Tecnologia industrial Sèrie 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Tecnologia industrial Sèrie 3"

Transcripción

1 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2009 Tecnologia industrial Sèrie 3 Dades de la persona aspirant Qualificació Cognoms i nom DNI Instruccions La prova consta de tres parts: PRIMERA PART Responeu a les qüestions d elecció múltiple. La puntuació d aquesta part és de 5 punts. SEGONA PART Resoleu les dues qüestions sobre el supòsit industrial que us plantegem. Aquesta part val 2 punts. TERCERA PART Trieu UNA de les dues opcions, A o B, i feu-ne els problemes (8 i 9). La puntuació d aquesta part és de 3 punts. Cal que indiqueu clarament quina opció heu triat (A o B). Si no ho feu així, s entendrà que heu escollit l opció A. En cap cas no es puntuaran problemes d ambdues opcions. S3_32_1 TECNOLOGIA IND GS V.CAT 09

2 PRIMERA PART: Qüestionari d elecció múltiple [5 punts: 1 punt per cada resposta correcta] 1. En una central termoelèctrica convencional, quina funció té un condensador? a) Convertir l energia tèrmica en mecànica. b) Convertir l energia mecànica en elèctrica. c) Convertir el vapor d aigua en aigua líquida. d) Convertir l aigua líquida en vapor d aigua. 2. Volem escollir el material per a la tapa d un interruptor elèctric. Quina és la propietat tecnològica més important que cal tenir en compte per a seleccionar-lo? a) Que sigui un bon conductor tèrmic. b) Que sigui un bon aïllant elèctric. c) Que sigui un bon aïllant tèrmic. d) Que sigui un bon conductor elèctric. 3. En un dibuix tècnic s indica sobre el plànol la cota nominal d una aresta C = 10 mm amb una tolerància T = ± 50 µm (micres). Quina de les mides següents NO estaria dins el marge de mides acceptables? a) 10,010 mm b) 9,940 mm c) 9,955 mm d) 10,020 mm 4. Volem saber si el material escollit per a fer un trampolí per a una piscina resistirà després que s hi hagi saltat moltes vegades, i així assegurar-nos que no es trencarà i provocarà un accident. A quin tipus d assaig cal sotmetre el material? a) Assaig de duresa b) Assaig de plegatge c) Assaig per raigs X d) Assaig de fatiga 5. El cable d una grua és d acer i suporta en les condicions més desfavorables una càrrega de N. Quin és l esforç unitari si el diàmetre del cable és de 5 mm? a) ,8 N mm 2 b) 193,53 N/mm 2 c) 0,00517 mm 2 /N d) 3 819,35 N/mm 2 2

3 SEGONA PART: Supòsit [2 punts] Actualment, la indústria de l automòbil fabrica els vehicles segons demanda. El procés s inicia quan algú compra un cotxe en un concessionari i aquest introdueix les dades del vehicle en el sistema informàtic GPAO (Gestió de la Producció Assistida per Ordinador). El GPAO col loca la petició en una cua de cotxes per fabricar i determina el moment exacte en què se n inicia la fabricació, a més d enviar les ordres de petició de materials corresponents al parc logístic perquè arribin en el moment que es necessitin. 6. Quin és el mètode de producció més adient per a aquest tipus de fabricació? Per què? Escolliu-ne un entre els següents: mètode clàssic, MRP, JIT, TOC o PERT. [1 punt] 7. Per què cal aplicar-hi un sistema TQC (Control Total de la Qualitat)? [1 punt] 3

4 TERCERA PART: Problemes [3 punts] Trieu UNA de les opcions següents i resoleu-ne els dos problemes. OPCIÓ A 8. Una grua té un mecanisme format per un motor, un reductor i un tambor d enrotllament del cable que, mitjançant dues corrioles, arriba fins a l extrem de la grua per a aixecar o abaixar les càrregues. El motor té una P = 5 kw i una n mot = min 1. El reductor té una relació de transformació i = 1/100 i un rendiment η =100 %, i el tambor té un diàmetre d tamb = 800 mm. Corrioles Contrapès de la grua Càrrega Q Motor Reductor Tambor d enrotllament del cable de la grua ω mot ω red Calculeu: a) La velocitat de rotació del tambor (en rad/s). [0,5 punts] b) La velocitat de pujada o de baixada de la càrrega (en m/s). [0,5 punts] c) La càrrega màxima que pot aixecar la grua (en N). [0,5 punts] 9. La cabina d un ascensor és accionada per un mecanisme mogut per un cilindre hidràulic. Aquest cilindre té un diàmetre interior de 32 mm i un èmbol de 14 mm de diàmetre, i s alimenta amb una bomba que proporciona al fluid una pressió de treball de 10 MPa i un cabal de m 3 /s. Calculeu: a) La força que exerceix l èmbol en avançar. [0,75 punts] b) La velocitat d avanç de l èmbol. [0,75 punts] 4

5 OPCIÓ B 8. Un circuit està format per un generador que li proporciona una força electromotriu E = 50 V i que té una resistència interna r i = 1 Ω. El circuit receptor està format per dues resistències i un motor col locats en sèrie. Aquestes dues resistències són R 1 = 25 Ω i R 2 = 15 Ω, i el motor té una resistència interna r i ' = 1 Ω i genera una força contraelectromotriu E' = 8 V. R 1 = 25 Ω Bateria E = 50 V r i = 1 Ω V M Motor E' = 8 V r i = 1 Ω R 2 = 15 Ω Calculeu: a) La intensitat total que circula pel circuit. [0,75 punts] b) La potència absorbida per la resistència R 1. [0,75 punts] 9. Un cotxe té un motor de quatre cilindres de 80 mm de diàmetre i 90 mm de cursa (recorregut entre el PMI i el PMS). El volum de la cambra de compressió és de 30 cm 3. Calculeu: a) La cilindrada del motor en cm 3. [0,75 punts] b) La relació de compressió del motor. [0,75 punts] 5

6 6

7 7

8 L Institut d Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l edició d aquesta prova d accés

9 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2009 Tecnología industrial Serie 3 Datos de la persona aspirante Calificación Apellidos y nombre DNI Instrucciones La prueba consta de tres partes: PRIMERA PARTE Responda a las cuestiones de elección múltiple. La puntuación de esta parte es de 5 puntos. SEGUNDA PARTE Resuelva las dos cuestiones sobre el supuesto industrial planteado. Esta parte vale 2 puntos. TERCERA PARTE Escoja UNA de las dos opciones, A o B, y realice los problemas (8 y 9). La puntuación de esta parte es de 3 puntos. Indique claramente la opción escogida (A o B). De lo contrario, se entenderá que ha escogido la opción A. En ningún caso se puntuarán problemas de ambas opciones. S3_32_2 TECNOLOGIA IND GS V.CAST 09

10 PRIMERA PARTE: Cuestionario de elección múltiple [5 puntos: 1 punto por cada respuesta correcta] 1. En una central termoeléctrica convencional, qué función tiene un condensador? a) Convertir la energía térmica en mecánica. b) Convertir la energía mecánica en eléctrica. c) Convertir el vapor de agua en agua líquida. d) Convertir el agua líquida en vapor de agua. 2. Se quiere escoger el material para la tapa de un interruptor eléctrico. Cuál será la propiedad tecnológica más importante que debe tenerse en cuenta para su selección? a) Que sea un buen conductor térmico. b) Que sea un buen aislante eléctrico. c) Que sea un buen aislante térmico. d) Que sea un buen conductor eléctrico. 3. En un dibujo técnico se indica sobre el plano la cota nominal de una arista C = 10 mm con una tolerancia T = ± 50 µm (micras). Cuál de las siguientes medidas NO estaría dentro del margen de medidas aceptables? a) 10,010 mm b) 9,940 mm c) 9,955 mm d) 10,020 mm 4. Queremos saber si el material escogido para hacer un trampolín para una piscina resistirá después de haber saltado muchas veces, y así asegurarnos de que no se romperá y provocará un accidente. A qué tipo de ensayo debe someterse el material? a) Ensayo de dureza b) Ensayo de plegado c) Ensayo por rayos X d) Ensayo de fatiga 5. El cable de una grúa es de acero y soporta en las condiciones más desfavorables una carga de N. Cuál será el esfuerzo unitario si el diámetro del cable es de 5 mm? a) ,8 N mm 2 b) 193,53 N/mm 2 c) 0,00517 mm 2 /N d) 3 819,35 N/mm 2 2

11 SEGUNDA PARTE: Supuesto [2 puntos] Actualmente, la industria del automóvil fabrica los vehículos bajo demanda. El proceso se inicia cuando alguien compra un coche en un concesionario y este introduce los datos del vehículo en el sistema informático GPAO (Gestión de la Producción Asistida por Ordenador). El GPAO coloca la petición en una cola de coches a fabricar y determina el momento exacto en el que se inicia la fabricación, además de enviar las correspondientes órdenes de petición de materiales al parque logístico para que lleguen en el momento en que se necesiten. 6. Cuál es el método de producción más adecuado para este tipo de fabricación? Por qué? Escoja uno entre los siguientes: método clásico, MRP, JIT, TOC o PERT. [1 punto] 7. Por qué hay que aplicar un sistema TQC (Control Total de la Calidad)? [1 punto] 3

12 TERCERA PARTE: Problemas [3 puntos] Escoja UNA de las siguientes opciones y resuelva sus dos problemas. OPCIÓN A 8. Una grúa tiene un mecanismo formado por un motor, un reductor y un tambor para enrollar el cable que, a través de dos poleas, llega hasta el extremo de la grúa para subir o bajar las cargas. El motor tiene una P = 5 kw y una n mot = min 1. El reductor tiene una relación de transformación i = 1/100 y un rendimiento η = 100 %, y el tambor tiene un diámetro d tamb = 800 mm. Poleas Contrapeso de la grúa Carga Q Motor Reductor Tambor de de enrollamiento enrollamiento del cable de cable la grúa grúa ω mot ω red Calcule: a) La velocidad de rotación del tambor (en rad/s). [0,5 puntos] b) La velocidad de ascenso o descenso de la carga (en m/s). [0,5 puntos] c) La carga máxima que puede levantar la grúa (en N). [0,5 puntos] 9. La cabina de un ascensor está accionada por un mecanismo movido por un cilindro hidráulico. Dicho cilindro tiene un diámetro interior de 32 mm y un émbolo de 14 mm de diámetro, y se alimenta con una bomba que proporciona al fluido una presión de trabajo de 10 MPa y un caudal de m 3 /s. Calcule: a) La fuerza que ejerce el émbolo en su avance. [0,75 puntos] b) La velocidad de avance del émbolo. [0,75 puntos] 4

13 OPCIÓN B 8. Un circuito está formado por un generador que le proporciona una fuerza electromotriz E = 50 V y que tiene una resistencia interna r i = 1 Ω. El circuito receptor está formado por dos resistencias y un motor colocados en serie. Estas dos resistencias son R 1 = 25 Ω y R 2 = 15 Ω, y el motor tiene una resistencia interna r i ' = 1 Ω y genera una fuerza contraelectromotriz E' = 8 V. R 1 = 25 Ω Batería E = 50 V r i = 1 Ω V M Motor E' = 8 V r i = 1 Ω R 2 = 15 Ω Calcule: a) La intensidad total que circula por el circuito. [0,75 puntos] b) La potencia absorbida por la resistencia R 1. [0,75 puntos] 9. Un coche tiene un motor de cuatro cilindros de 80 mm de diámetro y 90 mm de carrera (recorrido entre el PMI y el PMS). El volumen de la cámara de compresión es de 30 cm 3. Calcule: a) La cilindrada del motor en cm 3. [0,75 puntos] b) La relación de compresión del motor. [0,75 puntos] 5

14 6

15 7

16 L Institut d Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l edició d aquesta prova d accés

17 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2009 Tecnologia industrial Sèrie 3 SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ I PUNTUACIÓ Instruccions La prova consta de tres parts: PRIMERA PART Responeu a les qüestions d elecció múltiple. La puntuació d aquesta part és de 5 punts. SEGONA PART Resoleu les dues qüestions sobre el supòsit industrial que us plantegem. Aquesta part val 2 punts. TERCERA PART Trieu UNA de les dues opcions, A o B, i feu-ne els problemes (8 i 9). La puntuació d aquesta part és de 3 punts. Cal que indiqueu clarament quina opció heu triat (A o B). Si no ho feu així, s entendrà que heu escollit l opció A. En cap cas no es puntuaran problemes d ambdues opcions. S3_32_3 TECNOLOGIA IND GS SOLUCIONS 09

18 PRIMERA PART: Qüestionari d elecció múltiple [5 punts: 1 punt per cada resposta correcta] La solució correcta està destacada en lletra negreta. 1. En una central termoelèctrica convencional, quina funció té un condensador? a) Convertir l energia tèrmica en mecànica. b) Convertir l energia mecànica en elèctrica. c) Convertir el vapor d aigua en aigua líquida. d) Convertir l aigua líquida en vapor d aigua. 2. Volem escollir el material per a la tapa d un interruptor elèctric. Quina és la propietat tecnològica més important que cal tenir en compte per a seleccionar-lo? a) Que sigui un bon conductor tèrmic. b) Que sigui un bon aïllant elèctric. c) Que sigui un bon aïllant tèrmic. d) Que sigui un bon conductor elèctric. 3. En un dibuix tècnic s indica sobre el plànol la cota nominal d una aresta C = 10 mm amb una tolerància T = ± 50 µm (micres). Quina de les mides següents NO estaria dins el marge de mides acceptables? a) 10,010 mm b) 9,940 mm c) 9,955 mm d) 10,020 mm 4. Volem saber si el material escollit per a fer un trampolí per a una piscina resistirà després que s hi hagi saltat moltes vegades, i així assegurar-nos que no es trencarà i provocarà un accident. A quin tipus d assaig cal sotmetre el material? a) Assaig de duresa b) Assaig de plegatge c) Assaig per raigs X d) Assaig de fatiga 5. El cable d una grua és d acer i suporta en les condicions més desfavorables una càrrega de N. Quin és l esforç unitari si el diàmetre del cable és de 5 mm? a) ,8 N mm 2 b) 193,53 N/mm 2 c) 0,00517 mm 2 /N d) 3 819,35 N/mm 2 2

19 SEGONA PART: Supòsit [2 punts] Actualment, la indústria de l automòbil fabrica els vehicles segons demanda. El procés s inicia quan algú compra un cotxe en un concessionari i aquest introdueix les dades del vehicle en el sistema informàtic GPAO (Gestió de la Producció Assistida per Ordinador). El GPAO col loca la petició en una cua de cotxes per fabricar i determina el moment exacte en què se n inicia la fabricació, a més d enviar les ordres de petició de materials corresponents al parc logístic perquè arribin en el moment que es necessitin. 6. Quin és el mètode de producció més adient per a aquest tipus de fabricació? Per què? Escolliu-ne un entre els següents: mètode clàssic, MRP, JIT, TOC o PERT. [1 punt] El sistema de producció és el JIT ( Just in Time), perquè tant els materials com els cotxes tenen un gran valor i, per tant, mantenir-los en estoc comporta una gran quantitat de capital immobilitzat. D altra banda, amb els sistemes GPAO es redueix el temps de fabricació d un vehicle a unes 20 hores i, per tant, no s endarrereix el lliurament del cotxe. Això fa augmentar la productivitat i permet oferir els cotxes a un preu més competitiu. 7. Per què cal aplicar-hi un sistema TQC (Control Total de la Qualitat)? [1 punt] Un vehicle defectuós provocaria risc per a les persones, desconfiança en la marca (i, per tant, en la resta dels seus productes) i desprestigi d aquesta, la qual cosa generaria una disminució de les vendes. Per això cal implantar dins del sistema productiu un control total de la qualitat (TQC) i detectar els possibles defectes de les peces dins del procés de fabricació. 3

20 TERCERA PART: Problemes [3 punts] Trieu UNA de les opcions següents i resoleu-ne els dos problemes. OPCIÓ A 8. Una grua té un mecanisme format per un motor, un reductor i un tambor d enrotllament del cable que, mitjançant dues corrioles, arriba fins a l extrem de la grua per a aixecar o abaixar les càrregues. El motor té una P = 5 kw i una n mot = min 1. El reductor té una relació de transformació i = 1/100 i un rendiment η =100 %, i el tambor té un diàmetre d tamb = 800 mm. Corrioles Contrapès de la grua Càrrega Q Motor Reductor Tambor d enrotllament del cable de la grua ω mot ω red Calculeu: a) La velocitat de rotació del tambor (en rad/s). [0,5 punts] ω mot = n mot (2π/60) = (2 000 rev/min) (2π/60) = 209,44 rad/s i = ω red /ω mot ω red = i ω mot = (1/100) (209,44 rad/s) = 2,09 rad/s b) La velocitat de pujada o de baixada de la càrrega (en m/s). [0,5 punts] ω red = ω tambor v = ω tambor r tambor = (2,09 rad/s) 0,4 m = 0,838 m/s c) La càrrega màxima que pot aixecar la grua (en N). [0,5 punts] Si η = 100 % P red = P mot = W P red = M ω tambor M = P red /ω tambor = W/(2,094 rad/s) = N m M = Q r tambor Q = M/r tambor = (2 387 N m)/0,4 m = 5 969,44 N 4

21 9. La cabina d un ascensor és accionada per un mecanisme mogut per un cilindre hidràulic. Aquest cilindre té un diàmetre interior de 32 mm i un èmbol de 14 mm de diàmetre, i s alimenta amb una bomba que proporciona al fluid una pressió de treball de 10 MPa i un cabal de m 3 /s. Calculeu: a) La força que exerceix l èmbol en avançar. [0,75 punts] S = π r 2 = π ( m) 2 = 804, m 2 F = p S = (10 7 N/m 2 ) (804, m 2 ) = 8 042,5 N b) La velocitat d avanç de l èmbol. [0,75 punts] V = Q/A = ( m 3 /s)/(804, m 2 ) = 0,2487 m/s 5

22 OPCIÓ B 8. Un circuit està format per un generador que li proporciona una força electromotriu E = 50 V i que té una resistència interna r i = 1 Ω. El circuit receptor està format per dues resistències i un motor col locats en sèrie. Aquestes dues resistències són R 1 = 25 Ω i R 2 = 15 Ω, i el motor té una resistència interna r i ' = 1 Ω i genera una força contraelectromotriu E' = 8 V. R 1 = 25 Ω Bateria E = 50 V r i = 1 Ω V M Motor E' = 8 V r i = 1 Ω R 2 = 15 Ω Calculeu: a) La intensitat total que circula pel circuit. [0,75 punts] I = (E E' )/(R + R + r + r ') = (50 V 8 V)/( ) = 42 V / 42 Ω = 1 A 1 2 i i b) La potència absorbida per la resistència R 1. [0,75 punts] P R1 = R 1 I 2 = 25 Ω (1 A) 2 = 25 W 6

23 9. Un cotxe té un motor de quatre cilindres de 80 mm de diàmetre i 90 mm de cursa (recorregut entre el PMI i el PMS). El volum de la cambra de compressió és de 30 cm 3. Calculeu: a) La cilindrada del motor en cm 3. [0,75 punts] 2 V t = V c n = (π r c) n = (π (4 cm) 2 9 cm) 4 = (452,39 cm 3 ) 4 = 1809,5 cm 3 b) La relació de compressió del motor. [0,75 punts] r = (V c + V min )/V min = (452,39 cm cm 3 ) / 30 cm 3 = 16,08 7

24 L Institut d Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l edició d aquesta prova d accés

25 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2009 Tecnologia industrial Sèrie 4 Dades de la persona aspirant Qualificació Cognoms i nom DNI Instruccions La prova consta de tres parts: PRIMERA PART Responeu a les qüestions d elecció múltiple. La puntuació d aquesta part és de 5 punts. SEGONA PART Resoleu les dues qüestions sobre el supòsit industrial que us plantegem. Aquesta part val 2 punts. TERCERA PART Trieu UNA de les dues opcions, A o B, i feu-ne els problemes (8 i 9). La puntuació d aquesta part és de 3 punts. Cal que indiqueu clarament quina opció heu triat (A o B). Si no ho feu així, s entendrà que heu escollit l opció A. En cap cas no es puntuaran problemes d ambdues opcions. S4_32_1 TECNOLOGIA IND GS V.CAT 09

26 PRIMERA PART: Qüestionari d elecció múltiple [5 punts: 1 punt per cada resposta correcta] 1. En una central termosolar, quina funció té un col lector? a) Convertir la radiació solar en energia mecànica. b) Convertir l energia mecànica en radiació solar. c) Convertir la radiació solar en energia tèrmica. d) Convertir l energia tèrmica en radiació solar. 2. Volem escollir un material per a fer un trampolí. Quina és la propietat més important que cal tenir en compte per a seleccionar-lo? a) Que sigui resistent a la flexió. b) Que sigui resistent a la tracció. c) Que sigui resistent a la torsió. d) Que sigui resistent a la compressió. 3. En un dibuix tècnic mesurem amb un regle l aresta d una peça, que fa 120 mm. El dibuix està fet a escala 1:30. Quina és la mida real de l aresta de la peça en metres? a) 4 m b) 150 m c) 3,6 m d) m 4. Per a evitar contactes elèctrics (derivacions que provoquin electrocucions a les persones), actualment les instal lacions elèctriques es protegeixen amb a) un contactor electromagnètic. b) un interruptor diferencial. c) un interruptor automàtic. d) fusibles. 5. Si el sistema de calefacció amb termòstat d una casa es considera com un sistema de control, quina mena de sistema de control és? a) Sistema de control de llaç tancat. b) Sistema de control simple. c) Sistema de control de llaç obert. d) Sistema de control compost. 2

27 SEGONA PART: Supòsit [2 punts] Una panificadora industrial es dedica a preparar la massa dels diversos tipus de pa, els dóna forma i immediatament els congela. Després els distribueix pels forns. Aquesta panificadora subministra pa a un percentatge força estable de forns de la seva àrea d influència. La demanda de productes es manté constant durant cicles anuals. A l hivern el consum augmenta lleugerament respecte a l estiu, però es podria considerar que és constant. També es manté constant respecte als cicles econòmics. El producte principal és la farina, de la qual cal mantenir un bon estoc, però també es consumeix sal, llevat, sucre i altres condiments per als diversos tipus de pa. 6. Quin és el mètode de producció més adient per a aquest tipus de fabricació? Per què? Escolliu-ne un entre els següents: mètode clàssic, MRP, JIT, TOC o PERT. [1 punt] 7. L empresa disposa d un departament de R+D+I. Quines funcions ha de tenir aquest departament en l empresa? [1 punt] 3

28 TERCERA PART: Problemes [3 punts] Trieu UNA de les opcions següents i resoleu els dos problemes. OPCIÓ A 8. La instal lació elèctrica d un habitatge (U = 220 V) té connectades cada vespre cinc làmpades de 60 W, tres làmpades de 100 W i tres calefactors elèctrics de W. Durant els mesos d hivern tots aquests consums estan connectats tres hores diàries de mitjana. Calculeu: a) La potència total amb aquestes càrregues. [0,5 punts] b) La intensitat màxima en aquestes condicions. [0,5 punts] c) El cost mensual (30 dies) del consum elèctric si aquest es paga a 0,10 /kwh. [0,5 punts] 9. A partir del circuit lògic següent: a b c 0 0 >=1 > & 0 s S a) Obteniu la taula de veritat. [0,5 punts] b) Obteniu la funció lògica de s = f (a,b,c). [0,5 punts] c) Dibuixeu l esquema de contactes equivalent. [0,5 punts] 4

29 OPCIÓ B 8. El cable de subjecció de la càrrega en una grua és d acer i té una secció de 15 mm 2. Per a aquest tipus d instal lació el coeficient de seguretat és n = 2. El límit elàstic de l acer és σ e = 400 N/mm 2 i el seu mòdul d elasticitat és E = N/mm 2. Cable de la grua S = 15 mm 2 σ e = 400 N/mm 2 E = N/mm 2 Càrrega Q Calculeu: a) La càrrega màxima de treball que ha de suportar el cable. [0,75 punts] b) L allargament unitari que experimenta aquest cable amb la càrrega màxima. [0,75 punts] 9. Ens volem dutxar amb aigua calenta procedent d una caldera domèstica. Necessitem uns 30 litres (30 kg) d aigua, que és inicialment a 15 ºC i la volem escalfar fins a 40 ºC. La caldera consumeix gas natural que té un p c = 44 MJ/m 3, i la calor específica de l aigua és c e = 1 kcal/(kg ºC). Calculeu: a) La quantitat de calor Q necessària per a escalfar l aigua utilitzada per a la dutxa. [0,5 punts] b) La quantitat de gas (volum de gas) que es consumirà per a escalfar l aigua. [0,5 punts] c) El cost de la dutxa si el preu del gas és de 0,65 /m 3. [0,5 punts] 5

30 6

31 7

32 L Institut d Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l edició d aquesta prova d accés

33 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2009 Tecnología industrial Serie 4 Datos de la persona aspirante Calificación Apellidos y nombre DNI Instrucciones La prueba consta de tres partes: PRIMERA PARTE Responda a las cuestiones de elección múltiple. La puntuación de esta parte es de 5 puntos. SEGUNDA PARTE Resuelva las dos cuestiones sobre el supuesto industrial planteado. Esta parte vale 2 puntos. TERCERA PARTE Escoja UNA de las dos opciones, A o B, y realice los problemas (8 y 9). La puntuación de esta parte es de 3 puntos. Indique claramente la opción escogida (A o B). De lo contrario, se entenderá que ha escogido la opción A. En ningún caso se puntuarán problemas de ambas opciones. S4_32_2 TECNOLOGIA IND GS V.CAST 09

34 PRIMERA PARTE: Cuestionario de elección múltiple [5 puntos: 1 punto por cada respuesta correcta] 1. En una central termosolar, qué función tiene un colector? a) Convertir la radiación solar en energía mecánica. b) Convertir la energía mecánica en radiación solar. c) Convertir la radiación solar en energía térmica. d) Convertir la energía térmica en radiación solar. 2. Se quiere escoger un material para hacer un trampolín. Cuál es la propiedad más importante que deberá tenerse en cuenta para su selección? a) Que sea resistente a la flexión. b) Que sea resistente a la tracción. c) Que sea resistente a la torsión. d) Que sea resistente a la compresión. 3. En un dibujo técnico medimos con una regla la arista de una pieza y nos da 120 mm. El dibujo está hecho a escala 1:30. Cuál es la medida real de la arista de la pieza en metros? a) 4 m b) 150 m c) 3,6 m d) m 4. Para evitar contactos eléctricos (derivaciones que provoquen electrocuciones a las personas), actualmente las instalaciones eléctricas se protegen con a) un contactor electromagnético. b) un interruptor diferencial. c) un interruptor automático. d) fusibles. 5. Si el sistema de calefacción con termostato de una casa se considera como un sistema de control, qué tipo de sistema de control es? a) Sistema de control de lazo cerrado. b) Sistema de control simple. c) Sistema de control de lazo abierto. d) Sistema de control compuesto. 2

35 SEGUNDA PARTE: Supuesto [2 puntos] Una panificadora industrial se dedica a preparar la masa de los diversos tipos de pan, les da forma e inmediatamente los congela. Después los distribuye por las panaderías. Esta panificadora suministra pan a un porcentaje bastante estable de panaderías de su área de influencia. La demanda de productos se mantiene constante durante ciclos anuales. En invierno el consumo aumenta ligeramente respecto al verano, pero se podría considerar que es constante. También se mantiene constante respecto a los ciclos económicos. El producto principal es la harina, de la que se necesita mantener un buen stock, pero también se consume sal, levadura, azúcar y otros condimentos para los diversos tipos de pan. 6. Cuál es el método de producción más adecuado para este tipo de fabricación? Por qué? Escoja uno entre los siguientes: método clásico, MRP, JIT, TOC o PERT. [1 punto] 7. La empresa dispone de un departamento de I+D+I. Qué funciones ha de tener este departamento en la empresa? [1 punto] 3

36 TERCERA PARTE: Problemas [3 puntos] Escoja UNA de las siguientes opciones y resuelva sus dos problemas. OPCIÓN A 8. La instalación eléctrica de una vivienda (U = 220 V) tiene conectadas cada noche cinco lámparas de 60 W, tres lámparas de 100 W y tres calefactores eléctricos de W. Durante los meses de invierno todos estos consumos están conectados 3 horas diarias de media. Calcule: a) La potencia total con estas cargas. [0,5 puntos] b) La intensidad máxima en estas condiciones. [0,5 puntos] c) El coste mensual (30 días) del consumo eléctrico si este se paga a 0,10 /kwh. [0,5 puntos] 9. A partir del siguiente circuito lógico: a b c 0 0 >=1 > & 0 s S a) Obtenga la tabla de verdad. [0,5 puntos] b) Obtenga la función lógica de s = f (a,b,c). [0,5 puntos] c) Dibuje el esquema de contactos equivalente. [0,5 puntos] 4

37 OPCIÓN B 8. El cable de sujeción de la carga de una grúa es de acero y tiene una sección de 15 mm 2. Para este tipo de instalación el coeficiente de seguridad es n = 2. El límite elástico del acero es σ e = 400 N/mm 2 y su módulo de elasticidad es E = N/mm 2. Cable de la grúa S = 15 mm 2 σ e = 400 N/mm 2 E = N/mm 2 Carga Q Calcule: a) La carga máxima de trabajo que deberá soportar el cable. [0,75 puntos] b) El alargamiento unitario que sufrirá este cable con la carga máxima. [0,75 puntos] 9. Queremos ducharnos con agua caliente procedente de un caldera doméstica. Necesitamos unos 30 litros (30 kg) de agua, que está inicialmente a 15 ºC y la queremos calentar hasta 40 ºC. La caldera consume gas natural que tiene un p c = 44 MJ/m 3, y el calor específico del agua es c e = 1 kcal/(kg ºC). Calcule: a) La cantidad de calor Q necesario para calentar el agua utilizada para la ducha. [0,5 puntos] b) La cantidad de gas (volumen de gas) que se consumirá para calentar el agua. [0,5 puntos] c) El coste económico de la ducha si el precio del gas es de 0,65 /m 3. [0,5 puntos] 5

38 6

39 7

40 L Institut d Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l edició d aquesta prova d accés

41 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2009 Tecnologia industrial Sèrie 4 SOLUCIONS, CRITERIS DE CORRECCIÓ I PUNTUACIÓ Instruccions La prova consta de tres parts: PRIMERA PART Responeu a les qüestions d elecció múltiple. La puntuació d aquesta part és de 5 punts. SEGONA PART Resoleu les dues qüestions sobre el supòsit industrial que us plantegem. Aquesta part val 2 punts. TERCERA PART Trieu UNA de les dues opcions, A o B, i feu-ne els problemes (8 i 9). La puntuació d aquesta part és de 3 punts. Cal que indiqueu clarament quina opció heu triat (A o B). Si no ho feu així, s entendrà que heu escollit l opció A. En cap cas no es puntuaran problemes d ambdues opcions. S4_32_3 TECNOLOGIA IND GS SOLUCIONS 09

42 PRIMERA PART: Qüestionari d elecció múltiple [5 punts: 1 punt per cada resposta correcta] La solució correcta està destacada en lletra negreta. 1. En una central termosolar, quina funció té un col lector? a) Convertir la radiació solar en energia mecànica. b) Convertir l energia mecànica en radiació solar. c) Convertir la radiació solar en energia tèrmica. d) Convertir l energia tèrmica en radiació solar. 2. Volem escollir un material per a fer un trampolí. Quina és la propietat més important que cal tenir en compte per a seleccionar-lo? a) Que sigui resistent a la flexió. b) Que sigui resistent a la tracció. c) Que sigui resistent a la torsió. d) Que sigui resistent a la compressió. 3. En un dibuix tècnic mesurem amb un regle l aresta d una peça, que fa 120 mm. El dibuix està fet a escala 1:30. Quina és la mida real de l aresta de la peça en metres? a) 4 m b) 150 m c) 3,6 m d) m 4. Per a evitar contactes elèctrics (derivacions que provoquin electrocucions a les persones), actualment les instal lacions elèctriques es protegeixen amb a) un contactor electromagnètic. b) un interruptor diferencial. c) un interruptor automàtic. d) fusibles. 5. Si el sistema de calefacció amb termòstat d una casa es considera com un sistema de control, quina mena de sistema de control és? a) Sistema de control de llaç tancat. b) Sistema de control simple. c) Sistema de control de llaç obert. d) Sistema de control compost. 2

43 SEGONA PART: Supòsit [2 punts] Una panificadora industrial es dedica a preparar la massa dels diversos tipus de pa, els dóna forma i immediatament els congela. Després els distribueix pels forns. Aquesta panificadora subministra pa a un percentatge força estable de forns de la seva àrea d influència. La demanda de productes es manté constant durant cicles anuals. A l hivern el consum augmenta lleugerament respecte a l estiu, però es podria considerar que és constant. També es manté constant respecte als cicles econòmics. El producte principal és la farina, de la qual cal mantenir un bon estoc, però també es consumeix sal, llevat, sucre i altres condiments per als diversos tipus de pa. 6. Quin és el mètode de producció més adient per a aquest tipus de fabricació? Per què? Escolliu-ne un entre els següents: mètode clàssic, MRP, JIT, TOC o PERT. [1 punt] El sistema de producció és l MRP ( Material Requirements Planning). Com que el consum de pa és constant, a partir de la previsió de vendes es determinen les necessitats de matèries primeres (farina, sal, llevat, sucre i altres condiments), i l empresa, d altra banda, com que té un producte de valor baix, pot mantenir un estoc considerable de farina i de condiments i no està tan condicionada per les fluctuacions dels preus de les matèries primeres. 7. L empresa disposa d un departament de R+D+I. Quines funcions ha de tenir aquest departament en l empresa? [1 punt] Recerca: per a investigar nous tipus de pa que agradin al consumidor i incrementin el consum i el valor del producte. Desenvolupament: per a estudiar com confeccionar industrialment aquest nou tipus de pa. Innovació: per a millorar el procés productiu i augmentar la productivitat i, per tant, els beneficis de l empresa. 3

44 TERCERA PART: Problemes [3 punts] Trieu UNA de les opcions següents i resoleu els dos problemes. OPCIÓ A 8. La instal lació elèctrica d un habitatge (U = 220 V) té connectades cada vespre cinc làmpades de 60 W, tres làmpades de 100 W i tres calefactors elèctrics de W. Durant els mesos d hivern tots aquests consums estan connectats tres hores diàries de mitjana. Calculeu: a) La potència total amb aquestes càrregues. [0,5 punts] P T = (5 60 W) + (3 100 W) + ( W) = W b) La intensitat màxima en aquestes condicions. [0,5 punts] I = P T /V = W / 220 V = 30 A c) El cost mensual (30 dies) del consum elèctric si aquest es paga a 0,10 /kwh. [0,5 punts] W = P T t = 6,6 kw (3 h/dia) 30 dies = (594 kwh) (0,1 /kwh) = 59,4 4

45 9. A partir del circuit lògic següent: a b c 0 0 > >= & 0 S s a) Obteniu la taula de veritat. [0,5 punts] a b c s b) Obteniu la funció lògica de s = f (a,b,c). [0,5 punts] s = a (b + c) c) Dibuixeu l esquema de contactes equivalent. [0,5 punts] a b c s 5

46 OPCIÓ B 8. El cable de subjecció de la càrrega en una grua és d acer i té una secció de 15 mm 2. Per a aquest tipus d instal lació el coeficient de seguretat és n = 2. El límit elàstic de l acer és σ e = 400 N/mm 2 i el seu mòdul d elasticitat és E = N/mm 2. Calculeu: a) La càrrega màxima de treball que ha de suportar el cable. [0,75 punts] σ t = σ e /n = (400 N/mm 2 )/2 = 200 N/mm 2 σ t = F/A F = σ t A = (200 N/mm 2 ) 15 mm 2 = N b) L allargament unitari que experimenta aquest cable amb la càrrega màxima. [0,75 punts] E = σ t /ε ε = σ t /E = 200/ = 0,001 Cable de la grua S = 15 mm 2 σ e = 400 N/mm 2 E = N/mm 2 Càrrega Q 6

47 9. Ens volem dutxar amb aigua calenta procedent d una caldera domèstica. Necessitem uns 30 litres (30 kg) d aigua, que és inicialment a 15 ºC i la volem escalfar fins a 40 ºC. La caldera consumeix gas natural que té un p c = 44 MJ/m 3, i la calor específica de l aigua és c e = 1 kcal/(kg ºC). Calculeu: a) La quantitat de calor Q necessària per a escalfar l aigua utilitzada per a la dutxa. [0,5 punts] Q = m c e ΔT = 30 kg (1 kcal/(kg ºC)) 25 ºC = 750 kcal (o kj) b) La quantitat de gas (volum de gas) que es consumirà per a escalfar l aigua. [0,5 punts] 750 kcal (4,18 kj/kcal) = kj V gas = Q/p c = 3,135 MJ / (44 MJ/m 3 ) = 0,07125 m 3 c) El cost de la dutxa si el preu del gas és de 0,65 /m 3. [0,5 punts] 0,07125 m 3 (0,65 /m 3 ) = 0,046 7

48 L Institut d Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l edició d aquesta prova d accés

Dibuix tècnic Sèrie 1

Dibuix tècnic Sèrie 1 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Dibuix tècnic Sèrie 1 Dades de la persona aspirant Qualificació

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d Accés a la Universitat. Curs 2012-2013 Tecnología industrial Serie 4 La prueba consta de dos partes de dos ejercicios cada una. La primera parte es común y la segunda tiene dos opciones (A y B),

Más detalles

Economia de l empresa Sèrie 1

Economia de l empresa Sèrie 1 Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2012 Economia de l empresa Sèrie 1 SOLUCIONS,

Más detalles

1 SOBREPRESIÓN POR GOLPE DE ARIETE

1 SOBREPRESIÓN POR GOLPE DE ARIETE 1 SOBREPRESIÓN POR GOLPE DE ARIETE Golpe de ariete es el término utilizado para denominar el choque producido en una conducción por una súbita disminución en la velocidad del fluido. El cierre en una válvula

Más detalles

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2.

Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Generalitat de Catalunya Consell Interuniversitari de Catalunya Organització de Proves d Accés a la Universitat PAU. Curs 2005-2006 Feu el problema P1 i responeu a les qüestions Q1 i Q2. Física sèrie 4

Más detalles

Departamento de Tecnología. IES Nuestra Señora de la Almudena Mª Jesús Saiz TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Departamento de Tecnología. IES Nuestra Señora de la Almudena Mª Jesús Saiz TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1.- Concepto de energía y sus unidades: La energía E es la capacidad de producir trabajo. Y trabajo W es cuando al aplicar una fuerza

Más detalles

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA

TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA TEMA3 :TREBALL, POTÈNCIA, ENERGIA El treball és l energia que es transfereix d un cos a un altre per mitjà d una força que provoca un desplaçament Treball El treball fet per una força sobre un objecte

Más detalles

U.D. 1: L'ELECTRICITAT

U.D. 1: L'ELECTRICITAT U.D. 1: L'ELECTRICITAT QUADERN DE CLASSE Nom i Cognoms: Curs i Grup: Data d'inici: Data de finalització: QUADERN DE CLASSE. 1: L'ELECTRICITAT - 2 1. Fes un llistat de precaucions que cal prendre a la llar,

Más detalles

1. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg que circula a 100 km/h. Resultado: E C = 385.802,47 J

1. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg que circula a 100 km/h. Resultado: E C = 385.802,47 J 1.- CONCEPTOS BÁSICOS 1. Calcula la energía cinética de un vehículo de 1000 kg que circula a 100 km/h. Resultado: E C = 385.802,47 J 2. Calcula la energía potencial de una masa de 500 kg colgada a 10 m

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la Universitat. Curs 2006-2007 Tecnologia industrial Sèrie 3 La prova consta de dues parts de dos exercicis cadascuna. La primera part és comuna i la segona té dues opcions (A o B), de

Más detalles

El balance de energía. Aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Ejercicios.

El balance de energía. Aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Ejercicios. TERMODINÁMICA (0068) PROFR. RIGEL GÁMEZ LEAL El balance de energía. Aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Ejercicios. 1. Suponga una máquina térmica que opera con el ciclo reversible de Carnot

Más detalles

Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010

Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Prova d accés a Cicles formatius de grau superior de formació professional, Ensenyaments d esports i Ensenyaments d arts plàstiques i disseny 2010 Matemàtiques Sèrie 1 Dades de la persona aspirant Qualificació

Más detalles

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA.

OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: Se valorarán positivamente las contestaciones ajustadas a las preguntas,

Más detalles

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B TECNOLOGÍA. Instrucciones:

PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B TECNOLOGÍA. Instrucciones: PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B TECNOLOGÍA DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / Instrucciones: Lee atentamente

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat Convocatòria 2014 Electrotecnia Serie 3 La prueba consta de dos partes de dos ejercicios cada una. La primera parte es común y la segunda tiene dos opciones (A y B). Resuelva

Más detalles

Aprovechamiento de la Energía Solar. Aprovechamiento de la Energía Solar

Aprovechamiento de la Energía Solar. Aprovechamiento de la Energía Solar Aprovechamiento de la Energía Solar Captación activa a BAJAS TEMPERATURAS Captación por CONCENTRACIÓN Conversión FOTOVOLTAICA Efecto fotovoltaico Uso: Energía Eléctrica Digestores Destilación, Desalinización

Más detalles

Instrucciones: No se permitirá el uso de calculadoras programables ni gráficas. La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas.

Instrucciones: No se permitirá el uso de calculadoras programables ni gráficas. La puntuación de cada pregunta está indicada en las mismas. PRUEBA ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR OPCIÓN B ELECTROTECNIA DATOS DEL ASPIRANTE Apellidos: CALIFICACIÓN PRUEBA Nombre: D.N.I. o Pasaporte: Fecha de nacimiento: / / Instrucciones: No se permitirá

Más detalles

Polo positivo: mayor potencial. Polo negativo: menor potencial

Polo positivo: mayor potencial. Polo negativo: menor potencial CORRIENTE ELÉCTRICA Es el flujo de carga a través de un conductor Aunque son los electrones los responsables de la corriente eléctrica, está establecido el tomar la dirección de la corriente eléctrica

Más detalles

Dossier d Energia, Treball i Potència

Dossier d Energia, Treball i Potència Dossier d Energia, Treball i Potència Tipus de document: Elaborat per: Adreçat a: Dossier de problemes Departament de Tecnologia (LLHM) Alumnes 4 Curs d ESO Curs acadèmic: 2007-2008 Elaborat per: LLHM

Más detalles

Problemas sobre energías renovables

Problemas sobre energías renovables Problemas sobre energías renovables TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I* Abril de 2011 * Departament de Tecnologia de l IES Riu Túria (Quart de Poblet) 1. Energía y Potencia Problemas sobre energías renovables Las

Más detalles

Transformación de calor en trabajo: el motor de Stirling

Transformación de calor en trabajo: el motor de Stirling Práctica Nº 1 ransformación de calor en trabajo: el motor de Stirling 1. Conceptos implicados Primera y segunda ley de la termodinámica, calor, trabajo, máquinas térmicas, transformación de la energía.

Más detalles

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD OPCIÓN A

UNIVERSIDADES DE ANDALUCÍA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD OPCIÓN A 1.- El bismuto tiene una temperatura de fusión de 271 ºC y el cadmio de 320 ºC, siendo totalmente insolubles en estado sólido. Forman una eutéctica a 144 ºC, que contiene 60 % de Bi. Se pide: a) Dibuje

Más detalles

L ús eficient de l energia a la llar

L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar L ús eficient de l energia a la llar Introducció Eficiència energètica a la llar Calefacció Aigua calenta sanitària Electrodomèstics Il luminació Eficiència energètica

Más detalles

TRABAJO Y ENERGÍA. a) Calcule el trabajo en cada tramo. b) Calcule el trabajo total.

TRABAJO Y ENERGÍA. a) Calcule el trabajo en cada tramo. b) Calcule el trabajo total. TRABAJO Y ENERGÍA 1.-/ Un bloque de 20 kg de masa se desplaza sin rozamiento 14 m sobre una superficie horizontal cuando se aplica una fuerza, F, de 250 N. Se pide calcular el trabajo en los siguientes

Más detalles

GAMA HPWH. Acumuladores aerotérmicos. Acumulador 150-190 Litros. Acumulador 300 Litros. Bombas de calor para piscinas / spa

GAMA HPWH. Acumuladores aerotérmicos. Acumulador 150-190 Litros. Acumulador 300 Litros. Bombas de calor para piscinas / spa GAMA HPWH Acumuladores aerotérmicos Acumulador 150-190 Litros Acumulador 300 Litros Bombas de calor para piscinas / spa Bomba de calor para piscinas / spas Bombas de calor para producción de ACS + calefacción

Más detalles

DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD Curso Asignatura 2014/2015 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 1º Comentarios acerca del programa del segundo curso del Bachillerato, en relación con la Prueba de Acceso a la Universidad Las Orientaciones que se

Más detalles

Unidad didáctica: Electricidad y Electrónica

Unidad didáctica: Electricidad y Electrónica Unidad didáctica: Electricidad y Electrónica Unidad didáctica: Electricidad y Electrónica ÍNDICE 1.- El átomo y sus partículas. 2.- Materiales conductores, aislantes y semiconductores. 3.- Resistencia.

Más detalles

PROBLEMAS RESUELTOS. a) Qué ventajas tendría si se desplazase al trabajo en bicicleta en lugar de hacerlo andando?

PROBLEMAS RESUELTOS. a) Qué ventajas tendría si se desplazase al trabajo en bicicleta en lugar de hacerlo andando? PROBLEMAS RESUELTOS Una persona, de 34 años de edad y 76 kilos de peso, trabaja en una ciudad en la que hay un desnivel de 29 metros entre su casa y su lugar de trabajo, al que acude andando dos veces

Más detalles

La energía natural. eficiencia.y.ahorro

La energía natural. eficiencia.y.ahorro 76 La energía natural 77 78 energíanatural Introducción los recursos y limitación de su consumo). Existen técnicas para obtener importantes ahorros de energía. Las fundamentales son: Cogeneración. Generación

Más detalles

Instalaciones de ACS de mediano y gran porte

Instalaciones de ACS de mediano y gran porte Instalaciones de ACS de mediano y gran porte Cuidados de proyecto Arreglo de Tanques acumuladores 3 Cuidados del proyecto Interconexión entre tanques acumuladores y el sistema auxiliar 4 Cuidados del

Más detalles

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS

RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS RESUM ORIENTATIU DE CONVALIDACIONS TIPUS DE CONVALIDACIONS Aquest document recull les possibles convalidacions de mòduls i unitats formatives del cicle formatiu de grau superior ICA0 Administració de sistemes,

Más detalles

IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat

IES MANUEL DE PEDROLO. Equilibri Elasticitat Exercici 1 (PAAU 04) La barra prismàtica de la figura, de massa m = 8 kg, s aguanta verticalment sense caure per l acció dels topalls. El topall A és fix i el topall B es prem contra la barra per mitjà

Más detalles

Biologia Sèrie 1. Instruccions

Biologia Sèrie 1. Instruccions Proves d accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, d ensenyaments d arts plàstiques i disseny, i d ensenyaments esportius 2012 Biologia Sèrie 1 SOLUCIONS, CRITERIS DE

Más detalles

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS

UNITAT 3 OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions UNITAT OPERACIONS AMB FRACCIONS M Operacions numèriques Unitat Operacions amb fraccions Què treballaràs? En acabar la unitat has de ser capaç de

Más detalles

E t = C e. m. (T f T i ) = 1. 3,5 (T f -20) =5 Kcal

E t = C e. m. (T f T i ) = 1. 3,5 (T f -20) =5 Kcal EJERCICIOS TEMA 1: LA ENERGÍA Y SU TRANSFORMACIÓN Ejercicio 1: Calcula la energía, en KWh, que ha consumido una máquina que tiene 40 CV y ha estado funcionando durante 3 horas. Hay que pasar la potencia

Más detalles

El paquete Aqua de Paradigma

El paquete Aqua de Paradigma El paquete Aqua de Paradigma CPC/Titan Instrucciones de uso Para el usuario de la instalación THES-1576 10/10 V 1.6 Contenido Índice 1. Indicaciones de seguridad... 3 1.1 En caso de peligro... 3 1.2 Trabajos

Más detalles

INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS Predimensionado y Dimensionado GRUPO FORMADORES ANDALUCÍA

INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS Predimensionado y Dimensionado GRUPO FORMADORES ANDALUCÍA Predimensionado y Dimensionado GRUPO FORMADORES ANDALUCÍA DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA Para el diseño de la instalación se seguirán los siguientes puntos, los cuales deberán ir recogidos y justificados

Más detalles

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012

ESO y Bachillerato. Curso 2011-2012 ESO y Bachillerato Curso 2011-2012 ESO en M. ALBERTA ESO: La etapa es obligatoria. Cuatro cursos (de 1º a 3º y 4º). Se puede pasar de curso con una o dos asignaturas suspendidas. Con tres extraordinariamente.

Más detalles

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto)

A.1 Dar una expresión general de la proporción de componentes de calidad A que fabrican entre las dos fábricas. (1 punto) e-mail FIB Problema 1.. @est.fib.upc.edu A. En una ciudad existen dos fábricas de componentes electrónicos, y ambas fabrican componentes de calidad A, B y C. En la fábrica F1, el porcentaje de componentes

Más detalles

TEMA 2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS.

TEMA 2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS. TEMA 2. CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 1. INTRODUCCIÓN. A lo largo del presente tema vamos a estudiar los circuitos eléctricos, para lo cual es necesario recordar una serie de conceptos previos tales como la estructura

Más detalles

Districte Universitari de Catalunya

Districte Universitari de Catalunya Proves d accés a la universitat per a més grans de 25 anys Convocatòria 2014 Història de l art Sèrie 1 Fase específica Opció: Arts i humanitats Exercici 1 Exercici 2 Exercici 3 Qualificació Qualificació

Más detalles

Presión absoluta = Presión relativa + Presión atmosférica. Caudal

Presión absoluta = Presión relativa + Presión atmosférica. Caudal En busca de soluciones prácticas y económicas a las distintas situaciones a las que nos enfrentamos a diario, el ser humano ha ido desarrollando artilugios, a veces sencillos y en ocasiones sofisticados,

Más detalles

Interacumuladores. Instrucciones de funcionamiento e instalación. DUC 125 IT L ref. 0.319.323

Interacumuladores. Instrucciones de funcionamiento e instalación. DUC 125 IT L ref. 0.319.323 Interacumuladores Instrucciones de funcionamiento e instalación DUC 125 IT L ref. 0.319.323 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Los interacumuladores se utilizan para la producción del Agua Caliente Sanitaria (ACS)

Más detalles

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries

Programa Grumet Èxit Fitxes complementàries MESURA DE DENSITATS DE SÒLIDS I LÍQUIDS Activitat 1. a) Digueu el volum aproximat dels següents recipients: telèfon mòbil, un cotxe i una iogurt. Teniu en compte que un brik de llet té un volum de 1000cm3.

Más detalles

Acondicionadores de aire

Acondicionadores de aire Acondicionadores de aire 1. Tipos de Equipos Existen equipos acondicionadores condensados por aire y condensados por agua. En esta descripción se incluyen únicamente los condensados por aire, dada su fácil

Más detalles

Calefacción solar. Madrid 24 de mayo de 2011. Daniel Gómez López Gerente. La nueva calefacción, mejor con sol.

Calefacción solar. Madrid 24 de mayo de 2011. Daniel Gómez López Gerente. La nueva calefacción, mejor con sol. Calefacción solar. Madrid 24 de mayo de 2011 Daniel Gómez López Gerente Sostenibilidad: Mucho más que una etiqueta. Todos los productos llegan al mercado con una hipoteca con el medioambiente. 1 La mayor

Más detalles

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:

POLÍTICA DE COOKIES. La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies: POLÍTICA DE COOKIES Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos

Más detalles

COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA ELEMENTAL

COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA ELEMENTAL 1 COLECCIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA ELEMENTAL Los problemas que se plantean a continuación corresponden a problemas seleccionados para hacer un repaso general previo a un examen libre paracompletar la enseñanza

Más detalles

CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO

CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO DPTO FÍSICA QUÍMICA. IES POLITÉCNICO CARTAGENA CUESTIONARIOS FÍSICA 4º ESO UNIDAD 5 Trabajo, potencia y energía Mª Teresa Gómez Ruiz 2010 HTTP://WWW. POLITECNICOCARTAGENA. COM/ ÍNDICE Página PRIMER CUESTIONARIO.

Más detalles

La energía. Transferencia de energía:

La energía. Transferencia de energía: 4 trabajo A-PDF Manual Split Demo. Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark La energía. Transferencia de energía: y calor Un satélite de comunicaciones gira con velocidad constante atraído por

Más detalles

EJERCICIOS DE ELECTROTECNIA (MÁQUINAS C.C.)

EJERCICIOS DE ELECTROTECNIA (MÁQUINAS C.C.) EJERCICIOS DE ELECTROTECNIA (MÁQUINAS C.C.) 1. El inducido de una dinamo Shunt tiene una resistencia de 0,04Ω y los inductores de 24 Ω. Si suministra una intensidad de corriente de 30 A con una tensión

Más detalles

Calderas de gas de condensación. Enero 2016

Calderas de gas de condensación. Enero 2016 Calderas de gas de condensación Enero 2016 Argumentos de la condensación Eficiencia: La utilización de la condensación está plenamente justificada en instalaciones de baja temperatura, en donde el aprovechamiento

Más detalles

1 ESTUDIO SOBRE PERDIDAS DE CARGA

1 ESTUDIO SOBRE PERDIDAS DE CARGA 1 ESTUDIO SOBRE PERDIDAS DE CARGA La realización de este estudio fue motivada por la convicción de los fabricantes de que los datos existentes desde hace décadas sobre rugosidad y pérdidas de carga de

Más detalles

Agustin Martin Domingo

Agustin Martin Domingo Mecánica de fluidos. Física y Mecánica de las Construcciones.. Martín. Grupo F. ETSM-UPM 1 1. gua de mar de densidad 1,083 g/cm 3 alcanza en un depósito grande una altura de1,52 m. El depósito contiene

Más detalles

10. Andalucía. 11. Andalucía. 12. Andalucía. 13. Andalucía.

10. Andalucía. 11. Andalucía. 12. Andalucía. 13. Andalucía. PROBLEMAS DE MOTORES TÉRMICOS. (Os seguintes problemas están tomados de P.P.A.A.U.U. de diferentes Comunidades). 1.Castilla-León 2004. Un motor térmico reversible opera entre un foco a temperatura T y

Más detalles

TEMA 8: MOTORES TÉRMICOS

TEMA 8: MOTORES TÉRMICOS TEMA 8: MOTORES TÉRMICOS Son máquinas cuya misión es transformar la energía térmica en energía mecánica que sea directamente utilizable para producir trabajo. Las fuentes de energía térmica pueden ser:

Más detalles

INSTALACION DE CALDERAS DE AGUA CALIENTE. Ricardo García San José Ingeniero Industrial (Noviembre 2.001) 01C22 04 INSTALACION CALDERAS AC

INSTALACION DE CALDERAS DE AGUA CALIENTE. Ricardo García San José Ingeniero Industrial (Noviembre 2.001) 01C22 04 INSTALACION CALDERAS AC INSTALACION DE CALDERAS DE AGUA CALIENTE Ricardo García San José Ingeniero Industrial (Noviembre 2.001) 01C22 04 INSTALACION CALDERAS AC 28/11/a INSTALACION DE CALDERAS DE CALEFACCION Y A.C.S. Las condiciones

Más detalles

CALEFACCION Y EFICIENCIA ENERGETICA

CALEFACCION Y EFICIENCIA ENERGETICA CALEFACCION Y EFICIENCIA ENERGETICA La creciente preocupación por el medio ambiente y la imparable escalada de los precios de la energía han motivado una rápida evolución de los sistemas de calefacción.

Más detalles

Motores térmicos de ciclo diesel de cuatro tiempos

Motores térmicos de ciclo diesel de cuatro tiempos Motores térmicos de ciclo diesel de cuatro tiempos 1_ Introducción: En este tipo de motores durante la admisión entra en el cilindro solamente aire, en la carrera de compresión el aire eleva su temperatura

Más detalles

TEMA 2: RESISTENCIA ELÉCTRICA

TEMA 2: RESISTENCIA ELÉCTRICA 1.- esistencia eléctrica TEMA : ESISTENCIA ELÉCTICA Como vimos en el tema anterior es la resistencia eléctrica es una de las tres magnitudes que se necesitan para poder medir la electricidad y se puede

Más detalles

Page 1/1 Page 1/1 Page 1/1 Page 1/1 Page 1/1 DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA De los aparatos tipo CLAVE, destinados a la esterilización de los desechos peligrosos de hospitales La família de los equipos se

Más detalles

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre

2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre D11 2.5. La mesura de les forces. El dinamòmetre Per mesurar forces utilitzarem el dinamòmetre (NO la balança!) Els dinamòmetres contenen al seu interior una molla que és elàstica, a l aplicar una força

Más detalles

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA

DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA DIAGRAMA DE FASES D UNA SUBSTANCIA PURA Que es una fase? De forma simple, una fase es pot considerar una manera d anomenar els estats: sòlid, líquid i gas. Per exemple, gel flotant a l aigua, fase sòlida

Más detalles

Termotanques y Calefones Solares Información técnica e ilustrativa. Termotanque Termosifonico

Termotanques y Calefones Solares Información técnica e ilustrativa. Termotanque Termosifonico Termotanques y Calefones Solares Información técnica e ilustrativa Termotanque Termosifonico El Termotanque solar termosifónico utiliza la radiación solar para calentar agua ahorrando hasta un 70 % gas

Más detalles

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE.

Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. Peticions de l AEEE en relació als ensenyaments d'àmbit economic recollits a la LOMCE. 1. Quart curs d ESO. A 4t d'eso, sol licitem dues matèries diferenciades: Economia de 4t d'eso, com a matèria orientadora

Más detalles

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL

ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX 3 COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT DE CÀLCUL Francesc Sala, primera edició, abril de 1996 última revisió, desembre de 2007 ÍNDEX 1 DEFINICIÓ 2 PER A QUÈ SERVEIX COM ES REPRESENTA 4 PRIMER CONCEPTE 5 ESCALA DE REDUCCIÓ I ESCALA D AMPLIACIÓ 6 PROCEDIMENT

Más detalles

- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL -

- TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - - TECNOLOGÍA INDUSTRIAL - BLOQUE 4: Máquinas. Elementos de máquinas. ACTIVIDADES MÁQUINAS TÉRMICAS 1. Calcula el rendimiento de un motor de Carnot que funciona entre una temperatura ambiente de 20º C y

Más detalles

USO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS)

USO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) USO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) Una de las aplicaciones más utilizadas por la Energía Solar Térmica es la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS), la cual consiste

Más detalles

Aislamiento térmico en cañerías y estanques. Fundamentos teóricos, ejemplos prácticos.

Aislamiento térmico en cañerías y estanques. Fundamentos teóricos, ejemplos prácticos. Aislamiento térmico en cañerías y estanques Fundamentos teóricos, ejemplos prácticos. Índice 1. Fundamentos teóricos transferencia de calor. 1.1. Conducción. 1.2. Convección. 1.3. Radiación. 2. Aislamiento

Más detalles

EXAMEN ELECTRICISTA MINERO EXTERIOR (CONVOCATORIA 2012-I) INSTRUCCIONES

EXAMEN ELECTRICISTA MINERO EXTERIOR (CONVOCATORIA 2012-I) INSTRUCCIONES EXAMEN ELECTRICISTA MINERO EXTERIOR (CONVOCATORIA 2012-I) INSTRUCCIONES 1.- Antes de comenzar el examen debe rellenar los datos de apellidos, nombre y DNI, y firmar el documento. 2.- Si observa alguna

Más detalles

EASYTECH D. Caldera mural de gas para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea

EASYTECH D. Caldera mural de gas para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea Caldera mural de gas para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea EFICIENCIA Y FUNCIONALIDAD EASYTECH D representa la síntesis de tradición e innovación. Fer ha fusionado su probado cuerpo calefactor

Más detalles

PROBLEMAS DE TRNSMISIÓN DE CALOR

PROBLEMAS DE TRNSMISIÓN DE CALOR TEMODINAMIA Departamento de Física - UNS arreras: Ing. Industrial y Mecánica POBLEMAS DE TNSMISIÓN DE ALO Ejemplo. Pérdida de calor a través de una pared plana onsidere una pared gruesa de 3 m de alto,

Más detalles

Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA Tema 7. MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA 1. MAGNETISMO Y ELECTRICIDAD...2 Fuerza electromotriz inducida (Ley de inducción de Faraday)...2 Fuerza electromagnética (2ª Ley de Laplace)...2 2. LAS

Más detalles

Motores Automatización Energía Transmisión & Distribución Pinturas. Automatización Corrección del Factor de Potencia

Motores Automatización Energía Transmisión & Distribución Pinturas. Automatización Corrección del Factor de Potencia Motores Automatización Energía Transmisión & Distribución Pinturas Automatización Corrección del Factor de 2 Corrección del Factor de R R R R R R R www.weg.net Línea de Productos Familia de producto Serie

Más detalles

Guia d utilització de les opcions de cerca del Vocabulari forestal

Guia d utilització de les opcions de cerca del Vocabulari forestal Programa del «Diccionari de Ciència i Tecnologia» Secció de Ciències i Tecnologia Guia d utilització de les opcions de cerca del Vocabulari forestal BARCELONA 2010 ÍNDEX 1 EXPLICACIÓ DE LES OPCIONS DE

Más detalles

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials.

Finalment, s aprofita l ordre per millorar i clarificar determinats aspectes d algunes prestacions de serveis socials. ORDRE BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s'actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials

Más detalles

SISTEMA SOLAR TERMODINÁMICO

SISTEMA SOLAR TERMODINÁMICO ES SISTEMA SOLAR TERMODINÁMICO M A D E I N I T A L Y EL NUEVO SISTEMA SOLAR TERMODINÁMICO PARA OBTENER AGUA CALIENTE AHORRANDO HASTA EL 85% Agua caliente Ahorro de hasta el 60 C 85% Refrigerante ecológico

Más detalles

TRABAJO Y POTENCIA. LA ENERGÍA

TRABAJO Y POTENCIA. LA ENERGÍA Tema 5 TRABAJO Y POTENCIA. LA ENERGÍA 1 - CONCEPTO DE TRABAJO Generalmente suele asociarse la idea del trabajo con la del esfuerzo. En ciertos casos es verdad, como cuando una persona arrastra un objeto,

Más detalles

MANUAL DE INSTRUCCIONES ECOTERMO MULTIPOTENCIA. Pag. 1

MANUAL DE INSTRUCCIONES ECOTERMO MULTIPOTENCIA. Pag. 1 MANUAL DE INSTRUCCIONES ECOTERMO MULTIPOTENCIA Pag. 1 INDICE 1. INFORMACIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 3 1.1. ADVERTENCIAS GENERALES 3 1.2. FABRICANTE 3 1.3. DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Más detalles

FUERZA. POTENCIA Definición Es el trabajo realizado en la unidad de tiempo (t) P = W / t

FUERZA. POTENCIA Definición Es el trabajo realizado en la unidad de tiempo (t) P = W / t CONCEPTOS BÁSICOS FUERZA Definición Es toda causa capaz de producir o modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o de provocarle una deformación Unidad de medida La unidad de medida en

Más detalles

EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO

EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO EXAMEN TÉCNICO DE MANTENIMIENTO 1.- La temperatura del aire en los recintos calefactados cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor, de acuerdo con el reglamento

Más detalles

Lección 1: Componentes de las instalaciones solares térmicas.

Lección 1: Componentes de las instalaciones solares térmicas. Lección 1: Componentes de las instalaciones solares térmicas. El comprender y asimilar los conceptos que se desarrollan en este tema es básico para poder diseñar y realizar una instalación de energía solar

Más detalles

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup...

Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ I TECNOLOGIA DE MÀQUINES Avaluació 3/11/2010 ETSEIB-UPC Teoria (40% de la nota) Nom...Cognoms...Grup... 1. La figura representa una màquina trefiladora de fil de coure. El fil

Más detalles

Bloque II: Principios de máquinas

Bloque II: Principios de máquinas Bloque II: Principios de máquinas 1. Conceptos Fundamentales A. Trabajo En términos de la física y suponiendo un movimiento rectilíneo de un objeto al que se le aplica una fuerza F, se define como el producto

Más detalles

Ascensor Neumático UB30 (Unipersonal)

Ascensor Neumático UB30 (Unipersonal) Ascensor Neumático UB30 (Unipersonal) UB30 (750) Dossier Informativo Ascensor Neumático UB30 (750) Unipersonal ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Generales Diámetro exterior del cilindro: 750mm Configuración de

Más detalles

SISTEMAS TODO AIRE SISTEMAS TODO AIRE CLASIFICACIÓN SISTEMA TODO AIRE DE VOLUMEN CONSTANTE V.A.C.

SISTEMAS TODO AIRE SISTEMAS TODO AIRE CLASIFICACIÓN SISTEMA TODO AIRE DE VOLUMEN CONSTANTE V.A.C. SISTEMAS TODO AIRE SISTEMAS TODO AIRE Los sistemas todo aire, son aquellos que utilizan un caudal de aire, frío o caliente, que es enviado al local a acondicionar, donde directamente se encargará de conseguir

Más detalles

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment)

4.7. Lleis de Newton (relacionen la força i el moviment) D21 4.7. Lleis de ewton (relacionen la força i el moviment) - Primera Llei de ewton o Llei d inèrcia QUÈ ÉS LA IÈRCIA? La inèrcia és la tendència que tenen el cossos a mantenirse en repòs o en MRU. Dit

Más detalles

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6

6. Calcula l obertura de l angle que falta. Digues de quin tipus d angles es tracta. 6 Geometria dossier estiu 2012 2C 1. Dibuixa dues rectes, m i n, que siguin: a) Paral leles horitzontalment. c) Paral leles verticalment. b) Secants. d) Perpendiculars. 6 2. Dibuixa una recta qualsevol m

Más detalles

RITE 2007 XIX CONRESO INTERNAIONAL CONAIF

RITE 2007 XIX CONRESO INTERNAIONAL CONAIF XIX CONRESO INTERNAIONAL CONAIF Salas de Máquinas: Conceptos Generales Aplicación - Artículo 2 Será de obligado cumplimiento a partir del día 29 de febrero de 2008 APLICACIÓN DEL RITE Se aplicará a las

Más detalles

Colegio : Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra Dpto. Física (3 ero Medio) Profesor: Héctor Palma A.

Colegio : Liceo Miguel de Cervantes y Saavedra Dpto. Física (3 ero Medio) Profesor: Héctor Palma A. Tópico Generativo: La presión en vasos comunicantes. Aprendizajes Esperados: 1.-Aplicar la definir conceptual de presión y aplicarla a vasos comunicante. 2.- Caracterizar la presión en función de la fuerza

Más detalles

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS.

COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. COM FER UN BON CURRÍCULUM VITAE?. MODELS. Portalexcellence Servei Municipal d Ocupació de Cerdanyola del Vallès www.portalexcellence.cat www.ocupacioiempresa.cerdanyola.cat CURRÍCULUM VITAE 1. DEFINICIÓ

Más detalles

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Actividades complementarias Curso: 1º Bach. Profesor: José Jiménez R. Tema 18: Elementos de máquinas y sistemas (I)

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Actividades complementarias Curso: 1º Bach. Profesor: José Jiménez R. Tema 18: Elementos de máquinas y sistemas (I) PARTAMENTO 1.- Un tocadiscos dispone de unas ruedas de fricción interiores para mover el plato sobre el cual se colocan los discos. La rueda del plato tiene 20 cm de diámetro, y el diámetro de la rueda

Más detalles

Instalación eléctrica y domotización de un edificio de viviendas ANEXO A CÁLCULOS

Instalación eléctrica y domotización de un edificio de viviendas ANEXO A CÁLCULOS Pág.1 ANEXO A CÁLCULOS Pág. Pág.3 Sumario A.1.- Cálculos.... 5 A.1.1.- Cálculo de conductores activos.... 5 A.1..- Cálculo de conductores de protección.... 8 A.1.3.- Cálculo de la puesta a tierra.... 9

Más detalles

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament.

10 Àlgebra vectorial. on 3, -2 i 4 són les projeccions en els eixos x, y, y z respectivament. 10 Àlgebra vectorial ÀLGEBR VECTORIL Índe P.1. P.. P.3. P.4. P.5. P.6. Vectors Suma i resta vectorial Producte d un escalar per un vector Vector unitari Producte escalar Producte vectorial P.1. Vectors

Más detalles

LA SEGURIDAD EN TU VIVIENDA Electricidad Calefacción y aire acondicionado Combustibles: gas - gasóleo Ascensores

LA SEGURIDAD EN TU VIVIENDA Electricidad Calefacción y aire acondicionado Combustibles: gas - gasóleo Ascensores LA SEGURIDAD EN TU VIVIENDA Electricidad Calefacción y aire acondicionado Combustibles: gas - gasóleo Ascensores INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Pág. 1-4) CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO (Pág. 5-8) COMBUSTIBLES

Más detalles

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4

Com és la Lluna? 1 Com és la Lluna? F I T X A D I D À C T I C A 4 F I T X A 4 Com és la Lluna? El divendres 20 de març tens l oportunitat d observar un fenomen molt poc freqüent: un eclipsi de Sol. Cap a les nou del matí, veuràs com la Lluna va situant-se davant del

Más detalles

corriente eléctrica. 1. Conductores y aislantes.

corriente eléctrica. 1. Conductores y aislantes. 1. Conductores y aislantes. Tanto los materiales conductores como los aislantes son de una gran importancia en electricidad, mientras los primeros dejan pasar la corriente eléctrica con mucha facilidad,

Más detalles

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009)

Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (2009) Els centres d atenció a la gent gran a Catalunya (29) Dossiers Idescat 1 Generalitat de Catalunya Institut d Estadística de Catalunya Informació d estadística oficial Núm. 15 / setembre del 213 www.idescat.cat

Más detalles

Guía de ejercicios 5to A Y D

Guía de ejercicios 5to A Y D Potencial eléctrico. Guía de ejercicios 5to A Y D 1.- Para transportar una carga de +4.10-6 C desde el infinito hasta un punto de un campo eléctrico hay que realizar un trabajo de 4.10-3 Joules. Calcular

Más detalles

TEMA 5: APLICACIONES DEL EFECTO TÉRMICO

TEMA 5: APLICACIONES DEL EFECTO TÉRMICO Elementos de caldeo TEMA 5: APLICACIONES DEL EFECTO TÉRMICO Son resistencias preparadas para transformar la energía eléctrica en calor (Figura). Se utilizan para la fabricación de estufas, placas de cocina,

Más detalles