Elche, 2 de diciembre de El rector, p. d. (R 767/07 de ), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell."

Transcripción

1 Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat Miguel Hernández d Elx. [2009/14031] Universidad Miguel Hernández de Elche RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2009, por la que se ordena la publicación íntegra de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche. [2009/14031] Aprovada pel Consell de Govern d esta Universitat Miguel Hernández d Elx, en la sessió celebrada en data 4 de novembre del 2009, i, pel Consell Social, en la sessió celebrada en data 16 de novembre del 2009, la modificació de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis d esta Universitat Miguel Hernández d Elx en virtut de les competències atribuïdes pels Estatuts d esta Universitat. Una vegada complit el tràmit d informació als representants dels treballadors previst en normativa vigent, en el que s ha arribat a un consens sobre la modificació proposada en data 21 d octubre del I, en compliment del que disposa l article 18.1 del Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana resolc: Primer Ordenar la publicació íntegra de la Relació de Llocs de Treball del Personal d Administració i Servicis de la Universitat Miguel Hernández d Elx que es relaciona en l annex I. Segon Els efectes econòmics i administratius de la mateixa seran de l 1 de gener del 2010 Tercer Contra esta Resolució, que esgota la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós- administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l endemà de la seua publicació, davant del Jutjat del Contenciós- Administratiu número 1 d Elx, de conformitat amb el que disposen els articles 109 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener. No obstant això, les persones interessades podran interposar un recurs de reposició davant del rector en el termini d un mes comptat des de l endemà de la seua publicació; en este cas no es podrà interposar el recurs contenciós- administratiu mencionat en el paràgraf anterior fins que no recaiga un resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d acord amb els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment Administratiu Comú, modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener Elx, 2 de desembre del El rector, p. d. (R 767/07 de ), el vicerector de Personal: José Francisco González Carbonell. Aprobada por Consejo de Gobierno de esta Universidad Miguel Hernández de Elche, en sesión celebrada en fecha 4 de noviembre de 2009, y, por el Consejo Social, en sesión celebrada en fecha 16 de noviembre de 2009, la modificación de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios de esta Universidad Miguel Hernández de Elche en virtud de las competencias atribuidas por los Estatutos de esta Universidad. Una vez cumplido el trámite de información a los representantes de los trabajadores previsto en normativa vigente, en el que se ha llegado a un consenso sobre la modificación propuesta en fecha 21 de octubre de Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública Valenciana resuelvo: Primero Ordenar la publicación íntegra de la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche que se relaciona en el anexo I. Segundo Los efectos económicos y administrativos de la misma serán del 1 de enero de Tercero Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Elche, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero. No obstante, las personas interesadas podrán interponer un recurso de reposición ante el rector en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación; en este caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo mencionado en el párrafo anterior hasta que no recaiga un resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero Elche, 2 de diciembre de El rector, p. d. (R 767/07 de ), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

2 ANNEX I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL D I SERVICIS DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D ELX GABINET DEL RECTOR CAP DEL GABINET DEL F LD A A1/ 26 E042 1/12 RECTOR TÈCNIC MITJÀ E A/C A2/C1 22 E SECRETÀRIA DEL RECTOR FAG LD C C1/C2 18 E042 22/26 OFICINA DE COORDINACIÓ GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ CONDUCTOR FAE C C C1/C2 16 E045 19/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E SERVICI DE CONTROL INTERN DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E OFICINA DE GESTIÓ I CONTROL DE LA QUALITAT DIRECTOR D OFICINA F LD A A1 27 E TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A A2 22 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E SERVICI D ESTUDIS, PLANIFICACIÓ I ESTADÍSTICA DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E UNITAT DE SUPORT ADMINISTRATIU A ÒRGANS DE GOVERN SECRETÀRIA DE CÀRREC FAG LD C C1/C2 18 E031 22/ SECRETÀRIA DE CÀRREC FAG LD C C1/C2 18 E031 22/26

3 55008 SECRETÀRIA DE CÀRREC FAG LD C C1/C2 18 E031 22/ SECRETÀRIA DE CÀRREC FAG LD C C1/C2 18 E031 22/ SECRETÀRIA DE CÀRREC FAG LD C C1/C2 18 E031 22/ SECRETÀRIA DE CÀRREC FAG LD C C1/C2 18 E031 22/ SECRETARI DE CÀRREC FAG LD C C1/C2 18 E031 22/26 ASSESSORIA JURÍDICA LLETRAT- CAP FAE C A A1 27 E TÈCNIC SUPERIOR JURÍDIC FAE C A A1 26 E TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E CONSELL SOCIAL SECRETARI DEL CONSELL A A1 30 E SECRETÀRIA DEL PRESIDENT FAG LD C C1/C2 18 E031 22/26 DEFENSOR UNIVERSITARI GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GERÈNCIA GERENT VICEGERENT F LD A A1 30 E050 1 SERVICI D INFORMACIÓ COMPTABLE, GESTIÓ FINANCERA I PRESSUPOSTOS DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A A2 22 E TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E SERVICI DE CONTRACTACIÓ DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A A2 22 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E028 22

4 UNITAT DE COMPRES, INVENTARI I BÉNS TÈCNIC SUPERIOR FAG C A A1 26 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E UNITAT DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR TÈCNIC D UNITAT FAG C A A1/ 24 E045 1/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A A2 22 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E UNITAT DE PERSONAL D I SERVICIS TÈCNIC D UNITAT FAG C A A1/ 24 E045 1/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A A2 22 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E UNITAT DE GESTIÓ DE CARRERA PROFESSIONAL I FORMACIÓ DEL PAS TÈCNIC D UNITAT FAG C A A1/ 24 E045 1/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E SERVICI DE GESTIÓ ACADÈMICA DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC INFORMÀTIC FAE C A A1/ 24 E038 5/ GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E028 22

5 UNITAT D ACCÉS, BEQUES I ATENCIÓ A L ESTUDIANT GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E SERVICI D INFRAESTRUCTURES DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E048 3 SERVICI D INFRAESTRUCTURES. UNITAT DE MANTENIMENT I OBRES TÈCNIC MITJÀ FAE C A A2 22 E TÈCNIC MITJÀ FAE C A/C A2/C1 22 E030 14/ TÈCNIC MITJÀ FAE C A/C A2/C1 22 E030 14/ GESTOR D UNITAT TÈCNICA FAE C A/C A2/C1 22 E035 14/ ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E SERVICI D INFRAESTRUCTURES. UNITAT DE SUPERVISIÓ DE PROJECTES ARQUITECTE FAE C A A1 26 E ARQUITECTE FAE C A A1 26 E TÈCNIC MITJÀ FAE C A A2 22 E ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E SERVICI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E TÈCNIC SUPERIOR DE FAE C A A1 26 E042 6 PREVENCIÓ TÈCNIC SUPERIOR DE FAE C A A1 26 E042 6 PREVENCIÓ OBSERVATORI OCUPACIONAL DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E028 22

6 OFICINA DE TRANSFERÈNCIES DE RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ DIRECTOR D OFICINA F LD A A1 27 E TÈCNIC SUPERIOR DE GESTIÓ FAE C A A1 26 E042 7 DE LA INVESTIGACIÓ TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA FAE C A A1/ 24 E038 7/15 INVESTIGACIÓ TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA FAE C A A1/ 24 E038 7/15 INVESTIGACIÓ TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA FAE C A A1/ 24 E038 7/15 INVESTIGACIÓ TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA FAE C A A1/ 24 E038 7/15 INVESTIGACIÓ TÈCNIC DE GESTIÓ DE LA FAE C A A1/ 24 E038 7/15 INVESTIGACIÓ SERVICIS INFORMÀTICS DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E TÈCNIC INFORMÀTIC FAE C A A1/ 24 E038 5/ TÈCNIC INFORMÀTIC FAE C A A1/ 24 E039 5/ TÈCNIC INFORMÀTIC FAE C A A1/ 24 E038 5/ TÈCNIC INFORMÀTIC FAE C A A1/ 24 E038 5/ TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTIC FAE C A A2 22 E TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTIC FAE C A/C A2/C1 22 E030 13/ TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTIC FAE C A/C A2/C1 22 E030 13/ TÈCNIC MITJÀ INFORMÀTIC FAE C A/C A2/C1 22 E030 13/ GESTOR D UNITAT TÈCNICA FAE C A/C A2/C1 22 E035 13/ ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC UNITAT DE DOCUMENTACIÓ, ARXIU I REGISTRE TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/22

7 SERVICI D EXPERIMENTACIÓ ANIMAL DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E048 9 SERVICI D EXPERIMENTACIÓ ANIMAL. UNITAT D ELX TÈCNIC DE FAE C A A1/ 24 E038 9/ TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/ ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I S AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I S SERVICI D EXPERIMENTACIÓ ANIMAL. UNITAT DE SANT JOAN D ALACANT TÈCNIC DE FAE C A A1/ 24 E038 9/ TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/ ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I S AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I S AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I S AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I S AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I S SERVICIS GENERALS-AREA TÈCNIC SUPERIOR FAG C A A1 26 E TÈCNIC SUPERIOR FAG C A A1 26 E TÈCNIC SUPERIOR FAG C A A1 26 E TÈCNIC SUPERIOR FAG C A A1 26 E TÈCNIC SUPERIOR FAG C A A1 26 E TÈCNIC SUPERIOR FAG C A A1 26 E TÈCNIC SUPERIOR FAG C A A1 26 E TÈCNIC SUPERIOR FAG C A A1 26 E TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/12

8 55040 TÈCNIC MITJÀ FAG C A A2 22 E TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A A2 22 E TÈCNIC MITJÀ FAG C A A2 22 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/26

9 55323 AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/26 SERVICIS GENERALS-AREA TÈCNICA TÈCNIC SUPERIOR FAE C A A1 26 E TÈCNIC SUPERIOR FAE C A A1 26 E042 5 INFORMÀTIC TÈCNIC SUPERIOR DE FAE C A A1 26 E TÈCNIC SUPERIOR DE FAE C A A1 26 E AJUDANT DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E024 19/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 19/24 GENERALS AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 19/24 GENERALS OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/22

10 55473 GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E UNITAT DE SUPORT LINGÜISTIC GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/17 CENTRE DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I VOLUNTARIAT GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/22 OFICINA DE COMUNICACIÓ, MÀRQUETING I PREMSA DIRECTOR D OFICINA F LD A A1 27 E TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ TÈCNIC MITJÀ FAG C A A2 22 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E SECRETARIAT D EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA, UNITAT DE GESTIÓ CULTURAL, PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA I IGUALTAT GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E SECRETARIAT D EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA, UNITAT DE GESTIÓ ESPORTIVA GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E CENTRE DE GESTIÓ AMBIENTAL GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E028 22

11 BIBLIOTECA COORDINADORA UNITAT DE FAE C A A1 26 E045 8 ESTUDIS I PROJECTES DIRECTOR DE LES BIBLIOTEQUES FAE C A A1 27 E048 8 I DE RECURSOS SUBDIRECTOR/A DE LES FAE C A A1/ 24 E045 8/16 BIBLIOTEQUES I DE RECURSOS BIBLIOTECA, SECCIÓ CAMPUS D ELX DIRECTOR DE SECCIÓ FAE C A A1/ 24 E038 8/16 BIBLIOTECA TÈCNIC MITJÀ BIBLIOTEQUES FAE C A A2 22 E ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES FAE C C C1 18 E AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/27 BIBLIOTECA, SECCIÓ CAMPUS D ORIOLA DIRECTOR DE SECCIÓ FAE C A A1/ 24 E038 8/16 BIBLIOTECA TÈCNIC MITJÀ BIBLIOTEQUES FAE C A A2 22 E ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES FAE C C C1 18 E AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 19/24 GENERALS BIBLIOTECA, SECCIÓ CAMPUS DE SANT JOAN D ALACANT I ALTEA DIRECTOR DE BIBLIOTECA FAE C A A1 24 E DIRECTOR DE SECCIÓ FAE C A A1/ 24 E038 8/16 BIBLIOTECA TÈCNIC MITJÀ BIBLIOTEQUES FAE C A A2 22 E TÈCNIC MITJÀ BIBLIOTEQUES FAE C A/C A2/C1 22 E030 16/ ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA DE BIBLIOTEQUES FAE C C C1 18 E028 23

12 55216 AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/ AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 23/27 CAMPUS D ELX - CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR D UNITAT CAMPUS FAG C C C1 18 E AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/26 CAMPUS D ORIOLA - CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR D UNITAT CAMPUS FAG C C C1 18 E AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/26 CAMPUS DE SANT JOAN D ALACANT - CENTRE DE GESTIÓ DE CAMPUS TÈCNIC D FAG C A A1/ 24 E038 1/ GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/22

13 55089 GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIU FAG C C C1 18 E AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/26 CAMPUS D ALTEA - UNITAT DE GESTIÓ DE CAMPUS GESTOR D UNITAT FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR D UNITAT CAMPUS FAG C C C1 18 E AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIU FAG C C C1/C2 14 E024 22/26 SERVICI DE SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I A LA INVESTIGACIÓ DIRECTOR DE SERVICI F LD A A1 27 E048 SERVICI DE SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I A LA INVESTIGACIÓ; UNITAT SERVICI TÈCNIC D INVESTIGACIÓ TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/ TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/ TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/ ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E SERVICI DE SUPORT TÈCNIC A LA DOCÈNCIA I A LA INVESTIGACIÓ; UNITAT DE SUPORT TÈCNIC A DOCÈNCIA I INVESTIGACIÓ TÈCNIC DE FAE C A A1/ 24 E038 9/10

14 55514 TÈCNIC DE FAE C A A1/ 24 E038 9/ TÈCNIC DE FAE C A A1/ 24 E038 9/ TÈCNIC DE FAE C A A1/ 24 E038 9/ TÈCNIC DE FAE C A A1/ 24 E038 9/ TÈCNIC SUPERIOR FAE C A A1/ 24 E038 28/ TÈCNIC MITJÀ FAE C A/C A2/C1 22 E030 14/ TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/ TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A A2 22 E TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A A2 22 E TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A A2 22 E TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/ TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/ TÈCNIC MITJÀ DE FAE C A A2 22 E ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1/C2 16 E045 18/25 DISSECCIÓ ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E TALLER ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E TALLER ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E TALLER ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E TALLER ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E TALLER ESPECIALISTA TÈCNIC FAE C C C1 18 E INFORMÀTIC ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E028 17

15 55204 ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TÈCNIC DE FAE C C C1 18 E CAP DE TALLER FAE C C C1 18 E AUXILIAR DE SERVICIS L C C C1/C2 14 E020 GENERALS AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25

16 TÈCNICS I AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I S AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I S AUXILIAR DE SERVICIS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TÈCNICS I S CODIS utilitzats en la Relació de Llocs de Treball del Personal d Administració i Servicis de la Universitat Miguel Hernández d Elx Codi de la naturalesa del lloc: F: Funcionari FAG: Funcionari d'administració General FAE: Funcionari d'administració Especial E: Eventual Codi dels sistemes de provisió: C: Concurs LD: Lliure Designació Codi de les Escales: NÚM. DENOMINACIÓ 1 Escala Tècnica Superior d Administració 2 Escala Tècnica Superior Jurídica 3 Escala Tècnica Superior d Enginyeria 4 Escala Tècnica Superior d Arquitectura 5 Escala Tècnica Superior d Informàtica 6 Escala Tècnica Superior de Prevenció 7 Escala Tècnica Superior de Gestió de la Investigació 8 Escala Tècnica Superior de Biblioteques 9 Escala Tècnica Superior de Laboratoris 10 Escala Tècnica Mitja de Laboratoris 12 Escala Mitja d Administració 13 Escala Tècnica Mitja d Informàtica 14 Escala Tècnica Mitja 15 Escala Tècnica Mitja de Gestió de la Investigació 16 Escala Tècnica Mitja de Biblioteques 17 Escala Tècnica Bàsica de Laboratoris 18 Escala Tècnica Bàsica de Dissecció 19 Escala Tècnica Bàsica de Servicis 20 Escala Tècnica Bàsica d Informàtica 21 Escala Tècnica Especialista 22 Escala Bàsica Administrativa 23 Escala Tècnica Bàsica de Biblioteques 24 Escala Auxiliar de Servicis 25 Escala Auxiliar Tècnica i de Laboratoris 26 Escala Auxiliar Administrativa 27 Escala Auxiliar de Biblioteques 28 Escala Tècnica Superior Codi d'altres: 1. Estos llocs s'amortitzaran quan queden vacants 2. El seu règim jurídic està subjecte a allò que s ha disposat en Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les universitats Públiques Valencianes, i desplegament reglamentari * * * * * * * * * * * * * * *

17 ANEXO I RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE GABINETE DEL RECTOR JEFE DEL GABINETE DEL F LD A A1/A2 26 E042 1/12 RECTOR TECNICO MEDIO E A/C A2/C1 22 E SECRETARIA DEL RECTOR FAG LD C C1/C2 18 E042 22/26 OFICINA DE COORDINACION GESTOR DE UNIDAD FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ CONDUCTOR FAE C C C1/C2 16 E045 19/ GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E SERVICIO DE CONTROL INTERNO DIRECTOR DE SERVICIO F LD A A1 27 E TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E OFICINA DE GESTION Y CONTROL DE LA CALIDAD DIRECTOR DE OFICINA F LD A A1 27 E TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO MEDIO FAG C A A2 22 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E SERVICIO DE ESTUDIOS, PLANIFICACION Y ESTADISTICA DIRECTOR DE SERVICIO F LD A A1 27 E TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO A ORGANOS DE GOBIERNO SECRETARIA DE CARGO FAG LD C C1/C2 18 E031 22/ SECRETARIA DE CARGO FAG LD C C1/C2 18 E031 22/ SECRETARIA DE CARGO FAG LD C C1/C2 18 E031 22/26

18 55009 SECRETARIA DE CARGO FAG LD C C1/C2 18 E031 22/ SECRETARIA DE CARGO FAG LD C C1/C2 18 E031 22/ SECRETARIA DE CARGO FAG LD C C1/C2 18 E031 22/ SECRETARIO DE CARGO FAG LD C C1/C2 18 E031 22/26 ASESORIA JURIDICA LETRADO- JEFE FAE C A A1 27 E TECNICO SUPERIOR JURIDICO FAE C A A1 26 E TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E CONSEJO SOCIAL SECRETARIO DEL CONSEJO A A1 30 E SECRETARIA DEL PRESIDENTE FAG LD C C1/C2 18 E031 22/26 DEFENSOR UNIVERSITARIO GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GERENCIA GERENTE VICEGERENTE F LD A A1 30 E050 1 SERVICIO DE INFORMACION CONTABLE, GESTION FINANCIERA Y PRESUPUESTOS DIRECTOR DE SERVICIO F LD A A1 27 E TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO MEDIO FAG C A A2 22 E TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E SERVICIO DE CONTRATACION DIRECTOR DE SERVICIO F LD A A1 27 E TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ TECNICO MEDIO FAG C A A2 22 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E028 22

19 UNIDAD DE COMPRAS, INVENTARIO Y BIENES TECNICO SUPERIOR FAG C A A1 26 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E UNIDAD DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR TECNICO DE UNIDAD FAG C A A1/A2 24 E045 1/ TECNICO MEDIO FAG C A A2 22 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E UNIDAD DE PERSONAL DE Y SERVICIOS TECNICO DE UNIDAD FAG C A A1/A2 24 E045 1/ TECNICO MEDIO FAG C A A2 22 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E UNIDAD DE GESTION DE CARRERA PROFESIONAL Y FORMACION DEL PAS TECNICO DE UNIDAD FAG C A A1/A2 24 E045 1/ TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DIRECTOR DE SERVICIO F LD A A1 27 E TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO INFORMATICO FAE C A A1/A2 24 E038 5/ GESTOR DE UNIDAD FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR DE UNIDAD FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR DE UNIDAD FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E028 22

20 UNIDAD DE ACCESO, BECAS Y ATENCION AL ESTUDIANTE GESTOR DE UNIDAD FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/ GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS DIRECTOR DE SERVICIO F LD A A1 27 E048 3 SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS. UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y OBRAS TECNICO MEDIO FAE C A A2 22 E TECNICO MEDIO FAE C A/C A2/C1 22 E030 14/ TECNICO MEDIO FAE C A/C A2/C1 22 E030 14/ GESTOR DE UNIDAD TECNICA FAE C A/C A2/C1 22 E035 14/ ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS. UNIDAD DE SUPERVISION DE PROYECTOS ARQUITECTO FAE C A A1 26 E ARQUITECTO FAE C A A1 26 E TECNICO MEDIO FAE C A A2 22 E ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DIRECTOR DE SERVICIO F LD A A1 27 E TECNICO SUPERIOR DE FAE C A A1 26 E042 6 PREVENCION TECNICO SUPERIOR DE FAE C A A1 26 E042 6 PREVENCION OBSERVATORIO OCUPACIONAL DIRECTOR DE SERVICIO F LD A A1 27 E TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E028 22

21 OFICINA DE TRANSFERENCIAS DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DIRECTOR DE OFICINA F LD A A1 27 E TECNICO SUPERIOR DE GESTION FAE C A A1 26 E042 7 DE LA INVESTIGACION TECNICO DE GESTION DE LA FAE C A A1/A2 24 E038 7/15 INVESTIGACION TECNICO DE GESTION DE LA FAE C A A1/A2 24 E038 7/15 INVESTIGACION TECNICO DE GESTION DE LA FAE C A A1/A2 24 E038 7/15 INVESTIGACION TECNICO DE GESTION DE LA FAE C A A1/A2 24 E038 7/15 INVESTIGACION TECNICO DE GESTION DE LA FAE C A A1/A2 24 E038 7/15 INVESTIGACION SERVICIOS INFORMATICOS DIRECTOR DE SERVICIO F LD A A1 27 E TECNICO INFORMATICO FAE C A A1/A2 24 E038 5/ TECNICO INFORMATICO FAE C A A1/A2 24 E039 5/ TECNICO INFORMATICO FAE C A A1/A2 24 E038 5/ TECNICO INFORMATICO FAE C A A1/A2 24 E038 5/ TECNICO MEDIO INFORMATICO FAE C A A2 22 E TECNICO MEDIO INFORMATICO FAE C A/C A2/C1 22 E030 13/ TECNICO MEDIO INFORMATICO FAE C A/C A2/C1 22 E030 13/ TECNICO MEDIO INFORMATICO FAE C A/C A2/C1 22 E030 13/ GESTOR DE UNIDAD TECNICA FAE C A/C A2/C1 22 E035 13/ ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E INFORMATICO ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E INFORMATICO ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E INFORMATICO ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E INFORMATICO ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E INFORMATICO ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E INFORMATICO ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E INFORMATICO ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E INFORMATICO ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E INFORMATICO ESPECIALISTA TECNICO DE FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E INFORMATICO UNIDAD DE DOCUMENTACION, ARCHIVO Y REGISTRO TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ GESTOR DE UNIDAD FAG C A/C A2/C1 22 E035 12/22

22 SERVICIO DE EXPERIMENTACION ANIMAL DIRECTOR DE SERVICIO F LD A A1 27 E048 9 SERVICIO DE EXPERIMENTACION ANIMAL. UNIDAD DE ELCHE TECNICO DE FAE C A A1/A2 24 E038 9/ TECNICO MEDIO DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/ ESPECIALISTA TECNICO DE FAE C C C1 18 E AUXILIAR DE SERVICIOS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TECNICOS Y S AUXILIAR DE SERVICIOS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TECNICOS Y S SERVICIO DE EXPERIMENTACION ANIMAL. UNIDAD DE SANT JOAN D ALACANT TECNICO DE FAE C A A1/A2 24 E038 9/ TECNICO MEDIO DE FAE C A/C A2/C1 22 E030 10/ ESPECIALISTA TECNICO FAE C C C1 18 E ESPECIALISTA TECNICO DE FAE C C C1 18 E AUXILIAR DE SERVICIOS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TECNICOS Y S AUXILIAR DE SERVICIOS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TECNICOS Y S AUXILIAR DE SERVICIOS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TECNICOS Y S AUXILIAR DE SERVICIOS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TECNICOS Y S AUXILIAR DE SERVICIOS FAE C C C1/C2 14 E020 21/25 TECNICOS Y S SERVICIOS GENERALES-AREA TECNICO SUPERIOR FAG C A A1 26 E TECNICO SUPERIOR FAG C A A1 26 E TECNICO SUPERIOR FAG C A A1 26 E TECNICO SUPERIOR FAG C A A1 26 E TECNICO SUPERIOR FAG C A A1 26 E TECNICO SUPERIOR FAG C A A1 26 E TECNICO SUPERIOR FAG C A A1 26 E TECNICO SUPERIOR FAG C A A1 26 E TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/ TECNICO DE FAG C A A1/A2 24 E038 1/12

23 55040 TECNICO MEDIO FAG C A A2 22 E TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/ TECNICO MEDIO FAG C A A2 22 E TECNICO MEDIO FAG C A A2 22 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E GESTOR ADMINISTRATIVO FAG C C C1 18 E AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/26

24 55323 AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/ AUXILIAR ADMINISTRATIVO FAG C C C1/C2 14 E024 22/26 SERVICIOS GENERALES-AREA TECNICA TECNICO SUPERIOR FAE C A A1 26 E TECNICO SUPERIOR FAE C A A1 26 E042 5 INFORMATICO TECNICO SUPERIOR DE FAE C A A1 26 E TECNICO SUPERIOR DE FAE C A A1 26 E AYUDANTE DE SERVICIOS FAE C C C1/C2 14 E024 19/ AUXILIAR DE SERVICIOS FAE C C C1/C2 14 E020 19/24 GENERALES AUXILIAR DE SERVICIOS FAE C C C1/C2 14 E020 19/24 GENERALES OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES TECNICO MEDIO FAG C A/C A2/C1 22 E030 12/22

Y vista la propuesta que formula el Gerente de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 4 de noviembre de 2009, ACUERDA:

Y vista la propuesta que formula el Gerente de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 4 de noviembre de 2009, ACUERDA: Acuerdo de aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Con la finalidad de adaptar la estructura

Más detalles

Universidad Miguel Hernández de Elche. Miguel Hernández de Elche. [2016/10400]

Universidad Miguel Hernández de Elche. Miguel Hernández de Elche. [2016/10400] Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es procedeix a la publicació íntegra de la Relació de llocs de treball del

Más detalles

Segundo Los efectos económicos y administrativos de la misma serán los que correspondan el día 1 de enero de 2018.

Segundo Los efectos económicos y administrativos de la misma serán los que correspondan el día 1 de enero de 2018. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2017, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es procedeix a la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del

Más detalles

Elx, 15 de setembre de El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana. Elche, 15 de septiembre de El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana.

Elx, 15 de setembre de El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana. Elche, 15 de septiembre de El rector: Jesús Tadeo Pastor Ciurana. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2015, del rector, per la qual modifica la Relació de Llocs de Treball del Personal d Administració i Servicis de la Universitat Miguel

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

I. COMUNIDAD DE MADRID

I. COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 179 JUEVES 30 DE JULIO DE 2009 Pág. 5 I. COMUNIDAD DE MADRID A) Disposiciones Generales Universidad Carlos III 2538 RESOLUCIÓN de 16 de julio, por la que se dispone la publicación de la relación

Más detalles

BOUPV OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL PERSONAL DE AD- MINISTRACIÓN Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2016

BOUPV OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL PERSONAL DE AD- MINISTRACIÓN Y SERVICIOS PARA EL AÑO 2016 p. 98 núm.00 08/206 - diciembre de 206 OFERTA D OCUPACIÓ PÚBLICA DEL PERSONAL D AD- MINISTRACIÓ I SERVEIS PER A L ANY 206 (Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 5 de desembre de 206) En la sessió

Más detalles

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL

SUMARIO SUMARI. Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 II. AUTORIDADES Y PERSONAL II. AUTORITATS I PERSONAL DIARI OFICIAL Any XXVIII Dijous, 20 de gener de 2005 / Jueves, 20 de enero de 2005 Núm. 4.928 SUMARI SUMARIO II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL b) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS

Más detalles

Universidad Complutense de Madrid. se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema de Libre Designación.

Universidad Complutense de Madrid. se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema de Libre Designación. Pág. 37 se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema de Libre Designación. Segundo La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su organización y desarrollo por lo dispuesto

Más detalles

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2015, del rector, por la que se ordena la publicación de la modificación de la

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2015, del rector, por la que se ordena la publicación de la modificación de la Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 29 de juny del 2015, del rector, per la qual s ordena la publicació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal d Administració i Servicis

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

-=UNIVERSIDADE DA CORUÑA

-=UNIVERSIDADE DA CORUÑA Secretaría Xeral -= Resolución rectoral de 16 de enero de 2012, por la que se establece la estructura orgánica de los servicios centrales de la Universidad de A Coruña y las competencias de sus órganos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA N.º 20 - LUNES 14 DE FEBRERO DE 2011 Pág. 65 III. Administración Local DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA INTERVENCIÓN Aprobación definitiva del Presupuesto General relativo al ejercicio 2011. En virtud de

Más detalles

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE DENEGACIÓN DE INTERCAMBIO S.I.C.U.E.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE DENEGACIÓN DE INTERCAMBIO S.I.C.U.E. 71303026-J 79063959-X 71303293-G 71296819-Q 71296819-Q 71531698-L Universidad de Santiago de Compostela 71531698-L Universitat Rovira i Virgili 72153071-R Universidad de Córdoba Página 1 de 5 72887392-R

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

ACORD de 12 de desembre de 2107, del Consell General. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana

ACORD de 12 de desembre de 2107, del Consell General. Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana ACORD de 12 de desembre de 2107, del Consell General del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, per la qual s aprova l oferta pública d ocupació per

Más detalles

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm 57210 RESOLUCIÓ TRE/2313/2008, d 1 de juliol, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte d eicàcia limitada per als tallers per a discapacitats psíquics de Catalunya, per als anys 2006-2008

Más detalles

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL 18903 II AUTORIDADES Y PERSONAL 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2011, del Rector, por la que se resuelve el concurso de méritos convocado por Resolución

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Resolució Per la qual s aprova l actualització de la puntuació definitiva de la borsa de treball de personal laboral temporal del Departament de Justícia,

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió,

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD REGLAMENTO DEL SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD Primera versión Aprobado por acuerdo de Consejo Universitario de fecha 30 de mayo de 2009 CHIMBOTE- PERÚ Versión: 001 Cod: GCORP-RSMC. F.Implementación

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

ANEXO II. Relación de Puestos de Trabajo. Personal de Administración y Servicios.

ANEXO II. Relación de Puestos de Trabajo. Personal de Administración y Servicios. ANEXO II. Relación de Puestos de Trabajo. Personal de Administración y Servicios. Anexo II. R.P.T. PAS Informe. 295 Presupuesto 2012 Universidad de Sevilla Gerencia 296 Anexo II. R.P.T. PAS Informe Relación

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal Boletín Oficial de Canarias núm. 232 30224 Miércoles 24 de noviembre de 2010 II. Autoridades y personal Nombramientos, situaciones e incidencias Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad 6504 ORDEN

Más detalles

Conselleria de Sanitat. Conselleria de Sanidad. 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807

Conselleria de Sanitat. Conselleria de Sanidad. 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807 19824 28 07 2004 DOGV - Núm. 4.807 5ª. El titular de la instal lació haurà de tindre en compte en l execució del projecte les condicions imposades pels organismes afectats, totes les quals se li van notificar

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 9561 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Hacienda y Administración Pública 2824 Orden de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. LLIURE DESIGNACIÓ LD-01/18

CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. LLIURE DESIGNACIÓ LD-01/18 Data de publicació: 20/02/2018 Fecha de publicación: 20/02/2018 CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. LLIURE DESIGNACIÓ LD-01/18

Más detalles

ANEXO 1 ORGANIGRAMAS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. Unidad. Funcional. Unidad. administrativa. Subunidad 1 Subunidad 2 Subunidad 3

ANEXO 1 ORGANIGRAMAS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES. Unidad. Funcional. Unidad. administrativa. Subunidad 1 Subunidad 2 Subunidad 3 ANEXO 1 ORGANIGRAMAS DE LAS UNIDADES FUNCIONALES Unidad administrativa Unidad Funcional Subunidad 1 Subunidad 2 Subunidad 3 Gerencia Rector UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Gerencia Gabinete de Auditoría y Control

Más detalles

ORGANIGRAMAS UNIDADES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

ORGANIGRAMAS UNIDADES Y SERVICIOS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA S UNIDADES Y SERVICIOS Vicegerencia de RR.HH./16 noviembre 2009 259 GABINETE DE RECTORADO RECTOR JEFE DE GABINETE -15279 ADMINISTRADOR PARANINFO TÉCNICO MEDIO DE PROTOCOLO - 20117 TÉCNICO MEDIO DE COMUNICACIÓN

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

CONVOCATORIA DE BECA FORMATIVA DE COLABORACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL (CÓDIGO 14/0018) CURSO 2014/2015

CONVOCATORIA DE BECA FORMATIVA DE COLABORACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL (CÓDIGO 14/0018) CURSO 2014/2015 CONVOCATORIA DE BECA FORMATIVA DE COLABORACIÓN DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL (CÓDIGO 14/0018) CURSO 2014/2015 1º) DESTINO DEL BECARIO: Centre de Cooperació per al Desenvolupament

Más detalles

bici Gerencia Boletín Interno de Coordinación Informativa

bici Gerencia Boletín Interno de Coordinación Informativa Boletín Interno de Coordinación Informativa bici Curso 2009/2010 12-abril-2010 Número 25 /Anexo I Gerencia - RESOLUCIÓN DE 6 DE ABRIL DE 2010, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA POR LA

Más detalles

621 Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de San Javier para el año 2014.

621 Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de San Javier para el año 2014. Página 2421 IV. Administración Local San Javier 621 Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de San Javier para el año 2014. De conformidad con lo establecido en el artículo 169 del

Más detalles

Programa de Ayuda para la Reparación y Calibración de Equipamiento y mantenimiento de Licencias en Investigación

Programa de Ayuda para la Reparación y Calibración de Equipamiento y mantenimiento de Licencias en Investigación Programa de Ayuda para la Reparación y Calibración de Equipamiento y mantenimiento de Licencias en Investigación Convocatoria 2016 La finalidad de este programa es subvencionar la reparación y calibración

Más detalles

Cuantía solicitada aportando presupuesto detallado según base 5ª de la convocatoria.

Cuantía solicitada aportando presupuesto detallado según base 5ª de la convocatoria. RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2015, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, SOBRE EL PROGRAMA DE APOYO PARA LA PARTICIPACIÓN DE PROFESORADO EXTERNO EN TÍTULOS DE MÁSTER OFICIAL DE LA UVA, CURSO 2015-2016

Más detalles

El rector, Vicent Climent Jordà 2

El rector, Vicent Climent Jordà 2 RESOLUCIÓN, de 4 de noviembre de 2013, del Rectorado de la Universitat Jaume I, relativa a la licencia que se aplica al software desarrollado por la Universitat Jaume I y las condiciones en que se puede

Más detalles

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia

Generalitat de Catalunya Departament de Justícia Generalitat de Catalunya Acord de 30 d agost de 20 de la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió de diversos llocs de comandament de

Más detalles

(Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 4 de octubre de 2006)

(Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 4 de octubre de 2006) (Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 4 de octubre de 2006) REGLAMENTO GENERAL DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE CAPÍTULO I: DISPOSICIONES

Más detalles

S ha detectat una errada en els annexos de la Resolució esmentada que cal esmenar en els termes següents:

S ha detectat una errada en els annexos de la Resolució esmentada que cal esmenar en els termes següents: 557C17 Resolució relativa a la rectificació de la Resolució de 21 de desembre de 2016 del president de la Comissió Executiva d Ajuts Universitaris, per la qual es fan públics els resultats de l acreditació

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

A.29/2015. Se modifica la normativa de creación y funciones de la Escuela de Doctorado de Navarra

A.29/2015. Se modifica la normativa de creación y funciones de la Escuela de Doctorado de Navarra A.29/2015. Se modifica la normativa de creación y funciones de la Escuela de Doctorado de Navarra ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR EL QUE SE MODIFICA LA NORMATIVA DE CREACIÓN Y FUNCIONES DE LA ESCUELA

Más detalles

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València

Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ d 1 febrer de 2016, del rector, per la qual es convoca concurs per a la provisió de lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1, sector administració especial,

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA XII legislatura segon període número 142 dilluns TAULA DE CONTINGUT 4. Informació 4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern

Más detalles

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE INTERCAMBIO S.I.C.U.E.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE INTERCAMBIO S.I.C.U.E. Universidad Rey Juan Carlos GRADO - EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 71312933-F 9 7,67 Universitat de Barcelona GRADO - EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 71346130-S 9 5,02667 Universidad

Más detalles

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONSEJERÍA DE SANIDAD 17394 Jueves, 28 de agosto 2008 B.O.C. y L. - N.º 166 CONSEJERÍA DE SANIDAD ORDEN SAN/1512/2008, de 25 de agosto, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/12/2009. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesiones de 13/07/2011, 25/06/2013 y 30/10/2013).

(Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/12/2009. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesiones de 13/07/2011, 25/06/2013 y 30/10/2013). (Aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión de 1/12/2009. Modificado por Consejo de Gobierno, en sesiones de 13/07/2011, 25/06/2013 y 30/10/2013). REGLAMENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER

Más detalles

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE INTERCAMBIO S.I.C.U.E.

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE CONCESIÓN DE INTERCAMBIO S.I.C.U.E. Universitat de Barcelona GRADO - EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 71346130-S 9 5,02667 Universidad de La Laguna GRADO - EN ARQUITECTURA TÉCNICA 78937610-T 9 6,54054 Universidad de Sevilla GRADO

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 82 Viernes 4 de abril de 2014 Sec. III. Pág. 28887 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3618 Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez

Más detalles

Semanal de Comisiones Obreras. P.A.S. Funcionario viernes, 12 de marzo de 2010

Semanal de Comisiones Obreras. P.A.S. Funcionario viernes, 12 de marzo de 2010 Sección Sindical de CC.OO. Universidad de Granada. Tlf.: 958 24 09 65. Fax: 958 24 09 65. http://www.ugr.es/local/ccoo. e-mail: ccoo@ugr.es Semanal de Comisiones Obreras. P.A.S. Funcionario viernes, 12

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 251 de 29-x-2014 1/14 I. Principado de Asturias Au t o r i d a d e s y Pe r s o n a l Consejería de Sanidad Acuerdo de 24 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la

Más detalles

G EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÉS PARTICULAR L EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÉS PARTICULAR

G EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÉS PARTICULAR L EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA PER INTERÉS PARTICULAR NOTIFICACIÓ D ACORD Acord d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública única per a l'any 2017 del personal funcionari d'administració i serveis de la Universitat Miguel Hernández. Tenint en compte els següents

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 d agost de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es resol la convocatòria de subvencions per al manteniment

Más detalles

PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO, PER ESTUDIANTS DE GRAU DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Curs )

PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO, PER ESTUDIANTS DE GRAU DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Curs ) PROGRAMA DE BECAS IBEROAMÉRICA. SANTANDER GRADO, PER ESTUDIANTS DE GRAU DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Curs 2018-2019) RESOLUCIÓ El dia 11 d abril de 2018 es van convocar vint-i-nou

Más detalles

Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport. Secció de suport a entitats

Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport. Secció de suport a entitats Informació sobre la Rendició anual de comptes d entitats esportives davant del Consell Català de l Esport Secció de suport a entitats Juliol 2016 Índex sobre rendició anual de comptes davant del CCE 1-

Más detalles

Valencia, 19 de septiembre de La directora general de Recursos Humanos: Ana Brugger Navarro.

Valencia, 19 de septiembre de La directora general de Recursos Humanos: Ana Brugger Navarro. Conselleria d Hisenda i Administració Pública RESOLUCIÓ de 9 de setembre de 04, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s adjudiquen destinacions en el concurs número /04, per a la provisió

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 9098 III. Otras Resoluciones Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 84 DECRETO 46/205, de 9 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad

Más detalles

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS

III. CONVENIS I ACTES III. CONVENIOS Y ACTOS 27392 12 11 2003 DOGV - Núm. 4.628 Ajuntament de Catral Informació pública del nomenament de funcionari de carrera, com a policia local. [2003/Q11508] De conformitat amb el que disposa l article 34 de

Más detalles

Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Exclusiones

Artículo 1. Objeto. Artículo 2. Exclusiones NORMATIVA MEDIANTE LA CUAL SE REGULA EL PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA UB PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR AL TÍTULO DE DOCTOR Aprobada por el Consejo de Gobierno en fecha

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 204 Jueves, 23 de octubre de 2014 Pág. 72386 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN B. AUTORIDADES Y PERSONAL B.2. Oposiciones y Concursos UNIVERSIDAD DE RESOLUCIÓN de

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

ANEXO II. Relación de Puestos de Trabajo. Personal de Administración y Servicios.

ANEXO II. Relación de Puestos de Trabajo. Personal de Administración y Servicios. ANEXO II. Relación de Puestos de Trabajo. Personal de Administración y Servicios. Anexo II. R.P.T. PAS Informe. 255 Presupuesto 2014 Universidad de Sevilla Gerencia 256 Anexo II. R.P.T. PAS INFORME RELACIÓN

Más detalles

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas Parámetros Aplicables a la Información Financiera Remuneraciones Mensuales

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas Parámetros Aplicables a la Información Financiera Remuneraciones Mensuales Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas Parámetros Aplicables a la Información Financiera Remuneraciones Mensuales No. CARGO O PUESTO No. PARTIDA REMUNERA CION 1 ASISTENTE DE CREDITO Y BECAS

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

Codi bàsic de funció pública de Catalunya

Codi bàsic de funció pública de Catalunya Codi bàsic de funció pública de Catalunya Barcelona, 1999 _ Generalitat de Catalunya Departament de la Presidència Secretaria General d'administració i Funció Pública Escola d'administració Pública de

Más detalles

Beques de Col laboració Beques i Ajuts a l Estudiant

Beques de Col laboració Beques i Ajuts a l Estudiant El dia 7 de juliol de 2014 es van convocar 465 ajuts de viatge, adreçats a estudiants de la Universitat de Barcelona que hagin estat seleccionats per a realitzar una estada en un altra Universitat, a qualsevol

Más detalles

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SÓCRATES, OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES Y DE

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SÓCRATES, OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES Y DE NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SÓCRATES, OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES Y DE CONVENIOS BILATERALES El constante incremento que la Universidad

Más detalles

--1 Disposar la correcció d'errades del l'acord esmentat, de manera que es publiquin les taules salarials omeses.

--1 Disposar la correcció d'errades del l'acord esmentat, de manera que es publiquin les taules salarials omeses. 1/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució TSF/2418/2016, de 20 d octubre, per la qual es disposa

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE ENTRADA DE DOCUMENTOS. Página 1 de 8 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 3. RESPONSABILIDADES 4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 6. FORMATOS 7. REGISTROS 8. ANEXOS Anexo 1. Diagrama de flujo Anexo

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE IMAGEN

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE IMAGEN REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL SERVICIO DE ANÁLISIS DE IMAGEN I. Naturaleza y funciones. 1. El Servicio de Análisis de Imagen es un servicio general de la Universidad de Murcia, incluido administrativamente

Más detalles

DISPOSICIONES COMUNES

DISPOSICIONES COMUNES RESOLUCIÓN DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID, DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR LA QUE SE CONVOCA LA I EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE INVESTIGACIÓN PILAR AZCÁRATE DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO,

Más detalles

APÉNDICE DE ACTUALIZACIÓN. TEMARIO y TEST COMÚN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUD

APÉNDICE DE ACTUALIZACIÓN. TEMARIO y TEST COMÚN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUD APÉNDICE DE ACTUALIZACIÓN TEMARIO y TEST COMÚN DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SALUD Agencia Valenciana de Salud. Temario Común. Volumen I. Normativa General y Sanitaria. ISBN: 9788467650129. EDICIÓN: 6 de

Más detalles

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents.

--2 Disposar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb el compliment previ dels tràmits pertinents. 1/9 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONS DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ RESOLUCIÓ EMO/2882/2014, de 15 de desembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l Acord

Más detalles

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts

1.- Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA punts En aquesta data, el President de l Organisme Autònom Local Agència Tributària de Sabadell, ha aprovat el D E C R E T 7 6 2 / 2012 amb n. Ag. 104/2012, que diu el següent: Atès que la presidència en data

Más detalles

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 5547 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2012, de la Gerencia, por la que se ejecuta el Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la normativa de regulación del

Más detalles

Subsecció segona. Oposicions i concursos CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Subsecció segona. Oposicions i concursos CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS Fascicle 117 - Sec. II. - Pàg. 23262 Secció II. Autoritats i personal Subsecció segona. Oposicions i concursos CONSELL INSULAR DE MALLORCA INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS 9099 Resolució de la presidenta

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE ÍNDICE DE CONTENIDOS Índice 1. Certificados de lengua general expedidos actualmente por la UA (desde

Más detalles

Any XXXIV Dimarts, 12 d abril de 2011 / Martes, 12 de abril de 2011 Núm. 6500 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL

Any XXXIV Dimarts, 12 d abril de 2011 / Martes, 12 de abril de 2011 Núm. 6500 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL Any XXXIV Dimarts, 12 d abril de 2011 / Martes, 12 de abril de 2011 Núm. 6500 II. AUTORITATS I PERSONAL II. AUTORIDADES Y PERSONAL A) OFERTES D OCUPACIÓ PÚBLICA, OPOSICIONS I CONCURSOS A) OFERTAS DE EMPLEO

Más detalles

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA BUTLLETÍ OICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA Dijous, 5 de febrer de 05 - Número 9 Administració Local 05-0097 Ajuntament de Salou EDICTE De conformitat amb l article 3. del Decret 4/990, de 30 de juliol,

Más detalles

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE TABLA DE EQUIVALENCIAS DE LOS CERTIFICADOS DE CONOCIMIENTOS DE VALENCIANO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE ÍNDICE DE CONTENIDOS Índice 1. Certificados de lengua general expedidos actualmente por la UA (desde

Más detalles

DIRECTORIO - RESOLUCIÓN D I R E C T O R I O. VISTO: la estructura orgánica de la Gerencia de Servicios Institucionales.

DIRECTORIO - RESOLUCIÓN D I R E C T O R I O. VISTO: la estructura orgánica de la Gerencia de Servicios Institucionales. R.N :D-155-2014 D I R E C T O R I O VISTO: la estructura orgánica de la Gerencia de Servicios Institucionales. Montevideo, 28 de mayo de 2014. RESULTANDO: I) que se encuentran vacantes un cargo de Jefe

Más detalles

RESOLUCIÓN (2787/07, Universidad Politécnica de Madrid)

RESOLUCIÓN (2787/07, Universidad Politécnica de Madrid) RESOLUCIÓN (2787/07, Universidad Politécnica de Madrid) CONSEJO Sras./Sres. D. Luis Berenguer Fuster, Presidente D. Fernando Torremocha García-Sáenz, Consejero D. Emilio Conde Fernández-Oliva, Consejero

Más detalles

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI I LABORAL

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI I LABORAL . ROOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL DEL ERSONAL D ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI I LABORAL La Relació de Llocs de Treball del AS de la UB (RLT) es regeix en primera instància

Más detalles

CAPITULO I. Disposiciones generales

CAPITULO I. Disposiciones generales DECRETO /2010, DE, DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, POR EL QUE SE REGULAN LAS CONDICIONES Y LOS REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DEL SERVICIO

Más detalles

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET

PREÀMBUL PREÁMBULO DECRETO DECRET Conselleria de Governació DECRET 33/2012, de 17 de febrer, del Consell, pel qual es crea el Registre del Personal Bomber de la Comunitat Valenciana i es regula el document d acreditació d este personal.

Más detalles

PROPUESTA DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE SERIES. Grupo de identificación y valoración de series de los Archivos Universitarios

PROPUESTA DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE SERIES. Grupo de identificación y valoración de series de los Archivos Universitarios 1 PROPUESTA DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE SERIES Grupo de identificación y valoración de series de los Archivos Universitarios Responsable de la propuesta: GIVSA Composición: Soledad Caballero Rey

Más detalles

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 4905 15.6.2007 20115 EDICTE de 28 de maig de 2007, sobre un acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Tarragona referent al municipi de Vila-seca.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID BOLETÍN OFICIAL E LA COMUNIA E MARI B.O.C.M. Núm. 135 JUEVES 7 E JUNIO E 20 Pág. 59 I. COMUNIA E MARI B) Autoridades y Personal Consejería de Educación y Empleo 10 OREN 5800/20, de 21 de mayo, por la que

Más detalles

Conselleria de Benestar Social. Conselleria de Bienestar Social. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234

Conselleria de Benestar Social. Conselleria de Bienestar Social. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234 Núm. 5.457 / 23.02.2007 9234 Conselleria de Benestar Social ORDE de 13 febrer de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoca el I Premi a l Empresa Solidària de la [2007/2036] La

Más detalles

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears. 1.- Disposiciones generales. 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Sección I - Comunidad Autónoma Illes Balears. 1.- Disposiciones generales. 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 42 BOIB Num. 95 02-07-2009 Exp. Empresa CIF/NIF Import DISC 128/05 GRUP CLIMAFRET 3001, S.L. B57280398 1.682,33 DISC 249/06 BES EBUSUS EIVISSA PROM Y CONS, S.L. B57417107 3.150,58 Palma, 8 de juny de 2009

Más detalles

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL Recurso nº 402/2014 C.A. Valenciana 055/2014 Resolución nº 468/2014 RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL En

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 40 MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 206 B.O.C.M. Núm. 53 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 2 ORDEN 99/206, de 20 de junio, del Consejero de Educación,

Más detalles