provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e"

Transcripción

1 Boletín oficial provincia de ourense n.º 121 Venres, 27 maio 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario eleccións eleccións Xerais 2016 Xunta electoral de Zona de Verín Corrección de erros do anuncio publicado no BOP do , de locais e lugares públicos da Xunta Electoral de Zona de Verín... 2 i. deputación provincial de ourense Decreto da Presidencia, do , de nomeamento de dona Paloma Domínguez Ferro como directora xeral de Recursos Humanos... 2 iv. entidades locais calvos de randín Convocatoria para a contratación laboral temporal de doce peóns de mantemento de espazos naturais, dous condutores de coche-bomba de incendios e seis auxiliares de axuda a domicilio... 7 ourense Licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, do arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Montealegre, expediente: (ref. 2400)... 7 Licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, do arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Portovello - As Lagoas, expediente: (ref. 2401)... 9 ramirás Aprobación definitiva do Estudo de detalle "Construción de muro de cerramento de parcela" en Paizás sandiás Convocatoria extraordinaria e urxente para formar parte da bolsa de emprego do Concello de Sandiás para o desempeño de postos de auxiliar de axuda no fogar por esgotamento da lista anterior Bases de selección para a contratación laboral temporal de dous auxiliares para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa sarreaus Aprobación definitiva do orzamento para o exercicio económico de Viana do Bolo Bases polas que se rexe a convocatoria pública para a provisión con carácter interino dun posto de Secretaría-Intervención Vilamarín Convocatoria para a contratación, por concurso, dun/ha auxiliar de axuda no fogar en réxime laboral temporal, a xornada completa Vi. anuncios de particulares e outros comunidade de usuarios de augas de Vilar-Verea Exposición pública do proxecto de estatutos da Comunidade de Usuarios de Augas de Vilar-Verea ELECCIONES Elecciones Generales 2016 Junta Electoral de Zona de Verín Corrección de errores del anuncio publicado en el BOP de , de locales y lugares públicos de la Junta Electoral de Zona de Verín... 2 I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Decreto de la Presidencia, de , de nombramiento de doña Paloma Domínguez Ferro como directora general de Recursos Humanos... 4 IV. ENTIDADES LOCALES Calvos de Randín Convocatoria para la contratación laboral temporal de doce peones de mantenimiento de espacios naturales, dos conductores de coche-bomba de incendios y seis auxiliares de ayuda a domicilio... 7 Ourense Licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, del arrendamiento de un inmueble para la cesión de su uso a la Asociación de Vecinos Montealegre, expediente: (ref. 2400)... 8 Licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, del arrendamiento de un inmueble para la cesión de su uso a la Asociación de Vecinos Portovello - As Lagoas, expediente: (ref. 2401)... 9 Ramirás Aprobación definitiva del Estudio de detalle "Construcción de muro de cierre de parcela" en Paizás Sandiás Convocatoria extraordinaria y urgente para formar parte de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Sandiás para el desempeño de puestos de auxiliar de ayuda en el hogar por agotamiento de la lista anterior Bases de selección para la contratación laboral temporal de dos auxiliares para atención de la Biblioteca y de la Casa de la Laguna Sarreaus Aprobación definitiva del presupuesto para el ejercicio económico de Viana do Bolo Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter interino de un puesto de Secretaría-Intervención Vilamarín Convocatoria para la contratación, por concurso, de un/una auxiliar de ayuda a domicilio en régimen laboral temporal, a jornada completa VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS Comunidad de Usuarios de Aguas de Vilar-Verea Exposición pública del proyecto de estatutos de la Comunidad de Usuarios de Aguas de Vilar-Verea D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2 2 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o eleccións ELECCIONES eleccións Xerais 2016 Xunta Electoral de Zona de Verín Corrección de erros Unha vez advertido erro na relación publicada no BOP do día 18 de maio de 2016, de locais e lugares públicos que se reservan para a realización de actos de campaña electoral, procédese a corrixir este segundo se indica: - No Concello de Castrelo do Val, onde di: Castrelo do Val: 2 paneis por cada partido que se presente, Nocelo do Val: 2 paneis por cada partido que se presente, debe dicir: Castrelo do Val: 2 paneis para todos os partidos que se presenten, Nocelo do Val: 2 paneis para todos os partidos que se presenten. Elecciones Generales 2016 Junta Electoral de Zona de Verín Corrección de errores Una vez advertido error en la relación publicada en el BOP del día 18 de mayo de 2016, de locales y lugares públicos que se reservan para la realización de actos de campaña electoral, se procede a corregir este según se indica: - En el Ayuntamiento de Castrelo do Val, donde dice: Castrelo do Val: 2 paneles por cada partido que se presente, Nocelo do Val: 2 paneles por cada partido que se presente, debe decir: Castrelo do Val: 2 paneles para todos los partidos que se presenten, Nocelo do Val: 2 paneles para todos los partidos que se presenten. R i. deputación provincial de ourense I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE Anuncio Para os efectos oportunos, publícase que o presidente ditou, no día da data, o seguinte Decreto: Ourense, 16 de maio de 2016 O artigo 2.3 do Regulamento orgánico da Deputación Provincial de Ourense (introducido mediante modificación acordada no Pleno na sesión con data , e ao día da data xa aprobada definitivamente e publicada no BOP núm. 260 con data ) creou, como órgano directivo da Deputación, dependendo xerarquicamente da Presidencia, unha Dirección Xeral de Recursos Humanos. De xeito paralelo ao anterior, a relación de postos de traballo para o exercicio 2016 reflectiu o correspondente posto, especificando as súas retribucións e o seu sistema de provisión, establecéndose mediante o sistema de libre designación con convocatoria pública. Por Decreto desta Presidencia con data , aprobáronse as bases reguladoras do procedemento para a provisión, mediante libre designación con convocatoria pública, do órgano directivo da Dirección Xeral de Recursos Humanos da Deputación Provincial de Ourense, sendo publicadas estas na súa integridade no BOP núm. 297, con data Finalmente, e logo da tramitación que consta no expediente, a Comisión de valoración prevista nas bases, en reunións realizadas con datas , e , por unanimidade dos seus membros, realizou a proposta que deseguido se transcribe...do anteriormente exposto, dedúcese que existen dous únicos candidatos (os números 1 e 2) respecto dos que cabe presumir unha alta capacidade, tanto en concepto de competencia profesional como en canto á súa experiencia. O candidato núm. 3 ten unha competencia alta, pero un nivel medio de experiencia, ao igual que as candidatas núm. 5 e 6; por último, os candidatos núm. 4 e 7 amosan un nivel medio de competencia e experiencia. En conclusión, estímase que os dous candidatos máis cualificados son dona Paloma Domínguez Ferro e don Agustín Juan Gil Franco, posuíndo a primeira un perfil máis orientado á xestión directiva e planificación do persoal e o segundo un perfil altamente especializado no ámbito xurídico. Considerando que a decisión final entre os dous candidatos de maior cualificación debe ser adoptada pola Presidencia, na que recae a competencia de nomeamento da Dirección Xeral de Recursos Humanos, proponse que a Comisión de Valoración formule proposta de resolución no sentido de propoñer o nomeamento de calquera destes dous candidatos, ao considerar que ambos os dous reúnen unha capacidade profesional e experiencia suficiente para o cargo; o nomeamento, en todo caso, deberá efectuarse mediante resolución discrecional e motivada da Presidencia, tendo en conta o seu diferente perfil profesional.... Unha vez visto todo o anterior, e utilizando como fontes de información as previstas nas bases da convocatoria e a subministrada pola Comisión de Valoración nas súas actas, corresponde a esta Presidencia nomear de xeito motivado ao/á candidato/a que, a seu xuízo, reúna os criterios de competencia e capacidade profesional, experiencia e idoneidade máis axeitados para ser o/a titular do órgano directivo denominado director/a xeral de recursos humanos da Deputación de Ourense, todo iso en relación co exercicio das funcións que a este órgano lle veñen atribuídas na base primeira das reguladoras do seu procedemento de provisión e que son o apoio e asesoramento directo á Presidencia no deseño das políticas de recursos humanos, a execución e impulso das ditas políticas e a xefatura directa do persoal provincial, sen prexuízo das atribucións dos deputados delegados e da xefatura superior do persoal, que lle corresponde á Presidencia como atribución propia e indelegable. A proposta efectuada pola Comisión de Valoración e anteriormente transcrita, propón a dous candidatos respecto dos que cabe presumir unha alta capacidade, tanto en concepto de competencia profesional como en canto á súa experiencia. Vistas as actas das reunións celebradas pola devandita Comisión, esta Presidencia entende que debe nomear ao titular do órgano de entre os candidatos de alta capacidade propostos pola referida comisión, que chega ás seguintes conclusións unha vez analizados os currículos e realizadas as entrevistas: 1º) Dona Paloma Domínguez Ferro: a) Competencia profesional: a candidata amosa un grao alto de competencia profesional en relación coa dirección e xestión dos RRHH, dado que dispón dunha formación de posgrao e profesional continua especializada en relación con esta mesma materia, tendo realizado un labor destacable tamén no ámbito da docencia. Neste senso, e aínda que a candidata non dispón de formación académica específica no eido do emprego público local cuxa principal peculiaridade fronte a xestión de recursos humanos en xeral, estriba en todo caso no peculiar réxime xurídico da función pública - o perfil xestor e directivo do posto non esixe esta formación, polo que, tendo en conta o criterio de idoneidade, este feito non permite presumir unha menor capacidade profesional para o exercicio deste cargo, cuxas funcións non teñen carácter xurídico ou burocrático; pola contra, a súa elevada formación no

3 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o eido da xestión dos recursos humanos sendo licenciada en Psicoloxía, na especialidade de Psicoloxía Social do Traballo, ao que se engade un curso superior universitario de relacións laborais, un curso de dirección de persoal e recursos humanos e un máster universitario en Integración Socio - Laboral unidos a unha ampla e particularmente variada experiencia neste campo, permiten presumir a posesión de coñecementos específicos en materia de recursos humanos (en aspectos como os psicolóxicos, organizativos, de planificación e negociación e de xestión de persoas) que poden ser de especial valor para a administración pública, que carece de experiencia institucional no emprego de técnicas asociadas a este tipo de coñecementos e de corpos de funcionarios especializados nestas materias. En consecuencia, estímase que a súa competencia profesional é alta. b) Experiencia: a candidata dispón dunha experiencia alta en relación coa dirección e xestión de recursos humanos no sector privado, tendo realizado tanto labores de consultoría no eido da selección, formación e planificación e organización, como labores directos de dirección e xestión de recursos humanos; e dispón tamén de experiencia na xestión de recursos humanos no ámbito da Administración local, durante un período de seis anos, como consultora de diversos concellos galegos (de tamaño medio e de gran poboación, como o caso dos concellos de Vigo, Lugo e Ourense) no ámbito da planificación, análise e descrición de postos de traballo, tendo incluso participado na negociación colectiva (no caso do Concello de Lugo) destes aspectos. Cómpre salientar, ademais, que participou, como consultora de EOSA, S.A., na realización dun traballo de diagnóstico da situación dos recursos humanos da Deputación Provincial de Ourense realizado no ano 2013, tal e como se manifestou na entrevista persoal realizada, o que permite presumir un importante grao de coñecemento da situación da Administración provincial. A súa experiencia pode, por tanto, considerarse alta no ámbito da xestión de RRHH da administración local, experiencia que ademais vese enriquecida pola súa heteroxeneidade (ao terse desenvolvido en diferentes administracións locais, de diferentes tipoloxías incluíndo concellos de tipo medio e de gran poboación, e incluso a propia Deputación Provincial de Ourense) e polo feito engadido de ter realizado eses mesmos traballos de avaliación e diagnóstico para outras administracións públicas e igualmente no sector privado, co que isto supón de visión global da problemática da xestión de recursos humanos. En consecuencia, estímase que a súa experiencia é alta para o cargo convocado, cun perfil orientado tanto a funcións de asesoramento na planificación como á xestión directiva do persoal. 2º) Don Agustín Juan Gil Franco: a) Competencia profesional: o candidato amosa un grao alto de competencia profesional en materia de dirección e xestión de recursos humanos no ámbito administrativo local, e igualmente no ámbito administrativo en xeral. Esa competencia profesional dedúcese do seu amplo currículo académico e profesional, no que cabe salientar a realización dunha tese doutoral relativa ao réxime da policía local, ó atoparse en posesión do título de especialista en Dirección Pública e Xestión de RRHH do INAP, o ter realizado numerosas publicacións de artigos e estudos en revistas de carácter científico (boa parte delas dedicadas á problemática xurídica das relacións de postos de traballo e doutros instrumentos de ordenación do emprego público) ademais de realizar funcións docentes a nivel universitario, como profesor asociado e como profesor colaborador en accións de formación continua, e o ter recibido ademais unha formación continua especializada e directamente relacionada coa función directiva e coa xestión de recursos humanos. A conxunción de todos estes aspectos (formación de nivel de doutorado na materia, formación continua especializada incluíndo un título de posgrao do INAP, actividade científica e docente de alto nivel) permiten estimar un amplo coñecemento das materias directamente relacionadas co posto de traballo. En todo caso, cabe engadir que esa capacidade profesional ten un carácter altamente especializado (de xeito case exclusivo) na rama xurídica, o que denota un perfil centrado fundamentalmente nos aspectos legais da xestión de recursos humanos. b) Experiencia: a experiencia do candidato no sector público pode considerarse alta en funcións de xestión, estudo e proposta de carácter superior, ao ter desenvolvido esas funcións en diferentes postos e durante amplos períodos de tempo, tanto no ámbito universitario (foi membro da Mesa Sectorial de Universidades durante un período de tres anos e xefe do servizo de RRHH da Universidade Juan Carlos I durante tres anos, e vicexerente da Universidade de Estremadura durante un ano) e especificamente nunha administración local de gran dimensión (Concello de Madrid) durante uns sete anos e medio (case seis anos como xefe do departamento de xestión e réxime xurídico de persoal do Corpo de Policía Municipal de Madrid e un ano e medio como xefe do Servizo de Xestión Administrativa da Axencia de Xestión de Licenzas do Concello de Madrid) podendo destacarse a súa participación nun proceso de reestruturación de persoal no ámbito da Policía Municipal de Madrid, participando na xestión, deseño e negociación da reordenación de recursos humanos policiais, mediante o emprego de mecanismos de reasignación de efectivos, formación e promoción profesional. Igualmente, é de destacar a súa participación na xestión de sistemas de retribución variable. Con respecto ao persoal laboral, dispón dunha importante experiencia de negociación colectiva en relación coas transferencia de persoal laboral universitario no marco do proceso autonómico. En todo caso, non consta a posesión de experiencia de dirección propiamente dita, dado que os postos desempeñados coa excepción da vicexerencia da Universidade de Estremadura, que o foi por un período dun ano foron postos de carácter eminentemente burocrático, aínda que con funcións de estudo e proposta de carácter superior. Esta experiencia específica no ámbito dos recursos humanos, e especialmente dentro deste ámbito, no sector público local, vese complementada cunha experiencia igualmente ampla en diversos postos de responsabilidade de universidades públicas e do propio Concello de Madrid (ámbitos que abranguen cuestións tan diversas como os servizos de contratación, licenzas e autorizacións, intervención, planificación e programación económica, dereitos dos consumidores) e por unha sólida formación xurídica, incluíndo unha breve experiencia como letrado ao servizo da Sala 3ª do Tribunal Supremo. En resumo, pode falarse dunha experiencia alta para o cargo de Dirección Xeral, cunha orientación preferentemente dirixida aos aspectos legais e burocráticos da xestión. (...) Do anteriormente exposto, dedúcese que existen dous únicos candidatos (os números 1 e 2) respecto dos que cabe presumir unha alta capacidade, tanto en concepto de competencia profesional como en canto á súa experiencia. (...). En conclusión, estímase que os dous candidatos máis cualificados son dona Paloma Domínguez Ferro e don Agustín Juan Gil Franco, posuíndo a primeira un perfil máis orientado á xestión directiva e planificación do persoal e o segundo un perfil altamente especializado no ámbito xurídico. Manifestando a conformidade desta Presidencia con todo o argumentado pola Comisión de Valoración, procede a continuación comparar os perfís dos dous candidatos anteditos, para os

4 4 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o efectos de motivar o/a que se considere máis idóneo/a para ser nomeado para o órgano directivo a prover. Comezando pola competencia profesional de ambos os dous, que a comisión en todo caso considera elevada, resulta que se trata de perfís diferentes. O perfil da candidata P.D.F. ten un carácter xestor e directivo e o do candidato A.J.G.F. cun carácter máis xurídico e especializado. Debemos lembrar que o órgano a prover ten carácter directivo e que se configura como un elo intermedio entre o órgano de goberno neste caso a Presidencia- e a Administración provincial, tendo como funcións principais as de apoio e asesoramento á Presidencia no deseño de políticas e execución e impulso destas. Ao xuízo desta Presidencia, e posto que entre as funcións deste órgano non está a do asesoramento xurídico, posto que esta administración conta na súa RPT con postos que desempeñan esa función (secretario xeral, vicesecretario xeral, asesoría xurídica, xefatura do servizo de recursos humanos, adxunto á xefatura de recursos humanos e outros), requírese un perfil xestor, con coñecementos e aptitudes no eido da xestión e planificación de RRHH en xeral e na xestión das persoas (empregados públicos) en particular. Enténdese así mesmo que o órgano xestor debe ter coñecemento de técnicas empregadas no sector privado para a súa importación á administración dentro do marco legal regulador dos empregados públicos. Polo que se refire á experiencia dos dous candidatos, a da candidata P.D.F. na súa maior parte procede do sector privado, se ben conta tamén cunha experiencia de case dous anos nunha deputación e outros dous nun concello de gran tamaño. Destacan, para os efectos que aquí interesan, os seus traballos relacionados coa diagnose e elaboración de instrumentos de planificación e ordenación de RRHH na Administración local (negociación, ERE, deseño de organizacións, valoracións de postos etcétera) así como os labores de docencia no ámbito dos RRHH, todo o anterior realizado desde unha consultora e a través de contratos de servizos con diferentes EELL de Galicia. O candidato A.J.G.F. acredita unha ampla experiencia no sector público (administración local de gran tamaño e universidade), con participación en elaboración de instrumentos de planificación e xestión de RRHH, e en negociación colectiva, ocupando postos de xefatura de departamento e xefatura de servizo nun concello e amosando un importante labor xurídico consecuencia da súa ampla formación neste eido. Partindo do anterior, quedaría por analizar a idoneidade dos candidatos para o órgano a prover, entendendo esta como a aptitude, capacitación e adecuación que a priori, vista a formación, competencia, capacidade profesional e experiencia, acreditan os aspirantes para ser nomeados director/a xeral de RRHH da Deputación de Ourense. Do exposto ata o de agora podemos concluír, seguindo o criterio da Comisión de Valoración, que a primeira candidata (P.D.F) conta cun perfil máis orientado á xestión directiva e planificación do persoal e o segundo candidato (A.J.G.F.) un perfil altamente especializado no ámbito xurídico. Ao xuízo desta Presidencia e, fundamentalmente, por tratarse dun órgano directivo de xestión, de desenvolvemento e aplicación de políticas, e incluso de deseño destas, o perfil máis idóneo resulta o da candidata dona Paloma Domínguez Ferro, xa que achega unha competencia profesional e experiencia máis axeitada para as funcións para desenvolver, é dicir, un maior grao de idoneidade para ser nomeada titular do órgano a prover e para realizar, polo tanto, o estudo e formulación de propostas na materia de RRHH, a dirección e impulso na elaboración dos instrumentos de ordenación, planificación e selección dos recursos humanos e postos de traballo e dos programas e instrumentos de avaliación do desempeño, a xestión da negociación colectiva, así como a adopción das medidas precisas para a execución das decisións adoptadas polos órganos superiores da Deputación no ámbito de persoal, así como tamén realizar a inspección dos servizos provinciais, o control do cumprimento das súas obrigas polos empregados públicos e a coordinación, supervisión e seguimento da xestión en materia de persoal realizada polas diferentes dirección de área. Unha vez visto todo o anterior e, en cumprimento do sinalado nas bases reguladoras do procedemento para a provisión, mediante libre designación con convocatoria pública, do órgano directivo da Dirección Xeral de Recursos Humanos da Deputación Provincial de Ourense, en virtude das competencias que me veñen atribuídas polo artigo 34.1.da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, 61 do Real decreto 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF) e 105 da Lei 5/1997, de administración local de Galicia resolvo: 1º.- Nomear a dona Paloma Domínguez Ferro, con DNI núm K, para ocupar o órgano directivo da Dirección Xeral de Recursos Humanos da Deputación Provincial de Ourense, debendo tomar posesión do cargo consonte á normativa vixente e con data de efectos º.- Publíquese o presente acordo no BOP e na sede electrónica da Deputación para xeral coñecemento, co réxime de recursos que contra del se poidan interpoñer, e notifíqueselles aos interesados. Contra este acordo pódese interpoñer, potestativamente, un recurso de reposición ante a Presidencia da Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben, directamente, un recurso-contencioso administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso- Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan simultanear ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación. Ourense, 16 de maio de O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco. Diputación Provincial de Ourense Anuncio A los efectos oportunos, se publica que el presidente dictó, en el día de la fecha, el siguiente Decreto: Ourense, 16 de mayo de 2016 El artículo 2.3 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Ourense (introducido mediante modificación acordada en el Pleno en la sesión de fecha , y al día de la fecha ya aprobada definitivamente y publicada en el BOP núm. 260 de fecha ) creó, como órgano directivo de la Diputación, dependiendo jerárquicamente de la Presidencia, una Dirección General de Recursos Humanos. De forma paralela a lo anterior, la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2016, reflejó el correspondiente puesto, especificando sus retribuciones y su sistema de provisión, estableciéndose mediante el sistema de libre designación con convocatoria pública. Por Decreto de esta Presidencia de fecha , se aprobaron las bases reguladoras del procedimiento para la provisión, mediante libre designación con convocatoria pública, del órgano directivo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Ourense, siendo publicadas éstas en su integridad en el BOP núm. 297 de fecha Finalmente, y después de la tramitación que consta en el expediente, la Comisión de Valoración prevista en las bases, en reu-

5 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o niones celebradas en las fechas , y , por unanimidad de sus miembros, realizó la propuesta que a continuación se transcribe...de lo anteriormente expuesto, se deduce que existen dos únicos candidatos (los números 1 y 2) respecto de los que cabe presumir una alta capacidad, tanto en concepto de competencia profesional como en cuanto a su experiencia. El candidato n.º 3 tiene una competencia alta, pero un nivel medio de experiencia, al igual que las candidatas n.º 5 y 6; por último, los candidatos n.º 4 y 7 muestran un nivel medio de competencia y experiencia. En conclusión, se estima que los dos candidatos más cualificados son doña Paloma Domínguez Ferro y don Agustín Juan Gil Franco, poseyendo la primera un perfil más orientado a la gestión directiva y planificación del personal y el segundo un perfil altamente especializado en el ámbito jurídico. Considerando que la decisión final entre los dos candidatos de mayor cualificación debe ser adoptada por la Presidencia, en la que recae la competencia de nombramiento de la Dirección General de Recursos Humanos, se propone que la Comisión de Valoración formule propuesta de resolución en el sentido de proponer el nombramiento de cualquiera de estos dos candidatos, al considerar que ambos reúnen una capacidad profesional y experiencia suficiente para el cargo; el nombramiento, en todo caso, deberá efectuarse mediante resolución discrecional y motivada de la Presidencia, teniendo en cuenta su diferente perfil profesional.... Una vez visto todo lo anterior, y utilizando como fuentes de información las previstas en las bases de la convocatoria y la suministrada por la Comisión de Valoración en sus actas, corresponde a esta Presidencia nombrar de forma motivada al/a la candidato/a que, a su juicio, reúna los criterios de competencia y capacidad profesional, experiencia e idoneidad más adecuadas para ser el/la titular del órgano directivo denominado director/a general de recursos humanos de la Diputación de Ourense, todo ello en relación con el ejercicio de las funciones que a este órgano le vienen atribuidas en la base primera de las reguladoras de su procedimiento de provisión y que son el apoyo y asesoramiento directo a la Presidencia en el diseño de las políticas de recursos humanos, la ejecución e impulso de dichas políticas y la jefatura directa del personal provincial, sin perjuicio de las atribuciones de los diputados delegados y de la jefatura superior del personal, que le corresponde a la Presidencia como atribución propia e indelegable. La propuesta efectuada por la Comisión de Valoración y anteriormente transcrita, propone a dos candidatos respecto de los que cabe presumir una alta capacidad, tanto en concepto de competencia profesional como en cuanto a su experiencia. Vistas las actas de las reuniones celebradas por dicha Comisión, esta Presidencia entiende que debe nombrar al titular del órgano de entre los candidatos de alta capacidad propuestos por la referida Comisión, que llega a las siguientes conclusiones una vez analizados los currículos y realizadas las entrevistas: 1º) Doña Paloma Domínguez Ferro: a) Competencia profesional: la candidata muestra un grado alto de competencia profesional en relación con la dirección y gestión de los RRHH, dado que dispone de una formación de postgrado y profesional continua especializada en relación con esta misma materia, teniendo realizado una labor destacable también en el ámbito de la docencia. En este sentido, y aunque la candidata no dispone de formación académica específica en el campo del empleo público local cuya principal peculiaridad frente a la gestión de recursos humanos en general, estriba en todo caso en el peculiar régimen jurídico de la función pública - el perfil gestor y directivo del puesto no exige esta formación, por lo que, teniendo en cuenta el criterio de idoneidad, este hecho no permite presumir una menor capacidad profesional para el ejercicio de este cargo, cuyas funciones no tienen carácter jurídico o burocrático; por el contrario, su elevada formación en el campo de la gestión de los recursos humanos siendo licenciada en psicología, en la especialidad de psicología social del trabajo, a lo que se añade un curso superior universitario de relaciones laborales, un curso de dirección de personal y recursos humanos y un máster universitario en integración socio - laboral unidos a una amplia y particularmente variada experiencia en este campo, permiten presumir la posesión de conocimientos específicos en materia de recursos humanos (en aspectos como los psicológicos, organizativos, de planificación y negociación y de gestión de personas) que pueden ser de especial valor para la administración pública, que carece de experiencia institucional en el empleo de técnicas asociadas a este tipo de conocimientos y de cuerpos de funcionarios especializados en estas materias. En consecuencia, se estima que su competencia profesional es alta. b) Experiencia: la candidata dispone de una experiencia alta en relación con la dirección y gestión de recursos humanos en el sector privado, teniendo realizado tanto labores de consultoría en el campo de la selección, formación y planificación y organización, como labores directas de dirección y gestión de recursos humanos; y dispone también de experiencia en la gestión de recursos humanos en el ámbito de la administración local, durante un período de seis años, como consultora de diversos ayuntamientos gallegos (de tamaño medio y de gran población, como el caso de los ayuntamientos de Vigo, Lugo y Ourense) en el ámbito de la planificación, análisis y descripción de puestos de trabajo, teniendo incluso participado en la negociación colectiva (en el caso del Ayuntamiento de Lugo) de estos aspectos. Es necesario destacar, además, que participó, como consultora de EOSA, S.A., en la realización de un trabajo de diagnóstico de la situación de los recursos humanos de la Diputación Provincial de Ourense realizado en el año 2013, tal y como se manifestó en la entrevista personal realizada, lo que permite presumir un importante grado de conocimiento de la situación de la administración provincial. Su experiencia puede, por tanto, considerarse alta en el ámbito de la gestión de RRHH de la Administración local, experiencia que además se ve enriquecida por su heterogeneidad (al haberse desarrollado en diferentes administraciones locales, de diferentes tipologías incluyendo ayuntamientos de tipo medio y de gran población, e incluso la propia Diputación Provincial de Ourense) y por el hecho añadido de haber realizado esos mismos trabajos de evaluación y diagnóstico para otras administraciones públicas e igualmente en el sector privado, con lo que esto supone de visión global de la problemática de la gestión de recursos humanos. En consecuencia, se estima que su experiencia es alta para el cargo convocado, con un perfil orientado tanto a funciones de asesoramiento en la planificación como a la gestión directiva del personal. 2º) Don Agustín Juan Gil Franco: a) Competencia profesional: el candidato muestra un grado alto de competencia profesional en materia de dirección y gestión de recursos humanos en el ámbito administrativo local, e igualmente en el ámbito administrativo en general. Esa competencia profesional se deduce de su amplio currículo académico y profesional, en el que cabe destacar la realización de una tesis doctoral relativa al régimen de la policía local, el encontrarse en posesión del título de especialista en Dirección Pública y Gestión de RRHH del INAP, el haber realizado numerosas publicaciones de artículos y estudios en revistas de carácter cien-

6 6 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o tífico (buena parte de ellas dedicadas a la problemática jurídica de las relaciones de puestos de trabajo y de otros instrumentos de ordenación del empleo público) además de realizar funciones docentes a nivel universitario, como profesor asociado y como profesor colaborador en acciones de formación continua, y el haber recibido además una formación continua especializada y directamente relacionada con la función directiva y con la gestión de recursos humanos. La conjunción de todos estos aspectos (formación de nivel de doctorado en la materia, formación continua especializada incluyendo un título de postgrado del INAP, actividad científica y docente de alto nivel) permiten estimar un amplio conocimiento de las materias directamente relacionadas con el puesto de trabajo. En todo caso, cabe añadir que esa capacidad profesional tiene un carácter altamente especializado (de forma casi exclusiva) en la rama jurídica, lo que denota un perfil centrado fundamentalmente en los aspectos legales de la gestión de recursos humanos. b) Experiencia: la experiencia del candidato en el sector público puede considerarse alta en funciones de gestión, estudio y propuesta de carácter superior, al haber desarrollado esas funciones en diferentes puestos y durante amplios períodos de tiempo, tanto en el ámbito universitario (fue miembro de la Mesa Sectorial de Universidades durante un período de tres años y jefe del servicio de RRHH de la Universidad Juan Carlos I durante tres años, y vicegerente de la Universidad de Extremadura durante un año) y específicamente en una administración local de gran dimensión (Ayuntamiento de Madrid) durante unos siete años y medio (casi seis años como jefe del departamento de gestión y régimen jurídico de personal del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid y un año y medio como jefe del Servicio de Gestión Administrativa de la Agencia de Gestión de Licencias del Ayuntamiento de Madrid) pudiendo destacarse su participación en un proceso de reestructuración de personal en el ámbito de la Policía Municipal de Madrid, participando en la gestión, diseño y negociación de la reordenación de recursos humanos policiales, mediante el empleo de mecanismos de reasignación de efectivos, formación y promoción profesional. Igualmente, es de destacar su participación en la gestión de sistemas de retribución variable. Con respecto al personal laboral, dispone de una importante experiencia de negociación colectiva en relación con la transferencia de personal laboral universitario en el marco del proceso autonómico. En todo caso, no consta la posesión de experiencia de dirección propiamente dicha, dado que los puestos desempeñados con la excepción de la vicegerencia de la Universidad de Extremadura, que lo fue por un período de un año fueron puestos de carácter eminentemente burocrático, aunque con funciones de estudio y propuesta de carácter superior. Esta experiencia específica en el ámbito de los recursos humanos, y especialmente dentro de este ámbito, en el sector público local, se ve complementada con una experiencia igualmente amplia en diversos puestos de responsabilidad de universidades públicas y del propio Ayuntamiento de Madrid (ámbitos que abarcan cuestiones tan diversas como los servicios de contratación, licencias y autorizaciones, intervención, planificación y programación económica, derechos de los consumidores) y por una sólida formación jurídica, incluyendo una breve experiencia como letrado al servicio de la Sala 3ª del Tribunal Supremo. En resumen, puede hablarse de una experiencia alta para el cargo de Dirección General, con una orientación preferentemente dirigida a los aspectos legales y burocráticos de la gestión. (...) De lo anteriormente expuesto, se deduce que existen dos únicos candidatos (los números 1 y 2) respecto de los que cabe presumir una alta capacidad, tanto en concepto de competencia profesional como en cuanto a su experiencia. (...). En conclusión, se estima que los dos candidatos más cualificados son doña Paloma Domínguez Ferro y don Agustín Juan Gil Franco, poseyendo la primera un perfil más orientado a la gestión directiva y planificación del personal y el segundo un perfil altamente especializado en el ámbito jurídico. Manifestando la conformidad de esta Presidencia con todo lo argumentado por la Comisión de Valoración, procede a continuación comparar los perfiles de los dos candidatos antedichos, para los efectos de motivar el/la que se considere más idóneo/a para ser nombrado para el órgano directivo a proveer. Comenzando por la competencia profesional de ambos, que la Comisión en todo caso considera elevada, resulta que se trata de perfiles diferentes. El perfil de la candidata P.D.F. tiene un carácter gestor y directivo y el del candidato A.J.G.F. con un carácter más jurídico y especializado. Debemos recordar que el órgano a proveer tiene carácter directivo y que se configura como un eslabón intermedio entre el órgano de gobierno en este caso la Presidencia- y la administración provincial, teniendo como funciones principales las de apoyo y asesoramiento a la Presidencia en el diseño de políticas y ejecución e impulso de estas. A juicio de esta Presidencia, y puesto que entre las funciones de este órgano no está la del asesoramiento jurídico, puesto que esta administración cuenta en su RPT con puestos que desempeñan esa función (secretario general, vicesecretario general, asesoría jurídica, jefatura del servicio de recursos humanos, adjunto a la jefatura de recursos humanos y otros), se requiere un perfil gestor, con conocimientos y aptitudes en el campo de la gestión y planificación de RRHH en general y en la gestión de las personas (empleados públicos) en particular. Se entiende asimismo que el órgano gestor debe tener conocimiento de técnicas empleadas en el sector privado para su importación a la administración dentro del marco legal regulador de los empleados públicos. Por lo que se refiere a la experiencia de los dos candidatos, la de la candidata P.D.F. en su mayor parte procede del sector privado, si bien cuenta también con una experiencia de casi dos años en una diputación y otros dos en un ayuntamiento de gran tamaño. Destacan, para los efectos que aquí interesan, sus trabajos relacionados con la diagnosis y elaboración de instrumentos de planificación y ordenación de RRHH en la Administración Local (negociación, ERE, diseño de organizaciones, valoraciones de puestos etcétera) así como las labores de docencia en el ámbito de los RRHH, todo lo anterior realizado desde una consultora y a través de contratos de servicios con diferentes EELL de Galicia. El candidato A.J.G.F. acredita una amplia experiencia en el sector público (administración local de gran tamaño y universidad), con participación en elaboración de instrumentos de planificación y gestión de RRHH, y en negociación colectiva, ocupando puestos de jefatura de departamento y jefatura de servicio en un ayuntamiento y mostrando una importante labor jurídica consecuencia de su amplia formación en este campo. Partiendo de lo anterior, quedaría por analizar la idoneidad de los candidatos para el órgano a proveer, entendiendo esta como la aptitud, capacitación y adecuación que a priori, vista la formación, competencia, capacidad profesional y experiencia, acreditan los aspirantes para ser nombrados Director/a General de RRHH de la Diputación de Ourense. De lo expuesto hasta ahora podemos concluir, siguiendo el criterio de la Comisión de Valoración, que la primera candidata (P.D.F) cuenta con un perfil más orientado a la gestión directiva y planificación del personal y el segundo candidato (A.J.G.F.) un perfil altamente especializado en el ámbito jurídico. A juicio de esta Presidencia y, fundamentalmente, por tratarse de un órgano directivo de gestión, de desarrollo y aplicación de políticas, e incluso de diseño de estas,

7 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o el perfil más idóneo resulta el de la candidata doña Paloma Domínguez Ferro, ya que aporta una competencia profesional y experiencia más adecuada para las funciones a desarrollar, es decir, un mayor grado de idoneidad para ser nombrada titular del órgano a proveer y para realizar, por lo tanto, el estudio y formulación de propuestas en la materia de RRHH, la dirección e impulso en la elaboración de los instrumentos de ordenación, planificación y selección de los recursos humanos y puestos de trabajo y de los programas e instrumentos de evaluación del desempeño, la gestión de la negociación colectiva, así como la adopción de las medidas precisas para la ejecución de las decisiones adoptadas por los órganos superiores de la Diputación en el ámbito de personal, así como también realizar la inspección de los servicios provinciales, el control del cumplimiento de sus obligaciones por los empleados públicos y la coordinación, supervisión y seguimiento de la gestión en materia de personal realizada por las diferentes dirección de área. Una vez visto todo lo anterior y en cumplimiento de lo señalado en las bases reguladoras del procedimiento para la provisión, mediante libre designación con convocatoria pública, del órgano directivo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Ourense, en virtud de las competencias que me vienen atribuidas por el artículo 34.1.de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 61 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) y 105 de la Ley 5/1997, de Administración Local de Galicia resuelvo: 1º.- Nombrar a doña Paloma Domínguez Ferro, con DNI núm K para ocupar el órgano directivo de la Dirección General de Recursos Humanos de la Diputación Provincial de Ourense, debiendo tomar posesión del cargo conforme a la normativa vigente y con fecha de efectos º.- Publíquese el presente acuerdo en el BOP y en la sede electrónica de la Diputación para general conocimiento, con el régimen de recursos que contra de este se puedan interponer, y notifíquese a los interesados. Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente, un recurso de reposición ante la Presidencia de la Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien, directamente, un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación. Ourense, 16 de mayo de El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco. R iv. entidades locais IV. ENTIDADES LOCALES calvos de randín Anuncio Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da Alcaldía con data : 1º.- Número e denominación das prazas: doce peóns de mantemento de espazos naturais, dous condutores de coche-bomba de incendios e seis auxiliares de axuda a domicilio. 2º.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a xornada completa para os peóns de mantemento de espazos naturais e para os condutores de coche-bomba, e media xornada para as auxiliares de axuda a domicilio. 3º.- Duración do contrato: catro meses para os peóns de mantemento de espazos naturais, catro meses para os condutores de coche-bomba de incendios e seis meses para as auxiliares de axuda a domicilio. 4º.- Sistema de selección: concurso de méritos. 5º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 3 días naturais, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP, se o último día cae en sábado ou domingo, pasará ao luns seguinte, no Rexistro do Concello de Calvos de Randín, en horario de a horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito. No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial, remitirá ao correo deste concello copia desta, o mesmo día da súa presentación, debidamente selada polo organismo oficial. 6º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello. Calvos de Randín, 24 de maio de O alcalde. Asdo.: Aquilino Valencia Salgado. Anuncio Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la Alcaldía con fecha : 1º.- Número y denominación de las plazas: doce peones de mantenimiento de espacios naturales, dos conductores de coche-bomba de incendios y seis auxiliares de ayuda a domicilio. 2º.- Modalidad de la contratación: contrato laboral temporal a jornada completa para los peones de mantenimiento de espacios naturales y conductores de coche-bomba, y media jornada para las auxiliares de ayuda a domicilio. 3º.- Duración del contrato: seis meses. 4º.- Sistema de selección: concurso de méritos. 5º.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 3 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, si el último día cae en sábado o domingo, pasará al lunes siguiente, en el Registro del Ayuntamiento de Calvos de Randín, en horario de 09:00 a 14:00 horas, o por cualquiera de los medios admitidos en derecho. En el caso de presentar la instancia en otro organismo oficial, remitirá al correo electrónico de este ayuntamiento copia de esta, el mismo día de su presentación, debidamente sellada por el organismo oficial. 6º.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de selección está publicado en el tablero de anuncios del ayuntamiento. Calvos de Randín, 24 de mayo de El alcalde. Fdo.: Aquilino Valencia Salgado. R ourense Servizo de Contratación Anuncio de licitación do Concello de Ourense para a contratación, mediante procedemento aberto, do arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Montealegre. 1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información. a) Organismo: Concello de Ourense.

8 8 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o b) Dependencia que tramita o expediente: servizo de contratación. c) Obtención da documentación e información: 1) Dependencia: Servizo de Contratación. 2) Domicilio: Praza do Trigo, n.º 2, 3º. 3) Localidade e código postal: Ourense, ) Teléfono: ) Fax: ) Correo electrónico: 7) Enderzo de Internet do perfil do contratante: d) Número de expediente: (ref. 2400). 2.- Obxecto do contrato: a) Tipo: privado. b) Descrición: contratación, mediante procedemento aberto, do arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Montealegre. c) Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense. d) Duración: catro anos. e) Admisión de prórroga: non. 3.- Tramitación e procedemento: a) Tramitación: ordinaria. b) Procedemento: aberto. c) Criterios de adxudicación e a súa ponderación: Oferta económica: ata 70 puntos. Características do local: ata 30 puntos: - Superficie total: ata 15 puntos. - Distribución e flexibilidade do espazo para admitir distribucións diversas: ata 8 puntos. - Instalacións: ata 2 puntos. - Acceso: ata 2 puntos. - Situación: ata 3 puntos. 4.- Orzamento base de licitación: a) Valor estimado do contrato: ,16 euros. b) O tipo de licitación: 5,64 euros por metro cadrado útil (IVE incluído), sen que poida exceder da cantidade global de 4.733,57 euros (IVE incluído) por cada ano de contrato. 5.- Garantías esixidas: a) Definitiva: non se esixe. 6.- Requisitos específicos do contratista: a) A que se sinala no artigo 14 de prego de condicións. 7.- Presentación de ofertas: a) Data límite de presentación: 15 días naturais, contados a partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no BOP e no DOG. b) Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 11 do prego de cláusulas administrativas. c) Lugar de presentación: 1.- Dependencia: Rexistro Xeral. 2.- Domicilio: praza Maior n.º Localidade e código postal: Ourense, Enderezo electrónico: d) Prazo de vinculación da oferta: 3 meses contados desde a apertura de proposicións. 8.- Apertura das ofertas: a) Enderezo: Concello de Ourense, Praza Maior n.º 1. b) Localidade e código postal: Ourense, c) Data e hora: anunciarase no perfil do contratante. 9.- Gastos de publicidade. O importe dos anuncios será por conta do adxudicatario. Ourense, 25 de abril de O alcalde. Asdo.: Jesús Vázquez Abad. Servicio de Contratación Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Ourense para la contratación, mediante procedimiento abierto, del arrendamiento de un inmueble para la cesión de su uso a la Asociación de Vecinos Montealegre. 1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información. a) Organismo: Ayuntamiento de Ourense. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Obtención de la documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Plaza del Trigo, n.º 2, 3º 3) Localidad y código postal: Ourense, ) Teléfono: ) Fax: ) Correo electrónico: 7) Dirección de internet del perfil del contratante: d) Número de expediente: (ref. 2400). 2.- Objeto del contrato: a) Tipo: privado. b) Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, del arrendamiento de un inmueble para la cesión de su uso a la Asociación de Vecinos Montealegre. c) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense. d) Duración: cuatro años. e) Admisión de prórroga: no. 3.- Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: abierto. c) Criterios de adjudicación y su ponderación: Oferta económica: hasta 70 puntos. Características del local: hasta 30 puntos: - Superficie total: hasta 15 puntos. - Distribución y flexibilidad del espacio para admitir distribuciones diversas: hasta 8 puntos. - Instalaciones: hasta 2 puntos. - Acceso: hasta 2 puntos. - Situación: hasta 3 puntos. 4.- Presupuesto base de licitación: a) Valor estimado del contrato: ,16 euros. b) El tipo de licitación: 5,64 euros por metro cuadrado útil (IVA incluido), sin que pueda exceder de la cantidad global de 4.733,57 euros (IVA incluido) por cada año de contrato. 5.- Garantías exigidas: a) Definitiva: no se exige. 6.- Requisitos específicos del contratista: a) La que se señala en el artículo 14 del pliego de condiciones. 7.- Presentación de ofertas: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que se realicen las publicaciones en el BOP y en el DOG. b) Modalidad de presentación: la que se señala en el artículo 11 del pliego de cláusulas administrativas. c) Lugar de presentación: 1.- Dependencia: Registro General. 2.- Domicilio: Plaza Mayor, n.º Localidad y código postal: Ourense, Dirección electrónica: d) Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses contados desde la apertura de proposiciones.

9 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o Apertura de las ofertas: a) Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, Plaza Mayor, n.º 1. b) Localidad y código postal: Ourense, c) Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante. 9.- Gastos de publicidad. El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario. Ourense, 25 de abril de El alcalde. Fdo.: Jesús Vázquez Abad. R ourense Servizo de Contratación Anuncio de licitación do Concello de Ourense para a contratación, mediante procedemento aberto, do arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Portovello As Lagoas. 1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información a) Organismo: Concello de Ourense. b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de Contratación. c) Obtención da documentación e información: 1) Dependencia: Servizo de Contratación. 2) Domicilio: Praza do Trigo, n.º 2, 3º 3) Localidade e código postal: Ourense, ) Teléfono: ) Fax: ) Correo electrónico: 7) Enderezo de Internet do perfil do contratante: d) Número de expediente: (ref. 2401). 2.- Obxecto do contrato: a) Tipo: privado. b) Descrición: contratación, mediante procedemento aberto, do arrendamento dun inmoble para a cesión do seu uso á Asociación de Veciños Portovello As Lagoas. c) Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense. d) Duración: catro anos. e) Admisión de prórroga: non. 3.- Tramitación e procedemento: a) Tramitación: ordinaria. b) Procedemento: aberto. c) Criterios de adxudicación e a súa ponderación: Oferta económica: ata 70 puntos. Características do local: ata 30 puntos: - Superficie total: ata 15 puntos. - Distribución e flexibilidade do espazo para admitir distribucións diversas: ata 8 puntos. - Instalacións: ata 2 puntos. - Acceso: ata 2 puntos. - Situación: ata 3 puntos. 4.- Orzamento base de licitación: a) Valor estimado do contrato: ,64 euros. b) O tipo de licitación: 6,94 euros por metro cadrado útil (IVE incluído), sen que poida exceder da cantidade global de 7.493,42 euros (IVE incluído) por cada ano de contrato. 5.- Garantías esixidas: a) Definitiva: non se esixe. 6.- Requisitos específicos do contratista: a) A que se sinala no artigo 14 de prego de condicións. 7.- Presentación de ofertas: a) Data límite de presentación: 15 días naturais, contados a partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no BOP e no DOG. b) Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 11 do prego de cláusulas administrativas. c) Lugar de presentación: 1.- Dependencia: Rexistro Xeral. 2.- Domicilio: praza Maior n.º Localidade e código postal: Ourense, Enderezo electrónico: d) Prazo de vinculación da oferta: 3 meses contados desde a apertura de proposicións. 8.- Apertura das ofertas: a) Enderezo: Concello de Ourense, Praza Maior n.º 1. b) Localidade e código postal: Ourense, c) Data e hora: anunciarase no perfil do contratante. 9.- Gastos de publicidade. O importe dos anuncios será por conta do adxudicatario. Ourense, 25 de abril de O alcalde. Asdo.: Jesús Vázquez Abad. Servicio de Contratación Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Ourense para la contratación, mediante procedimiento abierto, del arrendamiento de un inmueble para la cesión de su uso a la Asociación de Vecinos Portovello - As Lagoas. 1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la obtención de la información a) Organismo: Ayuntamiento de Ourense. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación. c) Obtención de la documentación e información: 1) Dependencia: Servicio de Contratación. 2) Domicilio: Plaza del Trigo, n.º 2, 3º. 3) Localidad y código postal: Ourense, ) Teléfono: ) Fax: ) Correo electrónico: 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: d) Número de expediente: (ref. 2401). 2.- Objeto del contrato: a) Tipo: privado. b) Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, del arrendamiento de un inmueble para la cesión de su uso a la Asociación de Vecinos Portovello - As Lagoas. c) Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense. d) Duración: cuatro años. e) Admisión de prórroga: no. 3.- Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: ordinaria. b) Procedimiento: abierto. c) Criterios de adjudicación y su ponderación: Oferta económica: hasta 70 puntos. Características del local: hasta 30 puntos: - Superficie total: hasta 15 puntos. - Distribución y flexibilidad del espacio para admitir distribuciones diversas: hasta 8 puntos. - Instalaciones: hasta 2 puntos. - Acceso: hasta 2 puntos. - Situación: hasta 3 puntos.

10 10 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o Presupuesto base de licitación: a) Valor estimado del contrato: ,64 euros. b) El tipo de licitación: 6,94 euros por metro cuadrado útil (IVA incluido), sin que pueda exceder de la cantidad global de 7.493,42 euros (IVA incluido) por cada año de contrato. 5.- Garantías exigidas: a) Definitiva: no se exige. 6.- Requisitos específicos del contratista: a) La que se señala en el artículo 14 del pliego de condiciones. 7.- Presentación de ofertas: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que se realicen las publicaciones en el BOP y en el DOG. b) Modalidad de presentación: la que se señala en el artículo 11 del pliego de cláusulas administrativas. c) Lugar de presentación: 1.- Dependencia: Registro General. 2.- Domicilio: Plaza Mayor, n.º Localidad y código postal: Ourense, Dirección electrónica: d) Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses contados desde la apertura de proposiciones. 8.- Apertura de las ofertas: a) Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, Plaza Mayor n.º 1. b) Localidad y código postal: Ourense, c) Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante. 9.- Gastos de publicidad. El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario. Ourense, 25 de abril de El alcalde. Fdo.: Jesús Vázquez Abad. R ramirás Aprobación definitiva de Estudo de detalle Por acordo do Pleno con data 28 de abril de 2016, aprobouse definitivamente o Estudo de detalle Construción de muro de cerramento de parcela, presentado por dona Julia Vázquez Fernández, con DNI N, elaborado polo arquitecto don José Antonio Piñeiro Carrera, que ten por obxecto o reaxuste das aliñacións fixadas no POMR do Concello de Ramirás na zona de núcleo rural do lugar de Paizás, na parcela 1702, polígono 503 e referencia catastral: 32069A DR, o que se publica para os efectos dos artigos 82 e 88 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas por dona Rosa María Montero Martínez, con DNI Q e con domicilio, para os efectos de notificacións, en Paizás, n.º 18, Ramirás, polas motivacións expostas no informe técnico con data 20 de abril de Segundo.- Aprobar definitivamente o Estudo de detalle Construción de muro de cerramento de parcela -presentado por dona Julia Vázquez Fernández, con DNI N, elaborado polo arquitecto don José Antonio Piñeiro Carrera, que ten por obxecto o reaxuste das aliñacións fixadas no POMR do Concello de Ramirás, na zona de núcleo rural do lugar de Paizás, na parcela 1702, polígono 503 e referencia catastral: 32069A DR. Terceiro.- Publicar o acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia, e o texto dos documentos, se é o caso, así como o índice de planos do Estudo de detalle no BOP. Cuarto.- Notificarlles o acordo aos propietarios e demais interesados directamente afectados polo Estudo de detalle. Quinto.- Comunicarlle á consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio a aprobación do Estudo de detalle, á vez que se lle dá traslado dunha copia autenticada de dous exemplares deste con todos os planos e documentos que o integran e dun exemplar en soporte dixital, debidamente dilixenciado, co fin de ser inscrito no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia. Contra este acordo, que é definitivo en vía administrativa, poderase interpor, no prazo de dous meses, un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, contado desde o día seguinte á publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contenciosoadministrativa. Ramirás, 9 de maio de O alcalde. Asdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías. (Ver planos páx ) Aprobación definitiva de Estudio de detalle Por acuerdo del Pleno de fecha 28 de abril de 2016, se aprobó definitivamente el Estudio de detalle Construcción de muro de cierre de parcela, presentado por doña Julia Vázquez Fernández, con DNI N, elaborado por el arquitecto don José Antonio Piñeiro Carrera, que tiene por objeto el reajuste de las alineaciones fijadas en el POMR del Ayuntamiento de Ramirás en la zona de núcleo rural del lugar de Paizás, en la parcela 1702, polígono 503 y referencia catastral: 32069A DR, lo que se publica a los efectos de los artículos 82 y 88 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia. Primero.- Desestimar las alegaciones presentados por doña Rosa María Montero Martínez, con DNI Q y con domicilio a efecto de notificaciones en Paizás, n.º 18, Ramirás por las motivaciones expuestas en el informe técnico de fecha 20 de abril de Segundo.- Aprobar definitivamente el Estudio de detalle Construcción de muro de cierre de parcela, presentado por doña Julia Vázquez Fernández, con DNI N, elaborado por el arquitecto don José Antonio Piñeiro Carrera, que tiene por objeto el reajuste de las alineaciones fijadas en el POMR del Ayuntamiento de Ramirás, en la zona de núcleo rural del lugar de Paizás, en la parcela 1702, polígono 503 y referencia catastral: 32069A DR. Tercero.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Diario Oficial de Galicia, y el texto de los documentos en su caso, así como el índice de planos del Estudio de detalle en el BOP. Cuarto.- Notificar el acuerdo a los propietarios y demás interesados directamente afectados por el Estudio de detalle. Quinto.- Comunicar a la consellería competente en materia de urbanismo y ordenación del territorio la aprobación del Estudio de detalle, al tiempo que se le da traslado de una copia autenticada de dos ejemplares de este con todos los planos y documentos que lo integran y de un ejemplar en soporte digital, debidamente diligenciado, con el fin de ser inscrito en el Registro de Planeamiento Urbanístico de Galicia. Contra este acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, se podrá interponer, en el plazo de dos meses, un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Ramirás, 9 de mayo de El alcalde. Fdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías. (Ver planos pág ) R

11 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o

12 12 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o

13 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o

14 14 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o

15 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o sandiás Anuncio Convocatoria extraordinaria e urxente para formar parte da bolsa de emprego do Concello de Sandiás para o desempeño de postos de auxiliar de axuda no fogar por esgotamento da lista anterior. Polo Acordo da Alcaldía do 25 de maio de 2016, aprobouse a convocatoria extraordinaria e urxente para formar parte da bolsa de emprego para persoas que realicen o servizo "Auxiliar de axuda no fogar" por esgotamento da listaxe anterior, debido a aumento de horas asignadas pola Xunta de Galicia ao Concello de Sandiás. Duración da bolsa de emprego: durante o 2016, prorrogable por un ano máis. Xustificación da necesidade: contratación temporal de auxiliares para o servizo de axuda no fogar durante o ano 2016, cando sexa necesario, así tamén por aumento de horas concedidas de prestación do servizo de axuda no fogar na modalidade de dependencia, ou cando se trate de cubrir baixas, vacacións, permisos e outros cesamentos temporais de prestación do servizo das traballadoras actuais. 1. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado. 2. Xornada: por determinar segundo a necesidade de cada momento. 3. Servizo: servizos sociais, axuda no fogar do Concello de Sandiás. 4. Sistema de selección: concurso de méritos. 5. Duración do contrato: segundo a necesidade da contratación. 6. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: debido á urxencia da contratación para a prestación do servizo é de 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a h (se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou día inhábil o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte). 1. O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás, situado nas oficinas municipais e súa páxina web ( 2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxina web do Concello de Sandiás e no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás. O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García. Anuncio Convocatoria extraordinaria y urgente para formar parte de la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Sandiás para el desempeño de puestos de auxiliar de ayuda en el hogar por agotamiento de la lista anterior. Por el Acuerdo de la Alcaldía de 25 de mayo de 2016, se aprobó la convocatoria extraordinaria y urgente para formar parte de la bolsa de empleo para personas que realicen el servicio "Auxiliar de ayuda en el hogar" por agotamiento del listado anterior debido a aumento de horas asignadas por la Xunta de Galicia al Ayuntamiento de Sandiás. Duración de la bolsa de empleo: durante el 2016 prorrogable por un año más. Justificación de la necesidad: contratación temporal de auxiliares para el servicio de ayuda en el hogar durante el año 2016, cuando sea necesario, así también por aumento de horas concedidas de prestación del servicio de ayuda en el hogar en la modalidad de dependencia, o cuando se trate de cubrir bajas, vacaciones, permisos y otros ceses temporales de prestación del servicio de las trabajadoras actuales. 1. Modalidad de contratación: contratación laboral temporal para obra o servicio determinada. 2. Jornada: por determinar según la necesidad de cada momento. 3. Servicio: servicios sociales, ayuda en el hogar del Ayuntamiento de Sandiás. 4. Sistema de selección: concurso de méritos. 5. Duración del contrato: según la necesidad de la contratación. 6. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: debido a la urgencia de la contratación para la prestación del servicio es de 5 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00 h (si el día en que finalice el plazo de presentación de instancias fuera sábado o día inhábil el plazo finalizará el primero día hábil siguiente). El texto íntegro de las bases de selección está publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás, situado en las oficinas municipales y su página web ( Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en la página web del Ayuntamiento de Sandiás y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás. El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García. R sandiás Anuncio Unha vez aprobadas as bases de selección para a contratación de dúas persoas para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa, publícase o resumo da convocatoria para xeral coñecemento e chamamento ao concurso (Subvención Mocidade da Deputación Provincial de Ourense): 1.- Número e denominación das prazas: auxiliar para atención da Biblioteca e da Casa da Lagoa (dous auxiliares). 2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra/servizo determinado a tempo completo. 3.- Duración do contrato: tres meses. 4.- Sistema de selección: concurso. 5.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: dez días naturais, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a h (se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou día inhábil, o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte. 1. O texto íntegro das bases de selección publicarase no taboleiro de anuncios do concello situado nas oficinas municipais e na súa páxina web ( 2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxina web do concello ( e no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás. Sandiás, 20 de maio de O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García. Anuncio Una vez aprobadas las bases de selección para la contratación de dos personas para atención de la Biblioteca y de la Casa de la Laguna, se publica el resumen de la convocatoria para general conocimiento y llamamiento al concurso (Subvención Juventud de la Diputación Provincial de Ourense):

16 16 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o Número y denominación de las plazas: auxiliar para atención de la Biblioteca y de la Casa de la Laguna (dos auxiliares). 2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por obra/servicio determinado a tiempo completo. 3.- Duración del contrato: tres meses. 4.- Sistema de selección: concurso. 5.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes: diez días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00h (si el día en que finalice el plazo de presentación de instancias fuese sábado o día inhábil el plazo finalizará el primer día hábil siguiente. 1. El texto íntegro de las bases de selección se publicará en el tablón de anuncios del ayuntamiento situado en las oficinas municipales y en su página web ( 2. Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en la página web del ayuntamiento ( y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás. Sandiás, 20 de mayo de El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García. R sarreaus Edicto Quedou definitivamente aprobado o orzamento deste concello para o exercicio económico de 2016, ao non presentaren reclamacións contra a aprobación inicial, acordada polo Pleno na sesión realizada o día 29 de abril de 2015, así como as bases de execución, o anexo de investimentos e o anexo de persoal. En cumprimento do disposto no artigo 112 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e no artigo do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de maio, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publicase que o citado orzamento ascende a ,00 ( oitocentos noventa e sete mil euros), correspondendo a cada capítulo as cantidades que a continuación se relacionan. Estado de gastos: Euros Cap. 1.-Gastos de persoal: ,17 Cap. 2.-Gastos e bens correntes e servizos: ,00 Cap. 3.-Gastos financeiros: 6.000,00 Cap. 4.-Transferencias correntes: ,00 Cap. 6.-Investimentos reais: ,29 Cap. 7.-Transferencias de capital: --- Cap. 9.-Activos financeiros: --- Cap. 9.-Pasivos financeiros: 5.000,00 Total de gastos: ,00 Estado de ingresos: Euros Cap. 1.-Impostos directos: ,00 Cap. 2.-Impostos indirectos: ,00 Cap. 3.-Taxas e outros ingresos: ,00 Cap. 4.-Transferencias correntes: ,00 Cap. 5.-Ingresos patrimoniais: 8.600,00 Cap. 6.-Alleamento de investimentos reais: 2.100,00 Cap. 7.-Transferencia de capital: ,00 Cap. 8.-Activos financeiros: --- Cap. 9.-Pasivos financeiros: --- Total ingresos: ,00 Na referida sesión, acordouse tamén aprobar o anexo de persoal que, de acordo co establecido no artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, se reproduce a continuación: A) Persoal funcionario 1.-Habilitación de carácter nacional Unha praza de secretario-interventor, subgrupo A1. Nivel de complemento de destino 26. Desempeñada en propiedade. 2.-Subescala de administración xeral Subescala administrativa Unha praza de administrativo, subgrupo C1. Nivel de complemento de destino 18. Desempeñada en propiedade. 3.-Subescala auxiliar de administración xeral Unha praza de auxiliar administrativo, subgrupo C2. Nivel de complemento de destino 14. Desempeñada en propiedade. 4.-Escala de administración especial Técnico de promoción económica e xestión administrativa, subgrupo C1. Nivel de complemento de destino 18. Desempeñada en propiedade. B) Persoal laboral. 1.-Persoal laboral fixo. Operario servizo varios 1. Encargada limpeza Persoal laboral temporal Auxiliar axuda no fogar Chofer rozadora 2. A/Membros da Corporación con dedicación parcial: Alcalde: retribucións brutas mensuais 1.760,47 (14 pagas). Concelleira (area economía e facenda) brutos mensuais 1.000,00 (14 pagas). B/Retribución dos membros da Corporación por asistencia a sesión dos distintos órganos municipais: Por asistencia a plenos: 100. Por asistencia á Xunta de Goberno Local: 100. Por asistencia a outros órganos colexiados con representación municipal: 100 Presidencia comisións: 200. Sarreaus, 24 de maio de O alcalde. Edicto Ha quedado aprobado de modo definitivo el presupuesto de este ayuntamiento para el ejercicio económico de 2016, al no presentarse reclamaciones contra la aprobación inicial, acordada por el Pleno en la sesión celebrada el día 29 de abril de 2016, así como las bases de ejecución, el anexo de inversiones y el anexo de personal. En cumplimiento de lo que dispone en el artículo 112 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica que dicho presupuesto asciende a ,00 (ochocientos noventa y siete mil), correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a continuación se relacionan según el siguiente detalle: Estado de gastos: Euros Cap. 1.- Gastos de personal: ,17 Cap. 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios: ,00 Cap. 3.-Gastos financieros: 6.000,00 Cap. 4.-Transferencias corrientes: ,00 Cap. 6.-Inversiones reales: ,29 Cap. 9.-Pasivos financieros: 5.000,00 Total de gastos: ,00 Estado de ingresos: Euros Cap. 1.-Impuestos directos: ,00 Cap. 2.-Impuestos indirectos: ,00

17 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o Cap. 3.-Tasas y otros ingresos: ,00 Cap. 4.-Transferencias corrientes: ,00 Cap. 5.-Ingresos patrimoniales: 8.600,00 Cap. 6.-Enajenación de inversiones reales: ---- Cap. 7.-Transferencia de capital: ,00 Total ingresos: ,00 En la referida sesión, también se aprobó el anexo de personal que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproducen a continuación: A) Personal funcionario. 1.-Habilitación de carácter nacional Una plaza de secretaria-interventora, subgrupo A1. Nivel de complemento de destino 26. Desempeñada en propiedad. 2.-Subescala de administración general Una plaza de administrativo, subgrupo C1. Nivel de complemento de destino 18. Desempeñada en propiedad. 3.-Subescala auxiliar de administración general Una plaza de auxiliar administrativo, subgrupo C2. Nivel de complemento de destino 14. Desempeñada en propiedad. 4.-Escala de administración especial Técnico de promoción económica y gestión administrativa, subgrupo C1. Nivel de complemento de destino 18. Desempeñada en propiedad. B) Personal laboral. 1.- Personal laboral fijo. Operario servicios varios 1 Encargada limpieza Personal laboral temporal Auxiliar ayuda en el hogar Chofer desbrozadora 2. A/Miembros de la Corporación con dedicación parcial: Alcalde: retribución bruta mensual 1.760,47 (14 pagas). Concejala (Área Economía y Hacienda): retribución bruta mensual: 1.000,00 (14 pagas). B/Retribución de los miembros de la Corporación por asistencia a sesiones de los distintos órganos municipales: Por asistencia a Plenos: 100. Por asistencia a la Junta de Gobierno Local: 100. Por asistencia a otros órganos colegiados con representación municipal: 100. Presidente comisiones: 200. Sarreaus, 24 de mayo de El alcalde. R Viana do Bolo Anuncio Debido a que na actualidade se atopa vacante a praza de Secretaría-Intervención deste concello, e de conformidade co establecido no artigo 34 do Real decreto 1732/1994, do 29 do xullo, sobre provisión de postos reservados a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional, esta Alcaldía acordou aprobar as seguintes: Bases polas que se rexe a convocatoria pública para a provisión con carácter interino dun posto de Secretaría-Intervención do Concello de Viana do Bolo 1ª.- Obxecto da convocatoria O obxecto do proceso selectivo será a cobertura, por persoal interino por concurso de méritos, do posto de Secretaría de clase terceira de esta Corporación reservado a funcionarios/as da subescala de Secretaría-Intervención, grupo A1, nivel de complemento destino 26. A este proceso selectivo seralle aplicable a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, o Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei da función pública de Galicia, Real decreto 1732/1994, do 29 de xullo, sobre provisión de postos reservados a funcionarios da Administración local con habilitación de carácter nacional e demais normas concordantes, así como o disposto nesta convocatoria. 2ª.- Condicións dos aspirantes Para seren admitidos á realización das probas selectivas os/as aspirantes deberán posuír, no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes e manter ata o momento da toma de posesión como funcionarios interinos, os seguintes requisitos: a) Ter a nacionalidade española. Ser nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional dalgún estado en que, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea, e o dos nacionais dalgún estado ao cal, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. Así mesmo, coas mesmas condicións poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade dependentes. b) Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa. c)estar en posesión, ou en condicións de obtelo na data en que remate o prazo de presentación de instancias, do título de licenciado en Dereito, Ciencias Políticas e da Administración, Socioloxía, Administración e Dirección de Empresas, Economía, licenciado en Ciencias Actuarias e Financeiras ou equivalente. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación. d) Estar en posesión da certificación de aptitude do curso da lingua galega Celga 4 ou equivalente. (Terá a mesma validez posuír as certificacións de aptitude dos cursos de lingua galega regulados na Orde do 1 de abril de oral, Iniciación e Perfeccionamento- que as certificacións de aptitude dos Celga 1, Celga 3, Celga 4, respectivamente). e) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións. A estes efectos, establécese a igualdade de condicións das persoas diminuídas cos demais aspirantes, non podendo fixarse con carácter xeral limitacións físicas ou psíquicas senón nos casos en que sexan incompatibles co normal desempeño do traballo correspondente, adoptando o tribunal cualificador medidas e medios para a realización das probas, de forma que gocen de igualdade de oportunidades cos demais participantes. A condición de minusvalía e a súa compatibilidade acreditarase con certificación expedida polo organismo competente. f) Non incorrer en causa de incompatibilidade ou de incapacidade, conforme á normativa vixente. g) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empre-

18 18 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o gos ou cargos públicos por resolución xudicial. No suposto de ser nacional doutro estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego público. 3ª.- Presentación de solicitudes As solicitudes para participar neste proceso selectivo faranse mediante instancia dirixida ao alcalde, en modelo que estará a disposición de todos/as os que desexen participar no proceso no Rexistro Xeral do concello e na páxina web municipal e nas que se fará constar que se reúnen todos e cada un dos requisitos establecidos na base segunda desta convocatoria. Os aspirantes con algunha capacidade diminuída terán que indicalo na solicitude, acompañada da correspondente documentación acreditativa da discapacidade. As solicitudes presentaranse no citado Rexistro (os días laborais de 9.30 a horas) durante o prazo de 20 días naturais, que se iniciará o día seguinte ao da publicación do anuncio das bases no Boletín Oficial da Provincia. Tamén se poderán presentar na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común; neste caso, os aspirantes deberán comunicalo mediante telegrama ou telefax (fax do concello de n.º ) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias. O prazo de presentación de solicitudes é tamén para que os funcionarios con habilitación de carácter estatal interesados no dito posto, manifesten por escrito ao presidente da Corporación o seu interese no desempeño deste. Polo que, se existise un funcionario/a con habilitación de carácter estatal interesado, o procedemento suspenderase ata facer efectivo o nomeamento deste, momento no que se deixara sen efecto. Non obstante, se finalmente non recaese nomeamento en funcionario con habilitación de carácter estatal interesado, continuara o procedemento de selección de nomeamento interino. Xunto coa solicitude para participar neste proceso selectivo os aspirantes deberán achegar, inescusablemente, a seguinte documentación: b) Copia simple do documento nacional de identidade ou documento identificativo. c) Copia compulsada da titulación académica esixida na letra c) e d) da base 2ª. Para que teñan validez neste proceso selectivo, todos os documentos que se presenten deberán estar expedidos nalgunha das linguas oficiais na Comunidade Autónoma de Galicia (galego ou castelán). No caso de tratarse de documentos expedidos noutras Comunidades Autónomas do Estado Español, para que teñan validez deberán estar redactados en lingua castelá ou traducidos polo organismo competente da respectiva comunidade. Tratándose de documentos expedidos nun país estranxeiro, deberán estar debidamente traducidos, validados e apostilados pola correspondente oficina diplomática española ou organismo competente. Coa presentación da instancia para participar no proceso selectivo entenderase que os interesados aceptan e acatan todas e cada unha das bases desta convocatoria. 4ª.- Admisión dos aspirantes Ao finalizar o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía ditará resolución no prazo máximo dun mes, declarando aprobada a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas de exclusión. Na lista deberán constar, en todo caso, os apelidos, nome e número de documento nacional de identidade. Esta resolución publicarase no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web do concello Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de dez días, contado desde o seguinte ao da publicación da antedita resolución no Boletín Oficial da Provincia, para poderen emendar, de ser o caso, o defecto que motivou a exclusión. Ao finalizar o prazo de presentación de rectificacións e/ou emendas, o alcalde ditará resolución definitiva, contra a cal se poderá interpoñer un recurso potestativo de reposición ante a Alcaldía, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou poderá interpoñer directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde a mesma data. De non presentaren ningunha reclamación ou emenda, considerarase definitivamente aprobada a lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as. Ademais da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, a lista definitiva publicarase no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello. A inclusión dos aspirantes nas listas de admitidos non supón, en ningún caso, o recoñecemento por parte da Administración municipal de que aqueles reúnen os requisitos esixidos para o seu nomeamento. 5ª.- Tribunal 5.1. A composición do órgano terá que axustarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros e tenderá á paridade entre muller e home. Non poderá formar parte do tribunal o persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos nin o persoal eventual. Todos os membros do tribunal, a excepción de quen actúe como secretario, teñen dereito a voz e voto. O tribunal constituirase coa asistencia, como mínimo, da metade máis un dos seus membros. En todo caso, será necesaria a presenza do presidente e o secretario. A pertenza aos órganos selectivos será sempre a título individual, sen que se poida ostentar en representación ou por conta de ninguén. O tribunal poderá dispoñer a incorporación ás súas tarefas de asesores/as especialistas para todas ou algunha das probas sinaladas. Estes asesores, que non terán a condición de membros do tribunal, e, polo tanto, con voz pero sen voto, limitarán a súa actuación a prestar a súa colaboración nas respectivas especialidades técnicas, baixo a dirección do órgano de selección. O tribunal poderá contar co auxilio material de empregados municipais, para asistilo nas tarefas de vixilancia, control e organización material do proceso de selección. Esta colaboración reflectirase na acta da correspondente sesión deste órgano. Os auxiliares colaboradores actuarán baixo o sometemento estrito das instrucións que reciban do órgano de selección Requisitos xerais dos membros do tribunal ou órgano de selección Os membros do tribunal deberán posuír unha titulación igual ou superior á esixida para o acceso ás prazas obxecto de cada convocatoria. Deberase garantir a idoneidade de acordo co tipo de praza que se teña que prover e velarase polo cumprimento do principio de especialización.

19 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o Designación dos membros do tribunal ou órgano de selección A designación nominal dos membros do tribunal incluirá a dos respectivos suplentes, e realizarase por resolución do alcalde da Corporación ou concelleiro delegado nesta materia e publicarase conxuntamente co anuncio da aprobación do listado definitivo de admitidos/as e excluídos/as, no suposto de que non se publicase xunto coas bases específicas de cada convocatoria. A abstención e recusación dos membros do órgano de selección axustarase ao previsto nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro Autonomía funcional O órgano de selección actuará con plena autonomía funcional, garantindo a legalidade do procedemento e a obxectividade da decisión selectiva. O tribunal está facultado para resolver cantas dúbidas ou discrepancias se orixinen na aplicación destas bases e no desenvolvemento do proceso de selección, establecendo os criterios que se teñan que adoptar en todo aquilo que non se previse nas bases da convocatoria. Os membros dos órganos de selección han de observar a confidencialidade ou o sixilo en todo o que faga referencia aos temas tratados nas reunións deliberatorias, sen que poidan utilizar fóra deste ámbito a información que posúan en función da súa condición. Esta reserva esténdese aos asesores e ao persoal auxiliar do órgano de selección Toma de decisións As decisións do tribunal tomaranse por maioría de votos dos membros presentes, resolvendo en caso de empate o voto do que actúe como presidente do tribunal Confidencialidade Toda a documentación do proceso selectivo arquivarase e custodiarase na sede do tribunal ou unidade de colaboración, baixo a custodia do secretario/a, non se podendo dispoñer fóra deste ámbito para finalidades diferentes ás do propio proceso selectivo. Unha vez finalizado este, o secretario remitirá toda a documentación que constitúa o expediente á unidade competente en materia de persoal para o seu arquivo 6ª.- Desenvolvemento do proceso selectivo O proceso de selección farase nunha fase, a de concurso de méritos no que se valorará: Ter superado algún ou algúns dos exercicios das probas selectivas convocadas para o acceso: a) Á mesma subescala e categoría: 1,5 puntos por cada exercicio, ata un máximo de 3 puntos. b) A distinta subescala e categoría: 1 punto por cada exercicio, ata un máximo de 2 puntos Por experiencia profesional desenvolvida na Administración: En postos reservados á mesma subescala e categoría: 0,04 puntos por mes completo ata un máximo de 4 puntos. a)en postos reservados a distinta subescala e categoría: 0,03 puntos por mes completo ata un máximo de 2,25 puntos. b) En postos de traballo da Administración local non reservados a funcionarios/as con habilitación nacional clasificados nos grupos A1 e A2, o grupo equivalente para o persoal laboral, y que teñan atribuído o desempeño de funciones administrativas: 0,02 puntos por mes completo ata un máximo de 1,5 puntos. c) En postos de traballo da Administración local non reservados a funcionarios/as con habilitación nacional clasificados nos grupos C1 e C2, o grupo equivalente para o persoal laboral, e que teñan atribuído o desempeño de funcións administrativas: 0,01 puntos por mes completo ata un máximo de 1 punto. d) En postos de traballo doutras administracións diferentes da local, clasificados nos grupos A1 e A2 o grupo equivalente para o persoal laboral, con funcións propias da actividade administrativa: 0,01 puntos por mes completo ata un máximo de 1,5 puntos. e) En postos de traballo doutras administracións diferentes da local, clasificados nos grupos C1 e C2, o grupo equivalente laboral, con funcións propias da actividade administrativa: 0,005 puntos por mes completo ata un máximo de 1 punto Pola realización de cursos impartidos por centros oficiais de formación nos seguintes sectores: urbanismo, informática, xestión económico-financeira, tesourería e recadación, contabilidade, lexislación xeral e sectorial relacionada coa Administración local, ata un máximo de 3 puntos, de acordo co seguinte baremo: a) Por cursos entre 25 e 50 horas lectivas: 0,10 puntos. b) Entre 51 e 100 horas lectivas: 0,20 puntos. c) Superior a 100 horas lectivas: 0,30 puntos Outros méritos: Por estar en posesión do Curso de Linguaxe Administrativa Galega: 0,30 puntos 2. Os orixinais deberanse presentar, para o seu cotexo, en caso de ser seleccionado/a. Non serán tidos en conta os méritos alegados pero non acreditados documentalmente no momento de presentación de solicitudes. Para os efectos da dita acreditación, o traballo realizado e/ou a experiencia no desenvolvemento das tarefas e/ou os niveis de cualificación técnica equivalentes ao posto de traballo ao que se adscribirá cada praza, acreditaranse mediante informes ou certificados das empresas ou administracións onde se desenvolveran as tarefas, follas de nómina ou contratos de traballo. A antigüidade acreditarase mediante o correspondente certificado da vida laboral emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social. Para os efectos de contabilidade, computarase un mes como 30 días naturais. 7ª.- Cualificación final A cualificación final do proceso selectivo virá determinada pola suma das puntuacións obtidas na fase de concurso, non podendo resultar aprobados un número superior de aspirantes ao das prazas convocadas. Rematado o proceso de selección, a Corporación Local elevará proposta á consellería competente en materia de réxime local, xunto co expediente completo, para, una vez comprobado o cumprimento dos requisitos esixidos e non existindo funcionario/a con habilitación de carácter estatal interesado/a, efectuar o mencionado nomeamento. 8ª.- Lista de persoas aprobadas e presentación de documentos 1. Publicación do listado de persoas seleccionadas Ao finalizar a cualificación dos aspirantes polo tribunal ou órgano seleccionador, publicarase a relación de seleccionadas por orde de puntuación final no taboleiro de anuncios do concello, non podendo superar en ningún caso o número de prazas convocadas. 2. Publicación do listado de persoa/s proposta/s Simultaneamente á publicación do listado de persoas seleccionadas, o tribunal fará público no taboleiro de anuncios do concello, na páxina web e no Boletín Oficial da Provincia, a/s persoa/s proposta/s para /as praza/s convocada/s obxecto desta convocatoria, que será/n o/os primeiro/s da lista de puntuacións finais.

20 20 B o l e t í n O f i c i a l P r o v i n c i a d e O u r e n s e n. º V e n r e s, 2 7 m a i o Casos de empate nas puntuacións finais do proceso En caso de empate nos procesos de concurso oposición, priorizarase ao aspirante que obtivese a maior puntuación na fase de oposición. Se aínda persistira o empate, facúltase ao órgano seleccionador para programar unha proba de aptitude relacionada coas funcións propias das prazas convocadas que determinen que aspirante dispón dunha maior capacidade para o seu desenvolvemento. 4. Presentación de documentación orixinal ou fotocopias compulsadas O/os aspirante/s proposto/s achegarán ante o concello, dentro do prazo de vinte días naturais desde que se faga pública a proposta de aspirante/s á/s prazas obxecto desta convocatoria e antes do seu nomeamento como funcionario de carreira ou contrato en firme do persoal laboral fixo, segundo corresponda, certificado médico acreditativo de cumprir as condicións físicas ou psíquicas específicas para o exercicio das funcións propias do posto de traballo, orixinal ou copia compulsada de todos os documentos referidos na base 4.9 desta convocatoria, e declaración de non estar incurso nos supostos de incompatibilidade previstos na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. 5. Acreditación da discapacidade Os/as aspirantes discapacitados/as que foran propostos/as deberán achegar un certificado médico que acredite o tipo e grao de discapacidade que presenten, así como documento que certifique a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas propias da praza para prover. 6. Efectos da non presentación ou falsidade da documentación achegada o/a aspirante que dentro do prazo fixado, excepto en casos de forza maior, non presente a documentación requirida, ou ben se comprobe que non cumpre con algún dos requisitos sinalados tanto nas bases xerais como nas correspondentes bases específicas, non poderá ser nomeado ou contratado en firme, en cada caso, e quedarían anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade da instancia na que soliciten participar das probas selectivas. 7. Documentación en lingua estranxeira En caso de presentar documentación en lingua estranxeira, deberá acompañarse da correspondente tradución xurada. 9ª.- Nomeamento e toma de posesión Unha vez esgotado o proceso de presentación de documentos, e no prazo máximo dun mes, o/a alcalde/sa do concello nomeará funcionarios/as aos/ás aspirantes propostos/as polo tribunal. Estes nomeamentos serán notificados ás persoas interesadas e publicados no Boletín Oficial da Provincia. No prazo máximo dun mes desde a referida publicación deberá tomar posesión como funcionario interino. 10ª.- Incompatibilidades Réxime de incompatibilidades A persoa seleccionada nesta convocatoria seralle de aplicación a normativa vixente en materia de incompatibilidades recollida na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas. 11ª.- Réxime de impugnacións Esta convocatoria e cantos actos administrativos se deriven dela poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Viana do Bolo, 12 de maio de O alcalde. Asdo.: Secundino Fernández Fernández. Anuncio Debido a encontrarse vacante en la actualidad la plaza de Secretaría-Intervención de este ayuntamiento, y de conformidad con el establecido en el artículo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 del julio, sobre provisión de puestos reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, esta Alcaldía acuerda aprobar las siguientes: Bases por las que se rige la convocatoria pública para la provisión con carácter interino de un puesto de Secretaría- Intervención del Ayuntamiento de Viana do Bolo 1ª.- Objeto de la convocatoria El objeto del proceso selectivo será la cobertura, por personal interino por concurso de méritos, del puesto de Secretaría de clase tercera de esta Corporación reservado a funcionarios/as de la subescala de Secretaría-Intervención, grupo A1, nivel de complemento destino 26. Al presente proceso selectivo le será aplicable a Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Galicia, Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos reservados a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional y demás normas concordantes, así como el dispuesto en esta convocatoria. 2ª.- Condiciones de los aspirantes Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los/las aspirantes deberán poseer, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios interinos, los siguientes requisitos: a) Tener la nacionalidad española. Ser nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o nacional de algún Estado en que, en virtud de los tratados internacionales realizados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, y los de los nacionales de algún Estado al cual, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de la dicha edad dependientes. b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa. c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, del título de licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología, Administración y Dirección de Empresas, Economía, licenciado en Ciencias Actuarias y Financieras o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán poseer el documento que acredite fidedignamente su homologación. d) Estar en posesión de la certificación de aptitud del curso de la lengua gallega Celga 4 o equivalente. (Tendrá la misma validez poseer las certificaciones de aptitud de los cursos de lengua gallega regulados en la Orden de 1 de abril de Oral, Iniciación y Perfeccionamiento- que las certificaciones de aptitud de los Celga 1, Celga 3, Celga 4, respectivamente.)

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN

LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN ANEXO (Portada) Lei 32/2006, do 18 de outubro Ley 32/2006, de 18 de octubre (Contraportada) NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA RELACIONADA CON EL A) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación

Más detalles

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015

MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 PROGRAMA DE VISITAS ÁS INSTALACIÓNS DE SOGAMA PROGRAMA DE VISITAS A LAS INSTALACIONES DE SOGAMA MEMORIA VISITAS 1º SEMESTRE 2015 CONTIDOS / CONTENIDOS 2 1. Introdución / Introducción 3 Obxecto / Objeto

Más detalles

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA

CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA CURSO DE MEDIACION INTERCULTURAL SANITARIA As diferenzas lingüísticas e culturais en ocasións poden conlevar a aparición de dificultades de comunicación ou de entendemento entre o persoal sanitario e os

Más detalles

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO

X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO RITA SUÁREZ AMADO 6 MARZO 2015 HOMENAJE A RITA SUÁREZ AMADO X CONCURSO LITERARIO DE RELATO CORTO Y POESÍA BASES 1ª - Podrán participar todas las personas que lo deseen. 2ª - Se establecerán

Más detalles

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos

ANEXO IV. BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos ANEXO IV BAREMO DE MÉRITOS: 40 puntos PERSOAL NON SANITARIO: 1.- Formación : 20% (8 puntos) 1.1 Pola asistencia, debidamente xustificada, a cursos de formación e perfeccionamento acreditados pola Comisión

Más detalles

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN

CONCELLO DE OURENSE SERVIZO DE CONTRATACIÓN Resolución do Concello de Ourense mediante a que se anuncia procedemento aberto, para a contratación do servizo de impartición da formación teórica e transversal de determinado cursos no marco do proxecto

Más detalles

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD

COMPROMISO DEL CONCELLO DE OURENSE CONTRA LA MOROSIDAD COMPROMISO DEL CONTRA LA MOROSIDAD La Ley 3/2004, de 29 de diciembre (conocida como Ley Antimorosidad), estableciķ una serie de medidas sustantivas contra la morosidad en las operaciones comerciales, que

Más detalles

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia

O Software libre nasempresas informáticas de Galicia SI O Software libre nasempresas informáticas de Galicia EDICIÓN 212. RESUMO EXECUTIVO 1 Í N D I C E I. Presentación II. Principais resultados II.1. Datos xerais sobre o uso do Software Libre II.2. As empresas

Más detalles

- Plaza de formación básica y coordinación.

- Plaza de formación básica y coordinación. BASES DE LA CONVOCATORIA PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE EMPLEO, POR CONCURSO URGENTE, PARA CUBRIR MEDIANTE CONTRATO TEMPORAL, 1 PLAZA DE PROFESOR/A PARA EL TALLER DE FORMACION E INSERCION LABORAL. l a.-

Más detalles

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. Edificio Administrativo San Caetano, s/n 15781 Santiago de Compostela CURSOS DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA E COMUNICATIVA (CALC) PARA O PROFESORADO. CURSO 2011-2012. No marco do programa de actuacións que

Más detalles

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 260 xoves, 12 novembro 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Convocatoria do "Curso de Formación para

Más detalles

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA

CURSO EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELA DESCRIPCIÓN ACCION FORMATIVA CURSO EN MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE INSTALACIONES CON RIESGO DE LEGIONELLA (con expedición del certificado oficial Operador de Instalaciones con Riesgo de Legionella

Más detalles

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA

BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA BASES PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE LIBRE DESIGNACIÓN DEL PUESTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA ASESORIA JURÍDICA 1.- Objeto de la convocatoria 1.1 La convocatoria tiene por objeto la provisión mediante el procedimiento

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 274 Lunes 16 de noviembre de 2015 Sec. II.B. Pág. 107800 II. AUTORIDADES Y PERSONAL B. Oposiciones y concursos COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 12371 Resolución de 12 de noviembre

Más detalles

Expte. DI-34/2004-4 I.- ANTECEDENTES

Expte. DI-34/2004-4 I.- ANTECEDENTES Expte. DI-34/2004-4 EXCMA. SRA. CONSEJERA DE SALUD Y CONSUMO DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN Edificio Pignatelli 50004 ZARAGOZA I.- ANTECEDENTES PRIMERO.- Con fecha 13 de enero de 2004 tuvo entrada en nuestra

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES.

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES. BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE PEONES DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES. PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. Es objeto de la presente convocatoria la

Más detalles

Primera: Podrán participar los funcionarios docentes siempre que reúnan las siguientes condiciones al inicio del curso escolar 2009/2010:

Primera: Podrán participar los funcionarios docentes siempre que reúnan las siguientes condiciones al inicio del curso escolar 2009/2010: RESOLUCIÓN DE 19 DE JUNIO DE 2009 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN

Más detalles

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A PARA EL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A PARA EL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A PARA EL PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA 1.- Objeto. Es objeto de la presente convocatoria, la selección de un/a administrativo/a para el Programa

Más detalles

Ayuntamiento de Hervás

Ayuntamiento de Hervás ANUNCIO Por Resolución de Alcaldía de fecha 09/05/2016, se aprobó la contratación de 5 monitores deportivos polivalentes plaza/s de Monitores Deportivos Polivalentes, en régimen laboral temporal, por el

Más detalles

IV. Administración Local

IV. Administración Local Pág. 14 IV. Administración Local AYUNTAMIENTOS Béjar ANUNCIO Por resolución de alcaldía de fecha 22 de diciembre de 2015, se aprobaron las bases de la convocatoria de una plaza de un PROFESOR DE MÚSICA

Más detalles

ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO BASES

ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO BASES ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AZAFATOS/AS PARA EVENTOS CULTURALES Y OTROS EN ARÉVALO La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Arévalo, en sesión celebrada

Más detalles

Universidad Complutense de Madrid. se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema de Libre Designación.

Universidad Complutense de Madrid. se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema de Libre Designación. Pág. 37 se incluye dentro del correspondiente Anexo, mediante el sistema de Libre Designación. Segundo La presente convocatoria se regirá en todo lo referente a su organización y desarrollo por lo dispuesto

Más detalles

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA BOLSA DE TRABAJO DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES, ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD Primera.- Objeto de la convocatoria. Es objeto de la presente convocatoria la creación

Más detalles

de 13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.

de 13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Sevilla, 25 de septiembre 2006 BOJA núm. 186 Página núm. 13 RESOLUCION de 11 de septiembre de 2006, de la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre designación

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO

AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO AYUNTAMIENTO DE MONTEALEGRE DEL CASTILLO BASES DE CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN POR EL SISTEMA DE CONCURSO, PARA LA CONTRATACION TEMPORAL POR UN MES, DE UN ARQUEOLOGO, UN TECNICO DE SISTEMAS

Más detalles

IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS 5.992 DIARIO OFICIAL DE GALICIA Nº 66 Lunes, 4 de abril de 2011 IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS SERVICIO GALLEGO DE SALUD Resolución de 3 de marzo de 2011, de la Dirección de Recursos Humanos, por la que se

Más detalles

servicio de medio ambiente

servicio de medio ambiente Pág. 12 Lunes 7 de marzo de 2016 Núm. 27 servicio de medio ambiente NúM. 623 ANUNCIO Con fecha 26 de febrero de 2016 y mediante Decreto número MEAMB-00012-2016 el Diputado de las Áreas de Medio Ambiente

Más detalles

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA

LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA LA POLICÍA LOCAL DE NIGRÁN COMPITE POR VEZ PRIMERA EN LOS 'VI JUEGOS EUROPEOS DE POLICÍAS Y BOMBEROS' QUE ARRANCAN MAÑANA EN HUELVA Serán los únicos representantes del Val Miñor en un evento deportivo

Más detalles

Boletín oficial de la Provincia de valladolid

Boletín oficial de la Provincia de valladolid Núm. 257 Sabado, 7 de noviembre de 2015 Pág. 18 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN SECRETARIA Por Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de fecha 26 de

Más detalles

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba.

MODALIDAD B: Subvención de proyectos específicos de actividades desarrollados principalmente en el Término Municipal de Argamasilla de Alba. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE ARGAMASILLA DE ALBA (CULTURALES, SOCIALES, EDUCATIVAS, BENÉFICAS, RELIGIOSAS, ETC.), PARA EL EJERCICIO 2015 1. Objeto.- En

Más detalles

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos, de fecha 12 de febrero de 2013, del siguiente tenor literal:

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos, de fecha 12 de febrero de 2013, del siguiente tenor literal: RESOLUCIÓN Nº /2013 Asunto: Convocatoria y Bases para la provisión del puesto de Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos. Vista la propuesta del Concejal Delegado de Recursos Humanos, de fecha 12 de

Más detalles

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín oficial. provincia de ourense. n.º 74 Mércores, 1 abril 2015. D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 74 Mércores, 1 abril 2015 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Bases reguladoras da convocatoria do concurso

Más detalles

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE MONITORES/AS DE ZUMBA DEL AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES PRIMERA. Objeto de la Convocatoria El objeto de las presentes

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE REQUENA A N U N C I O

AYUNTAMIENTO DE REQUENA A N U N C I O AYUNTAMIENTO DE REQUENA Recursos Humanos A N U N C I O Por Resolución de Alcaldía nº 2201/2013 de fecha 10 de mayo de 2.013, se han aprobado las Bases que han de regir el proceso selectivo para la constitución

Más detalles

Expte. DI-2034/2012-8. EXCMA. SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE Avda. Gómez Laguna, 25 6ª planta 50009 ZARAGOZA ZARAGOZA

Expte. DI-2034/2012-8. EXCMA. SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE Avda. Gómez Laguna, 25 6ª planta 50009 ZARAGOZA ZARAGOZA Expte. DI-2034/2012-8 EXCMA. SRA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE Avda. Gómez Laguna, 25 6ª planta 50009 ZARAGOZA ZARAGOZA Superior Asunto: Criterios de evaluación en prueba de acceso

Más detalles

UNICO.- Aprobar as Instrucións de procedementos de contratación e compras da empresa municipal Turismo de Pontevedra, SA, co seguinte teor literal:

UNICO.- Aprobar as Instrucións de procedementos de contratación e compras da empresa municipal Turismo de Pontevedra, SA, co seguinte teor literal: RESOLUCIÓN DO CONSELLEIRO DELEGADO POLA QUE SE PRESTA APROBACIÓN Á INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS DE LA EMPRESA MUNICIPAL TURISMO DE PONTEVEDRA, S.A. Elaboradas as instrucións

Más detalles

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL DÑA. JOSEFA JURADO CORRALES, ALCALDESA PRESIDENTE, DEL AYUNTAMIENTO DE CAÑETE LA REAL ( MÁLAGA ) BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL TÉCNICO DEPORTIVO MUNICIPAL

Más detalles

RESOLUCION DE 5 DE AGOSTO DE 2002, DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, POR LA QUE SE CONVOCAN CINCO BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR

RESOLUCION DE 5 DE AGOSTO DE 2002, DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, POR LA QUE SE CONVOCAN CINCO BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR RESOLUCION DE 5 DE AGOSTO DE 2002, DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES, POR LA QUE SE CONVOCAN CINCO BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR El Real Decreto 63/2001 de 26 de enero, por el que se aprueba

Más detalles

B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A

B A S E S D E L A C O N V O C A T O R I A RESOLUCIÓN RECTORAL DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2010 POR LA QUE SE CONVOCA UNA BECA DE FORMACIÓN (INFORMATICA) EN EL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. La Universidad de Sevilla, como Administración

Más detalles

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL Página 36 CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Oficina Técnica de Transportes Terrestres 13.- ORDEN N.º 1273 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LAS PRUEBAS

Más detalles

1 Plaza de Licenciado en Informática o equivalente para cubrir el puesto de Jefe Sección Sistemas y Calidad.

1 Plaza de Licenciado en Informática o equivalente para cubrir el puesto de Jefe Sección Sistemas y Calidad. 1 Plaza de Licenciado en Informática o equivalente para cubrir el puesto de Jefe Sección Sistemas y Calidad. BASES DE LA CONVOCATORIA QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, MEDIANTE CONTRATACION

Más detalles

Primera.- Objeto. Segunda.- Régimen Jurídico.

Primera.- Objeto. Segunda.- Régimen Jurídico. Resolución, de 17 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Gestión de Personal, por la que se convoca en el ámbito de gestión del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, procedimiento especial

Más detalles

Ayuntamiento de Illescas

Ayuntamiento de Illescas BASES DE CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PROFESORADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO ESCOLAR.- 1.- OBJETO.- Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral

Más detalles

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios)

CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) CIRCULAR 84/2011 (modificada a 10/01/2012) sinálanse en vermello os cambios) - A todas as Delegacións (*) - A todolos membros da Xunta Directiva e Comisión Delegada (*) Para a súa distribución entre todos

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE ESCALONA (TOLEDO)

AYUNTAMIENTO DE ESCALONA (TOLEDO) AYUNTAMIENTO DE ESCALONA (TOLEDO) BASES DEL CONCURSO -OPOSICIÓN PARA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO SUBALTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL De conformidad con lo dispuesto en la Base Trigésimo Cuarta

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN D.O.E. Número 34 21 Marzo 2006 4441 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ORDEN de 2 de marzo de 2006 por la que se convoca la celebración de las pruebas de acceso y se establece el plazo de matriculación en el grado

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 5889 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Educación, Cultura y Universidades 1604 Orden de 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades,

Más detalles

NORMATIVA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE DOCTOR, AL TÍTULO OFICIAL ESPAÑOL DE DOCTOR.

NORMATIVA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE DOCTOR, AL TÍTULO OFICIAL ESPAÑOL DE DOCTOR. NORMATIVA PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE DOCTOR, AL TÍTULO OFICIAL ESPAÑOL DE DOCTOR. (Aprobada por Comisión de Estudios de Posgrado de 13 de Marzo de 2008) (Aprobada

Más detalles

NORMAS QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO DE TECNICO DE SALUD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

NORMAS QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO DE TECNICO DE SALUD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES NORMAS QUE REGIRAN EL PROCESO SELECTIVO PARA CREAR UNA BOLSA DE EMPLEO DE TECNICO DE SALUD PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES Base primera. Objeto de la convocatoria 1.1. La convocatoria tiene por objeto

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda Pág. 7 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda 6 ORDEN de 14 de abril de 015, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda,

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE

AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, POR CONCURSO- OPOSICIÓN, DE UNA PLAZA DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL PARA EL PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS DE SECUNDARIA DEL AYUNTAMIENTO DE AÍNSA SOBRARBE. PRIMERA.-

Más detalles

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2014-2015

BASES REGULADORAS DE AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2014-2015 AUCIO Mediante Decreto de la Alcaldía número 62/2015, de 27 de febrero de 2015, se ha aprobado las Bases reguladoras de ayudas al estudio para el curso 2014-2015; siendo el plazo para la presentación de

Más detalles

CONSEJERÍA DE SANIDAD. 16798 Lunes, 3 de octubre 2005 B.O.C. y L. - N.º 191

CONSEJERÍA DE SANIDAD. 16798 Lunes, 3 de octubre 2005 B.O.C. y L. - N.º 191 16798 Lunes, 3 de octubre 2005 B.O.C. y L. - N.º 191 En consecuencia, esta Consejería ha resuelto anunciar la provisión por el sistema de libre designación entre funcionarios, el puesto que se indica en

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA

AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA BASES PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE TECNICOS SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL PARA LA ESCUELA INFANTIL DE HIGUERUELA PARA FUTURAS VINCULACIONES LABORALES PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

Más detalles

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del

Es objeto de las presentes Bases, elaborar una bolsa de trabajo URGENTE para la cobertura temporal del BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO URGENTE DE MONITORES DEPORTIVOS ( especialidad de Taekwondo y Balonmano ), EN EL AYUNTAMIENTO DE PILAR DE LA HORADADA. PRIMERA.- OBJETO Es objeto de las

Más detalles

BASES. Se convocan las bolsas de trabajo que a continuación se relacionan, señalando provincia, cuerpo y número de integrantes de cada una de ellas:

BASES. Se convocan las bolsas de trabajo que a continuación se relacionan, señalando provincia, cuerpo y número de integrantes de cada una de ellas: RESOLUCIÓN, DE 26 DE ENERO DE 2015, DE LA DE CASTILLA Y LEÓN EN VALLADOLID POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS INTERINOS DE LOS CUERPOS AL SERVICIO

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 140 de 17-vi-2016 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

Zaragoza, 14 de marzo de 2014 EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERMANENTE. Fdo.: Manuel Magdaleno Peña

Zaragoza, 14 de marzo de 2014 EL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERMANENTE. Fdo.: Manuel Magdaleno Peña RESOLUCIÓN DE 14 DE MARZO DE 2014, DEL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERMANENTE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL PARA LOS ASPIRANTES SELECCIONADOS

Más detalles

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA Concejalía de Cultura Centro Cultural Joaquín Sorolla C/ Carrera del Señor, 7 28470 CERCEDILLA (Madrid)

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA Concejalía de Cultura Centro Cultural Joaquín Sorolla C/ Carrera del Señor, 7 28470 CERCEDILLA (Madrid) ASUNTOS PERSONAL 2015/40 2621 BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A PROFESOR/A DE PIANO, MÚSICA Y MOVIMIENTO Y LENGUAJE MUSICAL ADSCRITO/A A LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 5 de 8-i-2014 1/7 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba

Más detalles

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba RESOLUCIÓN DE 8 DE ENERO DE 2013, DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE EN CÓRDOBA, POR LA QUE SE REALIZA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CUBRIR, CON OCASIÓN DE VACANTE, PUESTO DOCENTE

Más detalles

INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS

INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS INSTITUCIÓN BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS Concurso público para la selección de un Director para la Residencia de Ancianos Padre Rubinos, según el acuerdo adoptado por la Junta Directiva, celebrada el

Más detalles

I. COMUNIDAD DE MADRID

I. COMUNIDAD DE MADRID Pág. 5 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Presidencia, Justicia e Interior 1082 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 10 de marzo de 2009 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE

Más detalles

2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.- Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos: BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE GERIATRÍA-GEROCULTORA. 1. Objeto de la

Más detalles

Facultad de Comunicación y Documentación. Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia T. 868 88 3923/4 F. 868 88 7141 www.um.

Facultad de Comunicación y Documentación. Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia T. 868 88 3923/4 F. 868 88 7141 www.um. REGLAMENTO DE LA ESCUELA DE PRÁCTICAS DE PERIODISMO, PUBLICIDAD Y DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA PREÁMBULO Uno de los principales objetivos de la Universidad de Murcia es lograr la mejor formación

Más detalles

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DOG Núm. 161 Martes, 26 de agosto de 2014 Pág. 36434 III. OTRAS DISPOSICIONES CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA ORDEN de 20 de agosto de 2014 por la que se amplían los proyectos

Más detalles

I. Comunidad Autónoma

I. Comunidad Autónoma Página 2666 I. Comunidad Autónoma 2. Autoridades y Personal Consejería de Universidades, Empresa e Investigación 805 Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-8/2012) de fecha 13 de enero, por

Más detalles

CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS

CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Educación, Formación y Empleo CAPÍTULO I: SEGURIDAD Y SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS MÓDULO I: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA CONSEJERÍA DE

Más detalles

Una empresa con vocación de servicio

Una empresa con vocación de servicio Una empresa con vocación de servicio Autos González, S.L. es una empresa veterana de Galicia. Su nacimiento se remonta al año 1972 y desde entonces ha ido creciendo con un único objetivo: estar a la altura

Más detalles

provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e boletín oficial provincia de ourense n.º 142 martes, 21 xuño 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Comunicación de baixa como posible beneficiario

Más detalles

BASES. 2.1. Para formar parte de las pruebas de selección, será necesario:

BASES. 2.1. Para formar parte de las pruebas de selección, será necesario: BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS TEMPORALES DE ARQUITECTO SUPERIOR CUANDO SEA PRECISO CUBRIR LAS MISMAS EN LOS CASOS EXCEPCIONALES Y NECESIDADES URGENTES E INAPLAZABLES QUE

Más detalles

Miércoles 12 Noviembre 2014 - N.º 218 MONTÁNCHEZ

Miércoles 12 Noviembre 2014 - N.º 218 MONTÁNCHEZ Página 30 MONTÁNCHEZ BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL BASE 1.- NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Régimen de Provisión: Contratación Laboral Temporal. Denominación: JARDINERO Número

Más detalles

Primera: Objeto de la convocatoria.

Primera: Objeto de la convocatoria. Bases generales para la convocatoria pública de creación de bolsas de trabajo de profesores de Escuela Municipal de Música del Exmo. Ayuntamiento de Munera, (Albacete). Primera: Objeto de la convocatoria.

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 18 VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016 B.O.C.M. Núm. 101 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 2 ORDEN 22 de abril de 2016, de la Consejería de Economía,

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 266 de 16-xi-2015 1/8 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Universidad de Oviedo Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado, por la que

Más detalles

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE CINCO EDUCADORAS PARA LA ESCUELA INFANTIL

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE CINCO EDUCADORAS PARA LA ESCUELA INFANTIL BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE CINCO EDUCADORAS PARA LA ESCUELA INFANTIL 1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Es objeto de las presentes bases la contratación mediante contrato laboral temporal, de cinco Educador/as

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Núm. 232 Lunes 28 de septiembre de 2015 Supl. N. Pág. 1 Suplemento de Notificaciones ADMINISTRACIÓN LOCAL A CORUÑA Ayuntamiento de Santa Comba Anuncio de notificación de 24 de septiembre de 2015 en procedimiento

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN BASES QUE DE LA CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE PROFESORES PARA LA ESCUELA DE MÚSICA 1.- OBJETO.- 1.1.- Es objeto de la presente

Más detalles

BASE PRIMERA. OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA.

BASE PRIMERA. OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA. BASES PARA LA CONCESIÓN DE UNA BECA DE FORMACIÓN EN EL ÁREA SOCIOCULTURAL A JÓVENES DESEMPLEADOS QUE HAYAN FINALIZADO SUS ESTUDIOS DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL, DENTRO DEL

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID Pág. 36 JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Educación, Juventud y Deporte 7 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de

Más detalles

INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010

INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 INSTRUCIÓNS COMPLEMENTARIAS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN DO PLAN CONCERTADO 2010 PARTES DA AVALIACIÓN 1. RESUMO XERAL 2. MEMORIA FINANCEIRA 3. FICHA DE AVALIACIÓN ANUAL 4. ANEXOS 5. MEMORIA XUSTIFICATIVA

Más detalles

A Consellería encargou a AFIPRODEL a elección dos 5 representantes, da rede de AEDL, acordándose a reserva dun deles para un membro desta asociación.

A Consellería encargou a AFIPRODEL a elección dos 5 representantes, da rede de AEDL, acordándose a reserva dun deles para un membro desta asociación. A Consellería de Economía, Emprego e Industria e AFIPRODEL-Galicia, como única asociación de profesionais de desenvolvemento local da comunidade autónoma, acordaron a reactivación da rede de axentes de

Más detalles

- 1 - (Aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 12/0695 de 18 de julio)

- 1 - (Aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 12/0695 de 18 de julio) - 1 - BASES DE SELECCIÓN QUE HAN DE REGIR LA PROVISIÓN, EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL, DE UNA PLAZA DE RESPON-SABLE DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE LAVIANA. SISTEMA DE CONCURSO ACTIVIDÁ

Más detalles

provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e Boletín oficial provincia de ourense n.º 143 mércores, 22 xuño 2016 Dep. legal: OR-1/1958 Franqueo concertado 30/2 sumario i. deputación provincial de ourense Formalización do contrato de subministración

Más detalles

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN AMS ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MEDIADORES DE SEGUROS CAPITULO II DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO:

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN AMS ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MEDIADORES DE SEGUROS CAPITULO II DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO: ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN AMS ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE MEDIADORES DE SEGUROS CAPITULO I DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y AMBITO: Artículo 1 Con la denominación de AMS ASOCIACION MADRILEÑA DE MEDIADORES

Más detalles

Excmo. Ayuntamiento Vélez Málaga

Excmo. Ayuntamiento Vélez Málaga ANUNCIO Asunto: Creación de una Bolsa de Trabajo en la Categoría Profesional de Auxiliar Administrativo. Habida cuenta de la necesidad de contar con un mecanismo ágil para atender las necesidades de personal

Más detalles

Ordiziako Udala (Gipuzkoa)

Ordiziako Udala (Gipuzkoa) 2015SPIN0003 BASES REGULADORAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UN VIGILANTE DE LA OTA 1.- Objetivo de la convocatoria. El objetivo de las presentes bases es regular el proceso de selección

Más detalles

Por todo lo anterior esta Secretaría General dicta la siguiente Instrucción:

Por todo lo anterior esta Secretaría General dicta la siguiente Instrucción: TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE LA INSTRUCCIÓN Nº 3/2009, DE LA SECRETARIA GENERAL SOBRE REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS. El Real Decreto 285/2004, de 20

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Sanidad

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID I. COMUNIDAD DE MADRID. B) Autoridades y Personal. Consejería de Sanidad Pág. 37 I. COMUNIDAD DE MADRID B) Autoridades y Personal Consejería de Sanidad 6 RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2012, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, del Servicio Madrileño

Más detalles

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN

DECLARACIÓN / DECLARACIÓN FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE / FOTOCOPIA NIF REPRESENTANTE DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (SE É O CASO) / DOCUMENTACIÓN FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) EXEMPLAR PARA O SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA / EJEMPLAR

Más detalles

Expte. DI-1694/2015-4. EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Via Univérsitas, 36 50071 Zaragoza Zaragoza. Zaragoza, a 18 de enero de 2016. I.

Expte. DI-1694/2015-4. EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Via Univérsitas, 36 50071 Zaragoza Zaragoza. Zaragoza, a 18 de enero de 2016. I. Expte. DI-1694/2015-4 EXCMO. SR. CONSEJERO DE SANIDAD Via Univérsitas, 36 50071 Zaragoza Zaragoza Zaragoza, a 18 de enero de 2016 I.- Antecedentes Primero.- Con fecha 7 de octubre de 2015 tuvo entrada

Más detalles

II. Autoridades y personal

II. Autoridades y personal Boletín Oficial de Canarias núm. 157 21152 Miércoles 11 de agosto de 2010 II. Autoridades y personal Oposiciones y concursos Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 4666 Dirección General

Más detalles

SEGUNDA. Funciones a desempeñar por el Orientador

SEGUNDA. Funciones a desempeñar por el Orientador BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN DE DOS PUESTOS DE TÉCNICO DE ORIENTACIÓN PARA LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN CON CARÁCTER TEMPORAL, CON CARGO AL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL CONVOCATORIA

Más detalles

Con objeto de proveer las vacantes existentes y las sustituciones que pueden producirse del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Con objeto de proveer las vacantes existentes y las sustituciones que pueden producirse del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. RESOLUCIÓN DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SALAMANCA POR LA QUE, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, SE EFECTÚA

Más detalles

Departamento de Enfermería

Departamento de Enfermería Acuerdo de aprobación de Reglamento de Funcionamiento Interno del Departamento de Enfermería En uso de las facultades que tiene conferidas, en virtud del artículo 45.4 de los Estatutos, el Consejo de Gobierno

Más detalles

Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa. enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social Europeo, del que

Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa. enmarcado en la Subvención Global del Fondo Social Europeo, del que Excmo. Ayuntamiento de Lorca Bases para la selección de un monitor para impartir la acción formativa de Auxiliar de ayuda a domicilio, del Proyecto PROEMPLEO-LORCA III, enmarcado en la Subvención Global

Más detalles

PRIMERA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA TOTAL MÁXIMA DE LAS SUBVENCIONES

PRIMERA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO Y CUANTÍA TOTAL MÁXIMA DE LAS SUBVENCIONES SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL C/ Ramos Carrión, nº 11.- 49071 Zamora 980 509064 BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES

Más detalles

BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE UN PINTOR COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (AVILA)

BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE UN PINTOR COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (AVILA) BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE UN PINTOR COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO (AVILA) PRIMERA.- OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN Las presentes bases tienen por objeto regular el

Más detalles

SUPUESTO DE HECHO. Texto propuesto:

SUPUESTO DE HECHO. Texto propuesto: INFORME SOBRE LA PROCEDENCIA DEL VISADO COLEGIAL DE LA DECLARACIÓN DE INCURSIÓN EN LA SITUACIÓN LEGAL DE FUERA DE ORDENACIÓN ESTABLECIDA POR LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 2/2010, DE 25 DE

Más detalles

BASES APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30/03/09

BASES APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30/03/09 BASES DE CONVOCATORIA PARA PROVEER POR MOVILIDAD UNA PLAZA DE POLICIA DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPO REAL, APROBADAS POR LA DE 30 DE MARZO DE 2009. Base1. Normas generales: Objeto

Más detalles