Teories i Institucions Contemporànies de l'educació (5145) Mestre (Infantil, Primària, Especial)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Teories i Institucions Contemporànies de l'educació (5145) Mestre (Infantil, Primària, Especial)"

Transcripción

1 Teories i Institucions Contemporànies de l'educació (5145) Mestre (Infantil, Primària, Especial) Curs: Tipus d assignatura: Troncal Durada: 1r quadrimestre Nombre de crèdits: 4'5, 3 teòrics i 1'5 pràctics Desdoblament de grups: 1 grup teòric i 1 pràctic Prerequisits de l assignatura: no Participació a Campus Extens: (Infantil, no; Primària i Especial, si) Idioma en què s imparteix l assignatura: català PROFESSOR/A: Dr. Joan Carles Rincón i Verdera DIRECTORI: TUTORIES: Despatx: C-103 1r quadrimestre: Edifici: Guillem Cifre de Colonya Dilluns: hores Tel.: Dimarts: hores Fax: Tutoria electrònica (1 hora setmanal) I.OBJECTIUS GENERALS Crèdits teòrics: Clarificar semànticament els principals termes relacionats amb el significant educació. Conèixer i valorar críticament els principals autors i teories contemporànies d educació al món occidental. Comprendre i valorar adequadament les aportacions dels principals moviments i de les més destacades institucions educatives contemporànies, tot fent especial incidència en l evolució històrica del sistema educatiu a Espanya. Analitzar globalment les característiques bàsiques de l educació no formal a partir dels distints models i espais educadors actuals. Crèdits pràctics: Aprofundir, reflexivament i comprensiva, en les aportacions dels principals autors i de les teories contemporànies d educació més significatives, relacionant els coneixements adquirits i la seva aplicació al desenvolupament de la tasca educadora. Conèixer la realitat pràctica d'algunes de les intitucións d'educació no formals i estudiar les possibles aplicacions a l'escola a través dels eixos transversals. 1

2 II. CONTINGUTS Crèdits teòrics Educació: clarificació del seu camp semàntic. Les primeres passes de l escola burgesa: Rousseau i l educació de l Emili. L escola nova i els seus principals representants metodològics: Dewey i l escola progressiva nordamericana. Les teories antiautoritàries: Ferrer i Guàrdia i la llibertat radical. Les teories de la desescolarització: McLuhan i les noves tecnologies de la comunicació. Les teories marxistes: Makarenko i la importància del col lectiu. Les teories personalistes: Freire i la concientització a través de l alfabetització. Les teories postmodernes: sistema, món de la vida, tecnologia i prospectiva. Les institucions educatives formals a Espanya: el sistema educatiu des de 1812 a Les institucions educatives no formals: la societat civil i les seves demandes educatives. Crèdits pràctics Els mateixos crèdits descrits en el bloc teòric enfocats pràcticament, analitzant els principis bàsics d'aplicació a la intervenció educativa. Les institucions educatives no formals i la seva relació amb la transversalitat a l'escola. III. METODOLOGIA I ACTIVITATS Crèdits teòrics Exposició dels continguts per part del professor. Participació activa de l alumnat a classe mitjançant el desenvolupament d'alguns temes, sota les directrius del professor. Crèdits pràctics Resolució de qüestions de caràcter pràctic mitjançant la lectura i el desenvolupament de comentaris de textes educatius significatius (màxim dues persones). Desenvolupament d un dels següents autors (individual) Pestalozzi, Fröbel, Herbart (primeres teories). Decroly, Montessori, Freinet (Escola Nova). Rogers, Neill (teories antiautoritàries). 2

3 Illich, Reimer (teories de la desescolarització). Blonskij, Sujomlinski (teories marxistes). Mounier, Aranguren (teories personalistes). Lectura i comentari per escrit d'un dels següents llibres (individual): SARRAMONA, J. y Otros (1998): Educación no formal (Barcelona, Ariel). TRILLA, J. (1993, 2003): La educación fuera de la escuela (Barcelona, Ariel). IV. CRITERIS D AVALUACIÓ S avaluaran, bàsicament: 1) els coneixements adquirits al llarg de l assignatura i la seva aplicació pràctica a l'escola; 2) la capacitat de relacionar les teories i els contextos institucionals educatius a la seva època; i 3) l adequació dels treballs a les exigències metodològiques pactades. Per aprovar la matèria s han de superar positivament els crèdits teòrics i els pràctics, fent-se la mitjana només quan s hagin aprovat ambdues parts. Les parts aprovades només es guarden fins al setembre. En cas de repetir curs, l assignatura es comença de bellnou. Dels crèdits teòrics: Suposen el 80% de l'assignatura. S avaluaran a la fi del quadrimestre, a partir d un exercici escrit que constarà d'un test de 20 items tipus vertader/fals. Dels crèdits pràctics: Suposen el 20% de l'assignatura. S avaluaran a la fi del quadrimestre, a partir de l'avaluació dels comentaris educatius entregats al professor (8%); una pregunta oberta a triar entre dues preguntes proposades sobre el llibre de lectura triat (8%); i, el desenvolupament de l autor triat per l'alumne com a treball d investigació (4%). Les dues darreres qüestions es faran a l'exercici teòric. V. OBSERVACIONS Els comentaris educatius són obligatoris, i s'han d'entregar, com a mínim, 4 dels proposats. La lectura és obligatòria i s'ha de concertar amb el professor. S'ha de realitzar tot seguint les següents passes: resum global del llibre, esquema sinòptic per capítols, i comentari crític del conjunt del llibre. L'autor a desenvolupar és obligatori i s'ha de concertar amb el professor. Les dates per a l'entrega dels treballs es determinaran al mes d'octubre. 3

4 Els alumnes que no poden assistir a classe han de seguir els mateixos criteris que la resta d'alumnes, però cal que es posin en contacte amb el professor al més aviat possible per poder concretar aspectes particulars de l'assignatura. VII. BIBLIOGRAFIA BÀSICA CARREÑO, M. (Edit.) (2000): Teorías e instituciones contemporáneas de la educación (Madrid: Síntesis). COLOM, A.J. (Coord.) (1997, 2002): Teorías e instituciones contemporáneas de la educación (Barcelona: Ariel). DEL POZO, Mª.M. (Edit.) (2004): Teorías e instituciones contemporáneas de la educación (Madrid: Biblioteca Nueva). NEGRÍN, O. y VERGARA, J. (2005):Teorías e instituciones contemporáneas de educación (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces). SARRAMONA, J. y Otros (1998): Educación no formal (Barcelona, Ariel). TRILLA, J. (2003): La educación fuera de la escuela (Barcelona, Ariel). VI. BIBLIOGRAFIA GENERAL ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BARBIANA, Carta a una maestra, Barcelona, Nova Terra, ALUMNOS DE LA ESCUELA DE BARBIANA, Contraescuela, Bilbao, Zero, ANDER-EGG, La animación y los animadores, Madrid, Narcea, ARANGUREN, J.L., El buen talante, Madrid, Tecnos, ARANGUREN, J.L., Propuestas morales, Madrid, Tecnos, AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, La ciudad educadora, Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, BOURDIEU, P. y PASSERON, J.C., Los estudiantes y la cultura, Barcelona, Labor, CALVO, S., Educación para la salud, Madrid, Díez de Santos, CARIDE, J.A., Educación ambiental: realidades y perspectivas, Santiago de Compostela, Tórculo, CASTILLEJO, J.L., Nuevas perspectivas en las ciencias de la educación, Madrid, Anaya, CIDAD, E., Perspectivas sobre educación del consumidor, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto Nacional de Consumo, COLOM, A.J. y DOMÍNGUEZ, E., Introducción a la política de la educación, Barcelona, Ariel, COLOM, A.J. y MELICH, J.C., Después de la modernidad. Nuevas filosofías de la educación, Barcelona, Paidós, COLOM, A.J., Modelos de intervención socieducativa, Madrid, Narcea, COLOM, A.J., Teoría y metateoría de la educación, México, Trillas, CORZO, J.L., Lorenzo Milani, maestro cristiano, Universidad pontificia, Salamanca, DECROLY, O., La funció de la globalització i altres escrits, Vic, Eumo, DEWEY, J., Cómo pensamos, Barcelona, Paidós, DEWEY, J., Democracia y Educación, Madrid, Morata,

5 DOMÍNGUEZ, E., Política y Educación. El caso de España y Portugal, Salamanca, Hespérides, FAURE, E., Aprender a ser, Madrid, Alianza-Unesco, FERMOSO, P., Teoría de la educación, México, Trillas, FERRER, F., L'Escola Moderna, Vic, Eumo, FREINET, C., Els plans de treball, Barcelona, Laia, FREINET, C., Per l'escola del poble, Vic, Eumo, FREINET, C., Técnicas Freinet de la Escuela Moderna, Madrid, Siglo XXI, FREIRE, P., Extensión o comunicación? La concientización en el medio rural, Buenos Aires, Siglo XXI, FRÖBEL, F., L'educació de l'home i el jardí d'infants, Vic, Eumo, GINER DE LOS RÍOS, F., Ensayos sobre educación, Madrid, Alianza, GOODDMAN, P., La deseducación obligatoria, Barcelona, Fontanella, GRAMSCI, A., La alternativa pedagógica, Barcelona, Nova Terra, HERBART, J.F., Esbós per a un curs de pedagogia, Barcelona, Eumo, HERBART, J.F., Pedagogía general, Barcelona, Humanitas, HOLT, J., El fracaso de la escuela, Madrid, Alianza, ILLICH, I., La sociedad desescolarizada, Barcelona, Barral, INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO, Líneas metodológicas para la educación del consumidor, Madrid, Ministerio de Sanidad y Consumo, KERSCHENSTEINER, G., El concepto de la escuela del trabajo, Madrid, La Lectura, KILPATRICK, W.H., El Método de los Proyectos,. KILPATRICK, W.H., Filosofía de la educación, Buenos Aires, Losada, LAPASSADE, G., Autogestión pedagógica,. La educación en libertad?, Barcelona, Granica, LIPOVETSKY, La era del vacío, Barcelona, Anagrama, Llei General d'educació (1970). Llei Orgànica del Dret a l'educació (1985). Llei Orgànica d'ordenació del Sistema Educatiu (1990). LOBROT, M., Pedagogía Institucional, Buenos Aires, Humanitas, LUHMAN, N., Teoría de la sociedad y pedagogía, Barcelona, Paidós, LYOTARD, J.F., La condición posmoderna, Madrid, Cátedra, MAKARENKO, A., Poema pedagógico, Barcelona, Planeta, MARZO, A. y FIGUERAS, J.M., Educación de adultos. Situación actual y perspectivas, Barcelona, ICE/Horsori, MCLUHAN, M. y CARPENTER, E., El aula sin muros. Investigaciones sobre técnicas de comunicación, Barcelona, Cultura Popular, MEC, Historia de la Educación en España. Textos y Documentos, Madrid, MEC, 1979 (dos vol.). MONTESSORI, M., El niño. El secreto de la infancia, Barcelona, Araluce, MONTESSORI, M., Ideas generales sobre mi método, Barcelona, Losada, MOUNIER, E., Manifiesto al servicio del personalismo, Madrid, Taurus, NEILL, A.S., Hijos en libertad, Barcelona, Gedisa, NEILL, A.S., Summerhill, Madrid, FCE, NORIEGA, R., Principios constitucionales del sistema educativo español, Madrid, MEC,

6 NOVO, M., Educación ambiental, Madrid, Universitaria, OCDE, Panorama educativo. Análisis 1996, París, OCDE, OURY, F. y VÁZQUEZ, A., Hacia una pedagogía del siglo XX, México, Siglo XXI, PESTALOZZI, J.H., Cartas sobre educación infantil, Barcelona, Humanitas, PESTALOZZI, J.H., Com Gertrudis educa els fills, Barcelona, Eumo, PUELLES, M., Educación e ideología en la España contemporánea, Barcelona, Labor, PUELLES, M., Política y Administración educativas, Madrid, UNED, REIMER, E., La escuela ha muerto, Barcelona, Barral, ROGERS, C.R., Client-Centered Therapy. Its current Practice, Implications, and theory, Boston, Houghton Mifflin, ROGERS, C.R., Libertad y creatividad en la educación, Barcelona, Paidós, ROUSSEAU, J.J., El contracte social, Barcelona, Edicions 62, ROUSSEAU, J.J., El Emilio, Madrid, Alianza, RUIZ, J. (dir.), La educación en los tiempos modernos. Textos y documentos, Madrid, Actas, SAENZ, O., Pedagogía general, Madrid, Anaya, SANJUAN, M., Pedagogía fundamental, Zaragoza, Librería General, SANVISENS, A., Introducción a la pedagogía, Barcelona, Barcanova, SARRAMONA, J., Educación no formal, Barcelona, CEAC, SUCHODOLSKI, B., La educación humana del hombre, Barcelona, Laia, SUJOMLINSKI, V., Pensamiento pedagógico, Moscú, Progreso, SUREDA, J. y COLOM, A.J., Pedagogía ambiental, Madrid, CEAC, TOFFLER, A., El <<Shock>> del futuro, Barcelona, Plaza & Janés, TRILLA, J., Animación sociocultural. Teoría, programas y ámbitos, Barcelona, Ariel, TRILLA, J., La educación fuera de la escuela, Barcelona, Ariel, TRILLA, J., Otras educaciones, Barcelona, Anthropos, VARGAS, A. y PALACIOS, V.P., Educación para la salud, México, McGraw Hill, VARIOS, Condicionamientos sociopolíticos de la educación, Barcelona, CEAC, VARIOS, Estrategias de formación en la empresa, Madrid, Narcea, VARIOS, Génesis de los sistemas educativos nacionales, Madrid, UNED, VATTIMO, G., El fin de la modernidad, Barcelona, Gedisa, VEGA, L., Moderantismo y educación en España. Estudios en torno a la Ley Moyano, Zamora, Publicaciones del Instituto Florián de Ocampo,

PROGRAMA DE TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D EDUCACIÓ

PROGRAMA DE TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D EDUCACIÓ Universitat de les Illes Balears Departament de Ciències de l'educació PROGRAMA DE TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES D EDUCACIÓ (5145) TRONCAL DE 4 5 CRÈDITS: 3 TEÒRICS I 1 5 PRÀCTICS DIPLOMATURA EN

Más detalles

PROGRAMA A. OBJECTIUS B. TEMARI

PROGRAMA A. OBJECTIUS B. TEMARI TEORIA I HISTÒRIA DE LES INSTITUCIONS EDUCATIVES Prof.; Mayka Lahoz Curs: 2005-2006 (EM) Departament: Pedagogia Sistemàtica i Social PROGRAMA A. OBJECTIUS Introduir l alumne en el món de la pedagogia i,

Más detalles

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA G302 - Fundamentos Teóricos de la Educación Primaria Grado en Magisterio en Educación Primaria Curso Académico 2014-2015 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado

Más detalles

Universitat de les Illes Balears

Universitat de les Illes Balears 11, 1S, Ibiza Identificación de la asignatura Créditos 2.4 presenciales (60 Horas) 3.6 no presenciales (90 Horas) 6 totales (150 Horas). 11, 1S, Ibiza(Campus Extens Illes) Semestre Primer semestre de impartición

Más detalles

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària

L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació L EDUCACIÓ EMOCIONAL A L ESCOLA. 5136 Segon curs dels estudis de Mestre, especialitat d Educació Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Segon quadrimestre

Más detalles

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA G302 - Fundamentos Teóricos de la Educación Primaria Grado en Magisterio en Educación Primaria Curso Académico 2015-2016 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado

Más detalles

TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN

TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN Programa asignatura: TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE LA EDUCACIÓN Titulación. Especialidad Maestro. Especialidad en Educación Primaria Maestro. Especialidad en Educación Infantil Maestro. Especialidad

Más detalles

505 PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

505 PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 505 PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL TITULACIÓN: DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL ÁREA ACADÉMICA: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PROFESOR/A: JUAN DÍAZ SÁNCHEZ 2 CUATRIMESTRE TRONCAL 6 CRÉDITOS !"#$

Más detalles

Programa de l assignatura

Programa de l assignatura EDUCACIÓ CÍVICA I SOCIAL (1499) Grup 50 Dr. Joan Carles Rincón i Verdera Curs: 2012-2013 Tipus d assignatura: Optativa Duració: 2n Quadrimestre Nombre de crèdits: 4,5 0. ÍNDEX 1. Introducció general a

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIENCIES DE L EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100930 MATÉRIA: Animación sociocultural

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIENCIES DE L EDUCACIÓ. TITULACIÓN: Grado en Educación Social. CÓDIGO: 100930 MATÉRIA: Animación sociocultural UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIENCIES DE L EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100930 MATÉRIA: Animación sociocultural MÓDULO: XVI. Optatividad PROFESOR/A RESPONSABLE: María Paz

Más detalles

6.2. Escola llibertària León Tolstoi L Escola Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia Supressió de l escola.

6.2. Escola llibertària León Tolstoi L Escola Moderna de Francesc Ferrer i Guàrdia Supressió de l escola. TEORIA I INSTITUCIONS CONTEMPORÀNIES EN EDUCACIÓ Professora: Mayka Lahoz Departament: Pedagogia Sistemàtica i Social Titulació: Educació Social A. OBJECTIUS Introduir l alumne en el món de la pedagogia

Más detalles

Es tracta d analitzar la dinàmica dels processos de canvi a través dels quals s exerceix la influència educativa.

Es tracta d analitzar la dinàmica dels processos de canvi a través dels quals s exerceix la influència educativa. PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ (2509) Curs Acadèmic 2001-2002 Assignatura anual de 6 crèdits (4 5 teòrics i 1 5 pràctics) 2on Curs dels Estudis de Psicopedagogia Professora: Dra. Maria Suñé Vela Horari de

Más detalles

Historia y Corrientes Internacionales de la Educación y la Cultura

Historia y Corrientes Internacionales de la Educación y la Cultura Historia y Corrientes Internacionales de la Educación y la Cultura Datos Generales Plan de estudios: 0813 GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (200910) Carácter: Básica ECTS: 6.0 SINOPSIS COMPETENCIAS Generales Conocer

Más detalles

Intervención sobre el ocio

Intervención sobre el ocio Curso 2008-9 Programa de la asignatura Intervención sobre el ocio (1495) Tutor. Dr. Jaume Sureda Negre Curso: 5º Tipo de asignatura: Optativa Duración: 4 meses Número de créditos: 6 ÍNDICE 1. Introducción

Más detalles

ANTOLOGÍA DE TEXTOS DE TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE EDUCACIÓN

ANTOLOGÍA DE TEXTOS DE TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE EDUCACIÓN ANTOLOGÍA DE TEXTOS DE TEORÍAS E INSTITUCIONES CONTEMPORÁNEAS DE EDUCACIÓN PRÓLOGO PRIMERA PARTE: LAS TEORÍAS EDUCATIVAS CONTEMPORÁNEAS 1. EL MOVIMIENTO DE LA ESCUELA NUEVA Enseñar todo a todos, de Comenio

Más detalles

L EDUCACIÓ DE LES HABILITATS D INTERACCIÓ SOCIAL

L EDUCACIÓ DE LES HABILITATS D INTERACCIÓ SOCIAL Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació Dept. de Ciències de l Educació L EDUCACIÓ DE LES HABILITATS D INTERACCIÓ SOCIAL 1480 Estudis de Psicopedagogia i Pedagogia Assignatura Optativa (núm

Más detalles

PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària

PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació PSICOLOGIA DE L EDUCACIÓ. 5144 Segon curs dels estudis de Mestre, Especialitats d Educació Infantil i Primària Curs 2011-2012 Assignatura troncal Primer

Más detalles

LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA

LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA Universitat de les Illes Balears Edifici Guillem Cifre de Colonya Assignatura: Orientació Professional. (1484) LLICENCIATURA DE PSICOPEDAGOGIA: 2n. curs (2n. cicle) Curs 2.002-2.003 Assignatura de Segon

Más detalles

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura

Psicologia (20147) 1. Presentació de l'assignatura Psicologia (20147) Nom de l'assignatura: Psicologia. Curs Acadèmic: 2011-2012 Curs: 3-4 Trimestre: Tercer Titulació / Estudis: Grau en Humanitats Codi assignatura: 11535/20147 Nombre de crèdits ECTS: 5.

Más detalles

FACULTAD HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

FACULTAD HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN FACULTAD HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE JAÉN Departamento de Pedagogía PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Psicopedagogía de la Educación Infantil CARÁCTER: Optativa CRÉDITOS TEÓRICOS: 3

Más detalles

Abordatge estratègic de situacions professionals

Abordatge estratègic de situacions professionals Guia d aprenentatge (3 ECTS) Any acadèmic 2015-2016 Semestre: 2n Grau en Educació Social / Grau en Treball Social Mòdul: Espais professionals Professor: Dr. Paco López Pàgina 1 de 7 Rev. 4 (21.09.2015)

Más detalles

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals.

Proporcionar als futurs mestres una visió general de l educació física, dels principals corrents i de les tendències didàctiques actuals. UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Diplomatura de Mestre Llengua Estrangera CODI: 40030 ASSIGNATURA: Educació Física i la seva didàctica PROFESSOR/A: Pere Blanco i Felip

Más detalles

Guía docente. Identificación de la asignatura. Profesores. Contextualización. Requisitos. Asignatura. Créditos

Guía docente. Identificación de la asignatura. Profesores. Contextualización. Requisitos. Asignatura. Créditos 1, 1S, GEDI, GEI2 Identificación de la asignatura Créditos Período de impartición de impartición 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas). 1, 1S, GEDI, GEI2 (Campus

Más detalles

Any acadèmic 2014-15. GUIA DOCENT ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Grau en Educació Social. Professorat: María Paz López

Any acadèmic 2014-15. GUIA DOCENT ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Grau en Educació Social. Professorat: María Paz López Any acadèmic 2014-15 GUIA DOCENT ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Grau en Educació Social Professorat: María Paz López Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL Optativa Nombre

Más detalles

Centro de Profesorado Sagrada Familia Adscrito a la Universidad de Jaén

Centro de Profesorado Sagrada Familia Adscrito a la Universidad de Jaén Centro de Profesorado Sagrada Familia Adscrito a la Universidad de Jaén GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA «Educación y familia» DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA Módulo en el que se integra Título de Grado del

Más detalles

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta a professorat) GRADUADO EN TURISMO

INFORME D'AVALUACIÓ DELS TÍTOLS OFICIALS. CURS: (Enquesta a professorat) GRADUADO EN TURISMO .- GRADUADO EN TURISMO Categoria com a professor: CU TU CEU TEU Contr. Dr. Ajud. Dr. Associat Ajudant Altres 0 8 1 1 0 5 15 0 0,00% 27,00% 3,00% 3,00% 0,00% 17,00% 50,00% 0,00% Tipus de docència en aquest

Más detalles

Asignatura PEDAGOGIA CONTEMPORÀNIA. Código 2519 Estudios de Pedagogía

Asignatura PEDAGOGIA CONTEMPORÀNIA. Código 2519 Estudios de Pedagogía Asignatura PEDAGOGIA CONTEMPORÀNIA. Código 2519 Estudios de Pedagogía Asignatura obligatoria de 4 créditos teóricos y dos prácticos La asignatura "PEDAGOGIA CONTEMPORÀNIA" posee un acentuado carácter cultural

Más detalles

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN PROGRAMA DE INNOVACIÓN DOCENTE CONVERGENCIA EUROPEA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR HISTORIA DE LA EDUCACIÓN GUÍA DOCENTE I. DATOS INICIALES DE IDENTIFICACIÓN Nombre de la HISTORIA DE LA EDUCACIÓN asignatura:

Más detalles

Universitat de les Illes Balears. Facultat d Educació

Universitat de les Illes Balears. Facultat d Educació Universitat de les Illes Balears Facultat d Educació Assignatura: (5144)-Psicologia de l Educació. Curs 2003-04. ESTUDIS DE MESTRE (2n. curs. Especialitats: Ed. Musical i Llengua Estrangera Crèdits de

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA «TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EDUCA- CIÓN INFANTIL» DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA «TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EDUCA- CIÓN INFANTIL» DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA Centro de Profesorado Sagrada Familia Adscrito a la Universidad de Jaén GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA «TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Y PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EDUCA- CIÓN INFANTIL» DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Más detalles

Filosofia de la Cultura

Filosofia de la Cultura Filosofia de la Cultura 2015/2016 Codi: 100028 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2502758 Humanitats OT 3 0 2502758 Humanitats OT 4 0 Professor de contacte Nom: Joan Carles Cirera Izquierdo Correu

Más detalles

Guía docente. PERIODO Anual IDIOMA Castellano/Inglés COORDINADORA TELÉFONO UBICACIÓN PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN

Guía docente. PERIODO Anual IDIOMA Castellano/Inglés COORDINADORA TELÉFONO UBICACIÓN PROFESORADO TELÉFONO /EMAIL UBICACIÓN Guía docente 1. Identificación de la asignatura NOMBRE TITULACIÓN TIPO Teorías de la Educación e Historia de la Escuela Grado en Maestro en Educación Infantil por la CENTRO Universidad de Oviedo Básica

Más detalles

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES

3r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES r a 4t ESO INFORMACIÓ ACADÈMICA I D OPTATIVES Camí DE SON CLADERA, 20-07009 Palma Tel. 971470774 Fax 971706062 e-mail: iesjuniperserra@educacio.caib.es Pàgina Web: http://www.iesjuniperserra.net/ ORIENTACIÓ

Más detalles

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 2191 - M.U. en Psicologia General Sanitària

Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període 2191 - M.U. en Psicologia General Sanitària FITXA IDENTIFICATIVA Dades de l'assignatura Codi 44188 Nom Intervenció en psicologia de la salut Cicle Màster Crèdits ECTS 12.0 Curs acadèmic 2015-2016 Titulació/titulacions Titulació Centre Curs Període

Más detalles

GUIA DOCENTE. Facultad de Ciencias Sociales

GUIA DOCENTE. Facultad de Ciencias Sociales Facultad de Ciencias Sociales GRADO: Educación Social MÓDULO: Bases conceptuales y contextuales de la Educación Social ASIGNATURA: Fundamentos Pedagógicos de la Educación Social DEPARTAMENTO: Educación

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 1 GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Grado en Maestro en Educación Infantil Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación Universidad Católica de Valencia

Más detalles

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA G302 - Fundamentos Teóricos de la Educación Primaria Grado en Magisterio en Educación Primaria Básica. Curso Curso Académico 204-205 . DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado

Más detalles

Codi:2676. PEDAGOGIA SOCIAL I TREBALL SOCIAL

Codi:2676. PEDAGOGIA SOCIAL I TREBALL SOCIAL Codi:2676. PEDAGOGIA SOCIAL I TREBALL SOCIAL Curs: 2003-2004 Diplomatura en Treball Social Tercer curs 6 crèdits (4 teòrics i 2 pràctics) Segon quadrimestre. Prof.: Josep Lluís Oliver ToreIIó FONAMENTACIÓ

Más detalles

La Animación Sociocultural, recurso de la Educación Social

La Animación Sociocultural, recurso de la Educación Social GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA La Animación Sociocultural, recurso de la Educación Social MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO Ámbitos de actuación en Educación Social Desarrollo Comunitario 2 2

Más detalles

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PERMANENTE

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PERMANENTE PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PERMANENTE Prfa. Begoña Rumbo Arcas Idioma: Castellano 1. COMPETENCIAS GENERALES Nuestro trabajo estará orientado a la consecución de una formación y una competencia

Más detalles

TEMA 5. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

TEMA 5. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL TEMA 5. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL (Para el desarrollo del tema y su estudio ver COLOM, pgs. 199-256 y el ANEXO 4.1.) 1. EL APARATO ESCOLAR DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 2. LA EDUCACIÓN EN

Más detalles

GUÍA DOCENTE PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. 1er CURSO. DIPLOMATURA DE EDUCACIÓN SOCIAL Curso 2007/08

GUÍA DOCENTE PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. 1er CURSO. DIPLOMATURA DE EDUCACIÓN SOCIAL Curso 2007/08 GUÍA DOCENTE PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL 1er CURSO. DIPLOMATURA DE EDUCACIÓN SOCIAL Curso 2007/08 I. DATOS DE LA ASIGNATURA Asignatura: Profesora: PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ROSA MARÍ

Más detalles

PROGRAMES D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. 2n. Quadrimestre. Curs Pedagogia Sistemàtica i Social A.- OBJECTIUS.

PROGRAMES D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL. 2n. Quadrimestre. Curs Pedagogia Sistemàtica i Social A.- OBJECTIUS. PROGRAMES D'ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL 2n. Quadrimestre. Curs 2.002-03 Professor : Departament: Xavier Ucar i Martínez. Pedagogia Sistemàtica i Social A.- OBJECTIUS. a. Conèixer la història, la conceptualització

Más detalles

MATERIA: Acción socioeducativa para el envejecimiento activo

MATERIA: Acción socioeducativa para el envejecimiento activo UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100919 MATERIA: Acción socioeducativa para el envejecimiento activo MÓDULO: XVI. Optatividad PROFESORA

Más detalles

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA Animación Sociocultural

GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA Animación Sociocultural GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA Animación Sociocultural DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA Denominación (español/inglés): ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL / Socio-cultural Animation Módulo: Intervención en Contextos

Más detalles

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I

MATÈRIA: Processos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: Grau en Educació Infantil CODI: 100700 MATÈRIA: rocessos educatius, aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) I MÒDUL:

Más detalles

EDUCACIÓ DE DEFICIENTS MENTALS (2511) Llicenciatura en Psicopedagogia Obligatòria 6 crèdits 4,5 teòrics + 1,5 pràctics- (Quatrimestral)

EDUCACIÓ DE DEFICIENTS MENTALS (2511) Llicenciatura en Psicopedagogia Obligatòria 6 crèdits 4,5 teòrics + 1,5 pràctics- (Quatrimestral) Universitat de les Illes Balears Departament de Ciències de l Educació EDUCACIÓ DE DEFICIENTS MENTALS (2511) Llicenciatura en Psicopedagogia Obligatòria 6 crèdits 4,5 teòrics + 1,5 pràctics- (Quatrimestral)

Más detalles

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ANA Centro adscrito a la UEx.- Almendralejo GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO

CENTRO UNIVERSITARIO SANTA ANA Centro adscrito a la UEx.- Almendralejo GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA PROGRAMA DE DIDÁCTICA DE LA LITERATURA Y LA LITERATURA INFANTIL CURSO: 3º. ASIGNATURA OBLIGATORIA Créditos ECTS: 6 JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA RESPECTO AL GRADO Principios

Más detalles

Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL Asignatura: ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Código: 56022. Período: Anual Carácter: Nº de Créditos:

Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL Asignatura: ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Código: 56022. Período: Anual Carácter: Nº de Créditos: Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL Asignatura: ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Código: 56022 Año: 2º Período: Anual Carácter: Nº de Créditos: Obligatoria 9 (5 Teóricos - 4 Prácticos) Área de Conocimiento: DIDÁCTICA

Más detalles

PSICOLOGIA DE LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA (1432) Estudi: Pedagogia

PSICOLOGIA DE LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA (1432) Estudi: Pedagogia PSICOLOGIA DE LA INFÀNCIA I L ADOLESCÈNCIA (1432) Estudi: Pedagogia Curs: 2008-2009 Tipus d assignatura: Obligatòria de 1er. curs Durada: Anual Nombre de crèdits: 7,5 (5 teòrics i 2,5 pràctics) Desdoblament

Más detalles

Vicedegana - Cap d estudis de Dret de la Facultat de Dret i Economia, Universitat de Lleida.

Vicedegana - Cap d estudis de Dret de la Facultat de Dret i Economia, Universitat de Lleida. ADORACIÓN PADIAL ALBÁS Departament de Dret Privat Facultat de Dret i Economia Universitat de Lleida C/ Jaume II, 73. Cappont 25001 Lleida Despatx: 3.05 Telf:. 973-703249 E-mail: padial@dpriv.udl.cat DADES

Más detalles

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas.

5º.Que el alumno sepa estimar las condiciones de almacenamiento y transporte frigorífico adecuadas para distintos productos hortofrutícolas. 1.- DATOS INICIALES Asignatura: Frigoconservación de frutas y hortalizas. Créditos plan 2001: 4,5 Créditos ECTS: 3,5 Titulación: Ingeniero Técnico Agrícola. Especialidad: Industrias Agrarias y Alimentarias.

Más detalles

Guía docente de Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación

Guía docente de Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación Guía docente de Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación 1. DATOS INICIALES Titulación Materia Carácter (obligatoria, optativa) Curso Cuatrimestre (especificar 1º/2º) Profesor coordinador

Más detalles

Pedagogía Social. Formación Psicopedagógica. Formación Básica. Grado en Educación Social. 2ª Cuatrimestre. Tipo/Carácter Básica. 6 ECTS. Español.

Pedagogía Social. Formación Psicopedagógica. Formación Básica. Grado en Educación Social. 2ª Cuatrimestre. Tipo/Carácter Básica. 6 ECTS. Español. GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA Asignatura Materia Módulo Titulación Pedagogía Social. Formación Psicopedagógica. Formación Básica. Grado en Educación Social. Plan 402 Código 40356 Periodo de impartición

Más detalles

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA G291 - Fundamentos Teóricos de la Educación Infantil Grado en Magisterio en Educación Infantil Curso Académico 2016-2017 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado

Más detalles

GUÍA DOCENTE. FranciscoJ.Ramos@uclm.es

GUÍA DOCENTE. FranciscoJ.Ramos@uclm.es UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA GUÍA DOCENTE 1. Datos generales Asignatura: MODELOS Y TENDENCIAS EN EDUCACION INFANTIL Código: 47305 Tipología: OBLIGATORIA 6 Grado: 303 - GRADO EN MAESTRO EN EDUCACION

Más detalles

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ

UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100902 MATERIA: Derecho y Economía MÓDULO: III. Derecho y Economía PROFESOR/A RESPONSABLE: Héctor

Más detalles

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica. Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica. Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE PERITAGES Y VALORACIONES Grado en Arquitectura Técnica Profesorado: Lluís Pueyo Sisó Javier Lujan Egea Información general de la asignatura Denominación Carácter Peritages

Más detalles

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores

Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016. Curs Curso. Proyectos de Diseño Gráfico. Título Superior de las Enseñanzas Artísticas Superiores GUIA DOCENT DE CENTRES ISEACV Curs /Curso GUÍA DOCENTE DE CENTROS ISEACV 2015-2016 1 Dades d identificació de l assignatura Datos de identificación de la asignatura Nom de l assignatura Nombre de la asignatura

Más detalles

Facultad de Educación. Grado de Pedagogía

Facultad de Educación. Grado de Pedagogía Facultad de Educación Grado de Pedagogía GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: TEORÍA DE LA EDUCACIÓN Curso Académico 2010-2011 - 1 - 1. Datos Descriptivos de la Asignatura Asignatura: Código: - Titulación: Pedagogía

Más detalles

ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL CURSO ACADÉMICO 2012/2013

ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL CURSO ACADÉMICO 2012/2013 ANEXO VII FICHA POR ASIGNATURA PARA EL PLAN DE LA TITULACIÓN DIPLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL CURSO ACADÉMICO 2012/2013 1.- DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA Denominación PEDAGOGÍA SOCIAL Código: 220002008 Conceptos

Más detalles

Curso Académico 2010/11

Curso Académico 2010/11 1 GUÍA DOCENTE DIDÁCTICA Grado en Educación Primaria Escuela Universitaria Cardenal Cisneros Curso Académico 2010/11 1 GUÍA DOCENTE Nombre de la asignatura: Didáctica Materia a la que pertenece: Educación

Más detalles

TEMA 2. PRINCIPALES TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XVIII

TEMA 2. PRINCIPALES TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XVIII TEMA 2. PRINCIPALES TEORÍAS DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XVIII 1. LA ILUSTRACIÓN COMO MOVIMIENTO PEDAGÓGICO 1.1. Marco histórico, socio-político y geográfico de la Ilustración. 1.2. Características generales

Más detalles

1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA MATERIA Y DE SU DOCENCIA

1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA MATERIA Y DE SU DOCENCIA ESCUELA UNIVERSITARIA PADRE ENRIQUE DE OSSÓ CURSO 2009-2010 1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA MATERIA Y DE SU DOCENCIA TITULACIÓN: EDUCACIÓN SOCIAL PLAN: 2000 ASIGNATURA: TEORÍAS E INSTITUCIONES CÓDIGO: 10639

Más detalles

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE (INEF)

PROGRAMAS DE ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE (INEF) PROGRAMAS DE ASIGNATURAS FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEL DEPORTE (INEF) NOMBRE DE LA ASIGNATURA: PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE CRÉDITOS: 6 CURSO EN EL QUE SE IMPARTE:

Más detalles

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y DE MONTAÑA Grado en Turismo. Profesorado: Antoni Colom

Año académico 2014-15. GUÍA DOCENTE GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y DE MONTAÑA Grado en Turismo. Profesorado: Antoni Colom Año académico 2014-15 GUÍA DOCENTE GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y DE MONTAÑA Grado en Turismo Profesorado: Antoni Colom Información general de la asignatura Denominación Carácter GESTIÓN DE TURISMO RURAL Y

Más detalles

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING

UNA AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ BASADA EN EL BRANDING. UNA AGENCIA DE COMUNICACIÓN BASADA EN EL BRANDING BCN FERLANDINA 45 08001 BARCELONA TEL. +34 931 663 085 FAX +34 934 411 905 AND ANTIC CAMÍ RAL 1 BAIXOS AD500 ANDORRA LA VELLA TEL. +376 866 513 FAX +376 864 001 fuelmail@fuelgrafics.com www.fuelgrafics.com

Más detalles

Introducció a la Psicologia

Introducció a la Psicologia Introducció a la Psicologia 2013/2014 Codi: 102305 Crèdits: 6 Titulació Tipus Curs Semestre 2501572 Administració i Direcció d'empreses OT 4 0 2501573 Economia OT 4 0 Professor de contacte Nom: Lluís Capdevila

Más detalles

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es

Dossier electrònic (Si/No): Si Professor coordinador: Mª José Motilva e-mail: motilva@tecal.udl.es 2.1. DADES INICIALS D IDENTIFICACIÓ Nom de l assignatura: INDUSTRIES ALIMENTARIES Nombre de crèdits Pla 2001: 6 Nombre de crèdits ECTS: 5 Caràcter (troncal T, obligatòria Ob, optativa Op): T Titulació:

Más detalles

ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL.

ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. ASIGNATURA/IRAKASGAIA BASES PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. TITULACIÓN/TITULAZIOA:Maestro. Educación Primaria NºCRÉDITOS/KREDITU KOPURUA: 4.5 (teóricos + prácticos) DEPARTAMENTO/SAILA: Psicología

Más detalles

Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n

Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n Intervenció Psicopedagógica en els trastorns del desenvolupament (2507) Psicopedagogía, 2n Curs: 2005-2006 Tipus d assignatura: Troncal Durada: 1r quadrimestre Nombre de crèdits: 6 crèdits, 4,5 teòrics

Más detalles

La Escuela de Educación Infantil GUÍA DOCENTE Curso

La Escuela de Educación Infantil GUÍA DOCENTE Curso La Escuela de Educación Infantil GUÍA DOCENTE Curso 2010-2011 La escuela de educación infantil Titulación: Graduado en Educación Infantil 205G Asignatura: La Escuela de Educación Infantil 205103000 Materia:

Más detalles

HISTORIA DE LAS RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD (1783)

HISTORIA DE LAS RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD (1783) HISTORIA DE LAS RELIGIONES EN LA ANTIGÜEDAD (1783) CURS: 2006-2007. ESTUDIS: Historia. DURADA: Anual. NOMBRE DE CREDITS: 9 créditos distribuidos en 6 créditos teóricos y 3 créditos prácticos. TIPUS D'ASSIGNATURA:

Más detalles

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES Máster en Formación del Profesorado Universidad de Alcalá Curso Académico 2015/2016 GUÍA DOCENTE Innovación Docente

Más detalles

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL

MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL MÀSTER EN DIRECCIÓ I GESTIÓ LABORAL Denominación Denominació Name Curso Curs Course Modulo Mòdul Modulate Materia Matèria Matter Periocidad Periocitat Period Economia social Economia social Social economy MASTER EN DIRECCIÓN Y GESTION LABORAL

Más detalles

1. ASIGNATURA / COURSE

1. ASIGNATURA / COURSE Asignatura: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 1. ASIGNATURA / COURSE FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA 1.1. Código 17000 1.2. Materia TEORÍA E HISTORIA DE LA 1.3. Tipo Formación básica 1.4. Nivel GRADO 1.5. Curso Primero

Más detalles

Exposició Bibliogràfica. II República E!anyola

Exposició Bibliogràfica. II República E!anyola Exposició Bibliogràfica II República E!anyola Bibliografia. biblioteca de cort. A partir del 14 d Abril 2014. Arostegui, Julio (2013): Largo Caballero : el tesón y la quimera. Barcelona : Debate Azaña,

Más detalles

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA G293 - Corrientes Pedagógicas en Educación Infantil Grado en Magisterio en Educación Infantil Curso Académico 2015-2016 1. DATOS IDENTIFICATIVOS Título/s Grado en

Más detalles

Guia Docent de Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa

Guia Docent de Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa Guia Docent de Psicologia evolutiva II: de l'adolescència a la vellesa Dades de l'assignatura Any acadèmic Codi d'assignatura Nom Crèdits Plans on pertany Idiomes 2010-2011 101727 Psicologia evolutiva

Más detalles

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català

CURS: 4t QUADRIMESTRE: 1er CRÈDITS ECTS: 6 IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Català UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓ: SICOLOGIA CODI: 102827 MATÈRIA: Trastorns d audició i llenguatge MÒDUL: Optativitat ROFESSOR/A RESONSABLE: José Luis Navarro Sierra EQUI

Más detalles

BODE MODELOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL

BODE MODELOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL BODE MODELOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL CURS ACADÈMIC 2005-2006. 2ON QUATRIMESTRE Objetivos: Adquirir el conocimiento teórico y práctico sobre los aspectos fundamentales de la historia del hombre

Más detalles

Víctor Montero Espinoza

Víctor Montero Espinoza TEORIES DE L'EDUCACIO professors: Octavi Fullat Genís Víctor Montero Espinoza A.- OBJECTIUS 1.- Precisar la terminologia pedagògica 2.- Distingir entre Teoria de l'educació, Pedagogia General i Filosofia

Más detalles

ASIGNATURA: PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

ASIGNATURA: PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ASIGNATURA: PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL (Código: 50202 ) 1. EQUIPO DOCENTE Dra. D. a M. a Luisa Sarrate Capdevila. Profesora Titular Dra. D. a M. a Victoria Pérez de Guzmán Puya. Profesora Ayudante

Más detalles

Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals

Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals Universitat de les Illes Balears. Escola Universitària de Relacions Laborals PSICOLOGÍA DEL TREBALL (5002) PROF.- DRA. CARMEN ORTE SOCIAS Diplomatura de Relacions Laborals Curs 2004-2005 Assignatura Troncal

Más detalles

PRESENTACIÓN: OBJETIVOS:

PRESENTACIÓN: OBJETIVOS: Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL Asignatura: PROGRAMAS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Código: 56025 Año: 2º Período: Cuatrimestre 1 Carácter: Troncal Nº de Créditos: 6 (4,5 Teóricos - 1,5 Prácticos) Área de Conocimiento:

Más detalles

GUIA DOCENT CURS 2014-2015 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR. CFGM i CFGS GUIA DOCENT CURS 2014-15

GUIA DOCENT CURS 2014-2015 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR. CFGM i CFGS GUIA DOCENT CURS 2014-15 2014-2015 CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR Pàgina: 1 de 158 Aprovat: Director Signat Ricard Roura Rodon CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE DISSENY COMUNICACIÓ GRÀFICA I AUDIOVISUAL ASSISTÈNCIA AL

Más detalles

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES RECOMANACIONS % 1-14/10/13 PROFESSOR/A % 2-28/10/13 DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES RECOMANACIONS % 1-14/10/13 PROFESSOR/A % 2-28/10/13 DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A CRONOGRAMA: ACTIVITATS D APRENENTATGE DESCRIPCIÓ OBJECTIUS 1-14/10/13 Presentació de la matèria Programa, treballs, activitats dels estudiants i del professorat - Conèixer el programa del curs i el seu

Más detalles

CÓDIGO: 100918 MATERIA: Acción socioeducativa en el ámbito de la discapacidad

CÓDIGO: 100918 MATERIA: Acción socioeducativa en el ámbito de la discapacidad UNIVERSITAT DE LLEIDA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ TITULACIÓN: Grado en Educación Social CÓDIGO: 100918 MATERIA: Acción socioeducativa en el ámbito de la discapacidad MÓDULO: XVI. Optatividad PROFESORA

Más detalles

Any acadèmic 2015-16. GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal. Professorat: Ricardo Sanz Cortiella

Any acadèmic 2015-16. GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal. Professorat: Ricardo Sanz Cortiella Any acadèmic 2015-16 GUIA DOCENT EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA Grau en Enginyeria Forestal Professorat: Ricardo Sanz Cortiella Informació general de l'assignatura Denominació Caràcter EXPRESSIÓ GRÀFICA

Más detalles

EL LEGADO PEDAGÓGICO DEL SIGLO XX PARA LA ESCUELA DEL SIGLO XXI

EL LEGADO PEDAGÓGICO DEL SIGLO XX PARA LA ESCUELA DEL SIGLO XXI EL LEGADO PEDAGÓGICO DEL SIGLO XX PARA LA ESCUELA DEL SIGLO XXI INTRODUCCIÓN 1. JOHN DEWEY Y LA PEDAGOGÍA PROGRESISTA Contexto histórico, filosófico y pedagógico de John Dewey y la educación progresista

Más detalles

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA PROFESSORA ESPECIALISTA DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA AMB ELS PROFESSORS DE SECUNDÀRIA

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA PROFESSORA ESPECIALISTA DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA AMB ELS PROFESSORS DE SECUNDÀRIA ACTA DE LA REUNIÓ DE LA PROFESSORA ESPECIALISTA DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA AMB ELS PROFESSORS DE SECUNDÀRIA Data: 7 de novembre de 2013 Lloc: aula A01 de l edifici G. M. de Jovellanos Hora d inici:

Más detalles

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1. DATOS INFORMATIVOS MATERIA O MÓDULO: CIENCIAS DE LA EDUCACION CARRERA: PREGRADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION NIVEL: SEXTO No. CREDITOS: CRÉDITOS TEORIA: 4 CRÉDITOS PRÁCTICA: PROFESOR: Master Ana Lucía

Más detalles

Problemáticas de la Enseñanza en campos disciplinares específicos: Áreas de las Ciencias Naturales. Prof. Graciela Merino. 2011.

Problemáticas de la Enseñanza en campos disciplinares específicos: Áreas de las Ciencias Naturales. Prof. Graciela Merino. 2011. Problemáticas de la Enseñanza en campos disciplinares específicos: Áreas de las Ciencias Naturales. Prof. Graciela Merino. 2011. Objetivos: Conocer el panorama de los temas relevantes que se debaten actualmente

Más detalles

TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM

TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM TÍTOL DE LA MATÈRIA: DRET DE CONSUM RESUM Una sola frase serveix per definir l interès d aquesta assignatura: tots som consumidors. S estudiaran els principals aspectes de la protecció dels consumidors

Más detalles

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA sobre la resolución pacífica de conflictos

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA sobre la resolución pacífica de conflictos BIBLIOGRAFÍA BÁSICA sobre la resolución pacífica de conflictos BIBLIOGRAFÍA BÁSICA sobre la resolución pacífica de conflictos Ayúdenos a mejorar esta sección. Si Ud. conoce alguna bibliografía sobre el

Más detalles

Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación

Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires Facultad de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación DEPARTAMENTO: Educación CARRERA: Licenciatura en Ciencias de la Educación CÁTEDRA:

Más detalles

Introducció a la Psicologia (20633)

Introducció a la Psicologia (20633) Facultat de Dret Grau en Relacions Laborals Pla docent de l assignatura Introducció a la Psicologia (20633) Curs 2015-2016 Introducció a la Psicologia (20633) Nom de l'assignatura: Introducció a la Psicologia.

Más detalles

Nom de l assignatura i (Codi) 1391 Estudi Diplomatura en Educació Social

Nom de l assignatura i (Codi) 1391 Estudi Diplomatura en Educació Social Nom de l assignatura i (Codi) 1391 Estudi Diplomatura en Educació Social Curs: 2006-2007 Tipus d assignatura: Optativa Durada: 2n Quadrimestre Nombre de crèdits (teòrics i pràctics): 4.5 (3T i 1.5P) Desdoblament

Más detalles

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES D ACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Barem: / Baremo: L'alumne haurà de triar l'exercici A o l'exercici B. Exercici A. Les quatre preguntes tindran una valoració màxima de 2,5 punts cada una. EXERCICI A: Imatge 1: Palau Rucellai. Florència.

Más detalles

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges

Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges Sistemes d'informació geogràfica i tractament d'imatges 2013/2014 Codi: 101031 Crèdits: 4 Titulació Tipus Curs Semestre 2500254 Geologia OB 2 1 Professor de contacte Nom: Julien Babault Correu electrònic:

Más detalles