Centrum voor Wiskunde en Informatica. Collaborative Software Development. M. de Jonge, E. Visser, J.M.W. Visser. Software Engineering (SEN)

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Centrum voor Wiskunde en Informatica. Collaborative Software Development. M. de Jonge, E. Visser, J.M.W. Visser. Software Engineering (SEN)"

Transcripción

1 Centrum voor Wiskunde en Informatica Collaborative Software Development M. de Jonge, E. Visser, J.M.W. Visser Software Engineering (SEN) SEN-R0113 May 31, 2001

2 Report SEN-R0113 ISSN X CWI P.O. Box GB Amsterdam The Netherlands CWI is the National Research Institute for Mathematics and Computer Science. CWI is part of the Stichting Mathematisch Centrum (SMC), the Dutch foundation for promotion of mathematics and computer science and their applications. SMC is sponsored by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO). CWI is a member of ERCIM, the European Research Consortium for Informatics and Mathematics. Copyright Stichting Mathematisch Centrum P.O. Box 94079, 1090 GB Amsterdam (NL) Kruislaan 413, 1098 SJ Amsterdam (NL) Telephone Telefax

3 !" $#%&'( )+*-,. / 0213* * SUT+V WXZY!X3[]\^_aàb6c àd!e baàb+fg[hjikl monqp-riad!sutmwv3mxl tmknzy r {pk }3*?~Z-5C.Zo*-, 6{qmKnzkzl mkql!jl nzmkkt3l V {kl zll ma\6 V {3 \nqiar]l \a{r {p S \air-l mknek mk{-km WXZYXR[u\^ababaaàdUaaba$s[l nqmoktrl ds6tmwv3m?l tmonqy r {pk 45:56AC.Zo*-, SUT+V WXZY!X3[]\^à_ab6c àd!e baàb+fg[hjikl monqp-riad!sutmwv3mxl tmknzy r {pk gguu q o K w zھa «o ھ«Kھa xھ z ] I ±ھa² ³ o z I z ] K ھa µa K g³ o q Iھa w«oھaµ?ھa - K «oھa z «Kھaµ xھa K «K zھa "ھ q a ھa ¹ xھa q K o z z - «o - ± K $ - K ھa µ K -د zھ-«k o»¼ a - ³ o a a K K z ] + ² z z «K - q -?ھ z ½ - zھa «K +³ ھa ¾ «K o a + - ± Kہ" - z ] K z! a K - K z ھ z ½ µa ² ء «Kھa - z «K ھa آ 2«KھaµA?ھa ± ھa آھa²C«Kھaµ xھa K «K o a K ±»أ ²ؤ z ± z «K z + o z K ± ءہ?ھ z - ء ہ: ء ھa²U«Kھaµ xھa K - g³c -ھa =«K K - q Kھ z«k o z ھa ھa²U z ] K ھa µ K! zھ?«k K ±» e àà"h SUإئS \aiarl {-ا S y r kk±qبokrul \a{ةkl mkiتjث=»zجa»zجaہ3ث=»zحa»zجaہ3ث=»zحa»zحaہ6ث!»zحa»zخaہrث=»zحa»zدaہ3ث=»zحa»zذaہ3ث=»zحa»zجaرaہ3ث=»zرa»zر ز6moةس\nzpk=r {p+wxtnzr kmokت¹uھa xھ q Kہ: ±ھa² ³ o z C z ] K ھa µ K ہg ھa² ³ q A aہu«oھaµ?ھa - K! - ± K شص$ض!طظع(غ!ـ=ف¹ط¹قع كà?لâمRنهqوؤهqçéè ê6ëى?ê6يîê6ïà?ï3çâوؤهqà-âcمrçç à à-مr ç(ê6ëى?ê6يîê6ïà?ï3ç ±نgم6âà- $âê6ëçéô"م6 àa à? 6à?وؤêRîيà-ï:çx = à à?لâمrنهqوؤهqçéè ê6ë(مى-êrي îê6ïgà-ï:çهؤâ gà-çoà? يهqïà- ¼هqï¼îم6 çن3è ço à ëلïgى-çoهqê6ïgم6وqهؤçéèآهؤçهqيîوؤà?يà-ï:çoâ] éë(ço à ëلïgى-çoهqê6ïgم6وqهؤçéèآهؤâيê6 à ù à?ïà- هqى3 3هqçoâîê6çà-ï:çoهqم6و=ëêR à?لâàهqâ ه ù gà- ]!ûلçà? 6à?ïüëêR ه ù وqè ù à-ïà? هqىى?ê6يîê6ïà?ï3çâ Uço à مRى-çoلgم6وEâى-ê6îà ê6ë à-لâà+ى?م6ïنà âà? 6à- à-وqè¼وؤهqيهؤçà- éïëم6ى?çx ç ྠà-لgâمrنهؤوqهqçéèüêrëى-êrيîjêrïà-ï:çoâ½هqâ½وؤمr ù à-وqèآ à?çoà? يهqïà- ن3è هqââلà?â لï à-وqم6çà- üçoê2ç à-هq ëلïى?çoهqê6ïمrوؤهqçéè3 ے éë :ïê]ô ê6 âلâîà-ى-çى-à? çم6هqï ëلïى?çoهqê6ïمrوؤهqçéè م6âنà-à-ïà-ïى?م6îâلوqم6çoà? هqïم ى?ê6يîê6ïà?ï3ç ôهؤوqوe Iنà م6نgوؤà½çoêgï ¼م6ï üê6نçم6هqï¼ço هqâى-êRي îê6ïgà-ï:ç مRï وqهؤëçم ى-êRي îê6ïgà-ï:çië ê6ي هqçoâهqïهqçoهqم6و¹ى-êRï3çà :ç"م6ï آهؤïâà- ç"هؤç"هؤï:çê¾يهqïà!#"" " ê:à-âç à ى-ê6يîê6ïà?ï:ç=âهqوqà-ï:çoوqè½م6ââليàمwâîà-ى?ه$ىIîوqم6çoëêR ي?âîjà?ى-ه%ىAîà-à?!ى-êRيîjêRïà-ï:çoâ]?ê6 âîà-ى?ه$ىi à- Rà-وqê6îيà?ï3ç ى-ê6يîهqوqم6çoهqê6ï( 3 لïg ±çهؤيà3 3çà-âçx :êr ê:ى-ليà?ï3çم6çهؤêrïآà?ï3 :هq êrïيà-ï:çoâ gه$&à- à-ï:çë êrي يهqïà! ے(' )* éëço àüى-êrيîjêrïà-ï:ç+ â ëلïى-çهؤêrïم6وqهqçéè هؤâ ى-وqê6âàçoê ô مRç+ $ïà?à- (نgلç¾âوqه ù 3çوؤè ê & (ى?م6ï م6 مRîçهؤççê2ي+èآâîà-ى?ه$ى ïgà-à- gâ,.-ئ à-ï gà- 6à?وؤêRîهqï ù م6 مRîçoمRçoهqê6ïâ] 3ى-مRïü " à-لâà½ço à$êr ه ù هqïمRوçà-âçoâم6ï î ê ù م6ييهؤï ù م6هq âمrâôià?وؤوeمrâço à âê6ل ى-à/ éë! I à- Rà-وqê6îآى-ê6يîê6ïà?ï:çoâي+è:âà-وqëo 3ى-م6ïü Aيم 6àço à?ي à?لâم6نوqàن:è2êrço à? â8:9wê]ôي+لىa à &ê6 ç"ôهqوqو=ço مRççoم 6àë êrي يà3 :مRï üë êrيço à?ي#

4 ; Obtain packages Select and configure components Extend and add components Compose components Contribute packages <ه ù ل à:= > ê6وqوqم6نê6 م6çoهq 6àى?ê6يîê6ïà?ï3ç ±نgم6âà- 2âê6ëçéô"م6 à à- Rà-وqê6îيà?ï3çAى-م6ï نjà à-âى- هqنjà? ôهؤç م+ gà- 6à?وؤêRîيà-ï:ç ى-è:ى?وؤà½ôهqço üà :îوqهؤى?هؤçî مRâà?âëê6 ê6نgçoم6هqïهqï ù îم6ىم ù à-â"ë êrي 3م6ï üى-êrï3ç هqنلçهؤï ù ç à-ي çoêم¾â مR à? à-îê6âهؤçê6 è3 à?âà¾î مRى-çهؤى?م6و(هؤââلgà-â à-يê6ïgâç مRçoà+ç م6çى-êRيîjêRïà-ï:çw à-لgâà¾هؤï: 6êRوؤ Rà-âي+لىa يêR à¾ço مRïي+لgوؤçهؤîوqà هؤï: 6ê:ى?م6 çoهqê6ïgâ¾êrëço àآâمrيà ى-ê: à: gàآهqââلà?â¾êrë '?)* م6ï هqï îم6 çoهqى-لgوؤمr 6à?ï:çoل à نà-èRê6ï B م6â ±هqâ,+3 D E F56GDFH 34'I'F F?)*J:F 3K ê¾م6 à-ââïêrï ëلïى-çهؤêrïم6وم6âiôià?وؤوم6âiëلïى?çoهqê6ïمrوjهqââلà?âiâل êrلï هqï ù ى-êRيîjêRïà-ï:çA à-لgâà: uô"à م] Rà à- Rà-وq ê6îà- م م6ï ù à+êrë ù à-ïgà- م6çoهq 6à+çoà-ىa gïه$l:لà?â½ëê6 ى-ê6وqوqم6نê6 م6çoهq 6à+ à- Rà-وqê6îيà-ï:çê6ëâê6ëçéô"م6 à$ى-êrيîjêrïà-ï:çoâ] à-âà çoà?ىa ïه%l:لà-â¾à-ïمrنوؤà2à?م6âèى?ê6يîjêrïà-ï:ç â م6 هqï ù م6ى? êrââ î ê8moà?ى-ç مRï ê6 ù م6ïgه$N?م6çoهqê6ïgم6وCنê6لï gم6 هؤà?â COà-ى?çoهqê6ïQP ù هq 6à?â م6ï ê] 6à? :هqà-ô êrëiêrل م6îîg êrم6ىa هqïى-وqل هqï ù çà- ي هqïêRوؤê ù è مRï مüâىa à?ي مRçoهqى à- Rà-وqê6îيà-ï:ç½ى-è:ى?وؤà: #Oà-ى? çoهqê6ïgâr2çoêtsà :îوqم6هqïüç à ù à?ïà- م6çهؤ Ràwçà-ىa ïه%l:لà-âwلï à? وqè:هؤï ù à?م6ىa üâçà-îüهؤï¼ço gà à- Rà-وqê6îيà-ï:çى-è:ى?وؤà: ""ل!çà-ىa ïه%l:لà-â(ô"à- à à- Rà-وqê6îà- $هqï$ç àiى?ê6ل âàê6ëuمrنjêrلç>=?uيê6ï:ço â(هqï$ço à"ى-êrï:çoà :ç=êrëço gàa à? 6à-وqê6îgي à?ï:ç!ê6ë ço gàço م6ïâëê6 يم6çoهqê6ï¾çoê:ê6وgنلï وqàVw XW YZé = àهqïهqçoهqم6وîgل îê6âàê6ëkvw ô"م6âçoê.[ ه]\¹ gهؤâçoهqوؤوgمâà-çcêrëjى?ê6يîê6ïà?ï3çâ ë ê6ي î à- :هؤêRلâwوqم6ï ù لم ù à çoê:êrو à? 6à?وؤêRîيà-ï:çwî ê8moà?ى-çâwم6ïg يم6à+ço à?هؤ à?لâà$م6âà-مrâèüم6âîjêrââهؤنgوؤà: gمrï ^[ هؤه_\ çoê à?ي êrïâço م6çoàço gهؤâ à-لâم6نgهؤوqهؤçéè2ن:è2 à? 6à?وؤêRîهؤï ù م âلgهؤçàêrë=î ê ù مRي ç مRïâëê6 ي مRçoهqê6ïçê:ê6وqâ"êRï çê6îüê6ë=ç à-âà ى-êRيîjêRïà-ï:çoâ] aâê6ل çoà?ىa ïه%l3لgà-âم6 à+ïêrçwâîjà?ى-ه%ى¾çê ç à¾îg ê ù م6ي ç مRïâëê6 ي مRçoهqê6ï êrيم6هqï jôiྠà-âى- هؤنà ço gà-ي هqï à?îjà?ï à-ï:çوؤè ë ê6يbvw + *cwêrïà-ç à-وqà-ââ] *Vw à-يمrهؤïâم¼î هؤيà à :م6يîوqà3 هqيîوؤà?يà-ï:çoمRçoهqê6ï ي à? هqلي م6ïg آن à-à? هqï ùù ê6لï üëê6 ëلg ç à- ى?ê6وqوؤمRنjêR مRçoهq 6à à- Rà-وqê6îيà-ï:ççoà?ىa ïه%l:لà-â] dصfehg عji!i kmlع(ظnkuطق o2prqtpompi3عjstap!طvuwظعفwpxx y F J: 34 Ez6 OêRëçéôIمR à$ى?ê6يîê6ïà?ï3çâ½ى-م6ï نjà à ïà? م6â B نلهqوؤ gهؤï ù نوqê:ى3â½ë ê6ي ô هqىa gه$&à- à-ï:çâêrëçéôiمr à âè3âçoà?يâcى-م6ï نà"ى?ê6يîê6âà- 7+6W RZé m{ :م6يîوqà-âê6ëjى-ê6يîê6ïà?ï:çoâCم6ç لï çoهqيà"مrï ى-êRي îgهؤوqà- çoهqيà"مr à"à :à?ى-لçم6نوqà-â] âê6ل ى-à½يê: لوqà-â] :م6ï ¼وqهؤنg مR هqà-â] éï¼ço à+ى-ê6ï:çà :çê6ëى-êrوؤوqم6نê6 م6çهؤ Ràى?ê6يîjêRïà-ï:ç à? 6à?وؤêRîيà-ï:çx 3هqçهqâلâà-ëلوçoê م6 g هؤçهؤêRïم6وqوqè هؤâçoهqï ù لهؤâ مïêRçoهqê6ï ê6ëى?ê6يîê6ïà?ï3çمrç هqâço هؤنلgçoهqê6ï çoهqيà3! êrل ù gê6لç(ço àîمrîjà? ôiàôهqوؤوuلâà ço gà$ôiêr ëê6 wço هqâïêRçoهqê6ï ~` îم6ىم ù à3 3ç à-ï هؤâwم2âêRل ى?à gهؤâço هؤنgلçoهqê6ï êrëم2âà-çêrë[ ى-ê6يîهqوqà- çoهqي à/\ ى-êRيîjêRïà-ï:çoâ] 6çoê ù à-ç à- "ôهؤç çê3êrوؤâ"ço gم6çaمrلçoêrيم6çoàço à?هؤ "ى-êRيîهؤوqم6çهؤêRï 6çoà-âçoهqï ù 6مRï gهؤâço هؤنgلçoهqê6ïîg ê:ى-à?ââà-â] à?âà½çoê:êrوؤâى?ê6ïâçoهqçoلçà ço à 56 'IF 3K 34J:F34 ê6ë(ço à ى?ê6يîjêRïà-ï:çâ F F F <ه ù ل àh= ù هؤ Rà-âIم$âىa gà-يم6çهؤىê] Rà- :هؤà?ô êrëç àwى?ê6وqوؤمrنjêr مRçoهq 6àى?ê6يîjêRïà-ï:ç gà- 6à?وؤêRîيà-ï:ç î ê:ى-à-ââ] $ éï ço gهؤâ ù ل à îgم6ىم ù à¾à 3ىa gم6ï ù à¾هqâ يà- هqم6çà- ن:è م¼ à?îjêrâهqçoêr è êrëa à-لâم6نوqàâêrëçéôiمr à¾îم6ىم ù à-â] ى-مRوؤوqà- م GDF ئ éï ço àg âç2î مRâà: ç ê6âà îم6ىم ù à-âç م6ç2ى?ê6ï:çoمRهؤï ى-êRيîjêRïà-ï:çoâ2êRëهqï:çoà? à?âçم6 à ê]ôïوqê6مr à- üë ê6يç à$îمrىxم ù àنم6âà3 Uى-ê6يîهqوqà- ¼م6ï üهqïâçم6وqوؤà? Oà?ى-êRï وqè3 :ç à$ى-êrيîjêrïà-ï:çoâêrëهqï:çoà? à?âçم6 à هq à-ï:çoه%à? أôهqço هqïأç à هqïâçoم6وqوqà- îمrىم ù à?â مRï ço gà-è م6 àى-êrï ù ل à? ëê6 âîà-ى?ه$gىآîلg îê6âà-â] ¼ هq ( (ïà-ô ëلïى?çoهqê6ïمrوؤهqçéè هؤâ هqي îgوؤà?ي à?ï:çoà- ن:è à :çoà-ïg هؤï ù âê6يà êrëço àüى-êrي îê6ïgà-ï:çoâ] (ê6 ¾ à- Rà-وqê6îهqï ù مR هqçoهqê6ïمRوIêRïà-â] <gêrل ço مâîà-ى?ه$gى$م6îîgوؤهqى-مRçoهqê6ï¼هؤâهؤيîوqà-يà?ï3çà- ن:èüى-مRîçoل هqï ù ço à+ى-ê6يîê6ïà?ï:çى-êrï ù لg مRçoهqê6ïüم6ï ى?ê6يîjêR âهؤçهؤêrïv:ïê]ôوؤà? ù à هؤï مRï هqï3çà ù مRçoهqê6ï âى- هؤîç (ô هqىa يم]è هqçoâà-وqëنà :هؤà?ôIà? م6â¾م ه ù gà- ±وqà- Rà-وAى?ê6يîê6ïà?ï3ç <هؤïgم6وqوؤè: ىa مRï ù à?âçoê gê]ôïوؤêrم6 à? ¼ى-ê6يîê6ïà?ï:çoâwمRï م6 g هؤçهؤêRïم6و!ى-ê6يîê6ïà?ï:çoâwمR à يمR à$م] م6هqوؤمRنوqà ëê6 à-لâà ن:è ê6ço gà- â (ن:è ى-êRï:ço هؤنلgçoهqï ù ç à-ي çêço gàآîمrىم ù à نم6âà3 Oçà-îâ çéôiê¹ (ço à-àüم6ïg ëê6ل م6 à îà- ëê6 يà- هqï ë à L:لà-ï:ç 6â êr ç"هؤçà- م6çهؤêRïâ([ هؤïgïà- ى-è:ى?وؤà/\o Rم6ï آço à?هؤ نê6لïg م6 هؤà?âIيم]è2نàلgïâ gم6 î àçéô"ê+êrلçoà? âçà-îâê6ë لîوqê6مR هqï ù م6ï ü ê]ôïوqê6مr هؤï ù îمrىم ù à?âم6 àîà- ëê6 يà- üهؤï¼وqê6ï ù 3هؤïgë à L3لgà-ï:çهؤçà- م6çoهqê6ïgâ [ê6لgçoà- ى?è:ى-وqà!\o cwê6çà ço مRçço gà$îjêrââهqنهؤوqهqçéèê6ëà :çà-ï هqï ù ى?ê6يîjêRïà-ï:çâê6نçم6هqïà- ¼ë ê6ي ê6ço gà- âê6ل ى-à?â à L3لgهؤ à-âç م6çç à-âà

5 3;=P :;:N38 <-J:8:G:=< =<:P?;:E<?M:G G:;:938 P :> :8:DE:<?M:G IH /E< :8E :D3M3/38:M // /!/ // /!/!!/RM/:! J:8=3P?D=< :E<?M:G E 3M=<:P?8 3M=<?G: =< 3D:;:D/ IH/:G=P?E<?M:G=C3M:D&8//=<:P3<?8:G: P :M=<:P?83M=<?G: 93;:G:;:N:839:8:G: 3M!/:M:D: :;=P :3D:;=P 3D:M:N:D:;39:9=<?G:NAH :8/ 3Q:M:D:J= P :ME<:P?8:M=<-G: G:M:G3J:8::8:D39=<?G=<:-9 H :;=P :3D:;=P =<-G:N D38//=<?D38= ;3:8:D:91=H_ IHE <ه ù ل à(p ï¼à 3مRيîوؤà½êRë!م2îمRىxم ù à à-âى- هqîçoهqê6ïIوqàëêR ço à P :> îمrىم ù à: ى-êRيîjêRïà-ï:çoâ2مR à م] مRهؤوqم6نوqàüم6âêRîjà?ï âê6لg ى?à[ م6çوqà-مRâçôهqço هqïئço à gà-âهؤ à- à-لâà¼âى?ê6îà!\o IمRï ç م6ç ى-ê: à ê]ôïà? â هqîئهؤâüم6نâà-ï:ç à هؤïë م6âço لى?çoل à ïà?à- à? çoê îم6 çoهqى-هqîمrçoà هqï ى?ê6يîjêRïà-ï:çà :ىa م6ï ù à â ê6لوq &نà يهؤïgهؤيم6وé jم6ï â êrلوq نjà م6âà-مRâهqوؤè¼م] م6هqوqم6نوqà م6âço à ى-êRيîjêRïà-ï:çoâço à?يâà?وؤ Rà-â] ؤ à-ëà? مRنوqè3 j[îمr çâwê6ë\ç à هqïë مRâç لgى-çoلg à½â ê6لوq üنjà ى?ê6يîjêRïà-ï:çه$N?à- üëê6 à-مrâè à?لâà: صfg ع =ط¹ظEق lـ=ط¹قع عjھu«kفw jkw 7px - à"âçoمr ç(ôهqço ù à-ïgà- م6و3ى-ê6ïgâهq à- م6çهؤêRïâ(م6نê6لçâà-ïâهؤنgوؤà"âà?وؤà?ى-çهؤêRï+ê6ëj à?لâم6نوqàiى?ê6يîê6ïà?ï3çâ = à-ï ô"ài هqâى-لââ ê6لg ê]ôï¼âهqçoلمrçoهqê6ï gô à? à مï:لي¾نjà? ê6ëى?ê6يîjêrïà-ï:çâwô"à- à هؤâçoهqوqوؤà? ë êrي à 3هqâçoهqï ù âè:âçoà?ي â] - à+ à-âى- هؤنà ço gà âçà-îâç م6çïà?à- ¼çoê2نà çoم 6à?ïآçê ى?ê6ï:ço هqنلçoà½âلىa üى-ê6يîê6ïà?ï:çoâçê مRïآêRïوqهؤïà îgم6ىم ù àنمrâà: 4 J± éï ù à-ïà? مRو gço gà gà- 6à?وؤêRîيà-ï:çw gê3à?âïgê6çâçم6 çwهqïمü xمrى-للgي ³CمR هqê6لâلâà-ëلوâè:âçà-يâ يم]è gم] 6àCنà-à-ï نgلهؤوqç!مRï م6 àî ê6نgم6نوqèwâçoهqوؤوrنjà?هؤï ù يم6هqï:çoم6هqïà? هqï$ ه%&à- à-ï:ç=î ê8moà?ى-çoâ] w-ئهqço هqï+ç à-âàâè:âçà-يâ هqâçهؤïgى-ç$ى?ê6يîjêRïà-ï:çâ$يم]è à- Rà-ï نjà هؤâçoهqï ù لهؤâ مRنوؤà2مRç نهqïم6 è ê6 +âêrل ى?àى-ê: à2وqà- 6à?و ê6âç وؤه%6à?وؤè: Eç à-âà ى-êRيîjêRïà-ï:çA gم] 6àà? 6à-ï نjà?à-ï à-لâà- هؤïيêR àêr Iوqà-ââAمR ê:ىwëم6â هqê6ï2مRى- ê6ââaâè3âçoà?ي ê6 Aîg êµmoà-ى-çaنjêrلï مR هqà-â] à? à?ëê6 à3 ç àنà-âçcôiم]è$çê هؤïgهؤçهؤمRوؤه%N-àâè:âçà-يم6çهؤى à? 6à?وؤêRîيà-ï:çCê6ë à?لâم6نوqàى-ê6يîê6ïà?ï:çoâهqâçoê هqâê6وqم6çoàç à-âà B ê6وq 7+ى-ê6يîê6ïà?ï:çoâ] م6 مRîç+ç à-ي çoê ço ༠à-لâà هqïë م6âço لى-çل à: (م6ï يم6àآço à?ي à-مrâهqوqè مRï أيêR àآôهؤ à?وؤè à-لâم6نوqà½ن:èى-êrï3ç هqنلçهؤï ù ç à-ي çoêço gà îم6ىم ù à½نم6âà3 EJ :¹ F56G» Fr02 J)63KF 3K ""ïى?à+مآى-م6ïg هؤ gم6çoà ى-êRيîjêRïà-ï:çwêR مآëà-ô ى?وؤêRâà?وؤè¼ à-وqم6çà- ى?ê6يîjêR ïà?ï3çâ م] Ràآنà-à?ïئهؤ à?ï:çoه%à- هqï مRï à :هؤâçoهqï ù âè3âçoà?ي Aç à-è م6 àآëêr يà? هqï:çoê م âê6ëçéô"م6 àآîمrىم ù à¼ن:è ç à ëê6وqوqê]ôهؤï ù âçoà?îâ =R ے 56² JH 3»¼~z/56E ² J)w 3K½ F GD 38z 3K'¾' G» 56² 34 ""ل هqïë م6âço لى-çل འà L:لهq à?âço مRç ço à ù à-ïà? مRçoê6 âءہ8آ é5 أ ہ4ؤ * W%=إZم6ï.ہ8آ é5:-560!ئ W ا Zم6 àلâà? ëê6 ه ù g ±وqà- Rà-وU à ïهqçoهqê6ïم6ï ى?ê6ï ù ل م6çoهqê6ï ê6ë!مrلçoêrيم6çoà? آى?ê6يîهqوؤمRçoهqê6ï 3çà-âçx :مRï ¼ هqâç هqنلçهؤêRïآî ê:ى-à?ââà-â] P¹ ب GD F ""ëçoà?ï 6ى-ê6يîê6ïà?ï:çoâمR àى-وqà-مr وqè+ gهؤâçoهqï ù لgهؤâ م6نgوؤàمRçC لïg ±çهؤيàô هqوؤàwço à?هؤ IâêRل ى?à-âم6 à âî à-مr êrلçço ê6ل ù üço à âê6ل ى-àço à-à êrë!ç à à-ï:çoهq àâè:âçà-ي ( à?âà âê6ل ى-à?âïà-à? üçêنjà هqâà-ï:çoمRï ù وqà- م6ï üهؤâê6وqم6çà- üهؤï:çê âà-îgم6 م6çoàâê6ل ى-à½ço à-à?â R¹ 02F» ²F: I' GD² ""ïى?à م6ï¼هؤâê6وqم6çà- üâêrل ى-à½ço à-à هqâم] م6هqوؤمRنوqàô êrâà ى?ê6ï ù ل م6çهؤêRï م6ïg üى?ê6يîهq وؤمRçoهqê6ï م] Rà$نà-à-ï م6لçê6يم6çà- ôهqço Qہ8آ é5 أ ہ4ؤ * م6ïg ہ8آ é5:?560!ئ مآâêRل ى-à+ gهؤâço هؤنgلçoهqê6ï ى?م6ï نà ى- à-م6çà- ôهؤç üمâهؤï ù وqàى?ê6ييم6ï ( ة¹ Jت êëêr يمîم6ىم ù à3 ço àaâêrل ى?à هؤâço هqنلçoهqê6ï ي¾لâçEنjàيمR àم] م6هqوؤمRنوqà(ëêR = ê]ôïوqê6مr م6ï م à-âى- هqîçoهqê6ï ê6ëço gà îم6ىم ù à3 هؤïى?وؤلg هؤï ù هؤçâ ê]ôïوqê6مr وqê:ى-مRçoهqê6ï Aي+لâç2نà لîوqê6مR à- çoê ç à îم6ىم ù àنgم6âà3 7ï¼à :مRي îgوؤà½ê6ë(مîم6ىم ù à à-âى- هؤîgçoهqê6ïIوؤà هqâ ù هq 6à?ïآهqï <ه ù ل à(p¹ cwêrçoà2ç م6ç êrïوؤèîم6ىم ù à ' F )* 3KG م6 à¾لgîوؤêrم6 à? çoê¼م6ï âçoêr à? هqï ç àîمrىم ù à نمRâà: + éï Oà?ى-çهؤêRïة¹ ô"àwôهqوؤوà :îوqم6هqï2 ê]ôئço gàwهqïëê6 يم6çoهqê6ï2هqï ç à-âàw gà-âى- هؤîçهؤêRïâAهqâ"لâà? çoê ù à?ïà- م6çàâà?وؤë ى-êRï3çم6هqïà- 2نgلï وqà-âê6ë îمrىxم ù à?â

6 ث CWI package description package online package base Universiteit Utrecht collect tool Cobol renovation project <ه ù ل à(r ""نçoمRهؤïهqï ù îمrىxم ù àنلï gوؤà?âë êrيço gà ê6ïوqهؤïgà îم6ىم ù àنgم6âà3 073K² 56² 3¾].07Ja)634F34G éï2ê6ل ê]ôïâê6ëçéô"م6 àià?ï ù هqïà?à- هؤï ù à-âà-مr ىa ù ê6لîgâcم6ç«جwïgهؤ Rà- âهqçoà?هؤçحجço à-ىa :ç م6ïg -ئ - uم ï:لي+نà- êrëjâè:âçà-يâ مR 2نjà?à-ï à? 6à-وqê6îà- ê] Rà- Cço gàè6à?م6 â(هqï2ço gàى-êrï3çà :çcê6ëï:ليà- ê6لâcîg êµmoà-ى-çâ à-وqم6çoà? çê¾ç à ù êrلîâ8+uëê:ى?ه î ê ù مRي ç مRïâëê6 ي مRçoهqê6ï2مRï êrîçoهqيه$n?م6çoهqê6ï( 3م6ï آهؤï:çoà? مRى-çهؤ Ràwâê6ëçéô"م6 à à- Rà-وq ê6îgي à?ï:çمrï à-ïê] مRçoهqê6ï - à êrنâà- 6à- ç م6ç½يم6ï:è êrëço à çoê:êrوؤâ½ à? 6à-وqê6îà- هؤï ço à?âà î ê8moà?ى-çoâ½ô"à- à+نلgهؤوqç هqï م يêR àê6 وqà-ââ$ى?ê6يîjêRïà-ï:ç ±نمRâà? ëمrâ هqê6ï( Eنلç+ïê6ïà?ço à?وؤà?ââ à-لgâà2مrى- ê6ââîg êµmoà-ى-ç½نê6لïg م6 هؤà?â î ê] 6à- à :ç à?ي à?وؤè î ê6نوqà-يمrçoهqى3 `â¾م à-âلوqç+êrëço à?âàآî êrنوqà-يâ!ى-êrيîjêrïà-ï:çoâ ô"à- àê6ëçà-ï ïêrç+ à-لâà- (!êr +ç à-هq à-لâà½ôiمrâ"îà- ëê6 يà- ¼هqïآم2ى?لي+نà- âêrيà3 Rم6 ê:ى½ëم6â هqê6ï 3هqï: 6ê6وq :هؤï ù ى?ê: འلîوqهؤى?م6çهؤêRïüمRï üâى?م] 6à-ï ù هqï ù ى-ى?ê6 هqï ù çê½ço àî ê:ى-à- gل à"â»6à-çىa à- ¾م6نê] 6à: xôià م] RàIنà-à?ï¾مRنوؤàçê ù م6ço gà- م½ هؤ Rà- âà" م6ï ù àaê6ëjîم6ىم ù à-â] à?âàهؤïى?وؤلg à3 Rëê6 Iهؤïgâçم6ïى?à3 Rîم6 âهؤï ù م6ï îg à?çoçéè: ±îg هqï:çى-êRي îê6ïgà-ï:çoâ] uç àwى?ê6يîهqوؤà? IمRï âçoمrï م6 2وqهؤن م6 هqà-â ê6ë!ço འà-ô هؤçهؤï ù وؤمRï ù لgم ù àtoço م6çà ù ê 6م¾ى?ê6وqوؤà?ى-çoهqê6ïآê6ë=يê: لوqم6 ù مRي يمR â] ]ç འهؤâço هqنلçoà? آîg ê:ى-à?ââ"ى-ê:êr هq ïمrçoهqê6ï مR ىa gهؤçà-ى-çل àw (ê3êrوؤûلâ] 6م6ï آي êr à: û"è2ى?ê6ï:ço هqنلçoهqê6ï ê6ë=ç à-âàîgم6ىم ù à-âaçê¾ç à½îم6ىم ù àنمrâà: Rي مRï:è ê6ëiço à2ى?ê6 à¾مrââà-çâ½ê6ëaêrل ù ê6لîgâ gم] 6à نjà?ى-ê6يàà-مRâهqوqè à?لâمrنوqà¾مrى- ê6ââî ê8moà?ى-ç½م6ïg à? 6à-ï ê6 ù مRïه$N?م6çهؤêRïم6و نê6لï gم6 هؤà?â خ صfدljط!k=ق =ق m u«kفw jkw 7px éï ç هqââà?ى-çoهqê6ï ôiàôهؤوqو¹à :îوqم6هqï ê]ô م+نلïg وؤà½êRë=îم6ىم ù à-âiى-مrï نàêRنçoمRهؤïgà- ç êrل ù آم6ï[ê6ïgوؤهqïà!\!îمRىxم ù à نمRâà: >ذ"à?ïà- م6çهؤ Ràçoà?ىa ïه%l:لà-âم6 àwلgâà? çoê هؤï:çà ù م6çàwç àى?ê6يîهqوؤمrçoهqê6ï 6çoà?âçهؤï ù 3م6ïg هqâç هqنلçهؤêRï î ê:ى-à-ââà-â ê6ëço à gه$&à- à-ï:çîمrىxم ù à?âiهqï¼م نgلï وqà3 ( هqâî gم6âàêrë!ç à à- Rà-وqê6îيà?ï3çى?è3ى?وؤà½هqâهؤوqوqلâç مRçoà? آهqï <(ه ù لg à(r 4ر ) )* 38z z6f G éïêr à? çoê¾ê6نçم6هqï2م$âîjà?ى-ه%ىwنلgï وqàwê6ëEîgم6ىم ù à-âcë ê6ي ço àê6ïوqهqïàîمrىxم ù àنمrâà: ê6ïgà ù ê:à-âço g êrل ù üço à ëêrوؤوqê]ôهqï ù âçoà?îâ =R Oà-وqà-ى?ç"ç à îمrىxم ù à?â"ë ê6ي م6ï 9w #ز ëêr ي 3مRï آîg à?ââç à B نgلï وqà!+:نgلçoçê6ï P¹ " àwن ê]ôâà- îê6îâلî م+ôهqï ê]ôئëê6 "âم] 3هqï ù ç à ù à-ïgà- م6çoà? 2نلï gوؤàçoê¾è6ê6لg ءوqàâè:âçà-ي âçهؤوqوe ê:à-âïgê6çى-êrï3çم6هqïآç à âà-وqà-ى-çà- ¼îمRىxم ù à?â 6نلçêRïوqèمçoê:ê6وEçê2ى-ê6وqوqà-ى-çç à-ي R¹ >جwïîمRىço gàوؤà: 3çoê2êRنçoمRهؤïüم6ï B à-يîçéèm+3نلï gوؤà: Uهqïى-وqل هqï ù ço à ى?ê6وqوؤà?ى-çهؤêRïآçê3êRو àwنgلï وqà ة¹ " éï3 RêRà ç à ى?ê6وqوؤà?ى-çهؤêRï çoê:ê6وiçoêëلgوؤوqè م6لçê6يم6çهؤى?م6وqوؤè ê]ôïوqê6م6 ( =لïgîم6ى= م6ï هqï:çoà ù م6çoà2مRوؤو"âà-وqà-ى-çà- îم6ىم ù à-â"هؤï:çê2م âهqï ù وqà½نلهqوؤ ¼à-ï: :هq êrïيà-ï:çx <gêr هؤïgâçم6ïى?à3 3ço gà âى? à?à-ïâ ê6çêrë2<ه ù ل à ةâ ê]ôâço gà âà?وؤà?ى-çoهqê6ïüê6ë(ço gà ê:ê6وqûلâم6ï voç مRçoà ù ê îم6ىم ù } z6f J à#9w ز ëê6 ي "ô هqىa ئço à لgâà?.وqوؤâآê6لç هؤï&âçoà?î1[= \o "هqâ ù à-ïà? مRçoà- مRلçoêRي مRçoهqى-مRوؤوqè ë ê6ي ç à م] م6هqوؤمRنوqàآîمRىم ù ༠à?âى? هqîçهؤêRï^وqà-â] à ù à-ïà? مRçoêR ¾çم6à?â2ى-مR à¼ê6ë ù ê6لgîهؤï ù à?âى? هqîçهؤêRïâê6ë ه%&jà? à?ï:ç 6à? âهؤêrïâêrë(ç à$âم6يà$îمrىم ù à: ح-ئ gà-ï مïà?ô à-âى- هؤîgçoهqê6ï هqâwلîوqê6مR à- ( Uço gà$ëê6 ي هqâwلgîj مRçoà? ن:è à ù à?ïà- م6çهؤêRï

7 س <ه ù ل àشة <هqوؤوqهؤï ù êrلç ço à îمrىم ù à âà?وؤà?ى-çهؤêrï ëê6 ي ê6ëço à êrïوؤهqïà îمrىxم ù à نم6âà م] مRهؤوqم6نوqà م6ç :M3D:9R;:=<M:GAHKM3D3N/ :;EP 3;3N:8 ص/ :;E-8! ض 5634' F ءF34FE ² 3 -ئ gà-ïأç àüلâà? +î à-ââà-â B نلgï وqà!+q منلgï وqàآهqâ ù à-ïà? مRçoà? ë êrي ç àüëê6 ي مRï ç à îمrىxم ù à à-âى- هqîçoهqê6ïâهqï¼ço à îgم6ىم ù àنمrâà: à ù à?ïà- م6çê6 "çoمrà-âى?م6 àêrëç à ëê6وqوؤê]ôهqï ù ¹ FG» 56 z6f:' FG8 îgم6 çië ê6يç à½îم6ىم ù à-â"âà-وqà-ى-çà- آن3è ço à½لâà- ] Rم6وqوîgم6ىم ù à-â ço à?è¾ à?îjà?ï 2ê6ï( uمrâ à-ى?وؤمr à? 2هؤï2ç à D:8//E<?D:8= ى-وqم6لâàê6ë¹ç à-هq A à?âى? هqîçهؤêRï uمr àç مRïâهؤçهؤ Rà-وqè+âà-وqà-ى-çà- م6âCô"à-وqو! à à?ى-وqم6 à- 6à? âهؤêrï+ à L:لهq à?يà-ï:çoâمr àçم6à?ï¾هqï:çoê مRى-ى-êRلï:çx! à à-âلوؤçهؤï ù وؤهqâçCêRëjîgم6ىم ù à-â هؤâلâà- ¼çê ى?ê6ï ù ل àم ù à-ïà? هqىى-ê6وqوqà-ى-çهؤêRïآçê:ê6وé ض 56 '.F 3K E 34J:F 3Kح 34F²z/ 37 `ëçoà? ى-ê6وqوqà-ى-çهؤï ù ço gàîمrىم ù à?â 6ço gà-هq "âà-îgم6 م6çoàwنلهqوؤ üà-ï: :هؤ ê6ïgي à?ï:çoâ ي+لâç¾نà¼هؤï:çà ù م6çà- هqï:çoê م âهqï ù وqà نلgهؤوq à?ï: 3هq ê6ïيà-ï:ç ëê6 ço à¼à?ï3çهؤ àüنلï وqà3 هؤâ2هqââلgîîjêR çà- ن3è ù à-ïà? مRçoهqê6ï êrëم نلï وqà- âîjà?ى-ه%ى¼ى-ê6ï4 ù ل م6çهؤêRïvوqà3 ôهؤç ô هqىa أم ù à?ïà- هqى نلهqوq à?ï3 :هq êrïيà-ï:ç هؤâ2هqïâçoم6ï:çهؤمRçoà- ( à ù à-ïgà- م6çoà? ى?ê6ï ù ل م6çهؤêRïطوqà îjà? ëêr يâ2îمR çهؤمrوى-ê6ï4 ù ل م6çهؤêRïأêRëم îمrىxم ù à ô à-ï¼âê6يà ê6ç à- îgم6ىم ù à à L:لهq à-ââê2م6ى-ى?ê6 هqï ù çoê2هqçoâ à?âى? هqîçهؤêRï «`وؤâê âهqيهؤوqم6 âôهqçoىa à?âم6ى- ê6ââ îم6ىم ù à-â"م6 à½لïه%à- ¼هqïüنgلï وqà âôهqçoىa gà-â] cwêrçoàüço مRç 9 #زëêR يâ م6ï نلï gوؤà?â¾مr à ù à-ïgà- م6çoà? ن:è ço àآîم6ىم ù àنمrâàآâà? Rà- ]!âêç هqâ âê6ëçéô"م6 àهqâ ïêrçiïà?à- à? آçêîم6 çoهqى-هqîم6çàwهqïآç à½îم6ىم ù àwà :ىa م6ï ù àw :هqم¾ç à½îم6ىم ù àwنمrâà: 7cwê6ïgà-ço gà-وqà-ââ Rço gهؤââê6ëçéô"م6 àwهqâ م] م6هqوؤمRنوqàمRâم îgم6ىم ù àهqçoâà-وqëo Uلïg à- ç à ïم6يà ہ8آ é5ظ آ 031R~Z* ""ï+ço gà"ى?وؤهqà-ï:ç(âهq à"ïêم6 هqçoهqê6ïgم6و3âêRëçéôIمR àiهؤâ à L:لهq à? E à"هqïâçم6وqوؤمrçoهqê6ï$îg ê:ى-à? ل àiêrëمâêrëçéôiمr àنgلï وqà ى-êRïâهؤâçoâêRë!çéô"ê لgâà? م6ى-çهؤêRïâ âîà-ى-هqëè:هؤï ù م6ïüهؤïâçoمRوؤوqم6çهؤêRïآوqê:ى-مRçoهqê6ï 3مRï ¼âçم6 çoهqï ù ç à نلهqوq üîg ê:ى-à?ââ] عصfغAع(ف*k2iIg عjtasgع mpg =طQqTpompi3ع7s4tap =ط à2هqïïà? ى-è:ى-وqà2ê6ëIço àى?ê6يîê6ïà?ï3ç½ à? 6à?وؤêRîيà-ï:ç½î ê:ى?à-ââ هؤâ هqïـلà?ïى-à? ن:è ço à2ëمrى-ç ç م6ç هqç çoم 6à-â îgوؤمrى-à ôهqço هqï وqم6 à? ى?ê6وqوؤمRنjêR مRçoهq 6à î ê:ى-à-ââ] éï&îمr çهؤى?لوؤمr "مRï&هqï3çà مRçoà- ئنgلهؤوq à?ï: 3هq ê6ïيà-ï:çهqâüê6نçم6هqïà- çoê à?ço à? +ôهqço ç à îمrىم à?â$هqï منلgï وqà3 ¼ هqâ هؤيîوqهؤà?â¾ç م6ç¾ço àآâلgîîjêr ç¾ëê6 ¾ى-ê6ï4 ل م6çهؤêRï!نلهqوؤ هqï çoà?âçهؤï UمRï ¼ هqâç هqنلçهؤï ى-ê6يîê6ïà?ï:çoâهqâw à-لâà- ¼مRâôIà?وؤو!م6âç à$ى-êrيîjêrïà-ï:çoâwço à?ي âà-وq 6à?â éï ço هqâwâà-ى?çoهqê6ï

8 ف قك <?38 ;à :D=<?8!ئJ:8=:P?DE< :=<?M3G M/ :M/:D&N:D3;:9:9:;:DAH J38=:P?D=< :=<?M:G^ ك D:;:9:9:;3D:M:D&/:8 8/ل::83G=:< :>38 B:;:D!//:;:G3N/:;:N:8hâ_ل:B/mم ق :M3M=?8&;93;:/:D=<-/ >:8:38:>hâK:M:>3;:=<?>:8ء ن::;/ 3>:8 M:Dوه?9:9!::;/ :>38mم=H 93;:/:D=<-/ 3M:>:;:=<->:8 ق /:8EP:< / ئ/38 8!ç::8:G=3<?M:G M/ :8:D39E<?>:8=:M:D :M!:D&N:D:;:9:93;:DIH //=< ç àç39:> 38=?=?83 à3d:8:;:9/ 3>:8IHEç:93> = :8=P?IH_ç:9:> D38:9:;:D/E=HEç:9:> ك D:;/!/ل:B/IHéJ::J <ه ù ل àfy `1وqوؤà? ê6لgç ù م6ييم6 ى?ê6ï ù ل م6çoهqê6ï¼ëêR ي هؤâلâà- ن:èآç à N/ :;:J3J çoê:ê6وçoêمrلçoêrيم6çoهqى-مrوؤوqè مR م ïà?ô ù مRي يمR Içê2ço à.ذ" م6ييم6 ûم6âà3 ô"àôهؤوqو6à :îوؤمrهؤï½ م6 هqê6لâ ù à-ïà? مRçoهq 6àçoà?ىa ïه%l:لà-âço مRç=ôIàA à- Rà-وqê6îà- ½ëê6 ى-ê6ï4 ù ل م6çهؤêRï aنgلهؤوq هqï ù?مrï ½çoà-âçoهqï ù èهؤâço هؤنgلçoهqê6ï¼çoà?ىa ïه%l:لà-âôهqوؤو!نjà à 3îgوؤمRهؤïà? آهqïvOà-ى?çoهqê6ï S 073D¼jz656E 3 <jê6 âê6ëçéô"م6 àaى-êrï ù ل مRçoهqê6ï$ô"à à-îà-ïg ¾êRïہ8آ é5:-560!ئ xمrï+ê6îà-ï âê6ل ى-à"âêRëçéôIمR àiîم6ىم ù àaëêr ço gà ù à-ïà? مRçoهqê6ïêRë=ى-êRï ù ل àâى? هqîçâ ê6ï4 ù ل àâى? هqîçoâîà- ëê6 ي âè:âçoà?ي ىa à-ى:â"çoê 6à- هqëè2ço مRç"م îوqم6çëê6 ي ëلو%وqوؤâ(م6وqوr à L:لهq à-يà-ï:çoâëê6 نلهqوؤ هqï ù مîم6ىم ù à3 n<gل ço à? يêR à: ç à-è½ê&à- âôهqçoىa gà-â(çoêمrى-çoهq م6çàAê6 ى-êRï ù لg à îمr çâê6ë!م2îgم6ىم ù à3 ê6ل ù Qہ8آ é5:-5r0 ئ م6وqوؤê]ôâ½ى?ê6ï ù ل م6çoهqê6ï م6ç½م ه ù وqà- 6à?وê6ëIم6نâço م6ى?çoهqê6ï Eهؤçâ$هؤïgîلç$هqâ âçهؤوqوêrï ç à2وqà- 6à?و ê6ëa هؤ à-ى?çoêr هqà-âم6ï Cوؤà?â (ê مRنâço م6ى-çê] 6à? wço gà-âà3 ô"à+ à? 6à-وqê6îà- م6 gهؤçهؤêrïم6و ù à?ïà- م6çê6 âço مRçهqï:ço ê: لى-à م 3»¼~z/ à هؤï:ç ê: لى?à- 3D¼jz656E 3¼ FG ç م6ç à gïà¾ç à+ى?ê6ï:çoà?ï:çoâê6ëcم îم6ىم ù à$ن:è¼وؤهqâçهؤï ù هqçoâ½ى-êRي îê6ïgà-ï:çoâم6ï ço à?هؤ âçoم6çلâن[à?هؤç à- ½م6â à-وqà-م6âà- êr مRâلgï à?وؤà?م6âà- ى?ê6يîjêR ïà-ï:ç\ ح<j êrي ç à-âàfوqà-â] Uô"à ù à?ïà- م6çàHہ8آ é5:-5r0 ئ هqïîلçوؤà?â م6ï ¼ç à$ى-êrيîjêrïà-ï:çoâwم6 à م6 à? çoê2ç à ù à-ïgà- هؤىنلهqوؤ ¼à?ï3 :هq êrïيà-ï:çx 102 J)63KF 3D¼jz656E 37 - à½هqï:ço ê3 Ja)/ 34F34m)*E?)/F²ء¼ FG هqïآô هqىa ى?ê6يîê6ïà?ï3ç"âîjà?ى-ه%ى îم6 م6يà-çà- â½م6 ྠà?ى-وqم6 à- =âلgىa مRâ هؤçâ$ïم6يà: E 6à? âهqê6ï ¹çà-âç âà?çx =م6ï âê6ل ى-àيê: لوqà-â] :<g ê6ي ç à-âà وؤà?â 3يم 6འلgوؤà?âم6ï üçoà?âçâى- هؤîgçoâم6 à ù à?ïà- م6çà- ëêr ço à ى?ê6يîê6ïà?ï3ç 102 3»¼~z/56E ² 3Q 34 éµ ² 32 - à2 à? 6à-وqê6îà- م6ï هؤï:çoà? مRى-çهؤ Rà¾çê3êRوço مRç ù à-ïgà- م6çoà?âç àى-êrي îê6ïgà-ï:ç+ â هؤïهqçoهqم6و!âêRل ى?à½âلنgço à-à3 Uهؤïى?وؤلg هؤï ù هؤçâwى-êRيîjêRïà-ï:çî ê6îà- çéèنوqà3 م6ï ¼م6 gم6îçâço à$îgم6ىم ù àى?ê6ï ù ل م6 çoهqê6ïiوؤà: :ô à?ïà- Rà- مïà-ôى-êRي îê6ïgà-ï:çïà-à? âçoê2نà م6 g à- <gêr à :م6يîوqà3 Rم6 g هؤçهؤêRï êrë ù م6ييم6 âaçê¾ç àنذ" مRيي مR IûمRâàîم6ىم ù àwهqââلgîîjêr çà- آن3è ço àçoê:ê6و N/ :;:J:J = éç çoم 6à?â م ù م6ييم6 ½ïم6يà2مRï 6à- âهؤêrï ¹م6ïg ê &jà? â ç à2ëê6 ي مRâ$ à?îهؤى?çoà? هqïQ<ه ù ل à:y çê ço à2لgâà? T`ëçoà? ço gà2ëê6 ي م6â نà-à?ïوؤوqà- êrلçx =ço à2نلgهؤوq à-ï: :هؤ ê6ïيà?ï3ç½ëêr ço à ù مRي يمR هqâ$âà-ç½لî [ à L:لهq à? gهؤ à-ى?çoê6 هqà-â م6 à$ى? à?م6çoà? م6ï Cہ8آ é5أ ہ4ؤ * م6à وqà-âwمR à ù à-ïà? مRçoà? 7\م6ïg هؤï:çà ù م6çà- ¼هqï3çê ç à+نلgهؤوq à-ï: :هq êrïيà-ï:çê6ëç à ذ" م6ييم6 ûم6âà3 ض 56 ' 3µz `âcي à?ï:çoهqê6ïà? ¾نà-ëêR à: ôià à-وqè$ê6ïنہ8آ é5أ ہ4ؤ * çê½م6لçê6يم6çà"ç àâêrëçéôiمr à"نلهqوq ¾î ê:ى-à?ââ] xهؤïgى-وqل هqï ù ى-êRيîهؤوqم6çهؤêRï ]çà-âçoهqï ù uم6ï 2 gهؤâço هؤنgلçoهqê6ï!ûè ù à-ïà? مRçoهqï ù ى-êRي îgوؤà?çoà م 6à gوؤà?âë êrي ى?ê6ïى?هؤâàہ8آ é5 أ ہ4ؤ * هؤïîgلç وqà-â] ہ8آ é5أ ہ4ؤ * ê&à- ââà? 6à- م6و:مRنâç مRى-çهؤêRïâê] 6à- ç àنلهqوؤ î ê:ى-à?ââ] xà3 ù gê]ôأçoê½êrنçoمrهؤï م6ïà :à?ى-لçم6نوqàë êrي مâà?çê6ëâêRل ى?à(وؤà?â 3مRï ¼ ê]ô çêنلهqوؤ ¼ هqâç هqنلçهؤêRïâ] - àêrنâà- 6à- ço gم6ç$يم6هqï:çoمrهؤïمrنهqوؤهqçéè ê6ëhہ8آ é5أ ہ4ؤ * وqà-â [وqه$Rà2ê6 هqïم6 è# م 6à gوؤà?â,\" م6îهq وqè à?ى- à-م6âà-â مRâ î ê8moà?ى-çoâ ù à-ç2وqم6 ù à? gهؤâآهؤâى?م6لâà- ن:èأى?ê: à لîgوؤهqى-مRçoهqê6ï Iهqïى- à-مrâهqï ù ى-êRي îgوؤà 3هqçéè3 IمRï م à-ى? à?م6âàüهqï à-م6 gم6نهqوؤهqçéè3 آ (ê هqي îg ê] Rà2ço هqâ+âهؤçلم6çهؤêRï ôià à- Rà-وqê6îà- م ëà?ô gه ù وؤè à-لâم6نgوؤà¾ہ8آ é5أ ہ4ؤ * يê: لوqà-â] م6ï âçoم6ïg م6 ه%N-à- ço à?هؤ 2لgâà: v`â2م ى?ê6ïâà L:لà?ïى-à: Cô"àآ à- لgى-à- à-مrىa أى?ê6يîjêRïà-ï:ç ±âîjà?ى-ه%ىrہ8آ é5 أ ہ4ؤ * وqà¼çoê م ى-êRïى-هqâà3 3îل à-وqè à?ى-وqم6 م6çهؤ Rà م 6à وؤà½يê: لوqà3 <gê6 Ià :م6يîوqà3 uهؤï ço àhذ" م6ييم6 Aû"مRâàîgم6ىم ù à3 ]ç àنلgهؤوq î ê:ى-à-ââëêr ù م6ييم6 âcهqâaà :î à-ââà- هؤï2م+âهqï ù وqà ہ8آ é5أ ہ4ؤ * يê3 gلوؤà: uô gهؤىa 2هqâA à-لâà- 2ëêR à- Rà- è ù مRي يمR gم6ï ù هؤï ù ç àwنgلهؤوq 2î ê:ى-à-ââêrëç àîمrىم ù àêrïوqè à L:لهq à?â+à- gهؤçهؤï ù ço هqâ:وؤà: # Cà? ù م6ييم6 ]!مâهؤï ù وؤྠمRà وqàى?ê6ï:çoمRهؤïâ¾ço àآ à-ى?وؤمr مRçoهqê6ï êrëço à ù م6ييم6 îمr مRي à?çoà? â]

9 y F GD 38z à¼م6نâà-ïgى-àüê6ëى?à-ï:ço م6وqه$N?à- ê6 ىa à-âço م6çهؤêRï ê6ëç à¼ى-ê6وqوqم6نê6 م6çoهq 6à à- Rà-وqê6îيà-ï:ç î ê3ى?à-ââ¾هqيîوqهؤà?â ço gم6çüىa م6ï ù à-âüçoê ى-êRي îê6ïgà-ï:çoâ¼â ê6لوq îg à?âà? Rà نم6ى:ô"م6 ئى-êRي îgم6çoهqنهqوؤهqçéè3 ê âلîgîjêr çüço هqâ] à 3çà-ïâهq 6à م6لgçoê6يمRçoà- أ à ù à-ââهqê6ï çoà?âçââ êrلوq نjàüâ هؤîgîjà? أôهqço أى?ê6يîê6ïà?ï3çâ Që«آ é5أ ہ4ؤ * ê &jà? â ميà?ىa م6ïهqâي ëêr à?ى-وqم6 هؤï ù هqï هq :هؤ لgم6و=çà-âçoâمRï ¼ لïgïهؤï ù ço à?ي ى-êRوؤوqà-ى?çoهq 6à?وؤè: à هqï هq 3هq لمRو=çoà?âçâى- هqîçoâç à-يâà-وq 6à?âي+لâç نà âلîgîوؤهqà- ¼ن:èç à à- Rà-وqê6îà- ] ê âهqي îgوؤهqëè çà-âçoهqï ù!ô"à à- Rà-وqê6îà- ù à?ïà- م6çê6 â ço مRç$î ê: لى-à2çà-âç$âى- هؤîçâ+مRï çoà-âç+ gم6çoم à L:لهq à- ن:è ہ8آ é5أ ہ4ؤ * + âcçoà?âçaي à?ىa م6ïgهؤâي = (à-âçcâى? هqîç ù à-ïà? مRçoêR âى-êrïâليàم à-ى?وؤمr مRçoهqê6ï ê6ë¹هؤïgîلççê$çoà?âç uمrï ê6îçهؤêrï م6وqوqèü à-ëà? à?ïى-à¾ê6لçîلç à?âç م6çم ù à-ïà? مRçoêR âîg ê: لى?à+ à ù à?ââهؤêrï م6çم مRâمüâïgم6îâ ê6çê6ëمآى-êrي îê6ïgà-ï:ç+ â ى-لg à-ï:çëلïى?çoهqê6ïمrوؤهqçéè3 >èلà¾çoêç à-âà ù à-ïà? مRçoê6 â] 3ço à$à &jêr çwçoê هqïهqçoهqم6çà$م6ï à :çoà-ïg ى-êRي îê6ïgà-ï:ççoà?âçâw مRâ نà-à-ï¼âه ù ïه%ى-مrï3çوؤè à? لى-à? F F )*J:F34 à ù à-ïà? مRçoهq 6àçoà?ىa ïه%l:لà-â$ëêr $ى-êRï ù ل مRçoهqê6ï Eنلهqوؤ هqï ù!مrï çoà?âçهؤï ù êrëى-ê6يîê6ïà?ï:çoâ م6 à îمr çê6ëç àهؤï:çoà ù م6çà- نلهqوq à?ï3 :هq êrïيà-ï:çwç م6çهqâêRنçoمRهؤïgà- مRâîgم6 çwê6ëaم نلïg وؤàêRëîم6ىم ù à-â] aâ½âلgىa ço gà-âà$çoà?ىa ïه%l3لgà-âëê6 ي ç à+نمrى: êrîآëêr wç à+هqïïà? wî مRâà?âwêRë(ى?ê6وqوؤمRنjêR مRçoهq 6à à? 6à?وؤêRîيà-ï:ç âà?وؤà?ى-çهؤêrï م6ï ى-êRï ù ل مRçoهqê6ï¼ê6ëCى?ê6يîê6ïà?ï3çâ م6 gهؤçهؤêrï م6ï à :çoà-ïgâهqê6ï gم6ïg ى-êRي îê6âهqçoهqê6ï ê6ëى?ê6يîjêrïà-ï:çâ <jê6 هؤïâçoمRïى-à: ô à?ï مüى-êRي îê6ïgà-ï:ç½هؤâ½à :çà-ï à? ôهqço ïà?ô ëلïى?çoهqê6ïمrوؤهqçéè3 Eço àنلهqوq à?ï: 3هq ê6ïيà-ï:çâلîgîjêr çâ لïgïهؤï ù ç à à ù à-ââهؤêrï çà-âçoâüê6ë ço gàى-êrيîjêrïà-ï:çx "مRï &لî مRçoهqï ù ç à-ي çoê çoà?âçآço à ïà-ô ëلïgى-çoهqê6ïgم6وqهؤçéè: A-ئ à-ï ïà-ô ى-êRيîjêRïà-ï:çoâمR àم6 à? ù à?ïà- م6çê6 âaâلîîê6 çiç à-هq هqïâà? çهؤêrï هqï:çoê ço à½نلهqوq آî ê:ى-à?ââ"ôهؤç آ à-لgâàê6ë ù à-ïgà- هؤى نلهqوq $âلgîîjêr ç êrي îê6âهqçoهqê6ï ê6ëuى?ê6يîê6ïà?ï3çâ!ë ê6ي ه%&jà? à?ï:ç=îم6ىم ù à-â!هؤâ(ëم6ى?هؤوqهؤçم6çà- $ن:èço àiâçم6ï مR gه$n?م6çoهqê6ï م6ïg آهqï:çoà ù مRçoهqê6ïüê6ëço à نلgهؤوq ¼à-ï: :هؤ ê6ïيà?ï3çâê6ëço à?âà îمrىم ù à?â ىصfg ع =ط¹ظEق lـ=ط¹قع عjھu«kفw jkw 7px#ي]î po=ق xxقط*pgغ2ï -ئ à?ï ¹م6ëçà- ½مüï3لgي+نà- ½ê6ëهqçoà? مRçoهqê6ïâ½هqïç àهؤïïgà- ½ى-è:ى-وqà3 ç à à- Rà-وqê6îيà?ï3çى-êRï3 Rà- ù à?âwê6ï مآâà-çê6ëIâçم6نوqà ى-êRيîjêRïà-ï:çoâ]!ê6ïàيم]è à-ى?هؤ àآçoê يمRàço gà-ي ي êr à ôهؤ à?وؤè à-لâم6نوqà3!م6ïg à- à-ï:çà- $ç à هqïهqçoهqم6وAîg م6âàê6ë ى-êRï:ço هؤنلgçoهqï ù ى?ê6يîjêRïà-ï:çâ!çoêço à"îمrىxم ù àcنمrâà: êrï3ç هqنلçهؤêRïâ!ى?م6ï$نà"ي+لçم6çoهqê6ïgâ!çoêà :هqâçهؤï ù ى-êRي îê6ïgà-ï:çoâ] م6 g هؤçهؤêRï ê6ë(ïà-ô ى?ê6يîjêRïà-ï:çâwçoê2à :هؤâçoهqï ù îمrىم ù à?â 3êR م6 g هؤçهؤêRï ê6ëïà?ôîمrىم ù à?â à$هqï:çoà ù مRçoà? üنgلهؤوq à-ï: :هq êrïيà-ï:çço gم6çى-ê6يà?âwôهqço مآنلï gوؤà ê6ëcîمrىم ù à?âى-êrï:çoم6هqïâ xمr هqê6لgâa:هؤïg âêrëâلîîê6 çwëê6 îjà? ëêr يهqï ù âلىa آى?ê6ï:ço هqنلçoهqê6ïgâ F ² F GD 56 3 ë«آ é5أ ہ4ؤ * âلîîê6 çoâ لوqà-âçê2م6لçê6يم6çهؤى?م6وqوؤè نلهqوؤ م2 هqâço هؤنلgçoهqê6ï¼ë êrي ç à$هqïëê6 يم6çهؤêRï ى?ê6ï:çoمRهؤïà? هqïطہ8آ é5 أ ہ4ؤ * gوؤà?â :9ê]ôIà? 6à- ] mہ8آ é5أ ہ4ؤ * + â½âلgîîjêr ç ëêr هqâç هqنلçهؤêRï ù à-ïà? مRçoهqê6ï هؤâ ïêrç 6à? èـgà :هؤنgوؤà à- 6à? è2ى?ê6يîê6ïà?ï3ç à ïà? üهqï¼م6ï#ہ8آ é5 أ ہ4ؤ * gوؤà ôهqوؤوeنà هqâç هqنلçà- ( gهؤâîg êr هؤنgهؤçâço à لâà ê6ëaہ8آ é5أ ہ4ؤ * ëê6 ى?ê6يîjêRïà-ï:çâço مRçم6 àâçoهqوqو=لï à? à- Rà-وqê6îيà?ï3çمRï ¼ïê6ç à-م6 gèëê6 هqâço هؤنلgçoهqê6ï ( (êî à? âà- 6à½âçم6نهqوqهؤçéèآê6ëم2îم6ىم ù འهqâç هqنلçهؤêRïâê6ï ç à$êrïà م6ïg üمrï çoê2نà-ïgà çë ê6ي ço à+نلهqوؤ à?ï3 :هq êrïيà-ï:ç ëê6 ç འà- Rà-وqê6îيà-ï:ç"ê6ë=ïgà-ôو[ لïâçoم6نgوؤà/\!ى?ê6يîê6ïà?ï3çâê6ï ç à½ê6ç à- مRï 3ô"àمR à- آâلgîîjêR ç"ëê6 âà-وqà-ى?çoهq 6à هqâç هqنلçهؤêRï 3هqم ço gà2îم6ىم ù àى-ê6ï4 ù ل م6çهؤêRïrوqà-â+ à-âى- هؤنà- هqï Oà-ى?çoهqê6ïY éï ç هؤâHوqà3 Eà?م6ىa ى-êRيîjêRïà-ï:ç ى-مRïآنà à?ى-وqم6 à- üçoêنjà gهؤâço هؤنgلçoمRنوؤà êr ïê6ç F } z6f 34 34FD' GD² 56² 3 ëçà- "م¾[âà-وqà-ى?çoهq 6à/\E هqâç هqنلçهؤêRï مRâAنà-à-ï ù à-ïgà- م6çoà? ]هqçAى?م6ï نàى-ê6ï:ç هqنلçà- çoê ço gàîم6ىم ù àiنgم6âà"ن:è$لgîوؤêrم6 هqï ù م½îم6ىم ù à à-âى- هqîçoهqê6ï م6ï ن:è$يم:هqï ù ço à هqâço هؤنلgçoهqê6ï هqçoâà-وqë(م] مRهؤوqم6نوqà م6çwمîلنوqهqى$ ê]ôïوqê6مr üوqê:ى-مrçoهqê6ï Oلىa îà- ±îgم6ىم ù à gهؤâço هؤنgلçoهqê6ï مRï ى-êRï3ç هqنلçهؤêRï¼çoêç à îمrىxم ù àنمrâàمrوؤوqê]ôâcëل ço à? A à? 6à?وؤêRîيà-ï:çCê6ë¹ço gàîم6ىم ù àن:è+ç àwâم6يàê6 Aê6ço gà- à? 6à?وؤêRîيà-ï:ç ù ê6لgîâ ] 3هqم ïà?ôهqçoà? مRçoهqê6ïâê6ë(ço gà à- Rà-وqê6îيà-ï:çى-è:ى?وؤà: âمrïüمrوؤçà- ïم6çهؤ Rà½çoêîà- ±îgم6ىم ù à هqâço هؤنلgçoهqê6ï ù à?ïà- م6çهؤêRï ù à?ïà- م6çهؤêRïآêRëâà-وqë ±ى?ê6ï:çoمRهؤïgà- ¼ هqâç هqنلçهؤêRïâ هqâم6وqâê âلîîê6 çoà? ن3è ço àنلهqوؤ ئà?ï3 :هq êrïيà-ï:çoâ2êrëâê6ëçéô"م6 à¼نلï gوؤà?â وOà-وqë ±ى?ê6ï:çoمRهؤïgà- هqâç هqنلçهؤêRïâم6 à ù à?ïà- م6çà- هqï2ê6 à- çê$à-مrâà gê]ôïوؤêrم6 م6ïg 2هؤïâçoمRوؤوqم6çهؤêRïê6ë¹îم6ىم ù à-âcëêr Aلâà3 u مRço à? ço gم6ïëêr à- Rà-وqê6îيà?ï3ç <g ê6ي ç à-âà½âà?وؤë ى-êRï:çoم6هqïà? âê6ل ى-à هؤâço هqنلçoهqê6ïgâ 3نهqïمR è2 هqâço هؤنلgçoهqê6ïâى-مRï نà ù à-ïgà- م6çoà? مRوؤâê ل à?ï3çوؤè: Oلïj+ âîgم6ىم ù àëêr يم6çمRï آç à ك ëêr يمRç"مR àâلîîê6 çoà- ( صfg ع =فwi3ـ=غ!ق 2 î ptak=ظn jx 073K² 56² 34G - àiî à-âà-ï:çoà? $م6ï مRîî ê6م6ىa çêwى?ê6وqوؤمrنjêr مRçoهq 6àâêRëçéôIمR àa à- Rà-وqê6îيà-ï:ç=ô gà- àaê6نgçoم6هqïهqï ù ى?ê6ي îê6ïà?ï3çâم6ïg üى?ê6ï:ço هqنلçoهqï ù ى?ê6يîjêRïà-ï:çâم6ى- ê6ââê6 ù مRïه$N?م6çهؤêRïم6و¹نê6لï gم6 هؤà?âم6 àà :îوؤهqى-هqçî مRâà?âهqïüç à$ à? 6à?وؤêRîيà-ï:ç$î ê:ى-à?ââ] ن- à gهؤâى-لââà- م وqه ù :çéôià?ه ù 3ç هqïë م6âço لى-çل à2çoê âلîîê6 ç+ç هؤâ¾م6îîg êrم6ىa à يمRهؤï ê

10 هqï ù à- هqà-ï:çâهؤïço à$هqيîوqà-يà-ï:çoمrçoهqê6ï êrëço هqâwهqïë م6âço لى-çل à+م6 à م6ï ê6ïgوؤهqïà$îمrىم ù à نgم6âà3 UمRï âà- 6à? مRو ù à?ï à- م6çê6 â ço مRç+âهؤيîوqهqëè ç à ى?ê6ïâço لى-çهؤêRï م6ï ى?ê6يîjêRâهqçoهqê6ï êrëى-ê6يîê6ïà?ï:ç$îم6ىم ù à-â] 2 gàهؤïgë مRâç لى?çoل à à-ïgâل à-âم] م6هqوؤمRنهؤوqهqçéè3 gîjêr çم6نهqوؤهqçéè3 gم6ïg م6 مRîçoمRنهqوؤهqçéèآêRëCى-êRي îê6ïgà-ï:çoâôهؤç ê6لgçى?à-ï:ço م6وqه$N?à- êr ىa à?âç مRçoهqê6ï¼ê6ë ço gà à- Rà-وqê6îيà-ï:çî ê:ى-à-ââ] حô )6F FG - à هؤïهqçoهqم6çà- &مأîم6ىم ù à¼نم6âà çoêأô هؤىa ( هؤïئç àى?ê6ل âà ê6ë(ة يê6ï:ço gâ >Pw=¼îم6ىم ù à-â2ô"à- à ى-êRï:ço هؤنلgçoà- ن:èR ه%&jà? à?ï3ç¾ê6 ù مRïه$N?م6çهؤêRïâ C""ï ço à نم6âهؤâ+ê6ëço gà-âàîم6ىم ù à-â] Eم ï:لي¾نjà? +êrë"مrîîوqهؤى?م6çهؤêrïâ م] Rà$نjà?à-ï à- Rà-وqê6îà- jم6يêrï ù ô هqىa ^[ه_\Aم î ê: لى-çوqهؤïà¾ëê6 ê6نê6و(وؤà ù مRى-èüâè:âçoà-ي à-ïê] مRçoهqê6ïطW%=PµZé «[هqه]\Aم ê:ى-لgي à?ï:çoم6çهؤêrï ù à?ïà- م6çê6 ëê6 مî ê6î هqà-çoمR è هؤمRوؤà?ى-çêRëço à¾âîà-ى?ه$ى?م6çهؤêrï م6ï à?âى? هqîçهؤêRïüوqم6ï ù لم ù à.o,è ز هqïى-êRوؤوqم6نê6 م6çهؤêRï2ôهؤç نز!لى?à-ï:çA (à-ىa gïê6وqê ù هؤà?âW ة Z RمRï C[هqهqه]\!م6ï2هqيîوؤà?يà-ï:çoمRçoهqê6ï êrëeم$ço م6ïgâëêR يم6çهؤêRï2âè:âçoà?ي ëê6 مâلنâà-çêRë!ço gà9wم6â»6à?وؤوeëلgïى-çهؤêrïم6و=îg ê ù م6ييهؤï ù وؤمRï ù لgم ù àw UZé ¹ F ²FD'# # } م6ï:è¾êRîjà?ïâê6ل ى-àî ê8moà?ى-çâaهqï3 Rê6وq 6àâê6يàwوqà- Rà-وjê6ëEى-êRوؤوqم6نê6 م6çهؤ Rà à- Rà-وqê6îيà-ï:ç 2{ :م6يîوqà-â م6 à2ço gàنîمrىa àcw%=dzaمrï Q ê N-هqوؤوqمطW$= =DZAîg êµmoà-ى-çâ!ço gà à- Rà-وqê6îيà?ï3ç+ê6ëço àذ>caج çê:ê6وqâ¾w S ZAمRï ço à¾ز!هqï3ل4 6à? ïgà-وé à هqâç هqنلçهؤêRï هؤïgë مRâç لى?çoل à-âà-يîوqê]è6à? ن:èüç à-âà+îg êµmoà-ى-çâمr à+هؤïâل ى-هqà-ï:çëê6 ى-ê6وqوqم6نê6 م6çoهqê6ï م6ى? êrââ+î êµmoà-ى?ç$نjêrلï مR هqà-â] I<gêR +هqïâçoم6ïgى-à3 حہ8آ é5أ ہ4ؤ * W%=إZIمRï ہ8آ é53?560!ئ W ا ZIمRلçoêRي مRçoàمRï âçoمrï م6 ه%N-à ço gàى?ê6ï ù ل م6çهؤêRï uنgلهؤوq 3çà-âçx 3م6ïg هqâç هqنلçهؤêRïآîg ê:ى-à?ââà-â"ëê6 "م G» 3µz/ F âê6ëçéô"م6 àîم6ىم ù à3 6نلçô"àïgà-à- gà- çoê âلîgîوؤà?يà-ï:çço gà-ي ôهؤç م6 هqçoهqê6ïgم6و ù à-ïà? مRçoê6 âçoê2âلîîê6 çîمrىم ù à½ى?ê6يîjêrâهqçoهqê6ï¼ôهqço GD 56² 3 مRï 56 'F 3K 34J:F34 34F²z/E ² 3 èà?îjà?ï à-ïgى-è¼ à?âêrوؤلgçoهqê6ï هqâwâلîîê6 çoà- ن3èüîمRىxم ù à يم6ïم ù à? â] ]âلىa مRâك ءW PZé Rنلçço gà-âàمr àî هqيم6 هؤوqèهؤï:çà-ï à? آçê¾âهqي îgوؤهqëè2 هqâç هqنلçهؤêRï م6ïg هqïâçم6وqوؤمRçoهqê6ï ê6ë 34 îم6ىم ù à-â] à-èê &jà? ïê#[êr ê6ïوqè Rà- è2وؤهqيهؤçà- 7\CâلîgîjêR çëêr ço à هqï:çoà ù مRçoهqê6ïüê6ëço à ى?ê6ï ù ل م6 çoهqê6ï( 6نgلهؤوq Rçoà?âç Rم6ï gهؤâço هؤنgلçoهqê6ïآî ê:ى?à-ââà?âê6ë F gهؤâço هؤنgلçoهqê6ïâ] 6ô هؤىa آهؤâ"à-ââà-ï:çoهqم6وjëê6 "ى-ê6وqوqم6نê6 م6çoهq 6à à? 6à-وqê6îgي à?ï:çx E éï ى-êRï:ço م6âçx?ê6ل هqïë م6âço لى-çل à"âلîîê6 çoâيê3 gه$ى?م6çهؤêrï+م6ïg +à :çà-ïâهؤêrï+êrëg ê]ôïوqê6مr à- +îم6ى: م ù à-â] jم6ï à? هؤâço هqنلçoهqê6ï à-هqço à? ½îjà? îم6ىم ù à3 gê6 ½م6ââà-وqë ±ى?ê6ï:çoمRهؤïà? îê6ââهqنوqè نهؤïgم6 è3 j هqâç هqنلçهؤêRïâ à ""îà-ïqoê6ëçéô"م6 àaèà-âى- هؤîgçoهqê6ï ëêr يمRç([ù"O,èT\W% DZEهqâم وqم6ï ù لم ù àëêr à-âى- هؤنgهؤï ù âêrëçéôiمr àى-êrي îê6ïgà-ï:çoâم6ïg آهqâ âهؤيهqوؤمr çoê$ç àîمrىم ù à à?âى? هqîçهؤêRï2ëê6 ي مRçCلâà- 2çoê+ à-âى- هؤنàço gàwîمrىxم ù à?âcهؤï2ç àîمrىxم ù àنمrâà: m9ê]ôià? 6à- ] "O,è هؤâ à-âه ù ïà? ëê6 w gà-âى- هؤنهqï ù نgهؤïمR èüîمrىxم ù à?âم6ï ç à-هq à-îà-ï gà-ïى?هؤà?âهqï ê6 à- çoêâهqي îgوؤهqëè¼âêrëçéôiمr à هqïâçم6وqوؤمRçoهqê6ï ê] Rà- éï3çà- ïà-ç jïê6çëê6 à-âى- هqنهؤï ù âêrل ى-à+îgم6ىم ù à-âçêآمrوؤوqê]ô ى-ê6يîê6âهؤçهؤêRï ê6ëaâêrل ى?à$ço à-à?âمrâ ïà?à- à? üëêr ى-êRوؤوqم6نê6 م6çهؤ Ràw à? 6à-وqê6îgي à?ï:çx 56²56EF# r } لg à-ï:çoوqè3 jى?ê6يîjêrïà-ï:çâà?وؤà?ى-çoهqê6ï هqâ ê6ïà¾هؤï çéôiê âçà-îâ âçîم6ىم ù à-âم6 à$ê6نçم6هqïà- ë êrي ço gàîم6ىم ù à نم6âà3 =م6ï ço gà-ï ى-êRيîjêRïà-ï:çoâ+ê6ë"هؤï:çoà? à?âç مR àâà-وqà-ى?çoà- ë ê6ي ço à?âà2îمrىم ù à?â :- àهqï:çoà-ïg çoê هqي îgوؤà?ي à?ï:çمüيê6 à¾âê6îg هؤâçoهqى-مRçoà? ى-êRيîjêRïà-ï:ç½âà?وؤà?ى-çهؤêRïيà-ىa مRïهqâي ô à? à ى-êRيîjêRïà-ï:çoâ½ى?م6ï نjàâà-وqà-ى-çà- هq à?ى-çوؤè: ¹ô هqوؤàço gà-هq à?ço هؤà? xمrوë êrي âîà-ى?ه$ىîمrىم ù à?â à-يمrهؤïâ½ هq à?ï H ê6 à-ê] Rà- ] ô"àôiمrï:ççêüâلîîê6 ç ى-êRيîjêRïà-ï:ç âà-وqà-ى?çoهqê6ïئن:è يê6 à م6 مRïى-à? ئâà?م6 ىa ئم6ï ئïم] :ه ù مRçoهqê6ï gà-âà هؤيî ê] 6à?يà-ï:çoâآôIêRلوؤ ئنg هqï ù ى-êRيîjêRïà-ï:ç âà?وؤà?ى-çoهqê6ï çoê م èrà-ç ي êr à ù à?ïà- م6çهؤ Rà[هé à3 î ê6نوqà-ي ê6 هؤà?ï3çà- م6ç à- ço gم6ïأâê6وqلçهؤêrï ±êr هqà-ï:çà- 7\ وqà- 6à?و

11 û ü!"'j!7 =6 îمrىa à½ôià?نآâà- 6à? 2îمRىa àنoê6ëçéô"م6 à(<gêrلï مRçoهqê6ï 38IHM:D:N P { 3ûم6هqوؤà?è3 jے ô J:56J ¹ ے (كwà- 9wمRç Oê6ëçéô"م6 à3 R éïى: ؤ m=?ااw 6 R N-م6 ïà?ى3ه3م6ïg Hج,-,{Aهqâà-ïà?ى6à- ] ءF34FE ² F Ez/E JHJ: 38z ے F ر 'GD½ y GD½2 3KG هqâê6ï - à?âوqà-è:!pإ إإ ة U à 3ê6ï ù à م6ïg üك 6 êrïم8moà?ي هé ê6âço à &à-ى-çهؤ Rà يم6هqï3çà-ïمRïى-à çê:ê6وqâëê6 îg êrî هqà-çم6 èوqم6ï ù لم ù à-â] âلgن ي هqçoçà- ¼ëê6 îgلنوqهؤى?م6çoهqê6ï( Moم6ïIPإ إ*=6 Y ] à RêRï ù à:,{ µ³wهqââà- ] ]مRï ¹ µ³wهqââà- ] V `نلï وqàêRëîg ê ù م6ي ç مRïâëêR يمRçoهqê6ï çoê:ê6وqâ g éï *ذ E xمrï à-ïû" م6ïg à? ïgه$= UمRï #è2 CمR ه ù êrçx :à? هqçoê6 â] r } G ر )ط 3¾ ~ 38z656 z6f )w² 34GD½ y G ² 34G y ے!{Iوؤà?ى-ço ê6ïgهؤىcê6çà-âaهqï gà-ê6 à-çهؤى?م6و êrيîلçoà? (O]ى-هqà-ïى?à3 {Aوqâà? 3هqà- (Oى-هqà-ïgى-à ؤلنوqهqâ à? â] î هqوmPإ إ*=6! (ê مRîîà-م6 ] S àنذ>caج î ê8moà?ى-ç 6 ` = a9ê&c f9 Cم6 çoê] :ه م6ï + w gم6هé gàأê6îà-ï âêrëçéôiمr àأ à-âى- هؤîgçoهqê6ï ëêr يم6ç["O8èT\ :=?ااw 6 //!ص!!IH]:393> U ؤ 3ê6 gم6ïï م6ï { K³wهqââà? f- مR ي ëلâهqê6ï هؤïOço م6çà ù ê ` ى?م6âà¾âçoل gè هؤï ço gà ù à-ïà? مRçoهqê6ï ê6ëaîg ê ù م6ي ço م6ïâëê6 يم6çoهqê6ïآâè:âçoà?ي â] ے 343K G ے ر F G 34'$ے ² ب 3K²F z6f F /P ا*[ù=ةw\ = Rة µpإ إإ ا è 7 مRى6à-ï4N-هqà3 (ك¾ 7 ى/ذ" مRço مRï طc j<g هؤà? يم6ï C`لçoê:ى-êRïë ذ"à?ïà- م6çهؤï ù مRلçoêRي مRçoهqى ى?ê6ï ù ل م6çoهqê6ï âى? هqîçoâ] n=ا اة¹ :;!3:MEP?MRG/ =إ¹ è / م6ى6à?ïN-هqàم6ï ü + : ( êrي à?è3 7لgçoê6يم 6à3 ==R ên?هؤوqوؤم ô"à-ن¼ن ê]ôâà? Iî ê8moà?ى-ç 3 à ên?هؤوqوqم"" ù مRïه%N-م6çهؤêRï =P¹ 9!- à-âço م ê6نê6و%v ( م6ïâëê6 يم6çoهqê6ïgâIëêR هؤيî ê] :هؤï ù ê6نê6وé éï FDFD' 3µz/G(] : ر F 34' ² F z6 GDF G : (à-ىa ïgهؤى?م6وeكà?îjêr ç /جwïهq 6à? هqçoà?هؤçجço à-ىa :çx : (êم6îîà-مr!p إإw=6

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero:

Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: Qué pasos debe seguir si desea registrar un dominio.eu? Si usted quiere registrar un nombre de dominio.eu, debe determinar primero: - si usted es elegible - si puede registrar su nombre durante el periodo

Más detalles

! " # $%&'()'!*' +&*+'(,-

!  # $%&'()'!*' +&*+'(,- Facultad de Ciencias! " # $%&'()'!*' +&*+'(,- Tesis presentada por Álvaro Sanz Sáez de Jáuregui para optar al Grado de Doctor por la Universidad de Navarra Servicio de Publicaciones de la Universidad de

Más detalles

!"#$%&'()*+ !"#$%&'"()$(*'%&

!#$%&'()*+ !#$%&'()$(*'%& Nutrición humana en el mundo en desarrollo 205!"#$%&'()*+!"#$%&'"()$(*'%&!"# $%&'# ()# *&# &*+,%(&+(# ()(&'%-"#./0-)(# (" 1-23+*"4# 5678# -*&9*(# -# /('()# :-"+-# (&# "-# -"%;

Más detalles

Protocolo S p a n n i n g -T re e con Pa ck e t T ra ce r Jose Esquivel Gerente Técnico L a tinoa m joesquiv@cisco.com érica y C a rib e 1 Objetivos E x p l ica r l a f un ció n d e r ed un d a n cia en

Más detalles

( #$ ) * +$% %+%,-./ )2, 32 2"20%% 2,-./2

( #$ ) * +$% %+%,-./ )2, 32 220%% 2,-./2 ! "#$%&'! ( #$ ) * +$% %+%,-./ $#)% )$%.+0. 10%% )2, 32 2"20%%.4"56)2 2 0% 784"563#$+% % 2,-./2 "! " # $ %&'! (! ) "*"+, *# ' "*-+, "*+-& #% "*+. # "*/+0 "*(+1,2(3 33&,245! " 3 9 : /# ;! - )

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3

Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 Ref.: Normas ST.3 página: 3.3.1 NORMA ST.3 CÓDIGOS NORMALIZADOS DE DOS LETRAS, RECOMENDADOS PARA LA REPRESENTACIÓN DE ESTADOS, OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES Revisión adoptada por

Más detalles

Problemas de planificación y secuenciación determinística: modelización y técnicas de resolución

Problemas de planificación y secuenciación determinística: modelización y técnicas de resolución Curso 1995/96 CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DAVID ALCAIDE LÓPEZ DE PABLO Problemas de planificación y secuenciación determinística modelización y técnicas de resolución Director JOAQUÍN SICILIA RODRÍGUEZ SOPORTES

Más detalles

! " #$$% &'$()* + $ % $, + $ - %.$ / # 0. 12 # 3 4 " '55*

!  #$$% &'$()* + $ % $, + $ - %.$ / # 0. 12 # 3 4  '55* ! " #% &'()* + %, + - %. / # 0. 12 # 3 4 " '55* . + 2 6 6 4 4 2 2 6 7 4 2 4 " 8 9 1 1 6 : ; ??? : . 2, /@ 2 8 : 6. 1 " 1 7 > 4 4 2 A." 8 : 72. B 1 2 8 # 1 4 4-7 8 6 :! >??? 2

Más detalles

EFICIENCIA ENERGÉTICA 13 13. EFICIENCIA ENERGÉTICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA 13 13. EFICIENCIA ENERGÉTICA EFICIENCIA 13 13.1 SERVICIOS PROJECT MANAGEMENT EN SOSTENIBILIDAD CONSULTORÍA BIOCLIMÁTICA Precio 1.500-5.000 * cieroecoer 234 13. Eficiencia Energética. 13.1 Servicios REHABILITACIÓN rei o eio oreorio

Más detalles

! " # $ " % & " " '&% +,+ ' ' '#, $- $ $ $. #( $. $ $ & + /0 $ + % " $'. - $

!  # $  % &   '&% +,+ ' ' '#, $- $ $ $. #( $. $ $ & + /0 $ + %  $'. - $ ! " # $ " % & " " '&% () (#$* &$%$ +,+ ' ' '#, $- $ $ $. #( $. $ $ & + / $ + % " $'. - $ #"('1'*-" 2 #"('3 1*'" 45 6(*-1 76 48 '9(1#- #:6''"#' -+( ( '6 -#-+ ' 42 44 6*'# '" 4; 4< '6(6("1*: -" 6"( (1-6'#"

Más detalles

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9

a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 3OLETIN a ISSN 0378 0961 A ño l N 0 9 MINERO -i 1/ k1 S i, Somos la solución más cerca y económica para un abastecimiento ágil y dinámico de todo lo que su faena minera requiere. 17 sucursales y 15 polvorines

Más detalles

Following are the form numbers of successful candidates:- (Syed Abrar Ali) REGISTRAR. Page 1 of 8

Following are the form numbers of successful candidates:- (Syed Abrar Ali) REGISTRAR. Page 1 of 8 0201 CE 0207 CE 0208 EE 0210 CS 0211 BI 0215 EL 0217 CE 0219 BE 0220 BE 0222 EE 0223 SE 0224 EE 0226 CS 0228 CS 0235 CS 0237 EE 0238 SE 0239 CI 0240 EL 0243 CI 0244 SE 0245 CE 0246 CS 0252 CI 0253 EE 0254

Más detalles

Caso Práctico Negociando con un Gigante. Objetivos

Caso Práctico Negociando con un Gigante. Objetivos !#"$%$&' (")+*, -./$10.2$&+*3(54 687)9/' ")+*,2: ;=@? ACBEDF8GIHF? J2KMLNPORQSTPUWVPO QOCU XCU YZS[NPT U]\^LR_ `Pabdcfe1g hjikildmnpo qrfmstumofv8i wyxizp{ xi}~{ j ƒ ˆ Š ŒC IŽ, I IŽ p š œ ž+ÿ, y Ÿ I

Más detalles

.. 2 29 10 11 38 8 10 147 -

.. 2 29 10 11 38 8 10 147 - Poacón de años y más por muncpo y grupos qunquenaes de edad, según condcón de actvdad y sexo CUADRO No 6 MUNICIPIO Y GRUPO QUINQUENALE DE E DAD POLACION DE AÑO Y MA HOMBRE ACTIVO INACTIVO EPECI MUJERE

Más detalles

" 637 7 &" " 73 8 9 38 :3638; 7,)$<,( )),#'.(')(='%& " : 333376387 >3? " 3: 9 6 "9! ": 9:39 7 3? 76! ' : 9

 637 7 &  73 8 9 38 :3638; 7,)$<,( )),#'.(')(='%&  : 333376387 >3?  3: 9 6 9! : 9:39 7 3? 76! ' : 9 !!"#$%&'(#)# *'(')" +,$#$)-!&(#)#'#.(($(/ ('(/)$01'$) /20$() 3 334 5 67!" #$! 3 %& " 637 7 &" " 73 8 9 38 :3638; 7,)$

Más detalles

Mercado de Derivados Financieros: Swaps

Mercado de Derivados Financieros: Swaps Mercado de Derivados Financieros: Swaps Juan Mascareñas Universidad Complutense de Madrid Primera versión: enero 1991 - Última versión: agosto 2013 - La permuta financiera o swap, 1 - Características de

Más detalles

Catálogo de claves y descripciones por concepto de percepciones utilizadas en las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2010 del estado de:

Catálogo de claves y descripciones por concepto de percepciones utilizadas en las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2010 del estado de: Catálogo de claves y descripciones por concepto de percepciones utilizadas en las nóminas correspondientes al primer trimestre de 2010 del estado de: CAMPECHE * Nota: El presente es un listado exhaustivo

Más detalles

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar?

Entonces, Usted Desea Aprender a Programar? Cpíu : Ccd BASIC-56 Dg H Ec, Ud D Apd Pgm? Sgud Edcó Jm M. Ru, Ph.D. Ac Pf Shw S Uvy Pmuh Oh USA hp://www.bcbk.g Jm M. Ru P.O. Bx 78 Ru, Kucky 469-078 USA P BASIC-56 V.0.0.6 p Pág f Cpíu : Ccd BASIC-56

Más detalles

INTEGRALES DE LÍNEA. 10.1 Introducción

INTEGRALES DE LÍNEA. 10.1 Introducción 10 INTEGRALES DE LÍNEA 10.1 Introducción En el volumen 1 etudiamo la integral S~ f(x) dx, primero para funcione reale definida y acotada en intervalo finito, y luego para funcione no acotada e intervalo

Más detalles

!"#$%#$&! %&!'! #$(!#) &$$

!#$%#$&! %&!'! #$(!#) &$$ !"#$%#$&! %&!'! #$(!#) &$$! ( '&# *'!+,#(#&&!$-&.'!+,#(#%"/&!&"/#//! )! &## /"&/#.$! 0"#$# 0"#&'!%"/(# (+#(*'!%"/(,! *#-!.($! %#! #1'! &# #2(# (,"#$*(/3*.4($*'! ")! ( (%! *'!!!$-& #&#(3*"0"#' #)! -#!

Más detalles

%"% ;,02% 1% 7*' % 1% %,..<2% 1%"% +<7/8-%

%% ;,02% 1% 7*' % 1% %,..<2% 1%% +<7/8-% !"##$ % & '% & ' (' % & ) % & '* + % % % (% "% ' )% "% % ),% "%"% -./.0% "%% ),% "%1% 2% "%3% 4% "%5% 2,20.% "%6% 7/8-% "%9%.,% "%$%.0!% "% #% % "% % :..2 "% "%.2 "% % -2/.!-% "% 1%.% "% 3% -/-! "% 5%

Más detalles

FUNCION GENERATRIZ DE MOMENTOS DE VALORES PROPIOS DE UNA MATRIZ. por H. RODRIGUEZ RESUMEN

FUNCION GENERATRIZ DE MOMENTOS DE VALORES PROPIOS DE UNA MATRIZ. por H. RODRIGUEZ RESUMEN Revista Col omb iana de Matemciticas Voilimen VII (197) p dg s. 11-10 FUNCION GENERATRIZ DE MOMENTOS DE VALORES PROPIOS DE UNA MATRIZ CON DISTRIBUCION WISHART por Luis H. RODRIGUEZ RESUMEN IJn problema

Más detalles

Sociología de la familia

Sociología de la familia Instituto de Ciencias para la Familia Universidad de Navarra Sociología de la familia GUÍA DE LA ASIGNATURA Curso Académico 2014-2015 I. CONTEXTO DE LA ASIGNATURA ICF Abril 13, 2015 Sociología de la Familia

Más detalles

lnstrumentaclc y e s ectlvas'

lnstrumentaclc y e s ectlvas' Fid raza, la p lltlca rbllca de s remesas en Jalisco. Di no, lnstrumentaclc y e s ectlvas' M. B ASILI A V ALEN ZUELA V AREL A E l go blerno d el cstado d e J ailsco, en busqucda de m edic s p ar a p rom

Más detalles

Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB

Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB Guía del Usuario del componente AJAX para el CIISB Enero 2013 Este manual se basa en la última versión disponible del componente AJAX CIISB a la fecha de publicación. Todas las actualizaciones y cambios

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA. Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA Núm. 252 Jueves, 29 de diciembre de 2011 Sec. III. Pág. 33793 Resolución 564/19879/11 Có d. In fo rmático : 201102324 4. III. PER SONA L EJÉRCITO DE TIERRA VARIOS CUERPOS Evaluaciones y clasificaciones

Más detalles

MISIÓN CRÍTICA - FORMACIÓN Y DESARROLLO

MISIÓN CRÍTICA - FORMACIÓN Y DESARROLLO OPTIMIZING PEOPLE MISIÓN CRÍTICA - FORMACIÓN Y DESARROLLO El 60 % de los operadores de data centers están preocupados por la gran escasez de personal cualifi cado en la industria. Fuente: Censo global

Más detalles

4. Mercado de Divisas

4. Mercado de Divisas 4. Mercado de Divisas Juan Mascareñas Universidad Complutense de Madrid Primera versión: enero 1991 - Última versión: agosto 2012 - Introducción al tipo de cambio, 1 - El tipo de cambio, 6 - Operaciones

Más detalles

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Curriculum vitae

Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Curriculum vitae Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología Curriculum vitae Esperanza Marcos Martínez Enero/2013 Apellidos: Marcos Martínez Nombre: Esperanza DNI: 9765310 Q Fecha de nacimiento : 11/08/1967 Sexo:

Más detalles