENTO DE L ALCORA PARA LA CONCESIÓN DE 2 BECAS DE FORMACIÓN EN EL EJERCICIO 2015 BASES DEL AYUNTAMIENTO DE L ALCORA PARA LA CONCESIÓN DE 2 BECAS DE FORMACIÓN EN EL EJERCICIO 2015 BASE PRIMERA. Objeto y número de becas. El objeto de la presente convocatoria es la concesión de hasta

Más detalles

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa Resolución de 2 de octubre de 2013 Por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para compensación de gastos extraordinarios derivados

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DÉNIA 8196 BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES QUE HAN

Más detalles

Ayuntamiento de Medina de Pomar Plaza Mayor,1 09500 (BURGOS) Tfno.: 947190707 Fax: 947191554

Ayuntamiento de Medina de Pomar Plaza Mayor,1 09500 (BURGOS) Tfno.: 947190707 Fax: 947191554 BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDADES CULTURALES EN MEDINA DE POMAR. Primera.- Finalidad y objeto de las ayudas. 1.1. Es objeto de la presente convocatoria la concesión

Más detalles

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2014-2015

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2014-2015 AUCIO Mediante Decreto de la Alcaldía número 62/2015, de 27 de febrero de 2015, se ha aprobado las Bases reguladoras de ayudas al estudio para el curso 2014-2015; siendo el plazo para la presentación de

Más detalles

ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las. (Actualizado a Agosto l 2007)

ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las. (Actualizado a Agosto l 2007) ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA EL

Más detalles

BASES. Sexta.- Cuantía de la subvención 1.- La cuantía de la subvención por nacimiento o adopción será de 1.000,00.

BASES. Sexta.- Cuantía de la subvención 1.- La cuantía de la subvención por nacimiento o adopción será de 1.000,00. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA DE MENOS DE CINCO MIL HABITANTES EN EL EJERCICIO 2015.

Más detalles

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) Alcaldía

Ayuntamiento de Gumiel de Izán (Burgos) Alcaldía BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES AÑO 2015. PRIMERO. Bases reguladoras. Las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las asociaciones culturales radicadas en

Más detalles

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES FINANCIACIÓN DE PLAZAS CONCERTADAS CON ASOCIACIONES JUVENILES PARA LA ASISTENCIA A CAMPAMENTOS DE VERANO DE 2016

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES FINANCIACIÓN DE PLAZAS CONCERTADAS CON ASOCIACIONES JUVENILES PARA LA ASISTENCIA A CAMPAMENTOS DE VERANO DE 2016 AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Concejalia de Infancia y Juventud N º Expte S.Soc: 47/2016 CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES FINANCIACIÓN DE PLAZAS CONCERTADAS CON ASOCIACIONES JUVENILES PARA LA ASISTENCIA

Más detalles

del Principado de Asturias.

del Principado de Asturias. núm. 227 de 30-ix-2014 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES DEL ÁMBITO TERRITORIAL DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR

Más detalles

BASES BECA DE TRANSPORTE CURSO 2015/16

BASES BECA DE TRANSPORTE CURSO 2015/16 BASES BECA DE TRANSPORTE CURSO 2015/16 Dentro de la política que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria de ayuda y apoyo a las familias de la población que tienen estudiantes, el Ayuntamiento

Más detalles

REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A NUEVOS EMPRENDEDORES Y PYMES RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE ARCHIDONA

REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A NUEVOS EMPRENDEDORES Y PYMES RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE ARCHIDONA REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A NUEVOS EMPRENDEDORES Y PYMES RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE ARCHIDONA ARTÍCULO 1º.- OBJETO Con el fin de apoyar las iniciativas de generación de empleo, a través

Más detalles

SUBVENCIÓN MÁXIMA Emprendedores, en general Hasta 1.200 Emprendedores menores de 25 años Hasta 1.500 CATEGORÍA

SUBVENCIÓN MÁXIMA Emprendedores, en general Hasta 1.200 Emprendedores menores de 25 años Hasta 1.500 CATEGORÍA BASES REGULADORAS DESTINADAS A LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA 2014-2015 DEL PROGRAMA DE IMPULSO DE LA EMPRENDEDURÍA EN EL MUNICIPIO DE LA MATANZA DE ACENTEJO Artículo

Más detalles

BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN LA LOCALIDAD DE ALMANSA

BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN LA LOCALIDAD DE ALMANSA BASES QUE HAN DE REGIR EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE INICIATIVAS EMPRESARIALES EN LA LOCALIDAD DE ALMANSA 1. OBJETO Y ÁMBITO El objeto de esta convocatoria es favorecer la

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CONTADORES DE CONSUMO DE AGUA PARA EL EJERCICIO 2015

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE CONTADORES DE CONSUMO DE AGUA PARA EL EJERCICIO 2015 CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN CONTADORES CONSUMO AGUA PARA EL EJERCICIO 2015 Artículo 1.- Objeto Estas bases tienen por objeto regular las subvenciones a conceder por

Más detalles

CÁCERES (IMAS) EDICTO

CÁCERES (IMAS) EDICTO B.O. DE CÁCERES Jueves 12 Junio 2014 - N.º 112 Página 11 CÁCERES (IMAS) EDICTO Aprobadas por Resolución de la Presidencia del Instituto Municipal de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EJERCICIO 2015

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EJERCICIO 2015 BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE VECINOS EJERCICIO 2015 Uno de los instrumentos más importantes para impulsar la participación lo constituye una correcta política de fomento

Más detalles

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel)

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel) BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIIPIO DE TORRECILLA DE ALCAÑIZ (TERUEL) Primera: Objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008

BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 590 VII lexislatura 17 de xullo de 2008 Número 590 VII lexislatura SUMARIO (Versión electrónica en www.parlamentodegalicia.es) 1. Procedementos de natureza normativa 1.1 Leis e outras normas 1.1.1. Leis Lei galega de medidas tributarias en relación

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S. A.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S. A. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL, S. A. DEPORTE ESCOLAR - Curso Escolar 2014 / 2015 BASE PRIMERA.- OBJETO Y NORMATIVA DE

Más detalles

Podrán acogerse a esta convocatoria de ayudas todos los jóvenes de Ejea de los Caballeros que reúnan los siguientes requisitos:

Podrán acogerse a esta convocatoria de ayudas todos los jóvenes de Ejea de los Caballeros que reúnan los siguientes requisitos: BASES REGULADORAS DE AYUDAS PARA GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO A JÓVENES QUE ADQUIERAN SU PRIMERA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE EJEA DE LOS CABALLEROS, ANUALIDAD 2015. 1. Objeto. Regular las bases y convocar

Más detalles

Dada la especificidad de las tareas a desarrollar, esta beca está

Dada la especificidad de las tareas a desarrollar, esta beca está BASES PARA LA CONCESIÓN DE OCHO BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE SIETE AGUAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA " LA DIPU TE BECA". BASE PRIMERA. OBJETO Y NÚMERO DE BECAS. El

Más detalles

De cada aspirante se consignarán su nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad, domicilio, teléfonos de contacto y puntuación obtenida.

De cada aspirante se consignarán su nombre y apellidos, Documento Nacional de Identidad, domicilio, teléfonos de contacto y puntuación obtenida. BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA DE BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR PUESTOS DE LIMPIADORAS DE CENTROS MUNICIPALES POR NECESIDAD DEL SERVICIO - AYUNTAMIENTO DE LA CABRERA Bases de selección para la realización

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES.

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES. BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES. PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. Es objeto de la presente convocatoria la

Más detalles

Aprobación de bases para el otorgamiento de subvenciones a Entidades Culturales y Juveniles, año 2014.

Aprobación de bases para el otorgamiento de subvenciones a Entidades Culturales y Juveniles, año 2014. Aprobación de bases para el otorgamiento de subvenciones a Entidades Culturales y Juveniles, año 2014. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veintiséis de mayo de dos mil catorce, aprobó

Más detalles

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deberán desarrollarse durante el año 2014.

Los proyectos que se presenten a esta convocatoria, deberán desarrollarse durante el año 2014. BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE SUBVENCIONES, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES Y ASOCIACIONES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EN EL AREA DE LA ACCION SOCIAL EN EL EJERCICIO DE 2014

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES. Anuncio del Ayuntamiento de Xirivella sobre aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones para la instalación de ascensores. Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento

Más detalles

Aprobación de bases para el otorgamiento de subvenciones a Asociaciones de Tercera Edad, año 2014.

Aprobación de bases para el otorgamiento de subvenciones a Asociaciones de Tercera Edad, año 2014. Aprobación de bases para el otorgamiento de subvenciones a Asociaciones de Tercera Edad, año 2014. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día veintiséis de mayo de dos mil catorce, aprobó las

Más detalles

Por todo lo anterior he tenido a bien disponer:

Por todo lo anterior he tenido a bien disponer: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACiÓN SECRETARIA DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL y PARA IBEROAMERICA Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional

Más detalles

PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE SUBVENCIONES

PROYECTO DE ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE SUBVENCIONES RINCÓN LA VICTORIA PROYECTO ORNANZA GENERAL REGULADORA SUBVENCIONES CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1. Objeto y finalidad. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las bases

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES y DEPORTIVAS DURANTE EL AÑO 2014

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES y DEPORTIVAS DURANTE EL AÑO 2014 En sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el 12 de enero de 2015 en la casa consistorial de Vega de Espinareda se aprobó las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN CRECEMOS JUNTOS" 2015. 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN CRECEMOS JUNTOS 2015. 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO. BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN CRECEMOS JUNTOS" 2015. 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 1º.-Las presentes bases regulan el procedimiento en régimen de

Más detalles

Proyecto deportivo de actividades a realizar y presupuesto detallado de la entidad para la temporada 2013 / 2014.

Proyecto deportivo de actividades a realizar y presupuesto detallado de la entidad para la temporada 2013 / 2014. BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LA COMARCA DE LA RIBAGORZA DE ÁMBITO ESCOLAR PARA EL EJERCICIO 2014 (TEMPORADA 2013 / 2014) PRIMERA.- Beneficiarios de la subvenciones

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 89 Martes 14 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 31763 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 4019 Orden IET/633/2015, de 7 de abril, por la que se convocan subvenciones a

Más detalles

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA FINALIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, TURÍSTICAS Y SOCIALES.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA FINALIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, TURÍSTICAS Y SOCIALES. ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA FINALIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, TURÍSTICAS Y SOCIALES. CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1.- Esta Ordenanza tienen por objeto regular

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 31 Lunes, 8 de febrero de 2016 Pág. 13 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ROALES DE CAMPOS Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PIZARRA EN MATERIA DE DEPORTES. PREÁMBULO

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PIZARRA EN MATERIA DE DEPORTES. PREÁMBULO BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PIZARRA EN MATERIA DE DEPORTES. PREÁMBULO El Ayuntamiento de Pizarra reconoce al movimiento asociativo como el conjunto de

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES EDUCACIÓ I CULTURA Plaça del Jardí, 7 46470 ALBAL (València) Tel 96 126 00 56 Fax 96 127 08 61 www.albal.es info@albal.es CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES ASOCIACIONES CULTURALES Primero.- La presente convocatoria

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA (HUESCA)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JACA (HUESCA) ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES A PERSONAS FISICAS, ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO, DEL MUNICIPIO DE JACA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL AÑO 2015 Por Acuerdo

Más detalles

No serán subvencionables gastos de inversión y/o equipamiento.

No serán subvencionables gastos de inversión y/o equipamiento. BASES REGULADORAS ESPECÍFICAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MUNICIPALES EN MATERIA DE DEPORTES, SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y CULTURA EJERCICIO 2015 Primero. Objeto y finalidad. Las presentes bases

Más detalles

Por todo lo expuesto, las ayudas de referencia se regirán por las siguientes: B A S E S

Por todo lo expuesto, las ayudas de referencia se regirán por las siguientes: B A S E S BASES DE CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A GRUPOS TEATRALES, AFICIONADOS O PROFESIONALES, ASOCIACIONES CULTURALES Y DEMÁS ENTIDADES ASOCIATIVAS QUE CUENTEN CON UN GRUPO TEATRAL CONSOLIDADO

Más detalles

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA.

BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA. BASES PARA LA CONCESIÓN DE BECAS DE FORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT EN EL MARCO DEL PROGRAMA LA DIPU TE BECA. BASE PRIMERA. Objeto y número de becas. El objeto de la presente convocatoria es la

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 1304 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009 por la que se convocan ayudas individuales dirigidas a personas con discapacidad para el año 2010. (2010050007)

Más detalles

REXISTRO XERAL DA XUNT A DE GAL!CIA REXISTRO DE TAABALLO E BENEST AR SANTIAGO DE COMPOSTELA

REXISTRO XERAL DA XUNT A DE GAL!CIA REXISTRO DE TAABALLO E BENEST AR SANTIAGO DE COMPOSTELA nxunta DE GALICIA E BEN ESTAR REXISTRO XERAL DA XUNT A DE GAL!CIA REXISTRO DE TAABALLO E BENEST AR SANTIAGO DE COMPOSTELA SAfDA 13326 / RX 1215112 Dala 15/09/2015 09:39:23 lll 1111111111111111111111111111111111111

Más detalles

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL AUTOEMPLEO AÑO 2015 DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL AUTOEMPLEO AÑO 2015 DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL AUTOEMPLEO AÑO 2015 DEL AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN El Ayuntamiento de Barañáin, a través del Área de Formación, Empleo, Nuevas Tecnologías y Comercio, con el

Más detalles

ANUNCIO. Asunto: Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales

ANUNCIO. Asunto: Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones en materia de Servicios Sociales ANUNCIO El Excmo. Sr. Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga mediante decreto número 5901/12 de fecha 2 de noviembre de 2012, ha resuelto aprobar y publicar la presente convocatoria de Subvenciones

Más detalles

de noviembre, de protección a las familias numerosas, y ello con la finalidad de ayudar

de noviembre, de protección a las familias numerosas, y ello con la finalidad de ayudar CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONOMICAS DESTINADAS A FAMILIAS NUMEROSAS DE CATEGORIA ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE GETAFE PARA EL AÑO 2013. (Aprobada por Junta de Gobierno el 4 de junio de 2013) La protección a

Más detalles

Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa. enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social Europeo, del que

Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa. enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social Europeo, del que Excmo. Ayuntamiento de Lorca Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa de Auxiliar de ayuda a domicilio, del Proyecto PROEMPLEO-LORCA III, enmarcado en la Subvención Global

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Primera.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la creación

Más detalles

SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS SOCIOSANITARIOS EN EL CAMPO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD

SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS SOCIOSANITARIOS EN EL CAMPO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS SOCIOSANITARIOS EN EL CAMPO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES - D. GRAL. DE PLANIFICACIÓN, FORMACIÓN Y CALIDAD

Más detalles

BASE PRIMERA. OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA.

BASE PRIMERA. OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA. BASES PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA DE FORMACIÓN EN EL ÁREA SOCIOCULTURAL A JÓVENES DESEMPLEADOS QUE HAYAN FINALIZADO SUS ESTUDIOS DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL, DENTRO DEL

Más detalles

Se prevé la concesión de 2 becas distribuidas en los servicios que se detallan en el Anexo I.

Se prevé la concesión de 2 becas distribuidas en los servicios que se detallan en el Anexo I. NOTICIA Se abre el periodo para presentar solicitud de la concesión de 2 becas por el Ayuntamiento de Vinaròs para completar la formación de titulados mediante la realización de prácticas profesionales.

Más detalles