AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE"

Transcripción

1 AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE D acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PETROINSTAL SL manifesta que el domini es propietat de PETROINSTAL SL, amb CIF B , i amb domicili a Avinguda Europa, n , IGUALADA (Barcelona). Que PETROINSTAL SL consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 40052, Llibre XXXX, Foli 9 i Fulla PETROINSTAL SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'internet. Amb els límits establerts en la llei, PETROINSTAL SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'internet. Els continguts i informació de les pàgines d'internet de PETROINSTAL SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'internet de PETROINSTAL SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PETROINSTAL SL o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PETROINSTAL SL. De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades

2 personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de PETROINSTAL SL, CIF: B , La finalitat d aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. En el cas de que aquesta web, en algunes ocasions amb la finalitat de disposar d un perfil dels seus usuaris i analitzar el servei i/o productes amb més interès, pugui utilitzar "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, PETROINSTAL SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web. Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis quepetroinstal SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de PETROINSTAL SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. Si desitja exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació o oposició, pot dirigir-se a: Avinguda Europa, n , IGUALADA (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a petroinstal.com PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL LECTUAL Aquesta web és propietat de PETROINSTAL SL. Els drets de Propietat Intel lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

3 Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per PETROINSTAL SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari. Els drets de propietat intel lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de PETROINSTAL SL l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona. Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de PETROINSTAL SL PETROINSTAL SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. PETROINSTAL SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l usuari transfereix software d aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li. AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

4 INFORMACIÓN LEGAL LSSIYCE De acuerdo con las obligaciones previstas en la Ley 34/2002, de servicios de la Sociedad de la Información y del comercio electrónico (en adelante LSSIYCE), PETROINSTAL SL manifiesta que el dominio wwww.petroinstal.com es propiedad de PETROINSTAL SL, con CIF B , y domicilio en Avinguda Europa, n , IGUALADA (Barcelona). Que PETROINSTAL SL consta inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 40052, folio 9, hoja número PETROINSTAL SL no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en sus páginas. Con los límites establecidos en la ley, PETROINSTAL SL no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Los contenidos e información de las páginas de Internet de PETROINSTAL SL están elaborados por profesionales debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e información no vinculan a la susodicha, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo, pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo. Las páginas de Internet de PETROINSTAL SL pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras. Por lo tanto, ésta no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de PETROINSTAL SL o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de PETROINSTAL SL. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, lo hacemos conocedor de que sus datos personales, que pueden estar en esta comunicación, están incorporados en un fichero responsabilidad de la mercantil PETROINSTAL SL, CIF: B La finalidad de este fichero es la de gestionar la relación negocial e informarle de nuestros servicios. Estos datos no serán transmitidos a terceras personas.

5 En el caso de que esta Web, en algunas ocasiones con la finalidad de disponer de un perfil de sus usuarios y analizar elo servicio y/o productos con mayor interes, pueda utiliza "Cookies", es decir, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador de EL USUARIO y que permiten obtener la siguiente Información: 1) Fecha y hora de la última vez que el usuario visitó la web; 2) Diseño y contenidos que EL USUARIO escogió en su primera visita a la web; 3) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas y; 4) Otras circunstancias análogas. EL USUARIO tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la mercantil no se responsabiliza de que la desactivación de las mismas impida el buen funcionamiento de la página web. Así mismo, para acceder a algunos servicios que PETROINSTAL SL ofrece a través de este website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que, mediante el cumplimiento del formulario, sus datos personales quedaran incorporados y seran tratados en los ficheros de PETROINSTAL SL con la finalidad de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios, así como para informar de las mejoras de la Web. Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse a: Avinguda Europa, n , IGUALADA (Barcelona), o bien, enviar un correo electrónico a PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Esta web es propiedad de PETROINSTAL SL. Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la Información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos ("hiperlinks") que se establezcan desde ella a otras páginas web de cualquier sociedad filial y/o dominada de PETROINSTAL SL, son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente registradas por PETROINSTAL SL, por sus sociedades filiales y/o dominadas o por terceros.

6 Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario. Los derechos de propiedad intelectual y marcas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no siendo responsabilidad de PETROINSTAL SL el uso que EL USUARIO pueda llevar a cabo al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona. Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de PETROINSTAL SL. PETROINSTAL SL no transfiere a los usuarios la propiedad de su software. El usuario és el propietario del soporte en el cual el software es grabado. PETROINSTAL SL posee todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, incluyendo el software. Si el usuario transfiere el software de este website a su terminal, no podrá diseccionar para su estudio y descompilar, traducir la versión del código objeto original o su lenguaje a otro código o lenguaje. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación e cumplimiento de las mismas. EL USUARIO, por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.

EQUIVALENZA MANUFACTORY, S.L.

EQUIVALENZA MANUFACTORY, S.L. AVISO LEGAL En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están

Más detalles

EL PETIT MIRADOR, S.L.

EL PETIT MIRADOR, S.L. AVISO LEGAL En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están

Más detalles

La titularidad del sitio web http://www.dacostaasesores.com/ pertenece a Dacosta Asesores, S.L.

La titularidad del sitio web http://www.dacostaasesores.com/ pertenece a Dacosta Asesores, S.L. AVISO LEGAL Información Legal. La titularidad del sitio web http://www.dacostaasesores.com/ pertenece a Dacosta Asesores, S.L. Razón Social: Dacosta Asesores, S.L. Domicilio: c/ Posse nº 27, 1ºA, CP: 15.009,

Más detalles

CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB)

CONSELL DE L ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA (CEEB) AVISO LEGAL En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal, le hacemos conocedor de que sus datos personales que pueden estar en esta comunicación, están

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de EDICIONES DON BOSCO 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de EDICIONES DON BOSCO en la

Más detalles

A través de nuestra página Web ponemos a disposición del USUARIO información general de nuestra empresa.

A través de nuestra página Web ponemos a disposición del USUARIO información general de nuestra empresa. AVISO LEGAL En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio, le informamos que esta página Web es propiedad de SANCAL DISEÑO S.L., con domicilio en Polígono

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de INSERT STAR, S.L.U. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de INSERT STAR, S.L.U. en la

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA PÁGINAS WEB EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO, SL

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA PÁGINAS WEB EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO, SL POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA PÁGINAS WEB EMBUTIDOS DOMINGO ORTIZ MORENO, SL TABLA DE CONTENIDO I. Confidencialidad en envío de correos electrónicos... Error! Marcador no definido. II. CLAUSULA INFORMATIVA

Más detalles

El presente aviso legal tiene como objeto informar sobre las características de la página web del ILUSTRE

El presente aviso legal tiene como objeto informar sobre las características de la página web del ILUSTRE Aviso legal COFGRANADA contenido Información General El presente aviso legal tiene como objeto informar sobre las características de la página web del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE GRANADA

Más detalles

AVISOS LEGALES. Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos en el e-mail en, o en el teléfono.

AVISOS LEGALES. Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos en el e-mail en, o en el teléfono. AVISOS LEGALES En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de España, le informamos que esta página Web es propiedad de NOMBRE EMPRESA, en

Más detalles

Asesoramiento y Adaptación Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE)

Asesoramiento y Adaptación Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE) Asesoramiento y Adaptación Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE) DOCUMENTACIÓN Índice general 01. Información previa a la política de cookies 02. Política

Más detalles

AVISO LEGAL. 1. Titularidad del dominio www.congoproducciones.com

AVISO LEGAL. 1. Titularidad del dominio www.congoproducciones.com AVISO LEGAL 1. Titularidad del dominio www.congoproducciones.com De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos

Más detalles

AVISO LEGAL. Propiedad intelectual de la web

AVISO LEGAL. Propiedad intelectual de la web AVISO LEGAL La información contenida en esta Web (la "Información"), incluidos ciertos inmuebles, productos y servicios, está destinada a su distribución o uso, básicamente, por particulares, compañías,

Más detalles

CONDICIONES GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB

CONDICIONES GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB CONDICIONES GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB Los términos y condiciones que a continuación se indican regulan el acceso y el uso de: (URL), a través del cual la sociedad GAS DIRECTO, S.A.

Más detalles

AVISO LEGAL. 1. Titularidad del dominio www.kepler22b.es

AVISO LEGAL. 1. Titularidad del dominio www.kepler22b.es AVISO LEGAL 1. Titularidad del dominio www.kepler22b.es De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos de que

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL PORTAL WEB AUTORIZACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL PORTAL WEB AUTORIZACIÓN CONDICIONES GENERALES DE USO DEL PORTAL WEB Las condiciones generales contenidas en el presente aviso legal regulan el acceso y utilización de la página Web que JESÚS ESCUDERO PÉREZ en principio, pone

Más detalles

Aviso legal y política de privacidad. En éste apartado se incluye información sobre las condiciones de acceso y utilización de este sitio web que

Aviso legal y política de privacidad. En éste apartado se incluye información sobre las condiciones de acceso y utilización de este sitio web que Aviso legal y política de privacidad. En éste apartado se incluye información sobre las condiciones de acceso y utilización de este sitio web que deben ser conocidas por el usuario, así como lo relativo

Más detalles

AVISO LEGAL. Domicilio Social: Plaza del Conde del Valle de Suchil 16, 28015 Madrid

AVISO LEGAL. Domicilio Social: Plaza del Conde del Valle de Suchil 16, 28015 Madrid AVISO LEGAL Denominación Social: H.M. HOSPITALES 1989, S.A. Domicilio Social: Plaza del Conde del Valle de Suchil 16, 28015 Madrid CIF: A79325858 Teléfono: E-Mail: Nombre de dominio: www.hmtorrelodones.com

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB DE XFERA MÓVILES, S.A.

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB DE XFERA MÓVILES, S.A. CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB DE XFERA MÓVILES, S.A. 1. OBJETO Las presentes Condiciones Generales regulan el acceso a y el uso del sitio web propiedad de Xfera Móviles, S.A., sociedad española

Más detalles

AVISO LEGAL. El presente Aviso Legal regula el uso de la presente página web, creada por IMFOR ABOGADOS Y ASESORES S.L.

AVISO LEGAL. El presente Aviso Legal regula el uso de la presente página web, creada por IMFOR ABOGADOS Y ASESORES S.L. AVISO LEGAL El presente Aviso Legal regula el uso de la presente página web, creada por IMFOR ABOGADOS Y ASESORES S.L. El hecho de acceder a este sitio web implica el conocimiento y aceptación de los siguientes

Más detalles

AVISOS LEGALES. Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos en el e-mail en info@construccionesespias.com o en el teléfono 974 402 606.

AVISOS LEGALES. Para cualquier consulta o propuesta, contáctenos en el e-mail en info@construccionesespias.com o en el teléfono 974 402 606. AVISOS LEGALES En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de España, le informamos que esta página Web es propiedad de CONSTRUCCIONES ERNESTO

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE NAVEGACIÓN

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE NAVEGACIÓN POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE NAVEGACIÓN I. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA COMPAÑÍA CEYS, S.A. CIF A0814 7191 Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Domicilio Social: Avda. Carrilet 293-299,

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES. Domicili Social: C / Valldebanador, Calella (Barcelona)

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES. Domicili Social: C / Valldebanador, Calella (Barcelona) POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES Denominació Social: CABASPRE, SA Domicili Social: C / Valldebanador, 31-37 08370 Calella (Barcelona) Nº d Id: A-08249393 Registre Mercantil de Barcelona, Tom 1.812, Foli

Más detalles

» El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios.

» El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS INFORMACIÓN LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS IREGUA ILUMINACIÓN, S.L., con C.I.F. Nº B-26122341 y domicilio en POL. LA YASA, PARCELA XII. Albelda de Iregua (La Rioja). Sociedad

Más detalles

OBJETO Y ACCESO TÉRMINOS Y CONDICIONES

OBJETO Y ACCESO TÉRMINOS Y CONDICIONES OBJETO Y ACCESO Este sitio web ha sido creado por CAJA RURAL REGIONAL SAN AGUSTÍN DE FUENTE ÁLAMO, S. COOP. CRÉDITO con carácter informativo y para uso personal. Este aviso legal regula las condiciones,

Más detalles

Nota Legal INFORMACIÓN GENERAL

Nota Legal INFORMACIÓN GENERAL Nota Legal El presente Aviso Legal regula el acceso por parte del usuario del sitio web (en adelante, el "Usuario") a los contenidos proporcionados por LEVANTINA Y ASOCIADOS DE MINERALES, S.A.U.. La simple

Más detalles

Condiciones de Acceso

Condiciones de Acceso La presente página web (www.ejaso.com), en adelante la Página Web, es titularidad de ESTUDIO JURÍDICO EJASO, S.L. (en adelante EJASO), entidad domiciliada en la calle Goya nº 15, piso 1º (28001) de Madrid,

Más detalles

IDENTIDAD DEL TITULAR DEL SITIO WEB

IDENTIDAD DEL TITULAR DEL SITIO WEB IDENTIDAD DEL TITULAR DEL SITIO WEB El sitio web y red social periodistasdeportivostv.es son de titularidad de TRACOR, S.A., con domicilio en la calle López de Hoyos, 370, 29043 Madrid, con código de identificación

Más detalles

Política de Privacidad, Términos y Condiciones

Política de Privacidad, Términos y Condiciones Política de Privacidad, Términos y Condiciones 1. PLAY POLLS En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información

Más detalles

Aviso Legal, Política de Privacidad y Protección de Datos, para incluir en las páginas Web.

Aviso Legal, Política de Privacidad y Protección de Datos, para incluir en las páginas Web. Aviso Legal, Política de Privacidad y Protección de Datos, para incluir en las páginas Web. En lo relacionado con esta cuestión, el cliente debe hacer entrega del siguiente clausulado a su gestor de páginas

Más detalles

AVISO LEGAL 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN

AVISO LEGAL 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN AVISO LEGAL 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN El presente aviso legal regula el uso del sitio web http://www.tablaodecarmen.com (en adelante, LA WEB), del que es titular MARASA 94, S.L. (en adelante, EL PROPIETARIO

Más detalles

AVISO LEGAL. Descripción del Sitio

AVISO LEGAL. Descripción del Sitio AVISO LEGAL MAGELLAN ESPAÑA le recomienda (Usuario/s) leer atentamente estas Condiciones de Acceso y Uso. Estas Condiciones de Acceso y Uso (en adelante Condiciones de Uso) rigen la utilización del Usuario

Más detalles

READYSAT SL. Política de privacidad (enlace en el formulario de contacto)

READYSAT SL. Política de privacidad (enlace en el formulario de contacto) READYSAT SL Política de privacidad (enlace en el formulario de contacto) READYSAT SL (, quiere poner en conocimiento de los usuarios y clientes de su página web, la política llevada a cabo respecto al

Más detalles

CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATAR UNA LICENCIA DE USO PARA PROMOCIONES MARCA BLANCA DE EASYPROMOS

CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATAR UNA LICENCIA DE USO PARA PROMOCIONES MARCA BLANCA DE EASYPROMOS CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATAR UNA LICENCIA DE USO PARA PROMOCIONES MARCA BLANCA DE EASYPROMOS QUÉ ES ESTE DOCUMENTO? El presente texto constituye el CONTRATO por el que se regirá la relación entre

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

POLÍTICA DE PRIVACIDAD POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y CONDICIONES DE NAVEGACIÓN Gracias por visitar la web de nocilla. La utilización de los servicios y/o contenidos de la presente página web implica la aceptación de las condiciones

Más detalles

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÁGINA WEB. Domicilio Social: Plaza del Conde del Valle de Suchil 16, 28015 Madrid

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÁGINA WEB. Domicilio Social: Plaza del Conde del Valle de Suchil 16, 28015 Madrid CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÁGINA WEB Denominación Social: H.M. HOSPITALES 1989, S.A. Domicilio Social: Plaza del Conde del Valle de Suchil 16, 28015 Madrid CIF: A79325858 Teléfono: E-Mail: Nombre

Más detalles

AVISO LEGAL Y ACEPTACION.

AVISO LEGAL Y ACEPTACION. AVISO LEGAL Y ACEPTACION. 1. Entidad Responsable. El presente aviso legal regula el uso de los Servicios que: AUTO-TECNICA J.J.G.,S.L. (en adelante, AUTO-TECNICA), Calle Pere D' Alcàntara Penya, 12 07006

Más detalles

POLÍTICA LEGAL Y! CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO ONLINE!

POLÍTICA LEGAL Y! CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO ONLINE! POLÍTICA LEGAL Y CONDICIONES DE USO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO ONLINE En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, JVFITSERVICES

Más detalles

Política de Privacidad de la Empresa

Política de Privacidad de la Empresa Política de Privacidad de la Empresa HARINAS INDUSTRIALES MONTESOL S.A. (en adelante MONTESOL S.A.), con C.I.F. A-78111994, conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

POLÍTICA DE PRIVACIDAD POLÍTICA DE PRIVACIDAD DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TITULAR DE LA WEB En cumplimiento del deber de información, Transelp, S.L. (en lo sucesivo EL TITULAR) en calidad de titular del web site www.transelp.es

Más detalles

Aviso legal EDP PLANET

Aviso legal EDP PLANET Aviso legal EDP PLANET TITULAR DE LA WEB El presente aviso legal regula el uso de los Servicios y Contenidos que Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A, con domicilio social en Oviedo, Plaza de la Gesta 2,

Más detalles

INMACULADA ROMAN CONSULTORES ADAPTACIÓN A LA LEY 34/2002 DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO- LSSICE

INMACULADA ROMAN CONSULTORES ADAPTACIÓN A LA LEY 34/2002 DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO- LSSICE INMACULADA ROMAN CONSULTORES ADAPTACIÓN A LA LEY 34/2002 DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO- LSSICE 2014 INFORME DE CONSULTORÍA CLIENTE: CLINDERCOS SLP. 1. Objeto y Alcance

Más detalles

INFORMACIÓN LEGAL. USO Y NAVEGACIÓN SITIO WEB WWW.FACIALYOGAPLAN.COM. Última versión. Versión número: 1. Fecha publicación versión: 31/05/2016.

INFORMACIÓN LEGAL. USO Y NAVEGACIÓN SITIO WEB WWW.FACIALYOGAPLAN.COM. Última versión. Versión número: 1. Fecha publicación versión: 31/05/2016. INFORMACIÓN LEGAL. USO Y NAVEGACIÓN SITIO WEB WWW.FACIALYOGAPLAN.COM Última versión. Versión número: 1. Fecha publicación versión: 31/05/2016. 1. CONTENIDO Y CONFORMIDAD. 2. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR

Más detalles

AVISO LEGAL. El contenido no puede ser copiado o utilizado en ningún modo.

AVISO LEGAL. El contenido no puede ser copiado o utilizado en ningún modo. AVISO LEGAL Todo el contenido de este sitio de Internet pertenece o está controlado por CHEQUE MOTIVA, S.L. el cual está protegido por leyes a nivel mundial. Ud. puede descargar contenido solo para su

Más detalles

AVISO LEGAL. Todo acceso a este Sitio Web implica conformidad del usuario con todas y cada una de las presentes Condiciones Generales.

AVISO LEGAL. Todo acceso a este Sitio Web implica conformidad del usuario con todas y cada una de las presentes Condiciones Generales. 1.- Información legal y aceptación AVISO LEGAL Para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y demás normativa aplicable,

Más detalles

Condiciones Generales de Uso

Condiciones Generales de Uso Condiciones Generales de Uso 1. Introducción El acceso a esta WEB se encuentra condicionado a la previa lectura y aceptación por parte de cualquier usuario de los términos, condiciones, comunicaciones,

Más detalles

AVISO LEGAL. Aviso Legal e información sobre las condiciones de uso del sitio web

AVISO LEGAL. Aviso Legal e información sobre las condiciones de uso del sitio web AVISO LEGAL Aviso Legal e información sobre las condiciones de uso del sitio web Datos identificativos del titular del sitio web En cumplimiento del deber de información estipulado en el artículo 10 de

Más detalles

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE GALURESA

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE GALURESA POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE GALURESA 1. Usuarios Visitantes GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS,S.A. sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes de nuestros website:

Más detalles

AVISO LEGAL Y DE PRIVACIDAD. 1. Objeto e Información General.

AVISO LEGAL Y DE PRIVACIDAD. 1. Objeto e Información General. AVISO LEGAL Y DE PRIVACIDAD 1. Objeto e Información General. El presente Aviso Legal y de privacidad (en adelante, el Aviso legal") regula el acceso y uso de la página web www.dropsandyou.com (en adelante,

Más detalles

Los datos de contacto de Fundación Knowcosters son los siguientes:

Los datos de contacto de Fundación Knowcosters son los siguientes: AVISO LEGAL 1. Titularidad del dominio www.fundacionknowcosters.org De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos

Más detalles

CONDICIONES LEGALES CONDICIONES GENERALES DE ACCESO A LA INTRANET, NAVEGACIÓN Y USO DE LOS SERVICIOS DE ORGACONSULTING PARA LOS USUARIOS.

CONDICIONES LEGALES CONDICIONES GENERALES DE ACCESO A LA INTRANET, NAVEGACIÓN Y USO DE LOS SERVICIOS DE ORGACONSULTING PARA LOS USUARIOS. CONDICIONES LEGALES CONDICIONES GENERALES DE ACCESO A LA INTRANET, NAVEGACIÓN Y USO DE LOS SERVICIOS DE ORGACONSULTING PARA LOS USUARIOS. Las presentes Condiciones Generales regulan los servicios prestados

Más detalles

Consentimiento Publicación Imágenes

Consentimiento Publicación Imágenes Página 1 de 6 Política de Cookies Información del Documento FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 24/03/2015 00 Versión inicial documento 17/04/2015 01 Versión adaptada a la web de Sol Maratón Magaluf Internacional

Más detalles

El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre INTEGRA ABOGADOS, S.L.P. y el usuario.

El simple acceso a este sitio web no supone entablar ningún tipo de relación comercial entre INTEGRA ABOGADOS, S.L.P. y el usuario. Aviso Legal Información General El presente aviso legal regula el uso del servicio de los sitios de Internet: http://www.integraabogados.com/ En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de

Más detalles

Inscrita en el Reg. de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con el nº CV-01-050190-A.

Inscrita en el Reg. de Asociaciones de la Comunidad Valenciana con el nº CV-01-050190-A. 1. Aviso Legal En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación se exponen los datos identificativos

Más detalles

ROGAMOS LEA LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE NAVEGAR POR LA WEB.

ROGAMOS LEA LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE NAVEGAR POR LA WEB. CONDICIONES DE USO ROGAMOS LEA LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE USO DETENIDAMENTE ANTES DE NAVEGAR POR LA WEB. CONDICIONES DE USO LAS PRESENTES CONDICIONES DE USO (JUNTO CON LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN

Más detalles

4.- Cliente rellena formulario de reserva con sus datos personales y tarjeta de crédito

4.- Cliente rellena formulario de reserva con sus datos personales y tarjeta de crédito DATOS IDENTIFICATIVOS En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a

Más detalles

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO. Condiciones generales de uso del sitio web http://www.baasys.es

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO. Condiciones generales de uso del sitio web http://www.baasys.es AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO Condiciones generales de uso del sitio web http://www.baasys.es 1. Introducción El presente documento tiene como finalidad establecer y regular las normas de uso del Sitio

Más detalles

2014 julio. Club Deportivo Municipal CABO HUERTAS AVISO LEGAL

2014 julio. Club Deportivo Municipal CABO HUERTAS AVISO LEGAL AVISO LEGAL 2014 julio 2 Titularidad del Web site es propiedad de SERVICIOS DEPORTIVOS RUBIO, S.L. (en adelante Stadio Alicante) con CIF B53586137 con domicilio en C/Arpón, esquina c/ Tridente, s/n 3540

Más detalles

4. Dirección de correo electrónico: info@excursionsacabrera.es

4. Dirección de correo electrónico: info@excursionsacabrera.es AVISO LEGAL 1. Denominación social: EXCURSIONS A CABRERA, S.L 2. Nif: B07796212 3. Domicilio: CALLE MIGUEL SERRA CLAR Nº 4, C.P. 07640 SES SALINES 4. Dirección de correo electrónico: info@excursionsacabrera.es

Más detalles

AVISO LEGAL CONDICIONES DE USO. Esta web ha sido creada por BAS CARGO BARCELONA S L con carácter informativo para su uso personal y gratuito.

AVISO LEGAL CONDICIONES DE USO. Esta web ha sido creada por BAS CARGO BARCELONA S L con carácter informativo para su uso personal y gratuito. AVISO LEGAL CONDICIONES DE USO Esta web ha sido creada por BAS CARGO BARCELONA S L con carácter informativo para su uso personal y gratuito. a) Utilización lícita El/la usuario/a de esta página web y de

Más detalles

www.cortijodelhazamachadoco.com es una Website titularidad de Olivos de Plata, S.L.

www.cortijodelhazamachadoco.com es una Website titularidad de Olivos de Plata, S.L. Aviso legal IDENTIFICACIÓN Y TITULARIDAD. www.cortijodelhazamachadoco.com es una Website titularidad de Olivos de Plata, S.L. En cumplimiento de Art 10 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información,

Más detalles

Datos de identificación de conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Datos de identificación de conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Aviso Legal El acceso a la presente página Web (en adelante, la Web ) y el uso de la misma están supeditados a las condiciones que se expresan a continuación y a la legislación vigente. Al acceder a la

Más detalles

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de SOLUCIONES ASORCAD, S.L.

Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de SOLUCIONES ASORCAD, S.L. Política de privacidad en las Redes Sociales oficiales de SOLUCIONES ASORCAD, S.L. 1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos alojados en la página oficial de SOLUCIONES ASORCAD,

Más detalles

AVISO LEGAL 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN

AVISO LEGAL 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN AVISO LEGAL 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.albarco.com (en adelante, LA WEB), del que es titular CRUCEROS SANCTI-PETRI S.L. (en adelante, EL PROPIETARIO

Más detalles

AVISO LEGAL 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN

AVISO LEGAL 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN AVISO LEGAL 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.mueblesalba.net (en adelante, LA WEB), del que es titular ALBA MUÑOZ C.B. (en adelante, EL PROPIETARIO DE LA WEB).

Más detalles

TÉRMINOS DE USO, LOPD, LSSCI, SEGURIDAD Y COPYRIGHT

TÉRMINOS DE USO, LOPD, LSSCI, SEGURIDAD Y COPYRIGHT TÉRMINOS DE USO, LOPD, LSSCI, SEGURIDAD Y COPYRIGHT 1.- Identificación del responsable del fichero INSTALACIONES HNOS. MONTILLA, S.L., Con CIF/NIF: B29713617, Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga:

Más detalles

Todo usuario que acceda o utilice la presente página Web acepta las presentes condiciones generales de uso.

Todo usuario que acceda o utilice la presente página Web acepta las presentes condiciones generales de uso. CONDICIONES GENERALES DE USO La titularidad del portal http://www.bm-asesores.com/ corresponde a BERLANGA & MONTESINOS ASESORES, S.L.L. (en adelante B&M), con domicilio en Pasaje de Tomelloso, 1, local

Más detalles

a. Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. b. Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas.

a. Que ha leído, entiende y comprende lo aquí expuesto. b. Que asume todas las obligaciones aquí dispuestas. CONDICIONES LEGALES Este sitio web ha sido elaborado por MERCK, S.L. (en adelante, MERCK). La información facilitada en este sitio tiene únicamente fines informativos y educativos. El acceso y uso a este

Más detalles

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO

AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO INTRODUCCIÓN El presente documento contiene las Condiciones Generales de Contratación que regulan el uso de este sitio Web y el contrato que nos vincula, a usted y a nosotros.

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB www.aranzazuhoteles.com

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB www.aranzazuhoteles.com AVISO LEGAL CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB www.aranzazuhoteles.com 1.- INTRODUCCIÓN. El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas de uso así como la salvaguardia

Más detalles

Aviso Legal. La Organización y los Participantes conjuntamente podrán ser asimismo designados como los Usuarios.

Aviso Legal. La Organización y los Participantes conjuntamente podrán ser asimismo designados como los Usuarios. Aviso Legal 1. La Plataforma de Concursos on-line 2. Aceptación de las condiciones 3. Contenido y servicios de la Plataforma de Concursos on-line 4. Derechos de Propiedad Intelectual e industrial 5. Exoneraciones

Más detalles

AVISO LEGAL. Aviso Legal y Política de privacidad

AVISO LEGAL. Aviso Legal y Política de privacidad AVISO LEGAL En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI CE), informamos a los usuarios de los datos de la empresa propietaria

Más detalles

AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS. Riojana de Asfaltos, S.A., con C.I.F. Nº A-26016071 y domicilio en

AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS. Riojana de Asfaltos, S.A., con C.I.F. Nº A-26016071 y domicilio en AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS INFORMACIÓN LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS Riojana de Asfaltos, S.A., con C.I.F. Nº A-26016071 y domicilio en Logroño, sociedad inscrita en el Registro de La Rioja, Tomo

Más detalles

Aviso Legal y Política de Privacidad

Aviso Legal y Política de Privacidad Aviso Legal y Política de Privacidad Condiciones Generales de uso Datos Identificativos Supercoaching es una página Web gestionada por Inspired Training SL, con CIF B66322785, en adelante (Los Propietarios)

Más detalles

CONDICIONES DE USO. Todo usuario que acceda o utilice la presente página Web acepta las presentes condiciones generales de uso.

CONDICIONES DE USO. Todo usuario que acceda o utilice la presente página Web acepta las presentes condiciones generales de uso. CONDICIONES DE USO La titularidad del portal http://www.marketingvivo.com/ corresponde a MARKETING VIVO, S.L. (en adelante MARKETINGVIVO), con domicilio en la Calle Palermo, 42, 28043 Madrid (España),

Más detalles

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 2015

CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 2015 CONDICIONES GENERALES DE USO DEL SITIO WEB 2015 Información Legal En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,

Más detalles

AVISO LEGAL Y CONDICIONES LEGALES DE USO DEL SITIO WEB

AVISO LEGAL Y CONDICIONES LEGALES DE USO DEL SITIO WEB AVISO LEGAL Y CONDICIONES LEGALES DE USO DEL SITIO WEB Las presentes Condiciones Generales regulan el uso del Sitio Web de Internet www.laguardiatoledo.es que el pone a su disposición como usuario (en

Más detalles

AVISO LEGAL OBJETO PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

AVISO LEGAL OBJETO PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL AVISO LEGAL Denominación Social (Prestador del servicio): MEDICUS MUNDI NAVARRA Nombre Comercial: MEDICUS MUNDI NAVARRA Domicilio Social: C/ Ronda de las Ventas, 4 1º, 31600 Burlada (Navarra) CIF: G31361405

Más detalles

POLITICA DE PRIVACIDAD LEZASE, S.L.L.

POLITICA DE PRIVACIDAD LEZASE, S.L.L. Datos de la Empresa Mediante el presente Aviso Legal, LEZASE, S. L.L., con domicilio en Ctra. Las Lagunas S/N, 11130 Chiclana de la Frontera (Cádiz) y CIF B 11233103, es la titular de esta página Web.

Más detalles

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: AVISO LEGAL OBJETO: La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados por la entidad MNI TECHNOLOGY ON RAILS, SL, Av. Partenón, nº 10 - Campo de las Naciones, de Madrid,

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS. Domicilio Social: C/ SANTA AGNÈS, 9 P.I. SUD SECTOR P CARDEDEU (BARCELONA)

POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS. Domicilio Social: C/ SANTA AGNÈS, 9 P.I. SUD SECTOR P CARDEDEU (BARCELONA) POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE DATOS Denominación Social: ATTACHMENT TECHNOLOGY ESPAÑA, SA Domicilio Social: C/ SANTA AGNÈS, 9 P.I. SUD SECTOR P-2-08440 CARDEDEU (BARCELONA) NIF: A60272515 Registro Mercantil

Más detalles

AVISOS LEGALES EN SU PÁGINA WEB

AVISOS LEGALES EN SU PÁGINA WEB 6 AVISOS LEGALES EN SU PÁGINA WEB Condiciones de acceso y utilización de la WEB En este apartado se incluye información sobre las condiciones de acceso y utilización de este sitio Web que deben ser conocidas

Más detalles

Denominación Social: HOSPITAL DE MADRID, S.A., (en adelante, HM HOSPITALES ) Domicilio Social: Plaza del Conde del Valle de Suchil 16, 28015 Madrid

Denominación Social: HOSPITAL DE MADRID, S.A., (en adelante, HM HOSPITALES ) Domicilio Social: Plaza del Conde del Valle de Suchil 16, 28015 Madrid AVISO LEGAL Denominación Social: HOSPITAL DE MADRID, S.A., (en adelante, HM HOSPITALES ) Domicilio Social: Plaza del Conde del Valle de Suchil 16, 28015 Madrid CIF / NIF: A79325858 Teléfono: 91 444 42

Más detalles

AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS

AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS AVISO LEGAL, POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS AVISO LEGAL. OBJETO: La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados por la entidad GRÚAS AUTOPROPULSADAS VIGO

Más detalles

Los datos de contacto de la sociedad son los que se indican a continuación:

Los datos de contacto de la sociedad son los que se indican a continuación: AVISO LEGAL 1. Información general de la titular de la Página Web LA VOZ DE GALICIA, S.A. es una sociedad con domicilio social en Ronda de Outeiro, 1-3 Bajo, A Coruña, inscrita en el Registro Mercantil

Más detalles

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. » El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios.

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD. » El acceso a este sitio web es responsabilidad exclusiva de los usuarios. AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD INFORMACIÓN LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS BODEGAS VINÍCOLA REAL S.L., con C.I.F. Nº B26361386, y dirección en calle Santiago Aldaz s/n, 26120 Albelda de Iregua (La Rioja),

Más detalles

AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS

AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS AVISO LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS INFORMACIÓN LEGAL Y PROTECCIÓN DE DATOS SOCIEDAD COOPERATIVA SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR, con C.I.F. Nº F26014472, y domicilio en Ctra. Agoncillo s/n, 26143 Murillo de Río

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

Asesoramiento y Adaptación Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE)

Asesoramiento y Adaptación Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE) Asesoramiento y Adaptación Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE) DOCUMENTACIÓN Índice general 01. Información previa a la política de cookies 02. Política

Más detalles

AVISO LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACIDAD. CONDICIONES DE USO Y REDES SOCIALES

AVISO LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACIDAD. CONDICIONES DE USO Y REDES SOCIALES AVISO LEGAL, POLÍTICA DE PRIVACIDAD. CONDICIONES DE USO Y REDES SOCIALES Condiciones generales de uso del sitio web 1.- Introducción. El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular

Más detalles

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE COOKIES Condiciones generales de uso del sitio web WWW.HOTELALICANTEMAYA.COM 1.- Introducción. El presente documento

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE COOKIES Condiciones generales de uso del sitio web WWW.HOTELALICANTEMAYA.COM 1.- Introducción. El presente documento POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y USO DE COOKIES Condiciones generales de uso del sitio web WWW.HOTELALICANTEMAYA.COM 1.- Introducción. El presente documento tiene como finalidad el establecer y regular las normas

Más detalles

Sociedades integrantes del GRUPO FITTEST a las que puede llegar sus datos de las que el usuario queda expresamente informado y acepta, son:

Sociedades integrantes del GRUPO FITTEST a las que puede llegar sus datos de las que el usuario queda expresamente informado y acepta, son: AVISO LEGAL TITULAR Esta web pertenece a SELECTIVA SL, con CIF B81626855 domicilio social BRAVO MURILLO, 377-28020 registrada en Madrid. Esta website ha sido creada con carácter informativo y para uso

Más detalles

TÉRMINOS Y CONDICIONES

TÉRMINOS Y CONDICIONES TÉRMINOS Y CONDICIONES Titular de la web y datos de contacto www.coin-app.net es un dominio en Internet de la titularidad de Coin App inscrita en la cámara de comercio de Bucaramanga con NIT 1020740844-8

Más detalles

AVISO LEGAL Y DE PRIVACIDAD. 1. Objeto e Información General.

AVISO LEGAL Y DE PRIVACIDAD. 1. Objeto e Información General. AVISO LEGAL Y DE PRIVACIDAD 1. Objeto e Información General. El presente Aviso Legal y de privacidad (en adelante, el Aviso legal ) regula el acceso y uso de la página web www.intersport.es (en adelante,

Más detalles

INFORMACIÓN SOBRE LA EXENCIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UN FALLO TÉCNICO Y DE CONTENIDO

INFORMACIÓN SOBRE LA EXENCIÓN DE TODA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE UN FALLO TÉCNICO Y DE CONTENIDO ASOCIACIÓN CULTURAL ESPACIO DE TANGO Aviso legal (LSSI) Política de Privacidad (LOPD) Política de Cookies Cláusula de CONSENTIMIENTO para los FORMULARIOS WEB AVISO LEGAL- LOPD / LSSI AVISO LEGAL (LSSI)

Más detalles

AVISO LEGAL CONDICIONES DE ACCESO AL PORTAL

AVISO LEGAL CONDICIONES DE ACCESO AL PORTAL AVISO LEGAL Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 34/ 2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, SAN PATRICK, S.L,U. pone a su disposición

Más detalles

AVISO LEGAL MKSITE 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN

AVISO LEGAL MKSITE 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN AVISO LEGAL MKSITE 0. OBJETO Y ACEPTACIÓN El presente aviso legal regula el uso del sitio web www.mksite.es (en adelante, LA WEB), del que es titular MARKETING SITE S.L. (en adelante, EL PROPIETARIO DE

Más detalles

El usuario se compromete a utilizar el portal y sus servicios y contenidos sin infringir la legislación vigente, la buena fe y el orden público.

El usuario se compromete a utilizar el portal y sus servicios y contenidos sin infringir la legislación vigente, la buena fe y el orden público. Aviso Legal y Política de Privacidad El presente sitio web es propiedad de UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE MADRID (en adelante UGT Madrid). En virtud del cumplimiento del Art. 10 de la Ley 34/2002, de

Más detalles

Su denominación social es: FOMENTO AL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.L..

Su denominación social es: FOMENTO AL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.L.. 0. OBJETO El presente aviso legal regula el uso y utilización del sitio web www.fomento.eu, del que es titular FOMENTO AL DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL, S.L. (en adelante, FOMENTO AL DESARROLLO).

Más detalles

AVISO LEGAL y POLITICA DE PRIVACIDAD

AVISO LEGAL y POLITICA DE PRIVACIDAD AVISO LEGAL y POLITICA DE PRIVACIDAD AVISO LEGAL. OBJETO: La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer los servicios ofertados por la entidad Análisis de Riesgos para Entidades Aseguradoras

Más detalles