València, 10 de juny de El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz."

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos per a participar en els procediments selectius per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig. [2015/5586] Consellería de Educación, Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2015, del director general de Centros y Personal Docente, por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de admitidos y excluidos para participar en los procedimientos selectivos para ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el cuerpo de maestros convocado por Orden 45/2015, de 4 de mayo. [2015/5586] Transcorregut el termini de reclamacions previst en el punt tercer de la Resolució de 27 de maig de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals d admesos i exclosos per a participar en el procediment selectiu per a ingrés i adquisició de noves especialitats en el cos de mestres, convocat per Orde 45/2015, de 4 de maig, esta Direcció General de Centres i Personal Docent ha resolt: Primer Declarar aprovades les llistes definitives d aspirants admesos i exclosos, amb indicació en este últim cas de les causes d exclusió, per a participar en en els procediments selectius per a ingrés i per a l adquisició de nova especialitat en el cos de mestres, convocats per Orde 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria de Educació, Cultura i Esport. Segon Les llistes definitives d aspirants admesos i exclosos estaran exposades al públic en la seu de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport. Així mateix, també podran consultar-se en la pàgina d internet de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport: El fet de figurar en la relació d admesos no prejutja que es reconega als interessats la possessió dels requisits exigits en estos procediments selectius. Quan de l examen de la documentació que, d acord amb la base 10 de l orde de convocatòria, ha de presentar-se en cas de ser seleccionats es desprenga que no posseïxen algun dels requisits, els interessats perdran tots els drets que puguen derivar-se de la seua participació en estos procediments. Tercer Convocar els aspirants admesos per a participar en els procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres, que hagen declarat estar en possessió de les titulacions que acrediten el coneixement de les llengües oficials o hagen superat les proves convocades d acord amb allò que preveu la base 7.1, davant els corresponents tribunals, segons figuren en la llista definitiva d admesos i exclosos, per a la realització de la prova de la fase d oposició, el dia 25 de juny de 2015, a les hores, als llocs que es relacionen en l annex de la present resolució. Aixi mateix, es convoca els aspirants que participen pel procediment d adquisició de nova especialitat a l acte de presentació el dia 25 de juny de 2015, a les hores, als llocs que s indiquen en l annex de la present resolució. Quart Els aspirants s hi hauran de presentar amb el document nacional d identitat (DNI) o document similar del país d origen, passaport o permís de conducció, vigents, on aparega la fotografia del titular, i si és el cas, el número d identificació d estranger. Els qui no hi compareguen quedaran exclosos dels procés selectiu, d acord amb el que establix la base 6.1 de la resolució de convocatòria. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent en el termini d un mes comptat des de l endemà de ser publicada, o interposar-se directament recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l endemà de ser publicada, d acord amb el que establixen els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. València, 10 de juny de El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Transcurrido el plazo de reclamaciones previsto en el punto tercero de la Resolución de 27 de mayo de 2015, del director general de Centros y Personal Docente, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se declaran aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos para participar en el procedimiento selectivo para ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el cuerpo de maestros, convocado por Orden 45/2015, de 4 de mayo, esta Dirección General de Centros y Personal Docente ha resuelto: Primero Declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación en este último caso de las causas de exclusión, para participar en los procedimientos selectivos para ingreso y para la adquisición de nueva especialidad en el cuerpo de Maestros, convocados por Orden 45/2015, de 4 de mayo, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Segundo Las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos estarán expuestas al público en la sede de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte. Asimismo, también podrán consultarse en la página de Internet de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte: El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en estos procedimientos selectivos. Cuando del examen de la documentación que, de acuerdo con la base 10 de la orden de convocatoria, debe presentarse en caso de ser seleccionados se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que puedan derivarse de su participación en estos procedimientos. Tercero Convocar a los aspirantes admitidos para participar en los procedimientos selectivos para ingreso en el cuerpo de maestros, que hayan declarado estar en posesión de las titulaciones que acreditan el conocimiento de las lenguas oficiales o hayan superado las pruebas convocadas de acuerdo con lo que prevé la base 7.1, ante los correspondientes tribunales, según figuran en la lista definitiva de admitidos y excluidos, para la realización de la prueba de la fase de oposición, el día 25 de junio de 2015, a las horas, en los lugares que se relacionan en el anexo de la presente resolución. Asimismo, se convoca a los aspirantes que participan por el procedimiento de adquisición de nueva especialidad al acto de presentación el día 25 de junio de 2015, a las horas, en los lugares que se relacionan en el anexo de la presente resolución. Cuarto Los aspirantes se deberán presentar con el documento nacional de identidad (DNI) o documento similar del país de origen, pasaporte o permiso de conducción, vigentes, donde aparezca la fotografía del titular, y en su caso, el número de identificación de extranjero. Los que no comparezcan quedarán excluidos de los proceso selectivo, conforme a lo establecido en la base 6.1 de la resolución de convocatoria. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante la Dirección General de Centros y Personal Docente en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de ser publicada, o interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses contados a partir de el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo que establecen los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Valencia, 10 de junio de El director general de Centros y Personal Docente: Santiago Martí Alepuz.

2 Alacant Tribunal A4 Tribunal A5 Tribunal A6 Tribunal A7 Ubicació: IES RADIO EXTERIOR CL. DEPORTISTA JOSÉ BAÑÓN, S/N, ALACANT Tribunal A8 Ubicació: IES RADIO EXTERIOR CL. DEPORTISTA JOSÉ BAÑÓN, S/N, ALACANT Tribunal A9 Ubicació: IES RADIO EXTERIOR CL. DEPORTISTA JOSÉ BAÑÓN, S/N, ALACANT 0 Ubicació: IES RADIO EXTERIOR CL. DEPORTISTA JOSÉ BAÑÓN, S/N, ALACANT 1 Ubicació: IES RADIO EXTERIOR CL. DEPORTISTA JOSÉ BAÑÓN, S/N, ALACANT 2 Ubicació: IES CABO DE LA HUERTA AV. COSTA BLANCA, 17, ALACANT 3 Ubicació: IES CABO DE LA HUERTA AV. COSTA BLANCA, 17, ALACANT 4 Ubicació: IES CABO DE LA HUERTA AV. COSTA BLANCA, 17, ALACANT 5 Ubicació: IES CABO DE LA HUERTA AV. COSTA BLANCA, 17, ALACANT

3 Alacant Ubicació: IES JORGE JUAN CL. WENCESLAO FERNÁNDEZ FLORES, 2, ALACANT Ubicació: IES JORGE JUAN CL. WENCESLAO FERNÁNDEZ FLORES, 2, ALACANT Ubicació: IES JORGE JUAN CL. WENCESLAO FERNÁNDEZ FLORES, 2, ALACANT Tribunal A4 Ubicació: IES JORGE JUAN CL. WENCESLAO FERNÁNDEZ FLORES, 2, ALACANT Tribunal A5 Ubicació: IES MIGUEL HERNÁNDEZ CL. POETA GARCILASO, 8, ALACANT Tribunal A6 Ubicació: IES MIGUEL HERNÁNDEZ CL. POETA GARCILASO, 8, ALACANT Tribunal A7 Ubicació: IES MIGUEL HERNÁNDEZ CL. POETA GARCILASO, 8, ALACANT Tribunal A8 Ubicació: IES MIGUEL HERNÁNDEZ CL. POETA GARCILASO, 8, ALACANT Ubicació: IES 8 DE MARZO CL. CIUDAD DE MATANZAS, S/N, ALACANT Ubicació: IES 8 DE MARZO CL. CIUDAD DE MATANZAS, S/N, ALACANT Ubicació: IES 8 DE MARZO CL. CIUDAD DE MATANZAS, S/N, ALACANT MÚSICA / MÚSICA Ubicació: IES HAYGÓN AV. HAYGÓN, 50, SANT VICENT DEL RASPEIG MÚSICA / MÚSICA Ubicació: IES HAYGÓN AV. HAYGÓN, 50, SANT VICENT DEL RASPEIG Ubicació: IES EL PLA AV. CIUDAD LEÓN DE NICARAGUA, 8, ALACANT Ubicació: IES EL PLA AV. CIUDAD LEÓN DE NICARAGUA, 8, ALACANT

4 Alacant Ubicació: IES EL PLA AV. CIUDAD LEÓN DE NICARAGUA, 8, ALACANT Tribunal A4 Ubicació: IES EL PLA AV. CIUDAD LEÓN DE NICARAGUA, 8, ALACANT Tribunal A5 Ubicació: IES EL PLA AV. CIUDAD LEÓN DE NICARAGUA, 8, ALACANT Tribunal A4 Tribunal A5 Tribunal A6 Tribunal A4 Tribunal A5 Tribunal A6

5 Alacant Tribunal A7 Tribunal A8 Tribunal A Castelló Ubicació: IES BOVALAR CL. CERAMISTA MANOLO SAFONT, 2, CASTELLÓ DE LA PLANA Tribunal C2 Ubicació: IES BOVALAR CL. CERAMISTA MANOLO SAFONT, 2, CASTELLÓ DE LA PLANA Tribunal C3 Ubicació: IES MATILDE SALVADOR AV. CASALDUCH, 120, CASTELLÓ DE LA PLANA Tribunal C4 Ubicació: IES MATILDE SALVADOR AV. CASALDUCH, 120, CASTELLÓ DE LA PLANA Ubicació: ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES CR. BORRIOL, S/N, CASTELLÓ DE LA PLANA Tribunal C2 Ubicació: ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES CR. BORRIOL, S/N, CASTELLÓ DE LA PLANA Tribunal C3 Ubicació: ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES CR. BORRIOL, S/N, CASTELLÓ DE LA PLANA MÚSICA / MÚSICA Ubicació: IES LA PLANA CM. LA PLANA, 13, CASTELLÓ DE LA PLANA

6 Castelló Ubicació: IES LA PLANA CM. LA PLANA, 13, CASTELLÓ DE LA PLANA Tribunal C2 Ubicació: IES LA PLANA CM. LA PLANA, 13, CASTELLÓ DE LA PLANA Ubicació: IES VICENT SOS BAYNAT CL. MONCÓFAR, 3, CASTELLÓ DE LA PLANA Tribunal C2 Ubicació: IES VICENT SOS BAYNAT CL. MONCÓFAR, 3, CASTELLÓ DE LA PLANA Tribunal C3 Ubicació: IES VICENT SOS BAYNAT CL. MONCÓFAR, 3, CASTELLÓ DE LA PLANA Ubicació: IES PENYAGOLOSA CL. MONCÓFAR, S/N, CASTELLÓ DE LA PLANA Tribunal C2 Ubicació: IES PENYAGOLOSA CL. MONCÓFAR, S/N, CASTELLÓ DE LA PLANA Tribunal C3 Ubicació: IES PENYAGOLOSA CL. MONCÓFAR, S/N, CASTELLÓ DE LA PLANA València Tribunal V4 Tribunal V5 Tribunal V6

7 València Tribunal V7 Tribunal V8 Tribunal V Ubicació: IES LUIS VIVES CL. SAN PABLO, 4, VALENCIA Ubicació: IES LUIS VIVES CL. SAN PABLO, 4, VALENCIA

8 València Ubicació: IES LUIS VIVES CL. SAN PABLO, 4, VALENCIA Tribunal V4 Ubicació: IES LUIS VIVES CL. SAN PABLO, 4, VALENCIA Tribunal V5 Ubicació: CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ AV. REGNE DE VALENCIA, 46, VALENCIA Tribunal V6 Ubicació: CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ AV. REGNE DE VALENCIA, 46, VALENCIA Tribunal V7 Ubicació: CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ AV. REGNE DE VALENCIA, 46, VALENCIA Tribunal V8 Ubicació: CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ AV. REGNE DE VALENCIA, 46, VALENCIA Tribunal V9 Ubicació: CIPFP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ AV. REGNE DE VALENCIA, 46, VALENCIA Ubicació: IES NÚMERO 26 CL. CASA DE LA MISERICORDIA, 34, VALENCIA Ubicació: IES NÚMERO 26 CL. CASA DE LA MISERICORDIA, 34, VALENCIA Ubicació: IES NÚMERO 26 CL. CASA DE LA MISERICORDIA, 34, VALENCIA MÚSICA / MÚSICA Ubicació: IES RAMON LLULL CL. RAMON LLULL, 12, VALENCIA MÚSICA / MÚSICA Ubicació: IES RAMON LLULL CL. RAMON LLULL, 12, VALENCIA

9 València Tribunal V4 Tribunal V5 Tribunal V6 Tribunal V7 Tribunal V4 Tribunal V5 Tribunal V6 Tribunal V7 Tribunal V8

10 València Tribunal V4 Tribunal V5 Tribunal V6 Tribunal V7 Tribunal V8 Tribunal V9 Ubicació: IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA CL. EMILI PANACH I RAMOS MILO, S/N, VALENCIA 0 Ubicació: IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA CL. EMILI PANACH I RAMOS MILO, S/N, VALENCIA 1 Ubicació: IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA CL. EMILI PANACH I RAMOS MILO, S/N, VALENCIA 2 Ubicació: IES FRANCESC FERRER I GUÀRDIA CL. EMILI PANACH I RAMOS MILO, S/N, VALENCIA

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport CORRECCIÓ d errades de la Resolució de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA BOE núm. 185 Miércoles 4 agosto 1999 28973 ANEXO II Escrito de subsanación de defectos Proceso selectivo para cubrir un puesto de Jefe Sector de Coordinación en el Departamento de Turismo y Coordinación

Más detalles

CONSEJERÍA DE SANIDAD

CONSEJERÍA DE SANIDAD 17394 Jueves, 28 de agosto 2008 B.O.C. y L. - N.º 166 CONSEJERÍA DE SANIDAD ORDEN SAN/1512/2008, de 25 de agosto, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir mediante el sistema de libre designación

Más detalles

Estas becas serán financiadas por el propio programa por un importe del 5% del total de los ingresos por matriculas del curso.

Estas becas serán financiadas por el propio programa por un importe del 5% del total de los ingresos por matriculas del curso. El Vicerrectorado de Postgrado, Formación Permanente y Empleo, designa la apertura de la Convocatoria de Becas de la Actividad Formativa Específica: Curso práctico de inglés para Profesionales de la Seguridad.

Más detalles

2.2. Oposicionesyconcursos

2.2. Oposicionesyconcursos Página núm. 22 BOJA núm. 196 2.2. Oposicionesyconcursos CONSEJERIA DE EDUCACION ORDEN de 18 de septiembre de 2006, por la que se publica la relación de aspirantes que han superado los procedimientos selectivos

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos en régimen de interinidad de:

Se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos en régimen de interinidad de: Resolución de 12 de enero de 2016 por la que se convoca proceso selectivo para la elaboración de listas de aspirantes a nombramientos interinos del Cuerpo de Maestros 0597. A la vista de las necesidades

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE TOTAL. 3º) 72074289-V Polidura Pérez, Alberto 62,00. 4º) 78631654-J Díaz Luís, José Jairo 58,07

D.N.I. APELLIDOS, NOMBRE TOTAL. 3º) 72074289-V Polidura Pérez, Alberto 62,00. 4º) 78631654-J Díaz Luís, José Jairo 58,07 Resolución del Director del Instituto de Astrofísica de Canarias de 3 de julio de 2013, por la que se adjudica un contrato laboral en prácticas (especialidad uso, manejo y mantenimiento de ordenadores

Más detalles

PRIMERA: Objeto y Régimen Jurídico.

PRIMERA: Objeto y Régimen Jurídico. BASES POR LAS QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CERTIFICADO MUNICIPAL DE APTITUD PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA ACTIVIDAD DE CONDUCTOR DE AUTO TAXI EN EL MUNICIPIO DE JEREZ DE LA FRONTERA.

Más detalles

2. Autoridades y personal

2. Autoridades y personal 29 de diciembre 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 250 página 27 2. Autoridades y personal 2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias Consejería de Salud Resolución de 21 de diciembre

Más detalles

ANNEX II / ANEXO II. Ubicación: INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL PLA AV CIUDAD LEON DE NICARAGUA 8, ALACANT

ANNEX II / ANEXO II. Ubicación: INSTITUT EDUCACIO SECUNDARIA EL PLA AV CIUDAD LEON DE NICARAGUA 8, ALACANT 20232 07 06 2005 DOGV - Núm. 5.022 Alacant Tribunal A4 de Tribunal A5 de Tribunal A6 de Tribunal A7 de Tribunal A8 de Tribunal A9 de Tribunal A10 de Tribunal A11 de Tribunal A12 de Tribunal A13 de Tribunal

Más detalles

De acuerdo con esto, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial,

De acuerdo con esto, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA RESOLUCIÓN ENS/1973/2013, de 19 de septiembre, de convocatoria para el reconocimiento académico de los aprendizajes

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 10 de març de 2011, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

RESUELVO Primero.- Segundo.- Tercero.-

RESUELVO Primero.- Segundo.- Tercero.- Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, por la que se convoca segundo proceso de adjudicación informatizada de sustituciones en

Más detalles

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL Página 36 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Oficina Técnica de Transportes Terrestres 13.- ORDEN N.º 1273 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS

Más detalles

ANNEX LLOCS D'ACTUACIÓ / ANEXO LUGARES DE ACTUACIÓN

ANNEX LLOCS D'ACTUACIÓ / ANEXO LUGARES DE ACTUACIÓN Alacant Tribunal A4 Ubicació: IES MIGUEL HERNÁNDEZ CL. POETA GARCILASO, 8, ALACANT Ubicació: IES MIGUEL HERNÁNDEZ CL. POETA GARCILASO, 8, ALACANT Alacant Ubicació: IES JORGE JUAN CL. WENCESLAO FERNÁNDEZ

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 48 Martes, 11 de marzo de 2014 Pág. 10409 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Política

Más detalles

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA 1.- Objeto de la convocatoria 1.1 La convocatoria tiene por objeto la provisión mediante el procedimiento

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO IBI 9521 APROBACIÓN BASES Y CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO CONDUCTOR OPERARIO MEDIO AMBIENTE Por resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 20 de mayo de 2015,

Más detalles

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionciudadano/detalle_proc/versioni...

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionciudadano/detalle_proc/versioni... Page 1 of 5 Inscripción y matriculación para la realización de la prueba de certificación de nivel básico, de nivel intermedio y de nivel avanzado de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en las

Más detalles

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7.

Índice. Índex. 6.1 Començament 6.2 Desenrotllament 6.3 Publicació dels criteris d avaluació 7. Sistema de selecció 7. Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 27 d abril de 2010, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen procediments selectius d ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Resolución de 17 de diciembre de 14, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se ofertan vacantes a los aspirantes que superaron

Más detalles

ANTECEDENTES. 1 de 5. Plaza Dr. Juan Bosch Millares, nº 1 35004 - Las Palmas de Gran Canaria Telf.: 928 30 80 02

ANTECEDENTES. 1 de 5. Plaza Dr. Juan Bosch Millares, nº 1 35004 - Las Palmas de Gran Canaria Telf.: 928 30 80 02 RESOLUCION DE LA DEL SCS, EN EL MARCO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS BÁSICAS VACANTES DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A TITULADO/A MEDIO DIPLOMADO/A EN EMPRESARIALES, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN

Más detalles

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón ORDEN de 4 de marzo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convoca en el curso académico 2015-2016 la prueba de madurez sustitutiva de los requisitos académicos

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 45/2015, de 4 de maig, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment selectiu per a ingrés en el cos de mestres i el

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que aprueba la lista de puestos a ofertar a los aspirantes

Más detalles

Segunda. Requisitos de los solicitantes. Tercera. Solicitudes y documentación.

Segunda. Requisitos de los solicitantes. Tercera. Solicitudes y documentación. Resolución de --- de mayo de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso especifico para la provisión de puestos de trabajo vacantes para docentes en el Servicio

Más detalles

Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Consellería de Educación, Cultura y Deporte Becas para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2014-2015 en las universidades de la Comunitat Valenciana (DOCV 12 de febrero de 2015). Consellería de Educación, Cultura

Más detalles

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504

14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 14478 21 05 2003 DOGV - Núm. 4.504 en empreses i entitats del sector públic en llocs no inclosos en l apartat 1.2 del present barem: 0,06 punts per mes complet de servici en actiu. En cap cas no es valorarà

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal Boletín Oficial de Canarias núm. 157 21152 Miércoles 11 de agosto de 2010 II. Autoridades y personal Oposiciones y concursos Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 4666 Dirección General

Más detalles

A la solicitud (Modelo 790) Código 077, deberán unirse los siguientes documentos:

A la solicitud (Modelo 790) Código 077, deberán unirse los siguientes documentos: Resolución de 28 de diciembre de 2.010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 55 de 7-iii-2016 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se

Más detalles

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES PRIMERA. Objeto de la Convocatoria El objeto de las presentes

Más detalles

CATEGORÍA PROFESIONAL: Astrofísico Residente Nº CONTRATOS: 3 ESPECIALIDAD/ACTIVIDAD PRINCIPAL: Técnicos en Formación de Operaciones Telescópicas

CATEGORÍA PROFESIONAL: Astrofísico Residente Nº CONTRATOS: 3 ESPECIALIDAD/ACTIVIDAD PRINCIPAL: Técnicos en Formación de Operaciones Telescópicas Resolución del Director del Instituto de Astrofísica de Canarias de 4 de mayo de 2015, por la que se adjudican tres contratos laborales en prácticas para los Observatorios del Teide y del Roque de los

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA N.º 25 - MIÉRCOLES 2 DE MARZO DE 2016 Pág. 78 III. Administración Local OTRAS ENTIDADES LOCALES MANCOMUNIDAD TIERRAS DE ALISTE La Asamblea de la Mancomunidad Tierras de Aliste, reunida en sesión ordinaria

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 40 MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 206 B.O.C.M. Núm. 53 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 2 ORDEN 99/206, de 20 de junio, del Consejero de Educación,

Más detalles

BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA

BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO GARCÍA LORCA Pl. Maguncia, nº 1 Tfno. 961470003/607050312 Fax 960014014 BASES BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA 2015/2016 BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA 2015/2016 1

Más detalles

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y sus organismos autónomos (actualmente Ministerio de

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y sus organismos autónomos (actualmente Ministerio de SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LA QUE SE OFERTAN PLAZAS A LOS ASPIRANTES QUE HAN

Más detalles

En este sentido merece especial mención la promoción interna que, la citada Ley

En este sentido merece especial mención la promoción interna que, la citada Ley PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL AÑO 2015. La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO

ANTECEDENTES DE HECHO Vista la Resolución de este centro directivo de 9 de julio de 2015, con número de registro 5296, por la que se hace pública las listas provisionales de admitidos y excluidos en la convocatoria específica

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

75021826N MARCO DE LA ROSA, JOSÉ 71,8 54048001W MORALES HERNÁNDEZ, NÉSTOR 69,6 78696309S CASANOVA GONZÁLEZ, ÓSCAR 66,3

75021826N MARCO DE LA ROSA, JOSÉ 71,8 54048001W MORALES HERNÁNDEZ, NÉSTOR 69,6 78696309S CASANOVA GONZÁLEZ, ÓSCAR 66,3 Resolución del Director del Instituto de Astrofísica de Canarias de 10 de abril de 2015, por la que se adjudica un contrato laboral de un Titulado Superior, fuera de convenio, en la modalidad de contrato

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL AUTORIDADES Y PERSONAL Cursos de formación y perfeccionamiento OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD 998 RESOLUCIÓN 160/2015, de 11 de febrero, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

Más detalles

BASES APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30/03/09

BASES APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30/03/09 BASES DE CONVOCATORIA PARA PROVEER POR MOVILIDAD UNA PLAZA DE POLICIA DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL, APROBADAS POR LA DE 30 DE MARZO DE 2009. Base1. Normas generales: Objeto

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. 1 BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. Las presentes Bases han sido redactadas de conformidad con las Bases que rigen la

Más detalles

EDICTO. DECRETO 509/2014 - Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Benaguasil, a 15 de mayo de 2014

EDICTO. DECRETO 509/2014 - Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Benaguasil, a 15 de mayo de 2014 EDICTO Por la Alcaldía-Presidencia ha sido emitida en fecha 15 de mayo de dos mil catorce la siguiente Resolución, que a continuación se transcribe íntegramente: DECRETO 509/2014 - Alcaldía-Presidencia

Más detalles

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS

ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS Número de registre 1714 ORGANISME AUTÒNOM DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS Relació definitiva d admesos en el procés selectiu per a cobrir una plaça d Auxiliar de Recaptació. Cervera Anunci sobre

Más detalles

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EDICTO ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA Para general conocimiento se hacen públicas las bases

Más detalles

ANUNCIO. DON ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo),

ANUNCIO. DON ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), ANUNCIO En relación con el proceso selectivo para la selección y contratación laboral temporal de dos profesores/as: un/a profesor/ de música (especialidad de canto) y de un/a profesor/a de danza en la

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 12406 III. Otras Resoluciones Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 2144 DECRETO 71/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de personal estatutario de los órganos

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

CONSEJERÍA DE SANIDAD. 16798 Lunes, 3 de octubre 2005 B.O.C. y L. - N.º 191

CONSEJERÍA DE SANIDAD. 16798 Lunes, 3 de octubre 2005 B.O.C. y L. - N.º 191 16798 Lunes, 3 de octubre 2005 B.O.C. y L. - N.º 191 En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar la provisión por el sistema de libre designación entre funcionarios, el puesto que se indica en

Más detalles

X6053863X Grivel Gelly, Chirstine 77,07. 52208611Z Vaz Cedillo, Jacinto Javier 67,52. 50760742H Alonso de León, Arturo 57,04

X6053863X Grivel Gelly, Chirstine 77,07. 52208611Z Vaz Cedillo, Jacinto Javier 67,52. 50760742H Alonso de León, Arturo 57,04 Resolución del Director del Instituto de Astrofísica de Canarias de 4 de febrero de 2014, por la que se adjudica un contrato laboral de un Titulado Superior, fuera de convenio, en la modalidad de contrato

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 82 Viernes 4 de abril de 2014 Sec. III. Pág. 28887 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3618 Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez

Más detalles

Con objeto de proveer las vacantes existentes y las sustituciones que pueden producirse del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Con objeto de proveer las vacantes existentes y las sustituciones que pueden producirse del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. RESOLUCIÓN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SALAMANCA POR LA QUE, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, SE EFECTÚA

Más detalles

BASES QUE RIGEN EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO CON OBJETO DE FORMAR UNA BOLSA DE TRABAJO DE TECNICO DE JARDIN DE INFANCIA.

BASES QUE RIGEN EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO CON OBJETO DE FORMAR UNA BOLSA DE TRABAJO DE TECNICO DE JARDIN DE INFANCIA. BASES QUE RIGEN EN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO CON OBJETO DE FORMAR UNA BOLSA DE TRABAJO DE TECNICO DE JARDIN DE INFANCIA. PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El objeto de la presente convocatoria es

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 140 de 17-vi-2016 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

3224 24 Febrero 2007 D.O.E. Número 23

3224 24 Febrero 2007 D.O.E. Número 23 3224 24 Febrero 2007 D.O.E. Número 23 en el articulo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre. La presente Autorización se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares,

Más detalles

ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO BASES

ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO BASES ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Arévalo, en sesión celebrada

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 54 JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 01 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Asuntos Sociales 1 ORDEN de 18 de diciembre de 01, por la que se aprueba convocatoria pública para la

Más detalles

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO URGENTE DE MONITORES DEPORTIVOS ( especialidad de Taekwondo y Balonmano ), EN EL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA. PRIMERA.- OBJETO Es objeto de las

Más detalles

Ayuntamiento de Illescas

Ayuntamiento de Illescas BASES DE CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PROFESORADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ESCOLAR.- 1.- OBJETO.- Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral

Más detalles

especial, técnico superior de laboratorio de la Universidad Politécnica de València, d acord amb les bases següents:

especial, técnico superior de laboratorio de la Universidad Politécnica de València, d acord amb les bases següents: Universitat Politècnica de València RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2010 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 1. Normas Generales 1.1. Se convoca proceso selectivo para selección de 12 plazas de alumnos

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO Núm. 37 Viernes 12 de febrero de 2016 Sec. III. Pág. 11386 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE FOMENTO 1420 Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que

Más detalles

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria.

de la Universitat de València, de conformitat amb les següents bases de la convocatòria. Universitat de València RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2012, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives d accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna,

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

APATO Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales

APATO Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales CONVOCATORIA PARA SOLICITUD DE VOLUNTARIADO DE TERAPEUTAS OCUPACINALES DE ESPAÑA A PERU (Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales Andaluza y Hogar Clínica de San Juan de Dios de Iquitos, Perú)

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 14444 III. Otras Resoluciones Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 2396 Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 20 de mayo de 2014, por la que

Más detalles

DESEMPLEADOS MAYORES DE 45 AÑOS QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN DESEMPLEADOS JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS

DESEMPLEADOS MAYORES DE 45 AÑOS QUE TENGAN LA CONDICIÓN DE PARADOS DE LARGA DURACIÓN DESEMPLEADOS JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS AYUNTAMIENTO DE AYORA C/ Marquesa, 60 46620 Ayora (Valencia) Telf. 962191025 Fax. 961890002 www.ayora.es BASES PARA LA SELECCIÓN DE TÉCNICOS DE LOS PLANES INTEGRALES DE EMPLEO BASES QUE HAN DE REGIR LA

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016.

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. 1.-NORMATIVA. La prueba de acceso está regulada en: -ORDEN de 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 13477 III. Otras Resoluciones Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 2231 Dirección General de Personal.- Resolución de 14 de mayo de 2014, por la que se convocan licencias por estudios

Más detalles

CONVOCATORIA AUTONÓMICA.

CONVOCATORIA AUTONÓMICA. CONVOCATORIA AUTONÓMICA. A la vista de las necesidades surgidas para el curso 2014/2015, en las listas de aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Profesores de Profesores de Enseñanza Secundaria 0590,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 277 Sábado 15 de noviembre de 2014 Sec. I. Pág. 93877 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 11801 Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan

Más detalles

NM1T64S ) 2FL5Ì. Ayuntamiento de Jerez

NM1T64S ) 2FL5Ì. Ayuntamiento de Jerez Ayuntamiento de Jerez Don Javier Durá de Pinedo, Segundo Teniente de Alcalde, Secretario de la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de la Muy Noble y Leal Ciudad de Jerez de la Frontera CERTIFICO:

Más detalles

BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR PLAZAS TEMPORALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR PLAZAS TEMPORALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR PLAZAS TEMPORALES DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PRIMERO.- OBJETO.- El objeto de la presente convocatoria es la selección para constituir la Bolsa de Empleo Temporal de Auxiliar

Más detalles

1 TECNICO TURISMO GC2

1 TECNICO TURISMO GC2 BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE 1 TECNICO TURISMO GC2 Y PARA LOS PROYECTOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL PLURIANUALES (201/2016) A DESARROLLAR EN EL AYUNTAMIENTO

Más detalles

II. Autoridades y Personal. b) Oposiciones y concursos. Núm. 185. Boletín Oficial de Aragón DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

II. Autoridades y Personal. b) Oposiciones y concursos. Núm. 185. Boletín Oficial de Aragón DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA II. Autoridades y Personal b) Oposiciones y concursos DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Administración de Justicia, por la que se

Más detalles

València, 24 de setembre de El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 24 de setembre de El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s aprova l expedient del procés selectiu d ingrés, accessos

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO IBI 18465 EDICTO CONVOCATORÍA Y PUBLICACIÓN BASES BOLSAS DE TRABAJO OFICIALES BRIGADA DE OBRAS Y SERVICIOS Por Resolución de esta Tenencia de Alcaldía de fecha 18

Más detalles

Zaragoza, 14 de marzo de 2014 EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERMANENTE. Fdo.: Manuel Magdaleno Peña

Zaragoza, 14 de marzo de 2014 EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERMANENTE. Fdo.: Manuel Magdaleno Peña RESOLUCIÓN DE 14 DE MARZO DE 2014, DEL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERMANENTE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL PARA LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 5889 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Educación, Cultura y Universidades 1604 Orden de 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades,

Más detalles

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO BOE NÚM. 256 26/10/2005 UNIVERSIDADES RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2005, de la Universidad de Cantabria, por la que se convocan concursos de acceso a cuerpos de funcionarios

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant

Butlletí Oficial de la Província d Alacant edita excma. diputació provincial d alacant III. ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG 20883 BASES ESPECÍFICAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE PUESTOS DE TRABAJO DE AGENTE DE EMPLEO Y

Más detalles

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA BOLSA DE TRABAJO DE LAS PLAZAS DE: MONITORES DE NATACIÓN -SOCORRISTAS

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA BOLSA DE TRABAJO DE LAS PLAZAS DE: MONITORES DE NATACIÓN -SOCORRISTAS BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA BOLSA DE TRABAJO DE LAS PLAZAS DE: MONITORES DE NATACIÓN -SOCORRISTAS PRIMERA.- objeto de la convocatoria: 1.-.La selección se hará mediante

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 41592 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones 14490 Orden de 11 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se convocan los Premios Extraordinarios

Más detalles

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PRUEBAS LIBRES PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2016) Normativa: -Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Dirección General de Educación

Más detalles

ANEXO. SEGUNDA. Requisitos de los aspirantes: 1.- Los aspirantes para ser admitidos deberán reunir los siguientes

ANEXO. SEGUNDA. Requisitos de los aspirantes: 1.- Los aspirantes para ser admitidos deberán reunir los siguientes ANEXO BASES QUE DEBERÁN REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA LISTA DE ESPERA CORRESPONDIENTE A LA PLAZA DE PROFESOR DE MUSICA MODERNA,ESPECIALIDAD GUITARRA ELECTRICA,DE LA PLANTILLA DE

Más detalles