Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Responsabilidad civil derivada de las certificaciones enérgeticas"

Transcripción

1 45 Respsbl vl ev e ls efes eéges Muel Lz Yese Abg Dp. e Deeh Amsv e HspClex Sevs Juís Sum 1. Iuó 2. E e vg e l peseó pues spsó e l efó eegé 3. Cefó e Efe Eegé 3.1. Ámb pesl 3.2. Dumes es 3.3. Ce 3.4. Cl 3.5. Debe e fmó: u eeh bás 4. Eque e Efe Eegé: blgó e exhbl 5. Relev juí-pv e l fl exu e l Cefó e Efe Eege: Respsbl Cvl el Respsble

2 46 1. Iuó L espsbl vl es eme y es es l que muhs pfesles se le esá lv l h e fe sus sevs. El ef eegé y es blg p vee lqul u mueble. L blge e ess efes be u pue ls ems jules, e pá else uls ls mpves emes p gves fls ees e ls efes, l ul supí u v e el seme pes, be u m mpl e el mp emz e l psbl e s el esme e us ñs pejus puese g mpes es, el mp m el e, e efes es, que puese hbe flu emee e el pe el mueble, pue lus elm u euó el pe e l mpve el eme. Imgems que, lgue lqul u mueble ve e que el msm eúe us es eegés psvs, que flmee le he ese p elz su e ul e eme ese e, y que se h e e ue p el e que s ls sevs que se h e ulz e me hbul, m l lefó, l efgeó, l veló, l puó e gu lee s y l lumó, gz u meme ópm e ls es e f ém y lumí y sus eeses e gu lee s y l e e e, y que ell le v supe u mpe ebj mesul e l fuó eegé, eló mueble pe lfó e su ef eegé. Al esub que l fmó es e, peá m es lóg u fme pel e se p e l mesb ef, y s ése esul se pe e l egs e el ef que pó el e, y hy u mv mpe p em. L e es que l pe peju emá l e, el ul, y f e el sev pes p el ef eegé epeuí flmee ése. Igul suó pí plese e el s e u ve, u ls es eegés e u vve fluy, emee sbe el pe fl. Así, s el mp ms- Revs e Respsbl Cvl y Segu

3 47 se su sfm sbe l efe el mueble y puese e ebmee vés e u fme é l flse exu el ef e efe eegé eeg p el vee el mueble, mbé se pí esgm gumes sufees p ls espees elmes jules. El ef eegé puee vese mpl e mulu e pemes jules, e elmó e mpes es eóms es e ls pejus ss. 2. E e vg e l peseó pues spsó e l efó eegé L peseó pues spsó e ls mpes es el ef e efe eegé e l l pe el ef, segú esp, es exgble p el 1 e ju e Ts muhs ñs e evs eupes e efe eegé, Espñ spe su m mv l esble e ls msms. N se eee ese l Cmu Eupe óm Espñ h es l peu e u em mpe y seel e l se. Espñ se msó muy eee ls ms eupes p el fme el h eegé e u mme m el ul e pfu ss eóm y e se seb que y se hbí elz mpes esfuezs e me e h eegé, pues l pló mv que equeí l Uó Eupe, supí u ume seble el gs públ. El 8 e jul e 2005 el Csej e Mss pbó el Pl e Aó e Ah y Efe Eegé 1, e l euó e l es eegé es u bjev p p ulque emí, sempe que su seuó fee egvmee l vlume e v. 1 El Csej e Mss h pb el Pl e Aó e l Eseg e Ah y Efe Eegé e Espñ el 8 e jul e Se esm que su pues e mh geeá u h e eegí pm umul e e mlles e els equvlees e peóle, el equvlee l 8,5% el l el sum e eegí pm el ñ 2004 y l 20% e ls mpes e peóle e ese ñ, y u euó e emses e CO 2 l mósfe e 32,5 mlles e els

4 48 El 28 e vembe e 2003, el Csej e Mss pbó l Eseg e Ah y Efe Eegé e Espñ (E-4) p el peí , que esm u h e eegí p ls s ñs e mlles e eus 2. Ae ls exges elvs l efó eegé e efs, se melz el Rel Dee 235/2013, e 5 e bl, p el que se pueb el peme bás p l efó e l efe eegé e ls efs. Mee ese Rel Dee se spe plmee l Dev 2010/31/UE el Plme Eupe y el Csej, e 19 e my e 2010, e l elv l efó e efe eegé e efs, efue el Rel Dee 47/2007, e 19 e ee, l pó el Peme bás p l efó e efe eegé e efs exsees. El Rel Dee esblee l blgó e pe spsó e ls mpes usus e ls efs u ef e efe eegé que ebeá lu fmó bjev sbe l efe eegé e u ef y vles e efee les m equss míms e efe eegé el f e que ls ppes es el ef e u u e ése pue mp y evlu su efe eegé. Ls equss míms e efe eegé e ls efs ues e ése se luye e ese Rel Dee, y que se esblee e el Cóg Té e l Efó 3 (h e eegí). De es fm, vl y mp l efe eegé e ls efs, se fveeá l pmó e efs e l efe eegé y ls veses e h e eegí. Aemás, ese Rel Dee buye fm e ls emses e CO 2 p el us e l eegí pveee e fuees emss e el se esel, l que flá l pó e mes p eu ls emses y mej l lfó eegé e ls efs. 2 L Eseg e Ah y Efe Eegé , pb el 28 e vembe e 2003, se em e el esfuez e eu l es eegé e Espñ u 7,2%, es e, ume l efe eegé vés e 186 mes e h. Se peee u h e 2015 e ee el 30% y el 35%. 3 Jsé A Te Rís. U e Cl e l Csuó. Isu e Ces e l Csuó Eu Tj. Csej Supe e vesges Ceífs. CSIC. Debems mbé se l Oe FOM/1635/2013, e 10 e sepembe, p l que se ulz el Dume Bás DB-HE «Ah e Eegí», el Cóg Té e l Efó, pb p Rel Dee 314/2006, e 17 e mz 4. P el Rel Dee 314/2006, e 17 e mz, se pbó el Cóg Té e l Efó (CTE), se spuess l eme juí espñl ls exges elvs ls equss e efe eegé e ls efs, e l Dev 2002/91/CE el Plme Eupe y el Csej, e 16 e embe e 2002, e se esblee smsm, l blgó e evs e fm peó les equss y ulzls, el f e pls ls ves és el se e l suó. C pse, l Dev 2010/31/UE el Plme Eupe y el Csej, e 19 e my e 2010, elv l efe eegé e ls efs 5, h mf y efu l Dev 2002/91/CE el Plme Eupe y el Csej, e 16 e embe e 2002, us que he ees spe e uev l eme juí espñl ls mfes que ue espe l e. De el Rel Dee 235/2013 se esblee el Peme bás que ebe umpl l melgí e álul e l lfó e efe eegé, se quells fes que más e ee e su sum eegé, sí m ls es és y msvs p ls efes e efe eegé e ls efs. Tmbé se egul l ulzó e l eque e efe eegé, gz e s ls espefes que se pess e ls ss mues uóms. 4 Ese Dume Bás (DB) ee p bje esblee egls y pemes que peme umpl el equs bás e h e eegí. Ls sees e ese DB se espe ls exges báss HE 1 HE 5, y l seó HE 0 que se el vs e ls ees. L e pló e seó supe el umplme e l exge bás espee. L e pló el ju el DB supe que se ssfe el equs bás Ah e eegí. 5 L pesee Dev fme l efe eegé e ls efs ss e l Uó, ee e ue ls es lmás exees y ls pules lles, sí m ls exges mbeles ees y l ebl e éms se-ef. Revs e Respsbl Cvl y Segu

5 49 P úlm, se e u égme s fes y ses, e ue l pevs e l legsló vgee e me e peó e ls sumes y usus, y e me e efó e l efe eegé e ls efs. L Ley 8/2013, e 26 e ju e 2013, e Rehbló, Regeeó y Revó Ubs (BOE 27 e ju e 2007), eem u égme s p umplme e ese equs blg e mpve lqule e u mueble. Deem el ls e fes e me e efó e l efe eegé e ls efs y el égme s: Dspsó l ee. Ifes e me e efó e l efe eegé e ls efs: 1. Csuye fes msvs e me e efó e efe eegé e ls efs ls es u mses pfs y ss e es spsó y e l spsó l sguee, s peju e s espsbles vles, peles e e que pue u. 2. Ls fes e me e efó eegé e ls efs se lsf e muy gves, gves y leves. 3. Csuye fes muy gves e el ámb e l efó eegé e ls efs: ) Flse l fmó e l expeó egs e efs e efe eegé. b) Au m é ef s eu ls equss leglmee exgs p sel. ) Au m gee epeee uz p el l e l efó e l efe eegé e ls efs s l eb hbló g p el óg mpeee. ) Publ e l ve lqule e efs pe e efs, u lfó e efe eegé que esé espl p u ef e vg ebmee egs. e) Igulmee, seá fes muy gves ls fes gves pevss e el p 4, u ue ls es ñs ees su msó hube s mpues l f u só fme p el msm p e fó. 4. Csuye fes gves: ) Iumpl ls es esbles e l melgí e álul el peme bás p l efó e l efe eegé e ls efs. b) Iumpl l blgó e pese el ef e efe eegé e el óg mpeee e l Cmu Auóm e me e efó eegé e e se ubque el ef, p su egs. ) N p el ef e efe eegé e pye e el pye e ejeuó el ef. ) Exhbó e u eque que se esp el ef e efe eegé válmee em, egs y e vg. e) Vee lqul u mueble s que el vee e eegue el ef e efe eegé, vál, egs y e vg, l mp e. f) Igulmee, seá fes gves ls fes leves pevss e el p 5, u ue el ñ e su msó hube s mpues l f u só fme p el msm p e fó. 5. Csuye fes leves: ) Publ l ve lqule e efs ues e efs que eb spe e ef e efe eegé s he meó su lfó e efe eegé. b) N exhb l eque e efe eegé e ls supuess e que esule blg. ) L expeó e efs e efe eegé que luy l fmó mím exg. ) Iumpl ls blges e evó ulzó e efs e efe eegé. e) N p el ef e efe eegé el ef em e el Lb el ef. f) L exhbó e eque e efe eegé s el fm y e mím leglmee esbles. g) Publ l lfó be e l efó e efe eegé

6 50 el pye, u y se spe el ef e efe eegé el ef em. h) Culesque es u mses que vulee l esble e me e efó e efe eegé u esé pfs m fes gves muy gves. 6. Seá sujes espsbles e ls fes pfs e es spsó, ls pess físs juís y ls mues e bees que ls me, ú íul e smple bsev. 7. L suó y esluó e ls expeee ses que se e espeá ls ógs mpeees e ls Cmues Auóms. Dspsó l u. Ses e me e efó eegé e efs y guó: 1. Ls fes pfs e l spsó l ee bs (uev) seá ss e l fm sguee: ) Ls fes leves, mul e eus. b) Ls fes gves, mul e eus. ) Ls fes muy gves, mul e eus. 2. N bse l e, e ls ss e que el beef que el f hy be p l msó e l fó fuese supe l mpe e ls ses e s señls e el p peeee, l só se mpá p u mpe equvlee l el beef sí be. E l guó e l só se eá e ue el ñ pu, el equeme be jusmee y l ue e el eeó. Aemás, el umplme e ls peeps es e ese peme bás que suy fes e me e efes e ls sumes y usus e ue l esble e ls ps k) y ) el íul 49.1 el ex efu e l Ley Geel e Defes e ls Csumes y Usus, pb p Rel Dee Legslv 1/2007, e 16 e vembe, se sá e ue l esble e el píul II el íul IV el ex efu. Ls fes pá lfse mpeees m leves, gves y muy esg p l slu, psó e el me be, g e el, gv geelzó e l f Revs e Respsbl Cvl y Segu

7 51 CAPÍTULO II / Ifes y ses / Aíul 49 Ifes e me e efes e ls sumes y usus. 1. S fes e me e efes e ls sumes y usus: k) L egv ssfe ls ems el sum usu, ulque que se su l lug e ese, u su ssfó esé e e ls spbles el empes, sí m ulque fm e smó espe ls efes ems, s que ell mesbe l psbl e esblee fees e ls es e es emee jusfs p es bjevs. ) El umplme e ls equss, blges phbes esbles e es m spses que l eslle, e ls éms pevss e l legsló uóm que esule e pló. Se sá e ue l esble e el píul II el íul IV el ex efu, el íul 18, y l e el íul 50.1 e l Ley Geel e Defes e ls Csumes y Usus, es es: Ls fes pá lfse p ls Amses públs mpeees m leves, gves y muy gves, ee ls es e esg p l slu, psó e el me el f, uí el beef be, g e el, gve e l leó sl pu, geelzó e l fó y ee. El íul sguee e l msm Ley, íul 51 que ege ls Ses, e: «1. Ls fes e me e efes e ls sumes y usus pevss e es m seá ss p ls Amses públs mpeees muls e ue l sguee guó: p ls Amses públs gves, ee ls es e el f, uí el beef e e l leó sl pu, ó y ee ) Ifes leves, hs 3.005,06 eus. b) Ifes gves, ee 3.005,07 eus y ,30 eus, pue ebs h hs lz el quíupl el vl e ls bees sevs bje e l fó. ) Ifes muy gves, ee ,31 y ,10 eus, pue ebs h

8 52 hs lz el quíupl el vl e ls bees sevs bje e fó». 3. Cefó e Efe Eegé 3.1. Ámb pesl El ppe pm, p el 1 e ju e 2013, que esee vee lqul u vve eá blgó e eleg lbemee l pfesl hbl, pp, egs y sev l efó que eg l fmó eegé el mueble, sí m e ev y ulz h ef 10 ñs. El mp e spá e l fmó que le pem mp el mpme e ls ss pes, e el gs e mbusble e lefó, gu lee s (ACS) ele, y eleg eegémee el más fvble. E u l lbe eleó el é, hy que se sempe que el msm ebe es e psesó e ulque e ls ules éms y pfesles hbles p l eó e pyes eó e bs, y eó e ejeuó e bs e efó p l elzó e pyes e sus sles éms, segú l esble e l Ley 38/1999, e 5 vembe, e Oeó e l Efó, p l suspó e efs e efe eegé, hy e l ulfó pfesl ees p susb efs e efe eegé segú l que se esblez mee l e pevs e l spsó l u. El é, que ele l efó seá espsble e el lee e su bj. Ls psbles lbes el é que puee e pblems ls lees s: Expeó el ef s l fmó mím eque. El ef e efe eegé ebe ee m mím l sguee fmó: ) Iefó el ef, e su s, l pe que se ef (eó, mup, pv, z lmá y efee sl). b) Ió el peme e ulz p bee l lfó eegé. Se luá l sguee umeó: 1. Despó e ls eíss eegés el ef y emás s eess p bee l lfó eegé el ef (sles éms, evlvee ém y, e el se e emás, ls sles e lumó, sí m es e fume y upó). 2. Nmv vgee sbe h y efe, e s e exs, e el ñ e suó. 3. Despó e ls puebs, mpbes e spees llevs b p u é ef. ) Clfó e efe eegé el ef expes mee l eque eegé. Aemás e l lsfó glbl se luye ls lfes ples e: lefó, efgeó, gu lee s y, e el s el se e, l lumó. ) U ume ee u ls u úme sufee e mes e h eegé, emes p el é ef. Cu l lfó es A B e s e mee vlumee ls emees l lfó subí u vel. Ds veles e el s que l lfó se D, E, F, G. Iumpl el mé e álul el peme bás e lfó. E l pág el Mse e Ius, Eegí y Tusm (MINETUR) se ege ls pemes es ls que bee l lfó el mueble, s se emple e fm eu, l lfó seí fls. El ppe ee p qué ee mes sbe el us el peme e lfó, sbe l fmó mím el ef. Pesmee eps su fz e l pfesl y ulfó el é. Y se esá ee ss e ussm e mpee eslel, e ls que el pfesl eme el ef e efe eegé s elz l peepv vs l mueble y p us mpes muy bjs, l que lógmee esá buye gee ges sspehs e el sum. Revs e Respsbl Cvl y Segu

9 53 El pe me e ls efs e efe eegé h e espese l el exsee e el me e l pfesl y espsble, epee e su supefe y es, sí m e ls bjs evs e l speó y l eó el ef Dumes es C el f e fl el umplme e ese peme bás, se e ls ems umes es p l efó e efe eegé, que se efe m umes és, que uee el eme ju el Mse e Ius, Eegí y Tusm (MINETUR) y el Mse e Fme. Ls umes es pá ee el e sguee: ) Pgms fmás e lfó e efe eegé. b) Espefes y guís és mes sbe l pló é-msv e l efó e efe eegé. ) Culque ume que fle l pló e l efó e efe eegé, exlus ls que se efe l ulzó e u pu ssem pul bj pee. Se e e el Mse e Ius, Eegí y Tusm, s l See e Es e Eegí, el Regs geel e umes es p l efó e efe eegé, que eá áe públ e fmv. Ls umes es bse e el Rel Dee 47/2007, e 19 e ee, que ps umámee l egs que se e Ce El ef e efe eegé el ef e l pe el msm eá m mím l sguee fmó: ) Iefó el ef e l pe el msm que se ef, luye su efee sl. b) Ió el peme e p bee l lfó e efe eegé. ) Ió e l mv sbe h y efe eegé e pló e el mme e su suó. ) Despó e ls eíss eegés el ef: evlvee ém, sles éms y e lumó, es mles e fume y upó, es e f ém, lumí, l e e e y emás s ulzs p bee l lfó e efe eegé el ef. e) Clfó e efe eegé el ef expes mee l eque eegé. f) P ls efs exsees, ume e emees p l mej e ls veles ópms ebles e l efe eegé e u ef e u pe e ese, mes que exs gú pel zble p u mej e es íle e mpó ls equss e efe eegé vgees. Ls emees lus e el ef e efe eegé bá:. Ls mes pls e el m e efms mpes e l evlvee y e ls sles és e u ef, y. Ls mes elvs elemes e u ef, epeeemee e l elzó e efms mpes e l evlvee e ls sles és e u ef. Ls emees lus e el ef e efe eegé seá émee vbles y pá lu u esmó e ls plzs e eupeó e l vesó e l ebl ue su l e v úl. Ceá fmó g l ppe e sbe óe bee fmó más ell, lu fmó sbe l eló se-ef e ls emees fmuls e el ef. L evluó e es eló se efeuá sbe l bse e u see e es esáes, les m l evluó el h eegé, ls pes subyees e l eegí y u pevsó e ses pelm. P l, fmá e ls ues que se hy e empee p llev l pá ls emees. Asmsm se

10 54 pá fl l ppe e fmó sbe s ems exs, m uís eegés evs e áe fe e p y psbl e fó. P ell se pá pl ls es espees el Reglme Deleg (UE).º 244/2012 e l Cmsó, e 16 e ee e 2012 que peme lul ls veles ópms e ebl e ls equss míms e efe eegé e ls efs y e sus elemes. g) Despó e ls puebs y mpbes llevs b, e su s, p el é mpeee ue l fse e lfó eegé. h) Cumplme e ls equss membeles exgs ls sles éms Cl El óg mpeee e l Cmu Auóm e me e efó eegé e efs esbleeá y plá u ssem e l epeee e ls efs e efe eegé. El l se elzá sbe u seleó l z e l mes u ppó esísmee sgfv e ls efs e efe eegé expes ulmee y mpeeá l mes ls sguees ues u s equvlees: ) Cmpbó e l vlez e ls s e bse el ef ulzs p expe el ef e efe eegé, y ls esuls sgs e ese. b) Cmpbó mple e ls s e bse el ef ulzs p expe el ef e efe eegé, mpbó mple e ls esuls sgs e el ef, lus ls emees fmuls, y vs su el ef, el f e mpb l espe ee ls espefes que s e el ef e efe eegé y el ef ef. L ejeuó el l se elzá p el óg mpeee e l Cmu Auóm que pá eleg es espsbl e gees epeees uzs p ese f. Ls gees uzs seá gsms ees e l que umpl ls equss és esbles e el Rel Dee 410/2010, e 31 e mz, p el eje e su v e el mp eglme e l efó, sí m ls ees e l hbls p el mp eglme e ls sles éms és mpeees epeees. Cu l lfó e efe eegé esule e ese l exe se feee l be lmee, m esul e fees ls espefes pevss, se le muá l pm ppe, e su s, ls zes que l mv y u plz eem p su subsó peseó e leges e s e sep, es e pee, e su s, l mfó e l lfó be Debe e fmó: u eeh bás El Rel Dee 235/2013, e 5 e bl, esblee l blgó e áe mpev e pe spsó e ls mpes es e ls efs ues epeees e ese u ef e efe eegé que ebeá lu fmó bjev sbe l efe eegé e u ef y vles e efee les m equss míms e efe eegé, el f e que ls ppes es el ef e u u e ése pue mp y evlu su efe eegé. El ef e efe eegé á fmó exlusvmee sbe l efe eegé el ef y supá e gú s l eó el umplme e gú equs exgble l ef. Ése ebeá umpl pevmee ls equss míms e efe eegé que fje l mv vgee e el mme e su suó. Due el pes e efó, el é mpeee elzá ls puebs y mpbes eess, l fl e esblee l fm e l fmó e e el ef e efe eegé el ef l pe el msm. El ef e efe eegé el ef ebe pesese, p el pm, ppe, e su s, l óg mpeee e l Cmu Auóm e me e efó eegé e efs, p el egs e ess efes e su ámb el. Ls efs e efe eegé esá spsó e ls ues m- Revs e Respsbl Cvl y Segu

11 55 peees e me e efe eegé e efó que sí l exj p speó ulque equeme, be ps l Lb el ef, e el s e que su exse se peepv, e pe el ppe el ef e l pe el msm, el pesee e l mu e ppes. Cu u ef se ve lqule, es e su suó, el vee e flá l lfó eegé el pye, expése el ef el ef em u vez su el msm. Cu el ef exsee se bje e e mpve e l l pe el ef, segú esp, el ef e efe eegé be seá pues spsó el quee. Cu el bje el se el eme e l l pe el ef, segú esp, bsá l smple exhbó y pues spsó el e e u p el efe ef. El óg mpeee e l Cmu Auóm eemá el m e lusó el ef e efe eegé e ls efs, e l fmó que el vee ebe sums l mp, e ue l esble sbe spe e fmó ls sumes e el íul 83 e l Ley 2/2011, e 4 e mz, e Emí Sseble. 4. Eque e Efe Eegé: blgó e exhbl El sgf e ls vles que pee e l eque eegé s ls sguees: El sum e eegí ul es u vl eó que efe l eegí evble expes e Klws h que sumí u me u el mueble e es esá ue u ñ, ee e ue ls eíss e l evlvee, hues, puees éms, sles, eó el mueble y smbs ebs p gees exes. Ls emses e CO 2 ules e me esmv ls emses e CO 2 expess e kg p me u el mueble ue u ñ. E ls efs e vves l eegí pm que se ee e ue e el mueble esá lm ls sevs e lefó, efgeó y gu lee s. L beó el ef e efe eegé gá el eeh e ulzó, ue el pe e vlez el msm, e l eque e efe eegé, uys es se ege e el ume e espee l eque e efe eegé, spble e el Regs geel. L eque se luá e fe, pmó y publ g l ve eme el ef u el ef. Debeá fgu sempe e l eque, e fm l e equív, s se efee l ef e efe eegé el pye l el ef em. Se phíbe l exhbó e eques, ms, símbls spes que se efe l efó e efe eegé e u ef que umpl ls equss pevss e ese peme bás y que pue u e fusó. A ls efes e l emee esble, e gú s se uzá el egs e l eque m m. Ts ls efs ues e efs e ul pv que se feues hbulmee p el públ, u supefe úl l supe 500 m 2 exhbá l eque e efe eegé e fm blg, e lug es y be vsble p el públ, u les se exgble su beó. Ts ls efs pes e ls msms ups p ls ues públs y que se feues hbulmee p el públ, u supefe úl l supe 250 m 2, exhbá l eque e efe eegé e fm blg, e lug es y be vsble. P el es e ls ss l exhbó públ e l eque e efe eegé seá vlu, y e ue l que esblez el óg mpeee e l Cmu Auóm. Qué p e muebles ee l blgó e spe e u Cef eegé? E vu el íul 2 el Rel Dee 235/2013: ) Ls efs e uev suó. b) Ls efs pes e efs exsees que se ve lqule u uev e, sempe que spg e u ef e vg.

12 56 ) Ls efs pes e efs e ls que u u públ upe u supefe úl l supe 250 m 2 y que se feues hbulmee p el públ. N esá blgs: ) Efs y mumes pegs flmee p se pe e u e el e zó e su pul vl queó hsó. b) Efs pes e efs ulzs exlusvmee m luges e ul y p ves elgss. ) Csues pvsles u plz pevs e ulzó gul fe s ñs. ) Efs usles, e l efes y gíls pes e ls msms, e l pe es llees, pess usles, e l efes y gíls eseles. e) Efs pes e efs sls u supefe úl l fe 50 m 2. f) Efs que se mpe p efms mpes emló. g) Efs pes e efs exsees e vves, uy us se fe u meses l ñ, be ue u emp lm l ñ y u sum pevs e eegí fe l 25% e l que esulí e su ulzó ue el ñ, sempe que sí se mee eló espsble el ppe e l vve. 5. Relev juí-pv e l fl exu e l Cefó e Efe Eege: Respsbl Cvl el Respsble S es blg exhb l efó eegé mv e l publ, mpve lqule e u vve, ll mel u f, el ppe l he, puee efese : - Se s msvmee p fó ls Deehs e ls Csumes. - Que, s el mp e, el e mpve eme se bje plmee p Revs e Respsbl Cvl y Segu

13 57 hbese umpl el ebe e fmó l Csum; ell pí e seues eóms muy esfvbles. L empáe eglb e e ls fuees e l espsbl vl ul l juí y ls hehs juís. E el í í emplms óm ves hums se eu e lgu e ess mps, p ssfe sus eeses. Ls s juís (mfesó e l vlu em pu efes juís) y sus seues juís, eseeí l sguee espsbl ul e me e s. El pmv eeh m se bsb e l plb exum, p el que el eu que ssfí el mpe e su eu e ee p el ee p que espe p su eu su pp uep. E l ép lás, e se l ulp subjev el eu, s l us bjev el umplme, pe psemee, e el peí Jus, se vló l u subjev el eu efe l bjev e su umplme. L espsbl ul pes e l exse e u válmee su, pefe p el seme e ls pes, blgáse mbs pes l umplme e l p. E s ebeá sp ls seues heees su umplme, lug l essó el msm y/ l espee espsbl el pg e ñs y pejus, s ls hubee. E ese se, y ye e l geel l pul, Dez Pz y Gull 6 fmb que L espsbl vl sgf l sujeó e que vule u ebe e u mpues e eés e suje l blgó e ep el ñ pu. Cm e M Yzque Tls p que exs espsbl vl es ees l só e u ó u msó, l ul eá eló u ñ mee u ex e usl. Almee ebe vefse s se el eu f e buó, que pemá jusf l mpuó el ñ u eem pm. 6 Aíuls les. Deeh pesl vl. L espsbl vl sgf l sujeó e que vule u ebe e u mpues e eés e suje l blgó e ep el ñ pu Alej Péez Köhle. M Yzque Tls sgue l ulp pfesl y el e el pfesl, fm que, p que u e geee espsbl vl ebe e e su mpsó el eleme ulp. P e pfesl ebe eeese, el mpme bjevmee s el que exgí l suó e e, pe eesmee ulps. N es que hy e pfesl, muh mes, vez que se beg el esul úlm, y que puee se que el fs se vefque uque se hy heh l hummee psble, que se psble pse ee l eó e l u segu. El e se u l u esul bjevmee óe p el s e, lus uque el pfesl hy u lgeemee, ulz ls mes mles el bue pfesl e su egí y segú l que ese bue pfesl hube heh e ls msms uss. S, espués e el fs, se esube que l u eí que hbe s feee, pá ephse l pfesl. El mpme fue émee equv, pe, u se l us e l seuó el esul que eesb l lee, sól s es ulps seá gee e espsbl. N e pfesl es us e espsbl, s sól quél que es efe e mpue pee g. N be fu l bsev e spses msvs y eglmes el MINETUR umplme e u blgó legl, y que l eó e ls s y el Cóg Cvl ej lug us, pues ls blges h e e e u ley..., y emás se pesume. E efe, u vez que se el l espsbl vl e u pes que, su u v u msv, h us ñ, y ése se esble; es e, vez que esé e uslmee l u elz, se juí y se e, e g el espsble l blgó e ep el ñ peju us. Así se espee el e lel e ls s CC (p l espsbl ul). Es epó el ñ puee efeuse e s mes ss: ) e fm espeíf, mbé llm epó u e espee, que sse e esblee l suó que exsí e l puó el ñ, ep eme l s ñ, s ell es psble, susuyél p gul l esu y b) l epó p equvlee, ssee e eeg l peju

14 58 u e e sufee p p mpes el ñ suf. Debems se que u pu mpe e e l epó e ls ñs y pejus b u uble se l vló eóm que elems pz e mpes l pe peju e ls ñs sufs. L epó e ess ñs y pejus se eu e el pp e l esu egum e se h e esblee u equlb jus ee l mpesó fvl y l sbevl que í lug u equeme jus. Cm e Jve López y Gí e l Se, "exse um e l y juspue que el ñ esble esá eg p u plul e eps, u e ells sus pules pps. N bse, h s pá hbul e ues ó juí l fl e eemó e u e ls eps eges el ñ, pv l fusó el pp e em" 7. Cm e M Me Cesp: El esu e l Juspue vl vlv peme p su mbgüe, su ble se, u equív ee esl l pev é el pp sul 8 e l epó egl, pese su u plmó, efzáse más l lbe pev que su efev umplme vés e us espuess ess esveebs que que (s sempe) pvs e g emsv y, p, pesusv. Segú h pu Sg Cvlls Múg, el pp e l epó íeg pu suse u, e lug e pese el 7 El lu ese el eló l ñ pl. Cpíul XII el Mul e Vló el ñ pl. Guí e pló el ssem e bemó p ees e uló. Jve López y Gí e l Se. El Thms Reues Az Eó mz 2013 pg Sbe el pp sul e l epó mple me em ls sees es e L vló vl el ñ pl. Bses p u T, Dyks, M,. 1, Ls fumes, 1999, pp ; mbé e Dñs Cples y C Mg, Dyks, M,2003, pp ; y, my mplu é, e Ls pps sules e l vló el ñ, fee e lusu el Cus e Vló el Dñ Cpl 2006/2007, e l Fuó e Esus y Pás Juís e G, pu e 26 e ee e 2007, ex lu m epílg e Mul e Vló el Dñ Cpl,. Fs Jve López y Gí e l Se, Thms/ Az, Czu Me, 2007, pólg e Ju A Xl Rís, pp e pmlmee e el u el ñ, se pus e l vím, pues se p ees que sus pejus suye el geu eje el Deeh e l espsbl vl. De es fm, el pp vul e l pl ee e el pp mv e l eg, fm m el qu el Deeh e ñs 9. Ese em efe l m e ls efes e efe eegé, eá e l suesv y el ess emp el que h spues ú p su esll, u eme see pá y á lug muy feees epees les y juspueles. L evluó mv y juspuel á m u sesg bse us h l búsque e ulque ñ peju mv p l flse exu e ls efes e efe eegé que á lug u emzó, e es msm evluó e ls es juspueles á ee e me e fes e buó e espsbl, sbuó e l g e l pueb, láusuls que pue mf l espsbl, exesó el esme, e. Ns plems s, emás e ls ses que, e su s, esp, el umplme e ls ebees e fmó sbe l efe eegé e ls efes puee ee seues e el égme e ls s e mpve y eme que se elebe. A ess efes, hy que sgu: ) El umplme e ls esáes e efe que se e pló. Ess hehs pí su u umplme e ls s e mpve y eme que pemá l mp e s ls es e umplme. Pá s ls blgs p l emsó e efes e efe eegé e s e umplme p que subse ls efes que mpe lz ls veles leglmee exgs. Igulmee pá sl su esme mee l espee emzó e ls ñs y pejus uss, ebs éss u my gs eegé, lus mv p eveules ses msvs. 9 SSTS (Sl 1ª) e 27 e jul e 2006 (Pe. Exm. S. Xl Rís), 12 e my e 2009 (Pe. Exm. S. Xl Rís) y 27 e ube e 2011 (Pe. Exm. S. Xl Rís). Revs e Respsbl Cvl y Segu

15 59 El m juspuel que se bá e l m es mpl que s pemá empl lus s ese p e umplmes seá ses m ulfs, e lus s se pemá s l esluó e ls s e fm l esble e el íul el Cóg Cvl. b) E segu lug, s ls blges e fmó se h umpl emee. El mp e puee hbe e sbe ls ules el mueble. Cmpbems s ls ss ss jules pemá ul ls s. Igulmee bsevems s se que ls eíss eegés el mueble evse l esel eque p el e ul e e el íul el Cóg Cvl P que el e vle el seme, ebeá ee sbe l sus e l s que fuee bje el, sbe quells es e l msm que pplmee hubese mv elebl. El e sbe l pes sól vlá el u l seó ell hubese s l us ppl el msm. El smple e e ue sól á lug su eó. Tl vez, se pí se psble l uló el uque el e hube s pv l p el vee e que, e su s, hube sle u e l pe sbe ls eíss eegés e l vve, pues el heh e que u l (msv) peme elu el equs e l esel el e. E ese msm e e ss bí l vez ul el p l exse e l pv p l flsfó e ls es sbe efes e efe eegé. Obsevems s ls eíss eegés e l vve ebe se ses uss eemes p l elebó e ls s. Pems pe, que l u egñs el vee e, s be fue l sufeemee gve m p ul el, sí á lug l emzó e ls ñs y pejus sufs p l pe. Hy l (íul el Cóg Cvl) u, plbs mques sss e pe e u e ls es, es u el eleb u que, s ells, hube heh. P que el l puz l ul e ls s, ebeá se gve y hbe s emple p ls s pes es. El l el sól blg l que l empleó emz ñs y pejus (íul el Cóg Cvl). N ebems lv que s se h pu flse el ef se jus l el, el el ee empl u só gve e eus más el beef que hy segu el vee e l vve p ee u mej lfó. Así, s h ve u vve p A u e el es C y p se A l h ve u 20% más, l mul seí e eus más ese 20% que h g e más. Tmbé puee suee que l lfó be se ml y el emp se emuese que el mueble e uesó e más efee e l que ege l eque. El ppe pí e ese s elm l pfesl que emó el ef y pele u mpesó eóm. L espsbl vl es eme y es es l que muhs pfesles se le esá lv l h e fe sus sevs. El ef es lg muy se. El Rel Dee 235/2013, efu el RD 47/2007 y pb p el Csej e Mss el 5 e bl, v se exgble e s ls s e mpve lqule uó supe u meses. Es mpl l ees e u g e pfesles hbls (ques, ques és, gees e gees és) p que s ls muebles e ve lqule uee su ef espee p el 1 e ju. Ls blges el ppe el pm e u mueble se g l eeg el mueble, be vés e su ve mee u e eme, s e u ó que eú ls ules pmes y que emás lez e vs efes que smuy el vl ul pevss e el. L exepó e umpl que ev e ls íuls y el Cóg Cvl, mpe l pe umpl elm e l el umplme e l suy, el l SS el TS e que l muu l e eepee que exse ee ls peses e ls blges s-

16 60 lgmás, jusf que l umpl le pue pe el eu eque e pg l llm exep mple us, el efe e eulz l elmó, l ful que le sse e pspe su umplme hs que el elme umpl esé spues umpl l que le umbe (SS el TS e , , y ). Pe p que se puz ese efe, es ees pb que el umplme e l pe que elm es e l sufee e y e flue l e el equlb e ls peses, que mpe bee l eb pesó, p queb l ep. E mí l e, es equs spesble (SS el TS e , , , y ), que el em puebe que el me uv que sgf el ñ g p umplme el eme ee l sufee e p eem que, s él que exe e su blgó, se puí u esequlb e peses. Se epá ems p fl e g é, use e ulfó pfesl el pesl espsble e l ejeuó e e ls bjs e efó e efe eegé y fl e supevsó p pe e ls máxms espsbles, es e el ppe el pm. L uí eóm ees p l subsó e ls ss mlís, efes e es e l efó, s peju e ls emzes que pue lug. Cluses pesles Aspes se e l uev mv: ume el vl e l vve e el me y peme l sum ee u fmó eegé spee que ju s eíss le pem mp y eleg, emás e ev ues e me e ehbló eegé fee uev suó e vve. Aemás e l espsbl e eg el ef l é hbl, el ppe el ef, vve ll eá l blgó e egs h ef e el óg mpeee e l Cmu Auóm, l que ése esá spsó e ls ues mpeees, llev u egs e ess efes e su ámb el. L espsbl vl pfesl ee mp u se mee u b e ejeuó ls emees ppuess e h ef. E ese s seí sml l espsbl vl e u pye e ejeuó vs p el espee leg. Cm el pfesl que fme el ef ebe es hbl p el leg espee, es mpl que veá y ube u segu e espsbl vl. El fume legl e l eguló e l efó e efe eegé e ls efs se eue e s ms y exsees e ues eme juí, p u l el Rel Dee Legslv 1/2007, e 16 e vembe, p el que se pueb el ex efu e l Ley Geel p l Defes e ls Csumes y Usus, y s leyes mplemes, l que vul ls eehs que l m empl p ls mpes y es, pplmee e el ámb el eeh l fmó, l áe uv e l m eseñ y l eguló e ls fes y ses. P l, y e pul p ls efs exsees, e el íul 83.3 e l Ley 2/2011, e 4 e mz, e Emí Sseble. Cm seó fl, pe e que el ese lleg ese muhs fees. Ls egss, ls efs y su l llev u m pp Y se h pese ls pmes elmes y se h mpues ls pmes ses. Exse be u gue e pes que v ese ls 30 ls 200 eus. Ls és efes esá gee mpees esleles. Cmez eu ls efs ml hehs. Deu que muhs efs, ú fms p pfesles hbls, se esá he s vs el mueble. E efv que ú muh m p ee, pues s ems e el e l mpló mv e ese mp e ls efes e efe eegé. Ts ls que bjms e es me sms espsbles e vel pque ls pás se ls óes, que se umpl sl ls ms vgees, s que emás, s ls ms s l sufeemee ls ee lgus ebems sempe he el eje e álss y señ, y segus e que l que esms he esá be heh, y buyms l elmó e l ml pxs L ml pxs e l suó. Aqueu. Hé Heáez Sáhez. Revs e Respsbl Cvl y Segu

doctrina 1. Introducción a la Valoración del Daño Corporal por accidente de trabajo

doctrina 1. Introducción a la Valoración del Daño Corporal por accidente de trabajo Efe expsv el uev Bem e Táf e l espsbl p ees lbles. Su epeusó e el me es el lu ese Jsé Muel López y Gí e l Se Mgs Sl e l Sl el Tbul Supem 1. Iuó l Vló el Dñ Cpl p ee e bj Cfme ls íuls 1.101 y 1.106 el Cóg

Más detalles

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos

Práctica española sobre accidentes de circulación transfronterizos 33 Pá espñl sbe ees e uló sfezs Ágel Espell Meéez Pfes Tul e Deeh Iel Pv Uves e Ove Sum 1. Iuó 2. Relmes exjules 2.1. Relmó e l segu e Espñ 2.2. Relmó OFESAUTO p el peju 'll' 2.3. Relmó l epesee e l segu

Más detalles

Responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada

Responsabilidad civil de las empresas de seguridad privada 23 Respsbl vl e ls empess e segu pv Gzl Iume Mles Abg S De e Bufee G. Iume y Ass Sum 1.- Ámb epul y legl e l segu pv. 2.- Requss e l espsbl vl e l empes e segu. 2.1. Iumplme bjev e lgu blgó e l empes e

Más detalles

Bullying, marco legal y jurisprudencial

Bullying, marco legal y jurisprudencial 45 Bullyg, m legl y juspuel S Gálvez Melguz Abg Depme e Segus e HspClex Sum I. Cep e bullyg II. Respsbl pel ev el bullyg II.1. Peme espeíf e l LORPM II.2. Respsbl pel el e ee y/ msó III. Respsbl vl ev

Más detalles

El riesgo en el seguro de vida

El riesgo en el seguro de vida 49 El esg e el segu e v Sfí Cu Abg Sum I. Iuó: Cep y lses e segu e v II. El esg e el segu e v: 1. L exse el esg e el segu e v 2. Tme espel el me y e ls ps III. Peules e l esmó el eg e el segu e v: 1. El

Más detalles

doctrina El nexo de causalidad en las colisiones por alcance a baja velocidad A. Introducción

doctrina El nexo de causalidad en las colisiones por alcance a baja velocidad A. Introducción El ex e usl e ls lses p le bj vel Mguel Ágel Ls Ame Mgs e l Aue Pvl e Mu A. Iuó N puee suse que e el ámb e ls ees e áf suele se u bue pes, e lgus ses e ge ímee fuule, vés e l ul se peee p el peju u eme

Más detalles

La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica

La valoración médico legal de las lesiones. Aportación de la biomecánica 41 L vló mé legl e ls leses. Apó e l bmeá Sg Delg Bue D e me. Mé fese e exee. Espels e Me Legl. Bsys I+D+ 1. Iuó E el ámb e l vló mé legl e ls leses se pue u suó e fusó ee ls pes mpls, uys fes pples, ems

Más detalles

asociacionabogadosrcs.org

asociacionabogadosrcs.org º45 Pme Tmese. Añ 2013 Revs e l Asó Espñl e Abgs Espelzs e Respsbl Cvl y Seg sbgss.g Sm Revs º 45 El El peó l vím e spess e eglge mé P Jve López y Gí e l Se...5 D Tplgí e ls eeses el ee e smes p s ssfó

Más detalles

www.bede-asso.org www.bede-asso.org Seminario organizado por : Agradecimientos : RSP CNDSF La versión completa de las actas se puede consultar en :

www.bede-asso.org www.bede-asso.org Seminario organizado por : Agradecimientos : RSP CNDSF La versión completa de las actas se puede consultar en : www.bee-.g Sem gz p : CNDSF Có Nl p l efe e l emll e "gj" C : Ze uelle - BP 37 16700 RUFFEC Tel. +33 (0) 5 45 31 29 26 emee-fem@fe.f RSP Réeu Semee Pye C : Czle 81600 BRENS Tel. +33 (0) 5 63 41 72 86 @emeepye.g

Más detalles

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación

Reconsiderando los fondos sociales: Los canjes de deuda para educación R f : L j u p uó O Ugh L f Lé é u yu pz y u vó pg yu pí, f h v u pó p f ó v qu p ñ é p gó p pz y pó pí ju pñ zó p pí h ú á g L ó g y f qu é uó, p y u á uy u uv pz qu xp u M y qu pp u pz p L f í u p, g,

Más detalles

c i I a a C " a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7

c i I a a C  a l 2 C C N I M amico t e s a r b o S c i e d d 7 www.. ó P M L " 5 1 0 2 M O A H N A M B y u S.. www j b P 2015 b p S 7 PREMO DEL OM MANHAOM 2015 P. Obj. v P Só ó L M MANHAÓM 2015 Sgu. Su, pz y ug pó. 1. L u pá gú qu ju Ax y qu á pb wb www.. E é uy pb

Más detalles

MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II

MATEMÁTICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS II UED FUTD DE. EOÓIS Y ERESRIES TEÁTI DE S OERIOES FIIERS II URSO / l uevo Eme e JUIO Dí // l ho TERI UXIIR: lulo fe DURIÓ: ho. El bo X oee u pétmo hpoteo l S. Y. utí el ptl peto e el % el peo e tó el po

Más detalles

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución

Trabajo de Diploma. : El amor y respeto por los oficios y. profesiones de mi comunidad. Curso: 2012-2013. Año 55 de la Revolución . Tbj Dpm : E m y p p f y pf m mu. Au: Y A Péz. Tu: M. M Du V. Pf ux. Cu: 2012-2013. Añ 55 Rvuó Pm P ñ bjm, pqu qu b qu, pqu pz mu. Jé Mí. (1) Agm A p qu h hh pb u fm u qu z bj, p : M pf Dp. Euó P. M u

Más detalles

Reglamento de D i v er s i ones y E s p ec tá c u los P ú b li c os Ayuntamiento Constitucional de Zapotlanejo 2007-2009 e n t e M u n i c i Z a t n e j o, J a o, a h a t a n t e m u n i c i o h a g o

Más detalles

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile

Nicolás Ibarra M. Director Ressac Chile PROGRAMASDI SE ÑADOS PARAT I MAXI MI ZAL APRE SE NCI ADET U E MPRE SAE NL ASREDESSOCI AL E S CONL OSCURSOSDEAUL ARE SSAC DE SCUBREL OSCURSOSQUE DI SE ÑAMOSPARAT I E f ñ p p q ñ ym mp f q b,p p p E p g

Más detalles

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES

ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES MUNICIPIO DE TOLUCA 2000-2003 MUNICIPIO DE TOLUCA P Mup C. Ju C Núñz Am S Mup C. Ju Rf Shz Gómz D G D Ub, Ob, Sv Púb Eí C. G P S D Eí C. Mó Vu Gz 2000-2003 ABONOS ORGÁNICOS CALDOS MINERALES ABONOS C A

Más detalles

EPÍLOGO Accidente y mentira Aquí no nos ocupamos de la maldad, a la que la religión y la literatura han intentado pasar cuentas, sino del mal; no del pecado y los grandes v illanos, que se conv irtieron

Más detalles

IES Mediterráneo de Málaga Reserva1.- 2012 Juan Carlos Alonso Gianonatti. Propuesta A

IES Mediterráneo de Málaga Reserva1.- 2012 Juan Carlos Alonso Gianonatti. Propuesta A ES Medieáeo Málg Reev.- Ju lo loo Gioi Popue.- ) Eui el eoe vlo edio Lgge d u iepeió geoéi ( puo) ) lul u puo l ievlo [ ] e que l e gee l gái l uió e plel l ued (o egeo) que ue lo puo () e ( puo) ) Teoe

Más detalles

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia.

PLAZAS LIMITADAS WWW.MAKEATUVIDA.NET WWW.JARDIBOTANIC.ORG INSCRÍBETE! FREEDOM MAJA FI DISTINT ISTINTO MÁS INFO: INSCRIPCIONES: / Asturia. Ñ D D Z Ó U Y B B M V Ó M G G jy j P K ó b xm y : W ñ y é xvz fm / g y fó bj y V km / f 1 3 5 7 8 10 10 12 14 15 17 17 22 24 ó y m mím b! F -, m Dm m ó y m bá b gé m fz m / V q vó FDM f m mé j í bj g g

Más detalles

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE

LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE BIHLWIEDEMANNCOM ME EDICIÓN f M A u C z C z Wl h z Th z ll u u u fu Th z ll k u h f ubqul h p h f u h fu Pl hv u h p f h F h p, u h p h h f l fu l If u u hh u p h, pl u h z h p f Clk Nx f u p h f M A u

Más detalles

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria

Departamento Informática. Diputación Provincial de Soria 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dpo Ifoá Dpu Povl So Ju Clo G www.po. Mo éo y ogzvo SORI Supf:.36 K Hb: 95. D: 9 hb/k PONTEVEDR Supf: 4.495 K Hb: 959.764 D: 4 hb/k Ju Clo G 3/6/ www.po. Mo éo y ogzvo Dbu poblol

Más detalles

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta

Inscríbete en Claro Club y comienza a disfrutar de lo que más te gusta Eiió Pss Añ 4 Núm 26 Mz - Abil 2010 Cs Mlli Pl Wp Cl Clb Sgs / V vis Nvs Blss Msjs Blss Rmig Pls Uis Isíb Cl Clb y miz isf l q más gs Si s Ppg isíb llm l *2582 y si is pl Cmiz y isf Cl Clb! Evs Cl Cs Mlli

Más detalles

! "#$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA)

! #$ #% AC: CN=AC DNIE 003,OU=DNIE,O=DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA,C=ES. Firmado por: GARCIA TELLO, JESUS (FIRMA) #$ #% &'() )*+,-**. / *( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 0 *(*( 1 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Más detalles

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.

Programa. COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios. Programa COLEGIO DE BIBLIOTECARIOS DE CHILE A.G. Diagonal Paraguay 383 of. 122 Santiago Telefono: 56 2 222 56 52 Mail: cbc@bibliotecarios.cl Programa XVI Conferencia Internacional de Bibliotecología Buenas

Más detalles

Tema 7: Optimización de redes logísticas.

Tema 7: Optimización de redes logísticas. 7: Ozó s lgss. N : Ls s 7 y 8 sá s ls ls l gó á s ás y sgfvs l g sss: ls s lgss y ls ls sls. P vs f ls ss s l s s s lvs ls q ls ls sll y gó á q g fs l l s lg ls ls l g sss. Es sgf q q s s á s ss ls ls,

Más detalles

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS

Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS up v - I u u u u uó ul Rgó Pbló ub g l públ l m Pbló ub m gu v l m Fm g gu v vé l Públ vé m lv % Pbló m gu v bl Mpl 6.553.090 4.845.302 100,0% 0,0% 100,0% Vlpí 1.336.468 1.336.428 100,0% 0,0% 100,0% O

Más detalles

PLAN DE ACCION AÑO: 2015 PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL

PLAN DE ACCION AÑO: 2015 PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL PLAN DE AÑO: 205 PLANEACION ESTRATEGICA PROCESO: OPERATIVO Y COMERCIAL C u m Pm fddd d md vés d Pms qu v dqu ms L. Ivs Pm C Cmd Bs NO GANADORES. d 205 $ 0,000,000 Eszd y Uvs Ov y Cm - G GENERAL y FORTALECIMIENTO

Más detalles

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno

Ministerio de Gobierno y Funciones Ministerio de. Ministerio de Gobierno M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu M Ogzó Gb M Gb y Fu M Gb M Gb M Gb 01/01/2012 M Dó G Pfó Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb M Gb Mu Ogzó y Fu ESTADO PLURINACIONAL

Más detalles

ZN E NENTE Gu 2012 Gg - p 2012 T - V-755 431 V 430 474 4 429 433 428 434 30 V-755 435 427 426 p 22 436 ESTÓN FGV 21 425 438 424 L Nuc y 11 10 439 423 440 422 R g 441 421 í g V-760 pv L G V x T

Más detalles

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO

SUBSECRETARIA DEL EGRESOS HACIENDA UNIDAD DE SERVICIO CIVIL RELACION ESCALAFONARIA Y/O CADENA DE MANDO H UBT L G H U V VL UL VLUÓ L UT FH L LBÓ M Ñ o. G G M L UT VL VULG LZ L TM ULTUL TLGÜ L LF Y/ M TUTU LF: G VL M VULG. L.. TLGÜ M: JFTU TMT VULG. L.. TLGÜ VULG. L.. BLGÜ VULG L TM ULTUL LB VLU. GT L TLG

Más detalles

INTEGRALES INDEFINIDAS

INTEGRALES INDEFINIDAS INTEGRALES INDEFINIDAS Pág.: ÍNDICE:.- FUNCIÓN PRIMITIVA..- INTEGRAL INDEFINIDA..- INTEGRALES INMEDIATAS...- INTEGRACIÓN INMEDIATA DE ALGUNAS FUNCIONES. 4.- PROPIEDADES DE LA INTEGRAL INDEFINIDA. 5.- MÉTODOS

Más detalles

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España*

La neutralidad financiera en el Impuesto sobre Sociedades: Microsimulación de las opciones de reforma para España* H Pú Eñ / Rw P E, 203-(4/2012): 23-56 2012, I E F L I S: Mó Eñ* LOURDE JEREz ARROO U Ex FIDEL PICO áchez REDE-U V R: A, 2012 A: J, 2012 R E ú é í I, ACE y CIT, h ó. E j q í Eñ ó, é ó AI. L z y, y ó ó x

Más detalles

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela.

Lee y señala las palabras que te indican. mesa pelo oso polo. mapa lola papá mamá. palo lupa sopa pupa. pala pepe pipa muela. Lee y señala las palabras que te indican mesa pelo oso polo mapa lola papá mamá palo lupa sopa pupa pala pepe pipa muela pie lee osa lupa Lee y señala las sílabas que te indican p m l s pa me si lo pu

Más detalles

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS

JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS JUGAMOS CON LAS LETRAS Y PALABRAS Con este material se pretende reforzar el reconocimiento de las letras trabajadas en el aula a través del método letrilandia ; este es un paso posterior al conocimiento

Más detalles

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato

b n œ œ œ œ n œ. œ œ œ œ œ œ & b C œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ &b C œ b œ œ œ œ œ # œ œ œ n œ œ œ n œ œ bœ œ œ œ œ #œ œ G b 7( # 11) A b dim 7 rubato Livrão cdero 02 3/27/02 2:41 PM Desfido Pge 42 Off key Atoio Crlos oim Neto Medoç vers. Gee Lees rr. Atoio Crlos oim Moderto F m 7 ruto C A dim 7 C 74 ( 9) C 7 A dim 7 F m 7/A Qu do_eu vou Whe try C c

Más detalles

TAREAS ABIERTAS. Tarea propuesta por: Mª Dolores Vicente Zanón. Centro educativo: Colegio San Pedro Pascual

TAREAS ABIERTAS. Tarea propuesta por: Mª Dolores Vicente Zanón. Centro educativo: Colegio San Pedro Pascual TAREAS ABIERTAS Te ppe p: Mª De Vene Znón Cen ev: Ceg Sn Pe P Nve ev beve epón e gp eeg: 1º ESO, n gp e 33 mn. Av ppe e í qe empezm e em e Dvb. En e ne hn e nep e mínm mún múp máxm mún v, pe ee ñ ún n

Más detalles

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL AÑO 2011 UU GÁ FUL Ñ 2011 MV J GGM UUL L GB MUL L H M M Y L GB sesoria Jurídica LL Fiscalización de bra ública JUV elaciones úblicas samblea antonal omité ívico de esarrollo antonal Mesas de oncertación, onsejos

Más detalles

10. ANÁLISIS SENOIDAL POR FASORES

10. ANÁLISIS SENOIDAL POR FASORES . ANÁ ENODA PO FAOE.. NTODUÓN El nálss de uos ompleos on essens, nduns y pns p ends de po senodl esul muy dspendoso. El nálss senodl po soes es un mne smple de nlz les uos sn esole ls euones deenles, que

Más detalles

APUNTES DE FOTOGRAMETRÍA II CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA. iii. Juan Antonio Pérez Álvarez Mérida, Septiembre de 2001 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

APUNTES DE FOTOGRAMETRÍA II CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA. iii. Juan Antonio Pérez Álvarez Mérida, Septiembre de 2001 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA FOOGRMERÍ II UNIVERSIDD DE EREMDUR CENRO UNIVERSIRIO DE MÉRID tuló: Igee é e pgfí PUNES DE FOOGRMERÍ II Ju t Péez Álvez Mé, Septeme e v ÍNDICE ÁRE EMÁIC : RNSFORMCIONES DE COORDENDS EM RNSFORMCIONES BIDIMENSIONLES

Más detalles

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE

ARCHIVO. inumen ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE ARCHIVO DE MUESTRA PROMOCIONAL DE www..s s gs (B1) é spñ p xjs b y p:... Gp / cs:... Fch:... bsvcs pfs: b ccs p: x sc B1, www..s www..s www..s s gs (B1) 1. psó v b ccs p: x sc www..s 1.1. scch y s ág. c hc, f s pbs. scch y scíbs. [1],

Más detalles

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU

FUNDACIÓN ASMI SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMAEDUCAR PARA INTEGRAR BA-BE-BI-BO-BU SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU ba be bi bo SERVICIO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO-PROGRAMA"EDUCAR PARA INTEGRAR" BA-BE-BI-BO-BU bu CA-QUE-QUI-CO-CU ca

Más detalles

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s.

- S o b r e los m o d e l o s de ge s t i ó n y pri v a t i z a c i o n e s. ACTO DE SALUD EN VILADECA N S, 4 DE MARZO DE 2010. B u e n a s tar d e s : E s t a m o s aq u í p a r a h a b l a r de sal u d y d e at e n c i ó n sa n i t a r i a pú b l i c a en el B a i x Ll o b r

Más detalles

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS

DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTACION INTERIOR Y LAS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS NO MÉTRICAS DETERMINCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE ORIENTCION INTERIOR LS DISTORSIONES DEL OBJETIVO DE LS CÁMRS FOTOGRÁFICS NO MÉTRICS B D. Díz Ríuz, Gl Ház S S Hé Gzáls Gí Jsé Mul Cvz P GEOCUB IC,, Pl. C.P. 00, CH, Cu,

Más detalles

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal

Diego Andrés Carvajal, Calle 37 F Sur No 72 J 70 Piso 2 Barrio Carvajal NFORMCÓN PERSON Nmb Dó Dg dé C, C 37 F Su N 72 J 70 P 2 B C Té Mó 3152253536 (57) 1 4759067 C ó Dkdh@gmm Ndd Fh d m Cmb [ 19, g,1984] EXPERENC BOR Fh (g 2009 udd) Nmb y dó d mpd Fd P C 16ª N 86ª 78 Tp

Más detalles

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000.

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Resolución Nº: JD-1852 Panamá 15 de Febrero de 2000. ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Ró Nº: JD-1852 Pá 15 Fb 2000. POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA A CABLE & WIRELESS PANAMA, S.A., COMO OPERADORA EXCLUSIVA DE LA RED PUBLICA, QUE SUSPENDA DE MANERA

Más detalles

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5

Ín d i c e. In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 Ín d i c e Contrato de Compraventa Bienes Inmuebles In m u e b l e. Ofe rta d e co m p r a. Fo r m u l a r i o u n o... 3 In m u e b l e. Of e rta d e c o m p r a. Fo r m u l a r i o d o s... 5 In m u

Más detalles

d e l a L e y 1 8. 3 8 4.

d e l a L e y 1 8. 3 8 4. D I A G N Ó S T I C O D E L A S I T U A C I Ó N E N E L S I S T E M A T E A T R A L E n e l c a m i n o d e p r o f u n d i z al r a c o n s o l i d a c i ó n d e l s e c t o r t e a t rsae l, r e s u

Más detalles

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada?

Tiene diabetes? Está pensando quedar embarazada? T? Eá q z? 2 L y z L f z zú y h, z, y hh h, í. D, zú. E zú ñ zó, j y ñ. S á z, x q é, f. L q z 1 2. Pfq z y Aq, é, á q á y z. C é á q z. Pú é: qé h q z, ó v q z v zú y ó v zú y z. S q z v zú, j f é z vz.

Más detalles

ENTIDAD 603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 603-1

ENTIDAD 603 SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 603-1 ETDD 603 SUETEDE DE SEGUS DE L 603-1 - GSTS FLDDES Y FUES F FU DEM MTE 4 SEVS EMS 67.196.000 4 8 Seguros y Finanzas 67.196.000 SUBTTL 67.196.000 Gastos Figurativos 53.470.000 TTL 120.666.000 FUETES DE

Más detalles

Profesionales >10 S.B.C. Profesionales < 10 S.B.C. Código CAP Prática L A N B Á S I $ 311,08 $ 342,19

Profesionales >10 S.B.C. Profesionales < 10 S.B.C. Código CAP Prática L A N B Á S I $ 311,08 $ 342,19 Aceles: 01/11/2015 Cóg CA ác fesles < 10 S.B.C. fesles >10 S.B.C. C 10100 Csul e elevme bucl. $ 141,02 $ 155,12 s 10200 u Csul e ugec $ 136,87 $ 150,57 l 10400 s Csul pevev e cl $ 103,70 $ 114,06 20100

Más detalles

glosario de BBVA GLOSARIO -Bolsa-

glosario de BBVA GLOSARIO -Bolsa- BBVA GLOSARIO -B- A : Aó: C ó 100 í. V í ó. E. A A : E ó í. S ó í á ó ó. Aó : Aó, ú ó, ó. Aó : S ó. Aó : Aó. S : ) ) ó. Aó : Aó ó. Aó : Tí ó B, ó. Aó : Té,,,, ó. S ó, ó. Aó : (G ):E. C,. E é é ; á. Aó

Más detalles

Masa y composición isotópica de los elementos

Masa y composición isotópica de los elementos Masa y composición isotópica de los elementos www.vaxasoftware.com Z Sím A isótopo Abndancia natral Vida Prodcto 1 H 1 1,00782503207(10) 99,9885(70) 1,00794(7) estable D 2 2,0141017780(4) 0,0115(70) estable

Más detalles

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS

PROGRAMACIÓN CURSO DEPARTAMENTO DE INGLÉS PROGRAMACIÓN CURSO 2014-2015 DEPARTAMENTO DE INGLÉS INDICE 1.- INTRODUCCIÓN 2.- DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO 2.1-Cpsó p 2.2-Nº gps js p 2.3- Rs p 3-METODOLOGÍA 3.1-Esgs Mógs. 3.2-Ms 4.- LA EVALUACIÓN 4.1-

Más detalles

Buda predicó el S ut ra de la P ro f un da Bo n dad de lo s padres y la D if icult ad en R et rib uirla T r a d u cci ó n a l es p a ñ o l d e l a v er s i ó n ch i n a d e K u m a r a j i v a Plegaria

Más detalles

S E N T E N C I A A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

S E N T E N C I A A N T E C E D E N T E S D E H E C H O S E N T E N C I A mi l d oc e. E n la c i u da d d e S a nt a n d er, a v ei n t i nu ev e d e n o v i e mb r e d e d o s E n n o mb r e d e S u M a j es t a d el R ey; el I l mo. S r. D o n J os é Ar

Más detalles

PRODUCTO ESCALAR. r r r

PRODUCTO ESCALAR. r r r PRODUCTO ESCALAR Defnón de pdt esl de vetes. Se denmn pdt esl de ds vetes ( ) y ( ) p l núme: s y l epesentms En el pdt esl se mltpln ds vetes pe el esltd es n núme (esl). S ls vetes peteneen l esp vetl

Más detalles

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services

State of California Health and Human Services Agency Department of Health Care Services S f Clf Hlh Hm S Agy Dpm f Hlh C S TOBY DOUGLAS DIRECTOR EDMUND G. BROWN JR. GOVERNOR Ob 24, 2014 TO: ALL COUNTY WELFARE DIRECTORS 14-39 ALL COUNTY ADMINISTRATIVE OFFICERS ALL COUNTY MEDI-CAL PROGRAM SPECIALISTSLIAISONS

Más detalles

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o...

Ín d i c e. De c u o ta. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... 662. Limitación d e g a r a n t í a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o... Ín d i c e TOMO IV Contrato de Hipoteca Co n t r at o s Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 1... 649 Hi p o t e c a. Es c r i t u r a. Fo r m u l a r i o 2... 653 Hi p o t e c a. Es c

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN 2006 MUNICIPIO DE PALOCABILDO PLAN DE DESARROLLO TOTAL SECTOR

PLAN DE ACCIÓN 2006 MUNICIPIO DE PALOCABILDO PLAN DE DESARROLLO TOTAL SECTOR SECTOR PROGRAMAS SUBPROGRAMAS DE INICIO RECURSOS DEL R.PRESUPUESTAL SGP COFINANCIADOS PROPIOS OTROS SECTOR UNIDAD CANTIDAD D M A D M A Sbsds sp Es Rfg Es Cb Edv Ifs Edv Rz 5400 ds ñ (27 ds) 34659000 34659000

Más detalles

LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE INVERSIS ESCENARIO ECONÓMICO GLOBAL

LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN DE INVERSIS ESCENARIO ECONÓMICO GLOBAL ARTERA MODELO DEFENSVA DE NVERSS BANO Oub 2004 LA ESTRATEGA DE NVERSÓN DE NVERSS Hk Lumol, Es Jf NVERSS BANO A ouó ls psmos los lmos sls l s vsó p los pómos 3-6 mss. Ofmos u vloó l sfoo oómo Esos Uos y

Más detalles

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES

PROFESIOGRAMA CLAVE DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL SALARIAL TRAMO DE CONTROL CLAVE REPORTA A NIVEL SALARIAL FUNCIONES ÓG: --19 / Versión: 0 /F.:07/12/04 ÉUL VLUÓ UT ctualización: Febrero 2009 FGM LV M L UT VL LL T MT Y FZ TM TL LV T VL LL T LV UV VL LL JF TMT TBL Y TL UUTL JF TMT V MTTV T T UT UTBÚ HF GU FU G L Gestionar

Más detalles

P O R T A B L E P R O D U C T S H E E T S - V P N T a b l e 1. Cisco Product atrix and Feature Benefits for Site-to-Site and R em ote-a ccess V PN V I R o c c s V W ( ) R o c c s V C i s c o P I X S e

Más detalles

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE ENSAMBLADOR x86-16bits

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN EN LENGUAJE ENSAMBLADOR x86-16bits LBORTORIO DE PROGRMCIÓN EN LENGUJE ENSMBLDOR x86-6ts Covesó o-scii Ojetvo El ojetvo de est páctc es l pogcó del códgo eceso p covet u úeo eteo o lcedo e eo l cde SCII coespodete su codfccó e u vedd de

Más detalles

Guía promocional de tarifas

Guía promocional de tarifas Guía promocional de tarifas P a q u e te s E s p e c ia les P a q u e te D e s c r ip c ión T a r if a p o r p a q u e t e 1 Ocu la r E x p r e s s A p e r tu r a d e l c o n ten e d o r p o r I P M s

Más detalles

Implementación de las jornadas de inducción y re inducción del personal, incursionando la cultura de la transparencia en dicho proceso.

Implementación de las jornadas de inducción y re inducción del personal, incursionando la cultura de la transparencia en dicho proceso. DPATAMNTO DL MTA MUNICIPIO D L CASTILLO SCTAIA D GOBINO Y DSAOLLO SOCIAL CONTOL INTNO SGUIMINTO A LA JCUCION DL PLAN ANTICOUPCION STATGIA ACTIVIDAD PUBLICACION ACTIVIDADS ALIZADAS SPONSABL ANOTACIONS go-

Más detalles

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional

La diabetes y el embarazo La diabetes gestacional L y z L 2 Qé? L q f j z. S, z zú y (h) q í. D, zú. N. A j f, q, q z f. E 1 50 y 1 20 j z. E f á f j h,, á, y v Ak, q é j. L. H é q j q y v zú j. (C á v y j á 7 y 8). S y z y é. Té v é. 3 L f é. S, q é:

Más detalles

!!" # $ $$ # % & ' ! " #!$ % & ' %' $ % ( ) )

!! # $ $$ # % & ' !  #!$ % & ' %' $ % ( ) ) !!" $ $$ % ' (! "!$ % ' %' $ % ( ) ) ) ) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$* *$ $ +$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Más detalles

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso

- Con peatones - Con ciclistas - Extraescolares - Concurso l i v ó i Pl ñ 6 1 y 2 1 P jóv L Fió CNAE lbió l Diió Gl Táfi (DGT) l Fió l Sgi Vil (Fvil) y l Uió Nil Jf Plií y Diiv Plií Ll (Uijl) mh iiiiv l bjiv mj l gi vil l jóv l liv my ig. Aivi Má ifmió: 607 814

Más detalles

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO

REGISTRO DE DATOS DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS FICHA PARA INVENTARIO DE ATRACTIVOS TURISTICOS MINISTERIO DE TURISMO GST TS S TTVS TUSTS FH P VT TTVS TUSTS MST TUSM 1. TS GS UST: velyn Piedra ivas FH o. 013 SUPVS VU: inthy Veintimilla Mariño FH: 22/abril/2012 MB TTV: ascadas de Timbiré PPT: Propiedad omunitaria TGÍ:

Más detalles

Llegan DosTurbinas de Gas de 170 MW Siemens para la Central Térmica Cordobesa de Pilar

Llegan DosTurbinas de Gas de 170 MW Siemens para la Central Térmica Cordobesa de Pilar Bleí Eergé N 23 Lleg DTurb de G de 170 MW Seme pr l Cerl Térm Crdbe de Plr Seme e h rfrmd e l úlm d ñ e l prveedr myrr de l urb de g de vzd deñ que e vee ld e el pí, l m l de l Termelér Belgr, S Mrí de

Más detalles

""! "!#!$ %! #& "!"+"$# '3'*!+!"+!$!#"$1$#$"5+" 9'('(*$#!"+"$#!.$ 6+$+$ 9'('1+"!!""+"-!!"+"$# ='(! ='('(,#$-!!""!#$$$$"! ='('#!

! !#!$ %! #& !+$# '3'*!+!+!$!#$1$#$5+ 9'('(*$#!+$#!.$ 6+$+$ 9'('1+!!+-!!+$# ='(! ='('(,#$-!!!#$$$$! ='('#! ! "!#!$ %! #& ""! "!#!$ %! #& (*!+!"$$#",#$-!! '(,#$-!!"$$#"++#$ '('($.!.!/!$-!+-"" '('#""0!!+-" '-$1$2#""!#!"++#$ '3*!+!"+!$!#"$$41$#$"5+" "!"+"$# '3'(*!+! " +!$!#"$$#$"5 +" "!"+"$# '3'*!+!"+!$!#"$1$#$"5+"

Más detalles

Depósito Legal M PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Depósito Legal M PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ÑO ÉROES 8 D E DE NU F E B R E R O PROVN DE DRD Dpó g -8 DVEREN PORNE mm q ñ S b B O E Í N pá q mp mb pmá h b g DNSRÓN Y E R E S : D Eq- 4 (Hp S J D) - éf: mó 4 p H f: D h m mñ m á P púb : D m m Gbó R

Más detalles

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA

SGN-C048-F23 GENERALIDADES EN ODONTOLOGÍA G-C048-F23 GL LGÍ CU HUM talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados capacidad instalada, relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la prestación y el riesgo en la atención.

Más detalles

! "# #$ % &$'# $ ( #) * +,,,,,,,,

! # #$ % &$'# $ ( #) * +,,,,,,,, !!" ! " $ % &$' $ ( ) * +,,,,,,,, ! "!!$ $ %&'()% - " ) %*+, $ - $ ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-. % ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, / 0'! 1$+$,,,,,,, 20"*)3.!),,,,,,,,,4 20"+$)%

Más detalles

A) Se considera el problema de contorno bidimensional constituido por la ecuación diferencial

A) Se considera el problema de contorno bidimensional constituido por la ecuación diferencial Elemetos tos bdmesoles. U vsó pelm A Se cosde el poblem de cotoo bdmesol costtdo po l eccó deecl (, e el domo, smplemete coeo ls codcoes de cotoo: (, coocd e α coocd e Recédese qe qe, s se deom l ccdte

Más detalles

Mapa de los ríos de España

Mapa de los ríos de España p l í pñ í l l l v g í l bg í g í c g b g í ló g p í l í b ch í í í H H ñ j í í Í J j l í é í ó í gó í í í l m ü g í l í J í Jm g í ll g í g y l V í Ág Á b m Í m í É H í j í ló Í í í g í b í Ó g í í í

Más detalles

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia. Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rusia Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Estudios de Mercado Rusia: Pavimentos y Revestimientos Cerámicos Este estudio

Más detalles

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e

A C T I N O M IC O S I S Ó r g a n o : M u c o s a b u c a l T é c n i ca : H / E M i c r o s c o p í a: L o s c o r t e s h i s t o l ó g i c oms u e T R A B A J O P R Á C T I C O N º 4 I N F L A M A C I Ó N E S P E C Í F I C A. P A T O L O G Í A R E G I O N A L P r e -r e q u i s i t o s : H i s t o l o g ída e l t e j i d oc o n e c t i v o( c é l

Más detalles

Escapada Navideña 2013

Escapada Navideña 2013 Enadj un o, eha emo ega oe pe a equec at maha d eñadopa a NAVI DADenC at maho e e.al T EN ebenef a ádeunde uen ode 10% ob e ode p opue. Ap o e hamopa a e o da eque amb énd f u á deunde uen ode15% ob e

Más detalles

Curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II

Curso de Matemáticas Actuariales del Seguro de Personas II uo á u uo o II EERE - of. Joé Fo oo Fo E _fo@o.o ov 55-68 Of 9577 E. of. uo uo Quo. E.uo@.u. IROUIÓ E uo á óo-áo fvo vá ofu o ofo uo o u u oó % o oo o uo. OIEREIOE E uo o u o oo v, bo fou ouo. L bbofí

Más detalles

Pepe en Inglaterra - La llegada y el autor Gordon Reece. También puedes consultar nuestra página web www.librosde.com

Pepe en Inglaterra - La llegada y el autor Gordon Reece. También puedes consultar nuestra página web www.librosde.com GÉNRO: AVNTURA Y HUMOR Áe: ngé, engu, CONOCIMINTO D MDIO, eduón í. TMAS/oe: onomeno de o uu, mduón. de.om o b encen o du oyb b o YAho T mb enp u e InoduÓn Fndd de bo: - u úd en un onexo de bngümo. - Inoduón

Más detalles

III Game Campori Online

III Game Campori Online 2015 14-16 d ag vã www.gam.ampl.m puguê III Gam Camp Ol Gua dl Ev A Equp Rad Wb Avdad y glam Cdad Publdad Tadu Rla x Rd Sal Epaldad dl Ev Pdu y vd Múa Dg Tx 2 Thag Sf Hla quad! C ga algía l v a hé d aha

Más detalles

VR FEST MX es el primer Fe st i va l I n t e r n a c i on a l de R e a l i da d V i r t u a l

VR FEST MX es el primer Fe st i va l I n t e r n a c i on a l de R e a l i da d V i r t u a l VR FEST MX es el primer Fe st i va l I n t e r n a c i on a l de R e a l i da d V i r t u a l en México que reú n e a de sa r rol l a do re s, i n du st r i a, e mp re n de dore s y crea dores de con t

Más detalles

Contra todos los príncipes azules

Contra todos los príncipes azules Eó f E DGM U mí y: qué f m b? guu qu D h g, guu h pfum uu p u óg m (Pág 3 y 4) H h z Hhz u huí h óg h fm u jug f hhz uí v g b (Pág 6) Mf m g-gí p v f v m móf (Pág 7) DPTV DE PEÓ 1 Pgmó m y vg h h z Vv

Más detalles

GUÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y MISIONALES DEL ICBF

GUÍA TÉCNICA DEL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y MISIONALES DEL ICBF MAROPROESO GESTION PARA LA NUTRIION GUIA TENIA DEL OMPONENTE DE ALIMENTAION Y NUTRIION PARA LOS PROGRAMAS Y PROYETOS MISIONALES DEL IF G6.MPM4 20/04/2016 Vó 5.0 Pág 1 I NUTRIIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y PROYETOS

Más detalles

ejemplo j 4 j 2 Tanto de interés nominal, tanto efectivo y tanto periódico.-

ejemplo j 4 j 2 Tanto de interés nominal, tanto efectivo y tanto periódico.- Tto e teés ol, tto efectvo y tto peóco.- El tto e teés ol o tee e cuet l evesó e los teeses cobos o pgos peócete ute los peoos posteoes. Poeos epeset l tto ol ul cptlzble c / e ño coo. Se poí tepet el

Más detalles

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12

1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : x. d) x 12 PRO PO RCIO NALIDADES 1) Cal c ul a r el t érm i n o d es c o n oc i do d e l a s si g ui en t es p r o p or ci o n es : a) 4 x 10 60 b) 9 12 12 x c) 8 2 32 3 x x d) x 12 Sol : a) x= 2 4, b) x= 1 6, c)

Más detalles

D e p ó s i t o Legal M PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN

D e p ó s i t o Legal M PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN A Ñ O 1975 NUM. 17 D E JULIO 1» OFICIAL DE L A PROVINCIA D E MADRID D p ó Lgl M-2-1938 ADVERTENCIA IMPORTANTE! m q l ñ All y S b BOLETÍN pá q j p l mb pmá h l b l g. A lí fó p. Tm 3 7 5 p ; m 750 y ñ 1.500.

Más detalles

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto!

Bosque Ironwood. Monumento Nacional. E n el año 2000, el Presidente Bill Clinton designó esta área de. Visítanos pronto! Bq Iw Mm i ñ 2000, Pi Bi Ci igó á 129.000 imi biógi y m Mm i Bq Iw. L gm mñ mm á hábi g vi y im. m áb fi q mb bq. bi ió imi, q v i y. vi i ig á gi; ii mi ih k, y miég hi. bg imó f mñ Mm i Bq Iw. í á úim

Más detalles

Sant Adriŕ vuelve a acoger la Feria de Abril con todas sus entidades andaluzas representadas

Sant Adriŕ vuelve a acoger la Feria de Abril con todas sus entidades andaluzas representadas ABRIL b 2005 2005 Ań VIII - úm 98 Ejm Gu www.b.m Á Bň 1 Ró y Pub: C/ Bň, 7 T. 93 462 23 01, Fx 93 462 18 63 S Aŕ Bň, B y S Cm Gm D. 10.000 jm OPINIÓN CULTURA DEPORTES ACTUALIDAD AGENDA SERVICIOS S Aà/B.-

Más detalles

CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY

CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY CIUDAD EN EVOLUCION BURGOS EVOLVING CITY Aq Bg zm,, m g, m, mb ó, fv, v m. U m vó v ( v f m má m E), q b v ó m. Ag Bg z, g, w b v b f vm, mm, xg, f m v bf. A m w v v ( w f m m mm b E); w v g w g m. Bg

Más detalles

AS TRANSFERÊNCIAS INFLACIONÁRIAS EM 1991, 92 E 93 Alexandre Barros da Cunha * P u b l i c a d o n a Conjuntura Econômica d e j u n h o d e 19 9 4 ( p á g i n a s 50-51) s o b o t í t u l o O s B ancos,

Más detalles

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster

BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA. Dr. Juan Manuel Buades Fuster BLOQUE III: INDICADORES Y RESULTADOS CERTIFICACIÓN N ISO Y OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO ERCA Dr. Juan Manuel Buades Fuster Servicio de Nefrología del Hospital Son Llàtzer Palma de Mallorca Acudir a una consulta

Más detalles

!! "#$%&$$'%(&)!! "#$%)*'!+! ('%),)--)./&$')0/%('$1-)/&'!2! $'(3 $/!2!! /%&(--)./&$1-%)*)&&!2!! '%(&)&$1'$-% + ; ;!;<

!! #$%&$$'%(&)!! #$%)*'!+! ('%),)--)./&$')0/%('$1-)/&'!2! $'(3 $/!2!! /%&(--)./&$1-%)*)&&!2!! '%(&)&$1'$-% + ; ;!;< ! " # $ % !!!!! "#$%&$$'%(&)!! "#$%)*'!+! ('%),)--)./&$')0/%('$1-)/&'!2! $'(3 $/!! )0$/&$1'$'4)//-)$!! /-$5%'"6')-'&$1'$'4)//-)$!+! /%&(--)./1$-& /3 ")1))!2! '$'4)//-)$$/$1$-& /3 ")1))!2!! /%&(--)./&$1-%)*)&&!2!!

Más detalles

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983

1 Año 2003 2. 2004 Año 2005 4 Año 2006 5. Año 2007 No. CASOS 3864 5941 6971 7347 7401 10983 PERFIL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN CALI Mar t a Le t i c i a Es p i n o s a G. Ob s e r v at o r i o de Vi o l e n c i a f am i l i ar En C olom b i a, el f enó m eno d e la v i olenci a ha si d o a b

Más detalles

PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS. Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to

PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS. Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to PARAKLISIS CANON DE SÚPLICAS A LA VIRGEN MADRE DE DIOS Dios, el se- ñor, se nos ha ma- ni- fes- ta- do ben- di- to el que vie- ne en el nom- bre del se- ñor A la Pu- rí- si- ma a- cu- da- mos con á- ni-

Más detalles

P A R T E I I C r í t i c a r y j u s t i f i c a r s e CAPITULO 5 El imperio de la crítica S o b r e l a s o c i o l ó g i c a d e l r i e s g o y e l d e l i t o t e c n o l ó g i c o s Si el científico,

Más detalles

Camino Real. Año 2, Edición 30

Camino Real. Año 2, Edición 30 Amg, hm q f Cós 2 Ls P Ds pm Pí 5 Ls mjs Tm s í Mps 10 Msó hs s v A Eóms 11 Cm R Eó $1.000 ARAUCA - COLOMBIA - Añ 2, Eó 30 16 págs GRAN MARCHA. E p s ps ms ñz y mhó s y fm só v f. E g F Cs y Ls Em Tv f

Más detalles

Introducción a la dinámica Segunda Ley de Newton

Introducción a la dinámica Segunda Ley de Newton noduión l dinái Seund e de Newon Objeio Deeinión de l eleión de un óil io usndo diess énis eeienles on el disosiio indido esqueáiene en l Fiu, que inlue un ooineuo edi el deslzieno en unión del ieo. Esudio

Más detalles

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA

CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA 1.0079 1 H HIDROGENO 6.941 3 Li LITIO 22.989 11 Na SODIO 30.098 19 K POTASIO CAPITULO 2 LA TABLA PERIODICA ORDENAMIENTO ACTUAL GRUPOS Y PERIODOS PROPIEDADES PERIODICAS TAMAÑO POTENCIAL DE IONIZACION AFINIDAD

Más detalles