Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Save this PDF as:
Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l admissió i matriculació per als cursos intensius d ensenyaments esportius de grau superior en l especialitat de Futbol al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic [2016/660] La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, integra els ensenyaments esportius dins de l oferta del sistema educatiu actual, i els considera ensenyaments de règim especial i regula els seus aspectes fonamentals a través del capítol VIII del títol I. La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, referencia els ensenyaments esportius en l article 50 i 51, que modifiquen diferents aspectes de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació. Així mateix, el Reial Decret 1363/2007, de 24 d octubre, pel qual s estableix l ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, reconeix i impulsa els ensenyaments esportius que apareixen configurats, per primera vegada, amb el mateix tractament que els altres ensenyaments del sistema educatiu, i el Decret 132/2012, de 31 d agost, del Consell, regula els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana. Per mitjà del Reial Decret 320/2000, de 3 de març, s estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, s aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d accés a aquests ensenyaments, i l Ordre ECD/2023/2002, de 30 de juliol (BOE ), estableix per a l àmbit territorial de competència del Ministeri d Educació, els currículums i les proves i requisits d accés, corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior, de les especialitats de Futbol i Futbol Sala que serà d aplicació supletòria a la nostra comunitat. Per tot això, i en virtut de les facultats que em confereix el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc: Primer Aprovar el calendari i el procediment, que figura en l annex I, per a l admissió de sol licituds i matriculació per a realitzar els cursos intensius d ensenyaments esportius de grau superior en l especialitat de Futbol, al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, i que tindran lloc de l 11 de març de 2016 al 31 de juliol de De conformitat amb el que disposa l article 107 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en l article 68 de la Llei 5/1983 del Consell, contra aquest acte, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d alçada davant del secretari autonòmic d Educació, en el termini d un mes a comptar de l endemà de la seua publicació. València, 27 de gener de La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Marina Sánchez Costas. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se determina el calendario y el procedimiento para la admisión y matriculación para los cursos intensivos de enseñanzas deportivas de grado superior en la especialidad de Fútbol en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, durante el curso académico [2016/660] La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, integra las enseñanzas deportivas dentro de la oferta del sistema educativo actual, dándoles la consideración de enseñanzas de régimen especial y regulando sus aspectos fundamentales a través del capítulo VIII del título I. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, referencia las Enseñanzas Deportivas en su artículo 50 y 51, que modifican diferentes aspectos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Asimismo, el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, reconoce e impulsa las enseñanzas deportivas al aparecer configuradas, por primera vez, con el mismo tratamiento que las demás enseñanzas del sistema educativo y el Decreto 132/2012, de 31 de agosto, del Consell, regula las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunitat Valenciana. Mediante el Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, se establecen los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas y la Orden ECD/2023/2002, de 30 de julio (BOE ), establece para el ámbito territorial de competencia del Ministerio de Educación, los currículos y las pruebas y requisitos de acceso, correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala que será de aplicación supletoria en nuestra comunitat. Por todo ello, y en virtud de las facultades que me confiere el Decreto 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, resuelvo: Primero Aprobar el calendario y el procedimiento, que figura en el anexo I, para la admisión de solicitudes y matriculación para realizar los cursos intensivos de enseñanzas deportivas de grado superior en la especialidad de Fútbol, en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, y que tendrán lugar del 11 de marzo de 2016 al 31 de julio de De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 68 de la Ley 5/1983 del Consell, contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el secretario autonómico de Educación, en el plazo de un mes a contar desde la fecha siguiente al de su publicación. Valencia, 27 de enero de La directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Marina Sánchez Costas.

2 ANNEX I Calendari i procediment per a l admissió de sol licituds i matriculació per a realitzar el curs intensiu, al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, d ensenyaments esportius de grau superior en l especialitat de Futbol 1. Termini d admissió de sol licituds Per a cursar els ensenyaments de grau superior del títol de Tècnic Esportiu Superior en Futbol, del 22 al 25 de febrer, els dos inclosos. 2. Documentació Els sol licitants presentaran, al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, la sol licitud que figura com a annex I-A a aquesta resolució, junt amb: Fotocòpia compulsada del document nacional d identitat. Dos fotografies tipus carnet. Fotocòpia compulsada del títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics o certificat d haver superat la prova de maduresa substitutiva per als ensenyaments esportius de grau superior de règim especial. Certificat acadèmic de superació dels ensenyaments de grau mitjà del títol de Tècnic Esportiu en Futbol. Certificat expedit per la federació de futbol competent, en cada cas, que acredite el requisit esportiu d accés als ensenyaments de Tècnic Esportiu Superior en Futbol que s estableix en la disposició final segona del Reial Decret 1363/2007, de 24 d octubre, o en el seu lloc certificat individual expedit pel Consell Superior d Esports que acredite ser esportista d alt nivell en l especialitat esportiva de Futbol o de la secretària autonòmica d Esport, que acredite figurar en la relació d esportista d elit de la Comunitat Valenciana en l especialitat de Futbol que estiga en condicions de figurar en aquesta, i s estendrà aquest benefici als cinc anys següents al de la pèrdua de la condició d esportista d alt nivell, en els termes establits per l apartat 2.a de la disposició transitòria segona del Reial Decret 1363/2007, de 24 d octubre. 3. Tribunal per a la valoració o exempció del requisit esportiu d accés als ensenyaments de Tècnic Esportiu Superior en Futbol La valoració o exempció del requisit esportiu d accés als ensenyaments de Tècnic Esportiu Superior en Futbol serà realitzada per un tribunal proposat pel director territorial d Educació, Investigació, Cultura i Esport de València i supervisat pel Servei Central d Inspecció. Estarà compost per un president, un secretari i un avaluador, aquests dos últims seran preferentment membres de l equip educatiu que impartirà els ensenyaments de grau superior. El president serà un inspector d educació o el director del centre educatiu de referència. La seu del tribunal estarà en les dependències del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste. La funció del president del tribunal serà garantir que la valoració del requisit esportiu d accés es realitza d acord amb el que estableix en la disposició final segona del Reial Decret 1363/2007, de 24 d octubre, o que l exempció es realitza d acord amb el que disposa l apartat 2 de la disposició transitòria segona del Reial Decret esmentat, per als sol licitants que hagen acreditat en l especialitat esportiva de Futbol, ser esportista d alt nivell o figurar o estar en condicions de figurar en la relació d esportista d elit de la Comunitat Valenciana. El secretari tindrà com a funció alçar l acta de la valoració o exempció del requisit esportiu d accés dels sol licitants. Aquesta acta es facilitarà al consell escolar del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste abans del dia 26 de febrer de 2016 i posteriorment arxivada i custodiada pel Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste. 4. Criteris d admissió En el cas que el nombre de les sol licituds d admissió siga superior al nombre de places oferides s aplicarà en primer lloc el criteri que especifica l article 30 del Decret 132/2012, de 31 d agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, a saber: la qualificació final dels ensenyaments conduents al títol de Tècnic Esportiu, en la modalitat o especialitat corresponent. A continuació, es tindran en compte els criteris següents: ANEXO I Calendario y procedimiento para la admisión de solicitudes y matriculación para realizar el curso intensivo, en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, de enseñanzas deportivas de grado superior en la especialidad de Fútbol 1. Plazo de admisión de solicitudes Para cursar las enseñanzas de grado superior del título de Técnico Deportivo Superior en Fútbol, del 22 al 25 de febrero, ambos inclusive. 2. Documentación Los solicitantes presentarán, en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, la solicitud que figura como anexo I-A a la presente resolución, junto con: Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. Dos fotografías tipo carné. Fotocopia compulsada del título de Bachiller o equivalente a efectos académicos o certificado de haber superado la prueba de madurez sustitutiva para las enseñanzas deportivas de grado superior de régimen especial. Certificado académico de superación de las enseñanzas de grado medio del título de Técnico Deportivo en Fútbol. Certificado expedido por la federación de fútbol competente, en cada caso, que acredite el requisito deportivo de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior en Fútbol que se establece en la disposición final segunda del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, o en su lugar certificación individual expedida por el Consejo Superior de Deportes que acredite ser deportista de alto nivel en la especialidad deportiva de fútbol o de la Secretaria Autonómica de Deporte, que acredite figurar en la relación de deportista de élite de la Comunitat Valenciana en la especialidad de fútbol que esté en condiciones de figurar en la misma, extendiéndose este beneficio a los cinco años siguientes al de la pérdida de la condición de deportista de alto nivel, en los términos establecidos por el apartado 2.a de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 3. Tribunal para la valoración o exención del requisito deportivo de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior en Fútbol La valoración o exención del requisito deportivo de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior en fútbol será realizada por un tribunal propuesto por el director/a territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Valencia y supervisado por el Servicio Central de Inspección. Estará compuesto por un presidente, un secretario y un evaluador, estos dos últimos serán preferentemente miembros del equipo educativo que impartirá las enseñanzas de grado superior. El presidente será un inspector/a de educación o el director/a del centro educativo de referencia. La sede del tribunal estará en las dependencias del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste. La función del presidente del tribunal será garantizar que la valoración del requisito deportivo de acceso se realiza conforme a lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre o que la exención se realiza conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del citado real decreto, para los solicitantes que hayan acreditado en la especialidad deportiva de fútbol, ser deportista de alto nivel o figurar o estar en condiciones de figurar en la relación de deportista de élite de la Comunitat Valenciana. El secretario tendrá como función levantar acta de la valoración o exención del requisito deportivo de acceso de los solicitantes. Dicha acta será facilitada al consejo escolar del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste antes del día 26 de febrero de 2016 y posteriormente archivada y custodiada por el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste. 4. Criterios de admisión En el caso de que el número de las solicitudes de admisión sea superior al número de plazas ofertadas se aplicará en primer lugar el criterio que especifica el artículo 30 del Decreto 132/2012, de 31 de agosto, del Consell, por el que se regulan las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunitat Valenciana, a saber: la calificación final de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo, en la modalidad o especialidad correspondiente. A continuación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

3 4.1. Els sol licitants que acrediten, per mitjà de certificat de la secretària autonòmica de l Esport, figurar en la relació d esportista d elit de la Comunitat Valenciana en l especialitat de Futbol, o que estiga en condicions de figurar en aquesta, i hagen finalitzat i superat els ensenyaments de grau mitjà del títol de Tècnic Esportiu en Futbol a la Comunitat Valenciana, ordenats per la nota final expressada amb un sol decimal (serà la que resulte d obtindre la mitjana aritmètica simple de les notes aconseguides en els mòduls dels blocs comuns, específic i complementari, i no es tindrà en compte les qualificacions de les matèries convalidades) A continuació, els sol licitants que hagen finalitzat i superat els ensenyaments de grau mitjà del títol de Tècnic Esportiu en Futbol, a la Comunitat Valenciana, ordenats per la nota final expressada amb un únic decimal (serà la que resulte d obtindre la mitjana aritmètica simple de les notes obtingudes en els mòduls dels blocs comuns, específic i complementari, sense tindre en compte les qualificacions de les matèries convalidades) A continuació els sol licitants que acrediten, per mitjà de certificat individual expedit pel Consell Superior d Esports, ser esportista d alt nivell en l especialitat esportiva de Futbol, que hagen finalitzat i superat els ensenyaments de grau mitjà del títol de Tècnic Esportiu en Futbol, ordenats per la nota final expressada amb un sol decimal (serà la que resulte d obtindre la mitjana aritmètica simple de les notes aconseguides en els mòduls dels blocs comuns, específic i complementari, i no es tindran en compte les qualificacions de les matèries convalidades) A continuació, els sol licitants que hagen finalitzat i superat els ensenyaments de grau mitjà del títol de Tècnic Esportiu en Futbol, ordenats per la nota final expressada amb un sol decimal (serà la que resulte d obtindre la mitjana aritmètica simple de les notes aconseguides en els mòduls dels blocs comuns, específic i complementari, i no es tindrà en compte les qualificacions de les matèries convalidades). Per a resoldre les situacions d empat que es produïsquen a l aplicar els criteris de prioritat, l ordre d admissió s establirà per l ordenació alfabètica del primer cognom dels sol licitants, per a la qual cosa el consell escolar del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, realitzarà un sorteig públic de dos lletres, i faran prèviament públic en el tauler d anuncis del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste el dia, lloc i hora en què s efectuarà aquest sorteig. 5. Òrgan competent 5.1. El consell escolar del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste és l òrgan competent per a decidir l admissió dels sol licitants i podrà demanar-los la documentació que estime necessària per a la justificació de les situacions i circumstàncies al legades Respecte al procés d admissió, el Consell Escolar haurà de: a) Fer públiques en el tauler d informació del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste i remetre a la conselleria competent en matèria esportiva i a les tres direccions territorials d Educació, Investigació, Cultura i Esport, perquè les exposen en els seus taulers d informació, les llistes dels sol licitants admesos i no admesos a cursar els ensenyaments del títol de grau superior de Futbol, classificats i ordenats en funció dels criteris d admissió establits en aquesta resolució, el dia 29 de febrer de Aquestes llistes tindran caràcter provisional i podran ser objecte de reclamació davant d aquest consell escolar en el termini de tres dies hàbils, des de la publicació. Transcorregut aquest termini, les llistes definitives seran exposades en els taulers en què s han exposat les llistes provisionals en el termini màxim de 48 hores. b) Resoldre les reclamacions presentades. 6. Reserva de places El Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste reservarà el percentatge de les places, que s oferisquen de cada cicle i modalitat d ensenyament esportiu, per a les persones que reunint els requisits d accés, acrediten alguna de les característiques a què fa referència l article 30.3 del Decret 132/ Los solicitantes que acrediten, mediante certificación de la Secretaría Autonómica del Deporte, figurar en la relación de deportista de élite de la Comunitat Valenciana en la especialidad de fútbol, o que esté en condiciones de figurar en la misma, y hayan finalizado y superado las enseñanzas de grado medio del título de Técnico Deportivo en Fútbol en la Comunitat Valenciana, ordenados por la nota final expresada con un solo decimal (será la que resulte de obtener la media aritmética simple de las notas alcanzadas en los módulos de los bloques común, específico y complementario, no teniéndose en cuenta las calificaciones 4.2. A continuación los solicitantes que hayan finalizado y superado las enseñanzas de grado medio del título de Técnico Deportivo en Fútbol, en la Comunitat Valenciana, ordenados por la nota final expresada con un solo decimal (será la que resulte de obtener la media aritmética simple de las notas alcanzadas en los módulos de los bloques común, específico y complementario, no teniéndose en cuenta las calificaciones 4.3. A continuación los solicitantes que acrediten, mediante certificación individual expedida por el Consejo Superior de Deportes, ser deportista de alto nivel en la especialidad deportiva de fútbol o fútbol sala, que hayan finalizado y superado las enseñanzas de grado medio del título de Técnico Deportivo en Fútbol, ordenados por la nota final expresada con un solo decimal (será la que resulte de obtener la media aritmética simple de las notas alcanzadas en los módulos de los bloques común, específico y complementario, no teniéndose en cuenta las calificaciones 4.4. A continuación, los solicitantes que hayan finalizado y superado las enseñanzas de grado medio del título de Técnico Deportivo en Fútbol, ordenados por la nota final expresada con un solo decimal (será la que resulte de obtener la media aritmética simple de las notas alcanzadas en los módulos de los bloques común, específico y complementario, no teniéndose en cuenta las calificaciones Para resolver las situaciones de empate que se produzcan al aplicar los criterios de prioridad, el orden de admisión se establecerá por la ordenación alfabética del primer apellido de los solicitantes, para lo cual el consejo escolar del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, realizará un sorteo público de dos letras, haciendo previamente público en el tablón de anuncios del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste el día, lugar y hora en que se efectuará dicho sorteo. 5. Órgano competente 5.1. El consejo escolar del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste es el órgano competente para decidir la admisión de los solicitantes y podrá recabar de los mismos la documentación que estime necesaria para la justificación de las situaciones y circunstancias alegadas Respecto al proceso de admisión el consejo escolar deberá: a) Hacer públicas en el tablón de información del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste y remitir a la conselleria competente en materia deportiva y a las tres direcciones territoriales de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, para que las expongan en sus tablones de información, las listas de los solicitantes admitidos y no admitidos a cursar las enseñanzas del título de Grado Superior de fútbol, clasificados y ordenados en función de los criterios de admisión establecidos en la presente resolución, el día 29 de febrero de Dichas listas, tendrán carácter provisional y podrán ser objeto de reclamación ante el propio consejo escolar en el plazo de tres días hábiles, desde su publicación. Transcurrido este plazo, las listas definitivas serán expuestas en los mismos tablones que lo han sido las listas provisionales en el plazo máximo de 48 horas. b) Resolver las reclamaciones presentadas. 6. Reserva de plazas El Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste reservará el porcentaje de las plazas, que se oferten de cada ciclo y modalidad de enseñanza deportiva, para las personas que reuniendo los requisitos de acceso, acrediten alguna de las características a las que hace referencia el artículo 30.3 del Decreto 132/2012.

4 7. Matriculació 7.1. L alumnat que no haja superat tots els ensenyaments del corresponent cicle superior del grau superior, formalitzarà la matricula del/s mòdul/s i bloc/s pendent/s del corresponent nivell, els dies del 2 al 4 de març de 2016, els dos inclosos La matriculació dels sol licitants admesos per a cursar els ensenyaments del títol de grau superior de Futbol, es realitzarà els dies del 2 al 4 de març de 2016, els dos inclosos Si, finalitzat el període de matrícula establit en el punt anterior, aquesta no s ha formalitzat, es perdrà el dret a la plaça obtinguda En el moment de la matriculació, el sol licitant abonarà les taxes i els preus públics establits en la legislació vigent. 7. Matriculación 7.1. El alumnado que no haya superado todas las enseñanzas del correspondiente ciclo superior del grado superior, formalizará la matricula del módulo/s y bloque/s pendiente del correspondiente nivel, los días del 2 al 4 de marzo de 2016, ambos inclusive La matriculación de los solicitantes admitidos para cursar las enseñanzas del título de grado superior de fútbol, se realizará los días del 2 al 4 de marzo de 2016, ambos inclusive Si finalizado el periodo de matrícula establecido en el punto anterior no se hubiera formalizado esta, decae el derecho a la plaza obtenida En el momento de la matriculación, el solicitante abonará las tasas y los precios públicos establecidos en la legislación vigente.

5 ANNEX I-A / ANEXO I-A SOL LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR EL CICLE SUPERIOR DE GRAU SUPERIOR D'ENSENYANCES ESPORTIVES EN L'ESPECIALITAT DE SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA CURSAR EL CICLO SUPERIOR DE GRADO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS EN LA ESPECIALIDAD DE ANY / AÑO A DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI MP LLOC DE NAIXEMENT / LUGAR DE NACIMIENTO PROVÍNCIA / PROVINCIA DATA NAIXEM. / FECHA NACIM. DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO TELÈFON / TELÉFONO B SOL LICITUD / SOLICITUD El/La que subscriu desitja ser admés/a en el centre El/La que suscribe desea ser admitido/a en el centro per a cursar el Cicle Superior de Grau Superior en l'especialitat de para cursar el Ciclo Superior de Grado Superior en la especialidad C DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Fotocòpia compulsada del DNI / Fotocopia compulsada del DNI. Dos fotografies grandària carnet / Dos fotografías tamaño carné. (1/1) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA Fotocòpia compulsada del títol de Batxillerat, o equivalent a efectes acadèmics o certificat de superació de la prova de maduresa substitutiva. Fotocopia compulsada del título de Bachillerato, o equivalente a efectos académicos o certificado de superación de la prueba de madurez sustitutiva. Certificat acadèmic de superació de les ensenyances de Grau Mitjà del títol de Tècnic Esportiu en la modalitat corresponent. Certificado académico de superación de las enseñanzas de Grado Medio del título de Técnico Deportivo en la modalidad correspondiente. Certificat federatiu que acredite requisit esportiu d'accés Certificado federativo que acredite requisito deportivo de acceso Certificat del CSD o de la Secretaria Autonòmica d'esport que acredite exempció del requisit esportiu d'accés. Certificado del CSD o de la Secretaría Autonómica de Deporte que acredite exención del requisito deportivo de acceso. Altres documents (a especificar): Otros documentos (a especificar): Firma: DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRE DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO, d de La persona sol licitant La persona solicitante Les dades personals que conté l imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999). REGISTRE D ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA DATA D ENTRADA EN L ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE 25/04/10 DIN-A4 CE-DGITE IA E

Complejo Educativo de Cheste, durante el curso académico [2015/5740]

Complejo Educativo de Cheste, durante el curso académico [2015/5740] Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de juny de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 22193 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 19 de mayo de 2015 por la que se regulan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 25031 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Universidades 7513 Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 5049 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 1700 Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 34715 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 11479 Resolución de 2 de junio de 2010, del Director General de Formación Profesional y Educación

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 23248 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 14 de julio de 2014 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional

Más detalles

INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN AL CURSO 2016-2017

INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN AL CURSO 2016-2017 INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN AL CURSO 2016-2017 1) PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA: En el curso 2015-2016 solo habrá una convocatoria, que se resolverá con la adjudicación de plazas el día 15 de

Más detalles

Primera Inscripción y admisión de los alumnos.

Primera Inscripción y admisión de los alumnos. Ref: 09/650725.9/12 Dirección General de Becas RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES RELATIVAS A LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS

Más detalles

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza.

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza. PROYECTO DE ORDEN XX / XXXX, de de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa "Coordinación Horaria" dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 9381 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 28 de marzo de 2008 por la que se convoca la celebración de las pruebas de acceso y se establece el plazo de matriculación en el grado superior de las Enseñanzas de

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2015, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la matrícula a

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

De acuerdo con esto, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial,

De acuerdo con esto, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA RESOLUCIÓN ENS/1973/2013, de 19 de septiembre, de convocatoria para el reconocimiento académico de los aprendizajes

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 12932 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 25 de abril de 2014 por la que se regula la admisión y matriculación de alumnado en régimen de enseñanza libre, en las Escuelas Oficiales de Idiomas. (2014050090)

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

A la solicitud (Modelo 790) Código 077, deberán unirse los siguientes documentos:

A la solicitud (Modelo 790) Código 077, deberán unirse los siguientes documentos: Resolución de 28 de diciembre de 2.010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

II. Autoridades y Personal. b) Oposiciones y concursos. Núm. 185. Boletín Oficial de Aragón DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

II. Autoridades y Personal. b) Oposiciones y concursos. Núm. 185. Boletín Oficial de Aragón DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA II. Autoridades y Personal b) Oposiciones y concursos DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Administración de Justicia, por la que se

Más detalles

Segunda. Requisitos de los solicitantes. Tercera. Solicitudes y documentación.

Segunda. Requisitos de los solicitantes. Tercera. Solicitudes y documentación. Resolución de --- de mayo de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso especifico para la provisión de puestos de trabajo vacantes para docentes en el Servicio

Más detalles

Zaragoza, 14 de marzo de 2014 EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERMANENTE. Fdo.: Manuel Magdaleno Peña

Zaragoza, 14 de marzo de 2014 EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERMANENTE. Fdo.: Manuel Magdaleno Peña RESOLUCIÓN DE 14 DE MARZO DE 2014, DEL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERMANENTE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL PARA LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS

Más detalles

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón ORDEN de 4 de marzo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convoca en el curso académico 2015-2016 la prueba de madurez sustitutiva de los requisitos académicos

Más detalles

B A S E S. a) Médicos Forenses, con un número máximo de integrantes de 12, de los que 1 será reservado para personas con minusvalía.

B A S E S. a) Médicos Forenses, con un número máximo de integrantes de 12, de los que 1 será reservado para personas con minusvalía. CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA FORMACION DE LAS BOLSAS DE TRABAJO DE CANDIDATOS PARA PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MURCIA. De conformidad con

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 140 de 17-vi-2016 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

SOLICITUD DE REQUISITO LINGÜÍSTICO PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS PRUEBA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2015

SOLICITUD DE REQUISITO LINGÜÍSTICO PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS PRUEBA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2015 SOLICITUD DE REQUISITO LINGÜÍSTICO PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS PRUEBA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2015 El artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,

Más detalles

Artículo 3. Acreditación de la superación de los requisitos formativos complementarios

Artículo 3. Acreditación de la superación de los requisitos formativos complementarios REGLAMENTO DE SUPERACIÓN DE REQUISITOS FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE UN TÍTULO EXTRANJERO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA Aprobado por Consejo de Gobierno de 16 de

Más detalles

ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA ENSEÑANZAS PROFESIONALES (CURSO 2014-2015)

ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA ENSEÑANZAS PROFESIONALES (CURSO 2014-2015) CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez Almería ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA ENSEÑANZAS PROFESIONALES (CURSO 2014-2015) SOLICITUD DE ADMISIÓN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 35 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación, Juventud y Deporte 7 ORDEN 2216/2014, de 9 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establecen

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico, RESUELVO:

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico, RESUELVO: 14558 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la admisión y matriculación del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2015-2016.

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 14444 III. Otras Resoluciones Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 2396 Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 20 de mayo de 2014, por la que

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 16650 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2016, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan comisiones de servicio para cubrir con

Más detalles

REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (Aprobado en sesión de Junta de Gobierno de 3 de julio de 2001. Modificado en sesión de Consejo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Educación

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. C) Otras Disposiciones. Consejería de Educación B.O.C.M. Núm. 118 MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2010 Pág. 105 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Consejería de Educación 26 ORDEN 2586/2010, de 7 de mayo, por la que se regula la concesión de ayudas

Más detalles

Núm. 45. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 45. Boletín Oficial de Aragón RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2016, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas de certificación de los niveles básico, intermedio, avanzado y C1

Más detalles

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD Fascículo 84 - Sec. III. - Pág. 16681 Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 6226 Resolución de la Directora

Más detalles

Primera: Podrán participar los funcionarios docentes siempre que reúnan las siguientes condiciones al inicio del curso escolar 2009/2010:

Primera: Podrán participar los funcionarios docentes siempre que reúnan las siguientes condiciones al inicio del curso escolar 2009/2010: RESOLUCIÓN DE 19 DE JUNIO DE 2009 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN

Más detalles

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE

CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE 12386 CONSEJERÍA DE LOS JÓVENES Y DEL DEPORTE ORDEN de 16 de abril de 2009 que regula la convocatoria pública de concesión de los premios del Programa Promesas Paralímpicas de Extremadura para el año 2009.

Más detalles

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO URGENTE DE MONITORES DEPORTIVOS ( especialidad de Taekwondo y Balonmano ), EN EL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA. PRIMERA.- OBJETO Es objeto de las

Más detalles

27054 Martes 18 julio 2006 BOE núm. 170

27054 Martes 18 julio 2006 BOE núm. 170 27054 Martes 18 julio 2006 BOE núm. 170 12992 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hacen públicos los criterios aprobados por la Comisión

Más detalles

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013 INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013 1. Requisitos. - Tener como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Sevilla, 5 de enero 2010 BOJA núm. 2 Página núm. 45 ORDEN de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas materias

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 161 Martes, 26 de agosto de 2014 Pág. 36434 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDEN de 20 de agosto de 2014 por la que se amplían los proyectos

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. 1 BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. Las presentes Bases han sido redactadas de conformidad con las Bases que rigen la

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 14403 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación y Universidades 3833 Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se dictan instrucciones

Más detalles

(Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 26 de marzo de 2013)

(Publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 26 de marzo de 2013) ORDEN FORAL 32/2013, DE 11 DE MARZO, DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, POR LA QUE SE DETERMINAN LOS PERFILES ESPECÍFICOS QUE PUEDE ACREDITAR EL PERSONAL DOCENTE Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ACREDITACIÓN

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 48 Martes, 11 de marzo de 2014 Pág. 10409 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Política

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 100 Lunes 26 de abril de 2010 Sec. III. Pág. 36555 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6615 Resolución de 12 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional,

Más detalles

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO EN EL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ATENDER VACANTES O SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2009

Más detalles

Con objeto de proveer las vacantes existentes y las sustituciones que pueden producirse del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Con objeto de proveer las vacantes existentes y las sustituciones que pueden producirse del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. RESOLUCIÓN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SALAMANCA POR LA QUE, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, SE EFECTÚA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE FOMENTO Núm. 37 Viernes 12 de febrero de 2016 Sec. III. Pág. 11386 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE FOMENTO 1420 Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 58 de 10-III-2012 1/18 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades,

Más detalles

INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN CURSO 2015-2016

INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN CURSO 2015-2016 INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN CURSO 2015-2016 1) PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA: En el curso 2015-2016 solo habrá una convocatoria que se resolverá con la adjudicación de plazas el día 17 de JULIO

Más detalles

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA

ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA EDICTO ASUNTO: CONVOCATORIA DE BOLSAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS Y DE ADMINISTRATIVOS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA Para general conocimiento se hacen públicas las bases

Más detalles

Segundo.- Los expedientes a que se refiere el número anterior podrán responder a alguno de los siguientes supuestos:

Segundo.- Los expedientes a que se refiere el número anterior podrán responder a alguno de los siguientes supuestos: ORDEN DE 14 DE MARZO DE 1988 PARA LA APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL REAL DECRETO 104/1988, DE 29 DE ENERO, SOBRE HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS Y ESTUDIOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 23121 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 21 de septiembre de 2011 por la que se convocan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial

Más detalles

Consejería de Educación

Consejería de Educación Pág. 25 (03/17.200/09) 1853 Consejería de Educación RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales, por la que se convocan las pruebas sustitutivas

Más detalles

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 1. Normas Generales 1.1. Se convoca proceso selectivo para selección de 12 plazas de alumnos

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

Fecha de publicación: Finalización del plazo:

Fecha de publicación: Finalización del plazo: MINISTERIO SUBSECRETARIA Fecha de publicación: Finalización del plazo: RESOLUCIÓN DE DE 2015 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, POR LA QUE SE CONVOCAN DESTINOS PARA SU COBERTURA CON CARÁCTER DEFINITIVO

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS Año 2012

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS Año 2012 PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS Año 2012 Mediante la Orden 6683/2011, de 5 de diciembre, de la Consejería de Educación y Empleo (BOCM 26.12.2011), se han convocado para el curso 2011-2012 las Pruebas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 12 de noviembre de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 12 de noviembre de 2015 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 4822 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2015, del Director de Formación y Aprendizaje, por la que se convocan las pruebas libres

Más detalles

RESUELVE. Primero. Ámbito de aplicación y objeto:

RESUELVE. Primero. Ámbito de aplicación y objeto: RESOLUCIÓN DE 5 DE MAYO DE 2009, DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, POR LA QUE SE CONVOCAN LAS PRUEBAS DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PARA ALUMNOS QUE PRETENDAN ACCEDER A CURSAR SUS

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal Boletín Oficial de Canarias núm. 157 21152 Miércoles 11 de agosto de 2010 II. Autoridades y personal Oposiciones y concursos Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 4666 Dirección General

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 22 de diciembre de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 22 de diciembre de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 5440 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, del Director de Formación y Aprendizaje, por la que se convoca la prueba de acceso

Más detalles

Sevilla, 9 de noviembre 2006 BOJA núm. 217 Página núm. 25 CONSEJERIA DE EDUCACION

Sevilla, 9 de noviembre 2006 BOJA núm. 217 Página núm. 25 CONSEJERIA DE EDUCACION Sevilla, 9 de noviembre 2006 BOJA núm. 217 Página núm. 25 II. MEMORIA ECONOMICA Presupuesto de costes del proyecto por capítulos de coste, según el apartado 2.10 del cuestionario. Descripción de: - Equipamiento

Más detalles

Se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos en régimen de interinidad de:

Se convoca concurso público de méritos para la provisión de puestos en régimen de interinidad de: Resolución de 12 de enero de 2016 por la que se convoca proceso selectivo para la elaboración de listas de aspirantes a nombramientos interinos del Cuerpo de Maestros 0597. A la vista de las necesidades

Más detalles

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS AÑO XXXV Núm. 87 5 de mayo de 2016 9964 III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS Consejería de Educación, Cultura y Deportes Resolución de 29/04/2016, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad

Más detalles

BOLETÍN Nº 1-2 de enero de 2012

BOLETÍN Nº 1-2 de enero de 2012 BOLETÍN Nº 1-2 de enero de 2012 RESOLUCIÓN 2551/2011 (con la modificación del Anexo I de la RESOLUCIÓN 801/2012), de 16 de diciembre, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de

Más detalles

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL AUTORIDADES Y PERSONAL Cursos de formación y perfeccionamiento OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD 998 RESOLUCIÓN 160/2015, de 11 de febrero, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

Más detalles

B A S E S. 1.3.- El plazo para la formalización de las correspondientes inscripciones será los días 29 y 30 de septiembre.

B A S E S. 1.3.- El plazo para la formalización de las correspondientes inscripciones será los días 29 y 30 de septiembre. CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO PARA EL PRIMER CURSO DE LA ESPECIALIDAD DE MUSICOLOGÍA, DE LAS ENSEÑANZAS DEL GRADO SUPERIOR DE MÚSICA, EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CANARIAS, PARA EL CURSO

Más detalles

Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación Página 1 de 9

Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación Página 1 de 9 Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación Página 1 de 9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Orden ECD/.../2012, de XX de xxxxx, por la que se establece el currículo del ciclo formativo

Más detalles

NORMATIVA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE DOCTOR, AL TÍTULO OFICIAL ESPAÑOL DE DOCTOR.

NORMATIVA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE DOCTOR, AL TÍTULO OFICIAL ESPAÑOL DE DOCTOR. NORMATIVA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE DOCTOR, AL TÍTULO OFICIAL ESPAÑOL DE DOCTOR. (Aprobada por Comisión de Estudios de Posgrado de 13 de Marzo de 2008) (Aprobada

Más detalles

NORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE POSGRADO UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

NORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE POSGRADO UNIVERSIDAD DE ALCALÁ NORMATIVA SOBRE EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE POSGRADO UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 1 ÍNDICE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CAPÍTULO I. DISPOSICIONES

Más detalles

PREGUNTAS FRECUENTES PRUEBAS LIBRES

PREGUNTAS FRECUENTES PRUEBAS LIBRES PREGUNTAS FRECUENTES PRUEBAS LIBRES 1. Qué son las pruebas libres? 2. Qué diferencias hay entre las pruebas libres y las enseñanzas en régimen semipresencial o a distancia? 3. Quiénes convocan las pruebas

Más detalles

EDICTO. DECRETO 509/2014 - Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Benaguasil, a 15 de mayo de 2014

EDICTO. DECRETO 509/2014 - Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Benaguasil, a 15 de mayo de 2014 EDICTO Por la Alcaldía-Presidencia ha sido emitida en fecha 15 de mayo de dos mil catorce la siguiente Resolución, que a continuación se transcribe íntegramente: DECRETO 509/2014 - Alcaldía-Presidencia

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

En consecuencia, resuelvo:

En consecuencia, resuelvo: Resolución de 9 de junio de 2015, del Director General de Ordenación Académica, por la que se programan y ofertan cursos de preparación de las pruebas de acceso a las enseñanzas de formación profesional

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 2326 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2016, de la Secretaría General de Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, por la que se convoca la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 40 MIÉRCOLES 29 DE JUNIO DE 206 B.O.C.M. Núm. 53 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 2 ORDEN 99/206, de 20 de junio, del Consejero de Educación,

Más detalles

Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES

Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES Región de Murcia CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y UNIVERSIDADES RESOLUCIÓN DE 24 DE OCTUBRE DE 2014 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y RECURSOS HUMANOS POR LA QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO

Más detalles

BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA

BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL CENTRO GARCÍA LORCA Pl. Maguncia, nº 1 Tfno. 961470003/607050312 Fax 960014014 BASES BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA 2015/2016 BECAS MUNICIPALES DE GUARDERÍA 2015/2016 1

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 13112 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan las pruebas para la obtención del Título de Graduado en Educación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 26 de noviembre de 2012

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 26 de noviembre de 2012 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 228 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN 5192 RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2012, de la Directora de Formación Profesional, por

Más detalles

I. COMUNIDAD DE MADRID

I. COMUNIDAD DE MADRID Pág. 5 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 1082 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 10 de marzo de 2009 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE

Más detalles

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA 1.- Objeto de la convocatoria 1.1 La convocatoria tiene por objeto la provisión mediante el procedimiento

Más detalles

PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2014/15 UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2014/15 UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL CURSO 2014/15 UNIVERSIDADES: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA Pasos para realizar

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016.

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. 1.-NORMATIVA. La prueba de acceso está regulada en: -ORDEN de 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria

Más detalles

NORMAS QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR DE MÚSICA, ESPECIALIDAD CLARINETE, DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

NORMAS QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR DE MÚSICA, ESPECIALIDAD CLARINETE, DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES NORMAS QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO DE PROFESOR DE MÚSICA, ESPECIALIDAD CLARINETE, DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES Base primera Objeto de la convocatoria 1.1. La convocatoria

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 14479 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones 4295 Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas de carácter especifico

Más detalles