1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera"

Transcripción

1 Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat dabil lanean, beti ere sortzean zehaztu zitzaizkion eginkizunak betez. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egin dituen lanak, funtsean, honako hauek dira: aplikazioen garapena, aplikazioak zerbitzari korporatiboetan ustiatzea, ekipamendu informatikoa eskuratzea eta zerbitzu horiek guztiak emateko beharrezkoa den azpiegitura informatikoa eta komunikazioetako azpiegitura eskuratu, ezarri eta mantentzea. Halaber, datu kopuru handia sartu da, informaziofluxuak antolatu dira, laguntza teknikoa eman da eta erabiltzaile berriak prestatu dira. Lantik, S.A., herri sozietatea den aldetik, Ogasun eta Finantza Sailari atxikita dago. Sail horren titularra Administrazio Kontseiluko burua da. Kontseilu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren organigraman dauden foru sail guztietako ordezkariak daude. 2007ko Memoriaren helburua enpresa zehatzago aztertzea izaki, agiri honek Sozietatearen egoeraren eta bilakaeraren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu bakarrik egingo ditu urtean zehar, Lantik, S.A.ko Administrazio Kontseiluak lehentasunaren araberako hurrenkeran zehaztu eta ezarritako helburuak bete dira; foru sail bakoitzerako Informatikako Foru Plana ezarri da. Lantik, S.A.k urtean jarduteko erabili duen ekoizkin eta zerbitzuen katalogoan ondoko atalak bereiz daitezke, bakoitzaren espezialitate teknikoaren arabera: Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea. Ekipamendu informatikoa. Informazio-sistema ustiatzea. Interneteko atzipena Teknologi eta segurtasun politikak egitea. Informe de gestión 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Lantik, S.A. desde su creación en 1981 por la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo a las funciones definidas en su constitución ha desempeñado su actividad en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Ayuntamientos y otras entidades. Los trabajos realizados para la Diputación Foral de Bizkaia han consistido fundamentalmente en el desarrollo de aplicaciones, explotación de éstas en los servidores corporativos, la adquisición de equipos informáticos y la adquisición, implantación y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para prestar dichos servicios. Asimismo se han prestado servicios tales como la entrada masiva de datos, organización de flujos de información, soporte técnico y la formación de nuevos usuarios. Lantik, S.A., como sociedad pública, se encuentra adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas cuyo titular es el Presidente del Consejo de Administración compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Forales existentes en el organigrama de la Diputación Foral de Bizkaia. Siendo objeto de la Memoria de 2007 el análisis más detallado de la empresa, el presente documento se limitará a destacar los aspectos más importantes de la situación y evolución de la Sociedad. Durante el año 2007 se han cumplido los objetivos determinados y fijados en orden de prioridad por el Consejo de Administración de Lantik, S.A. materializándose en el Plan Informático Foral establecido para cada Departamento Foral. El catálogo de productos y servicios de Lantik, S.A. sobre los que ha desarrollado su actividad durante el año 2007, en función de la especialidad técnica que suponen cada una de ellas pueden agruparse en los siguientes servicios: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Equipamiento informático. Explotación del sistema de información. Acceso a Internet. Elaboración de políticas tecnológicas y de

2 seguridad. Azpiegiturak ezartzea eta mantentzea. Web hosting (guneak biltzea). Web guneak sareratzea. Kalitatea Datuen grabazioa. Dokumentuak eskaneatzea. Laguntza teknikoa. Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa (ELZ). Call Center-a. Aholkularitza. Antolaketa eta bezeroei laguntza. Ziurtapen eta izenpetze elektronikoak. Prestakuntza. Beste zerbitzu batzuk. Jarraian Lantik-ek 2007an bere zerbitzuen bidez egin dituen proiektu eta jarduera nagusiak aipatuko ditugu. Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzeko zerbitzuen artean, hona hemen Urtean egin diren proiektu nagusienak: Orokorrak Lantik-eko framework espezifiko baten (ATOM.NET) sorkuntza eta ezarpena Microsoft.NET plataforman garapen berriak egiteko. Laguntzako testuen eta taulen azpiegitura orokor bat sortu da Papyrus-ekin erabiltzeko. Web bidezko estatistika-kontsulta azpiegitura baten garapena informazio-irteera mota hori behar duten aplikazio guztiek erabili ahal izan dezaten. Azpiegiturak. Datuetarako Sarbidea Web eremutik. Implantación y mantenimiento de infraestructuras. Web Hosting o Alojamiento. Publicación de páginas Web. Calidad. Grabación de datos. Escaneo de documentos. Soporte técnico. Centro de atención al usuario (C.A.U.). Call Center. Consultoría. Organización y asistencia a clientes. Certificación y firma electrónica. Formación. Otros servicios. A continuación vamos a destacar los proyectos y actividades más relevantes realizados por Lantik a lo largo del año 2007 a través de los siguientes servicios: Entre los servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Informaticas, los proyectos más significativos puestos en producción durante el año 2007 han sido los siguientes: Generales Creación e implantación de un framework específico de Lantik (ATOM.NET) para los nuevos desarrollos en la plataforma Microsoft.NET. Se ha creado una infraestructura general de textos y tablas auxiliares para su uso con Papyrus. Desarrollo de una infraestructura de consultas estadísticas web para que pueda ser utilizada por todas las aplicaciones que requieran este tipo de salida de información. Infraestructuras. Acceso a Datos desde entorno

3 Erabiltzaile generikoa, baimenak eta beste. DBLO sarbideen erregistroa Sql Server taulatara. Zehatzak Udal Harremanen eta Administrazio Publikoaren Foru Saila Karguak eta Batzordeak Udaletan. - Aplikaziorako sarbideen erregistro bat barneratzea (KO) DBLO betetze aldera. - Gaikuntza Nazionaleko funtzionarioak barneratzea mankomunitateetarako eta partzuergoetarako. Aholkularitza juridikoaren espedienteen erregistroa. Web.Usuario genérico, autorizaciones y otros. Registro de accesos LOPD a tablas de Sql Server. Especificos Departamento Foral de Relaciones Municipales y Administración Pública Cargos y Comisiones de los Ayuntamientos. - Incorporar un registro de accesos a la aplicación (KO) en cumplimiento de la LOPD. - Incorporación de Funcionarios de Habilitación Nacional para mancomunidades y consorcios. Registro de expedientes de la asesoria juridica. - Aplikazioaren (%80ko aurrerapena). - (Avance 80%) de la aplicación. Suhiltzaileen kudeaketa. -Parkeetako esku-hartzeetako datu-eskuratzea. -Kartografiaren eguneratze automatikoa- SIGE. Aldizkari ofizialak urteko BAOko testuak Ateratzea, Balioztatzea eta Kargatzea. -Iragarkien Kudeaketarako Sistema Integralaren (SIGA) kudeaketan-administrazioan hobekuntzak. Lizitazioen Erregistroak Web eremura migratzea. Trebakuntzaren kudeaketa. -HAEErentzat zerrenda berriak onartutako ikasleak, baztertutakoak eta bajak bananduta. -Aldundiaren Aurrekontua eta Estatistikak. Nomina. -Atseden konpentsatzailea sortzeko, aztertzeko eta nominan kargatzeko modulu berri baten garapena. -Lan-kostuaren gaineko Hiruhileko Inkesta. -Txandako lan-kontratuaren ordainsari osagarriaren kalkulu automatikoa. Langileen kudeaketa. Gestión de bomberos. - Captura de datos de las intervenciones de los parques. - Actualizacion automatica de la cartografia SIGE. Boletines Oficiales. - Extraer, Validar y Cargar el texto de los BOB del Mejoras en la gestión-administración del Sistema Integral paral la Gestión de Anuncios (S.I.G.A.). Migración a entorno web Registro de Licitadores. Gestión de la Formación. - Nuevos listados para el IVAP separando alumnos admitidos, excluidos y bajas. - Presupuesto de la Diputación y Estadísticas. Nómina. - Desarrollo de un nuevo módulo para generar,tratar y cargar a nómina el descanso compensatorio. - Encuesta Trimestral de Coste Laboral. - Cálculo automático del complemento retributivo del contrato de relevo. Gestión de personal. - Oporren kudeaketan hobekuntzak. - Mejoras en la gestión de las vacaciones.

4 - Euskarako kredituen kudeaketaren aplikazioa. - Aplicación de gestión de créditos de euskara. Funtzio Publikoko Administrazio-prozedurak. Procedimientos Administrativos de la Función Pública familiaren mekanizazioa (Gizarte-onurak) - Mecanización de la familia 17 (Beneficios Sociales). - Artxibo elektronikoen PPAA Kudeaketa-agiriak barneratzea. - (Aurrerapena) 7,1,2,3,4,6,11,13,20,16,18,19 familien mekanizazioa. Ondorengoen ezarpena: - P Lan-poltsetako langileen hizkuntzaprofila eguneratzea. - Incorporación documentos Gestión PPAA archivos electrónicos. - (Avance) Mecanización de las familias 7,1,2,3,4,6,11,13,20,16,18,19. Implantación de: - P Actualización de perfil lingüístico de personal de bolsas de trabajo. - P Istripuen/Gertakarien gaineko ikerketa. - P16010-Investigación de Accidentes/Incidentes. Garapena amaituta (ezartzeko daudenak): - P Aldunditik kanpoko Zerbitzuen Batzordea. - P Aldunditik kanpoko Zerbitzuen Batzordearen luzapena. Finalizado el desarrollo (Pdte de implantación): - P02010-Comisión de Servicios Fuera de la Diputación. - P02020-Prórroga de Comisión de Servicios Fuera de la Diputación. - P Berrikuspen Ergonomikoak. - P16030-Revisiones Ergonómicas. - P Arriskuen Ebaluazioa/Berrikuspena. - P16020-Evaluación/Revisión de Riesgos. - P Larrialdi-planen Ezarpena. - P16040-Implantación de Planes de Emergencia. - P Simulakroak. - P16090-Simulacros. - P Neurketak. - P16050-Mediciones. Lan-postuak. Puestos de Trabajo. - Aplikazioan funtzionalitate berriak barneratzea: - Incorporación de nuevas funcionalidades a la aplicación: Langileen aukeraketa. - Lan-eskaintza Publikoaren web bidezko eskabideen hobekuntzak. - Egokitze-mantenua SPCO moduluaren hobekuntza berriak barneratuta. 2007ko maiatzeko hauteskundeak: 2007ko Foru eta Udal Hauteskundeen emaitzak biltzea, prozesatzea eta hedatzea ahalbidetuko duen informazio globaleko sistema bat diseinatzea, antolatzea, garatzea eta ezartzea. Bizkaiko lurraldeko GIS maisua (MAGISTER). Selección de personal. - Mejoras en las solicitudes vía web de la Oferta Pública de Empleo. - Mantenimiento adaptativo con incorporación de nuevas mejoras al módulo SPCO. Elecciones Mayo-2007: Diseñar, organizar, desarrollar e implantar un sistema de información global que permita recoger, procesar y difundir los resultados de las Elecciones Forales y Municiapeles Maestro GIS del territorio de bizkaia (MAGISTER). - Bizkaiko eta bertako udalerrietako Informazio - Incorporación de nuevas mejoras y actualización

5 Geografikoko Sisteman hobekuntza berriak eta urteroko eguneratzea barneratzea. Gizarte Ekintzako Foru Saila Oinarrizko errenta. - Oinarrizko errentaren zenbatekoa Gutxieneko Soldataren %87tik %88rako tartean eguneratzea. Gizarte Ekintzako Prozesu Orokorrak. - Gizarte Ekintzako aplikazioak jakinarazpenen SICER sistemara egokitzea amaitu da. - Informazio-zentroa: adierazleak automatikoki kargatzea. Dependentzia Legea. - Pertsona dependienteak Gizarte Ekintzako Saileko ezinduen eta adineko pertsonen zerbitzuetan kudeatzeko aplikazio berri bat garatzea. Gizarte Ekintzako diru-laguntzen kudeaketa. anual del Sistema de Información Geográfica de Bizkaia y sus Municipios. Departamento Foral de Acción Social Renta Basica. - Actualizar el importe de Renta Básica del 87 al 88% del Salario Mínimo. Procesos Generales de Acción Social. - Finaliza la adaptación de las aplicaciones de Acción Social al sistema SICER de notificaciones. - Centro de Información: Carga automática de indicadores. Ley de Dependencia. - Desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de las personas dependientes en los servicios de discapacidad y personas mayores del Departamento de Acción Social. Gestion de subvenciones de Accion Social. - Luzarorako Sarrerak Egoitzetan. - Ingresos Permanentes en Residencias. - Espedienteen jarraipenerako eta ebazpenerako Egoitzetako Luzarorako Sarreren administrazioprozedurarako aplikazio berri baten garapena. - Desarrollo de una nueva aplicación para el seguimiento y resolución de expedientes, del procedimiento administrativo de Ingresos Permanentes en Residencias. - Aldi baterako egonaldiak zentroetan (2006). - Estancias temporales en centros (2006). - Beste aplikazio batzuekiko barneratzeak. - Integración con otras aplicaciones. - Adineko Pertsonak Zentroetan Luzarorako Sartzeko aplikazioaren egokitzapena zentro soziosanitarioetan sartzeko. Gizarte ekintzako diru-laguntzen kudeaketa. Taldeen Kotizazio Gabeko Pentsioen (KGP) eta LISMIren urteroko berrikuspena, errebalorizazioa eta ordainsari bakarraren kalkulua. Tele-laguntza: aplikazioan funtzionalitate berriak barneratzea. Nekazaritzako Foru Saila - Adaptación de la aplicación de Ingresos Permanentes en Centros de Personas Mayores para ingresos en centros socio-sanitarios. Gestion de subvenciones de accion social. Revisión anual (2006) de los colectivos de Pensiones No Contributivas (PNC) y LISMI, revalorización y cálculo de la paga única. Teleasistencia: Incorporación de nuevas funcionalidades a la aplicación. Departamento Foral de Agricultura Ehiza- eta Arrantza-esparruak. - Elkarteetarako baimen libreen lagapenaren modulu berria (Ispaster Elkartea). Kontratazioen kudeaketa. Cotos de caza y pesca. - Nuevo módulo de cesión de permisos libres a sociedades (Sociedad Ispaster). Gestión de contrataciones. - Kontratazio-espedienteak bidaltzeko - Desarrollo de una nueva aplicación para la

6 kudeaketarako aplikazio berri bat garatzea. Mendien kudeaketa. - Estatuko Inbentario, Lege, Ekonomia eta Natura mailako modulu berriak garatzea. Ganaduaren mugimenduaren erregistroa. - Sitran.- Ganaduaren mugimenduaren erregistroa. Informazioa online eguneratzeko sistema egokitzea. Txakolinaren analisia. - Web modulu (Internet) bat garatzea analisien emaitzak barneratzeko. Zehapen-espedienteak. Kulturako Foru Saila Foru Liburutegiaren erregistroaren aplikazioan funtzionalitate berriak garatzea. Kanpainak eta udalekuak urteko araudira egokitzea. Bizkaiko Foru Aldundiko langile bakoitzak euskara ikasten kontsumi ditzakeen kreditu-orduak kudeatzea ahalbidetzen duen aplikazio berri bat garatzea. Artxibo Historikoan barneratutako Kudeaketa Web aplikazio berria. Ogasun eta Finantzen Foru Saila Artxibo informatizatuak. - Dokumentu ofimatikoak irudien sisteman barnera daitezen ahalbidetzea. Aurretiko txanda Telefonia Interaktiboko Sisteman barneratzerakoan lankidetza. Aurrekontua eratzea. Doikuntzak, mantenua eta urteko aurrekontuaren kargari eustea. Errenta eta Ondarea Laguntza-programa urteko ekitaldira egokitzea. Diru-sarrerarik gabeko informazio-sarrerak. - Datu estatistikoen aurkezpena Web eremuan Bizkaibai eredua erabilita. Ibilgailuen aplikazioan funtzionalitate berriak (matrikulazioa/eskualdaketa). gestión del envío de expedientes de contratación. Gestión de Montes. - Desarrollo de los nuevos módulos de Estado de Inventario, Legal, Económico y Natural. Registro del movimiento de ganado. - Sitran - Registro de Movimiento de Ganado.Modificar el sistema para que la información se actualice online. Análisis de Txakoli. - Desarrollo de un módulo Web (internet) para introducir resultados de análisis. Expedientes sancionadores. Departamento Foral de Cultura Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación de registro de la Biblioteca Foral. Campañas y colonias. Adaptación a la normativa del Desarrollo de una nueva aplicación que permite gestionar las horas de crédito que cada uno de los trabajadores de la DFB puede consumir en el aprendizaje del euskara. Nueva aplicación Web de Gestión integrada del Archivo Histórico. Departamento Foral de Hacienda y Fnanzas Archivos Informatizados. - Permitir incorporar al sistema de imagenes documentos ofimaticos. Colaboración en la Incorporación de la Cita Previa al Sistema de Telefonía Interactiva. Elaboración del presupuesto. Ajustes, mantenimiento y soporte a la carga del presupuesto Programa de Ayuda Renta y Patrimonio. Adaptación al ejercicio Entradas de información sin ingresos. - Presentación datos estadisticos en entorno Web utilizando el moodelo de Bizkaibai. Nuevas funcionalidades en la aplicación de Vehiculos (matriculacion/transmision).

7 Funtzionalitate berrien garapena zergabetebeharren Erroldaren aplikazioan. Funtzionalitate eta hobekuntza berrien garapena errentaren eta ondarearen behin-behineko likidazioen aplikazioan. Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación de Censo de obligaciones tributarias. Desarrollo de nuevas funcionalidades y mejoras en la aplicación de liquidaciones provisionales de renta y patrimonio: urteko ekitaldira egokitzea. - Adaptación al ejercicio Batch likidazioaren bitartez prozesatutako urteko PFEZren aitorpenen zerrenda egiten duen prozesu berri bat; horiei ondorengo ahaideak izateagatik murrizketa onartu zaie nahiz eta SMI gainditzen duten errendimenduak eduki. -RN Etxean sartu beharrekoa sistema berria urteko ekitaldirako Rn Etxean proposamenaren sorrera, kudeaketa eta zergadunarekiko komunikazioa gauzatzen duten prozesuen egokitzapena eta garapena. Beste ogasun batzuekiko informazio-elkartrukeko aplikazioaren egokitzapena. Zerga-informazioa: Zerga-arau Orokorrari Lotesleak zaizkion Kontsulten Egokitzapena; Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzaren kudeaketa hobetzea. - Nuevo proceso que lista las declaraciones de IRPF 2006 procesadas por la liquidación Batch, a las que se les ha admitido deducción por descendientes a pesar de que éstos tienen rendimientos superiores al SMI. - Nuevo sistema RN Etxean a ingresar. - Adaptación y desarrollo de los procesos que realizan la generación, gestión y comunicación al contribuyente de las propuestas Rn Etxean para el ejercicio Adaptación de la aplicación de Intercambio de información con otras haciendas. Información Tributaria: Adaptación de Consultas Vinculantes a la Norma General Tributaria ; Mejorar la gestión de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica. (S.C.A.T.). Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzaren Kudeaketaren aplikazioan funtzionalitate berriak. Ekonomia Jardueren gaineko Zerga: betebeharpekoen Errolda berria eratzea. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga -OHZ landatarraren kudeaketa- eta likidaziotrantsakzio berria. Zerga bereziak: - Aplikazio berri bat hidrokarburoen zerga berezia nekazaritza arloko jarduerak gauzatzen dituzten pertsonei itzul dakien kudeatzeko. - Gasolio Profesionalaren Kudeaketarako aplikazio berria. Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ). - Sarrera-iragazkiak barneratzea eta partida fiskalen tratamendu berria. Nuevas funcionalidades en la aplicación de Gestión de Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica. Impuesto de actividades economicas: Desarrollo de un nuevo Censo de obligados. Impuesto de bienes inmuebles: - Nueva transacción de gestión y liquidación del IBI Rústico. Impuestos especiales: - Nueva aplicación para gestionar la devolución del impuesto especial de hidrocarburos a las personas que desarrollan actividades agrícolas. - Nueva aplicación para la Gestión del Gasóleo Profesional. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). - Incorporación de filtros de entradas y nuevo tratamiento de partidas fiscales. - Erroldaren mantenua. - Mantenimiento del censo. - BEZaren marketan datu gehigarriak barneratzea. - Inclusión de datos adicionales en las marcas de

8 IVA. - BEZ eredu berriak egokitzea. - Adaptación a los nuevos modelos de IVA. Bizkaibai.- Funtzionalitate berriak. - Jakinarazpen Telematikoen sistema berriaren garapena eta ezarpena BizkaiBairen bitartez. - Aholkularitzak: guztiek aurkezpenak ikusteko baimenak. Bizkaibai.- Nuevas funcionalidades: - Desarrollo e implantación del nuevo sistema de Notificaciones Telemáticas a través de BizkaiBai. - Asesorias: autorizaciones a ver todos las presentaciones. - BizkaiBaik eskatutako geroratzeak. - Solicitud de aplazamientos por BizkaiBai. Hiri-katastroa.- Funtzionalitate berriak garatzea. - Espedienteen artxibo masiboak. AS400 espedienteetarako eta KAEX espedienteetarako kutxen eta erreferentzien kudeaketa, artxibosistemarekin kudeatuta. Catastro Urbano.- Desarrollo de nuevas funcionalidades. - Archivos masivos de Expedientes. Gestión de cajas y referencias para expedientes de AS400 y expedientes KAEX coordinado con el sistema de archivo. - Notarioekin koordinatzeko sistema berria. - Nuevo sistema de coordinación con Notarios. - Jakinarazpenak. - Notificaciones. Katastro Landatarra. Mugimendu guztien jarraipena egitea ahalbidetu duen titularren kudeaketarako modu berri bat gauzatzea eta ezartzea. Hiri-katastro grafikoa. Catastro Rústico. Desarrollo e implantación de una nueva gestión de titulares, que permite realizar un seguimiento de todos los movimientos. Catastro gráfico urbano. - Katastro Atari berri bat. - Nuevo Portal de CATASTRO. - Grafikoen historikoaren tratamendu berria katastroko datu-baseetan. - Nuevo tratamiento del histórico de gráficos en las bases de datos catastrales. - VMA ematea Udalei pasarela bitartez (IP finkoa). - Proporcionar VMA a Ayuntamientos a través de pasarela (IP fija). Egoiliarrak ez direnen errentaren gaineko zerga kudeatzen duen aplikazioan funtzionalitate berriak garatzea: - Egoiliarrak ez direnen konturako atxikipenen eta diru-sarreren 216. ereduko likidazioen kudeaketa. Jakinarazpenak. Funtzionalitate berriak. Dokumentu-kudeaketa. Elkarteen gaineko zera: urteko ekitaldira egokitzea aplikazioaren kudeaketa osoa, araudi-aldaketak, inprimakiaren aldaketak eta zergaren kudeaketarako atalak eskatutako hobekuntzak barneratuta. Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación que gestiona el impuesto sobre la renta de no residentes: - Gestión de liquidaciones del modelo 216 de retenciones e ingresos a cuenta de No residentes por diferencias con el modelo declarativo 296. Notificaciones. Nuevas funcionalidades. Gestión documental. Impuesto de Sociedades: - Adaptar al ejercicio 2006 la gestión completa de la aplicación incorporando los cambios normativos, las modificaciones del impreso y las mejoras solicitadas por la sección para la gestión del impuesto urteko Elkarteen diru-laguntzen programa - Nuevo programa de ayuda de Sociedades 2006.

9 berria. Urteko Aitorpenen Kudeaketa-azpiegitura komuna. Infraestructura Gestión común Declaraciones Anuales. -Estatistiken Internet bidezko aurkezpen dinamikoa. Segurtasun-aplikazioetarako sarbideen kontrola eta segurtasuna erabiltzaileen eta aplikazioen profilen bitartez (%90eko aurrerapena). Ogasunaren inf. Sistemaren azpiegitura. - SICOn dokumentu-mota gehiago definitzeko bideragarritasunaren azterketa. - Maisuaren aplikazioaren kodeak agortzea. Kudeaketa eta aurkezpen berria, Eredu- Epealdiaren bitartez. Zorrak geroratzea edo zatikatzea. - Zerrenda globalen igorpena geroratzeen ebazpenetan. - Presentación dinámica vía intranet de estadísticas. Control y seguridad de accesos a aplicaciones Seguridad a traves de perfiles de usuarios y de aplicaciones. (Avance 90 %). Infraestructura del sistema de inf. de Hacienda. - Estudio de la viabilidad de definir más tipos de documentos en SICO. - Agotamiento de los códigos de aplicación del Maestro. Nueva gestión y presentación a través de Modelo-Periodo. Aplazamientos y fraccionamientos de deudas. - Emisión de relaciones globales en resolución de aplazamientos. - Bizkaibai-k jasotako eskabideen kudeaketa. - Gestión de solicitudes recibidas por Bizkaibai. Aurrekontuaren Balore Independenteak eta Laguntzaileak- VIAP (Aurrekontutik kanpoko Eragiketak). - Interfazea beste aplikazio batzuekin (FL, S1, GF, CP). - Beste aplikazio batzuen eskaeraz egindako irteerak. Zerga-ereduak (I*NET). V.I.A.P. (Operaciones Extrapresupuestarias). - Interfase con otras aplicaciones (FL, S1, GF, CP). - Salidas a instancias de otras aplicaciones. Modelos tributarios (I*NET) ereduaren aurkezpen telematikoa. - Presentación telemática modelo eredurako laguntza-programa berria (EPSV) urteko ekitaldirako. Erregimen Erraztuaren urteko eredurako laguntzaprograma: 391. eredua urteko ekitaldi fiskalaren aurkezpenerako egokitzapenak. Inprimaki-ereduaren garapen 565., 567., 005. eta 620. ereduen inprimaki ofizialak lortzeko, PDF formatuan. Diru-bilketa bulegoetako espedienteen jarraipena. Nuevo programa de ayuda para el modelo 345 (E.P.S.V.) para el ejercicio Programa de ayuda para el modelo anual del Régimen Simplificado : modelo 391. Adaptaciones para la presentación del ejercicio fiscal Desarrollo del módulo de impresión para obtener los impresos oficiales de los modelos 565, 567, 005 y 620, en formato PDF. Seguimiento expedientes de oficinas de recaudación. - Higiezinen enbargoaren automatizazioa. - Automatización del embargo de inmuebles. Diru-bilketako baliabideak kudeatzeko aplikazio berria. Nueva aplicación para la gestión de recursos de Recaudación.

10 Lan eta Trebakuntzako Foru Saila Argitalpenen erregistroaren eta maileguen kontrola. - Saileko Liburutegia. Aldizkarien zirkuituaren kudeaketa osoa, liburutegiaren kudeaketako aplikazioaren intraneteko bertsio berriarekin integratuta. LanAzpiegitura laguntza-espedienteak bideratzea. - Erabiltzaileek erabilitako datu-baseen eraldaketa, Lantik-eko arauen arabera garatutako aplikazioetan. Departamento Foral de Empleo y Formación Control de registro y prestamos de publicaciones. - Biblioteca Departamental. Gestión integral del circuito de revistas, integrado con la nueva versión intranet de la aplicación de gestión de biblioteca. Tramitacion expedientes de ayuda LanAzpiegitura. - Transformación de las bases de datos utilizadas por los usuarios, en aplicaciones desarrolladas según las normas de Lantik. - Espedientea Bideratzeko faseak osatzea. - Completar fases de la Tramitación de Expediente. Trebakuntza Zentroen homologazioa. -Trebakuntza-zentroetako Homologazioeskabideak kudeatzeko aplikazio berria. -Zentro homologatuen jarraipena gauzatzeko eredu berria garatzea. Enplegu- eta Trebakuntzarako Erakundeen Erregistroa. - Enplegu Bulego Birtualaren Bidalketa Telematikoen kudeaketa. Lanera laguntzak. - Hobelan Sustapenaren laguntza-espedienteak bideratzeko faseak osatzea. - Enplegu-zerbitzuaren Hobelan laguntzaren justifikazioak. - Hobelan programetara egindako lehen ordainketaren justifikazioak. Sailaren Barne Araudiaren kudeaketa. - BAOrekiko lotura duen barne araudiaren kudeaketa dokumentala. Gainera, JP espedientemoten eta JP dokumentu-moten dokumentukudeaketa ere barneratuko du. Hezilan laguntzak. - Bizkai Trebea-ko, Landu-ko eta Prest-eko eskabideen aurkezpen telematikoa. -Trebakuntza Zerbitzuaren laguntzen justifikazioa: Azken Txostena eta Datu Ekonomikoak. Homologación de Centros de Formación. - Nueva aplicación para gestionar las Solicitudes de Homologación de centros de formación. - Desarrollo de un nuevo módulo para realizar el seguimiento de los Centros homologados. Registro de Entidades de Empleo y Formación - Gestión de Envíos Telemáticos de la Oficina Virtual de Empleo. Ayudas Lanera. - Completar fases de la tramitación expedientes de ayuda Hobelan Fomento. - Justificaciones de la ayuda Hobelan del Servicio de Empleo. - Justificaciones del primer pago a los programas de Hobelan. Gestión de la Normativa Interna del Departamento. - Gestión documental de normativa interna, con conexión a BOB. También incluirá la gestión documental de tipos de expedientes JP y tipos de documentos JP. Ayudas Hezilan. - Presentación telemática de solicitudes de Bizkai Trebea, Landu y Prest. - Justificación ayudas Servicio Formación: Informe Final y Datos Económicos. - Lan-praktiken blokea. - Bloque de Prácticas Laborales.

11 - Justifikazioak urteko ekitaldira egokitzea: Hasierako eta Azken txostena. Ingurumen Foru Saila Desjabetzeen espedientearen jarraipena. Berrikuntza eta Ekonomia Sustapeneko Foru Saila Burutu laguntza-espedienteak bideratzea. - Adaptaciones al 2007 de las justificaciones: Informe inicial y final. Departamento Foral de Medio Ambiente Seguimiento de expediente de expropiaciones. Departamento Foral de Innovación y Promoción Económica Tramitación de expedientes de ayuda Burutu. - CGASetarako karga-modulua. - Módulo de Carga a CGAS. - Burutu laguntza-espedienteak bideratzea. - Tramitación de expedientes de ayuda Burutu. - Burutu urteko Dekretura egokitzea (Ekinberri, Bultzatu eta Artesanos laguntzak bideratzea). Laguntza-eskabideen aurkezpen telematikoa. Artisauen eskabideen aurkezpen telematikoa. ARTISAUTZA eskabide berria. Lan-Azpiegitura. DIPEren egokitzapena. - Adaptación Burutu ( tramitación de las ayudas Ekinberri, Bultzatu y Aretsanos ) al Decreto Presentación telemática solicitudes ayuda. Presentación telemática de solicitudes Artesanos. Nueva solicitud ARTISAUTZA. Lan-Azpiegitura. Adaptación DIPE. Sustatu: urteko Dekretura egokitzea. Sustatu: Adaptación al Decreto Berritu: urteko Dekretura egokitzea. - Berritu: Adaptación al Decreto Sustatu laguntza-espedienteak bideratzea. - Sustatu bideberri eta sustatu kide laguntzaespedienteak bideratzea (espedientearen ebazpena bitarte). Aginte-taula. - Aginte-taularen migrazioa Microsoft-en plataforma teknologiko berrira (.NET). Herri Lanen Foru Saila Herri Lanen GIS (Errepideak) -Bizkaiko Gida-plan Ziklagarria. -Mugigarritasunaren prototipoa (Ibilgailuen jarraipena). -Semaforoen gorabeheren datuen eta kudeaketen kontsulta. Tramitación expedientes de ayuda Sustatu. - Tramitación de los expedientes de ayuda sustatu bideberri y sustatu kide (hasta la Resolución del expediente). Cuadro de Mando. - Migración del Cuadro de Mando a la nueva plataforma tecnológica de Microsoft (.NET). Departamento Foral de Obras Públicas GIS de Obras Públicas (Carreteras). - Plan Director Ciclable de Bizkaia. - Prototipo de movilidad (Seguimiento de flotas). - Consulta de datos y gestión de incidencias de semáforos fasearen eta 5. fasearen garapena. - Desarrollo de la fase-4 y fase-5. Baimen-espedienteak. Expedientes de autorizaciones. - Datuen probak, kargak, erauzketak eta - Pruebas, carga, extracción y adaptación de datos.

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 147. zk. 2004, abuztuak 2. Astelehena 16697 BOB núm. 147. Lunes, 2 de agosto de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 107. zk. 2006, ekainak 6. Asteartea 13585 BOB núm. 107. Martes, 6 de junio de

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2011 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO 106. zk. 1996, maiatzak 31. Ostirala 8113 BOB núm. 106. Viernes, 31 de mayo de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA

INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO 1991 GETXOKO UDALA FISKALIZATZE-TXOSTENA TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS HERRI-KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA INFORME DE FISCALIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE GETXO

Más detalles

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015

formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 formación prestakuntza ENERO-JUNIO / URTARRILA-EKAINA 2015 MINTEGIAK 1. I+D+i proiektuak: Konfigurazioa, Finantzaketa eta Fiskalitatea Urtarrilak 28 2. Giza Baliabideetako saila negozioaren zerbitzura

Más detalles

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008

18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 18020 EHAA - 2008ko uztailak 9, asteazkena N.º 130 ZK. BOPV - miércoles 9 de julio de 2008 Xedapen Orokorrak Disposiciones Generales HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 4160 AGINDUA, 2008ko ekainaren

Más detalles

CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008)

CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UPV/EHU (septiembre 2008) UPV/EHUko IRAKASLE ETA IKERTZAILEEI ESKUKO EKIPO INFORMATIKOAK EMATEKO BALDINTZAK (2008ko iraila) CONDICIONES DE ENTREGA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA

Más detalles

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014

2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 2014KO URRIAREN 2KO OSOKO BILKURAREN ERABAKIAK ACUERDOS DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 1. Ingurumenaren eta Lurralde Politikaren Batzordearen irizpena, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko

Más detalles

"PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS A LOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO

PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS A LOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO "PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TELEMÁTICOS A LOS CIUDADANOS DEL AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DEL RABANEDO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IMPULSO A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LOS DERECHOS DIGITALES DE LOS CIUDADANOS. Proyecto e-tramita

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IMPULSO A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LOS DERECHOS DIGITALES DE LOS CIUDADANOS. Proyecto e-tramita PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS IMPULSO A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y A LOS DERECHOS DIGITALES DE LOS CIUDADANOS Proyecto e-tramita Camí Reial, 22 46470 (València) Telf.: 96 126 13 01 Fax: 96 127

Más detalles

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales

Entrevista con l@s ganador@s del I Concurso de Redacción sobre Trabajo, Empleo y Relaciones Laborales Unibertsitateko tituluak eta lanbideak: Lan Harremanetan eta Giza Baliabideen Graduaren lanbideprofilak Oferta formativa de la Escuela de Relaciones Laborales de la UPV-EHU Entrevista con l@s ganador@s

Más detalles

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-.

61 II - HECHO IMPONIBLE 3 3. Artikulua.-. 6. ORDENANTZA FISKALA ZERBITZUAK PRESTATZEAGATIKO EDO UDAL-IHARDUERAK BURUTZEAGATIKO TASEN ERREGULATZAILEA. ARGIBIDEA ORDENANZA Nº 6 REGULADORA DE TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y REALIZACION

Más detalles

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa Administración Autonómica del País Vasco BIZKAIA 1. Texto convenio colectivo 2012-2016. 2. Revisión salarial 2014. 3. Calendario laboral 2014. 4. Revisión salarial 2015-2016. 5. Calendario laboral 2015. BAO. 19. zk. 2013, urtarrilak 28. Astelehena

Más detalles

SECRETARÍA GENERAL. Plan informático y de comunicaciones 2013-2015 (X LEGISLATURA)

SECRETARÍA GENERAL. Plan informático y de comunicaciones 2013-2015 (X LEGISLATURA) SECRETARÍA GENERAL Plan informático y de comunicaciones 2013-2015 (X LEGISLATURA) 24 de abril de 2013 1 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...4 1 RESUMEN EJECUTIVO...5 2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN INFORMÁTICO Y DE COMUNICACIONES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 101. zk. 2000, maiatzak 29. Astelehena 8769 BOB núm. 101. Lunes, 29 de mayo de

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO-

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA ERP PARA LA GESTIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DE COMPRAS Y DESARROLLO DE APLICACIÓN

Más detalles

Sage Murano Más allá del ERP Benefíciate de una gran red de servicios informáticos La división de Soluciones de Gestión Empresarial de Sage cuenta con más de 240 puntos de asistencia personalizada repartidos

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES AYUNTAMIENTO DE MADRID PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES AYUNTAMIENTO DE MADRID PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN CORPORATIVOS Página: 1 de 156 AYUNTAMIENTO DE MADRID PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO,

Más detalles

Sage Despachos Profesionales Las soluciones para el Despacho Inteligente

Sage Despachos Profesionales Las soluciones para el Despacho Inteligente Sage Despachos Profesionales Las soluciones para el Despacho Inteligente Bienvenido a Sage Despachos Profesionales Las soluciones para el Despacho Inteligente Desde hace más de 40 años, una de las vocaciones

Más detalles

(Expediente 08/2010) Pliego de Prescripciones Técnicas Página 1 de 113

(Expediente 08/2010) Pliego de Prescripciones Técnicas Página 1 de 113 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA INFORMATICA PARA FREMAP, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Nº

Más detalles

SIGA 98 S.A., SERVICIOS INTEGRALES

SIGA 98 S.A., SERVICIOS INTEGRALES SIGA 98 S.A., SERVICIOS INTEGRALES DE GESTORES ADMINISTRATIVOS Joaquín Costa Nº 6 Piso 1º Dcha. 36001 Pontevedra T. 902 114 509 Correo electrónico: administración@gestores.net www.gestores.net edición

Más detalles

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA

I DIPUTACION FORAL DE ALAVA I ARABAKO FORU ALDUNDIA . Lunes, 27 de septiembre de 1999 Número 114 1999ko irailaren 27a, astelehena 114. zenbakia 14 SUMARIO Lunes, 1999ko 27 de Septiembre Irailak 114 27, 1de 1999 AURKIBIDEA PAGINA ORRIALDEA JUNTAS GENERALES

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE 07/05/2013 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁN LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE PAGO TELEMÁTICO PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 029/13-SI INDICE 1.

Más detalles