Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte"

Transcripción

1 Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari i el procediment per a l admissió i matriculació per als cursos intensius d ensenyaments esportius de grau superior en l especialitat de Futbol al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, durant el curs acadèmic [2016/660] La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, integra els ensenyaments esportius dins de l oferta del sistema educatiu actual, i els considera ensenyaments de règim especial i regula els seus aspectes fonamentals a través del capítol VIII del títol I. La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, referencia els ensenyaments esportius en l article 50 i 51, que modifiquen diferents aspectes de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació. Així mateix, el Reial Decret 1363/2007, de 24 d octubre, pel qual s estableix l ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, reconeix i impulsa els ensenyaments esportius que apareixen configurats, per primera vegada, amb el mateix tractament que els altres ensenyaments del sistema educatiu, i el Decret 132/2012, de 31 d agost, del Consell, regula els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana. Per mitjà del Reial Decret 320/2000, de 3 de març, s estableixen els títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, s aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d accés a aquests ensenyaments, i l Ordre ECD/2023/2002, de 30 de juliol (BOE ), estableix per a l àmbit territorial de competència del Ministeri d Educació, els currículums i les proves i requisits d accés, corresponents als títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior, de les especialitats de Futbol i Futbol Sala que serà d aplicació supletòria a la nostra comunitat. Per tot això, i en virtut de les facultats que em confereix el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, resolc: Primer Aprovar el calendari i el procediment, que figura en l annex I, per a l admissió de sol licituds i matriculació per a realitzar els cursos intensius d ensenyaments esportius de grau superior en l especialitat de Futbol, al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, i que tindran lloc de l 11 de març de 2016 al 31 de juliol de De conformitat amb el que disposa l article 107 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en l article 68 de la Llei 5/1983 del Consell, contra aquest acte, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d alçada davant del secretari autonòmic d Educació, en el termini d un mes a comptar de l endemà de la seua publicació. València, 27 de gener de La directora general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial: Marina Sánchez Costas. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se determina el calendario y el procedimiento para la admisión y matriculación para los cursos intensivos de enseñanzas deportivas de grado superior en la especialidad de Fútbol en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, durante el curso académico [2016/660] La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, integra las enseñanzas deportivas dentro de la oferta del sistema educativo actual, dándoles la consideración de enseñanzas de régimen especial y regulando sus aspectos fundamentales a través del capítulo VIII del título I. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, referencia las Enseñanzas Deportivas en su artículo 50 y 51, que modifican diferentes aspectos de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Asimismo, el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, reconoce e impulsa las enseñanzas deportivas al aparecer configuradas, por primera vez, con el mismo tratamiento que las demás enseñanzas del sistema educativo y el Decreto 132/2012, de 31 de agosto, del Consell, regula las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunitat Valenciana. Mediante el Real Decreto 320/2000, de 3 de marzo, se establecen los títulos de Técnico deportivo y Técnico deportivo superior en las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los requisitos de acceso a estas enseñanzas y la Orden ECD/2023/2002, de 30 de julio (BOE ), establece para el ámbito territorial de competencia del Ministerio de Educación, los currículos y las pruebas y requisitos de acceso, correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y de Técnico Deportivo Superior de las especialidades de Fútbol y Fútbol Sala que será de aplicación supletoria en nuestra comunitat. Por todo ello, y en virtud de las facultades que me confiere el Decreto 155/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, resuelvo: Primero Aprobar el calendario y el procedimiento, que figura en el anexo I, para la admisión de solicitudes y matriculación para realizar los cursos intensivos de enseñanzas deportivas de grado superior en la especialidad de Fútbol, en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, y que tendrán lugar del 11 de marzo de 2016 al 31 de julio de De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 68 de la Ley 5/1983 del Consell, contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el secretario autonómico de Educación, en el plazo de un mes a contar desde la fecha siguiente al de su publicación. Valencia, 27 de enero de La directora general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial: Marina Sánchez Costas.

2 ANNEX I Calendari i procediment per a l admissió de sol licituds i matriculació per a realitzar el curs intensiu, al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, d ensenyaments esportius de grau superior en l especialitat de Futbol 1. Termini d admissió de sol licituds Per a cursar els ensenyaments de grau superior del títol de Tècnic Esportiu Superior en Futbol, del 22 al 25 de febrer, els dos inclosos. 2. Documentació Els sol licitants presentaran, al Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, la sol licitud que figura com a annex I-A a aquesta resolució, junt amb: Fotocòpia compulsada del document nacional d identitat. Dos fotografies tipus carnet. Fotocòpia compulsada del títol de Batxiller o equivalent a efectes acadèmics o certificat d haver superat la prova de maduresa substitutiva per als ensenyaments esportius de grau superior de règim especial. Certificat acadèmic de superació dels ensenyaments de grau mitjà del títol de Tècnic Esportiu en Futbol. Certificat expedit per la federació de futbol competent, en cada cas, que acredite el requisit esportiu d accés als ensenyaments de Tècnic Esportiu Superior en Futbol que s estableix en la disposició final segona del Reial Decret 1363/2007, de 24 d octubre, o en el seu lloc certificat individual expedit pel Consell Superior d Esports que acredite ser esportista d alt nivell en l especialitat esportiva de Futbol o de la secretària autonòmica d Esport, que acredite figurar en la relació d esportista d elit de la Comunitat Valenciana en l especialitat de Futbol que estiga en condicions de figurar en aquesta, i s estendrà aquest benefici als cinc anys següents al de la pèrdua de la condició d esportista d alt nivell, en els termes establits per l apartat 2.a de la disposició transitòria segona del Reial Decret 1363/2007, de 24 d octubre. 3. Tribunal per a la valoració o exempció del requisit esportiu d accés als ensenyaments de Tècnic Esportiu Superior en Futbol La valoració o exempció del requisit esportiu d accés als ensenyaments de Tècnic Esportiu Superior en Futbol serà realitzada per un tribunal proposat pel director territorial d Educació, Investigació, Cultura i Esport de València i supervisat pel Servei Central d Inspecció. Estarà compost per un president, un secretari i un avaluador, aquests dos últims seran preferentment membres de l equip educatiu que impartirà els ensenyaments de grau superior. El president serà un inspector d educació o el director del centre educatiu de referència. La seu del tribunal estarà en les dependències del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste. La funció del president del tribunal serà garantir que la valoració del requisit esportiu d accés es realitza d acord amb el que estableix en la disposició final segona del Reial Decret 1363/2007, de 24 d octubre, o que l exempció es realitza d acord amb el que disposa l apartat 2 de la disposició transitòria segona del Reial Decret esmentat, per als sol licitants que hagen acreditat en l especialitat esportiva de Futbol, ser esportista d alt nivell o figurar o estar en condicions de figurar en la relació d esportista d elit de la Comunitat Valenciana. El secretari tindrà com a funció alçar l acta de la valoració o exempció del requisit esportiu d accés dels sol licitants. Aquesta acta es facilitarà al consell escolar del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste abans del dia 26 de febrer de 2016 i posteriorment arxivada i custodiada pel Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste. 4. Criteris d admissió En el cas que el nombre de les sol licituds d admissió siga superior al nombre de places oferides s aplicarà en primer lloc el criteri que especifica l article 30 del Decret 132/2012, de 31 d agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, a saber: la qualificació final dels ensenyaments conduents al títol de Tècnic Esportiu, en la modalitat o especialitat corresponent. A continuació, es tindran en compte els criteris següents: ANEXO I Calendario y procedimiento para la admisión de solicitudes y matriculación para realizar el curso intensivo, en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, de enseñanzas deportivas de grado superior en la especialidad de Fútbol 1. Plazo de admisión de solicitudes Para cursar las enseñanzas de grado superior del título de Técnico Deportivo Superior en Fútbol, del 22 al 25 de febrero, ambos inclusive. 2. Documentación Los solicitantes presentarán, en el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, la solicitud que figura como anexo I-A a la presente resolución, junto con: Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad. Dos fotografías tipo carné. Fotocopia compulsada del título de Bachiller o equivalente a efectos académicos o certificado de haber superado la prueba de madurez sustitutiva para las enseñanzas deportivas de grado superior de régimen especial. Certificado académico de superación de las enseñanzas de grado medio del título de Técnico Deportivo en Fútbol. Certificado expedido por la federación de fútbol competente, en cada caso, que acredite el requisito deportivo de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior en Fútbol que se establece en la disposición final segunda del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, o en su lugar certificación individual expedida por el Consejo Superior de Deportes que acredite ser deportista de alto nivel en la especialidad deportiva de fútbol o de la Secretaria Autonómica de Deporte, que acredite figurar en la relación de deportista de élite de la Comunitat Valenciana en la especialidad de fútbol que esté en condiciones de figurar en la misma, extendiéndose este beneficio a los cinco años siguientes al de la pérdida de la condición de deportista de alto nivel, en los términos establecidos por el apartado 2.a de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre. 3. Tribunal para la valoración o exención del requisito deportivo de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior en Fútbol La valoración o exención del requisito deportivo de acceso a las enseñanzas de Técnico Deportivo Superior en fútbol será realizada por un tribunal propuesto por el director/a territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de Valencia y supervisado por el Servicio Central de Inspección. Estará compuesto por un presidente, un secretario y un evaluador, estos dos últimos serán preferentemente miembros del equipo educativo que impartirá las enseñanzas de grado superior. El presidente será un inspector/a de educación o el director/a del centro educativo de referencia. La sede del tribunal estará en las dependencias del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste. La función del presidente del tribunal será garantizar que la valoración del requisito deportivo de acceso se realiza conforme a lo establecido en la disposición final segunda del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre o que la exención se realiza conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición transitoria segunda del citado real decreto, para los solicitantes que hayan acreditado en la especialidad deportiva de fútbol, ser deportista de alto nivel o figurar o estar en condiciones de figurar en la relación de deportista de élite de la Comunitat Valenciana. El secretario tendrá como función levantar acta de la valoración o exención del requisito deportivo de acceso de los solicitantes. Dicha acta será facilitada al consejo escolar del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste antes del día 26 de febrero de 2016 y posteriormente archivada y custodiada por el Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste. 4. Criterios de admisión En el caso de que el número de las solicitudes de admisión sea superior al número de plazas ofertadas se aplicará en primer lugar el criterio que especifica el artículo 30 del Decreto 132/2012, de 31 de agosto, del Consell, por el que se regulan las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunitat Valenciana, a saber: la calificación final de las enseñanzas conducentes al título de Técnico Deportivo, en la modalidad o especialidad correspondiente. A continuación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

3 4.1. Els sol licitants que acrediten, per mitjà de certificat de la secretària autonòmica de l Esport, figurar en la relació d esportista d elit de la Comunitat Valenciana en l especialitat de Futbol, o que estiga en condicions de figurar en aquesta, i hagen finalitzat i superat els ensenyaments de grau mitjà del títol de Tècnic Esportiu en Futbol a la Comunitat Valenciana, ordenats per la nota final expressada amb un sol decimal (serà la que resulte d obtindre la mitjana aritmètica simple de les notes aconseguides en els mòduls dels blocs comuns, específic i complementari, i no es tindrà en compte les qualificacions de les matèries convalidades) A continuació, els sol licitants que hagen finalitzat i superat els ensenyaments de grau mitjà del títol de Tècnic Esportiu en Futbol, a la Comunitat Valenciana, ordenats per la nota final expressada amb un únic decimal (serà la que resulte d obtindre la mitjana aritmètica simple de les notes obtingudes en els mòduls dels blocs comuns, específic i complementari, sense tindre en compte les qualificacions de les matèries convalidades) A continuació els sol licitants que acrediten, per mitjà de certificat individual expedit pel Consell Superior d Esports, ser esportista d alt nivell en l especialitat esportiva de Futbol, que hagen finalitzat i superat els ensenyaments de grau mitjà del títol de Tècnic Esportiu en Futbol, ordenats per la nota final expressada amb un sol decimal (serà la que resulte d obtindre la mitjana aritmètica simple de les notes aconseguides en els mòduls dels blocs comuns, específic i complementari, i no es tindran en compte les qualificacions de les matèries convalidades) A continuació, els sol licitants que hagen finalitzat i superat els ensenyaments de grau mitjà del títol de Tècnic Esportiu en Futbol, ordenats per la nota final expressada amb un sol decimal (serà la que resulte d obtindre la mitjana aritmètica simple de les notes aconseguides en els mòduls dels blocs comuns, específic i complementari, i no es tindrà en compte les qualificacions de les matèries convalidades). Per a resoldre les situacions d empat que es produïsquen a l aplicar els criteris de prioritat, l ordre d admissió s establirà per l ordenació alfabètica del primer cognom dels sol licitants, per a la qual cosa el consell escolar del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste, realitzarà un sorteig públic de dos lletres, i faran prèviament públic en el tauler d anuncis del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste el dia, lloc i hora en què s efectuarà aquest sorteig. 5. Òrgan competent 5.1. El consell escolar del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste és l òrgan competent per a decidir l admissió dels sol licitants i podrà demanar-los la documentació que estime necessària per a la justificació de les situacions i circumstàncies al legades Respecte al procés d admissió, el Consell Escolar haurà de: a) Fer públiques en el tauler d informació del Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste i remetre a la conselleria competent en matèria esportiva i a les tres direccions territorials d Educació, Investigació, Cultura i Esport, perquè les exposen en els seus taulers d informació, les llistes dels sol licitants admesos i no admesos a cursar els ensenyaments del títol de grau superior de Futbol, classificats i ordenats en funció dels criteris d admissió establits en aquesta resolució, el dia 29 de febrer de Aquestes llistes tindran caràcter provisional i podran ser objecte de reclamació davant d aquest consell escolar en el termini de tres dies hàbils, des de la publicació. Transcorregut aquest termini, les llistes definitives seran exposades en els taulers en què s han exposat les llistes provisionals en el termini màxim de 48 hores. b) Resoldre les reclamacions presentades. 6. Reserva de places El Centre Integrat de Formació Professional Complex Educatiu de Cheste reservarà el percentatge de les places, que s oferisquen de cada cicle i modalitat d ensenyament esportiu, per a les persones que reunint els requisits d accés, acrediten alguna de les característiques a què fa referència l article 30.3 del Decret 132/ Los solicitantes que acrediten, mediante certificación de la Secretaría Autonómica del Deporte, figurar en la relación de deportista de élite de la Comunitat Valenciana en la especialidad de fútbol, o que esté en condiciones de figurar en la misma, y hayan finalizado y superado las enseñanzas de grado medio del título de Técnico Deportivo en Fútbol en la Comunitat Valenciana, ordenados por la nota final expresada con un solo decimal (será la que resulte de obtener la media aritmética simple de las notas alcanzadas en los módulos de los bloques común, específico y complementario, no teniéndose en cuenta las calificaciones 4.2. A continuación los solicitantes que hayan finalizado y superado las enseñanzas de grado medio del título de Técnico Deportivo en Fútbol, en la Comunitat Valenciana, ordenados por la nota final expresada con un solo decimal (será la que resulte de obtener la media aritmética simple de las notas alcanzadas en los módulos de los bloques común, específico y complementario, no teniéndose en cuenta las calificaciones 4.3. A continuación los solicitantes que acrediten, mediante certificación individual expedida por el Consejo Superior de Deportes, ser deportista de alto nivel en la especialidad deportiva de fútbol o fútbol sala, que hayan finalizado y superado las enseñanzas de grado medio del título de Técnico Deportivo en Fútbol, ordenados por la nota final expresada con un solo decimal (será la que resulte de obtener la media aritmética simple de las notas alcanzadas en los módulos de los bloques común, específico y complementario, no teniéndose en cuenta las calificaciones 4.4. A continuación, los solicitantes que hayan finalizado y superado las enseñanzas de grado medio del título de Técnico Deportivo en Fútbol, ordenados por la nota final expresada con un solo decimal (será la que resulte de obtener la media aritmética simple de las notas alcanzadas en los módulos de los bloques común, específico y complementario, no teniéndose en cuenta las calificaciones Para resolver las situaciones de empate que se produzcan al aplicar los criterios de prioridad, el orden de admisión se establecerá por la ordenación alfabética del primer apellido de los solicitantes, para lo cual el consejo escolar del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste, realizará un sorteo público de dos letras, haciendo previamente público en el tablón de anuncios del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste el día, lugar y hora en que se efectuará dicho sorteo. 5. Órgano competente 5.1. El consejo escolar del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste es el órgano competente para decidir la admisión de los solicitantes y podrá recabar de los mismos la documentación que estime necesaria para la justificación de las situaciones y circunstancias alegadas Respecto al proceso de admisión el consejo escolar deberá: a) Hacer públicas en el tablón de información del Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste y remitir a la conselleria competente en materia deportiva y a las tres direcciones territoriales de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, para que las expongan en sus tablones de información, las listas de los solicitantes admitidos y no admitidos a cursar las enseñanzas del título de Grado Superior de fútbol, clasificados y ordenados en función de los criterios de admisión establecidos en la presente resolución, el día 29 de febrero de Dichas listas, tendrán carácter provisional y podrán ser objeto de reclamación ante el propio consejo escolar en el plazo de tres días hábiles, desde su publicación. Transcurrido este plazo, las listas definitivas serán expuestas en los mismos tablones que lo han sido las listas provisionales en el plazo máximo de 48 horas. b) Resolver las reclamaciones presentadas. 6. Reserva de plazas El Centro Integrado de Formación Profesional Complejo Educativo de Cheste reservará el porcentaje de las plazas, que se oferten de cada ciclo y modalidad de enseñanza deportiva, para las personas que reuniendo los requisitos de acceso, acrediten alguna de las características a las que hace referencia el artículo 30.3 del Decreto 132/2012.

4 7. Matriculació 7.1. L alumnat que no haja superat tots els ensenyaments del corresponent cicle superior del grau superior, formalitzarà la matricula del/s mòdul/s i bloc/s pendent/s del corresponent nivell, els dies del 2 al 4 de març de 2016, els dos inclosos La matriculació dels sol licitants admesos per a cursar els ensenyaments del títol de grau superior de Futbol, es realitzarà els dies del 2 al 4 de març de 2016, els dos inclosos Si, finalitzat el període de matrícula establit en el punt anterior, aquesta no s ha formalitzat, es perdrà el dret a la plaça obtinguda En el moment de la matriculació, el sol licitant abonarà les taxes i els preus públics establits en la legislació vigent. 7. Matriculación 7.1. El alumnado que no haya superado todas las enseñanzas del correspondiente ciclo superior del grado superior, formalizará la matricula del módulo/s y bloque/s pendiente del correspondiente nivel, los días del 2 al 4 de marzo de 2016, ambos inclusive La matriculación de los solicitantes admitidos para cursar las enseñanzas del título de grado superior de fútbol, se realizará los días del 2 al 4 de marzo de 2016, ambos inclusive Si finalizado el periodo de matrícula establecido en el punto anterior no se hubiera formalizado esta, decae el derecho a la plaza obtenida En el momento de la matriculación, el solicitante abonará las tasas y los precios públicos establecidos en la legislación vigente.

5 ANNEX I-A / ANEXO I-A SOL LICITUD D'ADMISSIÓ PER A CURSAR EL CICLE SUPERIOR DE GRAU SUPERIOR D'ENSENYANCES ESPORTIVES EN L'ESPECIALITAT DE SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA CURSAR EL CICLO SUPERIOR DE GRADO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS DEPORTIVAS EN LA ESPECIALIDAD DE ANY / AÑO A DADES DE LA PERSONA SOL LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI MP LLOC DE NAIXEMENT / LUGAR DE NACIMIENTO PROVÍNCIA / PROVINCIA DATA NAIXEM. / FECHA NACIM. DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO TELÈFON / TELÉFONO B SOL LICITUD / SOLICITUD El/La que subscriu desitja ser admés/a en el centre El/La que suscribe desea ser admitido/a en el centro per a cursar el Cicle Superior de Grau Superior en l'especialitat de para cursar el Ciclo Superior de Grado Superior en la especialidad C DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Fotocòpia compulsada del DNI / Fotocopia compulsada del DNI. Dos fotografies grandària carnet / Dos fotografías tamaño carné. (1/1) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA Fotocòpia compulsada del títol de Batxillerat, o equivalent a efectes acadèmics o certificat de superació de la prova de maduresa substitutiva. Fotocopia compulsada del título de Bachillerato, o equivalente a efectos académicos o certificado de superación de la prueba de madurez sustitutiva. Certificat acadèmic de superació de les ensenyances de Grau Mitjà del títol de Tècnic Esportiu en la modalitat corresponent. Certificado académico de superación de las enseñanzas de Grado Medio del título de Técnico Deportivo en la modalidad correspondiente. Certificat federatiu que acredite requisit esportiu d'accés Certificado federativo que acredite requisito deportivo de acceso Certificat del CSD o de la Secretaria Autonòmica d'esport que acredite exempció del requisit esportiu d'accés. Certificado del CSD o de la Secretaría Autonómica de Deporte que acredite exención del requisito deportivo de acceso. Altres documents (a especificar): Otros documentos (a especificar): Firma: DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRE DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO, d de La persona sol licitant La persona solicitante Les dades personals que conté l imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999). REGISTRE D ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA DATA D ENTRADA EN L ÒRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE 25/04/10 DIN-A4 CE-DGITE IA E

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 18/2016, d 1 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen l accés, l admissió i la matrícula

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 22193 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 19 de mayo de 2015 por la que se regulan las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 16/2016, de 20 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les proves d accés a cicles formatius

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2014, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoca la prova per a persones majors de

Más detalles

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 25031 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Universidades 7513 Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 5049 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 1700 Resolución de 21 de enero de 2011, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves

Más detalles

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20

INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places 1 20 ESCOLA MUNICIPAL D ADULTS / E.P.A. AJUNTAMENT DE BÉTERA Avinguda València, 26 961 601 874 INFORMACIONS INSCRIPCIÓ CURS Grups Places Curs Participació i Preparació per altres programes formatius / Curso

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 1 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual s estableixen el calendari i el procediment d admissió

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 5 de juny 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s establix el procés de preinscripció

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 23248 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 14 de julio de 2014 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 140 de 17-vi-2016 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza.

Bachillerato, y las enseñanzas profesionales de música y danza. PROYECTO DE ORDEN XX / XXXX, de de..., de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el programa "Coordinación Horaria" dirigido al alumnado que cursa simultáneamente las enseñanzas

Más detalles

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón ORDEN de 4 de marzo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se convoca en el curso académico 2015-2016 la prueba de madurez sustitutiva de los requisitos académicos

Más detalles

3. Ot r a s disposiciones

3. Ot r a s disposiciones Página 34715 I. Comunidad Autónoma 3. Ot r a s disposiciones Consejería de Educación, Formación y Empleo 11479 Resolución de 2 de junio de 2010, del Director General de Formación Profesional y Educación

Más detalles

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques RESOLUCIÓ de 7 de gener de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la borsa

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2015, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se establecen instrucciones para la matrícula a

Más detalles

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16

ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 ESCOLARIZACIÓN EN LOS CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS DE ALFAFAR, CURSO 2015/16 DEPARTAMENTO O ÁREA NOMBRE DEL TRÁMITE EDUCACIÓN Solicitud de plaza en los centros docentes públicos y concertados

Más detalles

De acuerdo con esto, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial,

De acuerdo con esto, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Enseñanzas de Régimen Especial, 1/5 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA RESOLUCIÓN ENS/1973/2013, de 19 de septiembre, de convocatoria para el reconocimiento académico de los aprendizajes

Más detalles

INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN AL CURSO 2016-2017

INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN AL CURSO 2016-2017 INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN AL CURSO 2016-2017 1) PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA: En el curso 2015-2016 solo habrá una convocatoria, que se resolverá con la adjudicación de plazas el día 15 de

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 14444 III. Otras Resoluciones Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 2396 Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos.- Resolución de 20 de mayo de 2014, por la que

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 14403 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación y Universidades 3833 Resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación por la que se dictan instrucciones

Más detalles

Núm. 45. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 45. Boletín Oficial de Aragón RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2016, del Director General de Planificación y Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas de certificación de los niveles básico, intermedio, avanzado y C1

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 58 de 10-III-2012 1/18 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES Resolución de 29 de febrero de 2012, de la Consejería de Educación y Universidades,

Más detalles

SOLICITUD DE REQUISITO LINGÜÍSTICO PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS PRUEBA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2015

SOLICITUD DE REQUISITO LINGÜÍSTICO PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS PRUEBA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2015 SOLICITUD DE REQUISITO LINGÜÍSTICO PARA ESTUDIANTES PROCEDENTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS PRUEBA DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 2015 El artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives de persones

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació RESOLUCIÓ de 15 de març de 2011, del director territorial d Educació de Castelló, per la qual s estableix el calendari i el procediment d admissió de l alumnat a les ensenyances

Más detalles

CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA

CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA CONVOCATORIA AUTONÓMICA DECLARADA DE URGENCIA Resolución de 19 de octubre de 2015 por la que se convoca proceso selectivo para la elaboración de listas de aspirantes a nombramientos interinos de distintas

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 16650 2. OPOSICIONES Y CONCURSOS CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2016, de la Secretaría General de Educación, por la que se convocan comisiones de servicio para cubrir con

Más detalles

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016.

PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. PRUEBA DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP, DE GRADO MEDIO Y DE GRADO SUPERIOR. CONVOCATORIA DE 2016. 1.-NORMATIVA. La prueba de acceso está regulada en: -ORDEN de 16/2016, de 20 de mayo, de la Conselleria

Más detalles

Conselleria de Cultura, Educació i Esport Conselleria de Cultura, Educación y Deporte

Conselleria de Cultura, Educació i Esport Conselleria de Cultura, Educación y Deporte Conselleria de Cultura, Educació i Esport ORDE de 23 d abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es desplega el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat,

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Primera Inscripción y admisión de los alumnos.

Primera Inscripción y admisión de los alumnos. Ref: 09/650725.9/12 Dirección General de Becas RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES RELATIVAS A LOS CURSOS DE PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS

Más detalles

Primera: Podrán participar los funcionarios docentes siempre que reúnan las siguientes condiciones al inicio del curso escolar 2009/2010:

Primera: Podrán participar los funcionarios docentes siempre que reúnan las siguientes condiciones al inicio del curso escolar 2009/2010: RESOLUCIÓN DE 19 DE JUNIO DE 2009 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 9381 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 28 de marzo de 2008 por la que se convoca la celebración de las pruebas de acceso y se establece el plazo de matriculación en el grado superior de las Enseñanzas de

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 14479 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones 4295 Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convocan las pruebas de carácter especifico

Más detalles

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Boletín Oficial de Castilla y León I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Boletín Oficial de Castilla y León Núm. 59 Jueves, 26 de marzo de 2015 Pág. 23259 I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN C. OTRAS DISPOSICIONES CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2015, de la

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 135 de 12-vi-2014 1/9 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 5 de junio de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN

TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN TÍTULO I: PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN 1. ACCESO A LOS ESTUDIOS DE GRADO. PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 1.1 Principios generales El acceso a la Universidad de Cantabria se realizará desde

Más detalles

València, 4 de febrer de 2014. El director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcial Díaz Garrigues.

València, 4 de febrer de 2014. El director general de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial: Marcial Díaz Garrigues. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés de

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen les

Más detalles

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD Fascículo 84 - Sec. III. - Pág. 16681 Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 6226 Resolución de la Directora

Más detalles

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació

ORDENE ORDENO. 5. La denominació d estes ensenyances en la modalitat d educació Conselleria d Educació ORDE de 23 de juny de 2008, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l organització i el funcionament de l ensenyança d anglés del nivell bàsic i del nivell intermedi,

Más detalles

27054 Martes 18 julio 2006 BOE núm. 170

27054 Martes 18 julio 2006 BOE núm. 170 27054 Martes 18 julio 2006 BOE núm. 170 12992 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2006, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se hacen públicos los criterios aprobados por la Comisión

Más detalles

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico, RESUELVO:

En su virtud, y de conformidad con las atribuciones que tengo conferidas por el ordenamiento jurídico, RESUELVO: 14558 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2015, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la admisión y matriculación del alumnado en las Escuelas Oficiales de Idiomas para el curso 2015-2016.

Más detalles

Segunda. Requisitos de los solicitantes. Tercera. Solicitudes y documentación.

Segunda. Requisitos de los solicitantes. Tercera. Solicitudes y documentación. Resolución de --- de mayo de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso especifico para la provisión de puestos de trabajo vacantes para docentes en el Servicio

Más detalles

3.- D'altres disposicions

3.- D'altres disposicions BOIB Num. 38 18-03-2008 11 3.- D'altres disposicions CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ Num. 3931 Resolució de la directora general de Patrimoni d adscripció de la finca denominada Quarter d Intendència

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

I. Disposiciones Generales

I. Disposiciones Generales I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 15-vi-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 137 1/7 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Ciencia Resolución de de junio de 2009, de la Consejería de

Más detalles

1. Disposiciones generales

1. Disposiciones generales 1 de diciembre 2015 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 233 página 1. Disposiciones generales Consejería de Educación Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Profesorado

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba RESOLUCIÓN DE 8 DE ENERO DE 2013, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN CÓRDOBA, POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CUBRIR, CON OCASIÓN DE VACANTE, PUESTO DOCENTE

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN ECD/277/2016, de 1 de marzo, por la que se convoca el proceso de admisión de alumnos de los niveles Básico, Intermedio y Avanzado de idioma inglés a distancia,

Más detalles

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón

Núm. 60. Boletín Oficial de Aragón RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2015, del Director General de Ordenación Académica, por la que se establece la organización, desarrollo y calendario de las pruebas de acceso a ciclos formativos de enseñanzas

Más detalles

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013

INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013 INSTRUCCIONES DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 2013 1. Requisitos. - Tener como mínimo 19 años cumplidos en el año de realización de

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 12932 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ORDEN de 25 de abril de 2014 por la que se regula la admisión y matriculación de alumnado en régimen de enseñanza libre, en las Escuelas Oficiales de Idiomas. (2014050090)

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 48 Martes, 11 de marzo de 2014 Pág. 10409 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Política

Más detalles

RESUELVE. Primero.- Destinatarios

RESUELVE. Primero.- Destinatarios RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales por la que se convocan las pruebas de madurez sustitutivas de los requisitos académicos establecidos

Más detalles

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A CONVOCATORIA DE BOLSAS DE TRABAJO EN EL CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA ATENDER VACANTES O SUSTITUCIONES EN CENTROS PÚBLICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANTE EL CURSO 2009

Más detalles

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO BASES PARA LA SELECCIÓN DE 12 PLAZAS DE ALUMNOS DEL CURSO DE DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 1. Normas Generales 1.1. Se convoca proceso selectivo para selección de 12 plazas de alumnos

Más detalles

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport

Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte. Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per al desenvolupament, en el curs

Más detalles

A la solicitud (Modelo 790) Código 077, deberán unirse los siguientes documentos:

A la solicitud (Modelo 790) Código 077, deberán unirse los siguientes documentos: Resolución de 28 de diciembre de 2.010, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones

Más detalles

REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA REGLAMENTO SOBRE PROGRAMAS INTERNACIONALES DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (Aprobado en sesión de Junta de Gobierno de 3 de julio de 2001. Modificado en sesión de Consejo

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 2326 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2016, de la Secretaría General de Educación y de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad, por la que se convoca la

Más detalles

Consejería de Educación

Consejería de Educación Pág. 25 (03/17.200/09) 1853 Consejería de Educación RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2009, de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales, por la que se convocan las pruebas sustitutivas

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 625 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se establece el calendario y otros aspectos del proceso de admisión del alumnado

Más detalles

1. Características del título

1. Características del título CONVOCATORIA ASUNTO: CURSO DE TÉCNICO DEPORTIVO NIVEL II DE PIRAGÜISMO EN KAYAK DE MAR, (ENTRENADOR DE PIRAGÜISMO EN KAYAK DE MAR). VALENCIA 2015 La Federación de Piragüismo de la Comunitat Valenciana,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 36 JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 7 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria

Bases de la convocatoria. Bases de la convocatòria Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 4 de febrer de 2016, de la Universitat Miguel Hernández d Elx, per la qual es convoquen proves selectives de promoció interna per a l accés al grup A, subgrup

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 15464 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Universidad de La Laguna 3132 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2013, por la que se aprueba la convocatoria del curso y de la prueba de acceso a la Universidad

Más detalles

BOLETÍN Nº 1-2 de enero de 2012

BOLETÍN Nº 1-2 de enero de 2012 BOLETÍN Nº 1-2 de enero de 2012 RESOLUCIÓN 2551/2011 (con la modificación del Anexo I de la RESOLUCIÓN 801/2012), de 16 de diciembre, de la Directora del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 13/216, de 3 de maig, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d ingrés i procediment

Más detalles

AUTORIDADES Y PERSONAL

AUTORIDADES Y PERSONAL AUTORIDADES Y PERSONAL Cursos de formación y perfeccionamiento OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD 998 RESOLUCIÓN 160/2015, de 11 de febrero, del Director General de Osakidetza-Servicio vasco de salud,

Más detalles

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT Fascicle 35 - Sec. III. - Pàg. 6922 Secció III. Altres disposicions i actes administratius ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT 2618 Resolució de la directora general

Más detalles

ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA ENSEÑANZAS PROFESIONALES (CURSO 2014-2015)

ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA ENSEÑANZAS PROFESIONALES (CURSO 2014-2015) CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez Almería ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA ENSEÑANZAS PROFESIONALES (CURSO 2014-2015) SOLICITUD DE ADMISIÓN

Más detalles

I. Disposiciones Generales

I. Disposiciones Generales I. Disposiciones Generales DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE ORDEN de 19 de marzo de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las pruebas de acceso a las

Más detalles

B A S E S. 1.3.- El plazo para la formalización de las correspondientes inscripciones será los días 29 y 30 de septiembre.

B A S E S. 1.3.- El plazo para la formalización de las correspondientes inscripciones será los días 29 y 30 de septiembre. CONVOCATORIA DE PRUEBAS DE ACCESO PARA EL PRIMER CURSO DE LA ESPECIALIDAD DE MUSICOLOGÍA, DE LAS ENSEÑANZAS DEL GRADO SUPERIOR DE MÚSICA, EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE CANARIAS, PARA EL CURSO

Más detalles

Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Servici Valencià d Ocupació i Formació. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129

Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Servici Valencià d Ocupació i Formació. Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129 Núm. 5.457 / 23.02.2007 9129 Servici Valencià d Ocupació i Formació RESOLUCIÓ d 1 de febrer de 2007, de la directora general del Servici Valencià d Ocupació i Formació per la qual es regula el procediment

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles