Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas"

Transcripción

1 45 Respsbl vl ev e ls efes eéges Muel Lz Yese Abg Dp. e Deeh Amsv e HspClex Sevs Juís Sum 1. Iuó 2. E e vg e l peseó pues spsó e l efó eegé 3. Cefó e Efe Eegé 3.1. Ámb pesl 3.2. Dumes es 3.3. Ce 3.4. Cl 3.5. Debe e fmó: u eeh bás 4. Eque e Efe Eegé: blgó e exhbl 5. Relev juí-pv e l fl exu e l Cefó e Efe Eege: Respsbl Cvl el Respsble

2 46 1. Iuó L espsbl vl es eme y es es l que muhs pfesles se le esá lv l h e fe sus sevs. El ef eegé y es blg p vee lqul u mueble. L blge e ess efes be u pue ls ems jules, e pá else uls ls mpves emes p gves fls ees e ls efes, l ul supí u v e el seme pes, be u m mpl e el mp emz e l psbl e s el esme e us ñs pejus puese g mpes es, el mp m el e, e efes es, que puese hbe flu emee e el pe el mueble, pue lus elm u euó el pe e l mpve el eme. Imgems que, lgue lqul u mueble ve e que el msm eúe us es eegés psvs, que flmee le he ese p elz su e ul e eme ese e, y que se h e e ue p el e que s ls sevs que se h e ulz e me hbul, m l lefó, l efgeó, l veló, l puó e gu lee s y l lumó, gz u meme ópm e ls es e f ém y lumí y sus eeses e gu lee s y l e e e, y que ell le v supe u mpe ebj mesul e l fuó eegé, eló mueble pe lfó e su ef eegé. Al esub que l fmó es e, peá m es lóg u fme pel e se p e l mesb ef, y s ése esul se pe e l egs e el ef que pó el e, y hy u mv mpe p em. L e es que l pe peju emá l e, el ul, y f e el sev pes p el ef eegé epeuí flmee ése. Igul suó pí plese e el s e u ve, u ls es eegés e u vve fluy, emee sbe el pe fl. Así, s el mp ms- Revs e Respsbl Cvl y Segu

3 47 se su sfm sbe l efe el mueble y puese e ebmee vés e u fme é l flse exu el ef e efe eegé eeg p el vee el mueble, mbé se pí esgm gumes sufees p ls espees elmes jules. El ef eegé puee vese mpl e mulu e pemes jules, e elmó e mpes es eóms es e ls pejus ss. 2. E e vg e l peseó pues spsó e l efó eegé L peseó pues spsó e ls mpes es el ef e efe eegé e l l pe el ef, segú esp, es exgble p el 1 e ju e Ts muhs ñs e evs eupes e efe eegé, Espñ spe su m mv l esble e ls msms. N se eee ese l Cmu Eupe óm Espñ h es l peu e u em mpe y seel e l se. Espñ se msó muy eee ls ms eupes p el fme el h eegé e u mme m el ul e pfu ss eóm y e se seb que y se hbí elz mpes esfuezs e me e h eegé, pues l pló mv que equeí l Uó Eupe, supí u ume seble el gs públ. El 8 e jul e 2005 el Csej e Mss pbó el Pl e Aó e Ah y Efe Eegé 1, e l euó e l es eegé es u bjev p p ulque emí, sempe que su seuó fee egvmee l vlume e v. 1 El Csej e Mss h pb el Pl e Aó e l Eseg e Ah y Efe Eegé e Espñ el 8 e jul e Se esm que su pues e mh geeá u h e eegí pm umul e e mlles e els equvlees e peóle, el equvlee l 8,5% el l el sum e eegí pm el ñ 2004 y l 20% e ls mpes e peóle e ese ñ, y u euó e emses e CO 2 l mósfe e 32,5 mlles e els

4 48 El 28 e vembe e 2003, el Csej e Mss pbó l Eseg e Ah y Efe Eegé e Espñ (E-4) p el peí , que esm u h e eegí p ls s ñs e mlles e eus 2. Ae ls exges elvs l efó eegé e efs, se melz el Rel Dee 235/2013, e 5 e bl, p el que se pueb el peme bás p l efó e l efe eegé e ls efs. Mee ese Rel Dee se spe plmee l Dev 2010/31/UE el Plme Eupe y el Csej, e 19 e my e 2010, e l elv l efó e efe eegé e efs, efue el Rel Dee 47/2007, e 19 e ee, l pó el Peme bás p l efó e efe eegé e efs exsees. El Rel Dee esblee l blgó e pe spsó e ls mpes usus e ls efs u ef e efe eegé que ebeá lu fmó bjev sbe l efe eegé e u ef y vles e efee les m equss míms e efe eegé el f e que ls ppes es el ef e u u e ése pue mp y evlu su efe eegé. Ls equss míms e efe eegé e ls efs ues e ése se luye e ese Rel Dee, y que se esblee e el Cóg Té e l Efó 3 (h e eegí). De es fm, vl y mp l efe eegé e ls efs, se fveeá l pmó e efs e l efe eegé y ls veses e h e eegí. Aemás, ese Rel Dee buye fm e ls emses e CO 2 p el us e l eegí pveee e fuees emss e el se esel, l que flá l pó e mes p eu ls emses y mej l lfó eegé e ls efs. 2 L Eseg e Ah y Efe Eegé , pb el 28 e vembe e 2003, se em e el esfuez e eu l es eegé e Espñ u 7,2%, es e, ume l efe eegé vés e 186 mes e h. Se peee u h e 2015 e ee el 30% y el 35%. 3 Jsé A Te Rís. U e Cl e l Csuó. Isu e Ces e l Csuó Eu Tj. Csej Supe e vesges Ceífs. CSIC. Debems mbé se l Oe FOM/1635/2013, e 10 e sepembe, p l que se ulz el Dume Bás DB-HE «Ah e Eegí», el Cóg Té e l Efó, pb p Rel Dee 314/2006, e 17 e mz 4. P el Rel Dee 314/2006, e 17 e mz, se pbó el Cóg Té e l Efó (CTE), se spuess l eme juí espñl ls exges elvs ls equss e efe eegé e ls efs, e l Dev 2002/91/CE el Plme Eupe y el Csej, e 16 e embe e 2002, e se esblee smsm, l blgó e evs e fm peó les equss y ulzls, el f e pls ls ves és el se e l suó. C pse, l Dev 2010/31/UE el Plme Eupe y el Csej, e 19 e my e 2010, elv l efe eegé e ls efs 5, h mf y efu l Dev 2002/91/CE el Plme Eupe y el Csej, e 16 e embe e 2002, us que he ees spe e uev l eme juí espñl ls mfes que ue espe l e. De el Rel Dee 235/2013 se esblee el Peme bás que ebe umpl l melgí e álul e l lfó e efe eegé, se quells fes que más e ee e su sum eegé, sí m ls es és y msvs p ls efes e efe eegé e ls efs. Tmbé se egul l ulzó e l eque e efe eegé, gz e s ls espefes que se pess e ls ss mues uóms. 4 Ese Dume Bás (DB) ee p bje esblee egls y pemes que peme umpl el equs bás e h e eegí. Ls sees e ese DB se espe ls exges báss HE 1 HE 5, y l seó HE 0 que se el vs e ls ees. L e pló e seó supe el umplme e l exge bás espee. L e pló el ju el DB supe que se ssfe el equs bás Ah e eegí. 5 L pesee Dev fme l efe eegé e ls efs ss e l Uó, ee e ue ls es lmás exees y ls pules lles, sí m ls exges mbeles ees y l ebl e éms se-ef. Revs e Respsbl Cvl y Segu

5 49 P úlm, se e u égme s fes y ses, e ue l pevs e l legsló vgee e me e peó e ls sumes y usus, y e me e efó e l efe eegé e ls efs. L Ley 8/2013, e 26 e ju e 2013, e Rehbló, Regeeó y Revó Ubs (BOE 27 e ju e 2007), eem u égme s p umplme e ese equs blg e mpve lqule e u mueble. Deem el ls e fes e me e efó e l efe eegé e ls efs y el égme s: Dspsó l ee. Ifes e me e efó e l efe eegé e ls efs: 1. Csuye fes msvs e me e efó e efe eegé e ls efs ls es u mses pfs y ss e es spsó y e l spsó l sguee, s peju e s espsbles vles, peles e e que pue u. 2. Ls fes e me e efó eegé e ls efs se lsf e muy gves, gves y leves. 3. Csuye fes muy gves e el ámb e l efó eegé e ls efs: ) Flse l fmó e l expeó egs e efs e efe eegé. b) Au m é ef s eu ls equss leglmee exgs p sel. ) Au m gee epeee uz p el l e l efó e l efe eegé e ls efs s l eb hbló g p el óg mpeee. ) Publ e l ve lqule e efs pe e efs, u lfó e efe eegé que esé espl p u ef e vg ebmee egs. e) Igulmee, seá fes muy gves ls fes gves pevss e el p 4, u ue ls es ñs ees su msó hube s mpues l f u só fme p el msm p e fó. 4. Csuye fes gves: ) Iumpl ls es esbles e l melgí e álul el peme bás p l efó e l efe eegé e ls efs. b) Iumpl l blgó e pese el ef e efe eegé e el óg mpeee e l Cmu Auóm e me e efó eegé e e se ubque el ef, p su egs. ) N p el ef e efe eegé e pye e el pye e ejeuó el ef. ) Exhbó e u eque que se esp el ef e efe eegé válmee em, egs y e vg. e) Vee lqul u mueble s que el vee e eegue el ef e efe eegé, vál, egs y e vg, l mp e. f) Igulmee, seá fes gves ls fes leves pevss e el p 5, u ue el ñ e su msó hube s mpues l f u só fme p el msm p e fó. 5. Csuye fes leves: ) Publ l ve lqule e efs ues e efs que eb spe e ef e efe eegé s he meó su lfó e efe eegé. b) N exhb l eque e efe eegé e ls supuess e que esule blg. ) L expeó e efs e efe eegé que luy l fmó mím exg. ) Iumpl ls blges e evó ulzó e efs e efe eegé. e) N p el ef e efe eegé el ef em e el Lb el ef. f) L exhbó e eque e efe eegé s el fm y e mím leglmee esbles. g) Publ l lfó be e l efó e efe eegé

6 50 el pye, u y se spe el ef e efe eegé el ef em. h) Culesque es u mses que vulee l esble e me e efó e efe eegé u esé pfs m fes gves muy gves. 6. Seá sujes espsbles e ls fes pfs e es spsó, ls pess físs juís y ls mues e bees que ls me, ú íul e smple bsev. 7. L suó y esluó e ls expeee ses que se e espeá ls ógs mpeees e ls Cmues Auóms. Dspsó l u. Ses e me e efó eegé e efs y guó: 1. Ls fes pfs e l spsó l ee bs (uev) seá ss e l fm sguee: ) Ls fes leves, mul e eus. b) Ls fes gves, mul e eus. ) Ls fes muy gves, mul e eus. 2. N bse l e, e ls ss e que el beef que el f hy be p l msó e l fó fuese supe l mpe e ls ses e s señls e el p peeee, l só se mpá p u mpe equvlee l el beef sí be. E l guó e l só se eá e ue el ñ pu, el equeme be jusmee y l ue e el eeó. Aemás, el umplme e ls peeps es e ese peme bás que suy fes e me e efes e ls sumes y usus e ue l esble e ls ps k) y ) el íul 49.1 el ex efu e l Ley Geel e Defes e ls Csumes y Usus, pb p Rel Dee Legslv 1/2007, e 16 e vembe, se sá e ue l esble e el píul II el íul IV el ex efu. Ls fes pá lfse mpeees m leves, gves y muy esg p l slu, psó e el me be, g e el, gv geelzó e l f Revs e Respsbl Cvl y Segu

7 51 CAPÍTULO II / Ifes y ses / Aíul 49 Ifes e me e efes e ls sumes y usus. 1. S fes e me e efes e ls sumes y usus: k) L egv ssfe ls ems el sum usu, ulque que se su l lug e ese, u su ssfó esé e e ls spbles el empes, sí m ulque fm e smó espe ls efes ems, s que ell mesbe l psbl e esblee fees e ls es e es emee jusfs p es bjevs. ) El umplme e ls equss, blges phbes esbles e es m spses que l eslle, e ls éms pevss e l legsló uóm que esule e pló. Se sá e ue l esble e el píul II el íul IV el ex efu, el íul 18, y l e el íul 50.1 e l Ley Geel e Defes e ls Csumes y Usus, es es: Ls fes pá lfse p ls Amses públs mpeees m leves, gves y muy gves, ee ls es e esg p l slu, psó e el me el f, uí el beef be, g e el, gve e l leó sl pu, geelzó e l fó y ee. El íul sguee e l msm Ley, íul 51 que ege ls Ses, e: «1. Ls fes e me e efes e ls sumes y usus pevss e es m seá ss p ls Amses públs mpeees muls e ue l sguee guó: p ls Amses públs gves, ee ls es e el f, uí el beef e e l leó sl pu, ó y ee ) Ifes leves, hs 3.005,06 eus. b) Ifes gves, ee 3.005,07 eus y ,30 eus, pue ebs h hs lz el quíupl el vl e ls bees sevs bje e l fó. ) Ifes muy gves, ee ,31 y ,10 eus, pue ebs h

8 52 hs lz el quíupl el vl e ls bees sevs bje e fó». 3. Cefó e Efe Eegé 3.1. Ámb pesl El ppe pm, p el 1 e ju e 2013, que esee vee lqul u vve eá blgó e eleg lbemee l pfesl hbl, pp, egs y sev l efó que eg l fmó eegé el mueble, sí m e ev y ulz h ef 10 ñs. El mp e spá e l fmó que le pem mp el mpme e ls ss pes, e el gs e mbusble e lefó, gu lee s (ACS) ele, y eleg eegémee el más fvble. E u l lbe eleó el é, hy que se sempe que el msm ebe es e psesó e ulque e ls ules éms y pfesles hbles p l eó e pyes eó e bs, y eó e ejeuó e bs e efó p l elzó e pyes e sus sles éms, segú l esble e l Ley 38/1999, e 5 vembe, e Oeó e l Efó, p l suspó e efs e efe eegé, hy e l ulfó pfesl ees p susb efs e efe eegé segú l que se esblez mee l e pevs e l spsó l u. El é, que ele l efó seá espsble e el lee e su bj. Ls psbles lbes el é que puee e pblems ls lees s: Expeó el ef s l fmó mím eque. El ef e efe eegé ebe ee m mím l sguee fmó: ) Iefó el ef, e su s, l pe que se ef (eó, mup, pv, z lmá y efee sl). b) Ió el peme e ulz p bee l lfó eegé. Se luá l sguee umeó: 1. Despó e ls eíss eegés el ef y emás s eess p bee l lfó eegé el ef (sles éms, evlvee ém y, e el se e emás, ls sles e lumó, sí m es e fume y upó). 2. Nmv vgee sbe h y efe, e s e exs, e el ñ e suó. 3. Despó e ls puebs, mpbes e spees llevs b p u é ef. ) Clfó e efe eegé el ef expes mee l eque eegé. Aemás e l lsfó glbl se luye ls lfes ples e: lefó, efgeó, gu lee s y, e el s el se e, l lumó. ) U ume ee u ls u úme sufee e mes e h eegé, emes p el é ef. Cu l lfó es A B e s e mee vlumee ls emees l lfó subí u vel. Ds veles e el s que l lfó se D, E, F, G. Iumpl el mé e álul el peme bás e lfó. E l pág el Mse e Ius, Eegí y Tusm (MINETUR) se ege ls pemes es ls que bee l lfó el mueble, s se emple e fm eu, l lfó seí fls. El ppe ee p qué ee mes sbe el us el peme e lfó, sbe l fmó mím el ef. Pesmee eps su fz e l pfesl y ulfó el é. Y se esá ee ss e ussm e mpee eslel, e ls que el pfesl eme el ef e efe eegé s elz l peepv vs l mueble y p us mpes muy bjs, l que lógmee esá buye gee ges sspehs e el sum. Revs e Respsbl Cvl y Segu

9 53 El pe me e ls efs e efe eegé h e espese l el exsee e el me e l pfesl y espsble, epee e su supefe y es, sí m e ls bjs evs e l speó y l eó el ef Dumes es C el f e fl el umplme e ese peme bás, se e ls ems umes es p l efó e efe eegé, que se efe m umes és, que uee el eme ju el Mse e Ius, Eegí y Tusm (MINETUR) y el Mse e Fme. Ls umes es pá ee el e sguee: ) Pgms fmás e lfó e efe eegé. b) Espefes y guís és mes sbe l pló é-msv e l efó e efe eegé. ) Culque ume que fle l pló e l efó e efe eegé, exlus ls que se efe l ulzó e u pu ssem pul bj pee. Se e e el Mse e Ius, Eegí y Tusm, s l See e Es e Eegí, el Regs geel e umes es p l efó e efe eegé, que eá áe públ e fmv. Ls umes es bse e el Rel Dee 47/2007, e 19 e ee, que ps umámee l egs que se e Ce El ef e efe eegé el ef e l pe el msm eá m mím l sguee fmó: ) Iefó el ef e l pe el msm que se ef, luye su efee sl. b) Ió el peme e p bee l lfó e efe eegé. ) Ió e l mv sbe h y efe eegé e pló e el mme e su suó. ) Despó e ls eíss eegés el ef: evlvee ém, sles éms y e lumó, es mles e fume y upó, es e f ém, lumí, l e e e y emás s ulzs p bee l lfó e efe eegé el ef. e) Clfó e efe eegé el ef expes mee l eque eegé. f) P ls efs exsees, ume e emees p l mej e ls veles ópms ebles e l efe eegé e u ef e u pe e ese, mes que exs gú pel zble p u mej e es íle e mpó ls equss e efe eegé vgees. Ls emees lus e el ef e efe eegé bá:. Ls mes pls e el m e efms mpes e l evlvee y e ls sles és e u ef, y. Ls mes elvs elemes e u ef, epeeemee e l elzó e efms mpes e l evlvee e ls sles és e u ef. Ls emees lus e el ef e efe eegé seá émee vbles y pá lu u esmó e ls plzs e eupeó e l vesó e l ebl ue su l e v úl. Ceá fmó g l ppe e sbe óe bee fmó más ell, lu fmó sbe l eló se-ef e ls emees fmuls e el ef. L evluó e es eló se efeuá sbe l bse e u see e es esáes, les m l evluó el h eegé, ls pes subyees e l eegí y u pevsó e ses pelm. P l, fmá e ls ues que se hy e empee p llev l pá ls emees. Asmsm se

10 54 pá fl l ppe e fmó sbe s ems exs, m uís eegés evs e áe fe e p y psbl e fó. P ell se pá pl ls es espees el Reglme Deleg (UE).º 244/2012 e l Cmsó, e 16 e ee e 2012 que peme lul ls veles ópms e ebl e ls equss míms e efe eegé e ls efs y e sus elemes. g) Despó e ls puebs y mpbes llevs b, e su s, p el é mpeee ue l fse e lfó eegé. h) Cumplme e ls equss membeles exgs ls sles éms Cl El óg mpeee e l Cmu Auóm e me e efó eegé e efs esbleeá y plá u ssem e l epeee e ls efs e efe eegé. El l se elzá sbe u seleó l z e l mes u ppó esísmee sgfv e ls efs e efe eegé expes ulmee y mpeeá l mes ls sguees ues u s equvlees: ) Cmpbó e l vlez e ls s e bse el ef ulzs p expe el ef e efe eegé, y ls esuls sgs e ese. b) Cmpbó mple e ls s e bse el ef ulzs p expe el ef e efe eegé, mpbó mple e ls esuls sgs e el ef, lus ls emees fmuls, y vs su el ef, el f e mpb l espe ee ls espefes que s e el ef e efe eegé y el ef ef. L ejeuó el l se elzá p el óg mpeee e l Cmu Auóm que pá eleg es espsbl e gees epeees uzs p ese f. Ls gees uzs seá gsms ees e l que umpl ls equss és esbles e el Rel Dee 410/2010, e 31 e mz, p el eje e su v e el mp eglme e l efó, sí m ls ees e l hbls p el mp eglme e ls sles éms és mpeees epeees. Cu l lfó e efe eegé esule e ese l exe se feee l be lmee, m esul e fees ls espefes pevss, se le muá l pm ppe, e su s, ls zes que l mv y u plz eem p su subsó peseó e leges e s e sep, es e pee, e su s, l mfó e l lfó be Debe e fmó: u eeh bás El Rel Dee 235/2013, e 5 e bl, esblee l blgó e áe mpev e pe spsó e ls mpes es e ls efs ues epeees e ese u ef e efe eegé que ebeá lu fmó bjev sbe l efe eegé e u ef y vles e efee les m equss míms e efe eegé, el f e que ls ppes es el ef e u u e ése pue mp y evlu su efe eegé. El ef e efe eegé á fmó exlusvmee sbe l efe eegé el ef y supá e gú s l eó el umplme e gú equs exgble l ef. Ése ebeá umpl pevmee ls equss míms e efe eegé que fje l mv vgee e el mme e su suó. Due el pes e efó, el é mpeee elzá ls puebs y mpbes eess, l fl e esblee l fm e l fmó e e el ef e efe eegé el ef l pe el msm. El ef e efe eegé el ef ebe pesese, p el pm, ppe, e su s, l óg mpeee e l Cmu Auóm e me e efó eegé e efs, p el egs e ess efes e su ámb el. Ls efs e efe eegé esá spsó e ls ues m- Revs e Respsbl Cvl y Segu

11 55 peees e me e efe eegé e efó que sí l exj p speó ulque equeme, be ps l Lb el ef, e el s e que su exse se peepv, e pe el ppe el ef e l pe el msm, el pesee e l mu e ppes. Cu u ef se ve lqule, es e su suó, el vee e flá l lfó eegé el pye, expése el ef el ef em u vez su el msm. Cu el ef exsee se bje e e mpve e l l pe el ef, segú esp, el ef e efe eegé be seá pues spsó el quee. Cu el bje el se el eme e l l pe el ef, segú esp, bsá l smple exhbó y pues spsó el e e u p el efe ef. El óg mpeee e l Cmu Auóm eemá el m e lusó el ef e efe eegé e ls efs, e l fmó que el vee ebe sums l mp, e ue l esble sbe spe e fmó ls sumes e el íul 83 e l Ley 2/2011, e 4 e mz, e Emí Sseble. 4. Eque e Efe Eegé: blgó e exhbl El sgf e ls vles que pee e l eque eegé s ls sguees: El sum e eegí ul es u vl eó que efe l eegí evble expes e Klws h que sumí u me u el mueble e es esá ue u ñ, ee e ue ls eíss e l evlvee, hues, puees éms, sles, eó el mueble y smbs ebs p gees exes. Ls emses e CO 2 ules e me esmv ls emses e CO 2 expess e kg p me u el mueble ue u ñ. E ls efs e vves l eegí pm que se ee e ue e el mueble esá lm ls sevs e lefó, efgeó y gu lee s. L beó el ef e efe eegé gá el eeh e ulzó, ue el pe e vlez el msm, e l eque e efe eegé, uys es se ege e el ume e espee l eque e efe eegé, spble e el Regs geel. L eque se luá e fe, pmó y publ g l ve eme el ef u el ef. Debeá fgu sempe e l eque, e fm l e equív, s se efee l ef e efe eegé el pye l el ef em. Se phíbe l exhbó e eques, ms, símbls spes que se efe l efó e efe eegé e u ef que umpl ls equss pevss e ese peme bás y que pue u e fusó. A ls efes e l emee esble, e gú s se uzá el egs e l eque m m. Ts ls efs ues e efs e ul pv que se feues hbulmee p el públ, u supefe úl l supe 500 m 2 exhbá l eque e efe eegé e fm blg, e lug es y be vsble p el públ, u les se exgble su beó. Ts ls efs pes e ls msms ups p ls ues públs y que se feues hbulmee p el públ, u supefe úl l supe 250 m 2, exhbá l eque e efe eegé e fm blg, e lug es y be vsble. P el es e ls ss l exhbó públ e l eque e efe eegé seá vlu, y e ue l que esblez el óg mpeee e l Cmu Auóm. Qué p e muebles ee l blgó e spe e u Cef eegé? E vu el íul 2 el Rel Dee 235/2013: ) Ls efs e uev suó. b) Ls efs pes e efs exsees que se ve lqule u uev e, sempe que spg e u ef e vg.

12 56 ) Ls efs pes e efs e ls que u u públ upe u supefe úl l supe 250 m 2 y que se feues hbulmee p el públ. N esá blgs: ) Efs y mumes pegs flmee p se pe e u e el e zó e su pul vl queó hsó. b) Efs pes e efs ulzs exlusvmee m luges e ul y p ves elgss. ) Csues pvsles u plz pevs e ulzó gul fe s ñs. ) Efs usles, e l efes y gíls pes e ls msms, e l pe es llees, pess usles, e l efes y gíls eseles. e) Efs pes e efs sls u supefe úl l fe 50 m 2. f) Efs que se mpe p efms mpes emló. g) Efs pes e efs exsees e vves, uy us se fe u meses l ñ, be ue u emp lm l ñ y u sum pevs e eegí fe l 25% e l que esulí e su ulzó ue el ñ, sempe que sí se mee eló espsble el ppe e l vve. 5. Relev juí-pv e l fl exu e l Cefó e Efe Eege: Respsbl Cvl el Respsble S es blg exhb l efó eegé mv e l publ, mpve lqule e u vve, ll mel u f, el ppe l he, puee efese : - Se s msvmee p fó ls Deehs e ls Csumes. - Que, s el mp e, el e mpve eme se bje plmee p Revs e Respsbl Cvl y Segu

13 57 hbese umpl el ebe e fmó l Csum; ell pí e seues eóms muy esfvbles. L empáe eglb e e ls fuees e l espsbl vl ul l juí y ls hehs juís. E el í í emplms óm ves hums se eu e lgu e ess mps, p ssfe sus eeses. Ls s juís (mfesó e l vlu em pu efes juís) y sus seues juís, eseeí l sguee espsbl ul e me e s. El pmv eeh m se bsb e l plb exum, p el que el eu que ssfí el mpe e su eu e ee p el ee p que espe p su eu su pp uep. E l ép lás, e se l ulp subjev el eu, s l us bjev el umplme, pe psemee, e el peí Jus, se vló l u subjev el eu efe l bjev e su umplme. L espsbl ul pes e l exse e u válmee su, pefe p el seme e ls pes, blgáse mbs pes l umplme e l p. E s ebeá sp ls seues heees su umplme, lug l essó el msm y/ l espee espsbl el pg e ñs y pejus, s ls hubee. E ese se, y ye e l geel l pul, Dez Pz y Gull 6 fmb que L espsbl vl sgf l sujeó e que vule u ebe e u mpues e eés e suje l blgó e ep el ñ pu. Cm e M Yzque Tls p que exs espsbl vl es ees l só e u ó u msó, l ul eá eló u ñ mee u ex e usl. Almee ebe vefse s se el eu f e buó, que pemá jusf l mpuó el ñ u eem pm. 6 Aíuls les. Deeh pesl vl. L espsbl vl sgf l sujeó e que vule u ebe e u mpues e eés e suje l blgó e ep el ñ pu Alej Péez Köhle. M Yzque Tls sgue l ulp pfesl y el e el pfesl, fm que, p que u e geee espsbl vl ebe e e su mpsó el eleme ulp. P e pfesl ebe eeese, el mpme bjevmee s el que exgí l suó e e, pe eesmee ulps. N es que hy e pfesl, muh mes, vez que se beg el esul úlm, y que puee se que el fs se vefque uque se hy heh l hummee psble, que se psble pse ee l eó e l u segu. El e se u l u esul bjevmee óe p el s e, lus uque el pfesl hy u lgeemee, ulz ls mes mles el bue pfesl e su egí y segú l que ese bue pfesl hube heh e ls msms uss. S, espués e el fs, se esube que l u eí que hbe s feee, pá ephse l pfesl. El mpme fue émee equv, pe, u se l us e l seuó el esul que eesb l lee, sól s es ulps seá gee e espsbl. N e pfesl es us e espsbl, s sól quél que es efe e mpue pee g. N be fu l bsev e spses msvs y eglmes el MINETUR umplme e u blgó legl, y que l eó e ls s y el Cóg Cvl ej lug us, pues ls blges h e e e u ley..., y emás se pesume. E efe, u vez que se el l espsbl vl e u pes que, su u v u msv, h us ñ, y ése se esble; es e, vez que esé e uslmee l u elz, se juí y se e, e g el espsble l blgó e ep el ñ peju us. Así se espee el e lel e ls s CC (p l espsbl ul). Es epó el ñ puee efeuse e s mes ss: ) e fm espeíf, mbé llm epó u e espee, que sse e esblee l suó que exsí e l puó el ñ, ep eme l s ñ, s ell es psble, susuyél p gul l esu y b) l epó p equvlee, ssee e eeg l peju

14 58 u e e sufee p p mpes el ñ suf. Debems se que u pu mpe e e l epó e ls ñs y pejus b u uble se l vló eóm que elems pz e mpes l pe peju e ls ñs sufs. L epó e ess ñs y pejus se eu e el pp e l esu egum e se h e esblee u equlb jus ee l mpesó fvl y l sbevl que í lug u equeme jus. Cm e Jve López y Gí e l Se, "exse um e l y juspue que el ñ esble esá eg p u plul e eps, u e ells sus pules pps. N bse, h s pá hbul e ues ó juí l fl e eemó e u e ls eps eges el ñ, pv l fusó el pp e em" 7. Cm e M Me Cesp: El esu e l Juspue vl vlv peme p su mbgüe, su ble se, u equív ee esl l pev é el pp sul 8 e l epó egl, pese su u plmó, efzáse más l lbe pev que su efev umplme vés e us espuess ess esveebs que que (s sempe) pvs e g emsv y, p, pesusv. Segú h pu Sg Cvlls Múg, el pp e l epó íeg pu suse u, e lug e pese el 7 El lu ese el eló l ñ pl. Cpíul XII el Mul e Vló el ñ pl. Guí e pló el ssem e bemó p ees e uló. Jve López y Gí e l Se. El Thms Reues Az Eó mz 2013 pg Sbe el pp sul e l epó mple me em ls sees es e L vló vl el ñ pl. Bses p u T, Dyks, M,. 1, Ls fumes, 1999, pp ; mbé e Dñs Cples y C Mg, Dyks, M,2003, pp ; y, my mplu é, e Ls pps sules e l vló el ñ, fee e lusu el Cus e Vló el Dñ Cpl 2006/2007, e l Fuó e Esus y Pás Juís e G, pu e 26 e ee e 2007, ex lu m epílg e Mul e Vló el Dñ Cpl,. Fs Jve López y Gí e l Se, Thms/ Az, Czu Me, 2007, pólg e Ju A Xl Rís, pp e pmlmee e el u el ñ, se pus e l vím, pues se p ees que sus pejus suye el geu eje el Deeh e l espsbl vl. De es fm, el pp vul e l pl ee e el pp mv e l eg, fm m el qu el Deeh e ñs 9. Ese em efe l m e ls efes e efe eegé, eá e l suesv y el ess emp el que h spues ú p su esll, u eme see pá y á lug muy feees epees les y juspueles. L evluó mv y juspuel á m u sesg bse us h l búsque e ulque ñ peju mv p l flse exu e ls efes e efe eegé que á lug u emzó, e es msm evluó e ls es juspueles á ee e me e fes e buó e espsbl, sbuó e l g e l pueb, láusuls que pue mf l espsbl, exesó el esme, e. Ns plems s, emás e ls ses que, e su s, esp, el umplme e ls ebees e fmó sbe l efe eegé e ls efes puee ee seues e el égme e ls s e mpve y eme que se elebe. A ess efes, hy que sgu: ) El umplme e ls esáes e efe que se e pló. Ess hehs pí su u umplme e ls s e mpve y eme que pemá l mp e s ls es e umplme. Pá s ls blgs p l emsó e efes e efe eegé e s e umplme p que subse ls efes que mpe lz ls veles leglmee exgs. Igulmee pá sl su esme mee l espee emzó e ls ñs y pejus uss, ebs éss u my gs eegé, lus mv p eveules ses msvs. 9 SSTS (Sl 1ª) e 27 e jul e 2006 (Pe. Exm. S. Xl Rís), 12 e my e 2009 (Pe. Exm. S. Xl Rís) y 27 e ube e 2011 (Pe. Exm. S. Xl Rís). Revs e Respsbl Cvl y Segu

15 59 El m juspuel que se bá e l m es mpl que s pemá empl lus s ese p e umplmes seá ses m ulfs, e lus s se pemá s l esluó e ls s e fm l esble e el íul el Cóg Cvl. b) E segu lug, s ls blges e fmó se h umpl emee. El mp e puee hbe e sbe ls ules el mueble. Cmpbems s ls ss ss jules pemá ul ls s. Igulmee bsevems s se que ls eíss eegés el mueble evse l esel eque p el e ul e e el íul el Cóg Cvl P que el e vle el seme, ebeá ee sbe l sus e l s que fuee bje el, sbe quells es e l msm que pplmee hubese mv elebl. El e sbe l pes sól vlá el u l seó ell hubese s l us ppl el msm. El smple e e ue sól á lug su eó. Tl vez, se pí se psble l uló el uque el e hube s pv l p el vee e que, e su s, hube sle u e l pe sbe ls eíss eegés e l vve, pues el heh e que u l (msv) peme elu el equs e l esel el e. E ese msm e e ss bí l vez ul el p l exse e l pv p l flsfó e ls es sbe efes e efe eegé. Obsevems s ls eíss eegés e l vve ebe se ses uss eemes p l elebó e ls s. Pems pe, que l u egñs el vee e, s be fue l sufeemee gve m p ul el, sí á lug l emzó e ls ñs y pejus sufs p l pe. Hy l (íul el Cóg Cvl) u, plbs mques sss e pe e u e ls es, es u el eleb u que, s ells, hube heh. P que el l puz l ul e ls s, ebeá se gve y hbe s emple p ls s pes es. El l el sól blg l que l empleó emz ñs y pejus (íul el Cóg Cvl). N ebems lv que s se h pu flse el ef se jus l el, el el ee empl u só gve e eus más el beef que hy segu el vee e l vve p ee u mej lfó. Así, s h ve u vve p A u e el es C y p se A l h ve u 20% más, l mul seí e eus más ese 20% que h g e más. Tmbé puee suee que l lfó be se ml y el emp se emuese que el mueble e uesó e más efee e l que ege l eque. El ppe pí e ese s elm l pfesl que emó el ef y pele u mpesó eóm. L espsbl vl es eme y es es l que muhs pfesles se le esá lv l h e fe sus sevs. El ef es lg muy se. El Rel Dee 235/2013, efu el RD 47/2007 y pb p el Csej e Mss el 5 e bl, v se exgble e s ls s e mpve lqule uó supe u meses. Es mpl l ees e u g e pfesles hbls (ques, ques és, gees e gees és) p que s ls muebles e ve lqule uee su ef espee p el 1 e ju. Ls blges el ppe el pm e u mueble se g l eeg el mueble, be vés e su ve mee u e eme, s e u ó que eú ls ules pmes y que emás lez e vs efes que smuy el vl ul pevss e el. L exepó e umpl que ev e ls íuls y el Cóg Cvl, mpe l pe umpl elm e l el umplme e l suy, el l SS el TS e que l muu l e eepee que exse ee ls peses e ls blges s-

16 60 lgmás, jusf que l umpl le pue pe el eu eque e pg l llm exep mple us, el efe e eulz l elmó, l ful que le sse e pspe su umplme hs que el elme umpl esé spues umpl l que le umbe (SS el TS e , , y ). Pe p que se puz ese efe, es ees pb que el umplme e l pe que elm es e l sufee e y e flue l e el equlb e ls peses, que mpe bee l eb pesó, p queb l ep. E mí l e, es equs spesble (SS el TS e , , , y ), que el em puebe que el me uv que sgf el ñ g p umplme el eme ee l sufee e p eem que, s él que exe e su blgó, se puí u esequlb e peses. Se epá ems p fl e g é, use e ulfó pfesl el pesl espsble e l ejeuó e e ls bjs e efó e efe eegé y fl e supevsó p pe e ls máxms espsbles, es e el ppe el pm. L uí eóm ees p l subsó e ls ss mlís, efes e es e l efó, s peju e ls emzes que pue lug. Cluses pesles Aspes se e l uev mv: ume el vl e l vve e el me y peme l sum ee u fmó eegé spee que ju s eíss le pem mp y eleg, emás e ev ues e me e ehbló eegé fee uev suó e vve. Aemás e l espsbl e eg el ef l é hbl, el ppe el ef, vve ll eá l blgó e egs h ef e el óg mpeee e l Cmu Auóm, l que ése esá spsó e ls ues mpeees, llev u egs e ess efes e su ámb el. L espsbl vl pfesl ee mp u se mee u b e ejeuó ls emees ppuess e h ef. E ese s seí sml l espsbl vl e u pye e ejeuó vs p el espee leg. Cm el pfesl que fme el ef ebe es hbl p el leg espee, es mpl que veá y ube u segu e espsbl vl. El fume legl e l eguló e l efó e efe eegé e ls efs se eue e s ms y exsees e ues eme juí, p u l el Rel Dee Legslv 1/2007, e 16 e vembe, p el que se pueb el ex efu e l Ley Geel p l Defes e ls Csumes y Usus, y s leyes mplemes, l que vul ls eehs que l m empl p ls mpes y es, pplmee e el ámb el eeh l fmó, l áe uv e l m eseñ y l eguló e ls fes y ses. P l, y e pul p ls efs exsees, e el íul 83.3 e l Ley 2/2011, e 4 e mz, e Emí Sseble. Cm seó fl, pe e que el ese lleg ese muhs fees. Ls egss, ls efs y su l llev u m pp Y se h pese ls pmes elmes y se h mpues ls pmes ses. Exse be u gue e pes que v ese ls 30 ls 200 eus. Ls és efes esá gee mpees esleles. Cmez eu ls efs ml hehs. Deu que muhs efs, ú fms p pfesles hbls, se esá he s vs el mueble. E efv que ú muh m p ee, pues s ems e el e l mpló mv e ese mp e ls efes e efe eegé. Ts ls que bjms e es me sms espsbles e vel pque ls pás se ls óes, que se umpl sl ls ms vgees, s que emás, s ls ms s l sufeemee ls ee lgus ebems sempe he el eje e álss y señ, y segus e que l que esms he esá be heh, y buyms l elmó e l ml pxs L ml pxs e l suó. Aqueu. Hé Heáez Sáhez. Revs e Respsbl Cvl y Segu

El riesgo en el seguro de vida

El riesgo en el seguro de vida 49 El esg e el segu e v Sfí Cu Abg Sum I. Iuó: Cep y lses e segu e v II. El esg e el segu e v: 1. L exse el esg e el segu e v 2. Tme espel el me y e ls ps III. Peules e l esmó el eg e el segu e v: 1. El

Más detalles

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos 33 Pá espñl sbe ees e uló sfezs Ágel Espell Meéez Pfes Tul e Deeh Iel Pv Uves e Ove Sum 1. Iuó 2. Relmes exjules 2.1. Relmó e l segu e Espñ 2.2. Relmó OFESAUTO p el peju 'll' 2.3. Relmó l epesee e l segu

Más detalles

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero:

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: - si usted es elegible - si puede registrar su nombre durante el periodo

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

16CH Network Video Recorder

16CH Network Video Recorder SRN-1670D 16CH Newok Vdeo Reode Tehn Spefon SRN-1670D 16CH 440.0 (17.32") REVISED 03-2012 H.264 Key Feue Fu HD eouon uppo H.264, MPEG-4, MJPEG mupe ode 64Mbp eodng b e Lo mono oupu : HDMI & VGA Bu-n 1TB

Más detalles

Tercera definición universal de infarto de miocardio.

Tercera definición universal de infarto de miocardio. Artícu lo de revisión Rev Urug Car diol 2013; 28: 403-411 Ter Óscar ce ra Baz de zi fi no ni ción uni ver sal de in far to de mio car dio Tercera definición universal de infarto de miocardio. Implicancias

Más detalles

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción.

Ba la ce ra Ti ro teo, re frie ga. Paz, si len cio. Ba la da Ba la ta, poe ma, can to, evo ca ción. Ba ba Sa li va, es pu ma ra jo. Ba bel Con fu sión, de sor den, ba ra hún da, mez cla, des con cier to, ga li ma tías, lío, caos, ba ru llo, ma re mág num, per ple ji dad, per tur ba ción. Or den. Ba bor

Más detalles

Ganchos y Destorcedores

Ganchos y Destorcedores t D y y Dt y Dt Cpyigt 2002 T Cby up, I. 81 T l v S-320N izj 319, 320, 322, 316 L qu it p lg l li Cby igul S-319N DISEÑO L pi v tói u g izj b umíim51pgjlb,g j lió y g pig l b, y 4,5:1 p u g pig lió. Ci

Más detalles

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW

EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW EL PER SALTUM EN EL DERECHO PROCESAL ELECTORAL FEDERAL* THE PER SALTUM IN THE MEXICAN FEDERAL ELECTORAL PROCEDURAL LAW Car los BÁEZ SILVA** Da vid CIENFUEGOS SALGADO*** RESUMEN: En el derecho elec toral

Más detalles

Sentido y efectos del vínculo fraterno

Sentido y efectos del vínculo fraterno Compiladores CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; MATUS, SUSANA MOSCONA, SARA Autores BERLFEIN, ELENA; CZERNIKOWSKI, ESTHER; GASPARI, RICARDO; GOMEL, SILVIA; MATUS, SUSANA; MOSCONA, SARA; STERNBACH,

Más detalles

HOMENAJE I I. Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto. AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ

HOMENAJE I I. Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto. AnoZ Sloll Colo di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ Periódicl IDclllal cdltado por I1 Comisióo Cullurll dcl. l. AyunlamiClto AnoZ Sloll Colo" di Dmln. Millo dl 1960 N: ZZ NO KEU YlST MAl UN MIBACLr Av". es bmncde.,.1. Sembl. ~ oo... _ Ior ~. m ;ot. _ ""&1

Más detalles

Resultados iniciales de la implementación de programas de acceso público a la desfibrilación en Uruguay

Resultados iniciales de la implementación de programas de acceso público a la desfibrilación en Uruguay Artícu lo original Rev Urug Car diol 2013; 28: 334-344 Re Álva sul ro ta Nig dos ge ini me cia yer les, Fe de de la ri im co ple Ma men cha ta do, ción Fer de nan pro da gra Xa mas lam de brí ac y ce o

Más detalles

INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE

INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE Iegrcó líc y umérc co Mple INTEGRACIÓN ANALÍTICA Y NUMÉRICA CON MAPLE Auores: Mrí Teres Pérez Rodríguez erper@wmem.es.uv.es, oscrr@wmem.es.uv.es. Oscr Arr Grcí MAPA CONCEPTUAL Decó Propeddes INTEGRAL DE

Más detalles

TEMA 1: MATEMÁTICAS FI F NAN A CI C ER E AS A

TEMA 1: MATEMÁTICAS FI F NAN A CI C ER E AS A TEMA : MATEMÁTIAS FINANIERAS ONTENIDO. pitles ficieos. Leyes de cpitlizció: simple y compuest; fcciod y cotiu. Vlo Actul y vlo Futuo. Tss Equivletes. Tss Nomiles y Efectivs de Iteés.. Rets ficies. Seies

Más detalles

Vázquez : Haré Política Desde la Sociedad Civil COLS 1 y 2. Lunes 3 de Febrero de 1997

Vázquez : Haré Política Desde la Sociedad Civil COLS 1 y 2. Lunes 3 de Febrero de 1997 U P Vázquez : Hé Polític Desde l Sociedd Civil CLS 1 y 2 tl4oun ~ Año 44 unddo : Mnuel Sánchez Silv Lunes 3 de ebeo de 1997 Diecto enel : Hécto Sánchez de l Mdid úeo 14,218 Cstñed Es Tie~po de Rcb l Coupción

Más detalles

Protocolo S p a n n i n g -T re e con Pa ck e t T ra ce r Jose Esquivel Gerente Técnico L a tinoa m joesquiv@cisco.com érica y C a rib e 1 Objetivos E x p l ica r l a f un ció n d e r ed un d a n cia en

Más detalles

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES

QUIÉNES SON LOS MUSULMANES QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Un vistazo al origen, creencias y expansión de la religión fundada por Mahoma Don McCurry QUIÉNES SON LOS MUSULMANES Don McCurry Cubierta: Josanar@gmail.com PM Internacional

Más detalles

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. I.E.S. Dr. Antonio González González PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA I.E.S. D. Ati Gzálz Gzálz Cus 2014 / 2015 CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN 1. Itducó 2. Objtivs Gls d l Et d l ESO 3. Objtivs Escífs dl Á d Tclgís 4. Citis

Más detalles

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009.

Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. Extracted from Constitutional Culture in Costa Rica (Spanish) International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2009. International IDEA, Strömsborg, 103 34 Stockholm, Sweden Phone +46-8-698

Más detalles

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR*

EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO. Mi guel Ángel BORJA TOVAR* EL SEGURO DE CRÉDITO EN MÉXICO Mi guel Ángel BORJA TOVAR* RESUMEN: El au tor hace un aná li sis his tó - rico de los se gu ros y pro por cio na ele men - tos para co no cer me jor la fi gura legal del

Más detalles

EFICIENCIA DEL GASTO E IMPACTO ECONÓMICO DEL SEGURO POPULAR DE SALUD: EL CASO DE TABASCO

EFICIENCIA DEL GASTO E IMPACTO ECONÓMICO DEL SEGURO POPULAR DE SALUD: EL CASO DE TABASCO EFICIENCIA DEL GASTO E IMPACTO ECONÓMICO DEL SEGURO POPULAR DE SALUD: EL CASO DE TABASCO EFFICIENCY OF PUBLIC SPENDING AND ECONOMIC IMPACT OF SEGURO POPULAR DE SALUD THE CASE OF TABASCO Né Aón Funts Fls

Más detalles

Juegos de Azar y Probabilidad/Estadística

Juegos de Azar y Probabilidad/Estadística Juegos de Az y PobbiliddEstdístic Dí. Puo Az Mixtos Esttegi Rulet Poke Ajedez Ddos Bidge Ds Loteí Doió Ds Chis Blckjck Go Ludo Bckgo Loteí tdiciol: e co u boleto co úeos iesos. Poc viedd de elecció. Peio

Más detalles

SEGURIDAD EN LA LENTE. a la carta. a la carta. La ubicuidad de la videovigilancia

SEGURIDAD EN LA LENTE. a la carta. a la carta. La ubicuidad de la videovigilancia P ñ 4 Eiión 43 Pu junio 2013 isibuión gui i m i s n g i g s n ó m i L Déim sun insiión Sni sms gbn Pu 27 xini xis s Sn Fnis Ai L R Éxi n Tuji L ubiui iigini SEGURIDAD EN LA LENTE n Fbiión y Cmiizión FRIONOX

Más detalles

Organizacio.nal: explicaciones

Organizacio.nal: explicaciones Eruur ur :Lu; : >:!) ErUur- Orgz: xp : E :S: píu rr:m d!xppr frm d rgz qu Jrbr! upfu rr Owm grd d mpjdd frmzó Jrzó mu L: Y hmu xp pu qu: w gí d mh: :: qu: v d:h:rmu k frm urgu:wdu ug r\ mp "dr:u:u

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 Resolución 564/19879/11 Có d. In fo rmático : 201102324 4. III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA VARIOS CUERPOS Evaluaciones y clasificaciones

Más detalles

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN

GENOCIDIO I. INTRODUCCIÓN Núm. 14, enero-junio 2006 GENOCIDIO a) Comentarios sobre la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na ción en el caso de los Hal co nes Ma nuel BECERRA RAMÍREZ* I. INTRODUCCIÓN La de ci sión de

Más detalles

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación

Segundo ciclo. Cálculo mental con números naturales. Aportes para la enseñanza. Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza Escuela Primaria Ministerio de Educación Segundo ciclo Cálculo mental con números naturales Aportes para la enseñanza ESCUELA

Más detalles

55^ «.. ãflr ao. I>* toneladas: cargado: para Corumbá: pacorumbá: patron. italiano. Joaquin 81. tripulacion. Capitanha dei puerto. Asun.

55^ «.. ãflr ao. I>* toneladas: cargado: para Corumbá: pacorumbá: patron. italiano. Joaquin 81. tripulacion. Capitanha dei puerto. Asun. m ÉítSsHfa» % "fúf- l í VJH ttftjtwíj R ul 55 ãflr ao 20 trpu pasageros \ cte Atnpu KA corta D Desro Áras Argts D Coleta argtna Jóv ta mona R 9 toneneplu Coleta argtna Jóvon Ca ta 7) toargt Pdo tas Tabura?scottr

Más detalles

CAPITULO 4 Excelencia y bancarrota V a r i a c i o n e s s o b r e e l d e s a s t r e d e Lo n g -Te r m Ca p i t a l M a n a g e m e n t Como ciudadanos, debemos evitar que se cometa injusticia puesto

Más detalles

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar?

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar? Cpíu : Ccd BASIC-56 Dg H Ec, Ud D Apd Pgm? Sgud Edcó Jm M. Ru, Ph.D. Ac Pf Shw S Uvy Pmuh Oh USA hp://www.bcbk.g Jm M. Ru P.O. Bx 78 Ru, Kucky 469-078 USA P BASIC-56 V.0.0.6 p Pág f Cpíu : Ccd BASIC-56

Más detalles