Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social"

Transcripción

1 Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana. [2014/8230] La Declaració dels Drets del Xiquet va ser proclamada per l Assemblea General de les Nacions Unides, en la seua resolució 1386 (XIV), de 20 de novembre de Així mateix, l Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar, el 20 de novembre de 1989, la Convenció sobre els Drets del Xiquet. En la Declaració dels Drets del Xiquet s establix que es proclama a fi que el xiquet puga tindre una infància feliç i gaudir, en el seu propi bé i en bé de la societat, dels drets i llibertats que s hi enuncien, i insta els pares, els hòmens i dones individualment, i les organitzacions particulars, autoritats locals i governs nacionals, que reconeguen eixos drets i lluiten per la seua observança amb mesures legislatives i d una altra índole, adoptades de conformitat amb els principis que s inclouen en la Declaració. En este sentit, la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de Protecció Integral de la Infància i l Adolescència de la Comunitat Valenciana, reconeix i protegix els drets bàsics del menor, especialment els continguts en la Carta de Drets del Menor de la Comunitat Valenciana. I en l article 4 de l esmentada Llei 12/2008 s establix com una línia d actuació que ha de seguir la Generalitat la de promoure i defendre els drets individuals i col lectius reconeguts als menors en la Constitució, tractats i acords internacionals ratificats per l Estat espanyol, la Carta de Drets del Menor de la Comunitat Valenciana i la resta de normes que componen l ordenament jurídic. D altra banda, moltes entitats i empreses, desenrotllant el que es denomina responsabilitat social corporativa, estan compromeses amb la societat, contribuint voluntàriament i activament al millorament social, econòmic i ambiental, amb l objecte de millorar la qualitat de vida dels seus empleats, les comunitats en què operen i de la societat en el seu conjunt. Així mateix, les famílies educadores realitzen una meritòria labor social en l acolliment de menors d edat que es troben en situació de desprotecció social. La Conselleria de Benestar Social, en la línia marcada per l esmentada Llei 12/2008, vol realitzar un reconeixement públic de la labor de les entitats socials, empreses, famílies educadores i persona o persones físiques menors d edat, que més s hagen distingit en l acció divulgativa dels drets del xiquet, i en el foment, la promoció, el desenrotllament i el respecte dels drets del xiquet, o en la realització d actuacions en l àmbit de la responsabilitat social corporativa. Per això, per mitjà d esta orde s ordenen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana, dirigits a realitzar el reconeixement públic esmentat. En virtut d això i fent ús de les facultats que em conferixen l article del text refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, i el Decret 9/2014, de 10 de gener, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Benestar Social, ORDENE Article 1. Objecte 1. És objecte d esta orde convocar els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana. Les bases per les quals es regirà la convocatòria figuren com a annex I d esta orde. 2. Els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana tenen com a finalitat reconéixer i premiar la labor de les entitats socials, les empreses, les famílies educadores i les persones menors d edat, que més s hagen distingit en l acció divulgativa dels drets del xiquet i en el foment, la promoció, el desenrotllament i el respecte dels drets del xiquet, o en la realització d actuacions en l àmbit de la responsabilitat social corporativa. Consellería de Bienestar Social ORDEN 17/2014, de 2 de septiembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases y se convocan los Premios Infancia 2014 de la Comunitat Valenciana. [2014/8230] La Declaración de los Derechos del Niño fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño. La Declaración de los Derechos del Niño establece que se proclama la misma, a fin de que el niño pueda tener una infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian, e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente, y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales, a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole, adoptadas de conformidad con los principios que se contienen en la Declaración. En este sentido, la Ley 12/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunitat Valenciana, reconoce y protege los derechos básicos del menor, especialmente los contenidos en la Carta de Derechos del Menor de la Comunitat Valenciana. Y en el artículo 4 de la citada Ley 12/2008, se establece como una línea de actuación a seguir por la Generalitat, la de promover y defender los derechos individuales y colectivos reconocidos a los menores en la Constitución, tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Estado español, la Carta de Derechos del Menor de la Comunitat Valenciana y demás normas que componen el ordenamiento jurídico. Por otro lado muchas entidades y empresas, desarrollando lo que se denomina responsabilidad social corporativa, están comprometidas con la sociedad, contribuyendo voluntaria y activamente al mejoramiento social, económico y ambiental, con el objeto de mejorar la calidad de vida de sus empleados, las comunidades en las que operan y de la sociedad en su conjunto. Asimismo las familias educadoras realizan una meritoria labor social en el acogimiento de menores de edad que se encuentran en situación de desprotección social. La Consellería de Bienestar Social, en la línea marcada por la citada Ley 12/2008, quiere realizar un reconocimiento público de la labor de aquellas entidades sociales, empresas, familias educadoras y persona o personas físicas menores de edad, que más se hayan distinguido en la acción divulgativa de los Derechos del Niño, y en el fomento, la promoción, el desarrollo y el respeto de los Derechos del Niño, o en la realización de actuaciones en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Por ello mediante esta orden se ordenan los Premios Infancia 2014 de la Comunitat Valenciana, dirigidos a realizar dicho reconocimiento público. En su virtud y en uso de las facultades que me confieren el artículo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, aprobado por Decreto legislativo de 26 de junio de 1991, y el Decreto 9/2014, de 10 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Bienestar Social, ORDENO Artículo 1. Objeto 1. Es objeto de la presente orden convocar los Premios Infancia 2014 de la Comunitat Valenciana. Las bases por las que se regirá la convocatoria figuran como anexo I de esta orden. 2. Los Premios Infancia 2014 de la Comunitat Valenciana tienen como finalidad reconocer y premiar la labor de las entidades sociales, las empresas, las familias educadoras y las personas menores de edad, que más se hayan distinguido en la acción divulgativa de los derechos del niño y en el fomento, la promoción, el desarrollo y el respeto de los derechos del niño, o en la realización de actuaciones en el ámbito de la responsabilidad social corporativa.

2 3. Les accions candidates als premis hauran d haver-se realitzat, almenys en un 50 %, durant l any Article 2. Premis 1. Es concediran els premis següents: a) Premi Infància 2014 Entitat Social, a les entitats socials, les associacions o organitzacions d infància, que més s hagen distingit en la sensibilització, promoció i defensa dels drets de la infància. b) Premi Infància 2014 Empresa, a les empreses que més s hagen distingit en l àmbit de la responsabilitat social corporativa, contribuint activament a la millora social, econòmica i ambiental, en la promoció i defensa dels drets de la infància. c) Premi Infància 2014 Família Educadora, a les famílies que acullen menors en este recurs especialitzat, que més s hagen distingit per la seua antiguitat, nombre de menors acollits o especial dificultat en els acolliments. d) Premi Infància 2014 Menor o Grup de Menors, a la millor activitat o projecte de participació infantil, en que un menor o grup de menors haja realitzat o participat, en la seua vida quotidiana o en el seu àmbit escolar, cultural o social, i que haja suposat el foment, la promoció, el desenrotllament o el respecte dels drets de la infància. Els centres o entitats de caràcter educatiu, social, cultural, veïnal, esportiu, recreatiu o semblant, si el projecte es referix a una activitat exercida per un menor o grup de menors, podran optar al Premi Infància 2014, en la categoria de Menor o Grup de Menors. 2. Els premis consistiran en una distinció commemorativa del Dia de la Infància. Article 3. Termini de presentació Els interessats podran presentar la sol licitud de participació des de l endemà de la publicació d esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, fins al dia 30 de setembre de Las acciones candidatas a los premios deberán haberse realizado, al menos en un 50 %, durante el año Artículo 2. Premios 1. Se concederán los siguientes premios: a) Premio Infancia 2014 Entidad Social, a las entidades sociales, las asociaciones u organizaciones de infancia, que más se hayan distinguido en la sensibilización, promoción y defensa de los derechos de la infancia. b) Premio Infancia 2014 Empresa, a las empresas que más se hayan distinguido en el ámbito de la responsabilidad social corporativa, contribuyendo activamente a la mejora social, económica y ambiental, en la promoción y defensa de los derechos de la infancia. c) Premio Infancia 2014 Familia Educadora, a aquellas familias que acogen a menores en este recurso especializado, que más se hayan distinguido por su antigüedad, número de menores acogidos o especial dificultad en los acogimientos. d) Premio Infancia 2014 Menor o Grupo de Menores, a la mejor actividad o proyecto de participación infantil, en que un menor o grupo de menores haya realizado o participado, en su vida cotidiana o en su ámbito escolar, cultural o social, y que haya supuesto el fomento, la promoción, el desarrollo o el respeto de los derechos de la infancia. Los centros o entidades de carácter educativo, social, cultural, vecinal, deportivo, recreativo o similar, si el proyecto se refiere a una actividad desarrollada por un menor o grupo de menores, podrán optar al Premio Infancia 2014, en la categoría de Menor o Grupo de Menores. 2. Los premios consistirán en una distinción conmemorativa del Día de la Infancia. Artículo 3. Plazo de presentación Los interesados podrán presentar la solicitud de participación desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, hasta el día 30 de septiembre de DISPOSICIONS FINALS Primera. Desenrotllament S autoritza la Secretaria Autonòmica de Servicis Socials i Solidaritat, la Subsecretaria de Benestar Social i la Direcció General de Servicis Socials i Menor a elaborar les instruccions de desenrotllament d esta orde. Segona. Entrada en vigor Esta orde entrarà en vigor l endemà de ser publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Tercera. Recursos Contra les bases d esta convocatòria es podrà interposar, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, en el termini d un mes comptat des de l endemà del dia que es publique; o bé podrà interposar-se directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l endemà del dia que es publique, de conformitat amb el que disposa l article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjuí que se n puga interposar qualsevol altre que s estime pertinent. València, 2 de setembre de 2014 La consellera de Benestar Social, ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA DISPOSICIONES FINALES Primera. Desarrollo Se autoriza a la Secretaría Autonómica de Servicios Sociales y Solidaridad, a la Subsecretaría de Bienestar Social y a la Dirección General de Servicios Sociales y Menor, a elaborar las instrucciones de desarrollo de esta orden. Segunda. Entrada en vigor La presente orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Tercera. Recursos Contra las bases de la presente convocatoria se podrá interponer, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que las ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación; o bien podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro que se estime pertinente. Valencia, 2 de septiembre de 2014 La consellera de Bienestar Social, ASUNCIÓN SÁNCHEZ ZAPLANA

3 ANNEX I Bases Primera. Objecte 1. En estes bases es regula la convocatòria dels Premis Infància de la Comunitat Valenciana. 2. La finalitat d estos premis és realitzar un reconeixement públic de la labor de les entitats socials, empreses, famílies educadores i persones menors d edat, que més s hagen distingit en l acció divulgativa dels drets del xiquet i en el foment, la promoció, el desenrotllament i el respecte dels drets del xiquet, o en la realització d actuacions en l àmbit de la responsabilitat social corporativa. Segona. Participants 1. Podrà presentar una sol licitud per a participar en la convocatòria qualsevol persona física o persona jurídica amb ànim o sense de lucre i centre educatiu, que complisca els requisits següents: a) En el cas de les persones jurídiques i centres educatius, que l activitat o actuació que opte als premis haja sigut desenrotllada, totalment o parcialment, a la Comunitat Valenciana. b) En el cas de les persones físiques, tindre el seu domicili en algun municipi de la Comunitat Valenciana. 2. Així mateix, la conselleria competent en matèria de protecció de menors podrà realitzar d ofici propostes per a la concessió dels premis, per mitjà d un informe raonat sobre els mèrits que concorren en els candidats. Tercera. Sol licituds 1. Els interessats que desitgen participar en la convocatòria dels premis hauran de presentar la sol licitud en el model de l annex II, en el termini establit en l article tercer d esta orde, junt amb la documentació complementària, i hauran de dirigir-la a la Direcció General de Servicis Socials i Menor, indicant que es tracta dels «Premis Infància Comunitat Valenciana 2014». 2. La sol licitud es presentarà en el Registre de la Conselleria de Benestar Social, siti en la ciutat administrativa 9 d Octubre, torre 4, carrer de Castán Tobeñas, número 77, de València, CP 46018, sense perjuí del que establix l article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Quarta. Ompliment de la sol licitud i documentació Junt amb la sol licitud omplida s haurà de presentar la següent documentació, original o còpia legalitzada per un notari o compulsada per l Administració pública: a) En cas de persona física, autorització expressa a la Conselleria de Benestar Social, inclosa en l apartat B de l annex II de sol licitud, perquè esta obtinga directament la comprovació de les dades d identitat (DNI) i, si és el cas, de residència, d acord amb el que disposa l article 5 del Decret 165/2010, de 8 d octubre, del Consell, pel qual s establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l Administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, en ambdós casos, si la persona sol licitant no presta la seua autorització o si de la comprovació efectuada resulta alguna discordança amb les dades facilitades en la sol licitud, l òrgan instructor li sol licitarà que aporte una fotocòpia compulsada del document nacional d identitat (DNI), número d identificació d estranger (NIE) o passaport, segons siga procedent, i/o certificat d empadronament. D altra banda, si s opta al Premi Grup de Menors, n hi haurà prou amb la presentació de tota la documentació prevista en este apartat a relativa al menor que assumisca la representació del grup. b) En cas de persona jurídica, estatuts o escriptura de constitució, així com la documentació acreditativa de la identitat de la persona física que la representa, incloent-hi la prevista en l apartat a d esta base. c) En el cas de centres educatius públics, certificat del director on s autoritze la presentació del centre als premis, junt amb la documentació relativa a la identitat del director prevista en l apartat a d esta base. ANEXO I Bases Primera. Objeto 1. En las presentes bases se regula la convocatoria de los Premios Infancia de la Comunitat Valenciana. 2. La finalidad de estos premios es realizar un reconocimiento público de la labor de aquellas entidades sociales, empresas, familias educadoras y personas menores de edad, que más se hayan distinguido en la acción divulgativa de los derechos del niño y en el fomento, la promoción, el desarrollo y el respeto de los derechos del niño, o en la realización de actuaciones en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Segunda. Participantes 1. Podrá presentar solicitud para participar en la convocatoria, cualquier persona física o persona jurídica con o sin ánimo de lucro y centro educativo, que cumpla los siguientes requisitos: a) En el caso de las personas jurídicas y centros educativos, que la actividad o actuación que opte a los premios haya sido desarrollada, total o parcialmente, en la Comunitat Valenciana. b) En el caso de las personas físicas, tener su domicilio en algún municipio de la Comunitat Valenciana. 2. Asimismo la consellería competente en materia de protección de menores podrá realizar de oficio propuestas para la concesión de los premios, mediante informe razonado sobre los méritos que concurren en los candidatos. Tercera. Solicitudes 1. Los interesados que deseen participar en la convocatoria de los premios deberán presentar la solicitud en el modelo del anexo II, en el plazo establecido en el artículo tercero de la presente orden, junto con la documentación complementaria, debiendo dirigirla a la Dirección General de Servicios Sociales y Menor, indicando que se trata de los «Premios Infancia Comunitat Valenciana 2014». 2. La solicitud se presentará en el Registro de la Consellería de Bienestar Social, sito en la ciudad administrativa 9 d Octubre, torre 4, calle Castán Tobeñas, número 77, de Valencia, CP 46018, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Cuarta. Cumplimentación de la solicitud y documentación Junto con la solicitud cumplimentada deberá presentarse la siguiente documentación, original o copia legalizada por notario o compulsada por la administración pública: a) En caso de persona física, autorización expresa a la Consellería de Bienestar Social, incluida en el apartado B del anexo II de solicitud, para que esta obtenga directamente la comprobación de los datos de identidad (DNI) y, en su caso, de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público. No obstante, en ambos casos, si el/la solicitante no presta su autorización o si de la comprobación efectuada resultara alguna discordancia con los datos facilitados en la solicitud, el órgano instructor le solicitará que aporte fotocopia compulsada del documento nacional de identidad (DNI), número de identificación de extranjero (NIE) o pasaporte, según proceda, y/o certificado de empadronamiento. Por otra parte, si se opta al Premio Grupo de Menores, será suficiente la presentación de toda la documentación prevista en este apartado a) relativa al menor que asuma la representación del grupo. b) En caso de persona jurídica, estatutos o escritura de constitución, así como la documentación acreditativa de la identidad de la persona física que la representa, incluida la prevista en el apartado a de esta base. c) En el caso de centros educativos públicos, certificado del director autorizando la presentación del centro a los premios, junto con la documentación relativa a la identidad del director prevista en el apartado a de esta base.

4 d) En el cas de centres educatius privats i/o concertats, certificat del representant de la titularitat del centre on s autoritze la presentació als premis, junt amb còpia de la documentació acreditativa de la seua representació així com la prevista en l apartat a d esta base. e) Memòria explicativa de l activitat realitzada i/o mèrits, en relació amb els objectius de reconeixement públic que perseguixen estos premis. En el cas de les persones jurídiques i els centres educatius esta memòria inclourà, a més, la justificació del fet que l activitat o actuació que opta als premis ha sigut desenrotllada, totalment o parcialment, a la Comunitat Valenciana. f) Si és el cas, documentació o altres materials que acrediten els aspectes assenyalats en la memòria. Quinta. Jurat 1. Es constituirà un jurat que avaluarà les sol licituds presentades i les propostes que siguen a iniciativa de la conselleria competent en matèria de protecció de menors. 2. El jurat emetrà una proposta no vinculant, que elevarà a la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció de menors perquè resolga com siga procedent. Així mateix podrà proposar que es deixe desert el premi. 3. El jurat estarà compost per les persones següents: a) La persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció de menors, o persona en qui delegue, com a president/a. b) La persona titular de la secretaria autonòmica amb competències en matèria de protecció de menors, o persona en qui delegue, com a vicepresident/a. c) La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de protecció de menors, com a vocal. d) Tres vocals designats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció de menors, d entre persones destacades pels seus coneixements, activitats i altres mèrits en l àmbit social. e) Una persona funcionària de la direcció general amb competències en matèria de protecció de menors, com a secretari/ària, amb veu però sense vot. Sexta. Resolució del concurs 1. La resolució dels premis serà efectuada per la persona titular de la conselleria competent en matèria de protecció de menors, amb la proposta prèvia no vinculant del jurat, una vegada examinades les candidatures. 2. El termini màxim per a resoldre i notificar serà fins al 20 de novembre de l exercici corresponent. 3. En aquells supòsits en què no es produïsca una resolució expressa, s entendrà que les sol licituds han sigut desestimades, als efectes que preveu l article 44.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Sèptima. Lliurament de premis La notificació i lliurament dels premis tindrà lloc en un acte públic de la conselleria competent en matèria de protecció de menors, amb presència dels membres del jurat. Octava. Acceptació de les bases La participació en la convocatòria suposa la plena acceptació de totes les bases. d) En el caso de centros educativos privados y/o concertados, certificado del representante de la titularidad del centro autorizando la presentación a los premios, junto con copia de la documentación acreditativa de su representación así como la prevista en el apartado a de esta base. e) Memoria explicativa de la actividad realizada y/o méritos, en relación con los objetivos de reconocimiento público que persiguen estos premios. En el caso de las personas jurídicas y los centros educativos esta memoria incluirá, además, la justificación de que la actividad o actuación que opta a los premios ha sido desarrollada, total o parcialmente, en la Comunitat Valenciana. f) En su caso, documentación u otros materiales que acrediten los extremos reseñados en la memoria. Quinta. Jurado 1. Se constituirá un jurado que evaluará las solicitudes presentadas y las propuestas que sean a iniciativa de la Consellería competente en materia de protección de menores. 2. El jurado emitirá una propuesta no vinculante, que elevará a la persona titular de la consellería competente en materia de protección de menores para que resuelva como sea procedente. Asimismo podrá proponer que se deje desierto el premio. 3. El jurado estará compuesto por las siguientes personas: a) La persona titular de la consellería competente en materia de protección de menores, o persona en quien delegue, como presidente/a. b) La persona titular de la Secretaría Autonómica con competencias en materia de protección de menores, o persona en quien delegue, como vicepresidente/a. c) La persona titular de la dirección general con competencias en materia de protección de menores, como vocal. d) Tres vocales designados por la persona titular de la consellería competente en materia de protección de menores, de entre personas destacadas por sus conocimientos, actividades y otros méritos en el ámbito social. e) Una persona funcionaria de la dirección general con competencias en materia de protección de menores, como secretario/a, con voz pero sin voto. Sexta. Resolución del concurso 1. La resolución de los premios se efectuará por la persona titular de la consellería competente en materia de protección de menores, previa propuesta no vinculante del jurado, una vez examinadas las candidaturas. 2. El plazo máximo para resolver y notificar será hasta el 20 de noviembre del ejercicio correspondiente. 3. En aquellos supuestos en que no se produzca resolución expresa, se entenderá que las solicitudes han sido desestimadas, a los efectos previstos en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Séptima. Entrega de premios La notificación y entrega de los premios tendrá lugar en acto público de la consellería competente en materia de protección de menores, con presencia de los miembros del jurado. Octava. Aceptación de las bases La participación en la convocatoria supone la plena aceptación de todas las bases.

5

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

Conselleria de Benestar Social. Conselleria de Bienestar Social. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234

Conselleria de Benestar Social. Conselleria de Bienestar Social. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234 Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234 Conselleria de Benestar Social ORDE de 13 febrer de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca el I Premi a l Empresa Solidària de la [2007/2036] La

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDRE 16/2010, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l activitat empresarial de

Más detalles

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia

Conselleria de Governació i Justícia Consellería de Gobernación y Justicia Conselleria de Governació i Justícia DECRET 83/2015, del 29 de maig, del Consell, pel qual es regulen els requisits i el procediment d homologació d accions formatives dirigides al personal de seguretat

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 26643 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la selección de proyectos de innovación educativa en los centros

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 5889 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Educación, Cultura y Universidades 1604 Orden de 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades,

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 40 MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 206 B.O.C.M. Núm. 53 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 2 ORDEN 99/206, de 20 de junio, del Consejero de Educación,

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 13-ii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 36 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Industria y Empleo Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Consejería

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO

BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO BORRADOR PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE ENTIDADES MEMORIALISTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PREÁMBULO La Generalitat, en virtud del artículo 49.1.3ª del Estatut d'autonomia de la

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba.

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE ARGAMASILLA DE ALBA (CULTURALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, BENÉFICAS, RELIGIOSAS, ETC.), PARA EL EJERCICIO 2015 1. Objeto.- En

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales 27 de abril 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 79 página 35 1. Disposiciones generales Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Orden de 21 de abril de 2016, por la que

Más detalles

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN Y EL ASOCIACIONISMO JUVENIL PARA

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

CRITERIOS PARA LA FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR-ADMINISTRATIVO COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR.

CRITERIOS PARA LA FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR-ADMINISTRATIVO COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. CRITERIOS PARA LA FORMACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR-ADMINISTRATIVO COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. PRIMERA.- OBJETO DE LA SELECCION. Es objeto de la presente

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales Núm. 86 página 138 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 7 de mayo 2015 1. Disposiciones generales Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Orden de 27 de abril de 2015, por la que se

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTO ORDENANZA REGULADORA DE LAS BASES PARA LA CONCESIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE PAGO ÚNICO A LOS PADRES Y/O MADRES POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO/A CON RESIDENCIA EN ESTE AYUNTAMIENTO. El artículo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 92 Miércoles 17 de abril de 2013 Sec. III. Pág. 29221 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 4077 Resolución de 10 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA

BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO GARCÍA LORCA Pl. Maguncia, nº 1 Tfno. 961470003/607050312 Fax 960014014 BASES BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA 2015/2016 BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA 2015/2016 1

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DÉNIA 8196 BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DIRIGIDAS A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO BASES QUE HAN

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 140 de 17-vi-2016 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Dirección General de Personal Docente y Planificación Educativa Resolución de 2 de octubre de 2013 Por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para compensación de gastos extraordinarios derivados

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

También se podrá acceder al formulario de solicitud normalizado desde la web del Departamento www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis.

También se podrá acceder al formulario de solicitud normalizado desde la web del Departamento www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis. 1/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA RESOLUCIÓN BSF/557/2015, de 24 de marzo, por la que se abre la convocatoria ordinaria para la concesión

Más detalles

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE 12386 CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE ORDEN de 16 de abril de 2009 que regula la convocatoria pública de concesión de los premios del Programa Promesas Paralímpicas de Extremadura para el año 2009.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 100 Lunes 26 de abril de 2010 Sec. III. Pág. 36555 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6615 Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional,

Más detalles

AL PRESIDENTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE AYUNTAMIENTO DE PALMA

AL PRESIDENTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE AYUNTAMIENTO DE PALMA AL PRESIDENTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE AYUNTAMIENTO DE PALMA DOÑA ANTONIA BOCH FERRAGUT, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en la localidad de Palma (C/Avinguda Uruguay s/n, Palma Arena),

Más detalles

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació,

València, 12 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. El director general d Innovació, Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, de les direccions generals de Centres i Personal Docent, i d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es dicten

Más detalles

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria de Educación, Cultura y Deporte PROYECTO de ORDEN de... de... de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se crean y regulan para la Comunitat Valenciana los Premios

Más detalles

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 19688 Viernes, 20 de octubre 2006 B.O.C. y L. - N.º 203 FORMATO DEL CARTEL RECUADRO 1 COLORES: Líneas del escudo y divisiones de cuarteles: color negro. Fondo de cuarteles con las torres: color PANTONE

Más detalles

Ayuntamiento de Pedro Muñoz Ciudad Real

Ayuntamiento de Pedro Muñoz Ciudad Real BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA URGENTE PARA CUBRIR UNA PLAZA DE DIPLOMADO EN TERAPIA OCUPACIONAL/ TRABAJADOR SOCIAL DENTRO DEL PLAN EUROPEO DE CONCILIACION DE VIDA PERSONAL FAMILIAR Y LABORAL. PRIMERA.

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 210 Miércoles 2 de septiembre de 2015 Sec. III. Pág. 77915 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 9547 Orden AAA/1770/2015, de 28 de agosto, por la que se

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011 13516 ORDEN de 18 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas para la realización, durante el curso escolar 2011/2012, de cursos en el extranjero destinados a la mejora de las competencias idiomáticas

Más detalles

PRIMERA.- OBJETO.- SEGUNDA.- PUBLICIDAD.-

PRIMERA.- OBJETO.- SEGUNDA.- PUBLICIDAD.- BASES GENERALES REGULADORAS DE LA SELECCIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL DE DOS ANIMADORES/AS SOCIOCULTURALES ADSCRITOS/AS AL PLAN DE INTERVENCIÓN EN ZONAS CON NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL (PLAN ZNTS)

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 195 Martes 12 de agosto de 2014 Sec. III. Pág. 64678 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 8677 Resolución de 27 de junio de 2014, del Real Patronato sobre

Más detalles

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONOMICAS DESTINADAS A FAMILIAS NUMEROSAS DE CATEGORIA ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE GETAFE PARA EL AÑO 2015.

CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONOMICAS DESTINADAS A FAMILIAS NUMEROSAS DE CATEGORIA ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE GETAFE PARA EL AÑO 2015. CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONOMICAS DESTINADAS A FAMILIAS NUMEROSAS DE CATEGORIA ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE GETAFE PARA EL AÑO 2015. FUNDAMENTACIÓN La protección a las familias numerosas tiene su plasmación

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

IV. Administración Local

IV. Administración Local Pág. 14 IV. Administración Local AYUNTAMIENTOS Béjar ANUNCIO Por resolución de alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2015, se aprobaron las bases de la convocatoria de una plaza de un PROFESOR DE MÚSICA

Más detalles

Per això, fent ús de les facultats que em conferix l article 47.11 del text refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat,

Per això, fent ús de les facultats que em conferix l article 47.11 del text refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat, Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 23/2015, de 10 de març, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s aproven les bases reguladores i es convoquen les subvencions per al foment

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix a la Comunitat Valenciana el règim d alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO URGENTE DE MONITORES DEPORTIVOS ( especialidad de Taekwondo y Balonmano ), EN EL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA. PRIMERA.- OBJETO Es objeto de las

Más detalles

D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto.

D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto. 22217 ORDEN de 26 de mayo de 2015 por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2014/2015. (2015050154) El Estatuto de Autonomía

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones Boletín Oficial de Canarias núm. 235, lunes 4 de diciembre de 2006 27715 III. Otras Resoluciones Consejería de Educación, Cultura y Deportes 1640 ORDEN de 6 de noviembre de 2006, por la que se convoca

Más detalles

Padres o tutores trabajadores en el centro

Padres o tutores trabajadores en el centro CRITERIOS DE BAREMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA A PRESENTAR CON LA SOLICITUD. (Decreto 42/2013 de 22 de marzo, del Consell. DOCV 6991). (Decreto 33/2007, de 30 de marzo, del Consell. DOCV 5.483).(Orden

Más detalles

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones:

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones: CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y PARTICULALES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE ÁMBITO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, AÑO 2013. 1.-

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ORDRE 18/2016, de 17 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE OFERTAS DE EMPLEO

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE OFERTAS DE EMPLEO Pág. 144 VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2015 III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE 54 ZARZALEJO OFERTAS DE EMPLEO Con fecha 24 de noviembre 2015, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zarzalejo

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXIII Núm. 247 23 de diciembre de 2014 39627 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Resolución de 18/12/2014, de la, por la que se convocan las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad para el año 2015.

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 18 VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016 B.O.C.M. Núm. 101 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 2 ORDEN 22 de abril de 2016, de la Consejería de Economía,

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES.

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES. BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES. PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. Es objeto de la presente convocatoria la

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2015, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la matrícula a

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO

AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO BASES DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO, PARA LA CONTRATACION TEMPORAL POR UN MES, DE UN ARQUEOLOGO, UN TECNICO DE SISTEMAS

Más detalles

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL Sevilla, 10 de mayo 2010 BOJA núm. 89 Página núm. 21 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL ORDEN de 20 de abril de 2010, por la que se convoca el V Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO ORDEN EIE/514/2016, de 19 de mayo, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones para proyectos generadores de empleo reguladas en la Orden EIE/282/2016,

Más detalles

de noviembre, de protección a las familias numerosas, y ello con la finalidad de ayudar

de noviembre, de protección a las familias numerosas, y ello con la finalidad de ayudar CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONOMICAS DESTINADAS A FAMILIAS NUMEROSAS DE CATEGORIA ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE GETAFE PARA EL AÑO 2013. (Aprobada por Junta de Gobierno el 4 de junio de 2013) La protección a

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 58 de 10-III-2012 1/18 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades,

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 62/2014, de 28 de juliol, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s actualitza la normativa que regula l elaboració dels plans de convivència

Más detalles

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7.

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7. Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 27 d abril de 2010, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón ORDEN de 4 de marzo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convoca en el curso académico 2015-2016 la prueba de madurez sustitutiva de los requisitos académicos

Más detalles

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2015, de la Conselleria d Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s aprova

Más detalles

En este sentido merece especial mención la promoción interna que, la citada Ley

En este sentido merece especial mención la promoción interna que, la citada Ley PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL AÑO 2015. La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública

Más detalles

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ

BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ BASES PER A LA CONCESSIÓ DELS PREMIS AL COMERÇ A LA CIUTAT DE BENICARLÓ Primera: Convocatòria La Regidoria de Comerç i Turisme de l'ajuntament convoca els Premis al Comerç 2015, amb l'objectiu de promoure

Más detalles

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 1. Normas Generales 1.1. Se convoca proceso selectivo para selección de 12 plazas de alumnos

Más detalles

Vivienda Garaje Trastero Planta Letra Superficie Superficie Nº Superficie Nº. 2ª G 42.3m2 5.89 PD 22.57 3

Vivienda Garaje Trastero Planta Letra Superficie Superficie Nº Superficie Nº. 2ª G 42.3m2 5.89 PD 22.57 3 RESOLUCIÓN DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZAS EN LOS APARTAMENTOS SOLIDARIOS VACANTES PARA EL

Más detalles