Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Conselleria d Educació Conselleria de Educación"

Transcripción

1 Conselleria d Educació ORDE 11/2011, de 28 de febrer, de la Conselleria d Educació, per la qual es convoquen les ajudes de l aportació complementària per als beneficiaris, estudiants de cicles formatius de grau superior de centres públics i privats concertats, que participen en el programa Erasmus a través de l acció de mobilitat per a pràctiques en el curs acadèmic 2010/2011. [2011/2985] Conselleria de Educación ORDEN 11/2011, de 28 de febrero, de la Conselleria de Educación, por la que se convocan las ayudas de la aportación complementaria para los beneficiarios, estudiantes de ciclos formativos de grado superior de centros públicos y privados concertados, que participen en el programa Erasmus, a través de la acción de movilidad para prácticas en el curso académico 2010/2011. [2011/2985] La Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, té com a objecte l ordenació d un sistema integral de formació professional, qualificacions i acreditació que responga amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques a través de les diverses modalitats formatives. Amb este objectiu, es crea el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional, en el marc del qual s ha de garantir l adequació de la formació i les qualificacions als criteris de la Unió Europea, en funció dels objectius del mercat únic i la lliure circulació dels treballadors. La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d Educació, concep la formació com un aprenentatge permanent que es desenrotlla al llarg de la vida. En conseqüència, tots els ciutadans han de tindre la possibilitat de formar-se dins i fora del sistema educatiu, a fi d adquirir, actualitzar, completar i ampliar les seues capacitats, coneixements, habilitats, aptituds i competències per al seu desenrotllament personal i professional. La llei disposa una nova organització de les ensenyances i determina que les ensenyances de formació professional de grau superior, junt amb l ensenyança universitària, les ensenyances artístiques superiors, les ensenyances professionals d arts plàstiques i disseny de grau superior i les ensenyances esportives de grau superior, constituïxen l educació superior. D un altre costat, la Decisió número 1720/2006/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de novembre, per la qual s establix un programa d acció en l àmbit de l aprenentatge permanent, establix que el programa Erasmus atendrà les necessitats d ensenyança i d aprenentatge de tots els participants en l educació superior formal, incloent-hi les ensenyances dels cicles formatius de grau superior, així com els centres i organitzacions que impartisquen o faciliten eixa educació i formació. Fins a la finalització de l any 2006, l aportació comunitària al programa Erasmus, enquadrat en l acció Sòcrates II, , i gestionada per l Agència Nacional Espanyola Erasmus com a responsable de les accions descentralitzades del programa, anava complementada per una aportació nacional amb càrrec als Pressupostos Generals de l Estat, sense perjuí d altres aportacions que podien sufragar les mateixes institucions d ensenyança superior participants del programa, les comunitats autònomes o entitats financeres de diversa índole. L aportació comunitària no suposa, en països com Espanya, a causa de la seua elevada mobilitat, una ajuda considerable, per la qual cosa ha de veure s complementada per l acció positiva dels estats membres. La posada en marxa del Programa d Aprenentatge Permanent preveu com a objectiu per a l any 2013 que la mobilitat d Erasmus arribe als 3 milions d estudiants. La millor manera que el país més important del programa contribuïsca a este objectiu és incrementar la dotació de les ajudes concedides als estudiants. En línia amb el que ja establix l Orde 91/2010, de 2 de desembre, de la Conselleria d Educació, per la qual s aproven les bases reguladores per a complementar les beques a la mobilitat d estudiant, programa Erasmus, per al curs 2010/2011, la Conselleria d Educació, amb l objectiu de potenciar també per als estudiants de cicles formatius de grau superior, igual que per als universitaris, la seua mobilitat en països europeus com a factor de qualitat de les pròpies ensenyances, considera oportú concedir una aportació complementària homogènia a estos estudiants participants en el programa comunitari de mobilitat Erasmus consistent en una mateixa quantitat econòmica per beneficiari i mes. Per tot això, en compliment del que establix el Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, i del que establixen el Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s aprova el Text Refós de la Llei d Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en allò que estiga La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación, que responda con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Con este fin se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en cuyo marco debe garantizarse la adecuación de la formación y las cualificaciones a los criterios de la Unión Europea, en función de los objetivos del mercado único y la libre circulación de los trabajadores. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, concibe la formación como un aprendizaje permanente que se desarrolla a lo largo de la vida. En consecuencia, todos los ciudadanos deben tener la posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y profesional. La ley dispone una nueva organización de las enseñanzas, determinando que las enseñanzas de formación profesional de grado superior, junto a la enseñanza universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de grado superior constituyen la educación superior. De otro lado, la Decisión número 1720/2006/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente, establece que el programa Erasmus atenderá las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en la educación superior formal, incluidas las enseñanzas de los ciclos formativos de grado superior, así como los centros y organizaciones que impartan o faciliten esa educación y formación. Hasta la finalización del año 2006, la aportación comunitaria al programa Erasmus, encuadrado en la acción Sócrates II, , y gestionada por la Agencia Nacional Española Erasmus como responsable de las acciones descentralizadas del programa, se complementaba por una aportación nacional con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, sin perjuicio de otras aportaciones que podían sufragar las propias instituciones de enseñanza superior participantes del programa, las comunidades autónomas o entidades financieras de diversa índole. La aportación comunitaria no supone, en países como España, debido a su elevada movilidad, una ayuda considerable, por lo que debe verse complementada por la acción positiva de los estados miembros. La puesta en marcha del Programa de Aprendizaje Permanente prevé como objetivo para el año 2013 que la movilidad de Erasmus alcance los 3 millones de estudiantes. La mejor forma de que el país más importante del programa contribuya a dicho objetivo es incrementar la dotación de las ayudas concedidas a los estudiantes. En línea con lo ya establecido en la Orden 91/2010, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Educación, por la que se aprueban las bases reguladoras para complementar las becas a la movilidad de estudiante, programa Erasmus, para el curso 2010/2011, la Conselleria de Educación, con el objetivo de potenciar también para los estudiantes de ciclos formativos de grado superior, al igual que para los universitarios, su movilidad en países europeos como factor de calidad de las propias enseñanzas, considera oportuno conceder una aportación complementaria homogénea a dichos estudiantes participantes en el programa comunitario de movilidad Erasmus consistente en una misma cantidad económica por beneficiario y mes. Por todo ello, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se regula la concesión de becas y de lo que establecen el Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la

2 en vigor; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reglament General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i fent ús de les atribucions que em conferix l article 28, e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, modificada per la Llei 12/2007, de 20 de març, de la Generalitat, i el Decret 118/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d Educació, i vista la proposta de la directora general d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, de data 22 de febrer i de conformitat amb esta, ORDENE Primer Convocar les ajudes complementàries a les beques per a la mobilitat d estudiants amb fins de realització de pràctiques dins del programa Erasmus, inclòs en el programa d aprenentatge permanent de la Unió Europea, d ara en avant «beques Erasmus», dels estudiants de cicles formatius de grau superior de centres públics i privats concertats, per al curs 2010/2011. Segon L import global màxim de les ajudes que s han de concedir no excedirà cent mil euros ( euros), amb càrrec de l aplicació presupostària , línia pressupostària T de l exercici corresponent a l any 2011, a raó d un màxim de 200 euros per cada mes d estada a l estranger i estudiant, i es prorratejarà en cas de períodes inferiors, entenent que cada setmana correspon a 0,25 mesos. Tercer S aproven les bases que han de regir la concessió de beques a les quals es referix esta orde i que s inclouen com a annex I a la present orde. Quart En compliment del que disposa l article 7.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i de comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, la present convocatòria no necessita ser notificada a la Comissió Europea per no reunir tots els requisits de l apartat 1 de l article 107 del Tractat CE. Els seus destinataris no tenen la condició d empresa a la qual reporte avantatge econòmic, i no hi ha falsejament de la competència pel fet de no afectar els intercanvis comercials. No obstant això, en compliment del que disposa l article 3.4 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, s ha comunicat a la Conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació amb una antelació de 20 dies hàbils al de ser publicada. DISPOSICIONS FINALS Primera Es faculta la directora general d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional perquè dicte les instruccions complementàries que siguen necessàries per a dur a terme el que disposa esta orde, i es delega en ella l atribució de resoldre la present convocatòria. Segona Esta orde produirà efectes l endemà de ser publicada en el Diari De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present orde, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels òrgans que s indiquen a continuació: Generalitat Valenciana, en lo que esté en vigor; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y haciendo uso de las atribuciones que me confiere el artículo 28, e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, modificada por la Ley 12/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, y el Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Educación, y vista la propuesta de la directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, de fecha 22 de febrero de 2011, y de conformidad con la misma, ORDENO Primero Convocar las ayudas complementarias a las becas para la movilidad de estudiantes con fines de realización de prácticas dentro del programa Erasmus, incluido en el programa de aprendizaje permanente de la Unión Europea, en adelante «becas Erasmus», de los estudiantes de ciclos formativos de grado superior de centros públicos y privados concertados, para el curso 2010/2011. Segundo El importe global máximo de las ayudas que se han de conceder no excederá de cien mil euros ( euros), con cargo de la aplicación presupuestaria , línea presupuestaria T del ejercicio correspondiente al año 2011, a razón de un máximo de 200 euros por cada mes de estancia en el extranjero y estudiante, prorrateándose en el caso de periodos inferiores, entendiendo que cada semana corresponde a 0,25 meses. Tercero Se aprueban las bases que han de regir la concesión de becas a las cuales se refiere esta orden y que se incluyen como anexo I a la presente orden. Cuarto En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, la presente convocatoria no precisa de su notificación a la Comisión Europea por no reunir todos los requisitos del apartado 1 del artículo 107 del Tratado CE. Sus destinatarios no tienen la condición de empresa a la que reporte ventaja económica, de manera que no existe falseamiento de la competencia al no afectar a los intercambios comerciales. A pesar de lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3.4 de Decreto 147/2007, de 7 de septiembre, del Consell, se ha comunicado a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo con una antelación de 20 días hábiles al de su publicación. DISPOSICIONES FINALES Primera Se faculta la directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional para que dicte las instrucciones complementarias que sean necesarias para llevar a cabo lo dispuesto en esta orden, y se delega en ella la atribución de resolver la presente convocatoria. Segunda Esta orden producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diari De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directamente recurso contencioso administrativo, en los plazos y ante los órganos que se indican a continuación:

3 a) El recurs de reposició s ha d interposar davant del conseller d Educació en el termini d un mes a comptar de l endemà de ser publicada. b) El recurs contenciós administratiu s haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, a comptar de l endemà de ser publicada. València, 28 de febrer de 2011 El conseller d Educació, ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación. b) El recurso contencioso administrativo deberá plantearse ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. Valencia, 28 de febrero de 2011 El conseller de Educación, ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN ANNEX I Bases per a la concessió de les ajudes Primera. Objecte La present convocatòria té com a objecte incrementar la quantia de les beques Erasmus, de les quals són beneficiaris els alumnes a qui es referix l article primer d esta orde. Segona. Beneficiaris Seran beneficiaris d esta convocatòria els estudiants als quals fa referència l article primer d esta orde, beneficiaris de les beques Erasmus durant el curs acadèmic 2010/2011. Tercera. Requisits Els beneficiaris hauran de reunir els requisits següents: a) Estar matriculats en qualsevol dels centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana. b) Ser beneficiari d una beca Erasmus durant el curs acadèmic 2010/2011. Quarta. Sol licituds 1. Les sol licituds seran formalitzades pels centres públics i privats concertats als quals fa referència l article primer de la present orde, en la seua qualitat d entitats col laboradores, en relació amb els seus propis alumnes, i a l efecte d això se sotmetran al que preveuen els articles 12 i 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2. Les sol licituds hauran d anar acompanyades de la documentació següent: a) Documentació que acredite el finançament de les beques Erasmus, amb indicació dels fons destinats per a això per la Unió Europea, l entitat col laboradora o altres institucions. b) Relació individualitzada i certificada dels alumnes de l entitat collaboradora beneficiaris de les beques Erasmus durant el curs 2010/2011, amb indicació dels mesos d estada i del país de destí de l alumne. Quinta. Termini de presentació 1. El termini de presentació de sol licituds s iniciarà l endemà de la publicació d esta orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà quan hagen transcorregut 30 dies naturals. 2. Les sol licituds es presentaran en el Registre General de la Conselleria d Educació o en qualsevol dels llocs i pels procediments a què fa referència l article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i aniran dirigides al Servici de Formació Professional de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional. Conselleria d Educació. Avinguda de Campanar, València. Sexta. Òrgans competents en la instrucció i valoració de les sollicituds 1. L òrgan instructor del procediment serà l Àrea de Formació Professional, la qual realitzarà d ofici totes les actuacions que considere necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals s haja de dictar una resolució. 2. No es constituirà òrgan col legiat de valoració perquè la concessió de les ajudes té caràcter reglat, i s atorguen directament en idèntica ANEXO I Bases para la concesión de las ayudas Primera. Objeto La presente convocatoria tiene por objeto incrementar la cuantía de las becas Erasmus, de las que son beneficiarios los alumnos a los que se refiere el artículo primero de esta orden. Segunda. Beneficiarios Serán beneficiarios de esta convocatoria los estudiantes a los que hace referencia el artículo primero de esta orden, beneficiarios de las becas Erasmus durante el curso académico 2010/2011. Tercera. Requisitos Los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos: a) Estar matriculados en cualquiera de los centros públicos y privados concertados de la Comunitat Valenciana. b) Ser beneficiario de una beca Erasmus durante el curso académico 2010/2011. Cuarta. Solicitudes 1. Las solicitudes serán formalizadas por los centros públicos y privados concertados a los que hace referencia el artículo primero de la presente orden, en su calidad de entidades colaboradoras en relación con sus propios alumnos, a cuyo efecto se someterán a lo previsto en los artículos 12 y 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Las solicitudes deberán ir acompañados de la siguiente documentación: a) Documentación que acredite la financiación de las becas Erasmus, con indicación de los fondos destinados para ello por la Unión Europea, la entidad colaboradora u otras instituciones. b) Relación, individualizada y certificada, de los alumnos de la entidad colaboradora beneficiarios de las becas Erasmus durante el curso 2010/2011, con indicación de los meses de estancia y del país de destino del alumno. Quinta. Plazo de presentación 1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y finalizará transcurridos 30 días naturales. 2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Conselleria de Educación o en cualquiera de los lugares y por los procedimientos a los cuáles hace referencia el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e irán dirigidas al Servicio de Formación Profesional de la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional. Conselleria de Educación. Avenida de Campanar, Valencia. Sexta. Órganos competentes en la instrucción y valoración de las solicitudes 1. El órgano instructor del procedimiento será el Área de Formación Profesional, la cual realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se haya de dictar resolución. 2. No se constituirá órgano colegiado de valoración por cuanto la concesión de las ayudas tiene carácter reglado, otorgándose directamen-

4 quantia en funció de la duració de l estada amb caràcter complementari a la percepció de la beca Erasmus, que constituïx l únic requisit i criteri per a la concessió de les ajudes previstes per esta orde. Sèptima. Proposta 1. L òrgan instructor comprovarà si els sol licitants reunixen els requisits determinats en la present orde per a adquirir la condició de beneficiari, i haurà de quedar constància en l expedient d un informe d este òrgan en què conste que els beneficiaris complixen tots els requisits necessaris per a accedir a aquelles i conclourà amb l elaboració d una proposta de resolució definitiva. 2. La proposta de resolució definitiva contindrà la relació de sollicituds per a les quals es proposa la concessió d ajudes i el seu import, així com la relació de sol licituds per a les quals es proposa la denegació de l ajuda amb expressió dels motius que fonamenten la desestimació. 3. L import de l ajuda proposada serà d un màxim de 200 euros per mes d estada i estudiant. Es consideraran les fraccions de mes corresponent una setmana a 0,25 mesos. Octava. Resolució 1. A la vista de la proposta definitiva, la directora general d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional resoldrà el procediment mitjançant una resolució amb els motius adequats, en la qual es faran constar les entitats col laboradores amb indicació del nombre d ajudes i la quantia concedida a cada beneficiari i, de manera expressa, la desestimació de la resta de sol licituds. 2. El termini màxim per a dictar una resolució serà de sis mesos, a comptar de la finalització del termini per a presentar les sol licituds, i, en tot cas, abans del 31 de desembre de En cas que l òrgan competent no dicte una resolució en este temps, es podrà considerar desestimada la sol licitud per silenci administratiu. 3. La resolució de la present convocatòria es publicarà en el Diari Novena. Justificació i pagament L import de les ajudes es lliurarà a cada entitat col laboradora, prèvia certificació davant de la Direcció General d Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, del fet que l estudiant ha iniciat o realitzat la seua estada formativa. Esta documentació justificativa serà presentada fins al 30 de setembre, inclusivament. Deu. Col laboració de la Generalitat Les entitats col laboradores faran constar en totes les seues publicacions sobre beques Erasmus que estes tenen una ajuda complementària de la Generalitat. Onze. Obligacions dels becaris 1. Els alumnes becats estan obligats a realitzar l activitat que ha motivat la concessió durant el període de gaudi, així com a complir aquelles obligacions específiques que indica la present convocatòria i les establides en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2. Quedarà sense efecte la concessió de la beca, després de l audiència de la persona interessada, quan no es realitze l activitat que va motivar la concessió, quan deixen de reunir-se els requisits que es van exigir o quan s incomplisquen, sense causa que ho justifique, les condicions establides en la convocatòria. te en idéntica cuantía en función de la duración de la estancia con carácter complementario a la percepción de la beca Erasmus, que constituye el único requisito y criterio para la concesión de las ayudas previstas por esta orden. Séptima. Propuesta 1. El órgano instructor comprobará si los solicitantes reúnen los requisitos determinados en la presente orden para adquirir la condición de beneficiario, debiendo quedar constancia en el expediente de un informe de dicho órgano en el que conste que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas y concluirá con la elaboración de una propuesta de resolución definitiva. 2. La propuesta de resolución definitiva contendrá la relación de solicitudes para las que se propone la concesión de ayuda, y el importe de las mismas, así como la relación de solicitudes para las que se propone la denegación de la ayuda con expresión de los motivos que fundamentan la desestimación. 3. El importe de la ayuda propuesta será de un máximo de 200 euros por mes de estancia y estudiante. Se considerarán las fracciones de mes correspondiendo una semana a 0,25 meses. Octava. Resolución 1. A la vista de la propuesta definitiva, la directora general de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional resolverá el procedimiento mediante resolución debidamente motivada, en la que se harán constar las entidades colaboradoras con indicación del número de ayudas y la cuantía concedida a cada beneficiario y, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes. 2. El plazo máximo para dictar resolución será de seis meses, a contar desde la finalización del plazo para presentar las solicitudes, y en todo caso antes del 31 de diciembre de En caso de que no se dictara resolución por el órgano competente en este tiempo, se podrá considerar desestimada la solicitud por silencio administrativo. 3. La resolución de la presente convocatoria se publicará en el Diari Novena. Justificación y pago El importe de las ayudas se librará a cada entidad colaboradora, previa certificación ante la Dirección General de Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, de que el estudiante ha iniciado o realizado su estancia formativa. Esta documentación justificativa será presentada hasta el 30 de septiembre inclusive. Décima. Colaboración de la Generalitat Las entidades colaboradoras harán constar en todas sus publicaciones sobre becas Erasmus, que las mismas cuentan con una ayuda complementaria de la Generalitat. Once. Obligaciones de los becarios 1. Los alumnos becados están obligados a realizar la actividad que ha motivado la concesión durante el periodo de disfrute, así como a cumplir aquellas obligaciones específicas que indica la presente convocatoria y las establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. Quedará sin efecto la concesión de la beca, después de la audiencia de la persona interesada, cuando no se realizara la actividad que motivó la concesión, cuando dejaran de reunirse los requisitos que se exigieron o cuando se incumplieran, sin causa que lo justifique, las condiciones establecidas en la convocatoria.

5 (1/2) EXEMPLAR PER A L ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES DEL CENTRE / DATOS DEL CENTRO CENTRE/CENTRO ANNEX II / ANEXO II SOL LICITUD D'AJUDES COMPLEMENTÀRIES PER ALS ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE CENTRES PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS, QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA ERASMUS, A TRAVÉS DE L'ACCIÓ DE MOBILITAT PER A PRÀCTIQUES. SOLICITUD DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS ESTUDIANTES DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS, QUE PARTICIPEN EN EL PROGRAMA ERASMUS, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE MOVILIDAD PARA PRÁCTICAS. ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT/LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON/TELÉFONO FAX CORREU ELECTRÒNIC/CORREO ELECTRÓNICO B AJUDA SOL LICITADA / AYUDA SOLICITADA Nre. de mobilitats / Nº de movilidades Nre. de mesos / Nº de meses C DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS BANC O CAIXA / BANCO O CAJA ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD CODI DE L ENTITAT/ CÓDIGO DE LA ENTIDAD CODI DE LA SUCURSAL / CÓDIGO DE LA SUCURSAL DC NÚM. DE COMPTE / Nº. DE CUENTA D DOCUMENTS QUE ADJUNTA / DOCUMENTOS QUE ADJUNTA E DECLARACIÓ SOBRE REQUISITS PER A OBTINDRE LA CONDICIÓ DE BENEFICIARI DECLARACIÓN SOBRE REQUISITOS PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO Declara no estar incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, assenyalades en l article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03). Declara no estar incurso en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiario, señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/03)., d de Firma: El director/a del centre / El director/a del centro Les dades personals que conté l imprés podran ser incloses en un fitxer perquè siguen tractades per la Conselleria d'educació, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l àmbit de les seues competències, i es podrà dirigir a qualsevol òrgan seu per a exercir els drets d accés, rectificació, cancel lació i oposició, segons disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999). Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Conselleria de Educación, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999). REGISTRE D ENTRADA REGISTRO DE ENTRADA DATA D ENTRADA EN L ÓRGAN COMPETENT FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE DIRECCIÓ GENERAL D'AVALUACIÓ, INNOVACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA I DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN, INNOVACIÓN Y CALIDAD EDUCATIVA Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 03/03/10 IA E DIN A4 CE - DGITE MP031554

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció

RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ d 11 de desembre de 2013, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la convocatòria d ajudes per als centres d educació especial, les unitats

Más detalles

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB

SOL LICITUD DE CONCERT FPB SOLICITUD DE CONCIERTO FPB SOL LICITUD DE CONCERT FPB (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN A DADES D IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN CENTRE DOCENT / CENTRO DOCENTE ADREÇA (CARRER/PLAÇA I

Más detalles

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ORDE 2/2016 de 22 de febrer, de la Conselleria d Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat CORRECCIÓ d errades de l Orde 5/2013, de 3 de setembre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regula el procediment d habilitació del personal dels vehicles de transport sanitari

Más detalles

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015

SOL LICITUD DE BECA PREDOCTORAL UIC CONVOCATÒRIA 2015 Dades d identificació de la persona sol licitant / Datos de identificación de la persona solicitante Nom / Nombre Primer cognom / Primer apellido Segon cognom / Segundo apellido Tipus identificador / Tipo

Más detalles

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES

Conselleria de Empresa, Universitat i Ciència. Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia. 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412. g) ALTRES ASSUMPTES 40340 21 12 2006 DOGV núm. 5.412 Apartat quart Es delega en el director general d Investigació, Desenrotllament i Innovació Agropecuària la concessió i denegació de les ajudes previstes en la present resolució.

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 17/2013, de 15 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l ensenyament

Más detalles

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN

ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN Departamento de Salud Valencia-Hospital General ANUNCIO CONTRATACIÓN TEMPORAL FACULTATIVO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (Convocatoria BS/55/15) El Consorcio Hospital General Universitario

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport ORDRE 30/2016, de 20 de juny, de la Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s estableixen les bases reguladores de les

Más detalles

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz.

València, 10 de juny de 2015. El director general de Centres i Personal Docent: Santiago Martí Alepuz. Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació

Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació ORDE 2/2015, de 6 de març, de la Conselleria d Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s aproven les bases i es convoquen ajudes per a

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 11/2014, de 12 de febrer, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes al transport universitari a la Comunitat Valenciana

Más detalles

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a

Per tot això, amb els informes favorables de l Advocacia General de la Generalitat i de la conselleria d Economia, Hisenda i Ocupació, a Conselleria de Justícia i Administracions Públiques DECRET 22/2008, de 7 de març, del Consell, pel qual s aprova l oferta d ocupació pública de 2008 per al personal de l administració de la Generalitat.

Más detalles

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa

ÍNDICE ÍNDEX. Article 10. Avaluació, promoció i acreditació Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l oferta educativa Conselleria d Educació, Cultura i Esport ORDE 24/2013, de 21 d abril, de la Conselleria d Educació, Cultura i Esport, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE 78/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es determina el calendari

Más detalles

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013

194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 194 Beques 'Santander CRUE CEPYME Pràctiques en Empresa' per a estudiants de la Universitat de València Curs 2012/2013 OBJECTIUS Promoure la realització de pràctiques entre els estudiants de la Universitat

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 259 Martes 29 de octubre de 2013 Sec. III. Pág. 87492 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 11320 Orden ECD/1997/2013, de 24 de octubre, por la que se establecen las

Más detalles

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales

ORDENE ORDENO. CAPÍTOL I Disposicions generals. CAPÍTULO I Disposiciones generales Conselleria d Educació ORDE de 17 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació, per la qual es regulen els cursos preparatoris de les proves d accés a la Formació Professional en centres docents de

Más detalles

del Principado de Asturias.

del Principado de Asturias. núm. 227 de 30-ix-2014 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Deporte Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte,

Más detalles

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO

Preàmbul. Preámbulo ORDENE ORDENO Conselleria de Benestar Social ORDE 2/2014, de 12 de febrer de 2014, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regulen les bases per a la concessió d ajudes i subvencions per a l atenció a persones

Más detalles

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2014-2015

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2014-2015 AUCIO Mediante Decreto de la Alcaldía número 62/2015, de 27 de febrero de 2015, se ha aprobado las Bases reguladoras de ayudas al estudio para el curso 2014-2015; siendo el plazo para la presentación de

Más detalles

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s estableixen les bases

Más detalles

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas

Conselleria de Justícia i Administracions Públiques Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas Conselleria de Justícia i Administracions Públiques ORDE 9/2011, de 8 de març, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es convoca un concurs per a la concessió dels premis

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Consellería de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDE 17/2014, de 2 de setembre, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s aproven les bases i es convoquen els Premis Infància 2014 de la Comunitat Valenciana.

Más detalles

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR.

BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. 1 BASES ESPECÍFICAS QUE REGULAN LA CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN A JÓVENES DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MONOVAR. Las presentes Bases han sido redactadas de conformidad con las Bases que rigen la

Más detalles

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad

Conselleria de Sanitat Consellería de Sanidad Conselleria de Sanitat ORDE 1/2015, d 11 de març, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s aproven les bases i es convoquen dos beques per a la realització de pràctiques professionals en la Direcció

Más detalles

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL

ORDENE ORDENO DISPOSICIÓ ADDICIONAL DISPOSICIÓN ADICIONAL Conselleria de Benestar Social ORDE 14/2013, de 2 d agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen beques per a la realització de cursos d idiomes durant l any 2013 per a jóvens

Más detalles

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO ORDEN EIE/514/2016, de 19 de mayo, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones para proyectos generadores de empleo reguladas en la Orden EIE/282/2016,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE JUSTICIA Núm. 70 Lunes 22 de marzo de 2010 Sec. III. Pág. 27676 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE JUSTICIA 4723 Resolución de 5 de marzo de 2010, del Centro de Estudios Jurídicos, por la que se convocan becas

Más detalles

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 19688 Viernes, 20 de octubre 2006 B.O.C. y L. - N.º 203 FORMATO DEL CARTEL RECUADRO 1 COLORES: Líneas del escudo y divisiones de cuarteles: color negro. Fondo de cuarteles con las torres: color PANTONE

Más detalles

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores

adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de profesores Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes definitives d admesos i exclosos

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015, del director general de Política Educativa, per la qual resol la convocatòria del concurs d assignacions i ajudes

Más detalles

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO

ÍNDEX ÍNDICE PREÀMBUL PREÁMBULO Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 33/2012, de 22 de juny, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual s establix per a la Comunitat Valenciana el currículum del cicle

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 51 Sábado 27 de febrero de 2010 Sec. III. Pág. 19404 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3214 Orden EDU/422/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 210 Miércoles 2 de septiembre de 2015 Sec. III. Pág. 77915 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 9547 Orden AAA/1770/2015, de 28 de agosto, por la que se

Más detalles

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell.

Elche, 2 de diciembre de 2009. El rector, p. d. (R 767/07 de 10.05.2007), el vicerrector de Personal: José Francisco González Carbonell. Universitat Miguel Hernández d Elx RESOLUCIÓ de 2 de desembre del 2009, per la qual s ordena la publicació íntegra de la relació de llocs de treball del personal d administració i servicis de la Universitat

Más detalles

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011

NÚMERO 102 Lunes, 30 de mayo de 2011 13516 ORDEN de 18 de mayo de 2011 por la que se convocan ayudas para la realización, durante el curso escolar 2011/2012, de cursos en el extranjero destinados a la mejora de las competencias idiomáticas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 275 Martes 17 de noviembre de 2015 Sec. III. Pág. 108066 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 12420 Orden AEC/2426/2015, de 6 de noviembre, por la que se convoca

Más detalles

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA

DATOS DEL REPRESENTANTE / DADES DEL REPRESENTANT SUBVENCIÓN SOLICITADA / SUBVENCIÓ SOL LICITADA A DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ENTITAT Nombre de la entidad / Nom de l entitat CIF Domicilio (calle/plaza, nº) / Domicili (carrer/plaça, nº) C.P. Localidad / localitat

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 4760 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Públicas Universidad de La Laguna 739 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2014, por la que se convocan ayudas del Organismo Autónomo de Programas Educativos

Más detalles

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE:

CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: CONVOCATORIA 2014 DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE: 1. Dades personals persona o entitat SOL LICITANT /Datos Personales persona o entidad SOLICITANTE Entitat sol licitant/ Entidad solicitante: NIF Domicili/Domicilio:

Más detalles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles

2. El règim d ajudes serà aplicable tal com es determina en els articles Institut Valencià de Competitivitat Empresarial RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2015, del president de l Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d

Más detalles

MOVILIDAD DE INVESTIGADORES AYUDAS DE BOLSAS DE VIAJE PARA INTERVENCIONES EN CONGRESOS CIENTÍFICOS PDI Convocatoria 2015

MOVILIDAD DE INVESTIGADORES AYUDAS DE BOLSAS DE VIAJE PARA INTERVENCIONES EN CONGRESOS CIENTÍFICOS PDI Convocatoria 2015 MOVILIDAD DE INVESTIGADORES AYUDAS DE BOLSAS DE VIAJE PARA INTERVENCIONES EN CONGRESOS CIENTÍFICOS PDI Convocatoria 2015 De acuerdo con lo previsto en la Resolución Rectoral de 12 de diciembre de 2007

Más detalles

BASES REGULADORAS PARA

BASES REGULADORAS PARA BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DESTINADAS A JÓVENES ESTUDIANTES DE BURJASSOT PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO PARA EL CURSO 2011/2012 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Más detalles

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155

D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 D.O.E. Número 104 5 Septiembre 2006 15155 ORDEN de 31 de agosto de 2006 por la que se convocan ayudas para la realización de prácticas reconocidas en los planes de estudios conducentes a la obtención de

Más detalles

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3

2. DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE LAS CUENTAS: CAMBIO DE LA CUENTA BANCARIA IBAN. FICHA 3 AYUDAS DE LIBROS DE TEXTO CURSO 2012-2013 MANUAL DE PROCEDIMIENTO: ABONO DE LAS AYUDAS, DEVOLUCIONES POR ERROR O CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y REINTEGROS 1. ABONO DE LAS AYUDAS AL ALUMNADO BENEFICIARIO

Más detalles

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA

PLAZAS A SOLICITAR / PLACES A SOL LICITAR REGISTRO DE ENTRADA / REGISTRE D ENTRADA SOLICITUD DEL PROGRAMA DE VACACIONES PARA MAYORES CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN. SOL LICITUD DEL PROGRAMA DE VACANCES PER A MAJORS CASTELLÓN SÉNIOR DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ. PLAZAS A

Más detalles

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE

PREÁMBULO PREÀMBUL DECRETO DECRETE Conselleria de Sanitat DECRET 212/2010, de 17 de desembre, del Consell, que regula el règim jurídic del personal emèrit de les institucions sanitàries de l Agència Valenciana de Salut. [2010/13689] Conselleria

Más detalles

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo

Conselleria d Educació, Formació i Ocupació Conselleria de Educación, Formación y Empleo Conselleria d Educació, Formació i Ocupació ORDE 47/2012, de 21 de juliol, de la Conselleria d Educació, Formació i Ocupació, per la qual es convoca i regula la concessió de subvencions públiques destinades

Más detalles

Capítulo 1 Disposiciones generales.

Capítulo 1 Disposiciones generales. ORDEN FORAL /2012, DE, DE LA CONSEJERA DE POLÍTICA SOCIAL, IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD, POR LA QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN EN NAVARRA DE LA CONDICIÓN DE ENTIDAD CALIFICADA POR LAS

Más detalles

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social

Conselleria de Justícia i Benestar Social Conselleria de Justicia y Bienestar Social Conselleria de Justícia i Benestar Social ORDE 21/2012, de 25 d octubre, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, per la qual es regulen els requisits i condicions d accés al programa d atenció

Más detalles

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions

Primero. Primer Reconéixer les accions formatives proposades en les modificacions Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 23 d abril de 2015, de la Direcció General d Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es fan públiques les modificacions dels plans

Más detalles

Conselleria d Educació Conselleria de Educación

Conselleria d Educació Conselleria de Educación Conselleria d Educació ORDE de 20 de juliol de 2009, de la Conselleria d Educació per la qual s establix a la Comunitat Valenciana el règim d alternança entre formació i treball en les ensenyances de Formació

Más detalles

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652

30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 30176 17 12 2003 DOGV - Núm. 4.652 ORDE de 2 de desembre de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es convoquen ajudes per a l any 2004 destinades a finançar programes de formació ocupacional

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones 4723 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Públicas Universidad de La Laguna 735 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2014, por la que se convocan Bolsas de Viaje para movilidades vinculadas a Convenios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 256 Lunes 24 de octubre de 2011 Sec. III. Pág. 110829 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 16661 Resolución de 18 de octubre de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias 13-ii-2009 BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 36 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Industria y Empleo Resolución de 5 de febrero de 2009, de la Consejería

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 25031 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Educación, Cultura y Universidades 7513 Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Formación Profesional, por

Más detalles

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones:

En particular, la concesión de ayudas y subvenciones irá dirigida a los siguientes fines y actuaciones: CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES CON DESTINO A ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y PARTICULALES QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES DE ÁMBITO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE GRANADILLA DE ABONA, AÑO 2013. 1.-

Más detalles

XXVI CONCURSO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN PARA TEMAS MUDÉJARES Y MORISCOS 2015

XXVI CONCURSO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN PARA TEMAS MUDÉJARES Y MORISCOS 2015 XXVI CONCURSO DE AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN PARA TEMAS MUDÉJARES Y MORISCOS 2015 BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE LAS AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN PARA TEMAS MUDÉJARES Y MORISCOS 2015 DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

Más detalles

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball

Índice. Índex. Article 25. Assignació de l alumnat als llocs formatius Article 26. Realització de pràctiques en més d un centre de treball Conselleria d Educació ORDE 77/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) dels cicles formatius de Formació Professional,

Más detalles

Se prevé la concesión de 2 becas distribuidas en los servicios que se detallan en el Anexo I.

Se prevé la concesión de 2 becas distribuidas en los servicios que se detallan en el Anexo I. NOTICIA Se abre el periodo para presentar solicitud de la concesión de 2 becas por el Ayuntamiento de Vinaròs para completar la formación de titulados mediante la realización de prácticas profesionales.

Más detalles

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport. Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Investigació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d estades de formació

Más detalles

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA EMPRENDEDORES, EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. Primera.- Objeto y ámbito 1. El objeto de las presentes bases es la regulación de la convocatoria y concesión, en régimen de

Más detalles

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente:

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente: RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y

Más detalles

Bases reguladoras y convocatoria de Becas Erasmus+ (Acción KA1) Movilidad para Prácticas- SMT Student Mobility for Training 2015/2016

Bases reguladoras y convocatoria de Becas Erasmus+ (Acción KA1) Movilidad para Prácticas- SMT Student Mobility for Training 2015/2016 Bases reguladoras y convocatoria de Becas Erasmus+ (Acción KA1) Movilidad para Prácticas- SMT Student Mobility for Training 2015/2016 Acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de, por el que

Más detalles

Ajuntament de La Pobla de Farnals (Valencia)

Ajuntament de La Pobla de Farnals (Valencia) Núm. 0509-2016 17-06-2016 Becas comedor escolar 2016 MLR/jt RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Vistas Las Bases Reguladoras de ayudas para sufragar los gastos de comedor escolar del ayuntamiento de La Pobla de Farnals,

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 4481 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agricultura y Agua 1324 Orden de 23 de enero de 2014, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se convocan ayudas por paralización

Más detalles

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria.

Segundo Aprobar las bases que se adjuntan como anexo de la presente resolución, las cuales regirán dicha convocatoria. Presidència de la Generalitat RESOLUCIÓ d 11 de març de 2015, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es convoca la concessió d una beca per a la realització de pràctiques professionals en acció

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 82 Viernes 4 de abril de 2014 Sec. III. Pág. 28887 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3618 Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez

Más detalles

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía

Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía Conselleria de Solidaritat i Ciutadania ORDE 4/2011, de 21 de març de 2011, del conseller de Solidaritat i Ciutadania, per la qual es convoquen cinc beques per a la realització de pràctiques en oficines

Más detalles

CONVOCATORIA AYUDAS COMPLEMENTARIAS IBERCAJA Curso 2014 2015

CONVOCATORIA AYUDAS COMPLEMENTARIAS IBERCAJA Curso 2014 2015 CONVOCATORIA AYUDAS COMPLEMENTARIAS IBERCAJA Curso 2014 2015 Visto el Convenio de Colaboración y Patrocinio entre la Universidad de Zaragoza e Ibercaja para el ejercicio 2014. Vista la resolución de 17

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 80 Miércoles 2 de abril de 2014 Sec. III. Pág. 28293 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 3549 Orden AAA/525/2014, de 4 de marzo, por la que se convocan,

Más detalles

Poden obrir sense limitació d horari i tots els dies. Poden obrir sense limitació d horari (mínim: 18 h el dia) i tots els dies excepte els dies de tancament obligatori (1 de gener i 25 de desembre) i

Más detalles

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES CONSELLERIA D HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SOLICITUD DE INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN MODELO PAG. 1 A Espacio reservado para la etiqueta identificativa (Si no dispone de etiquetas, haga constar

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 92 Viernes 17 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 33971 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 4195 Resolución de 13 de abril de 2015, de la Universidad Internacional Menéndez

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 145 de 24-vi-2014 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 11 de junio de 2014, de la Universidad de la Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 26643 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2014, de la Secretaría General de Educación, por la que se convoca la selección de proyectos de innovación educativa en los centros

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 25452 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2011, de la Consejera, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades públicas para financiar el funcionamiento

Más detalles

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES 1304 I DISPOSICIONES GENERALES CONSEJERÍA DE SANIDAD Y DEPENDENCIA ORDEN de 30 de diciembre de 2009 por la que se convocan ayudas individuales dirigidas a personas con discapacidad para el año 2010. (2010050007)

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 54 Martes 4 de marzo de 2014 Sec. III. Pág. 20102 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2344 Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Agencia Española de

Más detalles

Ayuntamiento de Valladolid Área de Bienestar Social, Empleo y Familia Servicio de Acción social Sección económica administrativa.

Ayuntamiento de Valladolid Área de Bienestar Social, Empleo y Familia Servicio de Acción social Sección económica administrativa. CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓN DE AYUDAS MUNICIPALES A PERSONAS INMIGRANTES, PARA FACILITAR EL PAGO DE FIANZA EN ALQUILER DE VIVIENDA EN LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009. Por la presente convocatoria se

Más detalles

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social

Conselleria de Benestar Social Conselleria de Bienestar Social Conselleria de Benestar Social ORDRE 16/2010, de 24 de juny, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l activitat empresarial de

Más detalles

ANUNCIO. Aprobadas por resolución Alcaldía día 31 de julio de 2015.

ANUNCIO. Aprobadas por resolución Alcaldía día 31 de julio de 2015. ANUNCIO Aprobadas por resolución Alcaldía día 31 de julio de 2015. BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A APOYAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Más detalles

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

Conselleria d Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte Conselleria d Educació, Cultura i Esport RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen les proves d accés a

Más detalles

Disposición derogatoria única

Disposición derogatoria única Conselleria d Educació ORDE 79/2010, de 27 d agost, de la Conselleria d Educació, per la qual es regula l avaluació de l alumnat dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l

Más detalles

ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las. (Actualizado a Agosto l 2007)

ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las. (Actualizado a Agosto l 2007) ORDEN 679/2007, por la que se aprueban las BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y SE CONVOCAN SUBVENCIONES PARA EL

Más detalles

Código de la convocatoria SEA-2014-03

Código de la convocatoria SEA-2014-03 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2013, del Director General de Ordenación Académica, por la que se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación

Más detalles

APOYO A PROGRAMAS ORIENTADOS AL ESTUDIANTE BECA DE APOYO A LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CURSO 2012 2013

APOYO A PROGRAMAS ORIENTADOS AL ESTUDIANTE BECA DE APOYO A LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CURSO 2012 2013 Convocatoria del Vicerrectorado de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes APOYO A PROGRAMAS ORIENTADOS AL ESTUDIANTE BECA DE APOYO A LA GESTIÓN DE REDES SOCIALES LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA CURSO

Más detalles

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO / DADES D IDENTIFICACIÓ DE L ALUMNE/A APELLIDOS / COGNOMS NOMBRE / NOM DNI/NIE NIA /SIP (I) SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y ENSEÑANZAS BÁSICAS SOL LICITUD D ADMISSIÓ EN EDUCACIÓ INFANTIL I ENSEYAMENTS BÀSICS CURSO ESCOLAR / CURS ESCOLAR 2015-2016 A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel)

TORRECILLA DE ALCAÑIZ Plaza de España, 1 Tfno. y Fax 978 85 21 27 NIF P-4423400-C Cod. Postal 44640 (Teruel) BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL MUNICIIPIO DE TORRECILLA DE ALCAÑIZ (TERUEL) Primera: Objeto, condiciones y finalidad de la subvención.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 26 de marzo de 2015

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. jueves 26 de marzo de 2015 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1412 RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2015, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación

Más detalles

Boletín Oficial de Canarias núm. 199, viernes 9 de octubre de 2009 22169

Boletín Oficial de Canarias núm. 199, viernes 9 de octubre de 2009 22169 Boletín Oficial de Canarias núm. 199, viernes 9 de octubre de 2009 22169 pirantes seleccionados en virtud de pruebas selectivas para acceder, por promoción interna, al Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo

Más detalles

Proyecto deportivo de actividades a realizar y presupuesto detallado de la entidad para la temporada 2013 / 2014.

Proyecto deportivo de actividades a realizar y presupuesto detallado de la entidad para la temporada 2013 / 2014. BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LA COMARCA DE LA RIBAGORZA DE ÁMBITO ESCOLAR PARA EL EJERCICIO 2014 (TEMPORADA 2013 / 2014) PRIMERA.- Beneficiarios de la subvenciones

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 89 Martes 14 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 31763 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 4019 Orden IET/633/2015, de 7 de abril, por la que se convocan subvenciones a

Más detalles

III. Otras Resoluciones

III. Otras Resoluciones Boletín Oficial de Canarias núm. 77 10688 Miércoles 21 de abril de 2010 III. Otras Resoluciones Otras Administraciones Universidad de La Laguna 2233 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2010, por la que se convocan

Más detalles

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO

4. Universidades Universidad de Alicante. 4. Universitats Universitat d Alacant. 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE ORDENO 28090 20 11 2003 DOGV - Núm. 4.634 ORDENE Primer Deixar sense efecte el nomenament de José Vicente Albero Calabuig com a membre del tribunal de les convocatòries 6/2000 i 7/2000. Segon Nomenar a Ofelia

Más detalles

D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto.

D I S P O N G O : Artículo 1. Objeto. 22217 ORDEN de 26 de mayo de 2015 por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior correspondientes al curso 2014/2015. (2015050154) El Estatuto de Autonomía

Más detalles