BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA"

Transcripción

1 BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa / Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Herri Lan eta Garraio Saila Santo Domingoko errepidean (BI-631) Agirletako oinezkoen pasabidea eraikitzeko proiektua. Tartea: Orueta-Galbarriatuko lotunea. Lehendakaritza Saila Lehendakaritzako foru diputatua 6257/2014 FORU AGINDUA, irailaren 8koa, Zamudio udalerriko Geldo auzoko eskola zaharrak eraberritu eta ekipamendu soziokultural moduan erabiltzeko lanak interes publikokotzat jotzeko Zamudioko Udalak eginiko eskaerari buruzkoa. Nekazaritza Saila Departamento de Obras Públicas y Transportes Proyecto de construcción de la pasarela peatonal de Agirleta en la carretera de Santo Domingo (BI-631). Tramo: Orueta-Enlace de Galbarriatu. Departamento de Presidencia ORDEN FORAL del diputado foral de Presidencia 6257/2014, de 8 de septiembre, relativa a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Zamudio de declaración de interés público para las obras de reforma de las antiguas Escuelas de Geldo al objeto de destinarlas a un equipamiento socio cultural en el citado municipio. Departamento de Agricultura 3212/2014 Foru Aginduaren Jakinarazpena; berraztertze errekurtsoaren ebazpena Notificación de Orden Foral 3212/2014, de Resolución de recurso de reposición. 3146/2014 Foru Aginduaren jakinarazpena; Basogintza Sektoreko Laguntza Planeko 5126/2012 eskabidearen espedientearen ebazpena Notificación de Orden Foral 3146/2014, de resolución del expediente solicitud de Plan de Ayudas al Sector Forestal 5126/ /2014 Foru Aginduaren jakinarazpena; basoen arloko BI-5/2014 zehapen-espedientearen ebazpena Notificación de Orden Foral 3204/2014 de resolución del expediente sancionador de montes BI-5/ /2014 Foru Aginduaren jakinarazpena; ehizaren arloko BI-2/2014 espediente zehatzailearen ebazpena Notificación de Orden Foral 2931/2014 de resolución del expediente sancionador de caza BI-2/2014. II. Atala / Sección II Bilboko Udala Getxoko Udala Erandioko Udala Gorlizko Udala Berrizko Udala Ayuntamiento de Bilbao Ayuntamiento de Getxo Ayuntamiento de Erandio Ayuntamiento de Gorliz Ayuntamiento de Berriz Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa / Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia

2 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Iurretako Udala Basauriko Udala Derioko Udala Ermuko Udala Barakaldoko Udala Lezamako Udala Laukizko Udala Loiuko Udala Durangoko Udala Bilbao-Bizkaiako Ur-Partzuergoa Ayuntamiento de Iurreta Ayuntamiento de Basauri Ayuntamiento de Derio Ayuntamiento de Ermua Ayuntamiento de Barakaldo Ayuntamiento de Lezama Ayuntamiento de Laukiz Ayuntamiento de Loiu Ayuntamiento de Durango Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia III. Atala / Sección III Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración Autonómica del País Vasco Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila Ekonomia Garapen eta Lehiakortasun Saila Departamento de Empleo y Políticas Sociales Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad IV. Atala / Sección IV Estatuko Administrazio Orokorra / Administración General del Estado Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioa Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Ministerio de Empleo y Seguridad Social Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente V. Atala / Sección V Justizi Administrazioa / Administración de Justicia Juzgado de lo Social número 1 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 2 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 4 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 8 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao (Bizkaia) Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao (Bizkaia)

3 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia Foru Aldundia / Diputación Foral Herri Lan eta Garraio Saila Departamento de Obras Públicas y Transportes Santo Domingoko errepidean (BI-631) Agirletako oinezkoen pasabidea eraikitzeko proiektua. Tartea: Orueta-Galbarriatuko lotunea. Bizkaiko Foru Aldundiak, 2014ko irailaren 9an egindako bilkuran, besteak beste hurrengo erabaki hau hartu zuen Lehenengoa: «Santo Domingoko errepidean (BI-631) Agirletako oinezkoen pasabidea eraikitzeko proiektua. Tartea: Orueta-Galbarriatuko lotunea» deritzanak ukituriko ondasun eta eskubideak, atxikitako zerrendan zehaztutakoak, okupatzea presazkoa dela adieraztea. Izan ere, ezin da atzeratu oinezkoentzako pasabidea egin eta autobusaren geraleku berriak ezarri behar direlako. Horrela, inguruko auzoak lotuko dira eta garraio publikoa eraginkorragoa eta seguruagoa izango da, bide-segurtasuna eta ikusgaitasuna hobetuko direlako. Ukitutako ondasunak eta eskubideak honi erantsitako zerrendan zehaztu dira; zerrenda informazio publikoko aldian aurkeztutako alegazioak oinarritzat hartuta egin da. Bigarrena: Atzemateko beharrizanaren adierazpen tramitea burutua izan dela uste delarik, desjabetzeko beharrezko espedientea jartzen da eginbidean Jabetza Nahitaez Kentzeko Legearen 52.1 eta 21. artikuluetan xedatutakoaren arabera. Hirugarrena: Alegazioak aurkeztu ahal izango dira, okupazio aurreko aktak egin arte, non eta sail honen bulegoetan (Bilboko Lersundi kalea 9, 7a). Izan ere, ukituriko ondasunak eta eskubideak edo beraien titularrak zerrendan jartzean okerrik egin bada, oker horiek zuzentzeko onartuko dira alegazioak, eta ez beste ezertarako. Hori guztia xedatzeko, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Araudiaren artikulua hartu da kontuan. Aurreko guztia, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 69. artikuluan eta Administrazio Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 25. eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera. Laugarrena: Foru agindu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da, eta interesatuei jakitera eman, administrazio-bideari amaiera ematen diola ohartaraziz; beronen aurka, eman duen erakunde beraren aurrean borondatezko berraztertzeko errekurtsoa tartekatu ahal izango du jakinarazpena egiten den egunaren biharamunean hasita zenbatuko den hilabeteko epearen barruan, edota, zuzenean, Administrazioarekiko auzi-errekurtso jarri Euskal Herriko Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzietarako salaren aurrean aipaturiko adierazpena egiten zaion egunaren biharamunean hasita zenbatutako bi hilabeteko epearen barruan. Aurrean esandakoaren kaltetan izan gabe, interesatuek, egokitzat jotzen duten beste edozein errekurtso tartekatu ahal izango dute. Ondorioz, Nahitaez Desjabetzeko legearen 52. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eranskinean zerrendatzen diren ondasun eta eskubideen titularrei deialdia egingo zaie, zehazten den egunean eta orduan, aurretiaz Bilboko udaletxean (udaletxearen alboko sarrera) aurkeztu ondoren, ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aurreko aktak jasotzeko. Eta, hala badagokio, formalki okupatzeko, interesdunek eskatuz gero eta beharrezkoa bada, lursailera joan ahalko da. Proyecto de construcción de la pasarela peatonal de Agirleta en la carretera de Santo Domingo (BI-631). Tramo: Orueta-Enlace de Galbarriatu. La Diputación Foral de Bizkaia, en reunión celebrada el día 9 de septiembre de 2014, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo Primero: Declarar la urgencia en la ocupación de los bienes y derechos concretados en la relación anexa que resultan afectados por el «Proyecto de construcción de la pasarela peatonal de Agirleta en la carretera de Santo Domingo (BI-631). Tramo: Orueta-Enlace de Galbarriatu», al estimarse inaplazable su ejecución a fin de construir una pasarela peatonal e implantar nuevas paradas de autobús que permitan conectar los barrios colindantes y hacer más eficaz y seguro el servicio de transporte público al mejorar las condiciones de seguridad vial y visibilidad. Los bienes y derechos afectados son los detallados en la relación adjunta, confeccionada en base a las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública. Segundo: Entendiéndose en consecuencia cumplido el trámite de declaración de necesidad de ocupación, se inicia el correspondiente expediente expropiatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52.1 y 21 de la Ley de Expropiación Forzosa. Tercero: Hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas a la ocupación, podrán presentarse en las oficinas de este Departamento, sitas en Bilbao, Lersundi, 9, 7.º, alegaciones a los solos efectos de subsanar los posibles errores padecidos al relacionar los bienes y derechos que se afectan o los titulares de los mismos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia y en los artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa. Cuarto: La presente resolución deberá ser publicada en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y notificada a las personas interesadas advirtiéndoles que pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, ante el mismo órgano que la ha dictado o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar dicha notificación. Sin perjuicio de lo que antecede, los interesados podrán asimismo ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, procede convocar a los titulares de los bienes y derechos contenidos en el anexo para que el día y hora señalados y previa personación en el Ayuntamiento de Bilbao (entrada lateral de la Casa Consistorial) se proceda al levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados y, si procede, a la ocupación formal de los mismos, sin perjuicio de trasladarse al propio terreno en caso necesario, a solicitud de los interesados.

4 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Deialdi horretara interesdunek eurek joan beharko dute, edo bestela behar bezala baimenduta dagoen pertsona ordezkari bat eraman, euren izenean jarduteko; titulartasuna egiaztatzen duten agiriak eraman beharko ditu (eskritura publikoak, pribatuak, Jabetzaren Erregistroko ziurtagiriak, etab.). Egoki baderitzo, bere kontura eraman ditzake bere perituak eta notario bat. Horretarako, deialdia egingo zaie interesdunei, eta iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Lurraldeko egunkari bitan eta Bilboko iragarkioholean argitaratuko da. Nahitaez Desjabetzeko legeko araudiaren 56,2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, zerrenda argitaratu ondoren eta okupazioaren aurreko aktak jaso arte, interesdunek egoki ikusten dituzten alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte, idatziz, Sail honetako bulegoetan, Bilboko Lersundi kalean, 9, 7. Izan ere, akatsak egon daitezke berehalako okupazioak ukitutako ondasunak zerrendatzerakoan. Bilbon, 2014ko irailaren 11n. Administrazioaren ordezkaria, M.ª Eugenia Maté Mendieta A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (escrituras públicas, privadas, certificados del Registro de la Propiedad, etc.), pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de sus peritos y un notario. A tal efecto se remitirá la oportuna convocatoria a los interesados, publicándose el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», en dos diarios del Territorio y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bilbao. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, una vez publicada la relación y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas a la ocupación, los interesados podrán formular por escrito en las oficinas de este Departamento, sitas en Bilbao, Lersundi, 9, 7.º, las alegaciones que estimen pertinentes al objeto de subsanar los posibles errores padecidos al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación. En Bilbao, a 11 de setiembre de La representante de la Administración, M.ª Eugenia Maté Mendieta PROIEKTUA / PROYECTO EGIRLETAKO ERREPIDEAN (BI-631) OINEZKOEN PASABIDEA ERAIKITZEKO PROIEKTUA. TARTEA: ORUETA-GALBARRIATUKO LOTUNEA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PASARELA PEATONAL DE AGIRLETA EN LA CARRETERA DE SANTO DOMINGO (BI-631). TRAMO ORUETA-ENLACE DE GALBARRIATU Udal Mugartea / Término Municipal: BILBAO Año: 2014 Finka Katastroko Datuak Desjabetzapena Beh. bet. Aldi baterako Aktak Egitea zk. Titularraren izen eta helbidea Azalera Bidez. Atzematea Poligonoa Etxadia Partzela m 2 -tan m 2 -tan m 2 -tan Hila Eguna Ordua N.º Datos Catastrales Expropiación Servidumbre Ocupación Levantamiento de Actas Finca Nombre y domicilio del titular Superficie de paso temporal Polígono Manzana Parcela m 2 m 2 m 2 Mes Día Hora 0001/ BILBOKO UDALA / AYUNTAMIENTO DE BILBAO 1,00 9,00 Urriak 3 11:45 Notif.: SUBDIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y SECRETARIA TECNICA Octubre Att. JAVIER SCHEIFLER PLAZA DE VENEZUELA, 2-3.º, BILBAO (BIZKAIA) 0002/ A TERESA FERRACES SANCHEZ 55,00 Urriak 3 09: B Notif.: ERCILLA, 41-4.º DCHA., BILBAO (BIZKAIA) Octubre D ESTEBAN ALONSO PASCUAL Notif.: CTRA. SANTO DOMINGO, 47 BAJO IZDA.,48015 BILBAO (BIZKAIA) 0004/ B GRUAS IRATXE, S.L. 23,00 Urriak 3 10:00 Notif.: BERESI C1. PGNO. INDUSTRIAL ASTIKENE, DERIO (BIZKAIA) Octubre 0005/ B AMAIA BASARAS PETRALANDA 1.922, ,00 Urriak 3 11:00 Notif : CTRA. SANTO DOMINGO, 65, BILBAO (BIZKAIA) Octubre MARIA PILAR BASARAS PETRALANDA Notif.: MAYOR, 20-2.º B, GETXO (BIZKAIA) (I-1518) Lehendakaritza Saila Departamento de Presidencia Lehendakaritzako foru diputatua 6257/2014 FORU AGINDUA, irailaren 8koa, Zamudio udalerriko Geldo auzoko eskola zaharrak eraberritu eta ekipamendu soziokultural moduan erabiltzeko lanak interes publikokotzat jotzeko Zamudioko Udalak eginiko eskaerari buruzkoa. Aipatu Foru Aginduaren bidez, ondokoa xedatu izan da: Lehenengoa: Bidegabetzat jotzea Zamudio Udalak Geldo auzoko eskola zaharrak eta haien ingurunea eraberritu eta ekipamendu soziokultural moduan erabiltzeko lanak interes publikokotzat deklaratzeko sail honek izandako esku-hartzea, jarduketa hori jasota baitago Zamudioko Arau Subsidiarioetan, non erkidegoaren ekipamendu sozialeko sistema orokor moduan kalifikatzen den. ORDEN FORAL del diputado foral de Presidencia 6257/2014, de 8 de septiembre, relativa a la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Zamudio de declaración de interés público para las obras de reforma de las antiguas Escuelas de Geldo al objeto de destinarlas a un equipamiento socio cultural en el citado municipio. Mediante la Orden Foral de referencia se ha dispuesto lo siguiente: Primero: Declarar no procedente la intervención de este Departamento para la declaración de interés público en la actuación del Ayuntamiento de Zamudio relativa a la realización de obras de rehabilitación de las antiguas escuelas del barrio de Geldo y su entorno al objeto destinarlas a equipamiento sociocultural por estar contemplada dicha actuación en las Normas Subsidiarias de Zamudio que la califican como sistema general de equipamiento socio comunitario.

5 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Bigarrena: Ebazpen hau jakinaraztea Udalari eta alegazioa aurkeztu dutenei, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Administrazio-bidea amaitzen duen aipatu Ebazpenaren aurka, hurrengo errekurtsoen Arteko edozein jarri ahalko duzu, zure interesen defentsan egokitzat irizten duzun Beste edozein ekintzapideren kaltetan gabe: a) Zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, egintza jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzietarako Bilboko Epaitegian. b) Aukeran eta aipatutako errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko errekurtsoa ebazpena eman duen erakundearen aurrean, ebazpena jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita hilabeteko epean. Aipatu epean zehar HI-049/2014-J01 espedientea agerian utziko da, aztertu nahi denerako, Bilboko Rekalde Zumarkaleko 18. zenbakiaren 2. solairuan. Bilbon, 2014ko irailaren 9an. Lehendakaritzako foru diputatua, UNAI REMENTERIA MAIZ Nekazaritza Saila (I-1519) Segundo: Notificar la presente resolución al Ayuntamiento y a las alegantes y publicarla en el «Boletín Oficial de Bizkaia». Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer cualquiera de los siguientes recursos, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente en defensa de sus intereses: a) Directamente, el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao. b) Potestativamente y con carácter previo al recurso citado, recurso de reposición, ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación o publicación de la misma. Durante el referido plazo el expediente HI-049/2014-J01 quedará de manifiesto para su examen en las dependencias de Bilbao, Alameda Rekalde, 18, 2. a planta. En Bilbao, a 9 de septiembre de El diputado foral de Presidencia, UNAI REMENTERIA MAIZ Departamento de Agricultura (I-1519) 3212/2014 Foru Aginduaren Jakinarazpena; berraztertze errekurtsoaren ebazpena. Beñat Etxebarría Arabiourrutia jaunari; helbidea: Basondo Auzoa, 15 - Kortezubi jakinarazpena egiteko ahaleginak egin ondoren, ezin izan zaio egin Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera; beraz, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betetzeko, iragarki hau argitaratzen da, Nekazaritza Saileko foru diputatuaren abuztuaren 6ko 3212/2014 Foru Aginduaren jakinarazpen gisa balioa izan dezan. Foru agindu horren bidez, abeltzantzaren arloko BI-41/2013 zehapen-espedientea ebazten duen urtarrilaren 23ko 334/2014 Foru Aginduaren aurka aurkeztutako berraztertze-errekurtsoa estima zen. Administrazio-bidea amaitzen duen foru agindu honen aurkako administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango du interesdunak Bilboko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epearen barruan iragarki hau argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatuta, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeko 46. artikuluan eta artikuluetan ezarritakoaren arabera eta jurisprudentziako interpretazioaren arabera (Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzietako Salako Lehen Sekzioaren 2006ko ekainaren 15eko autoa). Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan aztertu ahal izango da. Bilbon, 2014ko irailaren 5ean. Nekazaritzako foru diputatua, Irene Pardo Portillo (I-1514) 3146/2014 Foru Aginduaren jakinarazpena; Basogintza Sektoreko Laguntza Planeko 5126/2012 eskabidearen espedientearen ebazpena. Jose Luja Salmanton jaunari; helbidea: Zumalacarregi errepidea, 36, 4. o B, Llodio (Araba), jakinarazpena egiteko ahaleginak egin ondoren, ezin izan zaio egin Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluen arabera; beraz, aipaturiko 30/1992 Legeko 59.4 artikulua betetzeko, iragarki hau argitaratzen da, Nekazaritza Saileko foru diputatuaren uztailaren 24ko 3146/2014 Foru Agindua jakinarazteko balio izan dezan. Foru agindu horren bidez ordaindu egiten da onartutako diru-laguntzaren zati bat, egindako inbertsioari dagokiona, eta indarrik gabe uzten da gastuxedapenaren zati bat, gauzatu ez den inbertsio zatiari dagokiona. Notificación de Orden Foral 3212/2014, de Resolución de recurso de reposición. Intentada la notificación a don Beñat Etxebarría Arabiourrutia con domicilio en barrio Basondo, 15, de Kortezubi, no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 3212/2014, del 6 de agosto, dictada por la diputada foral de Agricultura, por la que se estima el Recurso de Reposición interpuesto contra la Orden Foral 334/2014 de 23 de enero, que resuelve el expediente sancionador de ganadería BI-41/2013. Contra dicha Orden Foral que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Bilbao, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 y los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, e interpretación jurisprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Tribunal Supremo). El expediente correspondiente a la presente resolución podrá ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de Agricultura. En Bilbao, a 5 de septiembre de La diputada foral de Agricultura, Irene Pardo Portillo (I-1514) Notificación de Orden Foral 3146/2014, de resolución del expediente solicitud de Plan de Ayudas al Sector Forestal 5126/2012. Intentada la notificación a don Jose Luja Salmanton con domicilio en Avda. Zumalacarregi, 36, 4. o B de Llodio (Alava), no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 3146/2014, del 24 de julio, dictada por la diputada foral de Agricultura, por la que se abona la parte de la subvención aprobada y que corresponde a la inversión realizada y se anula parcialmente la disposición de gasto por la parte de la inversión que no ha sido ejecutada.

6 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Administrazioko bidea agortu duen foru agindu horren aurka interesatuak administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko du Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, honako iragarki honen argitalpena egingo den egunaren hurrengorik zenbatuko den hilabete biko epean. Aurreko guztia, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10 eta 46. artikuluetan ezarritakoaren arabera eta jurisprudentziako interpretazioaren arabera (Auzitegi Goreneko Administrazioarekiko Auzien Sailako Lehen Ataleko 2006ko ekainaren 15eko Autoa). Aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, nahi izanez gero eta auzi-errekurtsoa jarri aurretik, ebazpenaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko foru diputatuari; horretarako hilabeteko epealdia edukiko du jakinerazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikuluetan eta hauekin bat datozenetan ezarritakoaren arabera. Gainera, bere eskubideak defendatzeko nahi dituen errekurtso eta egintza guztiak aurkez ditzake. Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Baso Zerbitzuan aztertu ahal izango da. Bilbon, 2014ko irailaren 5ean. Nekazaritzako foru diputatua, Irene Pardo Portillo (I-1513) 3204/2014 Foru Aginduaren jakinarazpena; basoen arloko BI-5/2014 zehapen-espedientearen ebazpena. Nekazaritza Saileko foru diputatuak basoen arloko BI-5/2014 zehapen-espedientean, abuztuaren 6an, emandako 3204/2014 Foru Agindua ezin izan zaio Basañez Forestal, SL-ri (helbidea: Barroeta Aldamar, 6, Sopuerta) Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluetan adierazitako moduan, ahaleginak egin arren. Beraz, iragarki hau argitaratzen da jakinarazpenerako balio dezan, 30/1992 Legeko 59.4 artikuluan ezarritakoa betez. EBAZPENA Lehenengoa: Basañez Forestal, SL-ri (helbidea: Barroeta Aldamar 6 - Sopuerta), honako hauek ezartzea: Zehapena: 100,00 euro. Isuna: 100,00 euro. Kalte-galeren ziozko ordainketa: 0,00 euro. Zehatutako gertakaria: baimenik gabeko mozketa. Salatua ez da lursailaren titularra. 2,75 hektarea moztu da, 1,12 hektarea mozteko eskaria aurkeztu zenean. Eskariak aipatzen du pinudiak 40 urte dituela. 1991ko ortoargazkiak aztertu ondoren, pinudiak ez duela 25 urte ere ikusi da. Pinudia ez da iristen mozketa-txandara, 25 urte baino gutxiago dituelako eta ez delako iristen 35 cm-ko batez besteko diametrora. Aprobetxamendu honek ez du ukitzen Arteta trokako errekastoaren Herri Jabari Hidraulikoko aldea. Urratutako artikuluaren/artikuluen zenbakia: ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauaren 118-a, martxoaren 20ko 3/2007 Foru Arauak aldatua. Bigarrena: Honako ebazpen hau interesatuari jakinaraztea, aldi berean hurrengo hauek aditzera emanez: 1) Zehapenaren zenbatekoa espedientean dagoen ordaingutunean (F4T eredua) adierazten diren modu eta epeetan ordainduko da. 2) Ebazpen honek administrazio-bidea agortzen du, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 69.1.d) artikuluaren arabera; beraz, administrazioarekiko auzi- Contra dicha Orden Foral que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa e interpretación jurisprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo). Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carácter potestativo y previo, podrá interponer contra la resolución indicada recurso de reposición ante la diputada foral de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su recepción, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimase oportuno interponer en defensa de sus derechos. El expediente correspondiente a la presente resolución podrá ser examinado en el Servicio de Montes del Departamento de Agricultura. En Bilbao, a 5 de septiembre de La diputada foral de Agricultura, Irene Pardo Portillo (I-1513) Notificación de Orden Foral 3204/2014 de resolución del expediente sancionador de montes BI-5/2014. Intentada la notificación a Basañez Forestal, SL, con domicilio en Barroeta Aldamar 6 de Sopuerta, no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 3204/2014, del 6 de agosto, dictada por la diputada foral del Departamento de Agricultura, en el expediente sancionador de montes BI-5/2014. RESOLUCIÓN Primero: Imponer a Basañez Forestal, SL, con domicilio en Barroeta Aldamar, 6, de Sopuerta: Sanción de: 100,00 euros. Multa de: 100,00 euros. Indemnización daños y perjuicios: 0,00 euros. Hecho sancionado: Corta sin autorización. El denunciado no es el titular de la Parcela. Se ha cortado 2,75 Has., cuando se solicitaron 1,12 Has. La solicitud indica que el Pinar tiene 40 años. Observadas las ortofotos del año 91 se aprecia que el Pinar no llega a los 25 años. El Pinar no alcanza su Turno de Corta tiene menos de 25 y no alcanza un Diámetro Medio de 35 cm. Este aprovechamiento ha afectado la zona de Dominio Público Hidraúlico del arroyo del barranco Arteta. Por infracción del/los artículo/s: 118-a de la Norma Foral 3/1994 de 2 de junio de montes modificado por la Norma Foral 3/2007 de 20 de marzo. Segundo: Notificar la presente resolución a la persona interesada, participándole al mismo tiempo: 1) Que el importe de la sanción deberá hacerse efectivo en la forma y plazos que se señale en la carta de pago (modelo F4T) que obra en el expediente. 2) Que la presente resolución agota la vía administrativa a tenor del artículo 69.1.d) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que podrá

7 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 errekurtsoa jarri ahal izango duela Bilboko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiaren aurrean, bi hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa eta jurisprudentziako interpretazioaren uztailaren 13ko 29/1988 Legearen 8tik 10era bitarteko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (Auzitegi Goreneko Lehen Sekzioa, Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2006ko ekainaren 15eko Autoa). Aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, nahi izanez gero eta auzi-errekurtsoa jarri aurretik, ebazpenaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko foru diputatuari; horretarako hilabeteko epealdia edukiko du jakinerazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikuluetan eta hauekin bat datozenetan ezarritakoaren arabera. Gainera, bere eskubideak defendatzeko nahi dituen errekurtso eta egintza guztiak aurkez ditzake. Hirugarrena: Honako ebazpen honen berri ematea Baso Zerbitzuari. Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan aztertu ahal izango da. Bilbon, 2014ko irailaren 5ean. Nekazaritzako foru diputatua, Irene Pardo Portillo (I-1515) 2931/2014 Foru Aginduaren jakinarazpena; ehizaren arloko BI-2/2014 espediente zehatzailearen ebazpena. Nekazaritza Saileko foru diputatuak ehiza arloko BI-2/2014 zehapen espedientean, uztailaren 10ean, emandako 2931/2014 Foru Agindua ezin izan zaio jakinarazi Jose M. a Canive Llano jaunari, helbidea: El Peñuco, 17, Balmaseda (Bizkaia). Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 59.1 eta 59.2 artikuluetan adierazitako moduan, ahaleginak egin arren. Beraz, iragarki hau argitaratzen da jakinarazpenerako balio dezan, 30/1992-A Legeko 59.4 artikuluan ezarritakoa betez. EBAZPENA Lehenengoa: Jose M. a Canive Llano jaunari, helbidea: El Peñuco, 17, Balmaseda (Bizkaia): Honako zehapena ezarri: 501,00 euro. Isuna: 501,00 euro. Kalte-galeren ziozko ordainketa: 0,00 euro. Lizentzia indargabetu eta hurrengo aldian lortzeko eskubiderik ez izatea: urte bat. Zehatutako gertaera: Lizentziarik gabe ehizatzea. Urratutako artikuluaren/artikuluen zenbakia: Desgaitze-aldia administrazio bidean ebazpena irmoa denean hasiko da zenbatzen. Pertsona zehatuak Ehiza eta Ibaietako Arrantza Atalaren bulegoetan (Madariaga etorbidea, 1, 1., Bilbo) aurkeztu beharko du lizentzia, aurrekoa gorabehera. Bigarrena: Honako ebazpen hau interesatuari jakinaraztea, aldi berean hurrengo hauek aditzera emanez: 1) Zehapenaren zenbatekoa espedientean dagoen ordaingutunean (F4T eredua) adierazten diren modu eta epeetan ordainduko da. 2) Ebazpen honek administrazio bidea agortzen duela, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen hautapen, antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 69.1.d) artikuluaren arabera; beraz, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango duela Bilboko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiaren aurrean, bi hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik zenbatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa eta jurisprudentziako interpretazioaren uztailaren 13ko 29/1988 Legearen 8tik 10era bitarteko artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz (Auzitegi Goreneko Lehen Sekzioa, Administrazioarekiko Auzietarako Salaren 2006ko ekainaren 15eko Autoa). interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a su notificación, según lo dispuesto en los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación jurisprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo). Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carácter potestativo y previo, podrá interponer contra la resolución indicada recurso de reposición ante la diputada foral de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su recepción, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimase oportuno interponer en defensa de sus derechos. Tercero: Comunicar la presente resolución al Servicio de Montes. El expediente correspondiente a la presente resolución podrá ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de Agricultura. En Bilbao, a 5 de septiembre de La diputada foral de Agricultura, Irene Pardo Portillo (I-1515) Notificación de Orden Foral 2931/2014 de resolución del expediente sancionador de caza BI-2/2014. Intentada la notificación a don Jose M. a Canive Llano con domicilio en El Peñuco, 17, de Balmaseda (Bizkaia), no se ha podido practicar conforme a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 30/1992, de 26 de noviembre, por lo que en cumplimiento del artículo 59.4 de la citada Ley 30/1992, se publica el presente anuncio a fin de que sirva de notificación de la Orden Foral 2931/2014, del 10 de julio, dictada por la diputada foral del Departamento de Agricultura, en el expediente sancionador de caza BI-2/2014. RESOLUCIÓN Primero: Imponer a don Jose M. a Canive Llano con domicilio en El Peñuco, 17, de Balmaseda (Bizkaia): Sanción de: 501,00 euros. Multa de: 501,00 euros. Indemnización daños y perjuicios: 0,00 euros. Anulación de la licencia y privación de la facultad de obtenerla durante: 1 año. Hecho sancionado: Cazar sin licencia. Por infracción del/los artículo/s: El período de inhabilitación empezará a contar cuando la resolución adquiera firmeza en la vía administrativa. La persona sancionada deberá hacer entrega de la licencia, sin perjuicio de lo anterior, en las Oficinas de la Sección de Caza y Pesca Continental, sitas en Avda. Madariaga, 1, 1. o, Bilbao. Segundo: Notificar la presente resolución a la persona interesada, participándole al mismo tiempo: 1) Que el importe de la sanción deberá hacerse efectivo en la forma y plazos que se señala en la Carta de Pago (modelo F47) que obra en el expediente. 2) Que la presente resolución agota la vía administrativa a tenor del artículo 69.1.d) de la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elección, organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, por lo que podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a su notificación, según lo dispuesto en los artículos 8 a 10 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa e interpretación jurisprudencial (Auto de 15 de junio de 2006 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo).

8 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Aurreko paragrafoan adierazitakoa gorabehera, nahi izanez gero eta auzi-errekurtsoa jarri aurretik, ebazpenaren aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Bizkaiko Foru Aldundiko Nekazaritza Saileko foru diputatuari; horretarako hilabeteko epealdia edukiko du jakinerazpena jaso eta hurrengo egunetik aurrera, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 116 eta 117. artikuluetan eta hauekin bat datozenetan ezarritakoaren arabera. Gainera, bere eskubideak defendatzeko nahi dituen errekurtso eta egintza guztiak aurkez ditzake. Hirugarrena: Honako ebazpenaren berri Baliabide Naturalk, Ehiza Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbituari ematea. Ebazpen honi dagokion espedientea Nekazaritza Saileko Zerbitzu Orokorretan aztertu ahal izango da. Bilbon, 2014ko irailaren 5ean. Nekazaritzako foru diputatua, Irene Pardo Portillo (I-1516) Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, con carácter potestativo y previo, podrá interponer contra la resolución indicada recurso de reposición ante la diputada foral de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a de su recepción, conforme a lo establecido en los artículos 116 y 117 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que estimase oportuno interponer en defensa de sus derechos. Tercero: Comunicar la presente resolución al Servicio de de Recursos Naturales, Fauna Cinegética y Pesca. El expediente correspondiente a la presente resolución podrá ser examinado en los Servicios Generales del Departamento de Agricultura. En Bilbao, a 5 de septiembre de La diputada foral de Agricultura, Irene Pardo Portillo (I-1516) II. Atala / Sección II Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia Bilboko Udala Ayuntamiento de Bilbao Hiritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikulua hausteagatik emandako irekitzeko ebazpenen jakinarazpenak ( ). Iragarkia, Segurtasun Saileko zinegotzi ordezkariaren ebazpenak jakinarazteko dena. Ebazpenak otsailaren 21eko Herritarren Segurtasunaren Babeserako 1/1992 Lege Organikoaren 25.1 artikulua, Herritarren Segurtasunari buruzko. Espedientea irekitakoei ebazpen horien jakinarazpenak helarazi nahi izan zaizkien arren, hori egitea lortu ez denez, iragarki hau argitaratzen da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 eta 61 artikuluetan xedatutakoa betez. Eta hau guztia jendaurrean jartzen da, interesaturik daudenek jakin dezaten, iragarki hau banako jakinarazpena baita interesaturik daudenentzat. Horrez gain, ohar hauek egiten dira: egun balioduneko epean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita, ikusgai izango dute espedientea Bilboko Udalaren Segurtasun Saileko bulego nagusietan (Juan Carlos Gortazar, 3). Epe horretan, interesdunak bere buruaren alde komenigarritzat jotzen dituen alegazioak, agiriak eta informazio guztiak aurkeztu ahal izango ditu. Prozeduran erabili nahi dituen frogabideak era proposa ditzake. Epe horretan alegaziorik aurkeztu ezean, ebazpen hau izango da ebazpen-proposamena eta, hortaz, behar den ebazpena emango da besterik gabe. 2. Interesdunari jakinaraztea erantzukizuna bere borondatez onar dezakeela eta 100 euro ordain ditzakeela alegazioen epea bukatu baino lehen. Horrela egiten badu, prozedura bukatu egingo da. Horretarako, jakinarazpen honekin eta arau-hauslearen NANarekin edo fotokopiarekin joan beharko du Tasen Sekzioko 18. eta 19. leihatiletara (San Agustin eraikina, Ernesto Erkoreka pl. 12ko beheko solairua). Hala ere, hilabeteko epean berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organoari edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu bi hilabeteko epean. Kasu batean zein bestean epea ordainketa egin eta biharamunean hasiko da. Notificación de Resoluciones incoatorias en relación a infracciones al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana ( ). Anuncio, por el que se notifican las Resoluciones del Concejal Delegado del Área de Seguridad, incoatorias de los expedientes sancionadores abajo indicados, en relación a infracciones del artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Intentadas sin efecto las notificaciones de dichas resoluciones, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, a quienes debe servir de notificación individual, con las siguientes advertencias: 1. Disponen del plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en la Oficina General del Área de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, sita en la calle Juan Carlos de Gortazar, 3, y para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente en su defensa así como para, en su caso, proponer las pruebas de las que pretenda valerse en el procedimiento, con advertencia de que de no formular alegaciones se tendrá la presente resolución de incoación como propuesta de resolución, dictándose, por tanto, la resolución que proceda sin más trámite. 2. Comunicar a la persona interesada que puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, procediendo al abono, antes de que se culmine el plazo de alegaciones, de 100 euros, poniendo en este caso fin al procedimiento. Para ello deberá presentarse con la presente notificación y DNI del infractor o fotocopia, en la Sección de Tasas Ventanillas 18 y 19, planta baja. del Edificio de San Agustín sito en Plaza Ernesto Erkoreka, 12. Todo ello, sin perjuicio de que pueda formular recurso de reposición ante el mismo órgano que ha adoptado la presente resolución en el plazo de un mes o bien interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, en ambos casos a contar desde el día siguiente a aquel en que se haya efectuado el pago.

9 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de Prozedura honetan ebazpena emateko eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da prozedura hasten denetik hasita. Epe horretan ebazpenik eman eta jakinarazi ezean, iraungitzat joko da prozedura, epea eteteko legezko arrazoirik ez badago. Izen-Abizenak: Juan Marco Goiricelaya Barasorda. Espediente zk.: Lege-hauste data: 2014ko maiatzaren 27a. EIrekitzeko data: 2014ko abuztuaren 1a. Hautsi araua: Bilbon, 2014ko irailaren 11n. Segurtasun Saileko Zuzendaria Getxoko Udala (II-5797) 3. El plazo máximo establecido para dictar resolución y notificar la misma en el presente procedimiento, es de seis meses desde la fecha de su iniciación. Transcurrido dicho plazo, sin haberse dictado y notificado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento, salvo concurrencia de algún motivo legal para interrumpir el cómputo de dicho plazo. Apellidos y nombre: Juan Marco Goiricelaya Barasorda. N. o expediente: Fecha infracción: 27 de mayo de Fecha incoación: 1 de agosto de Artículo infringido: En Bilbao, a 11 de septiembre de El Director del Área de Seguridad Ayuntamiento de Getxo (II-5797) Getxoko Udalaren Hiri Garbiketako Udal Ordenantza urratzeagatiko zehapen espedienteen ezarpena. (2013/133 espediente). Jakinarazpena. Interesatuari honakoa beren beregi jakinarazteko ahalegina egin da aipatuko diren espedienteetan eman diren ebazpenak honakoa urratu delako: Getxoko Udaleko Hiri Garbiketako Udal Ordenantzaren. Jakinarazpena ezin izan da egin, zenbait arrazoirengatik. Horregatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta aplikatu beharreko gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez. Gainera, jakinarazten da Getxoko alkate-udalburu jaunak hauxe xedatu duela: a) Orain aipatutako diren interesatuei eranskineko zehapenak ezarriko zaizkie, honakoa urratzeagatik: Getxoko Udalaren Hirilur Garbiketaren Udal Ordenantzaren. b) Zehapen hori borondateko epean ordaindu beharko du; jakinarazpenaren hurrengo egunetik hasita, hilabeteko epean. Epe horiek bukatuta ez bada isuna ordaintzen, premiamenduzko administrazio bidetik ordainaraziko da. Ebazpen honek administrazio bideari amaiera ematen dio. Beraren aurka admiinistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hileko epean, argitaratu ondoko egunetik zenbatuta, Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegian edo bere egoitzako administrazioarekiko auzien epaitegian, nahi duen bezala. Hori guztia bat dator Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa araupetu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8, 14, 25, 46 eta baterako artikuluetan eta Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109 c) artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazia) xedaturik dagoenarekin. Aitzitik, nahi badu, aurreko lerrokadan adierazitako administrazioarekiko auzi errekurtsoa baino lehen, argitaratzen den berariazko ebazpenaren aurka birjarpenezko errekurtsoa jar daiteke, ebazpena eman zuen organo berberaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpen hau argitaratu ondoko egunetik zenbatuta. Errekurtso hori deuseztasun edo deuseztakortasun zioetan oinarritu daiteke (zio horiek 30/1992 Legearen 62 eta 63. artikuluetan ezarri ziren), lege horren 107, 116, 117 eta baterako artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, 4/1999 Legeak egindako aldarazpenekin. Birjarpenezko errekurtsoa jartzen denetik hilabeteko epean ez bada ebazpena jakinarazten, gaitziritzi dela joko da, 30/1992 Legearen 43.2 artikuluaren arabera, 4/1999 Legeak aldarazia. Imposición de los expedientes sancionadores por infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana de Getxo (Expediente 133/2013). Notificación. Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que se detallan a continuación, por infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Getxo, al interesado y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables. Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Getxo ha venido a disponer a) Imponer a los interesados que a continuación se detallan las sanciones que figuran en el Anexo por infracción de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana del Ayuntamiento de Getxo. b) El pago deberá hacerse efectivo dentro del período voluntario, que finalizará en un mes desde el día siguiente a la fecha de notificación. Transcurridos los plazos fijados anteriormente sin haberse satisfecho el importe de la sanción, se procederá a su exacción por la vía administrativa de apremio. Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o Juzgado de los Contencioso-Administrativo de su domicilio, según su elección. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la resolución expresa que se publica, se podrá interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con las modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.

10 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Hori guztia, bere eskubideen alde egiteko egoki deritzen bestelako ekintza edo errekurtso gorabehera. Alkate jaunak agindu eta sinatu du Getxon, 2014ko irailaren 12an. ERANSKINA Espediente: 133/2013 OO.MM. Salatutako egintza: Arrojar objetos a la Vía Pública. Data: 1 de diciembre de Lekua: Santa Eugenia, 14. Hautsitako art.: Artículo 9 - OO.MM. limpieza urbana. Interesatua: Francisco Andrés Osinaga. Zenbatekoa: 90 euros. (II-5807) Hiritarren Segurtasuna babesteko otsailaren lege zehapen espedientearen ebazpenaren testua (Espedienteak 2013/160, 2014/8 eta 2014/9). Jakinarazpena. Interesatuari honakoa beren beregi jakinarazteko ahalegina egin da eranskinean aipatzen den zehapen espedientea eman diren ebazpenak honakoa urratu delako drogamenpekotasun gaietan prebenitze, laguntze eta gizarteratzeari buruzko ekainaren 25eko 18/1998 Legea ustez hausteagatik.jakinarazpena ezin izan da egin, zenbait arrazoirengatik. Horregatik, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.5 artikuluan eta aplikatu beharreko gainerako baterako xedapenetan xedatutakoa betez. Gainera, jakinarazten da Getxoko alkate-udalburu jaunak hauxe xedatu duela: a) Orain aipatutako diren interesatuei eranskineko zehapenak ezarriko zaizkie, honakoa urratzeagatik: drogamenpekotasun gaietan prebenitze, laguntze eta gizarteratzeari buruzko ekainaren 25eko 18/1998 Legea ustez hausteagatik b) Zehapenak, borondateko epean ordaindu beharko dira; jakinarazpenaren hurrengo egunetik hasita hilabeteko epean. Epe horiek bukatuta ez bada isuna ordaintzen, premiamenduzko administrazio bidetik ordainaraziko da. Ebazpen honek administrazio bideari amaiera ematen dio. Beraren aurka admiinistrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke bi hileko epean, argitaratu ondoko egunetik zenbatuta, Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegian edo bere egoitzako administrazioarekiko auzien epaitegian, nahi duen bezala. Hori guztia bat dator Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa araupetu duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8, 14, 25, 46 eta baterako artikuluetan eta Administrazio Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 109 c) artikuluan (urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldarazia) xedaturik dagoenarekin. Aitzitik, nahi badu, aurreko lerrokadan adierazitako administrazioarekiko auzi errekurtsoa baino lehen, argitaratzen den berariazko ebazpenaren aurka birjarpenezko errekurtsoa jar daiteke, ebazpena eman zuen organo berberaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazpen hau argitaratu ondoko egunetik zenbatuta. Errekurtso hori deuseztasun edo deuseztakortasun zioetan oinarritu daiteke (zio horiek 30/1992 Legearen 62 eta 63. artikuluetan ezarri ziren), lege horren 107, 116, 117 eta baterako artikuluetan ezarritakoarekin bat etorriz, 4/1999 Legeak egindako aldarazpenekin. Birjarpenezko errekurtsoa jartzen denetik hilabeteko epean ez bada ebazpena jakinarazten, gaitziritzi dela joko da, 30/1992 Legearen 43.2 artikuluaren arabera, 4/1999 Legeak aldarazia. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estimase oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. Lo manda y firma el Sr. Alcalde En Getxo, a 12 de septiembre de ANEXO Expediente: 133/2013 OO.MM. Hecho denunciado: Arrojar objetos a la Vía Pública. Fecha: 1 abenduaren Lugar: Santa Eugenia, 14. Art. infringido: 9 artikulua - OO.MM. limpieza urban. Interesado: Francisco Andrés Osinaga. Importe: 90 euro. (II-5807) Texto de la Resolución del expediente sancionador por infracción de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (Expedientes 160/2013, 8/2014 y 9/2014). Notificación. Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las resoluciones recaídas en los expedientes que se relaciona en el Anexo, por infracción de la Ley 18/1998 de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias, al interesado y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones concordantes aplicables. Al mismo tiempo se hace constar que el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Getxo ha venido a disponer: a) Imponer a los interesados que a continuación se detallan las sanciones que figuran en el Anexo por infracción de la Ley 18/1998 de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en materia de drogodependencias. b) Las sanciones económicas deberán hacerse efectivas dentro del periodo voluntario que finalizará en un mes desde el día siguientes a la fecha de notificación Transcurridos los plazos fijados anteriormente sin haberse satisfecho el importe de la sanción, se procederá a su exacción por la vía administrativa de apremio. Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao, o Juzgado de los Contencioso-Administrativo de su domicilio, según su elección. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14, 25, 46 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 109 c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No obstante, con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra la Resolución expresa que se publica, se podrá interponer recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la presente notificación, el cual podrá fundarse en alguno de los motivos de nulidad o anulabilidad a que se refieren los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, conforme a lo establecido en los artículos 107, 116, 117 y concordantes de la mencionada Ley con las modificaciones sufridas por la Ley 4/1999. Si transcurriera un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificara su resolución, se entenderá desestimado, según el artículo 43.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999.

11 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Hori guztia, bere eskubideen alde egiteko egoki deritzen bestelako ekintza edo errekurtso gorabehera. Alkate jaunak agindu eta sinatu du. Getxon, 2014ko irailaren 12an. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estimase oportuno interponer para la mejor defensa de sus derechos. Lo manda y firma el Sr. Alcalde En Getxo, a 12 de septiembre de Espediente Salatutako egintza Data Lekua Hautsitako art. Interesatua Zenbat. Expediente Hecho denunciado Fecha Lugar Art. infringido Interesado Importe 160/2013 Consumo/Tenencia ilícita 26/09/2013 Plaza de las Escuelas Ley Orgánica 1/1992 de 21/02 Imanol Rolan Costa 301 drogas, estup. o psicot. de Protección de la S.C. 8/2014 Consumo/Tenencia ilícita 17/01/2014 Avda. Los Chopos(Fadura) Ley Orgánica 1/1992 de 21/02 Youness Ben Abdeslam 301 drogas, estup. o psicot. de Protección de la S.C. 9/2014 Consumo/Tenencia ilícita 17/01/2014 Avda. Los Chopos(Fadura) Ley Orgánica 1/1992 de 21/02 Larbi Ben Youness 301 drogas, estup. o psicot. de Protección de la S.C. (II-5808) Hautaketa-prozesuak deitzea karrerako funtzionario erakolangile moduan sartzeko (Administraria 2 plaza). Alkatetzaren 2014ko irailaren 10ean 4214 Dekretuaren bidez, erabaki hauxe eman zen: Lehenengoa: Ondorengo hautaketa-prozesuak deitzea karrerako funtzionario erakolangile moduan sartzeko: Administrazio Orokorreko Eskalan, Administrazioko Azpi Eskalan eta honako mailan: Administraria: 2 plaza Bigarrena: Dekretu honetan Eranskin moduan sartzen diren aipatutako deialdiak zuzenduko dituen Oinarri Zehatzak onartzea. Hirugarrena: Oinarri Zehatzak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta web-orrian osorik argitaratzeko agindua ematea, eta haiek Estatuko Aldizkari Ofizialean iragartzea. Getxon, 2014ko irailaren 11n. Ogasun, Ekonomia eta Giza Baliabideetako Zinegotzia, Alkatearen dekretuaz delegatua (3562/ 2011, Ana Helguera Libano Convocar proceso selectivo para el ingreso como personal funcionario de carrera (2 plazas Administrativos). Por Decreto de Alcaldía número 4214, de 10 de septiembre de 2014, se adoptó el siguiente Acuerdo: Primero: Convocar el siguiente proceso selectivo para el ingreso como personal funcionario de carrera: Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Clase: Administrativa: 2 plazas. Segundo: Aprobar las Bases Específicas que regirán la indicada convocatoria que se incorpora como Anexo al presente Decreto. Tercero: Ordenar la publicación íntegra de las Bases Específicas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en y el anuncio de las mismas en el «Boletín Oficial del Estado». En Getxo, a 11 de septiembre de La Concejala de Hacienda, Promoción Ecónomica y Recursos Humanos, por delegación en virtud del Decreto de la Alcaldía número 3562/2011, Ana Helguera Libano OINARRI ESPEZIFIKOAK ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA, ADMINISTRAZIOKO AZPI-ESKALA, MAILA: ADMINISTRARIA 1. Deialdiko lanpostuak Guztira bi (2) administrari-lanpostu betetzeko deialdia egin da, Administrazio Orokorreko Eskalan, Administrazioko Azpi Eskalan, eta honako mailan: Administraria (Tituludun C taldea, C1 azpi-taldea), lehiaketa-oposaketa bidez eta honako banaketaren arabera: Txanda irekia: lanpostu bat (1) II. hizkuntz eskakizunarekin, ez derrigorrez-koak. Minusbaliatuentzako: lanpostu bat (1) II. hizkuntz eskakizunarekin, ez derrigorrezkoak. Uztailaren 23ko 3809/2010 Alkatetza Dekretu bidez onarturiko Oinarri Orokorren bidez arautuko da deialdia. Oinarri horiek 2010eko abuztuaren 4ko 148. zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu, eta 2011ko otsailaren 3ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaraturiko urtarrilaren 25eko 362/2011 Alkatetza Dekretu bidez aldatu ziren. 2. Baldintza espezifikoak Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 43. artikuluan eta Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen Hirugarren Xedapen Iragankorrean xedatzen denarekin bat etorriz, honako baldintzak bete behar dira: Txanda irekiko lanposturako: Batxiler, 2. mailako Lanbide Heziketa edota pareko titulua edukitzea. BASES ESPECÍFICAS ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA, CLASE: ADMINISTRATIVA 1. Plazas convocadas Se convoca un total de dos (2) plazas de Administrativa/o pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Clase: Administrativa, (Grupo C de Titulación, Subgrupo C1), por el sistema de concurso oposición, según la siguiente distribución: Turno libre: Una (1) con perfil lingüístico II, de carácter no preceptivo. Minusvalía: Una (1) con perfil lingüístico II, de carácter no preceptivo. La convocatoria se regirá por las Bases Generales aprobadas por Decreto de Alcaldía 3809/2010, de 23 de julio, publicadas en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 148, de 4 de agosto de 2010, y modificadas por Decreto de Alcaldía número 362/2011, de 25 de enero, publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», de fecha 3 de febrero de Requisitos específicos De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca y Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la titulación requerida es: Para la plaza del Turno libre: Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.

12 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Minusbaliotasunari erreserbatutako plazarako Batxilergoko Titulua, bigarren mailako lanbide Heziketako Titulua edo baliokidea edukitzea eta minusbalio-tasun-maila %33koa edo handiagoa izatea. 3. Azterketa-eskubideak C1 Azpi-taldeari dagokion azterketa eskubideagatiko tasa ordaindu beharko da. Zenbatekoa: 1,70 euro. 4. Epaimahai kalifikatzailearen osaketa Epaimahaia bost kidez osatuta egongo da. Horien artean, HAEEk izendatutako pertsona bat egon beharko da nahitaez, horrela xedatzen baitu Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen artikuluak. 5. Ariketak 5.1. Oposaketa fasea Oposaketa-fasean lau (4) ariketa egin beharko dira; horietako hiru (3) lehenak nahitaezkoak eta baztertzaileak. Laugarren ariketa II. Hizkuntza Eskakizuna aurkezteko beharra ez dutenentzat, borondatezkoa eta ez-baztertzailea izango da Lehenengo ariketa. Aukera anitzeko test-galdetegi bat erantzun beharko da, idatziz; horretarako, 120 minutu egongo dira gehienez. Galdera horiek, honako oinarri espezifikoetan (I. Eranskina) aipatutako gaien edukiari buruzkoak izango dira; txarto erantzundako galdera bakoitzeko puntu negatiboak ezarriko dira. Ariketa horretan, galdera gehigarriak egongo dira, erreserba gisa; Epaimahaiak galderaren bat ezeztatzea erabakiz gero, galdera horiek erabiliko dira aurrekoak ordezteko; hurrenkera errespetatuta betiere. Txarto erantzundako galdera bakoitzeko galdera zuzen bati dagokion balioaren herena deskontatuko da. Zuriz utzitako galderek ez dute balio negatiborik sorraraziko eta kasu horretan, beraz, ez da ondo erantzundako galderetatik ezer deskontatuko Ariketara aurkeztu den hautagai-kopurua kontuan hartuta, Epaimahaiak finkatu ahalko du: bete beharreko lanpostu-kopuru zehatza, hautagaien ezagutza-maila eta ariketaren zailtasun-maila; betiere, hautagaien izen-abizenak ezagutu aurretik eta proba gaintzitzeko gutxieneko puntu-kopurua zein de jakin aurretik. Azken puntuazio minimo horretara iristen ez direnak hautaketa-prozesutik kanpo geratuko dira. Edozein kasutan, gutxieneko puntuazio hori ezingo da izan gehieneko posibleraren erdia bano txikiagoa Bigarren ariketa. Ariketa honetan bi (2) kasu praktiko garatu beharko dira, idatziz, gai-zerredako II. Multzotik (I. Eranskina) Epaimahaiak proposaturiko lauren (4) artean aukeratuta. Galdera horiek ariketa hasten den unean jakinaraziko dira, eta bi ordu egongo dira gehienez horiek egiteko Hirugarren ariketa. Ordenagailuen maneiuaren inguruko proba-praktikoa. Epaimahaiak zehaztuko du zein den egin beharreko ariketa, proba hasi aurretik. Horretarako, erabiliko den softwarea honako hau izango da: Microsoft Word 2003 maila aurreratuan Microsoft Excel 2003 maila aurreratuan Internet aurreratua Microsoft Outlook 2003 Ez dute ariketa hori egin beharko, proba egin aurretik IT Txartela edo Informazio Teknologieetan Gaitasun Ziurtagiria (European Software Institute) eskuratu dutenek. Ziurtagiri horiek KZguneetan edota ESIk homologaturiko zentroetan eskuraturikoak izan behar dira, proba egiteko eskatutako software bertsioaren arabera. Horretarako, eta proba egin aurretik, Epaimahaiak epe bat zabalduko du, hautagaiek IT Txartelen ziurtagiriak aurkeztu ditzaten. Para la plaza reservada a Minusvalía: Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente. Ostentar un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 3. Derechos de examen Se habrá de satisfacer la tasa por derecho de examen correspondiente al Subgrupo C1 por importe de 1,70 euros. 4. Composición del Tribunal Calificador El Tribunal estará integrado por cinco miembros. Entre ellos necesariamente figurará una persona designada por el IVAP, según establece el artículo 99.2 de la Ley 6/1989 de Función Pública Vasca. 5. Ejercicios 5.1. La Fase de oposición La fase de oposición consta de cuatro (4) ejercicios, los tres (3) primeros tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. El cuarto tendrá carácter voluntario y no eliminatorio, para las plazas con perfil lingüístico II de carácter no preceptivo Primer ejercicio. Consistirá en contestar por escrito, en el tiempo máximo de 120 minutos a un test de preguntas con respuestas alternativas, que versarán sobre los contenidos del temario señalado en estas bases específicas (Anexo I), y que incorporará puntos negativos para las respuestas incorrectas. El ejercicio que se proponga contendrá otras preguntas tipo test de reserva, las cuales sustituirán por su orden a aquellas preguntas que, en su caso, acuerde el Tribunal anular. Por cada respuesta errónea se descontará la tercera parte del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco no penalizarán, por lo que no se efectuará descuento alguno del número de aciertos. El Tribunal podrá establecer, a la vista del número de aspirantes presentados al ejercicio, el número de plazas a proveer, el nivel de conocimientos de las personas aspirantes y el grado de dificultad de la prueba, de forma previa a conocer la identidad de las personas aspirantes, el mínimo de puntos necesarios para superar el ejercicio, quedando eliminados quienes no alcancen dicha puntuación final mínima. En cualquier caso, la puntuación mínima no podrá ser inferior a la mitad de su máxima posible Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, en un plazo máximo de dos horas, dos (2) supuestos prácticos a elegir por los aspirantes entre cuatro (4) propuestos por el Tribunal inmediatamente antes del ejercicio y relacionados con el Bloque II del temario (Anexo I) Tercer ejercicio. Consistirá en realizar una prueba práctica de manejo de ordenadores, determinada por el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. El software a utilizar será el siguiente: Microsoft Word 2003 nivel avanzado Microsoft Excel 2003 nivel avanzado Internet avanzado Microsoft Outlook 2003 Estarán exentos de realizar dicha prueba, aquellos aspirantes que, con anterioridad a la realización del ejercicio acrediten estar en posesión de la IT Txartela o Certificación de Competencias en Tecnologías de la Información, desarrollado por European Software Institute (ESI) obtenida en un KZgunea o resto de centros homologados por el ESI, de conformidad con la versión del software exigida para la realización de la prueba. A tal fin, con anterioridad a la realización de la prueba, el Tribunal abrirá un plazo para que las personas aspirantes acrediten las certificaciones IT Txartela de las que estén en posesión.

13 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de Laugarren ariketa. Ariketa honetan, meritu gisa baloratuko den euskararen ezagutza maila (II HE) zehaztu eta hala badagokio egiaztatzu beharko da. Hizkuntza Eskakizun hori edota horren parekoa den beste tituluren bat dagoeneko egiztatuta dutenek, ariketa egiteko ezarri den data aurretik Getxoko Udaleko Langile, Antolaketa eta Informatika Sailean aurkeztu eta ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko dute, behar bezala erkatu eta hautaketa-prozesuko espedienteari eransteko Lehiaketa fasea Lehiaketaren helburua izango da, hautagaiek aurkeztu eta egiaztatu dituzten merituak aztertu eta baloratzea. Horretarako, meritu bakoitzari dagozkion puntuan emango zaizkio, honako Oinarrietan jasotako II. Eranskinean zehaztutako Baremoaren arabera. Ezarrita dagoen epean aurkeztu eta behar bezala egiaztatu ez diren merituak ez dira inola ere baloratuko. 6. Hautaketa prozesuaren kalifikazioa 6.1. Lehiaketa fasea Lehiaketa fasea kalifikatzeko, honako Oinarrietan jasotako II. Eranskinean dagoen Baremoaren arabera esleitutako puntu guztien batuketa egingo da Oposaketa fasea Lehenengo ariketa, teorikoa, zero (0) eta hogeita hamalau (34) puntu artean kalifikatuko da; halaber, ariketa horretan hamazazpi (17) puntura iristen ez direnak oposaketatik kanpo geratuko dira automatikoki. Bigarren ariketa, praktikoa, zero (0) eta hogeita hamabost (35) puntu artean kalifikatuko da; halaber, ariketa horretan hamazortzi (18) puntura iristen ez direnak oposaketatik kanpo geratuko dira automatikoki. Hirugarren ariketa, praktiko-informatikoa, gai edo ez gai gisa kalifikatuko da; halaber, oposaketatik kanpo geratuko dira gai kalifikazioa lortzen ez dutenak Euskararen ezagutza egiaztatzea Banaketa honen arabera kalifikatuko da: 4. hizkuntza eskakizuna egiztatzea: 8 puntu. 3. hizkuntza eskakizuna egiztatzea: 8 puntu. 2. hizkuntza eskakizuna egiztatzea: 8 puntu. 1. hizkuntza eskakizuna egiztatzea: 5 puntu. 7. Praktiketa aldia eta prestakuntza Praktika eta/edo prestakuntza aldia gauztu beharko da, hautaketa-prozesuko beste fase bat den heinean. Epe-tarte hori, baina, Lehiaketa-oposaketa Fasean puntuazio onenak lortu dituztenek baino ez dute gauzatu beharko. Praktiketako aldi horrek sei (6) hilabeteko iraupena izango du gehienez. Dagokion Alkatetzako ebazpenaren bidez praktiketako funtzionariok izendatuko dira, Epaimahaiak izendaturiko hautagaien artean. Horretarako, aurretiaz, baldintza orokorrak (Oinarri Orokorretan jasotakoak) eta baldintza espezifikoak betetzen direla egiaztatu beharko da, honako Oinarri Espezifikoen 2. puntuan zehaztutakoaren arabera betiere. Ondorioz, praktiketako funtzionario horiek dagokion lanposturako indarreko legeriak zehazten duen ordainsaria jasotzeko eskubidea izango dute. Jarraikako ebaluazio-prozedura erabiliko da; beraz, praktiketako aldia amaitzean hautagaia gai edo ez gai den kalifikatu beharko da; halaber, hautaketa-prozedura gainditzeko nahi-taezkoa da gaitasun hori eskuratzea. Praktiketako aldia bukatu ostean, Epaimahai Kalifikatzaileak praktiketako funtzionarioen izendapena proposatuko du, fase hori gainditu duten hautagaien artean Cuarto ejercicio. Consistirá en determinar y acreditar, en su caso, el conocimiento del euskera al referido nivel (PLII), que puntuará como mérito. Aquellas personas que tuvieran acreditado dicho perfil lingüístico o estuvieran en posesión de alguno de los títulos a él mismo equiparados, bastará con que, con anterioridad a la fecha señalada para la celebración de este ejercicio se personen en el Área de Personal, Organización e Informática del Ayuntamiento de Getxo con el documento acreditativo original para su cotejo y traslado al expediente de este proceso selectivo La Fase de concurso El concurso consistirá en el examen y valoración de los méritos contraídos, alegados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a cada uno de ellos los puntos que le correspondan con arreglo al Baremo de méritos, que figura en el Anexo II, incorporado a las presentes Bases. En ningún caso se valorarán aquellos méritos que no hubieran sido aducidos y debidamente acreditados durante el plazo establecido. 6. Calificación de proceso selectivo 6.1. Fase de concurso La calificación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de los puntos atribuidos con arreglo al Baremo de méritos que figura en el Anexo II incorporado a las siguientes Bases Fase de oposición El primer ejercicio, de carácter teórico, se calificará de cero (0) a treinta y cuatro (34) puntos quedando automáticamente eliminados las personas aspirantes que no alcancen la calificación de diecisiete (17) puntos en el mismo. El segundo ejercicio, de carácter práctico, se calificará de cero (0) a treinta y cinco (35) puntos quedando automáticamente eliminados las personas aspirantes que no alcancen la calificación de dieciocho (18) puntos en el mismo. El tercer ejercicio, de carácter práctico-informático, se calificará como apto o no apto, quedando eliminados las y los aspirantes que no obtengan la calificación de apto Acreditación de conocimiento Euskera Se calificará según la siguiente distribución: Acreditación del perfil lingüístico 4: 8 puntos. Acreditación del perfil lingüístico 3: 8 puntos. Acreditación del perfil lingüístico 2: 8 puntos. Acreditación del perfil lingüístico 1: 5 puntos. 7. Período en prácticas y formación Consistirá en la realización del período de prácticas y/o formación, como una fase más del procedimiento de selección, período al que accederán las personas aspirantes que superen con mejor puntuación la Fase de Concurso-Oposición. Este período de prácticas tendrá una duración máxima de seis (6) meses de realización efectiva de las mismas. Mediante resolución de Alcaldía se nombrará funcionarias en prácticas a las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, una vez que hayan acreditado documentalmente los requisitos generales (contenidos en las Bases Generales) y los requisitos específicos en los términos establecidos en el punto 2 de las presentes Bases Específicas. Como consecuencia de ello, este personal funcionario en prácticas tendrá derecho al percibo de las retribuciones señaladas al efecto por la legislación vigente para el puesto al que se adscriban. El procedimiento de evaluación tendrá carácter de continuidad a lo largo del período de prácticas y será calificado como apto o no apto, siendo necesario alcanzar la aptitud para superar la presente fase del procedimiento selectivo. Concluido el período de prácticas, el Tribunal Calificador, propondrá el nombramiento de los/las funcionarios/as en prácticas que hayan superado esta fase.

14 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 I. ERANSKINA GAIAK- 1. MULTZOA ko Espainiako Konstituzioa. Printzipio orokorrak. 2. Espainiarren oinarrizko eskubide eta betebeharrak. 3. Monarkia: Teoria orokorra. Koroa Espainiar Konstituzioan. 4. Botere Legegilea: Teoria orokorra. Gorte Nagusiak. 5. Gobernua: Gobernuaren eta Botere Legegilearen arteko harremanak. 6. Botere Judiziala Espainiako Konstituzioan. 7. Estatuaren Lurralde antolaketa. Autonomia Estatutuak. Esanahia. 8. Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua: Aurretiazko Titulua. Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenak. Euskal Autonomia Erkidegoaren botereak. Justizia Administrazioa. 9. Europar Batasuna. Bilakaera eta Instituzioak. 10. Zuzenbide Publikoaren iturriak. Legea: Lege-motak. Araudia: kontzeptua eta motak. 11. Erregelamendua: Egiteko prozedura. Erregelamenduak egiteko ahala eta legezko kontrako erregelamenduen aurkako babesa. Jarraibideak eta zirkularrak. 12. Administrazio prozedura. Administrazio Publikoen eta Administrazio Prozedura Erkidearen Araubideari buruzko Legea. Printzipioak eta aplikazio-eremua. 13. Toki araubidea: Konstituzioko printzipioak. Probintzien eta udalerrien antolaketa eta eskumenak. 14. Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Jaurbidearen Oinarriei buruzkoa. Udalerria. Biztanleak. Auzotarraren aipamen berezia. Udalerrolda. 15. Tokiko ogasunak. Sarreren sailkapena. Zerga Ordenantzak. Zergak, tasak eta kontribuzio bereziak. Prezio publikoak. 16. Administrazioak Legeari eta Zuzenbideari men egitea. Administrazio Publikoaren nortasun juridikoa. GAIAK- 2. MULTZO 17. Administratua. Kontzeptua eta motak. Administratuaren ahalmena eta hori aldatzeko arrazoiak. Herritarrek Administrazioarekin lankidetzan jardun eta parte hartzea. 18. Eskubide publiko subjektiboak. Bidezko interesa. Administratuaren bestelako egoera juridikoak. 19. Hiritarren eskubideak. Prozeduren legoaia. Artxibo eta erregistroetara sartzeko eskubideak. Hiritarren lankidetza eta agerraldiak. 20. Egintza administratiboa. Kontzeptua. Administrazio-egintza motak. Administrazio egintzaren elementuak. 21. Prozeduraren denborazko dimentsioa. Dokumentuak jaso eta erregistratzea. Interesduna eta horren ordezkariak. Komunikazioak eta jakinarazpenak. 22. Administrazio-prozedura orokorraren faseak. Administrazioaren isiltasuna. 23. Egintza administrazioen eraginkortasuna eta horien baldintzak. Exekutatzea eta etetea. Egintza administratiboen etetea. 24. Egintza administratiboen balioga-betasunaren teoria. Egintza deusezak eta deuseztagarriak. Egintza administratiboa baliozkotzea. Ofiziozko berrikuspena. 25. Administrazio errekurtsoak. Kontzeptua. Printzipio orokorrak eta motak; araubide juridikoa. Gora-jotzeko errekurtsoa. Berraztertzeko errekurtsoa. Berrikusteko errekurtsoa. 26. Herri-Administrazioen eta herri-administrazioetako agintari eta langileen erantzukizuna: erantzukizun motak; herri-administrazioaren ondarezko erantzukizunaren kontzeptua eta printzipio orokorrak. ANEXO I TEMARIO-BLOQUE 1 1. La Constitución Española de Principios generales. 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. 3. La Monarquía: Teoría general. La Corona en la Constitución Española. 4. El Poder Legislativo: Teoría General. Las Cortes Generales. 5. El Gobierno: Relaciones entre el Gobierno y el Poder Legislativo. 6. El Poder Judicial en la Constitución Española. 7. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía. Significado. 8. El Estatuto de Autonomía del País Vasco: Título Preliminar. Competencias de la Comunidad Autónoma Vasca. Los poderes del País Vasco. La Administración de Justicia. 9. La Unión Europea. Evolución e Instituciones. 10. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Clases de Leyes. El Reglamento: Concepto y clases. 11. El Reglamento: Procedimiento de elaboración. Límites de la potestad reglamentaria y defensa contra los reglamentos ilegales. Instrucciones y circulares. 12. El procedimiento administrativo. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Principios y ámbito de aplicación. 13. El régimen local: principios constitucionales. Organización y competencias de la provincia y del municipio. 14. La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. El término municipal. La población municipal. Especial consideración del vecino. El padrón municipal. 15. Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las ordenanzas fiscales. Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios públicos. 16. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Personalidad jurídica de la Administración Pública. TEMARIO-BLOQUE El Administrado. Concepto y clases. La capacidad del administrado y sus causas modificativas. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración. 18. Los derechos públicos subjetivos. El interés legítimo. Otras situaciones jurídicas del administrado. 19. Derechos de la ciudadanía. Lengua de los procedimientos. Derechos de acceso a archivos y registros. Colaboración de la ciudadanía y comparecencias. 20. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del acto administrativo. 21. Dimensión temporal del procedimiento. Recepción y registro de documentos. El interesado y su representación. Comunicaciones y notificaciones. 22. Las fases del procedimiento administrativo general. El silencio administrativo. 23. La eficacia de los actos administrativos y su condicionamiento. Ejecutividad y suspensión. La ejecución de los actos administrativos. 24. La teoría de la invalidez del acto administrativo. Actos nulos y anulables. La convalidación del acto administrativo. La revisión de oficio. 25. Los recursos administrativos. Concepto. Principios generales y clases; régimen jurídico. Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de revisión. 26. La responsabilidad de las administraciones públicas y de sus autoridades y demás personal a su servicio: Tipos de responsabilidad; concepto y principios generales de la responsabilidad patrimonial de la administración pública.

15 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de Administrazioko kontratazioa. Kontratu publikoen izaera juridikoa. Zibilen bereizketa. Kontratu publiko motak. 28. Kontratatzeko debekuak. Kontratuen adjudikazioa. Kontratu publikoen formalizazioa. 29. Administrazioaren eta kontratisten eskubide eta betebeharrak. Administrazio kontratuak aldatzea. Prezioen berrikuspena. 30. Euskal Funtzio Publikoari buruzko legea: Funtzionario publikoak: kontzeptua eta motak. Funtzionarioen eskubide eta betebeharrak eta ordainsari-erregimena. 31. Administrazio publikoetan diharduten langileak: Funtzionario-izaera hartzea eta galtzea. Diziplina-araubidea. Bateraezintasun-araubidea. Administrazio-egoerak. 32. Toki-erakundeen kide anitzeko organoen funtzionamendu-araubidea. Deialdia eta aztergaien zerrenda. Organoa osatzeko baldintzak. Bozketa eta akordioak hartzea. Quoruma edo gehiengo berezia behar duten gaiak. Ekintzen eta akordioen aktak eta ziurtagiriak. 33. Toki-mailako zerbitzu publikoa. Udalak nahitaez eman beharreko zerbitzu publikoak. Udal-zerbitzuak kudeatzeko moduak. 34. Toki Erakundeen Ordenantza eta Erregelamenduak. Motak. Egin eta onartzeko prozedura. 35. Honako Zergen izaera, zerga egitatea, subjetu pasiboa, sotzapena eta zergaldia: Ondasun Higiezinen gaineko Zerga, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga, Hiri izaerako Lurren balio-gehikuntzari buruzko Zerga. 36. Toki Erakundeen aurrekontua. Onarpen-prozedura eta indarrean sartzea. 37. Ordenantza Fiskalen edukia. Prozedura eta onarpena. Indarrean sartzea. 38. Toki-administrazioaren Gastu publikoa. Diru-sarreren sailkapena. Kudeaketa-aldiak. Ordainketak agintzea eta kredituen lehentasuna. 39. Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonalen Babesari buruzkoa: Objektua. Aplikazio-Eremua. Datuen Babeserako Printzipioak. Pertsonen eskubideak. 40. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna. 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunari buruzkoa: printzipio orokorrak eta babesa. Gizonen eta emakumeen berdintasunerako Eusko Legebiltzarraren 2005eko otsailaren 18ko Legea: Neurriak Euskal Administrazio Publikoen eremuan. Gaia prestatu ahal izateko, indarrean dagoen legeriatzat hartuko da deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den unean indarrean dagoena. II. ERANSKINA MERITUEN BAREMOA Espezialitatea: Administrazio Orokorreko Administraria, Administrazioko Azpi Eskala, Maila: Administraria a) Esperientzia: 25 puntu gehienez Administrari kategorian edota parekoan Administrazio Publikoan emandako zerbitzuengatik, honako banaketaren arabera (atal bi-bietan pilatu daitezke puntuak, 25 puntuko mugarekin): biztanletik gorako Udal Korporazioetako esperientzia: 1 puntu hilabeteko, 5 puntura arteko mugarekin; gainerako hilabete osoak proportzioan baloratuko dira. Administrazio Publikoetako esperientzia: 1,4 puntu hilabeteko, 20 puntura arteko mugarekin; gainerako hilabete osoak proportzioan baloratuko dira. Epealdi bakoitzerako balorazio bakarra egin ahalko da; horregatik, hautagaiari onura gehien dakarkiona baino ez da kontuan hartuko. 27. La contratación administrativa. Naturaleza jurídica de los contratos públicos. Distinción de los civiles. Clases de contratos públicos. 28. Prohibiciones de contratar. La adjudicación de los contratos. Formalización de los contratos públicos. 29. Derechos y deberes de la Administración y los contratistas. Modificación de los contratos administrativos. Revisión de los precios. 30. La Ley de la Función Pública Vasca: los funcionarios públicos: Concepto y clases. Derechos y deberes de los funcionarios y su régimen retributivo. 31. El personal al servicio de las administraciones públicas. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Régimen disciplinario. Régimen de incompatibilidades. Situaciones administrativas. 32. Régimen de funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos para su constitución. Votación y adopción de acuerdos. Asuntos que requieren quórum o mayoría especial. Actas y certificaciones de actos y acuerdos. 33. El servicio público en la esfera local. Servicios Públicos obligatorios municipales. Modos de gestión de los servicios municipales. 34. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. 35. Naturaleza, hecho imponible, sujeto pasivo, devengo y período impositivo de los Impuestos: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras, Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 36. El Presupuesto de las Entidades Locales. Procedimiento de aprobación y entrada en vigor. 37. Contenido de las Ordenanzas Fiscales. Procedimiento y aprobación. Entrada en vigor. 38. El gasto público local. Clasificación de los gastos. Fases para su gestión. Ordenación de pagos y prelación de créditos. 39. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal: Objeto. Ámbito de aplicación. Principios de la Protección de datos. Derechos de las personas. 40. La igualdad de mujeres y hombres. Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: principios generales y tutela. Ley de Parlamento Vasco de 18 de febrero de 2005 para la igualdad de mujeres y hombres: Medidas en el ámbito de las Administraciones Públicas Vascas. A efectos de preparación del temario se considera legislación vigente la que se encuentre en vigor en el momento de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia». ANEXO II BAREMO DE MÉRITOS Especialidad: Administrativo/a de Administración General, Subescala: Administrativa, Clase: Administrativa. a) Experiencia: Hasta un máximo de 25 puntos Por servicios prestados en la Administración Pública con la categoría de Administrativo/a o equivalente, con arreglo a la siguiente distribución (pudiendo acumular puntos en ambos apartados sin que en su totalidad pueda superar el máximo de 25 puntos): Experiencia en Corporaciones Locales de más de habitantes: 1 punto/semestre, hasta un máximo de 5 puntos, valorándose proporcionalmente los meses enteros restantes. Experiencia en Administraciones Públicas: 1,4 puntos/semestre, hasta un máximo de 20 puntos, valorándose proporcionalmente los meses enteros restantes. El mismo período no podrá dar lugar a más de una valoración en los apartados anteriores, por lo que únicamente se tendrá en cuenta el más beneficioso para el aspirante.

16 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 b) Prestakuntza: 6 puntu gehienez Diploma edota asistentzi-ziurtagiri bidez behar bezala egiaztatutako prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak jasotzea. Ziurtagiri horietan nahiatez adierazi beharko da Administrazio Publikoak edota Administrazio Publiko horien Zuzenbide Publikoko erakundeek nahiz balio akademikoa duten tituluak emateko legezko ahalmena duten zentro eta elkargo profesionalek antolatutako, emandako edota homologatutako ikasordu-kopurua. Titulazio horiek, betiere honako oinarrien bigarren atalean jasotakoak izan beharko dira, eta Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen aplikazio-eremuan egon beharko dute. Zentro horiek, halaber, Euskal Herriko Elkarteen Erregistro Nagusian edota estatuko zein Autonomia Erkidegoetako pareko legerietan inskribatzeko modukoak izan beharko dira, edota Etengabeko Prestakuntza emateko Akordioak sinatuta izaan beharko dituzte Administrazio Publiko deberdinekin. Horien balorazio egiteko honako baremoa hartuko da kontuan: 10 eta 20 ordu arteko ikastaroak: 0,50 puntu. 21 eta 40 ordu arteko ikastaroak: puntu eta 60 ordu arteko ikastaroak: 1,5 puntu. 61 eta 100 ordu arteko ikastaroak: 2 puntu. 100 ordutik gorako ikastaroak: 3 puntu. Deialdian parte hartzeko eta/edo eskala eta kategoria jakin hori eskuratzeko nahiatezko baldintza diren ikastaroak egin izana ez da inolaz ere baloratuko. Erandioko Udala (II-5803) b) Formación: Hasta un máximo de 6 puntos Por la recepción de cursos de formación y perfeccionamiento debidamente acreditados mediante diploma o certificado de asistencia, en los que necesariamente habrán de figurar las horas lectivas de duración, organizados, impartidos u homologados por cualquier Administración Pública o por los organismos y entidades de Derecho Público de dichas Administraciones, así como por centros educativos habilitados legalmente para la expedición de títulos con validez académica, colegios profesionales y asociaciones profesionales correspondientes a las titulaciones comprendidas en la base segunda de las presentes y que se hallen en el ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 22 de junio de Asociaciones de Euskadi y susceptibles de inscripción en el Registro General de Asociaciones del País Vasco o normativa equivalente en el ámbito estatal o del resto de las Comunidades Autónomas, o en virtud de Acuerdos de Formación Continua suscritos por las diferentes Administraciones Públicas, que guarden relación con las funciones de la plaza. La valoración de los mismos se efectuará con arreglo al siguiente baremo: Cursos duración entre 10 y 20 horas: 0,50 puntos. Cursos duración entre 21 y 40 horas: 1 punto. Cursos duración entre 41 y 60 horas: 1,5 puntos. Cursos duración entre 61 y 100 horas: 2 puntos. Cursos duración superior a 100 horas: 3 puntos. En ningún caso se valorarán los cursos que se exijan como requisito indispensable para participar en la convocatoria y/o para el acceso a esta escala y categoría. Ayuntamiento de Erandio (II-5803) Erandioko bide publikoen inbentarioa Alkateak 2014ko irailaren 11n emandako ebazpenaren bidez jendaurrean jarriko da «Erandioko bide publikoen inbentarioa» izeneko dokumentua, Sendo, S.L. enpresak egindakoa. Jendaurrean erakusteko epea 2014ko irailaren 15etik azaroaren 28ra izango da. Egindako dokumentuari buruzko hitzaldia emango du inbentarioa idatzi duen taldeak 2014ko irailaren 25ean, 19:00etan, Erandiogoikoko gizartetxean. Dokumentua jendeaurrean dagoen bitartean interesatuek iradokizunak, erreklamazioak zein alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte. Erandioko elizatean, 2014ko irailaren 11n. Alkate-Udalburua, Joseba Goikouria Zarraga (II-5802) Gorlizko Udala Inventario de caminos de titularidad pública de Erandio Mediante Resolución dictada por esta Alcaldía con fecha 11 de septiembre de 2014 se somete a información pública el documento «Inventario de caminos de titularidad pública de este municipio» realizado por la empresa Sendo, S.L. El plazo de exposición al público será del día 15 de septiembre al 28 de noviembre de Por el Equipo Redactor se procederá a la impartición de charlas explicativas en el edificio sociocultural de Erandiogoikoa el día 25 de septiembre de 2014 a las 19:00 horas. Durante el plazo de exposición al público del documento referenciado, todas y todos aquellos interesados podrán presentar cuantas sugerencias, reclamaciones o alegaciones consideren de interés. En la anteiglesia de Erandio, a 11 de septiembre de El Alcalde-Presidente, Joseba Goikouria Zarraga (II-5802) Ayuntamiento de Gorliz Said Nait Sidi Moh jakinarazpen Ondoren aipatzen den ebazpena Said Nait Sidi Moh jaunari jakinaraztea ezinezkoa izan denez, ebazpen hori Udaleko iragarki oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean azalduko da jendeaurrera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Guztientzako Administrazio Prozedurari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz 67/14 DEKRETUA Kontuan izanda, Toki Entitaeen Lurralde Mugaketa eta Biztanleariaren Araudiren 54. Artikuluak dionez, abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuz erabakitako idazketa berriaren arabera, Espainian bizi den pertsona orokorra, Notificación a Said Nait Sidi Moh No siendo posible efectuar la notificación de la resolución que a continuación se publica a don Said Nait Sidi Moh, por desconocerse el lugar donde reside, se procede a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia»en cumplimiento de lo establecido en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre DECRETO 67/14 Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente y,

17 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Kontuan izanda M. a Aranzazu Anastasia Garaizar Olaizoila andreak aurkeztutako dokumentazioak Said Nait Sidi Moh, jaunak aurrez aipatutako betekizuna hausten ari dela ondorioztatzen duela, Ikusita 2014ko uztailaren 10ko Udaltzaingoaren txostena, toki Entitateen Lurralde Mugaketa eta Biztanleariaren 72. artikuluan 20ko 2612/1996 Errege Dekretuz erabakitako idazketa berriaren arabera, eta Estadistikaren institutu Nazionalaren Presidentziaren eta Lurralde Lankidetza zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean oinarrituta, udal erroldaren kudeaketa eta berriztapenari buruz jarribide teknikoak ematen dizkiena. XEDATU DUT: Lehenengoa: Said Nait Sidi Moh, jaunari biztanleen udal erroldan baja emateko espedienteari hasiera ematea, goian aipatutako Arautegiaren 54. Artikuluan ezarritako betekizunak hautsita erroldaturik agertzen dela jotzen delako, hau da, Espainian bizi den pertsona oro ohituraz bizi den udalerriko erroldan inskribaturik egon behar duela. Bigarrena: Adieraztea, uste honen aurka interesatuak 10 eguneko epean, Dekretu honen jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, bajarekin ados dagoela ala ez adierazi ahal izango duela. Eta ados ez balego, alegatu eta bidezko jotzen dituen beste agiri eta egiaztagiri aurkeztu, urteko egun gehienetan udalerri honetan bizi dela egiaztatzeko. Gorlizen, 2014ko irailaren 12an. Alkatea, Arantza Etxebarria Villabeitia Oleksand Martynyuk Yanyuk jakinarazpen (II-5829) Ondoren aipatzen den ebazpena Oleksand Martynyuk Yanyuk jaunari jakinaraztea ezinezkoa izan denez, ebazpen hori Udaleko iragarki oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean azalduko da jendeaurrera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Guztientzako Administrazio Prozedurari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz 68/14 DEKRETUA Kontuan izanda, Toki Entitaeen Lurralde Mugaketa eta Biztanleariaren Araudiren 54. Artikuluak dionez, abenduaren 20ko 2612/1996 Errege Dekretuz erabakitako idazketa berriaren arabera, Espainian bizi den pertsona orokorra, Kontuan izanda M. a Aranzazu Anastasia Garaizar Olaizoila andreak aurkeztutako dokumentazioak Oleksand Martynyuk Yanyuk, jaunak aurrez aipatutako betekizuna hausten ari dela ondorioztatzen duela, Ikusita 2014ko uztailaren 10ko Udaltzaingoaren txostena, toki Entitateen Lurralde Mugaketa eta Biztanleariaren 72. artikuluan 20ko 2612/1996 Errege Dekretuz erabakitako idazketa berriaren arabera, eta Estadistikaren institutu Nazionalaren Presidentziaren eta Lurralde Lankidetza zuzendari nagusiaren baterako ebazpenean oinarrituta, udal erroldaren kudeaketa eta berriztapenari buruz jarribide teknikoak ematen dizkiena. XEDATU DUT: Lehenengoa: Oleksand Martynyuk Yanyuk, jaunari biztanleen udal erroldan baja emateko espedienteari hasiera ematea, goian aipatutako Arautegiaren 54. Artikuluan ezarritako betekizunak hautsita erroldaturik agertzen dela jotzen delako, hau da, Espainian bizi den pertsona oro ohituraz bizi den udalerriko erroldan inskribaturik egon behar duela. Considerando que de la documentación aportada por doña M. a Aranzazu Anastasia Garaizar Olaizoila se deduce que don Said Nait Sidi Moh, está incumpliendo el requisito anteriormente indicado, Y visto el informe de la Policía Local de fecha 10 de julio de 2014, y en base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Ayuntamiento sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal, DISPONGO: Primero: Que se inicie Expediente para dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes a don Said Nait Sidi Moh, por entender que figura empadronado incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso. Segundo: Significar que contra esta presunción los interesados podrán en un plazo de diez (10) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año, y asimismo, señalar que durante dicho plazo les será puesto de manifiesto el expediente. En Gorliz, a 12 de septiembre de La Alcaldesa, Arantza Etxebarria Villabeitia Notificación a Oleksand Martynyuk Yanyuk (II-5829) No siendo posible efectuar la notificación de la resolución que a continuación se publica a don Oleksand Martynyuk Yanyuk, por desconocerse el lugar donde reside, se procede a su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de Bizkaia»en cumplimiento de lo establecido en el artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre DECRETO 68/14 Considerando que a la luz de lo establecido por el artículo 54 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente y, Considerando que de la documentación aportada por doña M. a Aranzazu Anastasia Garaizar Olaizoila se deduce que don Oleksand Martynyuk Yanyuk, está incumpliendo el requisito anteriormente indicado, Y visto el informe de la Policía Local de fecha 10 de julio de 2014, y en base a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, según nueva redacción dispuesta por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, y en la Resolución conjunta de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Ayuntamiento sobre la Gestión y Revisión del Padrón Municipal, DISPONGO: Primero: Que se inicie Expediente para dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes a don Oleksand Martynyuk Yanyuk, por entender que figura empadronado incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento arriba citado, por el cual toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida habitualmente, circunstancia que se estima, no se da en este caso.

18 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Bigarrena: Adieraztea, uste honen aurka interesatuak 10 eguneko epean, Dekretu honen jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, bajarekin ados dagoela ala ez adierazi ahal izango duela. Eta ados ez balego, alegatu eta bidezko jotzen dituen beste agiri eta egiaztagiri aurkeztu, urteko egun gehienetan udalerri honetan bizi dela egiaztatzeko. Gorlizen, 2014ko irailaren 12an. Alkatea, Arantza Etxebarria Villabeitia Berrizko Udala (II-5831) Segundo: Significar que contra esta presunción los interesados podrán en un plazo de diez (10) días, contados a partir del día siguiente a la notificación de este Decreto, manifestar si están o no de acuerdo con la baja, pudiendo, en este último caso, alegar y presentar que es en este municipio en el que reside el mayor número de días al año, y asimismo, señalar que durante dicho plazo les será puesto de manifiesto el expediente. En Gorliz, a 12 de septiembre de La Alcaldesa, Arantza Etxebarria Villabeitia Ayuntamiento de Berriz (II-5831) Agertzeko deia zergapekoei ( ) Premiamendu bidezko administrazio-espedienteei dagokien premiamendu probidentzia beren-beregi jakinarazi ezin eta ondorengo zerrendako zergapekoak ezezagunak direlako, helbidea ez dakigulako, bi bider saiatu garelako, edo bestelako arrazoiengatik, iragarki hau argitaratzen dugu Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Zergei buruzko Foru Arau Nagusiaren 110. atalean xedatutakoa betez. Dei horretan azaltzen diren zergapekoei agintzen diegu ediktu hau argitaratu eta 10 eguneko epean Berrizko Udal Bulegoetara joan daitezela, Berrizko Iturritza kalean 51 zenbakian (bulegoko ordutegia 10:00etatik 14:00etara da), probidentzia zuzenean jakinarazteko. Azalduko ez balira, jakinarazitzat joko genuke legezko ondorio guztietarako, agertzeko eman diegun epea bete eta biharamunetik hasita. Berrizen, 2014ko irailaren 12an. Alkateak, Rolando Isoird Refoyo UDAL TASA ETA ZERGAK Citación de comparecencia a contribuyentes ( ) No habiéndose podido notificar de forma expresa la providencia de apremio correspondiente a los expedientes administrativos de apremio que a continuación se reseñan en relación con los contribuyentes que igualmente se relacionan, por ser desconocidos, ignorarse su domicilio, haberlo intentado en dos ocasiones, u otras causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 110 de la Norma Foral General Tributaria, requiriéndose a los contribuyentes a que afecta la presente citación a fin de que comparezcan el plazo de los 10 días siguientes a la publicación oficial del presente edicto, ante las Oficinas Municipales del Ayuntamiento de la anteiglesia de Berriz, en Iturritza kalea, 51, de Berriz (horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00), con objeto de ser notificados personalmente de su contenido. Si no comparecieran, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. En Berriz, a 12 de septiembre de El Alcalde, Rolando Isoird Refoyo TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES Espedientea Identifikazioa Zenbat. 04/2014/150328/01 Y R 133,35 04/2014/032005/01 X D 133,35 04/2014/151129/01 X D 133,35 04/2014/150392/01 X T 133,35 04/2014/151789/01 X F 133,35 Expediente Identificacion Importe 04/2014/150328/01 Y R 133,35 04/2014/032005/01 X D 133,35 04/2014/151129/01 X D 133,35 04/2014/150392/01 X T 133,35 04/2014/151789/01 X F 133,35 (II-5805) (II-5805) Iurretako Udala Ayuntamiento de Iurreta Lehendakaritzaren esku uztea (821 Ebazpena) Delegación de presidencia (Resolución 821) Alkate Udalburuak, 2014ko irailaren 10eko 821. zenbakidun ebazpenaren bidez erabaki hau hartu du: «Oinarria: Hezkuntza, Kultura, Kirola eta Aisia eta Gizarte Ongizate Batzorde Informatiboek datorren 2014ko irailaren 11n bilera bana egingo dute. Gertaera: Ezin naizela organo horren bilerara joan. Oinarria: 1. Alkate Ordea den Ainhoa Albizuri Bernaola andrearen prestutasuna. Gertaera: Toki Erakundeen Antolakuntza, Jardunbide eta Araubide Juridikoari buruzko Araudiaren 47.1 artikuluak dioenaren arabera Alkate ordeei dagozkie bere funtzioetan eta izendapenen ordena mantenduz, Alkatea ordezkatzea kanpotik dagoenean. EBATZI DUT: Lehena: Hezkuntza, Kultura, Kirola eta Aisia eta Gizarte Ongizate Batzorde Informatiboek, 2014ko irailaren 11n, egingo duten bileren lehendakaritzak Ainhoa Albizuri Bernaola andrearen esku uztea. La Alcaldía-Presidencia, por resolución 821 de fecha 10 de septiembre de 2014, ha dispuesto lo siguiente: «Visto: Que las Comisiones Informativas de Educación, Cultura, Deporte y Ocio y de Bienestar Social tienen previsto celebrar sendas reuniones el próximo 11 de septiembre de Dada: La imposibilidad de asistencia a la sesión de dicho órgano. Vista: La disponibilidad de la 1. a Teniente de Alcalde, doña Ainhoa Albizuri Bernaola. Considerando: Que de conformidad con el artículo 47.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde en los casos de ausencia. HE RESUELTO: Primero: Delegar en la persona de doña Ainhoa Albizuri Bernaola las presidencias de las reuniones a celebrar por las Comisiones Informativas de de Educación, Cultura, Deporte y Ocio y Bienestar Social el 11 de septiembre de 2014.

19 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 Bigarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Hirugarrena: Ainhoa Albizuri Bernaola andreari ebazpen honen berri ematea. Laugarrena: Egingo den lehenengoko Osoko Bilkuran, erabakiaren berri emango da.» Denek jakin dezaten adierazten da. Iurretan, 2014ko irailaren 10ean. Alkatea, Iñaki Totorikaguena Sarrionandia Basauriko Udala (II-5798) Segundo: Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Bizkaia. Tercero: Notificar la presente resolución a doña Ainhoa Albizuri Bernaola. Cuarto: Dar cuenta al Pleno en la primera sesión a celebrar.» Lo que se hace público para general conocimiento. En Iurreta, a 10 de septiembre de El Alcalde, Iñaki Totorikaguena Sarrionandia Ayuntamiento de Basauri (II-5798) Trafikoko arauak hausteagatiko udal salaketan ediktua (jakinarazpena) (Espedientea eta hurrrengoak Jakinarazpena: Trafikoko arauak haustearren egindako salaketen gaineko jakinarazpena, esan bidez, jarraian adieraziko diren ibilgailuen titular edo gidariei egiten ahalegindu arren, ezin izan da hori egin zenbait arrazoi tarteko, eta hori horrela, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59,5 artikuluan erabakitakoa, eta horrekin bat datozen eta aplikagarriak diren gainontzeko xedapenetan erabakitakoa betetzeko helburuz Zentzu honetan adierazten da ezen, Udaltzaingo Arloko Ordezkariak, Alkate-Zinegonetzearen ordezkaritzan(ordezkaritza Dekretua, abenduaren 30eko 3610/2013 zenbakiduna), honako hau erabaki duela: Lehenengoa. Espediente zigortzailea irekitzea Jarraian adierazten diren salatuak ondorengo hau egin ahal izango dute: A) Ordaindu Epea: Zigorraren kopurua ordain dezakezu, hau argitaratzen denetik 30 egun naturaleko epean. Ordainketa lehen 20 egun naturaletan egiten baduzu, kopuruari %50eko murrizketa egingo zaio, eta ezingo duzu alegaziorik aurkeztu; prozedura zigortzaileari amaiera ematen zaio, eta bide administratiboa agortu egiten da. Errekurtsoa, administrazio auzietako bidean bakarrik, jarri ahal izango da, eta zigorrak ez du aurrekaririk sortuko Gidari eta Arau-hausleen erregistroan, baldin eta arauhauste larria izanik, horri lotutako puntu galtzerik gertatzen ez bada behintzat. Ordaintzeko era eta tokia: Ordainketa helbideratzeko aginduz: Horretarako, Zerga-bilketako Atalaren jakinean jarri behar duzu, modu hauetako batean: Telefonoa: Faxa: helbide elektronikoa: Zerrendan agertzen diren kopuruak isunen zigorrei dagozkie, ehuneko 50aren murrizketa aplikatu ondoren. B) Alegazioak egin eta probak proposatu edo aurkeztea Epea: 20 egun naturaletan. Ohiko prozedura jarraitzen da (martxoaren 2ko 339/1190 Errege Dekretu Legegileko 81. artikulua, azaroaren 23ko 18/1009 Legeak emandako idazketaren arabera). Baldin eta egindako alegazioen ondorioz, salaketa egin duen agenteak jaso dituen datuekin alderatuta, datu berriak edo desberdinak agertzen badira, eta instrukzio egileari horrela iruditu ezkero, horien berri emango diote salaketa egin duen agenteari, hamabost egun naturaleko epean txostena egin dezan. Edozein kasutan, instrukzio egileak egoki iruditutako probak eginarazteko erabakia har dezake gertakariak egiaztatu eta horien kalifikazioa egin, eta egon daitezkeen erantzukizunak zehazteko. (Notificación) Edicto de denuncias municipales por infracciones a las normas de tráfico (Expediente y siguientes). Notificación: Habiéndose intentado la notificación de forma expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones concordantes aplicables. En este sentido se hace constar que la Delegada del Area de la Policía Local, por delegación del Acalde-Presidente (Decreto de Delegación número 3610/2013 de 30 de diciembre, ha dispuesto: Primero. Incoación de expediente sancionador Los denunciados que constan a continuación podrán: A) Pagar Plazo: Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción, en el plazo de 30 días naturales desde la presente publicación. Si el ingreso lo realiza en los primeros 20 días naturales, tendrá una reducción de un 50% de la cuantía y no podrá formular alegaciones; se termina el procedimiento sancionador agotando la vía administrativa. Solo se podrá interponer recurso en vía contencioso administrativa y la sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores, siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos. Lugar y forma de pago: Ordenando la domiciliación de pago: Para ello debe ponerlo en conocimiento de la Sección de Recaudación po Teléfono: Fax: Los importes indicados en el listado corresponden a las sanciones de multas, aplicada la reducción del 50 por ciento. B) Formular alegaciones y proponer o aportar pruebas Plazo: 20 días naturales. Sigue procedimiento ordinario (artículo 81 del R.D Legislativo 339/1190 de 2 de marzo, según redacción dada por Ley 18/1009, de 23 de noviembre) Si las alegaciones formuladas aportan datos nuevos o distintos de los constatados por el Agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará traslado de aquellas al Agente para que informe en el plazo de quince días naturales. En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que se estimen pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades.

20 BAO zk. 2014, irailak 17. Asteazkena BOB núm Miércoles, 17 de septiembre de 2014 C) Alegaziorik ez bada egiten, eta kopurua ordaintzen ez bada Salaketak prozedura zigortzaileko ebazpen-egintzaren ondorioa du, eta amaiera ematen dio bide administratiboari. Ebazpen zigortzailearen aurka, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa jarri daiteke hilabeteko epean, eta hori iragarki hau argitaratzen den eguneko biharamunetik hasiko da kontatzen. Errekurtsoa ebazpen zigortzailea egin zuen organoaren aurrean jarriko da, eta horrek berak izango du ebazpena emateko eskumena. Bigarrena. Gidaria identifikatzea Baldin eta, arau-haustearen gidari-erantzulea ez balitz izango (salbu eta salaketaren arrazoia arau-haustearen erantzule izan den gidaria ez identifikatzearren edo hori zuzen ez identifikatzearren izan bada), hamabost egun naturaleko epean Udal honi jakinarazi behar dio, eta epe hori ediktu hau argitaratzen den eguneko biharamunetik hasiko da kontatzen, arduradun izan den gidariaren izena, bi abizenak, helbidea eta NANa, eta ohartematen zaio ezen, obligazio hori ez balu beteko, arrazoia justifikatu gabe, diruz zigortua izango dela, hutsegite oso larria egin duen egile bezala, eurora arteko isunarekin, 339/1990 Errege Dekretuaren 72.3 artikuluan erabakitakoari jarraiki, hori uztailaren 19ko 17/2005 Legearen eta azaroaren 23ko 18/2009 Legearen bidez aldatua izan zen. Ibilgailuaren titularrak modu berean erantzungo du, salaketa, hark identifikatutako gidariari ezin zaionean jakinarazi, eta aipatu titular hari egotzi liezaioken arrazoiarengatik denean. Baldin eta arau-haustea egindako datan, zu ez bazina ibilgailuaren titularra, jabe berriaren datuak eman behar dituzu Udaletxeko erregistroan, eta hor titular berriaren izena, abizenak, NAN eta helbidea adierazi behar dituzu, eta Trafikoko Buruzagitza Probintzialak egindako dokumentazio egiaztagarria aurkeztu. Hirugarrena. Prozeduran eskumena duten organoa Zigorra ezartzeko eskumena duen organoa Alkatea izango da. Espedientearen instrukzioa eta proposamena Udaltzaingo Buruari dagokio egitea, eta hori ezetsia izan daiteke azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 28 eta 29 artikuluetan aurreikusita dagoenaren arabera. C) Si no se formulan alegaciones ni se paga el importe La denuncia surte efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador y pone fina la vía administrativa. Contra la resolución sancionadora puede interponerse recurso de reposición con carácter potestativo en el plazo de 1 mes contado desde el día siguiente a la presente publicación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora que será competente para resolver. Segundo. Identificación del conductor En el supuesto de no fuera el conductor responsable de la infracción, (salvo en el caso de que el motivo de la denuncia sea por no identificar o identificar incorrectamente al conductor responsable de la infracción), deberá comunicar a este Ayuntamiento en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del día siguiente a esta publicación, el nombre, apellidos, domicilio y DNI del conductor responsable, advirtiéndole que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta muy grave con multa de hasta euros, a tenor de lo dispuesto en el artículo 72.3 del R.D. 339/1990, modificado por la Ley 17/2005, de 19 de julio y 18/2009,de 23 de noviembre. En los mismos términos responderá el titular del vehículo cuando no sea posible notificar la denuncia al conductor que aquél identifique, por causa imputable a dicho titular. Si en la fecha de comisión de la infracción, usted no fuera el titular del vehículo, deberá facilitar los datos del nuevo propietario, en el registro del Ayuntamiento, indicando el nombre, apellidos, DNI y domicilio del nuevo titular, aportando documentación acreditativa expedida por la Jefatura Provincial de Tráfico. Tercero. De los órganos competentes en el procedimiento El órgano competente para imponer la sanción el Alcalde. La instrucción y la propuesta de resolución del expediente está encomendada al Jefe de la Policía Local, que podrá ser recusado de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Laugarrena. Preskripzioa eta iraungipena (Martxoaren 2ko 339/1990 Errege Dekretu Legegilearen 92. artikulua, azaroaren 23ko 18/2009 Legeak emandako idazketan). Arau-hausteen preskripzio-epea hiru hilabetekoa izango da, arau hausteak arinak direnean, eta sei hilabetekoa arau-hauste larriak eta oso larriak direnean. Preskripzio epea ekintza egin deneko egun beretik hasiko da kontatzen. Aipatu epea eten egingo da, Administrazioak edozein jarduera egin behar duenean, baldin eta salatuak horren berri badu, edo administrazioak horren identitatea edo helbidea egiaztatu nahi izanik, beste Administrazio, Erakunde edo organismoekin praktikatzen duenean. Baldin eta, prozedura hasi zenetik urtebete igaro denean, oraindik ebazpena eman gabe balego, iraungipena gertatuko da, eta jarduerak artxibatu egingo dira beste gabe, baina hala ere ez da horrela egingo, baldin eta prozeduraren geldiketa, gertakarien berri jurisdikzio penalak izan duelako arrazoiz, gertatu bada. Abisu garrantzitsua: Baldin eta arau-hauste batek, berekin, puntuen kenketa badarama, salaketa egin duen Agenteak gida-baimenean agertzen diren datuen berri hartuko du, eta eskumena duen organo zigortzaileari igorriko dizkio, eta modu horretan, zigorra irmoa izaten denean, zigorraren eta horri buruzko kenketaren berri Gidarien eta Arau-hausleen Erregistroari emango dio. Basaurin, 2014ko irailaren 4an. Zinegonetze Ordezkariak, (Abenduaren 30ko 3610/2013 Dekretu bidezko eskuordetzea), Irakusne Beaskoetxea San Martín Cuarto. De la Prescripción y la caducidad (Artículo 92 Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo en su redacción dada por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre) El plazo de prescripción de las infracciones será de tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy graves. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido. Dicho plazo se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos Si no se hubiese producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones, excepto cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal. Aviso importante: En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el Agente denunciante tomará nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá al órgano sancionador competente que, cuando la sanción se firme, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción de puntos correspondiente al Registro de Conductores e Infractores En Basauri, a 4 de septiembre de La Delegada de la Policía Local (Delegación de competencias por Decreto número 3610 de fecha 30 de diciembre de 2013), Irakusne Beaskoetxea San Martín Matrikula Espedientea Jabea-Gidaria Haustea Lekua Data Ordua Zenbatekoa ( ) Puntuak Matrícula Expediente Titular-Conductor Infracción Lugar Fecha Hora Importe ( ) Puntos SS-8033-BJ Alvarez García, Antonio LSV Cl Kareaga Goikoa, 46 18/07/ : BI-2373-CM Astigarraga García, Joseba Andoni LSV 39.2 Cl Menendez Y Pelaio, 15 14/07/2014 8: FBC Delgado Rodríguez, José Raul LSV Cl Bingen Anton Ferrero, 10 06/07/2014 9: FMK Escudero Escudero, Estefania LSV Cl Nagusia, 13 01/08/ :

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea.

Lehenengoa. Agindu honetan dagoen baimen-emate honek ez dauka bere baitan, inola ere, hezkuntza-itunen araubidearen bitartezko laguntzak lortzea. EHAA - 2005eko urtarrilak 7, ostirala N.º 4 ZK. BOPV - viernes 7 de enero de 2005 199 besteko eraikinek bete beharreko baldintzei buruzkoa (urriaren 4ko 2177/1996 Errege Dekretuak onartua), bai eta indarreko

Más detalles

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a.

N -3354. Zk-3354. hau EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Vitoria-Gasteiz, 1999ko uztailaren 9a. 13444 EHAA - 1999ko uztailak 29, osteguna N.º 144 ZK. BOPV - jueves 29 de julio de 1999 Zk-3354 AGINDUA, 1999ko uztailaren 9koa, Herrizaingo sailburuarena, 1999ko martxoaren 2ko Aginduz (1999ko martxoaren

Más detalles

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014

G/111/20/1/0990/O621/0000/062014 ESPTE. ZK EXPTE Nº G//0//0990/O6/0000/0604 XEDEA OBJETO SUMINISTRO DE IMPLANTES DE COLUMNA VERTEBRAL PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013

G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/113/20/1/1012/O621/0000/092013 XEDEA JETO SUMINISTRO DE MALLAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUGÍA DIGESTIVA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen

Más detalles

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014

G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 Lote ESPTE. ZK EXPTE Nº G/111/20/1/0743/O621/0000/042014 XEDEA JETO SUMINISTRO DE PRÓTESIS TRAUMATOLÓGICAS DE CADERA PARA LA OSI BILBAO BASURTO I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

ESLEIPEN EBAZPEN RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ESPTE. ZK EXPTE Nº G/130/10/0/1439/O631/0000/112014 TALDEA AGRUPACION GASUMIN SUMINISTROS XEDEA JETO ADQUISICIÓN DE UN ECOGRAFO PARA LA UCI Y UN ECOGRAFO PARA RADIOLOGÍA DEL AMBULATORIO DE BASAURI DE LA

Más detalles

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa,

Ebazpena, 2014ko ekainaren 2koa, HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza Kudeaketa Ekonomikoaren Zuzendaritza DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGüíSTICA Y CULTURA Viceconsejería

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 74. zk. 2014, apirilak 16. Asteazkena 9033 BOB núm. 74. Miércoles, 16 de abril de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. lunes 8 de julio de 2013 BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO N.º 129 lunes 8 de julio de 2013 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 3094 RESOLUCION de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio

Más detalles

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an.

108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. 108/11 DEKRETUA: Larrabetzuko udaletxean, 2011ko bagilaren 9an. OINARRIA: 2011ko maiatzaren 13an, Alkatetzearen 78/11 Dekretuaren bidez, ontzat emon zan Larrabetzuko herriikastetxean saneamentu-sareak

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 62. zk. 2010, apirilak 6. Asteartea 8631 BOB núm. 62. Martes, 6 de abril de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN CI-SREC ACUERDO MARCO PARA GUANTES ESPTE. ZK EXPTE Nº G/110/20/1/0714/OSC1/0000/042012 TALDEA AGRUPACION CI-SREC CI-SREC CI-SREC XEDEA JETO ACUERDO MARCO PARA GUANTES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 6. zk. 2015, urtarrilak 12. Astelehena 191 BOB núm. 6. Lunes, 12 de enero de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 12. zk. 2014, urtarrilak 20. Astelehena 925 BOB núm. 12. Lunes, 20 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 204. zk. 2010, urriak 22. Ostirala 25503 BOB núm. 204. Viernes, 22 de octubre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 21. zk. 2014, urtarrilak 31. Ostirala 2399 BOB núm. 21. Viernes, 31 de enero de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO. martes 22 de abril de 2014 OTRAS DISPOSICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD 1837 ORDEN de 26 de marzo de 2014, del Consejero de Salud, por la que se establece el procedimiento para la acreditación de la experiencia profesional que habilita

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 194. zk. 2014, urriak 10. Ostirala 21307 BOB núm. 194. Viernes, 10 de octubre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 147. zk. 2012, abuztuak 1. Asteazkena 16929 BOB núm. 147. Miércoles, 1 de agosto de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 148. zk. 2010, abuztuak 4. Asteazkena 19371 BOB núm. 148. Miércoles, 4 de agosto de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T)

txartela (adierazi T batez) tarjeta (indicar con una T) EUSKALTEL, S.A.ren egoitza sozialaren helbia: Parke Teknologikoa 809-48160 DERIO (BIZKAIA). Bizkaiko Merkataritza Erregistroan Inskribatuta, 3271 liburukian, 212. orrian, BI-14727 orrialan IFK: A 48766695.

Más detalles

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%"'%'+ &B' < "#' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! "# $ %&'()*+,*

*&*-*-,. ((1-2,&*, /&0.&%,*&*. -+*.,-. #' #%! #+ , )%$ + , %+ )$ -%'%'+ &B' < #' 0 '%' %&' * <878! #%! #+ ! # $ %&'()*+,* *&*-*-,. /&0.&%,*&*. -+*.,-. ((1-2,&*, -((3,/&((3-,(34 5&*(3- "678/79:;9;; 79:;;89:; 79:;"7;9;6; 79:;6"99;7;98'

Más detalles

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas

Ekonomi Jardueren gaineko Zerga Impuesto sobre Actividades Económicas 8 429893 840302 Económicas 840 Erreferentzia zk. N. o referencia Aitorpena / Declaración Alta / Alta Baxa / Baja Jardueraren hasiera Salbuespenaren amaiera Jardueraren amaiera Salbuespena aplikatu Inicio

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 55. zk. 2010, martxoak 23. Asteartea 7791 BOB núm. 55. Martes, 23 de marzo de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila

Departamento de Acción Social. Gizarte Ekintza Saila BAO. 228. zk. 2013, azaroak 28. Osteguna 26327 BOB núm. 228. Jueves, 28 de noviembre de 2013 C) «Malmasingo tunela hobetu eta tunelen segurtasunari buruzko Foru Dekretura egokitzea» lanen kontratuaren

Más detalles

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015

BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 BAO. 78. zk. 2015, apirilak 27. Astelehena 9393 BOB núm. 78. Lunes, 27 de abril de 2015 Erakundea Diru-laguntza ( ) Aurrekontuko partida Entidad Subvención ( ) Partida presupuestaria MANCOMUNIDAD MERINDAD

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 29. zk. 2007, otsailak 9. Ostirala 4305 BOB núm. 29. Viernes, 9 de febrero de

Más detalles

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua.

Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatua. 1. DEIALDIA: Gipuzkoako Eskubaloi Federazioak antolatu du: Donostia, 2010eko urriaren 25a Ikastaro honek ez du balio akademikorik, Federazioak antolatzen duen prestakuntza ikastaroa da, Gipuzkoako Eskubaloi

Más detalles

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO:

ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: I. ERANSKINA / ANEXO I ALOJAMENDU POLIBALENTEETAN LEKUA ESKATZEKO ORRIA DEMANDA DE PLAZA DE APARTAMENTOS POLIVALENTES UDALA / AYUNTAMIENTO EKIPAMENDU MOTA / TIPO DE EQUIPAMIENTO: Alojamendu Polibalentea

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 175. zk. 2010, irailak 10. Ostirala 21991 BOB núm. 175. Viernes, 10 de septiembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS

EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS EKONOMIA, OGASUN ETA AURREKONTU BATZORDEA COMISIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y PRESUPUESTOS VIII. legegintzaldia / VIII legislatura 2005.11.28 / 28.11.2005 BATZORDEAREN BILKUREN ALDIZKARIA DIARIO DE COMISIONES

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 80. zk. 2011, apirilak 28. Osteguna 11617 BOB núm. 80. Jueves, 28 de abril de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 25. zk. 2003, otsailak 6. Osteguna 2433 BOB núm. 25. Jueves, 6 de febrero de 2003

Más detalles

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A

IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN COLONIAS EN INGLES 2014 HAURRA NIÑO/A IZENA EMATEKO ORRIA HOJA DE INSCRIPCIÓN Izen-abizenak Nombre y apellidos Neska Chica Helbidea Dirección Udalerria Municipio Ikastetxea Centro de enseñanza Ez du ulertzen No lo entiende Mutila Chico Adiera

Más detalles

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina

Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina 3 Boletín Informativo al Cliente Bezeroarentzako informazio Buletina Salburua 401 (A-18) Fotos-Argazkiak ( Salburua 211) ASESORAMIENTO JURÍDICO AHOLKULARITZA JURIDIKOA Ley de propiedad horizontal Jabetza

Más detalles

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES

BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL. GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA OINARRIAK BASES GILTXAURDI, SL enpresa publikoko monitoreen LAN POLTSA BOLSA DE EMPLEO de monitores de la Empresa Pública GILTXAURDI, SL OINARRIAK BASES 1. Deitutako lanpostua: Deialdi honen helburua GILTXAURDI, S.L.

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 184. zk. 2015, irailak 24. Osteguna 20911 BOB núm. 184. Jueves, 24 de septiembre de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Diputación Foral de Álava Decreto Foral 15/2015 del Consejo de Diputados de 24 de marzo

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2011/563 (1/12) EHAA - 2011ko otsailak 3, osteguna N.º 23 ZK. BOPV - jueves 3 de febrero de 2011 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 563 EBAZPENA, 20eko abenduaren 22koa, Uni bertsi ta te eta Ikerketa sailburuordearena, bikaintasun akademikoko beken

Más detalles

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua

DORRE BARRIAK. San Mames ingurua DORRE BARRIAK San Mames ingurua Junto al nuevo San Mamés, el hospital de Basurto y la estación de autobuses. Junto a todo. Junto al hospital de Basurto, para dar a luz a una nueva vida. Junto al nuevo

Más detalles

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA CUBRIR DIFERENTES PUESTOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA A través de la presente convocatoria se pretende confeccionar

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 101. zk. 2015, maiatzak 29. Ostirala 13387 BOB núm. 101. Viernes, 29 de mayo de 2015 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa

Ondoren azaltzen dira Eusko Jaurlaritzak 2013 eta 2014 urteetan Ikerbasque Fundazioaren aktibitateari egindako ekarpenak :Data Kontzeptua Zenbatekoa HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA GORKA MANEIRO LABAYEN JAUNAK, UPyD TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, IKERBASQUE FUNDAZIOAN EKARPENEI ETA

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 67. zk. 2008, apirilak 9. Asteazkena 8849 BOB núm. 67. Miércoles, 9 de abril de

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 114. zk. 2006, ekainak 15. Osteguna 14737 BOB núm. 114. Jueves, 15 de junio de

Más detalles

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU

GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU PRENTSAURREKOA / RUEDA DE PRENSA GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOAK ATERA BERRI DUEN MUGIKOR ETA TABLETENTZAKO APP BERRIA AURKEZTEN DU EL MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA PRESENTA SU NUEVA APP PARA MÓVILES Y TABLETS

Más detalles

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00

TV A LA CARTA EITB CPM. Formato Medidas ROS Sección Home Page. Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 TV A LA CARTA EITB CPM Formato Medidas ROS Sección Home Page Interstitial/ Layer 800*600 px 75.00 78.00 80.00 Video Pre-Roll consultar 80.00 90.00 - Vídeo Pre-Roll emisión directo consultar 100.00 Cuña

Más detalles

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS

AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES. Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS AKTA / ACTA BERTARATUAK / ASISTENTES Jarduneko alkatea / La Alcaldesa en funciones ELENA IGLESIAS Idazkaria / Secretario JOSE IGNACIO ARBERAS Zinegotziak/ Ediles JOSU URRUTIA MIREIA ZARATE MIGUEL ANGEL

Más detalles

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL UDAL GOBERNU BATZORDEA DEITZEKO DEKRETUA DECRETO DE CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Toki-jaurbidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 21.1.c) eta 46. atalek ematen dizkidaten

Más detalles

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO AYUDAS A LA CONTRATACION Conforme a la convocatoria de ayudas establecida por el Ayuntamiento de Sestao con el objetivo de promover la contratación de personas

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 53. zk. 2006, martxoak 16. Osteguna 6577 BOB núm. 53. Jueves, 16 de marzo de 2006

Más detalles

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0782/O661/0000/052013

ESLEIPEN EBAZPENA / RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN G/111/20/1/0782/O661/0000/052013 ESPTE. ZK EXPTE Nº XEDEA JETO G/111/20/1/0782/O661/0000/052013 SUMINISTRO DE PROTESIS DE CADERA - HOSPITAL UNIVERSITARIO CRUCES I.- Osakidetza hasiera eman dio agiri honen goiko partean ageri diren zenbaki

Más detalles

2009ko urtarrilaren 30a, ostirala Viernes 30 de enero de 2009 19. zenbakia Número 19 LABURPENA SUMARIO

2009ko urtarrilaren 30a, ostirala Viernes 30 de enero de 2009 19. zenbakia Número 19 LABURPENA SUMARIO 2009ko urtarrilaren 30a, ostirala Viernes 30 de enero de 2009 19. zenbakia Número 19 LABURPENA SUMARIO Orrialdea Página 4 5 6 7 8 9 Gipuzkoako Lurralde Historikoko Administrazioa... 2.553 4 Administración

Más detalles

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de

Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público, p la no existencia de un transporte que se adapte a las características de Herri txikien arazoetariko bat Garraio Zerbitzu Publiko egoki baten beharra da, hau da, herri txikien izaerara egokitu daitekeena. Uno de los problemas de los municipios pequeños es el transporte público,

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA 23437 BAO. 215. zk. 2014, azaroak 10. Astelehena BOB núm. 215. Lunes, 10 de noviembre de 2014 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013

BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 BAO. 17. zk. 2013, urtarrilak 24. Osteguna 2271 BOB núm. 17. Jueves, 24 de enero de 2013 Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2012 FORU DEKRETUA, abenduaren 18koa. honen bidez, desgaitasunen bat duten pertsonei

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 6. zk. 2007, urtarrilak 9. Asteartea 625 BOB núm. 6. Martes, 9 de enero de 2007

Más detalles

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación.

de los de Donostia-San Sebastián que corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recepción de esta notificación. EHAA - 2002ko ekainak 10, astelehena N.º 108 ZK. BOPV - lunes 10 de junio de 2002 10059 Donostia-San Sebastiángo epaitegietatik dagokionean. Horretako epea bi hilabetekoa izango da eta jakinarazpena jasotzen

Más detalles

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2010eko maiatzaren 14a, ostirala ZENBAKIA 52 NÚMERO Viernes, 14 de mayo de 2010 AURKIBIDEA

Más detalles

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22

I - ARABAKO FORU ALDUNDIA I - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA. 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 PAPEL RECICLADO PAPER BIRZIKLATUA 22. zk. 2003ko otsailaren 24a, astelehena - Lunes, 24 de febrero de 2003 nº 22 AURKIBIDEA SUMARIO ORRIALDEA PÁGINA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA Xedapenak eta Administrazio

Más detalles

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 10998 ZUZENBIDEKO OINARRIAK Sail honek eskumena du aztergai den espediente hau ebazteko, ekainaren 11ko Diputatuen Kontseiluaren 42/2008 Foru Dekretuarekin bat etorriz. Ekainaren 30eko 2/2006 Legearen

Más detalles

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente.

RESUELVO: 2.-Este importe estará sujeto a la retención fiscal correspondiente. LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarko Idazkaritza Nagusia PRESIDENCIA Secretaría General de Acción Exterior RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2011, del Secretario General de Acción Exterior, por la que se

Más detalles

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA.

MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. MUSKIZKO EGOITZA - HIGIEZINETAN IGOGAILUAK JARTZEKO DIRULAGUNTZAK ARAUPETZEKO ORDENANTZA. ORDENANZA REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN INMUEBLES RESIDENCIALES EN EL

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 233. zk. 2010, abenduak 3. Ostirala 29427 BOB núm. 233. Viernes, 3 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 43. zk. 2011, martxoak 3. Osteguna 6203 BOB núm. 43. Jueves, 3 de marzo de 2011 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde Historikoko

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 31. zk. 2006, otsailak 14. Asteartea 3681 BOB núm. 31. Martes, 14 de febrero de

Más detalles

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 -

PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 - PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES EN RENOVACIÓN DE CALDERAS INDIVIDUALES A CONDENSACION - PLAN RENOVE CONDENSA- CONDICIONES GENERALES - AÑO 2013 - ENTE VASCO DE LA ENERGÍA Alda. Urquijo 36-1ª planta 48011

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 200. zk. 2013, urriak 17. Osteguna 22849 BOB núm. 200. Jueves, 17 de octubre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA

Disposiciones Administrativas. Administrazio Xedapenak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA 14944 I ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA I Administrazio Xedapenak Disposiciones Administrativas Foru Aginduak GIZARTE POLITIKAREN ETA GIZARTE ZERBITZUEN SAILA 8185 46/2009 FORU AGINDUA,

Más detalles

BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006

BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006 BAO. 82. zk. 2006, maiatzak 2. Asteartea 9927 BOB núm. 82. Martes, 2 de mayo de 2006 67/2006 FORU DEKRETUA, apirilaren 11koa, Lan eta Trebakuntza Sailaren Lan-Sustraiak Egitaraua arautzeko oinarriak ezarri

Más detalles

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI

GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI GUÍA PARA LA SOLICITUD DE BOLSAS DE PDI 1. Accedemos a la pantalla principal. En caso de no haberse registrado con anterioridad creamos el usuario nuevo aportando todos los datos personales que se muestran

Más detalles

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS

TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS TRAMITACIÓN DE PERROS PELIGROSOS ÍNDICE Información general....2 Solicitud de licencia para tenencia de animales potencialmente peligrosos..4 Anexo_01: Declaración jurada.. 6 Anexo _02: Solicitud de certificado

Más detalles

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2016 TOKIKO GOBERNU BATZARRAK 2016KO URTARRILAREN 22AN EGINDAKO BILKURAREN AKTA PRESIDENTE /LEHENDAKARIA: Excmo. Sr. D. Gorka Urtaran

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 242. zk. 2010, abenduak 20. Astelehena 30645 BOB núm. 242. Lunes, 20 de diciembre de 2010 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria

Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria 0 FONDO SOCIAL EUROPEO EUROPAKO GIZARTE FONDOA Eskaera-txostena Informe-solicitud Trebakuntza Osagarrirako Egitamua Programa de Formación Complementaria Obispo Orueta, 6. 48009 Bilbao Tel. 94 420 73 00

Más detalles

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO

LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. I.- OBJETO DEL CONTRATO LIZENTZIA BERRIAK ETA UPV/EHUko VMWARE ETA NEXUS 1000V LIZENTZIEN MANTENTZE-LANAK KONTRATATZEKO PRESKRIPZIO TEKNIKOEN ORRIA. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE NUEVAS LICENCIAS Y

Más detalles

BEIZAMAKO UDALA (GIPUZKOA)

BEIZAMAKO UDALA (GIPUZKOA) 2009-10-16ko EZOHIKO UDALBATZA Beizaman, bi mila eta bederatzigarren urteko urriaren hamaseian, arratsaldeko 18:30etan, udaletxeko udalbatza-aretoan, ezohiko batzarra egin du Udalbatzak, alkatea Ramon

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 196. zk. 2001, urriak 11. Osteguna 16609 BOB núm. 196. Jueves, 11 de octubre de

Más detalles

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA

HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA I - ARABAKO FORU ALDUNDIA ALHAO ARABAKO LURRALDE BOLETÍN HISTORIKOAREN ALDIZKARI OFIZIALA BOTHA OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA 2010eko otsailaren 19a, ostirala ZENBAKIA 20 NÚMERO Viernes, 19 de febrero de 2010 AURKIBIDEA

Más detalles

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien

BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto Urien BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS DIRIGIDAS A EMPRESAS Y COMERCIOS PARA PROMOVER EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GÜEÑES 2014. BEHARGINTZA-ENKARTUR 03/03/2014 Alberto

Más detalles

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA LAGUNTZA-ESKABIDEA SOLICITUD DE AYUDA Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionaleko ikastetxe elkartuei diru-laguntzak emateko deialdia 2010. URTEA Convocatoria de ayudas para los Centros Asociados

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 209. zk. 2013, urriak 31. Osteguna 24049 BOB núm. 209. Jueves, 31 de octubre de 2013 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

20K URT. 1 7. Olaberria, a 15 de enero de 2014. Olaberria, 2014-ko urtarrilaren 15. EL ALCALDE: ALKATEA: OL.ABERRÍKÓ UDALA AYUNTAMIENTO DE OUABERRIA

20K URT. 1 7. Olaberria, a 15 de enero de 2014. Olaberria, 2014-ko urtarrilaren 15. EL ALCALDE: ALKATEA: OL.ABERRÍKÓ UDALA AYUNTAMIENTO DE OUABERRIA AYUNTAMIENTO AL. UA/ALT'SASU 21/01/2014 10:17:3 NUM. REGISTRO: 308 R.E. UNIDAD: I ASUNTO: 78 SJ (GIPUZKOA) OL.ABERRÍKÓ UDALA AYUNTAMIENTO DE OUABERRIA A.RRERA-EÑTRADA 20K URT. 1 7 =ÍALIOA-!RTEER Udaletxeko

Más detalles

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak

2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak 2000tik 2013ra bitartean jaiotako umeen gurasoei eta legezko tutoreei euskara ikasteko diru-laguntzak emateko oinarriak Bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para el aprendizaje del

Más detalles

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación.

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. Pág: 1 de 1 ORDENANZA DEL AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDA ECONOMICA PARA LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 9. zk. 2009, urtarrilak 15. Osteguna 1 BOB núm. 9. Jueves, 15 de enero de 2009

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 102. zk. 2006, maiatzak 30. Asteartea 12705 BOB núm. 102. Martes, 30 de mayo de 2006

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 108. zk. 2008, ekainak 6. Ostirala 14705 BOB núm. 108. Viernes, 6 de junio de

Más detalles

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK

ANTECEDENTES DE HECHO GERTAKARIAK Behin-behineko Esleipen-Ebazpena, 2010eko abenduaren 1ekoa, Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetzarena. Ebazpen honen bidez, VITORIA-GASTEIZko TOKI EDER IKASTOLAren handitzea eta eraikin berria eraikitzeko

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 51. zk. 2005, martxoak 15. Asteartea 6225 BOB núm. 51. Martes, 15 de marzo de

Más detalles

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak)

ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) ORKESTRA-IKASKETEN IKASKETA ARTISTIKOEN MASTERRA (hari instrumentuak) MASTER DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS EN ESTUDIOS ORQUESTALES (instrumentos de cuerda) AULA JORDÁ GELA Musikenek, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin,

Más detalles

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011.

ANEXO I. BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. ANEXO I BECAS PARA ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN EN EL EXTRANJERO EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA CAPV Convocatoria 2011. Curso 2011-2012 EAE-rako INTERESGARRI DIREN GAIETAN ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 81. zk. 2007, apirilak 26. Osteguna 11913 BOB núm. 81. Jueves, 26 de abril de

Más detalles

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA Anuncios de Diputación Foral de Álava DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD Aprobación de la relación

Más detalles

Ángeles Custodios. Felices vacaciones!

Ángeles Custodios. Felices vacaciones! Colegio Ikastetxea Ángeles Custodios Felices vacaciones! Oporraldi zoriontsua! CURSO PRÓXIMO Todos los alumnos/as que continúen en el Colegio, abonarán la cantidad de 80 euros. El recibo se pasará por

Más detalles

Garbiñe Errekondo Salsamendi

Garbiñe Errekondo Salsamendi Garbiñe Errekondo Salsamendi Gipuzkoako Foru Aldundi Txit Garaiko Foru Administrazioko eta Funtzio Publikoko Departamentuko foru diputatu eta Diputatuen Kontseiluko idazkaria. Diputada foral del Departamento

Más detalles

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/1492 (1) EHAA - 2009ko martxoak 17, asteartea N.º 53 ZK. BOPV - martes 17 de marzo de 2009

Bestelako Xedapenak. Otras Disposiciones 2009/1492 (1) EHAA - 2009ko martxoak 17, asteartea N.º 53 ZK. BOPV - martes 17 de marzo de 2009 Bestelako Xedapenak Otras Disposiciones HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 1492 AGINDUA, 2009ko otsailaren 25ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzak

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BAO. 219. zk. 2012, azaroak 15. Osteguna 23407 BOB núm. 219. Jueves, 15 de noviembre de 2012 Laburpena / Sumario I. Atala / Sección I Bizkaiko Lurralde

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 8. zk. 2007, urtarrilak 11. Osteguna 881 BOB núm. 8. Jueves, 11 de enero de 2007

Más detalles

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720 BAO. 162. zk. 2005, abuztuak 26. Ostirala 18433 BOB núm. 162. Viernes, 26 de agosto

Más detalles