TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA"

Transcripción

1 TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA El treball és l energia que es transfereix d un cos a un altre per mitjà d una força que provoca un desplaçament Treball El treball fet per una força sobre un objecte es defineix com el producte de la component de la força en la direcció de desplaçament del cos per el desplaçament del punt d aplicació de la força. Si la força i el desplaçament formen un angle α: On: W = d cos α W = Treball de la força = orça aplicada. d= Espai recorregut. cos α= Cosinus de l angle format per la força i la direcció de desplaçament α α d Com es mesura el treball? En el S.I es mesura en joules(j). 1J= N.m

2 Considerem els tres casos següents: orça en el mateix sentit del desplaçament: W =. s. cos 0 0 =. s ; W =. s α= 0 0 El signe positiu indica que la força dóna energía cinética al cos orça en sentit contrari al desplaçament: W =. s. cos = -. s ; W = -. s El signe negatiu indica que la força treu energía cinética al cos orça perpendicular al desplaçament: W =. s. cos 90 0 = 0 ; W = 0 : α= 90 0 La força ni dona ni treu energía.

3 LA POTÈNCIA La potència P és una magnitud física que relaciona el treball realitzat o l energia amb el temps: w P = t En el S.I. la potència es mesura en watts (W); W=J/s Altres unitats: CV = 736 W. Altra unitat d energia: 1kWh = 10 3 W 3600s = J =3600 kj

4 EL TREBALL MODIICA L ENERGiA CINÈTICA Una de les formes fonamentals de l energia és l energia cinètica. energia cinètica: és la que posseeixen els cossos en moviment. Depèn de la massa i de la velocitat i es defineix : E cin = 1 m v La unitat S.I d energia es el joule(j) Les forces en actuar sobre els cossos produeixen canvis a la seva velocitat (acceleracions). Per tant, transfereixen energia cinètica als cossos.

5 L energia cinètica transferida per una força es pot calcular aplicant la següent equació: (1) W =. d =m a d =m (v )/t d on d =1/ a t =1/ (v /t) t =1/ v t i per tant substituint W = m (v )/t 1/ (v ).t =1/m v Així,el treball realitzat per la força coincideix amb l energia cinètica que adquireix el cos. Quan sobre un cos actua una força que li provoca un desplaçament en la mateixa direcció, el treball desenvolupat coincideix amb la variació d energia cinètica que experimenta el cos. W=E c -E c1 = E c

6 EL TREBALL MODIICA L ENERGIA POTENCIAL Energia potencial gravitatòria: Ep = mgh P W (fet pel pes ) = - m g h, h W( fet per la força ) = m g h. L energia potencial apareix quan actuen forces, com la gravetat o forces elàstiques, les quals tenen la propietat de que realitzen treball negatiu. Aquest tipus de forces reben el nom de forces conservatives. : Wpes = P. x cos180= Ep1 - Ep = - EP P

7 EL TREBALL MODIICA L ENERGIA MECÀNICA Quan sobre un cos actua una força que provoca canvis a la seva velocitat i en la seva posició, el treball d aquesta força és igual a la variació d energia mecànica que experimenta el cos. W T = W +W P = E C W = E C - W P W = E C + E P = E m Principi de conservació de l energia mecànica: Si W = 0 E m =0 E m1 = E m Si hi ha fregament, part de l energia se degrada en forma de calor i l energia mecànica no es conserva: E m1 = E m - W reg

8 Ejemplo 1 Realiza un balance de energía para el cuerpo indicado en la figura (m = 1500 g). La fuerza indicada es la fuerza de rozamiento. Calcula la velocidad al final del recorrido: v 1 = 4 m/s N N v? m Solución: 1 1 m Estado inicial. El cuerpo tiene energía cinética: Ecin (1) = m v = 1,5 kg 4 = 1,0 J s Energía cinética transferida por la fuerza: W = -.s = - N. m = - 4,0 J (le quita energía cinética) Aplicando la LCE : E fin = E ini + W ; E fin = 1,0 J 4,0 J = 8,0 J En el punto final tendrá 8,0 J de energía cinética. Por tanto: 1 E.8,0 J m m 1,5 kg s c() Ecin () = m v ; v = = = 3,3 Inicial E c(1) = 1, 0 J E. quitada (calor) W = 4, 0 J inal E c() = 8,0 J Como indica el resultado obtenido se ha producido una disminución de la energía cinética del cuerpo (y por tanto de su velocidad) debido a que la fuerza resta energía cinética al cuerpo. La fuerza de rozamiento trasfiere la energía cinética del cuerpo al ambiente en forma de calor. Los 1,0 J de energía cinética iniciales están al final en forma de calor (4,0 J) y de energía cinética (8,0 J). La LCE se cumple. La energía no desaparece, sino que pasa de una forma a otra.

9 Ejemplo 3 El cuerpo de la figura tiene una masa de 1 kg. Realizar un balance de energía comentando las variaciones de energía que experimenta. = 5 N ; R = N R v 1 = m/s v? R 4 m Solución: 1 1 m Estado inicial. El cuerpo tiene energía cinética: Ecin (1) = m v = 1,0 kg =,0 J s Como actúan dos fuerzas calculamos la energía transferida por cada una de las fuerzas: W 1 =. e = 5 N. 4 m = 0, 0 J. da energía cinética al cuerpo. W R = - R. e = - N. 4 m = - 8, 0 J. R quita energía cinética al cuerpo. Al final, la energía cinética transferida por las fuerzas actuantes es: W = (0,0 8,0) J = 1,0 J Aplicando la LCE : E fin = E ini + W ; E fin =,0 J + 1,0 J = 14,0 J

10 En el punto final tendrá 14,0 J de energía cinética. Por tanto: 1 E.14,0 J m m 1,0 kg s c() Ecin () = m v ; v = = = 5,3 E. dada W = 0,0 J La velocidad al final es mayor que al principio, ya que el balance de energía total aportada por las fuerzas que actúan es positivo. Por tanto, la energía cinética del cuerpo aumentará. Inicial: E c(1) =,0 J inal: E c() = 14,0 J E. quitada (calor) W R = 8,0 J Podría haberse resuelto el problema de otra forma: Reducimos las fuerzas actuantes a una única fuerza equivalente (resultante) que produzca el mismo efecto que 1 y actuando a la vez. Una vez calculada esa fuerza se calcula el trabajo (energía transferida) por ella: res = + R = 5 N - N = 3 N; W re = res. s = 3 N. 4 m = 1 J. Se dan 1 J de energía cinética al cuerpo Como se observa el resultado es idéntico al obtenido más arriba. Una demostración del enunciado que dice: El trabajo de la resultante de varias fuerzas es igual a la suma de los trabajos de dichas fuerzas.

11 E c = 0; Suposem que aixecam un objecte de m = 1 kg des de el terra fins a una alçada de m. Energia inicial: Ec1 = 0; Ep1 =0 Energía final (h= m): Ec = 0; Ep = m. g.h = 1 kg. 10 m/s. m = 0 J 1 P E p = m. g.h la força dóna energia cinètica al cos (realiza treball positiu) El pes P treu energia cinètica al cos (realitza treball negatiu) que se transforma en Epot. A dalt, tota l energía donada per la força a la pujada s ha acumulat com energia potencial. Si ara deixam que la força de gravetat actui podrem recuperar tota l energia Energia inicial: Ec = 0; Ep = 0 J Energia final (, h =0): Ep3= 0; Ec3= 0 J Treball realitzat per la força de gravetat: WP = m g. h = - 1kg. 10 m/s. 3 P Epot. A la baixada, el pes P realitza treball positiu, transforma l energia potencial acumulada en cinética. Tota l energia potencial s ha transformat en cinètica.

12 Si la única força que realitza treball és conservativa es cumpleix: E cin + E pot = ct. ; Ec= 0 Ep = 0 J Ec= 0 Ep = 0 J E c 1 + E p1 = E c + E p La suma de l energia cinètica i potencial romàn constant (se conserva). A la suma de l energia cinètica i potencial se l anomena energía mecánica. Per tant quan la única força que realitza treball és conservativa l energía mecánica se conserva. Ec= 0 Ep =0 P P Ec= 0 J Ep = 0 J Si hi ha fregament, la suma de l energia cinètica i potencial (energía mecánica) NO es conserva, ja que part de l energía es converteix en calor que se dissipa en l aire. Per això es diu que la força de fregament és no conservativa. Ec+ Ep = W (E c - E c1 )+(E p - E p1 ) = W T (E c +E p ) =(E c1 +E p1 ) W freg W freg =(E c1 +E p1 ) - (E c +E p )

13 Ejemplo 1 Si hi ha fregament, la suma de l energia cinètica i potencial (energía mecánica) NO es conserva, ja que part de l energía es converteix en calor que se dissipa en l aire. Per això es diu que la força de fregament és no conservativa. Ec+ Ep = W (E c - E c1 )+(E p - E p1 ) = W T on W T = W W freg si W = 0 W T = - W freg (E c +E p ) (E c1 +E p1 ) = W T (E c +E p ) =(E c1 +E p1 ) - W freg A un cuerpo de 500 g, situado en el suelo, se aplica una fuerza constante de 15 N que actúa verticalmente y hacia arriba. Calcular el tipo de energía y su valor en los siguientes puntos: a) En el suelo. b) A m del suelo. c) A 5 m del suelo. Solución: 5 m m a) E cin = 0 ; E pot = 0. b) Energía dada por la fuerza : W =. h 1 = 15 N. m = 30 J E pot = m g h = 0,5 kg. 10 m/s. m = 10 J Como se debe cumplir la Ley de Conservación de la Energía se deduce que el cuerpo tendrá una energía cinética de 0 J. c) Energía dada por la fuerza : W =. h = 15 N. 5 m = 75 J E pot = m g h = 0,5 kg. 10 m/s. 5 m = 5 J E c +E p = W E c = W E p E c = 30-10= 0 J Como se debe cumplir la Ley de Conservación de la energía se deduce que el cuerpo tendrá una energía cinética de 50 J. E c = W E p E c = 75-5= 50 J

14 Ejemplo a) Un cuerpo de 1 kg es elevado desde el suelo hasta una altura de 10 m y a continuación se deja caer a) Realizar un estudio energético de la ascensión del cuerpo y del descenso suponiendo rozamiento nulo. b) Repetir el estudio anterior suponiendo que cuando se deja caer el aire ejerce una fuerza de rozamiento constante de N. Solución: 1. Ascenso.. Descenso. Punto inicial (suelo): E cin = 0 ; E pot = 0 Punto final (a 10 m del suelo): E cin = 0 ; E pot = m g h = 1 kg. 10 m/s. 10 m = 100 J. La energía aportada por la fuerza es acumulada como energía potencial. Punto inicial (a 10 m del suelo): E cin = 0 ; E pot = m g h = 1 kg. 10 m/s. 10 m = 100 J. Punto intermedio (a 4 m del suelo) E pot = m g h = 1 kg 10 m/s 4 m = 40 J; E cin = 60 J (aplicando la LCE). Como se ve parte de la energía potencial se ha transformado en energía cinética. Punto final (suelo) Epot = 0; E cin = 100 J Toda la energía potencial se ha convertido en cinética. E c = E T E p E c = = 60 J Como se puede observar en ausencia de rozamiento la suma de la energía cinética y potencial (energía mecánica) se conserva.

15 1. Ascenso. Punto inicial (suelo): E cin = 0 ; E pot = 0 Punto final (a 10 m del suelo): E cin = 0 ; E pot = m g h = 1 kg. 10 m/s. 10 m = 100 J. La energía aportada por la fuerza es acumulada como energía potencial.. Descenso. Punto inicial (a 10 m del suelo): E cin = 0 ; E pot = m g h = 1 kg. 10 m/s. 10 m = 100 J. Punto intermedio (a 4 m del suelo) E pot = m g h = 1 kg 10 m/s 4 m = 40 J; Wroz = - roz. s = - N. 6 m = - 1 J (energía cinética disipada como calor) E cin = 48 J (aplicando la LCE). Parte de la energía potencial se ha transformado en energía cinética y parte en calor (E c +E p ) =(E c1 +E p1 ) - W freg E c = = 48 J Calor = 1 J E pot =100 J E pot = 40 J E cin = 48 J Punto final (suelo) Epot = 0; Wroz = - roz. s = - N. 10 m = - 0 J (energía disipada como calor) E cin = 80 J (aplicando la LCE). La energía potencial se ha transformado en energía cinética y parte en calor Calor = 0J E pot =100 J E pot = 0 E cin = 80 J Observa que si hay rozamiento la suma de la energía cinética y potencial (energía mecánica) NO se conserva, ya que parte de la energía se convierte en calor que se disipa en el aire. Por eso se dice que la fuerza de rozamiento es no conservativa. No obstante, la Ley de Conservación de la Energía sigue siendo válida ya que los 100 J iniciales aparecen íntegros al final: 0 J como calor y 80 J como energía cinética.

16 Ejemplo 4 Un bloque de 1 kg que tiene inicilamente una velocidad de 3 m/s es empujado una distancia de 6 m. sobre un piso horizontal, mediante una fuerza de 8 N que forma, hacia abajo, un ángulo de 30 0 con la horizontal. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el plano es 0,30. a) Realizar un balance de energía. b) Calcular la velocidad del cuerpo al final del recorrido. v 1 = 3 m/s v? 6 m Solución: 1 1 m Ecin (1) = m v = 1,0 kg 3 = 4,5 J Estado inicial. El cuerpo tiene energía cinética: s Calculamos la energía transferida por las dos fuerzas W =. e cos α = 8 N. 6 m. cos 30 0 = 41, 6 J. Da energía cinética al cuerpo. W R = - R. e = - µ N e = - µ (m g + sen α).e = - 0,30 (1 kg 10 m/s + 8 N sen 30 0 ) 6 m = - 5, J. La R resta energía cinética al cuerpo, que será transferida al ambiente en forma de calor. Al final, la energía cinética transferida por las fuerzas actuantes es: W Tot = (41,6 5,) J = 16,4 J Aplicando la LCE : E fin = E ini + W ; E fin = 4,5 J + 16,4 J = 0,9 J En el punto final tendrá 0,9 J de energía cinética. Por tanto: R R P N cosα senα 1 E.0,9 J m m 1,0 kg s c() Ecin () = m v ; v = = = 6,5 E. dada W = 41,6 J La velocidad al final es mayor que al principio, ya que el balance de energía total aportada por las fuerzas que actúan es positivo. Por tanto, la energía cinética del cuerpo aumentará. Inicial: E c(1) = 4,5 J inal: E c() = 0,9 J E. quitada (calor) W R = 5, J

17 En muchas ocasiones tan importante como saber la cantidad de energía dada o quitada a un sistema es conocer la rapidez con la que esta energía es transferida. Para poder medir la rapidez con la que la energía se transfiere se define la potencia como la energía transferida por unidad de tiempo. E P = t La unidad de potencia en el S. I. es el Julio/s, llamado watio ( en honor de James Watt), aunque en la práctica también se usa el caballo de vapor (CV) 1 CV = 735 W De esta manera una bombilla de 100 W es capaz de generar energía luminosa (estrictamente es capaz de transformar la energía eléctrica en energía luminosa) a razón de 100 J por segundo. Ejemplo 5 Comparar la energía emitida por una bombilla de 100 W y una de 60 W. Solución: Una bombilla de 100 W consume energía (es decir, transforma energía eléctrica que toma de la red en luz) mucho más rápidamente que una de 40 W. Por ejemplo, al cabo de 1 hora de funcionamiento: Energía consumida por la bombilla de 100 W: J E = P t = s s 5 = J = 3,6 10 J Energía consumida por la bombilla de 60 W: J E = P t = s s 5 = J= 1,4 10 J Como se observa el julio es una unidad bastante pequeña, razón por la cual se emplea el kj ( 1 kj = 1000 J) y en el caso de cálculos en los que intervenga la energía eléctrica es muy usado como unidad de energía el kw.h (kilowatio hora). Para obtener la energía consumida en kw.h se debe expresar la potencia en kw (1 kw = 1000 W) y el tiempo en horas. De esta manera el cálculo anterior quedaría: Energía consumida por la bombilla de 100 W: Energía consumida por la bombilla de 40 W : E = P t = 0,100 kw 1h = 0,1kW.h E = P t = 0,04 kw 1h = 0,04 kw.h

18 Ejemplo 6 Un automóvil de masa kg es capaz de aumentar su velocidad de cero a 100 km/h en 8,0 s. Calcular su potencia en watios y en C.V. Solución: Inicialmente el automóvil tiene una energía nula (v=0). Al cabo de 8,0 s adquiere una velocidad de 100 km/h (7,8 m/s). Es decir, habrá adquirido una energía cinética de: m Ec = m v = 1000 kg ( 7,8) 3,85.10 J = s Luego la rapidez con la cual se genera energía cinética (potencia) es: 5 E 3,85.10 J 4 J 4 P = = = 4,81.10 = 4,81.10 W = 48,1kW t 8 s s 4 4,81.10 W 1CV 735 W = 65,4 CV Si consideramos un coche más potente, por ejemplo de 100 CV, será capaz de aumentar su velocidad (o su energía cinética) más rápidamente. Por ejemplo, para adquirir una velocidad de 100 km/h (7,8 m/s) tardaría: 100 CV 735 W 1C V m Ec = m v = 1000 kg ( 7,8 ) 3,85.10 J = s 4 = 7,35.10 W 5 E E 3,85.10 J P = ; t t = P = 7, J = 5, s O bien, en 8,0 s sería capaz de generar una anergía cinética de: 4 J E = P.t = 7, ,0 s s s 5 = 5,88.10 J O, lo que es lo mismo, alcanzaría una velocidad de: E c 1. E m v ; v m c = = = 5. 5,88.10 kg 3 10 kg.m.s m km = 34,9 = 13, 4 s h

19 RESUM W= d cos α joule =N m P= W/t watts =J/s E c = ½ m v Ep = m g h E m = E c + Ep W T = E C (treball de la resultant) W P = - E P Principi de conservació de l energia mecànica: E m1 = E m Si hi ha fregament, part de l energia se degrada en forma de calor i l energia mecànica no es conserva: E m1 = E m - W reg

ENERGÍA (I) CONCEPTOS FUNDAMENTALES

ENERGÍA (I) CONCEPTOS FUNDAMENTALES ENERGÍA (I) CONCEPTOS UNDAMENTALES IES La Magdalena. Avilé. Aturia La energía e una magnitud de difícil definición, pero de gran utilidad. Para er exacto, podríamo decir que má que de energía (en entido

Más detalles

ENERGÍA (II) FUERZAS CONSERVATIVAS

ENERGÍA (II) FUERZAS CONSERVATIVAS NRGÍA (II) URZAS CONSRVATIVAS IS La Magdalena. Avilés. Asturias Cuando elevamos un cuerpo una altura h, la fuerza realiza trabajo positivo (comunica energía cinética al cuerpo). No podríamos aplicar la

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA - EJERCICIOS

TRABAJO Y ENERGÍA - EJERCICIOS TRABAJO Y ENERGÍA - EJERCICIOS Hallar la energía potencial gravitatoria adquirida por un alpinista de 80 kg que escala una montaña de.00 metros de altura. Epg mgh 0,5 kg 9,8 m / s 0,8 m 3,9 J Su energía

Más detalles

EJERCICIOS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA. 4º E.S.O.

EJERCICIOS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA. 4º E.S.O. EJERCICIOS DE TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA. CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA. 4º La finalidad de este trabajo implica tres pasos: a) Leer el enunciado e intentar resolver el problema sin mirar la solución.

Más detalles

ENERGÍA (II) FUERZAS CONSERVATIVAS

ENERGÍA (II) FUERZAS CONSERVATIVAS NRGÍA (II) URZAS CONSRVATIVAS IS La Magdalena. Avilés. Asturias Cuando elevaos un cuerpo una altura h, la fuerza realiza trabajo positivo (counica energía cinética al cuerpo). No podríaos aplicar la definición

Más detalles

FÍSICA 10 GRADO ELVER ANTONIO RIVAS CÓRDOBA ENERGÍA.

FÍSICA 10 GRADO ELVER ANTONIO RIVAS CÓRDOBA ENERGÍA. FÍSICA 0 GRADO ELVER ANTONIO RIVAS CÓRDOBA ENERGÍA. Se puede definir informalmente la energía que posee un cuerpo como una medida de su capacidad para realizar trabajo Julio (J): es la unidad de energía

Más detalles

APUNTES DE FÍSICA Y QUÍMICA

APUNTES DE FÍSICA Y QUÍMICA Departamento de Física y Química I.E.S. La Arboleda APUNTES DE FÍSICA Y QUÍMICA 1º de Bachillerato Volumen II. Física Unidad VII TRABAJO Y ENERGÍA Física y Química 1º de Bachillerato 1.- CONCEPTO DE ENERGÍA

Más detalles

Trabajo, fuerzas conservativas. Energia.

Trabajo, fuerzas conservativas. Energia. Trabajo, fuerzas conservativas. Energia. TRABAJO REALIZADO POR UNA FUERZA CONSTANTE. Si la fuerza F que actúa sobre una partícula constante (en magnitud y dirección) el movimiento se realiza en línea recta

Más detalles

E G m g h r CONCEPTO DE ENERGÍA - CINÉTICA - POTENCIAL - MECÁNICA

E G m g h r CONCEPTO DE ENERGÍA - CINÉTICA - POTENCIAL - MECÁNICA Por energía entendemos la capacidad que posee un cuerpo para poder producir cambios en sí mismo o en otros cuerpos. Es una propiedad que asociamos a los cuerpos para poder explicar estos cambios. Ec 1

Más detalles

2 m. L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA. 0,1 kg. 3,4 m. x 1 m. 0,2 m. k = 75 N/m. 1,2 m 60º

2 m. L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA. 0,1 kg. 3,4 m. x 1 m. 0,2 m. k = 75 N/m. 1,2 m 60º 2 m L = 3 m 42º 30º TREBALL I ENERGIA 0,1 kg k = 75 N/m x 1 m 3,4 m 0,2 m 1,2 m 60º ÍNDEX 3.1. Concepte de treball 3.2. Tipus d energies 3.3. Energia mecànica. Principi de conservació de l energia mecànica

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA. W = F d [Joule] W = F d cos α. Donde F y d son los módulos de la fuerza y el desplazamiento, y α es el ángulo que forman F y d.

TRABAJO Y ENERGÍA. W = F d [Joule] W = F d cos α. Donde F y d son los módulos de la fuerza y el desplazamiento, y α es el ángulo que forman F y d. C U R S O: FÍSICA COMÚN MATERIAL: FC-09 TRABAJO Y ENERGÍA La energía desempeña un papel muy importante en el mundo actual, por lo cual se justifica que la conozcamos mejor. Iniciamos nuestro estudio presentando

Más detalles

La energía es la capacidad que tienen los sistemas materiales para transformarse o en producir transformaciones a en otros sistemas.

La energía es la capacidad que tienen los sistemas materiales para transformarse o en producir transformaciones a en otros sistemas. Trabajo y energía. 1º bachillerato 1.- ENERGÍA. DEINICIÓN Y PROPIEDADES La energía es una magnitud de difícil definición, pero de gran utilidad. Para ser exactos, podríamos decir que más que de energía

Más detalles

Trabajo y energía: ejercicios resueltos

Trabajo y energía: ejercicios resueltos Trabajo y energía: ejercicios resueltos 1) Un hombre debe mover 15 metros una caja de 20Kg realizando una fuerza de 40N. Calcula el trabajo que realiza si: a) Empuja la caja desde atrás. b) Tira de la

Más detalles

Nombre:..Curso:.. GUIA DE TRABAJO Y POTENCIA MECANICA. Un niño traslada una caja desde el punto A al punto B recorriendo 4 m (fig.

Nombre:..Curso:.. GUIA DE TRABAJO Y POTENCIA MECANICA. Un niño traslada una caja desde el punto A al punto B recorriendo 4 m (fig. Nombre:..Curso:.. GUIA DE TRABAJO Y POTENCIA MECANICA Trabajo realizado por una fuerza. Un niño traslada una caja desde el punto A al punto B recorriendo 4 m (fig. N 1), fig N 1 Desde el punto de vista

Más detalles

FISICA Y QUÍMICA 4º ESO 1.- TRABAJO MECÁNICO.

FISICA Y QUÍMICA 4º ESO 1.- TRABAJO MECÁNICO. 1.- TRABAJO MECÁNICO. Si a alguien que sostiene un objeto sin moverse le preguntas si hace trabajo, probablemente te responderá que sí. Sin embargo, desde el punto de vista de la Física, no realiza trabajo;

Más detalles

EJERCICIOS PROPUESTOS. Qué transferencias de energía se producen cuando el viento incide sobre las velas de un barco?

EJERCICIOS PROPUESTOS. Qué transferencias de energía se producen cuando el viento incide sobre las velas de un barco? 8 ENERGÍA Y TRABAJO EJERCICIOS PROPUESTOS 8.1 Qué transferencias de energía se producen cuando el viento incide sobre las velas de un barco? Parte de la energía cinética del viento se transfiere a las

Más detalles

Resumen fórmulas de energía y trabajo

Resumen fórmulas de energía y trabajo Resumen fórmulas de energía y trabajo Si la fuerza es variable W = F dr Trabajo r Si la fuerza es constante r r r W = F Δ = F Δ cosθ r Si actúan varias fuerzas r r r r r W total = Δ + F Δ + + Δ = W + W

Más detalles

INTRO.ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO LA ENERGÍA

INTRO.ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO LA ENERGÍA INTRO.ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO La energía es una propiedad que está relacionada con los cambios o procesos de transformación en la naturaleza. Sin energía ningún proceso físico, químico o biológico sería

Más detalles

6 Energía mecánica y trabajo

6 Energía mecánica y trabajo 6 Energía mecánica y trabajo EJERCICIOS PROPUESTOS 6.1 Indica tres ejemplos de sistemas o cuerpos de la vida cotidiana que tengan energía asociada al movimiento. Una persona que camina, un automóvil que

Más detalles

ENERGÍA (II) FUERZAS CONSERVATIVAS

ENERGÍA (II) FUERZAS CONSERVATIVAS ENERGÍA (II) UERZAS CONSERVATIVAS IES La Magdalena. Avilés. Asturias Cuando elevamos un cuerpo una altura h, la fuerza realiza trabajo positivo (comunica energía cinética al cuerpo). No podríamos aplicar

Más detalles

2.3. ASPECTOS ENERGÉTICOS

2.3. ASPECTOS ENERGÉTICOS .3. ASPECTOS ENERGÉTICOS.3.1. Sobre un cuerpo actúa una fuerza representada en la gráfica de la figura. Podemos decir que el trabajo realizado por la fuerza es: a) (8/+16+16/) J b)(4+3+3) J c) (4+16+4)

Más detalles

Fundamentos de importancia del Trabajo, Energía y Potencia en física

Fundamentos de importancia del Trabajo, Energía y Potencia en física Fundamentos de importancia del Trabajo, Energía y Potencia en física INTRODUCCIÓN En el campo de la Física no se habla de trabajo simplemente, sino de Trabajo Mecánico y se dice que una fuerza realiza

Más detalles

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE MONTELIBANO

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE MONTELIBANO INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE MONTELIBANO GUAS DE ESTUDIO PARA LOS GRADOS: 11º AREA: FISICA PROFESOR: DALTON MORALES TEMA DE LA FISICA A TRATAR: ENERGÍA I La energía desempeña un papel muy importante

Más detalles

TRABAJO Y ENERGIA 1. Para un objeto que se mueve en una dimensión, el trabajo W hecho sobre el objeto por una fuerza constante aplicada F es

TRABAJO Y ENERGIA 1. Para un objeto que se mueve en una dimensión, el trabajo W hecho sobre el objeto por una fuerza constante aplicada F es TRABAJO Y ENERGIA 1 TRABAJO Y ENERGIA La primera figura muestra un esquiador que partiendo del reposo desciende por una superficie uniforme Cuál será la velocidad del esquiador cuando llegue al final de

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL Dpto. de Física Prof: Aldo Scapini G.

INSTITUTO NACIONAL Dpto. de Física Prof: Aldo Scapini G. GUÍA DE ENERGÍA Nombre:...Curso:... En la presente guía estudiaremos el concepto de Energía Mecánica, pero antes nos referiremos al concepto de energía, el cuál desempeña un papel de primera magnitud tanto

Más detalles

LEYES DE CONSERVACIÓN: ENERGÍA Y MOMENTO

LEYES DE CONSERVACIÓN: ENERGÍA Y MOMENTO LEYES DE CONSERVACIÓN: ENERGÍA Y MOMENTO 1. Trabajo mecánico y energía. El trabajo, tal y como se define físicamente, es una magnitud diferente de lo que se entiende sensorialmente por trabajo. Trabajo

Más detalles

Relación de energía cinética y potencial con el trabajo

Relación de energía cinética y potencial con el trabajo Relación de energía cinética y potencial con el trabajo La energía se encuentra presente en toda la materia, en seres vivos y objetos inertes. Se puede afirmar el viento, la electricidad, el agua de un

Más detalles

ENERGÍA Y MOVIMIENTO. Energía mecánica Energía y temperatura Ondas

ENERGÍA Y MOVIMIENTO. Energía mecánica Energía y temperatura Ondas Energía y temperatura Ondas ENERGÍA Y MOVIMIENTO Física y Química 4º ESO: guía interactiva para la resolución de ejercicios I.E.S. Élaios Departamento de Física y Química EJERCICIO 1 De las situaciones

Más detalles

Polo positivo: mayor potencial. Polo negativo: menor potencial

Polo positivo: mayor potencial. Polo negativo: menor potencial CORRIENTE ELÉCTRICA Es el flujo de carga a través de un conductor Aunque son los electrones los responsables de la corriente eléctrica, está establecido el tomar la dirección de la corriente eléctrica

Más detalles

IES Menéndez Tolosa Física y Química - 4º ESO Trabajo y energía - Energías cinética y potencial con soluciones

IES Menéndez Tolosa Física y Química - 4º ESO Trabajo y energía - Energías cinética y potencial con soluciones IES Menéndez Tolosa Física y Química - 4º ESO Trabajo y energía - Energías cinética y potencial con soluciones Define la unidad de energía en el sistema internacional (S.I.). Escribe otras unidades de

Más detalles

Tema 7 : Trabajo, Energía y Calor

Tema 7 : Trabajo, Energía y Calor Tema 7 : Trabajo, Energía y Calor Esquema de trabajo: 7. Trabajo. Concepto. Unidad de medida. 8. Energía. Concepto 9. Energía Cinética 10. Energía Potencial Gravitatoria 11. Ley de Conservación de la Energía

Más detalles

Tema 3. Trabajo y Energía

Tema 3. Trabajo y Energía Tema 3. Trabajo y Energía CONTENIDOS Energía, trabajo y potencia. Unidades SI (conceptos y cálculos) Teorema del trabajo y la energía. Energía cinética (conceptos y cálculos) Fuerzas conservativas. Energía

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA. Campos de fuerzas

TRABAJO Y ENERGÍA. Campos de fuerzas TRABAJO Y ENERGÍA 1. Campos de fuerzas. Fuerzas dependientes de la posición. 2. Trabajo. Potencia. 3. La energía cinética: Teorema de la energía cinética. 4. Campos conservativos de fuerzas. Energía potencial.

Más detalles

Curso de Preparación Universitaria: Física Guía de Problemas N o 6: Trabajo y Energía Cinética

Curso de Preparación Universitaria: Física Guía de Problemas N o 6: Trabajo y Energía Cinética Curso de Preparación Universitaria: Física Guía de Problemas N o 6: Trabajo y Energía Cinética Problema 1: Sobre un cuerpo que se desplaza 20 m está aplicada una fuerza constante, cuya intensidad es de

Más detalles

Problemas de Física 1 o Bachillerato

Problemas de Física 1 o Bachillerato Problemas de Física o Bachillerato Principio de conservación de la energía mecánica. Desde una altura h dejamos caer un cuerpo. Hallar en qué punto de su recorrido se cumple E c = 4 E p 2. Desde la parte

Más detalles

1. Indica cuáles son las condiciones que han de cumplirse para que el trabajo sea distinto de cero.

1. Indica cuáles son las condiciones que han de cumplirse para que el trabajo sea distinto de cero. A) Trabajo mecánico 1. Indica cuáles son las condiciones que han de cumplirse para que el trabajo sea distinto de cero. 2. Rellena en tu cuaderno las celdas sombreadas de esta tabla realizando los cálculos

Más detalles

TEMA 7: TRABAJO Y ENERGÍA.

TEMA 7: TRABAJO Y ENERGÍA. Física y Química 4 ESO TRABAJO Y ENERGÍA Pág. 1 TEMA 7: TRABAJO Y ENERGÍA. DEFINICIÓN DE ENERGÍA La energía no es algo tangible. Es un concepto físico, una abstracción creada por la mente humana que ha

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA. F r

TRABAJO Y ENERGÍA. F r TRABAJO Y ENERGÍA. Trabajo mecánico... Trabajo de una fuerza constante... Trabajo de una fuerza variable.. Energía... Energía cinética... Energía potencial.... Energía potencial gravitatoria.... Energía

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA. a) Calcule el trabajo en cada tramo. b) Calcule el trabajo total.

TRABAJO Y ENERGÍA. a) Calcule el trabajo en cada tramo. b) Calcule el trabajo total. TRABAJO Y ENERGÍA 1.-/ Un bloque de 20 kg de masa se desplaza sin rozamiento 14 m sobre una superficie horizontal cuando se aplica una fuerza, F, de 250 N. Se pide calcular el trabajo en los siguientes

Más detalles

Conservación de la Energía Mecánica NOMBRE: CURSO:

Conservación de la Energía Mecánica NOMBRE: CURSO: NOMBRE: CURSO: La ley de conservación de la energía mecánica nos dice que la energía de un sistema aislado de influencias externas se mantiene siempre constante, lo que ocurre es una simple transformación

Más detalles

FÍSICA 2014. Unidad Nº 4 : El trabajo y la Energía

FÍSICA 2014. Unidad Nº 4 : El trabajo y la Energía Diseño Industrial FÍSICA 2014 P R O F. I NG. C E C I L I A A R I A G N O I NG. D A N I E L M O R E N O Unidad Nº 4 : El trabajo y la Energía Introducción: La materia no puede por sí sola ponerse en movimiento

Más detalles

GUÍA DE APOYO PARA TRABAJO COEF. 2 SEGUNDO AÑO MEDIO TRABAJO Y ENERGÍA

GUÍA DE APOYO PARA TRABAJO COEF. 2 SEGUNDO AÑO MEDIO TRABAJO Y ENERGÍA Liceo N 1 de niñas Javiera Carrera Departamento de Física. Prof.: L. Lastra- M. Ramos. GUÍA DE APOYO PARA TRABAJO COEF. 2 SEGUNDO AÑO MEDIO TRABAJO Y ENERGÍA Estimada alumna la presente guía corresponde

Más detalles

IES RIBERA DE CASTILLA ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO

IES RIBERA DE CASTILLA ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO UNIDAD 6 ENERGÍA MECÁNICA Y TRABAJO La energía y sus propiedades. Formas de manifestarse. Conservación de la energía. Transferencias de energía: trabajo y calor. Fuentes de energía. Renovables. No renovables.

Más detalles

Energía mecánica y Caída Libre y lanzamiento vertical hacia arriba

Energía mecánica y Caída Libre y lanzamiento vertical hacia arriba Soluciones Energía mecánica y Caída Libre y lanzamiento vertical hacia arriba Si no se dice otra cosa, no debe considerarse el efecto del roce con el aire. 1.- Un objeto de masa m cae libremente de cierta

Más detalles

Trabajo y Energía. W = FO. xo. t t =mvo. vo= ( 1 2 m vo2 )= K, y, F z = U E = K +U. E =K + i. U i

Trabajo y Energía. W = FO. xo. t t =mvo. vo= ( 1 2 m vo2 )= K, y, F z = U E = K +U. E =K + i. U i Trabajo y Energía Trabajo vo xo=m vo xo W = FO. xo FO: Fuerza aplicada, XOes el desplazamiento. Usando la Segunda Ley de Newton: W = m t t =mvo. vo= ( 1 2 m vo2 )= K, Teorema del Trabajo y la Energía K

Más detalles

Energía. Teorema de conservación de la energía.

Energía. Teorema de conservación de la energía. Tarea 2. 1 Energía. Teorema de conservación de la energía. 3 Energía Es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo (u otra transformación). A su vez, el trabajo es capaz de aumentar la energía

Más detalles

CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO

CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO DPTO FÍSICA QUÍMICA. IES POLITÉCNICO CARTAGENA CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO UNIDAD 5 Trabajo, potencia y energía Mª Teresa Gómez Ruiz 2010 HTTP://WWW. POLITECNICOCARTAGENA. COM/ ÍNDICE Página PRIMER CUESTIONARIO.

Más detalles

Energía. Preguntas de Opción Múltiple.

Energía. Preguntas de Opción Múltiple. Energía. Preguntas de Opción Múltiple. Física- PSI Nombre Opción Múltiple 1. Se empuja un bloque con una cierta masa a una distancia d y se aplica una fuerza F en sentido paralelo al desplazamiento. Cuánto

Más detalles

2 )d = 5 kg x (9,8 m/s 2 + ( ) 2

2 )d = 5 kg x (9,8 m/s 2 + ( ) 2 Solucionario TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA MECANICA 1.- Calcular el trabajo realizado al elevar un cuerpo de 5 kg hasta una altura de 2 m en 3 s. Expresar el resultado en Joule y en erg. Voy a proponer dos

Más detalles

1.1. Concepto de energía... 23. 1.2. Concepto de trabajo... 25. 1.3. Concepto de potencia... 26

1.1. Concepto de energía... 23. 1.2. Concepto de trabajo... 25. 1.3. Concepto de potencia... 26 1 CONCEPTOS BÁSICOS INICIALES 1.1. Concepto de energía... 23 1.2. Concepto de trabajo... 25 1.3. Concepto de potencia... 26 1.4. Medida de la energía y de la potencia. Unidades... 27 1.5. Datos de referencia...

Más detalles

DINÁMICA TRABAJO: POTENCIA Y ENERGÍA. MILTON ALFREDO SEPÚLVEDA ROULLETT Física I

DINÁMICA TRABAJO: POTENCIA Y ENERGÍA. MILTON ALFREDO SEPÚLVEDA ROULLETT Física I DINÁMICA TRABAJO: POTENCIA Y ENERGÍA MILTON ALFREDO SEPÚLVEDA ROULLETT Física I DINÁMICA Concepto de Dinámica.- Es una parte de la mecánica que estudia la reacción existente entre las fuerzas y los movimientos

Más detalles

2-Trabajo hecho por una fuerza constante

2-Trabajo hecho por una fuerza constante TRABAJO POTENCIA Y ENERGIA 1-Trabajo y Energía En el lenguaje ordinario, trabajo y energía tienen un significado distinto al que tienen en física. Por ejemplo una persona sostiene una maleta; lo que estamos

Más detalles

Problemas resueltos. Problema 1. Problema 2. Problema 3. Problema 4. Solución. Solución. Solución.

Problemas resueltos. Problema 1. Problema 2. Problema 3. Problema 4. Solución. Solución. Solución. Problemas resueltos Problema 1. Con una llave inglesa de 25 cm de longitud, un operario aplica una fuerza de 50 N. En esa situación, cuál es el momento de torsión aplicado para apretar una tuerca? Problema

Más detalles

TRABAJO Y POTENCIA. LA ENERGÍA

TRABAJO Y POTENCIA. LA ENERGÍA Tema 5 TRABAJO Y POTENCIA. LA ENERGÍA 1 - CONCEPTO DE TRABAJO Generalmente suele asociarse la idea del trabajo con la del esfuerzo. En ciertos casos es verdad, como cuando una persona arrastra un objeto,

Más detalles

TEMA 4. 4º E.S.O. Física y Química. 1 LA ENERGIA. 1.1 EL CONCEPTO DE ENERGIA 1.2 TIPOS DE ENERGÍA.

TEMA 4. 4º E.S.O. Física y Química. 1 LA ENERGIA. 1.1 EL CONCEPTO DE ENERGIA 1.2 TIPOS DE ENERGÍA. 1 LA ENERGÍA. TEMA 4. 4º E.S.O. Física y Química. ESQUEMA DE LA UNIDAD 1 LA ENERGIA. 1.1 EL CONCEPTO DE ENERGIA 1. TIPOS DE ENERGÍA. LOS SISTEMAS MATERIALES Y LA ENERGÍA..1 CONCEPTO DE SISTEMA. LA ENERGÍA

Más detalles

Contenidos Didácticos

Contenidos Didácticos INDICE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 FUERZA...3 2 TRABAJO...5 3 POTENCIA...6 4 ENERGÍA...7

Más detalles

Capítulo 2 Energía 1

Capítulo 2 Energía 1 Capítulo 2 Energía 1 Trabajo El trabajo realizado por una fuerza constante sobre una partícula que se mueve en línea recta es: W = F L = F L cos θ siendo L el vector desplazamiento y θ el ángulo entre

Más detalles

EJEMPLOS DE CUESTIONES DE EVALUACIÓN

EJEMPLOS DE CUESTIONES DE EVALUACIÓN EJEMPLOS DE CUESTIONES DE EVALUACIÓN 1. EL MOVIMIENTO Dirección en Internet: http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/cine4/index.htm a 1. Determine el desplazamiento total en cada uno de los casos siguientes

Más detalles

Capítulo 1. Mecánica

Capítulo 1. Mecánica Capítulo 1 Mecánica 1 Velocidad El vector de posición está especificado por tres componentes: r = x î + y ĵ + z k Decimos que x, y y z son las coordenadas de la partícula. La velocidad es la derivada temporal

Más detalles

Módulo 1: Mecánica Energía

Módulo 1: Mecánica Energía Módulo 1: Mecánica Energía Por qué ayuda la energía? El movimiento, en general, es difícil de calcular Y si usamos fuerzas, aceleración, etc. se complica porque son todo vectores (tienen módulo y dirección).

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Energía y trabajo (II)

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Energía y trabajo (II) 1(7) Ejercicio nº 1 Se desea trasladar 40 m por una superficie horizontal un cuerpo de 12 kg tirando con una fuerza de 40 que forma un ángulo de 60º con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento vale

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA; FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS

TRABAJO Y ENERGÍA; FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS TRABAJO Y ENERGÍA; FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS 1. CONCEPTO DE TRABAJO: A) Trabajo de una fuerza constante Todos sabemos que cuesta trabajo tirar de un sofá pesado, levantar una pila de libros

Más detalles

1erg = 10^-7 J, y la libra- pie (lb pie), donde 1lb pie = 1.355 J.

1erg = 10^-7 J, y la libra- pie (lb pie), donde 1lb pie = 1.355 J. El TRABAJO efectuado por una fuerza F se define de la siguiente manera. Como se muestra en la figura, una fuerza F actúa sobre un cuerpo. Este presenta un desplazamiento vectorial s. La componente de F

Más detalles

Slide 1 / 31. Slide 2 / 31. Slide 3 / 31. mfd. mfd. mfd

Slide 1 / 31. Slide 2 / 31. Slide 3 / 31. mfd. mfd. mfd 1 Se empuja un bloque con una cierta masa a una distancia d y se aplica una fuerza F en sentido paralelo al desplazamiento. uánto trabajo realiza la fuerza F en el bloque? Slide 1 / 31 mfd cero Fd F/d

Más detalles

TRABAJO ENERGÍA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA

TRABAJO ENERGÍA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA TRABAJO ENERGÍA CONSERVACIÓN DE ENERGÍA MECÁNICA 1. La figura muestra una bola de 100 g. sujeta a un resorte sin estiramiento, de longitud L 0 = 19 cm y constante K desconocida. Si la bola se suelta en

Más detalles

FÍSICA. UNIDAD TEMATICA IV. Energía y trabajo. 2.- INTRODUCCION GENERAL A LA UNIDAD Y ORIENTACIONES PARA

FÍSICA. UNIDAD TEMATICA IV. Energía y trabajo. 2.- INTRODUCCION GENERAL A LA UNIDAD Y ORIENTACIONES PARA UNIDAD TEMATICA IV. Energía y trabajo. 1.- ÍNDICE. 1.1. Trabajo 1.2.- Potencia. 1.3.- Energía mecánica 1.4.- Energía cinética 1.5.- Fuerzas conservativas 1.6.- Energía potencial 1.6.1.- Energía potencial

Más detalles

La masa es la magnitud física que mide la inercia de los cuerpos: N

La masa es la magnitud física que mide la inercia de los cuerpos: N Pág. 1 16 Las siguientes frases, son verdaderas o falsas? a) Si el primer niño de una fila de niños que corren a la misma velocidad lanza una pelota verticalmente hacia arriba, al caer la recogerá alguno

Más detalles

CHOQUE.(CANTIDAD DE MOVIMIENTO )

CHOQUE.(CANTIDAD DE MOVIMIENTO ) APUNTES Materia: Tema: Curso: Física y Química Momento Lineal 4º ESO CHOQUE.(CANTIDAD DE MOVIMIENTO ) CANTIDAD DE MOVIMIENTO Si un cuerpo de masa m se está moviendo con velocidad v, la cantidad de movimiento

Más detalles

TRABAJO. ENERGÍA. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN

TRABAJO. ENERGÍA. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN TRABAJO. ENERGÍA. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN Un coche de 50 kg (con el conductor incluido) que funciona con gasolina está situado en una carretera horizontal, arranca y acelerando uniformemente, alcanza

Más detalles

DINÁMICA FCA 08 ANDALUCÍA

DINÁMICA FCA 08 ANDALUCÍA 1. a) Princiio de conservación de la energía mecánica. b) Desde el borde de un acantilado de altura h se deja caer libremente un cuero. Cómo cambian sus energías cinética y otencial? Justifique la resuesta..

Más detalles

Experimento 7 MOMENTO LINEAL. Objetivos. Teoría. Figura 1 Dos carritos sufren una colisión parcialmente inelástica

Experimento 7 MOMENTO LINEAL. Objetivos. Teoría. Figura 1 Dos carritos sufren una colisión parcialmente inelástica Experimento 7 MOMENTO LINEAL Objetivos 1. Verificar el principio de conservación del momento lineal en colisiones inelásticas, y 2. Comprobar que la energía cinética no se conserva en colisiones inelásticas

Más detalles

Tema 5: Dinámica del punto II

Tema 5: Dinámica del punto II Tema 5: Dinámica del punto II FISICA I, 1º Grado en Ingeniería Civil Escuela Técnica Superior de Ingeniería Universidad de Sevilla 1 Índice Leyes de Newton Dinámica del punto material Trabajo mecánico

Más detalles

El trabajo W efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante es igual al producto punto entre la fuerza F y el desplazamiento d

El trabajo W efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante es igual al producto punto entre la fuerza F y el desplazamiento d El trabajo W efectuado por un agente que ejerce una fuerza constante es igual al producto punto entre la fuerza F y el desplazamiento d W F d Fd cos Si la fuerza se expresa en newton (N) y el desplazamiento

Más detalles

SE CONSERVA LA ENERGÍA

SE CONSERVA LA ENERGÍA 95 CHOQUE ELASTICO Tengo un choque elástico cuando los cuerpos chocan y no se pierde energía en el choque. Es decir, en los choques elásticos SE CONSERVA LA ENERGÍA. ( Atento con esto porque es el concepto

Más detalles

F Podemos imaginarnos ejemplos en que ocurra esto: donde es el ángulo formado por la fuerza. y el desplazamiento.

F Podemos imaginarnos ejemplos en que ocurra esto: donde es el ángulo formado por la fuerza. y el desplazamiento. 1-TRABAJO: En el lenguaje ordinario, al emplear el término trabajo nos referimos a todo aquello que supone un esfuerzo ya sea físico o mental y que, por tanto, produce cansancio. Sin embargo, el concepto

Más detalles

FRICCIÓN TRABAJO Y POTENCIA.

FRICCIÓN TRABAJO Y POTENCIA. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CECyT N 13 RICARDO FLORES MAGÓN LABORATORIO DE FÍSICA II PRÁCTICA No. 10 FRICCIÓN TRABAJO Y POTENCIA. NOMBRE. GRUPO. No. BOLETA. FECHA. EQUIPO No. ASISTENCIA. BATA. REPORTE.

Más detalles

ENERGÍA, TRABAJO Y POTENCIA

ENERGÍA, TRABAJO Y POTENCIA ENERGÍA, TRABAJO Y POTENCIA NOTA: Para aceder a los vídeos o páginas Webs PISAR CONTROL y PINCHAR el vídeo o página Web seleccionada. NOTA: Cuando sobre un cuerpo regular se apliquen varias fuerzas, en

Más detalles

Bolilla 5: Trabajo. Energía. Potencia

Bolilla 5: Trabajo. Energía. Potencia Bolilla 5: Trabajo. Energía. Potencia 1 Bolilla 5: Trabajo. Energía. Potencia 5.1 Trabajo Sean r i y r f, respectivamente, las posiciones inicial y final de un cuerpo, s la trayectoria seguida por el mismo

Más detalles

14º Un elevador de 2000 kg de masa, sube con una aceleración de 1 m/s 2. Cuál es la tensión del cable que lo soporta? Sol: 22000 N

14º Un elevador de 2000 kg de masa, sube con una aceleración de 1 m/s 2. Cuál es la tensión del cable que lo soporta? Sol: 22000 N Ejercicios de dinámica, fuerzas (4º de ESO/ 1º Bachillerato): 1º Calcular la masa de un cuerpo que al recibir una fuerza de 0 N adquiere una aceleración de 5 m/s. Sol: 4 kg. º Calcular la masa de un cuerpo

Más detalles

TEMA 5 TRABAJO, POTENCIA Y ENERGIA

TEMA 5 TRABAJO, POTENCIA Y ENERGIA TEMA 5 TRABAJO, POTENCIA Y ENERGIA 1. TRABAJO Y ENERGIA. No debemos confundir esfuerzo muscular con trabajo. Cuando aplicamos una fuerza, hacemos un esfuerzo muscular.podemos decir que se realiza trabajo,

Más detalles

La energía. Transferencia de energía:

La energía. Transferencia de energía: 4 trabajo A-PDF Manual Split Demo. Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark La energía. Transferencia de energía: y calor Un satélite de comunicaciones gira con velocidad constante atraído por

Más detalles

ALGUNOS EJERCICIOS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA (BOLETÍN DEL TEMA 1)

ALGUNOS EJERCICIOS RESUELTOS DE TRABAJO Y ENERGÍA (BOLETÍN DEL TEMA 1) I..S. l-ándalus. Dpto de ísica y Química. ísica º Bachillerato LGUS JRCICIS RSULTS D TRBJ Y RGÍ (BLTÍ DL TM ). Un bloque de 5 kg desliza con velocidad constante por una superficie horizontal mientras se

Más detalles

Departamento de Tecnología. IES Nuestra Señora de la Almudena Mª Jesús Saiz TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Departamento de Tecnología. IES Nuestra Señora de la Almudena Mª Jesús Saiz TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.- Concepto de energía y sus unidades: La energía E es la capacidad de producir trabajo. Y trabajo W es cuando al aplicar una fuerza

Más detalles

8. LA ENERGÍA Y SU TRANSFERENCIA.

8. LA ENERGÍA Y SU TRANSFERENCIA. I.E.S. Al - Ándalus. Dpto. Física y Química. F.Q. 1º Bachillerato. Tema 8. La energía y su transferencia. 1 8. LA ENERGÍA Y SU TRANSFERENCIA. 8.1. Introducción histórica. 8.2 Energía: unidades y tipos.

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS TEMA: 3

PROBLEMAS RESUELTOS TEMA: 3 PROBLEMAS RESUELTOS TEMA: 3 1. Una partícula de 3 kg se desplaza con una velocidad de cuando se encuentra en. Esta partícula se encuentra sometida a una fuerza que varia con la posición del modo indicado

Más detalles

INTERCAMBIO MECÁNICO (TRABAJO)

INTERCAMBIO MECÁNICO (TRABAJO) Colegio Santo Ángel de la guarda Física y Química 4º ESO Fernando Barroso Lorenzo INTERCAMBIO MECÁNICO (TRABAJO) 1. Un cuerpo de 1 kg de masa se encuentra a una altura de 2 m y posee una velocidad de 3

Más detalles

Primer Concurso de Talentos 2008

Primer Concurso de Talentos 2008 AGEFIS Primer Concurso de Talentos 2008 Nombre: Grado Escolar: Escuela: Matrícula: Email: Teléfono: ( ) Indicaciones: Subraya la respuesta correcta para las preguntas con respuesta de opción múltiple.

Más detalles

COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA ELEMENTAL

COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA ELEMENTAL 1 COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA ELEMENTAL Los problemas que se plantean a continuación corresponden a problemas seleccionados para hacer un repaso general previo a un examen libre paracompletar la enseñanza

Más detalles

Física y Química 4º ESO Apuntes de Dinámica página 1 de 5 CONCEPTO DE ENERGÍA

Física y Química 4º ESO Apuntes de Dinámica página 1 de 5 CONCEPTO DE ENERGÍA Física y Química 4º ESO Apuntes de Dinámica página 1 de 5 CONCEPTO DE ENERGÍA Antes se definía la energía como la capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. Vamos a ver una explicación

Más detalles

Formas básicas de la energía: energía cinética y energía potencial

Formas básicas de la energía: energía cinética y energía potencial Los cambios en la naturaleza: concepto de energía Energía Cuando algo no funciona o estamos cansados decimos que nos falta energía. Esta expresión tiene parte de razón pues la energía es la capacidad que

Más detalles

Academia NIPHO Cl. Miguel Fleta, 25 Tel/Fax: 978 83 33 06 TRABAJO Y ENERGÍA

Academia NIPHO Cl. Miguel Fleta, 25 Tel/Fax: 978 83 33 06 TRABAJO Y ENERGÍA Cl. Miguel leta, Tel/ax: 978 83 33 06 www.academia-nipho.e TRABAJO Y NRGÍA La energía e una magnitud de difícil definición, pero de gran utilidad. Para er exacto, podríamo decir que má que de energía (en

Más detalles

FÍSICA 1º DE BACHILLERATO TEMA 4: TRABAJO Y ENERGÍA

FÍSICA 1º DE BACHILLERATO TEMA 4: TRABAJO Y ENERGÍA ÍSICA 1º DE BACHILLERATO TEMA 4: TRABAJO Y ENERGÍA 1. Introducción. 2. Trabajo mecánico. 2.1. Concepto. 2.2. Interpretación geométrica del trabajo. 2.3. Trabajo realizado por una fuerza variable: uerza

Más detalles

FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS

FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS 1 FUERZAS CONSERVATIVAS Y NO CONSERVATIVAS 1.1. A QUÉ LLAMAMOS TRABAJO? 1. Un hombre arrastra un objeto durante un recorrido de 5 m, tirando de él con una fuerza de 450 N mediante una cuerda que forma

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS TRABAJO Y ENERGIA CUARTA, QUINTA Y SEXTA EDICION SERWAY. Raymond A. Serway

PROBLEMAS RESUELTOS TRABAJO Y ENERGIA CUARTA, QUINTA Y SEXTA EDICION SERWAY. Raymond A. Serway PROBLEMAS RESUELTOS TRABAJO Y ENERGIA CAPITULO 7 FISICA I CUARTA, QUINTA Y SEXTA EDICION SERWAY Raymond A. Serway Sección 7.1 Trabajo hecho por una fuerza constante Sección 7. El producto escalar de dos

Más detalles

Trabajo, energía y potencia

Trabajo, energía y potencia Empecemos! Si bien en semanas anteriores hemos descrito las formas en las que se puede presentar la energía y algunas transformaciones que pueden darse en el proceso de producción, distribución y uso de

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS. a) Qué ventajas tendría si se desplazase al trabajo en bicicleta en lugar de hacerlo andando?

PROBLEMAS RESUELTOS. a) Qué ventajas tendría si se desplazase al trabajo en bicicleta en lugar de hacerlo andando? PROBLEMAS RESUELTOS Una persona, de 34 años de edad y 76 kilos de peso, trabaja en una ciudad en la que hay un desnivel de 29 metros entre su casa y su lugar de trabajo, al que acude andando dos veces

Más detalles

1. Trabajo y energía TRABAJO HECHO POR UNA FUERZA CONSTANTE

1. Trabajo y energía TRABAJO HECHO POR UNA FUERZA CONSTANTE Trabajo y energía 1. Trabajo y energía Hasta ahora hemos estudiado el movimiento traslacional de un objeto en términos de las tres leyes de Newton. En este análisis la fuerza ha jugado un papel central.

Más detalles

ELABORADO POR JULIO CESAR MACIAS ZAMORA TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA

ELABORADO POR JULIO CESAR MACIAS ZAMORA TRABAJO, ENERGIA Y POTENCIA 3.5. Trabajo mecánico, potencia y energía. 1. Un paquete es lanzado por un plano inclinado 0º con la horizontal con una elocidad de 8m/s en un punto del plano. Llega a un punto situado 7 m más arriba de

Más detalles

Unidad 4. Objetivos Al término de la unidad, el alumno podrá: Solucionar problemas relacionados con fenómenos de movimiento.

Unidad 4. Objetivos Al término de la unidad, el alumno podrá: Solucionar problemas relacionados con fenómenos de movimiento. Unidad 4 Trabajo y energía Objetivos Al término de la unidad, el alumno podrá: Entender y aplicar la relación entre trabajo, energía y potencia. Solucionar problemas relacionados con fenómenos de movimiento.

Más detalles

INTRODUCCIÓN A VECTORES Y MAGNITUDES

INTRODUCCIÓN A VECTORES Y MAGNITUDES C U R S O: FÍSIC Mención MTERIL: FM-01 INTRODUCCIÓN VECTORES Y MGNITUDES La Física tiene por objetivo describir los fenómenos que ocurren en la naturaleza, a través de relaciones entre magnitudes físicas.

Más detalles