Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010"

Transcripción

1 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa- plana argitaratzen duena. Behin Uni ber tsi ta te Kontseiluak ikasketa- plana egiaztatuta, Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentzia Nazionalaren aldeko txostena jaso ondoren, eta 2009ko irailaren 4ko Ministro Kontseiluaren erabakiz tituluaren ofizialtasuna aitortuta (Uni bertsi ta teko Estatu idazkariaren 2009ko irailaren 22ko Ebazpenaren bidez argitaratua, 2009ko urriaren 9ko BOEn), Errektoretza honek Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradudun titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketa- plana argitaratzea ebatzi du. Ebazpen honen gai den ikasketa- plana eranskinean ageri den bezala egituratuko da. Bilbao, 2010eko uztailaren 30a. Errektorea, JAIME ORAÁ ORAÁ. UNIVERSIDAD DE DEUSTO 4960 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2010, de la Universidad de la Iglesia de Deusto, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas. Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de septiembre de 2009 (publicado por Resolución del Secretario de Estado de Universidades de 22 de septiembre de 2009, en el BOE de 9 de octubre de 2009), este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas. El plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado conforme figura en el anexo de la misma. Bilbao, a 30 de julio de El Rector, JAIME ORAÁ ORAÁ. 2010/4960 (1/7)

2 ERANSKINA Uni ber tsi ta tea Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tea Honako titulu hau lortzera bideratutako ikasketa- plana: Jakintza adarra: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduduna Gizarte eta Lege Zientziak 1393/2007 Errege De kre tua, I. eranskina, 5.1 paragrafoa. Irakaskuntzen egitura Ikasketa- planaren banaketa orokorra kreditutan, gai kontuan hartuta. Gai kredituak Oinarrizko prestakuntza 60 Nahitaezkoak 114 Hautazkoak 54 Kanpoko praktikak 6 Gradu amaierako lana 6 Guztira 240 Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako graduaren ikasketa- planaren egitura. eskainitako Moduluaren izena Modulu egin Gaiaren izena Gai Gaian egin Gaiaren banaketa 1. Zuzendaritza estrategikoa eta Informazio sistemak MX 36 6 OP 30 NAH 2. Finantzak, kontabilitatea eta tresna informatikoak MX 48 6 OP 42 NAH 3. Marketina eta salmentak MX 18 6OP 12 NAH 4. Giza baliabideak NAH NAH 5. Ekonomia OP OP 6. Estatistika eta metodo kuantitatiboak MX OP 6 NAH 7. Zuzenbidea OP OP 24 A) Balioei buruzko giza prestakuntza NAH 12 A.1) Pertsonaren balioei eta aukerei buruzko prestakuntza NAH 6 6 NAH (18)* A.2) Etikako prestakuntza NAH 6 6 NAH 12 B) Praktika eta gradu amaierako proiektua MX 12 B.1) Lanbideko praktika KP 6 6 KP B.2) Gradu amaierako proiektua GAP 6 6 GAP 2010/4960 (2/7)

3 eskainitako Moduluaren izena Modulu 168 C) Sakontzea NAH 54 egin Gaiaren izena Gai Gaian egin Gaiaren banaketa C.1) Atzerriko egonaldia HAU HAU C.2) Sakontzea I HAU HAU C.3) Finantzetan eta kontabilitatean sakontzea C.4) Marketinean sakontzea C.5) Zuzendaritza estrategikoan sakontzea C.6) Nazioarteko kudeaketan sakontzea C.7) Zuzendaritzako aholkularitzan sakontzea C.8) Sakontzea II *Parentesi artean Uni ber tsi ta teak eskaintzen dituen kredituak ageri dira; horietatik ikasleak 6 egin behar ditu nahitaez. Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako graduaren ikasketa- planaren egitura gaika eta mailaka. Maila Gaiak Mota 1.a Zuzendaritza estrategikoa eta Informazio sistemak OP 6 Ekonomia OP 6 Estatistika eta metodo kuantitatiboak OP 6 Estatistika eta metodo kuantitatiboak OP 6 Ekonomia OP 6 Finantzak, kontabilitatea eta tresna informatikoak OP 6 Zuzenbidea OP 6 Maila Gaiak Mota 2.a Marketina eta salmentak OP 6 Ekonomia OP 6 Zuzenbidea OP 6 Balioei buruzko giza prestakuntza NAH 6 Finantzak, kontabilitatea eta tresna informatikoak Zuzendaritza estrategikoa eta Informazio sistemak NAH 6 Marketina eta salmentak NAH 6 Estatistika eta metodo kuantitatiboak NAH /4960 (3/7)

4 Maila Gaiak Mota 3.a Marketina eta salmentak NAH 6 Giza baliabideak NAH 6 Etikako prestakuntza NAH 6 Zuzendaritza estrategikoa eta Informazio sistemak Finantzak, kontabilitatea eta tresna informatikoak NAH 6 Giza baliabideak NAH 6 Gradu amaierako lana GAL 6 Maila Gaiak Mota 4.a Praktikak enpresetan KP /4960 (4/7)

5 ANEXO Universidad Universidad de la Iglesia de Deusto Plan de estudios conducente al título de: Rama de conocimiento: Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas Ciencias Sociales y Jurídicas RD 1393/2007, anexo I, apartado 5.1. Estructura de las enseñanzas Distribución general del plan de estudios en créditos, por tipo de materia. Tipo de Créditos Formación básica 60 Obligatorias 114 Optativas 54 Prácticas externas 6 Trabajo fin de grado 6 Total 240 Estructura del Plan de estudios Grado en Administración y Dirección de Empresas. ofertados Denominación Tipo a cursar Denominación Tipo a cursar Distribución 1. Dirección Estratégica y Sistemas de Información MX 36 6 FB 30 OB 2. Finanzas, Contabilidad y Herramientas Informáticas MX 48 6 FB 42 OB 3. Marketing y Ventas MX 18 6 FB 12 OB 4. Recursos Humanos OB OB 5. Economía FB FB 6. Estadística y Métodos cuantitativos MX FB 6 OB 7. Derecho FB FB 24 A) Formación Humana de Valores OB 12 A.1) Formación en valores y opciones de la persona OB 6 6 OB (18)* A.2) Formación Etica OB 6 6 OB 12 B.) Práctica y Proyecto Fin de Grado MX 12 B.1) Práctica Profesional PE 6 6 PE B.2) Trabajo Fin de Grado TGB 6 6 TGB 2010/4960 (5/7)

6 ofertados Denominación Tipo a cursar Denominación Tipo a cursar Distribución C.1) Estancia Internacional OP OP C.2) Profundización I OP OP C.3) Profundización en «Finanzas y Contabilidad» 168 C) Profundización OB 54 C.4) Profundización en «Marketing» C.5) Profundización en «Dirección Estratégica» Op OP C.6) Profundización en«gestión Internacional» C.7) Profundización en «Consultoría y Dirección» C.8) Profundización II *Entre paréntesis se indican los créditos ofertados por la Universidad, de los cuales, el estudiante habrá de cursar obligatoriamente 6. Estructura temporal por materias del Plan de estudios Grado en Administración y Dirección de Empresas. Curso s Tipo 1.º Dirección Estratégica y Sistemas de Información FB 6 Economía FB 6 Estadística y Métodos cuantitativos FB 6 Estadística y Métodos cuantitativos FB 6 Economía FB 6 Finanzas, Contabilidad y Herramientas Informáticas FB 6 Derecho FB 6 Curso s Tipo 2.º Marketing y Ventas FB 6 Economía FB 6 Derecho FB 6 Formación Humana en Valores OB 6 Finanzas, Contabilidad y Herramientas Informáticas Dirección Estratégica y Sistemas de Información OB 6 Marketing y Ventas OB 6 Estadística y Métodos cuantitativos OB /4960 (6/7)

7 Curso s Tipo 3.º Marketing y Ventas OB 6 Recursos Humanos OB 6 Formación ética OB 6 Dirección Estratégica y Sistemas de Información Finanzas,Contabilidad y Herramientas Informáticas OB 6 Recursos Humanos OB 6 Trabajo Fin de Grado TFG 6 Curso s Tipo 4.º Práctica de Empresa PE /4960 (7/7)

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 164 Lunes 11 de julio de 2011 Sec. III. Pág. 76703 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 11925 Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 294 Miércoles 9 de diciembre de 2015 Sec. III. Pág. 116477 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 13381 Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Universidad de A Coruña, por la que se publica

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2011/1145 (1/6) EHAA - 2011ko martxoak 3, osteguna N.º 43 ZK. BOPV - jueves 3 de marzo de 2011

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2011/1145 (1/6) EHAA - 2011ko martxoak 3, osteguna N.º 43 ZK. BOPV - jueves 3 de marzo de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones EUSKA HERRIKO UNIBERTSITATEA 1145 EBAZPENA, 2010eko abenduaren 20koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Uni ber tsi tateko Akademia Antolakuntzako errektoreordearena,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 153 Jueves 24 de junio de 2010 Sec. III. Pág. 5530 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 10078 Resolución de 30 de abril de 2010, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 105 Martes 3 de mayo de 2011 Sec. III. Pág. 44765 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 7882 Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Universidad de Huelva, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

NÚMERO 25 Martes, 7 de febrero de 2012

NÚMERO 25 Martes, 7 de febrero de 2012 2593 RESOLUCÓN de 18 de enero de 2012, del Rector, por la que se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Finanzas y. (2012060094) Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 159 Martes 5 de julio de 2011 Sec. III. Pág. 71230 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 11592 Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 130 Miércoles 1 de junio de 2011 Sec. III. Pág. 54376 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 9615 Resolución de 19 de mayo de 2011, de la Universidad de Valladolid, por la que se publica el plan de

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 83 Viernes 6 de abril de 2012 Sec. III. Pág. 28111 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 4761 Resolución de 20 de marzo de 2012, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 71 Viernes 2 de marzo de 2012 Sec. III. Pág. 25478 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 4090 Resolución de 1 de marzo de 2012, de la Universidad Carlos III, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 135 de 12-vi-2012 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS ENTRE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO

RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS ENTRE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS ENTRE LOS CICLOS S DE GRADO SUPERIOR Y LOS ESTUDIOS DE GRADO GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD (Acordado por la Comisión de Reconocimiento de de la Facultad de Turismo y Finanzas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 70 Lunes 23 de marzo de 2015 Sec. III. Pág. 25311 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 3085 Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 79 Jueves 2 de abril de 2015 Sec. III. Pág. 28109 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 3596 Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la modificación

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 8 Viernes de octubre de 0 Sec. III. Pág. 0797 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 67 Resolución de 9 de septiembre de 0, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se publica el

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 27 Jueves 31 de enero de 2013 Sec. III. Pág. 8238 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 1027 Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de

Más detalles

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN TURISMO POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS)

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN TURISMO POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (RAMA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS) Vicerrectorado de Asuntos Económicos, Ordenación Académica y Profesorado PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN TURISMO POR LA UNIVERSIDAD DE HUELVA (RAMA DE CIENCIAS SOCIALES

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 108 Miércoles 6 de mayo de 2015 Sec. III. Pág. 40219 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 5064 Resolución de 20 de abril de 2015, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 164 Lunes 11 de julio de 2011 Sec. III. Pág. 76714 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 11927 Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS ENTRE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO

RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS ENTRE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS ENTRE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y LOS ESTUDIOS DE GRADO GRADO EN TURISMO (Acordado por la Comisión de Reconocimiento de de la Facultad de Turismo y Finanzas (C.R.C.

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2011/356 (1/7) EHAA - 2011ko urtarrilak 25, asteartea N.º 16 ZK. BOPV - martes 25 de enero de 2011

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2011/356 (1/7) EHAA - 2011ko urtarrilak 25, asteartea N.º 16 ZK. BOPV - martes 25 de enero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGON UNIBERTSITATEA 356 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 29koa, Mondragon Uni ber tsi ta tearena, Ekintzaletza, Kooperatibismoa eta Berrikuntza Kudeaketako Doktoretzaren

Más detalles

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa ORIENTAZIO PROZESUA PROCESO DE ORIENTACIÓN PROZESU FORMATIBOA PROCESO FORMATIVO * AUTOGALDEKETA TESTAK (gaitasunak, nortasuna, errendimendu akademikoa...) TESTS DE AUTOCORRECCIÓN (aptitudes, personalidad,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 2 Viernes 30 de enero de 2015 Sec. III. Pág. 754 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 843 Resolución de de enero de 2015, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el plan de estudios de

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 53 Jueves 3 de marzo de 2011 Sec. III. Pág. 24395 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 4075 Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 100 Viernes 25 de abril de 2014 Sec. III. Pág. 32971 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 4465 Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se publica el plan

Más detalles

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación aurkibidea índice graduak grados lan-irteerak salidas profesionales sarrera acceso ikasketak estudios mugikortasuna

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 286 Miércoles 28 de noviembre de 2012 Sec. III. Pág. 82507 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 14581 Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se publica la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 148 Viernes 21 de junio de 2013 Sec. III. Pág. 46826 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 6757 Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 76 Viernes 28 de marzo de 2014 Sec. III. Pág. 27312 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 3368 Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Universidad San Jorge, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 135 de 12-vi-2012 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 2 de mayo de 2012, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

Grado en ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS PLAN DE ESTUDIOS

Grado en ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS PLAN DE ESTUDIOS Grado en ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS PLAN DE ESTUDIOS CURSO ACADÉMICO 2010-2011 Estudios Rama de conocimiento Centro Grado en Administración y Dirección de Empresas (En el presente año académico

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 70 Lunes 23 de marzo de 2015 Sec. III. Pág. 25359 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 3103 Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Universidad Internacional de La Rioja, por la que se publica la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 53 Jueves 3 de marzo de 2011 Sec. III. Pág. 24422 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 4081 Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se publica

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 238 Lunes 3 de octubre de 2011 Sec. III. Pág. 104142 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 15554 Resolución de 16 de septiembre de 2011, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 230 de 3-X-2015 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones UNIVERSIDAD DE OVIEDO Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 164 Lunes 11 de julio de 2011 Sec. III. Pág. 76708 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 11926 Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Universidad de Oviedo, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS Titulación de Formación : Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing INVESTIGACIÓN COMERCIAL Comercialización de Empresas Turísticas OPT 6 POLÍTICAS DE MARKETING MARKETING EN EL PUNTO DE VENTA Marketing

Más detalles

3. Otras disposiciones

3. Otras disposiciones Núm. 187 página 108 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 24 de septiembre 2015 3. Otras disposiciones Universidades Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Universidad de Almería, por la que

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 148 Viernes 21 de junio de 2013 Sec. III. Pág. 46831 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 6758 Resolución de 6 de junio de 2013, de la Universidad de León, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 58 Lunes 8 de marzo de 2010 Sec. III. Pág. 23506 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 3859 Resolución de 2 de febrero de 2010, de la Universidad de Extremadura, por la que se publica el plan de

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 27 Jueves 31 de enero de 2013 Sec. III. Pág. 8252 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 1030 Resolución de 10 de enero de 2013, de la Universidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en la de

Más detalles

KARRERA AMAIERAKO APARTEKO AZTERKETA 2017/2018 IKASTURTEA EXÁMENES EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA CURSO 2017/2018 GRADUAK / GRADOS

KARRERA AMAIERAKO APARTEKO AZTERKETA 2017/2018 IKASTURTEA EXÁMENES EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA CURSO 2017/2018 GRADUAK / GRADOS KARRERA AMAIERAKO APARTEKO AZTERKETA 2017/2018 IKASTURTEA EXÁMENES EXTRAORDINARIOS FIN DE CARRERA CURSO 2017/2018 GRADUAK / GRADOS 2º CURSO /2. KURTSOA ENPRESEN ADMINISTRAZIO ETA ZUZENDARITZA (EAZ) ADMINISTRACIÓN

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales Nautika eta Itsasontzi-makineria goi eskola teknikoa

Más detalles

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA. Titulación de Formación Profesional: Administración Y Finanzas(LOE)

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA. Titulación de Formación Profesional: Administración Y Finanzas(LOE) Titulación de Formación Profesional: Administración Y Finanzas(LOE) () Formación en Centros de Trabajo PRÁCTICAS (*) PEXT Inglés IDIOMA MODERNO FB Simulación empresarial ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 159 Martes 5 de julio de 2011 Sec. III. Pág. 71214 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 11589 Resolución de 21 de junio de 2011, de la Universidad de Burgos, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

RECONOCIMIENTO DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE EMPRESAS (SEGOVIA) UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

RECONOCIMIENTO DEL GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE EMPRESAS (SEGOVIA) UNIVERSIDAD DE VALLADOLID CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: Administración y Finanzas 42932 Fundamentos de Contabilidad Básica 6 42946 Régimen Fiscal de la empresa II Obligatoria 4,5 5 42983 Prácticas extenas II Optativa 6 14

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 10 Viernes 11 de enero de 2013 Sec. III. Pág. 1502 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 338 Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Universidad de Vigo, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 240 Miércoles 7 de octubre de 2015 Sec. III. Pág. 92578 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 10792 Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Universidad de Almería, por la que se publica la

Más detalles

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 1 Titulación : TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION Y FINANZAS Titulación Universitaria: GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS (01) Gestión de aprovisionamiento+ (02) Recursos humanos+ (06) Gestión

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 30 Jueves 4 de febrero de 201 Sec. III. Pág. 9388 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 1120 Resolución de 14 de enero de 201, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el plan

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 133 Jueves 4 de junio de 2015 Sec. III. Pág. 47798 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 6224 Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universitat de València, por la que se modifica el plan de estudios

Más detalles

[Incluidas en este documento: Resolución de 29-11-2011 (BOE 23-12-11) y Resolución de 27-04-2015 (BOE 16-05-15)]

[Incluidas en este documento: Resolución de 29-11-2011 (BOE 23-12-11) y Resolución de 27-04-2015 (BOE 16-05-15)] PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE AL TÍTULO DE GRADUADO O GRADUADA EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (RAMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA) Publicado por Resolución de 3 de marzo de 2011 (B.O.E. de 18 de mayo de 2011) [Incluidas

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

17/03/2016 GRADO EN INGENIERIA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS. Créditos ECTS

17/03/2016 GRADO EN INGENIERIA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS. Créditos ECTS DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS DESARROLLO DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS (R.D. 620/1995 de 21 de abril) 30116 Fundamentos de electrónica 6 OB 2/2 30105 Fundamentos de informática 6 FB 1/2 Total créditos

Más detalles

MODULO MATERIA ASIGNATURA TIPO CRÉDITOS UPCT UMU

MODULO MATERIA ASIGNATURA TIPO CRÉDITOS UPCT UMU Y ASIGNATURAS CONTABILIDAD 30 ECTs MÉTODOS CUANTITATIVOS 30 ECTs Fundamentos de Gestión 19,5 ECTs Sociedades OB Sociedades y Análisis de los Estados Contables Matemáticas para Matemáticas la I 12 ECTs

Más detalles

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 1 er CURSO Tipo * Semestre 5575 Principios de Economía 6 Básica (J) 1º 5576 Estadística 6 Básica (J) 1º 5577 Derecho rial 6 Básica (J) 1º 5579 Matemáticas

Más detalles

Ocio Cultural Universitario Unibertsitateko Aisia Kulturala. Curso 2012/2013 Ikasturtea 1º Semestre / 1. seihilekoa

Ocio Cultural Universitario Unibertsitateko Aisia Kulturala. Curso 2012/2013 Ikasturtea 1º Semestre / 1. seihilekoa ciobide Ocio Cultural Universitario Unibertsitateko Aisia Kulturala Basauri Curso 2012/2013 Ikasturtea 1º Semestre / 1. seihilekoa Deusto Instituto de Estudios de Ocio Universidad de Deusto Aisiazko Ikaskuntzen

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE COMUNICACIÓN INTEGRAL EN LA EMPRESA OP 3

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE COMUNICACIÓN INTEGRAL EN LA EMPRESA OP 3 Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración y Finanzas (LOE) () GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE RRHH OB CONTABILIDAD Y FISCALIDAD CONTABILIDAD FINANCIERA I OB CONTABILIDAD

Más detalles

GRADO EN PSICOLOGÍA CURSO ACADÉMICO 2010/2011 PRIMER CURSO. Grado en Psicología

GRADO EN PSICOLOGÍA CURSO ACADÉMICO 2010/2011 PRIMER CURSO. Grado en Psicología CURSO ACADÉMICO 2010/2011 GRADO EN Estudios Grado en Psicología (En el presente año académico solamente se ofertarán los cursos primero y segundo). Rama de conocimiento Centro Ciencias de la Salud Facultad

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 286 Miércoles 28 de noviembre de 2012 Sec. III. Pág. 82527 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 14586 Resolución de 19 de octubre de 2012, de la Universidad de Valencia, por la que se publica la

Más detalles

Índice de contenido. CFGS A Grado en Economía.odt

Índice de contenido. CFGS A Grado en Economía.odt Índice de contenido Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración y Finanzas (LOGSE)...2 Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración y Finanzas (LOE)...3

Más detalles

Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Granada

Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Granada Universidad de Granada E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la Universidad de Granada José C. Segura Luna Coordinador del Consejo

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 230 de 3-X-2015 1/5 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones UNIVERSIDAD DE OVIEDO Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores en la

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 9 Viernes 22 de abril de 2011 Sec. III. Pág. 41222 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 7254 Resolución de 21 de marzo de 2011, de la Universidad de La Laguna, por la que se publica el plan de estudios

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Núm. 273 Jueves 11 de noviembre de 2010 Sec. III. Pág. 94743 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE EDUCACIÓN 17372 Resolución de 18 de octubre de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la

Más detalles

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES (Para más información consultar el Plan de Estudios en la web de la Facultad www.upo.es/fce)

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES (Para más información consultar el Plan de Estudios en la web de la Facultad www.upo.es/fce) FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES (Para más información consultar el Plan de Estudios en la web de la Facultad www.upo.es/fce) LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Procedimiento de adaptación,

Más detalles

GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA: ÁRABE, CHINO Y JAPONÉS

GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA: ÁRABE, CHINO Y JAPONÉS GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA: ÁRABE, Y CURSO ACADÉMICO 2010/2011 Estudios Grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y Japonés (En el presente año académico solamente se ofertarán los cursos

Más detalles

Convalidaciones FP. Universidad Francisco de Vitoria

Convalidaciones FP. Universidad Francisco de Vitoria Subdirección General de Centros de Formación Profesional CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Comunidad de Madrid Convalidaciones FP Universidad Francisco de Vitoria 1 UNIVERSIDAD: FRANCISCO DE VITORIA Titulación de

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

Administración y Dirección de Empresas

Administración y Dirección de Empresas Convalidaciones entre las titulaciones universitarias de Grado de la Universidad Complutense de Madrid y los Ciclos Formativos de Grado Superior Administración y Dirección de Empresas Titulación de Formación

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 33 Viernes 7 de febrero de 2014 Sec. I. Pág. 10457 I. DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 1289 Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General de Universidades,

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID B.O.C.M. Núm. 55 VIERNES 6 DE MARZO DE 2015 Pág. 87 I. COMUNIDAD DE MADRID C) Otras Disposiciones Universidad Carlos III 18 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2015, de la Universidad Carlos III de Madrid, por

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 279 Jueves 19 de noviembre de 2009 Sec. III. Pág. 98469 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 18463 Resolución de 20 de octubre de 2009, de la Universidad de Zaragoza, por la que se publica el plan

Más detalles

UNIVERSIDAD: FRANCISCO DE VITORIA

UNIVERSIDAD: FRANCISCO DE VITORIA Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración y Finanzas (LOE) () INGLÉS IDIOMA I FB 6 SIMULACIÓN EMPRESARIAL FUNDAMENTOS DE MARKETING OB 6 PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Más detalles

Índice de contenido. CFGS-A-Doble-Grado-en-DERECHO-ADE.odt

Índice de contenido. CFGS-A-Doble-Grado-en-DERECHO-ADE.odt Índice de contenido Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración y Finanzas (LOGSE)...2 Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración y Finanzas (LOE)...3

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD SISTEMA FISCAL OP 3 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD CONTABILIDAD FINANCIERA OB 6

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD SISTEMA FISCAL OP 3 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD CONTABILIDAD FINANCIERA OB 6 Titulación de Formación Profesional: Técnico Superior en Administración y Finanzas (LOE) () CONTABILIDAD Y FISCALIDAD SISTEMA FISCAL OP 3 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD CONTABILIDAD FINANCIERA OB COMUNICACIÓN

Más detalles

Manual de Preinscripción y Matrícula

Manual de Preinscripción y Matrícula Manual de Preinscripción y Matrícula Curso de Adaptación al Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas para profesionales ATPL en posesión de la equivalencia a Diplomado universitario según

Más detalles

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 5.1. Estructura de las enseñanzas El Grado en Administración y Dirección de Empresas se organiza sobre asignaturas semestrales de créditos europeos ECTS, con 25 horas

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 133 Jueves 4 de junio de 2015 Sec. III. Pág. 47793 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 6223 Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Universitat de València, por la que se modifica el plan de estudios

Más detalles

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL www.mondragon.edu/mii El Máster Universitario en Ingeniería Industrial Está diseñado para proporcionar una formación avanzada y especializada en el ámbito

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 108 Miércoles 6 de mayo de 2015 Sec. III. Pág. 40180 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 5056 Resolución de 14 de abril de 2015, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica el

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO UNIVERSIDADES Núm. 75 Miércoles 28 de marzo de 2012 Sec. III. Pág. 26241 III. OTRAS DISPOSICIONES UNIVERSIDADES 4301 Resolución de 9 de enero de 2012, de la Universidad a Distancia de Madrid, por la que se publica el

Más detalles

ANEXO II: PROPUESTA DE ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS A ÁREAS Y DEPARTAMENTOS

ANEXO II: PROPUESTA DE ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS A ÁREAS Y DEPARTAMENTOS ANEXO II: PROPUESTA DE ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS A ÁREAS Y DEPARTAMENTOS 154 MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TURISMO POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA (RD 1393/2007) ADSCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS

Más detalles

Zuria / Blanco. Bikoitza / Dobles. 10,4 Gai / Apto-a 11,556 Gai / Apto-a 9,956 Ez gai / No apto-a 15/ ,667

Zuria / Blanco. Bikoitza / Dobles. 10,4 Gai / Apto-a 11,556 Gai / Apto-a 9,956 Ez gai / No apto-a 15/ ,667 Lan Arriskuen PrebentziorakoTeknikarien lanpoltsa Erref.: BT15/004 1 A) ARIKETA - EZAGUTZEN ARIKETA BEHIN BEHINEKO ZERRENDA Bolsa de trabajo de Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales Ref.: BT15/004

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0875/O221/0000/ SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/110/10/1/0875/O221/0000/ SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS Nº/ZK. 420 /14 ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/10/1/0875/O221/0000/052014 XEDEA OBJETO SONDAS, CONTENEDORES Y OTROS I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki eta xedea dituen

Más detalles

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA POR DECRETO 1082 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA POR DECRETO 1082 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA POR DECRETO 1082 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2005 PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ARGENTINA CUERPO ESPECIAL CORRESPONDIENTE A LA CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

Más detalles

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2011/3187 (1/102) EHAA - 2011ko ekainak 20, astelehena N.º 116 ZK. BOPV - lunes 20 de junio de 2011

Xedapen Orokorrak. Disposiciones Generales 2011/3187 (1/102) EHAA - 2011ko ekainak 20, astelehena N.º 116 ZK. BOPV - lunes 20 de junio de 2011 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 3187 334/2010 DEKRETUA, abenduaren 14koa, bidaiaagentzietako eta ekitaldien kudeaketako goimailako teknikariaren tituluari

Más detalles