1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera"

Transcripción

1 Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat dabil lanean, beti ere sortzean zehaztu zitzaizkion eginkizunak betez. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egin dituen lanak, funtsean, honako hauek dira: aplikazioen garapena, aplikazioak zerbitzari korporatiboetan ustiatzea, ekipamendu informatikoa eskuratzea eta zerbitzu horiek guztiak emateko beharrezkoa den azpiegitura informatikoa eta komunikazioetako azpiegitura eskuratu, ezarri eta mantentzea. Halaber, datu kopuru handia sartu da, informaziofluxuak antolatu dira, laguntza teknikoa eman da eta erabiltzaile berriak prestatu dira. Lantik, S.A., herri sozietatea den aldetik, Ogasun eta Finantza Sailari atxikita dago. Sail horren titularra Administrazio Kontseiluko burua da. Kontseilu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren organigraman dauden foru sail guztietako ordezkariak daude. 2007ko Memoriaren helburua enpresa zehatzago aztertzea izaki, agiri honek Sozietatearen egoeraren eta bilakaeraren alderdirik garrantzitsuenak nabarmendu bakarrik egingo ditu urtean zehar, Lantik, S.A.ko Administrazio Kontseiluak lehentasunaren araberako hurrenkeran zehaztu eta ezarritako helburuak bete dira; foru sail bakoitzerako Informatikako Foru Plana ezarri da. Lantik, S.A.k urtean jarduteko erabili duen ekoizkin eta zerbitzuen katalogoan ondoko atalak bereiz daitezke, bakoitzaren espezialitate teknikoaren arabera: Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzea. Ekipamendu informatikoa. Informazio-sistema ustiatzea. Interneteko atzipena Teknologi eta segurtasun politikak egitea. Informe de gestión 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Lantik, S.A. desde su creación en 1981 por la Diputación Foral de Bizkaia, de acuerdo a las funciones definidas en su constitución ha desempeñado su actividad en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Ayuntamientos y otras entidades. Los trabajos realizados para la Diputación Foral de Bizkaia han consistido fundamentalmente en el desarrollo de aplicaciones, explotación de éstas en los servidores corporativos, la adquisición de equipos informáticos y la adquisición, implantación y mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones necesaria para prestar dichos servicios. Asimismo se han prestado servicios tales como la entrada masiva de datos, organización de flujos de información, soporte técnico y la formación de nuevos usuarios. Lantik, S.A., como sociedad pública, se encuentra adscrita al Departamento de Hacienda y Finanzas cuyo titular es el Presidente del Consejo de Administración compuesto por representantes de cada uno de los Departamentos Forales existentes en el organigrama de la Diputación Foral de Bizkaia. Siendo objeto de la Memoria de 2007 el análisis más detallado de la empresa, el presente documento se limitará a destacar los aspectos más importantes de la situación y evolución de la Sociedad. Durante el año 2007 se han cumplido los objetivos determinados y fijados en orden de prioridad por el Consejo de Administración de Lantik, S.A. materializándose en el Plan Informático Foral establecido para cada Departamento Foral. El catálogo de productos y servicios de Lantik, S.A. sobre los que ha desarrollado su actividad durante el año 2007, en función de la especialidad técnica que suponen cada una de ellas pueden agruparse en los siguientes servicios: Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Equipamiento informático. Explotación del sistema de información. Acceso a Internet. Elaboración de políticas tecnológicas y de

2 seguridad. Azpiegiturak ezartzea eta mantentzea. Web hosting (guneak biltzea). Web guneak sareratzea. Kalitatea Datuen grabazioa. Dokumentuak eskaneatzea. Laguntza teknikoa. Erabiltzaileei Laguntzeko Zentroa (ELZ). Call Center-a. Aholkularitza. Antolaketa eta bezeroei laguntza. Ziurtapen eta izenpetze elektronikoak. Prestakuntza. Beste zerbitzu batzuk. Jarraian Lantik-ek 2007an bere zerbitzuen bidez egin dituen proiektu eta jarduera nagusiak aipatuko ditugu. Aplikazio informatikoak garatu eta mantentzeko zerbitzuen artean, hona hemen Urtean egin diren proiektu nagusienak: Orokorrak Lantik-eko framework espezifiko baten (ATOM.NET) sorkuntza eta ezarpena Microsoft.NET plataforman garapen berriak egiteko. Laguntzako testuen eta taulen azpiegitura orokor bat sortu da Papyrus-ekin erabiltzeko. Web bidezko estatistika-kontsulta azpiegitura baten garapena informazio-irteera mota hori behar duten aplikazio guztiek erabili ahal izan dezaten. Azpiegiturak. Datuetarako Sarbidea Web eremutik. Implantación y mantenimiento de infraestructuras. Web Hosting o Alojamiento. Publicación de páginas Web. Calidad. Grabación de datos. Escaneo de documentos. Soporte técnico. Centro de atención al usuario (C.A.U.). Call Center. Consultoría. Organización y asistencia a clientes. Certificación y firma electrónica. Formación. Otros servicios. A continuación vamos a destacar los proyectos y actividades más relevantes realizados por Lantik a lo largo del año 2007 a través de los siguientes servicios: Entre los servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones Informaticas, los proyectos más significativos puestos en producción durante el año 2007 han sido los siguientes: Generales Creación e implantación de un framework específico de Lantik (ATOM.NET) para los nuevos desarrollos en la plataforma Microsoft.NET. Se ha creado una infraestructura general de textos y tablas auxiliares para su uso con Papyrus. Desarrollo de una infraestructura de consultas estadísticas web para que pueda ser utilizada por todas las aplicaciones que requieran este tipo de salida de información. Infraestructuras. Acceso a Datos desde entorno

3 Erabiltzaile generikoa, baimenak eta beste. DBLO sarbideen erregistroa Sql Server taulatara. Zehatzak Udal Harremanen eta Administrazio Publikoaren Foru Saila Karguak eta Batzordeak Udaletan. - Aplikaziorako sarbideen erregistro bat barneratzea (KO) DBLO betetze aldera. - Gaikuntza Nazionaleko funtzionarioak barneratzea mankomunitateetarako eta partzuergoetarako. Aholkularitza juridikoaren espedienteen erregistroa. Web.Usuario genérico, autorizaciones y otros. Registro de accesos LOPD a tablas de Sql Server. Especificos Departamento Foral de Relaciones Municipales y Administración Pública Cargos y Comisiones de los Ayuntamientos. - Incorporar un registro de accesos a la aplicación (KO) en cumplimiento de la LOPD. - Incorporación de Funcionarios de Habilitación Nacional para mancomunidades y consorcios. Registro de expedientes de la asesoria juridica. - Aplikazioaren (%80ko aurrerapena). - (Avance 80%) de la aplicación. Suhiltzaileen kudeaketa. -Parkeetako esku-hartzeetako datu-eskuratzea. -Kartografiaren eguneratze automatikoa- SIGE. Aldizkari ofizialak urteko BAOko testuak Ateratzea, Balioztatzea eta Kargatzea. -Iragarkien Kudeaketarako Sistema Integralaren (SIGA) kudeaketan-administrazioan hobekuntzak. Lizitazioen Erregistroak Web eremura migratzea. Trebakuntzaren kudeaketa. -HAEErentzat zerrenda berriak onartutako ikasleak, baztertutakoak eta bajak bananduta. -Aldundiaren Aurrekontua eta Estatistikak. Nomina. -Atseden konpentsatzailea sortzeko, aztertzeko eta nominan kargatzeko modulu berri baten garapena. -Lan-kostuaren gaineko Hiruhileko Inkesta. -Txandako lan-kontratuaren ordainsari osagarriaren kalkulu automatikoa. Langileen kudeaketa. Gestión de bomberos. - Captura de datos de las intervenciones de los parques. - Actualizacion automatica de la cartografia SIGE. Boletines Oficiales. - Extraer, Validar y Cargar el texto de los BOB del Mejoras en la gestión-administración del Sistema Integral paral la Gestión de Anuncios (S.I.G.A.). Migración a entorno web Registro de Licitadores. Gestión de la Formación. - Nuevos listados para el IVAP separando alumnos admitidos, excluidos y bajas. - Presupuesto de la Diputación y Estadísticas. Nómina. - Desarrollo de un nuevo módulo para generar,tratar y cargar a nómina el descanso compensatorio. - Encuesta Trimestral de Coste Laboral. - Cálculo automático del complemento retributivo del contrato de relevo. Gestión de personal. - Oporren kudeaketan hobekuntzak. - Mejoras en la gestión de las vacaciones.

4 - Euskarako kredituen kudeaketaren aplikazioa. - Aplicación de gestión de créditos de euskara. Funtzio Publikoko Administrazio-prozedurak. Procedimientos Administrativos de la Función Pública familiaren mekanizazioa (Gizarte-onurak) - Mecanización de la familia 17 (Beneficios Sociales). - Artxibo elektronikoen PPAA Kudeaketa-agiriak barneratzea. - (Aurrerapena) 7,1,2,3,4,6,11,13,20,16,18,19 familien mekanizazioa. Ondorengoen ezarpena: - P Lan-poltsetako langileen hizkuntzaprofila eguneratzea. - Incorporación documentos Gestión PPAA archivos electrónicos. - (Avance) Mecanización de las familias 7,1,2,3,4,6,11,13,20,16,18,19. Implantación de: - P Actualización de perfil lingüístico de personal de bolsas de trabajo. - P Istripuen/Gertakarien gaineko ikerketa. - P16010-Investigación de Accidentes/Incidentes. Garapena amaituta (ezartzeko daudenak): - P Aldunditik kanpoko Zerbitzuen Batzordea. - P Aldunditik kanpoko Zerbitzuen Batzordearen luzapena. Finalizado el desarrollo (Pdte de implantación): - P02010-Comisión de Servicios Fuera de la Diputación. - P02020-Prórroga de Comisión de Servicios Fuera de la Diputación. - P Berrikuspen Ergonomikoak. - P16030-Revisiones Ergonómicas. - P Arriskuen Ebaluazioa/Berrikuspena. - P16020-Evaluación/Revisión de Riesgos. - P Larrialdi-planen Ezarpena. - P16040-Implantación de Planes de Emergencia. - P Simulakroak. - P16090-Simulacros. - P Neurketak. - P16050-Mediciones. Lan-postuak. Puestos de Trabajo. - Aplikazioan funtzionalitate berriak barneratzea: - Incorporación de nuevas funcionalidades a la aplicación: Langileen aukeraketa. - Lan-eskaintza Publikoaren web bidezko eskabideen hobekuntzak. - Egokitze-mantenua SPCO moduluaren hobekuntza berriak barneratuta. 2007ko maiatzeko hauteskundeak: 2007ko Foru eta Udal Hauteskundeen emaitzak biltzea, prozesatzea eta hedatzea ahalbidetuko duen informazio globaleko sistema bat diseinatzea, antolatzea, garatzea eta ezartzea. Bizkaiko lurraldeko GIS maisua (MAGISTER). Selección de personal. - Mejoras en las solicitudes vía web de la Oferta Pública de Empleo. - Mantenimiento adaptativo con incorporación de nuevas mejoras al módulo SPCO. Elecciones Mayo-2007: Diseñar, organizar, desarrollar e implantar un sistema de información global que permita recoger, procesar y difundir los resultados de las Elecciones Forales y Municiapeles Maestro GIS del territorio de bizkaia (MAGISTER). - Bizkaiko eta bertako udalerrietako Informazio - Incorporación de nuevas mejoras y actualización

5 Geografikoko Sisteman hobekuntza berriak eta urteroko eguneratzea barneratzea. Gizarte Ekintzako Foru Saila Oinarrizko errenta. - Oinarrizko errentaren zenbatekoa Gutxieneko Soldataren %87tik %88rako tartean eguneratzea. Gizarte Ekintzako Prozesu Orokorrak. - Gizarte Ekintzako aplikazioak jakinarazpenen SICER sistemara egokitzea amaitu da. - Informazio-zentroa: adierazleak automatikoki kargatzea. Dependentzia Legea. - Pertsona dependienteak Gizarte Ekintzako Saileko ezinduen eta adineko pertsonen zerbitzuetan kudeatzeko aplikazio berri bat garatzea. Gizarte Ekintzako diru-laguntzen kudeaketa. anual del Sistema de Información Geográfica de Bizkaia y sus Municipios. Departamento Foral de Acción Social Renta Basica. - Actualizar el importe de Renta Básica del 87 al 88% del Salario Mínimo. Procesos Generales de Acción Social. - Finaliza la adaptación de las aplicaciones de Acción Social al sistema SICER de notificaciones. - Centro de Información: Carga automática de indicadores. Ley de Dependencia. - Desarrollo de una nueva aplicación para la gestión de las personas dependientes en los servicios de discapacidad y personas mayores del Departamento de Acción Social. Gestion de subvenciones de Accion Social. - Luzarorako Sarrerak Egoitzetan. - Ingresos Permanentes en Residencias. - Espedienteen jarraipenerako eta ebazpenerako Egoitzetako Luzarorako Sarreren administrazioprozedurarako aplikazio berri baten garapena. - Desarrollo de una nueva aplicación para el seguimiento y resolución de expedientes, del procedimiento administrativo de Ingresos Permanentes en Residencias. - Aldi baterako egonaldiak zentroetan (2006). - Estancias temporales en centros (2006). - Beste aplikazio batzuekiko barneratzeak. - Integración con otras aplicaciones. - Adineko Pertsonak Zentroetan Luzarorako Sartzeko aplikazioaren egokitzapena zentro soziosanitarioetan sartzeko. Gizarte ekintzako diru-laguntzen kudeaketa. Taldeen Kotizazio Gabeko Pentsioen (KGP) eta LISMIren urteroko berrikuspena, errebalorizazioa eta ordainsari bakarraren kalkulua. Tele-laguntza: aplikazioan funtzionalitate berriak barneratzea. Nekazaritzako Foru Saila - Adaptación de la aplicación de Ingresos Permanentes en Centros de Personas Mayores para ingresos en centros socio-sanitarios. Gestion de subvenciones de accion social. Revisión anual (2006) de los colectivos de Pensiones No Contributivas (PNC) y LISMI, revalorización y cálculo de la paga única. Teleasistencia: Incorporación de nuevas funcionalidades a la aplicación. Departamento Foral de Agricultura Ehiza- eta Arrantza-esparruak. - Elkarteetarako baimen libreen lagapenaren modulu berria (Ispaster Elkartea). Kontratazioen kudeaketa. Cotos de caza y pesca. - Nuevo módulo de cesión de permisos libres a sociedades (Sociedad Ispaster). Gestión de contrataciones. - Kontratazio-espedienteak bidaltzeko - Desarrollo de una nueva aplicación para la

6 kudeaketarako aplikazio berri bat garatzea. Mendien kudeaketa. - Estatuko Inbentario, Lege, Ekonomia eta Natura mailako modulu berriak garatzea. Ganaduaren mugimenduaren erregistroa. - Sitran.- Ganaduaren mugimenduaren erregistroa. Informazioa online eguneratzeko sistema egokitzea. Txakolinaren analisia. - Web modulu (Internet) bat garatzea analisien emaitzak barneratzeko. Zehapen-espedienteak. Kulturako Foru Saila Foru Liburutegiaren erregistroaren aplikazioan funtzionalitate berriak garatzea. Kanpainak eta udalekuak urteko araudira egokitzea. Bizkaiko Foru Aldundiko langile bakoitzak euskara ikasten kontsumi ditzakeen kreditu-orduak kudeatzea ahalbidetzen duen aplikazio berri bat garatzea. Artxibo Historikoan barneratutako Kudeaketa Web aplikazio berria. Ogasun eta Finantzen Foru Saila Artxibo informatizatuak. - Dokumentu ofimatikoak irudien sisteman barnera daitezen ahalbidetzea. Aurretiko txanda Telefonia Interaktiboko Sisteman barneratzerakoan lankidetza. Aurrekontua eratzea. Doikuntzak, mantenua eta urteko aurrekontuaren kargari eustea. Errenta eta Ondarea Laguntza-programa urteko ekitaldira egokitzea. Diru-sarrerarik gabeko informazio-sarrerak. - Datu estatistikoen aurkezpena Web eremuan Bizkaibai eredua erabilita. Ibilgailuen aplikazioan funtzionalitate berriak (matrikulazioa/eskualdaketa). gestión del envío de expedientes de contratación. Gestión de Montes. - Desarrollo de los nuevos módulos de Estado de Inventario, Legal, Económico y Natural. Registro del movimiento de ganado. - Sitran - Registro de Movimiento de Ganado.Modificar el sistema para que la información se actualice online. Análisis de Txakoli. - Desarrollo de un módulo Web (internet) para introducir resultados de análisis. Expedientes sancionadores. Departamento Foral de Cultura Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación de registro de la Biblioteca Foral. Campañas y colonias. Adaptación a la normativa del Desarrollo de una nueva aplicación que permite gestionar las horas de crédito que cada uno de los trabajadores de la DFB puede consumir en el aprendizaje del euskara. Nueva aplicación Web de Gestión integrada del Archivo Histórico. Departamento Foral de Hacienda y Fnanzas Archivos Informatizados. - Permitir incorporar al sistema de imagenes documentos ofimaticos. Colaboración en la Incorporación de la Cita Previa al Sistema de Telefonía Interactiva. Elaboración del presupuesto. Ajustes, mantenimiento y soporte a la carga del presupuesto Programa de Ayuda Renta y Patrimonio. Adaptación al ejercicio Entradas de información sin ingresos. - Presentación datos estadisticos en entorno Web utilizando el moodelo de Bizkaibai. Nuevas funcionalidades en la aplicación de Vehiculos (matriculacion/transmision).

7 Funtzionalitate berrien garapena zergabetebeharren Erroldaren aplikazioan. Funtzionalitate eta hobekuntza berrien garapena errentaren eta ondarearen behin-behineko likidazioen aplikazioan. Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación de Censo de obligaciones tributarias. Desarrollo de nuevas funcionalidades y mejoras en la aplicación de liquidaciones provisionales de renta y patrimonio: urteko ekitaldira egokitzea. - Adaptación al ejercicio Batch likidazioaren bitartez prozesatutako urteko PFEZren aitorpenen zerrenda egiten duen prozesu berri bat; horiei ondorengo ahaideak izateagatik murrizketa onartu zaie nahiz eta SMI gainditzen duten errendimenduak eduki. -RN Etxean sartu beharrekoa sistema berria urteko ekitaldirako Rn Etxean proposamenaren sorrera, kudeaketa eta zergadunarekiko komunikazioa gauzatzen duten prozesuen egokitzapena eta garapena. Beste ogasun batzuekiko informazio-elkartrukeko aplikazioaren egokitzapena. Zerga-informazioa: Zerga-arau Orokorrari Lotesleak zaizkion Kontsulten Egokitzapena; Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzaren kudeaketa hobetzea. - Nuevo proceso que lista las declaraciones de IRPF 2006 procesadas por la liquidación Batch, a las que se les ha admitido deducción por descendientes a pesar de que éstos tienen rendimientos superiores al SMI. - Nuevo sistema RN Etxean a ingresar. - Adaptación y desarrollo de los procesos que realizan la generación, gestión y comunicación al contribuyente de las propuestas Rn Etxean para el ejercicio Adaptación de la aplicación de Intercambio de información con otras haciendas. Información Tributaria: Adaptación de Consultas Vinculantes a la Norma General Tributaria ; Mejorar la gestión de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica. (S.C.A.T.). Koordinaziorako eta Laguntza Teknikorako Zuzendariordetzaren Kudeaketaren aplikazioan funtzionalitate berriak. Ekonomia Jardueren gaineko Zerga: betebeharpekoen Errolda berria eratzea. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga -OHZ landatarraren kudeaketa- eta likidaziotrantsakzio berria. Zerga bereziak: - Aplikazio berri bat hidrokarburoen zerga berezia nekazaritza arloko jarduerak gauzatzen dituzten pertsonei itzul dakien kudeatzeko. - Gasolio Profesionalaren Kudeaketarako aplikazio berria. Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ). - Sarrera-iragazkiak barneratzea eta partida fiskalen tratamendu berria. Nuevas funcionalidades en la aplicación de Gestión de Subdirección de Coordinación y Asistencia Técnica. Impuesto de actividades economicas: Desarrollo de un nuevo Censo de obligados. Impuesto de bienes inmuebles: - Nueva transacción de gestión y liquidación del IBI Rústico. Impuestos especiales: - Nueva aplicación para gestionar la devolución del impuesto especial de hidrocarburos a las personas que desarrollan actividades agrícolas. - Nueva aplicación para la Gestión del Gasóleo Profesional. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). - Incorporación de filtros de entradas y nuevo tratamiento de partidas fiscales. - Erroldaren mantenua. - Mantenimiento del censo. - BEZaren marketan datu gehigarriak barneratzea. - Inclusión de datos adicionales en las marcas de

8 IVA. - BEZ eredu berriak egokitzea. - Adaptación a los nuevos modelos de IVA. Bizkaibai.- Funtzionalitate berriak. - Jakinarazpen Telematikoen sistema berriaren garapena eta ezarpena BizkaiBairen bitartez. - Aholkularitzak: guztiek aurkezpenak ikusteko baimenak. Bizkaibai.- Nuevas funcionalidades: - Desarrollo e implantación del nuevo sistema de Notificaciones Telemáticas a través de BizkaiBai. - Asesorias: autorizaciones a ver todos las presentaciones. - BizkaiBaik eskatutako geroratzeak. - Solicitud de aplazamientos por BizkaiBai. Hiri-katastroa.- Funtzionalitate berriak garatzea. - Espedienteen artxibo masiboak. AS400 espedienteetarako eta KAEX espedienteetarako kutxen eta erreferentzien kudeaketa, artxibosistemarekin kudeatuta. Catastro Urbano.- Desarrollo de nuevas funcionalidades. - Archivos masivos de Expedientes. Gestión de cajas y referencias para expedientes de AS400 y expedientes KAEX coordinado con el sistema de archivo. - Notarioekin koordinatzeko sistema berria. - Nuevo sistema de coordinación con Notarios. - Jakinarazpenak. - Notificaciones. Katastro Landatarra. Mugimendu guztien jarraipena egitea ahalbidetu duen titularren kudeaketarako modu berri bat gauzatzea eta ezartzea. Hiri-katastro grafikoa. Catastro Rústico. Desarrollo e implantación de una nueva gestión de titulares, que permite realizar un seguimiento de todos los movimientos. Catastro gráfico urbano. - Katastro Atari berri bat. - Nuevo Portal de CATASTRO. - Grafikoen historikoaren tratamendu berria katastroko datu-baseetan. - Nuevo tratamiento del histórico de gráficos en las bases de datos catastrales. - VMA ematea Udalei pasarela bitartez (IP finkoa). - Proporcionar VMA a Ayuntamientos a través de pasarela (IP fija). Egoiliarrak ez direnen errentaren gaineko zerga kudeatzen duen aplikazioan funtzionalitate berriak garatzea: - Egoiliarrak ez direnen konturako atxikipenen eta diru-sarreren 216. ereduko likidazioen kudeaketa. Jakinarazpenak. Funtzionalitate berriak. Dokumentu-kudeaketa. Elkarteen gaineko zera: urteko ekitaldira egokitzea aplikazioaren kudeaketa osoa, araudi-aldaketak, inprimakiaren aldaketak eta zergaren kudeaketarako atalak eskatutako hobekuntzak barneratuta. Desarrollo de nuevas funcionalidades en la aplicación que gestiona el impuesto sobre la renta de no residentes: - Gestión de liquidaciones del modelo 216 de retenciones e ingresos a cuenta de No residentes por diferencias con el modelo declarativo 296. Notificaciones. Nuevas funcionalidades. Gestión documental. Impuesto de Sociedades: - Adaptar al ejercicio 2006 la gestión completa de la aplicación incorporando los cambios normativos, las modificaciones del impreso y las mejoras solicitadas por la sección para la gestión del impuesto urteko Elkarteen diru-laguntzen programa - Nuevo programa de ayuda de Sociedades 2006.

9 berria. Urteko Aitorpenen Kudeaketa-azpiegitura komuna. Infraestructura Gestión común Declaraciones Anuales. -Estatistiken Internet bidezko aurkezpen dinamikoa. Segurtasun-aplikazioetarako sarbideen kontrola eta segurtasuna erabiltzaileen eta aplikazioen profilen bitartez (%90eko aurrerapena). Ogasunaren inf. Sistemaren azpiegitura. - SICOn dokumentu-mota gehiago definitzeko bideragarritasunaren azterketa. - Maisuaren aplikazioaren kodeak agortzea. Kudeaketa eta aurkezpen berria, Eredu- Epealdiaren bitartez. Zorrak geroratzea edo zatikatzea. - Zerrenda globalen igorpena geroratzeen ebazpenetan. - Presentación dinámica vía intranet de estadísticas. Control y seguridad de accesos a aplicaciones Seguridad a traves de perfiles de usuarios y de aplicaciones. (Avance 90 %). Infraestructura del sistema de inf. de Hacienda. - Estudio de la viabilidad de definir más tipos de documentos en SICO. - Agotamiento de los códigos de aplicación del Maestro. Nueva gestión y presentación a través de Modelo-Periodo. Aplazamientos y fraccionamientos de deudas. - Emisión de relaciones globales en resolución de aplazamientos. - Bizkaibai-k jasotako eskabideen kudeaketa. - Gestión de solicitudes recibidas por Bizkaibai. Aurrekontuaren Balore Independenteak eta Laguntzaileak- VIAP (Aurrekontutik kanpoko Eragiketak). - Interfazea beste aplikazio batzuekin (FL, S1, GF, CP). - Beste aplikazio batzuen eskaeraz egindako irteerak. Zerga-ereduak (I*NET). V.I.A.P. (Operaciones Extrapresupuestarias). - Interfase con otras aplicaciones (FL, S1, GF, CP). - Salidas a instancias de otras aplicaciones. Modelos tributarios (I*NET) ereduaren aurkezpen telematikoa. - Presentación telemática modelo eredurako laguntza-programa berria (EPSV) urteko ekitaldirako. Erregimen Erraztuaren urteko eredurako laguntzaprograma: 391. eredua urteko ekitaldi fiskalaren aurkezpenerako egokitzapenak. Inprimaki-ereduaren garapen 565., 567., 005. eta 620. ereduen inprimaki ofizialak lortzeko, PDF formatuan. Diru-bilketa bulegoetako espedienteen jarraipena. Nuevo programa de ayuda para el modelo 345 (E.P.S.V.) para el ejercicio Programa de ayuda para el modelo anual del Régimen Simplificado : modelo 391. Adaptaciones para la presentación del ejercicio fiscal Desarrollo del módulo de impresión para obtener los impresos oficiales de los modelos 565, 567, 005 y 620, en formato PDF. Seguimiento expedientes de oficinas de recaudación. - Higiezinen enbargoaren automatizazioa. - Automatización del embargo de inmuebles. Diru-bilketako baliabideak kudeatzeko aplikazio berria. Nueva aplicación para la gestión de recursos de Recaudación.

10 Lan eta Trebakuntzako Foru Saila Argitalpenen erregistroaren eta maileguen kontrola. - Saileko Liburutegia. Aldizkarien zirkuituaren kudeaketa osoa, liburutegiaren kudeaketako aplikazioaren intraneteko bertsio berriarekin integratuta. LanAzpiegitura laguntza-espedienteak bideratzea. - Erabiltzaileek erabilitako datu-baseen eraldaketa, Lantik-eko arauen arabera garatutako aplikazioetan. Departamento Foral de Empleo y Formación Control de registro y prestamos de publicaciones. - Biblioteca Departamental. Gestión integral del circuito de revistas, integrado con la nueva versión intranet de la aplicación de gestión de biblioteca. Tramitacion expedientes de ayuda LanAzpiegitura. - Transformación de las bases de datos utilizadas por los usuarios, en aplicaciones desarrolladas según las normas de Lantik. - Espedientea Bideratzeko faseak osatzea. - Completar fases de la Tramitación de Expediente. Trebakuntza Zentroen homologazioa. -Trebakuntza-zentroetako Homologazioeskabideak kudeatzeko aplikazio berria. -Zentro homologatuen jarraipena gauzatzeko eredu berria garatzea. Enplegu- eta Trebakuntzarako Erakundeen Erregistroa. - Enplegu Bulego Birtualaren Bidalketa Telematikoen kudeaketa. Lanera laguntzak. - Hobelan Sustapenaren laguntza-espedienteak bideratzeko faseak osatzea. - Enplegu-zerbitzuaren Hobelan laguntzaren justifikazioak. - Hobelan programetara egindako lehen ordainketaren justifikazioak. Sailaren Barne Araudiaren kudeaketa. - BAOrekiko lotura duen barne araudiaren kudeaketa dokumentala. Gainera, JP espedientemoten eta JP dokumentu-moten dokumentukudeaketa ere barneratuko du. Hezilan laguntzak. - Bizkai Trebea-ko, Landu-ko eta Prest-eko eskabideen aurkezpen telematikoa. -Trebakuntza Zerbitzuaren laguntzen justifikazioa: Azken Txostena eta Datu Ekonomikoak. Homologación de Centros de Formación. - Nueva aplicación para gestionar las Solicitudes de Homologación de centros de formación. - Desarrollo de un nuevo módulo para realizar el seguimiento de los Centros homologados. Registro de Entidades de Empleo y Formación - Gestión de Envíos Telemáticos de la Oficina Virtual de Empleo. Ayudas Lanera. - Completar fases de la tramitación expedientes de ayuda Hobelan Fomento. - Justificaciones de la ayuda Hobelan del Servicio de Empleo. - Justificaciones del primer pago a los programas de Hobelan. Gestión de la Normativa Interna del Departamento. - Gestión documental de normativa interna, con conexión a BOB. También incluirá la gestión documental de tipos de expedientes JP y tipos de documentos JP. Ayudas Hezilan. - Presentación telemática de solicitudes de Bizkai Trebea, Landu y Prest. - Justificación ayudas Servicio Formación: Informe Final y Datos Económicos. - Lan-praktiken blokea. - Bloque de Prácticas Laborales.

11 - Justifikazioak urteko ekitaldira egokitzea: Hasierako eta Azken txostena. Ingurumen Foru Saila Desjabetzeen espedientearen jarraipena. Berrikuntza eta Ekonomia Sustapeneko Foru Saila Burutu laguntza-espedienteak bideratzea. - Adaptaciones al 2007 de las justificaciones: Informe inicial y final. Departamento Foral de Medio Ambiente Seguimiento de expediente de expropiaciones. Departamento Foral de Innovación y Promoción Económica Tramitación de expedientes de ayuda Burutu. - CGASetarako karga-modulua. - Módulo de Carga a CGAS. - Burutu laguntza-espedienteak bideratzea. - Tramitación de expedientes de ayuda Burutu. - Burutu urteko Dekretura egokitzea (Ekinberri, Bultzatu eta Artesanos laguntzak bideratzea). Laguntza-eskabideen aurkezpen telematikoa. Artisauen eskabideen aurkezpen telematikoa. ARTISAUTZA eskabide berria. Lan-Azpiegitura. DIPEren egokitzapena. - Adaptación Burutu ( tramitación de las ayudas Ekinberri, Bultzatu y Aretsanos ) al Decreto Presentación telemática solicitudes ayuda. Presentación telemática de solicitudes Artesanos. Nueva solicitud ARTISAUTZA. Lan-Azpiegitura. Adaptación DIPE. Sustatu: urteko Dekretura egokitzea. Sustatu: Adaptación al Decreto Berritu: urteko Dekretura egokitzea. - Berritu: Adaptación al Decreto Sustatu laguntza-espedienteak bideratzea. - Sustatu bideberri eta sustatu kide laguntzaespedienteak bideratzea (espedientearen ebazpena bitarte). Aginte-taula. - Aginte-taularen migrazioa Microsoft-en plataforma teknologiko berrira (.NET). Herri Lanen Foru Saila Herri Lanen GIS (Errepideak) -Bizkaiko Gida-plan Ziklagarria. -Mugigarritasunaren prototipoa (Ibilgailuen jarraipena). -Semaforoen gorabeheren datuen eta kudeaketen kontsulta. Tramitación expedientes de ayuda Sustatu. - Tramitación de los expedientes de ayuda sustatu bideberri y sustatu kide (hasta la Resolución del expediente). Cuadro de Mando. - Migración del Cuadro de Mando a la nueva plataforma tecnológica de Microsoft (.NET). Departamento Foral de Obras Públicas GIS de Obras Públicas (Carreteras). - Plan Director Ciclable de Bizkaia. - Prototipo de movilidad (Seguimiento de flotas). - Consulta de datos y gestión de incidencias de semáforos fasearen eta 5. fasearen garapena. - Desarrollo de la fase-4 y fase-5. Baimen-espedienteak. Expedientes de autorizaciones. - Datuen probak, kargak, erauzketak eta - Pruebas, carga, extracción y adaptación de datos.

12 egokitzapenak. - Tasa eta prezio publikoen kudeaketa. - Gestión de tasas y precios públicos. - Espedientea eremu berrira egokitzea (Inet). - Adaptación del expediente al nuevo entorno (Inet). - Desjabetzeen eragina izan duten baimenen eta eragina izan duten zerbitzuen izapideak barneratzea. Ondare-erantzukizuneko espedienteak. Espedientea eremu berrira egokitzea. Garraio eta Hirigintza Foru Saila Linea erregularren gaineko informazioa: -Bizkaibus-eko eskabideen eta kexen kudeaketa berria Internet bidez. Garraioen GIS. - Bizkaibus-eko ibilbideen gaineko kontsulta grafikoak eta ustiapena. - Hobekuntzak eta funtzionalitate berriak barneratzea. - Incorporación de la tramitación de autorizaciones afectadas por expropiaciones y servicios afectados. Expedientes de reponsabilidad patrimonial. Adaptación del expediente al nuevo entorno. Departamento Foral de Transportes y Urbanismo Información de Líneas Regulares: - Nueva gestión de solicitudes y quejas Bizkaibus a través de internet. GIS Transportes. - Consultas gráficas y explotación de rutas Bizkaibus. - Incorporación de mejoras y nuevas funcionalidades. - SAE. Webean argitaratzea. - SAE. Publicación en la Web. Banaketa kartografikoa Interneten. - Herritarren Internet bidez deskarga ditzaketen kartografia-fitxategien bilaketa optimizatzea. - ETRS-89 kartografia baliozkotzea eta mugak eguneratzea. Distribucion cartografica en internet. - Optimizar la búsqueda de los ficheros de cartografía que pueden descargarse de internet los ciudadanos. - Validación cartografía ETRS-89 y actualización de límites. - Kontratazio-korronteen mantenua. - Mantenimiento de lotes de contratación. Udalen Karguak eta Batzordeak. - Mankomunitateen eta partzuergoen barruan gaikuntza nazionaleko funtzionarioen figura barneratzea. Udal planeamendu orokorra. -Inbentarioaren Bateratzea eta Normalizazioa. - BAOren linka eta pantailako maparako eskalaaukeraketa. Adingabeen Babes Institutua Zaintzen kudeaketa. - Bizkaiko Babes Institutuaren zaintzapeko pertsonen kudeaketa sistema integratua. Cargos y Comisiones de los Ayuntamientos. - Incorporar la figura de funcionarios de habilitación nacional dentro de las mancomunidades y consorcios. Planeamiento general municipal. - Unificación de Inventario y Normalización. - Link al BOB y selección de escala para el mapa de pantalla. Instituto Tutelar de Menores Gestión de Tutelas. - Sistema integrado de gestión de personas tuteladas por el Instituto Tutelar de Bizkaia.

13 Lantik Erosketen Kudeaketa Integratua - Ondasunen eta zerbitzuen Katalogoaren modulu berria garatzea. Mikroinformatika/Web azpiegitura. Lantik Gestión Integrada de Compras. - Desarrollo del nuevo módulo de Catálogo de bienes y servicios. Infraestructura microinformatica/web. - Web-aplikazioen log en jarraipena. - Seguimiento de los logs de aplicaciones Web. Java eta Microsoft plataformetarako I*Net eremuan sortzen diren akatsak konpontzeko tresna egokia garatzea. Eskaera informatikoen kudeaketa. - PDW1 2. Faseko aurrekontuen moduluan hobekuntza. -Oniritziaren izapidearen eskaera ixteko edo ukatzeko web orria sortzea. -Onartu eta Onetsi izapideak gauzatzeko posta elektroniko automatiko bat barneratzea. Ars/remedy azpiegitura. -Ticketen kudeaketaren irteerak garatzea (estatistikak). - Zerbitzuen Mailako Hitzarmenetan denbora kontrolatzeko estatistika (ANS). Proiektuen eta fakturazioaren kontrola. Desarrollo de una herramienta eficaz para la resolución de errores que se producen en entorno I*Net para las plataformas Java y Microsoft (ASP y.net). Gestión de pedidos informaticos. - Mejoras en el módulo de presupuestos PDW1, Fase 2. - Creación sitio web para cierre de petición o rechazo trámite Visto Bueno. - Incorporación de un correo electrónico automático para realizar los trámites de Aceptar y Aprobar. Infraestructura Ars/remedy. - Desarrollo de salidas de gestión de tickets (estadisticas). - Estadistica de control de tiempos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). Control de proyectos y facturación. - Aurrekontua ordu negatiboekin baimentzea. - Permitir presupuesto con horas negativas. - Fakturen elkartze/banantze moduluan egokitzapenak. - Organikoetan izandako aldaketengatiko eguneratze-kateak berreraikitzea (1. fasea) Informazio-sistemen ustiapenaren barnean, 2007 urtean zehar honako zerbitzuok eman dira: Prozedurak sailetan exekutatzea. Produkzioaren edota bezeroen eskariaren arabera planifikatuak: Online prozedurak kudeatzea. Bezeroen bidez zuzenean exekutatuak: 191 milioi transakzio. Zerrendak eta agiriak inprimatzea. Inprimagailu zentralizatuen bidez 11,6 milioi orri inprimatu dira. - Adaptaciones en el módulo de agrupación/desglose de facturas. - Reconstruir las cadenas de actualización por cambios en Orgánicos (Fase-1). Dentro de la Explotación de los sistemas de información, durante el año 2007 se han realizado los siguientes servicios: Ejecución de procesos por lotes. Planificados en producción o bajo demanda de los clientes: Gestión de los procesos on-line. Ejecutados directamente por los clientes: 191 Millones de transacciones. Impresión de listados y documentos. Se ha realizado la impresión centralizada de 11,6 millones de páginas.

14 Agiriak gutun-azaletan sartzea. 2,3 milioi jakinarazpen sartu dira gutun-azaletan, eta horietatik k jaso izanaren adierazpena zuten. Ogasunaren ANS adierazleak hobetu dira hartuagiriarekin eta hartu-agiririk gabe kartazalean sartutako dokumentazioa entregatzeko ataletan, batez beste 1,3 egunekoa, prozesuaren datatik Correos-i entregatzeko unera arte urteko Errentaren identifikaziojakinarazpen barnean sartu dira kartazaletan eta aurreko urteetan kanpoan egin da hori. SAP eremu berria barneratu da administrazioan. Segurtasunaren kudeaketaren barnean, urtean ondorengo zerbitzuak gauzatu dira: Negozio-jarraitasun zentroa ezartzea: Posta-sistemaren segurtasunaren gaineko azterketa bat egin da. Segurtasunaren gaineko azterketa orokor bat egin da, bai alde teknikoari dagokionez (barnekoa eta kanpokoa), baita Informazio-sistemetan Segurtasunaren antolakuntzaren aldeari dagokionez ere. DBLO: - BFA, IFAS, IETB, ITB, BN eta Lantik sailekin lankidetza DBLOaren kudeaketan. - DBLO Segurtasun-bartzordea ri aholkularitza eta informazioa. - Segurtasun-agiria ren bigarren bertsioa eratzea BFA, IFAS, IETB, ITB, BN eta Lantik sailentzat. Informazio-sistemetarako sarbide-baimenak eta segurtasun-gorabeherak kudeatu dira. Lantik-eko sistema nagusien sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: Ensobrado de documentos. Se han ensobrado 2,3 millones de notificaciones, siendo con acuse de recibo. Se han mejorado los indicadores de ANS de Hacienda en los apartados de entrega de la documentación ensobrada con y sin acuse a una media de 1,3 días desde la fecha de proceso a la entrega a Correos. Se han ensobrado internamente notificaciones identificativas de la Renta 2006 que añoa anteriores se hacían en el exterior. Se ha incorporado la administración del nuevo entorno SAP. Dentro de la Gestión de seguridad, durante el año 2007 se han realizado los siguientes servicios: Implantación del centro de continuidad de negocio: Se ha realizado un estudio de la seguridad del Sistema del Correo. Se ha realizado un estudio general de seguridad, tanto en su parte técnica (interna y externa), como organizativa de la Seguridad en los Sistemas de Información. LOPD: - Colaboración con los departamentos de BFA, IFAS, IETB, ITB, JJGG y Lantik en la gestión LOPD. - Asesoramiento e información al Comité de Seguridad LOPD. - Elaborada la versión dos del Documento de seguridad para BFA, IFAS, IETB, ITB, JJGG y Lantik. Se han gestionado las autorizaciones de acceso a los Sistemas de Información y las incidencias de seguridad. En el Departamento de sistemas centrales de lantik a nivel interno a lo largo del 2007 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: 1. Zerbitzuaren jarraitasun Plana ezartzea. 1. Implantación del Plan de Continuidad del Servicio. IBM z S07-R01 backup-eko eta 194 Mipeko potentziako eta 24 GBko memoriako IBM z S07-R01 prozesadorea duen ordenagailu berria instalatzea eta martxan jartzea. Instalación y puesta en marcha del nuevo ordenador central de backup IBM z S07- R01 con un procesador, 194 Mips de potencia y 24 GB de memoria.

15 IBM TS 3584-L22 kartutxodun liburutegi automatiko berriaren Backup Zentroa instalatzea eta martxan jartzea. Kartutxoen kontrolerako 3592-C06 2 unitate ditu eta irakurketa/idazketa 3592-E05 14 unitate. IBM 2094 backup ordenagailu zentralaren, 3584 liburutegiaren eta 3592 unitateen eta oinarrizko Sysplex-aren euskarrirako software-aren prebentziozko mantenuaren aplikazioa. Kanalen banaketan aldaketa 4 FICON DIRECTORS (2 Lantik-en eta 2 Backup Zentroan) barneratzeko, bi zentroetako ordenagailuen eta unitate periferikoen artean konexio erredundantea lortzeko. Oinarrizko Sysplex-aren instalazioa Ustiapen, Garapen eta Sistemak partizioen artean. Ustiapeneko OAMaren kartutxo primarioak eta backupekoak eta Garapenekoak, 3590 kartutxokoak zirenak, 3592 kartutxoetara aldatzea. OAMaren BACKUPa lortzea CPD-2ko TS3500 liburutegian, ordura arte egiten zen moduan CPD- 2ko 3494 liburutegian lortu beharrean. TSME kopia duala lortzea CPD-2ko TS3500 liburutegian, ordura arte egiten zen moduan CPD- 2ko 3494 liburutegian lortu beharrean. Garapen eta Ustiapeneko HSMaren DUPLEX a ezartzea (Migrazioa eta backup-a) CPD2an. NJEren komunikazioen konfigurazioan aldaketa, Backup Zentroa martxan jartzearen ondorio gisa. Funtzionamendu erreala hamar egunetan Backup Zentroan, backup-erako gaitasunaren eguneratzea martxan jartzea barne (CBU). Instalación y puesta en marcha en el Centro de Backup de la nueva librería automática de cartuchos IBM TS 3584-L22 con 2 unidades de control de cartuchos 3592-C06 y 14 unidades de lectura/escritura 3592-E05. Aplicación de mantenimiento preventivo de software para soporte del nuevo ordenador central de backup IBM 2094 la librería 3584 y las unidades 3592 y Sysplex básico. Cambio de la distribución de canales para incluir 4 FICON DIRECTORS (2 en Lantik y 2 en el Centro de Backup) para conseguir un conexionado redundante de los ordenadores y periféricos de ambos centros. Instalación del Sysplex básico entre las particiones de Explotación, Desarrollo y Sistemas. Migración a cartuchos 3592 de los cartuchos primarios y de backup del OAM de Explotación y del de Desarrollo, residentes en cartuchos Obtención del BACKUP del OAM en la librería TS3500 del CPD-2, en lugar de en la librería 3494 del CPD-1 como se hacía hasta entonces. Obtención de la copia dual del TSME en la librería TS3500 del CPD-2, en lugar de en la librería 3494 del CPD-1 como se hacía hasta entonces. Implantación del DUPLEX del HSM de Desarrollo y Explotación (Migración y backup) en el CPD2. Modificación de la configuración de comunicaciones del NJE como consecuencia de la puesta en marcha del Centro de Backup. Funcionamiento real durante diez días en el Centro de Backup, incluyendo activación de la actualización de capacidad para backup (CBU). TSM kartutxoak 3592ra aldatzea (EFMT2). Migración de los cartuchos de TSM a 3592 (EFMT2). 2. Zerbitzuaren erabilgarritasuna eta kalitatea hobetzea Garapen eta Ustiapen ataletan MSUMON monitorea aldatzea eta martxan jartzea. CLIST RUNDB2ren aldaketa. 2. Mejora de la disponibilidad y calidad del servicio. Modificación y puesta en marcha en Desarrollo y Explotación del monitor MSUMON. Modificación de la CLIST RUNDB2. 3. Sistema mantentzea 3. Mantenimiento del Sistema. Garapen eta Ustiapen ataletan MSUMON monitorea aldatzea eta martxan jartzea. Prebentzioko software-mantenuaren aplikazioa DB2 V8ren eta SAPren euskarrietarako. Modificación y puesta en marcha en Desarrollo y Explotación del monitor MSUMON. Aplicación de mantenimiento preventivo de software para soporte del DB2 V8 y del SAP.

16 190 PTF's-ren aplikazioa CICS/TS 3.1en, CICSen WEB Zerbitzuak (SOAP) martxan jartzeko aurrebaldintza gisa. CICS/TS 3.1en Web Zerbitzuak martxan jartzea. CICS/TS V3.1 abiaraztea CICSPRHAn eta CICSIMPPn. CICSetan enkriptazio programak erabiltzeko erraztasuna abian jartzea. Konpilazio aukerak aldatzea, memoriaren okupazioa murrizteko eta programen errendimendua hobetzeko. TSM aldatzea eta storagepool-ak handitzea. Hauteskundeetako CICS abian jartzea. VPS Ustiapena eta garapena: VPS aldatzea, AnyQueue-rekin zerikusia duten irteera guztiak PDF bihur daitezen. DB2 Administration Tool SAPerako konfiguratzea. TLMSko VMF fitxategia mantentzea. Garapen eta Ustiapenean ondoko produktu hauek instalatzea eta martxan jartzea: Aplicación de 190 PTF's al CICS/TS 3.1 como prerrequisitos para la puesta en marcha de los Servicios WEB (SOAP) del CICS. Puesta en funcionamiento de los Servicios Web del CICS TS 3.1. Puesta en marcha del CICS/TS V3.1 en el CICSPRHA y en el CICSIMPP. Puesta en marcha en los CICS de la facilidad para el uso de programas de encriptación. Modificación de las opciones de compilación para reducir la ocupación de memoria y mejorar el rendimiento de los programas. Modificación del TSM y ampliación de los storagepool. Puesta en marcha del CICS de Elecciones. VPS Explotación y Desarrollo: Modificación al VPS para que todas las salidas asociadas al AnyQueue se conviertan a PDF. Configuración del DB2 Administration Tool para SAP. Mantenimiento del fichero VMF del TLMS. Instalación y puesta en marcha en Desarrollo y Explotación de los siguientes productos: - IPFAF Batch Apis. - IPFAF Batch Apis. - TLMS V TLMS V IBM Debug Tool for z/os V IBM Debug Tool for z/os V IBM COBOL and CICS Command Level Conversion Aid. - IBM COBOL and CICS Command Level Conversion Aid. - VPS V1.8.0, VPS V1.8.0, VSV V1.8.0, VSV V1.8.0, LRSNET V LRSNET V VNCF V1.R VNCF V1.R TMon for CICS (CICS monitorea) V3.1 eta TMON for TCP/IP. - TMon for CICS (monitor de CICS) V3.1 Y TMON for TCP/IP. - TSM TSM Memoriaren eremuak handitzea (ECSA y ESQA) Garapen eta Ustiapenean. garapenean internal readers direlakoen kopurua handitzea. Aumento de las áreas de memoria (ECSA y ESQA) en Desarrollo y Explotación. Aumento del número de internal readers en Desarrollo.

17 TSM: migrazio-atalasea aldatzea eta diskoko lekua handitzea. SAPerako beharrezkoa den diskoko lekua esleitzea. CPUaren ( Softcapping ) erabilera mugatzeko balioak finkatzea eta doitzea. WLMaren politikak aldatzea SAPari dagozkionak txertatzeko. UNIX (USS) zerbitzuen fitxategien sistema hierarkikoa mantentzea. TSM: Modificación del umbral de migración y ampliación del espacio en disco. Asignación del espacio en disco necesario para SAP. Establecimiento y ajuste de los valores de limitación del uso de la CPU ( Softcapping ). Modificación de las políticas del WLM para incluir las correspondientes al SAP. Mantenimiento del sistema de ficheros jerárquico de los servicios UNIX (USS). 4 Sistemaren adierazleak eta monitorizazioa. 4 Indicadores y monitorización del sistema. Diskoei eta inprimatzaileei buruzko informazioa eskuratzeko aldaketak Lantikeko komunikazio, sare eta zerbitzarien sailean, urtean zehar, hurrengo jarduerak burutu dira: Cambios para obtener información sobre discos e impresoras. En el Departamento de comunicaciones, redes y servidores de lantik, a nivel interno a lo largo del 2007 se han efectuado en este ámbito las siguientes actividades: 1. Zerbitzarien eremuan 1 En el área de servidores. Birtualizazio proiektua, 11 zerbitzari fisiko instalatzea, 20 zerbitzari fisiko birtual bihurtzea. Datuak SQL 2005ean dituen Corporate Modeler aplikazioa instalatzea. Hauteskundeak 2007 zerbitzarien azpiegitura instalatzea. RESIPLUS aplikazia eguneratzea. Fix KB Exchange postaren plataforman instalatzea. Bizkaiko Bideak enpresari zerbitzua egiten dion zerbitzaria handitzea. Testu-prozesadoreen formatuen bihurketarako bi zerbitzari instalatzea. Dokumentuak sinatzeko WebService duen zerbitzari bat instalatzea. Anyqueue aplikazioaren bertsio berri bat instalatzea. TB Korporatiboaren azpiegitura gisa hiru zerbitzari instalatzea. EVA biltegiratzearen SAN handitzea eta 4 Gbps.- ko kontrolagailuak eguneratzea Biltegiratze sareko switch-ak Ciscoren MDS 9509 Proyecto de virtualización, instalación de 11 servidores físicos, conversión de 20 servidores físicos a virtuales. Instalación de la aplicación Corporate Modeler con repositorio de datos en SQL Instalación infraestructura de servidores Elecciones Actualización aplicación RESIPLUS. Instalación del Fix KB en la plataforma de correo Exchange. Ampliación del servidor que da servicio a la empresa Bizkaiko Bideak. Instalación de dos servidores para conversión de formatos de procesadores de texto. Instalación de un servidor con un WebService cuya función es firmar documentos. Instalación de una nueva versión de la aplicación Anyqueue. Instalación de tres servidores como infraestructura de la TV Corporativa. Ampliación de la SAN de almacenamiento EVA y actualización de controladoras a 4 Gbps. Sustitución de los switches en la red de

18 ordenagailu direktoreekin ordezkatzea. WebSphere-en kluster instalazioa datu fiskalen aurkezpen-aplikazioaren euskarria izan dadin. Kluster instalazioa Adobe Livecycle Forms plataformaren euskarria izan dadin. Zerbitzarien azpiegitura instalatzea, SAP aplikazioaren euskarria izan dadin, 9 zerbitzari fisiko eta bi birtual. Uriosteko suhiltzaile-etxean domeinu zerbitzariak instalatzea. Birusen eta perimetroko spam-aren kontrako SCM 3300 ekipamendu berriak instalatzea. almacenamiento por los equipos directores MDS 9509 de Cisco. Instalación cluster WebSphere para soportar la aplicación de presentación de datos fiscales. Instalación cluster para soportar plataforma Adobe Livecycle Forms. Instalación de la infraestructura de servidores para dar soporte a la aplicación SAP, 9 servidores físicos y dos virtuales. Instalación de servidores de dominio en el parque de bomberos de Urioste. Instalación de nuevos equipos antivirus y antispam perimetral SCM Instalatutako eskaerak 19. Solicitudes instaladas 19. Instalatutako zerbitzariak 18. Servidores instalados 18. Konpondutako intzidentziak Incidencias resueltas Konpondutako kontsultak 97. Consultas resueltas 97. Konpondutako eskariak 105. Peticiones resueltas 105. Sare eta komunikazioen eremuan. SIACen bulegoetan UPSak instalatzea. Ogasun Sailean 4503 switchak instalatzea. EDITRAN sofwarea eguneratzea eta RSA modulua instalatzea. Foru moldiztegian komunikazio ekipamenduak hobetzea. RentaNet komunikazio azpiegitura instalatzea. SIACen Gernikako bulegoan komunikazio ekipamenduak hobetzea. 2. CPDrako igarotze eremuan 6500 switchak instalatzea. Birtualizazio armairuak komunikazio ekipamenduak instalatzea. Ekipamendu berrien instalazioarekin suaren kontrako azpiegiturak eguneratzea. Ciscoren SAN MDS 9509 sareko ordenagailuak instalatzea eta konfiguratzea. LAEko komunikazio ekipamenduak instalatzea. En el área de redes y comunicaciones. Instalación de UPS s en las oficinas del SIAC. Instalación de switches 4503 en el Dpto de Hacienda. Actualización del software EDITRAN e instalación del módulo RSA. Ampliación equipos de comunicaciones en imprenta foral. Instalación infraestructura de comunicaciones RentaNet. Ampliación equipos de comunicaciones en oficina SIAC Gernika. Instalación de switches 6500 en la zona de tránsito al 2º CPD. Instalación equipos de comunicaciones armarios de virtualización. Actualización con la instalación de nuevos equipos la infraestructura de cortafuego. Instalación y configuración de los equipos de red SAN MDS 9509 de Cisco. Instalación de equipos de comunicaciones en LAE.

19 Nekazaritza eskualdeetako bulegoetan ADSL LAN to LAN konexioak instalatzea. Ogasun Sailean komunikazio ekipamenduak hobetzea. Hauteskundeak 2007 komunikazio azpiegitura instalatzea. VPN zerbitzaria eguneratzea eta CPD2an ekipamendu erredundantea instalatzea. Interbiak-en bulegoan ADSL konexioa instalatzea eta konfiguratzea. SIACen Portugaleteko bulegoan komunikazio ekipamenduak hobetzea. CPD2an komunikazio ekipamenduak instalatzea. SIACen Basauriko eta Balmasedako bulego berrietan komunikazio ekipamenduak instalatzea. SNA saioak LANTIK2 routerretik Hostera aldatzea. Foru Liburutegian WiFi azpiegitura instalatzea. Urruneko sarreradun ordenagilua eguneratzea. Instalatutako komunikazio ekipamenduak. Instalación de conexiones ADSL LAN to LAN en las oficinas comarcales agrarias. Ampliación equipos de comunicaciones en el Dpto de Hacienda. Instalación infraestructura de comunicaciones Elecciones Actualización servidor VPN e instalación de equipo redundante en el CPD2. Instalación y configuración de conexión ADSL de oficina de Interbiak. Ampliación equipos de comunicaciones oficina SIAC de Portugalete. Instalación equipos de comunicaciones en el CPD2. Instalación de equipos de comunicacioenes en las nuevas oficinas del SIAC de Basauri y Balmaseda. Migración de sesiones SNA del router LANTIK2 al Host. Instalación infraestructura WiFi en la Biblioteca Foral. Actualización del equipo de acceso remoto. Equipos de comunicaciones instalados. 27 router. 27 router. 67 Ethernet konmutadore 67 conmutadores Ethernet. 19 hari gabeko sarrera puntu 19 Puntos de acceso Inalámbrico. 4 MDS 9509 Direktore 4 Directores MDS IP 560 Firewall 2 Firewall IP VPN zerbitzari 1 Servidor VPN. Konpondutako intzidentziak 570. Incidencias resueltas 570. Konpondutako kontsultak 20. Consultas resueltas 20. Konpondutako eskariak 57. Peticiones resueltas 57. Berrikuntza eta azpiegiturei dagokienez, bezeroen araberako jarduera garrantzitsuenak hauexek izan dira: 1.Argitalpenen eremuan Orokorrak En el departamento de Innovación e infraestucturas, las actuaciones más importantes por cliente han sido las siguientes: 1.En el área de publicaciones. Generales

20 Bizkaiko Foru Aldundiaren, Foru Entitateen, Batzar Orokorren eta Udalen departamentu estatistiken kudeaketa, gerora Atarilekun argitaratzeko. Bizkaiko Foru Aldundiaren interneteko irudia erregulatzen duen Foru Dekretua behar bezala betetzeko jarraipena egitea. Foru Hauteskundeak 2007: stand-a diseinatzea, oharrak SMS bidez jakinarazteko sistema. Web erabilerraztasunari buruzko aholkularitza Web Guneak diseinatzeko. Espezifikoak Ahaldun Nagusiaren Kabinetea Gestión de las estadísticas departamentales de la Diputación Foral de Bizkaia, Entidades Forales, Juntas Generales y Ayuntamientos, para su posterior publicación en Atarileku. Seguimiento del correcto cumplimiento del Decreto Foral que regula la imagen en internet de la Diputación Foral de Bizkaia. Elecciones Forales 2007: diseño del stand, sistema de notificación vía SMS de avisos. Asesoramiento en accesibilidad web para el diseño de Sitios Web. Especificos Gabinete del Diputado General Prentsa Kabineteari laguntzea: Bizkaimendia Asistencia al Gabinete de Prensa: Bizkaimedia. Herritarren Eskubieen eta Lankidetzaren Erregistro sistema garatzea eta argitaratzea. Ahaldun Nagusiaren Kabinetearen web guneko edukiak mantentzea eta eguneratzea. Parekatuz mantentzea Bizkaiko Foru Aldundiaren Telebista Kate Korporatiborako edukiak ikuskatzea. Bizkaia.net-eko Web Guneetan erabili beharreko arauak erregulatzen dituen Liburu Teknikoa egitea. Web Gunerako, Web Erabilerraztasunarekin lotutako AENOR Ziurtagiria Udal Harremanetako eta Herri Administrazioko Foru Saila Lan Eskaintza Publikoa: web gunea mantentzea. Turismoa: (Arkitektura Mugimenduak, Expooporrak 2007, etab.). Bizkaia.net esparruaren baitan sartzeko Web gunea berriro diseinatzea. Suak Itzaltzeko Zerbitzua: web gunea mantentzea Kontratu Publikoak: web gunea mantentzea (iragarki-taula birtuala), Atarileku: Atarilekurako egokitzapena (Guretzat, Harrera Eskuliburua, Zentral Sindikalak, Urrutiko Laguntza, etab.). Desarrollo y publicación del sistema Registro de Derechos Ciudadanos y Cooperación. Mantenimiento y actualización de contenidos del sitio web de Gabinete del Diputado General. Mantenimiento de Parekatuz. Supervisión de los contenidos para el Canal de Televisión Corporativo de la Diputación Foral de Bizkaia. Elaboración del Libro Técnico que regula el conjunto de normas a emplear en los desarrollos de Sitios Webs de bizkaia.net. Certificación AENOR en Accesibilidad Web para el Sitio Web Departamento Foral de Relaciones Municipales y Administración Pública Oferta de Empleo Público: mantenimiento del sitio web. Turismo: (Movimientos Arquitectónicos, Expovacaciones 2007, etc.). Rediseño de la web para integrarla dentro del marco de Bizkaia.net. Servicio de Extinción de Incendios: mantenimiento del sitio web. Contratos Públicos: mantenimiento del sitio web (Tablón virtual). atarileku: Adaptación a Atarileku (Guretzat, Manual de Acogida, Centrales Sindicales, Asistencia Remota, etc.).

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Zugaztel S.A. 2009. urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak sozietate anonimo publiko baten modura, Bizkaiko Foru Aldundiko

Más detalles

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearenegoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko Txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES

MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES I LANTIK, SA sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia I Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, SA 1981 urtean sortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak, sozietate anonimo publikoaren

Más detalles

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, SA 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A.

Txostena Memoria. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A. 2014 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA. Txostena Memoria MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEAK / SOCIEDADES MERCANTILES FORALES LantiK,

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad

Kudeaketari buruzko txostena Informe de Gestión. 1- Evolución de los negocios y situación de la sociedad 1- Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, AB 1981 urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat eta beste erakunde batzuentzat

Más detalles

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan

BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan BEHARGINTZAKO IKASTAROAK 2015eko abenduan Financiado al 50% por FSE OINARRIZKO OFIMATIKA Hasiera: Urtarrilak 7 Amaiera: Urtarrilak 20 Iraupena: 25 ordu Ordutegia: 9:30 12:00 (astelehenetik ostiralera)

Más detalles

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN

ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN ISO 14001-i buruzko IHOBE ESKULIBURUA: EZARTZEKO ERAGIKERA MANUAL IHOBE ISO 14001: OPERATIVA DE IMPLANTACIÓN 2000.eko urtarrila Lehen argitalpena Enero 2000 Primera Edición 1 Eusko Jaurlaritzako Lurralde

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu

OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu BEHARGINTZAKO AUTONOMO ETA ENPRESA TXIKIENTZAKO IKASTAROAK CURSOS DE BEHARGINTZA PARA AUTÓNOMOS Y PEQUEÑAS EMPRESAS OINARRIZKO ENPRESA KUDEAKETA / GESTIÓN EMPRESARIAL BÁSICA 20 ordu MARKETING ONLINE 50

Más detalles

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena

2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena. Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 2011. lehen lauhilekoaren 1. Txostena Kapital eta ustiapen aurrekontuaren jarraipena 01. Kapitalaren aurrekontua. INBERTSIOAK INVERSIONES I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES 2. IBILGETU MATERIALA

Más detalles

ALEA / TOMO. Sozietate publikoak Sociedades Públicas

ALEA / TOMO. Sozietate publikoak Sociedades Públicas ALEA / TOMO ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA FINANTZA ETA AURREKONTU ZUZENDARITZA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS. 2014 9 Sozietate publikoak Sociedades Públicas 2 0 1 4 k o A u r r

Más detalles

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015

Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Propuesta de Plan de Gestión para el ejercicio de 2015 Febrero 2015 1. Introducción El Plan de Gestión recoge las actividades o proyectos que el CCASA ha planificado realizar en el año 2015 con los recursos

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2010/4960 (1/7) EHAA - 2010eko urriak 27, asteazkena N.º 207 ZK. BOPV - miércoles 27 de octubre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones DEUSTUKO UNIBERTSITATEA 4960 EBAZPENA, 2010eko uztailaren 30ekoa, Deustuko Eliz Uni ber tsi ta tearen Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Graduaren ikasketa-

Más detalles

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública

27 de octubre de 2011. Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Dirección de Administración, Servicios e Innovación Pública Sociedad de la Información en el País Vasco Índice 1 Antecedentes 2 Situación ió actual en la DFB

Más detalles

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA

KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA KULTURA, KIROLA ETA AISIALDIKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZA ESKABIDE ORRIA 2015 2015 SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE CARÁCTER ORDINARIO EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA, EL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE KULTURA, KIROLA

Más detalles

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA

HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA HOSTING-EKO FORMULARIOEN ESKULIBURUA Aurkibidea 1 Zer diren formularioak eta zertarako balio duten 3 2 Zerk erantzuten die formularioei 3 3 Zer eskema izan behar duen formularioak 3 4 Zer datu jasotzen

Más detalles

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTERNA COMO BASE DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID D.G. Desarrollo de Tecnologías de la Información Ayuntamiento de Madrid S.D.G. Desarrollo de S.I.

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS Orden Foral 673/2014, del Diputado de

Más detalles

I. LANTIK, S.A. sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A.

I. LANTIK, S.A. sozietatearen xedea eta haren jardueraren edukia. I. Objeto de la Sociedad y contenido de la actividad de LANTIK, S.A. I LANTIK, SA szietatearen xedea eta haren jardueraren edukia I Objet de la Sciedad y cntenid de la actividad de LANTIK, SA 1981 urtean srtu zuen Bizkaik Fru Aldundiak, szietate annim publikaren frmarekin

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

Errenta Renta. Zerbitzu gida Guía de Servicios. www.bizkaia.net. Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio

Errenta Renta. Zerbitzu gida Guía de Servicios. www.bizkaia.net. Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio Errenta Renta 14 Maiatzaren 4tik ekainaren 30era Del 4 de mayo al 30 de junio Zerbitzu gida Guía de Servicios www.bizkaia.net Errenta eta Ondare Kanpaina 2014 Campaña de Renta y Patrimonio 2014 Bizkaiko

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales.

Asimismo, se pretende facilitar a los niños/as acogidos por familias de Berriozar en los meses de verano la asistencia a las piscinas municipales. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS PARA ASISTIR A ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE, SOCIAL, IGUALDAD Y JUVENTUD ASÍ COMO PARA EL ACCESO A LAS PISCINAS DE LAS INSTALACIONES

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN EJko ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2015 PRESTAKUNTZA ARLOA: MODALITATEA: HIZKUNTZA: AURREZ AURRE GAZTELANIA INFORMAZIO OROKORRA DATAK Apirilak 14,15,20,21,22 IKASGELA/ TOKIA KODEA Lakua Ieko sotoko gelak

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO

BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO BIDEO ERREPRODUZITZAILEA REPRODUCTOR DE VÍDEO 47 DEFINIZIOA Zer da? Bideo-erreproduzitzailea bideo-artxiboak erreproduzitzen dituen aplikazioa edo tresna da. Erreproduzitzaile gehienek bideoa eta audioa

Más detalles

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa)

Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak: Boto aurreikuspena (2015eko martxoa) Prospekzio Soziologikoen Kabinetea www.euskadi.net/ikerketa_soziologikoak Gabinete de Prospección Sociológica www.euskadi.net/estudios_sociologicos Batzar Nagusietarako eta Hiriburuetako Udal Hauteskundeak:

Más detalles

EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN EJIE, S.A. INFORME DE AUDITORÍA, CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

DESARROLLO TECNOLÓGICO 5 Y SERVICIOS GENERALES

DESARROLLO TECNOLÓGICO 5 Y SERVICIOS GENERALES DESARROLLO TECNOLÓGICO 5 Y SERVICIOS GENERALES 1. Rótulos Indicadores de Destino Tras un período de pruebas de varios meses con indicadores de destino basados en tecnología led de tres fabricantes distintos,

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN

1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN 1.- SARRERA 1.- INTRODUCCIÓN Ekainaren 29ko 55/1993 Foru Dekretuaren bidez (1993ko uztailaren 9ko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratua) "Informatika Zerbitzuen Foru Elkartea, S.A." erakundea eratu

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2011 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren

Más detalles

CartadeServiciosdela AtenciónalPúblico 2009

CartadeServiciosdela AtenciónalPúblico 2009 CartadeServiciosdela AtenciónalPúblico 2009 POLÍTICA DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO... 2 SERVICIOS PRESTADOS POR LA HACIENDA FORAL DE BIZKAIA... 2 1. INFORMACIÓN TRIBUTARIA... 2 2. BIZKAIBAI... 3

Más detalles

TESTU PROZESADOREA PROCESADOR DE TEXTO

TESTU PROZESADOREA PROCESADOR DE TEXTO TESTU PROZESADOREA PROCESADOR DE TEXTO 31 DEFINIZIOA Zer da? DEFINICIÓN Qué es? Testu-prozesadorea ordenagailu baten bitartez dokumentuak sortu edo aldatzeko aplikazio informatikoa da. (Iturria: http://es.wikipedia.org/wiki/procesador_de_texto)

Más detalles

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA

MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA MÁSTER OFICIAL EN INGENIERÍA NÁUTICA Y TRANSPORTE MARÍTIMO INGENIERITZA NAUTIKO ETA ITSAS GARRAIOKO MASTER OFIZIALA E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales Nautika eta Itsasontzi-makineria goi eskola teknikoa

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

Tecnologías de la Información al servicio de la Gestión Tributaria

Tecnologías de la Información al servicio de la Gestión Tributaria 8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN AL SERVICIO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA Durante 1998 se ha continuado con la política de años anteriores de mejora y actualización de las aplicaciones informáticas existentes,

Más detalles

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica.

Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. MEMORIA TECNICA I.- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Portal Web Oficina Virtual del OAGRC para la prestación de servicios de administración electrónica. II.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Aprovechando las oportunidades

Más detalles

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A

S A I L B U R U A L A C O N S E J E R A JOSÉ LUIS GARITANO MUÑOA JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, URRUTIKO LANBIDE HEZIKETAKO LANBIDE MODULUEN ESKARIARI BURUZ HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILBURUARI ESKATU DION

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de becas para emprender. Año 2015 En sesión celebrada

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

Los documentos deben estar correctamente tipificados para poder establecer relaciones. Los documentos del SGD nunca pierden su individualidad.

Los documentos deben estar correctamente tipificados para poder establecer relaciones. Los documentos del SGD nunca pierden su individualidad. Denominación del proyecto desarrollado en el Ayuntamiento de Santa Úrsula, en cooperación con el Ayuntamiento de Candelaria, cofinanciado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola

2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak. Actividades extraescolares. Muskizko Ikastola 2015-16 Ikasturterako eskolaz kanpoko ekintzak Actividades extraescolares Muskizko Ikastola Zer dira? Eskolaz kanpoko ekintzek ikaslearen prestakuntza osoa sustatzen laguntzen dute, adimena eta kultur

Más detalles

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636) HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA MIREN GALLASTEGUI OYARZABAL EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK EGINDAKO GALDERARI EMANDAKO ERANTZUNA (10/10/05/03/4636)

Más detalles

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010

Otras Disposiciones. Bestelako Xedapenak 2010/6461 (1/5) EHAA - 2010eko abenduak 29, asteazkena N.º 249 ZK. BOPV - miércoles 29 de diciembre de 2010 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA 6461 EBAZPENA,2010eko uztailaren 29koa, Mondragón Uni ber tsi ta teko errektorearena, Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako Masterraren

Más detalles

PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD

PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD PROGRAMA 070: MODERNIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. PLAN MODERNA COMPETITIVIDAD Unidad responsable: Dirección General de Modernización y Administración Electrónica Objetivos/ Acciones/ Indicadores

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, NO siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o

Más detalles

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa

Mariaren Lagundia Ikastola; Orientazioa ORIENTAZIO PROZESUA PROCESO DE ORIENTACIÓN PROZESU FORMATIBOA PROCESO FORMATIVO * AUTOGALDEKETA TESTAK (gaitasunak, nortasuna, errendimendu akademikoa...) TESTS DE AUTOCORRECCIÓN (aptitudes, personalidad,

Más detalles

Stua./Fdo.: Carlos Aguirre Arana EKonomia eta Ogasuneko Sailburua Consejero de Economía y Hacienda

Stua./Fdo.: Carlos Aguirre Arana EKonomia eta Ogasuneko Sailburua Consejero de Economía y Hacienda EKONOMIA ETA OSASUN SAILA DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA IDATZIZKO ERANTZUNA EMATEN ZAIO ALEX ETXEBERRIA ARANBURU JAUNAK, EUZKO ABERTZALEAK NACIONALISTAS VASCOS (EA-NV) TALDEAREN LEGEBILTZARKIDEAK,

Más detalles

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos

Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por Capítulos Gastuen Aurrekontuaren Laburpena Kapituluka Resumen del Presupuesto de Gastos por s k Zenbatekoa s Importe % 1 PERTSONALAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL 12.506.746,00 69,59 2 ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE

AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE NEGOZIOA PORTUGALETEKO HISTORIAGUNEAN KOKATURIK DUTEN ENPRESETARAKO DIRU-LAGUNTZA BEREZIEN / AYUDAS ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS CON UBICACIÓN DE NEGOCIO EN EL CASCO

Más detalles

IKASLEAREN PROFIL PROFESIONALA PERFIL PROFESIONAL DEL ALUMNO/ALUMNA

IKASLEAREN PROFIL PROFESIONALA PERFIL PROFESIONAL DEL ALUMNO/ALUMNA ENPRESA BERRIKUNTZA ETA PROIEKTU ZUZENDARITZA INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS MASTER BUKAERAKO LANA ENPRESA BERRIKUNTZA ETA PROIEKTU ZUZENDARITZAN TRABAJO FIN DE MÁSTER EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Más detalles

652 eredua Modelo 652

652 eredua Modelo 652 652 eredua Modelo 652 Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zerga Bizitza aseguruen polizak Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones Pólizas de seguro de vida Jarraibideak Instrucciones 652 eredua Aurkeztu

Más detalles

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento.

Plazo: 1 año, contado desde el día del fallecimiento. Trámites a realizar por las personas beneficiarias de un seguro de vida de una persona fallecida residente en Bizkaia, siendo las beneficiarias el cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes y/o descendientes.

Más detalles

Presentación n de la Campaña a de RENTA y PATRIMONIO 2007

Presentación n de la Campaña a de RENTA y PATRIMONIO 2007 Presentación n de la Campaña a de RENTA y PATRIMONIO 2007-1- 9 de Abril de 2008 1.- Nuevo IRPF 2.- Estimaciones 2007 3.- Campaña de Renta 07: Servicios 4.- Consulta de datos Fiscales -2 - Nuevo IRPF-Novedades

Más detalles

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas

Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Txartel Irakurgailuaren Instalazio Gida Manual de Instalación del Lector de Tarjetas Bizkaiko Foru Diputación Foral Aldundia de Bizkaia Ogasun eta Finantza Saila Departamento de Hacienda y Finanzas Txartel

Más detalles

BULEGOAN PAPERA AURREZTEKO ETA TONER ETA TINTEN ERABILERA ERAGINKORRAGOA SUSTATZEKO NEURRIAK

BULEGOAN PAPERA AURREZTEKO ETA TONER ETA TINTEN ERABILERA ERAGINKORRAGOA SUSTATZEKO NEURRIAK Dokumentu honen xedea, Berangoko udal bulegoetan ezarri daitezkeen ingurumen jardunbide egokiak deskribatzea da, ekimen txikietatik hasiz, ingurumen-kudeaketaren hobekuntzarako prozesua bultzatu, ingurumenean

Más detalles

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial.

TOKIKO GOBERNU BATZARRA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL SESIÓN ORDINARIA FECHA: viernes, 17 de abril de 2015 HORA: 09:00. LUGAR: Casa Consistorial. TOKIKO GOBERNU BATZARRA OHIKO BILKURA DATA: 2015eko apirilaren 17an, ostirala ORDUA:

Más detalles

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

0.- SARRERA 0.- INTRODUCCIÓN

0.- SARRERA 0.- INTRODUCCIÓN 0.- SARRERA 0.- INTRODUCCIÓN 2014ko ekitaldia legegintzaldi honetako laugarren urteari dagokio eta Administrazio Kontseiluko konposaketan aldaketak eman dira. El ejercicio de 2014 corresponde al cuarto

Más detalles

TÉCNICA/O PRESUPUESTOS

TÉCNICA/O PRESUPUESTOS LANPOSTUAREN AZALPEN ZEHATZA MONOGRAFIA DEL PUESTO DE TRABAJO EZAGUKARIA / CODIGO: 3241 0.- LANPOSTUAREN IZENA / DENOMINACION DEL PUESTO TÉCNICA/O PRESUPUESTOS 1.- LANPOSTURA EZAGUTZEKO DATUAK / IDENTIFICACION

Más detalles

Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP: G0000/001-2013

Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP: G0000/001-2013 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN EN CÁMARA VALENCIA. Nº Pliego/Expte: TIC-0056/2013 Elemento PEP:

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ II - ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ PROMOCIÓN ECONÓMICA Convocatoria del programa municipal de ayudas económicas a la creación, innovación y mejora

Más detalles

Portugalete Presupuestos Municipales 2014. Punto x punto

Portugalete Presupuestos Municipales 2014. Punto x punto Portugalete Presupuestos Municipales 2014 Punto x punto 1 Qué es un presupuesto? 1.1 Cómo se aprueba? 2 INGRESOS 2.1 Impuestos y tasas (tributos) 3 GASTOS 3.1 Principales programas municipales 3.2 Principales

Más detalles

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: HACIA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN RED

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: HACIA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN RED PLAN DE MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: HACIA UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN EN RED Antonio López-Fuensalida Sánchez-Paulete Director General de Desarrollo de Tecnologías

Más detalles

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes.

Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Trámites a realizar por las personas donatarias de metálico cuyos donantes son - cónyuge o pareja de hecho inscrita, ascendientes, y/o descendientes. Personas obligadas: Las personas donatarias de metálico

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2005 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 2009 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA: (Inkesta honetan biltzen diren

Más detalles

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera

1-Evolución de los negocios y situación de la sociedad. 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Kudeaketari buruzko txostena 1-Negozioen bilakaera eta sozietatearen egoera Lantik, S.A. 1981. urtean eratu zuen Bizkaiko Foru Aldundiak. Ordutik, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat, foru erakundeentzat, udalentzat

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 241. zk. 2011, abenduak 21. Asteazkena 27665 BOB núm. 241. Miércoles, 21 de diciembre de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko

Más detalles

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0

LEGE PROIEKTUA Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi Proyecto Aurkibidea / Indice : LEGE Proyecto de Ley 0 ALEA Tomo 0 - EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO.

Más detalles

I. ERANSKINA: NEGOZIO-PLANAREN EREDUA ANEXO I: MODELO DE PLAN DE NEGOCIO

I. ERANSKINA: NEGOZIO-PLANAREN EREDUA ANEXO I: MODELO DE PLAN DE NEGOCIO I. ERANSKINA: NEGOZIO-PLANAREN EREDUA ANEXO I: MODELO DE PLAN DE NEGOCIO 1. SUSTATZAILEEN AURKEZPENA 1. PRESENTACIÓN DE LAS Y LOS PROMOTORES Atal honetan proiektuaren sustatzaileei buruzko informazio guztia

Más detalles

Tributos Locales en Salamanca a través de Internet

Tributos Locales en Salamanca a través de Internet Tributos Locales en Salamanca a través de Internet INDICE 1. Introducción... 3 2. REGTSA... 4 2.1. Qué es REGTSA... 4 2.2. Página web REGTSA... 4 2.3. Contribuyente... 7 2.3.1. Agenda del Contribuyente...

Más detalles

SIVA Sistema Integral de Valoración Automatizada. Comunidad de Madrid.

SIVA Sistema Integral de Valoración Automatizada. Comunidad de Madrid. SIVA Sistema Integral de Valoración Automatizada. Comunidad de Madrid. DATOS GENERALES Antecedentes del servicio La Subdirección General de Valoración, dependiente de la Dirección General de Tributos,

Más detalles

Pza. Sagrado Corazón, 4-1.º - Dpto. 7 48011 BILBAO Fax 94 441 96 31 arcon@arconcontenedores.com www.arconcontenedores.com

Pza. Sagrado Corazón, 4-1.º - Dpto. 7 48011 BILBAO Fax 94 441 96 31 arcon@arconcontenedores.com www.arconcontenedores.com 94 413 00 24 94 413 26 66 Pza. Sagrado Corazón, 4-1.º - Dpto. 7 48011 BILBAO Fax 94 441 96 31 arcon@arconcontenedores.com www.arconcontenedores.com CONTENEDORES Nº GESTOR: EUR/004/08 94 413 00 24 94 413

Más detalles

DATU PERTSONAK DITUZTEN ETA ARRIGORRIAGAKO UDALAK ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNEK KUDEATZEN DITUZTEN FITXATEGI AUTOMATIZATUEN ERABILERA ETA

DATU PERTSONAK DITUZTEN ETA ARRIGORRIAGAKO UDALAK ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNEK KUDEATZEN DITUZTEN FITXATEGI AUTOMATIZATUEN ERABILERA ETA DATU PERTSONAK DITUZTEN ETA ARRIGORRIAGAKO UDALAK ETA BERE ERAKUNDE AUTONOMIADUNEK KUDEATZEN DITUZTEN FITXATEGI AUTOMATIZATUEN ERABILERA ETA KUDEAKETAREN ARAUDI ERREGULATZAILEA Lehenengoa: Datu Pertsonalak

Más detalles

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS

INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS INFORMAZIOAREN GIZARTEARI BURUZKO INKESTA ENPRESETAN ENCUESTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS 2013 Erakunde Autonomiaduna Organismo Autónomo del ESTABLEZIMENDUARI BURUZKO GALDEKETA:

Más detalles

GOI MAILAKO TEKNIKARI EZ SANITARIOEN LANBIDE TALDEKO INFORMATIKARIEN GAI ZERRENDA

GOI MAILAKO TEKNIKARI EZ SANITARIOEN LANBIDE TALDEKO INFORMATIKARIEN GAI ZERRENDA GOI MAILAKO TEKNIKARI EZ SANITARIOEN LANBIDE TALDEKO INFORMATIKARIEN GAI ZERRENDA 1.- ISOko sistema irekien erreferentziako ereduaren oinarriak (OSI). 2.- Sare lokalak: Kontzeptuak, elementuak eta sartzeko

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles